Hotărârea nr. 140/2019

Hotărârea nr. 140 din 19.04.2019 privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău


)p

^<)<*<(/ a/  /(ft/itcr


HOTĂRÂREA NR. 140 DIN 19.04.2019

privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2442/ 06.03.2019 înaintat de Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport prin care se propune aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2484/ 07.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 2485/ 07.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.594/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.595/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.596/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.597/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.598/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 14A2 alin. (5) - (9) din Legea nr. 38/ 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, modificată și completată;

-Prevederile art. 6 lit. ”i”, ale art. 17 si ale art. 18 din Anexa la Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. « a », punctul 11 lit. ”a” și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală - Compartiment Autorizare Activitate Economică și Transport.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală -

5                                            5                                              9

Compartiment Autorizare Activitate Economică și Transport.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 140 DIN 19.04.2019

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAȚIILOR TAXI PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI, LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Condiții de participare

 • - participanții trebuie sa fie operatori economici (Persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale înființate conform Odonanțci dc Urgența a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, modificată și completată, societăți comerciale înființate conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată)constituți ca transportatori autorizați cu sediul social în municipiul Bacău care să figureze prin reprezentant în lista de așteptare în vederea obținerii unei autorizații taxi până la data apariției anunțului publicitar.

 • - autoturismele pentru care se dorește obținerea autorizației taxi trebuie să aibă vechimea de la data fabricației de maximum 5 ani conform cărții de identitate și a certificatului de înmatriculare.

 • - autoturismele pentru care se dorește obținerea autorizației taxi trebuie să fie proprietatea transportatorului autorizat, să fie deținut printr-un contract de leasing cu utilizator transportatorul autorizat sau să prezinte scrisoarea de garanție in cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat autovehiculul;

 • - transportatorul autorizat să nu fi renunțat la autorizații taxi în ultimii 5 ani(cedare către angajați, divizare).

 • 2. Numerele autorizațiilor taxi disponibile sunt: 20, 23, 48, 59, 61, 62, 77, 83, 93, 99, 108, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 122, 136, 140, 142, 143, 161, 165, 172, 176, 186, 208, 214, 220, 221, 223, 226, 227, 236, 238, 243, 252, 253, 254, 257, 261, 268, 271, 273, 280, 284, 293, 298, 299, 301, 306, 308, 313, 330, 342, 352, 355, 356, 357, 367, 372, 386, 388, 389, 395,404.

 • 3. Publicitate procedura atribuire autorizații taxi

Publicitatea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi va fi făcută prin publicarea pe pagina de internet a instituției, în paginile unui cotidian local și prin afișare la sediul instituției a unui anunț publicitar conform anexei 1 la prezenta procedură.

 • 4. Depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizați pentru atribuirea autorizațiilor taxi timp de 60 de zile de la data apariției anunțului publicitar.

Solicitarea va cuprinde:

 • - cerere de participare la procedura de atribuire;

 • - copie după autorizația de transport;

 • - copie după cartea de identitate a autoturismului și a certiticatului de înmatriculare a acestuia sau scrisoare de garanție in cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat autovehiculul, in cazul in care transportatorul autorizat nu deține autovehiculul;

 • - fișă-declarație cu criteriile de departajare completată, conform anexei 2 la prezenta procedură.

 • 5. Stabilirea punctajului total obținut de fiecare autoturism se va face de comisia de atribuire stabilită prin Dispoziția Primarului municipiului Bacău în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de depunere a cererilor de depunere a solicitărilor.

 • 6. Dacă ultimul punctaj corespunzător este obținut de mai multe autoturisme decât numărul de autorizații taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai marc, în ordinea descrescătoare. în situația în care nu se poate realiza departajarea pe baza acestui criteriu, va primi autorizație solicitantul care va depune dosarul complet în cel mai scurt timp.

 • 7. în termen de 3 zile de la finalizarea atribuirii, se va face publică lista cu autorizațiile taxi atribuite pentru transportul de persoane conținând datele de identificare a transportatorului autorizat și punctajele obținute.

 • 8. Contestațiile privind deficiențele semnalate în procedura de atribuire se pot depune la Registratura Primăriei municipiului Bacău în termen de 15 zile de la publicarea listei cu autorizațiile taxi atribuite.

 • 9. Dispozițiile Primarului municipiului Bacău privind rezolvarea contestațiilor se emit și se comunică în termen de 10 zile de la primirea acestora.

 • 10. Eliberarea autorizațiilor taxi se va face în termen de 6 luni după încheierea perioadei de rezolvare a contestațiilor pe baza documentelor specificate în Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată, după prezentarea următoarelor documente:

 • - copie autorizație transport

 • - copie carte identitate autoturism

 • - copie certificat înmatriculare cu ITP taxi

 • - copie certificat de agreare emis de Regia Autonomă “Registru Auto Român”

 • - copie buletin de verificare metrologică

 • - copie asigurare obligatorie

 • - copie asigurare călători și bagaje

 • - copie contract dispecerizare

 • - copie chitanță taxă eliberare autorizație taxi

 • - copie chitanță taxă anuală utilizare locuri de așteptare taxi

 • - fotografii color față și lateral autoturism cu dotările exterioare montate

în cazul persoanelor juridice suplimentar se solicită:

-copie contract muncă șofer -copie atestat șofer

- aviz medical șofer

-aviz psihologic șofer -cazier judiciar șofer

 • 11. Fiecare participant la procedura de atribuire va putea aplica pentru o singură autorizație taxi.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI y

CoinpâL(^rn^titiiJ Autorizare Activitate

Economică și Transport CĂTĂLIN ZALĂ


Anexa nr. 1 la Procedură

Anunțul publicitar va avea următorul conținut;

“ Primăria municipiului Bacău anunță deschiderea procedurii de atribuire a unui număr de .... autorizații taxi.

Condiții:

Participanții la procedură pot fi operatori economici(Persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale înființate conform Odonanței de Urgența a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, modificată și completată, societăți comerciale înființate conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată)constituți ca transportatori autorizați cu sediul social în municipiul Bacău care figurează pe lista de așteptare în vederea obținerii unei autorizații taxi până la data prezentei.

 • - autoturismele pentru care se dorește obținerea autorizației taxi trebuie să aibă vechimea de la data fabricației de maximum 5 ani conform cărții de identitate și a certificatului de înmatriculare.

 • - autoturismele pentru care se dorește obținerea autorizației taxi trebuie să fie proprietatea transportatorului autorizat, să fie deținut printr-un contract de leasing cu utilizator transportatorul autorizat sau să prezinte scrisoarea de garanție in cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat autovehiculul;.

 • - transportatorul autorizat să nu fi renunțat la autorizații taxi în ultimele 24 luni(cedare către angajați, divizare).

Fiecare transportator autorizat participant la procedură poate aplica pentru o singură autorizație taxi.

Perioada de depunere a cererilor este între.......și........(60 de zile de

la apariția anunțului publicitar)

Lista cu solicitanții cuprinși în lista de așteptare poate fi consultată pe www.municipiulbacau.ro/informatii-utile/lista-asteptare-taxi.

Documentele care vor fi depuse pentru atribuirea unei autorizații taxi sunt:

 • - cerere de participare la procedura de atribuire;

-copie după autorizația de transport;

-copie după cartea de identitate a autoturismului și a certificatului de înmatriculare a acestuia sau scrisoare de garanție in cuantum de 5% din valoarea cir care va fi achiziționat autovehiculul, in cazul in care transportatorul autorizat nu deține autovehiculul;

-fișă-declarație cu criteriile de departajare completată.

Rezultatul procedurii de atribuire va fi făcut public în data de.......

Eventualele contestații se pot depune în termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor procedurii.

Cererile câștigătorilor procedurii pentru eliberarea autorizațiilor taxi se depun începând cu data de......până în data de........

Pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să vă adresați Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ’ V lLIEBÎRZU

&ColnpfarțiiyieiituT Autorizare Activitate Economică și Transport CĂTĂLIN, ZALĂ

\ \ J

/o


Anexa nr. 2 la Procedură

Fișă-declarație

Transportatorul autorizat...............................................................................................................

Cod Unic de înregistrare...............................................................................................................

Marcă și tîp autoturism.................................................................................................................


Declar, cunoscând prevederile H.C.L. nr.................:

 • 1. Vechimea autovehiculului de la data fabricației:

 • - până într-un an............................................................................................5 pct

 • - 1-2 ani.........................................................................................................4 pct

 • - 2-3 ani.........................................................................................................3 pct

 • - 3-4 ani.........................................................................................................2 pct

-4-5 ani.........................................................................................................1 pct

( pentru autoturismele cu vechimea de 5 ani, aceasta se calculează de la data primei înmatriculări până la data depunerii cererii de participare la procedura de atribuire)

 • 2. Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

 • -   motor electric.......................................................................... 10 pct

 • -  motorizare hibrid.................................................................................. 8 pct

 • -  motorizare E 6............................................................................................5 pct

 • -  motorizare E 5................................. 1 pct

 • 3. Volumul portbagajului util

 • - peste 520 dm3..................................................................................................14 pct

 • - 510 dm3 - 520 dm3...........................................................................................13 pct

 • - 500 dm3- 509 dm3.............................................................................................12 pct

-490 dm3-499 dm3.............................................................................................11 pct

 • - 480 dm3 - 489 dm3.............................................................................................10 pct

-470 dm3-479 dm3.............................................................................................9 pct

 • - 460 dm3 - 469 dm3.................................................... -8 pct

 • - 450 dm3 - 459 dm3.............................................................................................7 pct

 • - 440 dm3 - 449 dm3.............................................................................................6 pct

-430 dm3-439 dm3.............................................................................................5 pct

 • - 420 dm3 - 429 dm3........................... 4 pct

 • - 410 dm3 - 419 dm3.............................................................................................3 pct

 • - 400 dm3 - 409 dm3.............................................................................................2 pct

 • - sub 400 dm3........................................................................................... 1 pct

 • 4. Vechimea in ani de când transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva:

 • - 0-5 ani..................................... 0.1 pct

- peste 5 ani.........................................................................................................0,2 pct

 • 5. Echipare cu aer condiționat

 • -   există instalație de aer condiționat........................................ 2 pct

 • -   fără instalație de aer condiționat................. 1 pct

d.Gradul de protecție al pasager u lu i/pasagerilor respectiv existența airbagurilor pentru pasagerul din față/ pasagerii din spate:

 • - airbaguri frontale.................................................................................................1 pct

 • - airbaguri suplimentare.........................................................................................2 pct

7. Efortul investitional al transportatorului autorizat definit de modul de deținere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing:

 • - autoturismul este proprietate - 1 pct

 • - autoturismul este utilizator contract leasing- 0 pct

3- Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare:

 • - societăți comerciale - 1 pct

 • - persoana fizică autorizată sau membrii întreprinderii familiale obțin venituri din alte activități - 0 pct

 • - persoana fizică autorizată sau unul din membrii întreprinderii familiale nu obțin venituri din alte activități - 1 pct.

g. Dotări suplimentare ale autovehiculului:

 • - dispozitiv GPS de monitorizare-1 pct.

 • - dispozitiv fix de înregistrare a comenzilor clientului- Ipct.

 • - existența perete despărțitor conducător auto-clienți - 1 pct.

 • - existență dispozitiv pentru plata cu cârdul - 1 pct.

Total...............puncte

Data.............................................

Semnătura...........................

Consemnarea punctajului declarat se va face prin încercuirea numărului de puncte specificat în.fișă la pozițiile 1,2,3,7,8 și prin scriere olografă la celelalte poziții.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVIDIU POPOA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU

V


CompaWnWMUl Autorizare Activitate Economica și Transport CĂTĂLIN ZALĂ