Hotărârea nr. 135/2019

Hotărârea nr. 135 din 19.04.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială ”George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului ”Creștem Grădinescu”


/f«/< (f// ,


r/<v//z/,"/v//a/ O /Z///zzr//4/w//z/ <

HOTĂRÂREA NR. 135 DIN 19.04.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială „George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului „Creștem Grădinescu”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa nr. 25073/ 12.04.2019 înaintată de Școala Gimnazială nr. 10 prin care solicită acordul utilizării unei suprafețe de teren din curtea școlii pentru amenajarea unei grădini urbane școlare;

  • - Adresa nr. 25000/ 12.04.2019 înaintată de Școala Gimnazială ”George Bacovia ” prin care solicită acordul utilizării unei suprafețe de teren din curtea școlii pentru amenajarea unei grădini urbane școlare;

  • - Referatul nr. 4089/ 12.04.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială ”George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului ”Creștem Grădinescu” și punerea la dispoziție a terenului necesar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4090/ 12.04.2019;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 4091/ 12.04.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.572/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.573/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.574/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.575/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 20 (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

z\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 1 și alin. (7) lit. ”a” și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 Bacău în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului „Creștem Grădinescu”.

(2) Contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii asocierii prezentate la alin. 1, constă în punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 300 mp din curtea Școlii Gimnaziale nr. 10.

ART. 2. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului „Creștem Grădinescu”.

(2) Contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii asocierii prezentate la alin. 1, constă în punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 700 mp din curtea Școlii Gimnaziale „George Bacovia”.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Scolii Gimnaziale nr. 10 și Școlii Gimnaziale „George Bacovia”.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU