Hotărârea nr. 142/2019

Hotărârea nr. 142 din 19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău


)/>

/ \ o-ma/ifa

<// Mft jMrt/tfu/fff <

HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 19.04.2019

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale

Poliției Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Referatul nr. 4237/20.03.2019 al Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău privind aprobarea proiectului de hotărâre;

•Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5663/12.04.2019 prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

•Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 5664/12.04.2019;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.604/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.605/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.606/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.607/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.608/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1668/2019;

•Prevederile art. 100 alin(l) lit c) și lit d) și ale art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 40 alin(2) lit a) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art 38 din OUG nr. 114/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene;

•Prevederile Legii nr. 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

•Prevederile HCL nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. a), art. 47 alin.(l), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 117 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se aprobă Organigrama Poliției Locale a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de Funcții al Poliției Locale a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 230/28.06.2018.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

N.O.P./I.D./O.T./EX.1/DS.1-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

ONSiLIUL LOCAL BACĂU


ORGANIGRAMA POLITIEI LOCALE A MUMCIPlLl lil BACĂU


PRIMARDIRECTOR EXECUTIV

1Structurii uersuitșluIiH

E.P.

P.C.

Total

Personal de conducere

9

0

V

Personal <k eiecu|tc

164

24

188

TOTAL GENERAI,

173

24

197


SURViaV DISCIPLINA ISCONSIIIUI-JII.

ICTIVI 1 ATI COMERCIALĂ 51 PROTECȚIA

19

I

1

r v

COMPARTIMENT DISCIPLlNÂiN CONSTRUCȚII

7

0

6U

!

COMPARTIMENT ACTIVITATE COMERCIALA și AFIȘAI STRADAL

6

u

‘ISERVICII FIN ANU AR Șl ACIIIZim PUBLICE

8

1

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

5

0

4

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

2

0

•1ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 19.04.2019

COMISIA DE ORDINE PUBLICĂ

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1

0

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

2

0

i

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE SI SECRETARIAT

3

0

1

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII Șl P-S.l.

2

0

'1

COMPARTIMENT COMUNICAȚII Șl

INFORMATICĂ

2

0

1

•*i post nou

COMPaRTIMENT ADMINISTRAT! V

4

• 1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

3

u

|

COMPARTIMENT ARHIVĂ

2

0

:l

BIROU’ MONITORIZARE ACTIVITĂȚI SPECIFICE

16

>

4.1

“{1 pcșiuri npi

CONTRASEMNEAZĂ


IULUI BACĂU

POVICI


SECRETARUL MUNI

NICOLAE - OVIDI

tu

ROMÂNIA județul BACĂU CON 'TLIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 19.04.2019


STAT DE FUNCȚII

Nr.

Structura / Nume Prenume

SBBHSS

■i'Criradatiâ^

UjNivelWîS

it^ac^ak:-jiș^-;

'Treaptă

^Gradația-

ii® ivelii

cri.

ftWli

■ t’Ț-'' ’■,A|

jprpfesioiial}:

devehime:

^■st.udidoj^

^fdeiexccuție^

&GraiI$

deiy^ime

^’siudiijor;;!

I

OCUPAT

Director executiv

I

II

S

2

TEMPORAR VACANT

Director executiv adjunct

I

II

S

I. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Nr.

Structura / Nume Prenume

MH9

M

S8S

(^iTCraduIvff

:£Gradâîijij;

c^Nivdufe!

:>;^'7'Eufl<:țiafco

iTrcăptăl

^jG^duția^.

^Niyelulh studiilor^ '■.'•Pr.rM-fr.vf'.’ir >!'

crt.

Vw & '.-’v t Qe m»*

WweWecufieȘfB

BIS

uale:conducerp\.

4? l'PM       .t! 1 Vii \; f,'-T 3V

Ude. execuție •

îf Pi' ’tf Vti lîl,*îî’.’£isțn'?,r h'-

HGradfe

1

OCUPAT

Auditor

i

Principal

4

s

II. COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS


Nr.

Structura / Nume Prenume

MHM

MK

SW^

Ba&l

®SW8

^GradaîiM!

osw

W88

'!u-

.'Treaptă:

^Gradația;?

?î, 1

;deSvechlme

■>i fNîyejiuaii

crt.

^;îid^MiM®cerej;ji

profesional';

{d^etți^

i;idb)cdnâuâerei3

^ii,tfe:Hep.u0enîîi

•țțstuumorfj'

1

OCUPAT

Consilier juridic

i

Principal

3

s

2

OCUPAT

Consilier juridic

i

Asistent

1

s

III. COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI SECRETARIAT

Nr.

Structura / Nume Prenume

-rEuhtuai

P,LW s&UiSVMw.^ ii; iJAjUfr

publică^

«■Clasai

^GraduiiKi ^G^acifl'jtia'î.'

E$M!

nfra'ctualaă^i^’

iW»

®râ(

iViiTȚ.yȘf-.r

ișHIO

^:.;^iyelul;iu'î iJistu'ciiiîor^.i

crt.

^iii^comȘiueew^^

^iâeiieKcl^îfîîr^j

îlhSl

iprofeâiînSțț

^e^pnime)

^șțujdiiiJ.q^ji

^.de;Cpnducețg^'

;ț$i

ejexccțuție^

d£ye

țliimii

1

OCUPAT

Consilier

I

Asistent

2

s

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Principal

5

s

3

VACANT

Consilier

1

Principal

S

IV. COMPARTIMENT PROCESARE CONTRAVENȚII, CAMERA CORP DELICT

Nr.

Structura / Nume Prenume

£sSfis®§®

■7:              ■ ti 4                q.\

Jâiaââ liB

’i^raâulSs

^riliyjelulH:;?

1’,.' -.^ ■ ■ r-x ■-■: A' t^’-;;:;; i;f;;>;.i>h> r; ț1         i>y

^£aptă'<

i^drădaliaiv

;.?NiYe!ulL!

cri.

pBSu£ere3

ș^kdeșcxceuțlci;®

țâ^yelîimel

j|i;de‘;cdhduwe-W

RiS®

'defveiidme

^hiduibr

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

2

OCUPAT

Referent

III

Principal

4

M

E

Nr.

r~

Structura / Nume Prenume

t «l- f. iC ii' XtvU.

t- •’Vîrîuc-ft

iGlass'.

^siGraduI^

ri?St^$O£$

atraciuîalăi^fviișt

i|Frcapțăj

^Gradțiția^

^EtNiyeiiil^

^siudill6i&'

crt.

K^e^nUucereijj*<{;

^piQffeșîonai]

;j»>*jLL!k',L^Lv''+p

^Lvetilmej

^de’;£oriâucerS;’j'

$e$«chime

1

OCUPAT

Inspector

I

Principal

4

s

2

OCUPAT

Consilier

I

Asistent

3

s

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Debutant

2

s

VI. COMPARTIMENT

Nr.

Structura / Nume Prenume

i c? if t r' *1 .• e " i ■' . >5, Vj i ty

SSK iij't 3

l-.GIasife

^GrafluWi

tîtirai^ăiîij&il^

:s‘ wrJsr;;v vr.        :-

■iȘXSradaiiaî?.

z^ivelui^i:

crt.

ipț de conducere , .

■ISIS

^profesional’

;deconducere\'

z: &! i M’ v-? Alvrț’ij; î       Vr

^Gradiil*

.dfcvediime

^studiilor!'/

1

OCUPAT

Referent de specialitate

II

Superior

5

SSD

2

OCUPAT

Referent de specialitate

n

Superior

5

SSD

VII. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Nr.

Structura / Nume Prenume

tV^C' îl ? dîa^

ȘȘJ'Grâdul?^

j^adi$iâ£

l;Nive]liL'-

1S®OW

rtrăctuăIă®'Șir?

5 V        V         âyV i[‘< >*•

Treaptă

jji'studîiior^

crt.

fei^eicpncb.cere>;;-^

iWtfj

jp^ofeșipnalj

jjvdcțCp n âțxcțrc^ î

ița?a? ans < /          t

biiș.^L<?^exeguțțc)J-ț

iț.'iGrad;}';?

devechune

I

OCUPAT

Administrator

5

M

2

OCUPAT

Magaziner

5

M

3

OCUPAT

îngrijitor

3

M/G

4

OCUPAT

Șofer

5

M/G

Nr.

Structura / Nume Prenume

fiSSșRăBR?

:^îlfk5t^7l?rinb'4Lî^tA/!<zij347

ijGlasaf

ww??

IWItt

»fe^

J l^î|b'^ -V ;î j*' J <<••• ‘1         i ■ț               . î|p’.»\d ’ț ►,’r.z'*•>'.•-. p'îfj

sas

^Gradația-

^Nive&â

•‘studiHor-

crt.

j

idetvelrime;

^^e'lconducet^

ț^$>xccîițic$®

;!mGraa>4‘

aeVecHihie

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

1

S

2

VACANT

Consilier

1

Principal

S

IX. COMPARTIMENT ANALIZA, SINTEZE ȘI BAZE DE DATE

Nr.

Structura / Nume Prenume

SliliS

? ■* v v *     ■ f ■ '5. ■ ț viv;: mî; ț-f ;țt

fSgR tClasân fiiOgg

IPiițiGrâduf^

iMNivelul^i;

y-'ț"5t        ^Vtp <:P'J •,

ntratțjuălă^^^

Treaptă;

$’MveIuL«': j.JsțiioiHorîfr

crt

^0de.^6n^uccre;;f.{;

•vh? Asf 7ft.f^Vc<țu!' «f.11| t>      îV

^;l:;>de:£xecuție.W';.

^profesional;

;<te\yLdi.ițn$

^sludiiIp^tȘj

;jț|de;tt>naucerc.țy

•jiiSilfi fexe C uțl k$ji

•■ȘGradbii

deycchîmc

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Principal

4

S

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

s

3

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

3

M

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

S

X. COMPARTIMENT ARHIVĂ

Nr. cri.

Structura / Nume Prenume

plasai;

K'SGfaflul^i

^profesional’

hi

rii(Iâțiâ!S

vehime

^Nivdui1^

^sț^ildr-^

<j;Gradajiâț deVedunie

KiNivcIuî;;;:

Sj^jde/condiiiiEei^^

^^cdft'durațje’â

îcxecuțic.:

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

2

M

XI. BIROU MONITORIZARE ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Nr.

Structura / Nume Prenume

™;sGradiilS'V

l ■■■                                                ,i

» nț'.?/A x f>■' .•>Jhj > ib j^șfdaiilsțbfe

nTraictuaiă^M'-.j

j|Țreapi$

'■‘'Gradația^

jiistudiilbrijjj

crt

i&ițsaejcttfid Dțdâde.w

>« i i TIV)*1 * tî * * tb ’i *î f» f          i tt v.

s^'dty^iecuhe

^pripj^igtiarț

deiveliime,

$adciexecuhem

â$Yednrae

l

VACANT

Șef Birou

1

11

S

2

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

3

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

4

VACANT

Polițist Locai

I

Debutant

s

5

VACANT

Polițist Local

1

Debutant

s

6

VACANT

Polițist Local

1

Debutant

s

7

VACANT

Polițist Local

1

Debutant

s

8

VACANT

Polițist Loca)

1

Debutant

s

9

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

s

)0

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

s

H

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

s

12

OCUPAT

Polițist Local

I

Principal

5

s

13

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

14

OCUPAT

Polițist Local

HI

Superior

4

M

15

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

16

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

XII. SERVICIU DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII, ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Nr.

Structura / Nume Prenume

iseiiii

;VMl;OÎ4'j tdevehinrej

jWȘ

iGrtfdațiây; deivechîme

XtMv'- ■

j.,‘;NiveluL;;:

crt.

vAdeconducferet";!

^profesionali

i;11! u " :■' s'.; ■■■ ’K-ș l ■     1

^:de.'conducerfeț;i

^sfațHifâre;

1

OCUPAT

Șef Serviciu

I

II

s

|

XII.l. COMPARTIMENT DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

Nr.

Structura / Nume Prenume

tj j Stv        ? r             warJ Î?k

iGÎ'ftsaîț

^Graduli?^

^GfâtJaW

îfe^7//Euue(ia!.t1p

ittra'ctMalafe^;!

'•Gradația^ de!V^’d»lme;

■Nivelul

crt.

^-iy;de^cnducere^pf

?Jfe$

Oifei!

iprofesionaP

îd^Wnie'

^ișțuâHIoi’^

;y!âe;tanduccreig

jjcfdCjlexecupe^

^■ștudulphij;-

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Principal

5

S

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

4

OCUPAT

Polițist Local

1

Principal

5

S

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

6

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

M

7

OCUPAT

SqĂrr

5

M/G

XII.2 COMPARTIMENT ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI AFIȘAJ STRADAL

Nr.

Structura / Nume Prenume

iClasw?

^'î&raâîiF^

>^Gîjrâ(iafia$

r’-ftNiyâul&l

îîraci^aî^'.^A;:^

iTrcăpiaț

[sfed'^

J-?.-t.i.'Mj! 1 ;:'if / '■'<

HGradâtia:-deveddme

’’rL

;jîțiivdul'••■;. 'studiilor-

crt.

^^ejcongiiy^ihe^

^dej&e&îie^

jprofjiifliîai!

tiișJijSW

^csonflucerexi:

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

3

S

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

2

S

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

1

s

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

6

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

XII.3. COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

?SS8fiSgâi

>;V?GirWuL&

ih&ltaiiațiflț;

f£;Ni^uiipș

i&șțadmprfc

rtraîitixai^^j^

Miptăi

Gradația iluVrAjJ deivediîme ij             41*? ’ - •V’ •Sl-i’1

:.studinbr’i:.

B^Se'conducere^H

iB^teȘiCnalș

fâe^veliime;

jțțâsȘi conducere

^'’de^câ'fie.^iî

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

3

OCUPAT

Polițist Loca!

I

Debutant

2

s

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

3

S

XIII. SERVICIU FINANCIAR ȘI ACHZITII PUBLICE

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

■ iiiM-llb JS'!

jWsaF

i;p'^feȘio'Ăaj1

î'GFadați^

1S8P

devehime'

?Tr$»pta|

:Gra^ț«8;j devediime

^NiVelui;..^ Studiilor;

iîvz'iț; :K ¥’ifî >■?'■;-'

f.>j;j'dg;con^cerey?;-.v

|sri i'-i jr          :i ■-■ <;

^^e^^ecuiție^i^

deconduccrc;t

i <1 1 .*.• >î t;vr.« '-1       1 nfrA'.ț r-M <■<*

1

OCUPAT

Șef Serviciu

i

II

s

XIII.l. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

1 ■Mtiiț ?ia               jtTC'.țjx.UJt

?.€»|

t’prafeȘîonăL

im

deyehime.

^■ȘțudliJoȘ.^:

Bl?

Tfiincțî^^^

Treaptă

t<5ra&q

Îi'îârii^ația-J dcvcchjme * 'ț.ț .'/< £1 *' ?i J? 1,111J [j

feNivelull'S ^studiilor-:

;:lldexO

nducere’g.

;;feii;w:':a.;î ■

I

OCUPAT

Consilier

I

Principal

5

s

2

OCUPAT

Consilier

I

Asistent

3

s

3

OCUPAT

Consilier

I

Superior

4

s

4

OCUPAT

Consilier

I

Principal

4

s

5

OCUPAT

Casier

5

M/G

XIII.2. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. crt

Structura / Nume Prenume

#86

^GruduIgiiȘ

iprofesțciiiab

l;0râdățifii;

sdțșiyeliifne!

^mi^iui-^

iȚrcapț^t pV£rad^

deJveîihinîe

iH.Niveluiji.' istudiilor.:.

?>'Jtiv'<,br?s"x ?tv. țu.v^țr-^r

^deicandui^re^

^^de^wxu^ei^ț

$de conducere;?j

^d^excciifte^ii

1

OCUPAT

Expert

i

Principal

4

S

2

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

3

s

XIV. SERVrCIU SIGURANȚĂ RUTIERA ȘI ELIBERĂRI PERMISE DE LIBERĂ TRECERE

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

iiiiSSISi!

'MGraditlȘL

iprof^ion’ali

^rștdăifiia^

$eiyehiineț

îj^Ni^elutiîu!

®Sț$IHli)££i

fi?

îȚrțajjtăj:

:!îifGrad!'-;.

ijțGradajiajj dovedi ime

kistuiliildr^

ti j&ti ■    a is"

|;;g;;de:^rd4ceye;'^ț

Bd^conăucer^i

I

OCUPAT

Șef Serviciu

1 1

II

S

XIV.l. COMPARTIMENT SIGURANȚĂ RUTIERĂ $1 FLUIDIZARE TRAFIC

Nr.

Structura / Nume Prenume

ifelas^

SlGi-aduîrî^

^Gradația

JwWjLsk

ritrttetuaiSsîi^jț

i l!      ț M1 Jn&vf, 'V:

crt.

r ■              ■s.,?

iprofgsmnalț

(ddly.dțimeî

î&studliioifiB

țLdeJron^ucere^

bGradri;

de vechime

’LsfadiilbrA

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

4

M

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Debutant

0

S

3

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

4

M

5

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

6

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

7

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

8

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

9

OCUPAT

Polițist Local

II

Principal

5

SSD

10

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

3

M

11

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

12

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

13

VACANT

Polițist Local

1

Debutant

S

14

VACANT

Polițist Local

1

Debuta ut

S

15

VACANT

Polițist Local

1

DebuianL

S

16

VACANT

Polițist Local

1

Debutant

s

XIV.2. COMPARTIMENT AUTORIZĂRI $1 ELIBERĂRI PERMISE

Nr. crt.

Structura / Nume Prenume

!iMh'■ Ms  f i

L'fe'Oi&'-ți

ȘjElăsaîl

|8SI8M

KGWnfiăff

Mit’;^£Lpuâcfiatco

•.<E-.i.npr c.-»• ■ H’ “<țT~:

atraCtuhlăLl:'-W;il

lÎ1&’!ÎÎ$£^>:L£s£

ÎȚrwip&

M^wnRj 1:

i;.^radația^

^..'Șj^iyeîuî^i! jFXtiiȘjilo^

^Ș^tbiiduțieî

iii

ipijdfcsîbiimț

''de'jycliimej

^ștudiîjpr;^

pi/decunducerefiț

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Asistent

3

M

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

3

M

XIV,3, COMPARTIMENT SESIZĂRI, SISTEMATIZĂRI, AUTO ABANDONATE

Nr. crt

Structura / Nume Prenume

pji61icțțlisB

i >;k« f          ;'K N*’’       i! li

^cjiibiaii

;^Gradiil^

®;8SS^

îîGrKdaitfti:

4 v n iJ hi^'- /ir; W' ‘

tttractițaiă^'yfeljî

Treâptâi

îfer'i.liaiw

t-Gradațm z devcchimo Ji^W^î-4r“.':K;:r

ih^irbiul^-'

^studiilor';?

j||d^M)aâuceN;;^

^!^conjă'ucerey

^j^e^ecuție^

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

3

M

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

4

S

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

5

S

5

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

XV. BIROU DISPECERAT ȘI ADMINISTRARE OBIECTIVE

Nr.

Structura / Nume Prenume

! ■; “ii i Sy v: £3^3? Si

j'€lasa*f

SjGradulW

IS^®i

$HI:

"3; ’

3;<3y3;3;\ jTrcapțaj ț;!;’rima .'îi.'

.Gradația;

/JNivetuV^

crt.

3'4'SLM

'profesional;

’âe'yehinie!

[âsfuaiilpr^;

’ț^^gîiHiwșre^

!3tdii:bxc<:ujie'3?

1

OCUPAT

Șef Birou

I

II

s

XV.l. COMPARTIMENT DISPECERAT, ARME Șl MUNIȚII

Nr.

SOOiii

?       i'.'J

?Ginsfl!j

^sjGraăuîțș«

iîGra'daiiaîi

vEimcțiiico

iȚreap’tă;

:;;i(Nivduî;l&

crt.

^â^ecufw^

UșradHl(ir$

;ii'de!condurereHîl

^dețexecuțiC'-f;{

kGrdd!!-'’

i     ii .^!

de. vechime

'.studutorj

;l'

i

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

3

OCUPAT

Polițist Local

în

Superior

5

M

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

6

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

7

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

8

OCUPAT

Polițist Local

111

Superior

5

M

9

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

10

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

XV.2.. COMPARTIMENT ADMINISTRARE OBIECTIVE

Nr.

fii

i^GrediiO^

^Gradația’*

J^Nfreliiiy^

ntr£ctUftlS:/”r>[£

tTrcapță

Gradația^'

^■jîivelul:;.!'-

rSi ■_.)k.'■*.-.< fir;

crt.

^ȘîȘdfei^ăucere^și

p ^7.      ; J;! jdțM’.1’ț:

l^gâfeș

{’îs&’diilgbfF

^^gnâucere^

MGrad^

de^cghlme

$studiUbr&

I

OCUPAT

ȘefForina(ie pază

5

M/G

2

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

3

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

4

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

5

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

6

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

7

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

8

OCUPAT

Ag.securilate

5

M/G

9

OCUPAT

Ag.securiiate

5

M/G

10

OCUPAT

Ag.securitate

5

M/G

11

OCUPAT

Ag. securitate

5

M/G

12

OCUPAT

Ag.securiiate

4

M/G

XVI. SERVICIU ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI

Nr<

Structura / Nume Prenume

.îlf-jgj..; £<65.?;«i* "■.si!:ț1".!    ’ "i

Mlasâ’i1

,j$V

GnidiiU^

î'Grâdați^

SWȘi

0*Nlyelul$£

îțiacontrac

'rițrr'îw; yra iuaft&W

sTjc

âpîtiȚ

’• Gradați^ devediimc

■i;.i

^Nivelul;'',;

crt.

^iV’deîȘcciiție'!^

:jpr

of^pnaV

^iyeîiimfel

îțiȘudinti^

^treimdii

cerel

ițflde

Iwccuțievs

-ăd^l:

jiîSlUU

mur

1

OCUPAT

Șef Serviciu

I

II

s

XVI.l BIROU ORDINE PUBLICĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI

■Ț*

Z t3

Structura / Nume Prenume

i!CIasa;i-

îprof^ontilf

£Gra(lafia£ laeîyefiime!

;MNiyeIuI>^

?£reapras

î;KÎSra''ăj?‘î

^Gradajrâ^ deyechime

S'ijNiydulp' ^^diiîqrlțr

||^':conflG«îcCT&^

■^âe^ondu&ere'g

1

OCUPAT

Șef Birou

I

II

S

XVI.l.L COMPARTIMENT ORGANIZARE MISIUNI ȘI CONTROL

Nr.

Structura / Nume Prenume

81®HSi

lOlasaji

ii^Gxaduiâ^*

£Graâăția<J

^•Nlyelul^^

rtfcractuaiă^^>^

^«dațiir;:

crt.

^profesional;

^.l^cb'țw^

l^sțudjilgp^

^âfejconțju^r^

yă^ljîeciiii^

Wj»

deVefchime

festudiilorjv

1

OCUPAT

Polițist Local

I

Principal

5

S

2

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

3

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

4

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

5

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

s

6

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

s

XVI.1.2. COMPARTIMENT SECTORIZARE

Nr.

Structura / Nume Prenume

«țupP'l!/1                         X

■iW^IxîV p'Glasay

^'Gradul^/

WfeW

Fpipfesionai[

ii-GriiiliițiâTj

‘$Niyeiu$!;:

^șțU'ăuijgr;^

■Treaptă;

liiis

i.Gradația.

șh.Ni.veIul.4’

crt.

-Wde conducere;*,;:

[deîy'ănimei

'iipV.W' jV-'C7?

^ețcondttcere^

ga’â&jexeieufreg^

f Ițit rVjj i                ftt'Trtvd

de&cthime

ți';SțudîilbrtV

1

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

4

M

2

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

3

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

4

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

5

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

6

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

7

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

8

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

4

M

9

OCUPAT

Polițist Local

I

Asistent

2

S

10

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

11

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

12

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

13

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

3

M

14

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

15

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

16

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

17

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

18

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

19

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

20

OCUPAT

Polițist Local

IU

Superior

5

M

21

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

22

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

23

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

4

S

24

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

2S

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

26

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

27

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

28

OCUPAT

Polițist Local

in

Superior

5

M

29

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

5

M

30

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

3

S

31

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

4

M

32

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

5

S

33

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

5

M

34

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

4

M

35

OCUPAT

Polițist Local

i

Principal

3

S

36

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

4

S

37

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

2

M

38

OCUPAT

Polițist Local

IU

Superior

4

M

39

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

40

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

41

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

42

VACANT

Polițist Local

1

Debutant

S

43

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

44

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

45

VACANT

Polițist Local

1

Debutant

S

46

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

S

47

VACANT

Polițist Local

I

Debutant

s

XVI. 13. COMPARTIMENT SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII

Nr.

crt.

Structura ! Nume Prenume

$EIasa?

j-profeslpri^

SM

^tjiiyeiulg

rfiludilior^

/Gradația/,

țU/NiyjeiulK ■'! d^iMUiiâr^

fyjf;de.cgnâucei;eli^.s

•I'B^onducei;^

1

OCUPAT

Polițist Local

UI

Superior

5

M

2

OCUPAT

Polițist Local

ni

Superior

5

M

3

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

3

S

4

OCUPAT

Polițist Local

i

Superior

4

s

5

OCUPAT

Polițist Local

iii

Superior

5

M

6

OCUPAT

Polițist Local

i

Asistent

0

S

XVI.2. COMPARTIMENT INTERVENȚII

Nr. cri.

-

Structura / Nume Prenume

Funcția publică

Clasa

Gradul

/T ‘’ c • #• '■       ?.

profesional

Gradația de vchlrae

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treaptă Grad

Gradația de vechime

Nivelul studiilor

de condiuere

de execuție

de conducere

de execuție

1

O( UPAT

Polițist Local

III

Superior

4

M

2

OCUPAT

Polițist Local

111

Principal

3

M

3

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

4

M

4

OCUPAT

Polițist Local

111

Principal

2

M

5

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

4

M

6

OCUPAI’

Polițist Local

I

Debutant

3

S

7

OCUPAT

Polițist Local

III

Superior

5

M

8

OCUPAT

Polițist Local

I

Superior

5

S

9

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

4

M

10

OCUPAT

Polițist Local

111

Principal

1

M

11

OCUPAT

Polițist Local

III

Principal

4

M

12

OCUPAT

Polițist Local

111

Superior

3

M

13

OCUPAT

Polițist Local

III

Asistent

1

M

14

OCUPAT

Polițist Local

III

Asistent

2

M

15

OCUPAI’

Polițist Local

111

Superior

5

M

16

OCUPAT

Ag.securilaie

5

M/G

17

OCUPAT

Ag.securitaie

5

M/G

18

OCUPAT

Ag.securilaie

4

M/G

19

OCUPAT

Ag.securitaie

5

M/G

STRUCTURĂ PERSONAL

CATEGORIE

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

PERSONAL DE CONDUCERE

a) 1TACȚIONARI PUBLICI

9

b) PERSONAL CONTRACTUAL

0

0

0

PERSONAL DEEXECUjlE ■

a) FUNCȚIONARI PUBLICI

140

24

164

b) PERSONAL CONTRACTUAL

24

0

24

TOTAL GENERAL

a) FUNC[IGNARI PUBLICI

147

26

173

b) PERSONAL CONTRACTUAL

24

0

24

197

Jl


■'>A \ O

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIEBÎRZU


-<v. VCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI (