Hotărârea nr. 137/2019

Hotărârea nr. 137 din 19.04.2019 privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Reparații capitale imobile C14 și C15 Grădiniță Specială – Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”

)/'> ■ < /,:>//f// ^cca/a/ 'tiu^fcf/tfts/f/f L^jacăr/

HOTĂRÂREA NR, 137 DIN 19.04,2019

privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării si realizării în comun a obiectivului de investiții „Reparații

5               5                                                                                                                                                    5                    1.              5

capitale imobile C14 și C15 Grădiniță Specială - Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Dacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău nr. 3912/ 10.04.2019 prin care se solicită sprijinul pentru creșterea capacității centrului și a calității serviciilor oferite;

-Referatul nr. 6706/ 12.04.2019 înaintat de Direcția de Asistentă Socială a

5                                                      5

Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea asocierii de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Reparații capitale imobile CI4 și CI5 Grădiniță Specială -Centru de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4072/ 12.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4073/ 12.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.580/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.581/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.582/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.583/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 35 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile Ordinului nr. 27/ 2019 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

/>

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 3 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții "Reparații capitale imobile CI4 și C15 Grădiniță Specială - Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”, str. Henri Coandă nr. 4.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău și Consiliului Județean Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIUJPnPOVICI