Hotărârea nr. 121/2019

Hotărârea nr. 121 din 29.03.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRAIESTE NATURAL S.R.L., la d-na Papi Gabriela.


HOTĂRÂREA NR. 121 DIN 29.03.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRĂIEȘTE NATURAL S.R.L., la d-na Papi Gabriela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședința ordinară la data de

29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Papi Gabriela, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 22122/14.03.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRĂIEȘTE NATURAL S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. TRĂIEȘTE NATURAL S.R.L.;

-Rezoluția nr. 7646/14.06.2018 pronunțata in ședința din data de 14.06.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosarul nr. 29860/13.06.2018 in baza Raportului de repartizare a activelor din data de 31.05.2018;

-Certificatul de Radiere emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in data de 15.06.2018;

-Referatul nr. 3031/20.03.2019 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 3032/20.03.2019;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3033/20.03.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.494/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.495/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.496/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 497/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art, 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 -H .320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007 pentru suprafața de 25,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. TRĂIEȘTE NATURAL S.R.L., la d-na Papi Gabriela, din Bacau.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarii construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Papi Gabriela, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi

comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.