Hotărârea nr. 122/2019

Hotărârea nr. 122 din 29.03.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69235/03.05.2013, de la d-na Ungureanu Marcela, la d-na Bondea Maricica.


HOTĂRÂREA NR. 122 DIN 29.03.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69235/03.05.2013, de la d-na Ungureanu Marcela, la d-na Bondea Maricica

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședința ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Bondea Maricica, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 21675/11.03.2019 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69235/03.05.2013 de la d-na Ungureanu Marcela;

-Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69235/03.05.2013 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Ungureanu Marcela;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 198/30.01.2019 la Biroul Individual Notarial Olga-Aura Enachescu;

-Referatul nr. 3028 /20.03.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 3029 /20.03.20I9

- Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3030/20.03.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.498/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.499/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 500/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 -s-1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; -Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 29( 1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69235/03.05.2013, încheiat pentru suprafața de 69,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-na Ungureanu Marcela la d-na Bondea Maricica.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


EDINȚÂ