Hotărârea nr. 131/2019

Hotărârea nr. 131 din 29.03.2019 privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ştefan Cel Mare.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale

_ republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 21758/ 11.03.2019, prin care solicită aprobarea dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare;

-Referatul comun nr. 78116/ 27.03.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3423/ 28.03.2019;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 3424 din 28.03.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 544/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 545/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3. și nr.546/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz si servitute către DELGAZ GRID SA pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 30 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective P+9 cu spații comerciale la parter, str. Ștefan cel Mare nr. 24D, rnup. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4Kv pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

IOANA-RAL
N O P , I.D./T.M./EX.I/DS.I-A-2ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

OL HOTĂRÂREA NR. 131 DIN 29.U3:2UI7


NUME


SEMNĂTURA


CSXNTA


S.C. ENERGO VITAL PREST SJRX. BACĂU

Str. Frunzei nr. 1, J4/1487/2017, CUI RO38162948 PROIECTAT


Ing. LXaareaau


APROBAT


Ing. loan Tlprigan Ing, Ioan Tiprigan


IUL B


$30 mp


IN' 'EST


tra'seux0,5m


FDCP3-14pr


Investi nn SC AmplMmneui:


n, str. Ștefan cel Mare, nr. 243, tmaen: Intre blocuri,

enerțio electrica imobil tocuittto colective cu apatii


ENERGO w VITAL PREST


TOTAL SUPRAFAȚA SUP


g. xO

\ ®\

\     P+4+SpadM

?>

\ 1

\  H coama »14Jm

-h

\ © \

Nr.catUOIOOCl


TOTAL SUPRAFAȚA SUPUSA HCL- <jyP>= 30mp


0,4 kV proiectata s

60 h iung. traseux0,5n la*ț.sant~30np


TOTAL SUPRAFAȚA SUPUSA SUPERFICIEI TOPAZ RESIDENCE 8femps

 • - temporar 72,5 mp

 • - definitiv: 9,5 mp


Firida de branșament 2xFB sl\4xFDCP14 proiectate superFIclel C1.5mpxl(lxFB)+4x 4xFDCP)=9,5mp)

<p7.—n LES 0,4 kV proiectata supusa*.^uperFIcleh 115n traseux0,5m kV racord) + 15 rjgj <monPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IOANA - RALUCA DINUMare 24


ES 20

PT108-


KV


SUPERFICIEU6ĂLMBA INVES1)


82 mp, dinprigare


-te mp o rar"?’" ^,5 mp (mo


LES 0,4 kVi 115m


montare coloane


-deflivi 9,5 mp


p=8mp


LES 20 K St.Partlz


V

inul-PT 398


mp (montare traseux0,5m


(trotuar) Ooetof\ Nr.cad.awLES 0,4 K PT108^£B

DELGAZ-GRIDPT 108 20//UXV7 400 KVA


LES 20 KV

St.Partizanul-PT108


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OV1DIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU     w                  ANEXA NR. 2

CONSILIUL LOCAL BACĂU       LA HOTĂRÂREA NR. 131 DIN 29.03.2019

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE

LEGALĂ

Nr.

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Barau, str.Murasesli, nr.6, uvand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registru] Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl_____________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Artl. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str......................aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

in.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Ari. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de

  mp necesară


  ,, executată pe


 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c) să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău șt de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.


VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale* în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada foiței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici tuia dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

vn. litigii

Art 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VDL NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE


Ari. 14 Modificarea prczcn ului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat n număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA


PRIMAR


Cosntin Necula


Director General Adjunct


Arhitect Șef

Marin Diana


’mputemicit DELGAZ GRID


Departament Juridic


Direcția Juridică

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena BolocanPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOANA - RAfcUCADINU


DINU


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


CRISTINA BUZDUGAN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPO