Hotărârea nr. 117/2019

Hotărârea nr. 117 din 29.03.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BERCARU IOAN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau. jj/a //f(/

ț y^</' ((</

7Z f('f/i f // /fff ,OKsaaNmKsnMMKzssaaaQEBisaKj

HOTĂRÂREA NR. 117 DIN 29.03.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: BERCARUIOAN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea nr. 20684/27.02.2019 a d-Iui Bercaru Ioan prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat Ia Primăria Municipiului Bacau sub nr 11499/27.12.2017;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr.3049 din 20.03.2019;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 3050 din 20.03.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 3051 din 20.03.2019; -Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 3052 din 20.03.2019;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 3053 din 20.03.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.475/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 476/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 498/29.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau;

-Avizul favorabil cu nr. 5408/15.01.2019 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001978201/04.10.2018 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S. A. - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil cu nr. 1762/01.09.2016 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau-reconfirmat la data de 05.11.2018;

-Avizul favorabil cu nr. 211307964/11.10.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces Ia Rețea Gaz;

-Avizul condiționat cu nr. 815/27.11.2018 al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. -BACAU;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 66.318/26.11.2018 ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 6772/28.04.2017 - valabila cu C.U. nr. 498/29.06.2018;

-Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacau cu nr. 13519/02.11.2018;

-Adresa nr. 719246/07.11.2018 a Inspectoratului General pentru Situării de Urgenta - Inspectoratul pentru Situării de Urgenta « Mr Constantin Ene » al Județului Bacau;

-Studiul de Insorire întocmit de S.C. ART DECO S.R.L.;

-Studiul Geotehnic întocmit de S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS S.R.L. cu Referat de verificare Ia cerința Af a proiectului cunr. 21/21.02.2017;

-Procesul-verbal de recepție nr. 1854/2017 al O.C.P.I. Bacau;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit.« c », art. 48, art. 56, alin (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin

H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art 29(1 )(2) si art. 34(1), Iit. «i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit «e» si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BERCARU IOAN SI BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de Ia data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire de birouri P + 1 + M;

  • - H maxim atic = 10,73 m ;

  • - P.O.T. maxim = 40 % P.O.T. propus = 39,88 %;

  • - C.U.T. maxim = 4,4; C.U.T. propus = 1,25;

  • -  Suprafața teren proprietate = 292,70 m.p.; Arie construita = 116,75 m.p.; Arie construita desfasurata = 365,00 m.p.;

  • - Retragere de la aliniament (pe latura cu acces pe aleea balastata care face legătură cu str. Progresului) = 6,01 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura Sud =1,16 m, fata de latura Nord = 2,60 m si fata de latura Est = 2,97 m;

  • - Accesul la proprietate se realizează pe un teren balastat de către locatarii blocurilor învecinate, folosit si pentru parcările neautorizate din zona.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART, 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART, 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL 1         UI BACĂU


NICOLAE-          OVICI

ROMÂMIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 117 DIN 29.03.2019


PLAN DE SITUAȚIE

Seara 1’200

Stoc locuința P+4 Seara C

12Sistem de proiecție <x,y) - STEREO'70 Sistem de referința (z)-Marea Neagra 1975


Nume Punct

COORDONATE STERE070

XM

YM

1

564179.249

646947.119^

2

564186.948

646965.578

3

564173.697

646971824

4

564165.997

646953.365

1

564179.249

646947.119

S=292.70mp

Vartfcratof Num*            Semnătura Cerințe

Expert

kiWii t £ip«tin>ir7d«a

S.C. PRODOMUS S.R.L.

BACAU       Nt. rwflWraraR.C. XH733T11W2

SMeOdan *a*£****JLbfCM liane Cawto

An piețe mane

Num#         i Semnătura Sw»

fitlii pro râd

Conetru-ra Cladra M Birour

fiu» PID

Owr*          V

fiffu pUnee

REGLEMENTA» URBANISTICE

Planei

U02