Hotărârea nr. 120/2019

Hotărârea nr. 120 din 29.03.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 29.03.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 78091/ 11.03.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 3108/ 21.03.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 3109/ 21.03.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.489/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.490/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.491/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.492/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 493/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

 • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. — Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018 prin înscrierea în inventarul domeniului privat a următoarelor bunuri:

 • (1) 3,77 mp teren, situat în Bacău, str. Mioriței, nr.72, sc. B, ap.3, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație anexa 1;

 • (2) 5 mp teren, situat în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. C, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație anexa 2;

 • (3) 22,79 mp teren, situat în Bacău, str. Carpați, nr.ISbis, destinația: spațiu comercial, delimitat conform planului de situație anexa 3;

 • (4) 22 mp teren, situat în Bacău, str.Calea Republicii, nr.l, destinația: garaj autorizat, delimitat conform planului de situație anexa 4;

 • (5) 3,67 mp teren, situat în Bacău, str.Energiei, nr.32, sc. A, destinația: cale de acces, delimitat conform planului de situație anexa 5;

 • (6) 8,13 mp teren, situat în Bacău, str.Aeroportului, nr.2, sc. C, ap.2, destinația: balcon, delimitat conform planului de situație anexa 6;

 • (7) 4 mp teren, situat în Bacău, str.Primăverii, nr.4, sc. C, ap.l, destinația: cale de acces, delimitat conform planului de situație anexa 7;

ART. 2. (1) - Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz. din înv. Domeniului Privat ,

Denumire a bunului

Elemente de identificare, conf.H.C.L. 157/2018

Elemente        de

identificare, rezultate în            urma

măsurătorilor

3360

Teren închiriat

S=18,5 mp, str. Cornișa

Bistriței, nr.6A, destinația: garaj autorizat

S=20 mp, str.Comișa

Bistriței, nr.6A, destinația: garaj autorizat

5430

Teren închiriat

S=21 mp, str. Stadionului, nr.32 (Milcov, nr.36), destinația: garaj autorizat

S=22 mp, str. Milcov, nr.36,

destinația: garaj autorizat

(2) Suprefețele de teren prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Planurilor de situație, Anexele nr 8 și nr. 9, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3. — Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDR IOANA-RAL

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU POPfif


4CĂU

CI


ROM^NIX--~------

JUDEȚUL BACĂU

_ consiliuluqcaljbacău.


«7C5;s7 ac


PM'TOLaCHE STEL17A sl PQSTOUCHt' MCUSOH /i-t>feree.vnf ujairtumeiii ca 2 camere r tlMlral 6362 "-CI-U3I

.46 ț-

i 66.20


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 29.03.2019


PREȘEDINTE IOANA-RA


INȚÂ DINU


CONTRASEMNEAZĂ TARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - O VID IU PO1 i.05

LEGENDA

Icon propus S=

3 43 1=1 10

LliC/HRH Camnu re rerm t r« iv/zr<(£iw . ■i vederea ousiruirii unui bi„ un

BENEFICIAU:  PIKTOUCHI5)711 I

panica, icni. \ni,w IMPLASAMEXT. Muniripul Baiu X'r Vierii ' Juderut Buc tru

TITt l I. Pi.A S S7

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 29.03.2019PREȘEDINTE DE IOANA-RALUCACONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVfc


Ceițra'a .enrea


1BB 52


COG&*


Nune Pjnct

, ■ COORDONATE STEREO'70

X(m)

W

i

565861 162

646440.190

2

555861 924

646443 815

3

555860 650

646444 075

4

566859.909

546443.450


Denumire proiect DOCUMENTAȚIEPENTRU CONCESIONARE TEREN

Beneficiar. GHERCA MARIEA

Adrese ilntraviian mun. Bacnu. <V. Ioelf Cocea, bl 15, se. C

Wr, proiect

Fata

D.O.C.

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

Data : 2015

1


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULJJJ-JWBir

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Scara I: 00

ANEXA NR. 3

LA HORĂRÂREA NR. 120 DIN 29.03.2019


■AlOETUL BACAU

Un. TA TEA ADM.-TERlTORIAL&C BACAU

Cod SÎRUTA 2030A

Adresa corpulu. de proprietate: str.Carpati.nr.15 bis, mun.Bacau,jud.BACAU Nr. cadastral al corpului DE PROPRIETATE _u—
D-
DL

CO

C0< 63150°


NUME

Punct

COORDONATE STERE070

X(M)

Y(m)

i

563'58,57

646628.10

2

563i59 57

646650.83

363152.72

646632.43

563:5 .90

646632.62

s

56315 6

646629.56

6

363152.03

546629.39

563 58.57

646628.10

S-22 79 mPNUMELE si prenumele proprietarului: A.F. "CIOBANU DUMUTRU" Domiciliul: Str. Carpati - Piața Sud, Mun.Bacau.Jud.Bacau

U O O

S

■ 1

o <r o o <t o

R,[ v(jMjjafi - r. cad» s» jjsiI

<‘6      ■■■•’ - {                4 ■ - Data

. _ _:.,r—>------4---------—---------6TC7.2W2

. .'UTjC^li 71 ' ”*■''■ r4! J ■

ANEXĂ NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 29.03.2019PREȘEDINTE DE ȘEț IOANA-RALUCA


ZVren num tfaaw


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE - O VID IU POPO


Loc de puica


IZOUmp- uiuntfatc. propusa pentru închiriere


Exemtant:

XC. GEO POJÎTT EXPERTS.&L.

P.F, Autorizata irig, Luciii!! DRAGO.M1RESCU


"EF.PiG.lTOR'

EXPERT

XV,UE

SCMXATUR.4

REFERAT ele rerțficare RAPORT de expertiza tehnica | titlu nrSdata

S.C GEO POLXTEXPERTS.R.L.

Vaain. ar. Mirau Cosii». nr. J, sc.D. ap.63, tel.-fas:i>234.524jS5. c-mtil:^eopiii!i!2M-i/'ffA'uiir>o ctnu. CUI 16341336; J04 1193 2004

Beneficiar: Poiata Mi/tttl Amplasament? Muit. Bttenu, Calea Republicii nrj

Proiect ii’ -

5302018

SPECIFICAȚIE

SUME

1 SEMXATCRA

iC.Ui.-l l:JW

Titlu proiect: Studii topografice

Fazi»: hichirisrc teren

Prmetkrt

ing Daniei C.ILIX

X‘S. ai

tng. Daniel CALIX

DATA vetontârre -011

Titlu planșa: Pian dr fa,,,. j

Ptaim;

>rr 1

. 'erilit ut

ing Lucian DRAGOMIRESC1


ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 29.03.2019

o

3

w

TPREȘEDINTE DE Șl IOANA-RALUCAD


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVIDIU P


ACAU CI


PUNCTE PE CONTURUrafe

• Sistau de ooodooale X.Y - STEREO 70" " Slstra da refcnhta aJtimatrw Z • Vlaxea NEAGRA


Nume _

Punct

! COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

i

565077 182

645627.673

2

565076786

645628.591

1 3

565073.986

645627.382

!        4

56507450.

645626.189

.5   .

565076.383

<h $627.001

«

565076.264

645627.277

Formu la de calcul a suprafeței: 2S=£Xi (Yi+l-Yi-n=> S- 3.67 mp.


SPECIFICAȚIE

NUME

^MNATURA

SEF PROIECT

"n g C a ta 1 n C< 'nstandaitie ,

MĂSURAT

Ing Cătălin Consrendael'.e

“N/U ..

REDACTAT

Ir.g Ca.aitn ('mstandache

v ui/

SCARA:

1/500

DATA:

10 2018


T tiu pUnsa:

Pian de situație


Faza

ST


PLAN'

Al
\v., Eenef clar: Amariutet Gheorgh I Ampasomant: Sacou e‘- ’


-  «.«A %>

’A NR. 120 DIN 29.03.2019


__~**jun c# AZ*A

-ziarul municipiului

NICOLAE - OVIDIU P


CE^r,P cAr .■■■


Sena ro.Bc.f
|       | Soție t suprafața ce 4 mp pentru Închiriere


/ hi '

Cpc&f-'""'

Sstem de pro ectie STEREO '70

S stern de referința Marca hleeg'a

Parcela ț4)

Nr.

0

Coordonate pot de contur

Luraim; U 'aiuri !

Dfl.l+1) I

XjmJ

Y[mj

li 2

566208.769

646688 746

3 000 j

|     3

555209.619

546681 622

1 200 |l

4

566208 468

646691 962

3.C00 I

li 5

566207 616

616689 085

1.’99 |

|| Sț4/»3 flOmp P=8 Î99m                   [
©E1.COBNELIU


Denumire proiect Documentație petru fnchlrlen tenn


Beneficiar: HANU STEPAU


Adresa : ntravLannwn Bncau, Primăverii, **-r, 4 se. C jud. BacSu


Scara 1 ■ 500


PI AM DP QIT1 JAT1C


Hr proiect


Faza

D.O.C.


Planșa


/7,JA DE AMM.AS.IMIN T SIDi:i IMITARE J IMOHILUl UI


Scara 1.500


,\r. 1 .fth. •> ti <j!

Su/nitfuiti                 )

2l>

IuIijuIjh Muu lluu>« su i r>iiu.q HtMiHct «• <•- j«l

( urle im;<-u»nt 111.

tur

l! IC ilrCONTRASEMNEAZĂ SECRETRAUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIIM RMiANAM/II A Al HORIM H |jlg iuIllVI l 4MK IDSChl tiju-jM Mi Aa/Lunu W l<

ti* ..              i <U*X                          -~-

* inika» «k           Hi 1H I m 4V-J


«* it‘tnrtri ca j/Miiwj «i/< trtfuf hf t' i»*» (omTrîWr/irHii mw mmrii */•*• *«<***>*& * , ««&,■»/> itA. tJ «<*f >. tftilifiltM.iM sfctii * 4« i> ifit! ici t'H<          tar •ihft i.i‘

htrvi deținu wp* if


fUr^L


u

Cr+^i'X<'ciî«- RH   ccohii

i U1KJIIIU k’du.i

U(i ii 11

x pu|

t |n>)

r' '

f? 14 ;10ft

h        t

y> i- j i$t

••!i

1 J

Sr.’-.P . -!‘ 1

...r. O{.

ful. 1 1 Ifth

-> aJ


!          lA TtUf


?tr?


647550


6475-30


INVENTAR D6 COORDONATE

1

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Yfril)

1

S63638.16

547580.05

2

553839.87

647535.88

3

563635.41

647586.88

4

553534.70

547581 05

|                 S = 22 mpPREȘED IOANA


<£>7
--<7

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVIDIU POP


- '

f

-

r\

\bC

i

91-


Sistam de proiecția STEREO - 70

Sistem de referința aitimetrlc M.NEAGRA


Nr. cadastral

Suprafața terenului » 22 mp


647550