Hotărârea nr. 12/2019

Hotărârea nr. 12 din 31.01.2019 pentru modificarea HCL nr.384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 742/16.01.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea HCL nr. 384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018-31 martie 2019;

-Expunerea de motive nr. 743/16.01.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de resort nr. 744/16.01.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 47/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 48/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 49/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 94 din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile art. 7 (2) lit. ”b”, ale art. 8 (8), ale art. 9 (2) și (3), ale art. 10 (2) și (3) și ale art. 11 (3) din OUG nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată;

-Prevederile H.G. nr. 920/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 292/ 2011, a asistentei sociale, modificată și completată;

-Prevederile Anexei nr. 1 la HG nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 14 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexele nr. 3, nr. 4 si nr. 5 din HCL nr. 384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, acestea înlocuindu-se cu Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante a prezentei hotărâri.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 384 din 19.10.2018 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția de Asistență Socială și Direcția Economică.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Unității Municipale pentru Monitorizare, Direcției de Asistentă Socială, Direcției Economice si Societății THERMOENERGY GROUP 5'5    5  5

S.A. Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

I SECRETARUL1MUNICIPIULUI BACĂU ii/aE-OVIDIU popovici

NICO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU Anexa nr. 1 ia

Hotararea nr. 12 din 31.01.2019

Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

INDICATOR SOCIAL DE REFER1NȚÂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

262 lei

0

262 iei

0,3102/155,1 lei

0,420/210 iei

190 iei

72 lei

262 iei

0,4202/210,1 lei

0,520/260 iei

150 lei

112 lei

262 lei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 iei

120 lei

142 tei

262 iei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 iei

90 iei

172 lei

262 Iei

0,7102/350,1 lei

0,850/425 iei

70 iei

192 iei

262 lei

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

45 lei

217 lei

262 lei

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

35 tei

227 lei

262 iei

1,0802/540,1 lei

1,500/750 lei

20 lei

242 lei

262 iei

1,5002/750,1 lei

2,164/1082 lei

Clei

262 lei

262 lei

CONTRASEMNEAZĂ MUNIUCIPIULUI BACĂU NICOI^AE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 2 Ia

Hotararea nr. 12 din 31.01.2019


Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electricăINDICATOR SOCIAL DE REFERINȚĂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 iei

240 lei

0

240 iei

0,3102/155,1 iei

0,420/210 lei

216 lei

24 lei

240 iei

0,4202/210,1 lei

0.520/260 lei

192 lei

48 iei

240 tei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

168 iei

72 iei

240 lei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 iei

144 lei

96 iei

240 iei

0,7102/350,1 iei

0,850/425 lei

120 iei

120 lei

240 lei

0,8502/425,1 iei

0,960/480 lei

96 lei

144 Iei

240 lei

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

72 lei

168 lei

240 lei

1,0802/540,1 lei

1,500/750 lei

20 lei

220 iei

240 iei

1,5002/750,1 lei

2,164/1082 iei

Olei

240 iei

240 e

CONTRASEMNEAZĂ

/secretarul MUNIUCIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 3 la

Hotararea nr. 12 din 31.01.2019

Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire

INDICATOR SOCIAL DE REFERINTĂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 iei

54 iei

0

54 iei

0,3102/155,1 iei

0,420/210 iei

48 iei

6 lei

54 iei

0,4202/210,1 lei

0,520/260 Ier

44 lei

10 lei

54 lei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

39 lei

15 iei

54 iei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

34 lei

20 lei

54 lei

0,7102/350,1 lei

0,850/425 iei

30 iei

24 lei

54 lei

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

26 iei

28 iei

54 iei

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

20 iei

34 iei

54 lei

1,0802/540,1 iei

1,500/750 lei

20 lei

34 lei

54 iei

1,5002/750,1 iei

2,164/1082 lei

0 iei

54 lei

54 Iei
CONTRASEMNEAZĂ

1 SECRETARUL MUNIUCIPIULUI BACĂU

AE-OVIDIU POPOVICI