Hotărârea nr. 118/2019

Hotărârea nr. 118 din 29.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investitii ,,Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri, Piata Centrala , municipiul Bacau”

(f//

‘/iu/ ~£< ca/ a/  //aarci/aa/a ^y&acaa

HOTĂRÂREA NR. 118 DIN 29.03.2019

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri, Piața Centrala, municipiul Bacau”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • • Referatul nr.2698 din 12.03.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții „Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri, Piața Centrala, municipiul Bacau”

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2749 din 12.03.2019;

 • • Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 2699 din 12.03.2019, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 477/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 478/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 479/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 480/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • • Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art.5(l) Ht.”a” alin(ii) si art.7(l) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” si ale art 45 (2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico economică, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri, Piața Centrala, municipiul Bacau”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ARTA. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ

— - — ?A dinu

Z


IOANA-R;

i I A'-N O )>, O.T./O r./EX. I/DS J-A-2


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC.4 NICOLAE-OVIDIU POROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

AXEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE LA HOTĂRÂREA NR. 118 DIN 29.03.2019

Documentație tehnico-economică, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri Plata Centrala, municipiul Bacau”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  NICOLAE - OVLDIU P0POVICI


DIRECTOR EXECUTIV MARIANA OLARIU


SEF SERVICIU MIHAELAIONESI

PROIECT 9/2018

“Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACAU”.

AMPLASAMENT:

Str.Pietii.Nr. 1 ,Mun.Bacau,județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA:

S.F. 5


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: off iceesspmbacau,ro, Web: www.sspmbacau.ro

Pr. nr.9/2018 (S.F.)

“Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri.Piata Centrala,Municipiul BACAU”.

LISTA de SEMNATURI

ARHITECTURA:

Sef proiect: C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRU


REZISTENTA :

Ing.lONESCU GABRIEL

INSTALAȚII SANITARE .TERMICE,ELECTRICE; Ing.LUCIU RAZVAN


DESIGN:

Designer ARSENE LI VIA
Pr. nr.9/2018 (S.F.)

“Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACAU”.


BORDEROU


1 .Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Relevee foto si Propuneri 3D

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau

 • -  Aviz Inspectoratul pentru Situații de Urgenta

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A.

 • -  Aviz Thermoenergy S .A.

 • -  Aviz R.A.G.C.

 • -  Aviz E-On energie electrica

 • -  Aviz Telekom

 • -  Aviz Comisia de Cultura

 • -  Aviz Direcția de Salubritate

 • -  Aviz Politia Rutiera

 • -  Aviz Comisia Tehnica

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general

 • -  Centralizatorul-F2


2.P


ese desenate


Ao - Plan de încadrare in zona

Ar - Plan de situație existent

Ar - Plan de situație după desființare

Ai - Plan de situație propus

CrPlan de situație - coordonator rețele

A2 - Plan parter si plan etaj 1

A3 - Plan etaj 2-partial si Plan luminator etaj 2 A4 - Fațade

A5 - Sectiune-Si si Fațada laterala


R1 - Plan fundații

R2 - Plan cota +3,00m

R3 - Plan cota +6,00m

R4 - Plan cota +9,00m

R5 - Secțiune longitudinala

R6 - Secțiune transverdala D-D

R7 - Secțiune transversala A-A
R8 - Secțiune transversala l-l R9 -Secțiune transversala H-H R10-Perspectiva structura-3D

 • -  iS-01 -Plan Parter instalații sanitare

 • -  IS-02 -Plan Etaj 1 instalații sanitare

• ISI-01 -Plan Parter Instalații stingere a incendiilor

 • -  ISI-02 -Plan Etaj 1 instalații stingere a incendiilor

 • -  ISI-03 -Plan Etaj 2 instalații stingere a incendiilor

 • -  IE-01 -Plan Parter instalații electrice

 • -  IE-02 -Pian Etaj 1 Instalații electrice

 • -  ISI-03 -Plan Etaj 2 instalații electrice

 • -  IC-01 -Plan Parter instalații climatizare

 • -  IC-02 -Plan Etaj 1 instalații climatizare

 • -  IC-03 -Plan Etaj 2 instalații climatizare

 • -  IDS-01 -Pian Parter instalații detecție si semnalizare incendiu

 • -  IDS-02 -Plan Etaj 1 instalații detecție si semnalizare incendiu

 • -  IDS-03 -Plan Etaj 2 instalații detecție si semnalizare incendiu


întocmit:

C.Arh.Panaitescu Alexandru


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr l728* dil> 7II MAR 18

CERTIFICAT DE URBANISM

Nn /?< Din:       2 a MftR. 118

în. scopul:

112) DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE

1 I LA) AMPLASARE MODL LE COMERCIALE

Ca urmare cererii adresate de ____________ MUNICIPIUL BACAU                ___

cu domiciliul sediul ia județul____________BACAU_____________ localitatea__BACAU          __

satul_____________________________r._____________________________ sectorul •   . ■ cod poștal _______________;_______________

strada__CALEA MARASESU__nr. 6 hl__•   .      

se.                et. -. ap,             > teiJ'făx_________________-                 , e-mail_______________-_______________

înregistrată la nr. ____________1/285___________ din        12-03-2018 ,


pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacaur Municipiul Bacau,

satul _________________________*__________________________ sectorul    , cod postai: ______________   __________


strada___________________PIEȚn____________________>Qr. 1         ___________________-

k. '   . et-___2___. ap-          sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral ;

69605


in temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ______ 250___________/

faza FUG _ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04 2012, modificata prin HCL nr. 114 din 20.04.2016           

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările si completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

I. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat In Intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare le proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr 12577 din 22 02 2018, imobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacau si exista înscrieri privitoare la sarcini -*Yept de ipoteca legala - Asociația Fotbal Club Municipal Bacau

"artial terenul este revendicat.

Imobilul se află In zona veche a municipiului si in zona de protecție a patrimoniului cultural.

2 REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții, complexe de module comerciale.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G72012 este zonă pentru instituții publice, servicii, din zona centrala - UTR 1. Terenul se află in zona ’A" de mpozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE - MODULE COMERCIALE OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI IDE CONSTRUIRE - AMPLASARE MODULE COMERCIALE ’Certificatul de urbanism nu fine loc de autorizație de construire sauautorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare * solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 muu. BAC AU j ud. Bacau

tn aplicarea Directivei Conriitutai SS/337/CEE (Directivi HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice p privata asupra mediului, modificate prin Directiva Consiliului 97/11/CE jl prfo Directiva Consiliului p Psrtementului European 2003/3S/CE privind participarea publicului ta elaborarea anumitor planuri p programe ta topStunt cu mediu! ți modificarea, cu privite ia participarea publicului ți accesul ta justiție, a Dnectrvei tî/337/CEE ți a Directivei 9&611CE, pno certificatul do urbanism se comunic* solicfuumilui obtippadeacontacte autoritatea teritoriali de mediu pentru ca ace a sfi analizeze ți sk decidt, după caz, tacadrareafaetacadrerea proiectului investiției publ Wpnvate tn lista proiectelor supuse uluirii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 8S/337/CEE, procedura de emiterea acordului de mediu se deafețoare dup! emiterea certificatului de urbanism, tunător depunerii documentației pentru autorizarea executau! luntrilor de construcții ta m ric dnuritetrațtei publice competente

In vederea setiafecetii cerințelor cu privire ta procedura de emiterea «cordului de mediu, autoritatea competent* pentru protecția medii t stabtiețta mecanismul asigurării consularii publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării umil punct do vedere oficial cu privire la realizarea investiției ta acord cu rezuftateta consularii pubtioe

tarei econdiții:

Dup* primirea prezentului certificat de urbanism, ritul ui are rtd igația de a se prezenta te autoritatea competente pentru protecția mediului ta vederea evalulrii înrțitfe a mytstițim u stabilirii necesnfițu evali ti efectelor «esteta anpta mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite ecud admtaistiattv al autorității competente pentru _______________________________________________profeția mediului_______________________________________________ In situația ta care autoritatea competente penau protectiamediului stabaețte necedtwwi evelubrit efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obKgațade notifica acest fapt autontețu administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru auumntrea ewcuterii luntrilor de consuucpi

tn situația In care, după emiterea certificatului da urbanism an pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunți la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a rumfica ecert fept amoritfiții Bdmfnistrației publice competente

Miwwii, Via VIOLETA ~ COXSHIEH

Anexă la Certificat de urbanism nr.             din }         fi-REGIM TEHNIC

Imobllu sa află în:

 • - zona II - zon cu regim de înălțime pentru construcții impus;

 • • zona de protecție a patrimoniului cultural;

 • - zona veche a municipiului.

FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI este data de Instituțiile publice $1 servicii, zona centrală avftnd un caracter predominant administrativ șl comercial.

Zona centrală este compusă din:

 • - locuințe <x ecflve existam;

 • - locuințe Individuale existente;

 • - Instituții publice șl servicii existente și propuse;

 • - pațll verzi existente șl propuse;

 • • căi de comunicații rutiere existente șl propuse.

FUNCȚIUNII COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnlco-edllitare șl construcțiile aferente. UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni reprezentative șl cu atractivitete, considerate caracteristice pentru o zonă centrală;

 • - funcțjunl administrative,

 • - funcțiuni flnanciar-bancare,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni d cu», -funcțiuni de cultură,

> funcțiuni de învățământ,

 • • funcțiuni de sănătate,

 • - fur       de toi r public,

 • - funcțiuni de turism cu caracter Intraurban,

 • - funcțiuni aferente Infrastructurii de transport public,

 • - locuințe colective,

 • • servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate),

 • • echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

UtiCz; interzis

s-au i abfllt pentru actfvitati care generează noxe si care nu sunt direct legate de actluftatfle permise în zâna; activități de depozitare en gros, activftati de comerț sau prestări servicii desfășurate tn construcții provizorii amplasate pe domeniul public sau pe cel aflat în administrarea Consiliului Local;

 • - sunt Interzise orice utilizări, alte decât cele admise.

 • - sunt Interzise mensardaree, supraetajarea ei extinderea construcțiilor de locuințe colective existente cu regim Inaît de înălțime, până ia întocmln unul P.UX pentru zona centrală.

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit

 • - regimul de InaWme maxim admis este de șapte niveluri eupraterane;

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mal înalt, nu va depăși 25,00m;

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mal înalt, nu va depăși 30,00m,

 • - P.O.T. rr xlm « 80%

 • - C.U.T, maxim = 8,00.

Modulele comerciale existente au regim de înălțime parter.

SE SOLICITA:

 • - DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE EXISTENTE PIAȚA CENTRALA

 • - AMPLASARE MODU        CIALE - PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACAU


  Se vor respecta distantele mi Codului Civil, distantele m normele sanitare. Modulele comerciale p


te de limitele laterale al posterioare ale parcelei conform

itillor In caz de Incendiu, precum sl distantele prevăzuta de

JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM Nr/'yr dh? g w w


PRIM C0SMII /x,

Jiiocmit. y.âț.^iOLETA co.vsn.isn

-- Arhitect șef


Modulele comerciale vor fi prevăzute cu;

-firma luminoasa

 • - rampa aceea pentru persoane cu handicap locomotor

 • - accese carosabil separat intru dlentl el personal, aprovizionare

 • - alei carosabile si parcaje In interiorul amplasamentului

-spatii verzi el plantate.

Utl.ltâț existente In zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termica. Accesele tn Incinte nu vor influența fluxul auto șl pletonal existent Tn zonă.

Aspectul exterior al modulelor comerciale nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.


JUDEȚUL HACAU

PRIMĂRIA municipiului bacău

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

m.               di.2 0, MAR 2018


 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informate actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

- declarații notariale: . ACORD ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACAU

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

2D.TA.C.             □ D.T.OE.              GD.TAD.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


! alimentare cu apă canalizare

S alimentare cu energie electrică

2 alimentare cu energie termică


12 gaze naturale

3 telefbnlzare B salubritate

□ transport urban


Alte avize/acord uri


d2) avize și acorduri privind: ' '' 5 securitatea la incendiu


□ protecție civilă


3 sănătatea populației


d.3) avizele/acordorile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA, CULTE ȘI PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL BACĂU

 • - POLITIA RUTIERA

 • - COMISIE TEHNICA DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

d.4) Studii de specialitate

-EXPERTIZA TEHNICA e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): tara timbru arhitect

rcutit


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

SECRETAR,

OVEDIU NICOLAE POPOVICI


Achitat taxa de .... lei, conform chitanței nr ..... din ... SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct l prin poștă la data de 2 0. MR. 918

J. 4


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN an zbor 2010

scara 1:2.000
Amplasament nr cadastral;69605-UAT Bacau,


>. Iftrcgislizivi#.? .lunrfț\...anuî9J.?. Copia conformă cu exempfarul din arhiva BCPl. Bacău el berată la data de. . ?9 0.Ț2O1S...........

Tariful W !«l chitanța nrÂIQ.țîM../..............

T 0 f e r e n t           Plntfllo Bogdan Mih al ta

S.


JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI bacaI       ANEXĂ LA

1 CERTIFICATUL Ut UPBANlSMI,AnitteC-46f,Nr. 656 din 16.05.2018

Către


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

str. Calea Mărfișești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

Spre știință: Instituția Prefectului -Județul Bacău

Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu ” Bacău

AVIZUL nr. 43/Z/16.O53018

privind desființare module comerciale; amplasare module comerciale

str. Pieții, nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacău

în zona de protecție a monumentului istoric:

Muzeul de Științe ale Naturii, "Vtvariu", 1870, cod LMI: BC-II-m-B-00779

Obiectivul: desființare module comerciale; amplasare module comerciale

Adresa: str. Pieții, nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacău

Certificat de urbanism: nr. 195 din 20.032018

Titlu proiect DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE; AMPLASARE MODULE COMERCIALE ȘI REALIZARE L. T. E.-uri, PIAȚA CENTRALĂ, MUNICIPIUL BACĂU

Nr. proiect 9/2018

Faza: Avize

Proiectant S. C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S. A; Șef proiect C. Arh. Alex Panaitescu

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Documentația, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Bacău cu nr. 656/24,04.2018, cuprinde: certificat de urbanism; extras de Carte Funciară; extras din planul cadastral pe ortofbtoplan; memoriu de prezentare; plan de încadrai în zonă; plan de situație - desființare module comerciale; plan de situație -amplasare module comerciale; planșă fațada principală - amplasare module comerciale; plan de situație -amplasare module comerciale; plan parter - amplasare module comerciale; plan etaj I - amplasare module comerciale; plan etaj parțial - amplasare module comerciale; planșă fațada secundară - amplasare module comerciale și documentar fotografic.

Documentația propune desființarea modulelor comerciale, amplasarea unor noi module și realizarea L. T. E.-urilor, în str. Pieții, nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacău.

în urma analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 - Iași, din data de 15.052018 și în baza articolului 26, alin. (1), pct. 7 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm:

AVIZUL FAVORABIL

cu următoarele condiții:


1. asigurarea supravegherii arheologice tn timpul lucrărilor asupra terenului, de către o instituție nform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic fi ituri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare.

D. T. A C. se va reveni pentru obținerea avizului din partea Direcției Județene pentru

Director executiv Dr. SimonaDROE


Consilier superior

Dr. DimitrieOvidiu BOLDUR L>- >

DELG&Z

grld

ECHIPĂ ACCES LA REȚEA

MUNICIPIUL BACAU

Delgaz Grld SA

Pandurilor 42

540554 Tlrgu Mure;


LocJtac u,str.Calea Marasesti nr.6 Județ Bacău

AVIZ FAVORABIL


Departament:Echipa Acces la Rețea Gaz

Vadu Bistriței, 40

600191, Bacău www.delgaz-crld.roNr. 211084641/10.05.2018

Urmare a solicitării dumneavoastră nr.98655/27.042018, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „DESFIINȚARE MODULE


T 0334 403 336

F 0334 403 313

mtrela.braneaOdelga^gridJoCOMERCIALE; AMPLASARE MODULE COMERCIALE” loc.

Bacau,str J’ietii nr.l județul Bacau, în urma analizării documentației vă comunicăm avizul favorabil* întrucât lucrarea precizată mai g»« nu afectearf sistemul de distribuție gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare Ia trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare,cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor,conform NTPEE-2008 art.6.36.

Prezentul aviz este valabil până la data de 10.053019(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.


Președintele Consiliului de Administrație Frenk HajdlnjakBranea Mirela Emitent Avize și Acoi


Directori Generali

Ferenc Csulak (DlngenJ Carmen Teona Oltean (Dlr. adj.) Petre Radj (DIr.adp

Sediul Central:Tărgu Mureș CUI. 10976687

Atribut fiscal: RO jM/326,'08.062000

Banca BRD Târgu Mureș IBAN:

R011BRDE270SY27540412700 Capital $oc>al Subsc’is ș! Vărsat 773257777,5 RON


l

DEGR POBOHO-FOI, Edl
£Z3 ZonestudWa


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.ADM:

2018


5EF PROIECT:


scara

115000


FAZA;

Artze


PROIECTAT:


DIRECTOR.


IMG. VUCfONUT POPA


DATA

2018


PLANȘA

AOViei A                ,

\  1U.88

•s\ \

\\


59 M

163.75

\    \    AS+P+j\\

l6O3ț

PXJSV

ilX

\ vV^

63.74

S+P+2       \
BE1CAZ GKD SA, «r. Pendwta- w. *2 nr., cod 540554, Tkgu Munq

MUNICIPIUL BACAU

Str. MARASEST1 Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bac i

BEGAZMTOSA

Pimdurttarnctt 540554 Tttgu Mura*

< }«-jr o

tan   «Ml MM

&Mp» Acces RMo* Btctridttto Bx

u IX600041E ni

ludcțutBadhJ

1

F 034205000

Bacau, 0845J018

LMUAUNS T072800223 ie

Stimate client.

F

Prezenta adresă tnsoț te Avizul de amplasament favorabil nr. 1001815449 emis în data de 08JJ52018

Cu respect,

Ing. Lhriu AUNEl

Emitent

Aviz de amplasament favorabil

1M3815A4S          „ W5.2Q1&

NunlTMk                      BUmttadata


1) Persoană juridică


4SU«yLBfi£âH... __________________________— ™.___________ ____________

OtmsfrH camunMttvtuf                                                         Hr.inejirtraniuRee.&nn'tul-

4278337   __________ ____________ _______________________________

CUf                              Atribut tiral                RaputOatM Rin                       IncUfUteă»

 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, Înregistrata cu nr. 1001802807   _   / 25X42018.......

pentru obiectivul: DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE SI AMPLASARE MODULE COMERCIALE _

de la adresa str. PIECT______..____________

nr1—_____blJsc. ____ap. .______cod postai 600026 localitate BACAU

comuna_________sectorjudeț Bacău_ _ _________ _____

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus șl se emite prezentul aviz de amplasament favorabil

 • 3) Precizări;

11 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mld față de Instalațiile DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice In vigoare țl sunt îndeplinite toate cond pile prevăzute de acestea.

3.2 InstalațSie din gestiunea DELGAZ GRID SA ta care se poate racorda obiectivul DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE SI AMPLASARE MODULE COMERCIALE In funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele •rețete electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

■rețete lectrice de medie tensiune NU ESTE CĂZU L m; ■rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucră ri de extindere a rețelei electrice de JT/MT/1T;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice. In amonte de punctul de racordare;

33 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia in vederea racordării ia rețea ia electrică de d strlbuțte a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației In vigoare, informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru flecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele in vigoare practicate de DELGAZ GRID SA ți temeiul legal a! acestora se pot obține de pe slteul defgaz-gritlro In centrele de relații cu clienpl sau la Echipele Acces Rețea Electrldtate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau


3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă Intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism rn baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, ta cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, in condiții e In care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism In baza căruia a fost emis, șl restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu wu modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr, A1/AT șl a certificatului de urbanism nr. 195/20.03.2018


OELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540S54 TârjuMurej dclgu-grtiro


Ululdroctor

FerencCsulak (Director General) irmen i0 «rer General AtțJ

Petre Radu (Director General AdM

0

Sediul Central: 4rțu Mureș CUI: 1097668?

Atribut (tot RO

20

Captat eodaleubsafc șl vlnn:

TmSl.THJ» RON

B011RNC8002600635in0003 BOiBertu


rtamenttaee Uitate» Echipa Acces Retot EkxtridtAte Bectu Barau liTRutaNU 33,600019. Barau A«jetutB*c6u 034205474

F02342050


LMUAUNEI

F 072 12229

F


1001815449 Nr.

08.052018

Dau


uz


3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de

113,05 lei, s-a achitat cu


chitanța nr. ■ 500002368660__/, 04.05.2018

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor In apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate,

• Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE. Firidele de branșament si blocurile de măsură si protecție vor ramane amplasate la limitade proprietate, pe suporți independenți. Blocurile de măsură si protecție care sunt amplasate pe peretele modulului comercial care se desființează, se vor monta pe suporți independenți, la limita de proprietate. La terminarea lucrărilor de amplasare module comerciale, titularii contractelor de energie electrica vor solicita noi avize tehnice de racordare, pentru modificarea soluțiilor de alimentare cu energie electrica, de pe modulele care se desființează pe noile module care se amplaseaza. Solicitantul va suporta cheltuielile legate de montarea blocurilor de măsură si protecție pe suporți independenți si modificarea instalațiilor electrice de utilizare care alimentează modulele comerciale. Lucrările vor fi executate de un agent economic de specialitate atestat de ANRE. Construirea si depozitarea pe traseul LES 20 kV/LES 1 kV este strict interzisa. Solicitantul si executantul lucrărilor de desființare module comerciale si amplasare module comerciale sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de întreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru desființare module comerciale si amplasare module comerciale.
ing. Liviu ALINEI

Reprezentat prin (Nume, Prenume)


I rtTj[>>O- ■ i nW nc*j


^^J’exandn’ ^pANAilESC -’


Nometotura:L-35-54-B^l-H

Vi. £>I .__-• ••-,zrjJ-~pTi^“",r

„Z*R SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVKH PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.faj.Com.: J4/4/2017

OflnUTinNL UmHBQMI'WXnBB uQtTEPgSv Anyiwuro Modute cmmcMb RMftra* LîfHfffm           BACAU

Am     m»nt Mnfctplul Baoiu.StrJWelNr.l, Jud.

fiSCSB*

BwwficUr HUMORUL BACAU

PROIECT Mt9

COT:

2018

NUMfc

SEKKflUM

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT:

CARHALEXPMWTEBCU

.A)

115000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Avfre

proiectat:

CARHALEXPWWTEBCU

X ,

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

MG. VLAD lOHUT POPA

lV

2018

AOSt PROIECT:


PROIECTAT:


DIRECTOR;SCARA

14500


DATA

2018


PLAN DE SmiAHE Desființare module comerciale


FAZA:

Avi i„J’flîtk-

un          ntareMotfij Ca xti

PROIECT

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU 5.A

/    saro Medii Comentate ci    nvc

LT.E.-uri,Hc»a C MAMurtetaM BACAU.

NR.9

SSP

AmptaMtmett: Mur             -Pi        fud.

Bacău

OIN:

Nr.Reg.Com,: 34/4/2017

Ici MUNiamUL BACAU

MJME:

SEMNA

URA

SCARA

PLAN OE SUNT»™

Amplasare module comerciale

PAZA:      |

SEF PROIECT:

CARH.ALEXFANN1E8CU

14500

Avize

PROIECTAT:

CJWi ALEX PANAJTESCU

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

IMG. VLADIONUT POPA

=5

201*

Al

--


Ub THERMOENERG^


GROUP SA BACÂU

BACAU-ROMANIA

Str. Chimiei, nr« 6 Cod postai 600286


Tel, +40-234-58 50 50

Fax +40-234-5196 50

secretariaț@>thermoenergy,ro


Cont BRD GSG Bacau R048BRDE040SV74253190400

Capital Social 10,156.800 lei ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670


CĂTRE,

MUNICIPIUL BACAU

Str. Calea Marasesti, nr. 6, Bacau

Conform certificatului de urbanism nr. 195/20.03.2018, vă comunicăm că avizam lucrarea « Desființare module comerciale, amplasare module comerciale » in Bacau, strada Pieței, nr. 1, pe amplasamentul propus nefîind rețele de termoficare in exploatare.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele din zona.

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.
F-04-TH-14/VAR. 1/05.01.2015


SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Denumire: Desființare Module Comerciale/ Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACAU. Amplasament: Municipiul Bacau.Str.Pietei.Nr.l, jud. Bacau

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

PROIECT NR.9

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

Avize

SEF PROIECT:

C ARH. ALEX PANA ITESCU

PROIECTAT:

CARH. ALEX PANAITESCU

-

DATA

2018

PLANȘA:

AO

DIRECTOR:

ING. VLAD lONUT POPA


ZonastudiataNomenclatura:L-35-54-B-(M-n
Io       f

Q>         Ofl

fer- “—-L 7*. J>

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂInspectoratul pentru Situații de Urgență ‘Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău

CZttre,

MUNICIPIUL BACĂU

Ca urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată cu nr. 742195 din 24.04.2018, de emitere a avizului de securitate la incendiu pentru investiția „Desființare module comerciale; Amplasare module comerciale”, vă facem cunoscut faptul că documentația tehnică anexată nu cuprinde toate piesele precizate în Anexa nr. 2 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate cu 0MA.I. nr. 129/2016.

Din documentația tehnică depusă lipsesc:

 • - scenariul de securitate la incendiu;

 • - referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală "securitate la incendiu", construcții și/sau instalații;

Conform prevederilor art 14, alin. (4) și (5) din actul normativ menționat, vă facem cunoscut faptul că este necesar să ridicați documentația depusă în vederea completării cu piesele lipsă enumerate. în cazul depunerii pieselor enumerate mai sus, în maxim 30 de zile de la data prezentei, cu adresă scrisă în care se menționează numărul și data cererii, nu se mai restituie documentația spre completare.

Cu stimă,


iMlâcheioan


Bacău, str. Mflccv, nr. 49, tel 0234/550.000; fox. 0234/575053; e-mail. office@feubacau.ro

NESECRET 1/2


i'den/ilâfâ l A^tonateNr. 656 din 16.05.2018


efliaJ tțcbacaugewaSxoni


Cfitre

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

str. Calea Mărășești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău


Spre știință: Instituția Prefectului - Județul Bacău

Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu" Bacău


AVIZUL nr. 43/Z716.05.2018


privind desființare module comerciale; amplasare module comerciale str. Pieții, nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacăuin zona de protecție a monumentului istoric:

Muzeul de Științe ale Naturii, "Pivariu”, 1870, cod LMI: BC-H-m-B-00779

Obiectivul: desființare module comerciale; amplasare module comerciale

Adresa: str. Pieții, nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacău

Certificat de urbanism: nr. 195 din 20.032018

Titlu proiect: DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE; AMPLASARE MODULE COMERCIALE ȘI REALIZARE L. T. E.-uri, PIAȚA CENTRALĂ, MUNICIPIUL BACĂU

Nr. proiect 9/2018

Faza: Avize

Proiectant: S. C. SOCIETATEA DE SERVICE PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S. A.; Șef proiect C. Arh. Alex Panaitescu

Beneficiar. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂUDocumentația, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Bacău cu nr. 656/24,04.2018, cuprinde: certificat de urbanism; extras de Carte Funciară; extins din planul cadastral pe ortofbtoplan; memoriu de prezentare; plan de încadrare în zonă; plan de situație - desființare module comerciale; plan de situație -amplasare module comerciale; planșă fațada principală - amplasare module comerciale; plan de situație -amplasare module comerciale; plan parter - amplasare module comerciale; plan etaj I - amplasare module comerciale; plan etaj parțial - amplasare module comerciale; planșă fațada secundară - amplasare module comerciale și documentar fotografic.

Documentația propune desființarea modulelor comerciale, amplasarea unor noi module și realizarea L. T. E.-urilor, în str. Pieții, nr. 1, municipiul Bacău, județul Bacău.


în urma analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 - Iași, din data de 15.05.2018 și în baza articolului 26, alin. (1), pct. 7 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm:


AVIZUL FAVORABIL


cu următoarele condiții:

1. asigurarea supravegherii arheologice în timpul lucrărilor asupra terenului, de către o instituție litate (muzee, institute de cercetare, universități, etc), prin arheoiogi înscriși în Registrul arheologilor & conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic fi rsituri arheologice ca zone de interes național, cu modificările ți completările ulterioare.

D. T. A. C. se va reveni pentru obținerea avizului din partea Direcției Județene pentruDirector executiv Dr Simona DR XT


Consilier superior Dr. Dimitric-Ovidiu BOLDUR


d,


Direcția da Sanatate Publica Județeană BacauNOTIFICARE SANITARA

NR. 432 DIN 02.05.2018

Titular: U AT. MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV: AMPLASARE MODULE COMERCIALE

Adresa: BACAU

Str. PIETII Nr. 1 Bl. Sc. Ap.

Urmare a cererii nr. 439 din 26.04.2018 privind amplasarea unei construcții avand:

O DESTINAȚIE: MODULE COMERCIALE

SP. CONSTR: SUNT RESPECTAT! PARAMETRII SANITARI, STRUCTURA SI CIRCUITELE FUNCȚIONALE PENTRU SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE MODULE COMERCIALE. AMPLASAMENT CORESPUNZĂTOR FATA DE VECINĂTĂȚI -EXISTENT.

APA SI CANALIZARE-RETEA SISTEM CENTRALIZAT.

REGIM ÎNĂLȚIME: P+1E+2EP

Conform cu documentația anexata sl a referatului nr. 439 din 02.05.2018, întocmit d compartimentul de specialitate, va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasamenitul propus cu respectarea" Normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viata al populației " aprobate prin Ordinul Nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii si Procedurile de reglementare sanitara pentru proiecte de amplasare, amenajare si construire, aprobate prin Ordinul nr. 1030 din 2009 actualizat al ministerului Sanatatii.

Nerespectarea datelor din documentația anexata spre notificare se sancționează conform legislației in vigoare.

Notificarea este valabila atet timp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic si certificatul de urbanism.

DIRECTOR EXECUTIV,


8.C. SOMAS.R.L. BACĂU JM/1782/1901. CUI: R

«ir Alexel Td»toi, nr.S, Bacău, I 3093, RomAnia, Tol/tax: (04) (0234) 514800 conturi: RO23 MOȘI 547379 DO BRD Bacdu SE OOUniCrecBtBank Bacău e-mail: officc@K>maai> Internet wwwacauuro
Către:

MUNICIPIUL BACAU

Ai țglsl ii

In atenția:

Primăriei municipiului Bacau

Referitor

Aviz salubritate


Subscrisa SOMA SRL Bacău avizează favorabil executarea lucrărilor de:


 • - desființare module comerciale

 • - amplasare module comerciale


situate in municipiul Bacau:

- str. Pierii, nr. 1, având număr cadastral 69605, conform planului de situație și încadrare în zona și a Extrasului de Carte Funciară nr. 12577/02.02.2018.


Deșeurile de materiale de construcții rezultate din desființare / construire care nu vor fi reutilizate se vor depozita la Depozitul Ecologic Bacău, fiind transportate cantracost de către constructor / societate autorizată în acest sens / beneficiar.


Beneficiarul va delimita în incintă o suprafață destinată amplasării recipientelor de precolectare a deșeurilor municipale astfel încât acestea să nu fie precolectate în spațiul public.


Prezentul aviz este valabil pentru perioada de valabilitate a autorizației de desființare / construire.COD: 9.1.-02.-rnO04/05/2018


11:08 APMBacau■țfu/zS- / /O IZJ «^/V

j EK1MĂRÎA MUNICI?HJ LUI j

MINISTERUL MEDIULUIAgenția Națienalâ pentru Protecția MediuluiNr.5229/NA 940/04.05^018


Clasarea notificării


Urmare a solicitării depuse de Municipiul Bacău, pentru proiectul,.Desființare module comerciale/ Amplasare module comerciale” amplasat în Bacău, strada Hțu, nr. 1, județul Bacău, înregistrată la Agenția pentru Protecția'Mediului Bacău cu âr.5229/ 26.04.2018.


 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și îb raport cu poziția față de arii protejate, zcne-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

. - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - prin proiect se propune amplasarea de containere metalice asamblate între ele în regim P+l, dare se vpr racorda la rețeaua de apă, canalizare, energie electrică existentă.

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art, 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

se vor respecta distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare

Clasarea notificării, deoarece, proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.


kt


Str Narciselor, nr.14 ~ Bacau J04/789/27.09.2010/ CULRO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei CODCAEN: 3600


Nr. 1500  / 09.05J018

Către, MUNICIPIUL BACAU

Str. Calea Marasesti nr. 6, Muie. Bacau Jud. Bacau

In atentia D-lui Primar Cosmin NECULA

o

Urmare a cererii dumneavoastră nr. 1500 din 24.04.2018 prin care solicitați eliberarea unui aviz de amplasament pentru obiectivul „Desființare Module Comerciale” si „Amplasare Module Comerciale” conform Certificat de Urbanism nr. 195/20.03.2018 emis de către Primăria Municipiul Bacau va aducem la cunoștința următoarele:

 • • pe viitorul amplasament al obiectivului propus SC CRAB SA are in întreținere si exploatare o rețea de canalizare apa menajera;

 • • in vederea obținerii avizului de amplasament este necesara prezentarea unei documentații tehnice privind devierea rețelei existente in afara amplasamentului obiectivului propus.

Va mulțumim pentru înțelegere!

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

NESECRET BACĂU

Nr. 62.378/24.052018


POLIȚIA MUNICIPIULUI BACĂU

BIROUL RUTIER


CĂTRE

Primăria Municipiului Bacău

Cal. Mărășeștî, nr. 6

în referire la cererea dumneavoastră, prin care ne solicitați acordul pentru obiectivul „Deființare module comercialeAmpIasare module comerciale”, Mun. Bacău,* str. Pieței, nr. 1, vă comunicăm avizul nostru favorabil, condițiile respectării normelor legale în vigoare cu privire la accese și parcări, întreaga perioadă de existență/functionare a obiectivului.

*8 ffff


Se va avea în vedere respectarea cerințelor/condițiilor prevăzute în certificatul de urbanism nr. 195 din 20.03.2018 și în anexa acestuia „Regim tehnic”.

Cu respect,ULUI RUTIER


Taxi avizare: ordin de plăti nr.6 din 03.05.2018 - 200 leiMUNICIPIUL BACĂU

Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017


DIRECȚIA ARHITECT-SEF

NR. 4710 DIN __£â_^_2018


CĂTRE MUNICIPIUL BACAU

BACAU, STR. MARASESTI, NR. 6


Urmare cererii înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 4710/2018, va comunicam următoarele:

Documentația 'lepusa a fost analizata in ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din data de 17.05.2018 si a fost avizata favorabil conform căințelor Certificatului de Urbanism nr. 195/20.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau in vederea realizării obiectivului de investiții «Desființare mod'de comerciale; Amplasare module comerciale» in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Pietii, nr. 1.

Cu deosebita stima,


ARHTTECT-ȘEFAL MUNICIPIULUI BACĂU, ARH. DI ANA-M1HAELA MARIN


întocmit, Ioniqa Mirela


IM+M 2ex dl. DCC-4

Email: primaria@primariabacau.ro Tel:+40(234 581849 • F^x:+40 (234) 588757înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/6926/1997 Cod unic de înregistrare 427320

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 08.05.2018

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/12371

experiențe Împreuna

Cod 00347 02,04


Aviz nr; 271


Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău, mun. Bacău, calea Mărășești, nr. 6

AVIZ CONDIȚIONAT

Ca urmare documentației dvs. depusă la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01/B/BC/12371/ 271, data 24.04.2018, privind lucrarea' “Desființare module comerciale. Amplasare module comerciale" în mun. Bacău.

str. Plătii, nr. 1, lud. Bacău, vă comunicăm următoarele:

ftalrn Șofate telmiaHdiliMfa.gfeninte wesfai obiectiv, teaefidawl ra otțttie avizul TRLKKQM ROMANIA COMMUNICATIONS &A.. Ih teza unei documentai tehnice de specialitate.


h zona mun. Bacău, str. Plătii, nr, 1, fad. Bacău, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, am amolasate/pozafa rețele de telecomunicații subterana DE O IMPORTANTĂ DEOSEBITA la adancimea de cea. 0.8 -1.2 m sl aeriene oe stâlpi.

■ Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA este de acord cu aceasta lucrare numai In condițiile indepiinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

* lucrările proiectate se vor amplasa la o distanța de cel puțin 0,6 m de Instalațiile tc. subterane conform STAS-ului 8591/1-91 “Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate In săpătură”;

 • - lucrările proiectate se vor amplasa la o distanta de cel puțin 1,5 m de Instalațiile de telecomunicații aeriene conform STAS-ulul1999/86;

 • - lucrările propuse in zona Instalațiilor tc existente (aeriene, subterane) se vor executa numai manual, In prezenta unui delegat al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - BACĂU, beneficiarul / constructorul va solicita înaintea începerii lor predare de amplasament la telefon 0234204141 - d-nul Stef anka Livlu, 0234 204290 - d-nul Ababel Dănuț sau 0234 204357. Predarea amplasam itului privind rețeaua Tc. existentă se va concretiza prin semnarea unul Proces VarbajL de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Mtnute/Convențll, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, la predarea amplasamentului.

 • - daca In timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs.se vor depista in zona amplasamentului Instalații Tc. (cabluri, tuburi PVC, Be, monotuburi etc) altele decât cele trasate pe planul de situație aveți obligația sa anunțați TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - BACĂU la telefon 0234 204141 - d-nul Stefanlca Livlu, 0234 204290 - d-nul Ababel Dănuț sau 0234 204357 pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare.

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii sl numai pentru amplasamentul solicitat conform planului anexat

/n carul in care sunt produse avarii ale reteleWnstelatiUor de tNecomunlcatS, ca urmare a nerespecterti prevederilor prezentului aviz. contravaloarea lucrărilor de remediem a Instalațiilor avariate, precum sl daunele solicitate de cBentB TELEKOM ROMANIA COMMUNICA TIONS SA. datorita întreruperii furnizării trvidOor, vor ff suportate de cel cam a produs warialbeneridarul avizului.

Anexăm preanatului aviz un exemplar al documentației In care au fost Inserate, cu aproximație, Infrastructura de comunicații existentă tn zonă.

Este Interzisa folosirea Informațiilor din prezentul aviz pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate ca sl transmiterea lor unor terii.

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr...................-..............din data de (zz/IU a)..... .......................Pr. 9/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale Intr-un mod ce satisface cerinteie economice si sociale pentru investiția propusa.

 • A.PIESE SCRISE:

O ! .INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

1.1 .Denumirea obiectului de investiție:

"Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Plata Centrala,Municipiul BACAU”.

1.2.Ordonator principal de credite/investitor:

PRIMĂRIA BACAU

1 ^Ordonator de credite(secundarZtertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

2.Sltuatia existentă si necesitatea realizării obiectivului/proiectuiui de investiții:

Q 2.1. Concluziile studiuiui de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat In prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

-Nu s-a întocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2, Prezentarea contextului :-politici.strateaii.ieaislatii.acorduri relevante,structuri instituționale si financiare.

-Bacaui este municipiul de reședința al județului cu aceiași nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii vieții cetățenilor, la dezvoltarea comerțului din zona centrala a municipiului pentru populația rezidenta si nu numai .precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de comerț civilizat din municipii si orașe. Acțiunile intreprinse in acest sens se inscriu in tendințele Europene actuaie, de reconfigurare a imaginii urbane, de vaiorificare superioara a patrimoniului existent ,intr-o forma care sa corespunda necesitatlior actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectuiui vizeaza reconversla funcționala a terenurilor si clădirilor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului

Bacau.reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de comerț pentru locuitorii municipiului. Astfel realizarea investiției este justificata pe deplin.

 • 2.3.Analiza situației existente si Identificarea deficientelor:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Pieței,Nr.1, conform planului topo anexat

La ora actuală în zona Pieței Centrale există baterii de module comerciale de 10 module, 13 module si 16 module ce au fost realizate in baza proiectului nr.21/2002, întocmit in cadrul Societății General Proiect S.A. Bacau.

In urma relevării bateriilor de module s-a constat ca acestea au suferit modificări in special extinderi in plan orizontal, cat si degradări la nivel de structura si elemente de închidere.

Module sunt cuplate cate doua pe direcție transversala, oferind posibilitatea colectării apelor din precipitații In zona mediana. Un set de doua module prezintă următoarele caracteristici geometrice:

 • •  Lungime: L = 6,60m

 • •  Lățime : I = 3,80m

 • •  înălțime la streasina : h = + 2,50m

 • •  Inaitime la coama : H = + 3,20m

Alcătuirea structura:


 • > Stâlpii din țeava patrata 80x80x8mm cat si 100x100x1 Omm,

 • > Ferme transversale din țeava patrata,

 • > Pane si contravantuiri,

 • > Invelltoare din panouri OLTPAN,

 • > Atic cu pazie din policarbunat,

 • > Tamplarie din PVC si geam termopan

Spatiile dintre bateriile de module sunt acoperite cu ferme metalice tip arc sau triunghiulare din profile metalice si invelltoare din policarbonat

Suprafața ocupata de module este de 1078,26 mp. Infrastructura:

 • > Placa de beton armat de 20cm grosime,

 • > Pardoseli din gresie,

> Stâlpii sunt incastrati in placa din beton prin intermediul unor plăcute metalice cu butoane de ancorare si gusee.

 • > In timp s-a intervenit asupra modulelor pentru a castlga spațiu, acestea au fost prelungite cu sistem de console metalice sub forma unor ferme triunghiulare acoperite cu policarbonat sau prelata cauclucata.


 • > Conform expertizei realizate de inginer Grapa Constantin autorizație nr.49, A1, A2, A3, A11, cat si la realizarea releveelor modulele prezintă un grad avansat de uzura.

 • > Sistemul de evacuare a apelor din precipitații este deficitar, cea ce a condus la inundarea unor spatii in perioada cu precipitații abundente.

 • > Modulele sunt alcătuite din structuri ușoare, mai vulnerabile la acțiunea vântului si a încărcărilor din zapada.

 • > Datorita degradării avansate ale modulelor se impune demolarea acestora si eliberarea amplasamentului pentru executarea unui sistem superior de module comercial din punct de vedere funcțional si structural.

Masuri pregătitoare acțiunii de demolare conform expertizei tehnice nr.158/2018:

 • > Demolarea va fi precedată de unele masuri pregătitoare, care sunt obligatorii; încetarea activitatilor din interiorul construcțiilor;

 • > Se va sigura perimetrul prin împrejmuire.

 • > Se intrerup racordurile la utilitățile; gaze, curent electric, apa canai.etc. Asigurarea continuității instalațiilor tehnico-edllitare pentru vecinătăți;

 • > Se vor semnaliza si avertiza, conform procedurilor legale, activitatile ce urmeaza sa se desfasoare.


 • > Se determina locul unde se vor depozita materialele rezultate.

 • > Se iau toate masurile impuse de normele de protecție a muncii si prevenire a Incendiilor.

Procedee de demolare:

 • >  Mijioace mecanice.

 • >  Mijioace manuale.

Organizare de șantier

Documentația tehnica elaborata in vederea demolării unei construcții va cuprinde obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei organizări de șantier care trebuie sa cuprindă:

 • •  Caile de acces;

 • •  Utilajele si mljioacele necesare;

 • •  Sursele de energie;

 • •  Grafice de execuție a lucrărilor de demolare;

Organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor si elementelor rezultate din demolare, cu masurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradărilor,

Masuri specifice privind protecția si securitatea muncii .precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor si tehnologiilor de demolare-recuperare cuprinse in documentația tehnica de execuție a demolărilor;

Masuri de protecția vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, degajări mari de praf (asigurarea acceselor necesare).

Recuperarea, valorificarea sau reintegrarea In natura a materialelor

In urma procesului de demolare se va trece la sortarea si gruparea generala a materialelor rezulatate pe grupe de utilitati si sorturi:

 • - materiale refolosibile ca atare;

 • - materiale refolosibile după prelucrare si transformare (pe loc sau in unitati specializate);

 • - materiale refolosibile după prelucrare si transformare (pe loc sau in unitati specializate), ca materii prime brute sau ca materiale cu alte caracteristici;

 • - materiale neutilizabile si nereciclabile necesare a fi prelucrate pentru neutralizare si integrare in natura;

Evaluarea calitativa, cantitativa si valorica a materialelor ce rezulta din recuperarea materialelor după sortare se reallzeaza in baza unei expertize tehnico-economlce.

Verificările se vor efectua in conformitate cu cerinteie de calitate ale produselor corespunzătoare prevăzute in prescripții.

Toate operațiile de dezafectare, verificare si recondiționam se vor efectua numai de către personal calificat si autorizat sa execute lucrările respective.

Recondltionarea, reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de construcție rezultate din demontarea si demolarea construcțiilor proprietate publica, cuprind următoarele faze:

reconditionarea produselor de construcție recuperate din demontare, in vederea refolosirii, prin operațiuni simple executate in ateliere;

reciclarea materialelor rezultate din demolare, in secții de producție specializate, prin folosirea acestor materiale ca materii prime in vederea producerii de materiale de construcții (mijioace de prelucrare conform cap. 5);

 • - pregătirea refolosirii produselor si materialelor de construcții rezulate din recuperare, reconditionare si reciclare, prin verificarea calitatli acestora si prin organizarea desfacerii in depozite de materiale de construcții.

Pregătirea materialelor recuperabile rezultate in procesul de demolare se face prin grija executantului lucrării de demolare.

Transport

Modul de fragmentare a structurii in procesul de demolare se va stabili pe baza unei analize detaliate, atat a alcătuirii structurii ,cat si a posibilităților de manipulare si transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate sa fie cat mai redus si cu complicații minima de fragmentare si asamblare in cadrul unei noi structuri.

Elementele din beton armat nerecuperate ca atare se vor fragmenta ia dimensiuni de gabarit corespunzătoare mijloacelor de ridicare si transport disponibile.

Nu se va începe demontarea componentelor unei structuri inainte de amenajarea cailor de acces si a spatiilor necesare pătrunderii mijloacelor de transport si utilajelor de ridicat.

Se recomanda ca transportul materialelor si elementelor rezultate din demolări la depozite sau obiective stabilite prin documentația tehnica sa se faca in mod uniform pe toata durata procesului demolării pentru evitarea aglomerării si a ocupării nejustificarte a spatiilor.

Se va prevede o platforma temporara de sortare a deșeurilor rezultate in urma demolarii.care se va amplasa vis-a-vis de amplasament peste strada Pietii In spațiul de parcare existent.

 • 2.4.Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii.in scopul justificării obiectivului de investiții:

Investiția presupune furnizarea de bunuri si servicii,ca răspuns la o cerere certa si exigibila,cu conotatii economice.Investiția are caracter economic.


Analizând contextul global se remarca creșterea cerinței de consum. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru bunurile de larg consum ce se vor comercializa in acest spațiu nou creat.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Amplasare Module Comerciale sl Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACAU”.

se dezvolta infrastructura de comerț existenta In zona astfel:

-Crearea unui nou complex care sa respecte cerințele normelor sanitare, de siguranța in exploatare , stabilitate si securitate la incendiu.

-Noul complex va imbunatati aspectul general al pietii printr-o abordare arhitecturala moderna, va mari capacitatea actuala a spatiilor comerciale, si va crea o zona organizata si structurata corespunzător unui spațiu aglomerat.

3.ldentificarea.propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiunl tehnlco-economice pentru realizarea obiectivului de Investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

O 1 .Amenajarea terenului prin realizarea unor Module Comerciale structurate Intr-un Complex Comercial pe structura metalica cu inchlderi exterioare din panouri termoizolante tip sandwich iar interioare cu pereți din gips-carton+L.T.E.-uri.

 • 2.Amenaiarea terenului prin realizarea unor Module Comerciale structurate intr-un Complex Comercial pe structura metalica cu închideri exterioare si interioare din panouri termoizolante tio sandwich +L.T.E.-uri,

 • 3.1.Particularități ale amplasamentului:

alDescrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament (3912mp) face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

- Nord

Terasa Acoperita (piața producători)

- Est

Clădirea Pietii Centrale (S+P+1)

- Sud

Str.Dumbravei

- Vest

Str.Pietii

Suprafața de teren este plana iar zona nu este inundabila.

Gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților sunt evidențiate in Plănui coordonator reteie-anexat la documentație.

Pe teren sau in apropierea acestuia sunt următoarele rețele:

-Rețea de telecomunicații subterana si aeriana in imediata vecinătate a amplasamentului.

-Rețea canalizare chiar pe amplasament.

-Rețea electrica LES 20KV la o distanta considerabila de amplasament.

-Rețea electrica LES 1KV înspre piața de legume in iateral.

-Rețea de apa curenta OL 015Omm in spatele clădirii pietii.Aceasta rețea alimentează si un rezervor de apa îngropat, dar dezafectat (nu mai are instalația de pompare).

Prin amplasarea noi investiții, va fi necesara devierea următoarelor reteie utilitare:

-Rețeaua de canalizare existenta ce se afla sub ciadirea propusa pe un tronson de 70ml.(Aceasta va fi pozitlonata la minim 2m fata de clădire)

-Rețeaua de telefonie îngropata ce se afla langa ciadirea propusa pe un tronson de 110ml.(Aceasta va fi pozitlonata ia minim 2m fata de clădire)

Nu exista obligații de servitute;

-In zona exista clădiri cu valoare Istorica dar care nu se afla in raza vizuala .deci nu se afla in vecinătate imediata, a obiectivului nou creat.

Astfel Biserica sf.Neculai se afla la 105.15m de obiectiv iar Ciadirea Vivariului la 71,93m Ciadirea nou creata nu influienteaza in nici un fel imaginea monumentelor mai sus enunțate.

 • b) Relatii cu zonele invecinate.accese existente si/sau cai de acces posibile:

Ciadirea nou propusa se va afla in relație directa cu următoarele clădiri existente in zona astfel:

-In partea de Est la o distanta de 7m se afla Ciadirea Pietii Centrale (S+P+1), ce conține la subsol spatii de depozitare si camere frigorifice pentru magazinele de produse din came din parter, la parter spatii comerciale pentru produse din came, precum si magazine diverse, iar la etajul 1 spatii comerciale En-Gros.

întrucât ciadirea nou propusa are o lungime considerabila(91,38m) accesul dinspre Stada Pietii (Vest) spre Ciadirea Pietii Centrale(Est) se va realiza tranzitând la parter O noul obiectiv prin intermediul a trei Culoare de trecere cu o iatime de 4,36m fiecare.De asemeni noul obiectiv va avea si un culoar median longitudinal(4,20m Iatime) care va asigura accesul la modulele comerciale din parter dispuse stanga-dreapta lui.

-In partea de Nord se afla Terasa Acoperita (piața producători).Obiectivul nou creat se afla in continuarea acestei Terase Acoperite pe axa Nord-Sud, dar nu comunica direct cu aceasta.

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale sl fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul de amplasament (3912mp) face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

- Nord

Terasa Acoperita (piața producători)

- Est

Ciadirea Pietii Centrale (S+P+1)

- Sud

Str.Dumbravei

- Vest

Str.Pietli

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Nu exista surse de poluare industriala in zona; de menționat faptul ca pe străzile adiacente se înregistrează un trafic auto mediu spre ridicat si foarte mult trafic pietonal.ln zona nu exista posibilitatea de amplasare de perdele de vegetație deoarece densitatea urbana este ridicata.Poluarea frecventa Existenta este cea sonora rezultata din trafic, dar si aceasta poate fi reglementata prin indicatoare rutiere de gen “Claxonatul interzis”.

 • e) Date climatice si particularități de relief:

 • 1. Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adinclmea maxima de inghet In zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C Iar a lunii iuiie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a încărcării din zapada pe sol so,k = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0.5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80+90 cm, măsurată pe teren fara strat de zapada protector.

 • 2, Relief

Stabilitate:

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamlce active sau de eroziune. Nu exista in mod normal pericol de inundații.

Accidente subterane:

In lucrările de prospecțiune executate nu au fost interceptate accidente subterane antropice, de genul hrubelor sau beciurilor. Zona supusa studiului este o zona locuita din timpuri istorice, din acest motiv interceptarea accidentelor subterane de tipul vechilor fundații, canale vechi conducte sau chiar beciuri/hrube este foarte probabila. In cazul Interceptării unor astfel de accidente subterane, in cadrul lucrărilor de reabilitare, se va soiicita prezenta inginerului geoiog pe șantier. De asemeni in 6

subteranul amplasamentului pot fi pozate rețele hidroedllitare (canal, apa), gaz si electrice sau telefonie. Lucrările de reabilitare se vor incepe după stabiiirea poziției exacta a acestora si după caz devierea lor.

Nivelul hidrostatic: in forajele executate nu a fost interceptat nivelul hidrostatic. Acesta se situează la adâncimi mai mari de - 5 m CTN. Nivelul hidrostatic nu va interveni in timpul lucrărilor. Eventualele infiltrații pot fi de ia pierderile din rețelele hidroediiitare sau apa meteorica datorita unei sistematizări deficitare.

Adâncimea de îngheț:

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 ♦ 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor

O .Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsura in care pot fi identificate.

Prin amplasarea noi Investiții, va fi necesara devierea următoarelor rețele utilitare:

-Rețeaua de canalizare existenta ce se afla sub clădirea propusa pe un tronson de 70ml.(Aceasta va fi poziționată la minim 2m fata de clădire) -Rețeaua de telefonie îngropata ce se afla langa clădirea propusa pe un tronson de 110ml.(Aceasta va fi poziționată ia minim 2m fata de clădire)

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

-In zona exista clădiri cu valoare istorica dar care nu se afla in raza vizuala .deci nu se afla in vecinătate imediata, a obiectivului nou creat

Astfel Biserica sf.Neculai se afla la 105,15m de obiectiv iar Clădirea Vivariului la 71,93m Clădirea nou creata nu influienteaza In nici un fel imaginea monumentelor mal sus enunțate.

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica sl siguranța naționala.

 • 4. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Stratul de fundare recomandat este stratul de argila prafoasa cafenie, umeda, plastic consistenta.

Datorita prezentei stratului d eumpluturi in grosimi mari dar si variabile si a stratelor de consistenta redusa prezente in intervalul de adâncime - 2.00 - 4.00 m se va lua in considerare posibilitatea fundării pe teren imbunatatit, o propunere fiind imbunatatlre cu perna de material granular in amestec cu lianți hidraulici.

Adâncimea minima de fundare: pentru încastrarea fundațiilor in stratul recomandat se recomanda a fi - 2.00m de la cota aleii piața. Daca la adancimea de fundare apar in continuare umpluturi sau stratul prezita umiditate excesiva (pierderi de apa din rețele) se va mari cota de fundare pana la interceptarea unui strat de fundare cu capacitate portanta satlsfacatoarea exploatării in siguranța a construcțiilor. Se vor avea in vedere, datorita stratelor de umplutura sau apariției unor strate de consistenta redusa atingerea unei cote de fundare si de - 4.00m. In acest caz se va realiza o perna cu grosimea de 1.5 m pentru o fundare de - 2.5 m de ia cota alee piața.

Dimensionarea fundațiilor și calculul terenului de fundare. Date fiind condițiile de amplasament ( stratificatie - in adâncime pot aparea straturi de prafos nisipoase moi, natura teren - umpluturi pe adâncimi mari) prezenta utilităților, se recomanda limitarea presiunii convenționale de caicul ia Pconv = 200 kPa.

Deoarece la data întocmirii studiului nu se cunoaște forma fundațiilor, cota reala de


fundare si nici incarcarile reale din suprasarcina nu s-au putut face calculul terenului de fundare la starea limita de deformați! si la starea iimita de capacitate portanta.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • •  perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • •  accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

• Conform normativului P100-1/2006 clasa de Importantă este III, iar categoria de importantă este “C” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este III.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic.constructiv.functionai.arhitectural sl tehnologic:

Terenul propus pentru amenajare, se afla in partea centrala a municipiului, intr-o zona cu vegetație redusa dar cu densitate mare de spatii comerciale. Terenul este in prezent ocupat de baterii de module comerciale de 10 module, 13 module si 16 module ce au fost realizate in baza proiectului nr.21/2002, întocmit in cadrul Societății General Proiect

S.A. Bacau.

In urma relevării bateriilor de module s-a constat ca acestea au suferit modificări in special extinderi in plan orizontal, cat si degradări la nivel de structura si elemente de inchidere.Acestea vor fi demolate si pe terenul astfel eliberat se va construi noua investiție.

Pe teren exista doua rețele (Canalizare si Telekom-telefonizare) care vor trebui deviate pentru a putea amplasa noul obiectiv sl de a respecta condițiile impuse In avizele de amplasament obținute,

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivuiui de investiții


VARIANTA 1. Amenajarea terenului prin realizarea unor Module Comerciale structurate intr-un Complex Comercial pe structura metalica cu închideri exterioare din panouri termoizolante tip sandwlch Iar Interioare cu pereți din aips-carton+L.T.E.-uri,

Lucrări propuse:

ARHITECTURA:

Obiectivul propus va avea regimul de inaltime (P+1+Etaj parțial), va fi pe structura metalica cu profile metalice (staipi si grinzi de tip „I") si va fi inchis la exterior cu panouri termoizolante de tip „sandwich" dispuse orizontal.Clădirea va avea la interior dispuse spatii comerciale in sistem modular (module comerciale), cu o suprafața per modul de 9,69mp.Numarul total de module este de 168 bucăți.

Fata de modulele existente cu 5,91mp/modul si nr. total de 165 bucatl noul complex aduce o creștere semnificativa de spațiu si in același timp va respecta toate normele legislației in vigoare:sanitare,civile,securitate la incendiu, creelnd in același timp si o imagine unitara, reprezentativ arhitecturala a Pietii Centrale.Gabaritic clădirea va avea următoarele dimensiuni:Lungimea-91,38ml, Latimea-15ml, Inaltimea maxima la Comisa-9,25m, Inaltimea maxima a tumului-15m.Inaltimea nivelului-3m.

-Din punct de vedere sanitar, clădirea va fi echipata cu grupuri sanitare repartizate pe sexe , in parter 4 bucăți (2 femei sl 2 barbati) iar la etajul unu 4 bucăți (2 femei si 2 barbati) dotate conform normelor sanitare si finisate cu gresie si faianta.Deasemenea, spatiile comerciale de tip saormerie de ia etajull vor avea alimentare cu apa prin dispunerea de chiuvete.

-Din punct de vedere al securității la incendiu, (din cauza lungimii mari de 91,38ml) clădirea va fi impartita in 3 compartimente de incendiu, egale ca mărime, prin despărțire cu pereți si usi antifoc.De asemenea toate elementele metalice (staipi,grinzi, scări,planseu tabla, pereți sandvlch) vor fi ignifugate prin vopsire cu vopsea Termospumanta.Vor fi prevăzute sprinklere de stingere in toate spatiile, precum si hidranti Interiori.Va fi creat o rezerva de apa pentru stingerea incendlilor.Astfel Gradul de rezistenta la foc a clădirii va deveni III.Va fi prevăzut iluminat de siguranta.Se vor prevede 11 stlngatoare ca echipament de stingere rapida (cate 1 la 300mp conf. normativ) dispuse astfel: 6 la parter,4 la etajl si 1 la etaj 2 dispuse la vedere pe caile de evacuare,in zona scărilor. -Din punct de vedere al normelor civile, clădirea va permite accesul Persoanelor cu Dizabllitatl la Etaj, prin dispunerea in paralel scara clasica o SERVOSCARA Electrica, ce-i va transporta cu tot scaunul cu rotile pana la nivelul dorit.

Duna construirea obiectivului, se va reface amplasamentul prin construirea unui trotuar din dale de beton de 6cm, pe 10cm balast sl 3cm nisip.Suprafata acestui trotuar va fî de 1220mp conf. plan situație propus.De asemenea vor fi prevăzute doua baterii modulare de colectare selectiva a deșeurilor ce vor fi dispuse vis a vis de obiectiv .pe str.Pletll in spațiul de parcare existenta.

Descriere Parter:

-Parterul este conceput In sistem modulat, fiind impartit in mai multe compartimente cu profil comercial nealimentar (64 module).Modulele vor avea iluminare naturala provenita de la ferestrele din PVC cu geam termopan.Lunglmea unui modul este de 5,1 Om , latimea de 1,90m (suprafața de 9,69mp).Usile vor fi Duble,din PVC cu foaie plina, si deschidere spre interior.Pereții exteriori al modulelor vor fi din panouri de tip sandwich cu vata

bazaitlca(IOcm), in timp ce pereții transversali, interiori (de compartimentare) vor fi din gips-cartondOcm).

Vor fi Prevăzute 4 grupuri sanitare repartizate pe sexe, 2 pentru femei si 2 pentru barbati.De asemenea vor fi create 3 spatii de depozitare si 2 spatii pentru Echipamentele L.T.E.Accesul la Etajul 1 va fi realizat cu ajutorul a 4 scări metalice interioare dispuse simetric(in oglinda)+1 Servoscara pentru persoanele cu dizabilitati.De asemenea vor mai fi construite inca 2 scări metalice in partea laterala a clădirii. Zonele de circulație vor fi alcătuite dintr-un culoar central longitudinal cu lungimea de 91,38m si latimea de 4,20m impartit in 3 secțiuni egale prin pereți + usi duble antifoc (din considerente de securitate la incendiu), cat si 3 culoare transversale cu latimea de 4,36m fiecare (ce vor permite traficul pietonai dinspre Strada Pletii spre Clădirea existenta a Pietii Centrale).

Va fi prevăzut Iluminat artificial in module(becuri,intrerupatoare si prize), cat si iluminat de siguranța pe caile de evacuare.

Detalii caracteristice Parter: Sc=1370.7mp (91.38mp x15mo)

-Module comerciale (64 buc.1.9m x 5.1m)-9,69mp fiecare

-Spatii LTE(2 buc.1.3m x 5.1m)=6,63mp fiecare(contin echipamente electrice)


-Grupuri sanitare repartizate pe sexe 2 pt.femei si 2 ptbarbati (2.20m x 6.04m)=13,28mp fiecare conținând cate: 4 closete si 2 chiuvete(femei) si 2 closete, 4 pisoare si 2 chiuvete(barbatl)

-Spatii de depozitare(3 buc.1,5m x 4.7m)=7,05mp fiecare

-Coridor longitudinal (1buc.4.2m x 91.38m)=383,8mp -Coridoare transversale (3buc.4.36m x 15m)=65,4mp fiecare

-Scări metalice de acces din Parter spre Etajul1=4buc. interioare +2 buc.exterioare

Ca finisaje,

-Pardoseala va fi In toate modulele, pe zonele de circulații si in bai, din gresie rectificata(8mm), pe o sapa autonivelanta(de 2mm).Faianta in bai va fi montata pana ia 1,80m inaltime iar diferența pana sub planseu se va realiza cu zugrăveli cu var lavabil-alb.Compartimentarile in bai se vor face cu gips-carton antiumezeala.

-Pereții de compartimentare interiori dintre spatiile modulate se vor realiza din gips-carton clasic sl vor fi varuiti cu var lavabll alb.

-Panourile de inchidere exterioara sunt vopsite in mediu electrostatic iar elementele structurale vor fi vopsite cu vopsea termospumanta întumescenta rezistenta la foc. -Balustradele la scări vor fi din inox cu panouri din policarbonat.

Descriere Etail:

-Etajul va conține 64 module comerciale si ,ca si funcțional, vor fi spatii cu profil nealimentar, dar in zona centrala se vor prevedea si saormerii.gogoserii, covrigarii,cafenele.Aceste spatii vor fi realizate prin comasarea a cate 3 module (sau mai multe in funcție de necesitati).Aceste spatii vor fi dotate cu chiuvete si apa potabila.Nu sunt necesare grupuri sanitare separate pentru ele deoarece consumul produselor nu se va realiza in acestea.Grupurile sanitare din etajul 1 vor fi tot in număr de 4 (2 pentru femei sl 2 pentru barbati).Accesul in acestea se va realiza de pe cele doua terase acoperite cu policarbonat dispuse simetric,in oglinda.Iluminatul natural in etajul 1 va fi doar prin luminatoarele din policarbonat, neexistand ferestre la fațadele exterioare. Scariie metalice interioare din parter(4 bucăți) ajung pe aceste terase acoperite.Pe aceste terase se vor putea consuma produse de fast food si băuturi in sistem staționar.Vor fi si 2 spatii de

depozitare cu acces tot din cele 2 terase.De pe terasa din dreapta (intre scara si grupul sanitar) va exista un acces de urcare in tumul rectangular pe o scara metalica interioara.Acest Turn va conține in interior (la partea superioara) echipamente de afisaj electronic ce vor afișa pe display Ora, Data, Ziua, Temperatura,etc.Tumu/ va avea structura de rezistenta metalica din profila de tip „I” la fel ca restul structurii, va fi de forma patrata (3,70m x 3,70m) si va avea închiderile exterioare din panouri de tip „sandwich” cu vata bazaltica.Acoperisul clădirii va fi tot din Panouri de tip „sandwich” cu vata bazaltica. Se va păstră impartirea din parter pe 3 compartimente de incendiu egale separate cu pereți si usi duble Antifoc.Culoarul central va fi acoperit de un luminator pe structura metalica si pollcarbonat ce va conține 4 cupoiete de desfumare cu detectoare de fum si acționare automata.

Pereții exteriori ai modulelor vor fi din panouri de tip sandwich cu vata bazaltlcadOcm), In timp ce pereții transversali, interiori (de compartimentare) vor fi din gips-carton(IOcm),

Detalii caracteristice Etail: Sc=1421,46mp

-Module comerciale (64 buc.1.9m x 5.1m)=9,69mp fiecare (unele grupate cate 3 pentru o gogoserie.saormerie.etc)

-Grupuri sanitare repartizate pe sexe 2 ptfemei si 2 ptbarbati (2.20m x 6.04m)=13,28mp fiecare conținând cate: 4 closete si 2 chiuvete(femei) si 2 closete, 4 pisoare si 2 chluvete(barbatl)

-Spatii de depozitare(2 buc.1.5m x 4.7m)=7,05mp fiecare -Coridoare longitudinale (2buc.4.2m x 24.38m)=102,39mp fiecare -Coridoar longitudial median (1buc.4.2m x 30.18m)=126,75mp -Terase acoperite cu poiicarbonat pe structura metalica (2buc.) x 117,18mp/fiecare -Scara metalica de acces din Etaj 1 spre Etajul 2=1 buc.

-Acces turn pe scara metalica (in partea dreapta intre baie barbati si scara de acces in Etaj 1)

Ca finisaje,

-Pardoseala va fi in toate modulele, pe zonele de circulații,pe terase si in bal, din gresie rectifîcata(8mm), pe o sapa autonivelanta(de 2mm).Faianta In bai va fi montata pana la o 1,80m înălțime iar diferența pana sub pianseu se va realiza cu zugrăveli cu var lavabil-alb.Compartimentările in bai se vor face cu gips-carton antlumezeala.

-Pereții de compartimentare interiori dintre spatiile modulate se vor realiza din glps-carton clasic si vor fi varuitl cu var lavabil alb.

-Panourile de inchidere exterioara sunt vopsite in mediu electrostatic iar elementele structurale vor fi vopsite cu vopsea termospumanta intumescenta rezistenta la foc. -Balustradele la scări si la terase vor fi din inox cu panouri din poiicarbonat.

Descriere Etaj Parțial 2:

Etajul 2 (se considera etaj parțial supraetajat deoarece suprafața lui este 16,32% din Adc a Parteruiui+Etaiuluil deci sub 20% cat prevede legea nr.50/29.07.1991,art.2,al.4,lit.ar) JUSTIFICARE: Deoarece in Tema de Proiectare nr.3507 din data de 05.04.2018, este specificat un număr minim 165 de module cu suprafața de 9mp fiecare si un regim de inaltime a clădirii P+1, a trebuit găsită o soluție constructiva legala de respectare a acestor condiții funcționale. întrucât terenul nu permite o dezvoltare mai mare pe orizontala intrucat 11

procentul de ocupare in zona este ridicat, singura soluție era extinderea pe verticala.

Etajul parțial va avea 40 de module cu iluminat natural de la ferestrele din PVC de la fațade, cat si de la luminatorul din policarbonat, dispus central longitudinal.Acest luminator va avea in componenta si doua cupolete de dezfumare cu senzori de fum si acționare automata. Acoperișul clădirii va fi tot din Panouri de tip „sandwich” cu vata bazaltica.

Pereții exteriori ai modulelor vor fi din panouri de tip sandwich cu vata bazaltlcadOcm), in timp ce pereții transversali, interiori (de compartimentare) vor fi din gips-cartondOcm).

Detalii caracteristice Etai2: Sc=455,69mp

-Module comerciale (40 buc.1.9m x 5.1m)=9,69mp fiecare.

Ca finisaje,

-Pardoseala va fi in toate modulele, din gresie rectificata(8mm), pe o sapa autonivelanta(de 2mm).

-Pereții de compartimentare interiori dintre spatiile modulate se vor realiza din gips-carton clasic si vor fi varuiti cu var lavabil alb.-Panourile de închidere exterioara sunt vopsite in mediu electrostatic Iar elementele structurale vor fi vopsite cu vopsea termospumanta intumescenta rezistenta la foc.

STRUCTURA:

Din punct de vedere structural, piața este conceputa ca un sistem spațial din cadre cu 3 deschideri de 14.8 m si 15 travei de 6.0 m despărțite de rosturi seismice, împărțind astfel întreaga structură în 3 substructuri similare.

Regimul de înălțime este P+1E, zona centrala P+2E(etaj parțial).

înălțimea planșeului peste parter Hp = +3.00m și

Hmax, structură = +14.80 m; cota ±0.00 este stabilită la fața superioară a pardoselii finite de la parter. Structura acoperișului iese din gabaritul construcției, pe ambele direcții, având dimensiunile in plan de 14.4 x 91.0 m.

Stâlpii sunt din europrofile, încastrați pe ambele direcții. Perimetral au fost dispuse rigle de legătură între stâlpi și, alternant, contravântuiri in dublu X.

Placa de la parter este din beton armat cu armaturi de oțel cu grosimea de 10cm și va fi turnată pe un strat de umplutură compactată cu grosimea de 0.70m, din material local 40cm și pietriș 30cm.

Soluția tehnică de rezolvare a planșeului peste parter este de beton armat cu cofraj pierdut din tablă cutată, care reazemă pe grinzi metalice secundare de planșeu din europrofile IPE, prinse articulat de grinzile principale (profil HEA).

Accesul pe verticală se face prin 2 ansambluri de scări înglobate în suprafața etajului. Acoperișul este în 2 ape orientate spre exterior. Acesta este format din pane cu secțiune I prinse articulat pe grinzi metalice.

Deasemenea, în planul acoperișului au fost prevăzute contravântuiri orizontale longitudinale și transversale în X.

îmbinările se realizează pe șantier cu șuruburi zincate de înaltă rezistență grupa 10.9.

INSTALAȚII ELECTRICE CARACTERISTICILE ELECTRICE ALE OBIECTIVULUI

 • •     Putere electrică instalată Pi: 95,86 kW.

 • •     Putere electrică absorbită Pa: 81,48 kW.

 • •     Tensiunea de utilizare 3x400/230V.

 • •     Frecvența rețelei de alimentare Fu - 50 ± 0,2 Hz.

 • •     Factorul de putere al consumatorului cos <p = 0,92.

 • •     Caracteristica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S.

 • •     Receptorii electrici din instalația electrică ai consumatorului nu vor produce

perturbații în rețeaua furnizorului.

 • •      Tipuri de instalații funcționale:

o Instalații electrice pentru iluminat artificial normal și prize;

o     Iluminat de securitate:

a      Iluminat pentru intervenții in zonele de risc;

°     Iluminat pentru evacuarea din clădire;

"      Iluminat impotriva panicii;

o     Instalații de putere;

 • •     Sistem de legare la pamant este comun pentru:

o protecție împotriva electrocutărilor (șocului electric); o protecție împotriva supratensiunilor atmosferice transmise prin rețea și de comutație;

 • •     Sistemul de protecție la suprasolicitări termice determinate de curenți de

suprasarcină și scurtcircuit;

 • •     Timpii de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea

iluminatului normal sunt:

o ° Iluminat pentru intervenții: în 0,5 s - 5 s;

o Iluminat de evacuare: în 5 s;

o Iluminat impotriva panicii: în 5 s.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietății. Soluția finală privind alimentarea cu energie electrică a obiectivului va fi stabilită în cadrul avizului tehnic de racordare în conformitate cu prevederile regulamentului de furnizare și utilizare a energiei electrice, la solicitarea beneficiarului investiției. Branșamentul electric se va proiecta și realiza de către furnizorul de energie electrică din zonă, direct sau prin intermediul unui post de transformare.

Energia electrică consumată va fi contorizată în cadrul blocului de măsură și protecție trifazat amplasat la limita de proprietate.

Receptorii electrici din instalația electrică a consumatorului nu produc influențe negative perturbătoare asupra instalațiilor furnizorului.

Tabloul electric general (T.E.G.) va avea grad de protecție IP54 (cofret metalic) și se va O poza aparent pe perete, astfel Incat sa nu stanjeneasca circulația sau sa pericliteze siguranța persoanelor. Tabloul electric se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY-F, pozat ingropat in pamant la o adâncime de 1.1m.

Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nominală Un de minim 1kV.

DOTĂRI SI SOLUȚII TEHNICE CARE ASIGURĂ CERINȚELE DE CALITATE PREVĂZUTE DE LEGE CU RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN VIGOARE

Documentația întocmită, pe seama TEMEI DE PROIECTARE, asigură îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată prin Legea nr.177, 2015, în conformitate cu cerințele esențiale, specifice categoriei de importanță a obiectivului, respectiv:

 • a)    Rezistență mecanică și stabilitate;

 • b)    Securitate la incendiu;

 • c)    Igienă, sănătate și mediu înconjurător;

 • d)    Siguranță și accesibilitate în exploatare;

 • e)    Protecție împotriva zgomotului;

 • f)     Economie de energie și izolare termică;

 • g)     Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

După cum urmează: REZISTENTĂ MECANICĂ SI STABILITATE

Instalațiile electrice s-au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001. Tablourile electrice se vor amplasa în spații și poziții care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva acțiunii agenților chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșe. Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau terenului.

SECURITATE LA INCENDIU

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

 • B.1. SISTEM DE PROTECȚIE LA INCENDIU

B.1.1. SISTEM DE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ

Pentru realizarea iluminatului de siguranță s-au respectat prevederile normativului 17-2011 paragraful 7.23 precum si recomandările din SR EN 1838 și SR 12294.

Au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de securitate:

O - Iluminatul de securitate pentru Intervenții este prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potențial și să permită desfășurarea adecvată a procedurilor de acționare pentru siguranța ocupanților zonelor, precum și evacuarea în caz de incendiu.

Conform art. 7.23.6.1717-2011 se prevăd instalații electrice de iluminat de securitate pentru intervenții în încăperea centralei termice. Acest lucru se va realiza prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.

 • - Iluminatul pentru evacuarea din clădire este parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiții de securitate, a căilor de evacuare. Conform art. 7.23.7.1./I7-2011, obiectivul va fi dotat cu instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare din următoarele considerente:

 • •     clădiri civile si încăperile cu mai mult de 50 de persoane;

 • •     toaletele cu suprafața mai mare de 8 m2 și cele destinate persoanelor cu dizabilități. Conform art. 7.23.7.2., corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri), după cum urmează:

Q • lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

 • •     lângă orice altă schimbare de nivel;

 • •     la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

 • •     la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

 • •     la fiecare schimbare de direcție;

 • •     în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

 • •     lângă fiecare post de prim ajutor

 • •     lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos" conform STAS 297/3, cu autonomie de funcționare de minim 3 ore. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol. în funcție de mediul ambiant în care sunt amplasate acestea vor avea grad de protecție IP40 sau IP65.

 • - Iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Conform art. 7.23.9.1717-2011, instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se prevăd în cadrul obiectivului din următorul considerent:

• încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2.

Iluminatul împotriva panicii se va asigura prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.

Alimentarea corpurilor de iluminat pentru intervenție, evacuare si cele împotriva panicii se va asigura din circuitele de iluminat normal deoarece se folosesc corpuri de iluminat cu acumulator inclus și dispozitiv de trecere automată pe sursa inclusă. Cablurile de alimentare a corpurilor de Iluminat de tip autonom vor fi cabluri din cupru cu rezistenta manta la foc, tip CYY-F montate îngropat in tencuiala in tuburi de protecție.

CRITERIUL DE PERFORMANȚĂ: EVITAREA RISCULUI DE IZBUCNIRE A UNUI INCENDIU SAU PRODUCERE A UNEI EXPLOZII, A IMPUS PREVEDEREA URMĂTOARELOR DOTĂRI Șl MĂSURI:

INSTALAȚIE DE PARATRĂSNET PENTRU PROTECȚIA LA SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE DIRECTE.

în conformitate cu prevederile NP 17, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE, astfel construcția a fost prevăzută cu instalație de paratrăsnet exterioară IPTE, realizată prin dispozitiv captare pentru un nivel de protecție IV.

O Dispozitivul de protecție se va monta astfel:

-captatorul de tip PDA se va monta pe clădire, pe un catarg metalic de lungime L=3 m.

Pe traseul cel mai scurt de la PDA ia priza de pământ se vor monta două conductoare de coborâre realizate din OL-Zn 40x4mm.

S-a prevăzut montarea unor piese de separație la H=2,0m față de pământ, pentru măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ. Pe porțiunea de la piesa de separație până la nivelul pământului, conductoarele de coborâre se vor proteja cu țeavă metalică sau cu profite metalice.

S-a ales realizarea unei prize de pământ liniară alcătuită din electrozi orizontali din bandă de oțel OL-Zn 40x4mm și electrozi verticali din țeavă din oțel D=0,065 m și lungime de 3,Om, montați la o distanță de a = I = 3m între electrozi, uniți între ei cu platbandă din OL-Zn 40x4mm.

Priza de pământ pentru paratrăsnet se va realiza comună cu priza de pământ pentru sistemul de legare la pământ aferent clădirii. Rezistența de dispersie a prizei de pământ, în acest caz, trebuie să aibă valoarea Rpp<1Q

Clădirea va fi prevăzută cu o bară principală de legare la pământ amplasată astfel:

□ BPPE - amplasată lângă TG.

O La BPPE vor fi conectate toate barele de egalizare a potențialelor, toate elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin intermediul eclatoarelor adecvate.

Coborârile vor fi la o distanță minimă de cel puțin 1m față de alte obiecte metalice din apropiere.

Pentru carcasele si elementele metalice pentru care nu se poate asigura distanta de separare se reallzeaza legaturi pentru echlpotentializare suplimentara.

Conductoarele de coborâre vor fi instalate astfel încât distanța spre pământ să fie cea mai scurtă posibilă, evitând ca ele să urce sau să formeze unghiuri închise. Conductoarele de coborâre trebuie să fie protejate cu ajutorul unei țevi de protecție până la o înălțime de 2m de la sol.

Este interzisă utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductoare de coborâre. Legăturile de echipotențializare se vor realiza între conductoarele de coborâre și jgheabul metalic de colectare al apelor pluviale și burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Piesele de separație sunt instalate la 2m înălțime față de sol.

Instalația IPT exterioară, este formată din următoarele elemente legate între ele:

 • □    Dispozitiv PDA

 • □    Conductoare de coborâre

 • □     Piese de separație pentru fiecare coborâre

 • □    Priză de pământ comună

SISTEM DE PROTECȚIE LA EFECTELE TRĂSNETULUI, LMPS, RESPECTIV SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE TRANSMISE PRIN REȚEA Șl DE COMUTAȚIE.

Măsurile fundamentale de protecție ale LMPS sunt:

 • •     Acțiunea SPD - dispozitive de protecție destinate să limiteze supratensiunile tranzitorii și să devieze supracurenții determinați de efectele electromagnetice ale curentului de trăsnet;

 • •     Rețea de echipotențializare.

Aparatele de protecție la supratensiuni sunt:

 • •     SPD tipul 1- instalat în B.M.P.T (in sarcina furnizorului de energie electrica din

zona);

 • •      SPD tipul 2- Instalat în tabloul electric general (T.E.G.);

ADAPTAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE LA GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE

Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.

Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura se vor aplica următoarele măsuri:

 • •      Strat de tencuială;

 • •     Cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului;

 • •     Cabluri cu execuție grea.

PENTRU LIMITAREA INCENDIILOR DE ORIGINE INTERNĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE S-A ASIGURAT PROTECȚIA AUTOMATĂ LA SCURTCIRCUIT PENTRU FIECARE CIRCUIT Șl COLOANĂ, CU APARATE DE PROTECȚIE CU CAPACITATE DE RUPERE ADECVATA.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate este superioară valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze.

INSTALAȚIE DE DETECȚIE, SEMNALIZARE Șl ALARMARE LA INCENDIU

Instalația de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu este de uz general, de

TIP I și cuprinde următoarele elemente:

echipament de control și semnalizare;

centrala de desfumare;

detectoare automate de fum;

detectoare automate combinate CO și temperatură; butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu; sirene de alarmare acustică de interior; sirena de alarmare acustică de exterior;

comunicator telefonic;

modul repetor centrala de incendiu

Echipamentul de control și semnalizare ECS va fi conform standardului SR EN 54, de tip adresabil de capacitate mica, avand 3 bucle de detecție, pe a cărui panou de semnalizare vor fi afișate:

starea de bună funcționare;

starea de veghe;

starea de alarmare;

starea de defect;

zona aflată în alarmă;

locația detectorului aflat în alarmă.

Echipamentul de control și semnalizare ECS are următoarele funcții:

16

b^f

detecția rapidă a începuturilor de incendiu;

afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; alarmarea la nivelul întregului obiectiv;

transmiterea la distanță a stării de alarmare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Cablarea instalației de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0,8 mm, montat în tuburi de protecție din PVC.

Cablurile instalației de semnalizare incendiu se vor monta la o distanță de 30 cm față de traseele instalațiilor electrice de forță (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spațiu liber de 50 cm.

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu:

acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 48h și, în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute;

2 bucle adresabile avand posibilitatea conectării a maxim 256 echipamente O adresabile/ buclă (detectoare, butoane, sirene).

Pentru buna funcționare a instalației de detecție și semnalizare incendiu beneficiarul are următoarele obligații:

asigurarea tensiunii normale de alimentare (230Vca/50Hz) pentru echipamentul de control și semnalizare printr-un stabilizator de tensiune 230Vca/230Vca;

se va monta în tabloul electric general un descărcător de protecție (trifazat) de clasa B+C la supratensiuni atmosferice sau de rețea.

Alimentarea ECS se va realiza din cel puțin două surse independente de energie electrică: alimentarea principală se va realiza din tabloul electric prin racord direct, iar în cazul întreruperii alimentării principale, din sursa de rezervă - acumulatori cu o capacitate de alimentare pentru minim 48 ore.

ECS asigura comanda automata prin intermediul unei centrale de desfumare, a dispozitivelor de deschidere a ferestrelor si a trapeor pentru evacuarea fumului prin tiraj natural organizat. Acționarea automata a dispozitivelor de evacuare a fumului va fi dublata de un buton de comanda manuala pentru desfumare. Acest buton se va monta in camera tehnica.

Condiții pentru montarea ECS:

O - sa fie amplasat cât mai aproape de centrul de greutate al rețelei respective, asigurând un grad de securitate corespunzător;

să fie situat, în general, la parter, în spații ușor accesibile din exterior, în vecinătatea ușilor de acces de intervenție ale pompierilor;

accesul către încăperea unde se află ECS trebuie să fie ușor; pe calea de acces nu trebuie să existe obstacole care ar putea împiedica sau întârzia intervenția personalului desemnat;

riscul de incendiu să fie mic și spațiul să fie prevăzut cu cel puțin un element de detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor;

să nu fie traversat de conductele instalațiilor utilitare (apă, canalizare, gaze, încălzire, etc). Se admit doar racorduri pentru instalațiile care deservesc încăperea respectiva;

să nu fie amplasat sub încăperi încadrate în clasa AD4 conform normativului 17-2011 (medii expuse la picături cu apă);

în spațiu au acces doar persoane autorizate și desemnate în condițiile legii, spațiul este prevăzut cu iluminat de securitate pentru continuarea lucrului.

Detectoarele automate de fum și combinate CO și temperatura se vor amplasa conform normativului P18/3-2015 și a planurilor din proiect - imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spatiile supravegheate să ajungă la ele fără diluție, atenuare sau întârziere.

Nu se vor monta detectoare de fum sau combinate la mai puțin de 0,5m de perete; pe aceeași distanță de 50 cm se va păstra spațiu liber în jurul oricărui detector (în lateral și sub detector).

Declanșatoarele manuale de alarmare pentru instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (butoane de semnalizare incendiu) din spațiul protejat trebuie să se diferențieze clar în raport cu cele utilizate pentru alte scopuri și vor fi marcate clar și vizibil astfel încât să fie ușor de identificat și folosit

Distanța maximă de parcurs din orice punct al clădirii la cel mai apropiat declanșator manual nu va depăși 30 m. Declanșatoarele manuale se amplasează pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecărei uși, pe scara de evacuare și la fiecare ieșire spre exterior.

înălțimea de montare pentru butoane va fi între 1,2 m și 1,5m deasupra pardoselii. în spațiile unde se află persoane cu dizabilități locomotorii declanșatoarele manuale de alarmare se vor amplasa astfel încât să fie accesibile acestora.

Dispozitivele de alarmare acustice se vor amplasa la interior, astfel încât semnalul sonor de alarmă sa fie auzit la intensitatea necesară în toate spatiile obiectivului iar la exterior, O sirena va fi prevăzută și cu semnalizare optică și se va amplasa astfel încât să fie vizibilă din exteriorul clădirii.

Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5dB deasupra oricărui alt sunet care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 secunde, dar nu mai mic de 65dB. Aceste niveluri minime vor fi atinse în orice punct în care sunetul de alarmă trebuie să fie auzit fără a depăși 120dB la o distanță de 1m de receptorul de alarmă.

Comunicatorul telefonic se amplaseaza lângă echipamentul de control și semnalizare și asigura transmiterea semnalelor de alarmă și defect la distanță.

Carcasa metalică a echipamentului de control și semnalizare se va racorda în mod obligatoriu la priza de pământ a clădirii.

IGIENĂ, SĂNĂTATE SI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări: SISTEM DE ILUMINAT NORMAL INTERIOR

Nivelurile de iluminare s-au adoptat în funcție de natura activității, destinația și sarcinile O vizuale specifice fiecare! încăperi, in conformitate cu prevederile din NP 061-02.

Iluminatul artificial interior se va asigura cu corpuri de iluminat echipate cu surse de lumina de tip LED. Pentru iluminatul artificial exterior, din zona căilor de acces în clădire, s-au prevăzut corpuri de iluminat tip proiector cu sursă de lumină de tip LED și senzor de mișcare. Corpurile de iluminat utilizate vor avea, în funcție de mediul ambiant în care sunt amplasate, grad de protecție IP65, IP44, IP40 sau IP20. Sursele de lumină vor avea culori calde și reci, cu temperatura de culori situată între 3000-5000 K și indicele de redare a culorilor 80-90.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri de energie din cupru cu izolație sl manta de PVC tip CYY-F. Cablurile se montează îngropat în tencuiala, in tuburi de protecție flexibile ignifuge din PVC. Fiecare circuit de iluminat este echipat cu întreruptor automat cu protecție diferențială.

Aparatajul de comutație (întrerupătoare, comutatoare) va avea grad de protecție IP20, cu excepția celui din camera tehnică unde va avea grad de protecție IP54.

Dozele de derivație si de aparat vor fi din PVC si vor avea grad de protecție IP20. Acestea se vor monta îngropat in tencuiala pereților.

INSTALAȚII ELECTRICE DE PRIZE

Receptorii monofazati se vor conecta la instalația electrica prin prize monofazate cu grad de protecție IP20, prevăzute cu contact de protecție si cu obturatoare de protecție. Toate prizele monofazate vor fi pozate îngropat in pereți si pardoseala.

Circuitele de priza sunt alcătuite din cabluri de energie din cupru cu izolație si manta de PVC tip CYY-F. Cablurile se montează îngropat in tencuiala, in tuburi de protecție flexibile ignifuge din PVC. Toate circuitele de priză se vor proteja cu întreruptoare automate cu protecție diferențială.

Dozele de derivație si de aparat vor fi din PVC si vor avea grad de pritectie IP20. Acestea se vor monta îngropat in tencuiala pereților.

SIGURANȚĂ SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

SISTEM DE PROTECȚIE LA ȘOC ELECTRIC

Sistemul de protecție la șoc electric se bazează pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-S, până la originea instalației electrice de utilizare a consumatorului.

Pentru creșterea siguranței Sistemului de protecție la șoc electric se vor aplica și următoarele măsuri suplimentare, conform 17/2011:

 • •     Legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului neutru de protecție

PEN/PE.

 • •     Din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se

execută din cupru;

 • •     în fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega:

o Conductorul PE distribuit al sursei;

o Conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendentă;

o Conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE.

 • •     Legarea la pământ, prin intermediul barei principale de legare la pământ, se va face

la priza de pământ artificială propusă;

 • •     Legături de echipotențializare (s-a prevăzut bara de protecție și echipotențializare

amplasata în spațiul tehnic unde sunt poziționate echipamente ce pot fi atinse simultan).

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la neutru nu este sigură acționarea aparatelor de protecție ale rețelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcționare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecția automată cu DDR.

PENTRU LIMITAREA ZONEI AFECTATE DE UN EVENTUAL DEFECT S-A REALIZAT SISTEMUL DE PROTECȚIE LA SUPRASOLICITĂRI TERMICE DETERMINATE DE CURENȚI DE SUPRASARCINĂ Șl SCURTCIRCUIT.

Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform J7/2011 și pentru care se asigură și acționare selectivă.

Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi sau se vor realiza cu cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de Incendiu sau zonelor cu pericol de explozie.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate este superioară valorii curenților de scurtcircuit maxim pe care va trebui să-i deconecteze.

PRIZA DE PĂMÂNT

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă s-a prevăzut o priză de pământ artificială, cu electrozi verticali amplasați pe un contur inchis, ce va avea o rezistență de dispersie de cel mult 1 Ohm.

Pentru realizarea prizei de pământ se va folosi platbandă OL-Zn, respectiv țeavă OL-Zn, montate sub adâncimea de îngheț -1.1 m.

La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice ale construcției (țevi de alimentare cu apă, gaze, etc) precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Aparatele electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalații nu sunt în funcțiune.

Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de construcție să amortizeze zgomotele și vibrațiile.

ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

în conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009 AL COMISIEI COMUNITĂȚILOR EUROPENE, de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic non direcționale și cu fazele de scoatere din uz a 0 surselor de lumină.

Reducerea pierderilor de putere s-a realizat și prin:

 • •     Reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin

echilibrarea puterii instalate pe fiecare fază, separarea receptoarelor monofazate de iluminat și prize de cele trifazate și alimentarea lor prin scheme separate și grupate pe secții distincte ale tabloului general;

 • •     Ameliorarea factorului de putere prin corpuri de Iluminat cu condensator inclus. UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

în conformitate cu Strategia Europa 2020 care presupune reducerea consumurilor de energie cu 20%, reducerea gazelor cu efect de seră cu 20% și implementarea tehnologiilor de valorificare a surselor regenerabile s-au adoptat măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică.

Aceste măsuri s-au concretizat prin utilizarea corpurilor de iluminat de siguranța cu lămpi LED.

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE

DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate: • •     instalațiile de climatizare in sistem VRF/VRV;

Documentația intocmita, asigura îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

 • a)     rezistență mecanică și stabilitate;

 • b)    securitate la incendiu;

 • c)    igienă, sănătate și mediu inconjurator;

 • d)    siguranță si accesibilitate în exploatare;

 • e)    protecție împotriva zgomotului;

 • f)     economia de energie și izolare termică;

 • g)     utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

SOLUȚII TEHNICE

Datele termice generale ale obiectivului sunt:

 • •     Puterea instalata: Q=300 kW;

 • •     Temperaturi interioare: ti = 10°O-22°C;

 • •     Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C.

La alegerea soluțiilor tehnice s-a urmărit obținerea unui consum minim de materiale si a unui consum propriu tehnologic minim.

SISTEMUL DE CLIMATIZARE

Pentru asigurarea condițiilor climatului interior, întraga clădire trebuie să fie echipată cu instalație de climatizare (incalzire si răcire).

Instalația de climatizare care va realiza climatul interior, atat în perioada de iama cat si in perioada de vară, va avea o capacitate de răcire 300 kW, luând în calcul degajările de căldură prin elementele inerțiale și neinerțiale, de la persoane, echipamente electrice și electronice, etc.

Soluția adoptată constă în utilizarea sistemului de climatizare (in pompa de caidura) “aer-agent frigorific” sau detentă directă, care reprezintă unul dintre cele mai performante sisteme de climatizare.

Pentru aceasta se propune utilizarea unui sistem cu volum/debit de refrigerent variabil (VRV/VRF, asa cum este cunoscut în literatura de specialitate) care este alcătuit dintr-o unitate exterioară cu mai multe unități interne și are următoarele avantaje:

 • •      Prezintă flexibilitate funcțională permițând deservirea simultană a diferitelor spații în

regim de răcire și/sau de încălzire, funcție de cerințe;

 • •     Permite recuperarea căldurii de la unitățile interioare ce funcționează în modul


răcire și o valorifică în zonele care necesită încălzire și vice-versa;

 • •     Permite reglarea temperaturilor interioare în scala 16-32°C, cu gradații de 1°C și

programarea orară a funcționării între 1 și 72 de ore;

 • •     Controlul simultan al zonelor de climatizare menține costurile curente de funcționare

la un minim absolut și conferă eficiență energetică superioară;

 • •      Diversitatea tipodimensiunilor unităților interioare flexibilitate de instalare și de

distribuție a aerului/temperaturii în spațiile deservite;

 • •     Nu necesită echipamente auxiliare (boilere, pompe, rezervoare, chillere, centrale de

  agent termic, etc.) Iar costul conductelor pentru agentul frigorific este comparativ mai redus față de alte sisteme;


Unitățile de condensare - unitățile externe aferente sistemului VRV/VRF - se vor monta in exteriorul clădirii, pe console incastrate in clădire, astfel incat sa nu stanjeneasca traficul pietonal - distribuția agentului frigorific realizându-se individual pe fiecare nivel în parte. Legătură între unitatea de condensare și unitatea de tratare interioară se va realiza cu conducte din cupru, specifice transportului agentului frigorific Freon Ecologic, toate conductele fiind Izolate cu izolație de tip K-fiex.

O Fiecare unitate exterioară de climatizare va fi prevăzută cu tablou de comandă și automatizare, capabil să monitorizeze/seteze parametrii solicitați.

Evacuarea condensului se va realiza gravitațional. Fiecare unitate interioară va fi prevăzută cu racord la coloanele de evacuare.

INSTALAȚII SANITARE SI DE STINGERE A INCENDIULUI

DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate:

• instalațiile de apa rece si calda;

•      instalațiile de canalizare menajera;

•      instalațiile de stingere a incendiului cu hidranti;

♦      instalațiile de stingere a incendiului cu sprinklere;

•     gospodăria de apa pentru incendiu;

Documentația intocmita, asigura indepllnirea cerințelor esențiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b)     securitate la incendiu;

 • c)     igienă, sănătate și mediu inconjurator;

 • d)     siguranță si accesibilitate în exploatare;

 • e)    protecție împotriva zgomotului;

 • f)     economia de energie și izolare termică;

 • g)    utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

SOLUȚII TEHNICE INSTALAȚIILE SANITARE - APA RECE, APA CALDA Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin racordarea la instalația existenta, pastrand traseele inițiale. Se va prevedea un branșament pe rețeaua Dn125mm existenta, (conform planului de situație) ce va alimenta instalația de apa rece, stingere incendii si preparare apa calda menajera.

Traseele principale ale conductelor de apa rece si calda vor fi montate aparent, după caz, fiind apoi distribuite către consumatori prin racorduri flexibile.

Instalația de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa cu țevi de polipropilena pentru instalații sanitare.

Dotarea obiectelor sanitare se va realiza cu:

 • •     spalatoare

 • •     lavoare

 • •     pisoare

 • •     vase closet

 • •     baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoar,

 • •     robinete cu inchidere pentru vasele de closet;

 • •     robinete de spalare intermitenta pentru pisoare;

 • •      robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;

 • •      robinete de reglaj de colt, cu ventil;

 • •     robinete de reținere cu ventil sl mufe.

Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul a doua instanturi de apa calda montate in fiecare grup sanitar.

INSTALAȚIILE SANITARE - CANALIZARE MENAJERA

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Toate apele uzate colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate prin curgere libera la rețeaua de canalizare existenta, pastrand coloanele inițiale.

Canalizarea interioara este prevăzută a se realiza din țeava de polipropilena.

Apele uzate convențional curate de pe pardoseala grupurilor sanitare sunt preluate cu ajutorul slfoanelor de pardoseala si evacuate apoi către coloanele existente.

Pentru intervenții în caz de colmatare a conductelor, la începutul coloanelor de canalizare verticală s-au prevăzut piese de curățire.

INSTALAȚIILE DE STINGERE A INCENDIULUI

Obiectivul va fi prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidranti interiori, exteriori si sprinklere In conformitate cu P 118/2-2013, Art. 4.1, Art. 6.1, respectiv Art. 7.1. Gospodăria de apa pentru incendiu va fi alcatuita din:

grupuri de pompare pentru hidrantii interiori si exteriori compuse din cate 2 pompe (1+1R) si o pompa pilot (1P), cu rotoarele, difuzoarele si toate părțile in contact cu fluidul vehiculat din otel inoxidabil. Fiecare pompa este prevăzută cu robinet sferic pe refulare si clapeta de reținere; Pentru acoperirea eventualelor pierderi si menținerea presiunii in Instalație s-a prevăzut un recipient de hidrofor cu membrana de cauciuc, avand volumul util de 1001.

grup de pompare pentru sprinklere compus din 2 pompe (1+1R) si o pompa pilot (1P), cu rotoarele, difuzoarele si toate părțile in contact cu fluidul vehiculat din otel inoxidabil. Fiecare pompa este prevăzută cu robinet sferic pe refulare si clapeta de reținere. Pentru acoperirea eventualelor pierderi si menținerea presiunii in instalație s-a prevăzut un recipient de hidrofor cu membrana de cauciuc, avand volumul util de 200 I.

rezerva intangibila de incendiu, pastrata in exterior distinct pentru hidranti fata de sprinklere. Ambele rezerve sunt prevăzute cu semnalizare acustica si optica pentru monitorizarea nivelului apei. Capacitatea rezervoarelor de incendiu: 108 mc pentru hidranti, respectiv 200 mc. Rezervoarele vor fi din PAFS si vor fi de tip subteran. Pompele de incendiu sunt acționate automat și/sau manual.

Instalațiile de tip sprinkler, s-a echipează cu pompe pilot, care să asigure acoperirea eventualelor pierderi din rețea și menținerea presiunii în instalație. S-a asigurat intoarcerea apei in rezervor prin intermediul unui distribuitor si a conductei de proba.

Distribuția apei necesare stingerii Incendiilor se va realiza prin conducte din PEID 100, Pn 10, SDR17 si OL-Zn pentru hidrantii interiori si exteriori sl OL pentru sprinklere.

Alimentarea cu apa se va face de la stația de pompare apă pentru stins incendiu prin rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul si presiunea necesara intervenției directe de la hidranti.

Hldrantii interiori de incendiu sunt amplasați in locuri vizibile si ușor accesibile, In funcție de raza lor de acțiune si de necesitați. S-a urmărit amplasarea hidrantilor interiori pe holuri. Hidrantii de incendiu interiori vor fi montati îngropat in firide de 0,6m x 0,5m la inaltimea de 0   1,5m fata de pardoseala si marcati corespunzător.

Fiecare hidrant de Interior este echipat cu furtun plat Dn 50mm cu lungimea L=20m (standard de referința STAS SR EN 671-2/2002) cu ajutaj 012mm. Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeava de refulare care permite următoarele poziții de reglare: inchidere, jet pulverizat sl/sau jet compact (standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).

Hldrantii exteriori de incendiu vor fi de tip subteran având diametrul nominal de 80 mm racordați la rețeaua de conducte din PEID 100, Pn 10, SDR 17, marcându-se cu plăcute semnalizatoare cu numărul hidrantului respectiv.

Pentru racordarea mijloacelor de intervenție la hidranții subterani, se vor procura prin grija beneficiarului, a accesoriilor necesare, pentru fiecare hidrant fix, după cum urmează:

3 role furtun tip B, în lungime de 20m fiecare, având racorduri mobile tip B la ambele capete;

Distribuitor;

4 furtune tip C;

3 țevi de refulare tip B cu cap de debitare 20mm;

3 țevi de refulare cu dispozitiv de canea (robinet de reținere)

O -    2 chei de racord ABC.

Accesoriile și materialele de intervenție se vor păstra la pichetul PSI, pentru a putea fi utilizate în caz de incendiu.

Alarmarea în caz de incendiu se face prin mijloace sonore (sirenă) și telefonic, pentru mobilizarea echipelor de intervenție, în cadrul Serviciului pentru situații de urgență.

Pompele de incendiu se prevăd și cu dispozitive (butoane marcate corespunzător) care să permită acționarea manuală, cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă în caz de incendiu. Oprirea pompei se face manual, din stația de pompare.

Timpul maxim admis pentru manevrarea a maximum două robinete ce permit utilizarea rezervei de apă pentru incendiu este de 5 minute din momentul alertării.

Durata teoretică a incendiului este de 60 minute pentru hidrantii interiori si de 180 de minute pentru hidrantii exteriori.

Instalația de sprinklere: capetele de sprinklere au fost amplasate in funcție de destinația spațiului protejat, Inaltimea de montaj si tipul de cap de sprinkler a fost ales, astfel incat, dispersia apei pe aria teoretica de declanșare sa fie cat mai uniforma sl sa se asigure, in zona cea mai defavorizata, intensitatea minima de stropire normata.

Instalația de sprinklere va fi de tipul apa-apa.

23

S-au prevăzut doua statil centrale de control si semnalizare (ACS), in sistem apa-apa si vor fi complet echipate cu :

supapa diferențiala;

supapa de alarmare si semnalizare ;

camera de intarziere;

turbina hidrauluica cu clopot de alarmare, montata in exterior;

detector de curgere cu racord electric la soneria electrica si semnalizatorul optic (cu transmitere la centraia de detecție incendiu);

Rețelele se vor monta cu pante care sa permită golirea instralatiei la (re)punerea sa in funcțiune.

Pentru a se putea controla in permanenta presiunea in instalație se vor monta manometre 0-16 bari astfel:

pe distribuitorul instalației si la ACS, conf. schemei de echipare a furnizorului;

in punctele de curățire / încercare pe care s-au prevăzut si un robinet de inchidere DN 50 mm (normal închis) si un racord tip C - DN 50 mm.

Amplasarea si montajul capetelor de sprinkler se va face, de regula in următoarele condiții:

Intre ele 3,0 m;

fata de pereții exteriori / marginali sau alte elemente de construcție necesar a fi protejate nu la mai mult de 1,50 m si minimum 40 cm;

sprinklerele se vor monta perpendicular pe suprafața protejata, cu capul in jos.

In cadrul fiecare zone vor fi prevăzute detectoare de curgerea apei, astfel incat sa poata fi determinata cu exactitate sub-zona in care s-a declanșat un Incendiu. Acestea detectează curgerea apei pe conducta de distribuție spre sprinklere si transmit semnalul electric la centrala de detecție incendiu din camera de pompieri cu supraveghere permanenta. Nu se admit organe de inchidere după ACS.

Instalația de sprinklere se va executa cu conducte din otel negru pentru construcții, sudate longitudinal, STAS 7657 îmbinate prin sudura oxiacetilenica. Conductele se vor proteja anticoroziv prin grunduire sl vopsire la exterior. La traversarea spatiilor neincalzite, conductele vor fi protejate antlinghet cu ajutorul a doua sisteme de încălzire proprii, alcătuite din izolație cu fir încălzitor, care vor menține in conducta o temperatura de minim 4°C. Sarcina termica maxima a cablurilor încălzitoare va fi de maxim 10 W/m. Fiecare circuit va trebui monitorizat si pe circuite separate. Cablurile încălzitoare nu trebuie sa se intersecteze si vor fi fixate pe partea opusa capului de sprinkler. Izolația va fi încadrata In clasele A1 sau A2-s1, dO cu o grosime a stratului de protecție de minim 25mm avand invelis hidrofug.

NECESARUL DE UTILITATI

Utilitățile necesare pentru realizarea investiției sunt:

 • •  energie electrica;

 • •  apa calda 70/55 grd.C pentru încălzire;

 • •  apa rece potabila pentru nevoi sanitare;

 • •  apa calda menajera pentru nevoi sanitare;

 • •  canalizare menajera;

Estimări privind consumurile de utilități instalații pentru construcții:

 • a) Energie electrica:

  • Consumuri de energie electrica: o Putere instalata iluminat o Putere calcul iluminat o număr ore de funcționare / zi / iluminat o număr zile de funcționare /an / iluminat o consum energie electrica mediu / zi


  95,86 kW 81,48kW

  4 ore

  250 zile

  325,92 kWh/ziConform datelor de mai sus se estimează următoarele consumuri electrice pe total obiectiv:

325,92 kWh/zi x 250 zile = 81.480,00 KWh/an

 • b) Energie termica:

Pentru asigurarea confortului termic, se va utiliza energia electrica.

 • c) Necesarul de apa:

Determinarea necesarului de apă de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 1343/06 și STAS 1478/90, Normativ 19/2015, în funcție de destinația clădirii, numărul de persoane și consumul specific maxim.

 • •  Necesarul total de apa rece pentru consum menajer

o Qzi_ _max                                               9,46 mc/zi

o număr zile de funcționare/an                     250 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă rece pe obiectiv:

9,46 mc/zi x 250 zile = 2.365,00 mc/an

 • •  Necesarul total de apa calda pentru consum menajer

O Qzi. max                                            9,31 mc/zi


o număr zile de funcționare/an                     250 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă caldă de consum pe obiectiv:

9,31 mc/zi x 250 zile = 2327,50 mc/an

VARIANTA 2. Amenajarea terenului prin realizarea unor Module Comerciale structurate intr-un Complex Comercial pe structura metalica cu Închideri exterioare si interioare din panouri termoizolante tip sandwich +L.T.E,-uri,

Lucrări propuse:

ARHITECTURA:

Obiectivul propus va avea regimul de inaltime (P+1+Etaj parțial), va fi pe structura metalica cu profile metalice (stâlpi si grinzi de tip „I”) si va fi închis la exterior cu panouri termoizolante de tip „sandwich" dispuse orizontal.Cladirea va avea la interior dispuse spatii Q comerciale In sistem modular (module comerciale), cu o suprafața per modul de 9,69mp.Numarul total de module este de 168 bucăți.

Fata de modulele existente cu 5,91mp/modul si nr. total de 165 bucăți noul complex aduce o creștere semnificativa de spațiu si In același timp va respecta toate normele legislației in vigoare:sanitare,civile,securitate la incendiu, creeind in același timp si o imagine unitara, reprezentativ arhitecturala a Pletii Centrale.Gabaritic clădirea va avea următoarele dimensiunl:Lungimea-91,38ml, Latimea-15ml, Inaltimea maxima la Comisa-9,25m, Inaltimea maxima a tumului-15m.lnaltimea nivelului-3m.

-Din punct de vedere sanitar, clădirea va fi echipata cu grupuri sanitare repartizate pe sexe , In parter 4 bucăți (2 femei si 2 barbati) Iar la etajul unu 4 bucăți (2 femei sl 2 barbati) dotate conform normelor sanitare si finisate cu gresie si faianța.Deasemenea, spatiile comerciale de tip saormerie de la etajull vor avea alimentare cu apa prin dispunerea de chiuvete.

-Din punct de vedere al securității la incendiu, (din cauza lungimii mari de 91,38ml) ciadirea va fi impartita in 3 compartimente de incendiu, egale ca mărime, prin despărțire cu pereți si usi antifoc.De asemenea toate elementele metalice (stâlpi,grinzi, scări,planseu tabla, pereți sandvich) vor fi ignifugate prin vopsire cu vopsea Termospumanta.Vor fi prevăzute sprinklere de stingere in toate spatiile, precum si hidranti interiori.Va fi creat o rezerva de apa pentru stingerea incendiilor.Astfel Gradul de rezistenta la foc a clădirii va deveni ili.Va fi prevăzut iluminat de siguranța. Se vor prevede 11 stingatoare ca echipament de stingere rapida (cate 1 la 300mp cont, normativ) dispuse astfel: 6 la parter,4 la etajl si 1 la etaj 2 dispuse la vedere pe caile de evacuare,in zona scărilor. -Din punct de vedere al normelor civile, ciadirea va permite accesul Persoanelor cu Dizabilitati la Etaj, prin dispunerea in paralel scara clasica o SERVOSCARA Electrica, ce-i va transporta cu tot scaunul cu rotile pana la nivelul dorit.

Pupa construirea obiectivului, se va reface amplasamentul prin construirea unui trotuar din dale de beton de 6cm. pe 10cm balast si 3cm nisip.Suprafata acestui trotuar va fi de 1220mp conf. plan situație propus.De asemenea vor fi prevăzute doua baterii modulare de colectare selectiva a deșeurilor ce vor fi dispuse vis a vis de obiectiv .pe str.Pletii in spațiul de parcare existenta.

Descriere Parter

-Parterul este conceput In sistem modulat, fiind impartit in mai muite compartimente cu profil comercial nealimentar (64 module).Modulele vor avea iluminare naturala provenita de la ferestrele din PVC cu geam termopan.Lungimea unui modul este de 5,1 Om , latimea de 1,90m (suprafața de 9,69mp).Usile vor fi Duble.din PVC cu foaie plina, si deschidere spre interior.Toti pereții exteriori si interiori ai modulelor vor fi din panouri de tio sandwich cu vata bazalticaftOcm).

Vor fi Prevăzute 4 grupuri sanitare repartizate pe sexe, 2 pentru femei si 2 pentru barbati.De asemenea vor fi create 3 spatii de depozitare si 2 spatii pentru Echipamentele L.T.E.Accesul la Etajul 1 va fi realizat cu ajutorul a 4 scări metalice interioare dispuse slmetric(ln oglinda)+1 Servoscara pentru persoanele cu dizabilitati.De asemenea vor mai fi construite Inca 2 scări metalice in partea laterala a clădirii. Zonele de circulație vor fi alcătuite dlntr-un culoar central longitudinal cu lungimea de 91,38m si latimea de 4,20m impartit in 3 secțiuni egale prin pereți + usi duble antifoc (din considerente de securitate la incendiu), cat si 3 culoare transversale cu latimea de 4,36m fiecare (ce vor permite traficul pietonal dinspre Strada Pletii spre Ciadirea existenta a Pietii Centrale).

Va fi prevăzut iluminat artificial in module(becuri,întrerupătoare si prize), cat si iluminat de siguranța pe caile de evacuare.

Detalii caracteristice Parter: Scg1370,7mp (91.38mp x15mp)

-Module comerciale (64 buc.1.9m x 5.1m)s9,69mp fiecare

-Spatii LTE(2 buc.1.3m x 5.1m)=6,63mp fiecare(contin echipamente electrice)

-Grupuri sanitare repartizate pe sexe 2 pt.femei si 2 pt.barbati (2.20m x 6.04m)=13,28mp fiecare conținând cate: 4 closete si 2 chiuvete(femei) si 2 closete, 4 pisoare si 2 chiuvete(barbatl)

-Spatii de depozitare(3 buc.1.5m x 4.7m)=7,05mp fiecare -Coridor longitudinal (1buc.4.2m x 91.38m)=383,8mp -Coridoare transversale (3buc.4.36m x 15m)=65,4mp fiecare -Scări metalice de acces din Parter spre Etajul1=4buc. interioare +2 buc.exterioare Ca finisaje.

-Pardoseala va fi in toate modulele, pe zonele de circulații si in bai, din gresie rectificata(8mm), pe o sapa autonivelanta(de 2mm).Faianța in bai va fi montata pana la 1,80m înălțime iar diferența pana sub planseu se va realiza cu zugrăveli cu var lavabil-alb.Compartimentările in bai se vor face cu gips-carton antiumezeala.

-Pereții de compartimentare interiori dintre spatiile modulate se vor realiza din panouri de tip sandwich la fel ca si panourile exterioare.

-Panourile de închidere exterioara sunt vopsite in mediu electrostatic iar elementele structurale vor fi vopsite cu vopsea termospumanta intumescenta rezistenta la foc. -Balustradele la scări vor fi din inox cu panouri din policarbonat.

Descriere Etail:

-Etajul va conține 64 module comerciale si ,ca si funcțional, vor fi spatii cu profil nealimentar, dar in zona centrala se vor prevedea si saormerii.gogoserii, covrigarii,cafenele .Aceste spatii vor fi realizate prin comasarea a cate 3 module (sau mai multe in funcție de necesitati).Aceste spatii vor fi dotate cu chiuvete si apa potabila.Nu sunt necesare grupuri sanitare separate pentru ele deoarece consumul produselor nu se va realiza in acestea.Grupurile sanitare din etajul 1 vor fi tot in număr de 4 (2 pentru femei si 2 pentru barbati).Accesul in acestea se va realiza de pe cele doua terase acoperite cu policarbonat dispuse simetric,in oglinda.lluminatul natural in etajul 1 va fi doar prin luminatoarele din policarbonat, neexlstand ferestre la fațadele exterioare. Scările metalice interioare din parter(4 bucatl) ajung pe aceste terase acoperite.Pe aceste terase se vor putea consuma produse de fast food sl băuturi in sistem staționar.Vor fi si 2 spatii de depozitare cu acces tot din cele 2 terase.De pe terasa din dreapta (intre scara si grupul sanitar) va exista un acces de urcare in tumul rectangular pe o scara metalica interioara.Acest Tum va conține in interior (la partea superioara) echipamente de afisaj electronic ce vor afișa pe display Ora, Data, Ziua, Temperatura,etc. Tumul va avea structura de rezistenta metalica din profite de tip „t” la fel ca restul structurii, va fi de forma patrata (3,70m x 3,70m) si va avea inchiderile exterioare din panouri de tip „sandwich” cu vata bazaltica.Acoperisul clădirii va fi tot din Panouri de tip „sandwich” cu vata bazaltica. Se va păstră impartirea din parter pe 3 compartimente de incendiu egale separate cu pereți si usi duble Antifoc.Culoarul central va fi acoperit de un luminator pe structura metalica si policarbonat ce va conține 4 cupolete de desfumare cu detectoare de fum si acționare automata.

Toți pereții exteriori sl interiori ai modulelor vor fi din panouri de tip sandwich cu vata bazalticadOcm),

Detalii caracteristice EtaM: Sc=1421,46mp

-Module comerciale (64 buc.1.9m x 5.1m)=9,69mp fiecare (unele grupate cate 3 pentru gogoserie.saormerie.etc)

-Grupuri sanitare repartizate pe sexe 2 pt.femei si 2 ptbarbatl (2.20m x 6.04m)=13,28mp fiecare conținând cate: 4 closete si 2 chiuvete(femei) si 2 closete, 4 pisoare si 2 chiuvete(barbati)

-Spatii de depozitare(2 buc.1.5m x 4.7m)=7,05mp fiecare -Coridoare longitudinale (2buc.4.2m x 24.38m)=102,39mp fiecare -Coridoar longitudial median (1buc.4.2m x 30.18m)=126,75mp -Terase acoperite cu policarbonat pe structura metalica (2buc.) x 117,18mp/fiecare

-Scara metalica de acces din Etaj 1 spre Etajul 2=1 buc.

-Acces turn pe scara metalica (in partea dreapta intre bale barbati si scara de acces in Etaj D

Ca finisaje,

-Pardoseaia va fi in toate modulele, pe zonele de circulații,pe terase si in bai, din gresie rectificata(8mm), pe o sapa autonivelanta(de 2mm).Faianta in bai va fi montata pana la 1,80m înălțime Iar diferența pana sub planseu se va realiza cu zugrăveli cu var lavabil-alb.Compartimentarile in bai se vor face cu gips-carton antiumezeala.

-Pereții de compartimentare interiori dintre spatiile modulate se vor realiza din panouri de tip sandwlch la fel ca si panourile exterioare.

-Panourile de inchidere exterioara sunt vopsite in mediu electrostatic iar elementele structurale vor fi vopsite cu vopsea termospumanta intumescenta rezistenta la foc.

-Balustradele la scări si la terase vor fi din inox cu panouri din policarbonat.

Descriere Etaj Parțial 2:

Etajul 2 (se considera etai parțial supraetajat deoarece suprafața lui este 16.32% din Adc a Parterulul+Etaiuluil deci sub 20% cat prevede legea nr.50/29.07.1991.art.2.al.4.lit.a1’’) JUSTIFICARE: Deoarece in Tema de Proiectare nr.3507 din data de 05.04.2018, este specificat un număr minim 165 de module cu suprafața de 9mp fiecare si un regim de înălțime a clădirii P+1, a trebuit găsită o soluție constructiva legala de respectare a acestor condiții functionale.lntrucat terenul nu permite o dezvoltare mai mare pe orizontala întrucât procentul de ocupare in zona este ridicat, singura soluție era extinderea pe verticala.

Etajul parțial va avea 40 de module cu iluminat natural de la ferestrele din PVC de la fațade, cat si de la luminatorul din policarbonat, dispus central longitudinal.Acest luminator va avea in componenta si doua cupolete de dezfumare cu senzori de fum si acționare automata. Acoperișul clădirii va fi tot din Panouri de tip „sandwich” cu vata bazaltlca. Toți pereții exteriori si interiori ai modulelor vor fi din panouri de tip sandwich cu vata bazalticadOcm).

Detalii caracteristice Etal2: Sc=455,69mp

-Module comerciale (40 buc.1.9m x 5.1m)=9,69mp fiecare.

Ca finisaje,

-Pardoseala va fi in toate modulele, din gresie rectificata(8mm), pe o sapa autonivelanta(de 2mm).

-Pereții de compartimentare interiori dintre spatiile modulate se vor realiza din panouri de tip sandwlch la fel ca si panourile exterioare.

-Panourile de inchidere exterioara sunt vopsite in mediu electrostatic iar elementele structurale vor fi vopsite cu vopsea termospumanta intumescenta rezistenta la foc.

STRUCTURA:

Din punct de vedere structural, piața este conceputa ca un sistem spațial din cadre cu 3 deschideri de 14.8 m si 15 travei de 6.0 m despărțite de rosturi seismice, împărțind astfel întreaga structură în 3 substructuri similare.

Regimul de înălțime este P+1 E, zona centrala P+2E(etaj parțial).

înălțimea planșeului peste parter Hp = +3.00m și

Hmax, structură = +14.80 m; cota ±0.00 este stabilită la fața superioară a pardoselii finite de la parter. Structura acoperișului iese din gabaritul construcției, pe ambele direcții, având dimensiunile In plan de 14.4 x 91.0 m.

Stâlpii sunt din europrofile, încastrați pe ambele direcții. Perimetral au fost dispuse rigle de legătură între stâlpi și, alternant, contravântuiri in dubiu X.

Placa de la parter este din beton armat cu armaturi de oțel cu grosimea de 10cm și va fi turnată pe un strat de umplutură compactată cu grosimea de 0.70m, din material local 40cm și pietriș 30cm.

Soluția tehnică de rezolvare a planșeului peste parter este de beton armat cu cofraj pierdut din tablă cutată, care reazemă pe grinzi metalice secundare de planșeu din europrofile IPE, prinse articulat de grinzile principale (profil HEA).

Accesul pe verticală se face prin 2 ansambluri de scări înglobate în suprafața etajului. Acoperișul este în 2 ape orientate spre exterior. Acesta este format din pane cu secțiune I prinse articulat pe grinzi metalice .

Dea se menea, în planul acoperișului au fost prevăzute contravântuiri orizontale longitudinale și transversale în X.

îmbinările se realizează pe șantier cu șuruburi zincate de înaltă rezistență grupa 10.9. INSTALAȚII ELECTRICE

CARACTERISTICILE ELECTRICE ALE OBIECTIVULUI

 • •     Putere electrică instalată Pi: 95,86 kW.

 • •     Putere electrică absorbită Pa: 81,48 kW.

 • •     Tensiunea de utilizare 3x400/230V.

 • •     Frecvența rețelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz.

 • •     Factorul de putere al consumatorului cos cp = 0,92.

 • •     Caracteristica sistemului electric în punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S.

 • •     Receptorii electrici din instalația electrică ai consumatorului nu vor produce

perturbații în rețeaua furnizorului.

 • •      Tipuri de instalații funcționale:

o Instalații electrice pentru iluminat artificial normal și prize;

o     Iluminat de securitate:

 • ■      Iluminat pentru intervenții in zonele de risc;

 • ■      Iluminat pentru evacuarea din clădire;

 • ■      iluminat impotriva panicii;

o     Instalații de putere;

 • •     Sistem de legare la pamant este comun pentru:

o protecție împotriva electrocutărilor (șocului electric); o protecție împotriva supratensiunilor atmosferice transmise prin rețea și de comutație;

 • •     Sistemul de protecție la suprasolicitări termice determinate de curenți de

suprasarcină și scurtcircuit;

 • •     Timpii de punere în ftincțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea

Iluminatului normal sunt:

o Iluminat pentru Intervenții: în 0,5 s - 5 s;

o Iluminat de evacuare: în 5 s;

o Iluminat impotriva panicii: în 5 s.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietății. Soluția finală privind alimentarea cu energie electrică a obiectivului va fi stabilită în cadrul avizului tehnic de racordare în conformitate cu prevederile regulamentului de furnizare și utilizare a energiei electrice, la solicitarea beneficiarului investiției. Branșamentul electric se va proiecta și realiza de către furnizorul de energie electrică din zonă, direct sau prin intermediul unui post de transformare.

Energia electrică consumată va fi contorizată în cadrul blocului de măsură și protecție trifazat amplasat la limita de proprietate.

Receptorii electrici din instalația electrică a consumatorului nu produc influențe negative perturbătoare asupra instalațiilor furnizorului.

Tabloul electric general (T.E.G.) va avea grad de protecție IP54 (cofret metalic) și se va poza aparent pe perete, astfel incat sa nu stanjeneasca circulația sau sa pericliteze siguranța persoanelor. Tabloul electric se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY-F, pozat îngropat In pamant la o adâncime de 1.1 m.

Toate cablurile folosite la distribuția energiei electrice vor avea tensiunea nominală Un de minim 1 kV.

DOTĂRI SI SOLUȚII TEHNICE CARE ASIGURĂ CERINȚELE DE CALITATE PREVĂZUTE DE LEGE CU RESPECTAREA REGLEMENTARILOR TEHNICE ÎN VIGOARE

Documentația întocmită, pe seama TEMEI DE PROIECTARE, asigură îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată prin Legea nr.177, 2015, în conformitate cu cerințele esențiale, specifice categoriei de importanță a obiectivului, respectiv:

 • h)    Rezistență mecanică și stabilitate;

 • i)     Securitate la incendiu;

 • j)     Igienă, sănătate și mediu înconjurător;

o k)    Siguranță și accesibilitate în exploatare;

 • l)     Protecție împotriva zgomotului;

m)   Economie de energie și izolare termică;

n)    Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

După cum urmează: REZISTENTĂ MECANICĂ SI STABILITATE

Instalațiile electrice s-au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001. Tablourile electrice se vor amplasa în spații și poziții care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva acțiunii agenților chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșe. Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau terenului.

SECURITATE LA INCENDIU

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în O conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

B.1. SISTEM DE PROTECȚIE LA INCENDIU

B.1.1. SISTEM DE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ

Pentru realizarea iluminatului de siguranță s-au respectat prevederile normativului 17-2011 paragraful 7.23 precum si recomandările din SR EN 1838 și SR 12294.

Au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de securitate:

- Iluminatul de securitate pentru intervenții este prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar siguranței persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potențial și să permită desfășurarea adecvată a procedurilor de acționare pentru siguranța ocupanților zonelor, precum și evacuarea în caz de incendiu.

Conform ari. 7.23.6.1./I7-2011 se prevăd instalații electrice de iluminat de securitate pentru intervenții în încăperea centralei termice. Acest lucru se va realiza prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.

- Iluminatul pentru evacuarea din clădire este parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiții de securitate, a căilor de evacuare. Conform art. 7.23.7.1717-2011, obiectivul va fi dotat cu instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare din următoarele considerente: • •      clădiri civile si încăperile cu mai mult de 50 de persoane;

o      toaletele cu suprafața mai mare de 8 m2 și cele destinate persoanelor cu dizabilități.

Conform art. 7.23.7.2., corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri), după cum urmează: o lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

« lângă orice altă schimbare de nivel;

 • •      la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

o la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

 • •      la fiecare schimbare de direcție;

 • •      în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

 • •     lângă fiecare post de prim ajutor

 • •     lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea ieșirilor din încăperi, a traseului și a ieșirilor căilor de evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip „indicator luminos” conform STAS 297/3, cu autonomie de funcționare de minim 3 ore. Ele se amplasează astfel încât să indice traseul de urmat în caz de pericol. în funcție de mediul ambiant în care sunt amplasate acestea vor avea grad de protecție IP40 sau 1P65.

- Iluminatul împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor sa ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Conform art. 7.23.9.1./I7-2011, instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se prevăd în cadrul obiectivului din următorul considerent:

 • •     încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2.

Iluminatul împotriva panicii se va asigura prin dotarea unui corp de iluminat normal cu kit de emergenta cu autonomie de 3 ore.

Alimentarea corpurilor de iluminat pentru intervenție, evacuare si cele împotriva panicii se va asigura din circuitele de iluminat normal deoarece se folosesc corpuri de iluminat cu acumulator inclus și dispozitiv de trecere automată pe sursa inclusă. Cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat de tip autonom vor fi cabluri din cupru cu rezistenta mărită la foc, tip CYY-F montate îngropat in tencuiala in tuburi de protecție.

CRITERIUL DE PERFORMANȚĂ: EVITAREA RISCULUI DE IZBUCNIRE A UNUI INCENDIU SAU PRODUCERE A UNEI EXPLOZII, A IMPUS PREVEDEREA URMĂTOARELOR DOTĂRI Șl MĂSURI:

INSTALAȚIE DE PARATRĂSNET PENTRU PROTECȚIA LA SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE DIRECTE.

în conformitate cu prevederile NP I7, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE, astfel construcția a fost prevăzută cu instalație de paratrăsnet exterioară IPTE, realizată prin dispozitiv captare pentru un nivel de protecție IV. Dispozitivul de protecție se va monta astfel:

-captatorul de tip PDA se va monta pe clădire, pe un catarg metalic de lungime L=3 m. Pe traseul cel mai scurt de la PDA la priza de pământ se vor monta două conductoare de coborâre realizate din OL-Zn 40x4mm.

S-a prevăzut montarea unor piese de separație la H=2,0m față de pământ, pentru măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ. Pe porțiunea de la piesa de separație până la nivelul pământului, conductoarele de coborâre se vor proteja cu țeavă metalică sau cu profite metalice.

S-a ales realizarea unei prize de pământ liniară alcătuită din electrozi orizontali din bandă de oțel OL-Zn 40x4mm și electrozi verticali din țeavă din oțel D=0,065 m și lungime de 3,Om, montați la o distanță de a = I = 3m între electrozi, uniți între ei cu platbandă din OL-Zn 40x4mm.

Priza de pământ pentru paratrăsnet se va realiza comună cu priza de pământ pentru sistemul de legare la pământ aferent clădirii. Rezistența de dispersie a prizei de pământ, în acest caz, trebuie să aibă valoarea Rpp<10

Clădirea va fi prevăzută cu o bară principală de legare la pământ amplasată astfel: O BPPE - amplasată lângă TG.

La BPPE vor fi conectate toate barele de egalizare a potențialelor, toate elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin intermediul eclatoarelor adecvate.

Coborârile vor fi la o distanță minimă de cel puțin 1m față de alte obiecte metalice din apropiere.

Pentru carcasele si elementele metalice pentru care nu se poate asigura distanta de separare se realizează legaturi pentru echipotentializare suplimentara.

Conductoarele de coborâre vor fi instalate astfel încât distanța spre pământ să fie cea mai scurtă posibilă, evitând ca ele să urce sau să formeze unghiuri închise. Conductoarele de coborâre trebuie să fie protejate cu ajutorul unei țevi de protecție până la o înălțime de 2m de la sol.

Este interzisă utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductoare de coborâre. Legăturile de echipotențializare se vor realiza între conductoarele de coborâre și jgheabul metalic de colectare al apelor pluviale și burlanele de scurgere a apelor pluviale.


Piesele de separație sunt instalate la 2m înălțime față de sol.

Instalația IPT exterioară, este formată din următoarele elemente legate între ele:

 • □     Dispozitiv PDA

 • □    Conductoare de coborâre

 • □     Piese de separație pentru fiecare coborâre

 • □    Priză de pământ comună

SISTEM DE PROTECȚIE LA EFECTELE TRĂSNETULUI, LMPS, RESPECTIV SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE TRANSMISE PRIN REȚEA Șl DE COMUTAȚIE. Măsurile fundamentale de protecție ale LMPS sunt:

 • •     Acțiunea SPD - dispozitive de protecție destinate să limiteze supratensiunile tranzitorii și să devieze supracurenții determinați de efectele electromagnetice ale curentului de trăsnet;

 • •      Rețea de echipotențializare.

Aparatele de protecție la supratensiuni sunt:

 • •     SPD tipul 1- instalat în B.M.P.T (in sarcina furnizorului de energie electrica din

zona);

 • •     SPD tipul 2- instalat în tabloul electric general (T.E.G.);

ADAPTAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE LA GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE

Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.

Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura se vor aplica următoarele măsuri:

 • •     Strat de tencuială;

 • •     Cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului;

 • •     Cabluri cu execuție grea.

PENTRU LIMITAREA INCENDIILOR DE ORIGINE INTERNĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE S-A ASIGURAT PROTECȚIA AUTOMATĂ LA SCURTCIRCUIT PENTRU FIECARE CIRCUIT Șl COLOANĂ, CU APARATE DE PROTECȚIE CU CAPACITATE DE RUPERE ADECVATA.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate este superioară valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze.

INSTALAȚIE DE DETECȚIE, SEMNALIZARE Șl ALARMARE LA INCENDIU

Instalația de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu este de uz general, de TIP I și cuprinde următoarele elemente:

echipament de control și semnalizare;

centrala de desfumare;

detectoare automate de fum;

detectoare automate combinate CO și temperatură; butoane pentru declanșare manuală a alarmei de incendiu; sirene de alarmare acustică de interior;

sirena de alarmare acustică de exterior; comunicator telefonic;

modul repetor centrala de incendiu

Echipamentul de control și semnalizare ECS va fi conform standardului SR EN 54, de tip adresabil de capacitate mica, avand 3 bucle de detecție, pe a cărui panou de semnalizare vor fi afișate:

starea de bună funcționare;

starea de veghe;

starea de alarmare;

starea de defect;

zona aflată în alarmă;

locația detectorului aflat în alarmă.

Echipamentul de control și semnalizare ECS are următoarele funcții:

detecția rapidă a începuturilor de incendiu;

afișarea zonei și adresei dispozitivului de detecție aflată în alarmă; semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; alarmarea la nivelul întregului obiectiv;

transmiterea la distanță a stării de alarmare și defect; autotestarea echipamentului central și ai detectorilor automați; continuarea funcționării (alimentare de rezervă) în condițiile întreruperii sursei principale de alimentare cu energie electrică.

Cablarea instalației de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu se va realiza cu cablu tip JE H(St) H 2x2x0,8 mm, montat în tuburi de protecție din PVC.

Cablurile instalației de semnalizare incendiu se vor monta la o distanță de 30 cm față de traseele instalațiilor electrice de forță (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un spațiu liber de 50 cm.

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) este prevăzut cu:

acumulatori ce vor asigura o funcționare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de cel puțin 48h și, în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute;

2 bucle adresabile avand posibilitatea conectării a maxim 256 echipamente adresabile/ buclă (detectoare, butoane, sirene).

Pentru buna funcționare a instalației de detecție și semnalizare incendiu beneficiarul are următoarele obligații:

asigurarea tensiunii normale de alimentare (230Vca/50Hz) pentru echipamentul de control și semnalizare printr-un stabilizator de tensiune 230Vca/230Vca;

se va monta în tabloul electric general un descărcător de protecție (trifazat) de clasa B+C la supratensiuni atmosferice sau de rețea.

Alimentarea ECS se va realiza din cel puțin două surse independente de energie electrică: alimentarea principală se va realiza din tabloul electric prin racord direct, iar în cazul întreruperii alimentării principale, din sursa de rezervă - acumulatori cu o capacitate de alimentare pentru minim 48 ore.

ECS asigura comanda automata prin intermediul unei centrale de desfumare, a dispozitivelor de deschidere a ferestrelor si a trapeor pentru evacuarea fumului prin tiraj 33

Tl natural organizat. Acționarea automata a dispozitivelor de evacuare a fumului va fi dublata de un buton de comanda manuala pentru desfumare Acest buton se va monta in camera tehnica.

Condiții pentru montarea ECS:

sa fie amplasat cât mai aproape de centrul de greutate al rețelei respective, asigurând un grad de securitate corespunzător;

să fie situat, în general, la parter, în spații ușor accesibile din exterior, în vecinătatea ușilor de acces de intervenție ale pompierilor;

accesul către încăperea unde se află ECS trebuie să fie ușor; pe calea de acces nu trebuie să existe obstacole care ar putea împiedica sau întârzia intervenția personalului desemnat;

riscul de incendiu să fie mic și spațiul să fie prevăzut cu cel puțin un element de detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor;

să nu fie traversat de conductele instalațiilor utilitare (apă, canalizare, gaze, încălzire, etc). Se admit doar racorduri pentru instalațiile care deservesc încăperea respectiva;

să nu fie amplasat sub încăperi încadrate în clasa AD4 conform normativului 17-2011 (medii expuse la picături cu apă);

în spațiu au acces doar persoane autorizate și desemnate în condițiile legii, spațiul este prevăzut cu iluminat de securitate pentru continuarea lucrului.

Detectoarele automate de fum și combinate CO și temperatură se vor amplasa conform normativului P18/3-2015 și a planurilor din proiect - imediat sub tavan, astfel încât produsele degajate de incendiu din spațiile supravegheate să ajungă la ele fără diluție, atenuare sau întârziere.

Nu se vor monta detectoare de fum sau combinate la mai puțin de 0,5m de perete; pe aceeași distanță de 50 cm se va păstra spațiu liber în jurul oricărui detector (în lateral și sub detector).

Declanșatoarele manuale de alarmare pentru instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (butoane de semnalizare incendiu) din spațiul protejat trebuie să se diferențieze clar în raport cu cele utilizate pentru alte scopuri și vor fi marcate clar și vizibil astfel încât să fie ușor de identificat și folosit.

Distanța maximă de parcurs din orice punct al clădirii la cel mai apropiat declanșator manual nu va depăși 30 m. Declanșatoarele manuale se amplasează pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecărei uși, pe scara de evacuare și la fiecare ieșire spre exterior.

înălțimea de montare pentru butoane va fi între 1,2 m și 1,5m deasupra pardoselii. în spațiile unde se află persoane cu dizabilități locomotorii declanșatoarele manuale de alarmare se vor amplasa astfel încât să fie accesibile acestora.

Dispozitivele de alarmare acustice se vor amplasa la interior, astfel încât semnalul sonor de alarmă sa fie auzit la intensitatea necesară în toate spatiile obiectivului iar la exterior, sirena va fi prevăzută și cu semnalizare optică și se va amplasa astfel încât să fie vizibilă din exteriorul clădirii.

Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5dB deasupra oricărui alt sunet care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 secunde, dar nu mai mic de 65dB. Aceste niveluri minime vor fi atinse în orice punct în care sunetul de alarmă trebuie să fie auzit fără a depăși 120dB la o distanță de 1m de receptorul de alarmă.

Comunicatorul telefonic se amplaseaza lângă echipamentul de control și semnalizare și asigura transmiterea semnalelor de alarmă și defect la distanță.

Carcasa metalică a echipamentului de control și semnalizare se va racorda în mod obligatoriu la priza de pământ a clădirii.

igiena, sănătate si mediu înconjurător Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări: SISTEM DE ILUMINAT NORMAL INTERIOR

Nivelurile de iluminare s-au adoptat în funcție de natura activității, destinația și sarcinile vizuale specifice fiecărei incaperi, in conformitate cu prevederile din NP 061-02.

Iluminatul artificial interior se va asigura cu corpuri de iluminat echipate cu surse de lumina de tip LED. Pentru iluminatul artificial exterior, din zona căilor de acces în clădire, s-au prevăzut corpuri de iluminat tip proiector cu sursă de lumină de tip LED și senzor de mișcare. Corpurile de iluminat utilizate vor avea, în funcție de mediul ambiant în care sunt amplasate, grad de protecție IP65, IP44, IP40 sau IP20. Sursele de lumină vor avea culori calde și reci, cu temperatura de culori situată între 3000-5000 K și indicele de redare a culorilor 80-90.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri de energie din cupru cu izolație si manta de PVC tip CYY-F. Cablurile se montează ingropat în tencuiala, in tuburi de protecție flexibile ignifuge din PVC. Fiecare circuit de iluminat este echipat cu întreruptor automat cu protecție diferențială.

Aparatajul de comutație (intrerupatoare, comutatoare) va avea grad de protecție IP20, cu excepția celui din camera tehnică unde va avea grad de protecție IP54.

z-s Dozele de derivație si de aparat vor fi din PVC si vor avea grad de protecție IP20. Acestea se vor monta ingropat in tencuiala pereților.

INSTALAȚII ELECTRICE DE PRIZE

Receptorii monofazati se vor conecta la instalația electrica prin prize monofazate cu grad de protecție IP20, prevăzute cu contact de protecție si cu obturatoare de protecție. Toate prizele monofazate vor fi pozate ingropat in pereți si pardoseala.

Circuitele de priza sunt alcătuite din cabluri de energie din cupru cu izolație si manta de PVC tip CYY-F. Cablurile se montează ingropat in tencuiala, in tuburi de protecție flexibile ignifuge din PVC. Toate circuitele de priză se vor proteja cu întreruptoare automate cu protecție diferențială.

Dozele de derivație si de aparat vor fi din PVC si vor avea grad de pritectie IP20. Acestea se vor monta ingropat in tencuiala pereților.

SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

SISTEM DE PROTECȚIE LA ȘOC ELECTRIC

O Sistemul de protecție la șoc electric se bazează pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-S, până la originea instalației electrice de utilizare a consumatorului.

Pentru creșterea siguranței Sistemului de protecție ia șoc electric se vor aplica și următoarele măsuri suplimentare, conform 17/2011:

 • •     Legarea suplimentară la priza de pământ a conductorului neutru de protecție

PEN/PE.

 • •     Din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se

execută din cupru;

 • •     în fiecare tablou electric se va realiza o barată PE la care se vor lega:

o Conductorul PE distribuit al sursei;

o Conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendentă;

o Conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE.

 • •     Legarea la pământ, prin intermediul barai principale de legare la pământ, se va face

la priza de pământ artificială propusă;

 • •     Legături de echipotențializare (s-a prevăzut bara de protecție și echipotențializare

amplasata în spațiul tehnic unde sunt poziționate echipamente ce pot fi atinse simultan).

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la neutru nu este sigură acționarea aparatelor de protecție ale rețelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcționare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecția automată cu DDR.

PENTRU LIMITAREA ZONEI AFECTATE DE UN EVENTUAL DEFECT S-A REALIZAT SISTEMUL DE PROTECȚIE LA SUPRASOLICITĂRI TERMICE DETERMINATE DE CURENȚI DE SUPRASARCINĂ Șl SCURTCIRCUIT.

Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform 17/2011 și pentru care se asigură și acționare selectivă.

Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi sau se vor realiza cu cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate este superioară valorii curenților de scurtcircuit maxim pe care va trebui să-i deconecteze.

PRIZA DE PĂMÂNT

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă s-a prevăzut o priză de pământ artificială, cu electrozi verticali amplasați pe un contur inchis, ce va avea o O rezistență de dispersie de cel mult 1 Ohm.

Pentru realizarea prizei de pământ se va folosi platbandă OL-Zn, respectiv țeavă OL-Zn, montate sub adâncimea de îngheț -1.1 m.

La priza de pământ se vor lega toate elementele metalice ale construcției (țevi de alimentare cu apă, gaze, etc) precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care în mod accidental, în urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Aparatele electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalații nu sunt în funcțiune.

Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de construcție să amortizeze zgomotele și vibrațiile.

ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

/-> în conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009 AL COMISIEI COMUNITĂȚILOR EUROPENE, de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic non direcționale și cu fazele de scoatere din uz a surselor de lumină.

Reducerea pierderilor de putere s-a realizat și prin:

 • •     Reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin

echilibrarea puterii instalate pe fiecare fază, separarea receptoarelor monofazate de iluminat și prize de cele trifazate și alimentarea lor prin scheme separate și grupate pe secții distincte ale tabloului general;

 • •     Ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu condensator inclus. UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

în conformitate cu Strategia Europa 2020 care presupune reducerea consumurilor de energie cu 20%, reducerea gazelor cu efect de seră cu 20% și implementarea tehnologiilor de valorificare a surselor regenerabile s-au adoptat măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică.

Aceste măsuri s-au concretizat prin utilizarea corpurilor de iluminat de siguranța cu lămpi LED.

INSTALAT!! DE CLIMATIZARE

DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate:

o Instalațiile de climatizare in sistem VRF/VRV;

Documentația intocmita, asigura indeplinirea cerințelor esențiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

 • h)     rezistentă mecanică și stabilitate;

 • i)      securitate la incendiu;

 • j)     igienă, sănătate și mediu înconjurător;

 • k)     siguranță si accesibilitate în exploatare;

 • l)     protecție împotriva zgomotului;

 • m)   economia de energie și izolare termică;

 • n)     utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

SOLUȚII TEHNICE

Datele termice generale ale obiectivului sunt:

 • •     Puterea instalata: Q=300 kW;

 • •     Temperaturi interioare: ti = 10°C+22°C;

 • •     Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C.

La alegerea soluțiilor tehnice s-a urmărit obținerea unui consum minim de materiale si a unul consum propriu tehnologic minim.

SISTEMUL DE CLIMATIZARE

Pentru asigurarea condițiilor climatului interior, întraga clădire trebuie să fie echipată cu instalație de climatizare (incalzire si răcire).

Instalația de climatizare care va realiza climatul interior, atat în perioada de iama cat si in perioada de vară, va avea o capacitate de răcire 300 kW, luând în calcul degajările de căldură prin elementele inerțiale și neinerțiale, de la persoane, echipamente electrice și electronice, etc.

Soluția adoptată constă în utilizarea sistemului de climatizare (in pompa de căldură) "aer-agent frigorific” sau detentă directă, care reprezintă unul dintre cele mai performante sisteme de climatizare.

Pentru aceasta se propune utilizarea unui sistem cu volum/debit de refrigerent variabil (VRV/VRF, asa cum este cunoscut în literatura de specialitate) care este alcătuit dintr-o unitate exterioară cu mai multe unități interne și are următoarele avantaje:

 • •      Prezintă flexibilitate funcțională permițând deservirea simultană a diferitelor spații în

regim de răcire și/sau de încălzire, funcție de cerințe;

 • •     Permite recuperarea căldurii de la unitățile interioare ce funcționează în modul

răcire și o valorifică în zonele care necesită încălzire și vice-versa;

 • •     Permite reglarea temperaturilor interioare în scala 16-32°C, cu gradații de 1°C și

programarea orară a funcționării între 1 și 72 de ore;

 • •     Controlul simultan al zonelor de climatizare menține costurile curente de funcționare

la un minim absolut și conferă eficiență energetică superioară;

 • •      Diversitatea tipodimensiunilor unităților interioare flexibilitate de instalare și de

distribuție a aerului/temperaturii în spațiile deservite;

 • •     Nu necesită echipamente auxiliare (boilere, pompe, rezervoare, chillere, centrale de

agent termic, etc.) iar costul conductelor pentru agentul frigorific este comparativ mai redus față de alte sisteme;

Unitățile de condensare - unitățile externe aferente sistemului VRV/VRF - se vor monta in exteriorul clădirii, pe console incastrate in clădire, astfel incat sa nu stanjeneasca traficul pietonal - distribuția agentului frigorific realizându-se individual pe fiecare nivel în parte.

Legătură între unitatea de condensare și unitatea de tratare interioară se va realiza cu conducte din cupru, specifice transportului agentului frigorific Freon Ecologic, toate conductele fiind izolate cu izolație de tip K-flex.

Fiecare unitate exterioară de climatizare va fi prevăzută cu tablou de comandă și automatizare, capabil să monitorizeze/seteze parametrii solicitați.

Evacuarea condensului se va realiza gravitațional. Fiecare unitate interioara va fi prevăzută cu racord la coloanele de evacuare.

INSTALAȚII SANITARE SI DE STINGERE A INCENDIULUI

DATE GENERALE

In prezentul proiect sunt tratate:

 • •      instalațiile de apa rece si calda;

 • •     instalațiile de canalizare menajera;

 • •      instalațiile de stingere a incendiului cu hidranti;

 • •      instalațiile de stingere a incendiului cu sprinklere;

 • •     gospodăria de apa pentru incendiu;

Documentația intocmita, asigura îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

 • h)     rezistență mecanică și stabilitate;

 • i)     securitate la incendiu;

 • j)     igienă, sănătate și mediu inconjurator;

 • k)     siguranță si accesibilitate în exploatare;

 • l)     protecție împotriva zgomotului;

 • m)   economia de energie și izolare termică;

 • n)    utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

SOLUȚII TEHNICE INSTALAȚIILE SANITARE - APA RECE, APA CALDA

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin racordarea la instalația existenta, pastrand traseele inițiale. Se va prevedea un branșament pe rețeaua Dn125mm existenta, (conform planului de situație) ce va alimenta instalația de apa rece, stingere incendii si preparare apa calda menajera.

Traseele principale ale conductelor de apa rece si calda vor fi montate aparent, după caz, fiind apoi distribuite către consumatori prin racorduri flexibile.

Instalația de alimentare cu apa rece sl calda de consum, se va executa cu țevi de polipropilena pentru instalații sanitare.

Dotarea obiectelor sanitare se va realiza cu:

 • •     spalatoare

 • •     lavoare

 • •     pisoare

 • •     vase closet

 • •     baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru iavoar;

 • •     robinete cu închidere pentru vasele de closet;

 • •     robinete de spalare intermitenta pentru pisoare;

 • •      robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;

 • •      robinete de reglaj de coit, cu ventil;

 • •     robinete de reținere cu ventil si mufe.

Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul a doua instanturi de apa calda montate in fiecare grup sanitar.

INSTALAȚIILE SANITARE - CANALIZARE MENAJERA

Instalația de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Toate apele uzate colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate prin curgere libera la rețeaua de canalizare existenta, pastrand coloanele inițiale.

Canalizarea interioara este prevăzută a se realiza din țeava de polipropilena.

Apele uzate convențional curate de pe pardoseala grupurilor sanitare sunt preluate cu ajutorul sifoanelor de pardoseala si evacuate apoi către coloanele existente.

Pentru intervenții în caz de colmatare a conductelor, la începutul coloanelor de canalizare verticală s-au prevăzut piese de curățire.

INSTALAȚIILE DE STINGERE A INCENDIULUI

Obiectivul va fi prevăzut cu instalații de stingere a incendiului cu hidrant! interiori, exteriori si sprinklere in conformitate cu P 118/2-2013, Art. 4.1, Art. 6.1, respectiv Art. 7.1. Gospodăria de apa pentru incendiu va fi alcatuita din:

grupuri de pompare pentru hidrantii interiori si exteriori compuse din cate 2 pompe (1+1R) si o pompa pilot (1P), cu rotoarele, difuzoarele si toate părțile in contact cu fluidul vehiculat din otel inoxidabil. Fiecare pompa este prevăzută cu robinet sferic pe refulare si clapeta de reținere; Pentru acoperirea eventualelor pierderi si menținerea presiunii in instalație s-a prevăzut un recipient de hidrofor cu membrana de cauciuc, avand volumul util de 1001.

grup de pompare pentru sprinklere compus din 2 pompe (1+1R) si o pompa pilot (1P), cu rotoarele, difuzoarele si toate părțile in contact cu fluidul vehiculat din otel inoxidabil. Fiecare pompa este prevăzută cu robinet sferic pe refulare si clapeta de reținere. Pentru acoperirea eventualelor pierderi si menținerea presiunii in instalație s-a prevăzut un recipient de hidrofor cu membrana de cauciuc, avand volumul util de 2001.

rezerva intangibila de incendiu, pastrata in exterior distinct pentru hidranti fata de sprinklere. Ambele rezerve sunt prevăzute cu semnalizare acustica si optica pentru monitorizarea nivelului apei. Capacitatea rezervoarelor de incendiu: 108 mc pentru hidranti, respectiv 200 mc. Rezervoarele vor fi din PAFS si vor fi de tip subteran. Pompele de incendiu sunt acționate automat și/sau manual.

Instalațiile de tip sprinkler, s-a echipează cu pompe pilot, care să asigure acoperirea eventualelor pierderi din rețea și menținerea presiunii în instalație. S-a asigurat intoarcerea apei in rezervor prin intermediul unui distribuitor si a conductei de proba.

Distribuția apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducte din PEID 100, Pn 10, SDR17 si OL-Zn pentru hidrantii interiori si exteriori si OL pentru sprinklere. Alimentarea cu apa se va face de la stația de pompare apă pentru stins incendiu prin rețeaua de conducte, dimensionate pentru debitul de calcul si presiunea necesara intervenției directe de la hidranti.

O Hidrantii interiori de incendiu sunt amplasați in locuri vizibile si ușor accesibile, in funcție de raza lor de acțiune si de necesitați. S-a urmărit amplasarea hidrantilor interiori pe holuri. Hidrantii de incendiu interiori vor fi montati îngropat in firide de 0,6m x 0,5m la inaltimea de 1,5m fata de pardoseala si marcat! corespunzător.

Fiecare hidrant de interior este echipat cu furtun plat Dn 50mm cu lungimea L=20m (standard de referința STAS SR EN 671-2/2002) cu ajutaj 012mm. Fiecare hidrant a fost prevăzut cu țeava de refulare care permite următoarele poziții de reglare: inchidere, jet pulverizat si/sau jet compact (standarde de referința STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002).

Hidrantii exteriori de incendiu vor fi de tip subteran având diametrul nominal de 80 mm racordați la rețeaua de conducte din PEID 100, Pn 10, SDR 17, marcându-se cu plăcute semnalizatoare cu numărul hidrantului respectiv.

Pentru racordarea mijloacelor de intervenție la hidranții subterani, se vor procura prin grija beneficiarului, a accesoriilor necesare, pentru fiecare hidrant fix, după cum urmează:

3 role furtun tip B, în lungime de 20m fiecare, având racorduri mobile tip B la ambele capete;

Distribuitor;

4 furtune tip C;

3 țevi de refulare tip B cu cap de debitare 20mm;

3 țevi de refulare cu dispozitiv de canea (robinet de reținere)

2 chei de racord ABC.

Accesoriile și materialele de intervenție se vor păstra la pichetul PSI, pentru a putea fi utilizate în caz de incendiu.

Alarmarea în caz de incendiu se face prin mijloace sonore (sirenă) și telefonic, pentru mobilizarea echipelor de intervenție, în cadrul Serviciului pentru situații de urgență.

Pompele de incendiu se prevăd și cu dispozitive (butoane marcate corespunzător) care să permită acționarea manuală, cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă în caz de incendiu. Oprirea pompei se face manual, din stația de pompare.

Timpul maxim admis pentru manevrarea a maximum două robinete ce permit utilizarea rezervei de apă pentru incendiu este de 5 minute din momentul alertării.

Durata teoretică a incendiului este de 60 minute pentru hidrantii interiori si de 180 de minute pentru hidrantii exteriori.

Instalația de sprinklere: capetele de sprinklere au fost amplasate in funcție de destinația spațiului protejat, inaltimea de montaj si tipul de cap de sprinkler a fost ales, astfel incat, dispersia apei pe aria teoretica de declanșare sa fie cat mai uniforma si sa se asigure, in zona cea mai defavorizata, intensitatea minima de stropire normata.

Instalația de sprinklere va fi de tipul apa-apa.

S-au prevăzut doua statii centrale de control si semnalizare (ACS), in sistem apa-apa si vor fi complet echipate cu :

supapa diferențiala;

supapa de alarmare si semnalizare;

camera de intarziere;

turbina hidrauluica cu clopot de alarmare, montata in exterior;

detector de curgere cu racord electric la soneria electrica si semnalizatorul optic (cu transmitere la centrala de detecție incendiu);

Rețelele se vor monta cu pante care sa permită golirea instralatiei la (re)punerea sa in funcțiune.

Pentru a se putea controla in permanenta presiunea in instalație se vor monta manometre 0-16 bari astfel:

pe distribuitorul instalației si la ACS, conf. schemei de echipare a furnizorului;

in punctele de curățire / încercare pe care s-au prevăzut si un robinet de inchidere DN 50 mm (normal închis) si un racord tip C - DN 50 mm.

Amplasarea si montajul capetelor de sprinkler se va face, de regula in următoarele condiții:

intre ele 3,0 m;

fata de pereții exteriori / marginali sau alte elemente de construcție necesar a fi protejate nu la mai mult de 1,50 m si minimum 40 cm ;

sprinklerele se vor monta perpendicular pe suprafața protejata, cu capul in jos.

In cadrul fiecare zone vor fi prevăzute detectoare de curgerea apei, astfel incat sa poata fi determinata cu exactitate sub-zona in care s-a declanșat un incendiu. Acestea detectează curgerea apei pe conducta de distribuție spre sprinklere si transmit semnalul electric la centrala de detecție incendiu din camera de pompieri cu supraveghere permanenta.

Nu se admit organe de inchidere după ACS.

Instalația de sprinklere se va executa cu conducte din otel negru pentru construcții, sudate longitudinal, STAS 7657 îmbinate prin sudura oxiacetilenica. Conductele se vor proteja anticoroziv prin grunduire si vopsire la exterior. La traversarea spatiilor neincalzite, conductele vor fi protejate antiinghet cu ajutorul a doua sisteme de încălzire proprii, alcătuite din izolație cu fir încălzitor, care vor menține in conducta o temperatura de minim 4°C. Sarcina termica maxima a cablurilor încălzitoare va fi de maxim 10 W/m. Fiecare circuit va trebui monitorizat si pe circuite separate. Cablurile încălzitoare nu trebuie sa se intersecteze si vor fi fixate pe partea opusa capului de sprinkler. Izolația va fi încadrata in clasele A1 sau A2-s1, dO cu o grosime a stratului de protecție de minim 25mm avand invelis hidrofug.

NECESARUL DE UTILITĂȚI

Utilitățile necesare pentru realizarea investiției sunt:

 • •  energie electrica;

o apa calda 70/55 grd.C pentru incalzire;

o apa rece potabila pentru nevoi sanitare;

 • •  apa calda menajera pentru nevoi sanitare;

 • •  canalizare menajera;

Estimări privind consumurile de utilități instalații pentru construcții:

d) Energie electrica:

• Consumuri de energie electrica:

o  Putere instalata iluminat                                95,86 kW

o Putere calcul iluminat                                 81,48 kW

o  număr ore de funcționare / zi / iluminat                  4 ore

o  număr ziie de funcționare/an / iluminat                  250 zile

o consum energie electrica mediu / zi                    325,92 kWh/zi
Conform datelor de mai sus se estimează următoarele consumuri electrice pe total obiectiv:

325,92 kWh/zi x 250 zile - 81.480,00 KWh/an

 • e) Energie termica:

Pentru asigurarea confortului termic, se va utiliza energia electrica.

 • f) Necesarul de apa:

Determinarea necesarului de apă de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile din STAS 1343/06 și STAS 1478/90, Normativ 19/2015, în funcție de destinația clădirii, numărul de persoane și consumul specific maxim.

 • •  Necesarul total de apa rece pentru consum menajer.

o Qzi. max                                            9,46 mc/zi

o număr zile de funcționare/an                     250 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă rece pe obiectiv:

9,46 mc/zi x 250 zile = 2.365,00 mc/an

 • •  Necesarul total de apa calda pentru consum menajer

o Qzi_ max                                            9,31 mc/zi

o număr zile de funcționare/an                     250 zile

Conform datelor de mai sus se estimează următorul consum de apă caldă de consum pe obiectiv:

9,31 mc/zi x 250 zile = 2327,50 mc/an

VARIANTA 1 prezintă avantajul costului cel mai redus.

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este:

VARIANTA 1. Amenajarea terenului prin realizarea unor Module Comerciale structurate intr-un Complex Comercial pe structura metalica cu închideri exterioare din panouri termoizolante tip sandwich iar interioare cu pereți din qjps-carton+L.T.E.-uri.

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 2, respectiv:

 • -  Oferă mai multe posibilități multifuncționale (modificare facila compartimentări)

 • -  Ușurința la montare

 • -  Aspect plăcut

 • -  Cost mai redus.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse ~ Varianta 1

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii Obiectivul va avea următoarele echipamente:

INVESTIȚIA VA AVEA URMĂTOARELE ECHIPAMENTE:

Instalații electrice:____________________________________________Nr.Buc

post transformare - funcție de ATR

grup electrogen - 35 kVA

dispozitiv PDA - H=7m, Rc=60m

automate desfomare - 750 N

sistem servoscara PPL

Echipamente electrice

Instalat!! sanitare sl de stingere a Incendiilor:_____________________

grup pompare incendiu - Q=22 l/s, H=60mCA

rezervor Incendiu (100 mc, 200 mc)

Apometru - Dn80

echipament stingere Incendii, sl stlngatoare

Instalat!! de climatizare:______________________________________________

unitate Interioara de climatizare, 1,8 kW

unitate exterioara de climatizare, 30 kW

Descriere echipamente:

Instalații electrice:


Post transformare: avand in vedere puterea instalata s-a prevăzut un post de transformare care va fi stability ca poziționare si capacitate de cei de ia EON. Noi am prevăzut bani, deoarece de cele mai multe ori beneficiarul piateste pentru suplimentarea de putere si nu vrem sa avem surprize.

Grup electrogen: prevăzute pentru asigurarea continuității in alimentare a grupurilor de pompare incendiu

Dispozitiv PDA: captator paratrăsnet.

Automate desfumare: sistem de deschidere al trapelor de fum, comandat de centrala de desfumare.

Sistem servoscara PDL: sistem complet pentru angrenarea liftului pentru scara de acces al persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

Echipamente electrice: toate echipamentele electrice cuprinse in studiu: detectoare, întrerupătoare, siguranțe, separatoare, etc.

Instalații sanitare si de stingere a incendiilor:

Grup pompare incendiu: sistem de ridicare a presiunii pentru instalațiile de stingere incendiilor, alcătuit din pompe, sisteme de siguranța si expansiune, racorduri hidranulice, etc.

Rezervor incendiu: din PAFS sau similar, avand capacîtatile descrise in memoriul de sanitare, vor înmagazina distinct rezervele de incendiu pentru hidranti, respectiv sprinklere.

Echipament stingere incendiu: vane automate, sisteme ACS (automat de comanda si semnalizare), etc.

Instalații de climatizare:

Unitate Interioara de climatizare: unitate tip split, pentru incazlrea si racirea spatiilor după caz. Unitățile sunt compatibile sistemelor VRV/VRF.

Unitate exterioara de climatizare: unitate de climatizare tip VRV/VRF.

Obiectivul nu va avea dotări.

 • 3.3.Costurile estimative ale Investiției:

O 3.3,1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare» corelativ cu caracteristicile tehnice sl parametrii specifici obiectivului de investiții

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost înlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

VARIANTA 1. Amenajarea terenului prin realizarea unor Module Comerciale structurate intr-un Complex Comercial oe structura metalica cu închideri exterioare din panouri termoizolante tip sandwich iar interioare cu pereți din qlps-carton+L.T.E.-uri.


Valoarea totala de investiții este de 17.479.318,92lei din care valoarea fara

TVA este 14.706.707,56lel. Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

 • 3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de vlata/amortizare a investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, acestea au fost dimensionate după cum urmeaza:

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza :

- Cheltuieli cu întreținerea clădirii: dimensionate cu valoare 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul elementelor de infrastructura: costurile cu întreținerea si înlocuirea infrastructurii sunt estimate la 30% din costul echipamentului inițial, costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli cu energia electrica: consumul anuai de energie electrica, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 81.480,00 KWh intr-un an, previziunile utilizează un preț de 0.632 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli cu apa : consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 2.365,00 mc (apa rece) si 2327,50 mc(apa calda)/ an; previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru toalete si spatiile comerciale. Cantitatea anuala de apa uzata este de 4692,5mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • -  cheltuieli cu întreținerea sl reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotărilor; costurile cu intretinerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% din valoarea echipamentelor inițiale. Costurile sunt indexate anual cu 5%

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea Investiției

17.479.318,92

17,766,138.15

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Varianta 1 comporta costuri investitionale mai mici. Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 1 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria si clasa de importantă a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic; - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - DA

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; - NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; - NU E CAZUL

 • - studiu de trafic și studiu de circulație; - NU E CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției: Scenariul 1 si Scenariul 2:


  Nr. Crt.

  Grafic de realizare

  ANI

  L1

  L

  1

  L

  2

  L

  3

  L

  4

  L

  5

  L

  6

  L

  7

  L

  8

  L

  9

  L

  1

  0

  L

  1

  1

  L

  1

  2

  1

  Avize, acorduri sl autorizații

  2

  Proiectare

  3

  Organizare de sandei

  4

  Asistenta tehnica

  5

  Execuție lucrări de Investiții

  6

  Diligente de șantier

  7

  Racord la utilitari

  8

  Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

  9

  Dotare investiție

  10

  Recepția lucrărilor


 • 4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

O Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu".

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Pietii nr.1, Județul Bacau.

Definirea obiectivelor

Obiectivul general il constituie dezvoltarea unui comerț civilizat si extinderea capacitatii spatiilor comerciale.

Obiectivele specifice:

45

Analizând contextul global se remarca creșterea cerinței de consum. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru bunurile de larg consum ce se vor comercializa in acest spațiu nou creat.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Vaioarea investiției este de 17.479.318,92 lei cu TVA

 • -  Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala ia care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de O schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de

pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum:


Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 168; In Faza de realizare: 50

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării soluiui si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc impotriva bolilor.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se

integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de Investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a Identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu Indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatil in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f)  Calculul principalilor Indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

“Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACĂU”.

VARIANT X

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARATVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Cri.

LEI

LEI

LEI

1

t

3

4

8

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

407,886.08

77,498.36

485,384.44

1.2.1

Demolări

283,518.50

53.868.52

337,387.02

1.2.2

Realizat trotuar

124.367.58

23.629.84

147,997.42

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru reaiocarea/protectia utilltatiior

100,000.00

19,000.00

119.000.00

1.4.1 Deviere rețea telefonie

25.000.00

4,750.00

29,750.00

1.4.2 Deviere rețea canalizare

75,000.00

14,250.00

89.250.00

TOTAL CAPITOL 1

507,886.08

96,408.36

604,384.44

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa(Racord)

29,243.62

5,556.29

34,799.91

2.2.

Racord Canalizare

43,815.52

8,324.95

52.140.47

2.3.

Alimentare cu energie eiectrica(Racord)

30,606.53

5,853.24

36,659.77

TOTAL CAPITOL 2

103,865.67

19,734.48

123,600.15

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1.1. Studii de teren(Topo +Geo)

7.000.00

1.330.00

8,330.00

3.12. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentat!! suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizatiKCU+Doc Avize+Doc Cadastale)

300.00

57.00

357.00

3.3.

Expertiza tehnica

6.000 00

1,140.00

7,140.00

3.4.

Certificare performantei energetice sl auditui energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

199,450.00

37,895.50

237,345.50

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabiiitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de Intervenții sl deviz generai

12,700.00

2.413.00

15,113.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizatilior (DTAC)

26,750.00

5,082.50

31,832.50

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

30,000 00

5.700.00

35,700.00

3.5.6 Proiect tehnic sl detalii de execuție

130,000.00

24.700.00

154,700.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultante

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

000

0.00

000

3.7.2. Auditui financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistente tehnică

151,491.46

28,783.38

180,274.84

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

75,745.73

14,391.69

90.137.42

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

50,000.00

9,500.00

59.500.0C

3.8 1.2. Pentru participarea proiectantului ia fazele Incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

25,745.73

4,891.69

30,637.42

3.8.2. Dirigintie de șantier

75.745.73

14,391.69

90,137.42

TOTAL CAPITOL 3

364,241.46

69,205.66

433,447.34

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții sl Instalații

9,130,237.28

1,734,745.08

10,864,962.36

4.1.1.

Arhitectura

2,456,882.16

466.807.61

2.923,689.77

4.1.2.

Structura de rezistenta

3,918,631.68

744,540.02

4.663,171.70

4.1.2.1

Infrastructura

896,255.63

170,288.57

1.066,544.20

4.1.2.2

Suprastructura

3,022,376.05

574,251.45

3,596,627.50

4.1.3.

Instalații

2,754,723.44

523,397.45

3.278,120.89

4.1.3.1

Gospodărire apa incendiu

99,587.89

18,921.70

118,509.59

4.1.3.2

instalat!! de paratraznet

18,396.01

3,495.24

21,891.25

4.1.3.3

Instalații sanitare

126,823.61

24,096.49

150,920.10

4.1.3.4

InstalaW de încălzire si răcire

407,407.95

77,407.51

484,815.46

4.1.3.5

Instalații eiectricefcurenti tari)

738,431.97

140,302.07

878.734.04

4.1.3.6

Instalații de stingere a incendiilor

1.364,076.01

259,174.44

1,623,250.45

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

523,212.26

99,410.33

622,622.59

4.2.1

Manopera montaj echipamente

523.212.26

99.410.33

622,622.59

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

2,628.303.93

499,377.75

3,127,681.68

4.3.1

Echipamente

2,628,303.93

499,377.75

3,127,681.68

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice sl funcționale care nu neclsita montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

12,281,753.47

2,333.533.16

14,615,286.63

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcții si InstalaW aferente organizării de șantier

9.000.00

1,710.00

10,710.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1.190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

114,018.21

0.00

114,016.21

5.2.1. Comisioanele sl dobânzile aferente creditului bandi finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.22. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

51,371.01

0.00

51,371.01

5.2.3. Cota aferenta iSC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

10,274.20

0.00

10,274.20

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

51,371.01

0.00

51.371.01

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construlre/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute 10%

1,324,444.67

251,844.49

1,576,089.15

5.4.

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

1,448,960.88

253,639.49

1,702,600.37

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje.expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

14,706,707.56

2,772,611.36

17,479,318.92

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

10,274,201.29

1,952,098.25

12,226,299.54

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

“Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACAU”.

VARIANTA 2

Nr.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

12.

Amenajarea terenului

407.886.08

77,498.36

485,384.44

1.2.1

Demolări

283,518.50

53,866.52

337,387.02

1.2.2

Realizat trotuar

124.367.58

23.629.84

147.997.42

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectla utiBtatiior

100.000.00

19,000.00

119,000.00

1.4.1 Deviere rețea telefonie

25,000.00

4,750.00

29.750.00

1.4.2 Deviere rețea canalizare

75,000.00

14,250.00

89,250.00

TOTAL CAPITOL 1

507,886.08

96,498.36

604,384.44

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa(Racord)

29,243.62

5,556.29

34,799.91

2.2.

Racord Canalizare

43,815.52

8,324.95

52.140.47

2.3.

Alimentare cu energie electrica(Racord)

30,806.53

5,853.24

36,659.77

TOTAL CAPITOL 2

103,865.67

19,734.48

123,600.15

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1.

Studii

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1.1. Studii de teren(Topo +Geo)

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.12. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizatil(CU+Doc Avize+Doc Cadastaie)

300.00

57.00

357,00

3.3.

Expertiza tehnica

6.000.00

1,140.00

7,140.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

199,450.00

37,895.50

237,345.50

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de Intervenții si deviz generai

12,700.00

2,413.00

15.113.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizatiiior (DTAC)

26.750.00

5,082.50

31,832.50

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

30.000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.6 Proiect tehnic sl detalii de execuție

130,000.00

24,700.00

154,700.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

000

3.7.2. Auditui financiar

000

0.00

0 00

3.8.

Asistentă tehnică

151,491.46

28,783.38

180,274.84

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

75,745.73

14,391.69

90,137.41

3.8,1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

50.000.00

9,500.00

59.500.0f

3.8.12. Pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

25.745.73

4,891.69

30,637.42

3.8.2. Dlriglntle de șantier

75,745.73

14,391.69

90,137.42

TOTAL CAPITOL 3

364.241.46

69,205.88

433,447.34

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1.

Construcții sl Instalații

9,347,524.58

1,778,029.67

11,123,554.25

4.1.1.

Arhitectura

2,674,189.46

508,092.20

3,182.261.66

4.1.2.

Structura de rezistenta

3,918,631.68

744,540.02

4.663,171.70

4.1.2.1

Infrastructura

896,255.63

170,268.57

1,066,544.20

4.1.22

Suprastructura

3,022,376.05

574,251.45

3,596,627.50

4.1.3.

Instalații

2,754,723.44

523,397.45

3,278,120.89

4.1.3.1

Gospodărire apa Incendiu

99,567.89

18,921.70

118,509.59

4.1.32

instalat!) de paretraznet

18.396.01

3,495.24

21,891.25

4.1.3.3

Instalații sanitare

126.823.61

24,096.49

150,920.10

4.1.3.4

Instalații de încălzire si răcire

407,407.95

77,407.51

484,815.46

4.1.3.5

Instalații electricefcurenti tari)

738,431.97

140,302.07

878,734.04

4.1.3.6

instalat! de stingere a incendiilor

1,364,076.01

259,174.44

1,623,250.45

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

52321226

99,410.33

622,62X59

42.1

Manopera montai echipamente

523212.26

99.410.33

622.622.59

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita monta]

2,628,303.93

499,377.75

3,127,681.68

4.3.1

Echipamente

2,628,303.93

499,377.75

3,127,681.68

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice sl funcționale care nu necislta montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

12,499,040.77

2,374,817.75

14,873,858.52

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcții si Instalat)! aferente organizării de șantier

9,000.00

1.710.00

10,710.00

5,12. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

116,406.37

0.00

116,406.37

52.1. Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul cailtatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

52.457.44

0.00

52,457.44

52.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

10,491.49

0.00

10,491.49

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

52,457.44

0.00

52,457.44

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizate de construlre/desfilntare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

1,346,173.40

255,772.95

1,601,946.34

5.4.

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

1,473,079.77

257,767.95

1,730,847.72

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

62.

Probe tehnologice,încercări,rodaie,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

14,948,113.75

2,818,024.40

17,766,138.15

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

10,491,488.59

1,993,382.83

12,484,871.42

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona exista o zona comerciala subdimensionata cererii de consum si locuitorii nu pot beneficia de servici conforme.

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Scenariu 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente.

Categoriile de cheltuieli de operare la scenariu 1 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si inlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de intretinerea si funcționarea in bune condiții a clădirii. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si iniocuiri periodice In valoare de 20.000 lei anual.

Costuri de exploatare (reparații),costurile de exploatare aferente funcționarii clădirii a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

+(Cost consum estimat de energie electrica+apa rece/caida+canalizare)= 91.000 lei anual (plătit de chiriași)

Total CHELTUIELI OBIECTIV=3Q.OOO lei/an.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelui 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau va percepe taxe pentru utilizarea spatiilor comerciale astfel:

Prețul mediu de inchiriere/mp/luna este de 130 lei cu TVA. separat de plata utilităților.

Obiectivul are 168 de module comerciale a cate 9,69mp/fiecare deci un total de 1628mp inchiriabili.

Astfei 1628mp X 130 lei/luna X 12 lunR2.539.680 lei/an (Venit total cu TVA)

Din acest venit scădem 30.000 lei/an (Cheltuieli Obiectiv) si rezulta un venit net de 2.509.680 lei/an (:4.75 lei curs euro)=528.353 euro/an cu TVA.

Astfel investiția se va amortiza complet in

(17.479.318,92 lei: 2.509.680 iei=6 ani si 11 luni)

«9 Evoluția prezumata a veniturilor

In ambele variante de scenariu 1 si 2, realizarea obiectivului va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 1 se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

•) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfarsitui fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (întreținere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie pozitiv pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție produce venituri. Tabelul nr. 5

0 Profitabilitatea financiara a investiției


Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat ai investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este pozitiv, iar FRR/C este mal mare decât rata de actualizare arata ca proiectul nu necesita Intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficil, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea Investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

15.672.819,602

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

15,99%

VNA/C are o valoare pozitiva datorita fluxului de numerar pozitiv in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează de asemenea valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mal sus.

Astfel proiectul nu necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este pozitiv, iar RIRF/C este mai mare decât rata de actualizare (RIRF/C > 5).

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost*beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit 53

prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când măsurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice incercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai reaiiza lucrările de construire a obiectivului, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor

Varianta

Valoarea investiție

Fara TVA

CU TVA

uoservaiii

Scenariu 1

14.706.707,56

17.479.318,92

îndeplinește obiectivele generale si specifice -are o valoare optima

Scenariu 2

14.948.113,75

17.766.138,15

îndeplinește obiectivele generale si specific -dar are valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătura cu intervenția evaiuata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica. Premiseie care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care ie produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (Judecata de merit)

Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza muiticriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1.6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: Scenariu 2 are un impact minimal pe când Varianta 1: Scenariu 1 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele comerciale UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degrabă pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o vaioare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabiieasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări aie variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •   identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • *  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la inregistrari duble.

 • *  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •   Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil ia modificarea acestor variabile.

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenlre/dimlnuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

55

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •   Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •   Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronata a lucrărilor,

 • b)  Erori in calcului soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasa a unei/unor parii din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executant» contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute maije de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem

Q foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la incheierea contractelor;

 • e) Se va urmări incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f)  Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului inconjurator.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem următoarele: alegerea strategiiior, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impari in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o teria parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatli si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa reaiizeze un spațiu in care sa se poata desfasura un comerț civilizat si sa se respecte normativele de securitate in exploatare cat si normele sanitare.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu Implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1-Durata de funcționare a Clădirii este de 12 luni pe an (ianuarie-decembrie).

Varianta 2-Durata de funcționare a Clădirii este de 12 luni pe an (îanuarie-decembrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea comerciala in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1-Clădirea are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2-Cladirea are capacitate de primire nelimitata.

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1-“Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACAU”.

Tipul de organizare funcționala al Spațiului:

-Module comerciale compartimentate cu gips-carton

-Grupuri sanitare

-Scări metalice de acces la etajele superioare

-Terase acoperite

-Spatii comerciale pentru alimente usoare:gogoserii,saonmeriitcafenele

Varianta 2-“Amplasare Module Comerciale si Realizare L.T.E.-uri,Piața Centrala,Municipiul BACAU”.

Tipul de organizare funcționala al Spațiului:

-Module comerciale compartimentate cu panouri de tip sandwich

-Grupuri sanitare

-Scări metalice de acces la etajele superioare

-Terase acoperite


-Spatii comerciale pentru alimente usoare:gogoserii,saormerii,cafenele

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 1 oferă o gama mai facila de materiale(gips-carton), ce permit compartimentări ușoare, si modificări ulterioare rapide a modularii interioare.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1-Clădirea este ocupata echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2-Si in aceasta propunere Clădirea este ocupata la fel ca in scenariuH.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1-Propunerea a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2-Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută. La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv. Criteriu: execuție

Varianta 1-A se consulta devizul general.

Varianta 2-A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante. Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 17.479.318,92 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 12.226.299,54 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 17.766.138,15 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 12.484.871,42 lei

Concluzii:

Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2

 • 5.2, Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandare) Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat. Deoarece:

Pentru varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung: -Dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu comercial complex,reprezentativ in Piața Centrala

-Marirea numărului de module comerciale si a suprafeței acestora. -Respectarea normativelor in vigoare

-Costurile de realizare in scenariul 1 sunt mai mici decât cele de la scenariul 2.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optlunll optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate

Se vor crea alei pietonale

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

In zona sunt disponibile următoarele utilitati:

 • - Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta


 • - Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin branșament la rețeaua publica existenta

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functlonal-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru Investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului:curatarea terenului in urma demolării modulelor existente, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv Izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de instalații conexe.

 • 5. Lucrări de finisare exterioara;

 • 6. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, inclusiv instalații aferente, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 7. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor,

 • 8. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Princloalii indicatori tehnico-economici aferent! obiectivului de investiții a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

- Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 17.479.318,92 lei

 • -   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 14.706.707,56 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 10.274.201,29 lei

SCENARIUL 2

 • -   Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 17.766.138,15 lei

 • -   Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 14.948.113,75 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 10.491.488,59 lei

b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea clădirii

 • -  Instalații electrice,sanitare,incalzire.de incendiu aferente


  Indicatori

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 1

  Indicatori proiect SCENARIUL 2

  Suprafața construita

  1370,7mp

  1370,7mp

  Suprafața desfasurata construcție

  3247,85mp

  3247,85mp

  Valoarea lucrărilor de baza-C+M

  12.226.299,54

  12.484.871,42

  Alte costuri

  5.253.019,38

  5.281.266,73

  Valoarea investiției

  17.479.318,92

  17.766.138,15

  Numărul de beneficiari direct)

  nelimitat

  nelimitat

  Cost investiție / mp

  5.381,81 lei/mp(cu tot cu devieri rețele)

  5.470,12 lei/mp(cu tot cu devieri rețele)

  c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 12 luni. • 5.5. Prezentarea modulul in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere aî propunerilor tehnice.

-Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.ln acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritățile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor, precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele din metal vorfi ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția clădirii sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce Ia accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul se afla amplasat intr-o zona cu aglomerare urbana iar sursele de zgomot sunt conforme cu zona.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale certificate Non-Toxic.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursablle, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

 • 8.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire-DA

 • 8.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege-DA

 • 8.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului-DA

 • 8.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților- DA

 • 8.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară- DA

 • 8.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare,cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției,eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata estimata de implementare(achizitie+proiectare+autorizare) a obiectivului de investiție este de 4 luni.

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 8 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

-Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

-Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor) -Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

-Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 20 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in I > opera a activităților prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si intretinerea investiției se compun

O din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap- expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

62

U Responsabil mentenanta si întreținere

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, creșterea dezvoltării economice a zonei comerciale a Pielii Centrale si satisfacerea nevoilor de consum pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA -VARIANTA 1 (cu pereți interiori din gjps-carton).

Regimul de inaltime al construcției propuse -P+1+Etaj 2 parțial (sub 20%din Adc)

S teren=3912mp.

A construita(parter) =1370,7mp

A construita (etaj 1)=1421,26mp

A construita (etaj 2-partial)=455,69mp

A desfasurata(Totala)=3247,85mp

H maxim (comisa)=9,27m

O H maxim (coama)=10,00m.

H maxim (tum)=15,00m

P.O.T. propus=35,03%

 • C.U.T.=0,83

Grad "III" Rez.foc

Categoria “C“ de importanta.

Clasa III de imp.

+/-0,00=163,53

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA -VARIANTA 2(cu pereți interiori din panouri de tip sandwichk

Regimul de inaltime al construcției propuse -P+1+Etaj 2 parțial (sub 20%din Adc)

S teren=3912mp.

A construita(parter) =1370,7mp

A construita (etaj 1)=1421,26mp

A construita (etaj 2-partial)=455,69mp

Q A desfasurata(Totala)=3247,85mp

H maxim (comisa)=9,27m

H maxim (coama)=10,00m.

H maxim (tum)=15,00m

P.O.T.propus-35,03%

C.U.T.=0,83

Grad "III" Rez.foc

Categoria “C" de importanta.

Clasa III de imp.

+/-0,00=163,53

B. PIESE DESENATE

Ao - Plan de încadrare in zona

Ar - Plan de situație existent

Ar - Plan de situație după desființare

jfll

Ai - Plan de situație propus

CrPlan de situație - coordonator relele

A2 - Plan parter si plan etaj 1

A3 - Plan etaj 2-partiai si Plan luminator etaj 2

A4 - Fațade

A5 - Sectiune-S1 si Fațada laterala

R1 - Plan fundații

R2 - Plan cota +3,00m

R3 - Plan cota +6,00m

R4 - Plan cota +9,00m

R5 - Secțiune longitudinala

R6 - Secțiune transverdala D-D

R7 - Secțiune transversala A-A

R8 - Secțiune transversala l-l

R9 -Secțiune transversala H-H

- R10-Perspectiva structura-3D

IS-01 -Plan Parter instalații sanitare

IS-02 -Plan Etaj 1 Instalații sanitare

ISI-01 -Plan Parter instalații stingere a incendiilor

ISI-02 -Plan Etaj 1 Instalații stingere a incendiilor

ISI-03 -Plan Etaj 2 instalații stingere a incendiilor

IE-01 -Plan Parter instalații electrice

IE-02 -Plan Etaj 1 instalații electrice

ISI-03 -Plan Etaj 2 instalații electrice

IC-01 -Plan Parter Instalații climatizare

IC-02 -Plan Etaj 1 instalații climatizare

IC-03 -Plan Etaj 2 instalații climatizare

IDS-01 -Plan Parter instalații detecție si semnalizare incendiu IDS-02 -Plan Etaj 1 instalații detecție si semnalizare incendiu IDS-03 -Plan Etaj 2 instalații detecție si semnalizare incendiu


SSP


S c. SOC (ETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU EA

Adml- Bucla Sir CotuUrtJn Ent.Nr 3JixM B*cau CUI RO 36866430, Nt.R«0 Corn J4/4/2O17 T< 075626497$

Email: dffice^tipmlMraau.ro, W*b. wwmpfnhMau.ra

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării Investiției

“Amplasare Module Comerciale sl Realizare L.T.E.-url,Plata Centrala,Municipiul BACAU”.

VARIANTA 1

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE {INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

i

2

3

4

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1,

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1X

Amenajarea terenului

407.S8S.08

7749836

485384.44

1X1

Demolări

283,510.50

53868.52

337387.02

1X2

Realizat trotuar

124,387.58

23629.84

147997.42

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru reafocarea/protectla utliitaiilor

100,000.00

19000.00

119000.00

1.4.1 Deviere rețea telefonie

25,000.00

4750.00

29750.00

1.4.2 Deviere rețea canalizare

75,000.00

14250.00

89250.00

TOTAL CAPITOL 1

507,886.08

96,408.36

604,384.44

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa(Racord)

29,243.62

5,556.29

34,799.91

2X

Racord Canalizare

43,815.52

8.324.95

52,140.47

2.3.

Alimentare cu energie lectricafRacord)

30,806.53

5.853.24

36,659.77

TOTAL CAPITOL 2

103,865.67

19,734.48

123,600.15

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1.1. Studii de terenfTopo +Geo)

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1X Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifica

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizatif(CU+Doc Avize+Doc Cadastale)

300.00

57.00

357.00

3.3.

Expertiza tehnica

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.4.

Certificare performantei energetice si audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

199,450.00

37,895.50

237,345.50

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabllltate

0.00

0.00

0.00

3.S.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de Intervenții si deviz general

12,700.00

2.413.00

15,113.00

3.0.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea ootment avizelor/acordurilor/autorizatlilor (DTAC)

26,750.00

5,082.50

31,832.50

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

30,000.00

6.700.00

35,700.00

3.5.6 Proiect tehnic sl detalii de execuție

130,000.00

24.700.00

154,700.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Audltul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenți tehnici

151,49146

28.7B3J8

180,274.84

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

75.745.73

14,391.69

90.137.42

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

50,000.00

9,500.00

59.500.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la tezele incluse In programul de control-al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

25,745.73

4.891.69

30,637.42

3.8.2. Diriglntie de șantier

75,745.73

14.391.69

90.137.42

TOTAL CAPITOL 3

364,241.46

69,205.88

433,447.34

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

9,130,237.28

1,734,745.08

10.884,98236

4.1.1.

Arhitectura

2,456,882.16

466.807.61

2,923,689.77

4.1.2.

Structura de n stenta

3,918,631.68

744,540.02

4,663,171.70

4.12.1

Infrastructura

896.255.63

170,288.57

1,066,544.20

41.2.2

Suprastructura

3,022,376.05

574,251.45

3,596,627.50

4.1.3

Instalații

2,754,723.44

523,397,45

3,278,120.89

4.1.3.1

Gospodărire apa Incendiu

99,587.89

18,921.70

118,609.59

4.1.3.2

Instalații de paratraznet

18.396.01

3,49524

21.89125

4.1.3.3

Instalații sanitare

126,823.61

24,096.49

150,920.10

4.1.3.4

Instalații de încălzire si răcire

407,407,95

77.407.51

484.816.46

4.1.3.5

Instalații electricefcurenti tari)

738,431.97

140.302.07

878,734.04

4.1.3.6

Instalam de stingere a incendiilor

1,364.076.01

259,174.44

1.623,250.45

42.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice el funcționale

523,21226

99,41033

622,622*59

42.1

Manopera montaj echipamente

523 21246

99,410.33

622,622.59

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

2,628,30193

499377.75

3.127,881.68

4.3.1

Echipamente

2,628,303.93

499,377.75

3,127,681.68

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice sl funcționale care nu neclslta montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

12481,75347

2333,533.16

14,615286.63

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcții sl instalam aferente organizării de șantier

9,000.00

1,710.00

10.710.00

5.12. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

52.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

114,01621

0.00

114,01621

54.1. Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

544. Cota aferenta ISC pentru controlul caii tatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

51,371.01

0.00

51.371.01

54.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

10,27420

0.00

10.274.20

54.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

51,371.01

0.00

51371.01

54.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de constiufre/desfii tare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute-10%

1324344.67

251,64429

1,576,089.15

5.4.

Cheltuieli pentru Informare si ublldtate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

1,448,96028

253,639.49

1,702,60037

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice el teste

6.1.

Pre Știrea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,Încercări,rodaje,expertize la re    e

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

14,706,70736

2,772,61136

17,479318.92

din car» C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+42+5.1.1)

10,274,20129

1,952,09825

12226,299.54


PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICIIUNICIPALE BACĂU SAPIAȚA CONTAINERE var 1

Cap. 1 Cheltuieli pir obținerea terenului si amenajare teren


OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant:

Executant

i

li

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

Obiectul Cap. 1 Cheltuieli ptr obținerea terenului sl amenajare teren

Nr. capJsubcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

Cheltuieli ptr obținerea sl amenajarea terenului

1.2

Amenajare teren (subcap. 1.2.1+1.2.2)

407,886.08

1.2.1

Demolări-

283,518.50

1.2.2

Trotuare

124,367.58

1.4

Cheltuieli ptrrealocare uti Hat) (subcap. 1.4.1+1.4.2)

100,000.00

1.4.1

Deviere rețea telefon e

25,000.00

1.4.2

Deviere rețea canalizare

75.000.00

TOTALt

507,886.56

II. Montaj utilaje sl echipamente tehnologice

4.2        j Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

| TOTAL III

0.00

IV. Probe tehnologice sl teste

6.2

Probe tehnologice sl teste

0.00

I

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

507,886.56

TVA 19%:

96,498.45

TOTAL VALOARE:

604,385.01

I

1

I............

Executant,

Director Gen

L.......

Report generat cu ISOP , www.devizero, e-mail; offica@ln1ersoft ro, tel.: 0236 477 007


OBIECTIV: OBIECTUL:

PIAȚA CONTAINERE var 1 Cap. 1 Amenajare teren

STADIUL FIZIC:

1.2.1 Demolări

Beneficiar: Proiectant: Executant:


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


07.03.2019

l


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


Capitolul de lucrări


________1_________ Demolare chioșc existent (pereți, tampfarie, acoperiș .pardoseala) (12 bc)


U.M. Cantitatea

i

2     3


Prețul unitar TOTALUL (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) -lel-


__| procent Total Cheltuieli directe:     ____

Alte cheltuieli directe:


material


0,00


material:

manopera.

transport manoperaK* 244.644,89}transport


Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

0,3375 %

0760

825,68

0,00

0'00

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

0,00

245.470,56

0,00

0,00

Cheltuieli indirecte

10.0000%

6,oo

24.547,06

’o.oo

~o.oo

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

0,00

270.017,62

0,00

0,00]

Profit

5,0000%

“oC66|

'13.500,88

0,00

0,00

Total Inclusiv Beneficiu:

0,00

283.518,50

0,00

0,00

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

10,00 %

TOTAL GENERAL:;b8Raport generat cu ISDP .www.devize.ro, e-maii: office@lnteraoft.ro, tel.. 0236 477.007
OBIECTIV: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant Executant:


- lei -


PIAȚA CONTAINERE var 1 Cap. 1 Amenajare teren 1.2.2 Trotuare


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


Nr. Capitolul de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICA


07.03.2019


0 1

TSE01D1 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelări de 10-20 cm,in:..ieren foarte tare


DA06B1


Strat de agregate naturale clilndrate (baiast), avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva sl antlcapilara, cu astemere mecanica; gr 10 cm


2   DD02AÎ 6*AS pavaj executat cu pavele vibropresate de 6

cm grosime, calitatea 1 pe un substrat de nisip


3 TRA01A15


4 TRA01A10


Transportul rutier

aL. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 15 km (baiast, nisip)


Transportul rutier

al.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 10 km. (pavele)


procent

material

manopera

utilaj

Total Cheltuieli directe

61.405,98

23.940,47

16.559,67

Alte cheltuieli directe:

Contribuție asiguratorie pentru munca (CAM)

0,3375%

0,00

80,80

0,00

Total inclusiv Cheltuieli directe:

61.405,98

24.021,27

16.559,67

Cheltuieli Indirecte

10,0000%

6.140,60

2.402,13

1.655,97

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

67.546,58

26.423,40

18.215,64

Profit

5,0000 %

3.377,33

1.321,17

910,78

Total Inclusiv Beneficiu:

70.923,91

27.744,57

19.126,42


SECȚIUNEA FINANCIARA

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

2

4

5 = 3x4

100

12,20

311,49

3.800,17

mp

material'

0,00

0,00

manopera:

311,49

3.800,17

utila.

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

mc

122,00

64,71

7.894,83

material

35,46

4.325,78

manopera:

8,64

1.054,02

utilaj:

20,62

2.515,03

transport

0,00 0,00

mp |   1.220,00

73,94

90.211,13

material:

46,79

57.080,20

manopera:

15,64

19.086,29

utilaj:

11,51

14.044,64

transport:

0,00

0,00

tona

318,13

13,00

4.135,69

material:

0,00

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

13,00

4.135,69

tona

175,70

8,85

1.554,95

material:

0,00

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

0,00

0,00

transport

8,85

1.554,95

transport

5.690,64

total

107.596,76


0,00


80,80


5.690,64

569,06


6.259,70

312,98

6.572,68


107.677,56

10.767,76

118.445,31

5.922,27

124.367,58O                             1

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:

TOTAL GENERAL:

4

19,00 %


Pag 2 5*3x4 124.367,58 23.629,84 147.997,42

OBIECTIV:

PIAȚA CONTAINERE var 1

OBIECTUL:

Cap. 2 Cheltuieli ptr asigurarea utllitatillor

Beneficiar: Proiectant: Executant:


Nr. capJsubcap. deviz generalF2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări


Obiectul Cap. 2 Cheltuieli ptr asigurarea utilitarilor


Cheltuieli pe categoria de lucrări___2__________________

Cheltuieli ptr asigurarea utilităților necesare obiectiv

1

21

Alimentare cu apa (Racord)

29,243.62

22

Racord canalizare

43,815.52

23

Alimentare cu energie electrica (racord)

30,806.53

TOTALI

103,865.67

II. Montaj utilaje sl echipamente tehnologice

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

TOTAL II

0.00

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

0.00

IV. Probe tehnologice sl teste                                               j

6.2

Probe tehnologice sl teste                                                          |                   O.OOj

I

TOTAL IV                                                          |              0.60TOTAL VALOARE: _
OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant:

Executant:

I


PIAȚA CONTAINERE var 1 Cap. 4 Construcții sl Instalații


F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect sl categorii de lucrări Var 1 Cap. 4 Construcții sl instalații


Nr. capJsubcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (exclusiv TVA)

lei

1

2

. 3 J

1. Lucrări de construcții sl instalat!!                                                 |

4.1

Construcții si Instalații

I

t

4.1.1

[0055.1] Hala metalica Construcții (subcap 4.1.1.1+4.1.1.2)

6,375,513.84

4.1.1.1

[0055.1.1] Structura de rezistenta

3,918,631.68

4.1.1.1.1

[0055.1.1.1] Infrastructura

896,255.63

4.1.1.12

[0055.1.1.2] Suprastructura

3,022,376.05

4.1.1.2

[0055.1.2] Arhitectura

2,456,882.16

4.1.2

[0055.2] Hala metalica Instalata (subcap 4.1.2.1-4,1.2.9)

2,754,723.44

4.1.2.1

[0055.2.1] Gospodărie de apa incendiu

99,587.89

4.1.2.2

[0055.2.2] Instalație de paratraznet

18,396.01

4.1.2.3

T......-. -

[0055.2.3] Instalați sanitare

126,823.61

4.1.2.4

[0055.2.4] Instalații de încălzire si răcire

407,407.95

4.1.2.5

[0055 2 5] instalații electrice (curentl tari si curent) slabi)

738,431.97

4.1.2.6

[0055 2.6] Instalații de stingere a Incendiilor

1,364,076.01

TOTALI

9,130,23728

II. Montaj utilaje sl echipamente tehnologice

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

523,212.26

TOTAL II

52321226

III. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologica si funcționale care necesita montaj

2,626,303.93

4.3.1

[0055.2] Hala metalica Echipamente

2,628,303.93

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

J

......... _

Dotări

0.00

Active necorporale

0.00

TOTAL III

2,628,303.93

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL IV

12,281,753.47

~2f333,53JL16

14,615,286.63
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) TVA19%:

TOTAL VALO

întocmit

I

Director Gene

I

Ing. Stefanescu


OBIECTIV: OBIECTUL: CAPITOLUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant: Executant

(

i


PIAȚA CONTAINERE var 1

 • 4.1 Structura de rezistenta Cap.4 Hala metalica

 • 4.1.1 infrastructura


I

F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

i- iei -

08.05.2018

4

1 r

Nr.

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrări

LI.M.

Cantitatea

Prețui unitar (exclusiv TVA) -tel-

TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5=3x4   |

1 “

TSC18A1

Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor

100

1'6?65

“3idTo

5/174,82

pe senile de 65-80 CP,inclusiv împingerea

mc

material

0,00

0,00

pământului pana ia 10 m,in....teren catg. 1

manopera:

0,00

r             o.oo

utilaj:

310,80

5.174,82,

transport

0,00

0,00,

2

TSC04G1

Săpătura mecanica cu excavator pe senile

100

10,20

191,25

1.950,75,

de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere Interna si

mc

material:

0,00

0,00'

comanda hidraulica,in:..pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3

manopera:

0,00

0.00,

utilaj:

191,25

1.950,75

transport

0,00

0.00,

3

TSE03C1

Finisarea manuala a taiuzuriior.in t...teren

100

2,00

397,18

794,37)

tare

mp

nateriat

0,00

0,00

manopera*

397,18

794,37

utilaj:

0.001

0,00

transport

0,00

o.oo,

k

TSC12A1

Săpătura mecanica ia șanțuri pwnreu

100

1,20

616,00

739,20

conducte si cabluri,executata cu excavator

mc

material

0,00

0,00

cu mai multe cupe,cu sap: re longitudinala cu ellnda,pamant cu umiditate naturala,Inclusiv descărcarea in depozit,utilajul avandellnda de 40-60 CP.teren catg. 1

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

616,001

739,20

L

transport:

0,00

0,00

mc

i

5 TSA04C1


Săpătură manuala de pamant In spatii limitate,avand sub 1 m lățime sl maximum 4.50 m adâncime,executata cu sprijlniri,cu evacuare manuaia,la fundatii.canale, drumuri etc.Jn pamant cu umiditate naturala adandmea săpăturii 0-1,5 m teren tare


,TSD01 CÎ     imprastierea cu lopata a pamant.

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sforim. bulg. teren..pamant coeziv


TSD04B1


Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate In săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant In parte,avand ;...10 cm grosime pamant coeziv


i

8 TRB01C14 Transportul.. materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 40mmanopera* kJtlfaj: ~ transport:


transport:

j 950,00


material:

i---

manopera: jjflfaj:"' '

transport J


material:

i---—

manopera: utilaj?


'0,00

10,04 .....


17,88


16.636,58


" 3.614,53


3.614,53.


STADIUL FIZIC: 4.1.1 Infrastructura

9

I

I

f

I

î              ......... 1

TRA01A15P   Transportul rutier al...pământului sau

:               molozului cu autobasculanta dist.=15 km


Umpluturi în straturi compactate cu pietriș


3 * ~r

800,00

I-utilaj^__J

jtransport: | mc |        ~ ‘


! 1 i

tona ]

material: _ manopera: utilaj^ __


135,00.


11 RPCE07B+


Izolație pardoseala cu folie de polietilena
12


IZF10B


Izolație pardoseala cu polistiren extrudat


transport:

[1450,00

material:

manopera: utilaj: transport: mp I 1.200,00

te12.L


1200058 Polistiren extrudat de 10cm grosime Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări


13 CA01D1


13.L


2100945 Beton C 8/10


14 CA02C1


Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundații continue, radiere si pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;


laterial:

manopera: utilaj:__________

transport: mp  |   1.212,00

mc j 250,00

Imaterial:

I..............—--1

manopera: utilaj: transport: mc

mc


252,00


j.


14.LJ 20019263 Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350, beton

__|_____cu aditiv lucrabilitateT4(12+/-2) (pompa)

15 CA01B1 Turnarea betonului in pardoseala


450,00

material:

R^noperaT" utilaj: ________

jtransport: mc I 453,60


3,50

6^0

_

5J93 ~2£0

003 ~^66

43,19

8M2

0,73 “85,69

Too ~~6£6 180^00 119,58

0^7 ~8M6 “33/75

0,00 285~00


10.509,24'


0,(


mc


270,0q


15.Lt 2100899


16 CA02C1


I
I_____

16.Lj 2100981 Beton C25/30

17™ CB10B1


Beton de ciment clasa C 25/20 ( BC25/B330) cu 398 kg ciment___

Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în elevații, rampe, plansee, zid sprijin, stâlpi


mc


material:

î—------

manopera: | __

ptTlajT"' _ transport: |

1     272,16j

j L


8.775,(


18 IZF01A

I
I

mc


Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 15mm inclusiv spijin


Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie - amorsaj bitum


mc mp


mptransport:

___25,2 ~ r “z9oo^ material: I--------------------------:--------------------------------

manopera: utilaj: transport: ]      250,(848,88.

material:

2,46

614,13;

manopera:

0,93

233,50j

utilaj:

6,01

1,25

transport:

0,00

0,00'

|STADIUL FIZIC:

0

18.L 2600050

L. L- .

19 IZF04F

ț

i


4.1.1 Infrastructura

1                            2       3

Bitum pentru mat.-Hucr.hidroîzolatii -        kg          37,50

jamorsahidraizolații

Strat hidroizolant executat cu mastic mp bituminos

i

t

______________________________i„.

kg


19.L 2600050 Bitum pentru mat.+lucr. hidroizolatll-

2tTlZF04B

I


amorsa hidroizolatll_________

Strat hidrolzolant executat cu carton bitumat


mp


20.L

21


2601597 Carton bitumat - membrana__

ZF19E         strat de protecție a hidroizolatiei cu tefond


1700075 Tefond pentru proiecția hldrolzolatlel Montare si confecționare plase sudate in pardoseala


 • 21 .L

 • 22 CC02G1


22.L _____

23 CC01C1


2000913 Plase sudate


Montarea armaturilor din otel-beton in fundații continue si radiere (placi), distantier din mase plastice


I

I

i

I

I _____________________

W’""CZ0301A1     Confecționarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat Tn fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui si radiere, Tn ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm


25~CZ030ÎEÎ

i


Confecționarea armaturilor din otel beton pentru beton armat In fundații fasonarea bareior pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui si radiere, Tn ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm;


t___j______________

26 TRA06A16 Transportul rutier ai betonuiui-mortaruluT cu autobetonierade..5,5mcdist. =16km


 • 27 TRA04A16 Transport rutier armaturi cu remorci treiler

1 I ! I L
 • 28 TRA01ĂÎ6

l
I

sub 201 pe...dis.16 km


transportul rutier

al.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist- 16 km.


mp mp

imaterial:


mp


kg


kg2.149,03.


1.652,30

485,68


2.470,00; 12.333,75,

3.344,00,

8.989,75,

0.00,

0,00


41.937,50,

0,61           18.125,28

" 0,15" ’     ’4.3“39/4'

13.785,84,


0,00'


■kg

pÎ5.778,00

3,57|

56.386,63

material:

2,93,

46213,76,

I

manopera:

0,58f

9.210,41,

jw

0,06,

962,46

i

transport

0,00

o.oo

tona

920,00

11,55

10.626,00

I

materiat

0,00,

0,00

i

manopera: ‘               0,< l

0,00

10.626,00

utilat


transport:

manopera:


utilaj:600,00


,u.uia/-.___L

transport: j tonaj 40,00


rr___nv,'

materiat "


12,00

12,85


600,0


514,00STADIUL FIZIC: 4.1.1 Infrastructura

I ■ ■     - — - —

I 0

29 RLE2RC62E

I i

I


Spargerea stratului de beton care formează patul de susținere al pavajului...cu spargere manuala si grosimea betonului de 151-200 mm


I 2 mp


material: manopera: utilaj: transport:


5 = 3x4

18.493,20

0,00


0,00

0,00


total


Total Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

procent1 materiali manopera:

utilaj | transport:

I:_ ‘ '466.962,30[   252.393,09j     34.831,68      20.940,00j

Contribuție             0,3375 %

■ asiguratorie pentru munca (CAM)

0,00

851,83

0,00

0,00

851,83

I

I

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

466.962,30

253.244,92

34.831,68

20.940,00

775.978,90|

Cheltuieli indirecte     10,0000%

46.696,23

25.324,49

3.483,17

2.094,00

77.597,89

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

513.658,53

278.569,41

38.314,85

23.034,00

853.576,79

Profit                 ; 5,0000 %

25.682,93

13.928,47

1.915,74

1.151,70

,,

42.678,84,'

Total Inclusiv Beneficiu:

539.341,46

292.497,88

40.230,59

24.185,70

896.255,63

TOTAL GENERAL (fara TVA):

896.255,63

TVA:

19,00 %

______ .

170.288,57^

TOTAL GENERAL:

1.066.544,OBIECTIV: OBIECTUL: CAPITOLUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant Executant:

i

!- lei


PIAȚA CONTAINERE var 1 4.1 Structura de rezistenta Cap.4 Hala metalica

4.1.2 Suprastructura


F3 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


L

Nr. Capitolul de lucrări


CÂ07HT


SECȚIUNEA TEHNICA


n

.M. Cantitatea


Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la construcții cu înălțimea până la 15 m inclusiv, în plansee (pled, grinzi, stâlpi)


,2100981 Beton C 25/30___________

B13J1        Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi sl

stîlpl din panouri refoloslbile, cu placaj de 15 mm grosime la construcții având înălțimea până ia 20 m inclusiv, la stâlpi sl cadre;


mc


mc


mp


 • 3   CB13I1         Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi sl *

stîlpl din panouri refoloslblle, cu placaj de 15 mm grosime la construcții având Inaltlmea până ia 20 m inclusiv, la placi si grinzi;

 • 4   CB44B1 Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE i

5100 R


Susțineri din grinzi metalice extensibile ia construcții având înălțimea până ia 20 m inclusiv, grinzile rezemand pe popi metalici extensibili;


SECȚIUNEA FINANCIARA


3

290?oo


7

|inaterial: manopera:

fcl I I ■ ■■■■•*

Utilaj: transport" ț 292^2


Prețul unitar i (exclusiv TVA)

_4el-_

4

5033


TOTALUL (exclusiv TVA) -lel-


5-3x4

1433835


0,65


18,68 '3030


189,25


480,00


material: manopera: Lrtllaj: transport: mp~~i 150,00 material:


manopera: utilaj: îrânsport: 1   L20d;00


0,00 235,00 ’ 34,19 ~ 5,47


28,72,

0.001 ' 0,00|


24,03


5.417,20

8.932,66


0,00

68.695,20


16.410,59,

2.624,75


13.785,84,

0,00


0.00,


3.605,24;


J.

ĂUTÎ325      Ora pr pop metalic extens pe3100 ind c

țeava D 51x3,5mm 3sch

î

I

f


1

I

!

i

i

L4__________________________


0,00,


i---

manopera:

24.610,90

utilaj:

0,00

0,00

transport

0,00

0,00

j 80.736,00

0,08

6.458,88

material*

_ . J         ......

0,00

manopera:

0,00

o,oo

utilaj:

6.458,88

transport:

T” 90.952,00

o,or

0,00

0,08i

7.276,16

material

.......”..... ........

0,00

manopera:

0,00

0,00

GtHaj: transport

0,08;

7.276,16

0,00

0,00I

CC02C1 '

ș

I

i


V CZ0302A1


10 CZ0302E1


11  CZ0302M1


12 CZ0302P1


13 CL12A1Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si până la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scări si podește) cu distantier din __plastic___ Confecționarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi si diafragme Ea construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm Confecționarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi si diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 -16 mm Confecționarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scări si podește) la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, QB37D = 6- 8mm Confecționarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scări si podește) la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 -12 mm___

Confecții metalice, podește, contravinturi, [tona pane cu zăbrele, bare si construcții metalice, până la 0,1501 masa proprie cu șuruburi,cu inaltimea de pana la 35m inclusiv


3 I ; J 5.890,00. " material:

manopera: utilaj^ _ transport:


o,oo:

0,00


6311621


14 IZD03B


Confecții metalice___________

Vopsirea confecțiilor metalice cu miniu de plumb


15 ^N10XA

Asimilat


16 RPCH44A1kg “I 9.856,00 im;kg


kg


kg


tona


.jaterial:

I---------------------------------------

[manopera:

Eitilaj:________

ransport:


[ "4.397700

Imaterial: piânopera: Utilaj: transport:

I___

1.080,00 imaterial: I---------------------------------

manopera: |utilaj: transport:1.134,00» aterial: anopera: utilaj:________

pansport:

T

material: jmanoperăT iutilaj:     ~

pansport:

j 224.500,0qVopsitorii protecție la foc, cu vopsea termospumanta , pe suprafețe metalice exec.


Platforma orizontala mobila executata din lemn de brad, pentru refacerea coșurilor de fum peste acoperiș pentru coșuri...până la 3 fumuri


3,54

2^93

0,56

0^05 W
224,50


1623^5

54^60

1568^65

OȚOO


0,00


214,oq

laterial:manopera:

utilaj:__j

transport: |

|   6.384,00


material:__

lmânoperaȚ_ jutiiăjT^" _ transport:

| 8,00 material:

I----

manopera: utîîaf


transport:STADIUL FIZIC: 4.1.2 Suprastructura

1 2 Ora pr. macara pneuri braț zăbrele pina ia ora 9,9tf 2 schimburi


0

17


I

i

AUT1219

i

l


:             i

18 MDTC4622016 Transport macara ia 16km


I

 • 19  TRA06A16 Transportul rutier ai betcnuiui-mortarutul cu

autobetonlera de..5,5mcdist =16km

|

 • 20  fKÂ04A16     Transport rutier armaturi si confecții

metalice cu remorci trellersub 20t pe.-dis.16km.


WDTC5553016 Transport utllaj...16 km-90100080 pop metalic tip pe-5100(232buc* 2dus/intors = 464buc)


22 MDTC5504016 Transport utilaj...16 km-90100008 grinda metalica extensibila (172buc * 2 dus/intors -344buc)


buc


3 550,00 material

■ ■j— ■ •' manopera: utilaj:^ transport

*jEț material:


material:

i--

manopera: Utilat

|            ț IR — IȚI I 'MMI —

__transport tona j 650,00 materia^ mi


lanopera: utilaj transport: tona j      40,0C

material:

manopera: utili


Utilaj: transport 4656c material: hanopera utilaj: transport: buc j.

material: manopera: utilaj:


buc


344,00


1x4

82,500,00

J,00

0,00 82.50000

0,00

1.761,48

0,00 1.761,48

0,00."150,00

0,00

880,74


880,74 '0,00


11,55 ““ 12,00


480,00, î.973,16, 0,00, 0,00 1.973,16


877,72


| procent

material

manopera)

Ut

laj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

1.898.372,02

597.865,63}

110.532,85

7.987,50

2.614.758,00

Alte cheltuieli directe:

Contribuție            0,3375%

asiguratorie pentru munca (CAM)

0'00

o;oo

*0^6

£oi7,'âo

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

1.898.372,02

599.883,43

110.532,85

7.987,50

2.616.775,80

Cheltuieli Indirecte j 10,0000%

189.837,20

59.988,34

11.053,28

798,75

261.677,58

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

2.088.209,22

659.871,77

121.586,13

8.786,25

2S78.453.38

"Profit""                5,0000%

1054iâ,46’

32S§3;59

” 6“07§3Î

-------W

----143322^7

Total Inclusiv Beneficiu:

2.192.619,69

692.865,36

127.665,44

9.225,56

3.022.376,05

TOTAL GENERAL (fara TVA):

3.022.376,05 S

574.251,45


j TOTAL GENERAL:

I


ExecutantaRaport generat cu 15    , wwwdevtze.ro, e-mail* office@interaoft.ro, tel.: 0236 477 007


L...

OBIECTIV:

PIAȚA CONTAINERE var 1

CAPITOLUL: STADIUL FIZIC:

Cap.4 Hala metalica

4.1.3 Arhitectura

Beneficiar Proiectant: Executant;C5 - LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


25/02/2019


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

î Nr.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lei-

TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -

L®.._

1

2

3

4

5 = 3x4

CD14C1     Pereți din panouri sandwich, miez vata

mp

2,474.00

153.42

379,569.12

bazaltica, gr 10 cm grad de rezistenta

material:

127.86

316,313.27

la foc 3

manopera:

25.57

63,255.85)

utiiaj:

0.00

0.00

1

1

transport

0.00

ăoo]

2

CE05E1     Inveiitoare din panouri sandwich . gr 10

mp

1,009.00

183.56

185,210.02)

cm fixate cu șuruburi filetate pina sub

material:

134.06

135,262.50

cap si piulițe grad de rezistenta la foc 3

manopera:

49.50

49,947.52

I

utilaj:

0.00

0.00)

............I............ .   .       .. ...

transport

O.C

0.00

3

YC01        Elemente de tinichigerie (40% val

lei

177,649.72

i.ocT

177,649.72)

panouri)

material:

1.00

177,649.72

manopera:

0.00

0.00

1

î

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

4

CQ01D+     Pereți despărțitori din piacl de gips-

mp

2,020.00

38.97

78,712.37

carton, montant simplu, structura

material:

16.45

33,232.07

metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant

manopera:

21.02

42,450.30

CW 75, distanta intre mon'tanti 60 cm,

utilaj:

1.50

3,030.00)

grosime totala perete 100 mm

transport

0.00

0.001

4.L

20010043 Placa GK12,5 mm

mp

4,120.80

6.22

25,631.38

5

CQ01D+     Pereți despărțitori din placi de gips-

mp

289.00

39.03

11,280.90

carton, montant simplu, structura

imaterial:

16.52

4,774.06

metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant

I

manopera:

21.02

6,073.34

CW 75, distanta intre montant! 60 cm,

utilaj:

1.50

433.50

grosime totala perete 100 mm

I

transport

0.00

0.00

LL. .

20010045 Placa GK 12,5 hldrofugata

mp

589.56

9.54

5,624.40

6

CQ01D+     Pereți despărțitori din placi de gips-

mp

216.12

39.02

8/433.79

carton, montant simplu, structura

material:

16.51

3,567.85

metalica, h max - 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant

I

manoperă:

21.02

4,541.76

i

CW 75, distanta intre montanti 60 cm,

utiTaj:

Î.50

324.18

grosime totala perete 100 mm

transport

0.00

0.00

20010044 Placa GK 12,5 Ignifugată

mp

440.88

9.02

3,976.78
0

| 1

2

3

\           4

I   5=3x4

7

iCG01A%

■Strat suport pardoseli exec.din mortar

|cim.m100-t 3cm gros.cu fata driscuita

:™P

i 3,239.00

;          27.81

90,062.01

}

Imaterial:

i            8.55

1635

27,695.07

jfin

manopera:

52,94146

f

s

i

i

utilaj:

2.91

""9,425349)

I

j

transport:

0.00

âooi

8

i

CG01D1

Strat suport pentru pardoseli executate din sapa autonivelanta strat de 2 mm

mp

3,239.00

14.65

47,461.07|

material:

5.28

17,101.92:

manopera:

8.87

28,739.65

utilaj:

0.50

1,619.50

transport:

0.00

0.00

9

IZF04A

Strat hidroizolant executat cu amorsa bituminoasa sub gresie

mp

117.00

0.96

112.20

material:

0.00

0.00

manopera:

0.93

109.28

utilaj:

0.03

2.93

transport:

0.00

0.00

9.L

6101456

Amorsa bituminoasa Mapegum WPS

kg

351.00

17.65

6,195.15

10

CG16A-01%

Pardoseli din gresie ceramica rectificată fara rosturi tcu suprafața plăcilor pana ia 100 cmp inclusiv, s>16 mp - pentru incaperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp

mp

3,131.00

46.85

146,672.32

material:

6.78

21,225.68

manopera:

38.76

121,360

utilaj:

1.31

4,085.96

transport:

0.00

0.00

10.L

2100862

Placa gresie rectificată , antiderapanta , (30*30) cm

mp

3,287.55

27.30

89,750.12

11

2501449

Profil de dilatatie autoadeziv din Al eloxat 60 mm

m

2,087.00

21.62

45,120.94

material:

21.62

45,120.94

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

12

4208896

Clema cu prindere dubla ptr GOAdin

buc

2,713.00

7.31

19,832.03

otel inox

material:

7.31

19,832.03

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13

CG12A1

Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu adeziv

m

60.00

9.20

552.24

material:

1.03

J

manopera:

8.17

490.35

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13.L

2435091

Element rac.gresie neglz.netalbe s

150x100x8 01 S5939

m

61.20

4.10

250.92

.14

CIB02A2+

Montaj la int. faianța cu adeziv Bau mit

Baumacol- ProPLUS clasa C1TE-placi format mic =20x20cm

mp

200.00

30.99

6,197.70

material:

11.37

2,274.90

manopera:

19.61

3,922.80

1

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

030

14.L

2400255

Faianța mapisa 23.5x35.5 cm. granito-v

mp

210.00

19.30

4,053.00

15

CG16A-01%

Pardoseli din gresie ceramica rectificată fara rosturi ,cu suprafața plăcilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp - pentru incaperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp

mp

108.00

46.85

5,059.28

material:

6.78

732.15

manopera:

38.76

4,186.19

utilaj:

1.31

140.94

transport:

0.00

0.00

o

15.L


1 2

2100862 Placa gresie rectificate , antiderapanta, mp (30*30) cm

2501449 Profil de dilâtatie autoadeziv din Ăl eloxat 60 mm

I

I

i

I

I

17 ' 4208896    iClema cu prindere dubla ptr GOĂdln

otel inox


16


buc

m

I

I

3

113.40

4

27.30

72.00

21.62

material:

21.62

manopera:

0.00

utilaj:

0.00

transport

0.00

94.00

7.31

material:

7.31

manopera:

0.00

5*3x4

3,095.82

0.00 ' 0.00

utilaj: transport ",


18


4____ —J______

CK03A+ Ferestre din PVC, cu un singur canat fix, avand suprafața tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretanlce, etansarea cu spume siiiconlce


220.80


15.46


18.L


2938812


CK04A+


j__I ____________________________________

191   2938813

I

20


CK06A+


20.L   20010093

21 CK33A+

I

I


Ferestre exterioare PVC fixe (1.60*2.30) m


Ferestre din PVC, cu un singur canat mobil, avand suprafața tocului pana la 1mp Inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanlce, etansarea cu spume slllconice.


Ferestre PVC cu un ochi mobil (0.60*0.60) m___

Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafața tocului Intre 1mp sl 2,5 mp Inclusiv, izolarea rosturilor cu spume polluretanice, etansarea cu spume slllconice.

Fereastra PVC F + SD 160x120 cm” Usi din PVC, cu un singur cănati montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poiiuretanlca si cordon de silicon, având suprafața tocului:...pânâ la 2,5 mp inclusiv;


21.L I 2928442 "jUsă PVC cu GT1 K( 0.90*2.10) m fUsî din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poiiuretanlca si cordon de silicon, având suprafața tocului:...pânâ la 2,5 mp inclusiv;


22 CK33A+


mp


mp


mp


mp


mp


mp

i


22.L   2928443" ~|UsâPVC~cu panel lk(0.7(r2.10) m “|mp

23 CK34A+ "                               7


I

.L


23.L   "6720297

I


Usi din PVC, cu doua canaturi, (unul fix sl altul mobil) , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poiiuretanlca sl cordon de silicon, având suprafața tocului:...pânâ la 5 mp inclusiv;

Usa din profiîe PVC tiprehau Iri 2 canate (1.30*2.10) m


material: manopera: utilaj:


transport


220.80


3.24


material: manoperă utilaj:


transport


3.24


57.60


material:


(manopera: utiiăj:


transpo


57.60


41.58


material: manopera:


utilaj:

[transport


X.


i

41 8


35.28


material: manoperă. | utilaj:"

mp

(transport:

35.28

335.70

material'" ~

manopera:

I

utilaj: transport:

........

335.70


12.46


0.00

3.00 “~0.00


208.05


24.54


21.54

0.00 Too


0.00


764.60


18.00


15.00


3.00


0.00

383.50


~ 2,750.40j


0.00

662.40

0.00


45,937.44


172.80


"20.79


' 20333.63

5,730.40

5,562.55

..... 0.00 *167.85


0.00

213,850.97


ICK47A+


24.L

25


‘ 2928441

CM06Â%


1

lUsidin aluminiu, cu doua canaturi [mobile , montate cu dibluri din plastic, [etansarea rosturilor cu șnur de letansare si cordon de silicon, având [suprafața tocului:...pânâ la 5 mp ; inclusiv;

]Usa antifoc rez Î20 min [Luminator-placa,poîicarbonat fumuriu


Imp


3 21.001

[material:

[manopera: j | utilaj:

i transport: ”1

. i __ _


6308048

CH05B% ’


Luminator poîicarbonat fumuriu


Balustrada inox cu poîicarbonat proc.din comerț, -montare incl.matmontaj pe orice parapet-


I

f

i_______________

mp

mp

Imaterial: manopera: | utilaj: [transport: 1,10300 iid.ooi----CN04B1


Vopsitorii la interior si exterior, Ea pereți si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe gletde ipsos existent;


mp


27. L


28


29


30


31


6104348


TRA01A15


TRA06A16


CB14A#


AUT6753


Cheltuieli directe:


Vopsea lavabila casați orchidea pentru interior

Transportul rutier

al... materialelor, semifabricate lor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.


Transportul rutier al betonuîui-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist =16km


Schela metalica tubulara pentru...lucrări pe suprafețe verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)


Automacara 10-14,9 tf cu braț cu zăbrele


procent | material

'        J ~î,'557’702Jl


tona


tona


mp


ora


manopera

‘ 515,68377

’                                   I


material: manopera: utilaj: transport:

4,651.00 material: manopera: utilaj: transport:

1,86040


261.66


material: manopera: utilaj: Transport:


214.00


material: manopera: utilaj: transport:

2474J00 material: manopera: utilaj: transport:


160.00 material: manopera: utilaj: transport:


utilaj

46,340.49


12.35

ooo

âoo 1Z35 1Î.55’

........._

1921

_

045

Î5d76o

......—_

~  150.00

0.00 transport ~ 5,703’20


0.00*


0.00

33,806.49

1,2261

32,580.26

âoo

12,464.68
0

Ăite cheltuieli directe:

Contribuție          0.3375 %

aslguratorie pentru munca (CAM)

Totaiinciuslv Cheltuieli directe:

' Cheltuieli indirecte ' '10.0000 % Total inclusiv Cheltuieli" indirecte:

“Profit          ' f~5.oooo%

Total inclusiv Beneficiu: TOTAL GENERAL (tara TVA)

2

3

4

5 = 3x4

d.oo

1,740 43

0.00

0.00

1,740.43

i

1,557,702.81

517,424.20

48,340.49      5,703.20

2,127,170.71

f

155,770,28

51,742.42

4,634.05

570.32

212,717.07

1,713,473.09

I

569,166.62

e

50,974.54

6,273.52

2,339,887.78

85,673.65

28,458.33

2,548.73

313.68

116,994.39

1,799,146.75;

597,624.95!

53,523.27

6,587.20

2,456,882.16TVA: TOTAL GENERAL

Executant,

OBIECTIV: CAPITOLUL: LISTA: Beneficiar Proiectant Executant


PIAȚA CONTAINERE var 1 Hala metalica

Lista echipamente

C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,

-Jei-

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

---

Cantitatea |

*

Preț unitar * lei/um -

' " ■ ■ 1

Valoarea (exclusiv TVA) -lei-

Furnizorul        Fisa tehnica

atașata

Lo

1

2

3 l

4

5 = 3x4

6               7

L 1!

Post transformare

buc

1.00^

887.228,06

887.228,06

?l

Grup electrogen

buc

3,00i

39.213,31

117.639.93

r 3i

Dispozitiv PDA

buc

2.00

86.436,96

172.673,92

4

Automate deshumare

buc

6,00

2.200,03

13.200,18

.. ........

î 5

Sistem servoscara PDL

buc

i.ooj

79.200,00

79.200,00

6.

Echipamente electrice

buc

174,OOj

63,50

11.049,00.

L 7

Grup pompare incendiu

buc

3.00j

76.682,90

230.048.70]

Li

Rezervor incendiu

buc

2.00]

402.584.05

805.ț68,Î0ț

r 9;

Apometru

buc

1.00

22.773,60

-22.773,60

101

Echipamente stingere incendii

buc

56,00;

798,2

44.701,44!

I

Unitate interioara de climatizare

buc

166.00*

84,00

13.944,0Q

12

Unitate exterioara de climatizare

buc

10,00|

23.047,70!               230.477,OOi

i                     lei!           2.628.303,93!

TOTAL:                                           î---———--—!~-----—-—-——!

t                  ______________ t ____________________1____

1.04* O-9


ț i r>r>«Devize

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant:

5SPM BACAU

Obiectivul:

DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE COMERCIALE SI REALIZARE L.T.E.-URI, PIAȚA CENTRALA. MUNICIPIUL BACAU

Obiectul: Stadiul fizic:

 • 1.1. INSTALAT!!

 • 1.1.1. 8RANSAMENT APA

Formular F3 Lista cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -Lai-

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5°3x4

1

ACD08GX - Cămin de vane/apometru prefabricat PE/PVC, rama si capac

buc

1.000

4,463.73

4,463.73

material:

3,699.95

3,699.95

b

manopera:

649.02

649.02

utilaj:

114.77

114.77

transport

0.00

0.00

2

SE58A# - Procurare si montaj contoare de apa rece si calda.avand diametrul de 15 - 32 MM

buc

1.000

1,765.54

1,765.54

material:

1,760.19

1,760.19

manopera:

5.35

5.35

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

ID14C1 • Robinet de reținere cu ventil, drept, cu mufe sau flanse

buc

2.000

547.60

1,095.20

material:

539.60

1,079.20

manopera:

8.00

16.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

4

»

IC30E1# - Fitinguri cu 2 înșurubări din fonta maleabila montate prin înșurubare cu țeava de otel

buc

4.000

49.92

199.69

material:

~       43.12

172.49

manopera;

6.80

27.20

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

GD17A% - Țeava din polietilena pentru cond. de distribuție monatta In sânt cu dn^pana la 150MM

m

45.000

151.88

6,834.55

material:

79.28

3,567.79

manopera:

1.42

63.88

utilaj:

71.17

3,202.87

transport:

0.00

0.00

6

GD18A% - Fitinguri din polietilena îmbinate prin sudura cap la cap sau compresie (adaptoare de flanse, racoduri, coturi, teuri, etc.)

buc

20.000

35.15

703.00

material:

8.42

168.47

manopera:

0.87

17.30

utilaj:

25.86

517.23

transport:

0.00

0.00

Deviz **1.1.1.** - Formular F3

Pagina 1 din 3


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fam TVA) -Lei-

TOTALUL (tara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

7

DC0431 * Taierea cu mas.cu disc diamant rost contracție si dilatatle beton uzura la drumuri

m

23.000

87.22

2,006.07

material:

1.63

37.59

manopera:

5.88

135.24

utilaj:

79.71

1,833.25

transport:

0.00

0.00

8

DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate in îmbrăcămintea carosabila, inclusiv aducerea la starea Inițiala

mc

11.250

205.80

2,315.29

material:

0.00

0.00

manopera:

86.60

974.25

utilaj:

119.20

1,341.04

transport:

0.00

0.00

9

1

TRA01A05P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dlst.= 5 km

tona

18.000

44.30

797.31

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

44.29

797.31

10

TSA04C1 - Săpătură manuala de pamant in spatii limltate.avand sub 1M lățime sl maximum 4.50 M adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundații,canale,drumuri etc In pamant cu umiditate naturala adandmea săpăturii 0-1,5 M teren tare

mc

54.000

47.68

2,574.68

material:

0.00

0.00

manopera:

47.68

2,574.68

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

11

ACE08A1 - Umplutura In sânt. la cond. de allm. cu apa sl canalizare cu: nisip

mc

11.750

76.15

894.78

material:

65.13

765.33

manopera:

11.02

129.45

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

12

)

ACE08E1 - Umplutura in sânt la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast

mc

13.500

39.44

532.39

material:

24.09

325.15

manopera:

15.35

207.24

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13

TSD01C1 • Imprastlerea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coezlv

mc

29.250

7.82

228.74

material:

0.00

0.00

manopera:

7.82

228.74

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

14

TSD04A1 - Compactarea cu mal.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM gros.T.necoeziv

mc

29.250

17.26

504.79

material:

1.22

35.56

manopera:

16.04

469.24

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

Deviz "1.1.1." - Formular F3

Pagina 2 din 3


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) -Lei-

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

Se 3x4

15

ACF11C% * Spalarea conductelor de apa potabila după montare si îmbinare, inaintea recepției pentru țevi din pvc, fonta, azbociment, polietilena, etc

ml

45.000

6.66

299.49

material:

0.28

12.46

manopera;

0.64

28.90

utilaj:

5.74

258.12

transport:

0.00

0.00

16

RPSF23D1 - Efectuarea probei etanșeitate la presiune si spăl a re conducte de apa

m

45.000

1.80

84.98

material:

0.18

7.95

manopera:

1.71

77.03

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

L                 54.48

300.48

11,632.13

5,603.53

7,267.28

797.31

25,300.24

Recapftulatle

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția aslguratorle pentru muncă

0.3375 %

0.00

18.91

0.00

0.00

18.91

T2 o TI + Alte cheltuieli directe

11,632.13

5,622.44

7,267.28

797.31

25,319.16

Cheltuieli Indirecte

Cheltuieli Indirecte

10.0000 %

1,163.21

562.24

726.73

79.73

2,531.92

T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte

12,795.34

6,184.69

7,994.01

877.04

27,851.07

Beneficiu

Profit

5.0000 %

639.77

309.23

399.70

43.85

1,392.55

T4 * T3 + Beneficiu

13,435.11

6,493.92

8,393.71

920.89

29,243.62
Ofertant


Beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant:    SSPM BACAU

Obiectivul:    DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE

COMERCIALE SI REALIZARE LT.E.-URI, PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACAU

Obiectul:      1.1. INSTALAȚII

Stadiul fizic:   1.1.2. RACORD CANALIZARE

Formular F3 Lista cu cantltatl de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) • Lei-

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 -3x4

1

ACA07XB - Țeava pvc tip 4(G)sau3(M) mont In pamant In ext. clădirilor avand dîam de 110-200MM

m

80.000

47.27

3,781.29

material:

39.41

3,153.02

manopera:

7.82

625.51

utilaj:

0.03

2.76

transport:

0.00

0.00

2

TSA02G1 - Săpătură manuala de pamant in spatii llmltate.avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M lățime,executata fara sprijini,cu taluz vertlcal.la fundatll.canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire etc .in pamant coezlv mijlociu sau foarte coezlv adâncime <1.5 M teren foarte tare

mc

275.000

52.29

14,378.58

material:

0.00

0.00

manopera:

52.29

14,378.58

utilaj;

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

TSF01A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag așezați orlzontal.la săpături executate In spatii limitate,avand latlmea de pana la 1.50 M Intre maluri adandmea săpăturii de 0.00-2 M, intre dulapi 0.00-0.20 M

mp

160.000

22.64

3,621.89

material:

12.72

2,035.18

manopera:

9.92

1,586.71

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

4

ACEO8A1 * Umplutura In sânt. la cond. de allm. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

56.000

76.15

4,264.47

material:

65.13

3,647.53

manopera:

11.02

616.94

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

ACEO8E1 * Umplutura in sânt la cond. de allm. cu apa si canalizare cu balast

mc

42.000

39.44

1,656.34

material:

24.09

1,011.58

manopera:

15.35

644.75

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

6

TSD01C1-Imprastlerea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coezlv

mc

145.000

7.82

1,133.92

material:

0.00

0.00

manopera:

7.82

1,133.92

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

Deviz "1.1.2." - Formular F3

Pagina 1 din ?


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -tel-

TOTALUL (tara TVA) - Lei •

0

1

2

3

4

5 = 3x4

7

TSD04A1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea flec.strat de 10CM gros.T.necoezIv

mc

145.000

14.80

2,146.52

material:

0.22

31.28

manopera:

14.59

2,115.25

utilaj:

0.00

0.00

transport*

0.00

0.00

8

ACD04E1 - Cămin de vizitare D.1000MM cu camera lucru hc=2M din tub bet.cu cep si buza la canale cu dnlfiO

buc

4.000

1,434.18

5,736.73

material:

1,173.87

4,695.47

manopera:

201.82

807.27

utilaj:

58.50

233.99

transport

0.00

0.00

9

)

ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu piesa suport carosabil Iv

buc

4.000

242.39

969.56

material:

207.06

828.25

manopera:

35.33

141.31

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

10

SF04B# - Efectuare proba etanș,funct,instalație canal din tub fonta sc.tevi pvc(U),pe,pp,pp-R fonta duet .D>100MM

m

80.000

2.14

171.21

material:

0.00

0.00

manopera:

2.14

171.21

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

181.08

1.249.B2

15,402.31

22,221.46

236.75

0.00

37,860.52

Recapltulatle

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția aslguratorie pentru muncă

0.3375 %

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

T2 = TI + Alte cheltuieli

directe

15,402.31

22,296.45

236.75

0.00

37,935.52

\ •— —-

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

10.0000 %

1,540.23

2,229.65

23.68

0.00

3,793.55

T3 « T2 + Cheltuieli Indirecte

16,942.54

24,526.10

260.43

0.00

41,729.07

Beneficiu

Profit

5.0000 %

847.13

1,226.30

13.02

0.00

2,086.45

T4 = T3 + Beneficiu

17,789.67

25,752.40

273.45

0.00

43,815.52

Ofertant

Pagina 3 din 3

jit0'

Beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant:    SSPM BACAU

Obiectivul:    DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE

COMERCIALE SI REALIZARE LT.E.-URI, PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACAU

Obiectul:      1.1. INSTALAȚII

Stadiul fizic: 1.1.3. BRANȘAMENT ELECTRIC

Formular F3 Lista cu cantltati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețui unitar (fora TVA) -Lei-

TOTALUL (fora TVA) - Lei ■

0

1

2

3

4

5«3x4

1

W2K05B1 - Firida branșam, de bachelita Inel, spargerea zidul, cărămidă tip fb 10 cu slg If    Montare

buc

1.000

2,278.00

2,278.09

material:

2,255.08

2,255.08

5

manopera:

23.01

23.01

utilaj:

0.00

0.00

transport;

0.00

0.00

2

W2E12F01 - Tablou distrib mod fdeb Montare firida slg mpr 315-630 a tip 2e-3b cu3 set mpr 6 slg Ifd-IH

buc

1.000

4,157.43

4,157.43

material;

4,100.37

4,100.37

manopera:

57.06

57.06

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

EH05C1 - încercarea tablourilor de distribuție, de comanda de protecție, de semnalizare, a pupltrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice

buc

2.000

427.00

854.17

material:

0.00

0.00

manopera:

89.15

178.30

utilaj:

337.94

675.88

transport

0.00

0.00

4

W2G01A08 • Montare cablu sub 1 kv gr 0,351-0,450 kg/m cu-al in sânt pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale demontat

m

80.000

138.51

11,080.61

material:

138.36

11,069.19

manopera:

0.14

11.42

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

W2H07A1 - Profil tip m pentru 1 cablu de lkv strat protector cu folii din pvc

m

80.000

45.89

3,670.87

material;

45.35

3,628.28

manopera:

0.53

42.59

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

6

W2J0331 * Scoatere de sub tensiune a rețelei In vedea reparare sl rac brans a rețelei subterane

buc

1.000

90.14

90.14

material:

0.00

0.00

manopera:

90.14

90.14

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

Deviz *1.1.3.’ - Formular F3

Pagina 1 din 4SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -Lei-

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 o 3 x 4

7

T5A16D2 - Săpătură manuala de pamant,In spatii limitate,in tranșee de pana la 4 m adâncime,pentru cabluri electrice de înalta tensiune In pamant cu umiditate naturala tara sprijiniri lățime < Im adâncime < l,5m,teren foarte tare cu obstacol

mc

40.000

47.31

1,892.44

material:

0.00

0.00

manopera:

47.31

1,892.44

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

8

TSD01C1 - Imprastlerea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coezlv

mc

38.000

5.24

199.09

material:

0.00

0.00

manopera:

5.24

199.09

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

9

)

TSD18D1 - Umlutura compactată In șanțuri,pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren foarte tare

mc

38.000

18.85

716.29

material:

0.22

8.20

manopera:

18.63

708.09

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

10

T5D04D1 - Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand: 20 cm grosime pamant coeziv

mc

38.000

8.32

316.26

material:

0.22

8.20

manopera:

8.11

308.07

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

11

T3A01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.« 5 Km.

tona

3.000

4.14

12.43

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

4.14

12.43

12

>

TRI1AA09C1 - Descărcarea materialelor,grupa a-grele In bulgari prin aruncare auto-rampa,teren categ.l

tona

3.000

2.97

B.92

material:

0.00

0.00

manopera:

2.97

8.92

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13

EB15A1 - Numere sl etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru branșamente sau coloane electrice

buc

40.000

2.36

94.31

material:

1.51

60.25

manopera:

0.85

34.06

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

14

EC12A1 - Cap terminal uscat de Interior, Inclusiv legarea fa bornele instalației a cablurilor cu izolație sl manta din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de până la 2x10 mmp

buc

40.000

5.87

234.79

material:

1.08

43.14

manopera:

4.79

191.64

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -Lei-

TOTALUL (tara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

15

VC22B1 - Dispozitiv susținere ancor pentru aparat,canale piese spec gata conf din otel prof. greut pe buc 5-10 kg.

kg

50.000

5.67

283.49

material:

5.19

259.66

manopera:

0.48

23.83

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

16

VC23B1 * Confecționare dlspoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greut/buc 5-10 kg.

kg

50.000

8.68

433.79

material:

3.54

177.06

manopera:

5.13

256.73

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

17

»

RPCT49A1 * Forarea mecanica a găurilor de 5 cm In zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm

buc

5.000

4.28

21.38

material:

0.00

0.00

manopera:

1.09

5.43

utilaj:

3.19

15.96

transport:

0.00

0.00

18

RPCU12E1 - Străpungeri In pfansee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor In plansee de 18-22 cm grosime cu secțiunea străpungerii de 151-300 cmp

buc

2.000

8.95

17.91

material:

0.00

0.00

manopera:

8.95

17.91

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

19

EH01A1 - încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV

buc

2.000

148.10

296.19

material:

0.00

0.00

manopera:

7.29

14.58

utilaj:

140.81

281.62

transport

0.00

0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

7.86

351.75

21,609.42

4,063.31

973.45

12.43

26,658.61

Recapitulare

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția aslguratorie pentru muncă

0.3375 %

0.00

13.71

0.00

0.00

13.71

T2 = TI + Alte cheltuieli

directe

21,609.42

4,077.03

973.45

12.43

26,672.32

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli Indirecte

10.0000 %

2,160.94

407.70

97.34

1.24

2,667.23

T3 es T2 + Cheltuieli Indirecte

23,770.37

4,484.73

1,070.79

13.67

29,339.56

Beneficiu

Profit

5.0000 %

1,188.52

224.24

53.54

0.68

1,466.98

T4 = T3 + Beneficiu

24,958.88

4,708.97

1,124.33

14.35

30,806.53

Ofertant


Antet stâng:

eDevIze

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant:

SSPM BACAU

Obiectivul:

DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE COMERCIALE SI REALIZARE LT.E.-URI, PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACAU

Obiectul:

1.1. INSTALAT!!

Stadiul fizic:

1.1.4. GOSPODĂRIE DE APA INCENDIU

Formular F3 Lista cu cantltati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) • Lei*

TOTALUL (tara TVA) - V5l -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

RPSE23A# - Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare cuprinzând electropompa, recipient hldropneumatic cu membrana si presostat

buc

3.000

1,825.82

5,477.45

material:

1.35

4.06

manopera:

1,824.46

5,473.39

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2

AMC3D65W - Procurare si montare sistem Integrat de control, si monitorizare grupuri de pompare, acs si a nivelului apel din rezervoarele de Incendiu

buc

2.000

1,946.02

3,892.03

material:

0.00

0.00

manopera:

1,946.02

3,892.03

utilaj:

0,00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

AMC3D65W - Montare aparat de comanda si semnalizare

buc

2.000

973.01

1,946.02

material:

0.00

0.00

manopera;

973.01

1,946.02

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

1

ED12A1 - Aparat de semnalizare si accesorii pentru semnalizare acustica (hupa, gong, sonerie)

buc

2.000

619.61

1,239.22

material:

616.07

1,232.15

manopera:

3.54

7.08

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

5

IA30F1# - Montare rezervor subteran

buc

2.000

7,029.67

14,059.35

material:

95.29

190.58

manopera:

606.56

1,213.11

utilaj:

6,327.83

12,655.66

transport:

0.00

0.00

6

AUT1101A1 - Ora pr automacara cu braț cu zăbrele 4,5-5,8 tf 1 schimb

ora

20.000

169.85

3,397.05

material:

0.00

0.00

manopera;

0.00

0.00

utilaj:

169.85

3,397.05

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) • UI-

TOTALUL (fara TVA)

• Lei -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

7

RPAE10A1 - Dezinfectarea rezervoarelor închise sau deschise prin stropite cu soluții speciale

mp

380.000

31.33

11,904.70

material:

22.41

8,515.52

manopera:

8.92

3,389.18

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

8

ACB08E1 - Montare țeava otel pentru conducte îmbinare prin sudura el.

m

45.000

95.57

4,300.64

material:

84.52

3,803.46

manopera:

4.81

216.46

utilaj:

6.24

280.72

transport:

0.00

0.00

9

SA35D# - Fltlng(cot,reductl la țevi OL

buc

40.000

85.00

3,400.06

material:

63.84

2,553.79

manopera:

21.16

846.27

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0,00

10

SD15C# - Sorb cu valva, cu flansa pentru conducte de aspirație,

buc

4.000

618.98

2,475.92

material:

611.52

2,446.09

manopera:

7.46

29.84

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

11

ACB01A# - Procurarea sl montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane,robinete,ventile)

buc

40.000

217.21

8,688.26

material:

208.37

8,334.98

manopera:

8.83

353.28

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

12

)

IC42E# * Suporți st dispoz.de fixare

ptr.sustln.cond.,boilere,aparate sl recipient) cu greut.66-100 Kg/buc

KG

200.000

18.98

3,796.94

material:

12.25

2,449.04

manopera:

6.74

1,347.90

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13

RPCU07D4 • Străpungeri in zidărie de cărămidă cu mortar de var sl adaos de ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor in zidărie de 2 cărămizi sl secțiunea străpungerii de 1601-2500cmp

buc

20.000

16.27

325.49

material:

0.00

0.00

manopera:

16.27

325.49

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

14

RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a găurilor din pereți, după montarea conductelor

buc

20.000

2.08

41.63

material:

0.18

3.53

manopera:

1.90

38.09

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -Lei-

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

15

IZJ05XA - Grundulrea cond.si aparatelor cu grund de miniu de plumb,Intr-un strat

mp

320.000

9.49

3,037.96

material:

2.70

862.76

manopera:

6.80

2,175.20

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

16

IZK08XE - Vopsirea cond.cu sn peste 400MM cu vopsea de ulei In doua straturi

tona

0.800

360.29

288.23

material:

33.58

26.86

manopera:

326.71

261.37

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

17

)

DC04B1» Taierea cu mas.cu disc diamant rost contracție sl dllatatle beton uzura la drumuri

m

23.000

86.82

1,996.92

material:

1.24

28.43

manopera:

5.88

135.24

utilaj:

79.71

1,833.25

transport:

0.00

0.00

18

DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podețelor sl gurilor de scurgere etc, executate In îmbrăcămintea carosabila, inclusiv aducerea la starea Inițiala

mc

47.000

168.76

7,931.72

material:

0.00

0.00

manopera:

49.56

2,329.17

utilaj:

119.20

5,602.55

transport

0.00

0.00

19

TSA04C1 - Săpătură manuala de pamant In spatii limitate,avand sub 1 M lățime sl maximum 4.50 M adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundații,canale,drumuri etc In pamant cu umiditate naturala adandmea săpăturii 0-1,5 M teren tare

mc

86.400

30.21

2,610.56

material:

0.00

0.00

manopera:

30.21

2,610.56

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

20

)

ACE08A1 - Umplutura In sânt. la cond. de allm. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

18.000

72.12

1,298.09

material:

65.13

1,172.42

manopera:

6.98

125.67

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

21

ACE08E1 - Umplutura In sânt la cond. de allm. cu apa si canalizare cu balast

mc

22.000

33.81

743.90

material:

24.09

529.88

manopera:

9.73

214.02

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

22

TSD01C1 - Imprastlerea cu lopata a pamant. aflnat,strat uniform 1O-3OC0. gros cu sfarlm. bulg. teren pamant coezlv

mc

47.000

4.96

232.92

material:

0.00

0.00

manopera:

4.96

232.92

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

C;ntltatea

Prețul unitar (faraTVA) -Lei-

TOTALUL (fara TVA) -Lei -

P

1

2

3

4

5 «a 3 X4

23

TSD04A1 - Compactarea cu mal.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea flec.strat de 10CM gros.T.necoeziv

mc

47.000

10.18

478.37

material:

0.22

10.38

manopera:

9.96

467.99

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

24

ACF11C% - Spalarea conductelor de apa potabila după montare sl îmbinare, înaintea recepției pentru țevi din pvc, fonta, azbociment, polietilena, etc

ml

45.000

6.66

299.49

material:

0.28

12.46

manopera:

0.64

28.90

utilaj:

5.74

258.12

transport.

0.00

0.00

25

k

RPSF23D1 - Efectuarea probei etanșeitate la presiune si spalare conducte de apa

m

45.000

1.16

52.29

material:

0.08

3.47

manopera:

1.08

48.82

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

26

TRA01A05P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

18.000

44.30

797.31

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport*

44.29

797.31

27

TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.» 25 km.

tona

32.000

44.29

1,417.28

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

44.29

1,417.28

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

458.43

1,946.83

32,179.86

27,707.97

24,027.34

2,214.59

86,129.76

)     Recapitulare

Valoare

Material

Manopera

utilaj

Transport      TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția aslguratorte pentru muncă

0.3375 %

0.00

93.51

0.00

0.00

93.51

T2 = TI + Alte cheltuieli

directe

32,179.86

27,801.49

24,027.34

2,214.59

86,223.28

Cheltuieli Indirecte

Cheltuieli Indirecte

10.0000 %

3,217.99

2,780.15

2,402.73

221.46

8,622.33

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

35,397.84

30,581.64

26,430.08

2,436.05

94,845.61

Beneficiu

Profit

5.0000 %

1,769.89

1,529.08

1.321.50

121.80

4,742.28

T4 «= T3 + Beneficiu

37,167.74

32,110.72

27,751.58

2,557.85

99,587.89

|$*

TOTAL GENERAL (fora TVA)

99,587.89

TVA (19.00%)

18,921.70

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)

118,509.58

Antet stanga

«Devize

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant: Obiectivul:

SSPM BACAU

DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE COMERCIALE SI REALIZARE LT.E.-URI, PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACAU

Obiectul: Stadiul fizic:

1.1. INSTALAȚII

1.1.5. INSTALAȚIE DE PARATRASENT

Formular F3 Lista cu cantltati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (faraTVA) -Lei-

TOTALUL (faraTVA) «Lei -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

EG08A1 - Conducta de legare la pamlnt, a Instalației de paratrăsnet sau a Instalației de protecție prin legarea la pamint, montata in pamlnt, Inclusiv saparea sl umplerea sântului, conducta fiind din banda de otel zlncata, de 40x4 mm, montata In teren ușor sau mijlociu

m

500.000

11.58

5*788.72

material:

3.52

1,760.65

manopera:

8.06

4,028.07

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2

EG10A1 - Cutie cu edisa de legătura, pentru centura de Impamlntare

buc

12.000

70.07

840.81

material:

56.89

682.74

manopera:

13.17

158.07

utilaj:

0.00

0.00

transport*

0.00

0.00

3

EG09C1 - Protecție pentru conducta de coborfre, pe lungime de 1,80 m, executata din otel comier cu aripi egale, având dimensiunile 40 X 40 X 4 mm

buc

6.000

19.85

119.09

material:

15.29

91.75

manopera:

4.56

27.33

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

>

RPEH03 - Piesa de separație piesa ptracordarea lnst.de pa-ratrasnet sau cea de prot.prin leg.la pamant

buc

12.000

11.97

143.63

material:

3.06

36.68

manopera:

8.91

106.95

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

EG07B1 - Conducta de coborire, montata pe ziduri sl coșuri de beton sau cărămidă, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri

m

350.000

14.84

5*194.08

material;

3.31

1,158.05

manopera:

11.53

4,036.04

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

6

EG01J1 > Montaj dispozitiv de protecție PDA

buc

2.000

1*599.43

3,198.85

material:

515.05

1,030.10

manopera:

1,084.38

2,168.75

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

Pagina 1 din 3

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -Lei-

TOTALUL (tara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

7

VC22B1.aslm - Dispozitiv susținere ancor gata conf din otel prof. greut pe buc 1*10 kg.

buc

60.000

5.67

340.19

material:

5.19

311.60

manopera:

0.48

28.59

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

8

W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrări de Instalații electrice la construcții

buc

12.000

17.67

212.08

material:

0.31

3.69

manopera:

17.37

208.38

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

9

1

RPCT49A1 - Forarea mecanica a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă sl elemente de beton armate cu grosimea de 20cm

buc

12.000

4.28

51.32

material:

0.00

0.00

manopera:

1.09

13.03

utilaj:

3.19

38.29

transport:

0.00

0.00

10

TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.» 5 km.

tona

0.300

4.14

1.24

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

4.14

1.24

11

TR11AA09C1 * Descărcarea materialelor,grupa a-grele In bulgari prin aruncare auto-rampa,teren categ.l

tona

0.300

2.97

0.89

material:

0.00

0.00

manopera:

2.97

0.89

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

2.58

1,131.65

5,075.26

10,776.11

38.29

1.24

15,890.91

J     Recapttulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția aslguratorie pentru muncă

0.3375 %

0.00

36.37

0.00

0.00

36.37

T2 » TI + Alte cheltuieli

directe

5,075.26

10,812.48

38.29

1.24

15,927.28

Cheltuieli Indirecte

Cheltuieli Indirecte

10.0000 %

507.53

1,081.25

3.83

0.12

1,592.73

T3 *= T2 + Cheltuieli indirecte

5,582.79

11,893.73

42.12

1.37

17,520.01

Beneficiu

Profit

5.0000 %

279.14

594.69

2.11

0.07

876.00

T4 « T3 + Beneficiu

5,861.93

12,488.41

44.23

1.44

18,396.01

|l<0

TOTAL GENERAL (tara TVA)

18,396.01

TVA (19.00%)

3,495.24

TOTAL GENERAL {Inclusiv TVA)

21,891.25

iM

Beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant:    SSPM BACAU

Obiectivul:    DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE

COMERCIALE SI REALIZARE LT.E.-URI, PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACAU

Obiectul:      1.1. INSTALAȚII

Stadiul fizic: 1.1.6. INSTALAȚII SANITARE

Formular F3 Lista cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TiKflICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cintitato.?

Prețul unitar (fara TVA) -Ui*

TOTALUL (fara TVA) -UI-

0

1

2

3

4

5 « 3 x4

1

)

IA22A1 - Monare Instant apa calda menajera

buc

24.000

51.02

1,224.52

material:

31.01

744.27

manopera:

20.00

480.00

utilaj:

0.01

0.25

transport:

0.00

0.00

2

SE58A# - Montaj contor de apa rece.avand diametrul de 15 - 32 MM

buc

20.000

48.50

970.09

material:

43.15

863.09

manopera:

5.35

107.01

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

SA148# > Țeava mat pl(pp,pe,pp-R)lmblnata prin sudura prin pollfuziune, la ctli ind

m

440.000

23.08

10,153.72

material:

16.44

7,234.62

manopera:

6.63

2,919.10

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

1

IC34F# • Piese de legătură (fitlng)

buc

380.000

10.17

7,286.26

material:

3.17

1,206.26

manopera:

16.00

6,080.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

5

SD01A# - Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,Indiferent modul de închidere, D= 3/8" - 1/2“

buc

10.000

22.49

224.88

material:

19.71

197.06

manopera:

2.78

27.82

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

6

SD06A# - Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru țeava din otel,D=3/8" -1/2"

buc

140.000

30.69

4,296.44

material:

21.70

3,038.06

manopera:

8.99

1,258.38

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fora TVA) -Lei-

TOTALUL (tara TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5 >3x4

7

RPCU07B1 - Străpungeri in zidărie de cărămidă cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor In zidărie de 1 cărămidă si secțiunea străpungerii de 50*400 cmp

buc

32.000

6.63

212.29

material:

0.00

0.00

manopera:

6.63

212.29

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

8

IC44A1# - Confecționarea montarea si cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri 1"-

buc

32.000

10.88

348.07

material:

2.88

92.07

manopera:

8.00

256.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

9

TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat dlrect,materiale Incomode peste 25 Kg distanta 50M

tona

1.000

59.20

59.20

material:

0.00

0.00

manopera:

59.20

59.20

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

10

SF05C# » Spalare instal apa rece sau calda,executata din țevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM

m

440.000

1.28

564.99

material:

0.00

0.00

manopera:

1.28

564.99

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

11

SFO1C# - Efectuare proba etanș preș instal apa calda,rece,din țeava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM

m

440.000

3.42

1,506.63

material:

0.00

0.00

manopera:

3.42

1,506.63

utilaj;

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

12

>

SB08A# - Țeava pe,pp,pp*R pentru canal,îmbin cu gam cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM

m

100.000

42.19

4,218.53

material:

37.91

3,790.51

manopera:

4.28

428.02

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13

SB08C# - Țeava pe,pp,pp-R pt canal,imbln cu gam cauciuc,mont apar sau ingrop sub pard,DN=50 MM

m

125.000

48.93

6,115.88

material:

43.58

5,447.09

manopera:

5.35

668.78

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

14

SBO8E# - Țeava pe,pp,pp-R pentru canal,imbln cu gam cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard.DN^llO MM

m

240.000

58.64

14,072.79

material:

51.79

12,429.19

manopera:

6.85

1,643.60

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Crmtftatea

Prețul unitar (fara TVA) -Lei-

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 <=> 3 X4

15

SB09E# * Piese leg(cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dllat)pe,pp,pp-R canal Imb gm cauc dn=32-160MM

buc

30.000

3.08

92.51

material:

2.48

74.53

manopera:

0.60

17.98

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

16

SB24B# - Sifon de pardoseala din fonta emailata,DN=50 MM,combinat, cu 1 racord si ieșire laterala

buc

24.000

52.67

1,264.16

material:

31.70

760.81

manopera:

20.97

503.35

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

17

>

SB26A# - Gura scurgere (receptor) fonta email.pt evacuare ape de pe terase si acoperișuri,D=100-15 OM M

buc

16.000

78.51

1,256.22

material:

54.97

879.57

manopera:

23.54

376.66

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

18

SA37I# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,OL sau pvc mont încastrat, conducte D=4"

buc

120.000

11.46

1,374.82

material:

0.33

39.39

manopera:

11.13

1,335.42

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

RPCU07B1» Străpungeri in zidărie de cărămidă cu mortar de var sl adaos de ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor In zidărie de 1 cărămidă si secțiunea străpungerii de 50*400 cmp

buc

16.000

6.63

106.15

material:

0.00

0.00

manopera:

6.63

106.15

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

20

IC44B1# - Confecționarea montarea si cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri 2 1

buc

16.000

19.76

316.19

material:

9.76

156.19

manopera:

10.00

160.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

21

TRB05B25 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 50M

tona

1.000

59.20

59.20

material:

0.00

0.00

manopera:

59.20

59.20

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

22

SC08B01> - Plsoar din porțelan sanitar tip UI montat cu dibluri de lemn pe zid de beton

buc

16.000

236.79

3,788.58

material:

182.86

2,925.70

manopera:

53.93

862.89

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

StCTIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) -Lei.

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

23

SC07A-1# - Vas clos, complet echipat, port san inc) pt

hand.asez pe pard.rez apa pe vas(duobloc),sif 5

buc

24.000

499.72

11,993.31

material:

456.92

10,966.06

manopera:

42.80

1,027.25

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

24

SC04A*l# - Lavoar complet echipat,portei san inel pt hand.tevl sc pb.pe cons fix pe per zid caram sau bea.

buc

50.000

507.17

25,358.47

material:

461.16

23,057.86

manopera:

46.01

2,300.61

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

25

1

RPSC41A1 - Robinet cu reglaj Pisoar

buc

16.000

66.19

1,059.10

material:

56.78

908.45

manopera:

9.42

150.66

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

26

SD04A-1# - Baterie amestec braț bascul.de perete.pentru lavoar sau spălător,Indlf închid,Inel pentru hand,D=l/2 (corecție)

buc

50.000

143.01

7,150.67

material:

130.17

6,508.64

manopera:

12.84

642.03

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

27

SC12A-1# - Etajera porțelan sanitar montata pe perete din beton

buc

50.000

22.32

1,116.23

material:

11.62

581.21

manopera:

10.70

535.03

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

28

SC13A-1# - Oglinda sanlt semicrlst,cu marg slef.de 400 X 500MM.500 X 600 MM.etc pe perete beton

buc

16.000

147.06

2,352.97

material:

132.08

2,113.27

manopera:

14.98

239.69

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

29

SC11B-1# - Portprosop alama nichel,bachel,etc, montat pe perete beton,doua puncte de sprijin

buc

16.000

19.23

307.67

material:

10.67

170.71

manopera:

8.56

136.97

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

30

SC15A-1# * Cuier rufarie sau porthartle fonta EM.pvc, portei sanlt,etc,montare pe perete din beton (corecție)

buc

16.000

26.03

416.55

material:

18.33

293.28

manopera:

7.70

123.27

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

Pagina 4 din 5

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) -Lei-

TOTALUL (fere TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

31

SC14A# - Portpahar.sapunlera fonta EM,porțelan sanit.etc,montare pe perete de caram sau bea

buc

16.000

18.26

292.22

material:

11.20

179.22

manopera:

7.06

113.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

32

SF05D# • Spalare Insta! apa rece sau calda,executata din țevi pvc (G), pe.pp.pp - R, D«= 90 - 120 MM

m

44.000

1.50

65.92

material:

0.00

0.00

manopera:

1.50

65.92

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

33

L

5F04B# - Efectuare proba etanș,functjnstalatle canal din tub fonta sc,tevl pvc(U),pe,pp,pp-R fonta duet ,D>100MM

m

44.000

2.14

94.16

material:

0.00

0.00

manopera:

2.14

94.16

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

7.68

1,194.29

84,657.11

25,062.05

0.25

0.00

109,719.41

Recapitulare

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția aslguratorie pentru muncă

0.337S %

0.00

84.58

0.00

0.00

84.58

T2 » TI + Alte cheltuieli

directe

84,657.11

25,146.63

0.25

0.00

109,803.99

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli Indirecte              10.0000 %

8,465.71

2,514.66

0.03

0.00

10,980.40

T3 «s T2 + Cheltuieli indirecte

93,122.82

27,661.29

0.28

0.00

120,784.39

[ Beneficiu

Profit

5.0000 %

4,656.14

1,383.06

0.01

0.00

6,039.22

T4 = T3 + Beneficiu

97,778.96

29,044.36

0.29

0.00

126,823.61
Beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant:    S5PM BACAU

obiectivul:    DE5FIINTARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE

COMERCIALE 51 REALIZARE L.T.E.-URI, PIAȚA CENTRALA, MUNICIPIUL BACAU

Obiectul:      1.1. INSTALAȚII

Stadiul fizic: 1.1.7. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE 51 RĂCIRE

Formular F3 Lista cu cantltatl de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantft^toa

Prețul unitar (tara TVA) -UI-

TOTALUL (tara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5 <=« 3 x4

1

II

I302A1# - Montare unitate externa VRV

buc

10.000

2,117-82

21,178.15

material:

2,115.83

21,158.34

manopera:

1.98

19.82

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2

IB02B1# - Montare unitate Interna VRV/VRF

buc

166.000

905.31

150,281.77

material:

890.48

147,820.50

manopera:

14.83

2,461.27

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

3

IC34K# - Piese de legătură (fitlng) din cupru cu 3 suduri de tip refnet

buc

166.000

345.36

57,329.81

material:

333.23

55,316.05

manopera:

12.13

2,013.76

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

1

IC34K# - Klt conexiuni unitati exterioare

buc

10.000

19.55

195.47

material:

7.42

74.16

manopera:

12.13

121.31

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

5

FE03D3 - Țeava din cupru

m

850.000

99.24

84,354.91

material:

70.67

60,070.28

manopera:

28.57

24,284.62

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

6

IZH21A - izolarea conductelor cu cochilii din polistlren spuma gata confecționate

mp

185.000

31.77

5,878.03

material:

19.81

3,664.69

manopera:

11.90

2,202.32

utilaj:

0.06

11.02

transport:

0.00

0.00

Vl*

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -Lei-

TOTALUL (fara TVA) -Lei-

0

1

2

3

4

5»3X4

7

IC35C1 * Bratari pentru fixarea țevi, cupru

buc

425.000

5.41

2,299.35

material:

2.04

867.21

manopera:

3.37

1,432.14

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

8

IC42E# - Suporți si dlspoz.de fixare

ptr.sustin.ccnd.,boilere,aparate si reclplentl cu greut.66-100 Kg/buc

KG

425.000

2.02

859.29

material:

0.00

0.00

manopera:

2.02

859.29

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

9

>

RPCU07D4 - Străpungeri In zidărie de cărămidă cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor In zidărie de 2 cărămizi si secțiunea străpungerii de 1601-2500cmp

buc

120.000

12,88

1,546.05

material;

0.00

0.00

manopera:

12.88

1,546.05

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

10

SA01B1 - Racord furtun cu adaptor dn 32 tip sifon

buc

176.000

11.65

2,050.57

material:

3.65

642.29

manopera:

8.00

1,408.28

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

11

RPSA19D# - Mont țevi din mat plastic (pe, pp, pp-R si slmll) imb sud prin pollfuz,la ctli Ind,

M

220.000

33.17

7,297.62

material:

26.05

5,730.95

manopera:

6.74

1,483.76

utilaj:

0.38

82.90

transport:

0.00

0.00

12

)

FI14A3 - Vacuumarea si umplerea instal cu agent frigoriflcifreon 12

tona

0.870

19,400.09

16,878.08

material:

19,156.42

16,666.08

manopera:

243.67

211.99

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

13

SF04A1 - Spalarea si darea In funcțiune a cond. de apa,executate cu țevi din pvc.

m

850.000

0.69

583.11

material:

0.00

0.00

manopera:

0.69

583.11

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

14

SF01A1 - Efectuare proba de etas. la preș, a Instalație Inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. preș, inclusiv armaturi

m

850,000

1.66

1,414.97

material:

0.00

0.00

manopera:

1.66

1,414.97

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

--

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (tara TVA) -Lei-

TOTALUL (tara TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5 = 3x4

15

TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dlst.= 25 km.

tona

32.000

14.12

451.85

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

14.12

451.85

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

20.86

2,449.39

312,010.55

40,042.69

93.93

451.85

352,599.01

Recapltulatle

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția aslg uretorie pentru muncă

0.3375 %

0.00

135.14

0.00

0.00

135.14

Ț2 = n + Alte cheltuieli

directe

312,010.55

40,177.83

93.93

451.85

352,734.16

Cheltuieli Indirecte

Cheltuieli Indirecte

10.0000 %

31,201.05

4.017.78

9.39

45.18

35.273.42

T3 » T2 + Cheltuieli indirecte

343,211.60

44,195.62

103.32

497.03

388,007.57

Beneficiu

Profit

5.0000 %

17,160.58

2,209.78

5.17

24.85

19,400.38

T4 = T3 + Beneficiu

360,372.18

46,405.40

108.48

521.88

407,407.95
)h°)


Antet stanga

eDevize

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Executant:

Proiectant:

Obiectivul:

5SPM BACAU

DESFIINȚARE MODULE COMERCIALE - AMPLASARE MODULE

COMERCIALE SI REAUZARE LT.E.-URI, PIAȚA CENTRALA. MUNICIPIUL 8ACAU

Obiectul: Stadiul fizic:

1.1. INSTALAȚII

1.1.8. INSTALAȚII ELECTRICE (CURENTI TARI SI CURENTI SLABI)

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SEC.TUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (fara TVA) -Lei-

TOTALUL (fara TVA) - Lei -

0

1

2

3

4

5o3x4

1

EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avlnd conducte cu secțiunea peste 10 mmp, montat pe console fixate cu dlbluri (bolturl) metalice

m

325.000

54.71

17,779.40

material:

50.61

16,446.88

>

manopera:

4.10

1,332.52

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2

EC02A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avlnd conducte cu secțiunea pina la 10 mmp, pe dlbluri de lemn

m

1,965.000

33.31

66,114.56

material:

27.69

54,971.63

manopera:

5.61

11,142.94

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

3

EA01A2 * Tub Izolant IP, din pollclorura de vinii neplastlflata, IPY, montat îngropat sau aparent, avlnd diametrul exterior pana la 32mm, montat îngropat

m

2,310.000

16.06

37,109.58

material:

3.15

7,280.38

manopera:

12.91

29,829.20

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4

EB15A1 - Numere sl etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru branșamente sau coloane electrice

buc

1,652.000

13.36

22,066.97

material:

12.51

20,660.23

manopera:

0.85

1,406.74

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

ED03A1 - Comutator unipolar serie, construcție normala, sau construcție impermeabila (flans) montat îngropat

buc

250.000

27.81

6,953.19

material:

24.34

6,086.06

manopera:

3.47

867.12

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

6

ED08A1« Priza bipolara, simpla sau dubla, construcție normala sau construcție Impermeabila (flans), cu sau fara contact de protecție (nul), montata îngropat

buc

286.000

20.41

5,835.99

material:

17.34

4,959.58

manopera:

3.06

876.41

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitol de lucrări

U.M.

Cantitatea