Hotărârea nr. 136/2019

Hotărârea nr. 136 din 19.04.2019 privind asocierea de principiu dintre municipiul Bacău și Comuna Letea Veche în vederea realizării în comun a unui viitor ”Târg Auto”


HOTĂRÂREA NR. 136 DIN 19.04.2019 privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Comuna Letea Veche în vederea realizării în comun a unui viitor ”Târg Auto”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere :

-Referatul nr. 71183/ 12.04.2019 înaintat de Direcția Piețelor prin care se propune aprobarea asocierii de principiu dintre Municipiul Bacău și Comuna Letea Veche în vederea realizării în comun a unui viitor ”Târg Auto”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4086/ 12.04.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4087/ 12.04.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.576/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.577/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.664/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.578/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.579/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 35 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 11 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Comuna Letea Veche, în vederea realizării în comun a unui viitor ”Târg Auto”.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Piețelor și Comunei Letea Veche.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU A


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPGVKÎI