Hotărârea nr. 119/2019

Hotărârea nr. 119 din 29.03.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.

)/>

, ^f/t/ /f//  , V)</<' ■(!,(

( Jtâf 7â,/   "<> cst/tt/C /iu7/irf/titf/f/t

HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

•Adresele Delgaz Grid SA nr. 19717/18.02.2019, nr. 19956/20.02.2019, nr. 19955/20.02.2019, nr.19029/11.02.2019, nr. 19028/11.02.2019, nr. 19639/16.02.2019 și nr. 20858/28.02.2019, prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Referatul comun nr. 78084/ 06.03.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Expunerea.de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2987/ 19.03.2019; •Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2988 /19.03.2019, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.481/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.482/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 483/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile ari. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale ari. 130 alin. (2) lit “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; •Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

k

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra: (1) suprafeței de 126,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere rețea și 3 branșamente gaze naturale presiune redusă" pe str. Chimiei 1 și 2 din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a 3 branșamente gaze naturale presiune redusă, pe strada Chimiei din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) suprafeței de 26,75mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă distribuție gaze naturale și execuție racord gaze naturale presiune redusă in str. Martir Horia nr,17A, municipiul Bacău, jud.Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Martir Horia din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (3) suprafeței de 19,20mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă in str Muncii nr.4, municipiul Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Muncii din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a)  suprafeței de 6,40mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ” "Deviere LES IKv pentru extindere apartament cu balcon ce va avea destinația de locuință, aparținând doamnei LILIAVASILCĂ1, amplasat în localitatea Bacău, str. Neagoe Vodă nr.31, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES IKv pe strada Neagoe Vodă din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • b)  suprafeței de 35mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică hală producție construcții metalice, aparținâmd S.C. SUDOMETAL S.R.L., amplasată pe str.Republicii nr,157C Bacău, jud.Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Republicii din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • c)  suprafeței de 87,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil spații comerciale P+2E, str. Ștefan cel Mare nr.32B, municipiul Bacău, jud.Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • d)  suprafeței totale de 416mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare PTS, înlocuire PTS 18, PTS 33, PTS 34, PTS 35, PTS36 și PTS40 Bacău cu PT în anvelopă”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Cornișa Bistriței, Pictor Andreescu, 9 Mai, Trecătoarea 9 Mai din municipiul Bacău, delimitat conform planurilor de situație, anexele 7,8,9,10,11, părți integrante ale prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței totale de 70mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare PTS, înlocuire PTS 18, PTS 33, PTS 34, PTS 35, PTS36 și PTS40 Bacău cu PT în anvelopă”, în vederea amplasării unor posturi de transformară în anvelopă beton pe străzile Cornișa Bistriței, Pictor Andreescu, 9 Mai, Trecătoarea 9 Mai din municipiul Bacău, delimitat conform planurilor de situație, anexele 7, 8, 9, 10, 11, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART, 8 - hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUPpPOVICI

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.toanspcLMS.


OOR-METSBt


scdoor-metsRL

rjitrfp


S«'.32300mp


LEGENDA


toana w:L=4snm.p«:a^,—\SEltf SJU*


fir. cad. (S53O3


Conducta gaze naturale presiune redusa existenta PE90mm; Branșament gaze naturale presiune redusa existent Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata tflnPElOO5DRll,063mm, L» 293,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat din PE 100 SDK11,

032x 3 mm, L a 4^>0m; 15,Om Static de reglare măsura existent Post de reglare măsura proiectat; nod caicul;


PREȘEDIN1 IOANA


ȘEDINȚĂ

DINU


CONTRASE SECRETARUL MUNICI


NICOLAE - OVDMU PO

i

S.C. PROIECT INSTAL S.RÎL


J04/1371/2003, CUI 15854788 e-mall: proiect.lnstal@yahoo.com, tel:074& Elaboratori

Proiectat

Desenat

Verificat


Numele


ing.BRANOAEAiL


irig. BRANOAEA (i.


ing. BRANOAEA <.Denumire proiect;

Extindere rețea si 3 branșamente gaze naturale presiune redusa


-.Beneficiari: FIBROMAR sl DOOR-MET jAdresa’.BACAU str.CHIMIEI NR.1 si 2 jud. Barau


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE


A3REȘEDINȚE DE Ș IOANA-R MUC


r not , Pnt

- Outiino polnts eoo«ț.

W

X[mJ

YEHÎ

4

666602.880

646133.780

23 867

■666715.980

648128.660

17.136

*3571['.S30

646146.820

21.118

II

666887,810

646148.600

16.602

TtOMÂNlĂ- — ’

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.2019tetocht Vaille *

/rftcr da eoruimeiU:


Mlcu Ellvira (teren liber de condrqt-iii)iir.cad 74808


INTE DE ȘEDINȚA -RALUCADINU


158.60


nr cad. 7744z 158^61 158.63 158.33 10 *

Daaatlu V<Me


CONTRASEMNEAZĂ ECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


7 LEGENDA


P.R.M. 1 Q

O

tL


Conducta gaze naturale presiune redusa existenta P£63mm;

Branșament gaze naturale n re și r -         eKiiîtwU—-—-

Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata din PE 100 SDR11,063mm, L = 48,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat din PE 100 SDR ii, 0 32x3 mm, L = 2,50m;

Post de reglare măsură existent Post de reglare măsură proiecta nod calcul;


S.C. PROIECT INSTALS.R.L.


Denumire proiect:

Extindere rețea si branșament gaze naturale presiune redusaJ04/1371/2003, CUI 15854788

e-maii; branoaea@yahoO-țqrn, tel: 0745.461942

E aboratori

Numele      Se stura

Verifica1

Proiectat

ing. Brairoaea GaVneiâ    /'

■■■ 1......—s . i ■ ii j « ■ ►-< - /r-

iJg. Br’roaea Gab S1

l'Desenai

îg B-aroaea (jao: ;<> 4 /

Scsra 1:500


Beneficiari: APOSTOL IOAN

AdresaiBACAU str.MUNCII NR.4 jud. Bacau


Tit’u p ansa-


* ———-.......... 4

PLAN DE SITUAȚIE


ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.2019PREȘEDINTE. IOANÂ-RAL


565JOOCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVI


Verificat


Set proiect


D rector


PLAN TOPOGRAFIC

Sl'413 1 -M)


LES 1 kv prolectata(L=16m, S=9.40 mp temporar) LES 1 kV existenta

LES 1 kV afectata de construcția noului obiectiv

X-X- ■ X- LES 1 kV care se abandoneaza

Firida de branșament existenta

Manșon proiectat


565JOQ


ING Livint Constantin

-........ ■—...  i


(NG Livint Constantin


ING Cartas T tiDa±n


02.2019


Format'


Plan de situație


A3C420x297> mp
----- > L                       -------

----J

VERIFICATOR/ EXPERT

^NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFEHAT/EXPERTIZA NRJDAT A

S.C, ENERGEX S.R.L. BACA V Str. 21 Decembrie, nr.l 19, porter, ap2, JV53/20U, CUI RO3692749I

UraXrttC \RENARESttieNCES .L.

Arap asume ti mun. Bucau, stt Stc&u cel Maro 32B. aleile, panere* solo sica st spatiile verzi din ion*

Proiector.

420/9

PROIECTAT

Ing. LU-josreanu

Sara:

TLUu proiect: Alimentare cu owi^etoîca 'inob-lipailiaMncrcide (M8

Fkx»

'bfcSKNAt

log. ULaz»re«nn

15000

HCL

SEF PROIECT

Io®. Lucian Strania

Data?

Titlu buna: Plan de situaiic

/<-.v.Or; S :'l

nr. i

APROBAT

Jug.^cUnȘmndn

7»J

febr. 2019

■■ ’


ANEXA NR.6

LA HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOANA-RALUC


SECRETAR NICOLAE


CONTRASEMNEAZĂ CIPIULUI BACĂU POPOVICI
■d>C


NCI' X4Q72


1.1 45


NC!,6',S?l02.2019


7


ltt)t


Uitl


Spațiu verde


«za

T_J; ttU ^"ifais


ti


oi


\n


t mitule i Yasile Aleemndn Baatu


5KU£L

\


ista


ii


__AKEXAJSRJL___________

LA HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.2019


PREȘEDIN IOANA i]

ICj


DE ȘEDINȚĂ IXCADINU/ 18IJ3

/ mia


P+W C B


FLUX

10JÎ&*


’jl


\

\

\

\

\ \

\


'Met


Tem t's sport sțniea'c


\

\

\ \

\ \ I


P+iO C B


M PTAB 33 : proiectat Spoit» vertfe

2xLEAW0> .

fWf «lm

"TțlJr I ijsl \

18121

\


tel


.11


Pm


®Wi>


■»i.M


ESSK'0,4 kv ;tat


tOIAl

© /

© / r-iiuB12     |

1UM      I


tua


181W


ti


ee *   '

VS Ă "

L CONTRASEMNEAZĂ "Secretarul municipiului ba< NICOLAE.OVTDIU POPOVLQ

4fegenâă^A^^7      / >//!/>

W P+4                L^7


trpj


jă63450


Slitem de coordonate S'IBREO '70 (x.y)

Sfstwn da referința Marea Neagra (a)


58^40-0


Poet de transformare

SUPRAFAȚA TOT/ U âUKLSJV temporar: 152 mp: definitiv 14 mi

„ Post de transformare in anvelopa beton proiectat (PTAB) (supraf. ocupata: 1a mp)

FLUX 2xLES 6(20) kV proiectata deviata (lungime

— traseu 76 m x 0,5 m iatsant - 38 mp)

___ FLUX 13xLES 0,4 kV proiectata deviata (jdhglme trăsei i 76 m x 1,5 m Iatsant =114 mp) i

♦ Mansoane MT, JT proiectate "T”


WPTS)

•L: 166 mp, din car»


;63400


NumeJ


Semnătura Cerința

. —, ■   J               — —

Beneficiar,


REFERAT/EXPERT1ZA NRJDA’


Delgaz Grid S.A.


Pral< n

1/2019


Specificație

Scara:

Verificator

Expert_________

**“■ S.C. ENERGOBIÎ â.A Cluj Napoca Sucursala Sacau

« f>|n1i----a

Nume

rt>o atnijii»

, er.41,to

Semnătura

s

f proiect

Ine Marian Basag

%

Pd

MCiat

Ing. L axarea nu Șj

Data

Oe

senat

- ■       3

Irig. L. Laiareanu j

2O’-0


itiu proiect Modemtznre PTS -înlocuire PTS 18. PTS 33, PTS 34,

PTS 35 PTS S al PTS 40 Bacău cu PT In nvelopă

i liu iuanța l”                               ' Si! ~

Amplasare PTAB 33 Bacau & oiectat


Faza P*. -CS


ACĂU

LOC


bîoc de focu

17


PREȘEDINTEI IOAN l- RAI

O c \


______ . ANEXANRuS_________,

LA HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.2019


563250


NC 60460 bloc dr locuințe

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVTDIU PO
Post de transformare suTJter$T ^x^t (PTS) Post de transformare in anvelopă ffrgfectat(PTAv) LES 20 kV proiectata 2 circdltel LES 20 kV existenta 2 circuite LES 1 kV proiectata 7 circuite LES 1 kV existenta 7 circuite manșon LES 20 kV manșon LES 1 kV Canalizare Gaz metan

Vegetație (gard viu) Stâlp de iluminat public Limita drum

Verificator Expert

Nume

Semnătură     Cerința

REFERAT .'EXPERTIZA NR /OATA

s c ENERG0B|T s A Cluj Napoca Sucursala Bacau

=£ QluyUDl           itr. Calea HxwMnuM n 41, fiscau „

Blidar                                                 Proiect nr

Delgaz Grld S.A.              1/2019

Specificație

Nume

Semna Jura

Tîlk proiect:

£cafa           Modernizare PTS • Înlocuire PTS 18, PTS 33, PTS 34r      Fa2a

PTS 35. PTS 36 sf PTS 40 Bacău cu PT In anvelopă     PTh*cs

Set proiect

ing Marian Basag

7»^

Proectat

Desenat

ng M i-aela Câpraru

—     MJțfr V;- •

ng M haeia Câpraru

.tiu planșă

2019      Amplasare PTAb 34 Bacau proiectat     paANEXA NR. 9

LA HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.1019


SECRETARUL


s<

rf proiect

ing, Marian Basag

----7T7

Pr

raclat

1 .

ing. i t-^sanu

□«

yenat

ing. L. a^reanu

Ir./ 9--


ANEXA NR. 10

LĂ HOTĂRÂREA NR 119 DIN 2 W.2019CRESANJR3 \ :-cMRl . BL'GETAHOBESE


■ouna1 ia Bacău


Primuri# Bacău


PREȘ


INTE DE ȘEDINȚA RALU ----


Post de transformare subteran existent (PTS) Post de transformare in anvelopa proiectat(PTAv) LES 20 kV proiectata 2 circuite LES 20 kV existenta 2 circuite LES 1 kV proiectata 7 circuite LES 1 kV existenta 7 circuite manșon LES 20 kV manșon LES 1 kV Canalizare Gaz metan Vegetație (gard viu) Stâlp de iluminat public Limita drum


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVTDIU POPOVIVerificator         Nume

Expert

Semnau re    Cerința                   REFERAT/EXPERTIZA NR /DATA

-laborator:      ENERGOBITS-A. Clu Napoca Sucursala Secau

■     MmJNI                          fie M» a Jfil« Air

_.X. EU                str. Calc» Romanului w. 41, &Ktu

Beneficiar:

Delgaz Grid S.A.

Proiect nr 1/2019

Specificație         Nume

Sempaiurp

Scara:

%

î tiu proiect

Modernizare PTS .înlocuire PTS 1B PTS 33, PTS 34. PTS 35, PTS 36 el PTS 40 B cău cu PT la anvelope

Faza

PTM-CS

Saf proiect    mg. Manan Basag

Proiectat       |ng. Mifiaela Căprarii /[A •

Desenat      ing. MIheela Căpraru y

T.ilj ptanța.

- 2o?9       Amplasare PTAb 36 Bacau proiectat

Planșa

nr 5


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

■ ;-------- ANEXANR.il

L HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 29.03.2019


NC 60'69IOANA


DINU
ONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Legenî?COLAEOVIDIU POPO


Post de transformare subteran Post de transformare in anvelopa LES 20 kV proiectata 3 circuite LES 20 kV existenta 3 circuite LES 1 kV proiectata 9 circuite LES 1 kV existenta 9 circuite manșon LES 20 kV manșon LES 1 kV Canalizare

Gaz metan Vegetație (gard v u) Stâlp de iluminat public Limita drum             mJZ?

Verificator Expert

Nume

Samnetura    Cerința                   REFERAT/EXPERTIZANRJDATA

Laborator g Q ENERG0B|T g A cluj Napoca Suc Jr#aja BacaL Beneficiar

si 1            , ■><'«.»»o.™,,,                                  Delgaz Grid S.A.

s-e&J&HUw             ’-tt C^iei RominuluL ntf ii . EUcru

Proiect nr. 1 /2019

Specificație

_ „Nume        Semnătură j Scareu              BT5 _T„,            BTePTe^

Faza PTh+CS

1 Sef proiect

ng Marian Basag

%            PTS 35 PTS 36 st PTS 40 Bacău cu PT in anvelopă'

Pro edai

Desenat

ng Mir.ae a Câpraru

ng. M'haela Căpraru

Yrtluplărift

2(j,9      Amplasare PTAb 40 Bacau proiectat

P*ansa

nr 6


ROMANIA                            ANEXA NR. 12

JUDEȚUL BACĂU               LA HOTĂRÂREA NR 119 DIN 29.03.2019

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand- contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak -Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

Dl.DURATA CONTRACTULUI

Art 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV.OBLIGAȚHLE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) să. nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

  executată pe


 • c) să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract

Art 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

u) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.


 • VI.FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VH. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Vin. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract

Art 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 5 Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosrnin Necula

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Li viu Man împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

PREșW IOANAComp.Adrrtși Inventariere Patrimoniu

DANIELA NÂ3TASE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU