Hotărârea nr. 125/2019

Hotărârea nr. 125 din 29.03.2019 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Năstase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidul Național Liberal.


HOTĂRÂREA NR. 125 din 29.03.2019 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Năstase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidul Național Liberal

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Demisia d-lui Fechet Mircea înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr. 65058/31.01.2019;

 • - Adresa nr. 65120/ 07.03.2019 a Partidului Național Liberal prin care comunică supleantul care să fie supus validării, în persoana d-nei Năstase Maria Raluca;

 • - Procesul Verbal nr. 65135/14.03.2019 al Comisiei de Validare;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2978/ 19.03.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2979/19.03.2019, favorabil;

 • - Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.511/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 6 (2) și art. 7 (1) din Legea nr. 393/ 28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 100 (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

 • - Prevederile art. 31 (3), ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. J” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, rnodificată și completată;

 • - Hotărârea nr. 203/ 23.06.2016 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 31(5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1. - Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al d-nei Năstase Maria Raluca, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea alegerii domniei sale la data de 14.03.2019 și figurează ca supleant pe lista Partidului Național Liberal.

Art 2. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 23.06.2016 se modifică, în sensul că se numește ca membru al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Bacău - ” Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică” d-na Năstase Maria Raluca.

Art. 3. — Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată d-nei Năstase Maria Raluca, Secretarului Comisiei de specialitate nr. 3 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘ]             [NȚĂ


IOAJ             NU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI -