Hotărârea nr. 126/2019

Hotărârea nr. 126 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării în comun a Campionatului Universitar de Înot, ediţia 2019, la Bazinul de Înot Bacău în data de 13 aprilie 2019.


HOTĂRÂREA NR. 126 din 29.03.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării în comun a Campionatului Universitar de înot, ediția 2019, la Bazinul de înot Bacău în data de 13 aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

  • - Adresa nr. 4965/ 25.03.2019 înregistrată la instituția noastră cu nr. 23070/ 25.03.2019 înaintată de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău prin care ne solicită Bazinul de înot Bacău pentru Campionatul Universitar de înot;

  • - Referatul nr. 3322/ 26.03.2019 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune punerea Ia dispoziție a Bazinului de înot Bacău către Universitatea ”Vasile Alecsandri” în data de 13 aprilie 2019;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3357/ 27.03.2019;

  • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3358/ 27.03.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 522/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 523/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 524/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.525/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 ia Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7.) lit. ”a” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării în comun a Campionatului Universitar de înot, ediția 2019, la Bazinul de înot Bacău în data de 13 aprilie 2019.

ART. 2. Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău în data de 13 aprilie 2019, în intervalul orar 11.00-14.00.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Administrare Baze Sportive și Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.