Hotărârea nr. 124/2019

Hotărârea nr. 124 din 29.03.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile APRILIE – MAI 2019.

K'(r&HSf/iw/ 2^c< a/a/ C2> //ft Mfrt/tfft/fff    acău

HOTĂRÂREA NR. 124 din 29.03.2019

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE - MAI 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3022 din 20.03.2019;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr.3023 din 20.03.2019, favorabil; -Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.510/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 35, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 393/ 2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. J” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea 215/ 2001, a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile aprilie - mai 2019 în persoana domnului BÎRZUJLIE.

Art. 2. Președintele de ședința, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 următoarele atribuții principale:

  • a)    conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b)    semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c)    asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d)    supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționarea acestora;

  • e)    aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f)    îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău sau însărcinări date de consiliul local.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINT IOANA-RAL^

(<

V* ■ \


ȘEDINȚĂ


x/j


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPO VICI