Hotărârea nr. 139/2019

Hotărârea nr. 139 din 19.04.2019 privind prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, organizată în condiţiile legii

)/) ■

< /(

a/ '^' rf/fthfct/tf /////f <

HOTĂRÂREA NR. 139 DIN 19.04.2019

privind prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 3871/9.04.2019 pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 3872/9.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 3873/9.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.589/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.590/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.591/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.592/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.593/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 490/21.12.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Dispozițiile art. 64Alalin. (3), (4), (5), (7) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii, a

mandatului Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii, a mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA .

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA., Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IL1SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICJk^