Hotărârea nr. 127/2019

Hotărârea nr. 127 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica „Mihail Jorai” din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului „O Sole Mio”, ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019.


HOTĂRÂREA NR.127 din 29,03.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Filarmonica ”MihaiI Jora” din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”O Sole Mio”, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 23103/ 25.03.2019 înaintată de Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului ”O Sole Mio”, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019;

  • - Referatul nr. 3371/ 27.03.2019 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”0 Sole Mio”, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019 și punerea la dispoziție a săli;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3372/ 27.03.2019;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 3373/ 27.03.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 526/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 527/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 528/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.529/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Ir

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”0 Sole Mio”, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT și Filarmonicii ”Mihail Jora”.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI