Hotărârea nr. 14/2019

Hotărârea nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 31.01.2019

privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr.879/23.01.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.880/23.01.2019; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 881/23.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 55/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 56/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 57/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 58/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 59/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 29 alin.(l-6) din Ordonanța de Urgență nr.l09 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

-Dispozițiile art.7, ale art.8, ale art.10, ale art. 11, alin. (1) și alin. (3) și ale art.12 din Anexa 1 la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Prevederile HCL nr.490/21.12.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Dispozițiile art. 47 (1). ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3), lit.„c” și art.45 (2) lit.„a”și (5) din Legea nr 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.(1) Se aprobă contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

 • (2)Selecția expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă, de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

 • (3) Criteriile de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății de Servici Publice Municipale Bacău SA vor fi stabilite de expertul independent, cu luarea în considerație a specificului și complexității activității Societății.

 • (4) Se împuternicește conducerea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să facă demersurile necesare în vederea contractării expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvemanța corporativă. Art. 2. Se aprobă comisia de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, în următoarea componență:

 • 1. Romică Lucian Chindruș - Administrator Public - Președinte

 • 2. Diana Ilie - Inspector de specialitate la Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local

 • - Membru

 • 3. Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar-Membru

Art. 3. Comisia de selecție prevăzută la art. 2 are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

 • - Participă Ia elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție;

 • - Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului și al profilului candidatului;

 • - Coordonează activitățile care stau la baza întocmirii listei lungi;

 • - Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului candidatului.

 • - Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a candidaților;

 • - Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

 • - Se consultă îndeaproape cu expertul independent.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art.5,Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la art 2, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalități.


CONTRASEMNEAZĂ

/ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICtfLAE-OVIDIU POPOVICI