Hotărârea nr. 138/2019

Hotărârea nr. 138 din 19.04.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investitii „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției

HOTĂRÂREA NR. 138 DIN 19.04.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 27383/ 12.04.2019 înaintat de Direcția Drumuri Publice prin care propune asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4068/ 12.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4069/ 12.04.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.584/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.585/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.586/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.587/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.588/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (6) și ale art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 10 alin. (6), lit. ”b” din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor de utilități publice, republicată, modificată și completată ;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 14 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (2) lit. „a” și ,,f’ din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE”.

ART. 2. Se aprobă contribuția Municipiului Bacău la realizarea obiectivului ce face obiectul asocierii prevăzute la art.l care va fi de 5 % din valoarea proiectării și a lucrărilor de execuție precum și alte cheltuieli conexe prevăzute în devizul general aprobat al obiectivului, restul finanțării fiind asigurată de către Județul Bacău.

ART. 3. (1) Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Bacău, Județul Bacău și S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze contractul de asociere.

ART. 4. Se aprobă documentația tehnico-economică, extras din cadrul Studiului de Fezabilitate „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020” elaborat de S.C. FICHTNER Environment SRL, în asociere cu Interdevelopment Consulting & Engineering, S.C. AECOM și FICHTNER Water & Transportation, pentru obiectivul de investiții prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Drumuri Publice.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Drumuri Publice și Consiliului Județean Bacău.

ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/X X.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ | ILIE BÎRZU^0?

Nx ,CÂVi LZ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 138 DIN 19.04.2019

JUDEȚUL BACAU

Nr._____din


MUNICIPIUL BACAU

Nr._____din


S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Nr._____din


CONTRACT DE ASOCIERE

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. JUDEȚUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Mărășești, nr. 4, având Cod fiscal nr. 5057580, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Bacău - Sorin BRAȘOVEANU, în calitate de ASOCIAT

 • 2. MUNICIPIUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local al

municipiului Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 6 , județul Bacău, având Cod fiscal nr. _______, reprezentat prin Primar - Cosmin NECULA, în

calitate de ASOCIAT,

și

 • 3. S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. (C.R.A.B.), cu sediul în Municipiul Bacău, str. Henri Coandă , nr. 2 , județul Bacău, având Cod fiscal RO 27429315, reprezentată prin Director general Nina CHIPER, în calitate de ASOCIAT,

au convenit, în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, alin. (7), lit. a) și c), art. 91, alin. (3), lit. f), alin. (5), lit. a), pct. 13 și alin. (6), lit. a) și c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1166, 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.__din__.__.2019 precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.__din

__.__.2019, la încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. (1). Părțile convin să se asocieze în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE”.

(2). Valoarea estimată a contractului de asociere este de 41.531.733 lei TVA inclus - astfel cum rezultă din documentația tehnico-economică, extras din cadrul Studiului de Fezabilitate „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020” elaborat de S.C. FICHTNER Environment SRL, în asociere cu Interdevelopment Consulting & Engineering, S.C. AECOM și FICHTNER Water & Transportation. Contribuția Județului Bacău constă în finanțarea în procent de 95 % din valoarea proiectării și a lucrărilor de execuție, precum și alte cheltuieli conexe prevăzute în devizul general aprobat al obiectivului prevăzut la art.l alin. (1), restul finanțării de 5 % fiind asigurată de către Municipiul Bacău.

 • (3) . Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de achiziție publică pentru servicii și lucrări.

 • (4) . Contribuția prevăzută la alin. (2) va fi asigurată până Ia data semnării contractului de finanțare în cadrul POIM, denumit în continuare Contract, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din județul Bacău, în perioada 2014-2020”, denumit in continuare Proiect.

Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, împrumuturi și orice alte sume atrase în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în bugetul multianual al investițiilor al Județului Bacău, respectiv al Municipiului Bacău, în limita contribuției proprii.

Art3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.

Cap. ni DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți, până la data recepției finale a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE”.

Cap. IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5. Județul Bacău:

 • 1. Valoarea totală a bugetului conform devizului general este de 41.531.733 Iei, TVA inclus din care Județul Bacău se obligă să finanțeze suma de 39.455.146 Iei TVA inclus. Sumele care se vor deconta se vor definitiva in urma contractării efective a proiectării și lucrării de execuție.

 • 2. Va transfera sumele în contul Companiei Regionale de Apă Bacău deschis la Trezoreria Bacău, cont special pentru realizarea acestui obiectiv, în baza solicitării C.R.A.B. însoțită de documente justificative, până la momentul semnării Contractului; Ulterior semnării Contractului, decontarea sumelor eligibile se va face de către C.R.A.B., în calitate de beneficiar al Contractului, în conformitate cu „Condițiile de rambursare și plată a cheltuielilor”, așa cum vor fi acestea stabilite în Condițiile Specifice Contractului;

 • 3. Va desemna persoanele responsabile din partea Județului Bacău pentru monitorizarea realizării obiectului asocierii;

 • 4. Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție;

 • 5. îndeplinește și alte atribuții convenite cu ceilalți asociați care pot rezulta din executarea prezentului contract.

Art.6. Municipiul Bacău:

 • 1. Valoarea totală a bugetului conform devizului general este de 41.531.733 lei TVA inclus dîn care Municipiul Bacău se obliga sa finanțeze suma de 2.076.586,63 Iei cu TVA. Sumele care se vor deconta se vor definitiva în urma contractării efective a proiectării si lucrării de execuție.

 • 2. Va transfera sumele în contul Companiei Regionale de Apă Bacău deschis la Trezoreria Bacău, cont special pentru realizarea acestui obiectiv, în baza solicitării C.R.A.B. însoțită de documente justificative, până la momentul semnării Contractului; Ulterior semnării Contractului, decontarea sumelor eligibile se va face de către C.R.A.B., în calitate de beneficiar al Contractului, în conformitate cu „Condițiile de rambursare și plată a cheltuielilor”, așa cum vor fi acestea stabilite în Condițiile Specifice Contractului;

 • 3. Va desemna persoanele responsabile din partea Municipiului Bacău pentru monitorizarea realizării obiectului asocierii;

 • 4. Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție;

 • 5. îndeplinește și alte atribuții convenite cu ceilalți asociați care pot rezulta din executarea prezentului contract.

 • 6. în vederea realizării obiectului asocierii, se obligă să pună la dispoziție terenul necesar aferent Stației de demanganizare, liber de orice sarcini juridice și/sau economice.

Art.7. S. C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. (C.R.A.B.):

 • 1. îndeplinește calitatea de autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție;

 • 2.  Organizează procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de proiectare si execuție lucrări, a contractului de verificare tehnica a proiectului, a contractului de prestări servicii pentru dirigenția de șantier.

 • 3. Constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor necesare derulării lucrărilor;

 • 4. Obține Certificatul de urbanism și Autorizația de construcție;

 • 5. Se îngrijește de obținerea/actualizarea avizelor, acordurilor și alte autorizații necesare execuției lucrărilor;

 • 6. Include în lista de investiții anuală obiectivul nominalizat;

 • 7.  Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător, în calitate de autoritate contractanta coordonatoare, și urmărește derularea acestuia;

lo

 • 8. Păstrează dosarul achiziției publice în original și transmite câte o copie a acestuia către Județul Bacău și Municipiul Bacău după semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător;

 • 9. Deschide cont special la Trezoreria Bacău pentru realizarea acestui obiectiv;

 • 10. Contabilizează sumele primite de Ia Județul Bacău și de la Municipiul Bacău pentru realizarea acestui obiectiv, precum și toate cheltuielile suportate și plățile efectuate;

 • 11. Organizează evidența contabilă separat pentru aceste fonduri, care să permită identificarea tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice obiectivului de investiții;

 • 12. Răspunde în mod exclusiv de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, financiare și administrative conținute în documentele justificative aferente obiectivului de investiții;

 • 13. întocmește și transmite Județului Bacău și Municipiului Bacău rapoarte intermediare și raportul final de derulare ale asocierii și pune la dispoziția celorlalți asociați toate informațiile necesare legate de derularea obiectivului de investiții;

 • 14. Ține evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale;

 • 15. Asigură managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții;

 • 16. Efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Bacău - special pentru acest obiectiv de investiții;

 • 17. Solicită alimentarea contului și transmite Județului Bacău și Municipiului Bacău documente justificative - verificate și însușite de către C.R.A.B., cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare”, până la momentul semnării Contractului; Ulterior semnării Contractului, decontarea sumelor eligibile se va face de către C.R.A.B., în calitate de beneficiar al Contractului, în conformitate cu „Condițiile de rambursare și plată a cheltuielilor”, așa cum vor fi acestea stabilite în Condițiile Specifice Contractului;

 • 18. Face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la Județul Bacău și Municipiul Bacău și transmite acestora o copie după ordinul de plată, răspunzând de realitatea, necesitatea și legalitatea operațiunilor efectuate;

 • 19. Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în toate documentele de plată supuse avizării, Municipiul Bacău și respectiv Județul Bacău neavând nici o responsabilitate în acest sens;

 • 20. Informează Județul Bacău și Municipiul Bacău despre dificultățile apărute care pot duce la abateri de la graficul aprobat;

 • 21. Asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare;

 • 22. Organizează recepția la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentanților desemnați de Județul Bacău și Municipiul Bacău, asigură urmărirea comportării în timp pe parcursul perioadei de garanție, organizează recepția finală Ia sfârșitul perioadei de garanție acordata lucrărilor, transmite Județului Bacău și Municipiului Bacău documentele aferente recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale .

 • 23. întocmește, actualizează și păstrează la zi cartea tehnică a construcției;

 • 24. îndeplinește și alte atribuții convenite cu Județul Bacău, respectiv Municipiul Bacău, care pot rezulta din executarea acestui contract;

 • 25. își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate atât Județului Bacău, respectiv Municipiului Bacău, cât și terților care participă la realizarea obiectivului de investiții;

 • 26. Județul Bacău și Municipiul Bacău sunt exonerați de orice responsabilități asociate cu orice pretenții sau acțiuni apărute ca rezultat al încălcării prevederilor prezentului contract de asociere, ale oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente privind realizarea investiției de către C.R.A.B.;

 • 27. Desemnează prin decizie a directorului membri in comisia de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală.

 • 28. Ulterior semnării Contractului de Finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020” C.R.A.B. va rambursa către Județul Bacau și către Municipiul Bacău sumele primite conform prezentului, proporțional cu procentele de participare la Asociere, așa cum sunt acestea prevăzute la Cap. II art.l alin.(2), din sumele rambursate de către Autoritatea de Management.

Cap. V REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR SI AL BUNURILOR

Art.8. Bunurile imobile construite/reabilitate prin prezenta Asociere vor intra în domeniul public după cum urmează:

 • a) stația de demanganizare va intra în domeniul public al Județului Bacău;

 • b) fronturile de captare reabilitate rămân în domeniul public al Municipiului Bacău.

Cap. VI ALTE CLAUZE

Art.9. C.R.A.B. va răspunde în mod exclusiv de modul de utilizare a sumelor alocate.

Art.10. Eventualele sume virate de către Județul Bacău și/sau Municipiul Bacău, rămase necheltuite după finalizarea obiectivului, vor fi returnate în termen de maximum 30 de zile de la momentul finalizării acestuia.

Art.ll. Orice modificare a contractului de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale.

Cap.VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.12. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și în totalitate cu bună credință.

Art.13. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Artl4. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificai ea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.15. Pentru neîndep lini rea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea în culpă va suporta daune.

Cap. VII REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.16. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celorlalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.17. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

Cap. Vin ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.18. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen a contractului;

 • b) prin acordul părților;

Art.19. Județul Bacău și Municipiul Bacău își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

Cap. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art.20. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.

Art.21. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului. Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;

 • b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră;

 • c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;

 • d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, tară ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.

Art.22. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

Cap. X LITIGII

Art.23. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.24. Dacă, în termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este îndreptățit a solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competențe.

Cap. XI COMUNICĂRI

Art.25. (I) Orice comunicare între părți, referitoare Ia îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art.26. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi_____________în 3 (trei) exemplare cu valoare

de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIEBÎRZU zth

X- -Vi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 138 DIN 19.04.2019CUPRINS

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 2.  NECESITATEA Șl OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS

  • 2.1 SCURTĂ PREZENTARE

   • 2.1.1 DEFICIENȚE ALE SITUAȚIEI ACTUALE

   • 2.1.2 EFECTUL POZITIV PREVIZIONAT PRIN REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 8

   • 2.1.3 IMPACTUL NEGATIV PREVIZIONAT ÎN CAZUL NEREALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 8

  • 2.2 EXISTENȚA, DUPĂ CAZ, A UNEI STRATEGII, A UNUI MAȘTER PLAN ORI A UNOR

PLANURI SIMILARE, APROBATE PRIN ACTE NORMATIVE, ÎN CADRUL CĂRORA SE POATE ÎNCADRA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS

 • 2.3 EXISTENȚA, DUPĂ CAZ, A UNOR ACORDURI INTERNAȚIONALE ALE STATULUI

CARE OBLIGĂ PARTEA ROMÂNĂ LA REALIZAREA OBIECTIVULUI DE ÎNVESTIȚI!.. 9

 • 2.4 OBIECTIVE GENERALE, PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI

 • 3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE

  • 3.1 ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU EXECUȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 10

  • 3.2 ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA, PE FAZE, A

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE, PRECUM Șl PENTRU ELABORAREA ALTOR STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, INCLUSIV CHELTUIELILE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AVIZELOR, AUTORIZAȚIILOR Șl ACORDURILOR PREVĂZUTE DE LEGE.....................................................................10

 • 3.3 SURSE IDENTIFICATE PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR ESTIMATE (ÎN

CAZUL FINANȚĂRII NERAMBURSABILE SE VA MENȚIONA PROGRAMUL

OPERAȚIONAL/AXA CORESPUNZĂTOARE, IDENTIFICATĂ)

 • 4. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTELOR PROPUSE PENTRU REALIZAREA

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 5.  DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS....

MEMORIU TEHNIC

Informațiile furnizate in prezentul memoriu tehnic au fost extrase din cadrul Studiului de Fezabilitate „PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA Șl APĂ UZATĂ DIN judeȚul BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020” elaborat de S.C. FICHTNER Environment SRL, in asociere cu Interdeveiopment Consulting & Engineering, S.C. AECOM si FICHTNER Water & Transportation.

investițiile incluse in Studiul de fezabilitate menționat anterior vor face obiectul unei aplicații de finanțare ce urmeaza sa fie depusa in cadrul Programului Operalion Infrastructura Mare.

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS

1.1  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

REALIZAREA STATIEl DE DEMANGANIZARE GHERAIESTl SI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE

 • 2. NECESITATEA Șl OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS

  • 2.1 SCURTĂ PREZENTARE

2.1.1  DEFICIENȚE ALE SITUAȚIEI ACTUALE

In cele ce urmeaza se va aborda problema asigurării debitului necesar pentru sistemele de alimentare gu apa alimentate din Statia de Tratare Apa Potabila Barați (STAP Barați).

Alimentarea cu apa a STAP Barați se face din:

 • -  Surse subterane: 6 fronturi de captare din puțuri de mica si medie adâncime: Hemeius I, Hemeius II, Gheraiesti l, Gheraiesti II ~ Lunca (aflat in conservare), Mărgineni I si Mărgineni II;

 • -  Sursa de suprafața: Acumularea Poiana Uzului.

SURSE SUBTERANE

Front de captare Hemeiuș I: amplasat în localitatea Hemeiuș între Unitate Militară si Parcul Dendrologic Hemeiuș. Frontul este format din 13 puțuri de mică adâncime 10-11 m și sunt, echipate cu electropompe cu ax orizontal monoetajate monobloc cu motor asincron tip Grundffos. Apele captate sunt trimise spre înmagazinare la Stația de pompe Mărgineni,pirintr-o conductă OL 0 400 mm. Din această sursă poate fi prelevat un debit de 100 l/s.

Analizele efectuate in 2018 indica o sursa cu încărcare ridicata in mangan si fier. Conform rapoartelor de incercare ale ECOIND din 14.05.2018 s-au constatat depășiri ale indicatorilor mangan si fier ia puțurile 4, 7 si 8, si depășiri ale indicatorului mangan la putui 11.

In prezent, datorita depășirii parametrului mangan din apa bruta captata, in frontul de captare Hemeius I se exploatează 3 puțuri din cele 13.

Front de captare Hemeiuș II: amplasat în localitatea Hemeiuș între canalul UHE și linia CF Bacău - Piatra Neamț în localitatea Hemeiuș. Frontul este format din 5 puțuri de mică adâncime, tip cheson 0 3,0 m și sunt echipate cu electropompe cu ax orizontal monoetajate monobloc cu motor asincron tip Grundffos. Apele captate sunt trimise spre înmagazinare la Stația de pompe Mărgineni printr-o conductă OL 0 400 mm. Din această sursă poate fi prelevat un debit de 75 l/s.

Rezultatele obținute pentru indicatorii analizați in 2018 (a se vedea rapoartele de încercare ale ECOIND din 10.05.2018) se incadreaza in valorile maxim admise conform Legii 458 privind calitatea apei potabile.

Front de captare Gherăiești I: amplasat în municipiul Bacău, între canalul de fugă UHE1 Bacău (coada Lacului Bacău I) și albia veche a râului Bistrița. Frontul este format din 49 puțuri din care 44 în funcțiune; forajele sunt de mică adâncime 8-12 m. Puțurile sunt echipate cu electropompe cu ax orizontal monoetajate monobloc cu motor asincron tip Grundffos. Apele captate sunt trimise spre înmagazinare la Statia de pompe Gherăiești printr-o conducta OL 0 600 mm. Din această sursă poate fi prelevat un debit de 200 l/s.

Rezultatele obținute pentru indicatorii analizați in 2018 (a se vedea rapoartele de încercare ale ECOIND din 10.05.2018) se incadreaza in valorile maxim admise conform Legii 458 privind calitatea apei potabile, cu excepția manganului, a cărei valoare depășește limita normata.

In prezent, datorita depășirii concentrației parametrului mangan din apa bruta captata, in frontul de captare Gherăiești I se exploatează doar 9 puțuri din 44 puțuri.

Front de captare Gherăiești II - Lunca: amplasat pe malul drept al albiei vechi a r. Bistrița, în aval de acumularea Lilieci și amonte de Parcul Gherăiești. Frontul este format din 46 puțuri din care au fost modernizate 35 puțuri în anul 2002; forajele sunt de mică adâncime 10-12 m. Puțurile sunt echipate cu electropompe cu ax orizontal monoetajate monobloc cu motor asincron tip Grundffos. Acest front de captare este în conservare. Din această sursă poate fi prelevat un debit de 126 l/s.

Rezultatele obținute pentru indicatorii analizați in 2018 (a se vedea rapoartele de încercare ale ECOIND din 10.05.2018) se incadreaza in valorile maxim admise conform Legii 458 privind calitatea apei potabile, cu excepția manganului, a cărei valoare depășește limita normata. Pentru frontul de captare Gherăiești II - Lunca nu se propun lucrări de reabilitare, acesta ramanand in conservare.

Front de captare Mărgineni I: amplasat în zona AVIASAN pr. Limpedea și linia CF Bacău - P. Neamț în același perimetru comun cu Stația de pompe Mărgineni I. Frontul este format din 28 puțuri, echipate cu electropompe cu ax orizontal monoetajate 4 monobloc cu motor asincron tip Grundffos. Din această sursă poate fi prelevat un debit de 103,5 l/s.

Rezultatele obținute pentru indicatorii analizați in 2018 (a se vedea rapoartele de încercare ale ECOIND din 10.05.2018) se incadreaza in valorile maxim admise conform Legii 458 privind calitatea apei potabile.

Front de captare Mărgineni li: amplasat de-a lungul liniei CF Bacău - Roman în spatele unității PROLABAC SA și în spatele rampei de revizie vagoane CF. Frontul este format din 16 puțuri, echipate cu eiectropompe cu ax orizontal monoetajate monobloc cu motor asincron tip Grundffos. Apa captată este trimisă prin conductă OL 0 500 mm în Stația de pompe Gherăiești. Din această sursă poate fi prelevat un debit de 100 l/s.

Rezultatele obținute pentru indicatorii analizați in 2018 (a se vedea rapoartele de încercare ale ECOIND din 14.05.2018) se incadreaza in valorile maxim admise conform Legii 458 privind calitatea apei potabile.

Toate fronturile de captare enumerate mai sus au fost realizate in anul 1970, iar o parte dintre ele au fost reabilitate in perioada 1990 - 2000. Ținând cont de faptul ca durata medie de funcționare a echipamentelor este de 15 ani si de importanta pe care o au aceste fronturi de captare, consideram ca reabilitarea fronturilor de captare Gheraiestî I (44 de foraje), Mărgineni I (28 de foraje), Mărgineni II (16 foraje) si Hemeius ii (5 foraje) este imperios necesara.

SURSA DE SUPRAFAȚA

Sursa de suprafața o reprezintă Acumularea Valea Uzului, care poate asigura un debit de 800 l/s.

Conducta de aducțiune a apei brute de Ia priza de apă din barajul Acumulării Valea Uzului până la Stația de tratare Barați din apropierea municipiului Bacău, este de L = 64.848 ml. Pe traseul conductei, în localitatea Moinești a fost construită o stație de pompare care poate pompa un debit de 800 l/s de apa până la Barați.

Prin Măsură ISPA 2002/RO/16/P/PE/018, componenta A, „Construcția si reabilitarea aductiunii principale care face legătură intre Bacau si sursa de apa de suprafața lacul Poiana Uzului” a fost reabilitat tronsonul de conducta de aductiune situat intre lacul Poiana Uzului si Scorteni, in lungime de aprox. 45,4 km cu conducta din fonta ductila Dn 800 mm.

Tronsonul conductei de aductiune de la microhidrocentrala Stejaru la STAP Barați a fost realizata in perioada anilor 1988 -1991. Aductiunea in aceasta porțiune de traseu (circa 20 km) este executata din tuburi PREMO îmbinate prin garnituri de cauciuc si tuburi de otel DN 800 mm. Datorita vechimii si avariilor care au avut loc in decursul anilor, nu se poate transporta mai mult de 300 - 350 l/s.

STAP Barați deservește in momentul de fata, următoarele sistemele de alimentare cu apa:

 • -  Bacau;

 • -  Mărgineni;

 • -  Fantanele;

care împreuna formează Zona de alimentare cu apa Bacau Nord, cu o populație de 207.774 de locuitori.

Ca urmare a elaborării studiului de fezabilitate „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Bacau, in perioada 2014 - 2020”, începând cu anul 2024 STAP Barați va deservi si sistemele de alimentare cu apa situate în valea Șiretului, în aval de Municipiul Bacău:

 • -  Măgură;

 • -  Sa rata;

 • -  Buchila;

 • -  Nicolae Balcescu;

 • -  Galbeni;

 • -  Gioseni-Tamasi;

 • -  Faraoani;

 • -   Cleja;

 • -  Fundu Racaciuni;

 • -  Racaciuni.

care vor forma Zona de alimentare cu apa Bacau Sud, cu o populație de 44.681 de locuitori.

In vederea dimensionării necesarului de apa pentru cele doua zone deservita de STAR Barați, au fost luate in considerare următoarele aspecte:

 • -  debitele prognozate pentru toate sistemele de alimentare cu apa, propuse a fi alimentate din STAP Barați;

 • -  debitul de apa bruta de la Valea Uzului;

 • -  capacitatea de tratare STAP Barați;

 • -  debitele disponibile la cele doua statii Cheraiesti si Mărgineni.

Harta Zonelor de alimentare cu apa Bacau Nord si Bacau Sud

In momentul de fata, debitul necesar asigurării alimentarii cu apa a Zonei Bacau Nord, este de 482,6 l/s, CU pierderi de 56%.

In prezent, in condițiile in care pierderile pe rețeaua de distribuție din municipiul Bacau sunt foarte mari, in ipoteza întreruperii furnizării apei brute către STAP Barați, ca

urmare a unei avarii, debitul maxim de apa potabila ce poate fi furnizat de către sursa subterana este de 250 î/s, astfel rezultând un debit distribuit in rețeaua de alimentare cu apa de 366 l/s reprezentând 48,6% din debitui necesar.

Daca aceste pierderi ar fi diminuate, asa cum este propus in cadrul POIM, prin reabilitarea a 54,35 km rețea de distribuție, fara statia de demanganizare, debitul distribuit in rețeaua de alimentare cu apa poate fi de aproximativ 62,6%.

2.1.2  EFECTUL POZITIV PREVIZIONAT PRIN REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Realizarea stafiei de demanganizare aferenta frontului de captare Gheraiesti I, creste debitui de apa potabila furnizat de sursa subterana cu 200 l/s, ceea ce inseamna ca sursele subterane vor avea capacitatea sa asigure un debit de 450 l/s. In condițiile in care sursa asigura un debit de 450 l/s, atunci debitul distribuit in rețeaua de alimentare cu apa (considerând si reabilitarea rețelelor de distribuție, prevăzută in cadrul POIM) va fi de 541,2 l/s care reprezintă aproximativ 90% din debitul necesar.

Realizarea Stafiei de demanganizare, fara reabilitarea rețelelor de distribuție apa potabila, asigura un debit distribuit in rețeaua de alimentare gu apa, de doar 71,9% din debitul necesar.

Trebuie tinut cont de faptul ca realizarea obiectivului de investiții, nu are efect doar asupra creșterii debitului distribuit in rețeaua de alimentare cu apa, ci si asupra asigurării debitelor din surse subterane si siguranței in exploatare a fronturilor existente.

Realizarea obiectivului de investiții va avea ca rezultat:

 • -  Asigurarea debitului de apa bruta necesar de 450 l/s;

 • -  Siguranța in exploatarea fronturilor Gheraiesti I, Mărgineni l, Mărgineni II si Hemeius II;

 • -  Asigurarea apei potabile in proporție de 90% din debitul necesar.

2.1.3  IMPACTUL NEGATIV PREVIZIONAT ÎN CAZUL NEREALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Luând in considerare extinderea zonei de alimentare cu apa care are ca sursa STAP Barați, nerealizarea obiectivului de investii, va face imposibila conformarea celor de 252.455 locuitori, din cele 13 sisteme de alimentare cu apa, conform directivei europene privind calitatea apei destinate consumului uman Directiva 98/83/CE.

 • 2.2 EXISTENȚA, DUPĂ CAZ, A UNEI STRATEGII, A UNUI MAȘTER PLAN ORI A UNOR PLANURI SIMILARE, APROBATE PRIN ACTE NORMATIVE, ÎN CADRUL CĂRORA SE POATE ÎNCADRA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS

Ca urmare a actualizării Mașter Planului de apa si apa uzata din județul Bacau, in anul 2017, acest obiectiv de investiție a fost inclus in Planul de investiții pentru Etapa a II-a 2014 - 2020, prin care sunt evaluate atât gradul actual de conformare, cât și investițiile necesare pentru atingerea țintelor asumate prin Tratat.

Mașter Planul a fost aprobat de către Consiliul Județean Bacau prin Hotararea Consiliului Județean nr. 34 din 30.01.2018.

In cadrul Mașter Planului au fost prevăzute doua statii de demanganizare, una pentru frontul de captare Gherariesti I si una pentru frontul de captare Hemeius I si Hemeius II, propunere preluata in cadrul Studiului de Fezabilitate. Ca urmarea studiilor de teren realizate, a breviarelor de debite realizate a rezultat faptul ca este suficienta o singura statie de demanganizare, cea aferenta frontului de captare Gheraiesti I.

 • 2.3 EXISTENȚA, DUPĂ CAZ, A UNOR ACORDURI INTERNAȚIONALE ALE STATULUI CARE OBLIGĂ PARTEA ROMÂNĂ LA REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania este obligata sa isi imbunatateasca calitatea factorilor de mediu si sa îndeplinească cerințele Acquis-ului european.

In acest scop, Romania a adoptat o serie de Planuri si Programe de acțiune atat la nivel național, cat si regional, toate in concordanta cu Documentul de Poziție al României: Tratatul de Aderare, Capitolul 22.

Cele mai importante documente sunt: Planul de Dezvoltare Naționala, Cadrul National Strategic de Referința pentru perioada de programare 2013 - 2020.

Directivele UE au fost adoptate, in proporție de 99 % cu unele derogări la implementare (ne referim la Directiva 91/271/CEE si 98/83/CE).

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directiva europeana privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), acesta fiind un serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.

Selectarea opțiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va avea la bază listele de investiții prioritare aprobate la nivel județean în baza Mașter Planului actualizat, prin care sunt evaluate atât gradul actual de conformare, cât și investițiile necesare pentru atingerea țintelor asumate prin Tratat.

2,4 OBIECTIVE GENERALE, PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Obiectivele generale care vor fi atinse prin realizarea obiectivului de investii sunt:

 • -  atingerea țintelor asumate prin Tratatul de Aderare;

 • -  realizarea angajamentelor ce derivă din directiva europeana privind calitatea apei destinate consumului uman Directiva 98/83/CE:

o un serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori.

 • 3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE

3.1 ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU EXECUȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

In vederea estimării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții au fost folosite atat preturi din baza de date, cat si preturi unitare actualizate.

Pentru o statie de deferizare si demanganizare cu un debit mai mare de 10 l/s se considera un preț unitar cuprins intre 22.310 si 31.190 Euro/l/s apa tratata. Ținând cont de faptul ca statia propusa este doar de demnaganizare, se va folosi un preț unitar mediu de 26.750 Euro/l/s apa tratata.

Pentru reabilitarea fronturilor de captare a fost stabilit un cost unitar de 9.470 Euro/foraj.

Totai cheltuieli investiție, conform Devizului general atașat: 8.731.758 Euro.

 • 3.2 ESTIMAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA, PE FAZE, A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE, PRECUM Șl PENTRU ELABORAREA ALTOR STUDII DE SPECIALITATE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, INCLUSIV CHELTUIELILE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AVIZELOR, AUTORIZAȚIILOR Șl ACORDURILOR PREVĂZUTE DE LEGE

Pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

 • a) proiectare și inginerie:                  3,0 % din valoarea investiției de bază;

 • b) consultanță:                            1,0 % din valoarea investiției de bază;

 • c) asistență tehnică:                      1,5 % din valoarea investiției de bază;

 • d) organizare de șantier;                 2,5 %;

 • e) cheltuieli diverse și neprevăzute:       10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit.d) și e) se stabilește conform prevederilor „Metodologiei privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiecte”, Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

 • 3.3 SURSE IDENTIFICATE PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR ESTIMATE (ÎN CAZUL FINANȚĂRII NERAMBURSABILE SE VA MENȚIONA PROGRAMUL OPERAȚIONAL/AXA CORESPUNZĂTOARE, IDENTIFICATĂ)

Sursa de finanțare identificata pentru finanțarea obiectivului de investiții este Programul Operațional Infrastructură Mare (PO1M) în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

4. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTELOR PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Amplasamentele propuse pentru obiectivului de investii sunt;

 • -  Statia de demanganizare aferenta frontului de captare Gheraiesti 1 este in cadrul Statiei Gheraiesti, din Municipiul Bacau;

 • -  Front de captare Gherăiești I este amplasat în municipiul Bacău, între canalul de fugă UHE1 Bacău (coada Lacului Bacău I) și albia veche a râului Bistrița;

 • -  Front de captare Mărgineni I este amplasat în zona AVIASAN pr. Limpedea și linia CF Bacău - P. Neamț în același perimetru comun cu Stația de pompe Mărgineni I;

 • -  Front de captare Mărgineni II este amplasat de-a lungul liniei CF Bacău ~ Roman în spatele unității PROLABAC SA și în spatele rampei de revizie vagoane CF;

 • -  Frontul de captare Hemeiuș II este amplasat în localitatea Hemeiuș între canalul UHE și linia CF Bacău - Piatra Neamț în localitatea Hemeiuș.

5. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS

Obiectivul de investiții propus are in componenta următoarele;

 • -  Realizarea statiei de demanganizare aferenta frontului de captare Gheraiesti I;

 • -  Lucrările de reabilitare a fronturilor de captare Gheraiesti I, Mărgineni I, Mărgineni II si Hemeiuș II.

STATIA DE DEMANGANIZARE

Procesul de tratare, in vederea reducerii manganului are in componenta următorii pași:

 • -  Oxidare: se realizează prin aerare, alcalinizare cu Na2CO3 / NaOH si preclorinare;

 • -  Filtrare; aceasta etapa se realizează pe filtre cu material catalitic Pyrolusita si pe filtre cu nisip;

 • -  Dezinfectie cu clor.

REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE

Reabilitarea fronturilor de captare vor consta in:

 • -  Denisipare foraj;

 • -   înlocuire instalații hidraulice;

 • -   înlocuire instalații electrice;

 • -  Înlocuire pompa foraj;

 • -  Reabilitare cabina put (refacere tencuiala si vopsire, capac acces, etc.);

 • -  Instalații automatizare si SCADA.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției “REALIZARE STATIE DE DEMANGANIZARE GHERAIESTI SI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE”

in mii lei/mii euro la cursul 4,7564 lei/EURO din data de 26/03/2019

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

DEt^T^HplîuieiFp&ff^cu^ffifînSreîși?^m^"n'âjăr

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2 ‘

* Tienaiaren terenului ■

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

irî pentru protecția mediului și aducerea inițialii

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

SBȘlfM

1 pentru asigurarea utilităților necesare .iui ..-

276,822

58,200

52,596

329,418

69,258

^.ca.

iBȘilSIl

BUb

c î . 1JifSV^Keffuieîim^W^roi^c^r^ifasisfi^il

3.1.

Studii

87,177

18,328

16,564

103,741

21,811

3.1.1

Studii de teren

37,077

7,795

7,045

44,122

9,276

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

15,100

3,175

2,869

17,969

3,778

3.1.3

Alte studii specifice

35,000

7,359

6,650

41,650

8,757

32

Docunientatii-suportsi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizat»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33

Expertizaretehnica

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Certificarea performantei energetice si audîtul energetic al clădirilor

; 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33

Proiectare

463,332

97,412

88,033

551,365

115,921

3.5.1

Tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.2

Studiu de prefezabîlitatc

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.53

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generai

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

44,551

9,367

8,465

53,016

11,146

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

44,551

9,367

8,465

53,016

11,146

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

374,230

78,679

71,104

445,333

93,628

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,820

2,275

2,056

12,876

2,707

3.7

Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8

Asistență tehnică

445312

93,666

84,647

530,159

111,462

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului:

178,205

37,466

33,859

212,064

44,585

3.8. LI

pe perioada de execuție a lucrărilor

155,929

32,783

29,627

185,556

39,012

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

22,276

4,683

4,232

26.508

5,573

3.8.2

Dirigentiede șantier

267,307

56,199

50,788

318,095

66,877

HKffilH

iBSIM

SWJ

UHjlliO

4.1

Construcții și instalații

11.116,468

2337,160

2.112,129

13.228397

2.781,220

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1337,362

281,171

254,099

1391,460

334393

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

17.246,944

3.626,050

3.276,919

20323,864

4315,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport :

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporalc

0,000

0,009

0,000

0,000

0,000

fOâgS'QQglg

Hslă^SH

w

BMW

3.1'

Organizare de șantier

318,266

66,913

60,471

378,737

79,627

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

254,613

53,531

48,376

302,990

63,701

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

63,653

13,383

12,094

75,747

15,925

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

236,555

49,734

44,945

281301

59,184

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

93,717

19,703

17,806

111,523

23,447

5.2.2.

Cota aferenta I.S.C, pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

64,926

13,650

12,336

77,262

16,244

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12,985

2,730

2,467

15,452

3.249

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

64,926

13,650

12,336

77,262

16,244

5.2,5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3.098,444

651,426

743,626

3.842,070

807,769

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

27,682

5,820

6,644

34,326

7,217

^riW.

MMMMWHI

oobos

HaHMMHV

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

25,971

5,460

4,934

30,905

6,498

6.2

Probe tehnologice și teste

77,912

16,380

14,803

92,715

19,493

BS®

®S®8E

fgglOWR

șp.in^a

WHSWSW-

Devizul obiectului Utilitati, aferent investiției

"REALIZARE STAT1E DE DEMANGANIZARE GHERAIESTI SI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE" in mii Iei/mii euro la cursul 4,7564 leî/EXJRO din data de 26/03/2019

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt.

(fii ră TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

3

6

7

liHiBIS

4.1

Construcții și instalații

276,822

58,200

52,596

329,418

69,258

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2

Rezistenta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3

Arhitectura

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.4

Instalații

276,822

58,200

52,596

329,418

69,258

Branșament electric

276,822

58,200

52,596

329.418

69,258

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporaie              ,      \

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL ni)

276,822

58,200

52,596

329,418

69,258

Devizul obiectului Statie de demanganizare, aferent investiției

"REALIZARE STATIE DE DEMANGANIZARE GHERAIESTI SI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE" in mii lei/mii euro la cursul 4,7564 lei/EURO din data de 26/03/2019

Nr.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt.

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii caro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

illBl

4.1

Construcții și instalații =    ’ .   •

10.178,696

2.140,000

1.933,952

12.112,648

2346,600

4.1.1

Terasamentc, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1.017,870

214,000

193,395

1.211,265

254,660

4.1.2

Rezistenta

4.071,478

856,000

773,581

4.845,059

1.018,640

4.13

Arhitectura

1.526,804

321,000

290,093

1.816,897

381,990

4.1.4

Instalații

3.562,544

749,000

676,883

4.239,427

891,310

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.272,337

267300

241,744

1314,081

318325

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.272,337

267,500

241,744

1.514,081

318,325

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj                                   ' '

13.995,707

2.942300

2.659,184

16.654,891

3.501,575

Utilaje, echipamente tehnologice st funcționale care necesita montaj

13.995,707

2.942,500

2.659,184

16.654,891

3.501,575

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6

Active nccorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

25.446,740

5350,000

4.834,881

30.281,621

6366300

REALIZARE STATIE DE DEMANGANIZARE GHERAIESTI SI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE'’ in mii lei/mii euro la cursul 4,7564 lei/EURO din data de 26/03/2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mit euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPI

ȚOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

-

.

4.1

Construcții și instalații

937,772

197.160

178,177

1.115.948

234,620

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.1.2

Rezistenta

384,840

80.910

73.120

457.960

96.283

Reabilitare cabina foraj

384.840

80.910

73.120

457.960

96.283

4.1.3

Arhitectura

0.000

0.000

0.000

O.O(X)

0,000

4.1.4

Instalații

552.932

116,250

105.057

657,988

138338

Denisipare foraj

44.235

9,300

8,405

52,639

11.067

Înlocuire instalații hidraulice

362.723

76,260

68,917

431.640

90.749

Înlocuire instalații electrice

145.974

30,690

27,735

173.709

36,521

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

65.025

13,671

12.355

77379

16.268

înlocuire pompa foraj

15,924

3.348

3,026

18.950

3.984

Automatizare si SCADA

49,1.00

10,323

9,329

58.429

12.284

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3.251.237

683550

617,735

3.868,972

813.425

Înlocuire pompa foraj

796.221

167,400

151.282

947.503

199,206

Automatizare si SCADA

2.455.016

516.150

466.453

2.921.469

614.219

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

45

Dotări

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.254.034

894,381

808.266

5.062300

1.064,313

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU