Hotărârea nr. 132/2019

Hotărârea nr. 132 din 19.04.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2019 al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 19.04.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2019, înregistrata cu nr.3815 din 8.04.2019;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2019, inregistrat cu nr.3816/ 8.04.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 557/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 558/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 559/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 560/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 561/18.04.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.27/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019; -Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36 (4) litera “a“ si articolului 45 (2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2019, al Municipiului Bacau, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

Lw,                                 \

w

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ĂILIEBÎRZU Z*


N A P M 7 A T /T A /Fx I /Ac I-A-?

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 132 DIN 19.04.2019


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2019

Sursa de finanțare: Integral de la buget

VENITURI

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

Indicator

031800

040100

Funcționare

54,419,00

23,630,514,08

Dezvoltare

TOTAL

54,419.00

23,630,514.08

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

070101

8,761,890,15

8,761,890.15

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

070102

10,423,998.82

10,423,998.82

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

070201

U81,809.94

M81,809.94

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

070202

1,796,712.20

1,796,712.20

Impozit pe terenul din extravilan

070203

2,800.00

2,800.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070300

636,113.08

636,113.08

Alte impozite si taxe pe proprietate

075000

617,888.65

617,888.65

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad)

110200

13,492,033.00

13.492,033.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110900

434,250.00

434,250.00

Taxe hoteliere

120700

8,400.00

8,400.00

Impozit pe spectacole

150100

44,155.99

44,155.99

Alte taxe pe servicii specifice

155000

8,846.00

8,846.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

160201

3,963,974.56

3,963,974.56

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

160202

2,008,190.13

2,008,190.13

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160300

404,751.00

404,751.00

Alte impozite si taxe

185000

831,664.02

831,664.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300100

13,129.24

13,129.24

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

300530

3,222,733.26

3,222,733.26

Venituri din prestări de servicii

330800

1,872,987.68

1,872,987.68

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc

331000

111,704.00

111,704.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

332800

38,477 00

38,477.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitatî

335000

107,506.50

107,506.50

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

50,865.61

50,865.61

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

350102

694,362.25

694,362.25

Alte amenzi, penatitati si confiscări

355000

1,516,937.11

1316,937.11

Taxe speciale

360600

11,265,085.90

11,265,085,90

Alte venituri

365000

544348.34

544,348.34

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390300

249.00

249.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

391000

184,316.00

1B4,316.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

401400

1,967.019.33

1.967,019.33

dezvoltare

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

423400

3396.00

3,396.00

TOTAL VENITURI

87,843,943.51

2,151,584.33

89,995,527,84

CHELTUIELI

Funcționare

Dezvoltare

Teta!

Autoritari publice st acțiuni externe

510000

9,751,07137

97,83136

9,848403.43

Titlul I Ch personal

510000100000

3,825,765.00

3,825,765.00

Titlul II Bunuri si servicii

510000200000

950,800.66

950,800.66

Titlul XI Alte cheltuieli

510000580000

56,990.76

56,990.76

Titlul XI Alte cheltuieli

510000590000

37,400.00

37,400.00

Titlul XIII Active nefinanciare

510000710000

40,840.80

40,840.80

Titlul XVII Rambursări de credite

510000810000

4,949,673.21

4,949,673.21

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedent!

510000850000

-12,567.00

-12,567.00

Alte servicii publice generale

540000

1,030^240.44

4,972.08

1,03521232

Titlul ICh personal

540000100000

717,150.00

717,150.00

Titlul II Bunuri si servicii

540000200000

189,504.81

189304.81

Titlul VII Alte transferuri

540000550000

127,636.00

127,636.00

Titlul XI Alte cheltuieli

540000590000

6,625.00

6,625.00

Titlul XIII Active nefinanciare

540000710000

11409.80

11,209.80

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

540000850000

-10,675.37

-10,675.37

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

540000850000

-6,237.72

-6,237.72

Tranzacții privind datoria publica

550000

2,352,856.45

2352,856.45

Titlul 11 Bunuri si servicii

550000200000

34,008.18

34,008.18

Titlul III Dobânzi

550000300000

2318,848.27

2318,848.27

Ordine publica si siguranța nationalaa

610000

3,094,820.24

3,094,820.24

Titlul I Ch personal

610000100000

61,958.00

61,958.00

Titlul H Bunuri si servicii

610000200000

52,565.07

52,565.07

Titlul VI Transferuri intre unitari

610000510000

2,979,468.17

2,979,468.17

Titlul XI Alte cheltuieli

610000590000

829.00

829.00

Invatamant

650000

7,993,65031

372^0020

836645031

Titlul II Bunuri si servicii

650000200000

7,616,037.80

7,616,037.80

Titlul VII Alte transferuri

65000055001»

392,631.00

392,631.00

Titlul XI Alte cheltuieli

650000590000

1,200.00

1200.00

Titlul XI Alte cheltuieli

650000580000

58,702.97

58,702.97

Titlul XIII Active nefinanciare

650000710000

314,19723

314,197.23

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

650000850000

-16,218.49

-16,218.49

Sanatate

660000

2,090,07033

262,498.75

2352469.08

Titlul VI Transferuri intre unitari

660000510000

2,090,070.33

2,090,07033

Titlul VI Transferuri intre unitari

660000510000

28,114.16

28,114.16

Titlul XIII Active nefinanciare

660000710000

234384.59

234,384.59

Cultura, recreere, si religie

670000

6,799,980.63

200,048.11

7,000,028.74

1 itlul I Ch personal

670000100000

887,561.00

887,561.00

Titlul U Bunuri si servicii

670000200000

2,637356.91

2,637356.91

Titlul VI Transferuri intre unitari

670000510000

3,053,872.67

3,053,872.67

Titlul Vm Proiecte cu finanțare nerambursabila

670000560000

89,181.00

89,181.00

Titlul Xi Alte cheltuieli

670000590000

229,798.05

229,798.05

Titlul XI Alte cheltuieli

670000710000

110,867.11

110,867.11

Titlul XIX PJati efectuate in anii precedenti

670000850000

-8,608.00

-8,608.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

14,19030247

87,193.09

24,277,49536

Titlul I Ch personal

680000100000

6,644,451.00

6,644,451.00

Titlul II Bunuri st servicii

680000200000

{,985,072.60

1,981,072 60

Titlul IX Asistenta sociala

680000570000

5,476,831.87

5,476,831.87

Titlul XI Alte cheltuieli

680000590000

158,100.00

158,100.00

Titlul XIII Active nefinanciare

680000710000

87,193.09

87,193.09

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedent!

680000850000

-70,153.00

70,153.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

700000

2384379.84

12,638.88

2397,018.72

Titlul I Ch personal

700000100000

844,383.00

844,383 00

Titlul II Bunuri si servicii

700000200000

1377,529.52

1,577,529.52

Titlul XI Alte cheltuieli

700000590000

13,683.00

13,683.00

Titlul XI Alte cheltuieli

700000710000

15,113.00

15,113.00

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedent)

700000850000

-51,215.68

51,215.68

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

700000850000

-2,474.12

-2,474.12

Protecția mediului

740000

10,740,981.59

5,590.14

10,746^71.73

Titlul 1 Ch personal

740000100000

1,774,800.00

1,774,800.00

Titlul II Bunuri si servicii

740000200000

5,156,19537

5,156,19527

Titlul VII Alte transferuri

740000550000

3,786384.32

3,786,284.32

Titlul XI Alte cheltuieli

740000590000

36301.00

36,201.00

Titlul XI Alte cheltuieli

740000710000

5,590.14

5,590.14

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

740000850000

-12,499.00

-12,499.00

Combustibili si energie

810000

999,999.99

838,647.78

1338,647.77

Titlul VIII Proiecte cu finanțare nerambursabila

810000560000

774,939.15

774,939.15

Titlul XI Alte cheltuieli

810000710000

63,708.63

63,708.63

Titlul XVII Rambursări de credite

810000810000

999,999.99

999,999.99

Transporturi

840000

1,731,16735

39,709.05

1,770,876.60

Titlul I Ch personal

840000100000

200,509.00

200,509.00

Titlul O Bunuri si servicii

840000200000

1,527,535.55

1,527,535.55

Titlul XI Alte cheltuieli

840000590000

4353.00

4,353.00

Titlul XI Alte cheltuieli

840000710000

39,709.05

39,709.05

Titlul XIX Plăti efectuate in anii precedenti

840000850000

-1,230.00

-1,230.00

TOTAL CHELTUIELI

63,159321.71

1,922,029.64

65,081,551.35

Excedent/deficit

24,684,421.80

229,554.69

24,913,976.49

Sursa de finanțare: Credite interne

VENITURI

Indicator

Funcționare

Dezvoltare

TOTAL

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

410214

23,714,154.24

23,714,154.24

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI

Combustibili si energie

810000

23,714,154.24

23,714,154.24

Titlul IV Subvenții

810000400000

11,327,926.38

11,327,926.38

TOTAL CHELTUIELI

11,327,926.38

11,327,926.38

Excedent/deficit

\       ’X x    X

•-__\

12,386,227.86

12,386,227.86

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

ILIE BÎRZUU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU?

NICOLAE

- OVIDIU POP*

ÎNTOCMIT AURATURCU