Hotărârea nr. 13/2019

Hotărârea nr. 13 din 31.01.2019 pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA.

pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 904/ 25.01.2019 pentru inițierea unui proiect de hoărâre pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 905/ 25.01.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 906/25.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 50/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 51/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 52/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 53/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 54/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 319/31.08.2018 pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu;

-Hotărîrea nr. 74/1.10.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. ”b” și ale art. 137 alin.(l) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

-Dispozițiile art.28 alin.(2), ale art. 29 alin. (1) și art. 64Aalin. (3), (4), (5), (7) din OUG nr.’ 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art.45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu, în Consiliul de Administrație la Societatea Thermoenergy Group SA, a d-lui Tiberiu Ciobanu.

Art. 2 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 1, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău .

Art. 4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Țudețul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ iHE ’

CONTRASEMNEAZĂ

1 SECRETARUL municipiului bacău

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI