Hotărârea nr. 145/2019

Hotărârea nr. 145 din 19.04.2019 de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri –terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare

>/>

< Z I <)/}<<!

'Yf V Jl3('/f f(/     /v//(// ' MftHf<'f/iff//fff

HHHMHHBMMMMHMHMHBMMBHHBMMMMHMHKMMHMHMtt BHMHMMMHMHMHHHMMBMHHII

HOTĂRÂREA NR, 145 DIN 19.04,2019

de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Referatul nr. 78142/10.04.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea art. 8 din Anexa la HCL nr. 128/ 2015;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4006/ 11.04.2019;

•Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr. 4007/ 11.04.2019, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.618/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.619/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.620/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.621/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.622/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare;

•Prevederile art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

•Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

•Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „b” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se modifică art. 8 din Anexa la HCL nr. 128/ 2015 și va avea următorul continui:

”Art. 8. (1) - în vederea analizării și centralizării cererilor și documentațiilor depuse de solicitanți se constituie o comisie formată din următoarele persoane:

  • - Calancea Eusebio - Sef Serviciu Cabinet Primar                      -președinte

-Nechita Valy-Cristinel - inspector de specialitate Corp Control Primar -membru

  • - Palea Cristian- consilier asistent Serviciul Tehnic Investiții              -membru

5

-Caleap Florin - inspector de specialitate Compartiment Invatamânt, Cultură, Sănătate                                                           - membru

-Iacobeanu Robert Florian - consilier superior Compartiment administrare și Inventariere Patrimoniu                                              -membru

  • - Ciobanu Nicoleta - consilier superior Compartiment Evidență Concesionări

-membru

  • - Fenea Ionela - consilier superior Compartiment Evidență Contracte -membru

(2) Membrii comisiei nominalizați la alin. (1) vor avea următoarele atribuții:

  • a) primesc si centralizează cererile, impreuna cu actele depuse;

  • b) verifica situația juridica a terenului, respectiv daca acesta este sau nu in litigiu sau daca face obiectul unor revendicări/ notificări in baza legilor fondului funciar in vigoare;

  • c)  analizeaza daca sunt indeplinite condițiile cerute prin prezentul regulament in vederea efectuării procedurii de vanzare, respectiv verifica documentația depusa;

  • d) intocmesc un raport privind fiecare cerere in parte, pe care il inainteaza, impreuna cu raportul de evaluare intocmit, Primarului municipiului Bacau, Viceprimarilor municipiului Bacau sau consilierilor locali in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru aprobarea/ respingerea vanzarii, respectiv aprobarea/ respingerea raportului de evaluare;

  • e) in cazul in care cererea de vanzare este aprobata prin hotararea de consiliu local, inainteaza cererea, impreuna cu toata documentația către comisia de licitație, pentru continuarea procedurilor aferente prezentului regulament.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 128/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef, Compartimentului Evidență Contracte și Compartimentului Evidență Concesionări și persoanelor nominalizate la art. 1.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județului Bacău pentru verificarea legalității

/ aca

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZU fi)      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

/          NICOLAE-OVIDIU gOpCfVICI