Hotărârea nr. 129/2019

Hotărârea nr. 129 din 29.03.2019 privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiilor, a terenului în suprafaţă de 332 m.p., aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, strada Mărăşeşti, nr.157, către Universitatea de Stat „Vasile Alecsandri” din Bacău.

HOTĂRÂREA NR.129 din 29.03.2019

privind darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 332 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, str. Mărășești, nr. 157, către Universitatea de Stat ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Adresa nr. 19249/ 07.02.2017 și corespondența ulterioară, înaintată de Universitatea de Stat ”Vasile Alecsandri” Bacău prin care solicită atribuirea în folosință gratuită a terenului din str. Mărășești, nr. 157;

 • - Referatul nr. 20569/ 18.03.2019 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 332 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, str. Mărășești, nr. 157, către Universitatea de Stat ”Vasile Alecsandri” din Bacău;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2428/ 28.03.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2429/ 28.03.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 535/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 536/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 537/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3. nr. 538/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.539/29.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 859 (2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 10 (1), ale art. 114 (5) și ale art. 226 (2) din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se dă în folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, terenul în suprafață de 332 mp aferent imobilului Corp Bo - ”Spații de învățământ”, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, str. Mărășești, nr. 157, către Universitatea de

Stat ”Vasile Alecsandri” din Bacău, conform Planului de amplasament - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul de folosință gratuită ce urmează a fi încheiat cu Universitatea de Stat ”Vasile Alecsandri” Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Universității de Stat ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI //

N.O P., I D./T.M./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NIL 1

LA HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 29.03.201915 CONTRASEMNEAZĂ CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 29.03.2019

CONTRACT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

NR.................DIN..........................2019

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Artl.Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentat prin Primar - COSMIN NECULA, împuternicit să reprezinte interesele municipiului Bacău, în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de Proprietar, pe de o parte,

Și

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu sediul în Bacău, Calea Mărășești nr.157, C.I.F. 4278094 reprezentată prin prof.univ.ing.dr.CAROL SCHNAKOVSZKY - RECTOR, ing.IOAN CIPRIAN DRUGĂ - Director General Administrativ, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze: CAP.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art2. Proprietarul dă spre folosință gratuită Beneficiarului, în baza H.C.L.

nr..........din.........suprafața de 332mp teren, aferentă imobilului Corp Bo - „Spații de

învățământ”, situată în campusul universitar din Bacău, Calea Mărășești nr.157.

Art3. Terenul, în suprafață de 332mp, ce face obiectul prezentului contract, face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, are nr. cadastral 12484 și este înscris în C.F. a municipiului Bacău la nr.65296, delimitat conform planului de situație - anexa 1 la prezentul contract.

CAP. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 Obligațiile beneficiarului sunt următoarele:

 • a)            să folosească terenul conform destinației specificate în prezentul contract;

 • b)            să realizeze lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa;

 • c)            să restituie bunul atribuit spre folosință conform clauzelor stipulate, la expirarea termenului contractului, în caz de neprelungire;

 • d)            orice îmbunătățire adusă imobilului, nu va incumba proprietarului la sfârșitul contractului, sub forma restituirii sumelor reprezentând c/val. acestora sau alte forme;

 • e)            să anunțe proprietarul cu privire la orice modificare referitoare la sediul său social;

 • f)             să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare funcționării conform legislației în vigoare, pe cheltuiala sa;

 • g)            sâ nu subînchirieze sau să cesioneze prezentul contract decât cu acordul scris al proprietarului.

 • h)             la încetarea prezentului contract va fi obligat să aibă toate datoriile achitate către furnizori, făcând dovada achitării lor.

Art.5. Obligațiile proprietarului sunt următoarele:

 • a)            să predea spre folosință beneficiarului suprafața de 332mp, mai sus menționată, după semnarea prezentului contract, pe bază de proces-verbal de predare primire;

 • b)           să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului; CAPA DURATA CONTRACTULUI

ArL6. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de folosință gratuită, pe o perioadă de .....ani, începând cu data de       până la data de .................

Art.7. Predarea - primirea efectivă a suprafeței se face pe bază de proces-verbal, ce va fi anexă la contract

CAP.5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.8. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale beneficiarul datorează despăgubiri proprietarului.

Art9. Forța majoră dovedită îh condițiile legii apără de răspundere partea care o invocă. CAP. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10. Prezentul contract încetează la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

Artl 1 Prezentul contract încetează înainte de termen dacă interesul public local o impune. Art.12. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus;

Art.13. Producerea unor stricăciuni sau pierderi imobilului transmis spre folosință beneficiarului dă dreptul proprietarului de a rezilia unilateral contractul;

Artl4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile de la data în care încetarea urmează să-și producă efectele;

Art.15. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante;

Art.16. Partea în culpă pentru încetarea/rezilierea contractului, nu este exonerată de răspundere.

CAP.7. LITIGII

Artl7. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art.18. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.8. CLAUZE FINALE

Art.19. Prezentul contract de folosință gratuită are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, modificată și completată;

 • b) Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr........din .............a Consiliului Local Bacău privind acordarea, cu titlu

gratuit, pe o perioadă de 4 ani, a terenului în suprafață de 332mp din Bacău, Calea Mărășești nr. 157 către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

 • d) prevederile codului civil.

Art.20. Este interzisă înstrăinarea sub orice formă a bunului transmis în fo osință, de către beneficiar.

Art.21. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.22. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.23 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților și înlătură orice alta înțelegere verbală dintre acestea, anterioara sau ulterioară încheierii lui.

Art.24 în cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său,

Art.25. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 pentru proprietar și unul pentru beneficiar.

Art.26. Anexa 1 -planul de situație și procesul verbal de predare primire a suprafeței respective, fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR,


BENEFICIAR,


Municipiul Bacău prin


Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău


PRIMAR

NECULA COSMIN


prin

RECTOR


prof.univ.ing.dr.CAROL SCHNAKOVSZKY


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DI RECTOR. EXECUTIV

ZAMFIR MARIANA


DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ing.IOAN-CIPRIAN DRUGĂ


DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

DIRECTOR EXECUTIV

FANTAZA CIPRIAN


CONSILIER JURIDIC EMIL B ALINT


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINADIRECTOR ADJUNCT BUZDUGAN CRISTINA