Hotărârea nr. 128/2019

Hotărârea nr. 128 din 29.03.2019 privind aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019-2023.

vmâjtfa

tfSf/fft/ ^Zvctr/a/   //ff/tfC(/Hff/fff ^Zjgcăff

HOTĂRÂREA NR.128 din 29.03.2019

privind aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019 - 2023

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 3390/ 27.03.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019 - 2023;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3391 din 27.03.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 3392 din 27.03.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 530/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 531/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 532/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3. nr. 533/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.534/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 3 și ale art. 4 lit. ”a” din Legea nr. 350/ 2006 a tinerilor, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. ”a”, punctul 5 și art. 45(1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă Strategia de Tineret a Municipiului Bacău 2019 - 2023, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE IOANA-RALVDINȚA DINU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOL AE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 128 DIN 29.03.2019

STRATEGIA DE TINERET A MUNICIPIULUI BACĂU 2019 - 2023


O

STRATEGIA DE TINERET BACĂU

2019-2023


CONȚINUT

CAPITOLUL 1 Punct de pornire pentru strategie

 • 1.1. Bacău, 2018

 • 1.2. Viziunea generală și strategia de dezvoltare pentru Bacău.

 • 1.3. Strategia Europeană de Tineret și Obiectivele Europene de Tineret

 • 1.4. Strategia Națională pentru Tineret 2014-2020

CAPITOLUL 2. Viziune și misiune. Obiective strategice

 • 2.1. Viziunea pentru Bacău 2040 prin tineri

 • 2.2. Misiunea strategică

 • 2.3. Obiective strategice

CAPITOLUL 3. Priorități și abordări strategice

 • 3.1. Matricea priorităților ce servesc misiunea și obiectivele strategiei

 • 3.2. Priorități

 • 3.3. Priorități orizontale

 • 3.4. Surse ale transformării și inovării

 • 3.5. Puncte de focus strategic

CICLURI DE DEZVOLTARE

CO-MANAGEMENT

Pagina


â STRATEGIA DE

CAPITOLUL 4. Inițiative cheie

 • 4.1. Rolul și funcția inițiativelor cheie în Strategia de Tineret 2019-2023

IC-1. CENTRU DE TINERET

IC-2. VOLUNTIN BACĂU

IC-3. PLATFORMA BACĂU PENTRU TINERI

IC-4. ETB NEXT (ECOSISTEMUL DE TIN ERET BACĂU)

IC-5. AGORA BACĂU

IC-6. BACĂU PARTICIPATIV

IC-7. RO-CONNECT

IC-8. ORAȘ TÂNĂR

IC-9. LOCUL MEU

IC-10. BACĂU ÎN LUME

IC-11. UMANOTECA

IC-12. MONETIN

IC-13. NIMENI NU RĂMÂNE ÎN URMĂ

IC-14. START.BACĂU

IC-15. CALEA BACĂU

 • 4.2. Intensitatea implementării inițiativelor cheie - sumar

CAPITOLUL 5. Implementare și management

 • 5.1. Co-management

 • 5.2. Factori cheie în implementarea strategiei și structuri de management 88

 • 5.3. Orizontul de timp al implementării

  PaginaSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023

SUMAR EXECUTIV

Strategia de Tineret Bacău 2019-2023 este un document programatic ce urmărește introducerea unei abordări inovative în ceea ce privește subiectul generației tinere și al rolului său în dezvoltarea urbană.

SUMAR EXECUTIV


Strategia de Tineret Bacău 2019-2023 urmărește RESETAREA relației dintre municipiul Bacău și tineri și construirea unei relații de încredere în scopul îmbunătățirii calității vieții pe termen lung i                                                         ■ i        !■— i. H

în viziunea acestei strategii Bacău este în 2040 un epicentru al dezvoltării economice din regiunea Moldovei care percepe tânărul ca resursa principală a viitorului. în acest sens îi asigură tânărului premisele vieții de calitate, atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social, participativ și cultural.

Cadrul strategic este construit pe trei obiective specifice verticale care sunt consolidate de un obiectiv specific de dezvoltare al cadrului. Obiectivele specifice servesc misiunea de bază a strategiei, și anume cea de RESETARE și construirea unei relații de încredere dintre tineri și oraș.

■ A DA

este primul obiectiv strategic specific. Acest lucru înseamnă dezvoltarea unei atitudini comunitare în rândul tinerilor care pornește de la primul pas: de a oferi timp, cunoștințe și spațiu care rezultă în primirea altor resurse similare cu acestea din urmă, din partea celorlalți membri ai comunității.

I ARECONECTA

este al doilea obiectiv specific. Reconectarea înseamnă crearea acelor instrumente și metode de refacere a unei conexiuni între dorința tânărului de a participa la viața și dezvoltarea orașului și situația acestuia privind stabilirea lui actuală în alt oraș. Reconectarea constă mai exact în păstrarea tinerilor în Bacău după studii și oferirea tinerilor deja plecați unui motiv să se întoarcă acasă nu doar temporar ci chiar permanent.

â STRATEGIA DE


-u

CV era

z/

CV


■C-


■ A REUȘI

este al treilea obiectiv strategic specific. Acest lucru înseamnă înzestrarea tânărului cu o serie de cunoștințe, legături, experiențe care îl fac oe acesta mai capabil și mai pregătit pentru a-și realiza o viață în condiții de trai tot mai avansate. Toate astea într-un context urban în care co-cetățenii au aceleași capacități și înzestrări, iar acest lucru produce o valoare adăugată și conferă șanse ridicate atât comunității urbane cât și comunităților din jurul urbei de a reuși.

I GÂNDIREA PE TERMEN LUNG

este obiectivul specific complementar prin care toate aspectele, inițiativele, demersurile, mecanismele de lucru gândite și create deservesc de fapt consolidarea unui ecosistem colaborativ de organizații, instituții din Bacău și care colaborează cu Bacău, Acest ecosistem va oferi o sustenabilitate pe termen lung dezvoltării municipiului Bacău, aspect ce va servi atingerea viziunii formulate prin mai multe cicluri de gândire și acțiune strategică.

Strategia este deservită de o matrice de priorități verticale și orizontale. Strategia se adresează primordial individului tânăr și comportamentului său, continuă în contextul interacțiunii tânărului cu ceilalți oameni din comunitate urmărind maî apoi rolul ecosistemului de tineret ce deservește tânărul individ și relațiile înter-umane. Reușita tânărului este adresată atât din punct de vedere al muncii cât și al antreprenoriatului, aceasta fiind amplificată prin intermediul perspectivei lărgite prin interacțiune la nivel național sau chiar internațional. Nu în ultimul rând, toate acestea se materializează într-un cadru urban, tânăr, recunoscut ca atare. Prioritățile de bază sunt consolidate de cele orizontale ce ți n de o abordare spațială coerentă, de capacitatea de a livra, de sustenabilitate în implementare și dezvoltare, de rolul digitalului și nu în ultimul rând de principiul accesului tuturor la acest cadru și la inițiativele generate de acesta.

13 inițiative cheie deservesc prioritățile stabi ite pentru acest cadru strategic. Aceste inițiative cheie nu reprezintă proiecte în sine ci un cadru general pentru demararea unor proiecte concrete de către factorii cheie ai implementării acestei strategii. Depinzând de zona lor de intervenție și de starea curentă de la sfârșitul anului 2018, diverse inițiative cheie pot reprezenta un focus mai mult sau mai puțin accentuat pe parcursul celor cinci ani de implementare (2019-2023).

Managementul și cadrul de implementare este asigurat de un spectru de organizații și instituții diverse printre care Primăria Munici olului Bacău și Federația Tinerilor din Bacău reprezentândnucleul ce asigură un co-management practic.

Notițe

“Aș..."

Observații din partea tinerilor:

,As amenaja cât mai multe spații verzi, ca odinioară."

J^iai puține farmacii și cazinouri, moi multe centre pentru dezvoltare personală și incluziune socială." ,Aș valorifica arta stradală, aș alege zile pentru curățarea județului, aș face festivaluri unde nu doar cei cu pile ar fi aleși ca organizatori ci chiar și elevii vânzători la KFC, aș amenda oamenii de la chioșcurile de ziare care vând țigări și nu numai."

,Aș schimba conducerea."

fcologizare, voluntariat, participarea la majorratea evenimentelor."

,Aș ajuta la modernizarea si inovația orașului pentru a ajunge primul în lista celor mai dezvoltate județe și orașe din România."

,Aș participa la activități de selectare a deșeurilor din împrejurimile orașului."

Jdai multe piste de bicicliști."

,Moi multe concursuri care să atragă cat mai mu Iți tineri și să stimuleze lucrul în echipa și socializarea."

,Aș rezolva problema câinilor."

,Reabi I i ta rea clă di ri lor."

Q STRATEGIA DE


Pagina


CD


â STRATEGIA DE

TINERET BACAU v 2019-2023


CAPITOLUL 1.

Punct de pornire pentru strategie

“Prin strategie se are în vedere prefigurarea unui comportament competitiv pentru organizație pe termen lung, ținând cont atât de cultura firmei, cât si de evoluțiile contextuale. Aceasta reflectă cultura organizație, care se exprimă prin atitudinile, comportamentele, sistemul de convingeri, atașamentele, aspirațiile și valorile executanților și managerilor, manifestate în procesele de muncă. O strategie performantă proiectează un anumit comportament, care reflect cultura organizației într-o abordare ameliorativă.”1


 • 1.1. Bacău, 2018

Municipiul Bacău este municipiul reședință a. județului Bacău, fiind și cel mai mare centru urban din județ (populația municipiului reprezintă 7.3,4 % din numărul total de locuitori ai județului, conform Recensământului Populației și Locu nțelordin 2011.). în plus, acest municipiu cu o suprafață de peste 41 de km2, ce se află situa: în nord - estul țării, pe coordonatele de 46° și 35’ latitudine nordică și 26° si 55’ longitudine estică, este unul dintre cele mai mari și importante orașe din zona Moldovei.

o

—i o r~ czz r~


c n r-r-

£□_

(D

O

D -v co

“O

CD

t-r

g

(/> r-r "S

<T

(D crg

CD


2018 reprezintă/a reprezentat pentru Bacău încheierea primului program amplu cadru? de tineret sub egida titlului Capitala Tineretului din România, titlu dobândit în urma unui efort al unor organizații de și pentru tineret coalizați pentru această cauză împreună cu Primăria și Consiliul Local Bacău.

Notițe

frumusețea unei comunități stă in unicitatea fiecăruia din cei ce îi aparține. însă, la fel de mult, comunitatea are nevoie de interese generale în sare să se regăsească, de valori în care să creadă și cu care să se mândrească, de prieteni cu care să le împărtășească și de lideri pe care să îi admire și care să îi reprezinte. Suntem, fiecare în parte, responsabili de contribuția in comunitate, fie prin asemănările dintre noi, dar mai ales prin caracterele noastre unice."

(citat din prezentarea poveștii Bacău Capitala Tineretului din România)


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


 • 1.2. Viziunea generală și strategia de dezvoltare pentru Bacău.

  o :>

  32 —i o r~ cz r


Viziunea generală stabilită prin strategia de dezvoltare este după cum urmează:

în anul 2023, Municipiul Bacău este un important centru regional, recunoscut ca nod de transport și logistic, pol economic competitiv caracterizat de excelență în domeniul tehnic și antreprenoriat dezvoltat și o comunitate tânără cu capital social ridicat, atrasă și menținută prin calitatea ridicată a vieții.1

c

Z3 n r*r-

CD

“O o

:2.

’t'

CD

"O CD ZD r-T-

G

cn

r-r

"S

r~r

CD

CQ

CD’


Așa cum se poate observa, tineretul este merționat ca un nucleu de bază pentru o viziune îndeplinită pentru Bacău în anul 2023. Se poate nota faptul că Strategia de Tineret are o durată de implementare ce include 2023 ca și ultim an cu o perioadă de monitorizare a impactului de până la 2025. Aici se pot stabili sinergii în ceea ce privesc mecanismele de monitorizare ale impactului pentru ambele strategii.

Notițe

,pe fiecare dată când mă întorc in Bacău, poate pentru că e orașul meu natal, eu îl simt aproape de mine. Eu nud vad așa schimbat, din niciun punct de vedere. Bine, din cotam apucat să vad eu. Dar este vreo diferență ? Că poate n-am văzut eu... :u știu că Bacăul a fost mereu un oraș curat. Cel puțin în centru, în zona în care am locuit eu pe str. Alexandru cel Bun. Din punct de vedre arhitectonic e un oraș mai sărac, dar asta nu înseamnă că pentn mine valorează moi puțin. Este orașul meu orașul meu și îl port mereu in suflet prin toate locurile pe care le vizitez. în același timp, nu cred că aș putea să stau aici.. .să zicem o lună. Pentru că m-om obișnuit într-un oraș mai mare, unde se trăiește altfel, în spații mai largi.”

Nu m-aș întoarce pentru că practic am trăit o viață în Italia. E adevărat că mo leagă foarte multe de Bacău, chiar daco am plecat de aici la o vârstă titât de fragedă. Totuși e orașul meu natal, îl simt ol meu. Și asta în ciuda faptului că nu mai am pe nimeni aici. Doar doi-trei prieteni. în rest, toata familia mea și ceilalți prieteni sunt în Italia.

(interviu cu Andreea Zuld, asistent medical în lorino, 7 iulie 2017 https://www.desteptarea.ro/l-bacau-este-orasul-meu-si-il-port-mereu-in-suflet-prin-toate-locurile-pe-care-le-vizitez/

â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023Obiectiv 1


MUNICIPIUL BACAU COMPETITIV

în vederea conturării, la nivelul Municipiului Bacău, a unui climat economiccompetitivîn contextul unei economii volatile, se remarcă o serie de acțiuni integrate susținute de municipalitate, menite să transforme municipiul într-o destinație atractivă pentru dezvoltarea unei cariere, care să ofere agenților economici necesarul de forța de muncă corespunzător nevoilor acestora. Municipiul Bacău își va consolida poziția de pol regional mizând pe sprijinirea inițiativelor antreprenoriale precum și a parteneriatelorcu unitățile deînvățământsuperior și cu marii actori economici locali. Printr-o gamă de direcții de acțiune, economia Municipiul Bacău se va dezvolta la nivelul a două paliere și anume industrie și CDI. De asemenea, obiectivul de față propune definirea profilului Municipiului Bacău ca destinație de investirii străine și identificarea instrumentelor adecvate de atragere de investiții la nivelul sectoarelor economice care, în urma analizei au rezultat ca deținând avantaje competitive atât la nivel regional cât și național.

Obiectiv 2


ECHILIBRU SISTEM NATURAL - SISTEM ANTROPIC

Acest obiectiv strategic răspunde provocările r climatice și de mediu identificate în urma analizei situației existente. Sunt vizate patru categorii principale de probleme specifice municipiului Bacău: zonele industriale abandonate, efic ența energetică, acoperirea tuturor cartierelor cu infrastructură tehnico-edilitară și consolidare a rețelei albastre-verzi. Asigurarea echilibrului sistem natural-sistem antropic și a unei calități crescute a factorilor de mediu are un rol fundamental în atractivitatea municipiului Bacău la nivel regional, prin impactul pozitiv asupra calității locuirii și prin valorificarea unor elemente de potențial ale municipiului (lacurile de acumulare de pe Bistrița, suprafețele mari de teren libere de construcții, sistemul centralizat de termoficare).

Obiectiv 3


O

—i cz> r~

GZ r~


-U

G

23 n r*r

£D_

CD

T3

O

23

CD

T3

CD

ZJ

rT

G

cn

r-v

CJ

r-v

CD

aș.

cd‘


INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANTĂ

Obiectivul are în vedere reconectarea Municipiului Bacău la rețele de infrastructură de transport de interes național și european (coridoarele TEN-T). Deși acest obiectiv este esențial pentru dezvoltarea economică a orașului îndeplini'ea lui este indirect condiționată de administrația locală. Centura orașului, drumrile express și cele trans regio din MGT sunt proiecte care întră în atribuțiile CNAIR. De asemenea, obiectivul cuprinde și intervenții punctuale menite să amelioreze traficul de marfă în oraș.

STRATEGIA DE h TINERET BACĂU 2019-2023


td

Cu era

d'

cu


Obiectiv 4


MEDIU URBAN ATRACTIV


Obiectivul are ca scop crearea de facilități pentru ca că toți locuitorii orașului să aibă condiții bune de trai și să poată participa activ la dezvoltarea culturală și socială a Municipiului Bacău. Prin urmare, obiectivul propune regenerarea cartierelor de locuințe prin intervenții integrate ce vizează aspectele spațiului public și ale dotărilor, crearea de servicii publice performante care asigură nevoile tuturor categoriilor de oeneficiari, cu accent pe diversificarea activităților culturale, sportive și recreative pentru copii, tineri și vârstnici.

INCLUZIUNE SOCIALĂ Șl REGENERAREA URBANĂ


Obiectiv 5


Obiectivul propune acțiunea integrată în Zonele Urbane Marginalizate, unde trăiesc, în condiții precare de locuire persoane fără loc de muncă și necalificate în domenii cerute pe piața muncii, persoane cu dizabilități și/sau boli cronice, pe rsoane cu vârstnici în întreținere și persoane care au fost eliberate din penitenciar ce își găsesc greu un loc de muncă, familii monoparentale, victime ale violenței domestice, persoane care au abandonat cursurile școlare sau sunt în risc de abandon. Prin urmare, fiecare obiectiv specific are în yedere un anumit areal urban și integrează acțiuni ca regenerarea spațiilor publice - intervenții cu impact asupra participării la viața comunității, crearea de facilități și servicii sociale dedicate - construite împreună cu membrii cartierelor respective astfel încât să răspundă la nevoile specifice, dar și oferirea unei game de oportunități economice sau de calificare și învățare pe tot parcursul vieții care să ajute la formarea de capital uman proactiv, în vederea depășirii condiției sociale.


Obiectiv 6


ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ


Creșterea capacității administrative a autorității publice locale reprezintă un obiectiv imperios necesar pentru dezvoltarea durabilă a munic piului.3


Notițe


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


C~)

—i o r~

r~


<2 n r~r

Q_

(0

O "S

2. •V

CD

“CD CD :d


c

cn

■•s

CJ r-r

CD

0Q

CD' • 1.3. Strategia Europeană de Tineret și Obiectivele Europene de Tineret

Strategia Europeană de Tineret pentru perioada 2010-2018 a prevăzut opt domenii cheie în ceea ce înseamnă inițiative cheie pentru tineret, d jpă cum urmează:

Principalul obiectiv al acestui cadru reînnoit sau al strategiei UE pentru tineret este de a spori eficiența cooperării și a măsurilor deja existente și de a oferi beneficii mai mari tinerilor în UE.

Această strategie are două obiective principale:                                           -

 • •   crearea unui număr mai mare de oportunități egale pentru toți tinerii în educație și pe piața forței de muncă;

 • •   încurajarea participării active a tinerilor în societate.

Aceste obiective ar trebui îndeplinite prin promovarea dialogului între tineret și factorii de decizie pentru a spori cetățenia activă, a încuraja integrarea socială și a asigura includerea tinerilor în formularea politicilor UE.

în acest scop sunt încurajate inițiative specifice vizând tinerii și inițiative de integrare în opt domenii specifice:                           mmm

 • •   educație și formare;

 • •   ocuparea forței de muncă și antreprenori at;

 • •   sănătate și bunăstare;

 • •   participarea tinerilor la procesul democratic al UE și în societate în contextul unui anumit dialog structurat al UE;

 • •   activitățile de voluntariat;

 • •   incluziunea socială;

 • •   tineretul în lume, cu măsuri menite să ajute tinerii să participe la acțiuni în afara UE sau să se implice mai mult în domenii precum schimbările climatice, cooperarea internațională și drepturile omului;

 • •   creativitate și cultură.

STRATEGIA DE " TINERET BACĂU

2019-2023

C~) :> ■p —i o r~ czz r


G :d r~r~

G_

CD

“CD O

:d

CD

1D

CD :d r-V “1 G

cn r-r "S £J r~r CD

CȚQ. co’


"O

Oj era

d' tu


iraRolul țărilor UE și al Comisiei Europene

Rezoluția îndeamnă Comisia Europeană și ță 'ile UE să adopte măsuri care să contribuie la atingerea obiectivelor strategiei în domeniul tineretului. Acțiunile din asemenea domenii trebuie aplicate printr-o metodă deschisă de coordonare, care necesită un angajament politic din partea țărilor UE și metode de lucru specifice.

C~)

>

—i o r~ czz I—


*u

G D n r-r

£2-

CD

"O o

“5

2. •r

CD

“CD

CD

Z5

r-v

"5

c

Cn

—ț £U r-r CD

CTQ

CD'


Principalele instrumente de punere în aplicare a strategiei UE în domeniul tineretului sunt:

 • •   învățarea reciprocă între țările UE;

  • •   dialogul cu tinerelul; și

  • •  mobilizarea programelor UE, precum

  programul Erasmus+.


 • •   concentrarea atenției pe baza unor elemente concrete;

 • •   monitorizarea și raportarea;

De asemenea, strategia UE pentru tineret încurajează luarea în calcul în mod corespunzător a aspectelor privind tineretul și elaborarea politicilor din alte domenii care au un impact asupra vieții tinerilor: ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (inclusiv sistemul de garanții pentru tineret) și incluziunea socială (platforma UE împotriva sărăciei și a excluziunii sociale).2

Noul document programatic intitulat Rezoluția Consiliului privind Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-20273 a fost adoptat în 15 noiembrie 2018 și stabilește cadrul general al eforturilor comunitare în ceea ce p 'ivește generația tânără.

Cadrul strategic urmărește următoarele obiective generale.

 • •   să le permită tinerilor să fie arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea lor personală și creșterea către autonomie, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu deprinderile de viață necesare pentru a face față unei lumi în schimbare;

 • •   să încurajeze tinerii și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a deveni cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive, inspirați de valorile UE și de o identitate europeană;

 • •   să îmbunătățească deciziile de politică în ceea ce privește impactul acestora asupra tinerilor în toate sectoarele, îndeosebi ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea și incluziunea socială;

 • •   să contribuie la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor și a tuturor formelor de discriminare și să promoveze incluziunea socială a tineri or.4

  STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


Cadrul strategic dorește să intervină pe trei paliere concrete.


IMPLICARE


Furnizarea de căi pentru implicarea tinerilor în viețile lor de zi cu zi, dar și în viața democratică este esențială pentru o democrație care funcționează și pentru societate în ansamblu. Axarea pe participarea tinerilor este deosebit de importantă având în vedere că orice decizie luată astăzi va avea cel mai mare impact asupra actualei generații de tineri. De asemenea, grupa de vârstă a tinerilor este mai puțin reprezentată în organele politice și are mai puține oportunități față de celelalte grupuri de vârstă de a influența procesele decizionale și de a participa la acestea. Strategia UE pentru tineret urmărește o pârtie ipare semnificativă a tinerilor la dimensiunea civică, economică, socială, culturală și politică.


O

—i o

cz

I—CONECTARE


Tinerii din Europa devin din ce în ce mai conectați. Conexiunile, relațiile și schimbul de experiențe reprezintă un atu esențial pentru solidaritate? și pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene. Această conexiune este încurajată cel mai bire prin diferite forme de mobilitate.


"O

G

n r~v

G_

CD

-o

O -n

•V

CD

TD

CD :d r-t~

G

tn r-v

CU r~r

CD

OȚQ. cd’RESPONSABILIZARE

Responsabilizarea tinerilor înseamnă încurajarea acestora să își ia în mâini propriile destine. în acest scop, este nevoie de resurse și instrumente adecvate, precum și de un mediu dispus să asculte cu atenția cuvenită vocea tinerilor. în zilele noastre, tinerii din întreaga Europă se confruntă cu diferite provocări; printre altele, ei întâmpină dificultăți privitoare la accesul la drepturile lor sociale, se confruntă cu excluderea socială și discriminarea, precum și cu amenințări generate de știrile false și de propagandă.7


Totodată cadrul strategic stabilește câteva principii de bază în procesul de implementare:EGALITATEA Șl NEDISCRIMINAREA:


combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de gen, recunoașterea faptului că tinerii sunt expuși riscului unor ferme multiple de discriminare, inclusiv discriminării bazate pe vârstă, și respectarea principiilor tecunoscute, printre altele, la articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.7 Ibidem.


B.


INCLUZIUNEA:


recunoscând că tinerii nu reprezintă un grup omogen și, prin urmare, au nevoi, situații de viață și interese diferite și provin din medii diferite, Strategia UE pentru tineret ar trebui să promoveze activități și politici care să îi includă pe toți tinerii, în special pe cei care au mai puține oportunități și/sau cei ale căror voci ar putea să nu fie auzite.


PARTICIPAREA:


recunoscând că toți tinerii reprezintă o resursă pentru societate, toate politicile și activitățile privind tinerii ar trebui să respecte dreptul tinerilor de a participa la dezvoltarea, punerea în aplicare și acțiunile ulterioare ale politicilor care îi afectează prin mijloace de participare semnificativă a tinerilor și a organizațiilordetineret. în acest context, politicile artrebui elaborate pe baza recunoașterii schimbărilor cauzate de impactul comunicării digitale asupra participării democratice și civice


DIMENSIUNEA GLOBALA, EUROPEANA, NAȚIONALA,

REGIONALA Șl LOCALA:

pentru a asigura un impact durabil asupra tinerilor, este important ca politica de tineret a UE să fie pusă în aplicare ținând cont de interconexiunile cu nivelul regional și local și să fie desfășurate activități pentru a sprijini politicile de tineret a nivel local. în același timp, ideile tinerilor artrebui să fie luate în considerare de fiecare dată când se abordează chestiuni globale.


ABORDAREA DUALĂ:

Politicile care urmăresc îmbunătățirea vieților tinerilor nu pot fi niciodată limitate la domeniul tineretului în sine. Prin urmare, abordarea du ală asupra căreia s-a convenitîn cadrul de cooperare anterior pentru perioada 2010-2018 rămâne i ndispensabilă, având în vedere că are drept obiectiv abordarea chestiunilor legate de tineret prin integrarea inițiativelor în diferitele domenii de politică, pe de o parte, și prin inițiative specifice în sectorul tineretului, pe de altă parte.

“O tu era

D CL)


cn


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023

Obiectivele Europene de Tineret sunt rezultazul celui de-al 6-lea ciclu de dialog structurat le nivelul Uniunii Europene. Aceste obiective sunt primul document cadru de acest gen, fiind elaborat în mod direct de reprezentanții uno' organizații și structuri de tineret la nivel european.

Cele 11 obiective sunt după cum urmează:

Ol. O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii

02. Egalitate pentru toate genurile

03. Societăți incluzive

04. Informare și dialog constructiv

05. Sănătate mintală și bunăstare

06. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural


07. Locuri de muncă de calitate pentru toți

08. învățământ de calitate

09. Spații ale tinerilor și participare pentru toți

010. O Europă verde și durabilă

011. Organizații de/pentru tineret și programe europene8


o

30

—I

O

c~

I—


■0 G :d r-r-

CL.

CD

~O

O

CD

CD 0 r-r "S G cn r-r —S CD r-r

CD

co’


Notițe

Strategia Europeană de Tineret a fost adoptată pe parcursul lunii decembrie a anului 2018 și este reperul de bază în ceea ce înseamnă tineret ca si focus special al Uniunii Europene.

România și implicit orașele sale pot regăsi în ocsst document programatic o referință cheie pentru crearea și implementarea unor cadre strategice complemementore.

Strategia este un punct de reper de bazo pentru ceea ce înseamnă prioritățile de tineret pe termen mediu cu influențe inclusiv pe ceea ce înseamnă unele stabilirea unor priorități și obiective Io nivel de programe comunitare precum Erasmus+, Europe forCitizens sau Creative Europe.


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


8 Sursa: Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, https://fitt.ro/cele-ll-obiective-europene-pentru-tineret-european-youth-goals/                                                                                          °S.

a>

CD

 • 1.4. Strategia Națională pentru Tineret 2014-2020

Strategia Națională pentru Tineret 2014-202C este cel mai reprezentativ document programatic la nivelul României în prezent.

Obiectivul general al Strategiei:   ——

Susținerea participării active a tinerilor la viața economică, socială, culturală și politică a țării, asigurând oportunități egale de acces la educație, ocupare și condiții de viață decente, inclusiv pentru grupurile vulnerabile.5

Domeniile principale de intervenție sunt următoarele:

| CULTURĂ Șl EDUCAȚIE NON-FORMALĂ

 • 1. Asigurarea accesului tuturor tinerilor la un sistem de formare și educație de calitate, formală cât și non-formală

 • 2. Recunoașterea competențelor și aptitudinilor obținute de tineri prin intermediul educației non-formale și informale și creșterea posibilităților de valorificare a acestor competențe pe piața muncii

 • 3. Facilitarea accesului tinerilor la consum ș creație culturală de calitate

| SĂNĂTATE. SPORT Șl RECREERE

 • 1.  Susținerea sănătății și bunăstării tinerilor, cu accent pe promovarea sănătății mintale și sexuale

 • 2.  Prevenirea accidentelor, tulburărilor de a imentație, dependenței și abuzului de substanțe

 • 3.  Realizarea educației prin sportși activitate fizică pentru formarea unui stil de viață sănătoasăși dezvoltarea ca cetățeni activi și responsabili:

 • 4.  încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu practicarea sportului și mișcării

 • 5. îmbunătățirea oportunităților de petrecere a timpului liber de către tineri atât în modalități organizate, cât și în modalități informale

OCUPARE Șl ANTREPRENORIAT


OCUPARE

 • 1.  Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă tinere, cu focalizare pe grupele de vârstă 15-24 ani și 25-29 ani, iar în cadrul acestora cu atenție specială pentru femei, lucrători necalificați, tineri cu dizabilități, tineri cu responsabilități familiale, tineri aparținând minorității rromă, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care au ispășit pedepse privative de libertate

 • 2.  Promovarea unei legislații în favoarea tinarilor prin care să fie asigurată tranziția coerentă de la sistemul educațional către piața forței de muncă

 • 3.  Promovarea și susținerea echilibrului între viața profesională și cea personală a tinerilor

 • 4.  Dezvoltarea de politici care să asigure ui nivel ridicat de creștere și de ocupare durabilă a forței de muncă, bazate pe cunoaștere

 • 5.  Stimularea mobilității tinerilor pe piața internă a muncii

 • 6.  Sprijinirea mobilității tinerilor din România pe piața europeană a forței de muncă, inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregătirea și prin programe de integrare, în cadrul fazei post-pilot a programului “Primul tăi job EURES”

  C~)

  jd

  ■ —i o r~

  CZ r~


  c

  23 n r-r

  CD_

  CD

  13 (3 —s 23

  (0

  13 CD

  23


  C

  cn

  r-r

  "S

  CU

  r-r

  CD CȚQ

  cd'


 • 7. Asigurarea unor șanse mai bune de acces și de menținere pe piața muncii a tinerilor, prin însușirea și dezvoltarea abilităților și competențelor care le asigură locul de muncă în viitor

 • 8.  Utilizarea optimă a generațiilorexistenteș a celor noi de programe și fonduri UE, ca instrumente importante de promovare a mobilității pe ntru învățare și a altor forme de învățare, precum și pentru creșterea oportunităților tinerilor le acces pe piața muncii.


ANTREPRENORIAT


 • 1.  Creșterea gradului de auto-ocupare a tine rilorîn domeniul afacerilor

 • 2.  Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educației și formării tinerilor

 • 3.  Facilitarea adaptării tinerilorîntreprinzători la procesele de integrare europeană și globalizare

 • 4.  Contribuția Strategiei la incluziunea soc.ală a tinerilor, în special a celor vulnerabili și/sau care, din diferite motive, ar putea avea oportunități mai puține


  -o

  CL>

  CȚQ

  ZD Oj


  oo


[] INCLUZIUNE SOCIALĂ

 • 1.  Relansarea politicilor de combatere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale în România cu accent pe tineri și copii pentru a reduse deficitele pe toate dimensiunile vieții acumulate în stadiile inițiale ale vieții, deficite care sunt de așteptat să marcheze negativ tot parcursul ulterior al indivizilor și care ar deveni mult mai dificil de recuperate

  CD

  o r_

  c~ r~


 • 2.  Acordarea de sprijin pentru tineri în vederea asigurării desfășurării unor vieți independente, a întemeierii unor familii proprii și a stimulării natalității în rândul tinerilor

  G :d o

  £X

  CD


 • 3.  Promovarea unei piețe a muncii mai inciuzive cu tinerii în general și cu tinerii din categorii defavorizate în mod special, îmbunătățirea calității integrării tinerilor pe piața muncii, asigurarea unei piețe a muncii flexibilă și creșterea siguranței cu privire la menținerea locului de muncă

  "O

  CD

  CD

  “CD CD zd r~r-

  -T

  G


 • 4.  Direcționarea educației non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, asigurarea menținerii sau restabilirii accesului la educația formată în paralel cu o reală promovare a învățării non-formale și informate și a recunoașterii competențelor dobândite


 • 5. Conceperea unor noi programe de construire sau amenajare de locuințe sociale, care să permită implementarea prevederilor legale care îndreptățesc tinerii defavorizați la o locuință, cum este cazul legii marginalizării sociale

 • 6. Promovarea accesului egal la sănătate a tinerilor și menținerea accesului gratuit la un pachet de servicii de bază sanitare și îmbunătățirea calității actului medical de care beneficiază copiii și tinerii

 • 7. Elaborarea și implementarea în parteneriat cu toate instituțiile responsabile din toate sectoarele a unor măsuri de suport special pentru grupurile de tineri vulnerabile social10

Strategia este un cadru pentru eforturile naționale însă în prezent nu există premisele unei implementări și monitorizări coerente la nivel național în sensul inexistenței unor planuri de aplicare la nivel de ani. Totodată nu există nici instrumente coerente de monitorizare a parcursului. Prioritățile stabilite de strategie definesc totuși prioritățile de finanțare nerambursabilă derulate în fiecare an calendaristic de către ministerul de resort. Există premisele pentru pregătirea elaborării unei noi strategii de tineret pentru perioada post-2020. Acest nou cadru strategic va putea efect și asupra Strategiei de Tineret Bacău 2019-2023, o adaptare a măsurilor de intervenție și inițiativelor cheie fiind posibilă în momentul adoptării unei noi strategii naționale.

10 Idem.
STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023

Notițe


o

>■

’U

o

r~~ c~ r~~


‘TJ

C n n r~v

£X.

(0

“O O ■'i

*V

CDCAPITOLUL 2.

Viziune si misiune.

X

Obiective strategice


Obiectivele strategice reflectă scopurile organizației pe termen lung, reușind să facă trecerea de la viziunea largă, declarată în formularea misiunii, la proiecte și planuri specifice. Cu alte cuvinte obiectivele reprezintă scopuri măsurabile aliniate misiunii și strategiei. Ele fac trecerea de la generală la particulară specifică prin faptul că se constituie în pași practici și măsurabili realizați în atingerea misiunii și a viziunii.11


Pagina 212.1. Viziunea pentru Bacău 2040

prin tineri

co

■p

—I O r— CZZ r~ ro


In viziunea acestei strategii, Bacău devine până în 2040 un oraș cu o calitate a vieții ridicată care a trecut printr-o perioadă de dezvoltare de peste două decenii construită pe îmbunătățirea sentimentului pozitiv general al locuitorilor săi de generație tânără măsurat prin noțiunile fericirii, siguranței, mobilității urbane, justeți, tinereții, incluziunii, înverzirii și inovării.

nE

G 2D CD

'in


în viziunea acestei strategii Bacău este în 2043 un epicentru al dezvoltării economice din regiunea Moldovei care percepe tânărul ca resursa principală a viitorului. în acest sens îi asigură tânărului premisele vieții de calitate, atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social, participativ și cultural.


în viziunea acestei strategii Bacău își depășește limitele urbane fizice prin intermediul instrumentelor și inovațiilor digitale și devine o comuniune sufletească a unor oameni care sunt permanent preocupați de viitorul generației următoare (tinerii) și implică organic membrii acestei generații în procesele de gestiune și dezvoltare comunitară urbană.

C22. n‘ CD


în viziunea acestei strategii Bacău este în 2043 un lider regional și o resursă pentru dezvoltarea comunitară prin tineri a zonelor rurale și mici o-urbane înconjurătoare.

Această viziune va fi împlinită prin trei cicluri de gândire și acțiune comunitară axată pe tineri în perioada 2019-2023,2024-2030 și 2031-20z 0, actorii implicați lungind treptat și orizontul de gândire strategică (de la 5 la 7 și 10 ani respectiv).

Notițe

Definiție: VIZIUNE s.f. 1. Percepție vizuală; (p. ext.) imagine, reprezentare. 2. Mod specific de înțelegere și de interpretare a lucrurilor sau a fenomenelor, (p. ext.) previziune, perspectivă. 3. Vedenie, închipuire, halucinație, nălucire. [Pron. -zi-u-./cf. fr. Vision, 't. visione, lot. visio].


â STRATEGIA DE

22. Misiunea strategică

Strategia de Tineret Bacău 2019-2023 urmărește RESETAREA relației dintre municipiul Bacău și tineri și construirea unei relații de încredere în scopul îmbunătățirii calității vieții pe termen lung.

'>

—I o

I— gz r— ro


Prin relația dintre municipiul Bacău și tineri î ițelegem totalitatea interacțiunilor dintre autoritățile locale, instituțiile publice și tineri, a inter-relaționărilor dintre tineri precum și totalitatea relațiilor dintre tineri și celelalte categorii de vârstă ale populației.

n’

G

CD

12.

3

Î2.

C

23 CD

(Z3

ț3~

CD O r-r-

< CD

in

r-v

—ț ÎJ r-v

CD

cțq

n’

CD


Prin calitatea vieții înțelegem totalitatea elementelor de influență care contribuie la fericirea unui om și mai ales fericirea unui tânăr într-o localitate urbană.

Prin creștere pe termen lung înțelegem un or zont de timp de 22 de ani, perioadă ce se încheie cu anul 2040. Generația tânără de astăzi (în definiția tânărului conform reglementărilor românești în vigoare) va avea vârsta cuprinsă între 36-57 de ani, deci va reprezenta nucleul de sustenabilitate al comunității băcăuane din punct de vedere economic și social.

Strategia urmărește să aibă impact mai ales asupra comunității locale din Bacău, dar prin inițiativele cheie create și implementate urm ărește de asemenea să aibă impact atât pe zona metropolitană și județul format din corr unități rural și mici urbane cât și pe ecosisteme regionale, naționale și europene de tineret plin prisma interacțiunilor, colaborărilor, partenerilor implicați în demersurile acestui cadru strategic.

Ca o misiune complementară, Strategia de Tineret Bacău 2019-2023 urmărește fundamentarea și consolidarea unui mod de lucru și unei cooperări interinstituționale și intersectoriale în beneficiul tinerilor ce locuiesc pe teritoriul Bacăului sau care au orice altă formă de relaționare cu localitatea.

Notițe

Bacău, Capitala Tineretului din România 2017-2018:0 primă etapă ci resetării relației dintre tineri și oraș a fost posibilă prin intermediul dobândii' i titlului de Capitală a Tineretului din România și prin implementarea programului Bacău Ca pita'a Tineretului din România 2017-2018. Acest program a creat premisele gândirii și planificam pe termen media și a creat de asemenea condițiile pentru o formă aplicată a principiul de co-monagement al autorității locale băcăuane și al sectorului de tineret.


STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


“O

OJ

era

QJ


ro


GO


 • 2.3. Obiective strategice

Cadrul strategic este construit pe trei obiective specifice verticale care sunt consolidate de un obiectiv specific de dezvoltare al cadrului. Obiectivele specifice servesc misiunea de bază a strategiei, și anume cea de RESETARE și construirea unei relații de încredere dintre tineri și oraș.

c~)

:>

—i o r~ cz r~ ro


A DA este primul obiectiv strategic specific. Acest lucru înseamnă dezvoltarea unei atitudini comunitare în rândul tinerilor care pornește de la primul pas: de a oferi timp, cunoștințe și spațiu care rezultă în primirea altor resurse similare cu acestea din urmă, din partea celorlalți membri ai comunității.

ft

c

23

CD

3

în’

c 23 CD

O

Î2T

cd' r~v

CD cn r~r

r-v

CD

°r9.

o’

CD


A RECONECTA este al doilea obiectiv specific. Reconectarea înseamnă crearea acelor instrumente și metode de refacere a unei conexiuni între dorința tânărului de a participa la viața și dezvoltarea orașului și situația acestuia pri jind stabilirea lui actuala în alt oraș. Reconectarea constă mai exact în păstrarea tinerilor în Bacău după studii și oferirea tinerilor deja plecați unui motiv să se întoarcă acasă nu doar temporar ci chiar permanent.

A REUȘI este al treilea obiectiv strategic specific. Acest lucru înseamnă înzestrarea tânărului cu o serie de cunoștințe, legături, experiențe care îl fac pe acesta mai capabil și mai pregătit pentru a-și realiza o viață în condiții de trai tot mai avansate. Toate astea într-un context urban în care co-cetățenii au aceleași capacități și înzestrăi i, iar acest lucru produce o valoare adăugată și conferă șanse ridicate atât comunității urbane cât și comunităților din jurul urbei de a reuși.

GÂNDIREA PE TERMEN LUNG este obiectivul specific complementar prin care toate aspectele, inițiativele, demersurile, mecanismele de lucru gândite și create deservesc de fapt consolidarea unui ecosistem colaborativ de organizații, instituții din Bacău și care colaborează cu Bacău.Acest ecosistem va oferi o sustenabilitate pe termen lung dezvoltării municipiului Bacău, aspect ce va servi atingerea viziunii formulate prin mai multe cicluri de gândire și acțiune strategică.

Notițe

â STRATEGIA DE


CAPITOLUL 3

Priorități si abordări °

X

strategice 0”Tu deții controlul priorităților tale. Poți să ștergi priorități vechi și poți să definești noi priorități la fel de bine.” (IsaiahHankel)

Ragina 25


3.1. Matricea priorităților ce servesc misiunea și obiectivele strategiei

Prioritățile acestui cadru strategic local au fo st definite în corelație cu strategiile europene și naționale în domeniu, prioritățile și obiectivele programului Bacău Capitala Tineretului din România, precum și rezultatele acestuia, obiectivele urmărite de programul Capitala Tineretului din România la nivel național, procesul de pregătire al certificatului de calitate Oraș Tânăr.

în stabilirea priorităților au fost de asemenea luate în considerare diverse consultări și sondaje efectuate pe parcursul anului 2018, printre care Agora Tinerilor, sondajul Oraș Tânăr, precum și discuții directe la nivelul Primăriei Bacău și a Federației Tinerilor din Bacău.Prioritățile sunt organizate sub forma unei matrice care conți ne atât priorități verticale cât și unele orizontale. Prioritățile sunt deservite mai apoi de 13 inițiative cheie care au un impact direct sau indirect asupra tuturor priorităților verticale.


o

—i

O r— czz r— po *u o‘ iz. r~r £JC

<2

£U

CT O

£2_


(.0

r-r

£J

r-r fD

92. n' fD


Notițe


STRATEGIA DE


"O

Cu ra

cu


ro CD


32. Priorități

I CETĂȚEANUL TÂNĂR (PARTICIPARE).

Efectele strategiei de tineret adresează prime rdial individul, tânărul cu vârsta cuprinsă între 14-35 de ani, conform definiției la nivelul României. Comportamentul individual în ceea ce privește comunitatea precum și sentimentul le responsabilitate față de societate în general și comunitatea băcăuană în mod special definesc dezvoltarea societății în sine într-un orizont de timp de 20 de ani, timp în care această categorie de vârstă va deveni principala generație care va susține orașul. Cetățeanul tânăr este resursa care este departe de a fi exploatată la maxim prin diverse mecanisme participative puse în practică la nivel urban în mod integrat.

‘ȚD

—I CD r— czz r~

CD

"S o

D.

r~r

12.

cu or "ț Cl_ cu<


I TINERII Șl COMUNITATEA (VIAȚA TÂNĂRULUI).

cn r-v

CU r-r

CD

CȚQ.

n‘

CD


Tânărul individ nu poate fi perceput fără mediul său înconjurător. Modul de relaționare și interacțiune cu celelalte generații, cu spectrul instituțiilor, organizațiilor definește dinamica socială a Bacăului. Comportamentul pornește de la atitudinea și motivația individuală dar devine completă numai prin interacțiunea efectivă cu ceilalți oameni din societate, atât cea din aceeași generație și categorie socială cât și din alte generații și categorii sociale.

I ECOSISTEMUL DE TINERET.

Sistemul organizațiilor de și pentru tineret, a instituțiilor publice și chiar a unor companii interesate în mod special în generația tânără este cea care livrează efectiv pentru această generație. Capacitatea acestui ecosistem de a genera proiecte și inițiative, de a atrage și aloca resurse financiare și non-financiare este esențială pentru implementarea oricărui cadru strategic. Dezvoltarea capacității acestui ecosistem este urmărită de acest cadru strategic în mod special atât la nivel de obiective specifice cât și la nivel de inițiativă cheie dedicată. Modul de co-existență și colaborare a entităților din acest ecosistem poate deveni principala sursă de valoarea adăugată pentru capitalizarea rezultatelor.

■ INIȚIATORUL TÂNĂR (MUNCĂ Șl ANTREPRENORIAT).

Reușita tânărului este esențială pentru evoluția societății, iar efectul acestei reușite devine unul sistemic dacă se atinge un număr critic de tineri care reușesc. Reușita poate avea diverse forme dar este un sentiment intern care urmează a :iexternalizat. Drumul către reușită poate avea diferite forme, dar dacă tânărul percepe că aie elemente în comun cu orașul care i-a asigurat cadrul pentru această reușită, atunci tânărul nu va alege plecarea permanentă ci va opta pentru rămânere sau o plecare temporară după care se va reîntoarce.


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


■ TÂNĂR ÎN LUME (PERSPECTIVE).

O reușită personală, o implicare comunitară va fi trăită la un nivel mult mai intensiv dacă poate fi asociată și cu experiențe diverse dobândite prin interacțiunea cu alți oameni în afara mediului obișnuit local. Interacțiunea cu oameni diverși ce provin din medii diferite, având o experiență variată oferă premisele pentru dezvoltarea unei gândiri critice și lărgirea perspectivelor ce permit formarea unei imagini de ansamblu d aspre societate. Această percepție generală este ulterior una utilă pentru definirea rolului unei persoane la nivel local.

o

—I r~ c~

“U

o'

za.

rnr

£U

CF O

£2_

22.

cn r~r~ “t £J rrfD era

o’


■ BACĂU, ORAȘ TÂNĂR (PROFIL).

în contradicție cu tot ce s-a perceput despre Bacău până la sfârșitul anului 2016, orașul a luat calea tineretului atât prin dobândirea titlului Capitala Tineretului din România cât și prin intermediul procesului de pregătire a acestei strategii, ce a ocazionat o serie de consultări și dezbateri cu privire la situația tânărului și rolului său în dezvoltarea urbană.

Notițe


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


 • 3.3. Priorități orizontale

I SPAȚII.

Dezvoltarea și implementarea unor activități de tineret mai ample în Bacău presupune regândirea unor spații existente, deschise sau închise, identificarea unor noi spații sau convertirea unor spații existente, sau identificarea unor spații în folosință ce pot primi o funcțiune temporară specială ce deservește i nițiativele și măsurile întreprinse în această strategie.

I CAPACITATE.

în orice efort și demers în contextul acestei strategii capacitatea celor care livrează este de luat în vedere și dacă este cazul, premergător imp lementării unei inițiative anume este de urmărit dezvoltarea capacității individuale sau organizaționale pentru ca rezultatele demersului să nu fie periclitate de incapacitatea de a livra la o anumită calitate,

I DEZVOLTARE SUSTENABILĂ.

în prezent orice proces de dezvoltare economică și socială trebuie pusă în contextul sustenabilității, respectiv al impactului negativ inexistent asupra generațiilor viitoare. Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (atât prioritatea 11 cu privire la orașe sustenabile cât și majoritatea celorlalte obiective ce aduc de aî emenea atingere domeniului tineretului) oferă puncte de reper relevante în acest sens.

I DIGITAL.

Orice efort comunitar este de neconceput fără utilizarea soluțiilor și instrumentelor digitale prin care informația și comunicarea devine ieftină și accesibilă și prin care eforturile mai multor inițiative cheie pot fi integrate. însă digitalul Trebuie considerat și din punct de vedere al pericolelor printre care se numără și nivelul calitativ al interacțiunii umane. Digitalul nu poate înlocui interacțiunea personală ci poate dezvolta calitatea experienței între două interacțiuni umane directe.

I ACCES.

în toate eforturile întreprinse în contextul acestei strategii, accesul tuturor tinerilor la acestea trebuie asigurată în mod egal. Acest lucru înseamnă în multe cazuri asigurarea unor măsuri complementare pentru persoanele tinere cu aportunități reduse.

â STRATEGIA DE


N otite


o

:>

—i o r_ czi r~

6’

c,

r~r-£UC t2I 'in,

£l>

Q"

O

£1_

£Jc


cn rr

£J

rT CD

na. n’ CD


â STRATEGIA DE


“O

cu QQ

zf

CU


GJ O


 • 3.4. Surse ale transformării si inovării

X

în procesul de resetare a relației tânăr-oraș, E acău se poate folosi de mai multe aspecte ce s-au format în ultimii 2-3 ani și care pot reprezenta surse de inovare și transformare și pe termen mediu și lung.

o >> ȚD —I O r— cz r~ go

“O —ț o Z. rT~ £D< rj-

£J or o

£2_ £j<


BACĂU, CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA.

Primul program amplu de tineret la nivel urban cu focus specific pe tineri și sectorul de tineret. Cotorează-ți generația a reprezentat dorințe inițiatorilor de a-i încuraja pe tineri în eforturile lor de a-și contura identitatea.

Vrem ca implicarea acestora în comunitate prin intermediul proiectului „Bacău - Capitala Tineretului din România” să-i ajute să se descopere responsabili, activi și creativi pentru a schimba stereotipul de oraș Bacovian.

cn r~v

£J r-r-

£0

93. n‘ Q


Venind în întâmpinarea lor cu un set de valori care stau la baza unei comunități sănătoase, ne așteptăm ca fiecare pas parcurs în acest proiect să-și pună amprenta în viețile băcăuanilor și să genereze orașului o nouă imagine care să confirme faptul că în comunitatea noastră există potențial și o puternică dorință de dezvoltare!

Preocupările tinerilor au creionat contextul celor cinci direcții în care fiecare se poate regăsi, provoca și mai ales dezvolta. Cultura, educația, mediul, antreprenoriatul și sportul, prin evenimentele specifice acestora, corespund nevoilor unei comunități cu spirit de inițiativă.12

I FEDERAȚIA TINERILOR DIN BACĂU

Federația a luat naștere ca urmare a dobândirii titlului și a reprezentat un efort uriaș într-un orizont de timp de sub 6 luni pentru ca aceasză entitate să poată îndeplini rolul de co-manager al titlului împreună cu municipalitatea băcăuană. Federația nu a dispărut o dată cu încheierea programului pentru care a fost înființată inițial. Federația reprezintă un punct de pornire pentru coagularea mișcării de tineret la nivel urban pe termen lung fără ca aceasta să concureze cu activitățile și proiectelor membrilor ci servind mai degrabă de un element de sprijin, de abordare integrată și de agent al dezvoltării capacității de livrare pentru generația tânără.

â STRATEGIA DE


12 Prezentarea conceptului Bacău Capitala Tineretului din România cu ocazia Ședinței Extraordinare a Consiliului Local din dat; de 8 aprilie 2017, ocazie cu care s-a semnat acordul pentru purtarea titlului.


-o oj

CȚQ

D'

Cu


GO


■ SURSE DE FINANȚARE PENTRU TINERET

Ultimii doi ani au reprezentat o creștere semnificativă a finanțărilor alocate din bugetul local pentru activități și proiecte de tineret. Cu toa :e că nivelul a scăzut față de perioada derulării Capitalei Tineretului din România, aceste nu a revenit la starea inițială de dinaintea câștigării titlului. Acest lucru semnalează o implicare continuă a municipalității în susținerea activităților de tineret și este un punct de pornire pentru extinderea surselor financiare ce pot fi atrase în contextul acestui cadru strategic. O diversificare a surselor atrase este un obiectiv primordial în procesul de implementare, sursele locale p utând fi completate de surse naționale și europene. Perioada strategică coincide cu ultimii ani din cadrul financiar european 2014-2020 (cu implementare până în 2022) și primii ani ai cadrului financiar europeană 2021-2023. Anii accelerării coincid astfel cu două surse financ iare europene. De asemenea, implementarea unor proiecte în cadrul programelor la nivel național susținute financiar de Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (EEA Grants) va fi posibilă până în 2024, ceea ce coincide de asemenea cu perioada implementării acestei strategii.

O

>

ȚO

—I rcz r~

‘o z o' z. t~v

12.

O~

O “T £D_ £J<


cn r-r* ‘T

ÎU t-r

CD

CD


3 TINERET, PUNCT DE REPER ÎN STRATEGIA INTEGRATĂ

DE DEZVOLTARE URBANĂ.

Viziunea strategiei integrate locale este una a unei societăți tinere care reprezintă motorul principal al dezvoltării orașului care reușește să-și mențină această generație. în acest sens strategia de tineret și abordarea sa inovatoare în formatul său, inițiativele și metodele sale de intervenție sunt corelate cu obiectivele strategice generale de dezvoltare

VIZIBILITATE SI RECUNOAȘTERE NAȚIONALĂ ÎN DOMENIULTINERETULUI

Ieșind din umbra propriei sale istorii, Bacău a intrat în atenția mișcării naționale de tineret și prin prisma demonstrării capacității de implemertare a unor evenimente și întâlniri de anvergură națională. Bacău a fost vizitat dețineri din toate colțurile țării, tineri care nu ar fi vizitat orașul daca nu ar fi existat poziționarea la nivel național al orașului. Efectele acestei vizibilități sunt de extins pe o perioadă mai lungă de timp pentru ca profilul de oraș tânăr al Bacăului să se consolideze și municipiul să devină un punct de reper permanent pe harta mișcării de tineret naționale românești. Iar această calitate îi poate conferi la urmă și o perspectivă de poziționare la nivelul Europei Centrale și de Est.

â STRATEGIA DE


Notite


o

>>

—i

O r~ c~ r~

~o

6’

r-r

£J<

Cj-

iu

ÎIT

O "I £X £J:

cn f—r

“t

£J r-r fD qș.

n’

fD


â STRATEGIA DE


 • 3.5. Puncte de focus strategic

I CICLURI DE DEZVOLTARE

C~D

—i o r~ cz i—

CxD

■O

Z2.

o‘

23. r-r* CJc


Strategia se materializează într-un context de cicluri de dezvoltare care se suprapun și se completează reciproc.

Orizontul de timp pe termen lung înseamnă perioada 2019-2040, o perioadă de dezvoltare constantă măsurată prin repere specifice calității vieții, așa cum este ea percepută de tinerii ce locuiesc în Bacău sau au orice altă formă de legătură cu orașul.

<2 CD cr o

£2_


Orizontul de timp pe termen mediu completează ciclul pe termen lung prin intervenții și gândire de natură strategică. Prima perioadă este definită de către această strategie pentru perioada 2019-2023 cu o perioadă complementară de măsurare a impactului de încă doi ani.

cn r-r~

£J r T (D cro

n’

CD


Obiectivul pe termen lung este de lungire treptată a etapelor strategice pentru a atinge 10 ani. Astfel, perioada 2019-2023 va fi urmată de o perioadă de planificare pentru 2024-2030 (7 ani) iar mai apoi de o perioadă de planificare pentru 2031-2040.

Astfel orizontul pe termen lung va fi format d n trei etape pe termen mediu.

Prima perioadă strategică este propusă a fi realizată în trei etape. SETAREA (2019-2020) reprezintă etapa de început prin care se creează noi mecanisme și instrumente de lucru care permit implementarea inițiativelor cheie. Această etapă este urmată de cea de ACCELERARE, perioadă de trei ani ce permite îmbunătățirea proceselor de lucru și a inițiativelor deja create. în timp ce focusul în prima perioadă este pe crearea și lansare, focusul din a doua perioadă pune accentul pe implementare, observație și îmbunătățirea incrementală a proceselor de lucru. Ca o ultimă etapă a acestui cadru strategic, perioada de IMPACT va măsura efectele primelor două etape. Realizarea acestei ultimă etape va cădea deja în a doua perioadă de programare strategică și avea menirea de a transpune rezultatele generate de prima perioadă în noul ciclu pe termen mediu.

Orizontul de timp pe termen scurt este format din unități de ani calendaristici, perioadă ce permite operaționalizarea eforturilor la nivel de intervenții practice în conformitate cu obiectivele specifice, prioritățile strategiei și planul de acțiune stabilit prin cele 13 inițiative cheie.

Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluare planurilor anuale de acțiune cade în responsabilitatea Grupului de Coordonare fo 'mat din reprezentanții Municipiului Bacău și Federației Tinerilor din Bacău.


OQ


O)


S CO-MANAGEMENT


Strategia de tineret este implementată pe ba za principiului de co-management. Acest principiu este unul cu răspândire crescută în :eea ce privește programele urbane de tineret și este adoptată atât în cadrul programului Capitala Europeană a Tineretului cât și în cadrul în Capitala Tineretului din România. Co-managementul presupune coordonarea implementării în parteneriat format între autoritatea publică locală responsabilă și tinerii reprezentați de o structură locală formată în acest sens. în cazul acestei strategii co-managementul este asigurat de Municipiul Bacău și Federația Tinerilor din Bacău pe baza modelului identic creat pentru programul Bacău Capitala Tineretului din România.

împreună cu membrii Guvernanței Programului Capitala Tineretului din România, cele două entități formează și în prezent un parteneriat pentru monitorizarea impactului programului Bacău Capitala Tineretului din România până la data de 31 iunie 2018.

Notițe

Abordările strategice sunt similare deciziei unui antrenor de a aplica o anumită formula de joc a echipei. Această formă de așezare a jucătorilor poate diferi in funcție de scor, timpul rămas la dispoziție, obiectivul urmărit pe parcursul meciului (o situație anume nu necesită câștigarea jocului ci poate chiar un scor de egalitate sau o pierdere ta cât mai puține goluri).


O ?> 22 —i o r~ czz r~ co

■n o

22.

t~r~ £Jt r~t-

£J

CF O --t £X £J<


cn r*r-—5 £J rT-cd 0:3.

o’

CD


â STRATEGIA DE


co cn


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


CAPITOLUL 4

Inițiative cheie


13 inițiative cheie deservesc prioritățile stabilite pentru acest cadru strategic. Aceste inițiative cheie nu reprezintă proiecte în sine ci un cadru general pentru demararea unor proiecte concrete dă către factorii cheie ai implementării acestei strategii. Depinzând de zona lor de intervenție și de starea curentă de la sfârșitul anului 2018, diverse inițiative cheie pot reprezenta un focus mai mult sau mai puțin accentuai pe parcursul celor cinci ani de implementare (2019-2023).o’ OJ


ca CD


4.1. Rolul si Funcția inițiativelor cheie în

Strategia de Tineret 2019-2023

Principalele instrumente pentru implementarea strategiei se materializează în inițiative cheie ce au menirea de a susține practic atingerea dezideratelor formulate în ca misiune și obiective specifice ale acestei strategii. Inițiativele cheie nu sunt evenimente sau proiecte concurente cu inițiative și proiecte deja existente, ci au rr enirea de a veni cu valoare adăugată, cu resurse, mecanisme și instrumente complementare care ajută organizațiile și instituțiile existente în mai buna desfășurare a activităților.

CAPITOLUL7!. Inițiative cheie


O inițiativă cheie are de asemenea un parcurs unic în perioada de implementare a strategiei și servește atingerea rezultatelor. Depinzând de starea inițială în 2018, după încheierea programului Bacău Capitala Tineretului din România, fiecare inițiativă cheie poate parcurge un parcurs unic în contextul acestui cadru strategic.

Notițe

O inițiativă cheie urmărește conectarea diferiților actori și factori interesați în realizarea dezideratelor strategiei

â STRATEGIA DE


TINERET BACĂU

2019-2023

IC-1.


CENTRU DE TINERET


Centru de Tineret Bacău este una din dezideratele cheie formulate deja în etapa de candidatură pentru dobândirea titlului ‘Capitala Tineretului din România’ de către Municipiul Bacău. Acest obiectiv strategic nu s-a realizat pe parcursul purtării titlului dar a rămas în continuare un obiectiv strategic în domeniul tineretului.

Cu toate că Centrul de Tineret pare a fi un simplu spațiu fizic sau resursă fizică pentru diverse activități, întâlniri și evenimente, exemplele altor orașe din România și Europa arată că un astfel de centru reprezintă un nucleu în ceea ce înseamnă generarea unor mișcări ample de tineret. Centrul are în acest sens un potențial de a fi punctul de pornire, incubatorul unor eforturi ce pornesc de la un nivel incipient dar ajungă să aibă efecte sistemice la nivel urban.

Această inițiativă cheie pornește de la un stadiu în care a fost identificat un spațiu potrivit pentru găzduirea acestuia dar unde în cadrul strategic ce se lansează în 2019 primii pași se doresc Fără a avea obiectivul de a primi certificări la nivel european, certificatul de calitate pentru centre de tineret al Consiliului Europei poate oferi repere potrivite în planificarea detaliată iar mai apoi monitorizarea funcționării acestei inițiative cneie.

Notițe

CAPITOLUL A Inițiative cheie


â STRATEGIA DE


“O cu op

□’

a>


w CD


Relația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE

Cetățeanul tânăr

(Participare)

Tinerii și comunitatea

(Viața tânărului)

Ecosistemul de Tineret

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Tânăr în lume (Perspective)

Bacău, oraș tânăr (Profil)

Implementarea inițiativei cheie

RELAȚIE

Inițiativa oferă spațiu pentru activitățile specifice participative derulate de către gestionarul centrului sau de către alte organizații găzduite aici.

Spațiul oferă o îmbunătățire în ceea ce privește calitatea vieții tânărului băcăuan care trăiește și în prezent în localitate.

Loc fizic pentru derularea activităților de dezvoltare a capacității precum și loc de întâlnire pentru organizații, grupuri informale etc.

Resursă de tip infrastructură pentru activități și proiecte de dezvoltare antreprenorială.

Centrul oferă facilitățile nesecare coordonării altor inițiative cheie care urmăresc conectarea și reconectarea tinerilor plecați din Bacău.

Contribuția inițiativei cheie la atingerea unor obiective cheie în ceea ce însemnă calitatea sa de oraș tânăr.

CAPITOLUL A Inițiative cheie


An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

PR

IM

IM

DV

IM

Intensitate

• ••••

• ••

• ••

• ••••

• ••

â STRATEGIA DE


“O

OJ era zf

Oj


GO CD


O evaluare și îmbunătățire a inițiative cheie se recomandă pentru a doua parte a anului 2022.

Contribuții factori cheie

Factor cheie

Rol

o

“O

—4

Primăria și Consiliul Local Bacău

Asigurarea spațiului și susținerea costurilor

r~ C“

administrative

r

Federația Tinerilor din Bacău

Gestionarea spațiului (planificare,

iii*

management, etape ale dezvoltării)

CD

Organizații de și pentru tineret din Bacău și

Beneficiari principali ai inițiativei cheie,

o ZJ"

CD

județul Bacău

au menirea să populeze cu activități funcționarea centrului.

CD

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

-

Sectorul privat local

Susținerea complementară a funcționării centrului (co-fînanțare, dacă este cazul, sau susținerea unor evenimente specifice)

Structuri naționale de tineret și de sprijin

Expertiză profesională în gestionarea unui

pentru tineret, entități din alte orașe și

centru de tineret, implicarea centrului în

regiuni românești

rețele specifice.

Notițe
VOLUNTIN BACĂU

Programul Bacău Capitala Tineretului din Ro mânia a generat un rezultat neașteptatîn momentul planificări acestuia. Programul în sine, precum și diferitele proiecte, evenimente și activități din cadrul programului au generat un interes foarte ridicat din partea tinerilor pentru implicare prin voluntariat.

CAPITOLUL Initiativs cî


Această dorință și nevoie s-a putut observa și cu ocazia derulării sondajului “ORAȘ TÂNĂR”, când o mare parte a răspunsurilor la singura întreb are deschisă din sondaj (Ce ai face tu pentru orașul tău?), au concluzionat ca nu știu exact ce anume ar face pentru orașul lor, dar ar face ceva. în interpretarea dată pentru aceste tipuri de răspunsuri acest lucru înseamnă în continuare o nevoie ridicată pentru activități de voluntariat.

în acest sens inițiativa cheie “Voluntin Bacău ’ înseamnă de fapt crearea și gestionarea unei rețele urbane de voluntariat prin care pot fi integrate eforturile tuturor actorilor relevanți și se poate oferi o experiență unică de învățare prin implicare civică și participare. Rețeaua urbană de voluntariat poate fi strâns legată de alte ir ițiative cheie din acest cadru strategic, cum ar fi consolidarea ecosistemului de tineret, inițiativa de monedă virtuală sau inițiativele de reconectare a tinerilor băcăuani care nu trăiesc în prezent și în viitorul apropiat în oraș.

Prin participarea în “Voluntin”, tinerilor implicați li se vor recunoaște competențele dobândite, aspect ce le va oferi șanse în plus în cariera personală sau în domeniul antreprenoriatului.

Notițe

â STRATEGIA DE


~u CM CȚQ

23

CM


-P-


Relația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE

Cetățeanul tânăr

(Participare)

Tinerii și comunitatea

(Viața tânărului)

Ecosistemul de Tinerel

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Tânăr în lume (Perspective)

Bacău, oraș tânăr (Profil)

Implementarea inițiativei cheie

RELAȚIE

Inițiativa cheie ca încuraja participarea civică prin intermediul implicării voluntare în proiecte și activități.

Prin implicarea în diferitele activități, evenimente și proiecte tinerii voluntari implicați vor avea șansa interacțiune cu toată comunitatea și astfel se vor putea (re) conecta și cu alte generații din oraș.

Voluntarii vor reprezenta o resursă cheie pentru organizațiile de și pentru tineret pentru că vor asigura resursă umană complementară pentru evenimente, activități. Nu în ultimul rând, prin această inițiativă cheie aceste organizații își pot lărgi baza permanentă de resurse umane implicată în proiectele proprii.

Voluntariatul și experiența căpătată prin activitatea voluntară poate fi ușor transformată într-o formă de muncă sau o inițiativă antreprenorială tânărul căpătând cunoștințe și aptitudini specifice și practice (mai ales coordonatorii de voluntari).

Voluntin permite dezvoltarea unor proiecte de cooperare și cu alte orașe din țară și Europa și va oferi fundamentul unor programe de colaborare prin care se pot atrage finanțări nerambursabile naționale și europene.

O rețea urbană de tineri voluntari va crește percepția tinerilor despre Bacău și va contribui totodată la poziționarea municipiului Bacău ca un oraș tânăr pe harta mentală românească.

CAPITOLUL^ Inițiative


n zr

CD

CD


An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

CO-PR

IM

IM-DV

IM

IM-DV

Intensitate

• •••

• •

• •••

• •

• •••

â STRATEGIA DE în cazul acestei inițiative cheie se recomandă implementarea unor cicluri bianuale într-un anal planificării și dezvoltării fiind urmată de implementare și monitorizare urmând apoi o etapă de îmbunătățiri.

qj qa

u'


Contribuții factori cheie

Factor cheie

Primăria și Consiliul Local Bacău

Rol

Susținere parțială a rețelei de voluntari.


CAPITOLUL7:. Ir


Federația Tinerilor din Bacău


Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Sectorul privat local


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Coordonarea inițiativei cheie, dezvoltarea și coordonarea metodelor și instrumentelor de coordonare a voluntarilor.

Sprijin profesional pentru diferitele componente ale inițiativei cheie (metode, formare, mentorat)

Spații fizice pentru formarea voluntarilor, precum și oferirea de oportunități concrete de activități voluntare.

Expertiză profesională în resurse umane, managementul unor grupuri.

Expertiză profesională în certificarea activității de voluntariat, în dezvoltarea rețelei și în respectarea reglementărilorîn vigoare cu privire la voluntariat precum și drepturile și siguranța tinerilor implicați.


Notite


â STRATEGIA DEIC-3.


PLATFORMA BACAU PENTRU TINERI

Secolul XXI poate fi considerat secolul societății digitalizate. în ziua de astăzi nivelul interacțiunilor în rețelele digitale și virtuale apărute în ultimele două decenii ne definesc în mare măsură viața. în rândul tinerilor acest aspect este unul și mai accentuat în sensul în care un tânăr care nu este prezent pe mai multe rețele soci ale, este quasi-inexistent în cercul său de prieteni.

Se pot dezbate avantajele și dezavantajele acestui fenomendar el există și nu poate fi evitat, însă un alt aspect s-a dovedit a fi un fenomen existent și anume abundența informațiilor și interacțiunilor ce vin din partea unor rețele și organe media cu un potențial financiar ridicat care pot astfel monopoliza tipul de informații transmise de acestea și primite de tineri.

în tot mai multe orașe europene s-a definit deja nevoia de a construi și gestiona sisteme urbane de informare cu focus special pe activitățile c edicate tinerilor și realizate de către tineri.

De exemplu, mai multe orașe europene foste Capitale Europene ale Tineretului și-au creat astfel de sisteme de informare prin care vizibilitatea ecosistemului de tineret a crescut considerabil.

Platforma “MIadi Maribor” din Slovenia are deja o experiență de peste 2 ani în timp ce Cluj-Napoca și-a dezvoltat platforma “Cluj for Youth” ca o moștenire a ediției Capitalei Europene a Tineretului din 2015.

CAPITOLUL 4 Inițiative cheie


N otite


CL> OQ


n CD


Relația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE

Cetățeanul tânăr (Participare)

Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)

Ecosistemul de Tineret

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Tânărîn lume (Perspective)

Bacău, oraș tânăr (Profil)

RELAȚIE

Inițiativa cheie oferă acele informații specifice prin care tânărul are acces la evenimentele specifice și dedicare din oraș și poate să decidă asupra implicării sale ca participant sau chiar contribuitor și co-creator.

Platforma de informare va avea un puternic rol de conștientizare despre eforturile sectorului de tineret în dezvoltarea comunității și vor oferi un mod de conectare intergenerațională.

Platforma va oferi o vizibilitate crescută ecosistemului. Totodată inițiativa cheie va contribui la dezvoltarea capacității de comunicare a organizațiilor de și pentru tineret și va însemna și o economie de resurse la nivel de fiecare organizație care nu va trebuie să investească atât de mult în comunicarea invididuală.

Inițiativa cheie va oferi unortineri implicați în mod directîn managementul acesteia experiența necesară de a avea o carieră în comunicare și relații publice.

Prin natura sa virtuală, platforma va oferi o posibilitate de urmărire a evenimentelor de tineret din Bacău, aspect...?

Platforma dedicată activităților de și pentru tineret din Bacău va reprezenta un instrument complementar de creștere a conștientizării despre Bacău și calitatea sa de oraș tânăr.

CAPITOLUL 4 Iniția tivo chsie


Implementarea inițiativei cheie


An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

CO-PR

PR-IM

IM

IM-DV

IM

Intensitate

• •

• •••

• ••

• •••

• •

STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023                                                                                                                                          .

cn

Lansarea platformei ar fi potrivită în al doilea an al implementării pentru a rezerva timp dezvoltării tehnice și pregătirii resursei umane implicate ulterior în gestionarea platformei și fluxului de informații.

Contribuții factori cheie


Factor cheie

Primăria și Consiliul Local Bacău


Federația Tinerilor din Bacău


Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău


Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Sectorul privat local


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Rol

Conectarea platformei cu alte sisteme și platforme de informare la nivel urban. Susținere financiară.

Coordonarea procesului de concepere și programare a inițiativei cheie și facilitarea procesului prin care se identifică mecanismele de funcționare și gestionare. Posibil un rol de management direct.

Beneficiari principali din punct de vedere al creșterii vizibilității activităților proprii. Sursă principală de informații, promovate prin intermediul platformei.

Sursă de informații complementare, instituții cu potențial de promovare complementară a informațiilor.

Susținerea financiară a platformei de informare.

Furnizarea de informații complementare relevante de la nivel național pentru tinerii și organizații de și pentru tineret din Bacău. Aceste informații pot fi integrate pe platformă prin intermediul unor secțiuni sa categorizări speciale.


CAPITOLUL 4 Inițiative


Notițe


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


“O tu


aa


tu


-> CD


Titlul de Capitală a Tineretului din România c pus în mișcare mai multe aspecte care nu au existat sau nu au fost preconizate înainte de candidatură sau dobândirea acesteia. S-au format noi entități de tineret, organizațiile deja existente s-au dezvoltat, s-au creat premisele unor noi             'Ș

—i spații dedicate tineretului. De asemenea, perspectivele de colaborarea cu organizații din alte

cz orașe și regiuni ale țării dar și cele internaționale s-au dezvoltat și, în mai multe cazuri, s-au și

concretizat.

£1/ r-r Această dezvoltare a ecosistemului a însemnat și dezvoltarea capacității persoanelor, tinerilor

lideri, experți sau lucrători de a implementat proiecte și acțiuni de o anvergură ridicată.

co’ însă această dezvoltare presupune și o capacitate crescută de menținere a nivelului de acțiune și după încheierea programului sub egida Capitalei Tineretului din România. Strategia de Tineret 2019-2023 este de asemenea rezultatul acestui titlu iar cele propuse de acest cadru strategic sunt ambițioase și necesită un nivel ridicat de implicare și expertiză.

Această inițiativă cheie înglobează toate eforzurile de dezvoltare și consolidare a ecosistemului de și pentru tineret din Bacău. Acest lucru înseamnă în practică contribuția la dezvoltarea capacității organizațiilor de a demara și implementa proiecte, de a căpăta expertiză complementară în domeniile lor specifice, de a dezvolta capacitatea umană implicată și nu în ultimul rând de a crea premisele sustenabilității organizațiilor în parte și a ecosistemului în sine pe termen mediu și lung.

Inițiativa cheie urmărește și crește nivelului ce coeziune la nivelul întregului ecosistem prin intermediul unor colaborări și parteneriate dintre diferite organizații dar și colaborări intersectoriale.

Această inițiativă cheie este una care servește? în mod direct una din prioritățile verticale ale strategiei dar are impact indirect și asupra celorlalte priorități.

Notițe

-o

Cu era

o’

Oi


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023

Relația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE

Cetățeanul tânăr

(Participare)

Tinerii și comunitatea

(Viața tânărului)

Ecosistemul de Tineret

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Tânărîn lume (Perspective)

Bacău, oraș tânăr (Profil)

RELAȚIE

Cetățeanul tânăr devine beneficiar indirect prin prisma organizațiilor care vor oferi o posibilitate lărgită de implicare.

Dezvoltarea capacității va vize și aspectul înțelegerii relațiilor sociale în cadrul comunității băcăuane. Această înțelegere va conduce la fundamentarea unor demersuri ce vor conecta mai bine tinerii cu restul comunității.

Inițiativa cheie servește în mod direct această prioritate prin activități de dezvoltare personală și organizațională și facilitarea unor colaborări.

Prin intermediul eforturilor de dezvoltare a competențelor persoanelor implicate în organizații, se consolidează calitatea antreprenorială manifestată atât la nivel de activități în organizații cât și în demararea unor noi inițiative sau chiar afaceri.

Dezvoltare capacității organizațiilor și ecosistemului va oferi un mod indirect și o creștere a inițiativelor care vor depăși limitele localității și județului. Acest lucru va contribui fundamental la includerea Bacăului în diverse rețele de colaborare prin care tânărul în sine își va lărgi semnificativ perspectivele.

Un ecosistem tânăr poate fi considerat ca un atu principal în continua dezvoltare a activităților și proiectelor din domeniul tineretului. Creșterea cantității și calității evenimentelor de și pentru tineret înseamnă implicit și o vizibilitate crescută și o poziționare a Bacăului ca un oraș tânăr al României.

CAPITOLUL 4 Inițiative ch


<D. c5‘


Implementarea inițiativei cheie


An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

PR-IM

IM

IM

IM-DV

IM

Intensitate

• ••

• ••

• ••

• ••

• ••

STRATEGIA DE

Inițiativa necesită o planificare de bază care este urmată de o implementare la nivel de activități specifice. Natura inițiativei cheie nu este de a livra proiecte și activități de anvergură ci să asigure o permanentă oportunitate de dezvoltare prin formări, discuții, sesiuni creative, etc.


Contribuții factori cheie

*


Factor cheie


Primăria și Consiliul Local Bacău


Rol

Finanțator sau co-finanțatorîn cadrul unor proiecte ce atrag finanțări din afara orașului, în caz de nevoie, partener în implementarea anumitor acțiuni specifice.


CAPITOLUL 4 Imtiativs choî


Federația Tinerilor din Bacău


ro Gazda inițiativei cheie.


Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău


Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului


Sectorul privat local


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Beneficiari principali ai inițiativei cheie prin prisma dezvoltării capacității lor. Elemente componente ale ecosistemului și contribuitori la dezvoltarea acestuia prin prezență și contribuție la co-creare.

Expertiză profesională în anumite domenii în care activează și anumite organizații.

Susținător profesional prin expertiză și experiență în management și comunicare. Susținător financiar al anumitor activități de formare și dezvoltare.

Expertiză profesională și furnizor de modele din alte orașe. Parteneri în pregătirea și depunerea unor proiecte către diverse entități finanțatoare.


N otite

AGORA BACAU


Interacțiunea tinerilor cu factori de decizie este o nevoie primordială la nivelul oricărei comunități locale pentru ca deciziile luate de cele din urmă să ia în considerare nevoilor celor dintâi și în anumite cazuri decizia în sine să fie luată cu cei dintâi.

CAPITOLUL 4. inițiative cheie


Dialogul structurat are deja rădăcini în comunitatea băcăuană prin intermediul unor organizații care s-au implicat în astfel de proiecte și demersuri. Agora Tinerilor a reprezentat în Noiembrie 2018 un efort concertat al ecosistemului de tineret de a aduce laolaltă factori de decizie și organizații de tineret. Totuși, nivelul de implicare necesită îmbunătățiri.

Tot în acest context, efortul Com’On România din Aprilie 2018 de a aduce dialogul structurat în plină stradă a funcționat. Tinerii au putut discuta deschis despre orașul lor și au fost ascultați pe podium chiar de către primar care a și dat răspunsuri la nevoile și întrebările formulate de către tineri. Tot în plină stradă.

Nu în ultimul rând peste 750 de tineri au răspuns provocării de a răspunde la întrebări cu privire la sentimentul lor despre oraș din punct de vedere al unor noțiuni cum ar fi fericirea, mobilitatea, siguranța, tinerețea, etc.

Dialogul dintre tineri și factori de decizie trebuie însă să devină un obicei și nu un eveniment izolat. în acest sens repetarea anumitor formate, permanentizarea altora dar și inovația și folosirea tehnologiei digitale în aceste procese sunt primordiale. Agora Bacău este acea inițiativă care urmărește permanentizarea acestor forme de dialog ce pot conduce pe termen mediu la permanentizarea unor procese participative care conduc la decizii larg acceptate de ecosistemul organizațiilor de și pentru tineret dar și de tineri în general, prin înțelegerea contextului dar și al procesului de pregătire și luare a unor decizii

De-structurarea acestui dialog este de asemenea vital pentru ca tânărul de rând să dorească să participe. Locul derulării, forma simplificată a dialogului, focusul pe punerea unor întrebări, nu de a livra răspunsuri pregătite în prealabil sunt factori critici ai succesului în această inițiativă cheie.

Notițe


ra

d'


cn o


Relația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE                             RELAȚIE

Cetățeanul tânăr (Participare)

Prin mecanismele de dialog tinerii vor avea posibilitatea dezvoltării sentimentului de cetățenie activă, vor conștientiza rolul unor organizații și mecanisme de luare a deciziilor în procesele de dezvoltare urbană.

cd *>

—i

o r~

GZ r~

Tinerii și comunitatea

Inițiativa cheie va aborda teme ce țin de

r~r

(Viața tânărului)

viața tânărului și va produce propuneri și

£□'

r~r

soluții pentru creșterea calității vieții.

(D f-)

Ecosistemul de Tineret

Organizațiile ecosistemului vor avea posibilitatea să-și promoveze agenda proprie bazată pe obiectivele specifice

u~ (D cd’

pentru care au luat ființa și funcționează.

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Unele decizii, politici și măsuri vor putea viza în mod direct crearea cadrului necesar ca alte inițiative cheie să-și poată genere impact în ceea ce privește această prioritate.

Tânărîn lume (Perspective)

Inițiativa cheie va aduce în atenția factorilor de decizie și aspecte ce țin de perspectivele tânărului băcăuan, importanța relațiilor de colaborare la nivel regional, național și internațional, dar și aspectele specifice care permit reconectarea tinerilor plecați din Bacău cu orașul.

Bacău, oraș tânăr (Profil)

Prin prisma livrării unor politici, decizii, măsuri originale și inovatoare ca și rezultate ale procesului de dialog structurat inițiativa cheie poate adăuga la acest profil al Bacăului.

Implementarea inițiativei cheie

An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

IM-DV

IM

IM-DV

IM-DV

IM-DV

Intensitate

• ••

• ••

• •••

• •••

«••••

STRATEGIA DE ' TINERET BACĂU

2019-2023

Această inițiativă cheie va oferi cadrul necesar evaluării procesului implementării cadrului strategic dar și a pregătirii noului ciclu ce va începe din 2024. în acest sens anul 2024 va fi unul critic pentru obiectivul specific complementar care vizează gândirea pe termen lung.

Contribuții factori cheie

Factor cheie

Primăria și Consiliul Local Bacău

Federația Tinerilor din Bacău

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Sectorul privat local

Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești

Rol

Co-organizator al proceselor de consultare, beneficiar final al anumitor rezultate și decizii, principal beneficiar al rezultatelor inițiativei cheie.

Entitate responsabilă pentru monitorizarea tuturor proceselor de dialog structurat și agregarea rezultatelor generate de acestea.

Promotori ai unor proiecte de dialog structurat, beneficiari ai unor rezultate generate sub forma unor decizii și politici.

Promotori ai unor procese de dialog structurat, participare și contribuție la dialog, în unele cazuri entități ce implementează anumite decizii în practică.

Participanți și contribuitori la anumite procese de dialog structurat. Finanțatori ai unor proiecte de acest tip.

Beneficiari ai rezultatelor din punct de vedere al unor noi modele, forme pilot de decizii. Contribuitori la mecanismele de dialog structurat prin prisma cunoștințelor aprofundate cu privire la legislația existentă, modele similare din alte orașe românești și europene, etc.

CAPITOLUL 4 Inițiativs ch


N otiteSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


*c tu qj»


cn


IC-6.


BACAU PARTICIPATIV


Inițiative participative la nivel urban din tot mai multe orașe europene demonstrează faptul că există un imens potențial neutilizat în rândul tinerilor care nu sunt implicați în activitatea unor organizații de și pentru tineret, dar care au nevoie de implicare comunitară și o dorință de asociere la nivel informai pentru întreprinderea unor demersuri comunitare.

Această inițiativă cheie are menirea să intervină pe mai multe paliere specifice. în primul rând intervine la nivelul încurajării și recunoașterii asociativității tinerilor la nivel informai în vederea dezvoltării unor inițiative de mai mică sau mare anvergură în beneficiul tuturor locuitorilor, în al doilea rând contribuie la responsabilizarea comunității per ansamblu prin intermediul participării la recunoașterea eforturilor tinerilor. în al treilea rând inițiativa introduce mecanisme de democrație participativă prin care membrii comunității sunt invitați și responsabilizați cu privire la luarea anumitor decizii care nu suni legate numai de alegerea unor reprezentanți ci privesc și alte aspecte și priorități ai comunității. Nu în ultimul rând, această inițiativă cheie contribuie la responsabilizarea tinerilor implicați cu privire la implementarea unor idei și inițiative care sunt propuse de ei, sunt valida :e de comunitate și sunt sprijinite de autorități. Acest aspect presupune și un proces de învățare prin care tinerii dobândesc cunoștințe și abilități de management general, organizare, comunicare și chiar și management financiar.

Inițiativa cheie presupune implementarea unor mecanisme de bugetare participativă pentru tineret bazată pe inițiative (și nu investiții), presupune totodată și implementarea unor mecanisme participative în cadrul unor evenimente cadru care oferă șansa tinerilor să inițieze și să implementeze anumite activități specifice Nu în ultimul rând ea presupune demararea unor procese de gândire creativă prin care tinerii conștientizează situația comunității lor și vin cu soluții pragmatice, bine fundamentate și realizabile.

Notițe


CAPITOLUL 4. Inițial ivs cheie


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


"O

Oj era

7)'


cn


Relația cu prioritățile strategiei


PRIORITATE

RELAȚIE

Cetățeanul tânăr (Participare)

Tânărul implicat este încurajat să se asocieze cu alți tineri la nivel informai, este responsabilizat cu privire la consecințele propunerii sale și are posibilitatea să dobândească anumite cunoștințe și abilități pe care nu le primește printr-un proces de educație formală.

1 inerii și comunitatea (Viața tânărului)

Tinerii implicați au posibilitatea să înțeleagă anumite ale comunității locale și pot veni cu soluții concrete în timp ce acestea sunt și validate de societate.

Ecosistemul de Tineret

Organizațiile de și pentru tineret au acces la o resursă umană complementară în rândul tinerilor prin atragerea unor grupuri informale către organizațiile lor.

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Practica implicări, procesul de identificare a problemei, empatizareși propunere a unor soluții dezvoltă inclusiv o atitudine antreprenorială ce, o dată creată, va fi folosită recursiv pe parcursul întregii vieți.

Tânăr în lume (Perspective)

Atitudinea participativă și abilitățile dobândite permit o lărgire a perspectivelor în ceea ce privesc oportunitățile de viață, însă în același timp creează un sentiment mai puternic de apartenență la comunitate, fapt ce contribuie la rămânerea sau revenirea tânărului în Bacău.

Bacău, oraș tânăr (Profil)

0 platformă participativă ce înglobează diverse măsuri și mecanisme validate la nivel urban contribuie la dezvoltarea unui caracter inovator al comunității tinere locale, aspect ce generează repercusiuni pozitive și pe termen lung, fapt ce se va resimți și în dezvoltarea și percepția Bacăului.


CAPITOLUL 4 Inițiative cheieSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023Implementarea inițiativei cheie

An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

CO-PR

PR-IM

IM-DV

IM-DV

IM-DV

Intensitate

• ••••

• •••

• ••

• ••

• ••


o

—I

O

r-

GZ r~


Fiind un teren în permanentă testare, inițiativa cheie presupune o serie de intervenții și măsuri atât la nivel de programare cât și implementare și dezvoltare în același timp.

Contribuții factori cheie

23

22F2

cu'

r-r

(0 n zr

(D

?5‘


Factor cheie

Rol

Primăria și Consiliul Local Bacău

Co-manager al inițiativei cheie la nivel de coordonare generală. Finanțator principal al diverselor demersuri participative.

Federația Tinerilor din Bacău

Co-manager al inițiativei cheie la nivel de coordonare generală

Coordonator al proiectelor și acțiunilor din cadrul inițiativei cheie.

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Gazdă pentru grupuri informale.

Beneficiar prin potențialul de atragere a unor noi resurse umane către structurile organizatorice.

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Sprijin pentru activitățile tinerilor și grupurilor informale.

Sectorul privat local

Co-finanțarea inițiativelor grupurilor informale, mentoratul grupurilor informale.

Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești

Expertiză în domeniul unor mecanisme participative.

Notite


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


IC-7.


RO-CONNECT


Această inițiativă cheie urmărește consolidarea prezenței municipiului Bacău la nivel național prin participare la diverse inițiative și evenimente naționale, prin exprimarea unor poziții și puncte de vedere cu privire la formularea unor politici și strategii la nivel național în domeniul tineretului.

CAPITOLUL 4. Inițiative cheie


Strategia de Tineret 2019-2023 oferă în acest context un argument solid și relevant cu privire la faptul că tineretul este considerat o prioritate aparte în viziunea orașului și în procesul său de dezvoltare urbană. “Ro-Connect” este o iniția tivă similară la nivel național cu inițiativa “Bacău în Lume”, la nivel internațional.

Exprimarea unor puncte de vedere va fi făcută dintr-o perspectivă locală pornind de la faptul că cele mai multe schimbări și inovări comunitate pot fi realizate la acest nivel. în acest sens o politică națională, decizii sau strategii de diverse feluri trebuie să servească dezvoltarea locală iartinerii trebuie să fie considerați ca o prioritate orizontală, ei nefiind un domeniu aparte ci o categorie de vârstă în cadrul societății.

Efortul Ro-Connect va urmări înzestrarea tinerilor care participă în diferite proiecte și activități la nivel național cu argumente și opinii discutate în prealabil la nivel local prin diverse acțiuni cum ar fi dezbateri în cadrul inițiativei cheie Agors Bacău.

Inițiativa cheie va avea și un rol inversat și anume de a disemina informațiile, concluziile unor dezbateri sau decizii luate la nivel național pentru a permite înțelegerea acestora și la nivel local și de a pregăti pârghiile implementării acestora în practică la nivel local, dacă este cazul.

Un aspect complementar al acestei inițiative cheie este efortul continuat de aducere a unor evenimente și întâlniri naționale la Bacău pri n intermediul rețelelor de tineret. Astfel este oferită posibilitatea unor tineri din ecosistemul local de conectare cu demersuri și inițiative la nivel național.

Această inițiativă cheie contribuie semnificativ la armonizarea eforturilor locale și naționale cu privire la tineri și sectorul de tineret, oferă un cadru de reflecție cu privire la interacțiune dintre local și național și permite o reflectare mai conștientă a punctului de vedere local în orice decizie luată la nivel național.


"O

Cj OQ


cn CD


Relația cu prioritățile strategiei


PRIORITATE


Cetățeanul tânăr (Participare)


Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)


Ecosistemul de Tineret


Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)


Tânărîn lume (Perspective)


Bacău, oraș tânăr (Profil)


RELAȚIE

Tinerilor implicați la nivel local li se va oferi șansa de reprezentare a urbei la nivel național într-un mod mai semnificativ și bine organizat. Totodată tânărul implicat va avea șansa să înțeleagă mai bine interesele comunității sale locale peste interesul individual sau micro-comunitar din care provine.

Prin înțelegerea unor decizii, politici și strategii la nivel național, tânărul devine un agent de conștientizare în rândul comunității. Acest lucru conduce la crearea percepției tânărului responsabil în rândul comunității.

Prin concentrarea eforturilor de reprezentare, consultarea prealabilă și diseminarea concluziilor participării la diferite acțiuni la nivel național se va oferi șansa de coagulare și la nivel local. Totodată, reprezentarea efectuată de un membru al ecosistemului va fi astfel benefică întregului ecosistem.

implicare recurentă în astfel de activități oferă o experiență practică ce este utilă în cariera individuală și poate însemna chiar perspective de muncă stabile așa cum este demonstrat de exemplul tinerilor implicați în astfel de eforturi care au avut o carieră urmată în spațiul public.

Posibilitatea observării tendințelor și demersurilor naționale oferă o perspectivă de învățare a tânărului care are posibilitatea să interacționeze cu tineri din alte zone ale țării. Această interacțiune dezvoltă o atitudine de înțelegere a unor situații complexe, a unor puncte de vedere diverse dar valide în contextul lor de proveniență.

Prin concentrarea eforturilor de reprezentare Bacău este perceput ca o voce unitară și puternică la nivel național, aspect ce îi conferă un profil de oraș preocupat de tineri și viitor în general.


CAPITOLUL 4 Inițiative


n

£2. cd’


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


Implementarea inițiativei cheie

An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

PR-IM

IM

IM

IM

IM

Intensitate

• •••

• •••

• •

• •

• •


CAPITOLUL 4. Inițiative cheie


Perioada 2019-2020 este vitală pentru dezvoltarea mecanismelor de reprezentare pentru că este vorba de o perioadă de stabilire a unei perioade programatice la nivel național în ceea ce privește măsurile în domeniul tineretului. Totodată anii 2019-2020 reprezintă perioada în caro se poate capitaliza pe ecoul produs de ediția Capitalei Tineretului din România derulată de Bacău în perioada Mai 2017-Mai 2018.

Contribuții factori cheie

3

Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Organizatori evenimente naționale găzduite de Bacău sau la care participă reprezentanții unor organizații din Bacău.


Factor cheie

Rol

Primăria și Consiliul Local Bacău

Co-manager al inițiativei cheie, susținător al unor evenimente naționale găzduite la Bacău.

Federația Tinerilor din Bacău

Co-manager al inițiativei cheie, rol de coordonare a formării unor poziții comune ale Bacăului.

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Purtători de cuvânt ai poziției Bacăului la nivel național, organizator local al unor evenimente naționale

Instituții publice cu responsabilități ce aduc, atingere și domeniul tineretului

Parteneri locali în găzduirea unor evenimente de anvergură națională. Purtători de cuvânt ai poziției Bacăului la nivel național

Sectorul privat local

Susținător al unor evenimente naționale organizate la Bacău, susținător al prezenței Bacăului la evenimente naționale.

STRATEGIA DE " TINERET BACĂU

2019-2023


“O cu qo

o' tu


cn oo


Notițe


C~)

2>

32

—i o r~ c~ r~


3.

<"T*

5'

cn < CD

CD LJ"

CD

co'
IC-8.


ORAȘTANAR


Ca urmare a evoluției impactului programului Capitala Tineretului din România, Guvernanța acestui program dezvoltă începând din anul 2019 un certificat de calitate denumit ORAȘ TÂNĂR, certificat de calitate ce va evalua performanta orașelor dornice să fie certificate prin perspectiva anumitor criterii ce definesc un oraș ca fiind unul tânăr.

Rolul acestei inițiative cheie este de a asigura certificarea municipiului Bacău ca oraș tânăr și ulterior să asigure o permanentă îmbunătățite a condițiilor urbane care permit o certificare de o și mai înaltă calitate.

Certificare se realizează pe o scală specializată în fiecare categorie propusă. Astfel că unui oraș i se acordă certificatul dacă sunt întrunite condițiile minime dar se acordă și un calificativ în fiecare categorie. Pe baza certificării se stabilesște și un plan de acțiune și monitorizare pe baza căruia se întreprind măsuri în decurs de 24 de luni până la momentul următoarei certificări.

Obiectivul aceste inițiative cheie este să îmbunătățească acele caracteristici la nivel urban care permit o certificare și re-certificare de cea me i înaltă calitate posibilă pe fiecare din categoriile evaluate.

Notițe

CAPITOLUL ă Initiatîvs chsie


â STRATEGIA DE


-o o era

25 a>


CD O


Relația cu prioritățile strategiei


PRIORITATE

RELAȚIE

Cetățeanul tânăr (Participare)

Cu toate că inițiativa cheie nu va avea un efect direct asupra lui, aspecte notate în procesul de certificate, mai ales cele de îmbunătățit vor avea efect și asupra tânărului prin prisma măsurilor adoptate pentru îmbunătățirea calificativelorîn procesul de certificare.

Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)

Un aspect specific vizat de certificatul de calitate este această prioritate. Certificare va permite o bună identificare a unor probleme care pot fi rezolvate de către diferiți actori în viitor (chiar pe parcursul perioadei de implementare a cadrului strategic.

Ecosistemul de Tineret

Ecosistemul va avea de câștigat în urma implementării unor planuri de acțiune ce vizează îmbunătățirea condițiilor de certificare.

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Un aspect specific vizat de certificatul de calitate este această prioritate. Certificare va permite o bună identificare a unor probleme care pot fi rezolvate de către diferiți actori în viitor (chiar pe parcursul perioadei de implementare a cadrului strategic.

Tânărîn lume (Perspective)

Implementarea acestei inițiative cheie va permite dezvoltarea unei atractivități a Bacăului care va rezulta în întoarcerea mai multortineri în oraș. Totodată Bacăul va fi perceput ca un partener serios în proiecte de colaborare internațională prin prisma certificării de calitate.


zV Z V CAPITOLUL 4. inițiative cheie


Bacău, oraș tânăr (Profil)

Certificarea iar mai apoi îmbunătățirea nivelului calificativelor primite va contribui la recunoașterea profilului Bacăului ca oraș tânăr, printre liderii de acest gen din România.


Implementarea inițiativei cheie


An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

PR

IM

IM-PR

IM

IM-PR

Intensitate

• ••

• •

• ••

• •

• ••

"U STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023o?


Cu o posibilă primă certificare până la sfârșitul anului 2019, perioada de implementare a unui plan de îmbunătățire poate fi realizat în anii 2020-2021 cu o re-certificare la sfârșitul anului 2021.


Contribuții factori cheie


Factor cheie


Rol


Primăria și Consiliul Local Bacău


Federația Tinerilor din Bacău


Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău


Instituții publice cu responsabilități ce aduc, atingere și domeniul tineretului


Sectorul privat local


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Coordonatoral implementării planurilor de acțiuneîntre două certificări. Furnizorde informații în procesul de certificare.

Partener al municipalității în implementarea planurilor de acțiune deîmbunătățire. Furnizor de informații în procesul de certificare.

Contribuitor la anumite aspecte vizate a fi îmbunătățite unde se stabilește o responsabilitate specială pentru aceste entități.

Contribuitor la anumite aspecte vizate a fi îmbunătățite unde se stabilește o responsabilitate specială pentru aceste entități.

Contribuitor la anumite aspecte vizate a fi îmbunătățite unde se stabilește o responsabilitate specială pentru aceste entități.

Monitorizare, asistență în îmbunătățirea anumitor condiții la nivel local.


CAPITOLUL 4 Inițiative cheie


Notițe


â STRATEGIA DEIC-9.


LOCUL MEU


Circuitul sanguin al unei localități este unul perfect dacă funcționează echilibrat în toate zonele șicartierele orașului. Atingerea acestui lucru însă nu este ușor de realizat pentru că există diferențe mari între diferitele zone din ounct de vedere al rolului lor în viața comunității (industrial, comercial, administrativ, rezidențial, de recreere, educative, etc.) dar și între perioadele unei zile și săptămâni când zonele respective sunt efectiv utilizate.


însă există multe zone, spații care nu sunt exploatate la capacitatea lor maximă sau în cazul cărora nu au fost identificate modalități alternative de valorificare. Bacău Capitala Tineretului din România a venit cu propuneri de folosire alternativă a unor spații care au stârnit acordul, sau în anumite cazuri și dezacordul comunității. Dar au stârnit o reacție, ceea ce a contribuit la “trezirea” comunității.


CAPITOLUL zi. Inițiative c


zr cd cd’


LOCUL MEU este o inițiativă cheie care are menirea de conectare și reconectare a comunități locale prin regândirea și revalorificare unor spații, zone dar și aducerea de inițiative, activități mai neobișnuite în aceste zone.

Locul Meu va consolida de asemenea sentimentul de a DA către ceilalți membri ai comunității. Vor fi identificate spații și locuri aflate ori în soațiul public ori la disponibilitatea unor entități și organizații sau chiar a unor persoane fizice. Cupă o mapare corespunzătoare vor fi încurajate contactele dintre diferite entități și persoane pentru demararea și implementarea unor activități specifice în aceste zone. Inițiativa cheie va inlerveni în a dezvolta și anumite concepte și evenimente cadru care vor permite activarea concomitentă a unor astfel de spații.

Inițiative cheie contribuie organic la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la spațiul urban locuit de tinerii băcăuani ceea ce va crea la rândul său un sentiment de proprietate individuală și colectivă (“ownership”) al tânărului asupra orașului, aspect ce va contribui la argumentele care sunt în favoarea rămânerii sau revenirii în Bacău pe termen lung.


Notițe


O STRATEGIA DE


D □j


Relația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE

Cetățeanul tânăr

(Participare)

Tinerii și comunitatea

(Viața tânărului)

Ecosistemul de Tineret

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Tânăr în lume (Perspective)

Bacău, oraș tânăr (Profil)

RELAȚIE

Tânărul va fi implicat atât la nivel de inițiere a unor activități cât și la nivelul de căutare a unor spații dedicate.

Prin intermediul spațiilor identificate dar și prin intermediul activităților propuse în cadrul câte unei ediții de implementare, tânărului i se va oferi posibilitatea să se conecteze cu diferite comunități din diverse zone ale localității.

Organizațiile ecosistemului vor căpăta prin această inițiativă cheie acces la un spectru mult mai larg al unor spații ce pot fi utilizate temporar sau chiar și permanent pentru activitățile lor. Totodată vor putea să se conecteze la o inițiativă de anvergură urbană prin co-crearea unor activități și evenimente.

Anumite spații identificate pot servi inclusiv ca puncte de pornire în lansarea unor afaceri.

Prin acțiunile demarate tinerii băcăuani din lume vor avea posibilitatea să se reconecteze cu orașul revenind chiar și numai pentru câteva zile în oraș.

Generalizarea prezenței tinerilor chiar și temporar ca și activatori ai tuturor zonelor din Bacău va permite o dezvoltare al sentimentului de apartenență, aspect ce va fi regăsit în creșterea indicatorilor în ceea ce privesc noțiuni ca siguranța, mobilitatea, justețea, incluziunea, aspectul tânăr sau chiar și noțiunea de fericire a orașului.

CAPITOLUL A Inițiative ch


o cd’


Implementarea inițiativei cheie

An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

CO

PR

IN

DV

IN

Intensitate

• •

• ••

• •••

• •••

STRATEGIA DE

OpTINERET BACĂU

2019-2023

CD

4^


Se recomandă un proces de concepere, planificare și pregătire a implementării pe un termen de doi ani pentru identificarea potrivită a modelului și contactul cu o varietate mare de proprietari sau manageri de spații. La nivel de implementare se recomandă un focus din doi în doi ani în care subiectul poate fi ținut ca un cap de afiș prin 2-3 eveniment cheie iar mai apoi se poate pregăti o nouă ediție într-un orizont de timp de alți doi ani.


Contribuții factori cheie


Factor cheie


Primăria și Consiliul Local Bacău


Federația Tinerilor din Bacău


Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău


Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului


Sectorul privat local


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Rol

Co-creatorși partener în implementarea inițiativei cheie

Coordonator al inițiativei cheie și monitorizarea impactului generat.

Co-creatori și parteneri ai inițiativei cheie

Co-creatori și parteneri ai inițiativei cheie, contribuitori cu spații la demers, promotori evenimente și acțiuni.

Co-creatori și parteneri ai inițiativei cheie, contribuitori cu spații la demers, promotori evenimente și acțiuni.

Expertiză profesional pentru anumite tipuri de activități și evenimente propuse de promotorii locali.


CAPITOLUL 4 IniHafive ch


Notițe


â STRATEGIA DE


Cu zj‘


CD Cn


IC-10.


BACAU IN LUME


Această inițiativă vizează un efort concentrat de promovare și ambasadoriat cu implicarea tinerilor din Bacău, atât cei care sunt reziden :i ai orașului cât și cei care, din diverse motive au plecat dar doresc să mențină o legătură organică cu orașul.

“Bacău în Lume” este o inițiativă similară la rivel internațional cu inițiativa Ro-Connect, la nivel național.

Strategia de Tineret precum și identitatea vizuală asociată cu acest cadru oferă tinerilor dornici să participe un set de instrumente prin care pot promova orașul lor și ce se întâmplă aîn acesta.

Bacău în Lume facilitează atât un flux de info 'mâții dinspre Bacău spre lume prin tineri plecați sau tineri care sunt implicați în diverse activii ăți de mobilitate și schimb de tineri, cât și un flux de oameni și informații dinspre lume spre Bacău, o sursă de inspirație pentru tineri și comunitatea locală în general.

Inițiativa cheie asigură faptul că nu este nici un tânăr care se deplasează din Bacău într-un alt oraș sau o altă comunitate din lume care să nu aibă mai multe instrumente fizice de promovare a brandului de tineret al Bacăului.

Prin această inițiativă cheie se va asigura și u i efort concentrat de transmitere a unor semnale și mesaje cheie despre oraș, mesaje ce sunt transmise în mod identic de toți ambasadorii tinerei angrenați.

CAPITOLUL 4 Inițiative cheie


Notițe


Z)' tu


CD

CD


Relația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE

Cetățeanul tânăr (Participare)


Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)


RELAȚIE

Inițiativa implică cetățeanul tânăr ca un ambasador veritabil al comunității băcăuane. Totodată prin promovare urbei tânărul va interacționa cu alți tineri din alte zone ale Europei și lumii, va schimba experiențe și informații pe care va avea ocazia să le împărtășească băcăuanilor la revenirea în oraș.

Prin implicarea în acest demers tinerii vor conștientiza într-un mod natural situația comunității băcăuane chiar dacă acest lucru va însemna și identificarea unor probleme. Conștientizarea în sine este benefică pentru un cetățean activ care se poate relaționa cu restul comunității locale.


CAPITOLUL 4 Iniția bve cheie


Ecosistemul de Tineret                          Prin această inițiativă cheie, organizațiile

implicate în diverse proiecte și activități internaționale vor avea la dispziție la rândul lor o serie de instrumente și materiale de promovare, aspect util cu ocazia acestor deplasări.

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat) Tânărul implicat va fi încurajat să identifice metode originale de promovare prin intermediul unor concursuri locale prin care se dezvoltă instrumentele de promovare

Tânăr în lume (Perspective)                    Inițiativa oferă un aspect complementar

și util pentru orice tânăr care decide să cutreiere lumea și să ducă vestea Bacăului. Inițiativa oferă totodată o posibilitate de reconectare cu Bacăul și de la distanță prin intermediul instituției ambasadoriatului tânăr.

Bacău, oraș tânăr (Profil)                        Fiind o inițiativă de promovare a imaginii

Bacăului într-un mod tineresc, contribuția la profilarea orașului ca și unul tânăr este una certă.

â STRATEGIA DE


-o

OJ era

c?

cu


CD •o


Implementarea inițiativei cheie


An           2019

Stadiu        CO-PR

Intensitate   •••


2020

IM

• •


2022

2023

DV

IM

• •••

• •


Conceptul bine dezvoltat și dezvoltarea instrumentelor bine concepută va oferi un context cu un efort relativ redus pentru implementarea iniț ative cheie. Fiecare an poate avea un set de mesaje speciale iar designul instrumentelor de promovare poate avea un caracter unic de la an la an cu păstrarea unor elemente generale care permit identificarea permanentă a orașului în sine.


CAPITOLUL 4 Inițiative cheie


Contribuții factori cheie


Factor cheie

Rol

Primăria și Consiliul Local Bacău

Partener în implementarea inițiativei.

Federația Tinerilor din Bacău

Coordonator al inițiativei cheie.

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Promotori ai Bacăului prin intermediul instrumentelor de promovare. Ambasadori instituționali.

Instituții publice cu responsabilități ce aduc, atingere și domeniul tineretului

Promotori ai Bacăului prin intermediul instrumentelor de promovare. Ambasadori instituționali.

Sectorul privat local

Co-finanțator al creării instrumentelor de promovare.

Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești

Notițe

Promotori indirecți ai Bacăului printr-o componentă ce face referire la calitatea Bacăului ca un oraș românesc.


â STRATEGIA DE


“O cu era

CU


IC-11.


UMANOTECA


Calitatea fiecărui stă în abilitățile sale de a excela într-un domeniu. Chiar dacă este un hobby sau o vocație, este ceva specific și ceva în care dorește să se perfecționeze și mai mult. Există situații când acest ceva este un aspect mai general le care și mai mulți oameni se pricep. în alte situație este poate chiar ceva unic. Această pricepere poate proveni dintr-o experiență lungă dintr-un anumit domeniu sau poate veni pur și simplu dintr-o genialitate aparte. Dar în cele mai multe cazuri înseamnă foarte multă practică care a dus la posedarea acelei cunoștințe.

CAPITOLUL 4 Inițiative cheie


Umanoteca este o inițiativă cheie prin care oameni din Bacău dar și din alte zone vin să sprijine tânărul băcăuan în procesul său de dezvoltare individuală și comunitară. Prin inițiativa cheie acești oameni își vor pune la dispoziție o anu uită resursă de timp combinată cu resursa de cunoaștere dintr-un anumit domeniu. De acest timp vor putea beneficia tinerii atât în mod individual cât și în mod organizat prin întâlni 'i sau diverse forme de evenimente.Umanoteca este un instrument și o rețea de mentorat pri i care cunoștințele și experiența se transmite de la o generație la alta și care facilitează relațiile i iterumane.

Umanoteca va servi ca o inițiativă cheie care să umple cu conținut primul obiectiv strategic de A DA. Resursa de timp alocată de către fiecare persoană participantă va fi una relativ mică așa că nu va reprezenta un efort substanțial și va nu va fi considerat un efort ce nu se poate presta și gratuit.

Umanoteca va oferi o inestimabilă sursă de inspirație și cunoștințe pentru orice tânăr ce va apărea la celălalt capăt al transmiterii cunoștinței și experienței, fie acest capăt în cadrul unui eveniment sau al unei întâlniri personale. Persoanele care vor intra în interacțiune prin acest demers vor putea să ofere feedback și evaluare despre celelalte persoane cu care au interacționat.

NotițeRelația cu prioritățile strategiei

PRIORITATE

Cetățeanul tânăr

(Participare)

Tinerii și comunitatea

(Viața tânărului)

Ecosistemul de Tineret

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Tânărîn lume (Perspective)

Bacău, oraș tânăr (Profil)

RELAȚIE

Tânărul care va interacționa cu membrii Umanotecii va căpăta un imbold complementar pentru a participa la dezvoltarea comunității locale tocmai prin prisma exemplului oferit de membrii generațiilor mai în vârstă.

Este inițiativa cheie care încurajează cel mai accentuat relaționareași interacționarea intergeneraționaleși facilitează un transfer de cunoștințe și experiență dinspre generațiile mai în vârstă către generația tânără.

Inițiativa cheie va furniza multă materie primă pentru activități și evenimente derulate de organizații unde membrii Umanotecii vor putea oferi conținut specific.

Inițiativa cheie va deveni o sursă de inspirație pentru tineri care vor putea transpune cunoștințele și experiențele împărtășite în efortul lor de a avea o viață și carieră personală aparte.

Umanoteca oferă posibilitatea implicării unor persoane care pe parcursul vieții lor au avut orice tangență cu Bacăul și sunt dispuși să revină chiar și temporar pentru a împărtăși cunoștințele și experiența lor.

Acest transfer de cunoștințe la nivel local va permite o demonstrare a faptului că o comunitate locală este capabilă să transfere cunoștințe la nivel macro către generație tânără într-un mod aparte dar uman și personal.

CAPITOLUL 4. Inițiative ci


CD to‘


Implementarea inițiativei cheie

■o

cl> OQ

z>


An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

CO-PR

PR-IM

IM

IM-DV

DV

Intensitate

• •

• ••••

• ••

• •••

• ••


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023

Inițiativa va fi pregătită în primul an, lansai sa publică la mijlocul anului 2020 fiind precedată de un efort amplu de crearea a rețelei persoanelor care formează Umanoteca. Introducerea publică a inițiativei cheie poate fi realizată de asemenea în mai multe etape.

Contribuții factori cheie


Factor cheie

Primăria și Consiliul Local Bacău

Federația Tinerilor din Bacău

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Sectorul privat local

Rol

Promotor și co-manageral inițiativei. Sprijin financiar pentru demers.

Coordonatorul inițiativei cheie.

Dezvoltarea unor cadre de întâlniri a diferitelor generații prin evenimente, spații de întâlnire, etc.

Promotori ai inițiativei, contribuie la dezvoltarea rețelei de persoane implicate în Umanoteca.

Promotori ai inițiativei, contribuie la dezvoltarea rețelei de persoane implicate în Umanoteca.

CAPITOLUL ă IniLîetive cheie


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești

Contribuție la facilitarea accesului la resurse financiare în cadrul unor mecanisme de finanțare.

Notițe


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


CV

CȚQ D

CV


IC-12.


MONETIN


Monetin este o valută a tinerilor, este de fapt un instrument de schimb de resurse non-financiare prin care tânărul din Bacău este încurajat să se implice și să dea comunității care la rândul său răsplătește tânărul prin diverse beneficii și resurse

Monetin este acea monedă de schimb pe care tânărul din Bacău poate strânge și gestiona prin participarea la diferite activități și eforturi de dezvoltare a comunității. Astfel efortul său este recunoscut și este răsplătit non-financiar.

Această inițiativă cheie vine în întâmpinarea unor tendințe europene și globale de tip Sharing Economy, principiu care stabilește că resursele pot fi utilizate mai eficient prin împărțire iar accesul la resurse nu trebuie neapărat facilitat numai printr-o tranzacție financiară specifică.

Acest instrument aduce și un aspect de tip “gamification”, aspect de asemenea îndrăgit de generația tânără.

Introducerea acestei inițiative cheie în ecosiszemul implementării strategiei presupune o planificare coerentă și aprofundată pentru ca un astfel de mecanism este construit pe încredere iar pentru acest lucru sistemul trebuie să funcționeze perfect.

Pe lângă tineri în sine, această monedă virtuală va permite și accesul unor organizații de și pentru tineret, dar și instituții și companii private de a face parte.

Notițe

P APIT PI I II /[ IniFi^țn/o

\ I I I L_ OL— I. I I I I V.IM <.1 » Ol


STRATEGIA DE


TINERET BACAU


2019-2023


Relația cu prioritățile strategiei


PRIORITATE

RELAȚIE

Cetățeanul tânăr (Participare)

Monetin va încuraja implicarea civică prin diverse activități atât în cadrul unor organizații. Care vor reprezenta oportunități de strângere a unor unități de valoare.

Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)

Comportamentul pro-activ în viața de zi cu zi și în implicarea comunitară va contribui semnificativ și la îmbunătățirea relației tânărului cu comunitatea și la îmbunătățirea percepției comunității despre tânăr și considerarea generației tinere ca una responsabilă și potrivită pentru preluarea frâielor comunității în deceniile care urmează.

Ecosistemul de Tineret

Inițiativa cheie dezvoltă circuitul sanguin al participării la nivel urban. Acest lucru va permite mai mult acces la grupuri țintă din generația tânără

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Efortul antreprenorial va fi de asemenea recunoscut prin unități de valoare. Aceste unități se pot folosi de exemplu în accesul la diferite activități de formare și dezvoltare personală.

Tânărîn lume (Perspective)

Fiind un mecanism virtual, accesul la această soluția va fi posibilă și pentru tineri ce nu sunt fizic în Bacău dar își pot demonstra apartenența la oraș (proveniență, activități derulate în trecut, etc.)

Bacău, oraș tânăr (Profil)

Această inițiativă cheie va fi fie prima, ori printre primele ce vor fi dezvoltate la nivel de ecosistem urban. Astfel inițiativa contribuie la rândul să la poziționarea Bacăului ca un oraș tânăr al României.

Implementarea inițiativei cheie


CAPITOLUL 4 Inițiative cheie


An

2019

2020

2021

2022

2023

Stadiu

CO

PR

IM

IM

DV

Intensitate

• •

• ••

• ••••

• ••

• ••••


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


Contribuții factori cheie


Factor cheie


Primăria și Consiliul Local Bacău


Federația Tinerilor din Bacău


Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău


Instituții publice cu responsabilități ce aduc, atingere și domeniul tineretului


Sectorul privat local


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Rol

Posibil sprijin financiar pentru conceperea și prima dezvoltare a inițiativei cheie în anii 2019-2020.

Formarea structurii de management al inițiativei cheie, implicarea unor parteneri cheie în dezvoltare și implementare.

Implicarea în inițiativa cheie prin cadrul general dezvoltat pentru organizații și instituții. Oferte concrete pentru folosirea unităților strânse de către tineri.

Implicarea în inițiativa cheie prin cadrul general dezvoltat pentru organizații și instituții. Oferte concrete pentru folosirea unităților strânse de către tineri.

Implicarea în inițiativa cheie prin cadrul general dezvoltat pentru organizații și instituții. Oferte concrete pentru folosirea unităților strânse de către tineri.

Observarea modelului și analiza oportunității de scalare a modelului dacă acesta se dovedește a fi unul funcțional.


CAPITOLUL 4 Inițiative ch gig


Notițe


O STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023IC-13.


NIMENI NU RAMANE IN URMA


în tot procesul implementării acestui cadru strategic se acordă o atenție specifică aspectelor de incluziune a tinerilor cu oportunități reduse.Rolul acestei inițiative cheie este de a asigura că în toate celelalte inițiative cheie aspectele de incluziune și acces a tinerilor cu oportunități reduse este asigurată la un nivel cel puțin satisfăcător. Acest lucru presupune o prezență permanentă a unor măsuri de incluziune la nivel de proiecte și inițiative. Aceste măsuri pot fi asigurate numai cu o asistență din partea unor persoane care lucrează sau au lucrat cu tineri cu oportunități reduse și care cunosc măsurile adecvate ce trebuie luate în procesul de contracarare a unor astfel de situații.


CAPITOLUL ^i înitiătivs


’                                                                                                          n

rr CD Nucleul acestei inițiative cheie este compus clintr-un consiliu de incluziune, structură ce asigură o prezentă în întregul ciclu de proiect în cadrul celorlalte inițiative, de la nivel de concepere, programare, implementare și dezvoltare. Consiliul, ajutat de către experți și ofițeri de incluziune din domeniu vor oferi asistență în ceea ce privește includerea unor măsuri specifice de acces al tinerilor cu oportunități reduse.

Notițe


O STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


"O cu era

Cu


■o cn


Relația cu prioritățile strategiei


PRIORITATE                             RELAȚIE

Cetățeanul tânăr

(Participare)

Tânărului cu oportunități reduse i se va oferi șansa de implicare în comunitate la un nivel asemănător sau numai parțial dezavantajat. Totodată tânărul cu oportunități complete va avea șansa să conștientizeze situații de oportunități reduse ceea ce va contribui la creșterea empatiei și la dezvoltarea unei atitudini inclusive.

Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)

Rolul tinerilor cu oportunități reduse și potențialul lor de a contribui la dezvoltarea comunității va fi demonstrată și accentuată în mod special. Acest lucru va contribui la rândul său la responsabilizarea comunității locale per ansamblu în relația cu anumite situații de oportunitate redusă.

Ecosistemul de Tineret

Această inițiativă cheie va veni în ajutorul membrilor ecosistemului de tineret care poate nu au priceperea și expertiza necesară implementării unor măsuri inclusive și care nu au resurse necesare pentru asigurarea accesului tuturor categoriilor cu oportunități reduse.

Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Eforturile de asigurare a accesului tinerilor cu oportunități reduse va crea un mediu corespunzător pentru idei și inițiative complementare pentru asigurarea accesului și mai multortineri.

Tânăr în lume (Perspective)

Aspectele de incluziune vor fi introduse și în eforturile de conectare a comunității locale cu lumea înconjurătoare, prin tineri. Diversele măsuri de conectare, promovare, interacțiune conțin de asemenea măsuri și soluții inclusive (de exemplu marcări speciale conform limbajului Braille pentru instrumente de promovare).

Bacău, oraș tânăr (Profil)

Inițiativa și mai ales rapoartele de incluziune realizate în cadrul inițiativei vor contribui la dezvoltarea unei imagini al unui oraș conștient și responsabil, inclusiv în ceea ce privește generația viitoare.

STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


CAPITOLUL 4. Inițiative ctOj era

D


•o CT)


Implementarea inițiativei cheie


An

2019

2020

2021

2022

Stadiu

CO-PR-IM

IM-DV

IM

IM-DV

Intensitate

• •••

• •

• •

• ••


2023

IM

• •


Contribuții factori cheie


CAPITOLUL 4 Inițiative ch


Factor cheie


Rol


o cd‘


Primăria și Consiliul Local Bacău


Posibil sprijin financiar pentru conceperea și prima dezvoltare a inițiativei cheie în anii 2019-2020.


Federația Tinerilor din Bacău


Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău


Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului


Sectorul privat local


Formarea structurii de management al inițiativei cheie, implicarea unor parteneri cheie în dezvoltare și implementare.

Implicarea în inițiativa cheie prin cadrul general dezvoltat pentru organizații și instituții. Oferte concrete pentru folosirea unităților strânse de către tineri.

Implicarea în inițiativa cheie prin cadrul general dezvoltat pentru organizații și instituții. Oferte concrete pentru folosirea unităților strânse de către tineri.

Implicarea în inițiativa cheie prin cadrul general dezvoltat pentru organizații și instituții. Oferte concrete pentru folosirea unităților strânse de către tineri.


Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești


Observarea modelului și analiza oportunității de scalare a modelului dacă acesta se dovedește a fi unul funcțional.


Notițe


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


"O

cu

CȚQ

Z>'

cu


IC-14.


START. BACAU


Antreprenoriatul reprezintă o alternativă reală la sustenabilitatea personală a unui tănărîntr-o proporție tot mai semnificativă. Mai mult, un ele noi companii lansate de tineri pot asigura noi locuri de muncă pentru alți tineri. Astfel de demersuri sunt susținute tot mai intens atât de către sectorul public prin diverse programe și mecanisme de finanțare naționale și europene cât și de sectorul privat unde capitalul național și stră n caută inițiative antreprenoriale în creștere pentru a le susține financiarîn noi etape de dezvoltare.

START.BACĂU urmărește crearea unui ecosistem urban de sprijin pentru tinerii ce doresc să urmeze calea antreprenoriatului. Este un cadru general care asigură dezvoltarea antreprenorială la totate nivelurile sale începând de la dobândirea unor cunoștințe antreprenoriale de bază pănă la nivelul de atragere expertizei profesionale ce poate contribui la dezvoltarea și scalarea unor afaceri demarate de tineri. Nu în ultimul rând, inițiativa cheie urmărește dezvoltarea încrederii generale a populației în antreprenoriat ca o soluție alternativă pentru nevoia de venituri a tinerilor.

START.BACĂU poate avea un impact real pe termen mediu asupra mediului antreprenorial din localitate și regiune iar pe termen lung poate reorganiza semnificativ structura socio-economică a orașului cu un impact semnificativ asupra sustenabilității economico-financiare a localității.

Notițe

CAPITOLUL T Inițiative cheie


STRATEGIA DE


TINERET BACAU


2019-2023


Relația cu prioritățile strategiei


PRIORITATE

Cetățeanul tânăr (Participare)


Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)

Ecosistemul de Tineret


Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)


Tânărîn lume (Perspective)


Bacău, oraș tânăr (Profil)


RELAȚIE

Antreprenoriatul și participarea sunt două aspecte ale vieții comunitare care se conectează organic prin comportamentul responsabil al tânărului. Activitatea antreprenorială de succes al tinerilor are efect și asupra participării lor civice pentru că permite tânărului să se implice și în cauze comunitare în contextul siguranței dobândite prin veniturile asigurate din activitatea antreprenorială.

Comportamentul antreprenorial contribuie la o prezență mai activă a tânărului în viața comunității. Antreprenoriatul în sine contribuie semnificativ la creșterea calității vieții tânărului.

Proiectele și măsurile antreprenoriale oferă o varietate activităților organizațiilor ce fac parte din acest ecosistem. Mai mult, această inițiativă cheie poate asigura extinderea ecosistemului prin apariția unor noi organizații ce urmăresc realizarea unor activități de susținere a atitudinii antreprenoriale și de de asigurare a transferului de cunoștințe antreprenoriale.

Inițiativa cheie reprezintă elementul cheie de susținere a priorității. Activitatea antreprenorială presupune un spirit de inițiativă acest spirit regăsindu-se mai apoi în comportamentul general al tânărului în alte activități și proiecte.

Ecosistemele antreprenoriale locale își generează într-un mod dinamic relații și colaborări ce depășesc granițele unui oraș, unei regiuni sau chiar țări. Afaceri și start-upuri de succes deschid perspective de colaborare și desfacere care au un efect direct și asupra tânărului antreprenor în sine.

Concomitent cu celelalte inițative cheie START.BACĂU asigură consolidarea profilului de oraș tânăr prin intermediul faptului că tinerii antreprenori în sine devin formatori ai ecosistemului de tineret iar prin relațiile de lucru și de colaborare create asigură o recunoaștere a acestui profil al orașului.


CAPITOLUL A Inițiative cheieSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023Implementarea inițiativei cheie


An

Stadiu


2019

CO-PR


2020

IM


2021         2022

IM             DV


2023


Intensitate •••


• ••


• ••••


• ••


Contribuții factori cheie


Factor cheie

Rol

Primăria și Consiliul Local Bacău

Posibil sprijin financiar pentru conceperea și prima dezvoltare a inițiativei cheie în anii 2019-2020, asigurarea unor spații potrivite pentru incubarea unor noi afaceri, demararea unor proiecte de investiții de anvergură pentru susținerea antreprenoriatului.

Federația Tinerilor din Bacău

Formarea structurii de management al inițiativei cheie, analiza unor inițiative existente la nivel local și național, implicarea unor parteneri cheie în dezvoltară și implementarea activităților specifice inițiativei cheie.

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Dezvoltarea unor proiecte concrete în cadrul inițiativei cheie.

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Implicarea în inițiativa cheie prin asigurarea unor spații și a unor parteneriate viabile în procesul de atragere a unor resurse complementare.

Sectorul privat local

Susținerea generală a activității de antreprenoriat, asigurare de mentorat pentru diverse etape a procesului de dezvoltare a afacerilor inițiate de tineri.

Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești

Conectarea inițiativelor antreprenoriale locale cu altele naționale, asigurarea unor colaborări la nivel național între orașele ce depun de asemenea efort pentru dezvoltarea unor ecosisteme de susținere a antreprenoriatului în rândul tinerilor.


CAPITOLUL zi Inițiative cheieSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


"O

QJ

QQ

CM


oo o


IC-15.


CALEA BACĂU

Parcursul personal în viață începe o dată cu anii tinereții. Deciziile luate pe perioada școlii, universității și a primilor ani pe piața de mun:ă sau ce antreprenorială setează nivelul de succes individual și calitatea vieții indiviuale.

o

>

HO

—I CZ)

CZZ r~


Orice tănăr are dorința să atingă o stare personală unde se simte în siguranță, se poate dezvolta, primește recunoaștere prin acțiunile și performanțele sale și se autoafirmă pe parcursul vieții.

2. r~r Ej‘ cz*.

CD

n zr CD

co'


Toate aceste decizii și tot acest parcurs profesional indivudual se înfăptuiește într-un anumit context social unde tânărul se dezvoltă, își creează legături, conexiuni profesionale și de învățare. Interacționează cu alți tineri iar lucrând în echipă tinerii pot să atingă rezultate și performanțe mai bune decât individual.

Această inițiativă cheie urmărește crearea unui cadru de dezvoltare profesională prin care un tânăr poate să dobândească toate cunoștințele și abilitățile necesare și poate să-și formeze atitudinea potrivită pentru a-și fundamenta cariera pe termen lung. Actorii ecosistemului de tineret și de sprijin al tinerilor poate contribu cu o serie de măsuri și intervenții formale și non-formale în procesul de învățare parcurs de tir erii din comunitatea băcăuană.

Inițiativa cheie urmărește consolidarea unor astfel de procese de învățare și formare, totodată extinde o rețea de sprijin și urmărire a carierei individuale.

Notițe

â STRATEGIA DE


"O

cu ra

5’

CV


co


Relația cu prioritățile strategiei


PRIORITATE

Cetățeanul tânăr

(Participare)


Tinerii și comunitatea (Viața tânărului)

Ecosistemul de Tineret


Inițiatorul tânăr (Muncă și antreprenoriat)

Tânărîn lume (Perspective)


Bacău, oraș tânăr (Profil)


RELAȚIE

Dezvoltarea personală presupune în anumite situații și implicarea în unele decizii mai ample ce privesc tineretul din Bacău. Atitudinea potrivită formată pentru accesul pe piața muncii va avea impact indirect și asupra nivelului de participare a tânărului în viața comunității și în luarea deciziilor.

Calitatea vieții tânărului este formată în mod decisiv de capacitatea de autosusținere financiară într-un anumit oraș, o anumită comunitate. Inițiativa cheie contribuie decisiv la calitatea vieții tânărului băcăuan.

Inițiativa cheie oferă un cadru prielnic pentru extinderea portofoliului de activități de către organizațiile de și pentru tineret locale și nu numai. Acest ecosistem are un rol esențial în consolidarea și popularea acestei inițiative cheie prin proiecte și acțiuni concrete. La rândul său, inițiativa în sine oferă un fundament și o justificare pentru eforturile ecosistemului de tineret de a atrage resurse complementare pentru susținerea activităților planificate.

Inițiativa cheie se leagă organic de această prioritate pentru că urmărește atât pregătirea tânărului pentru piața muncii cât și consolidarea pieței muncii în sine prin creșterea calității ofertei.

Parcurgerea unui proces de pregătire profesională bine adaptată la nevoile pieței contribuie implicit și la îmbunătățirea perspectivelor unui tânărîn ceea ce privește viața personală și atingere unui nivel de trai cât mai ridicat.

Această inițiativă cheie crește șansa tânărului de avea succes și de a se autoafirma. Cu cât orașul contribuie mai mult la acest succes prin mecanisme de sprijin la nivel urban cu atât mai mult se consolidează profilul tânăr al orașului.


CAPITOLUL 4 Inițiative cheie


nlj^^ STRATEGIA DE |j]| TINERET BACĂU 2019-2023


-o a;

QQ

CL>


Implementarea inițiativei cheie

An

2019

2020

Stadiu

CO

PR

Intensitate

• •

• ••


2021

2022

2023

IM

DV

IM

• ••••

• ••

• ••••


Contribuții factori cheie


CAPITOLUL 4 inițiative


Factor cheie

Rol

Primăria și Consiliul Local Bacău

Posibil sprijin financiar pentru conceperea și prima dezvoltare a inițiativei cheie în anii 2019-2020 precum și asigurarea parteneriatului și co-finanțării proprii pentru proiect cu finanțare nerambursabilă.

Federația Tinerilor din Bacău

Formarea structurii de management a inițiativei cheie, implicarea unor parteneri cheie în dezvoltare și implementare. Derularea unui ciclu complet de dezvoltare de la concepere și până la fundamentarea unui al doilea ciclu.

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Implicarea în inițiativa cheie prin cadrul general dezvoltat pentru organizații și instituții. Proiecte specifice de educație non-formală și de susținere profesională a tinerilor.

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Indroducerea unor soluții și metode inovatoare prin activități curicularc și extracuriculare, inițierea unor proiect și activități concrete în acest sens.

Sectorul privat local

Susținerea profesională și financiară a unor inițiative concrete, asigurarea unui transfer de cunoștințe de la practicieni din sectorul de business către tineri și asigurarea unor spații necesare realizării acestui transfer.

Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești

Contribuții la nivel de politici și asigurarea unui cadru de promovare și scalare a rezultatelor atinse de această inițiativă cheie.

â STRATEGIA DE


■u

QQ

£U


CO co


4.2. Intensitatea implementării inițiativelor cheie - sumar


An

2019

2020

2021

2022

2023

IC-1. CENTRU DE TINERET

• ••••

• ••

• ••

• ••••

IC-2. VOLUNTIN BACĂU

• •••

• •

• •••

• •

• •••

IC-3. PLATFORMA BACĂU

• •

• •••

• ••

• •••

• •

PENTRU TINERI

IC-4. ETB NEXT

• ••

• ••

• ••

• ••

• ••

(ECOSISTEMUL DE TINERET

BC.)

IC-5. AGORA BACĂU

• ••

• ••

• •••

• •••

• ••••

IC-6. BACĂU PARTICIPATIV

• ••••

• •••

• ••

• ••

• ••

IC-7. RO-CONNECT

• •••

• •••

• •

• •

• •

IC-8. ORAȘ TÂNĂR

• ••

• •

• ••

• •

• ••

IC-9. LOCUL MEU

• •

• ••

• •••

• •••

IC-10. BACĂU ÎN LUME

• ••

• •

• •

• •••

• •

IC-11. UMANOTECA

• •

• ••••

• ••

• •••

• ••

IC-12. MONETIN

• •

• ••

• ••••

• ••

• ••••

IC-13. NIMENI NU RĂMÂNE

• •••

• •

• •

• ••

• •

ÎN URMĂ

IC-14. START.BACĂU

• ••

• ••

• ••••

• ••

IC-15. CALEA BACĂU

• •

• ••

• ••••

• ••

• ••••


CAPITOLUL zi. Inițiative cheie


â STRATEGIA DE


CJ


N otite


C~D ~> LP —I o rz r~

îr

r-1~

ui* fV

CD p

CD.

CD*


â STRATEGIA DE


Cj ou


co Gn


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


CAPITOLUL 5.

Implementare și

managementStructura de management a strategiei este formată din:

 • •  Grupul de Coordonare Strategică

 • •  Grupul Lărgit de Coordonare Strategică

 • •  Secretariatul Strategiei

 • •  Consiliul consultative de Tineret

 • •  Consiliul Consultativ Senior

 • •  Grupul Național de Asistență și Monitorizare

5.1. Co-management


Strategia de tineret este implementată pe ba za principiului de co-management. Acest principiu este unul cu răspândire crescută în :eea ce privește programele urbane de tineret și este adoptată atât în cadrul programului Capitala Europeană a Tineretului cât și în cadrul programului Capitala Tineretului din România. Co-managementul presupune coordonarea implementării în parteneriat format între autoritatea publică locală responsabilă și tinerii reprezentați de o structură locală formată în acest sens. în cazul acestei strategii co-managementul este asigurat de Municipiul Bacău și Federația Tinerilor din Bacău pe baza modelului identic creat pentru programul Ba:ău Capitala Tineretului din România.

împreună cu membrii Guvernanței Programului Capitala Tineretului din România, cele două entități formează și în prezent un parteneriat pentru monitorizarea impactului programului Bacău Capitala Tineretului din România până la data de 31 iunie 2018.

Notițe


o

>

—i o r~ czz I— cn

3

CD

3

CD 1D r-r-CJ "•5 CD

'in

3

C5

CJ

CTQ

CD

3

CD :dSTRATEGIA DE ’ TINERET BACĂU

2019-2023


era

D

CU


oo


52. Factori cheie în implementarea strategiei și structuri de management


Implementarea strategiei presupune colaborarea unui cadru larg de entități

o


Factor cheie

Rol

Municipiul Bacău (Primăria și Consiliul Local Bacău)

Cadrul strategic este girat de municipalitate, legitimitatea sa fiind stabilită de o hotărâre a Consiliului Local prin care se stabilesc inclusiv rolurile de implementare a strategiei. Primăria Bacău este entitatea principală responsabilă de implementare pe baza principiul co-managementului. Rolul municipalității constă și în armonizarea rezultatelor implementării cu alte demersuri și procese de dezvoltare urbană locală.

Federația Tinerilor din Bacău

Federația devine entitatea responsabilă din sectorul de tineret de asemenea cu o responsabilitate de implementare pe baza principiul co-managementului. Federația asigură și un secretariat operativ pentru implementarea strategiei.

Organizații de și pentru tineret din Bacău și județul Bacău

Reprezentanții acestor organizații formează Consiliul Consultativ pentru Tineret care are menirea de a forma puncte de vedere și a stabili recomandări concrete în procesul de implementare.

Instituții publice cu responsabilități ce aduc atingere și domeniul tineretului

Reprezentanții acestor instituții pot fi de asemenea implicați în procesul de implementare prin aderarea lor la demers. Reprezentanții acestora împreună cu reprezentanții companiilor private vor forma un Consiliu Consultativ Senior care va ajuta procesul implementării cu puncte de vedere și recomandări.

Sectorul privat local

Reprezentanții companiilor pot fi de asemenea implicate în procesul de implementare prin aderarea lor la demers. Reprezentanții acestora vor fi parte al Consiliului Consultativ Senior care va ajuta procesul implementării cu puncte de vedere și recomandări.

Structuri naționale de tineret și de sprijin pentru tineret, entități din alte orașe și regiuni românești

Aceste entități vor fi înglobate în procesul de implementare prin intermediul Grupului Național de Asistență și Monitorizare. Rolul acestei structuri va fi de realiza o conexiune reală cu demersuri naționale de tineret,


o

—I

o r~ cz r~

CTI

3

Ț3_

CD

3

CD

23

r-r-

CJ *3 CD

12.

3

23 CU

CTQ

CD

3

CD

23


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


"O

CU tra

D

Cu


00

00


Structuri de management

I GRUPUL DE COORDONARE STRATEGICĂ

va fi entitatea principală responsabilă pentru implementare strategiei de tineret. Grupul este format din 3+3 persoane din partea municipalității și federației de tineret, inclusiv primarul municipiului și președintele federației. Aceasză entitate este cel mai important factor de decizie din momentul legitimizării strategiei și până la încheierea sa. Grupul raportează periodic către Municipiul Bacău, principalul beneficiara, implementării strategiei.

I GRUPUL LĂRGIT DE COORDONARE STRATEGICĂ

este prin definiție o formă lărgită care include și câte 2 persoane din partea consiliilor consultative (de tineret și senior) și a grupului național. Grupul lărgit are menirea de a implica toți factorii interesați în cazul unor situații și provocări care necesită mai multe puncte de vedere și expertiză mai specifică.

o

■ȚD

—I

O

c~

I—

Cn

3

"Ț3_

CD

3

CD

23

fl-

CJ

CD

'in

3

£->

23

CJ

0Q

CD

3

CD

23


I SECRETARIATUL STRATEGIEI

este o unitate formată în cadrul Federației Tinerilor din Bacău care are responsabilitatea principală de a coordona implementarea strategiei la nivel executiv pe baza planurilor de acțiune și a deciziilor Grupului de Coordonare Strategică. Susținerea funcționării Secretariatului Strategic este responsabilitatea Municipiului Bacău. Secretariatul va fi coordonat de o persoană nominalizată în acest sens de Federația Tinerilor din Bacău și acceptată de Grupul de Coordonare Strategică.

I CONSILIUL CONSULTATIV DE TINERET

este prin definiție o entitate ce are un rol con suItativ în contextul implementării strategiei. Acest for asigură o transmitere bidirecțională a infc rmațiilor și are menirea de a armoniza relațiile de lucru și colaborare prin cele 13 inițiative cheie. CCT se va reuni cel puțin o dată la fiecare semestru. CCT va desemna un grup de 7 persoane care ca avea un rol operativ de coordonare și se va putea reuni mai frecvent. CCT va desemna de asemenea 2 persoane pentru a fi parte a Grupului Lărgit de Coordonare Strategică.

â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


“O cu


OQ


OJ


CO co


I CONSILIUL CONSULTATIV SENIOR.

CCT se va reuni cel puțin o dată în fiecare an. CCT va desemna un grup de 5 persoane care ca avea un rol operativ de coordonare și se va putea reuni mai frecvent. CCT va desemna de asemenea 2 persoane pentru a fi parte a Grupului Lărgit de Coordonare Strategică.

I GRUPUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ Șl MONITORIZARE

este format de acele entități active la nivel național care decid să se alăture demersului strategic de tineret întreprins de Municipiul Bacău. Rolul grupului este a asigura un element de legătură cu rețele și inițiative naționale de tineret oferind expertiză nivelului local dar totodată diseminând la nivel național modelul local implementat de Bacău. GNAM se va reuni cel puțin o dată pe an și va desemna 2 persoane pentru Grupul Lărgit de Coordonare Strategică.

Structuri de management

CAPITOLUL 5. Implementare și management


Orice organizație de și pentru tineret, instituție publică sau entitate privată are posibilitatea să se alăture demersurilor realizate sub acest cadru strategic. Aderarea se realizează prin intermediul unei simple declarații de intenție trimise în acest sens către Secretariatul Strategiei prin care se nominalizează și persoanele de contact. Prin aderare organizația/instituția/ compania își dobândește și dreptul de a participa în reuniunile periodice al Consiliului Consultativ pentru Tineret sau Consiliul Consultativ Senior, după caz.

Persoane fizice vor putea de asemenea adera la demers prin intermediul activităților și mecanismelor participate create și implementate în contextul inițiativelor cheie ale strategiei.

Notițe


-U

OJ oo


D OJ


CD O


 • 5.3. Orizontul de timp al implementării

Prima perioadă strategică este propusă a fi realizată în trei etape. SETAREA (2019-2020) reprezintă etapa de început prin care se creează noi mecanisme și instrumente de lucru care permit implementarea inițiativelor cheie. Această etapă este urmată de cea de ACCELERARE, perioadă de trei ani ce permite îmbunătățirea proceselor de lucru și a inițiativelor deja create. în timp ce focusul în prima perioadă este pe crearea și lansare, focusul din a doua perioadă pune accentul pe implementare, observație și îmbunătățirea incrementală a proceselor de lucru. Ca o ultimă etapă a acestui cadru strategic, perioada de IMPACT va măsura efectele primelor două etape. Realizarea acestei ultimă etape va cădea deja în a doua perioadă de programare strategică și avea menirea de a transpune rezultatele generate de prima perioadă în noul ciclu pe termen mediu.

CAPITOLUL 5. Implementare și management


Orizontul de timp pe termen scurt este format din unități de ani calendaristici, perioadă ce permite operaționalizarea eforturilor la nivel de intervenții practice în conformitate cu obiectivele specifice, prioritățile strategiei și planul de acțiune stabilit prin cele 13 inițiative cheie.

Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea planurilor anuale de acțiune cade în responsabilitatea Grupului de Coordonare format din reprezentanții Municipiului Bacău și Federației Tinerilor din Bacău.

Ciclul de implementare al unui plan anual este după cum urmează:

An

n-l

n

2021

2022

2023   n+1

Trimestru

IV

1

II

III

IV          1            II

Planificare plan anual

Implementare plan anual

Evaluarea plan anual

e     •


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


Notite


CAPITOLUL 5. Implementare și management


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023Strategia deTineret Bacău 2019-2023

ANEXE

Anexa Al. Obiectivele Europene deTineret

Anexa A2. Model plan anual de implementare a strategiei

ANEXA Al: Obiectivele Europene deTineret


O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii

Egalitate pentru toate genurile

Societăți incluzive

Informare și dialog constructiv

Sănătate mintală și bunăstare

Dezvoltarea tinerilor în mediul rural

Locuri de muncă de calitate pentru toți

învățământ de calitate

Spații ale tinerilor și participare pentru toți

O Europă verde și durabilă

Organizații de/pentru tineret și programe europene

01. O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii

Dezvoltarea sentimentului de apartenență a tinerilor la proiectul european și construirea unor punți între Uniunea Europeană și tineri pentru a recâștiga încrederea acestora și pentru a crește gradul lor de participare.

Un număr tot mai ridicat de tineri își pierd încrederea în Uniunea Europeană, aceștia întâmpinând dificultăți în înțelegerea principiilor, valorilor și a modului de funcționare a acesteia. De asemenea, deficiențele democratice ale proceselor Uniunii Europene sunt considerate a fi unele dintre cauzele creșterii euroscepticismului în rândul tinerilor.

Ținte:

 • •  Asigurarea implicării active a tinerilor în procesele decizionale de la toate nivelurile Uniunii Europene și facilitarea dialogului permanent între tineri și decidenți, prin îmbunătățirea mecanismelor de participare existente și prin crearea unora noi.

 • •  Facilitarea accesului tuturor tinerilor la informații de calitate, într-un format atractiv, mulat pe înțelesul și nevoile tinerilor, și imparțial, despre cum funcționează Uniunea Europeană, cum poți fi implicat și ce oportunități oferă.

 • •  Crearea de contexte de educație formală și non-formală pentru tineri cu privire la Europa și Uniunea Europeană.

 • •  Reprezentarea echitabilă a tuturor statelor membre în structurile politice și administrative ale Uniunii Europene, cu respectarea principiului de cetățenie egală;

 • •  Creșterea bugetului alocat programelor Uniunii Europene pentru tineret și, implicit, a impactului acestora în comunitate.

 • •  Consolidarea încrederii tinerilor în proiectul european prin soluționarea unor probleme precum deficitul democratic sau lipsa de transparență și de vizibilitate.

 • •  Instituționalizarea evaluării politicilor Uniunii Europene din punct de vedere al înțelegerii lor de către tineri, al impactului și al efectelor lor.

02. Egalitate pentru toate genurile

Asigurarea egalității dintre toate genurile și promovarea comportamentelor nondiscriminatoare cu privire la gen în toate contextele vieții unui tânăr.

Discriminarea de gen afectează foarte mulți tineri, în special tinerele femei. Astfel, egalitatea de șanse și accesul neîngrădit la drepturi trebuie să fie asigurate pentru tinerii aparținând tuturor genurilor, inclusiv tinerii nebinari sau LGBTQI + .

Ținte:

 • •  Combaterea discriminării de gen și asigurarea egalității de șanse pentru persoane aparținând tuturor genurilor în viața culturală, politică și socio-economică.

 • •  Conștientizarea universală a aspectelor ce privesc discriminarea și inegalitatea de gen, în special prin mijloacele media.

 • •  Eliminarea violenței de gen prin combaterea efectivă a tuturor formelor sale.

 • •  Eliminarea stereotipurilor de gen și includerea diverselor identități de gen în sistemul educațional, în viața de familie, la locul de muncă și în alte contexte ale vieții cotidiene.

 • •  Eliminarea discriminării de gen de pe piața muncii și asigurarea de drepturi, șanse și oportunități egale.

. Asigurarea salarizării egale pentru muncă similară și împărțirea echitabilă a responsabilităților serviciilor de îngrijire.

 • •  Asigurarea accesului egal la educație formală și non-formală și a unei structuri a sistemului educațional ce se bazează pe abordări nediscriminatorii.

03. Societăți incluzive

r

Asigurarea incluziunii tuturor tinerilor în societate.

O treime dintre tinerii din Europa sunt expuși riscului sărăciei și excluziunii sociale. Mulți nu au acces la drepturile lor sociale. Mulți continuă să se confrunte cu discriminare multiplă, prejudecăți și infracțiuni generate de ură. Noile fenomene migratoare au adus mai multe provocări sociale și de incluziune. Prin urmare, este esențial să depunem eforturi pentru asigurarea respectării drepturilor tuturor tinerilor din Europa, inclusiv ale celor mai marginalizați și excluși.

Ținte:

r

 • •  Asigurarea protecției juridice și a aplicării instrumentelor juridice internaționale pentru combaterea tuturor tipurilor de discriminare și a discursului instigator la ură, recunoscând că tinerii sunt supuși unor forme multiple de discriminare.

 • •  Informarea mai bună a tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, pentru a se asigura că aceștia sunt conștienți de spațiile, oportunitățile și experiențele pe care le au la dispoziție.

 • •  Garantarea accesului echitabil la mediile de învățare formale și non-formale pentru tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, abordând toate dimensiunile incluziunii.

 • •  Dezvoltarea capacităților educatorilor de a lucra cu tineri proveniți din grupuri dezavantajate.

 • •  Dezvoltarea mai multor spații, oportunități, resurse și programe pentru a stimula dialogul și coeziunea socială și pentru a combate discriminarea și segregarea.

 • •  Consolidarea sprijinului social prin punerea în aplicare a dreptului la un venit minim garantat ce să acopere cheltuielile de trai de bază, condiții de muncă echitabile, acces universal la asistență medicală de calitate și asigurarea unor măsuri specifice pentru tinerii proveniți din grupuri dezavantajate.

 • •  Garantarea faptului că tinerii proveniți din grupuri dezavantajate participă la toate procesele decizionale și sunt actori-cheie în special în procesele care privesc propriile drepturi, bunăstare și interese.

04. Informare și dialog constructiv

Facilitarea accesului tinerilor la informații corecte și sprijinirea abilităților acestora de a analiza critic informațiile și de a fi angrenați în dialoguri constructive și participative.

Tinerii întâmpină dificultăți în a verifica exactitatea și corectitudinea informațiilor. Ei au nevoie să fie mai bine instruiți pentru a naviga prin peisajul mediatic și pentru a participa la dialoguri constructive.

Ținte:

 • •  Pregătirea tinerilor pentru a fi utilizatori și producători de informație critici și responsabili.

 • •  Dezvoltarea abilităților tinerilor de a recunoaște și a raporta știrile false și de a verifica acuratețea surselor de informare utilizate.

 • •  Dezvoltarea abilităților tinerilor de a recunoaște și combate limbajul instigator la ură și discriminarea, atât în mediul online, cât și în cel offline.

. Dezvoltarea abilităților tinerilor de a se implica în dialoguri respectuoase, tolerante și non-violente, atât în mediul online, cât și în cel offline.

 • •  Garantarea accesului facil al tinerilor la informații într-un format ușor de înțeles și prietenos, mulat pe nevoile lor, ce respectă norme de etică și standarde de calitate.

 • •  Dezvoltarea competențelor media și digitale ale părinților, ale tutorilor și ale tuturor persoanelor implicare în educația și formarea tinerilor, astfel încât aceștia să fie surse de informare de încredere pentru tineri.

05. Sănătate mintală si bunăstare

Asigurarea unei bunăstări mintale și eliminarea stigmatizării problemelor de sănătate mintală, dar și promovarea incluziunii sociale a tuturor tinerilor.

Un număr din ce în ce mai mare de tineri din Europa își exprimă îngrijorarea cu privire la răspândirea problemelor de sănătate mintală, precum stresul ridicat, anxietatea, depresia sau alte boli mintale, în rândul semenilor lor. Tinerii invocă imensele presiuni sociale cu care se confruntă în prezent și exprimă necesitatea unor mai bune servicii de sănătate mintală pentru ei.

Ținte:

 • •  încurajarea dezvoltării încrederii în sine și a unei mentalități mai puțin competitive, prin stimularea aprecierii competențelor și calităților individuale.

 • •  Protejarea drepturilor la muncă și studiu a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, atât în timpul, cât și după vindecarea bolii, pentru a le asigura șansa de a-și îndeplini propriile vise.

 • •  Dezvoltarea unei abordări transversale incluzive pentru furnizarea de servicii de sănătate mintală pentru toți, în special pentru cei proveniți din grupuri dezavantajate.

. Instruirea în vederea acordării primului ajutorîn domeniul sănătății mintale a tuturor celor care lucrează cu tineri, inclusiv a familiilor și prietenilor acestora.

. Asigurarea unui tratament incluziv, respectuos și bine finanțat prin includerea de servicii de sănătate mintală de calitate în toate instituțiile medicale.

. Prioritizarea măsurilor de prevenție care să asigure că tinerii au cunoștințele și competențele necesare pentru o mai bună bunăstare mintală.

 • •  Combaterea stigmatizării cu privire la problemele de sănătate mintală prin dezvoltarea de programe de conștientizare.

06. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural

Crearea condițiilor care să permită tinerilor să-și dezvolte potențialul în mediul rural.

în ciuda angajamentului larg al Uniunii Europene pentru dezvoltarea rurală și ținând cont de faptul că în 2015 aproape o treime din populația UE trăia în mediul rural, există diferențe semnificative între a trăi în mediul urban și a trăi în mediul rural. Prin urmare, este important să fie asigurată egalitatea de șanse atât pentru tinerii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural.

Ținte:

 • •  Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate în mediul rural pentru a asigura furnizarea echitabilă de servicii publice, conectarea la date (internet & informații) și oportunități de locuire pentru tineri.

 • •  Asigurarea creării de locuri de muncă durabile, de calitate și accesibile tinerilor în mediul rural.

 • •  Asigurarea descentralizării diferitelor activități ale tinerilor, pentru și cu tineri, pentru a sprijini incluziunea acestora și beneficiile aduse comunităților locale.

 • •  Asigurarea participării active a tinerilor din mediul rural în procesele de luare a deciziilor.

. Asigurarea accesului echitabil la educație de înaltă calitate pentru tinerii din mediul rural.

 • •  Dezvoltarea unei imagini pozitive a mediului rural.

 • •  Protejarea tradițiilor rurale.

07. Locuri de muncă de calitate pentru toți

Garantarea unei piețe a muncii accesibile, cu oportunități care să conducă la locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii.

Tinerii se confruntă cu o rată de șomaj mare, cu condiții de muncă precare și cu exploatare, precum și cu discriminare pe piața muncii și la locul de muncă. Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Astfel, trebuie luate măsuri pentru a asigura locuri de muncă de calitate pentru toți.

Ținte:

 • •  Crearea de iocuri de muncă de calitate care să garanteze condiții de muncă echitabile, drepturi de muncă și dreptul la un venit minim garantat ce să acopere cheltuielile de trai de bază pentru toți tinerii.

 • •  Garantarea protecției sociale și a asigurării medicale pentru toți lucrătorii tineri.

 • •  Garantarea unui tratament echitabil și a egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a elimina discriminarea de pe piața muncii.

 • •  Asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a-și dezvolta competențele și a acumula experiența practică necesară pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii.

. Garantarea recunoașterii și validării competențelor dobândite prin stagii, ucenicii și alte forme de învățare la locul de muncă, precum și prin voluntariat și educație non-formală.

 • •  Asigurarea implicării tinerilor și a organizațiilor de tineret ca parteneri egali în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de ocupare a forței de muncă la toate nivelurile.

 • •  Asigurarea accesului echitabil la informații de calitate și la mecanisme de sprijin adecvate pentru pregătirea tinerilor pentru schimbarea și pentru viitorul pieței muncii.

08. învățământ de calitate

Integrarea și îmbunătățirea diferitelor forme de învățare și pregătirea tinerilor pentru provocările unei vieți în continuă schimbare în secolul XXI.

Educația rămâne cheia pentru cetățenie activă, societate incluzivă și angajabilitate. De aceea trebuie să ne extindem viziunea privind educația pentru secolul XXI, concentrându-ne mai mult pe competențe transversale, învățământ centrat pe beneficiar (elev/student) și educație non-formală pentru a obține un acces cu adevărat echitabil și universal la învățământ de calitate.

Ținte:

 • •  Garantarea accesului universal și echitabil la educație de calitate și învățare pe tot parcursul vieții.

 • •  Asigurarea accesului tuturor tinerilor la o educație non-formală finanțată în mod adecvat, la toate nivelurile, recunoscută și validată.

 • •  Promovarea spiritului deschis și susținerea dezvoltării competențelor interpersonale și interculturale.

 • •  Crearea și implementarea mai multor metode centrate pe beneficiar, personalizate, participative și cooperative, în fiecare etapă a procesului de învățare.

 • •  Garantarea faptului că sistemele de educație formează tinerilor competențe de viață, precum managementul banilor și educația pentru sănătate, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă.

 • •  Includerea în cadrul educației formale și non-formale a metodelor care permit tinerilor să-și dezvolte aptitudinile personale, inclusiv gândirea critică și analitică, creativitatea și modul de învățare.

 • •  Asigurarea accesului tinerilor la educație civică, pentru a le oferi cunoștințe solide despre sistemele politice, democrație și drepturile omului, obținute și prin experiențe practice în comunitate, în vederea promovării participării civice active.

09. Spații ale tinerilor și participare pentru toți

Dezvoltarea participării democratice și autonomiei tinerilor, precum și asigurarea de spații dedicate tinerilor în toate sectoarele societății.

Tinerii sunt sub-reprezentanți în procesele de luare a deciziilor care îi privesc, deși angajamentul lor este crucial pentru democrație. Ei au nevoie de acces la infrastructură în comunitățile lor pentru a le fi sprijinită dezvoltarea personală, culturală și politică.

Ținte:

r

 • •  Asigurarea faptului că tinerii pot influența în mod adecvat toate domeniile societății și toate etapele proceselor decizionale, de la stabilirea agendei până la implementare, monitorizare și evaluare, prin mecanisme și structuri accesibile pentru aceștia, garantând că politicile răspund nevoilor lor.

 • •  Asigurarea accesului echitabil în luarea deciziilor de zi cu zi pentru toți tinerii din medii diferite.

 • •  Creșterea participării tinerilor și, prin urmare, a reprezentării echitabile a acestora în procesele electorale, precum și în organismele alese și în alte structuri decizionale, la toate nivelurile societății.

 • •  Asigurarea de facilități și infrastructuri fizice administrate de tineri, numite „spații pentru tineret" și definite prin autonomie, deschidere și siguranță, accesibile tuturor, oferind sprijin profesional pentru dezvoltare și asigurând posibilități de participare a tinerilor.

 • •  Asigurarea de spații virtuale sigure pentru tineri, accesibile tuturor, care să ofere acces la informații și servicii, precum și care să faciliteze oportunități pentru participarea tinerilor la procesele decizionale.

 • •  Asigurarea unei finanțări durabile, a recunoașterii și a dezvoltării calității lucrului cu tinerii în vederea dezvoltării organizațiilor de tineret și a rolului acestora în incluziune, participare și educație non-formală.

 • •  Furnizarea de informații cuprinzătoare, relevante și ușor de înțeles de tineri, mulate pe nevoile lor, dezvoltate de și cu tineri, pentru a crește participarea acestora la procesele decizionale.

010. O Europă verde și durabilă

Dezvoltarea unei societăți în care toți tinerii sunt implicați în programe de ecologie și protejare a mediului înconjurător, educați și capabili să facă diferența în viețile lor de zi cu zi.

A

In prezent, consumăm într-un mod în care mediul înconjurător nu face față. Societatea trebuie să acționeze împotriva schimbărilor climatice și a amenințărilor la adresa mediului. Dar societatea noastră nu poate rezolva o problemă pe care nu este dispusă să o recunoască. De aceea toată lumea, inclusiv tinerii, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor și pentru impactul lor asupra vieții generațiilor viitoare. A deveni durabil nu este o alegere, este o obligație.

Ținte:

. Asigurarea faptului că toată lumea, inclusiv tinerii, conștientizează impactul acțiunilor lor asupra mediului înconjurător.

 • •  încurajarea întregii societăți, și în special a tinerilor, să acționeze ca agenți ai schimbării pentru dezvoltare ecologică și durabilă.

 • •  Luarea în considerare a impactului asupra mediului al fiecărei politici sau al fiecărei decizii din viața de zi cu zi, precum și implicarea tinerilor în procesele de elaborare a politicilor de dezvoltare durabilă la toate nivelurile.

 • •  Creșterea cooperării internaționale pentru a elimina producția și consumul dăunător mediului.

 • •  Sprijinirea și dezvoltarea oportunităților de voluntariat pentru tineri în domeniul ecologic.

 • •  Asigurarea accesului tuturor, dar în special al tinerilor, la o infrastructură ecologică pentru a trăi un stil de viață mai durabil.

 • •  Dezvoltarea cercetării și inovării în domeniul tehnologiilor ecologice.

O11. Organizații de/pentru tineret și programe europene

Asigurarea accesului echitabil pentru toți tinerii la organizații de tineret și la programele europene pentru tineret, construind o societate bazată pe valorile și identitatea europeană.

Organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret sprijină milioane de tineri pentru ca aceștia să se implice civic și să-și dezvolte abilitățile de viață. Cu toate acestea, organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret rămân subfinanțate și nu dispun de recunoaștere și accesibilitate.

Ținte:

 • •  Asigurarea vizibilității și transmiterii de informații de calitate despre organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret tuturor tinerilor.

 • •  Asigurarea din programele Uniunii Europene a resurselor necesare organizațiilor de tineret pentru a dezvolta proiecte și pentru a beneficia de sprijin structural pentru a-și îndeplini misiunile și pentru a-și susține activitatea.

 • •  Asigurarea faptului că organizațiile de tineret și programele europene pentru tineret sunt mai bine conectate cu sistemele educaționale și recunoașterea acestora ca actori care stimulează abilitățile de viață și cetățenia activă.

 • •  Creșterea accesibilității programelor europene pentru tineret, asigurarea unui proces de administrare mulat pe înțelesul și nevoile tinerilor și furnizarea de suport și informații de calitate pentru toți participanții și solicitanții.

 • •  Implicarea și sprijinirea tinerilor proveniți din grupuri dezavantajate pentru a fi activi în organizațiile de tineret, grupurile de tineri și programele Uniunii Europene pentru tineret.

 • •  Creșterea resurselor și extinderea varietății granturilor și diversitatea inițiativelor disponibile pentru organizațiile de tineret și grupurile de tineri.

 • •  Asigurarea participării tinerilor la procesele de guvernanță ale programelor europene pentru tineret.

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

p

Anul de referință Analiza situației curente

............................................ r                __________________________________________________________________________________________________________________________________

(Descriere)

Analiza SWOT

Puncte forte                                                                      ____________________________________

Puncte slabe ____________________

Oportunități                   ____

Pericole

Puncte de focus pentru acest an

Focus 1

Focus 2     ________________

Focus 3     _____ _________

Focus

orizontal

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

z

Inițiativă cheie - implementare

Denumire

IC-1 CENTRUL DE TINERET

Stadiu

Intensitate

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

* *

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

A

Inițiativă cheie - implementare

Denumire

Stadiu

Intensitate


[C-2. VOLUNTIN BACĂU

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

A AA AAA AAAA AAAAA

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

M ă s u ra 1

Descriere____

Durata          __

Măsura 2                   _____

Descriere

Durata          ____

Măsura N      ______________

Descriere             __________ _  __

Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

A

Măsura N

A            A

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

z

Inițiativă cheie - implementare

Anul de referință                        XXXX

Denumire

IC-3. PLATFORMA BACĂU PENTRU TINERI

Stadiu

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

intensitate

* ** *** AAAA AAAAA

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12

Măsura 1

A

Măsura N

*            A

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

A

Inițiativă cheie - implementare

Denumire

Stadiu

Intensitate


IC-4. ETB NEXT (ECOSISTEMUL DE TINERET BACĂU)

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZWOLTARE)_______________

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1       ________________________________

Descriere        _______

D u rata           ____________

Măsura 2

Descriere        ____________________________________

Du rata           ____________

Măsura N     ________________

Descriere ______ _ _ _______

Durata

Etapizarea implementării

Luna

Măsura 1

Măsura N


10


11


12


ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

r

Inițiativă cheie - implementare

Anul de referință

xxxx


r

Denumire

IC-5. AGORA BACAU

Stadiu

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZWOLTARE)

Intensitate

A A A AAA AAAA AAAAA

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

* *

Inițiativă cheie - implementare

Anul de referință                        XXXX

Denumire

IC-6. BACĂU PARTICIPATIV

Stadiu

Intensitate

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

* ** *** **** *****

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

* *

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

inițiativă cheie - implementare

Denumire

IC-7. RO-CONNECT

Stadiu

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

Intensitate

■k AA AAA AAAA AAAAA

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

A

Măsura N

* *

Inițiativă cheie - implementare

Denumire

IC-8. ORAȘ TÂNĂR

r

Stadiu

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZWOLTARE)

Intensitate

A *r*r      *r*:*rA *****

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

* *

Inițiativă cheie - implementare

Denumire

IC-9. LOCUL MEU

Stadiu

Intensitate

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZWOLTARE)

* ** *** **** *****

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1                                  _____

Descriere

D u ra ta

Măsura 2     _          __

Descriere        ___

Durata

Măsu ra N        __________________

Descriere      __

Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

* *

Inițiativă cheie - implementare

Anul de referință

xxxx


r

Denumire

IC-10. BACĂU ÎN LUME

Stadiu

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

Intensitate

* ** ■*** *****

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1       _______________

Descriere        ________________

D u ra ta           ____

Măsura 2     _____________

Descriere             _______

D u rata

Măsura N      ___________ ______

Descriere      _____________________

Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6        7         8         9        10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

* *

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

Inițiativă cheie - implementare

Denumire

IC-11. UMANOTECA

Stadiu

Intensitate

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

* ** *** **** *****

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

* *

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

/

Inițiativă cheie - implementare

Măsura 1


Denumire

IC-12. VALUTIN

Stadiu

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZWOLTARE)

Intensitate

A AA *** AAAA *****

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

A

Măsura N

* *

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

z

Inițiativă cheie - implementare

Denumire

IC-13. NIMENI NU RĂMÂNE ÎN URMĂ

Stadiu

(CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE, DEZVVOLTARE)

Intensitate

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1

Descriere Durata Măsura 2 Descriere Durata Măsura N Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12

Măsura 1

*

Măsura N

A            *

ANEXA A2: Plan Anual de Acțiune

r

Măsuri specifice cu privire la managementul general al strategiei - implementare

Anul de referință

Măsura 1 Descriere Durata

Măsura 2 Descriere Durata

Măsura N

Descriere Durata

Etapizarea implementării

Luna

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12

Măsura 1

k

Măsura N

■k                   kSTRATEGIA-DE

TINERET BACĂU

2019-2023

PLAN ANUAL DE ACȚIUNE

2019

 • •   Analiza situației

 • •  Puncte de focus pentru acest an

 • •   Plan pentru fiecare inițiativă cheie în parte (IC-1-13)

 • •   Măsuri specifice cu privire la managementul general al strategiei

1 Măsuri specifice cu privire la managementul general al strategiei - implementare

Anul de referință             2019

Versiune creată pe 28 decembrie 2018

Analiza situației curente

Strategia de Tineret 3acău 2019-2023 este în curs de finalizare și aprobare. Această strategie va permite pregătirea și implementarea primului Plan Anual de Acțiune deTineretîn municipiu. Fiind primul an al implementării, acest plan va servi inclusiv ca un mod de testare a potențialului de implementare a strategiei

Analiza SWOT

Puncte forte

 • *  Cele două entităti cheie în implementarea strategiei de tineret au fost implicate și în procesul de elaborare a acestui document cadru;

- Realizarea planu ui de acțiune la început de an oferă premisele unei implementări la nivelul dorit;

 • *   Conținutul și stri ctura strategiei precum și structura propusă pentru un plan a îual permite o planificare simplă și totuși consistentă pentm anul 2019;

Puncte slabe

» Nu sunt încă creste unitățile de management pentru implementare; » Nu există bugete aprobate pentru anul 2019 la niciun nivel administrativ;

* în trecerea în noul an strategia în sine nu este încă adoptată;

° Strategia nu a fost încă prezentată și promovată la nivelul ecosistemului de tineret local deci nu este cunoscută încă;

Oportunități

» Strategia oferă premisele planificării detaliate a unor inițiative;

• Strategia în sine oferă șansa accesării unor fonduri mai consistente și implicarea uncr parteneri în implementare;

Pericole

« Fără o alocare consistentă pentru inițiativele cheie ale strategiei există un risc de imposibilitate a atingerii obiectivelor dorite;

â STRATEGIA DE

Pagina 2


TINERET BACĂU

2059-2023

Puncte de focus pentru acest an

Focus 1

Crearea și consolidarea Planului Anual de Acțiune ca un mod regândit de implementare și monitorizare a demersurilor pentru tineri și sectorul detineretîn municipiul Bacău.

Focus 2

Conștientizarea abordărilor, priorităților și inițiativelor cheie în rândul tuturor factorilor interesați, atât la nivel local cât și la nivel național pentru a sprijini și a se implica în demersurile lansate în acest cadru strategic.

Focus 3

Lansarea fiecărei inițiative cheie la nivel recomandat de strategie precum și conceperea și planificarea acelora care urmează să fie lansate în anii următori.

Focus orizontal

Crearea entităților de management pentru implementarea strategiei, formarea tuturor grupurilor de lucru, monitorizarea eficienței funcționării acestora.

NotițeSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023

I Inițiativă cheie - implementare

Anul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

Stadiu

Intensitate


IC-1 CENTRUL DE TINERET

PROGRAMARE, IMPLEMENTARE

• •••


IC-1 CENTRUL DE TINERET


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 1-1

Crearea conceptului de funcțiuni

Descriere

Analiza rezultatelor generare de workshop-ul CREATE CINEMA din 2017 care a furnizat mai multe concepte de funcțiuni pentru un centru de tineret. Adaptarea acestor idei, transpunerea lor în planuri practice adaptate noii clădiri identificate pentru Centrul de Tineret

Durată

lanuarie-Februarie

Măsura 1-2

Pregătirea și amenajarea Centrului

Descriere

Clădirea este identificată dar este nevoie de activități minore de reparații și de amenajare a diferitelor spații conform funcțiunilor identificate pentru acestea (casă și grădină, inclusiv).

Durată

lanuarie-Aprilie

Măsura 1-3

Planificarea și setarea aspectelor de management administrativ

Descriere

Planificare detaliată, stabilire responsabilități, roluri, identificarea persoanelor implicate pentru gestiunea responsabilităților.

Durată

Martie-Aprilie

Măsura 1-4

Realizarea instrumentelor de branding și promovare a centrului

Descriere

Pagină web, platformă de nzervări, instrumente de branding și comunicare la fața locului pentru Centru, instrumente de contactare a centrului, promovare acestora. Pregă :irea evenimentului de lansare.

Durată

Martie-Aprilie

â STRATEGIA DE


TINERET BACĂU

2019-2023

Măsura 1-5

Lansarea publică a Centrului de Tineret

Descriere

Introducerea Centrului în ecosistemul de tineret local, realizarea primului eveniment public în cadrul Centrului la un an de la încheierea programului Bacău Capitala Tineretului din România

Durată

Mai

Măsura 1-6

Prima perioadă de management

Descriere

Demararea activităților permanente, managementul activităților găzduite, promovarea centrului, activități specifice de administrare.

Durată

Mai-August

Măsura 1-7

Evaluarea intermediară a funcționării

Descriere

Analiza primelor patru luni de funcționare, definirea unor măsuri de îmbunătățire a funcționării centrului.

Durată

August

Măsura 1-8

A doua perioadă de management

Descriere

Implementarea măsurilor ce îmbunătățire formulate prin activitatea de evaluare intermediară.

Continuarea activităților pe rmanente, managementul activităților găzduite, promovarea centrului, activități specifice de administrare.

Durată

Septembrie-Decembrie

Măsura 1-9

Evaluare 2019 și planificare 2020

Descriere

Evaluarea primelor 8 luni d ? funcționare, planificarea anului viitor inclusiv la nivel de evenimente mai mari legate de Centru (workshop-uri gestionate la nivel central, mini-conferin :e, etc.)

Durată

Decembrie


!C-1 CENTRUL DE TINERET


O STRATEGIA DE


Etapele implementării


Luna

1-1 Crearea conceptului de funcțiuni

1-2 Pregătirea și amenajarea Centrului
1-3 Planificarea și setarea aspectelor de management administrativ


1-4 Realizarea instrumentelor de brandingși promovare a centrului


1-5 Lansarea publică a Centrului de Tineret


1-6 Prima perioadă de management


1-7 Evaluarea intermediară a funcționării!C~1 CENTRUL DETSNERET


1-8 A doua perioadă de management


1-9 Evaluare 2019 și planificare 2020


Notițe


â STRATEGIA DE


I Inițiativă cheie - implementare

Anul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

IC-2. VOLUNTIN BACAU

Stadiu

PROGRAMARE

Intensitate


• ••••


IC-2. VOLUNTIN BACAU


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 2-1

Conceptualizarea detaliată a inițiativei

Descriere

Pe baza experiențelor din programul Bacău Capitala Tineretului din România se realizează un plan de dei aliu cu privire la o rețea urbană de management al voluntarilor, care cuprinde toate aspectele și instrumentele funcționale necesare. Este de dorit și realizarea încă unei analize la nivelul tinerilor ce au fost implicați deja în activități de voluntariat.

Durată

Mai-lunie

Măsura 2-2

Dezvoltarea instrumentelor de lucru pentru managementul voluntarilor

Descriere

Pe baza planului detaliat, în caz de nevoie și subcontractarea unor entități specializate sau unor experți în domeniul formării, dezvoltării personale.

Durată

lunie-August

Măsura 2-3

Dezvoltarea instrumentelor de recunoaștere a competențelor

Descriere

Analize unor instrumente similare existente, adaptarea acestora pentru nevoile locale.

Durată

August-Septembrie

Măsura 2-4

Formarea resursei umane pentru lansarea Voluntin și pentru realizarea unei testări pilot

Descriere

Formare dedicată pentru persoanele implicate în pregătirea și managementul voluntarilor. Verificarea funcționalităților instrumentelor.

Durată

Octombrie

O STRATEGIA DE


on


-3' cu


Măsura 2-5

Realizarea unei testări pilot cu ocazia uni eveniment de mai mare anvergură (propunere Agora Bacău)

Descriere

Se realizează o testare live în cadrul unui eveniment de tineret de anvergură. Se testează toate aspectele ce țin de experiența voluntarului pe parcursul pregătirii și implementării evenimentului până la nivel de certificare a persoanei după eveniment.

Durată

Noiembrie

Măsura 2-6

Evaluarea pilotării, corecții în instrumente și aspecte de management

Descriere

Pe baza experienței practice dobândite prin testare se fac îmbunătățiri la instrumentele și metodele de lucru cu voluntarii.

Durată

Noiembrie

Măsura 2-7

Planificarea lansării publice din următorul an

Descriere

Se pregătește campania de lansare prin care rețeaua urbană "Voluntin” devine complet operațională începând din 2020 și prin care tineri din Bacău se pot înscrie în program.

Durată

Noiembrie-Decembrie

Măsura 2-8

Realizarea planului de acțiune pentru 2019

Descriere

Planificarea activităților și măsurilor specifice ce urmează a fi întreprinse pe parcursul anului 2020.

Durată

Decembrie


IC-2. VOLUNTIN BACĂU


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


"U OJ


92 d’


OJ


oo


Etapele implementării

Luna

1 2 3 4 5 6789 10 11 12

• •


2-1 Conceptualizarea detaliată a inițiativei

fiVOVS NilNHlOA 7~3î


2-2 Dezvoltarea instrumentelor de lucru pentru managementul voluntarilor 2-3 Dezvoltarea instrumentelor de recunoaștere a competențelor 2-4 Formarea resursei umane pentru lansarea Voluntin și pentru realizarea unei testări pilot 2-5 Realizarea unei testări pilot cu ocazia uni eveniment de mai mare anvergură (propunere Agora Bacău)


2-6 Evaluarea pilotării, corecții în instrumente și aspecte de management

2-7 Planificarea lansării publice din următorul an 2-8 Realizarea planului de acțiune pentru 2019

Notițe

â STRATEGIA DE

Anul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

IC-3. PLATFORMA BACAU PENTRU TINERI

Stadiu

CONCEPERE

Intensitate

• •


Măsuri principale pe parcursul anului de referință


Măsura 3-1

Planificarea generalizată a platformei

Descriere

Realizarea unui plan detaliat cu privire la rolul și funcționalitățile platformei. Analiza unor inițiative similare din țară și din Europa. Organizarea unei sesiuni dedicate în acest sens cu invitarea unor experți din țară și străinătate.

Durată

lulie-August

Măsura 3-2

Realizare tehnică a platformei

Descriere

Realizarea unei specificații tehnice cu descrierea funcționalităților, contractarea unei compani specializate în web-design și programare, realizarea efectivă a platformei “Bacău pentru Tineri”.

Durată

Septembrie-Noiembrie

Măsura 3-3

Realizarea instrumentelor de promovare a platformei

Descriere

Conceperea și dezvoltarea instrumentelor de comunicare și promovare adițională a platformei. Implicarea unor furnizori de producție și servicii.

Durată

Octombrie-Noiembrie

Măsura 3-4

Workshop formare echipă editorială și de dezvoltare conținut

Descriere

Crearea echipei editoriale, formarea lor specifică în domeniul activității editoriale.

Durată

Noiembrie


IC-3. PLATFORMA BACAU PENTRU TINERI


STRATEGIA DE


“o a> era

d'

O


Măsura 3-5

Realizare plan editorial 2020

Descriere

Dezvoltarea planului cu privire la tipurile de conținut ce vor fi create și promovate pe parcursul anului 2020.

Durată

Noiembrie-Decembrie


Etapele implementării

Luna

123456789

10 11 12

3-1 Planificarea generalizată a platformei

• •

3-2 Realizare tehnică a platformei

• •

3-3 Realizarea instrumentelor de promovare a platforme

3-4 Workshop formare echipă editorială și de dezvoltare zonținut

3-5 Realizare plan editorial 2020


!C-3. PLATFORMA BACAU PENTRU TINERI


NotițeSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023Anul de referință


2019


Versiune creată pe 28 decembrie 2018


Denumire

IC-4. ETB NEXT [ECOSISTEMUL DE TINERET BACĂU]

Stadiu

Intensitate

PROGRAMARE, IMPLEMENTARE

• ••


Măsuri principale pe parcursul anului de referință


Măsura 4-1

Analiza nevoilor specifice a ecosistemului

Descriere

0 sesiune de analiză a neve ilor specifice completată și de un sondaj online.

Durată

Februarie

Măsura 4-2

Realizare document de analiză a stării ecosistemului de tineret

Descriere

Un document fundamentat pe baza analizei realizate care este pus și în contextul strategiei de tineret. Documentul poate oferi un punct de reper atât pentru activitățile de formare planificate pentru anul 2019 cât și pentru planificarea unor măsuri de- mai lungă durată care acoperă mai multe planuri anuale.

Durată

Martie-Aprilie

Măsura 4-3

Pregătire activități de formare și dezvoltare

Descriere

Planificare tehnică a implementării activităților de formare și dezvoltare identificate pentru acest ar.

Durată

Mai

Măsura 4-4

Implementare activități de formare și dezvoltare

Descriere

Derularea activităților de fermare și dezvoltare, organizare tehnică și profesională, anunțuri interne sau publice, selectarea participanților, derulare efectivă, evaluarea fiecărei activități în parte.

Durată

lunie-Octombrie


IC-4. ETB NEXT [ECOSISTEMUL DE TINERET BACĂU]


STRATEGIA DEMăsura 4-5

Analiză a nevoilor pentru anul 2020 și realizarea planului de activități de formare și dezvoltare

Descriere

Similar planificării pentru 2019 dar adus mai în față pentru ca planul final să fie deja disponibil la începutul noului ciclu de implementare anuală.

Durată

Noiembrie-Decembrie


Etapele implementării


Luna


6  7  8  9  10 11 12


4-1 Analiza nevoilor specifice a ecosistemului


4-2 Realizare document de analiză a stării ecosistemului de tineret


4-3 Pregătire activități de formare și dezvoltare


4-4 Implementare activități de formare și dezvoltare


4-5 Analiză a nevoilor pentru anul 2020 și realizarea planului de activități de formare și dezvoltare


Notițe


!C-4. ETB NEXT [ECOSISTEMUL DE TINERET BACĂU)
Denumire


IC-5. AGORA BACAU


Stadiu


Intensitate


Anul de referință

Versiune creată pe


PROGRAMARE, IMPLEMENTARE


• ••


2019


28 decembrie 2018


IC-5. AGORA BACAU


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 5-1


Descriere


Planificare generală activități de dialog structurat în 2019

Realizarea unui plan în detaliu cu privire la activități de dialog structurat, dezbateri, discuții tematice, teme de interes, etc. Realizarea unui prim plan detaliat cu privire la un eveniment principal de dialog structurat împreună cu organizația care a fost gazda evenimentului Agora Tinerilor Băcăuani din anul 2018.

Durată


Martie


Măsura 5-2


Derularea activităților de dialog structurat


Descriere


Durată


Organizarea tehnică și derularea fiecărei activități de acest tip, inclusiv aducerea unor experți din c omeniile vizate de domeniul adresat de fiecare activitate în parte.

Aprilie-Decembrie


Măsura 5-3


Comunicare, promovare activități de dialog structurat


Descriere


Durată


Anunțarea, promovarea prealabilă cu scopul de atrage cât mai mulți participanți și promovarea 'ezultatelor fiecărei activități de acest tip. Aprilie-Decembrie


Măsura 5-4


Conceptualizare profesională a evenimentului principal


Descriere


Realizarea unui concept general cu privire la temele abordate, formatul propus, invitații cheie, forrr atul concluziilor evenimentului, profilul participanților, etc. Realizarea unei etapizări a pregătirii tehnice a evenimentului.


Durată


August-Septembrie


â STRATEGIA DE

"O

CU

QQ d'

CM


Măsura 5-7

Evaluarea concluziilor și publicarea acestora sub forma unor documente de poziție

Descriere

Evaluarea tuturor temelor adresate și dezbaterilor ce au avut loc în cadrul evenimentului principal da' și al activităților complementare derulate pe parcursul anului. Publicarea unui sau mai multor documente de poziție despre situația tinerilor din Bacău, situație pusă și în contextul viziunii, misiunii, obiectivelor și priorități lor stabilite de Strategia de Tineret Bacău 2019-2023.

Durată

Noiembrie-Decembrie

Măsura 5-5

Organizare tehnicăși promovare eveniment principal

Descriere

Derularea activităților de organizare și promovare conform etapelor stabilite în conceptul profesional.

Durată

Septembrie-Noiembrie

Măsura 5-6

Derularea evenimentului principal anual

Descriere

Derularea evenimentului principal în linie cu planurile existente. Conectarea evenimentului ca testarea platformei Voluntin, conform planului pentru IC-2.

Durată

Noiembrie


ÎC-5. AGORA BACAU


Etapele implementării

Luna

Planificare generală activități de dialog structurat în 2019

Derularea activităților de dialog structurat

Comunicare, promovare activități de dialog structurat

Conceptualizare profesională a evenimentului principal

Organizare tehnică eveniment principal

Derularea evenimentului principal anual

Evaluarea concluziilor și publicarea acestora sub forma u nor documente de poziție

Notițe

â STRATEGIA DE

12 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


cu

QQ

o'

cu


Anul de referință             2019

>

Versiune creată pe 28 decembrie 2018

Denumire

IC-6. BACAU PARTICIPATIV

Stadiu

CONCEPERE, PROGRAMARE:

Intensitate

• ••••


IC-6. BACAU PARTICIPATIV


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 6-1

Dezvoltare concept detaliat al mecanismelor participative

Descriere

Această măsură presupune organizarea unor sesiuni creative prin care se prezintă unele modele d arulate în cadrul inițiativei Com’On Europe cu participarea a 8 orașe europene. Se stabilesc formatele și metodele dezvoltării unor mecanisme de bugetare participativă. Pa baza deciziei cu privire la formatul agreat, se dezvoltă mai multe documente de bază printre care și o propunere de regulament ce stabilește bazele mecanismelor participative.

Durată

Aprilie-Mai

Măsura 6-2

Consultare factori cheie cu privire la asocierea cu această inițiativă cheie

Descriere

Pe baza regulamentului pre pus se organizează mai multe discuții cu factori cheie ce pot avea un rol aparte în lansarea și derularea unei bugetări participative (organizații gazdă, facilitatori, etc.)

Durată

lunie-lu lie

Măsura 6-3

Dezvoltarea instrumentelor și mecanismelor participative

Descriere

Pe baza documentelor de bază se dezvoltă instrumentele specifice necesare derulării unui mecanism de bugetare participativ (instrumente de lucru cu grupuri de tineri, instrumente pentru facilitatori, formarea grupuri de facilitatori și de organizații >azdă, etc.)

Durată

August-Septembrie

â STRATEGIA DE


"O cu


era


d'


cu


Măsura 6-4

Dezvoltarea instrumente și campanii promovare

Descriere

Se dezvoltă instrumentele si canalele de comunicare necesare derulării etapei de informare, consultare și activare a grupurilor de tineri. Această măsură presupune realizare? unui design specific și adaptarea designului pentru diferite forme de transmitere a informației.

Durată

August-Septembrie

Măsura 6-5

Lansare publică proces de înscriere inițiative pentru 2020

Descriere

Deschiderea oportunității către tineri și grupurile acestora de a propune inițiative de activare comunitară în Bacău pe parcursul anului 2020. Demararea activităților de promovare precum și a activităților de facilitare a pregătirii inițiativelor.

Durată

Octombrie

Măsura 6-6

Informare, Consultare, Activare

Descriere

Derularea activităților de informare directă și indirectă a tinerilor, organizarea unor sesiuni de informare dedicată, organizarea unor sesiuni de facilitare a dezvoltării unor idei practice pentru comunitate, asistarea tinerilorîn elaborarea inițiativelor

Durată

Octombrie-Decembrie

Măsura 6-7

Pregătirea următoarelor etape și realizare plan detaliat pentru 2020

Descriere

Dezvoltarea instrumenteloi necesare derulării etapelor ulterioare din procesul participativ (evaluarea tehnică a inițiativelor, vizualizare publică a tuturor inițiativelor, mecanism de vot public, instrumente promovare a derulării inițiativelor).

Durată

Noiembrie-Decembrie

Măsura 6-8

Finalizarea portofoliului de inițiative propuse de către tineri

Descriere

Finalizarea etapei de înscriere a inițiativelor, asistență tehnică în finalizare și depunerea portofoliului final de inițiative către municipalitate pentru evidență.

Durată

Decembrie


IC-6. BACAU PARTICIPATIV


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023Etapele implementării


Luna

6-1 Dezvoltare concept detaliat al mecanismelor participative

6-2 Consultare factori cheie cu privire la asocierea cu această inițiativă cheie

6-3 Dezvoltarea instrumente și mecanisme participative

6-4 Dezvoltarea instrumente și campanii promovare

6-5 Lansare publică proces de înscriere inițiative pentru z 020

6-6 Informare, Consultare, Activare

6-8 Pregătirea următoarelor etape și realizare plan detaliat pentru 2020

6-7 Finalizarea portofoliului de inițiative propuse de către- tineri

• •

• ©

• • •

• •


!C-6. BACĂU PARTICIPATIV


Notițe
CO


Etapele implementării


Luna

7-1 Analiză cu privire la activitățile principale ale inițiativei cheie

7-2 Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale Bacăului


12345 6789 10 11 12

• •


7-3 Derularea activităților de reprezentare la evenimente naționale -semestrul I

7-4 Derularea activităților de asistență în găzduirea unor evenimente de anvergură națională - semestrul I


7-5 Evaluare intermediară


7-6 Derularea activităților de reprezentare la evenimente naționale -semestrul II

7-7 Derularea activităților de asistență în găzduirea unor evenimente de anvergură națională - semestrul II

7-8 Evaluarea activităților din inițiativa cheie și planificarea unor îmbunătățire pentru 2020


• •••••


• •••••


Notițe


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


IC-6. BACAU PARTICIPATIVAnul de referință

Versiune creată pe


2019

28 decembrie 2018


Denumire

IC-7. R0-C0NNECT

Stadiu

PROGRAMARE, IMPLEMENTARE

Intensitate

• •••


IC-7. R0-C0NNECT


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 7-1

Analiză cu privire la activitățile principale ale inițiativei cheie

Descriere

0 analiză și consultare a ecosistemului de tineret din Bacău cu privire la inițiative și proiecte de anvergură națională pe care intenționează să organizeze pe parcursul anului, precum și realizarea unei radiografii cu privire la evenimente națio nale în care se implică organizațiile de și pentru tineret în vederea pregătirii promovării Bacăului.

Durată

lanuarie-Februarie

Măsura 7-2

Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale Bacăului

Descriere

Realizare materiale și instrumente de promovare a Bacăuluiu, strategiei, obiectivelor, etc.

Durată

Martie

Măsura 7-3

Derularea activităților de reprezentare la evenimente naționale -semestrul 1

Descriere

Sprijinul deplasării organizațiilor și reprezentanților lor la diferite evenimente naționale cu materiale de informare, cu pregătirea lor despre mesajele cheie ce pot fi transmise despre strategie și măsurile implementate în contextul acesteia.

Durată

Martie-lunie


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023

□ cu


rv> o


Măsura 7-4

Derularea activităților de asistență în găzduirea unor evenimente de anvergură națională - semestrul 1

Descriere

Asistarea organizațiilor băcăuane care găzduiesc activități și evenimente cu participare națională cu materiale informative, prezentări despre cadrul strategic și măsurile impler lentate în acest context.

Durată

Martie-lunie

Măsura 7-5

Evaluare intermediară

Descriere

Analiza feedback-urilor primite de la reprezentanții băcăuani deplasați la evenimente naționale cu pl ivire la utilitatea informațiilor și materialelor despre Bacău și strategie. Analiza reacțiilor primite de la participanții naționali cu privire la informațiile primite despre Bacău și despre cadrul strategic creat în domeniul tineretului.

Durată

Iulie

Măsura 7-6

Derularea activităților de reprezentare la evenimente naționale -semestrul II

Descriere

Sprijinul deplasării organizațiilor și reprezentanților lor la diferite evenimente naționale cu materiale de informare, cu pregătirea lor despre mesajele cheie ce pot fi transmise despre strategie și măsurile implementate în contextul acesteia.

Durată

lulie-Decembrie

Măsura 7-7

Derularea activităților de asistență în găzduirea unor evenimente de anvergură națională - semestrul II

Descriere

Asistarea organizațiilor bă zăuane care găzduiesc activități și evenimente cu participare națională cu materiale informative, prezentări despre cadrul strategic și măsurile implementate în acest context.

Durată

lulie-Decembrie

Măsura 7-8

Evaluarea activităților din inițiativa cheie și planificarea unor îmbunătățire pentru 2020

Descriere

Analiza detaliată a modului de funcționare a acestei inițiative cheie și planificarea unor îmbunătățiri la nivel de instrumente, formă de asistență.

Durată

Decembrie


jC_7 R0-C0NNECT
Anul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

IC-8. ORAȘ TANAR

Stadiu

PROGRAMARE

Intensitate

• ••


IC-8. ORAȘ TANAR


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 8-1

Găzduire de echipă de experți ai certificării

Descriere

în urma solicitării certificăr i, primirea echipei de experți cu ocazia vizitelor de analiză și monitorizare, precum și furnizarea continuă a informațiilor solicitate în procesul de analiză.

Durată

Octombrie-Noiembrie

Măsura 8-2

Stabilirea măsurilor de îmbunătățire pentru anii 2020-2021

Descriere

Realizarea unui plan pentru îmbunătățirea condițiilor specifice la care se referă certificatul de cali rate pentru menținerea și îmbunătățirea calificativelor până la următoarea certificare.

Durată

Noiembrie-Decembrie

Măsura 8-3

Comunicarea publică a certificării

Descriere

Anunțarea publică a faptului că municipiul Bacău a fost certificat ca oraș tânăr și anunțarea măsurilor de îmbunătățire propuse.

Durată

Decembrie

â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


u cu


OKI


cu


ro


Etapele implementării

Luna

8-1 Găzduire de echipă de experți ai certificării

8-2 Stabilirea măsurilor de îmbunătățire pentru anii 202C-2021

8-3 Comunicarea publică a certificării

1 2 3 4 5 6789 10 11 12

• •

• •

e


Notițe

dVNvl SVHO ’S' J!
Anul de referință

2019

Versiune creată pe

28 decembrie 2018

o i

(£>

ro

o

Denumire

IC-9. LOCUL MEU

<_ r~

IZ

Stadiu

CONCEPERE

m

CZ

Intensitate

• •

Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 9-1 Realizarea unui concept de bază a inițiativei cheie

Descriere Pe baza strategiei și descrierii de bază a inițiativei se stabilește un prin concept mai detaliat despre aceasta care conține mai multe propuneri cu privire la aplicabilitate și funcționalitate

Durată        Martie

Măsura 9-2


Descriere


Durată


Consultarea cu o varietate mare de factori interesați despre conceptul de bază

Demararea unorîntâlniri directe sau mese rotunde cu implicarea unei varietăți mari de organizați și instituții care pot contribui la identificarea unor spații specifice care pot constitui nucleul acestei inițiative cheie. Discutarea aspectelor din canceptul inițial, strângerea unor reacții și opinii. Aprilie-lu lie


Măsura 9-3 îmbunătățirea conceptului de bază

Descriere îmbunătățirea conceptului care va sta la fundamentarea unui plan de detaliu. în această etapă se va analiza și posibilitatea de conectare cu alte inițiative cheie, cum ar fi Bacău Participativ, Umanoteca sau altele.

Durată        August


Măsura 9-1


Realizarea plan detaliat pentru 2020


Descriere


Durată


Dezvoltarea unui scenariu detaliat cu privire la lansarea din anul viitor și o primă etapă de implementare în care se pot testa practic diverse forme de măsuri și activări în comunitate.

Septembrie-Octombrie


TINERET BACAU

2019-2023Etapele implementării

Luna

9-1 Realizarea unui concept de bază a inițiativei cheie

9-2 Consultarea cu o varietate mare de factori interesați despre conceptul de bază

9-3 îmbunătățirea conceptului de bază

9-4 Realizarea plan detaliat pentru 2020

Notițe

â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023

6  7  8  9 10 11 12


!C~9. LOCUL MEUAnul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

IC-10. BACAU IN LUME

Stadiu

CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE

Intensitate

• •••


IC-10. BACAU IN LUME


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 10-1

Analiză cu privire la activitățile principale ale inițiativei cheie

Descriere

0 analiză și consultare a ecosistemului de tineret din Bacău cu privire la inițiative și proiecte cu componentă internațională pe care intenționează să le organizeze pe parcurs j! anului, precum și realizarea unei radiografii cu privire la evenimente cu participare internațională în care se implică organizațiile de și pentru tineret în vederea pregătirii promovării Bacăului.

Durată

lanuarie-Februarie

Măsura 10-2

Consultare cu tineri băcăuani despre promovarea Bacăului

Descriere

Complementar analizei din prima măsură, se va organiza o sesiune creativă prin care se va lucra creativ pe ce anume merită a fi promovat despre Bacău, atât la nivel de generalități cât și la nivel de particularități, povești individuale, etc.

Durată

Martie

Măsura 10-3

Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale Bacăului

Descriere

Realizare materiale și instrumente de promovare a Bacăului în engleză sau alte limbi de circulație intei națională, depinzând și de nevoi (de exemplu italiană).

Durată

Martie


STRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023

d’

oj


no CD


Măsura 10-4

Pregătirea și derularea activităților de reprezentare în lume - semestrul 1

Descriere

Sprijinul deplasării organizațiilor și reprezentanților lor la diferite evenimente internaționale cu materiale de informare, cu pregătirea lor despre mesajele cheie ce pot fi transmise despre strategie și măsurile implementate în contextul acesteia. Punerea la dispoziție a unor materiale de promovare și persoanelor tinere ce doresc să devină ambasadori ai orașului. Organizarea unor sesiuni de pregătire a promovării.

Durată

Martie-lunie

Măsura 10-5

Derularea activităților de asistență în găzduirea unor evenimente de anvergură internațională - semestrul 1

Descriere

Asistarea organizațiilor băcăuane care găzduiesc activități și evenimente cu participare internațională cu materiale informative, prezentări despre cadrul strategic și măsurile implementate în acest context.

Durată

Martie-lunie

Măsura 10-6

Evaluare intermediară

Descriere

Analiza feedback-urilor primite de la reprezentanții băcăuani deplasați la evenimente naționale cu privire la utilitatea informațiilor și materialelor despre Bacău și strategie. Analiza reacțiilor primite de la participanții naționali cu privire la informațiile primite despre Bacău și despre cadrul strategic creatîn domeniul tineretului.

Durată

Iulie

Măsura 10-7

Pregătirea și derularea activităților de reprezentare în lume - semestrul 1

Descriere

Sprijinul deplasării organizațiilor și reprezentanților lor la diferite evenimente internaționale cu materiale de informare, cu pregătirea lor despre mesajele cheie ce pot fi transmise despre strategie și măsurile implementate în contextul acesteia. Punerea la dispoziție a unor materiale de promovare persoanelor tinere ce doresc să devină ambasadori ai orașului. Organizarea unor sesiuni de pregătire a promovării.

Durată

lulie-Decembrie


!C-10. BACAU IM LUME


â STRATEGIA DE

TINERET BACĂU

2019-2023


CU


Măsura 10-8

Derularea activităților de asistență în găzduirea unor evenimente de anvergură internațională - semestrul II

Descriere

Asistarea organizațiilor băcăuane care găzduiesc activități și evenimente cu participare internațională cu materiale informative, prezentări despre cadrul strategic și măsurile implementate în acest context.

Durată

lulie-Decembrie


Măsura 10-9

Evaluarea activităților din inițiativa cheie și planificarea unor îmbunătățire pentru 2020

Descriere

Analiza detaliată a modului de funcționare a acestei inițiative cheie și planificarea unor îmbunătățiri la nivel de instrumente, formă de asistență.

Durată

Decembrie


!C-10. BACĂU !M LUME


Etapele implementării


Luna


6  7  8  9  10 11 12


10-1 Analiză cu privire la activitățile principale ale inițiativei cheie • •


10-2 Consultare cu tineri băcăuani despre promovarea B acăului


10-3 Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale Bacăului


10-4 Pregătirea și derularea activităților de reprezentare n lume-semestrul I

10-5 Derularea activităților de asistență în găzduirea uno' evenimente de anvergură internațională - semestrul I


10-6 Evaluare intermediară


10-7 Pregătirea și derularea activităților de reprezentare n lume -semestrul I

10-8 Derularea activităților de asistență în găzduirea uno' evenimente de anvergură internațională - semestrul II

10-0 Evaluarea activităților din inițiativa cheie și planificarea unor îmbunătățire pentru 2020


• •••••


• •••••


NotițeSTRATEGIA DE " TINERET BACĂU

2019-2023


no OJ

°3

5’

£U

IXi OO


Anul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

IC-11. UMANOTECA

Stadiu

CONCEPERE, PROGRAMARE:

Intensitate

• •


IC-ii. UMANOTECA


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 11-1

Realizarea unui concept de bază a inițiativei cheie

Descriere

Pe baza strategiei și descrierii de bază a inițiativei se stabilește un prim concept mai detaliat despre aceasta care conține mai multe propuneri cu privire la aplicabilitate și funcționalitate.

Durată

Martie

Măsura 11-2

Consultarea cu o varietate mare de factori interesați despre conceptul de bază

Descriere

Demararea unor întâlniri directe sau mese rotunde cu implicarea unei varietăți mari de organizați și instituții care pot reprezenta punctul de pornire și sursa unor oameni care sunt dispuși să-și împărtășească experiențele și priceperea c in anumite domenii. Discutarea aspectelor din conceptul inițial, strângerea unor reacții și opinii.

Durată

Aprilie-lulie

Măsura 11-3

îmbunătățirea conceptului de bază

Descriere

îmbunătățirea conceptului care va sta la fundamentarea unui plan de detaliu. în această etapă se va analiza și posibilitatea de conectare cu alte inițiative cheie, cum ar fi Bacău Participativ, Locul Meu sau altele.

Durată

August

STRATEGIA DETINERET BACĂU

2019-2023

Măsura 11-4

Realizarea plan detaliat pentru 2020

Descriere

Dezvoltarea unui scenariu detaliat cu privire la lansarea din anul viitor și o primă etapă de implementare în care se pot testa practic diverse forme de măsuri și activări de implicare a unor oameni din comunitate.

Durată

Septembrie-Octombrie


Etapele implementării


Luna


6  7  8  9 10 11 12


11-1 Realizarea unui concept de bază a inițiativei cheie

11-2 Consultarea cu o varietate mare de factori interesați despre conceptul de bază

11-3 îmbunătățirea conceptului de bază

11-4 Realizarea plan detaliat pentru 2020


NotițeSTRATEGIA DE TINERET BACĂU 2019-2023


"O <u


era


Anul de referință

Versiune creată pe


2019

28 decembrie 2018


Denumire

IC-12. MONETIN

Stadiu

CONCEPERE

Intensitate

• •


IC-12. MONETIN


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 12-1

Realizarea unui concept de bază a inițiativei cheie

Descriere

Pe baza strategiei și descrierii de bază a inițiativei se stabilește un prin concept mai detaliat despre aceasta care conține mai multe propuneri cu privire la aplicabilitate și funcționalitate. Se face o analiză de bază despre ce resurse pot fi implicate și tranzacționate prin moneda virtuală.

Durată

Iulie

Măsura 12-2

Consultarea cu o varietate mare de factori interesați despre conceptul de bază

Descriere

Demararea unor întâlniri directe sau mese rotunde cu implicarea unei varietăți mari de organizați și instituții (inclusiv companii) care pot fi nucleul acceptării acestei monede virtuale în activitatea lor de furnizare de produse sau prestare servicii. Pe de altă parte, consultarea tinerilor despre resursele pe care ei ar fi dispuși să le împărtășească în acest fel. Discutarea aspectelor din conceptul inițial, strângerea unor reacții și opinii.

Durată

August-Septembrie

Măsura 12-3

îmbunătățirea conceptului de bază

Descriere

îmbunătățirea conceptului care va sta la fundamentarea unui plan de detaliu. Se realizează o analiză detaliată despre cum ajută IC-11 toate celelalte inițiative cheie și cum poate veni în completarea acestora.

Durată

Octombrie

â STRATEGIA DE


TINERET BACĂU

2019-2023

Măsura 12-4

Realizarea unui plan tehnic detaliat

Descriere

Pe baza tuturor informațiilor avute la dispoziție se realizează o primă specificație tehnică cu privire la instrumentele de a căror funcționare depinde întregul mecanism de monedă virtuală și cu privire la alte instrumente de completare de care este nevoie pentru un proiect cadru potrivit.

Durată

Octombrie-Noiembrie

Măsura 12-5

Realizarea plan general pentru 2020

Descriere

Dezvoltarea unui scenariu detaliat cu privire la lansarea din anul viitor și o primă etapă de implementare în care se pot testa practic diverse forme de măsuri și activări de implicare a unor oameni din comunitate.

Durată

Decembrie


!C-12. MONETIN


Etapele implementării


Luna

12-1 Realizarea unui concept de bază a inițiativei cheie

12-2 Consultarea cu o varietate mare de factori interesați despre conceptul de bază

12-3 îmbunătățirea conceptului de bază

12-4 Realizarea unui plan tehnic detaliat

12-5 Realizarea plan general pentru 2020


1  2  3  4  5  6  7

8

9

10

11

12


Notițe


â STRATEGIA DE


“U

CM ora

CM


no


Anul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

IC-13. NIMENI NU RAMANE IN URMA

Stadiu

CONCEPERE, PROGRAMARE, IMPLEMENTARE

Intensitate

• ••••


Măsuri principale pe parcursul anului de referință


IC-13. NIMENI NU RAMANE IN URMA


Măsura 13-1

Formarea Consiliului de Incluziune

Descriere

Acest consiliu are misiunea de a stabili cadrul general și principiile incluziunii în proiectele de tineret implementate în Bacău. Totodată are rolul de a lua decizii strategică în ceea ce privește această inițiativă cheie. Participarea este deschisă pe bază de apel prealabil. Orice persoană implicată își asuma un an de implicare care poate fi reînnoit.

Durată

Februarie

Măsura 13-2

Dezvoltarea principiilor și măsurilor de incluziune

Descriere

Pe baza unor instrumente similare existente la nivel național și european se dezvoltă formele de incluzi jne în proiecte și activități de tineret, instrumente pe baza căruia ofițerii de inzluziune pot asista organizatorii de evenimente și proiecte în implementarea unor măsuri de incluziune.

Durată

Februarie-Martie

Măsura 13-3

Formarea ofițerilor de incluziune

Descriere

Formarea presupune pregătirea persoanelor care vor implicate în mod direct în asistarea organizațiilor de și pentru tineret în adoptarea unor măsuri de incluziune.

Durată

Aprilie


â STRATEGIA DE


X) cu OQ

z>' CD


Măsura 13-4

Demararea publică a inițiativei cheie

Descriere

Prezentarea publică a inițiativei cheie și a formelor de susținere a incluziunii.

Prezentarea modului prin care organizații pot avea acces la această resursă specifică.

Durată

Mai


Măsura 13-5

Monitorizarea și asistarea evenimentelor de tineret din punct de vedere al incluziunii

Descriere

Folosind instrumentele și metodele avute la dispoziție, ofițerii de incluziune vor ajuta la implementarea unor măsuri specifice care vizează tinerii cu oportunități reduse.

Durată

Mai-Decembrie


!C-13. NIMENI NU RAMAME IN URMA


Măsura 13-6

Realizarea și publicarea unui Raport de Incluziune

Descriere

Pe baza informațiilor furnizate de evenimentele și proiecte asistate și pe baza unor reacții primite de la participând care aparțin unor grupuri de tineri cu oportunități reduse se va realiza un prim raport de incluziune care va analiza și fenomenul de oportunitate redusă în general la nivel de comunitate urbană.

Durată

Decembrie


Etapele implementării


Luna


6  7  8  9  10 11 12


13-1 Formarea Consiliului de Incluziune


13-2 Dezvoltarea principii și măsuri de incluziune


13-3 Formarea ofițerilor de incluziune


13-4 Demararea publică a inițiativei cheie


13-5 Monitorizarea și asistarea evenimentelor de tineret din punct de vedere al incluziunii

13-6 Realizarea și publicarea unui Raport de Incluziune


• •••••••


NotițeSTRATEGIA DE ' TINERET BACĂU

2019-2023


"O

°S o CLI

GO ->■


Anul de referință


2019


Versiune creată pe


28 decembrie 2018


Denumire

IC-14. START.BACAU

Stadiu

CONCEPERE, PROGRAMARE:

Intensitate

• ••


w\ s v IC-1z!. START.BACAU


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 14-1

Analiză detaliată a inițiativelor de antreprenoriat la nivel local și regional

Descriere

Se realizează o analiză detaliată cu privire la inițiative, măsuri existente în domeniul dezvoltării antreprenoriatului de către organizații, instituții publice și companii private. Se realizează și o analiză comparativă cu altă măsuri și inițiative existente la nive lul altor orașe românești și europene (mai ales capital naționale și europene de tineret).

Durată

lulie-August

Măsura 14-2

Realizarea unei serii de consultări tematice detaliate pe subiectul inițiativei cheie

Descriere

în urma analizei de bază realizate în cadrul măsurii precedente se organizează o serie de 3-4 c iscuții tematice unde se analizează și verbal măsurile și inițiativele existente la nivel local dar și nevoile actorilor relevanți din domeniul antreprenoriatului și tineretului.

Durată

Septembrie

Măsura 14-3

Realizarea planului anului tematic START.BACĂU

Descriere

Pe baza analizelor preliminare și a consultărilor tematice se dezvoltă un concept detaliat și un progtam tematic pentru anul 2021 care adresează subiectul tineretului, antreprenoriatului într-un context local băcăuan. Procesul de elaborare presupune și realizarea unor întâlniri și consultări adiționale.

Durată

Septembrie-Noiembrie

â STRATEGIA DE

■o a>


Măsura 14-4 Stabilirea planului detaliat de pregătire a anului tematic BACĂU.START

Descriere Pe baza conceptului general pentru anul 2021 se realizează și un plan de

implementare cu focusul principal pe anul de pregătire 2020 care pregătește

Durată


acțiunile următorului an.

Decembrie


Etapele implementării


Luna


12 3 4


5  6  7  8  9 10 11 12


!C-K START.BACAU


14-1 Analiză detaliată a inițiativelor de antreprenoriat la nivel local și

regional

14-2 Realizarea unei serii de consultări tematice detaliate pe

subiectul inițiativei cheie

14-3 Realizarea planului anului tematic START.BACĂU 14-4 Stabilirea planului detaliat de pregătire a anului terr atic BACĂU. START

Notițe

â STRATEGIA DE

cu era

cu

GO

CD


Anul de referință             2019

Versiune creată pe 28 decembrie 2018


Denumire

IC-15. CALEA BACAU

Stadiu

CONCEPERE

Intensitate

• •


IC-15. CALEA BACAU


Măsuri principale pe parcursul anului de referință

Măsura 15-1

Consultare urbană pe nevoile tinerilor cu privire la dezvoltarea personală

Descriere

Se dezvoltă și se implemenzează o consultare generală cu tinerii din localitate cu privire la nevo le și perspectivele lor cu privire la cariera și dezvoltare personală. Consultarea se derulează atât prin întâlniri fizice cât și prin intermediul unui proces de consultare online.

Durată

Septembrie

Măsura 15-2

Realizarea unei hărți a nevoilor tinerilor în ceea ce privește dezvoltarea personală

Descriere

Pe baza consultării din măsura precedentă se realizează o hartă inițială ce va fi discutată și cu factori de decizie și factori e influență asupra subiectului. în urma acestor consultări se 'ealizează o hartă îmbunătățită a nevoilor.

Durată

Septembrie-Octombrie

Măsura 15-3

Analiză generală cu privire la inițiative și activități formale, non-formale și informale care contribuie la dezvoltarea personală

Descriere

Se realizează o analiză apre fundată asupra unor inițiative și măsuri existente deja în domeniul dezvoltării personale. Se analizează bune practici existente în alte orașe cu profil similcr sau alte orașe capitale naționale sau europene ale tineretului.

Durată

Septembrie-Octombrie

â STRATEGIA DE

^2

CȚQ

D

Oj


Măsura 15-4

Realizarea unui concept și program anual tematic pe dezvoltarea personală pentru anul 2023

Descriere

Pe baza rezultatelor măsurilor precedente se dezvoltă un concept al unui program anual pe tineret și dezvoltarea personală. Programul tematic

CD

adresează perioada 2020-2023 cu un focus special pe un an tematic dedicat

i

cri

pe parcursul anului 2023.

CD :>

Durată

Octombrie-Noiembrie

r m

>

CD

>

Măsura 15-5

Stabilirea planului detaliat de pregătire pentru anul 2020

CD

:> c:

Descriere

Pe baza conceptului general pentru anul 2023 se realizează și un plan de implementare cu focusul principal pe anul de pregătire 2020 care urmărește programarea primului an da pregătire.

Durată

Decembrie

Etapele implementării

Luna

123456789

10 11 12

15-1 Consultare urbană pe nevoile tinerilor cu privire la dezvoltarea personală

15-2 Realizarea unei hărți a nevoilor tinerilor în ceea ce p ivește dezvoltarea personală

15-3 Analiză generală cu privire la inițiative și activități fo 'male, non-formale și informale care contribuie la dezvoltarea perso nală

15-4 Realizarea unui concept și program anual tematic pe dezvoltarea personală pentru anul 2023

• •

15-5 Stabilirea planului detaliat de pregătire pentru anul 2020

Notițe

â STRATEGIA DE


D

CU


w

00


U Măsuri specifice cu privire la managementul general al strategiei - implementare

Anul de referință             2019

Versiune creată pe 28 decembrie 2018

12

cn C


Măsura M-l


Descriere


Durată


Pregătirea aprobării finale a Strategiei de Tineret și Planului Anual de Acțiune pentru Tineret 2019

Adoptarea formei finale a strategiei, adoptarea formei finale a planului anual de acțiune pentru anul curent.

lanuarie-Februarie


cn

T3

CD n îzS n CD

n c

13


Măsura M-2


Descriere


Crearea și formarea structurilor și instrumentelor de management și monitorizare a implementării strategiei și planului de acțiune

Crearea tuturor structurilor ce asigura o bună implementare a strategiei


conform capitolului dedica: managementului și implementării, respectiv:


 • •  Grupul de Coordonare Strategică

 • •  Grupul Lărgit de Coordonare Strategică

 • •   Secretariatul Strategiei

 • •   Consiliul consultative d 2 Tineret

 • •   Consiliul Consultativ Senior

 • •  Grupul Național de Asistență și Monitorizare

Durată        Februarie-Martie


Măsura M-3


Elaborarea unui plan de comunicare și promovare a implementării


CD

3 cu

Z3 £J

CD

3

CD

23

G_

CTQ CD 13 CD —s

£U_

(/) r-r -5 £J r-r-

CD era

cd‘

i

3

13_

CD

3

CD

23 r~r

-T

CD


strategiei și planurilor de acțiune

Descriere • Stabilirea unei serii de i istrumente și măsuri pentru comunicarea demersurilor efectuate sub egida acestui cadru strategic (intensitate în timp, canale de comunicare, instrumente de comunicare specifice).


Durată        Februarie-Martie


Măsura M-4


Comunicarea măsurilor implementate în contextul implementării


Descriere


Durată


strategiei și planului de acțiune

Derularea unor activități specifice de comunicare și editoriale având la bază planul de comunicare cât ș detaliile Planului Anual de Acțiune pentru 2019. Aprilie-Decembrie


O STRATEGIA DE


"O CD

d’

CD


Măsura M-5 Evaluare și îmbunătățire mecanisme de finanțare locală


Descriere


Durată


Realizarea unei analize aprofundate și formularea unor recomandări cu privire la îmbunătățirea mecanismelor de finanțare locală precum și prospectarea creării unor mecanisme de finanțare complementară atât din surse publice cât și din surse private.

lulie-Octombrie


L2

£J< cn

G


Măsura M-6

Descriere

Durată


Realizarea Planului Anual de Acțiune pentru Tineret 2020

Dezvoltarea măsurilor specifice pentru 2020 pe baza experienței de implementare a primului plan anual de acțiune și pe baza recomandărilor strategiei cu privire la stadi le și intensitatea fiecărei inițiative cheie în parte. Noiembrie-Decembrie


cn

CD

CD

n

CD

CD

G

13


Etapele implementării


Luna


6  7  8  9  10 11 12


M-l Pregătirea aprobării finale a Strategiei de Tineret și Planului Anual de Acțiune pentru Tineret 2019

M-2 Crearea și formarea structurilor și instrumentelor de management și monitorizare a implementării strategiei și planului de acțiune

M-3 Elaborarea unui plan de comunicare și promovare a implementării strategiei și planurilor de acțiune

M-4 Comunicarea măsurilor implementate în contextul implementării strategiei și planului de acțiune

M-5 Evaluare și îmbunătățire mecanisme de finanțare locală

M-6 Realizarea Planului Anual de Acțiune pentru Tineret 2020


• •

• •

• •

• ••••••••

• • • •

• •


CD

£J~

3

£l) :d £J

CTQ

CD

3

CD :d r-r-

G_

CTQ

CD :j cd —s £J_ £U_ in r-r

r-r

CD

OȚQ. cd‘

i

3

CD

3

CD :d r*T“

CD


Notițe


STRATEGIA DEa>

CȚQ

2

CM

-o-o


1

Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău 2014-2020, https://municipiulbacau.ro/wp-content/ uploads/2017/07/sidu_b jcau_septembrie.pdf

2

Sursa: Cooperarea eurc peana în domeniul tineretului (2010-2018). Sinteză privind Rezoluția privind un

3

CU sistem reînnoit pentru ccoperarea UE în domeniul tineretului https://eur-Iex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/          09.

4

HTML/?uri=LEGISSUM:ef')022&from=RO // 5 Sursa: Secretariatul General al Consiliului (n.r. Uniunii Europene). http://data.consilium.eu opa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/ro/pdf// 6 Idem.                                 —-

5

Sursa: Strategia Națională pentru Tineret 2014-2020.                                                                  -u

O STRATEGIA DE                                                            f

TINERET BACĂU

2019-2023