Hotărârea nr. 123/2019

Hotărârea nr. 123 din 29.03.2019 privind modificarea destinatiei stabilita initial in Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, din “locuinta” in “ cabinet medical (kinetoterapie)”.HOTĂRÂREA NR. 123 din 29.03.2019

privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, din “locuința” in “ cabinet medical (kinetoterapie)”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Cererea nr. 22239/15.03.2019 a d-nei Hodoroaba Elena prin care solicita schimbarea destinației construcției realizata pe terenul concesionat din «locuința »in « cabinet medical (kinetoterapie)»;

 • - Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hodoroaba Elena;

 • - Referatul nr. 3129/21.03.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 3130/21.03.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3131/21.03.2019 ;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 506/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 507/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 508/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.509/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 19 din Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hodoroaba Elena;

 • - Prevederile H.C.L. nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Reguiamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aprobă modificarea destinației stabilita pentru spațiul realizat pe terenul concesionat in baza Contractului de Concesionare nr. 68881/26.05.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hodoroaba Elena si prevăzută la Art. 1, din “locuința” in “cabinet medical (kinetoterapie), creare gol de usa si acces din exterior”.

 • (2) Se aproba modificarea redeventei concesiunii prevăzută la Art. 5 din Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, de la suma de 170 lei/an, la suma de 357 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2019.

 • (3)  Celelalte prevederi ale Contractului de Concesionare nr. 68881/26.05.2017 sunt si raman in vigoare.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea


PREȘJEDIN IOANA-RA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVTC^