Hotărârea nr. 143/2019

Hotărârea nr. 143 din 19.04.2019 privind aprobarea Listei nominale de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.

HOTĂRÂREA NR. 143 DIN 19.04.2019

privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Procesul Verbal nr. 3945/11.04.2019 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri, prin care este stabilită lista nominală a persoanelor care vor primi repartiție pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Referatul nr. 79032 din 11.04.2019 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista nominală cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3983/ 11.04.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3984/ 11.04.2019 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.609/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.610/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.611/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.612/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.613/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile H.C.L. nr. 57/ 28.02.2019, prin care s-a aprobat Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 (5) - (9) și ale Anexei nr. 11, lit. A - Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, actualizata;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. - Se aprobă lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 15 zile calendaristice de la data înștiințării.

Art 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 143 DIN 19.04.2019


Lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Nr.

Crt.

NUME și PRENUME

Punctaj

Locația stabilită

Tip loc.

1

NICUTA ADRIANA

94

2 cam

2

SANDU ALIN CLAUDIU

93

1 cam

3

TARCUȚĂ LĂCRĂMIOARA

91

1 cam

4

GIOSANU CRISTINA

89

1 cam

5

TAMAȘ ADRIAN

84

1 cam

6

CEOBANU IOANA LUMINIȚA

84

1 cam

7

BUTNARU MARTA ANDREEA

79

1 cam

8

LOVIN TOANA

79

1 cam

9

DUMITRU CRISTINA

77

2 cam

10

TUDOSE ALINA TEODORA

77

1 cam.

11

LUPU MIHAI

74

1 cam

12

SLABU ROXANA

69

1 cam

13

GUREANU BIANCA

67

1 cam

14

TĂNASE RĂZVAN ALEXANDRU

67

1 cam

15

NASTASĂ MARLENA ANDRA

66

1 cam

16

SAVA IONUȚ DANIEL

66

1 cam

17

VÎNTU LEONARD RAI

64

1 cam

18

CUCU RĂZVAN IONUȚ

64

1 cam

19

MĂGIRESCU SÎNZIANA

64

1 cam

20

LUPU LENUȚA

63

1 cam

21

| NISTOR ELENA SIMONA

61

1 cam