Hotărârea nr. 130/2019

Hotărârea nr. 130 din 29.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău – Parc Catedrală”.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

•Referatul nr. 1605 din 13.02.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Catedrala”

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1634 din 14.02.2019; •Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 1606 din 13.02.2019, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.540/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.541/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.542/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 543/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca în Municipiul Bacău - Parc Catedrala”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ARTA. - Pringrija ^Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI S

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 130 DIN 29.03.2019

Documentație tehnico-economicâ SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau -Parc Catedrala9 9


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOANA - RALUCA DINU


SEP SERVICIU MIHAELAIONESI


r !

\ ‘ ■<—• 11 ■■'

\y

MUNICIPIUl BACĂU


tocorrttA m ttwvKH mute mjniohu imAu


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com : J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: Office®ssombacau.ro. Web: www.sspmbacau.ro

PROIECT 24/2018

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU PARC CATEDRALA


AMPLASAMENT:

B-dul Unirii,nr.3tloc.Bacaujudetul Bacau


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

STUDIU de FEZABILITATE

EX.3


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII MUNICIPALE BACĂU SA. Adresă. Bacău, Str Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau CUI: 36886430, Nr.Reg Com.: J4/4/2017 Tel.0756264979, Fax: ♦-

Email: office@sspmbacau.ro. Web- www.sspmbacau.ro

PR. 24/2018


LISTA DE SEMNATURI


ARHITECTURA:

C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRU


PEISAGISTICA:

Peisagist ARSENE LIVIA
DIRECTOR GENERAL:Ing. ZAHARIA NICOLAE


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU Nr. 1/876 din 1 9. IUL 2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.       £3        Din:

In «opul:

1.1. l.D) AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU - PARC CATEDRALA

Ca urmare cererii adresate de       ___ __ MUNICIPIUL BACAU

cu domiciliulîsediul în județul________* BACAU____ localitatea ___BACAU

satul ____________ _____._____________.sectorul—:—, cod poștal _______________

strada              CALEA MARASESTI _______ ,nr. _.6____,bl.              __________

sc._          -et- .ap. - .teL/ftx .   . _    -____ ..xnall            -____

înregistrată la nr. _______    1/876             din 02-07-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții • situat tn județul Barau, Municipiul Barau, O satul----.----*----- - -sectorul .codpoștal:____

strada _______b-dL UNIRII                 nr.__3__, bl.                   -       ____

sc. "   * et.___:____ ap.___:___, sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofirtoolen, nuntar cadastral ,

72970

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr._____250            /        2008

faza ?UG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.042012, modificata prin HCL nr. 114 din 20.042016_____________________

bt conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc constructu.republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1 REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat Tn Intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr.35971 din 23 05201 a. terenul este proprietate a Municipiului Bacau.

Terenul se afM tn zona de protecție a patrimoniului cultural șl Tn zona veche a municipiului.


2. REGIMUL ECONOMIC


Folosința actuală: teren arabi

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă pentru spații p antate, agrement și sport din zona centrala -UTR1.

Terenul se află în zona "A* de impozitare.

3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE - AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU - PARC CATEDRALA

| Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație

■         de deșfrnjare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

4 OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construireZde desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 muu. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 85337 CEE (Directiva HA} privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ji privare asupra meditau, modificai* prin Directiva Consiliului 91/: !/CE ți prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor j lanuri ți programe tn IcgUura cu mediul ți modificarea, cu privire !< participarea publicului ți accesul 1 justiție, a Directivei 85337iCEE țl a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism sa comunic* toltcnsraului obligata de a contacta autoritate* teritoriala de mediu pentru ca aceasta s* analtaw ți ta decid*, după caz, încadrareataetacadrarea proiectului investiției p talicaiprivare in ista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directiv x Consiliului S5337XEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desBșoara dup* emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru sutonnuea executării lucrărilor de construcții ta autoritare* administrației publice competente

tn vedere* sarisfecetit cerințelor cu privire la procedura de emitere * acordului de mediu, autoritate* competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării constatați publice, centralizării opțiunilor publicului jt al formulării umu pună de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consularii publice

In aceste condiții:

Dup* primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competent* pentru protecția mediului In vedere* evaluării inițiale a investiției țî stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale * investiției se va emite actul administrativ el outontap'i competente pentru proiecția mediului.

■„w-aiwriui.:g.. . ■  —:i j,i-,rr,cr—1      ".swarawTir.V’-vr’Vii-nvass-ri-sir- rtrr:‘,.,7îusg-.:,gM^

In situați* ta care autoritate*competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluări' efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fept autorității administrației publice competențe cu privire ta menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

In situați* ta care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcurs derulării procedurii de evaluare a

efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță ta intenția de realizare a investiției. acesta are oblifteția de a notifica acest fept autorității edmmiss*|’e' publice competente

fiuwmft «10,4 nOLSTA ■CO\Stll£fl

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și sau construcții, sau, după caz, extras.' de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

2 D.T.A.C.                Z D.T.OJE.                  □ D.T.AJD.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.l) avize șl acorduri privind utilitățile urbane ți infrastructura.

  3 alimentare cu apă

  2 canalizare

  2 alimentare cu energie electrică

  2 alimentare cu energie termici

  î gaze naturale

  2 telefonizare Z salubritate Z transport urban

  Alte avize/acorduri

  d2) avize ;i acorduri privind:

  O

  Z securitatea la incendiu

  Zprotecfie civila

  Z sănătatea populației

d3) avizele/acordurile specifice ale administrație’ publice centrele țUsau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

- DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE Șl PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL BACĂU d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actui administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutii

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

COSMINNECULA


SECRETAR,

OVIDIU NTCOLAE POPOVIC1ARHITECT ȘEF,

DIANA MIHAELX MARIN
----—


Achitat taxa de lei, conform chitanței nr ............. din ................

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct l prin poștă la data de ' ...

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor i construcții,republicata, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până Ia data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, î condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului ia data de..................direct/pnn poștă.

fiiwonfr NADA VIOLETA ■ CONSILIER

Terenul aeafiSîrr

 • - zona I - zonă cu regim de înălțime pentru construcțf impus,

 • • zona de protecție a patrimoniului cultural;

 • - zona veche a municipiului.

FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ A ZONE este data de instituțiile publice șl serviri, zona centrală având un caracter predominant administrați. șl comercial.

Zona centrală este compusă din

 • • locuințe colective existente:

 • - locuințe Individuale existente;

 • - Instituții publice și serviri1 existente ș propuse;

 • - spații verzi existente și propuse;

 • • căi de comunicații rutiere existente șl propuse.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnlcoredH'tare șl construcțiile aferente UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative și cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zonă centrală:

«funcțiuni administrative,

 • • funcțiuni flnantiar-bancate,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • • funcțiuni de cult,

 • • funcțiuni de cultură,

 • • funcțiuni de învățământ,

 • - funcțiuni de sănătate,

 • - funcțiuni de 1 olslr public,

 • • funcțiuni de turism cu caracter Intraurban,

 • • funcțiuni aferente Infrastructurii de transport public,

 • • locuințe colective,

 • - servirii aferente zonelor de locuințe (servirii de proximitate),

 • - echipamente publice aferente zonelor de loculnți Utilizări Interzise

■ s-au stabilit pentru activftatl care generează noxe sl care nu sunt direct legate de activitățile perm'se în zona: activttati de depozitare en gros, actlvitatl de comerț sau prestări servirii desfășurate Tn construcții provizorii amplasate pe domeniul public sau pe cel aflat în administrarea Consiliului Local;

 • - sunt Interzise orice utilizări, altele decât cele admise.

 • • aunt Interzise mansardarea, supraetajarea sl extinderea construcțiilor de locuințe colective existente cu regim înalt de înălțime, până la întocmirea unul P.UZ. pentru zona centrală.

SE SOLICITA AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU - PARC CATEDRALA Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Accesele către locul de joaca nu vor Influența fluxul auto șl pletonal existent în zonă.

Aspectul exterior al locului de joaca nu va.deprehla-aspectul arhitectural a! zonei


JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM


Întocmii: MD4 HOLETA ■ COVStUEt

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPL? W

an zbor 2010

scara 1:2.000

$48600                          64E700                          B4680OAmplasament nr. cadastral: 72970, UAT Bacau


Limita intravilanJUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIUL Ui eACÂU


35964      23    05   201B

29 05 2018

301*.                 1108010

PțfljwJ Danie

ANEXA LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr^S

Arhitect șef
Oficiul de Cadastru $1 Publicitate Imobiliarâ BACAU Biroul de Cadastru șl Publicitate ImoblVerS Bacau


^ANCPI

■MM* * WMttM VI > >■ UI H ,1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 72970 BacauA. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr. CF vechi :42241 Nr. cadastral vechi:15028


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Bacau

Str Bulevardul Unirii, Nr. 3, Jud, Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafețe* (mp)

Observații / Referințe

Al

72970

15.226

i


B. Partea II. Proprietari șl acte


înscrieri privftoere la dreptul de proprietate $1 alte drepturi reale


Referințe


I_J--------------|           "        ■   -                       ■   -                       ~                           -4

THoterarî' rif. TWISK, nr. 41/2000, nr.lll72U07TnK3S72008 emis de CONSIETOL LOCAL ATMUN.BACĂU (actj

ide dezlipire aut sub nr.l82W2008 BNP ZAHARIA ELENA): ________

D1 Intabulare, drept tfe PROPRIETATE, dobândit prin Lene, cota actuală!             Al


.28544 / 30/06/2008


ide dezlipire aut sub nr.1820/2008 BNP ZAHARIA ELENA): ________

B1 aEulăi . drept tfe PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actualăj

î)~wmgwă BA^U^OM ENÎUI^PUBLIC

23082/02/04/2018                 L7J2 2””~

■Act Administrativ nr. Repczitionare, din 02/04/2018 emis de OCPi Bacau;

* B2 ISe noteaza repâzltlooare rnăbll sl Introducerea geometriei Irislstemul ■Integrat       _____ _____  _ __   _____

C. Partea III. SARCINI.

r "                -- ■ ------— ----— •---------—■-----——--—---


înscrieri privind deunembrimlntete dreptului de proprietate, di pturi n tte de garanție șl sarcini W5OTJT-----“


Document care conține rfate cu caracter personel, prvte te de prevederile Legii ar. S77J3001,

Exirue pentm hVwmw» ofrjine la aCrua «pay^ncpMn


ĂT


Referințe


Pagina ldln3


rcrmut.r venUin » 11Carte Fundări Nr. 72970 Comuna/Oraș/Municiplu: Bacau
58.255

64.625 4.0

79.597

35.643


70 i t rotunjit* >n 1 milimetru, nai mici decât valoare* 1 mfHmetru.


Pentru acest Imobil exista următoarele cereri nesolutlonatc;

Nr.

Crt

Nr. cerere

Date cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

35964

23-05-2018

29-05-2018

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartoarafie

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum $1 pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chit tte Interna nr.1108013/23-05-2018 In suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                                —>


Document care conține data cu canctar pemnaf, preta/, to <J< prava(ferite LegHNr 67772001.

■JuntMMMru Infam.* wHin»la Mr*«a «pețUMiCf4.r»

Pagina 3 din 3


Fwmulot venluna. 1J
EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010

scara 1:2.000Amplasament nr. cadastral: 72970, UAT Bacau

AA Urnita intravilan ‘ ' Delimitare UAT

35964

"• ț3,‘"1‘«S ""“MW

29.96.W18

MM

1198018

..... PwJaq

antei

v*
ROMÂNIA

intMii UUttoax hffMtyU


Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr.lO925/NA 2178/14.09.2018

Clasarea notificării

Urmare a solicitării depuse de Primăria Municipiului Bacău, pentru proiectul „Amenajare locuri dejoacă în Municipiul Bacău Parc Catedrală” amplasat în Bacău, B-dul Unirii, nr.3, localitatea Bacău, județul Bacău, înregistrata la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău cu nr.10925/ 05.09.2018,

O

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - având în vedere și prevederile art. 12 alin (3) din Legea 24/ 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

 • - se propune extinderea locu’ui dejoacă existent prin, curățarea și îndreptarea terenului, montare mobilier urban, ansambluri de joacă, acoperirea suprafețelor de siguranță din jurul ansamblurilor dejoacă cu material sintetic (tartan), replantare copaci/arbuști într-o zonă aferentă spațiului de joacă;

 • - se va reamenaja spațiului verde cu material forestier și floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere și alte plantații de arbori/arbuști decorativi care, prin proprietățile lor biologice și morfologice, au o valoare estetică și ecologică și nu afectează sănătatea populației și biosi steme le existente deja în zonă.


Pagîna 1 din 2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 lei. 0234-512750; 0234-512708: Fax 0234-571056

F.-maii office apmbc.anpm.ro: Pagina web: http;/’ apmbc.anpiii.ro.'


Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Director Executiv, Petrică ILIEȘ

Șef Serviciu


Avize, Acorduri, Autorizații,

IulianaBEJANPagina 2 din 2

AGENJIA PENTRUPROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oituz, nr, 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234 512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mai': Office , a mbcanim.ro; Pagina web. hiip://ai mbc.an rn.ro/Str. Narciselor, ne 14 ~ Bacau

J04/789/27.09.2010/ CUI;RO 27429315

Capital social- 24.047.170 lei COD CAEN: 3600


Tel'0372'401.30l/Fax:0234 5511.75

web: www.apabacau.ro

e-maii:manager@apabacau.fo

Banca: BRD Baca

ContROI 3BRDE040SV60027870400


RlJlR SIMTEX

ceftViPi nio MANAdaHENT trrnTRM

180 9001 - 180 1/4001 BS OHSAS 18001


Nr. 3885


AVIZ nr. 4%?

Către, MUNICIPIUL BACAU

STR. MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU - JUD. BACAU


La cererea dvs. înregistrata cu nr. 3885 / 24.08.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „1.1.1JJ) AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU -PARC CATEDRALA” situat in STR. B-DUL UNIRII, NR. 3, MUN. BACAU - JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

1. Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

2> La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si canalizare sî elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 97;

 • 3. Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa si canalizare, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4. La Începerea lucrărilor, cat si ne parcursul execuției acestora, aveți obligația șa solicitați asistenta tehnica din partea unitatii noastre.

 • 5. Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.

 • 6. Eliberarea avizului se fece după achitarea taxei de avizare la caseria unitatii noastre.

Aviz achitat cu chitanța nr.__________________din_____________________.COMP*}*


SEF SERVICIU A.R., ING. GAVRILA SILVIAPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

VeWtattrat* Mm. nr.

Verlfk or

Nume

Semnătura

Ceri a

Nr, /

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA Amenajare Locuri de Joaca In Mu itul Bacau Parc Catedrala

AMPLASAMENT B-dul Unirii, Nr.3,mun BACAU jlfd. BACAU

BENEFICIAR Primărie Mun .Bacau

PRC CT

NR.24/2018

DIN: ”

2018

SEF PROIECT:

NUME:

: ArtiPeneltescu Al andra

r J

(TURA

SCARA

1:5000

DATA

2018

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

DooAvixe

planșa:

AO

PROIECTAT:

DIRECTOR:

:.Arh.Panatteau Alexandru

tno.PopaVtad


DELCAZ GKD SA, ttr. Pudurilor nr. 42 rx., cod 540554, TUțu Murej MUNICIPIUL BACAU*

Str. MARASEST: Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 234547427 Fax O


Bacau, 11091018

Stimate client,


Prezenta ad să însoțește Avizul d ipla m rt favob11 nr. 1001951135ilis in dau de 11092018


Cu respect, ing. Lhriu ALINEI

Emitent

tis


DELCAZ 6«0 SA Psndurilor nr. 42

54 KTtrcuMirej dețptpHro


rumeni Acces

EcHps Acces I ElectricAdaBeu Beau

MTitulescu 33,500041, Bectu

TI M

F02342050


LMUAUHEl

TOR 12229

F


Aviz de amplasament favorabil

naraiîis___________ . îmgeifi

NumlriMi                           EJltmtlatfat»


1) Persoană Juridica


MUNICIPIUL BACAU-

Dtnufn^B» csnsaoutmM


4278337

cui                                mi tui nucut


Rr. IhrBfiftm ta CwKfțutu


nuprelwumi p-h                    iăcalMads


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrata cu nr. 100 932402__/24JML201B______________

pentru obiectivul: Amenajare locuri de joaca In municipiul Bacau _   , _________________________________„

•parc Catedrala         ______________________________________________ ___

de la adresa slr. UNIRII              ... ________________________________________..______________

nr.?. ______ HJsc.,________ _____ap.,__cod postai 600192 _ localitate BACAU_____________

comuna^___________ sector,__județ,Bacău___________________

In urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil

 • 3) PrecizSri:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa pi«te, sub sau la d'stanțe mal mici fața de Instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele Impuse de normele tehnice in vigoare $1 sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Amenajare locuri de joaca In municipiul Bacau - parc Catedrala in funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele: •rețele electrice de Joasă tensiune NU ESTE CAZUL m: •rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrica de JT7MT/1T;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, In amonte de punctul de racordare;

X3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia in vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșteri! puterii absorbite da către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația șl datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA șl temeiul legal al acestora se pot obține de pe slteul delgaz-grd.ro <n centrele de relații cu cllențll sau la Echipele Acces Rețea Electrldtete/Echlpa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă Intervalul de timp de la data emiterii avizului pană la data la care expiră certificatul de urbanism In baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, in condițiile In care anterior a fost prelungit termenu1 de va> abilitate a certificatului de urbanism In baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc) nu vau modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. Al șl a certificatului de urbanism nr. 563/19.07.2018


DELGAZ GRID SA Panflurtior nr. 42

StOSMTlrjuMrrej dtlgaz-gridro


Corni Iul director

erenc Curia k (Director Generali Camion 1 ocna Oltean (Director General ArȘJ Petre Radu

(Director General AdJJ

0

Sedhif Centrat Tlrju Mureț CUh 10976627

Atribut fecal: RO

26/ »

Copitei social subscris țl viraat:

771257.777,50 RON

711RNCB0026006351770003 BCR Batiu


Departament Acces le   tea

EcHpa Acces Rotea Electricitate Beau

Beau

îl tu led 33, 600049. Bacau Județul: Badhi TG2342O5474

F 02342050


LIV1U ALINEI T 072 12229 F


1001951135 Nr.

11.09,2018

Dată


ti 2


3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare da ,

113.05 lei, s-a achitat cu


chitanța nr. 500002388274     /31X5L2D18

 • • Insa țlil de distribuția aparținând Centru Exploatare Gaz sl Electricitate Ba u au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • • în zonă exista instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRJD SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • • în zonă exista posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GR SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului

 • - Săpăturile (fin zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

• Executarea lucrărilor In apropierea Instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor (fin prezentul riz a norme r tehnica $1 de pro cțl a iui I11 sd

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători $1 vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale îs' ațiltor șl/sau prejucfitii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării Iilor menționați

 • - Alte precizări în funcție de spedfiod o activului șl amplaamantului respectiv:

In zona amplasamentului existe ins 31 electrice de iluminat public, care sunt in gestiunea solicitantului de aviz.Inq.Uviu ALINEI fbpreanatprtiCfura^hwun»)


I


DELGAZ-GRID SA

ANEXA LA AVIZUL DE AMPLASAMENT Nr. IQQJtâLLty?... din..


H&JlajortCu rtg.LAuteJ


ura

fiuRefl.lnaltJme-parter _i_ Steren-500mp

S amena]ata=500mp Copaci existent! >8buc Grad IV Rez.Foc Cat ”D" imp. Clasa "IV" Imp. P.O.T.=100% C.U.T.=1 +0,00=163,87 "Cămin hidrant1

f          '                                             ■■ i. ■

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SUL

Nr.RE8.Com.: J4/4/2017

NUME

sEMHțnj^r

SCARA

SEP PROIECT:

CARH.ALEX. ANATTESOJ

A .

1:500

PROIECTAT;

CARH ALEXPANA1TESCU

DATA

DIRECTOR:

INS. VLAD fONUT POPâJ \\' \»

/

2018


DENUMIREA PROIECTULUI; Amenajare loc de joaca Parcul Catedralei

*M3AȘAMENT'       B-dir Unjrj] flf M(jn Bacau,Jud Baca

beneficiar :             Primăria Mun .Bacau


PLAN DE SITUAȚIE •propunere-


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1: 5.000

vemicraBSt țrin-nr. .

-                   I

■■ ■■■"

Verificator

Nume

Semnatura

Cerința

Nr. /

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBUCE MUNICIPALE BACĂU S.A

DENUMIREA Amenajare Locuri de Joaca In Municipiul Bacau Parc Catedrala

AMPLASAMENT B-dul Unirii, Nr,3,mun BACAU lud. BACAU

PROIECT

R.2A J18

SSP

DIN:

2018

Nr.Ref.Com.: J4M/2OT7

BENEFICIAR Primăria Mun .au

NUME

SEMNĂTURĂ

4

SCARA

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

SET PROIECT:

r «Arh.Panaftescu AJeandru

1:5000

DocArii

PROIECTAT:

•AituPanalBSCu Aleondru

A . r

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ng.PopaVlad

vJ

2018

AO
DELGAZ


grid


Delgat Grid SA, Bd. Pandurilor 43, et 4, 540554 Tlrgu Murej


MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau^tr.Calea Maraseati nr.6 Județ Bacau


AVIZ FAVORABIL

Nr. 211243709/28.08.2018


Urmare a solicitării dumneavoastră211239798/24.08.2018,C.U.563/19.07.2018 privind emiterea avizului de amplasament pentru denumire lucrare”AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-PARC CATEDRALA”, localitatea Bacau, Bdul Unirii nr.3, jud.Bacau.

In urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, Indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform « NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale » art91-l.


Prezentul aviz este valabil până la data de 28.08.2019(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism.


Prelungirea avizului se^ avizului inițial.

Cu respect,

I

Liliana Herda

Coordonator Acecu minim 15 zile înainte de expirareaDHGR P03-01-02-F04, ed.O2


Dalgaz Grld SA

Departament

Bd. Pandurilor 42, et 4 540554 Târgu Mureș www.delga2-grld.ro


F + 0233236053


Președintele Consiliului de Administrare

Frank Hajdlnjak

Directori Generali

Ferenc Csulak

Carmen Teona Oltean (adj.) Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

126/326/08.062000

Banca BRDTăngu Mureș IBAN:

R011BRDE2705V2754041170C Capital Soriși Subscris șl Vărsat 773257.7773 RONPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5.000                         I

tehftnr.

Verificator

Nume

Semnătura

Cerința

Nr. /

. n! Hx.

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com,: J4/4/2017

DENUMIREA Amenajare Locuri de Joaca In Municipiul Bacau Parc Catedrala

AMPLASAMENT B-dul Unirii, Nr.3,mun BACAU Jud. BACAU

MF1GAR Primarii Nun .Bacau

NR.24/2018

DIN: 2018

SEF PROIECT:

PWMBCTAT:

DIRECTOR:

NUME:

JWtPanaltescu Ataandru

: . vPanaltesaj AJetandnj

fnc-PopaVlad

S&t^TURA

\

SCARA

1:5000

DATA

2018

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA

DoeAvize

PLANȘA:

AO

S.C. SOCIETATEA DE SERVO PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Hr.RBs.Com.: J4/4/2017

DEMHUREARtaEcnitui: Amenajare loc de joaca

Parcul Catedralei

:       B-duf UnW. nr 3, Mun. Baceu^ud. Bacau

B 6ROAR:           Primăria Mun .Bacau

PROIECT

NRJ4

DIN: 2018

MJME:

SeJ^rtifliA

SCARA

1500

PLAN DE SITUAȚIE -propunere-

S.F.

EF PROIECT:

CJWH.ALEXRANAITESCU

A

proiectat:

CARH.ALEXPANATTESCU

WTA

2018

PLANȘA:

A1

DIRECTOR:

!NG. VLADONUTPOW

-------------„--. ----

Prezentul p'ar de sM* ițește arzul

’               f.di sMade          ’ (AȘ ’ C£)

"T^i

I


CftMd- Echipa Acces,


WsWii . «a avu « pfeiungajie pirzS la data de


DMe.


MBiia■fe. JouicM 5«

nu.„3\L< r


Reg.lnaltims-parter S teren-500mp S amenajata=500mp Copaci axlstentl=8buc Grad IV Rez.Foc Cat "D" Imp. Clasa "IV* Imp. P.O.T.MOO% C.U.T.-1 +0 00=163,87

-Cămin hidrantcvn4r'-wBthermoenerg^

GROUP SA BACĂU


BACAU-ROMAN IA

Str. ChfmlaJ, nr, 6

Cod portaJ 600286

Te>l. >40-234-58 50 50

Fax >40-234-5196 50

E-mall socrctorlxtfiHhermoenergy.ro


NR:


CĂTRE, MUNICIPIUL BACAU Calea Marasesti, nr. 6

Conform certificatului de urbanism nr. 563/19.07.2018, vă comunicăm că avizam lucrarea « Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Catedrala » in Bacau, strada B-dl Unirii, nr. 3 pe amplasamentul propus nefiind rețele de termoficare in exploatare.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele din zona.

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.


SEF SERV TEHNIC, NECULAIDIMA

F-04-TH-14/VAR. 1/0501-2015I | Zona studiata


onoNJiAiWcii


«*n.nr>

Verificator

Nume

Semnătura

Cerința

Nr. /

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S. A

DENUMIREA Amendare Locuri de Joaca In Municipiul Bacau Parc Catedrala

AMPLASAMENT B-dUl Unirii, Nr.3,mun BACAU Juri. BACAU

BENEFICIAR Primăria Mun .Bacau

PROIECT

NJL24/2018

SSP

DIN:

2018

Nr.ftct.Com.: J4/4/2017

NUM&

BINARA

SCARA

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PAZA:

SEF PROIECT:

CJrt\Panatesaj Alexandru t Arh Panaltesai Alexandra

1:5000

Do&Avtze

PROIECTAT:

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR;

tng.PopaVtad

2018

AO
Mano


-----------J &C.THS«K»aKRSVftROUr 8.A. BACĂU SERVICIUL TEHNIC

ANEXA LAAVtZNR-4^^^^

Reg.lnaltime-parter S teren-SOOmp 8 amenq|ata=600mp Copaci exlstenti=8buc Grad IV Rez.Foc Cat"D"lmp.       j

Clasa "IV" Imp.    /4r

P.O.T.MOO%      g

2450ÎC

AfejtardUf'^ PANAJffOțj

■* ■ ■ •■■■■ < -

. *■


+0,00=163,87 §■ -Cămin hidrant

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.RB8.Com.: J4/4/2017

NUME:

semnătură

SCARA

SEF PROIECT

CjWLALEXPANAnESCU

1500

PROIECTAT:

CARH. ALEX PAJWTESCU

DATA

DIRECTOR:

!NG. VLADIONUT PORA

2018


PfKT

NRJ4


B-dul UrM ftr 3, Mun. Baeeu^ud Bacau DDt Prin rt țfun .Bacau


PLAN DE SITUAȚIE -propunere


2018 «St—

8.F.


PLANȘA:


A1
înregistrate la Registrul Comerțului sub nr. J40/8928/1997 Cod unic de înregistrare 427320

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 26 10.2018

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/12883

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa; jud. Bacău, mun. Bacău, calea Mârășeșd, nr. 6

EXPERIENȚE ÎMPREUNA.

Cod 00347.02.04


Avlznr: 631A


SUBIECT: AVIZ FAVORABIL DE PRINCIPIU

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru proiectul: Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău - Parc Catedrala în mun. Bacău, b-dl, Unirii, nr, 3, iud. Bacău - Elaborare Studiu de Fezabilitate,

O vă comunicăm AVIZUL FAVORABIL DE PRINCIPIU pentru faza “Studiu de Fezabilitate**, în vederea obținerii finanțării, urmând ca la faza, “Proiect de execuție”- D.T.A.C./P.A.CJP.Th., să solicitați AVIZUL TEHNIC de la TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. din mun. Bacău, str, N, Bălcescu, nr. 2-4, (în care se vor stabilLcondițiile de coexistență între instalațiile de tc. si lucrările propuse de dvs.)

Menționăm că nerespectarea condiției de mai sus atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

z-v         în cazul avarierii instalațiilor de telecomunicații veți suporta

contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, conform reglementărilor tehnice în vigoare și legii specifice în vigoare.

Costul eventualelor lucrări de proiectare și construcții montaj de deviere, protejare a cablurilor de telecomunicații va fi suportat de către beneficiarul lucrării;dduttewd ^ufat/tti$ identității idațitma/e

direcția K$tdețecwiăpentru, ^tSuAurâ ^fâaeâu,

Str. 9 Mal tir, 33, at IM, Swtu. CP 800088, totelan: (0334) 405 419. (0334) 405 423. fu: |0334) 405420

Nr. 1664 din 29.08.2018


MiBit tțcbamuQomalcan


Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

str. Calea Mărășești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

Spre știință: Instituția Prefectului -Județul Bacău

AVIZUL nr. 76/ZZ29.08.2018

privind amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău - Parc Catedrală

Bulevardul Unirii, municipiul Bacău, județul Bacău

în zona de protecție a monumentelor istorice, conform P. U. G. municipiu] Bacău (aviz396/U/20l0 eliberat de Ministerul Culturii)

Obiectivul: amenajare locuri dejoacă în municipiul Bacău - Parc Catedrală

Adresa: Bulevardul Unirii, nr. 3, număr cadastral 72970, municipiul Bacău, județul Bacău Certificat de urbanism: nr. 563 din 19.07.2018

Titlu proiect AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL BACĂU - PARC CATEDRALĂ

Nr. proiect 24/2018

Faza: D. T. A C.

Proiectant: S. C. SOCIETATEA DE SERVICE PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S. A.; Șef proiect C. Arii. Alex Panaitescu

Beneficiar. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Documentația, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Bacău cu nr. 1664/24.082018, cuprinde: certificat de urbanism; extras din planul cadastral pe ortofotoplan; memoriu de arhitectură; planuri de încadrare în zonă; planuri de situație - propuneri

Documentația propune amenajarea locurilor de joacă în municipiul Bacău - Parc Catedrală, Bulevardul Unirii, nr. 3, număr cadastral 72970, municipiul Bacău, județul Bacău.

în urma analizării documentației, în baza articolului 26, alin. (1), pct. 7 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 2797/14.112017 al Ministerului Culturii și Identității Naționale, privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor dm zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează in mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice (pct 27 din Anexa la ordinul menționat), vă comunicăm:

AVIZUL FAVORABIL

cu următoarele condiții:

 • 1. respectarea regulamentelor avizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale sau serviciile deconcentrate ale acestuia, care prevăd funcțiunile admise, materialele acceptate sau interzise, precum și gama cromatică;

 • 2. neafectarea vizibilității monumentelor istorice care aparțin simultan categoriilor n ~ Arhitectură și monument;

 • 3. dacă prin lucrări asupra terenului, sau în mod întâmplător, se vor descoperi vestigii arheologice se va anunța instituția noastră, în scopul descărcării de sarcină arheologică, sau pentru începerea procedurii de clasare, in cazul vestigiilor de interes național, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor sitari arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier superior delegat cu i ibuții            i.

Consilier superior Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR /W c>'


conform Ordinului MCINnr. 264/26.07

Dr. Simona DROB           - W >


SSP


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office®ssombacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Pr. 24/2018

BORDEROU
1. Piese scrise:
 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz Compania regionala de apa Bacau SA

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Gaze naturale

 • -  Aviz Termoenergy Group SA

 • -  AvizTeleKom Romania

 • -  Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Bacau

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Lista Echipamente - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Lista Echipamente - Varianta

 • -  Analiza cost-beneficiu

2. Piese desenate
 • -  Ao - Plan de încadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  A? - Plan de situație propus

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere

 • -  Ci- Plan de situație - coordonator rețele

 • -  Elemente propuse Loc de Joaca

întocmit: C.Arh. Alexandru PanaitescuSX. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.RegXom.: J4/4/2017 Tel: 0756264979 Email:

off1cegsspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro


Pr. 24/2018


STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice sl sociale pentru investiția propusa.

A.PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

“Amenajare locuri de jocuri de joaca in Municipiul Bacau" - Parc Catedrala

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor.

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de creditefsecundar/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

 • 2. Situația existentă si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de Investiții:

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții

0 si scenarille/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

- Nu s-a intocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2, Prezentarea contextului: - politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de extindere a spatiilor verzi din municipii si orașe.

Acțiunile intreprinse in acest sens se inscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității terenurilor prin amenajarea etapizata a lucrărilor,

Pag 1 / 29

y n-p dispunandu-se montarea unor echipamente noi de joaca, mobilier urban si crearea unor cai de acces.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, in Parcul Catedralei (partea de sud-vest), conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru locui de joaca din Parcul Catedralei, este lipsit de construcții, dar are echipamente de joaca mai vechi pe terenul din imediata vecinătate astfel:

-14 banei;

 • - Doua legane duble

 • - Un ansamblu de joaca cu topogane;

 • - Un topogan pentru copii 1-6 ani;

 • - Un balansoar pe arc;

 • - Un suport pentru nislp/nisipar (necesita reconditionare);

 • - Doua coșuri de gunoi;

 • - Suprafața Incintei este material sintetic (tartan);

O De asemeni, pe teren mai exista un spațiu de joaca cu pietriș si 8 echipamente, lipit de zona propusa spre amenajare si demarcat prin borduri de lemn in suprafața de 225mp.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

 • - Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea acestui gen de activitati

 • - Starea precara in care se afla terenul

 • - Impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona

 • - Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

Se impune astfel necesitatea extinderii cu un spațiu de joaca nou pentru copii.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii. Inclusiv prognoze pe termen mediu si luna privind evoluția cererii, in scopul justificării obiectivului de investiții:

investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca răspuns la o cerere certa si exigibila, cu conotatii economice. Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare O pentru utilizarea locurilor de joaca, In special in rândul tinerilor preșcolari.

 • 2.6, Obiective preconizate a fl atinse prin realizarea investiției publice: Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Catedrala”se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

 • - mai multi tineri vor incepe sa aiba activitati fizice renunțând la actlvitatile sedentare in favoarea mișcării.

 • - dezvoltarea creativității si personalității tinerilor

 • - petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenaril/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

 • 1. Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului din jurul echipamentelor propuse cu gazon

 • 2, Amenajarea locului de joaca prin realizarea spațiului din jurul echipamentelor propuse cu pietriș

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament este liber de construcții, dispune de o suprafața de 500 mp si are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord: Spațiu verde

 • -  Est: Loc de joaca existent

 • - Sud: spațiu verde spre B-dul Unirii

 • -  Vest: Alee

După primirea temei de proiectare si a ordinului de începere a documentației de proiectare, pe teren s-au depistat existenta următoarele echipamente:

 • -  Scrânciob - 4 bucăți

 • -  Ansamblu de joaca Sky -1 bucata

 • -  Leagan tip cuib -1 bucata

 • -  Ansamblu catarare - 2 bucata

Suprafața de teren este plana iar zona nu este inundabila.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noi investiții, vor fi necesare devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare.

Nu exista obligații de servitute;

Distanta locului de joaca fata de clădirile cu caracter de monument din zona sunt următoarele: Fata de Fostul Teatru de Animație - 46,23m iar fata de Ruinele Bisericii Sf. Neculai - 74,84m. (Conform Aviz).

 • b) Relații cu zonele invecinate. accese existente si/sau cai de acces posibile:

Se va amenaja noul parc in extinderea celui existent adica in partea de vest a acestuia.

Accesul In spațiul nou amenajat se va realiza prin 3 cai de acces de pe aleile pietonale existente in zona.

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul de amplasament este liber de construcții, dispune de o suprafața de 500 mp si are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord: Spațiu verde

 • -  Est: Loc de joaca existent

 • - Sud: spațiu verde spre B-dul Unirii

 • -  Vest: Alee

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Nu exista surse de poluare industriala in zona; poluarea de pe aleile existente va fi pe cat posibil ecranata prin amplasatea fâșiilor de vegetație; de menționat faptul ca pe străzile adiacente nu se înregistrează trafic auto ci doar pietonal.

 • e) Date climatice si particularități de relief:

 • 1.Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de inghet in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sO,k = 2,5 kN-mp, conform CR1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0.5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului."

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80+90 cm, măsurată pe teren fara strat de zapada protector.

 • 2.Relief

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de inceperea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utllîtati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia inainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adancimea de inghet

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 ♦ 90 cm, măsurată pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor

 • 1. Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsura in care pot fi identificate.

 • - Pe teren nu exista rețele edilitare.

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

 • - Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhlologice;

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

 • 4. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adancimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la - 0.8m de la CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare" iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • • perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • • accelerația terenului pentru proiectare: ag - 0.35g;

 • • Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este *‘D" conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este IV.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional, arhitectural si tehnologic:

 • 3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, in Parcul Catedralei (partea de sud-vest), conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru locul de joaca din Parcul Catedralei, este lipsit de construcții, dar are echipamente de joaca mai vechi pe terenul din imediata vecinătate.

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu gazon In zona echipamentelor de joaca.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de 275 mp se propune:

 • - Curatarea, decopertarea si indreptarea terenului;

 • - Montare mobilier urban;

 • - Ansambluri de joaca;

 • - Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu gazon

După primirea temei de proiectare si a ordinului de începere a documentației Ode proiectare, pe teren s-au depistat existenta următoarele echipamente pe terenul din vecinătate, dar in cadrul zonei studiate de 500mp astfel:

- Scrânciob - 4 bucăți

- Ansamblu de joaca Sky- 1 bucata

- Leagan tip cuib - 1 bucata

- Ansamblu catarare - 1 bucata

- Cos de gunoi-1 bucata

Aceste echipamente existente ocupa o suprafața de 225mp pe pietriș.

Echipamentele de joaca ce se vor monta pe terenul de 275mp au următoarele caracteristici:

- Balansoar pe arc “Racheta” - similar (LKA02-247) -1 bucata Balansoar pe arc cu un loc, în formă de rachetă, cu mânere de susținere și mânere de sprijin, cu scaun dreptunghiular, din lemn, cu elemente de legătură metalice

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fâra instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 31 cm x 111 cm

Spațiu de siguranța: 311cm x 231 cm

Grupa de varsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 67cm

 • - Balansoar pe arc “Motocicleta” - similar (LKAQ2-367) -1 bucata

Balansoar pe arc cu un loc, în formă de motocicletă, cu scaun dreptunghiular, cu mânere de susținere și de sprijin, pe structură de lemn cu elemente de legătură metalice.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 97cm x 31 cm

Spațiu de siguranța: 297cm x 231 cm

Grupa de varsta: 3*12 ani înălțime maxima de cădere: 65cm

 • - Balansoar pe arc doua locuri “Girafa” - similar (LKA02-844) * 1 bucata

Balansoar pe arc cu două locuri, decorat cu girafe, cu scaune din lemn, rotunde, mânere de susținere și bare de sprijin pentru picioare.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 130cm x 28cm

Spațiu de siguranța: 330cm x 224cm

Grupa de varsta: 3*12 ani înălțime maxima de cădere: 40cm

 • - Balansoar - similar (LKB07*241) * 1 bucata

Balansoar pe structură din lemn, cu patru locuri, cu scaune rotunde și cu mânere metalice.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Dimensiuni: 245cm x 22cm

Spațiu de siguranța: 445cm x 232cm

Grupa de varsta: 3*12 ani înălțime maxima de cădere: 100cm

- Ansamblu de joaca din metal - similar (LKKM0163) * 1 bucata

Ansamblu de joacă cu tema “univers”, cu un punct de observare acoperit, împrejmuit cu balustrade metalice decorate cu bile, cu un tobogan ondulat și trei cățărători, una tip plasă, una perete de cățărăre și una tip scărița

Structura locului de joacă este din metal Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Dimensiuni: 330cm x 358cm

Spațiu de siguranța: 576cm x 664cm Grupa de varsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 100cm

 • - Masa de picnic - similar (LK14.02.120) -1 bucata

Masa de picnic pe cadru metalic de forma dreptunghiulara cu doua banei din lemn dispuse lateral, fixate pe același cadru.

Materialele utilizate combina elementele din lemn cu prelucrare patrata cu cadru robust din otel.

Dimensiuni: 2.00m x 1.67m înălțime: 0,72m

 • - Cos de gunoi cu protecție de ploaie - 2 bucăți propuse

Dimensiuni: - diametru 40cm

înălțime totala: 84cm

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 70mp.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 2 bucăți, cat sl o masa de picnic din lemn.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 205 mp.

Delimitarea dintre zona de loc de joaca existent care are suprafața realizata din pietriș de spațiul verde(gazon) este realizata cu borduri din lemn( existente) cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 46,14ml.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modem, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii se vor respecta următoarele propuneri:

■ Structura de rezistență a echipamentelor de joaca va fi realizat sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-90) cm respectând adancimea minima de inghet a zonei. Pentru masa de picnic propusa fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x170x80) cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-1500) mm

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu Pietriș in zona destinata echipamentelor de joaca.

In aceasta varianta echipamentele de joaca sunt aceleași, dar suprafața aferenta este din pietriș.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de 275 mp se propune:

 • - Curatarea, decopertarea sl îndreptarea terenului;

 • - Montare mobilier urban;

 • - Ansambluri de joaca;

 • - Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu pietriș

Pag 7/29

După primirea temei de proiectare si a ordinului de începere a documentației de proiectare, pe teren s-au depistat existenta următoarele echipamente pe terenul din vecinătate, dar in cadrul zonei studiate de SOOmp astfel:

 • -  Scrânciob - 4 bucăți

 • -  Ansamblu de joaca Sky~ 1 bucata Leagan tip cuib - 1 bucata

 • -  Ansamblu catarare ~ 1 bucata

 • -  Cos de gunoi-1 bucata

Aceste echipamente existente ocupa o suprafața de 225mp pe pietriș.

Echipamentele de joaca ce se vor monta pe terenul de 275mp au următoarele caracteristici:

 • - Balansoar pe arc “Racheta" - similar (LKA02-247) -1 bucata

Balansoar pe arc cu un loc, în formă de rachetă, cu mânere de susținere și mânere de sprijin, cu scaun dreptunghiular, din lemn, cu elemente de legătură metalice

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 31 cm x 111cm

Spațiu de siguranța: 311cm x 231 cm

Grupa de varsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 67cm

 • - Balansoar pe arc “Motocicleta" - similar (LKA02-367) -1 bucata

Balansoar pe arc cu un loc, în formă de motocicletă, cu scaun dreptunghiular, cu mânere de susținere și de sprijin, pe structură de lemn cu elemente de legătură metalice.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 97cm x31cm

Spațiu de siguranța: 297cm x 231 cm

Grupa de varsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 65cm

 • - Balansoar pe arc doua locuri “Girafa” - similar (LKA02-844) -1 bucata

Balansoar pe arc cu două locuri, decorat cu girafe, cu scaune din lemn, rotunde, mânere de susținere și bare de sprijin pentru picioare.

Structura locului de joacă este din metal. Panourile si șezuturile sunt confecționate din material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni: 130cm x 28cm

Spațiu de siguranța: 330cm x 224cm Grupa de varsta: 3-12 ani

înălțime maxima de cădere: 40cm

- Balansoar - similar (LKB07-241) -1 bucata

Balansoar pe structură din lemn, cu patru locuri, cu scaune rotunde și cu mânere metalice.

Structura locului dejoacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Dimensiuni: 245cm x 22cm

Spațiu de siguranța: 445cm x 232cm Grupa de varsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 10Ocm

-Ansamblu de joaca din metal - similar (LKKM0163) -1 bucata

Ansamblu de joacă cu tema “univers”, cu un punct de observare acoperit, împrejmuit cu balustrade metalice decorate cu bile, cu un tobogan ondulat și trei cățărători, una tip plasă, una perete de cățărăre și una tip scărița

Structura locului dejoacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Dimensiuni: 330cm x 358cm Spațiu de siguranța: 576cm x 664cm Grupa de varsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 100cm

 • - Masa de picnic - similar (LK14.02.120) - 1 bucata

Masa de picnic pe cadru metalic de forma dreptunghiulara cu doua banei din lemn dispuse lateral, fixate pe același cadru.

Materialele utilizate combina elementele din lemn cu prelucrare patrata cu cadru robust din otel.

Dimensiuni: 2.00m x 1.67m înălțime: 0,72m

 • - Cos de gunoi cu protecție de ploaie - 2 bucăți propuse

Dimensiuni: - diametru 40cm înălțime totala: 84cm

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 70mp.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 2 bucăți, cat si o masa de picnic din lemn.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 205 mp.

Delimitarea dintre zona de loc de joaca existent care are suprafața realizata din pietriș de spațiul verde(gazon) este realizata cu borduri din lemn( existente) cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 46,14ml.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modem, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii se vor respecta următoarele propuneri.

■ Structura de rezistență a echipamentelor de joaca va fi realizat sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-90) cm respectând adancimea minima de inghet a zonei. Pentru masa de picnic propusa fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x170x80) cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-1500) mm

Soluția cu gazon (VariantaD prezintă avantajul costului cel mai redus.

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este: Varianta 1 - Amenajarea terenului cu gazon in spațiul destinat echipamentelor de joaca.

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 2, respectiv:

 • - Suprafața mare de spațiu verde amenajat

 • -  Folosirea de materiale naturale ușor de procurat si punere in opera

 • -  Atractivitatea crescută a obiectivului.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse - Varianta 1

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Balansoar pe arc “Racheta" - similar (LKA02-247)

buc.

1

Balansoar pe arc “Motocicleta” - similar (LKA02-367)

buc.

1

Balansoar doua locuri “Girafa” - similar (LKA02-844)

buc.

1

Balansoar - similar (LKB07-241)

buc.

1

Ansamblu de joaca din metal - similar (LKKM0163)

buc.

1

Masa de picnic - similar (LK14.02.120)

buc.

1

Cos de gunoi

buc.

2

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

  • 3.3.1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile 0 tehnice st parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu gazon in zona propusa spre amenajare (205mp)

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost inlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Valoarea totala de investiții este de 86.660,97 lei din care valoarea fara TVA este 72.622,19 lei.

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției


AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Parcul Catedralei


VARIANTA 1 - STRAT GAZON

Nr.

Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE

(INCLUSIV TWi

Cri.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

a

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea el amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru reaiocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

654.50

3.1.1. Studii de teren(Studlu Topo)

550.00

104.50

654.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizatitfDoc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3,500.00

065.00

4,165.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice sl audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

0,430.00

1,791.70

11,221.70

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabllitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de Intervenții si deviz generai

1,830.00

347.70

2,177.70

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizeior/acordurilotfautorizatillortDTAC)

3.000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.72. Auditui financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistentă tehnică

2,400.00

456.00

2,856.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,500.00

265.00

1.785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000.00

190.00

1.190.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat In Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

900.00

171.00

1,071.00


Pag 11/29

TOTAL CAPITOL 3

15,880.00

I 3,017.20

18,897.20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții sl Instalații

27,553.80

5,235.22

32,789.02

4.1.1.

Arhitectura

23,343.70

4,435.30

27,779.00

4.1.1.1

Amenalare teren+gazonare

23,343.70

4,435.30

27,779.00

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare ioc de Joaca-lnfrastructura echipamente

1.567.79

297.88

1.865.67

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

2,642.31

502.04

3,144.35

4.2.1

Manopera monta] echipamente

2,642.31

502.04

3,144.35

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

16,703.50

3,173.67

19,877.17

4.3.1

Echipamente Ioc de joaca

16,703.50

3,173.67

19,877.17

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice sl funcționale care nu neclslta montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

44,257.30

8,910.93

55,810.54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

6,000.00

950.00

5,950.00

5.1.1. Lucrări de construcții sl Instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1.190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1,376.16

0.00

1,376.16

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferente ISC pentru controlul calitatli lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

170.98

0.00

170.98

5.2.3. Cote aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

34.20

0.00

34.20

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

170.98

0.00

170.98

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construlre/desfilntare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

5,608.73

1,065.66

6,674.39

5.4.

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

12,484.80

2,110.66

14,595.55

CAPITOLUL 8 Cheltuieli pentru probe tehnologice el teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

8.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

72,622.19

14,038.78

66,660.97

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

34,196.11

6,497.26

40,693.37


Varianta 2 - Amenajarea terenului cu pietriș in zona propusa spre amenajare (205mp)

Valoarea totala de investiții este de 97.637,38 lei din care valoarea fara TVA este 81.860,06 lei. Devizul general este prezentat in continuare, in in timp ce diferentele fata de Varianta 1 sunt sintetizate in paragrafele următoare


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării Investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Parcul Catedralei

VARIANTA 2 - STRAT PIETRIȘ

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE

(INCLUSIV TVA)

Cri

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea ș amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru reaiocarea/protectia utlIlteBlor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

654.50

3.1.1. Studii de teren(Studlu Topo)

550.00

104.50

654.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizatiKDoc CU+Doc Avlze+Doc Cadastrale)

3.500.00

665.00

4,165.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice sl auditui energetic ai clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

9,430,00

1,791.70

11,221.70

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabllltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții sl deviz generai

1,830.00

347.70

2,177.70

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avIzetor/acordurilor/autorizatlilorfDTAC)

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic sl detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditui financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistentă tehnică

2,750.00

522.50

3,272.50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,500.00

285.00

1.785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190 00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dlriglntle de șantier

1,250.00

237.50

1,487.50TOTAL                    III

CAPITOL 3      |___________________________________________________________________| 16,230.00 | 3,083.70 | 19,313.70

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții sl Instalații

35,522.18

6,749.21

42,271.39

4.1.1.

Arhitectura

31.312.08

5,949.30

37,261.38

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

31.312.08

5,949.30

37.261.38

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare loc de joaca-lnfrastructura echipamente

1,567.79

297.88

1,865.67

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

2,642.31

502.04

3,144.35

4.2.1

Manopera montai echipamente

2,642.31

502.04

3,144.35

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

16,703.50

3,173.67

19,877.17

4.3.1

Echipamente loc de joaca

16,703.50

3,173.67

19,877.17

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice sl funcționale care nu neclsita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

52,225.60

10,424.92

65,292.91

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

5.1.1. Lucrări de construcții sl Instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

5.12. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1,463.81

0.00

1,463.81

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caiitatil lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

210.82

0.00

210,82

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

42.16

0.00

42.16

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

210.82

0.00

210.82

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construlre/desfilntare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute 10%

6,440.57

1,223.71

7,664.28

5.4.

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

13,404.38

2,268.71

15,673.09

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize ia recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

81,860.06

15,777.33

97,637.38

din care C + M(1J+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

42,164.49

8,011.25

50,175.74


3.3.2, Costuri estimative de operare pe durata normate de viata/amortizare a investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, acestea au fost dimensionate după cum urmeaza :

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza : -cheltuieli cu intretinerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 In primii ani, In care Investiția va fi in garanție, Iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la


nivelul echipamentelor si dotărilor; costurile cu intretinerea si reparațiile Infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% după terminarea garanției si după ce echipamentele au ajuns la durata medie de viata, va fi necesara înlocuirea treptata a acestora.

Pentru scenariul alternativ, costurile pentru perioada de operare au valoarea conform soluțiilor studiate. Diferentele provin din estimările de mai sus, dar si din faptul ca aceasta opțiune tehnico-economica este susceptibila sa producă costuri de întreținere si mentenanta mai ridicate.

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

86.660,97

97.637,38

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea Investiției

100%

100%

Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 1 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat sl tehnic.

 • 3.4. Studii de specialitate. în funcție de categoria sl clasa de importantă a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topographic: - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; -NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; -NU E CAZUL

 • - studiu de trafic și studiu de circulație; -NU E CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a Investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Crt.

Grafic de realizare

ANUL'

L1

L2

L3

L4

L5

L6

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

3

Organizare de șantier

4

Asistenta tehnica

5

Execuție lucrări de investita

6

Dfrigentie de șantier

7

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

8

Dotare investiție

9

Recepția lucrărilor

 • 4. ANALIZA FIECARUI/F1ECAREISCENARIU/OPTIUNiTEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, In mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, Str. Bulevardul Uniriii nr. 3, Județul Bacau. Definirea obiectivelor

Obiectivul general il constituie crearea de noi activitati culturale educative si sportive.


Obiectivele specifice:

Locul de joaca oferă experiențe esențiale sl de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, raționamentul, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte. Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 86.660,97 lei cu TVA.

 • - Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care

Pag 16/29

50

sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3 Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatil vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării soiului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc impotriva bolilor.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului In obiectivul de investiții.

 • 4.6   Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie ia îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului iocal sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct

Pag 17/29

5\

de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1” si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f) Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare, etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.


In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Varianta 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1: Scenariu 1, au fost inscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la scenariu 1 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de intretinere sunt acele cheltuieli legate de intretinerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si inlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Varianta 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli -Varianta 2: Scenariu 2, au fost inscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la scenariu 2 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de intretinere sunt acele cheltuieli legate de intretinerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 30.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 20.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

c} Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea locului de joaca.

d> Evoluția prezumata a veniturilor

in Varianta 1, nu exista venituri generate ia bugetul Municipiului Bacau

In Varianta 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri ia bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 2 se regăsește in Tabelul nr.4 ai Analizei 0 economico-financiare.

•) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar Înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an . Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie ia investiție. Costurile operaționale (intretinere ) vor fi suportate in intregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

0 Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net O actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat ai investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

VALOAREA ACTUALIZATA NETA ( 20 ani)

- 77.357,200

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,43%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se inregistreaza valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatli financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5).

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea Indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacltate.


întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice incercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

72.622,19

86.660,97

îndeplinește obiectivele generale si specifice - are o valoare optima

Scenariu 2

81.860,06

97.637,38

îndeplinește obiectivele generale si specifice - valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătura cu intervenția evaluata.Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • - Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • - Odata constituit vectorul obiectivelor ii s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • - Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

-Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat

un anumit scor

- Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate.

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu pietriș si 1 (impact minim) pentru varianta cu tartan.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim ai calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1.6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 1: Scenariu 1 are un impact minimal pe când Varianta 2: Scenariu 2 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degrabă pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?” .

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.8.Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la inregistrari duble.

 • • Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice.

Pag 21/29

e-5

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • > Cheltuielile cu investiția

 • > Dinamica in timp a costurilor de operare-pret Intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • 4.7 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/dlminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in pianul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b) Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor sl legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in Implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:


 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor,

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) in planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune

Pag 22/29

6^ organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor,

 • e) Se va urmări incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului inconjurator.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar


Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);


Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezen/a care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnlco-Economic(a) Optim(a), Recomandata)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunllor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu In care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative In aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Pag 23/29

&

Varianta 1 - Durata de funcționare a Locului de Joaca din Parc Catedrala este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Varianta 2 - Durata de funcționare a Locului de Joaca din Parc Catedrala este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1- Locul de Joaca are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2- Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata. Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta elemente de joaca si divertisment in aer liber. Tipul de organizare funcționala al locului de joaca:

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (coșuri gunoi)

-Vegetație (gazon)

Varianta 2 - Tipul de organizare funcționala al locului de joaca:

 • - Echipamente de joaca

 • - Mobilier urban (coșuri gunoi)

 • - Vegetație (gazon)

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitatl dar Varianta 1 oferă folosirea de materiale naturale, ușor de achiziționat.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 -Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - SI in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in Varianta 1. Criteriu: imagine arhitecturala reprezentativa


Varianta 1 - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconosclbile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută. La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv. Criteriu: execuție

Varianta 1- A se consulta devizul general.

Varianta 2- A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul Varianta 1

Valoare totala de investiție (cu TVA) - 86.660,97 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 40.693,37 lei

Calcul Varianta 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 97.637,38 lei

Pag 24 / 29

$

Valoare C+M (cu TVA) = 50.175,74 lei

Concluzii:

Varianta 1 este mai economic decât Varianta 2

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) Varianta propusa este Varianta 1 ca varianta optima de implementat.

Deoarece:

Pentru varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu de recreere in zona Parc Catedrala

 • - Imbunatatirea calitatii aerului prin realizarea de spațiu verde prin gazonare, care mărește spatiile verzi amenajate ce sunt locuri ideale de recreere, relaxare si petrecerea timpului liber.

 • - Costurile de realizare in Varianta 1 sunt mai mici decât cele de la Varianta 2.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optlm(e) recomandare) privind

a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate.

Q b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului.

In zona sunt disponibile următoarele utilltati:

 • - Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta

 • - Alimentarea cu apa sl evacuarea apelor uzate se vor realiza prin branșament la rețeaua publica existenta

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhltectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezuita din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazeie de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de Instalații conexe.

 • 5. Lucrări de finisare exterioara;

 • 6. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, inclusiv instalații aferente, In urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 7. instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 8. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferent) obiectivului de investiții

a) indicatori maximali

Varianta 1

- Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA - 86.660,97 lei

Pag 25/29

69

 • -   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA - 72.622,19 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 34.196,11 lei

Varianta 2

 • -   Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 97.637,38 lei

 • -   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 81.860,06 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 42.164,49 lei

b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective In conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea terenului

  Indicatori

  Indicatori proiect Varianta 1

  Indicatori proiect Varianta 2

  Suprafața amenajata

  275,00 mp

  275,00 mp

  Suprafața studiata

  500,0 mp

  500,0 mp.

  Valoarea lucrărilor de baza -C+M

  40.693,37

  50.175,74

  Alte costuri

  45.967,60

  47.761,64

  Valoarea investiției

  86.660,97

  97.637,38

  Numărul de beneficiari directi

  nelimitat

  nelimitat

  Cost investiție / mp

  315,13 lei/mp

  355,05 lei/mp

c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 6 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului In care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.!n acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritățile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de intretinere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenablla a resurselor naturale

Se vor folosi materiale naturale (pietriș mărunt), ușor de procurat.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice.ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare.alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege -DA

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - DA

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - NU ECAZUL

(2)   6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare,cuprinzând:

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 6 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitățile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

 • - Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

 • - Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

 • - Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

 • - Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activităților prevăzute in proiect.


Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si intretinerea investiției se

O compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap - expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si intretinere

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Regimul de inaltime al construcției noi este Parter

S studiata = 500,00 mp.

S amenajata = 275 mp

S existent(pietrls)=225mp

Borduri din lemn existente=46,14 ml Echipamente de joaca existente-8 buc.

Coșuri de gunoi propuse= 2 bucăți

In suprafața amenajata de 275mp:

 • - S siguranța Tartan = 70 mp

 • - Zona gazon = 205mp.

O -Coșuri de gunoi existente=1 buc.

-Echipamente de joaca propuse-6 buc.

P.O.T.=100%

C.U.T.=1

Grad "IV" Rez.foc Categoria “D” de importanta. Clasa IV de imp.

+/-0,00=163,80

PIESE DESENATE:

 • 1. PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA (1:5000)

 • 2. PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT (1:500)

 • 3. PLAN DE SITUAȚIE PROPUNERE (1:500)

 • 4. PLAN DE AMENAJARE PROPUNERE (1:200)

QS. PLAN COORDONATOR REȚELE (1:500)

ÎNTOCMIT: C. Arh. Panaitescu Alexandru

Pag 29/29

Gi>

S C SOCIETATEA D€ SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU 8 A

I *■ <w I 1

MtJ hJIClfrUl BACĂU


AdmM Bodu EU CaniUiWn Ene Nr 3.Județ Bacau CUI RO 36MM3O. Nr.RagCom J4/4QO17 Tel 0T56264979

Email: athcaQtspmbacău ro, Wat www.eapmbecau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării Investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Parcul Catedralei

VARIANTA 1 - STRAT GAZON

Nr. Crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARATVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

1

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru ol nerea el amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentarecuaga

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

65430

3.1.1. Studii de terenfStudlu Topo)

550.00

10450

65450

3.1 .2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentau) suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizatil(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3,500.00

665.00

4,165.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice sl auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

9,430.00

1,791.70

11,221.70

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabllitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de Intervenții sl deviz general

1,830.00

347.70

2,177.70

3.5.4. UocumeriiavJÎIe tannrca necesare th varierea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatlilor(DTAC}

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

500.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic sl detalii de execuție

4.000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.0.

AslatentJ tehnică

2400.00

456.00

2356.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,500.00

285.00

1,785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.6.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dirigintle de șantier

900.00

171.00

1,071.00

TOTAL CAPITOL 3

15,880.00

3,017.20

18,897.20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

27,55330

5,235.22

32,789.02

4.1.1.

Arhitectura

23,343.70

4.435.30

27,779.00

4.1.1.1

Amenajare teren+garenare

23,343.70

4,435.30

27,779.00

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare loc de Joaca-lnfrastructura echipamente

1,567.79

297.88

1,865.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

2,642.31

502.04

3,14455

4.21

Manopera montaj echipamente

2,642.31

502.04

3,144.35

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

16,703.50

3,173.67

19,877.17

4.3.1

Echipamente loc de joaca

16.703.50

3,173.67

19,877.17

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice el funcționale care nu necleita montaj al echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

44,25730

8,910.93

55,810.54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

5.1.1. Lucrări de construcții sl instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1376.16

0.00

1376.16

52.1. Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calltatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

170.08

0.00

170.98

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

34.20

0.00

3420

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor * CSC 0.5% din C+M

170.08

0.00

170.98

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construlre/desfilntare

1000.00

0.00

1,00000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

5,608.73

1,065.66

5,67439

5.4.

Cheltuieli pentru informare sl publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

12,484.89

2,110.66

14,595.55

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice el teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

62.

Probe tehnologice,fncercâri.rodale,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

72,622.19

14,038.78

86,660.97

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

34,196.11

6,497.26

40,69337

s.c.


PROIECTANT, SOCIETATEA DEOBIECTIV:

Beneficiar. Proiectant

Executant:

I

l

I

AMENAJARE LOC DE JOACA PARCUL CATEDRALEI - Var.1 Gazonare Municipiul Bacau

Proiect:

nr: 24/20

18

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. capJsubcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA) lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții sl Instalații

27,553.80'

4.1.1

[0017.1] ARHITECTURA

"”23,343.70;

4.1.1.1

[0017.1.1] Amenajare teren - gazonare

23,343.70*

4.1.2

[0017.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

4,210.10;

4.1.2.1

[0017.2.3] Infrastructura echipamente

1,567.79’

4.1.2.2

[0017.2.4] Manopera montaj echipamente Var 1

2,642,31

TOTALI

27,553.80,

11. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

TOTALII

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

16,703.50

4.3.1

[0017.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

16,703.50

4.3.1.1

[00172] Lista echipamente

16,703.50,

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale*

0.00

TOTAL iH

16,703.50;

IV. Probe tehnologice sl teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

|TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): ;TVA19%:___________

TOTAL VALOARE:

Ofertant,


Director Tehnic, Ing. Stefanescu Ion


Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail: office@lntersoft.ro, tel.: 0236 477.007LISTA:

Beneficiar.

Proiectant

Executant


Lista echipamente Municipiul Bacau SSPM


OBIECTUL:


ECHIPARE LOC DE JOACA


C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,


- lei -

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitat ea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea          Furnizorul

(exclusiv TVA)

-lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4           6

1

LKP 0631 - COS DE GUNOI

buc

2.00

589.40

1,178.80 LOFTREK - Bala Mare

2

LKA 02 - 247 - BALANSOAR PE ARC FORMA RACHETA

buc

1.00

1,499.20

1,499.20 LOFTREK - Bala Mare

3

LKA 02 - 367 - BALANSOAR PE ARC FORMA MOTOCICLETA

buc

1.00

1,499.20

1,499.20 LOFTREK - Baia Mare

4

LK 14.02.120 - MASA DE PICNIC

buc

1.00

3,244.70

3,244.70 LOFTREK - Bala Mare

5

LKA 02 - 844BALANSOAR PE ARC FORMA GIRAFA 2 LOCURI

buc

1.00

1,566.40

1,568.40 LOFTREK - Bala Mare

6

LKB 07 - 241 - BALANSOAR 4 LOCURI

buc

1.00

1,499.20

1,499.20 LOFTREK - Bala Mare

7

LKKM0163 Ansamblu de joaca

buc

1.00

6,216.00

6,216.00 LOFTREK- Baia Mare


TOTAL


lei         16,703.50
SSP


S.C SOCIETATEA OE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA

Adnwl Bacău Bir. ConrtanUn Ena/if 3 Județ Bauu CUI. RO3SeeS430.NrRag.COT J4W2O1T Tal- 0756264979

Email ofltea^J i a pmbaep □. ra, W«to: w»v*ssp mbscau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării Investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU<Parcul Catedralei

VARIANTA 2 - STRAT PIETRIȘ

Nr. Crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARATVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

8

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

12.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului bI aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

b.ob

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

654.50

3.1.1. Studii de teren(Studiu Topo)

550.00

104.50

654.50

3.12. Raport privind Impactul asupra mediului

020

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

32.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorlzatiKDoc CU+Doc Avlze+Doc Cadastrale)

3,500.00

665.00

4,165.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.6.

Proiectare

9,430.00

1,791.70

11221.70

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.52. Studiu de prefezabllitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de Intervenții sl deviz general

1230.00

347.70

2,177.70

3.0.4. uocumentawie tennice necesare in vederea oDtineni avtzelor/acordurilor/autorizatillor(DTAC)

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.72. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistent* tehnic*

2,750.00

522.50

3,272.50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500.00

285.00

1,785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.6.12. Pentru participarea proiectantului la fazele Induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dlriglntie de șantier

1250.00

237.50

1,487.50

TOTAL CAPITOL 3

16,230.00

3,083.70

19,313.70

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții sl Instalații

35,522.18

6,74921

42,27129

4.1.1.

Arhitectura

31,312.08

5,949.30

37,261.38

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

31,312.08

5,949.30

37,261.38

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare loc de joaca-lrrfrastructura echipamente

1,567.79

297.88

1,865.67

42.

Montai utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

2,642.31

502.04

3,14425

42.1

Manopera montaj echipamente

2,642.31

502.04

3,144.35

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

16,703.50

3,173.67

19277.17

4.3.1

Echipamente loc de joaca

16,703.50

3.173.67

19,877.17|

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice sl funcționale care nu neclstta montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

1

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

52,225.68

10,424.02

65492.91

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5,000.00

950.00

5450.00

5.1.1. Lucrări de construcții si Instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4.760.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

54.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1,463.81

0.00

1463.81

5.2.1. Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calltaUi lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

21032

0.00

210.82

53.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

42.16

0.00

42.16

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

210.82

0.00

210.82

53.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construire/desOIntare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute 10%

6,440.57

1,223.71

7,66438

54.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

13,404.38

2468.71

15,673.09

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice el teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

63.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

81460.06

15,77733

97,63738

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

42,164.49

8,011.25

50,175.74

(fi

OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant:

Executant:


AMENAJARE LOC DE JOACA PARCUL CATEDRALEI - Var.2 Pietriș Municipiul Bacau

SSPM

Proiect_____________________ nr: 24/20

18


F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Nr. capJsubcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA) lei

1

2

3

I. Lucrări de construcții si instalații

4.1

Construcții sl instalații

35,522.18

4.1.1

[0018.1] ARHITECTURA

31,312.08

4.1.1.1

[0018.1.1] Amenajare teren - strat pietriș

31,312.08

4.1.2

10018.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

4,210.10

4.1.2.1

[0018.2.1] infrastructura echipamente

1,567.79

4.1.2.2

[0018.2.2] Manopera montaj echipamente Var 1

2,642.31

TOTAL I

35,522.18

ii. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

TOTAL ii

0.00

iii. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

16,703.50

4.3.1

[0018.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

16,703.50

4.3.1.1

|0018.2] Lista echipamente

16,703.50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporaie

0.00

TOTAL Iii

16,703.50

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice sl teste

0.00

----r-r---

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

52,225.68

9,922.89

62,148.57Raport generat cu ISOP , www.devize ro, e mail office@intersoft ro, tel. 0236 477 007

Tabel 4 Determinarea ratei Interne da rentabilitate financiara                Anul          Ard       Anei        Anul Anul Anul Anul Ar'uJ Anul       Anu        Anul        Anul        Arul Anul Anul Anu       A-ui Arul And         And

1              2            3            -1           5          6          7          8           9           10          1!           12           13          14          IS          16          17          18          19            20

Amenajare locuri de joaca In Municipiul Bacau ■ Parcul CatedraleiTotal Venituri________________________________________________________________________________0,000      0,000      0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000       0,000     0,000________0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000__________0,000

Venituri din exploatare Valoare reziduala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12.999,146

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

*20,000

-20,000

•20,000

-20,000

-îfi^DOQ

•20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-204X)O

■M.DOfl

-20,000

-20,000

-20,000

- 20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

*10,000

-10,000

•10,000

•10,000

-104)00

-10,000

-10,000

-10,000

-104)00

-104)00

Costuri de reparării

•20,000

-10,000

•10,000

-104100

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-104100

-104)00

■10,000

-10,000

-104)00

-10,000

•104)00

-10,000

•10,000

-10,000

-10,000

•10,000

Total cu Investiția de baia

Costuri totale cu realizarea Investiției

86.660,971

Total costuri

B6.61O.97O

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

•20,000

-20,000

-20,000

-20,000

■20,000

-20,000

•204)00

■20,000

-20,000

-20,000

-13.019,146

r

Flux de numerar net

-86.610,970

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20X00

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

13.019,146

Factor de actualizare 15*1

0,952

0,907

0.B64

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-82.486,638

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13.537

12,892

12,278

1X694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

4906,779

VNAF/C

-77.357,200

RIRF/C

-9,43*

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatil financiare

Amenajare tocuri de joaca In Municipiul Bacau Parcul

Catedralei


Arul

1


Anul       Anul       Anm       Anul       Anul       Anul       Anul       AnUi

23456789


Ari J

10


Anur


Anui


Arul


11         12         13Anul       Arul       Anu;

15         16        17


Anul       Anul       Anul

18        19        20


Total ieșiri

Cheftulei! de investiții Cheltuieli de operare


 • 86.610.970     -20,000     -20,000     -20,000-20,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000    -20,000    -20,000    -20,000    -20,000    -20,000    -20,000    -20,000    -20,000    -20,000     20,000

 • 86.660.970        -                                                                       .             —                                    .

-50,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000     -20,000    -20,000    -20,000     20,000    -20,000    -20,000    -20,000    -20,000     20,000    -20,000    -20,000

Total intrări

86.660,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii sl guvernamentale

86.660,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000Flux de numerar net

Flux de numerar cumulat


50,000


50,000


20,000


70,000


20,000

90,000    110,000    130,000


20,000


20,000


20,000

150,000


20,000 20,000

170,000    190,000    210,000


20,000


20,000 20,000

250,000   270,000


230,000


20,000


20,000


20,000


290,000


__________20,000     20,000     20,000     20,000 20,000___________

310,000    330,000   350,000   370,000    390,000   410,000   430,000


20,000


20,000

163.88-1S145


163 36

A 16j3 16^37/:


163.28


1619»


164.20


16138


163.42'


:ren liber


J5*T ’

ldlBi63.6ri63.66 -7 163.64    ■ 163X11


'163.79


164.26


_... -1 1(5.82

163.88

©164.06

""tiArbori existenta     x

Hidrant existent r~~lTeren amenajat cu pietriș (Existent)-225mp □“□S-siguranta tartan-70mp

Gazon/ Pietris(Propus)-205mp ----Zona studiata

u Coșuri de gunoi propuse-2 buc. \  1 Coșuri de gunoi existente-1 buc.

Bordura lemn(Existenta)-46,14ml

Reg.Inaltime-parter

S teren studiat-500mp Grad IV Rez.Foc—^ Cat "D" imp.

P.O.T.=100%      %

C.U.T.=1  1,5 Șgp ~  — Bordura lem n( Existe nta)-46,14ml

^rZl Echipamente de joaca existente-8buc.


vfetnotoritett.

JEÎEJE:


Verificator


Nume


Semnătura


Cerința


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


OBUJUREAPROECIUUI: Amenajare Locuri de Joaca In Municipiul Bacau Parc Catedrala

AMPUSWENT B-dul Unirii Nr.3, Mun. BACAU, Jud. BACAU


NUME


Nr. /


PROIECT

NR.24/2018


SEF PROIECT:


PROIECTAT:


DIRECTOR:


Nr.RH.Com.: J4/4/2017


EArh-Panaltescu Alexandru


SCARA

1/5


eBBMffl. MUNICIPIUL BACAU


DIN:

201S


:.Art>,Panaltescu Alexandru Ing. Zaharia Ntolae


(TA

2018


PLAN DE SITUAȚIE PROPUNERE


FAZA:

S.F.


PLANȘA.

Al
Legenda amenajare:


LKKM0163

LKA02-247

LKA02-367

LKA02-844


-Ansamblu de Joaca 3-12 ani

 • - Balansoar ‘Avion* 3-12 ani

 • - Balansoar 3-12 ani

 • - Balansoar pe arc doua locuri "Girafe” 3-12 ani


LKB07-241 -Balansoar 4 locuri 3-12 ani

LK14.02.120-Masa picnic

S-siguranta tartan=7 mp


Zone acces de pe aleea pietonala


Reg.Inaltime-parter S teren studiat-500mp Grad IV Rez.Foc Cat "D" imp.

P.O.T.=100% C.U.T.=1 +0,00=163,8VARl-GAZON=205mp VAR2-PIETRIȘ=205mp


Arbori existenti

^Hidrant existent

l~~l Teren amenajat cu pietriș (Existent)-225mp [O S-siguranta tartan-70mp

VAR.l-Gazon/VAR.2-Pietris(Propus)-205mp Zona studiata

■Coșuri de gunoi propuse-2 buc. ■^Coșuri de gunoi existente-1 buc.

---Bordura lemn(Existenta)-46,14ml Echipamente de joaca existente-8buc.Scapi ciob exfttent

Bcamciob ixisfc’nj^


Nud tea


Scrânciob exlșient

Ser 3,1


de joaca existent


S-existent (pietriș)=225mp


Venator atest.

_

— ^1 -

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Nr. /

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

KMMREAPR0EC1UU: Amenajare Locuri de joaca In Munfdplul Bacau Parc Catedrala

UPUSAW' B-dul Unirii Nr.3, Mun. BACĂU, Jud. BACAU

PROIECT

NR.24/2018

SSP

DIN:

2018

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

BENEFKWl MUNICIPIUL BACAU

NUME:

SEMNA

TURA

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT

lArh-Panaltescu Alexandru

1:200

/I

PLAN AMENAJARE

S.F.

PROIECTAT:

*jVh Panaltescu Alexandru

^ț\\ b

f t DATA

PROPUNERE

PLANȘA:

DIRECTOR:

Ing Zaharta Nicolae

2018

A2Verftatt «est «Ni, nr,

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Nr. /

ntau.

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂUS.A

Nr.RE8.Com4>«/2017

DENUMIREA        Amenajare locuri de Joaca In Municipiul

Bacau Parc Catedrala

AMPlASAMENB-dul Unirii Nr.3, Mufi. BACAU, Jud. BACAU

BENEFICIAR MUNICIPIUL BACAU

PROIECT

NR.24/201B

DIN:

2018

NUME:

semnătura

J       A - y <

SCARA

1:500

PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE

FAZA:

S.F.

SEF PROIECT:

T.Arh.Panaitescu Alexandru

■ ’ X*

PROIECTAT •

ArhPanaitescu Alexandru

DATA

2018

PLANȘA.

Ci

DIRECTOR:

Ing. Zaharia Nfcolae

Echipamente similare propuse pentru Loc de joaca

Parcul Catedralei *

LKA02-247 Balansoar pe arc “Racheta”


Dimensiuni: 31 cm x 111 cm

Spațiu de siguranța: 311 cm x 231 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 67 cm
LKA02-367 Balansoar pe arc motocicletaDimensiuni: 97 cm x 31 cm

Spațiu de siguranța: 297 cm x 231 ci

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 65 cm
LKA02-844 Balansoar pe arc doua locuri “Girafa”


Dimensiuni: 130 cm x 28 cm

Spațiu de siguranța: 330 cm x 224 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 40 cm
LKB07-241 Balansoar

Dimensiuni: 245 cm x 22 cm

Spațiu de siguranța: 445 cm x 232 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 100 cmCos gunoi cu protecție ploaie

Dimensiune: diametru 40 înălțime totala: 84 cm

Echipamente similare propuse pentru Loc de joaca

Parcul CatedraleiMasa de picnic LK14.02.120

Dimensiuni: 2.00 m x 1.67 m

Inaltime: 0.72 mAnsamblu de Joaca din metal LKKM0163

Dimensiuni: 330 cm x 358 cm

O Spațiu de siguranța: 576 cm x 664 cm

Grapa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere-100 cm