Hotărârea nr. 133/2019

Hotărârea nr. 133 din 19.04.2019 privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

< /l         fa

(UfSf/fa/ ^oat/ a/  //ff /acf/aa/af lAaaîff

HOTĂRÂREA NR, 133 DIN 19.04,2019

privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2444/ 06.03.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Bacău cu propunerea de completare a HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată; -Nota de fundamentare nr. 2445/ 06.03.2019 și studiul de impact nr. 2446/ 06.03.2019; -Expunerea de motive înregistrată cu nr. 2451/ 06.03.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 2452/ 06.03.2019 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.562/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.563/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.564/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.565/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.566/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată ;

-Prevederile HCL nr. 63/ 2019 privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacău pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală;

-Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, modificată și completată ;

-Prevederile art. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit. “b” și alin. (4) lit.“c” și ale art. 45 (2) lit. „c” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, ulterior modificată și completată,

Art. 1. - Se completează pct. 1 - Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiul Bacău al Anexei nr. 8 la HCL nr. 520/ 2018, introducându-se numărul curent 17, care va avea următorul conținut:

”17. Taxă ocupare teren cu amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, amplasate în vederea strângerii de semnaturi și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale - 300 lei/ locație/ lună sau fracție de lună.”

Art 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 520/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Structura Arhitect Șef și Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport.

Art 4. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.

Art 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

< " '• <

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU L

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU