Hotărârea nr. 115/2019

Hotărârea nr. 115 din 29.03.2019 privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta.HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 29.03.2019

privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefînanciari rezultați din acesta

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 635/14.03.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22171/14.03.2019, însoțită de Hotărîrea nr. 646/29.01.2019 a Consiliului de Administrație a Societății Thermoenergy Group SA Bacău și de Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al societății;

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 3216/22.03.2019 pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Adminstrare și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 3217/22.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 3218/22.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 465/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 466/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 467/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 468/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 469/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.30 alin.(l~4)și ale art.36 alin.(l-4) ale OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;

-Prevederile Anexei 2 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Administrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și prin Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Societății Thermoenergy Group SA Bacău, Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

N.O.P., I.I’./O.T. EX.l/DS l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NIL 115 DIN 29.03.2019

PLAN DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂUCOMPARTIMENT

UNITATATE A MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE, ISABELA PINTILIE

yPLAN DE ADMINISTRARE


2013-2022


PLAN DE ADMINISTRARE

al SC THERMOENERGY GROUP S<A. Bacău

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacau a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății numit in data de 05.02.2018 (Hot. AGA nr.61/05.02.2018) si 03.05.2018 (Hot AGA nr.69/03.05.2018), HotC.L. Mun. Bacău nr373/31.10.2017, Hot C.L. Mun. Bacău nr.21/31.01.2018, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a elaborat o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, aprobata prin Hot C.A. nr.518/03.05.2018.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomani stabiliți prin contractul de mandat

Finalizarea in vederea implementării Planului de administrare la nivelul societarii este posibila după ce directorii numiți (Hot. CA. nr.556/03.08,2018) elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

Din punct de vedere structural, planul de administrare este împărțit în mai multe capitole ce tratează următoarele aspecte:

Capitolul 1

Prezentarea societarii: include o prezentare succintă a societarii, obiectului de activitate, patrimoniului administrat, precum si așteptările autoritarii publice tutelere $1 obiectivele de realizat pe durata mandatului

Capitolul 2 - Analiza Diagnostic: include o radiografie succintă a situației actuale a societarii din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar etc in scopul înțelegerii stadiului din care este preluată societatea, în scopul administrării de către noul Consiliu de Administrație

Capitolul 3 - Strategia societarii: include obiectivele si planul efectiv de administrare pentru perioada mandatului, punându-se accent pe planul de acțiuni

Capitolul 4 - Indicatorii și criteriile de performanță: în acest capitol sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societarii

în cuprinsul planului de administrare au fost utilizate date și informații dintr-o varietate de surse, inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de societate, rapoarte și analize publice.

La elaborarea planului de administrare, respectiv la identificarea obiectivelor principale ale Consiliului de Administrație s-a ținut cont de specificul obiectului de activitate al societății, de condițiile în care societatea îșî desfășo ă activitatea, de gradul ridicat de dependență financiară a societății față de UAT Municipiul Bacau - acționar unic și de strategia acestuia privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Prin urmare, avand in vedere cele prezentate anterior, măsurile aferente strategiei de administrare cuprinse în prezentul plan respectă principiile guvemanțel corporative care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății in raport cu terții, sunt adaptate scopului principal pentru care au fost propuse- acela de realizare a obiectivelor asumate.

Cuprins

Cap. 1. Prezentarea societății

 • 1.1. Date de identificare

 • 1.2. Obiect de activitate

 • 1.3. Patrimoniul societății

 • 1.4. Rezumat al strategiei guvernamentale și a Municipiului Bacău In domeniul producerii, distribuției și furnizării energiei electrice și termice. Obiective sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului și autorității locale.

 • 1.5. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Thermoenergy Group SA. desprinsă din politica guvernamentală și locală privitoare la producerea, transportul și distribuția energiei termice și electrice.

 • 1.6. Așteptări ale autorității publice tutelare și ale acționarilor

 • 1.7. încadrarea Thermoenergy Group SA în una din următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public.

 • 1.8. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă Thermoenergy Group SA trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public.

 • 1.9. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă Thermoenergy Group SA.

 • 1.10. Politica de investiții aplicabilă Thermoenergy Group SA.

 • 1.11. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Thermoenergy Group SA.

 • 1.12. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor Thermoenergy Group SA.

 • 1.13. Etică, integritate și guvemanță corporativă

Cap. 2. Analiza diagnostic

 • 2.1. Analiza pieței

 • 2.2. Analiza poziției competitive

23. Analiza de tip PEST

 • 2.3.1. Factorii politici legislativi

 • 2.3.2. Factorii economici

2.3.3 .Factorii socio- culturali

 • 2.3.4. Factorii tehnologici

 • 2.3.5. Factorii critici de succes

2.4. Analiza forțelor competitive (Analiza de tip Porter)

23. Analiza SWOT

2.6. Descrierea activității curente

2.6.1 Aspecte privind cadrul organizatoric

 • 2.6.2. Aspecte tehnice si de fimctionare

 • a. Descrierea capacitatilor energetice

 • b. Probleme legate de exploatarea rețelei de transport

 • c. Probleme tehnice in sistemul de dîstnbutie

X6.3. Aspecte legate de personal

2.6.4 Aspecte legate de politica de mediu

 • a. Autorizarea privind proiecția mediului a activitatii societarii

 • b. Conformarea cu cerințele legale de mediu

 • 2.6.5. Aspecte legate de sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala

 • 2.6.6. Aspecte legate de activitatea comerciala

 • a. Achiziții publice, administrative-transporturi

 • b. Activitatea comerciala legata de producer st furnizare energie electrica

 • c. Activitate comerciala legata de producer si furnizare energie termica

 • d. Probleme legate de măsurarea si facturarea energiei termice

 • e. Probleme legate de instalații interioare utilizatori

 • 2.6.7. Aspecte legate de activitatea juridica

 • a. Principalele reglementari legale pentru funcționarea societarii

 • b. Situația litigiilor societarii

 • 2.6.8. Aspecte privind sistemele de control

 • a. Control intern managerial

 • b. Control gestiune (audit intern sl extern)

 • c. Control financiar de gestiune

 • d. Control financiar preventiv

 • 2.6.9. Aspecte privind evaluarea de risc a activitatii

 • a. Risc financiar

 • b. Risc de preț

 • c. Risc de credit

 • d. Risc de lichiditate

 • 2.6.10. Aspecte privind activitatea de patrimoniu

2.6.11 Aspecte legate de activitatea de investirii

2.6.12. Aspecte legate de activitatea financiara

Cap. 3. Plan de administrare 2019-2022 (obiective si masuri)

 • 3.1. Misiune, viziune și valori

32. Plan de administrare 2019-2022

Cap. 4. Pian de management ai Thermoenergy Group SA Bacau

CapJ. Indicatori și criterii de performanta


Prezentarea societății


Generalități

Municipiul Bacău este capitala administrativă și cel mai mare oraș din județul Bacău in municipiu producerea, transportul și distribuția energiei termice către consumatori se află în responsabilitatea Municipiului Bacău, ca administrație publică locală.

Consiliul Local Bacău este entitatea care concesionează active, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare a agentului termic, conform Legii nr. 51/2006 pentru serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată prin O.U. 13/2008 care stabilește cadrul instituțional, obiectivele specifice, competențe, roluri și instrumente pentru stabilirea, organizarea, administrarea, finanțarea, monitorizarea și controlarea serviciilor comunitare de utilități publice, inclusiv serviciul public de furnizare a agentului termic.

Sistemul de alimentare cu energie termică al locuitorilor și instituțiilor municipiului Bacău este proprietatea administrației publice locale a municipiului Bacău.

Din anul 2006 până în anul 2014 Municipalitatea Bacău a delegat administrarea serviciului public de termoficare către operatorul serviciului de furnizare energie termică SC CET SA Bacău în baza Legii nr. 219/1998 privitoare la concesionare și pe baza Deciziei Consiliului Local Bacău nr. 113/31.05.2006 prin care se aprobă concesionarea.

Declanșarea în anul 2014 a procedurii de faliment a SC CET SA Bacău a condus la concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacau către SC THERMOENERGY GROUP SA, acțiune aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/12.09.2014.

LI. Datele de Identificare ale operatorului sunt:

Numele societății: Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacău

Adresa: str. Chimiei nr. 6, municipiul Bacău

Statut juridic: Societate pe acțiuni

Acționar unic: Consiliul Local al Municipiului Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființai conform HOL nr.186/12.092014 și HCL nr.193/17.092014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C,cu nrJ4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de fomizare energie termica in municipiul Bacau.

începerea efectiva a activității societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2014, după asigurarea infrastructurii necesare funcționarii, respectiv:

• bunuri(myioace fixe sl obiecte de inventar) din domeniul public concesionate conform Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și fomizare a energiei termice în sistem centralizat in aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACÂU(aprobat prin HCL nr.228/20,10.2014); Municipiu! Bacău, conform prevederilor din HCL nr. 228/20.10.2014, a acordat societarii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în baza contractului de concesiune nr.2/69549/12.12.2014, calitatea de concesionar al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice si de producere a energiei electrice prin preluarea in exploatare a bunurilor din patrimoniul Municipiului Bacău, respectiv a capacîtatilor energetice de producere a energiei electrice si termice, a sistemului de termoficare compus din rețelele primare de transport a energiei termice, punctele termice, rețelele secundare de distribuție a energiei termice, precum si activitatea de producere și distribuție a energiei termice pe sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău. Contractul sl-a încetat valabilitatea in 15.11.2018, in conformitate cu HCL 350/28.09.2018 care il înlocuiește cu noul contract de concesiune nr.9695/1088/15.11.2018.

 • - bunuri(mijloace fixe si obiecte de inventar) care au făcut obiectul Contractului de locatiune(inchiriere) bunuri, nr. 2/ 6562/ 08.122014, încheiat hâtre SC CET SA Bacau (societate in foliment)-locator si THERMOENERGY GROUP SABACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr.16/24.11.2014Jn următoarele condiții:

 • - contractul si-a Încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

 • - prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.082016, s-a poronuntat sentința definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța oblige CET SA sa pună la dispoziția reclamantei ( Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

 • 12.   Obiect de activitate

Obiectai principal de activitate: este producerea, transportul, distribuția șl furnizarea energiei termice in sistem centralizat- diviziunea CAEN 35 - producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353 - furnizarea de abur și aer condiționat

Obiectul secundar de activitate: este producerea și vânzarea energiei electrice - diviziunea CAEN 35- producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 351-producția, transportul și distribuția energiei electrice.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comerciali a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizații:

 • • Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice șl a energiei termice în cogenerare, cu valabilitate pana la data de 12.122024;

 • • Certificat constatator emis de OJLC.de pe langa Tribunalul Bacau nr.33577/07.092015e atesta ca s-a înregistrat declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publica;

« Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. transferata de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau prin Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.012015;

 • • Licența ANRE nr.2120/16.012019 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica

 • 13.   Patrimoniul societății

Scurtă descriere a capacităților de producere șl transport/distrlbuție energie ternilcă/electrică operate de Thermoenergy Group SA

 • • CET Bacau I - Chimiei (surse de energie termică și electrică, instalații în cogenerare)

 • • CET Bacau II - Letea

o Centrale termice insulare

 • • Rețele termice de U isport

 • • Puncte termice și module termice

 • • Rețele termice de distribuție

Sursa de producere a energiei electrice și termice a suferit modificări în perioada 2012-2014, ca urmare a renunțării la funcționarea cu combustibil solid. Prin realizarea proiectelor finanțate prin POS Mediu Axa 3 „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană" s-a retehnologizat cazanul de apă fierbinte CAF 100 Gcal/h din CET 2 Letea și s-a instalat un nou grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur de 10,8 MW. Ca urmare a fost trecut în conservare grupul energetic de 50 MW pe lignit și s-a procedat la închiderea depozitului de zgură și cenușă din satul Ruși Chitea, comuna Letea Veche.

Actuala structură a instalațiilor de producere/transport/distribuție permite generarea energiei termice și electrice în regim de cogenerare atât în perioada de vară, cât și de iarnă. Vârful de sarcină din sezonul de iarnă poate fi asigurat din sursele CAF 100 Gcal/h si CAI 100 t/h.

Instalațiile producătoare de energie termică și electrică din CET 1 Chimiei funcționează cu combustibilii gaze naturale și CLU (combustibil de rezervă) și cu gaze naturale și păcură (combustibil de rezervă) în CET 2 Letea.

Această schemă de funcționare a surselor de producere asigură respectarea cerințelor BAT (aplicarea celor mai bune tehnici disponibile), cu performanțe și eficiență ridicată, cu grad de cogenerare superior, reducându-se nivelul de poluare al mediului înconjurător.

CET Bacau I Chimiei dispune de următoarele echipamente principale de producere agent termic și energie electrică:

« Un cazan de abur numit CAE 1-IMA 1, cu funcționare pe lignit șl gaze naturale 420 t/h, 140 bar, 540 oC-aflat în prezent in conservare.

 • • turbină cu abur de 50 Mwe, cu condensație și prize reglabile de 13 bar si 1,2 bar - în conservare.

 • • Un cazan de abur industrial numit CAI de 100 t/h -IMA2,17 bar, 280 oC cu funcționare pe gaze șl păcură. Urmează să fie trecut în funcționare cu combustibilii gaze naturale și CLU.

 • • Două schimbătoare de căldura cu plăci pentru termoficare cu puterea unitară de 43,5 MWt (38,7 Gcal/h) puse în funcțiune în anul 2008 ca boilere de bază.

 • • Două schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu puterea de 29 MWt (24.9 Gcal/h), alimentate cu abur produs de CAI și cazanele auxiliare de abur de 10 t/h, ca boilere de vârf.

 • • unitate de cogenerare cu turbină cu gaze (ITG) și cazan recuperator cu putere electrică de 14 MWe și putere termică de 22 MWt (18,9 Gcal/h).

 • • Un cazan de apă fierbinte pe gaze naturale de 3 MWt (ajutător), pentru preluarea sarcinilor de vârf sau compensarea sarcinii unității de cogenerare cu turbina cu gaze.

 • • Trei schimbătoare de căldură pentru termoficare cu puterea de 12,5 MWt fiecare care transferă căldura din circuitul cazan recuperator ITG/cazan ajutător.

 • • Grup de cogenerare în ciclul combinat gaze-abur compus din turbina cu gaze și turbină cu abur cu condensație și priză reglabilă de 1,2 bar, cu putere termică de 14 MWt și electrică de 10,8 MW - în funcțiune.

 • • 2 cazane de abur de 10 t/h fiecare necesare pentru degazarea apei de adaos și pentru procesarea apel la secția chimica pe perioada iernii, -recepționate, în fancțiune;

 • • Un rezervor de CLU de 1500 tone, lucrări terminate, urmează recepția la punerea în funcțiune.

 • • Pomparea agentului termic primar prin conductele magistralelor de termoficare este asigurată de o stație de termoficare modernă, cu un sistem în două trepte, cu 8 pompe, din care 2 pompe de transport agent primar modeme, cu convertizoare de frecvență de medie tensiune performante-recepționate, în funcțiune. Convertizoarele de frecvență pot alimenta oricare pompă de termoficare, pentru asigurarea rezervei și reduc sensibil consumul de energie electrică.

CET Bacău II Letea are următoarele echipamente principale:

 • • Un cazan de apă fierbinte numit CAF 1, de 100 GcaI/h(116 MWt)-lMA 3 cu funcționare pe gaze și păcură -reabilitat și recepționat în anul 2014 în cadrul POS Mediu Axa 3 - etapa 1.

Centrale termice insulare (locale)

Sistemul de termoficare al Municipiului Bacau are un număr de 7 centrale termice insulare. Acestea sunt echipate cu cazane cu funcționare pe gaze naturale. Centrala Bistrița a fost modernizată în anul 2002, celelalte centrale nefîind modernizate, foncționând dinainte de anul 1970.

în etapa 1 a POS Mediu Axa 3 a fost pusă în evidență oportunitatea racordării consumatorior a 3 dintre aceste centrale și 2 puncte termice nemoderaizate la sistemul centralizat de încălzire, în varianta de extindere a rețelei de transport cu aprox. 2,8 km de traseu cu doua conducte de agent termic primar și module termice.

în această situație se află CT 4/6 9 Mai, CT 3/2 Mărășești, CT Primărie șl blocul nr. 4 din str. Erou Gheorghe Rusu, care este racordat la CT 3/5 Dr Aroneanu.

Pentru centralele termice rămase este elaborat un studiu de fezabilitate ce prevede, de asemenea, extinderea rețelei de transport și montarea de module termice.

Aportul acestor centrale ia producția de agent termic a orașului este de aproximativ 10 %.

Rețele termice de transport

Lungimea rețelei de transport este de cea. 34,5 Km, din care cu amplasare subterană aproximativ 70 %, restul de 30 % fiind rețea suprate na. Rețeaua de transport este compusă din 3 ramuri, denumite: Republicii, Cornișa, Șoferi.

Puncte termice

Sistemul de termoficare al municipiului Bacau cuprinde 55 puncte termice, din care 34 s-au modernizat complet în perioada 2006-2007 prin montarea de schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire șl apă caldă de consum, pompe cu convertizoare de frecvență, țevi noi, distribuitoare/colectoare noi, sisteme de automatizare și dispecerizare, sisteme de contorizare a energiei termice și a debitelor de adaos modeme.

___ în perioada 2005*2007 s-a transformat un număr de 20 centrale preluate de Ia societatea SC TERMLOC SA, care era vechiul operator al acestora, în puncte termice, în aceeași soluție tehnică.

în prezent sunt modernizate toate cele 55 puncte termice , trei dintre acestea fiind echipate cu module termice automatizate.

Rețele termice de distribuție

Lungimea totală a rețelei de distribuție din Bacău este de 116 km, sunt sisteme arborescente, având în componență 4 conducte, încălzire tur-retur, apă caldă de consum și recirculare a.c.c. Diametrele sunt cuprinse între Dn 25 mm si Dn 250 mm, pentru conductele de încălzire și între Dn 32 mm - Dn 125 mm pentru apă caldă de consum, realizate în sistem clasic, amplasate subteran, în canale nevizitabile.

în cadrul proiectului ^^tehnologizarea sistemului de temoficare din municipiul Bacău in vederea conformării la normele protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficientei fa alimentarea cu căldură urbană • etapa /” s-au abilitat rețelele de distribuție a 5 puncte termice: PT 7, 13,31,33,69 în perioada 2010-2011 și sunt în curs de reabilitare încă 21, care însumează 57 km de traseu, echivalent a aprox. 50% din întreaga rețea de distribuție a orașului.

 • 14. Rezumat al strategiei guvernamentale șl a Municipiului Bacău fa domeniul producerii, distribuției șl furnizării energiei electrice și termice. Obiective sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului și autorității locale.

Mai jos sunt prezentate aspecte extrase din Scrisoarea de așteptări a Municipiului Bacău.

Strategia energetică a României 2016-2030 oferă o viziune și propuneri de dezvoltare a sectorului energetic până în 2030 și este centrată în jurul unul set de principii și obiective strategice fundamentale. Aceste principii sunt:

 • • Așezarea pe un plan central a nevoilor și intereselor tuturor consumatorilor de energie (casnici, comerciali și instituționali).

 • • Transparența și dialogul de substanță cu părțile interesate, atât în procesul de elaborare a strategici cât și în procesul general de elaborare al politicilor.

 • • mai bună delimitare a funcțiilor statului de elaborator de po itici și reglementator de cea de deținător de active și de investitor

o Utilizarea mecanismelor pieței competitive în urmărirea obiective or strategice

« Respectarea neutralității tehnologice.

Obiectivele strategiei energetice a României

« Creșterea nivelului de securitate energetică: vizează capacitatea de a-și asigura necesarul de energie în mod neîntrerupt și la prețuri accesibile. Din perspectiva europeană, vizează cooperare intra și extra-comunitară, pe norme și instituții și mal puțin independență energetică, înțeleasă ca aspirație către autosufîciență și insularizare.

 • • Piețe de energie competitive: funcționarea sistemului energetic pe baza mecanismelor pieței libere.

 • • Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și alte noxe.

 • • Modernizarea sistemului de guvemanță energetică.

« Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.

Strategia națională privind furnizarea de energie termică pentru localități folosind sisteme centralizate de producere și distribuție, aprobată prin HG 882/2004

 • • Modernizarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice.

 • • Reorganizarea operatorilor și îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare.

 • • Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termofîcare.

« Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termofîcare.

o Stabilirea șt dezvoltarea pieței de distribuție și termofîcare.

 • • Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldură la clădiri.

 • • Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie.

La nivelul municipiului Bacău a fost întocmit Mașter Planul (MP) pentru instalațiile mari de ardere (1MA) și sistemul de termofîcare (SȚ), acoperind întregul sistem, inclusiv generarea, transportul și distribuția energiei termice la consumatori până în anul 2034 (orizont de planificare de 20 de ani).

Obiectivul specific al MP este de a propune un plan de investiții pe termen lung care să asigure:

 • • Conformarea cu obligațiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare și cu obiectivele strategiilor și politicilor naționale privind alimentarea cu energie electrică și termică.

 • • Dezvoltarea unui sistem de termofîcare durabil în municipiul Bacău, pentru a îmbunătăți eficiența energetică.

 • • Asigurarea alimentării cu energie termică și de facturi de energie termică suportabile pentru majoritatea populației municipiului Bacău.

 • • Reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății populației cauzate de actuala poluare indusă de sistemul de termofîcare.

Proiecțiile necesarului termic pentru perioada 2008-2033, de mai jos, sunt o componentă importantă a MP-ului.

Proiecție pe baza anului climatic de referință

Producție energie termică rrjj

Necesar termic [MW]

Necesar capacitate termică maximă pe timp de iarnă (MWt)

Necesar capacitate termică medie pe timp de vară IMWtl

Necesar capacitate termică minimă pe timp de vară [MWtl

2008

1241

811

125,00

14,00

10

2013

1.065

581

120,00

11,00

5

2020

741

630

75,00

8,00

4

2033

895

807

100,00

10,00

8

Tabel 1: Proiecția privind capacitatea termică necesară pentru sistemul principal (fără sisteme „insulă”)

în baza analizelor pe marginea strategiilor» planurilor și programelor Ia nivel național» regional și local au fost identificate ținte naționale și municipale strategice și specifice privind reabilitarea sistemului de termoficare băcăuan:

I

Ținte și obiective naționale strategice:

o Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare șl cu alte directive UE privind mediul» legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase, care duce la micșorarea schimbărilor climatice și îmbunătățirea condițiilor de sănătate ale populației.

o Asigurarea siguranței în alimentarea cu energie prin asigurarea disponibilității resurselor de energie și limitarea dependenței de resurse importate.

o Asigurarea dezvoltării durabile prin creșterea eficienței energetice» promovarea producției de energie bazată pe resurse regenerabile de energie, promovarea producției de energie termică și electrică tn cogenerare cu instalații eficiente și asigurarea utilizării raționale și eficiente a resurselor primare.

Ținte șl obiective municipale specifice:

« Conformarea cu emisiile de SO2, Nox și praf până la sfârșitul perioadelor de tranziție privind valorile limită a emisiei și limitele maxime admise stabilite în Tratatul de Aderare.

 • • Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020.

 • • Conform directivei 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului» din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) instalațiile noi trebuie să aplice începând cu 2012 cea mai ecologică tehnologie disponibilă, cu 4 ani mai devreme decât s-a propus inițial. Instalațiile existente trebuie să respecte acest standard din 2016» fiind însă prevăzută o perioadă de tranziție care amână punerea în aplicare a acestui termen în anumite cazuri. Pianul național de Tranziție (PNT) poate fi aplicat de statele membre pentru instalațiile existente pe o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2016 - 30 Iunie 2020, stabillndu-se limite anuale de NO2, SO2 sau pulberi.

 • • Cogenerare de o eficiență ridicată cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă. Prin proiectul pentru ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW se realizează un efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

© Reducerea pierderilor de căldură în rețele la maxim 15% din producția de energie termică.

 • • Posibilitatea de a utiliza resurse regenerabile de energie

13. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Thermoenergy Group SA, desprinsă din politica guvernamentală și locală privitoare la producerea, transportul și distribuția energiei termice și electrice.

Thermoenergy Group SA Bacău își asumă oferirea unor servicii de calitate» asigurând totodată siguranța și continuitatea. Obiectivele asumate de societate sunt:

 • • Restructurarea pieței de energie termică prin transferul dienților deserviți de instalațiile locale către sistemul de termoficare, unde energia termică este produsă în ciclu combinat, de înaltă eficiență energetică.

 • • Reducerea la minim a consumului de combustibil prin furnizarea soluțiilor de izolare termică a clădirilor, contorizare individuală, reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție și transport, automatizarea șl monitorizarea întregului sistem.

 • • Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea satisfacției clientului și creșterea ratei reconectării Ia sistem.

în scopul realizării acestor obiective și în general, pentru desfășurarea întregii activități, societatea acționează în baza următoarelor principii:

 • • Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor

o Creșterea cotei de piață, a satisfacției clientului, modernizarea infrastructurii asigurând o performanță ridicată în protecția mediului prin implementarea unui sistem de management integrat sănătate mediu.

» Maximizarea eficienței și eficacității operațiunilor, dezvoltarea unei relații deschise și de încredere cu partenerii de afaceri privind calitatea serviciilor, protecția mediului, siguranța și sănătatea.

 • 1.6. Așteptări ale autorității publice tutelare și a acționarilor

în raport cu obiectul principal de activitate al SC Thermc nergy Group SA Bacău (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, așteptarea majoră a autorității publice tutelare și a acționarilor este ca, în perioada mandatului, numărul de utilizatori racordați la sistemul centralizat să îai ee»si11 c ionii_£lai b. aifiteaL

în raport cu obiectul secundar de activitate (producerea și vânzarea energiei electrice) așteptarea majoră a autorității publice tutelare și a acționarilor este ca, în perioada mandatului producția de enerrie electrică să crească cu cel outin 25% fată de nivelul actual. Energia produsă va fi vândută pe piețele de energie (piața pentru ziua următoare, piața de echilibrare, piața intra-day, contracte bilaterale).

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

 • • Aplicarea principiilor de guvernanți corporativă, în special și fără a se limita ia transparența decizionale.

 • • Articularea componentelor strategice și managerial/operaționale într-un plan de administrare coerent și < mpreher v.

 • • Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.

o Dezvoltarea capabllităților de raportare, control și management al riscului. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății.

 • • Creșterea și protejarea valorii societății.

Eficiența economică:

o Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății.

 • • Implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico-financiari, care să permită societății, monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profiL

 • • Optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb).

 • • Optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc.

 • • îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor.

 • • îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către bugetul local.

« Rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale.

 • • Realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică ori managerial a societății

 • • Asigurarea integrității fondului de rezervă și consolidarea fondului de dezvoltare din surse proprii. « Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an.

 • • Obținerea unor finanțări nerambursabile

Competența tehnică:

« Investiții rentabile și optimizarea funcționării capacităților de producție»

« Achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor și echipamentelor de ultimă generație»

o Menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE»

 • • Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice»

 • • Eficienrizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic»

 • • Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări.

o Optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale și energie.

 • • Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern. Monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale.

 • • Menținerea șl îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

 • • Alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului.

Competența profesională:

« Creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății»

 • • Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infozia de personal tânăr.

 • • Promovarea dialogului soda!, mfbcmarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/slndicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață.

o Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.

 • • Promovarea responsabilității și răspunderii profesionale.

Orientarea către client:

 • • Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse. Promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu benefîdarii/consumatorii.

 • • îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de cllenți în parte.

 • • Informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății.

 • • Educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății.

 • • Creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite, anticiparea cerințelor consumatorilor).

 • • Acordarea de consultanță în domeniul energetic.

 • • Furnizarea unor servicii personalizate.

Grija pentru mediu:

 • • Gestionarea rațională a resurselor naturale.

« Respectarea prevederilor Autorizațiilor integrate de mediu aferente instalațiilor societarii

 • • Achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător.

 • • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

 • • Implementarea eficientă a tehnologiilor modeme conform standardelor europene.

 • 1.7. încadrarea Thermoenergy Group SA în una din următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public.

Thermoenergy Group SA Bacău este o societate comercială de interes public, care desfășoară activități de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare șl de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău.

în acest sens, SC Thermoenergy Group SA trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Bacău. Societatea trebuie să îndeplinească standardele/condițiile / cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu:

o Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativă a municipiului Bacău.

« Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii.

 • • Norme, normative, standarde, legislația specifică.

 • 1.8. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare san de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă Thermoenergy Group SA trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public.

Serviciile de utilități publice sunt respor abilit ea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative - teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, organizează șl gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrative-teritoria e, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economic-socială a localităților, de mărimea și de gradul de urbanizare al acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrative-teritoriale.

Modalitatea de plată a activităților desfășurate pentru prestarea serviciului de utilitate publică de către Thermoenergy Group SA este reglementată prin contractul de delegare. Conform contractului de delegare, Autoritatea delegantă are următoarele drepturi:

 • • De a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public de producere, transport, distribuție și fiimizare a energiei termice în sistem centralizat

 • • De a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activități atunci când acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respectiva activitate

o Dea contracta și garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului public de producere, transport, distribuție și fiimizare a energiei termice în sistem centralizat

o De a aproba structura și ajustările de tarife propuse de Operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Autoritatea delegantă este autorizată să acorde subvenții Operatorului în următoarele cazuri:

 • • Când Autoritatea delegantă impune obligații specifice pentru executarea serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau finaciar al delegării.

 • • Atunci când prestarea serviciului public necesită investiții care, ținând cont în special de numărul Utilizatorilor și totalul investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar depăși limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a Utilizatorilor.

o Subvențiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt premise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat

Cu privire la activitățile prestate pentru producerea și vânzarea energiei electrice, societatea are obligația de a ține o evidență distinctă a costurilor, separată de costurile cu executarea serviciului public, aceeași obligație fiind valabilă și în ceea ce privește evidența veniturilor realizate.

Socle te trebuie să fie capabilă să facă față unor solicitări din partea autorității publice tutelare de suplimentare a volumului anual al investițiilor care urmează a fi executate în executarea serviciului public față de cel prevăzut în contract, la tarifele în vigoare, planul anual de investiții urmând să fie definitivat și aprobat conform cerințele» legale și interne societății.

L9. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net plicabilă TI ermoenergy Group SA.

Rezultatele activității sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală. Societatea își va desfășura activitatea pe principiul centrului de profit și pierderi. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit

Societății îl este aplicabilă legislația privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale șl societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome (O.G. nr.64/30.08.2001, cu modificările și completările ulterioare).

Repartizarea profitului se efectuează în următoarea ordine:

 • • Rezerve legale.

 • • Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege.

 • • Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

 • • Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofînațate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.

 • • Alte repartizări prevăzute de lege.

 • • Participarea salariaților la profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul.

o Minimum 50 % dividende ia bugetul local

 • • Profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

 • 1.10. Politica de investiții aplicabilă Thermoenergy Group SA.

Societatea va avea în vedere, în special, tehnologizarea modului de lucru ia standarde curente. Investițiile se vor realiza pentru unul sau mai multe scopuri, astfel:

 • • Reabilitarea rețetei de transport, fapt care va conduce la creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de electricitate, de apă tratată și de combustibil necesar repomirii/menținerii unor anumiți parametrii ai rețelei de tennoficare.

 • • Reabilitarea completă a rețelelor de distribuție, conducând la creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de electricitate, însă și de apă tratată pe circuitele secundare și desigur, de combustibil

 • • Reabilitarea centralelor termice locale, conducând la creșterea eficienței energetice.

 • • Instalarea unui grup de cogenerare pe biomasă de 25,2 MWt, fapt care va conduce la creșterea furnizării de energie termică rezultată din cogenerare și atingerea unei cogenerări de mare eficiență.

 • • Construirea unui acumulator de căldură atmosferic de 6000 mc brut, pentru creșterea eficienței energetice.

Principiile de bază în promovarea și realizarea investițiilor vor fi următoarele:

 • • Oportunitatea.

îl

"A

o Eficiența.

o Economicitatea.

o Eficacitatea.

în vederea promovării și realizării investițiilor se vor respecta prevederile legale referitoare ia conținutul documentațiilor tehnico-economice, la contractarea, urmărirea, recepția, autorizarea și punerea în funcțiune a acestora.

în cadrul programului investlțional, ponderea investițiilor din venituri proprii va realiza o creștere de 2% în fiecare an.

 • 1.11. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Thermoenergy Group SA.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor OUG 109/201 i privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

în cadrul comunicării sunt incluse și rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să le întocmească la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat și/sau plan de administrare.

în cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, organele de administrare și conducere au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termen de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce a stat ia baza devierii sau atunci când membrii consiliului de administrație constată devierea sau potențialul ei de realizare.

 • 1.12. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor Thermoenergy Group SA.

în vederea atingerii condițiilor privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor, Thermoenergy Group SA va aplica prevederile strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, în municipiul Bacău.

în scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune. Organele de administrare și conducere vor avea o imagine completă a capacității societății, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acesteia, fără a înregistra costuri suplimentare, acolo unde este cazul.

în mod necesar, investițiile de natură a crește calitatea serviciilor și produselor vor fi aprobate și implementate. Auditarea activităților care constituie fundament pentru calitate reprezintă un aspect esențial pentru acest capitol, organele de administrare și conducere fiind responsabile pentru realizare. Calitatea serviciilor se va traduce prin:

 • • Alinierea la directivele UE a managementului calității.

 • • Asigurarea continuității serviciilor și produse’or societarii.

 • • Furnizarea încălzirii și apei calde menajere conform cerinței beneficiarilor.

 • • Optimizarea parametrilor de funcționare și furnizare.

 • • Achiziționarea unor materii prime, produse, material de calitate superioară și utilizarea lor corespunzătoare.

® Modernizarea instalațiilor și/sau achiziția de utilaje, echipamente și/sau implementarea de tehnologii care să conducă la o creștere calitativă a serviciilor și produselor societății.

 • 1.13. Etică, integritate și guvernantă corporativă

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și injustiție. Dacă atribuțiile de conducere au fost delegate directorilor, competența de reprezentare a societății aparține directorului general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.

în cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți. Dispozițiile art 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Pe durata îndeplinirii mandatului , organele de administrare și conducere nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii/directorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractual individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administrator persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Organele de administrare și conducere își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator ! director. Ele nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri sunt tn mod rezonabil îndreptățite să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire ia administrarea societății.

Organele de administrare și conducere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Ele nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administrator / directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator/director,

Administratorul /directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administrator/directori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul/directorui în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusive, sunt interesați Intr-o anumită operațiune. Administratorul/ directorul care nu a respectat aceste cerințe răspunde pentru daunele produse societății.

Prin grija consiliului de administrație se stabilește o politică cu aplicabilitate ia nivelul societății, privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. în acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică care se revizuiește anual, dacă este cazul, fiind avizat în prea'abil de auditorul intern. Codul de etică se publică prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în căzui revizuirii la data de 31 mai a anului în curs.

Administratorii răspund de prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției tor.

Supravegherea și controlul activității societății este o activitate de echipă, desfășurată împreună: directorul general, directorul financiar, directorul comercial, inginerul sef.

THERMOENERGY GROUP SA - PIAN DE ADMINISTRARE

2018*2022


Cap. 2, Analiza diagnostic

XI. Analiza pieței

Societatea Thermoenergy Group SA își desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului Bacău, prestând servicul de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici racordați.

Societatea este unicul operator pentru prestarea serviciului, pe teritoriul unității administrativ-teritoriaie.

Grupa de produs LEnertfe electrică


HEnergie termică sub forma de apă fierbinte


IHAlte servidi


Descriere

Energie electrică produsă in cogenerare si vânduta la bursa OPCOM, in cadrul tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua UrmatoarefPZU) si Piața intrazilnica(PI) Produsa in capacități de producere a energiei electrice și termice In cogenerare si Centrale termice insulare;

Prestări servicii diverse :chirii, exploatare bidrofoare, taxe debransare,taxe avize amplasament,etc.

2.2. Analiza poziției competitive

Societatea deține poziție de monopol în ceea ce privește furnizarea de servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru o plajă largă de clienți (cca. 15 550 apartamente), în Municipiul Bacău.

Activitatea societății depinde de existența cllenților racordați la sistemul centralizat

23 Analiza PEST

Reprezintă o analiză a impactului și a tendințelor generale ale mediului extern, privită prin prisma factorilor politici, economici, sociali și tehnologici (Politic, Economic, Social și Tehnologic) care ar putea afecta dezvoltarea strategică a unei afaceri.

23.LFactorii politici legislativi

Mediul politic se referă la toate acele acte întreprinse de Guvern care afectează economia și scenariul de afaceri, în general. Reglementările guvernamentale și politice care au impact asupra mediului de afaceri includ si legi comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile șl normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură si dezvoltare, etc., grad de stabilitate politică. De asemenea, au un impact important asupra mediului de afaceri și a economiei, în general.

Factorii politici-iegislativi influențează societatea atât pozitiv, cât și negativ. Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că acționarii sunt factori legali. Orice societate ce are activități de servicii publice este influențată de deciziile legislative; compania poate sprijini inițiative de modificări legislative, cu efect favorabil în activitatea sa.

Factorii politici pot influența șt negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări legislative, astfe. că realizarea unor programe pe termen mediu și lung este dificil de implementat

Ca și concluzie, putem afirma că factorii politico - legislativi sunt foarte buni pentru dezvoltarea societății pentru ca sprijină societatea în demersuri e de eficientizare a activității prin adoptarea unui pachet amplu de măsuri menite să asigure modernizarea Thermoenergy Group SA în Bacău și furnizarea de servicii de calitate către clienți (implementarea unui amplu program de investiții cu finanțare

europeană - sursa noua, realibilitare rețele, anvelopare blocuri). Societatea trebuie să se folosească de factorii politici favorabili acum pentru că aceștia pot fi modificați în timp.

Economia României, ieșită din recesiune în 2012, rămâne destul de firavă, tendința în viitorul apropiat fiind de scădere a consumurilor de căldură în sistem centralizat (fapt favorizat atât de legislație, cît și de costurile și prețurile de vânzare a căldurii de CET)

Deși se preconizează o revenire a creșterii economice, societatea trebuie să acționeze cu prudență pentru că există posibilitatea de reducere a puterii de cumpărare, astfel încât gradul de încasare a creanțelor de la populație să scadă.

Riscul de lichiditate se menține ridicat în Romania, principalele instituții de credit cu capital străin reducându-și expunerea la nivel de grup față de România.

Totuși, perspectiva accesării pe viitor a unor astfel de surse de finanțare rămâne pozitivă, judecată din prisma „monopolului’’ relativ asupra bazei de consumatori băcăuani, aflați în portofoliu în baza licenței de transport

23.2JFactorli economici

Salariul mediu brut la nivel național este de 4312 lei/persoanaja nivelul lunii aprilie 2018 în timp ce la nivelul județului Bacău acesta este de 3.820 leî/persoană, adică aproximativ cu 16 % mai puțin, ceea ce înseamnă ca Bacăul se situează printre județele cu putere de cumpărare mica.

Venitul disponibil al populației rămâne sub presiunea ajustărilor anuale, incertitudinea privind evoluția veniturilor viitoare stimulând economisirea, în special cea in scop de precauție. Deteriorarea așteptărilor privind capacitatea de economisire poate fi un alt argument că majorarea economisirii populației, înregistrată până în prezent s-ar putea estompa pe măsura ce resursele astfel acumulate vor puie fi utilizate pentru compensarea reducerii venitului disponibil, deși acest lucru este vizibil doar parțial, în evoluția depozitelor bancare ale populației. Nivelul actual al consumatorilor de energie termică în regim centralizat va trebui menținut cu orice cost (actualii beneficiari sunt in mare majoritate si cei cu veniturile cele mai mici) dacă ne dorim păstrarea bazei de clienți actuală.

Din punct de vedere social, situația este una negativă pentru societate, toți indicatorii statistici indicând faptul ca s-a redus substanțial puterea de cumpărare a majorității beneficiarilor.

Concomitent, liberalizarea pieței energiei a generat o creștere a tarifului la această categorie de servicii publice, păstrând aceeași tendință și pe viitor, pentru societate rămânând un singur mod de eficientizare a activității: investiția în modernizarea rețelei de transport primar în scopul creșterii eficienței întregului sistem,

2 3 □.Factorii soclo- culturali

Mediul socio - cultural reprezintă un complex de elemente cu caracteristici de maximă eterogenitate din punctul de vedere al efectelor și al ariei de acțiune. Modificările în timp ale acestor elemente sunt lente.

Având în vedere specificul activității societății, factorii socio-culturall nu au un impact semnificativ asupra acesteia. Totuși, există câteva elemente care trebuie luate în considerare:

 • • Pregătirea forței de muncă: reducerea specializărilor tehnice și disponibilitatea forței de muncă calificată în domeniul tehnic care să asigure înlocuirea personalului existent după pensionare;

« Migrația forței de muncă: în general oamenii migrează către zone cu potențial economic mai ridicat

 • • Atitudinea popul iei față de aspectele de mediu: în timp va crește gradul de conștientizare și presiunea asupra aspectelor “verzi”, ceea ce va crea un necesar de resurse suplimentare alocate de companie;

 • • Organizarea sindicală: sindicatele pot crea o presiune suplimentară asupra societății pentru obținerea de beneficii și avantaje în creștere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obținut un echilibru corespunzător între motivație și remunerarea muncii.

Tehnologia este in continua schimbare, inovația fiind factor de dezvoltare economica continua.

234. Factorii tehnologici care afectează compania sunt:

« Disponibilitatea unor tehnologii de exploatare mai eficiente: exista in prezent sisteme mai eficiente si fiabile din punct de vedere al exploatării, siguranței si costurilor,

« Sisteme IT: sistemele de management integrat, relații cu clientii etc. disponibile pot contribui la eficientizarea activităților derulate ia nivelul societății;

« Sistemele de monitorizare mediu, siguranța in exploatare: aceste sisteme sunt disponibile si trebuie accesate de companie pentru creșterea calitatii serviciilor, respectarea obligațiilor de mediu, exploatare sigura si durabila.

Tehnologia in sensul larg al noțiunii, constituie acea competenta a macromediului care reprezintă un set de procese prin care o combinație de resurse sunt transformate in produse. Este cunoscut faptul ca evoluțiile tehnologice au efect asupra creșterii si maturității sectorului, a societății, că influențează frontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor lor cheie de succes.

Aceasta impune ca valorificarea oportunităților tehnologice existente în mediul tehnologic al societății sa devină o activitate permanenta a managerului superior si a celor care participa la fundamentarea strategiei societății. România este aliniata in mare măsura nivelului internațional in privința standardelor sl echipamentelor tehnologice, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacității finan© re reduse si nu barierelor protecțlonistc sau de altă natură.

In prezent, soci ta a are grave probleme tehnologice legate de vechimea rețelelor de transport si a echipamentelor din dotare, necesitând urgent masuri corective. Prin punerea in practica a acestor măsuri, se va relansa activitatea societății putând în final să recâștige marea majoritate a clienfllor pierdufl,

233.Factorii critici de succes

Factorii critici de succes reprezintă elementele esențiale ce asigura succesul si dezvoltarea societății pe termen mediu si lung.

Au fost identificați următorii factori critici de succes:

 • • Menținerea unui grad ridicat de operabilitate a Infrastructurii existente;

 • • Realizarea programelor investitionale destinate modernizării infrastructurii si finalizării acesteia;

 • • Menținerea si creșterea atractivltatii Thennoenergy Group SA

 • • Marketing adecvat al serviciilor prestate de societate;

 • • Grad ridicat de absorbție a fondurilor europene alocate sectorului de mediu etc;

 • • Excelenta operaționala prin adaptarea organizationala, imbunatatirea proceselor, guvernanta corporativa! natoasa.

Concluziile analizei PEST

Din multitudinea de elemente externe existente, care au fost identificate, reținem pe cele care pot influența hotărâtor activitatea societății. Aceste elemente sunt așa-numitele oportunități, șanse, ocazii si, respectiv amenințări, riscuri.

2A. Analiza forțelor competitive (Analiza de tip Porter)

Abordarea strategica a lui Michael Poter aprofundează dinamica concurențială a mediului și concepe domenii strategice specifice particularităților fiecărei firme. în concepția sa, alegerea unei strategii depinde in primul rând, de natura și intensitatea concurenței care se manifestă în sectorul de activitate considerat Ținând seama de faptul ca societatea detine poziție de monopol, acest tip de analiza nu este aplicabila.

23. Analiza SWOT

Puncte tari

 • • Selecția CA in baza OG nr.109/2011 privind guvemanța corporativă

 • • Infrastructura software șl hardware bune

 • • Flexibilitatea managerială fa nou și fa schimbare

« Mare parte a angajaților sunt motivați de stabilitatea organizației;

o Forță de muncă stabilă șl calificată

o Capacitate bună din punct de vedere al atelierelor și forței de muncă, de a rezolva majoritatea tipurilor de lucrări de întreținere;

«* Existența unor tehnologii moderne

® Existenta unei rețele de transport si distribuție extinsa la nivelul Întregului oraș

Puncte slabe

o Uzura morală și fizică a bunurilor aflate in administrarea societății - Rețele de transport și distribuție cu performanțe slabe, nivel ridicat de pierderi

o Depășirea capacităților operative de intervenție ale societății în caz de avarii, cu efecte în gestionarea activităților curente și a costurilor Implicate.

 • • Stabilitatea financiară scăzută a societății, resursele financiare limitate

 • • Practicarea de prețuri reglementate

° Dependența financiară față de UAT-ul acționar

 • • Sistemul de control intern managerial dezvoltat insuficient

 • • Plan de reparații capitale cu rezultate slabe de implementare datorat deselor schimbări de priorități (avarii care ocupă mare parte din resursa umană) și a lipsei banilor;

e Gradul relativ scăzut de bransare la nivelul municipiului

« Structură dezechilibrată a personalului în funcție de vârstă

 • • Lipsa personalului cu pregătire tehnica adecvata

o Nivel de salarizare nemotivant

Oportunități

o Inexistența unei alternative reale la Thermoenergy Group SA

 • • Posibilitatea stabilirii unor zone unitare de încălzire

« Prognoza de creștere a prețului gazului până în anul 2018 cu 40%

 • • Liberalizarea prețului la gaze și la energia electrică poate însemna un lucru benefic pentru realizarea de surse de căldură alternative si recâștlgarea încrederii clienților care s-au debranșat de Ia sistemul centralizat

 • • Dezvoltarea și transferul de noi tehnologii permit modernizări care pot duce Ia reducerea semnificativă a costurilor

 • • Accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe împreună cu măsuri de prioritizare a lucrărilor pentru cllențil sistemului centralizat ar crește numărul clienților și l-ar scădea pe cel al restanțierilor deoarece necesarul de căldură pe apartament (respectiv nivelul facturii) este estimat sa scadă cu 20%.

 • • Factorul politic local favorabil în funcționarea și dezvoltarea Thermoenergy Group SA

 • • Posibilitatea găsirii unor noi clienti in zona cartierelor cu case sau a noilor construcții

Riscuri

 • •  Scăderea veniturilor populației care va duce la scăderea gradului de încasare al facturii.

 • •  Criza economică

 • •  Schimbarea factorului politic (configurație consiliu local)

 • •  Schimbarea priorităților datorită dependenței față de proiectele derulate în prezent de către municipiu

Principalele concluzii care se desprind sunt următoarele:

 • •  In plan național, serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat are nevoie de o politica coerenta.

<* Este necesara actualizarea legislației specifice, precum si actualizarea Strategiilor energetice ale României in sensul acordării importantei cuvenite serviciilor energetice de Interes local.

• In plan local este necesara adoptarea de urgenta a următoarele masuri:

o Finalizarea investițiilor aferente proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara I, cu precădere a reabilitării rețelelor termice secundare;

o Identificarea de către Municipiul Bacau a unei surse de finanțare pentru reluarea investițiilor privind distribuția pe orizontala e energiei termice In imobilele tip condominiu;

o Redefînirea zonei unitare de încălzire in condițiile lege;

o Revizuirea Regulamentului de deconectare/debransare de la SACET

2.6. Descrierea activității curente

2.6.1.Aspecte privind cadrul organizatoric al societății

Producția, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat este un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate șl Interes public general cu caracter social al colectivității locale. Acest serviciu este în responsabilitatea autorităților publice locale. Acestea înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților admlnlstrativ-teritoriale în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico-socială a localități or.

In acest sens, Consiliul Local al Mun. Bacău a delegat gestiuniea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin Contractul nr.69695/1088/15.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, aprobat prin H.C.L. Mun. Bacău nr. 350/2018.

THERMOENERGY GROUP SA. Bacău - persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni cu capital social public * este o societate înființată de Municipiul Bacău prin Hot C.L.Mun. Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin Hot C.L. Mun. Bacău nr.193/17,09.2014. Potrivit art5.2 al Actului Constitutiv, capitalul social al societății este deținut integral de Muncipiul Bacău - unic acționar. Potrivit art2.1 din Actul Constitutiv al societății, aceasta are forma de societate pe acțiuni și îșl desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv, cu Legea nrSl/1990 privind societățile și cu O.U.G nr. 109/30.112011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația romana si europei in vigoare, aplicabila. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur si aer condiționat căruia îi corespunde grupa CAEN 353. Capitalul social subscris al societății este vărsat in totalitate si este de 10.906.800 lei, fiind divizat in 1.090.680 de acțiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 1.090.680.

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al societarii care decide asupra activității acesteia si stabilește politica ei economica si comerciala. în conformitate cu prevederile art.64A3 din OUG nr.109/2011, coroborat cu art.9.3 din Actul constitutiv al societății, Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile AGA prin persoane împuternicite, desemnate prin Hot C.L., conform legii. Actionarul-Muntclpiui Bacău exercita dreptul de vot In Adunarea Generala a Acționarilor In calitate de unic deținător al acțiunilor societarii. Actionarul-Munlclpiul Bacău participa si voteaza in Adunarea Generala a Acționarilor prin împuternicirii Municipiului Bacau, desemnați prin hotarare.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnări cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/O3.O5.2O18 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la

05.022022. Componenfa Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Muniolpiul Bacău prin Hol C.L. nr.49/2017 și finalizată prin HoL C.L. nr.373/31.10.2017 și nr. 160/27.04.2018, respectiv Hot AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.20I8. în urma demisiei unui membru C.A. selectat, prin Hot C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, respectiv Hot AGA nr.74/01.10.2018, a fost numit un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție declanșate.

La data elaborării prezentului Plan de Admlnsltrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte: -Stupu Paul-Vicendu

Membri: -Pavăl Florin;

 • - Palade Radu-Crisrian;

 • - Șerban Constantin;

 • - Popa Ion;

 • - Drăgoi Dorin Octavian;

 • - Ciobanu Tiberiu-George - provizoriu.

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hol AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitut comitetul de nominalizare șl remunerare și comitetul de audit, prin Hot CA. nr.462/05.02.2018, nr.528/30,05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societarii.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societarii către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot C.A. n.556/03.082018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.022022. Aceștia sunt' dl. Pavăl Florin - director general; dl. Palade Radu-Cristian - director comercial și dna. Rusu Mariana - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societarii, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este Însărcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poale solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativa a societarii.

Directorul generai reprezintă societatea în relațiile cu terții și tn justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef si de șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef ai societății * secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății ia fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

2.6^ Aspecte tehnice si de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum șl punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană ( 57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrele termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separați a mergiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice șl termice pe trei amplasamente distincte: Str. Chimiei nr.6, Str. Letea nr.2 si pe teritoriul municipiului Bacau la diverse adrese.

a. Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău

a.1 Amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

Turbina cu gaze

idtnilfiara

UM.

TG3

■np

-

TBMTI30

ftl

TURBOMACH-ELVEȚIA

gfffl nntunte, PCt

(id/Nroc)

343442

Consuni <fe cret&ustibU nonhul

[Nmdhl

43504

1 ere electric#: • notnind • domeniu de regia (tnln /max.)

IMW]

1445

[MWJ

34/1443

Generatorul turbinei

1 ntfflcare

UJkL

03

■np

sincron, AC, ffirt perii

ramam

LEROY ȘOMER

Putere instahttB

IMVA1

17

Tenslane Io borne

IkV]

43

Frecventa

(Ht|

50

Cazane de apa caldă

LLM.

Cazan da apa cat dl

np

Heat Recovery Bota

UT 3700

Anfnic8i)t

OHLTcdu» |le«C I

LOOS tnicnutficiQfll

Putere tennid nocuntla

MW

22

3j04

2ombu»tlbU: paze naturale, PCI

(U/Ntncl

33.640

UmdnneM | uniat de constructor. ta sarcina numi M.

%

>93

Schimbătoare de căldură cu plăci:

U.M.

i

2.

3

np

SchunbMor de caldurt cu plitei FP !00-325-4-N

rfloncom

FUNKE W ne ta riterAp ebauOmbH

ICIcalftl

.    10.75

ia?s

10.75

fiumwi      unumMi

e*2

125

!3d

Î2J

Cazan de abur industrial

Nr. crt

1 un irWUp

A» PIP

Debit ta <kata)

Ptrunstril mnlnoA M /‘C)

Mi «tatetoti (MWt)

l

CAltipBetteocfc

2000

27.0

1,7/273

708

Cazan abur utilitar -2 buc

Identinew»

UJH,

Qx7«nsUFR

| FTOTWroi

tcicowiM

AnPIP

-

2014

CombunaUda tataewu

iu aVCUJ

Debit ctar

MU

10

Preduns i^BrjinxbM

bar

10

Terepemure aburjratot

ImLCI

230

RoDd&mctitu) pomii nnWcfl ssahri bouri]

mm

Rai entulpemntwriereeCLU

Ști

0020

Transformatoare principale

bteacn •»

(MH.

îl

TSG2

TSC

Tip (tatatafattetfor)

exterior

exterior

• exterior

Tenriunci notninoU (prinvaitatwdBf)

IKVt

110/63

110/6,3

110/63

CqttrittfOI

(MVA|

25

25

25

Stații electrice

Denmire

UM.

BEI

Tip (conexiune ritau tr«formare)

cancriufto fi iiwmIIhimaiq

Soluție eontructivO (irwrioartteaericari)

interioxrt

Tenrinnl

[KV]

110

IMVA1

300

Linii electrice

PonodH

v-m.

LSI

LE2

1X3

LI 4

Denumire (tfelaJpOnO te)

LEA110KVCET

Hneiu-RatSn Sud. 1

LSAI10KVCET

OnsrBadtaSuril

LEAII0KVCET Beau-OCt

LfiAIlOKVCâr b»™-ck:2

Dixpuneref»ubtanmateatare)

aerian

aerian

nota

aretan

Nurclrd circulator /■tenMMtofaireltfeM

nr.

du t circuit

duWnc :ult

simplu circuit

ritnpta circuli

Tcflriunct prateetitfl

uwi

HO

110

HO

HO

Tcnrimea da Clmtliciofc

(KV1 .

110

HO

HO

HO

LuntoM»

(KmJ

25

23

U .

l.l

Cipir tarei

IMVA1

»

75

40

40

In luna septembrie 2017, a intrat in exploatarea Thermoenergy Group SA Bacau si noua capacitate energetica “grup de cogenerare cu ciclu, combinat gaze- abur" amolasata Jn strada Chimiei nr. 6. capacitate care asigura producerea în regim de bază, în cogenerare, a energiei termice utile necesare sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a Municipiului Bacău pe tot parcursul anului calendaristic (cu excepția perioadelor de mentenanță planificată)

Caracteristicile tehnice ale componentelor principale pentru grupul de cogenerare cu ciclu combinat, sunt următoarele:

Turbina cu gaze

Identifici t

Uda.

TO    .

Tip

M7A-O3D

Fabricant

Kuwesachi Henvy Industries LtdJopan

Combustibil

gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervi) cCDIN 51603 1:2008-08

Putere calorific! fnferioar gaz natural

(kJ/Nmcl

32300-41.860

Putere calorifica Inferioara combustibil lichid

(kW

145.400

Consum de combustibili

(H/kWhe]

11.010 (ta snrdna nominai0)

Randamentul termic total

%

82,10 (ta sarcina nominali)

Putere electrici Instalata In condiții ISO

[MW]

7350

1 te re electric fosta n, rsdîtii de amnlosamem     _

(MW)

7330

Compresor gaz natural

Identificare

UM

GBC

TIP

ELT-163Z250

Fabricant

ELTACON (fbmizat de KmrasacM)

Fit Ide lucru

Gaz natural uscat

Putere ekctrid nominal! a motorului de antrenare / la copta)

DcW]

250/235

Presiunea do aspin t/refUlare, la sarcini nominali

bor

4/23

Temperatura de espira&e/reflitaie, Iu sarcini nominali

•c

5/50

Debitul nominal de gaze naturale

Nn?/h

2650

Generatorul turbinei cu gaze

Identificare

DM

. G1

Tio

Sincron, Hi perii

Fabricam

-

LEROY ȘOMER

Putere taîtalaiă

[kVA]

9300

Tensiune Ia borne

(kV)

63

Frecvent!

(Hz)

50

Cosrp

-

04

Rând atol generatorului electric

974

Cazan recuperator de abnr supraîncâzit

Id<df:

UJri.

HSRG

1 bri nt

-

EKOL, sodxr.0, Bmo

Combustibil pentru arderea suplimentarii

gaz natural CLU (rezerv!) Sarcina arzătorului mbti :;l,4.»7 MW

Putere calorifici Inferfa gaz natural

(ki/Nmcl

36.000

Debit gaz natural pentru arderea suplimentari

(Nm’/hl

I40...700

Putere calorifici Inferiorul combustibil lichid

(kl/kg{

42.700

Debit comb. lichid

IW>]

118^590

DebU abur

Idh]

114 t/h firi ardere suplimentar! 21J) t/h cu ardere suplimentari

Presiune abur produs

bar(g)

50

Temperaturii abur produs

(1 ta

450

Temperaturi ap! de alimentare

[pd.C(

55

Temperatura efor evacuate din cazan

Ipd.C]

>80

Randamentul pentru arderea gazului natural

%

914

Randamentul pentru arderea CUJ

%

903

Turbina cu abur

Identif »

UM.

ST

Tip

-

R 33-5(0.064)34»

Fabricant

-

EKOL. strai Srrâ.

Debit abur la intrare (nominal/max)

t/h

20,7/2)4

Debit de abur la contrapres lunea urbani (miiunax)

t/h

9,07/2038

Patere etectric* instalat*

kWe

3740

Putere etectric* minlmfi

1170

Presiunea aburului la contrapresfunea urbana

bar

6,89

Tcmpe ut aburului la contraipresiunea urban*

%

9638

Generatorul turbinei cu abur

Identificare

UM.

G2

Tip

Sincron. Ort perii

Putere iru lat*

IkVAl

5000

Tensiune ia borne

otv]

63

Frecvență

ÎHîJ

50

Caso

03-1

Randamentul generatorului electric

%

96.77

Puterea nominal* ta bornele snernlorului

kWe

3620

&2 Amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. crt

Denumire/Tip

Putere termici

Tip combustibil/ sursa de enet pr r*

1

Cazan de ap* 1 rbtate (CAF) tip AD2HEMNTTZ

1    100    1     1163

Oaze naturale/1 curt

TOT

1- W.-

&3 Amplasament Municipiul Bacau - Centrale termice de cvartal

Nr. crt.

Denumire CT

Sardna Termici încălzire [Gcal/h]

Sardna

Termica

[Gcal/b]

Sardna tenoico totelo (Gcal/b]

Putere termica Instalata [MWt]

I.

CT 2 Miorița

3.1

1.9

5 .

5.81

1

C 3 Miorița

63

18

10

1133

3.

CT 3/5 Dr.Arooeanu

11

1.9

5

5.81

4.

CT Bistrița

0.75

0.45

13

1.40

5.

CT Ocup Școlar

538

342

9

10.47

6.

CT pârei

11

13

5

531

7.

CT Prefectura

248

132

4

4.65

Asa cum s-a aratat anterior, societatea se confrunta cu probleme importante legate de rețeaua de transport si distribuție al agentului termic.

Problemele Identificate în legătură cu activitatea de exploatare a rețelei de transport: Starea tehnică a rețelei de transport este depășită ca normă, peste 65% din totalul rețelei având o vechime mai mare de 25 ani. Ca urmare a acestui lucru, a crescut numărul de intervenții accidentale, intervenții cu durată și amploare mărite.

în urmă cu câțiva ani, aceste lucrări erau mai degrabă punctuale, dar avariile înregistrate în ultima perioadă impun înlocuirea tronsoanelor de conductă, datorită uzurilor tot mai extinse.

Probleme tehnice apărute în sistemul de distribuție: Problemele din exploatarea punctelor termice se concentrează pe asigurarea reglajului continuu al parametrilor în funcție de cerințele consumatorilor, aspect greu de realizat datorită lipsei de personal calificat (1 angajat deservește 15*17 puncte termice). Totuși, în cadrul acestei categorii de sistem, se distinge un aspect specific în ceea cc privește uzura avansată a Instalațiilor din 26 puncte termice amplasate în zona centrală a orașului, în subsolul unor imobile vechi. Accesul dificil la instalații, Inundațiile la care sunt expuse, deteriorarea izolației termice, cât si situația juridica Incertă (unii proprietari solicită chirie pentru spațiul unde funcționează aceste puncte termice de subsol) ne creează probleme operaționale ridicate.

In anul 2018, au fost înregistrate un nr. de 302 avarii pe rețeaua secundara (dintre ele 32 avarii in PT). Pe rețeaua primara au fost Înregistrate un nr. de 66 de avarii (dintre care 4 in PT). In CT-uri s-au derulat lucrări de remediere pentru 45 de avarii (dintre ele 10 fiind in interiorul CT). Intervențiile au avut consecințe negative în asigurarea parametrilor corespunzători ai agentului termic, la consumatorul final, pe perioada derulării lor fiind oprit agentul termic.

2.6J. Aspecte legate de personal

Structura de personal la data de 31.12.2018 se prezintă, după cum urmează:Total sal riati existent! 338 din care:

I. Pe specialități;

Nr.CrL

Specialitatea

Nr^alariati

Studii tehnice, inginerie

51

Studii economice:

16

Studii juridice

3

Alte stadii superioare

3

Studii medii

33

Maiștri:

24

Muncitori calificați:

203

Muncitori recalificați:

5

TOTAL

338

II. Pe categorii de studii:

Nr.CrL

studu

Nrj lari 1

1

stadii superioare

73

2

studii medii, maiștri, postlic

260

3

recalificați

5

TOTAL

338

DL Pe funcțiuni:

Nr.CrL

Funcții

Nnsalariatl

1

direct productivi

193

2

indirect productivi

48

3

personal TES A

97

TOTAL

338

IV. Pe categorii de vârstă

Nr.CrL

Categoria de vârsta

Nr<salarlati

1

Sub 25 ani

0

2

25-35 ani

16

3

35-45 ani

34

4

45-55 ani

184

5

Peste 55 ani

104

TOTAL

338

V. Pupa vechimea în cadrul domeniului în care activează societatea

Nr.CrL

Categoria de vi sta

Nnsalariati

1

Sub 5 ani

58

2

5-10 ani

11

3

10-15 ani

121

4

15-20 ani

22

5

Peste 20 ani

126

TOTAL

338

La începutul anului 2018 existau un număr de 341 salariat! angqjati.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 39 de angajați ( 8 agenti securitate, un auditor intern, un economist, 4 electricieni, 3 fochisti, 4 ingineri, un jurist, un laborant, 7 lăcătuși, un maistru, doi operatori, 2 săpători, 3 sudori, un tehnician) si 42 încetări de contracte individuale de munca din care:

 • 1. 21 încetări la cerere:

 • - un automacaragiu

 • - 5 electricieni;

>8 lăcătuși;

*2 ingineri;

 • * 3 operatori;

 • - 2 sudori

 • 2.  17 încetări datorate pensionarii salariatilon

 • - un agent securitate;

 • - un auditor intern;

 • - un director tehnic;

 • - un electrician;

 • - 2 fochisti;

*4 ingineri;

 • - 4 lăcătuși;

-un strungar,

 • - un sudor;

 • * un tehnician.

 • 3. 4 încetări C1M încheiate pe perioada determinata:

 • - 3 lăcătuși;

-un sudor.

2.64 Aspecte legate de politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficientă ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

 • a. Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

 • - Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.012013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr. 1/09.012015, revizuită în data de 12.01.2016, valabilă până la data de 31.012023 (pentru amplasamentul din strada Chimiei) - urmeaza sa intre in revizuire la PDF si transfer Ciclu combinat

 • - Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.10.2027

 • - Autorizații de Mediu nr. 263+272/ 07.122011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.012015, valabile până la data de 06.12.2021, pentr 6 centrala termice de cartier;

 • - Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr. 166/09.05.2013, revizuita în data de 02.1X2013 și în data de 15.01.2015, valabilă până Ia data de 09.05.2018* in curs de revizuire;

 • - Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013*2020, pentru instalația EU-ETS nr. 2,nr. 169/09.052013, revizuia în data de 15.012015, valabilă până la data de 09.052018;

 • - Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA * Punct de lucru CAF SA. Bacău, jud. Bacău nr. 236/26.102017, valabilă până la data de 30.10.2022

* Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr.15/25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.l 1Z27.012015.revizuita cu nr 254 /28.112017, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din stChimiei nr.6.

 • b. Conformarea cu cerințele legale de mediu

Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințe ie de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise Ia coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.

Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/1X112014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 șl nr. 12231/OM 44/12.112014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letca 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.

Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează continuu prin monitorizarea și raportarea anuală a emisiilor de de dioxid de carbon (CO2) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de emisii de GES din anul respectiv se face in luna martie a anului următor.

X6.5. Aspecte legate de     mul integrat călitate-misdlu-securitate ocupationala

In urma audltului de recertificare din febr. 2018 THERMOENERGY GROUP SA BACAU funcționează pentru Producerea aburului si apei calde,Transportul si distribuția aburului si apei calde, Producere si furnizare energie electrica,cu următoarele certificate pe standardele noi:

 • - nr.3321/09.03.2018 conform standardului SR EN ISO 9001/2015

 • - nr.477/09.032018 conform standardului SR EN ISO 14001/2015

 • - nr.118/09.03.2018 conform standardului SR OHSAS 18001/2008

Documentația sistemului integrat este reactualizată și completate continuu.

Responsabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în politica THERMOENERGY GROUP SA. Bacău și regăsite în declarația managementului de vârf privind calitatea, mediu, sănătatea și securitatea ocupațională este asumată și conștientizată la toate nivelurile manageriale din cadrul THERMOENERGY GROUP SA. Bacău.

Unitatea are contract de Medicina Muncii cu unitate specializata, monitorizând in permanenta starea de sanatate a personalului.

Pe linia de Situării de Urgenta este de menționat faptul ca unitatea este sub Directiva SEVESO si se lucrează la documentația pentru autorizarea Serviciului Privat de situării de urgenta după noua legislație.

Sunt tinute sub control toate utilajele si instalațiile care intra sub incidența Legii 64/2008 in domeniul ISCIR

Laboratorul de metrologie at unitarii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 033/2017 , obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna august 2017, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SACET si instalării interne.

 • 2,6.6. Aspecte legate de activitatea comerciala

a. Achiziții Publice, Administrativ- transporturi

Activitatea de achiziții publice sectoriale desfășurată in anul 2018 de Biroul Achiziții Publice al Thermoenergy Goup SA s-a realizat in conformitate cu prevederile legislației in vigoare Legea 99/19.052016 privind achizițiile sectoriale si HG 394/2016 din 0X062016 privind normele de aplicare si

ale procedurii interne COD PO-03-AP-02Z20.il 2017, varianta ’, elaborata si aprobata privind achizițiile publice ale entității contractante, In vederea asigurării:

 • - promovării concurentei Intre operatorii economici;

 • - garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;

 • - asigurării transparenței și integrității procesului de achiziție publică;

 • - asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

In acest sens, in baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborate si aprobat prin hotararea CA. nr. 628/28.122018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2018, cu o valoare totala de 89.353.065.61 lei din care: Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri cu valoare de 86.897.306,62 lei si Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale -Achiziții Directe cu valoare de 2.455.758,99 lei.

Activitatea pe linie administrativa si de transporturi s-a desfășurat in concordanta cu legislația in vigoare. Utilajele din dotarea societății (buldoexcavator, Hiyrom, Telemack, Bobeai, motostivuitor,tractor, trei autoutilitare Ia care se adauga cinci autoutilitare achiziționate in anul 2018) răspund la solicitările tuturor secțiilor si nevoilor administrative. Folosind Buldoexcavatoru! s-au economisit aproximativ 162000 lei (1350 ore funcționare) in anul 2018.

S-au redus cheltuielile de reparații si Întreținere la parcul auto existent după cum urmeaza:

 • • Reparații auto execuate cu terti au scăzut cu 11000 lei, flata de anul 2017.

 • • Reparații auto in regie proprie au scăzut cu 2250 lei fata de anul 2017.

 • • Reparații utilaje au scăzut cu 6472 lei, flata de anul 2017.

Tot in cadrul acestui compartiment se urmărește realizarea programului de paza, asigurindu-se de la data de 01.062018 paza proprie pentru trei posturi de paza, ftcindu-se o economie de 180000 de lei flata de anul 2017.

In aceasta perioada nu sa Înregistrat niciun eveniment care sa pună in pericol securitatea si siguranța societarii.

 • b.  Activitatea de producere si ftirnizare energie electrica

In anul 2018, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in rețele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

 • - tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) si Plata Intrazilnica (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2018 a fost de 18133700 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81387 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 222,81 lei/MWh cu aprox. 33 lei/MWh mai mare decât prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

Neexistand posibilitatea unei previzionali, prețul de 190 lei/MWh utilizat pentru energia electrica tranzacționala pe PZU si PI in programul anului 2018 a avut la baza prețul mediu realizat pentru tranzacțiile Thermoenergy Group din anii anteriori.

Pentru perioada 01.01 -21.11 anul 2018, prin Decizia ANRE nr. ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat tonusul pentru energia electrica produsa io cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 135,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

începând cu 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, valoarea tonusului se modifica la 157,39 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de înalta eficienta si livrata in SEN in perioada 21.11-31.122018.

Valoarea tonusului acordat in anul 2018 a fost de 114212160 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 82059 MWh.

 • c.  Activitatea de producere si ftirnizare energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice șl termice In cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2018, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s*a produs agent termic având următoarea structura:

« apa fierbinte- 240 148 Gcal, din care 226 175 Gcal (94% din producție) pentru furnizare In sistemul de termofîcare,compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termofîcare alimentat de centrale e termice de cvartal din municipiul Bacău;

• abur -11542 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata);

Se asigură deservirea unui număr mare de consumatori care pot fi grupați, astfel:

- cca. 15 100 apartamente, organizate în 176 de asociații de proprietari și 313 de contracte individuale -101 agenți economici, din care 30 instituții publice

La 31.12.2018, existau 6 857 consumatori plătitori pentru care s-au emis lunar facturi (agenți economici, instituții publice, abonați casnici și asociații de proprietari) în urma determinării consumului de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum, structurat! astfel:

Total consumatori la data de 08.02.2018

consumatori

Nr contracte               Puncte de consum

Asociații de proprietari

176

2055

Agenri economici si instituții publice

101

127

Contracte individuale din bloc

313

313

Total

590

2495

In perioada 01 ian. - 31 dec. 2018, s-au procesat 434 de dosare de debransare/deconectare depuse la

sediul societarii.

Societatea a practicat următoarele tarife pana la 01.05.2018:

’ toarfrW/G< l-t TVA

Vdoare-lel/Gcal-cu TVA

Preț a.f5ACET populație ftra distribuție

RON/Gc

21933

27137

Preț f.SACET populație cu distribuție

RON/Gcal

28047

347.78

Preț a.f.S ACET a&econondci tara distribuție

RON/Gcal

21933

271.97

Preț a.f 5ACET oa-economici cu distribuție

RON/Gcal

28833

35837

Preț CT-uri populație

31540

391.10

Preț CT-uri aa-economici

288,93

358.27

Pr de facturai populație              I RON/Gcal

124 17

15434

începând cu data de 01.05.2018, prin HCL 160/27.04.2018, completat de prevederile HCL

192/22.05.2018, au fost aprobate următoarele tarife:

VitaJei/G< |.f TVA

Vata t l/Gcal-cu TVA

Preț a.f.SACET populație ftra distribuție

RON/Gcal

276.04

328.49

Preț f.JCET populație cu distribuție

RON/Gcal

337.18

40135

Preț a.tS ACET ațeconomici ftra distribuție

RON/Gcal

276.04

328.49

Preț a.f.SACET .economici cu distribuție

RON/Gcal

344.07

409.45

Preț CT-uri populație

372.11

44231

Preț CT-uri s economici

344.07

409.45

Preț de facturare la populație

RON/Gc 1 |                  1 138

21638

Compartimentul Convenții individuale, in perioada ianuarie - decembrie 2018 a încheiat un număr total de 580 de noi contracte/conventii din care:

 • 1. consumatori - 375 noi convenții individuale (anexe la contractele Încheiate cu asociațiile de proprietari);

 • 2. consumatori - 8 contract nou consumator,

Compartimentul Contorizare desfasoara activitati de citire lunara si mentenanta la un număr de 4,763 de sisteme de măsură din care:

o 2067 contori de energie termica pentru încălzire montati la branșamentele din S A.C.E.T.;

 • • 1759 contori pentru apa calda de consum montati la branșamentele termice din S.A.C.E.T.;

 • • 618 contori pentru apa calda de consum si încălzire montati la distribuția pe orizontala;

 • • 319 contori montati in puncte si module tennice,centrale de cvartal.

 • d. Probleme legate de măsurarea și facturarea energiei termice

în municipiul Bacău consumul de energie termici este contorizat peste 92% la nivel de scări de blocuri sau tronsoane, și 100% la nivel de imobil de tip casă, atât Ia apa caldă, cât și fa încălzire. Deoarece facturarea se face în baza citirii contoarelor, în sezonul de iarnă lunar se citesc un număr de peste 2400 de contoare într-un interval de 2 zile. Deseori se întâmpina greutati fa accesul în imobile pentru citirea indecșilor, fie din cauza subsolurilor insalubre, fie nu sunt găsite cheile de acces, deși zilele de citiri sunt cunoscute si anunțate, adica ultimele doua zile lucratoare ale fiecărei luni.

Eficientizarea sistemului de citire - facturare s-ar putea realiza prin investiții în echipamente moderne de citire rapidă a contoarelor și aducerea Informațiilor fa dispeceratul de termoficare sau fa biroul producție - facturare,

 • e.  Probleme legate de Instalațiile interioare ale utilizatorilor

Pe lângă problemele prezentate mai sus, disconfortul termic înregistrat a fost cauzat și de acțiunile neautorizate ale proprietarilor beneficiari.

Astfel, modificările operate în instalațiile interioare (utilizarea de pompe locale de circulație în sistemul de încălzire, scoaterea din funcțiune a corpurilor de încălzire, modificare diametrelor conductelor din instalațiile interioare, etc.) au ca efect, dereglarea echilibrului hidraulic și, implicit a repartizării necorespunzătoare a cantității de căldură receptate de consumatori, precum și în reducerea confortului termic în apartamentele învecinate prin răcirea pereților comuni.

De asemenea, golirile frecvente ale instalațiilor interioare provocate de defectarea acestora, sau utilizarea în circuit deschis a instalațiilor interioare de încălzire, necesită completarea continuă a Instalației de încălzire cu apă rece, în punctul termic. Inundarea racordurilor termice amplasate în subsolurile blocurilor, datorită defecțiunilor instalațiilor interioare de apă - canal sau deteriorarea izolației conductelor de subsol, în mod similar, au ca efect pierderi de energie termică și neasigurarea parametrilor corespunzători la consumatori.

Toate aceste probleme sunt datorate nerespectării legilor în vigoare de către proprietarii imobilelor, precum și de asociațiile de proprietari care aduc modificări Ia instalațiile interioare fără proiecte autorizate.

 • 2.6.7. Aspecte legate de activitatea juridica

 • a. Principalele reglementări legale care afectează activitatea societarii sunt:

 • - Legea nr31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - OUO nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • - H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • - Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;

 • - Lege nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

 • -  Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de utilități;

 • -  Legea nr.325/2006 privind servicul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • - OG nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

 • - Ordin nr.l 121/2014 a MDRAP - aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și fii ilzare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

 • - Ordinul nr.483/2008 al ANRSC privind aprobarea Contractului-cadru de fomizare a energiei termice;

 • - Ordin nr.91/2007 al ANRSC privind regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică

 • - Ordinul nr.343/2010 al ANRSC privind aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

 • -  OUG, nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • - Ordin nr.3145/05.122017 al MFP privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • - OO nr.l 19/1999 (republicată și actualizată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

 • -  Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 • - Legea nr.99Z2016 privind achiziții e sectoriale;

 • - HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;

 • - Legea nn544/2001 privind liberul acces la informația de interes public.

 • b. Sltuatia litigiilor societății

în perioada 01.01. - 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 261 dosare, din care:

 • a) un număr de 25 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 614316,14 lei, după cum urmează:

toate dosarele au executarea silită încuviințată;

 • b) un număr de 3 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice - Agenți Economici;

 • c) un număr de 233 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice pentru recuperarea sumei de 148332,79 lei, după cum urmează:

în 222 dosare s-au obținut sentințe favorabile, o parte dintre debitori achitând deja debitele restante;

6 de dosare se aflau în judecată la 31.122018;

5 dosare au fost respinse datorita lipsei capacității de folosință a pârâților (cllenți decedați).

Dosarele enumerate mai sus au fost depuse la instaiele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula Sorica cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

în perioada 01.01.-31.122018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut calitatea de pârâtă în dosarul (nr. 10588/180/2015), deschis la Judecătoria Bacău, de către reclamantul Oprișan Alexandru. în primă Instanță s-a obținut o sentință nefavorabilă, aceasta fiind atacată cu apel - castigat de către societate. De asemenea, Asociația de Proprietari nr.95 Bacău a obținut anularea ordonanței de plată nr.563/26.01.2018 date în dosarul nr20178/18082017 de către Judecătoria Bacău, pentru recuperarea sumelor fiind depusă ulterior cerere de chemare în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauza ca urmare a (reintroducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

 • 2.6.8. Aspecte legate de sisteme de control

 • a.  Controlul intern/managerial

Referitor la implementarea sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entităților publice s-au realizat următoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2017.s-a realizat implementarea partialaZtotala a standardelor 1 -6.

Standardele 7-15 urmeaza a fi elaborate si implementate (in proporție de 80%) in anul 2018.

Menționam faptul ca dezvoltarea si implementare! viitoare a sistemului se vor face ținând seama de Ordinul 200/02.2016 si Ordinul 201/02.2016 care aduc modificări si completări ia Ordinul 400/2015.

 • b.  Controlul gestiunii societății - auditarea Intern si externa

bl. Auditarea interna

Activitatea de audit intern de la THERMOENERGY GROUP SA Bacau este asigurata de către Compartimentul de Audit Intern.

Misiunile de audit intern s-au realizați in baza Planului de audit intern pentru anul 2017 obiectivele urmărite fiind sintetizate astfel:

- Misiuni de asigurare: s-a abordat domeniul financiar-contabil

1 .Evaluarea bilanțului contabil pe anul 2017 din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau

 • 2. Auditarea activitatii financiare

 • 3. Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv

 • 4. Auditarea activitatii compartimentului Resurse umane

 • 5. Auditarea activitatii Biroului Aprovizionare achiziții publice

Nu au fost identificate neconformitati. S-au făcut recomandări la Compartiment Resurse umane si Achiziții publice.

• Misiuni de audit nrivind domeniul fimctiilor specifice entității

1. Evaluarea modului de implementare și evaluare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Thermoenergy group SA Bacau la nivelul anului 2017 2. Auditarea modului de aplicare a hotaririlor A.G.A. si C.A. din cadrul Thermoenergy group SA Bacau la nivelul anului 2017.

Nu au fost identificate neconformitati. S-au făcut recomandări

bJ. Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența OM.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul”, punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii.

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991,republicata^ocietatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari,membri ai Camerei Auditorilor.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, nr.658/13.07.2015, pe o perioada de 3 ani.

Consiliul de Administrație a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului numirea auditorului financiar.

Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit și a legislației în vigoare si are drept scop exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare anuale.

In opinia auditorului independent .situațiile financiare ale anului 2017 aleTHERMOENERGY GROUP SA Bacau oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

 • c.  Controlul financiar de gestiune

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a desfasurat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a desfasurat in baza Planului anual de activitate pe anul 2018.

In cursul anului 2018 , s-au efectuat activitad de control la următoarele compartimente din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau:

 • - Biroul Achiziții Publice

 • - Serviciul Furnizare Energie Termica

 • - Compartimentul Buget Costuri

 • •  Birou Contabilitate

Principalele obiective urmărite in activitatea de control desfășurată, au fost:

 • •  asigurarea integrități patrimoniului operatorului economic;

 • - respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , incidente activitatii economico-fînanciare a operatorului economic;

 • -  creșterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.

In urma controalelor efectuate , in rapoartele întocmite cu aceasta ocazie s-au propus masuri de remediere a neconformitatilor constatate, termene de remediere a acestora iar, acolo unde a fost căzui, elaborarea / actualizarea procedurilor operaționale care reglementează la nivel intern activitatea verificata. In perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 postul nu a fost Încadrat, activitatea fiind desfășurată prin cumul. începând cu data de 01.10.2011 a fost angajat titular de post

 • d.  Controlul financiar preventiv

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.l 19/31.08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, ale OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Deciziile 38/2014 si 162/2015, cu modificările si completările ulterioare ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, Înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunillor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societarii.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea: ..Certificai in crMnta realltatiLreeularitatii sHețulItatii "

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv sunt:

 • > Sef Birou Contabilitate-titular,

 • > Economist Birou Contabilitate-inlocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

 • • conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv;

 • • economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;

• eficacității și eficientei operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor in raport cu resursele utilizate.

In anul 2018 nu s-au Înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

De asemenea, este in cura de actualizare Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventive, in conformitate cu OMFP nr.2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP nr.923/11.072014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financii preventiv

2.6J. Aspecte privind evaluarea de risc a activitatii

a. Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusive din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere,de la Înființare pana la 31.12.2018

THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societarii comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării activitatii, in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-fumizarea de energie termica in sistem     alizal in municipiul Bacau.

Denumire indiuc

2014

31.122015

31.122016

31.12.2017

31.122018-prcliminat

Rezultai brut-Pierdere

-457.847

-5.126.995

•4.722.179

-1.840.049

-9.037330

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsura

Se știe faptul ca primele indicii cu privire la continuitatea activitatii sunt profitabilitatea (profitul) si fluxul de numerar (daca cheltuielile angajate de societate au acoperire in veniturile obținute).

Diminuarea activului net si acumularea de pierderi reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditafi(incasarea creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

-O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termici furnizată populației prin sisteme centralizate,-art. 5*2; ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 Iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art 26;

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

b. Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individualle sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Termenul “risc de piață” încorporează nu numai potențialul de pierdere, dar și cel de câștig.

Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre au o larga putere discreționara in ceea ce privește natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SIEG). Din arL86 (2) al Tratatului CE transpare ca agenții încredințați cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele întreprinderi carora Ie-a fost impusa realizarea anumitor obligații ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerințele consumatorilor, accesibilitate egala la serviciul public, asigurarea sanatatii si calitadi vieții, etc. Aceste activitati sunt identificate de autoritățile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populație si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte condiții daca nu ar exista o intervenție publicaXegislatia care actioneaza este: Hotărârea Guvernului 71/24.01.2007 aprobă "Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii".,Articolul 49 alin. (3); Legea nr.5I din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene; Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fUmizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fiimlzărU/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fiumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active cotporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit

Prețurile și tarifele locale actuale, pentru energia termică livrată populației și agenților economici de către Thermoenergy Group SA Bacau, au fost aprobate în anul 2014, conform Anexei 1 a contractului de concesiune nr. 2/69549/12.12.2014 si ulterior modificate prin H.C.L. 369/29.12.2016, dar numai in sensul actualizării cotei de T.V.A. (anexa 11).

Față de toate aceste considerente, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat in municipiul Bacau, Thermoenergy Group SA, in calitate de operator al sistemului de termoficare in sistem centralizat in municipiul Bacau, a solicitat Municipiului Bacau, prin adresa nr.471/06.03.2018 23213/27.03.2018 aprobarea de principiu a modificării preturilor locale pentru serviciul de alimentare centralizata cu energie termica jumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) si utilizatorilor noncasnici a prețului local,urmand ca după aprobare sa fie. prezentate spre avizare autoritarii competente A.NJUS., conform adresa A.N.R.E.4243/21.09.2017

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritățile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

 • c.  Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește si înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are Încheiate contracte de vanzare.

 • d.  Riscul de lichiditate (riscul de finanțare)este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societarii In ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea Încasărilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata fiimizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cele pentru încasarea creanțelor.

 • e.   Riscul de încasare, definit ca riscul de Înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, In ce privește respectarea termenelor de scadenta In achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societarii, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri: a> metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea socletatii(detaliata la capitolul Creanțe din raport);

b> metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

2.6.10. Aspecte legate de Patrimoniu

Activitatea pe linie de Patrimoniu s-a desfășurat cu respectarea legislației in vigoare si a avut ca

principale activitati, următoarele:

Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69550/12.12.2014 a avut următoarea evoluție:

ACT

PROTOCOL

Proces verbal

HCL

VALOARE

Contract deleg, prin conces.

Nr.2/69549/12.12.2014

9537/12.124014

3865/21.05.2015

228/20.10.2014

93,294,017.27

Act adițional nr.î -eliminare din Contractul de delegare a expresieiM Bunuri necesare "

Fara Protocol

FaraPV

Fara HCL

-1,959454.07

Act adițional nr 2 - Bunuri realizate din investiții cf HCL 214.275 si 338

68937/10.06.2015

67/1006.2015

228/20.104014; 96/25X15.2015

10474.929.94

Act adiționai nr 3 - Retumare bunuri apartinand depozit Z+C

neremnat

Act adițional nr.4 - Module termice blocuri ANL

7638AJ5.09.2017

I41CV05.09 2017

131/28.04.2017

3,ll6,691.8t

ACT

PROTOCOL

Proces verbal

HCL

VALOARE

Act adițional nr3 - MS -Scada     lIOKv

5460/94704.07.2017

69016/93/04.07.2017

276/30.092016

314,030.16

. n; itional nr.6 -Transformatoare de putere

.69015/04.07.2017

93/04.07.2017

27/31.012017

132.974.96

Act adițional nr.7 -Cenralc tip container

68867/16.042018

98/16.04.2018

309/06.09.2017

3,089.262.00

Act adițional nr. 8 -Dezvoltarea pieței de energie termica racordarea la S ACET i twtitutiilGr publice in Municipiul Bacau

6939/1308.2018

6940*13.072018

200/22.052018

18.024,28036

Total

125316.18939

Predare bunuri din domeniul public a! Municipiului Bacau realizate cu surse de la bugetul focal, necuprinse in contractul; de delegare care se retumeaza UAT Municipiul Bacau

80180/15.113018

Se semnează după tac derea inventarierii

350/28.092018

769250,03

Total Gen i

126,085339-42

In data de 15.112018 în temeiul HCL nr.350/28.09.2018.a încetat Contractul de delegare prin concesiune, al a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, precum si Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018

Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018 in temeiul HCL nr.350/28.09.2018 are ca obiect

 • 1. predarea de către THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public concesionate in baza Contractului de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014 aprobat prin HCL nr228/20.102014 si a actelor adiționale nr. 1,2,3,4,5,6,7, si 8, Ia Contract, ca bunuri de retur in valoare de inventar la data de 31.102018 de 1253116.183,39 lei;

 • 2. predarea de către THERMOENERGY GROUP S.A3ACAU, către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public realizate pe perioada Contractului din Investiții finanțate de la bugetul local, necuprinse in Contractul de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014, ca bunuri de preluare in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de 769250,03 lei;

 • 3. predarea de către UAT Municipiul Bacau către THERMOENERGY GROUP S.ABACAU, a bunurilor din domeniul public ce vor face parte din din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau aprobat prin HCL nr. 350din 28.09.2018 in valoare de inventar la data de 31.102018 de 253373.175,55 lei.

Prin semnarea Protocolului de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018, Thermoenergy Group SA Bacau este descărcata de gestiunea bunurilor primate conform Contractului de delegare prin Concesiune nr. 2/69549/12/12/2014, Municipiul Bacau acceptând faptul ca Thermoenergy Group SA Bacau si-a Îndeplinit obligația de restituire a acestora.

Valorificări

Conform adresa nr.33923/26.072018, UAT Municipiul Bacau prin care a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitație publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Bacau, a deșeurilor metalice rezultate ui urma scoaterii din funcțiune, casarii si care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare în custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HCL 162/14.08.2015.

CLIENT

CONTE.

TIP

DESEU

CANT. ESTIM.

(Ka>

VAL LEI

CANT. EFECT. (Kg)

VAL LEI

DIF.DE INCAȘ.

LEI

REMAT

1053/04.09. 2018

METALIC +ALUM.

556219.00

519.124,44

595.350,00

556.198,78

37.07434

SOMA

1056/06.09. 2018

CUPRU

200,00

3.93830

200,00

3.938,00

0,00

1060/20.09. 2018

METALIC

126J00

14447130

1.286.400.00

14634932

2.078,12

SUMNA CUNO

1058/18.09. 2018

METALIC +SINA FERATA

36.500

47.665,80

37380.00

48.811,18

1.14538

TOTAL

719419

71530034

1319.130

75549738

40.297,84

La aceasta dat contractele de vanzare cumpănire deșeuri,feroase si neferoase au fost finalizate, si urmează in luna ianuarie 2019 inițierea unei valorificări reprezentând deșeuri feroase si neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bac u prin HCL 162/2015 si care nu au fost valorificate in etapele anterioare.

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru anul 2018 s-a realizat in baza Deciziei D'rectorului General nr.332/23.10.2018, în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilității nr.82/1991 republicata, OMFP nr.2634/2015 și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor fi procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr30/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 14.11.2018-29.11.2018 asupra:

1                      b/si

 • - Mijloace fixe aflate in patrimoniul societarii, in valoare de 2.294.716,18 lei:

 • - Materiale, piese de schimb, rechizite, imprimate,ambalaje, obiecte de inventar si echipament de protecție ,in valoare de 93.502,76 lei;

 • - Obiecte de inventar si echipamente de protecție date in folosința, aflate pe secții sl repartizate pe utilizatori(pe baza de fise individuale),in valoare de 313.714,26 lei;

 • - Valori bănești sl bonuri valorice carburanți (cont 53x) aflate in casieria centrala a THERMOENERGY Group SA Bacau.

 • - Elementele de natura activelor care nu au substanță materială, a datoriilor și capitalurilor proprii. -Inventariere este in curs, finalizare 31.03.2019.

2. Bunurilor aparinand terților;

• aflate In custodia THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau (înregistrate în conturi in afara bilanțului-cont 8036), in valoare de 780.67532 lei;

 • - mijloace fixe in valoare de 105 159.428,00 lei si obiecte de inventar in valoare de 11.974,17 lei. Închiriate de către THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU de ta S.C.CET S.ABacau conform contractului de locatiune (inchiriere)nr.6562/08.L230i4, la data inventarierii acestea fiind in folosința THERMOENERGY GROUP SA. Bacau,in următoarele condiții juridico-economice.contractul si-a Încetat valabilitatea ta data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;prin Hotararea Curții de Apei nr. 56/04.08.2016,s-a proruncat sentința definitiva nr.487/2016, in

Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța obliga CET S.A. sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fee parte din SACET;

- mijloace fixe in valoare de 807.993,57 lei si obiecte de inventar in valoare de 558.231,38 lei. Înregistrate in conturi in afara bilanțului, care nu au fost Închiriate de către THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU de la SC CET SA Bacau dar sunt in folosința THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau Nu s-au înregistrat plusuri sau minusuri de Inventar, nu au fost propuneri de casare.

2X11. Aspecte ite de activitatea de investiții

In perioada 2015-2018, Thennoenergy Group SA a promovat si derulat investiții atat cu fonduri proprii, cat si cu fonduri locale. Programarea investiților in aceasta perioada s-a fondat pe necesitatea Îmbunătățirii funcționarii instalațiilor aflate in administrare si pe formarea unor dotări necesare secțiilor, pentru exploatarea in condiții de siguranța si fiabilitate.

Realizările din perioada 2015-2018 sunt relevate in tabelele de mai jos:

R ALIZARIPROGR M

)E INVESTIȚII DIN 1015

Obiectiv Investita

Valoare totala planificata

Valoare totala r dl    din

surse proprii

VaJo etola realizata din Im de stat/locaJ

Valoare plătită

A. Obiective de investiții in continuare:

0,00

0,00

0,00

030

B. Obiective de investiții noi:

1302423,00

0,00

0,00

0,00

Insti itfe de utili: gaze m m s grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau -proiectare si execuție

161.291,00

0,00

0,00

0,00

Aliment tea cu g te naturale 1 si unul ie distribuție presiune m lie t la E-ON Ron nia Gaz, pentru grupurile de cogener e din str. Chimiei nr, 6 Bacau

1309.680,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de schija lente transferate fora plata -demontare si tn >ort

131.452,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuirii de Investiții:

2365.092,00

30836139

0,00

30836139

1. Datări Independente

1.855.796,00

308.26139

0,00

308.261,39

2. Cheltuieli pentru elaborarea tudfflor de prefez Hlit si fezabilitate, aferente obiectivelor de investiții

635316,00

0,00

0,00

0,00

3. Cheltuirii pentru imobilizări necorporate

73.980,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INVESTIȚII

4.067315,00

30836139

30836139

Procent de realizare program

737

REALIZAM PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ANUL 202 6

Obiectiv investiții

Valoare totala planlfl ita din surse proprii

Valoare totala planificata din buget local

Valoare totala realizata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de t/lo< 1

Valoare plătită

A* Obiective de InvestitS in conținu s

0,00

4I4J6W

0,00

280374,40

114.015,90

Alimentarea cu gaze naturale a grupuriote de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau

0,00

92.166,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fora plata -dement e si transport

0,00

135.800,00

0,00

114.015,90

114.015,90

Modernizarea celulei de 6 Kv/2500A din secția 6 KV OBL magistrala OBX

0,00

186.600,00

0,00

166.55830

0,00

B. Obiective de investiții noi:

989.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare semnalizări centrale statie 1 lOkV - proiectare si execuție

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instalați de desființare subsol cabluri Servicii Generale, Servicii Comune, Servicii Proprii - proiectare si execuție

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare alimentare de rezerva/evacuare energie electrica TG3 prin statia 6 kV OBM -proiectare si execuție

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Monti î si integr e masiu energie termica ieșire CTG3

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare alimentare de rezerva de 110 Vcc pentru statia medie tensiune TG3 - proiectare si execuție

13300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R< biliie inst ade de detect si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau

130300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de Investiții:

1.497200,00

1340.700,00

523324,78

584.911,10

1.031.927,77

1. Dolari independente

1292.300,00

1.070.700,00

523.624,78

584.911,10

1.031.927,77

2.Cheituieli pentru elaborarea stuc lor de prefer bilii te si fezabilitate, aferente obiectivelor de investiții

0,00

770.000,00

0,00

0,00

0,00

3. Cheltuieli pentru imobilizări necorporale

204.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL IN VESTITII PE SURSE DE FINANȚARE

2486.200,00

2255266,00

523.624,78

865.4853»

1.145.943,67

TOTAL IN VESTITII

4.741466,00

1389.11028

1.14534337

Procent de realizare program Investiții ț%)

29.30

Procent de realizare program investiții surse proprii (%)

21.06

REALIZĂRI PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ANUL 2016

Obiectiv Investiții

Valoare total planificata din sune proprii

Valoare totala planificata din buget local

Valoare totala realizata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de stat/local

Valoare plătită

Procent de realizare program investiții buget local (%)

3838

REALIZĂRI PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ANUL 2017

Obiectiv Investiții

Val m totala planificata din sune proprfl

Valoare totala planificata din buget local

Valoare totala n Uzat din surse proprii

Valoare totala n tbdin buget de atrtoc

Valoare plătită

A. Obiective de Investiții in continuare:

0,00

523383,00

0,00

23.187,15

23.187,15

Alimentarea cu gaze naturale a gmpuriore de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Modernizarea celulei de 6 KV/2500A din secția 6 KV OBL magistrala QBX

0,00

23.383,00

0,00

23.187,15

23.187,15

B. Obiective de Investiții noi:

668.000,00

835.000,00

0,00

29.750,00

0,00

Modernizare protecții numerice LEA 110 kV circuit Ist 2 Bacau Sud in statia 110 kV CET-pro lectore

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instalație de desfumare subsol cabluri Servicii Generale, Servicii Comune, Servicii Proprii * proiectare

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare alimentare de rezerva/evacuare energie electrica TG3 prin stația 6 kVOBM-proiectare si execuție

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare scheme as built statil electrice 6 kV din administrarea Thermoenergy Group SA Bacau -proiectare

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziționare si montare măsura energie termica colector Dn 400 mm ieșire CTG - proiectare si execuție

27300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare Incendiu in clădirile administrate de TI rmoene y Group SA Bacau

130.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice aferente S ACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT1 Parc

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

REALIZĂRI PROGRAM DE

NVESTITII DIN ANUL 2017

Obiectiv lavestitfi

Valoare totala planificata din surse proprii

Valoare totala pianifl ita din buget local

Valoare totala realizata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de statAocal

Valoare plătită

Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF-Republicii

0,00

94.000,00

0,00

29.750.00

0,00

Reabilitare clădiri PT, CT, bldrofoare

0.00

235.0004X1

0,00

0,00

0,00

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente-Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Aroneanu

0,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente la dispecerat SACET Bacau

0,00

25.000,00

0,00

0.00

0,00

C. Alte cheltuidl de Investiții:

3325.687,00

«39.100,00

57331,44

37038831

37038831

1. Dotări Independente

3.018.487,00

411.600,00

57.231,44

291.304,48

291304,48

2.CI iltuleli pentru el >o ir ndlllor d< »r’e bttilte si fezabilitate* aferente obiectivelor de Investirii (C3)

100.000,00

227300,00

0,00

78.98433

78.98433

3. Ch talell p itru imoblllz i necorporale (anexa C2)

207.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INVESTIȚII PE SURSE DE FINANȚARE

3J93.687.00

L99748340

57.231,44

423325*96

393475*96

Procent de realizare program Investirii (%)

842

Procent de realizare program investirii surse proprii (%)

1.43

Procent de r illzare progr n investirii buget loca! (%)

21*19

REALIZĂRI PRC

IGRAMDE1N

rVESTHTIDI

NANUL 2018

Obiectiv Investiții

Valoare totala planificata din surse proprii

Valoare tot planifîcs i din buget local

Valoare totala realizata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de

it/local

Valoare plătită

A. Obiective de investiții in continuare:

20.00040

43.000,00

14.900,00

35.700,00

50.600,00

RI kLlZ, WPR(

K3RAM DE INVESTIȚII DIN ANUL 2018

Obiectiv investiții

Valoare totala planificata din surse proprii

Valoare totala planificata dlnbu !i local

Valoare toi la realizata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de sta tfioeal

Valoare plătită

Modernizare protecții numerice LEA 110 kV circuit 1 si 2 Bacau Sud in statia HO kV CET- proiectare

20.000,00

0,00

14.900,00

0,00

14.900,00

Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF * Republicii

0,00

43.000,00

0,00

35.700,00

35.700,00

B. Obiective de investiții noi:

671370,00

395.000,00

0,00

4.648,00

4388,00

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau

560.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița

0,00

140.000,00

0,00

4388,00

4.588,00

Reabilitare inși ie de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau

0,00

155.000.00

0,00

60,00

0,00

Achiziționare si montare măsura energie termica colector Dn 400 mm ie re CTG * proiectare sl execuție

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Automatizarea de menținere constanta a opresiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând convertizoare de frecventa la elecropompele de apa adaos nr. 1 si 2

61370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări de conformare cu cerințele legale a valorilor limita de Emisii Nox ale IMA 2 - CAI 100 t/h si IMA 3 * CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau -proiectare

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții:

750481,00

1297300,00

26937937

260.603,00

530.48237

1. Dotări Independente

612.931,00

0,00

244.766,57

0,00

244.766,57

ZCheltuleU pentru elaborarea studiilor de prefezabllltate si fezabilitate» aferente obiectivelor de Investiții

82.000,00

1.297300,00

25.113,00

260.603,00

285.716,00

3. Cheltuieli pentru imobilizări necorporale

55.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INVESTIȚII PE SURSE DE FINANȚARE

1.442.051,00

1.735.500,00

284.779,57

300.951,00

585.67037

REALIZĂRI PRC

►GRAM DE Ib

IVESTITII DIN ANUL 2018

Obiectiv investiții

V totala pbmitlcata din surse proprii

Valoare toi planificata din buget local

Valoare toi a realizata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de stat/local

Valoare plătită

TOTAL INVESTIȚII

3.177351,00

585.730,ȘJ

585.670,57

Procent de realizare program I vestirii ț%)

18,43

Procent de n 11 re program Investirii surse proprii (%)

19,75

Procent de realizare program Investiții buget loca! %

17,34

După cum se observa, gradul de realizare a programului planificat din surse proprii a crescut, ca urmare a achizițiilor de dotări necesare desfășurării acrivitatii, iar cel de realizare cu fonduri de la bugetul local a scăzut ușor, deoarece investițiile promovate prin programul național “Termoficare 2015-20120 -Căldura si confort” la care a aplicat Municipiul Bacau, se derulează direct de către autoritatea locala.

Totodată, Tbermoenergy Group SA Împreuna cu Municipiul Bacau au promovat si derulează investițiile cu fonduri europene cat si cu fonduri de stat si locale In cadrul Proiectului „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana".

In anul 2018, una din investițiile cele mai mari - Montarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat de 103 MWe - a funcționat in perioada de garanție de doi ani, iar in cadrul investiției “Reabilitarea rețelele»* termice secundare” au fost in exploatare 18 puncte termice, urmând ca In anul 2019 sa se finalizeze ultimele 3 rețele aferente FT 9,14,63.

Totodată:

-s-a finalizat proiectarea si au Început lucrările de execuție la “Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau • închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa";

-s-a întocmit studiul de fezabilitate “Dezvoltarea pieței de energie termica - racordarea la SACET a instituțiilor publice in municipiul Bacau - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic "Ion Ghica", care este in curs de aprobare de către Consiliul Județean Bacau;

-s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru Investiția “Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6”, care are menirea de a asigura combustibilul pentru instalațiile de producere energie termica si electrica exploatate de Thennoenergy Group SA;

-s-a realizat proiectul tehnic pentru “Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente in mun. Bacau”-CT 2 si 3 Miorița;

-a inceput elaborarea documentației necesare pentru “Reabilitarea instalației de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thennoenergy”, cu scopul de a obține avizele necesare delalSU.

Pentru Tbermoenergy Group SA Bacau sunt extreme de necesare finalizarea investițiilor aferente proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu Axa Prioritara 3, etapa I si reabilitarea rețelei termice de transport si a rețelelor termice secundare necuprinse in proiectul finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu Axa Prioritara 3, etapa I.                          ____

Astfel, in anul 2018 s-a demarat acțiunea de culegere date si analizare a stării SACET Bacau, acțiune inițiata de Ministerul Fondurilor Europene m colaborare cu Banca Europeana de Investiții, ce are ca tinta propunerea unei strategii pentru a imbunatati eficienta sl a asigura sustenabilltatea si dezvoltarea serviciilor de Termoficare. La aceasta acțiune au participat atat reprezentând ai autoritarii locale cat si ai societarii noastre.

In ceea ce privește investițiile din surse proprii, Tbermoenergy Group SA Bacau s-a axat pe achiziții privind modernizarea parcului auto, precum si cele privind sisteme de măsură energie termica la consumatori.

Mai jos redăm programele pentru conectarea noilor consumatori de căldură la rețea:

LISTA CU PROIECTE DE INVESTITO APROBATE SAU IN CURS DE APROBARE IN CONFORMITATE CU STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIULUI BACAU Rețele de transport

Nominalizarea pe obiective de investiții (nr. și data aprobării documentației)

Valoarea estimate ( iro, fars TVA)

Sursa de finanțare

posibila

Stadiul Implementării la

31.124018

1

2                  3

4

Modernizare strada G-ral Ștefan Guse -construire rețea agent termic

1.028.009

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2011, aprobat cu HCL 134/2011

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente in mun. Bacau

5.291.890

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2011, aprobat cu HCL nr. 122/2012. Pentru CT 2,3 Miorița s-a elaborări proiectul tehnic

Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau * închidere inelara a magistralei Șoferi cu Comisa

1.683.175

buget local, Program National "Termoficare 2009-2020"

Investiție aprobata prin HCL 92/2017. Lucrări In derulare

Dezvoltarea pieței de energie termica -racordarea la SACET a instituțiilor publice in municipiul Bacau -Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic "Ion Ghicr

762469

buget local, alte fonduri

Studiu de fezabilitate in curs de aprobare ia Consiliul Județean Bacau

Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare SACET Bacau

-

buget local, alte fonduri

Necesara actualizare SF, care are soluții la nivelul anului 2008

Dezvoltarea pieței de energie termica -racordarea la SACET a instituțiilor publice in municipiul Bacau -etapaHI

buget local, alte fonduri

Este la nivel de propunere

LISTA CU PROIECTE DE INVESTITO APROBATE SU IN CURS DE APROBARE IN CONFORMITATE CU STRATEGIA E ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIULUI BACAU Rețele de distribuție

Nominalizarea pe obiective de Investiții (nr. și data aprobării documentației)

Valoarea estimate (euro, fora TVA)

Sursa de finanțare posibila

Stadiul implementării la

31.124018

1

2

3

4

Dezvoltarea pieței de energie termica -racordarea la SACET a instituțiilor publice in municipiul Bacau - 39 obiective (pentru 25 obiective care au mai ramas)

3.052.855

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 357/2009

Reabilitarea termica blocuri - Instalații interioare de utilitari publice din mun.

3360.218

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 181/2009

Nominalizarea pe ilective de investirii (nr. ?i data aproHrii documentației)

Valoarea estimate (taro, fura TVA)

Sursa de finanțare p< ibila

Stadiul Implementării la

31.124018

1

2

3

4

Bacau * Etapa I * 228 scări

Reabilitarea (mica blocuri - Instalații interioare de utilitari publice din mun. Bacau - Etapa n * 2784 scări

41.335.661

buget local, alte fonduri

SP elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 182/2009

Reabilitare rețele termice secundare in mun. Bacau * PT nereabilltate prin POS Mediu

27.878376

POS Mediu Axa

3 etapa 11

SF elaborat in anul 2011

2.6.12. Aspecte legate de activitatea economico-financiara

1. Analiza patrimoniala

-lei

Nr crt

Denumire indii tor

31.122015

31424016

31.122017

31.122018

1

CAPITALURI PROPRII

Capital cial ubscri va

10.156.800

10.156.800

10.156.800

10.906.800

Pierdere din exercițiile anti lo e

•457.847

-5484.842

-10.307.021

-12.066310

Pierdere din exercițiul financiar curent

-5.126395

-4.722.179

-1.840.049

-14328210

TOTAL CAPITALURI PROPRII

457L958

*150421

-1490470

*15487.720

n

ACTIVE

Imobilizări corporale

1.127.811

2435.277

1.818.466

1347259

Im bilizari financiara

150.750

50.750

62.250

131.000

Stocuri

93.638

185425

85.865

94.440

Creanțe

27.832350

39.144.141

24388.635

11.224.148

Casa+Banei

540452

625.764

319.885

529.716

Cheltuieli efectuate in avans

16.823

33.464

36446

42.670

TOTAL ACTIVE

29.761.924

42474421

26.71L647

13369233

HL

DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE

Furnizori de bunuri si servicii

12.406400

33470315

12418321

17.927249

Drepturi salariate si obligații fiscale

4400.789

6.026.202

15268493

439.029

Venituri inregtetrate in avans

8482.677

2.828.625

1.014803

42.870

Avansuri de la clienti

145.825

266.785

209.619

239414

TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE

25.189366

42425.142

28.701417

18.647462

ACTIV NET (U-HD

4471458

-150421

*1490470

-15487.720

50% din capital sodal subsci i

5.073400

5.078400

5.078400

5453.400

Modul de constituire a capitalului ui social:

HCL aprobare majorare Capital sodal

HoLAGA

Valoare aprobata

Aport In numerar prin mărire număr acțiuni

Aport in natura (bunuri-mllloace fixe)

193/17.09.2014

Act constitui

500.000

500.000

0

229/20.10.2014

12/14.11.2014

7.000.000

7.000.000

0

255/14 11.2014

12/14.112014

1.156.800

0

1.156.800

HCL aprobare majorare Capital social

HoLAGA

Valoare aprobata

Aport In numerar prin mărire nun r rtiuni

Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)

147/29.072015

36/17.082015

1500.000

1.500.000

0

397/29.102018

76/03.122018

750.

750.000

0

TOTAL

10406400

9.750.000

1256400

Analiza activului net

Societatea monitorizează Ia termenele de raportare a situațiilor financiare anuale, corelația dintre activul net (determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile legale In vigoare (activul net<l/2 din capitalul social subscris),

Rezulta ca, începând cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, mal mult, Ia 31.122016 si 31.12.2017, capitalurile proprii sunt negative.

Capitalul propriu negativ denota un grad de inrinfnrare foarte mare ai firmel imposibilitatea acesteia de a-si achit d oriile lin fonduri proprii, ifelnuna iu-se problema si contir itatii :tiviu i.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind continuitatea activi tatii este încă adecvata.

Adunarea Generala a Acționarilor a luat la cunoștința despre situația activului net Ia finele perioadelor30.062015,31.12.2015,31.12.2016 si 31.12.2017.

Problema care apare este aceea că orice terț interesat poate cere dizolvarea societății, în conformitate cu prevederile art237 din lege. Pentru a evita acest neajuns societatea trebuie să-și majoreze capitalul social, ptnă ce activul net ajunge la minim jumătate din acesta.

Maioi cBPiti ului rial se poate fi cprin:

 • - majorarea de capital social prin aport in numerar, in natura, incorporare de rezerve, altele decit cele legale precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune; Majorarea capitalului social este recomandat sa se fiaca in situația in care societatea nu are perspective sa realizeze profituri suficiente pentru acoperirea pierderilor.

 • - prin compensarea unor creanțe certe, lichide si exigibile asupra societarii cu actiuni/parti sociale ale acesteia.

Pentru echilibrarea situației. efortul cumulatde factori conduce la o majorare de caoital social de

De remarcat faptul ca, creșterea capitalului social prin sport in numerar este varianta cea mai avantajoasa pentru societate, asigurandu-se in acest mod un capitalul de lucru care sa permită respectarea termenelor scadente de plata către creditori, (in special către furnizorul de gaze naturale) precum si realizarea Investițiilor programate din surse proprii.

Activele tmnbilbaie sunt compuse in cea mai mare parte din instalații tehnice si mașini echipamente , mijloace auto, achiziționate in funcție de disponibilul de surse proprii de finanțare, insuficient pentru a satisface toate solicitările din planul anual de achiziții publice.

Referitor la stocuri, de remarcat este faptul ca se aplica o politica de achiziții ia nivel limitativ in funcție de necesitați.

Evoluția stocurilor releva o politica de achiziții la nivel limitativ, din lipsa de disponibilități bănești, in funcție de necesarul imediat, stocurile existente .destinate executării de lucrări de reparații in rețele termice, nefiind cu mișcare lenta sau fiara mișcare.

Analiza evoluției creanțelor trebuie privita pe tipuri de creanțe;

Creanțe

Sold la

31.122015

Sold la

31.12.2016

Sold la

31.122017

Sold la

31.122018

e

I

2

3

4

TOTAL, <tin care:

27432250

39.144.141

24288435

24.299.731

L CREANȚE COMERCIALE, din care:

8.130.981

9262241

8233464

11224.148

1. Cllenți energie electrică

1418259

2.161.104

1.491437

1.782908

Creanțe

Sold Ia

31.122015

Sold la

31.122016

Sold la

31.12.2017

Sold la

31.122018

0

1

2

3

4

2. Clienți energie termică, din care:

5386.152

6398352

6.187.635

8388.462

2.1. Populațle(asoclatii de proprietari sl clienti individuali)

3.673.029

3.999.080

3.757.345

5217737

22. Agenți economici -alti agenti economici

392.932

1.060.784

962.226

1.154349

23. Agenți economici -bugetari

1.476.672

1.563342

1.430204

2216.176

2.4. Ajutoare încălzire cf.OUQ 70/2011 siHCL

43319

275346

37.861

0

3. CUenti in Utigiufcreante Incerte)

378.090

342382

421.707

694.642

4. CUenti din alte activități

48381

199.060

133.012

158.135

a CREANȚE CU BUGETUL STATULUI

3336

0

0

1340.730

RLCREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:

19.186.735

28.482377

9.009.288

10319396

1 Subvenții pt diferente preț en. termica

0

0

717.746

2388215

3Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice

970302

243311

2344.181

2.844.181

3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație

18216233

26.047.667

5.447.361

5.087.000

IV. ALTE CREANȚE

510.798

1.098323

181289

1215.457

Calculând indicatorul viteza de rotație a debitelor-clienți energie termica, rezulta un număr de zile

in care se incaseaza, in medie o creanța:

Durata medie de Încasare = Sold final clienti x 365

Facturi emise     

Număr de zile in care se incaseaza, in medie o creanța

31422015

31.122016

31.122017

31.122018

Creanțe energie termica asociații de proprietari

38

77

91

113

Creanțe energie termica clienti individuali

20

42

48

60

Creanțe energie termica agenti economici

10

12

10

8

Creanțe energie termica centre bugetare

10

10

10

8

Ținând cont ca termenul scadent de plata eoni

fbnn contracte furnizare energie electrica este de 15

zile financiare de la data emiterii facturii,se observa întârzierile foarte mari in cazul asociațiilor de proprietari in principal si ale clientilor individuali.

Datorii

Sold Ia 31422015

Sold la

31422016

Sold la

31.122017

Sold la

31.122018

t

1

2

9

TOTAL, din care:

16,607489

39,596317

27,687,114

36,795,429

I. DATORII COMERCIALE, din care:

12360,675

33303330

12,208,902

17427449

1.1. Furnizori combustibilfgaze naturale)

10,099,515

28,040,331

7468,057

1,824,885

12. Furnizori reparații, alte servicii,investiții

2,161,160

5,263,198

4,640,845

82,752

n. DATORII LA BUGETUL

1475,487

2,128,863

5.819.192

575488

Datorii

Sold ia

31.1X2015

Sold Ia 31.1Z2816

Sold la

31.12.2017

Sold la

31.120018

î

î

2

3

4

CONSOLIDAT

HI DREPTURI DE PERSONAL

486389

349,984

366364

439,029

IV. ALTE DATORII

2384338

3,692,199

9,292/156

17353,163

V. CREDITE

0

0

0

0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-crcditor), calculata ca raport intre sold mediu furnizori sl achiziții de bunuri, ponderat cu nr zile 365, este intr-o evoluție nefavorabila, corelat cu deficitul de cash flow cu care s-a confruntat

întreprinderea publica:

Viteza de roti ie a credltelor-furnizori

31.12.2015

314X2016

31.12.2017

31424018

Număr zile zile in care este asigurata plata unui ftimlzor-creditor

36

48

64

34

Viteza de rotație a creditelor furnizori semnifica respectarea, in general, a termenelor de scadenta contractuale, pentru furnizorii de valori mici iar la furnizorii de gaze naturale si energie electrica s-a recurs la încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plata a datoriilor.

Un lucru notabil este faptul ca s-a reușit ca la finele fiecărui exercițiu financiar sa nu se înregistreze

2. Analiza performantei economice:

INDICATORI

2015

2016

2017

30414018 *

BVC

Rillit

BVC

R lll it

BVC

Realizat

BVC

Realizat

VENITURI TOTALE

80,698392

77073367

87,129307

77338341

9234637»

77,961,783

74049318

73391389

Venituri din explc e, din care:

80,695,9»

77,137,112

87,123,407

77336387

92343.739

77,960,108

73364371

73,412356

subvenții, cf. prevederi      ile In

viaot

14019045

12,840,764

13,422493

12,317028

12.789,888

12374364

10301335

9389.185

transferuri, cf. prevederilor leg s tn ta itsume pentru acoperirea pierderilor populație)

18,183,933

11774,782

14317.980

14303077

19,127022

15366391

19,967019

19339.186

Venituri financiare

3036

1I8A54

3300

2034

2019

1375

10347

178332

Venituri extnxmfinare

0

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI TC ALI

82079035

ci

89361044

82,060420

90372384

79001332

82346375

78,078078

Cheltuieli do ^xplofltty^r din car#

B2O77.333

82393063

89.975.044

82077001

90,663,153

79,799,169

82329390

78064036

Cheltuieli cu bunuri d servicii

69,70416

70021,923

71029352

67.726,1»

74.436,606

63,496347

67304,197

63,978366

Cheltuieli cu impozite, taxe si vixamlate asimilate

279010

292,754

281328

1393338

1,720364

1073070

1,020337

UI ,142

ChdtuieJicu personalul, din care:

11386385

11328330

11091349

11,428019

12,275347

12.038374

13,289328

12369359

Cheltuieli de natura j     all

8.836000

8333,728

8.920387

8.920356

9392.125

9.415359

12.290198

11,639393

cheltuirii cu salariile

8043.988

6346013

8383367

8866,741

9471388

9358332

11365.414

11030074

bonusuri

10012

8313

36020

33.315

120337

156327

624 784

609019

Cheltuirii aferenta

343371

340,780

356360

333073

304,025

278375

423343

394,794

INDICATORI

2015

2015

2017

30.11.2018*

BVC

Rillzat

BVC

Reali it

BVC

R sil

BVC

Realizat

contractului de mandatai a altor organe de conducere si control, comUU ii comitete

Cheltuieli eu contribuții datorate do i cofelor

XI864I4

XI324*2

231*402

XI74490

2379397

2344440

576487

535472

Aii chab dl de exploalnro

1.441424

752.738

647L4W

1429488

2430436

2390378

9)5327

665469

ChetatieU financiaro

2400

6497

«400

3419

943)

XM4

16386

144*3

ChfttwteH ctfrooniiDtttt

0

0

0

0

0

0

0

0

REZULTATUL BRUT (nroOt/nterdere)

*34*343

•5426493

■Țwnt»

•4,722479

1473495

*134*449

•849645*

•4486489

IMPOZIT pe PROFIT

0

0

0

0

0

0

0

0

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din con:

886.980

308461

6427.700

1435484

6470400

480457

1.935451

Alocații de In buget

0

0

4457400

1411460

X760400

423426

1435400

1 LTUU PE IU tnv estrm

886380

308361

1429309

«427.700

6470400

480457

1435351

DATE DE FUNDAMENTARE

0

6

Nr.de personal prognoza! la finele anului

342

353

35$

354

355

341

341

334

Nr.medlu de salariați total

333

344

355

342

355

336

341

324

Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persounA) detenții a pe baza cheltuielilor de noturA salariate

2379

2445

2,085

Xl«l

2423

2496

2482

X973

Câștigul mediu tun pe salariat dcteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (tei/persoanAI

2477

2443

2485

XI61

2423

2496

2466

239*

Productivitatea muncii In unit valorice pe total personal mediu (mii feifoetsoenA)

227

224

245

226

260

232

217

227

Productivitate muncii tn unltfiți fizice pe total penonolmetfiu (cantitate produse finite/persoanU

«17

«25

«63

«32

672

«05

158

166

Cheltuieli totate la 1000 lei venituri totale

1427

1466

1433

1061

983

1424

1,115

1461

W restante

0

O

0

0

0

0

Cn ife restante

6

1X579422

22.017400

26455498

23.142400

5394,645

*Mentiune:confbnn BVC rectificat an 2018. pierderea bugetata pe întreg an este de 14.760.281 lei, esdmandu-se o pierdere efectiva de 9.037330 lei.

Indicatori

Pondere In total cifra de afaceri an 2015

Pondere In to I dfn ie afaceri an 2016

Pondere în total cifra desfaceri an 2017

Piața de desfacere

Venituri din vânzarea en.electrice

45.48

46.78

46.03

Energie electrică produsă în cogenerare si vanduta la bursa OPCOM, in cadrul tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua UrmatoarefPZU)

Venituri din vânzarea en. termice

52.55

51,26

52.06

Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau

Venituri din alte servicii

1.98

1.96

1.91

Prestări servicii diverse :chirii,exploatare hidrofoare, taxe debransare,taxe avize amplasamentele.

TOTAL:

100

100

100

Veniturile din energie electrica sunt afectate direct de:

-influente asupra volumului producției datorate indisponibilizarii instalațiilor de producere energie electrica din motive tehnologice precum si restrictionarea producției in perioada de vara;

• Influente asupra valorii producției datorata volatilității prețului energiei electrice vândute la PZU coroborata cu scăderea graduala a bonusului unitar pentru energia electrica obtinuta din cogenerare de Înalta eficienta.

Veniturile din energie termica sunt direct influențate de următorii factori:

-influente asupra volumului producției datorate sezonalitatii (vara/iama),temperaturilor exterioare (iama/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade), numărul de Întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice,numărul de Întreruperi in furnizare datorate surselor de producere (tari>ina,cazane) si a punctelor de transfonnarefpuncte termice) a energiei termice, durata întreruperilor in furnizare menționate anteriorfeste direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare i medierii acesteia),cererea de energie termica din partea consumatorilorfconsutnatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in funcție de nevoi.

-influente asupra valorii producției prin practicarea unor preturi ale energiei termice aprobate de către autoritățile competente pe baza unei metodologii care permite recunoașterea parțiala a cheltuielilor asociate producerii energiei termice si acceptarea in prfit numai a pierderilor tehnologice recunoscute in bilanțul energetic, pierderi care sunt mult sub nivelul celor reale; acest lucru conduce implicit Ia obținerea de venituri din prestarea serviciului public de Hvrarea energie termice la prețuri/tarife reglementate către consumatori mai mici decât costurile pe care le implică aceste activități, astfel încât se înregistrează pierderi din prestarea serviciului public.

Veniturile din subvenții centru acoperirea diferentelor de oret sl tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit arf.3 alin(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**)^irr.26 alln(2)lit.a) din 0.M.D.RA.P70.M JF.P nr.1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si Contract de delegare încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACÂU sunt fundamentate pe baza prețului local de facturare si a prețului total aprobat, după cum urmeaza:

Nr. cri.

Tip utilizator

Preț loca! In rigoare

cf. H.C.L.

365/29.1X2016 (lei/Geal)

Preț tocul aprobat C&H.C.L, 160/27.04X818 si 19202403018 opUcabU de fa 0140X018 Ori^rel)

Ld(faraTVA)

1

Preț tocai de facturare populație

124.87

18138

2

Subvenție unitara-consumatori racordați la rețele de transport

94.46

94.46

3

Subvenție unitare -consumatori racordați fa ratele de distribuție

155.60

155.60

4

Subvenție unitara -consumatori racordați fa rețete de distribuție-centrate termice de cvartal

19033

19033

Veniturile din subvenții sunt influențate de: -creșterea /scăderea producției fizice;


-modificarea prețului local de facturare si a prețului total aprobat , cu mențiunea ca stabilirea prețului local de facturare către populație este atributul direct al autoritarii publice;

Veniturile ^roransfcntri reprezentând sume i»ntni_ acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție. transport distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat conform prevederilor art 5*2 alin (1) din O.G. nr. 36 /2006 (*actua’izat&*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**) , art.26 alin(2)lit.b) din OM.DJLA.P./O.M.EP nr.1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si Contract de delegare încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP SA3ACĂU,acopera diferența dintre veniturile totale din energie termica si costurile asociate, care sunt mai mari decât veniturile.

Nr^rt

Indicatori

U.M.

An 2015

An2016

An 2017 1

30.113018

1

Preț unitar mediu

Lei/Gcal

295

295

295]

307

2

Cost unitar mediu

Lei/Gcal

465

476

4931

623

3-1-2

Pierdere     unitara

medie

Lri/Gcal

-170

-181

-198

-317

Puncte termice-pierderi in unitati fizice

Pierdere reafa-Gcal

Pierdere admisa-Gcal-

An

Energie termica sub forma de apa fierbinte livrata la gardul centralei

totala, din care:

pierdere transport

pierdere distrib

totala, din care:

pierdere transport-cfBilant energetic 19,74% pana 1830.063018 2340% începând cu 014)73018

pierdere dlstribxfBifant energetic 1643% pana la30.063018 2536% începând cu 014)73018

AN 2015

211,70132

102,933.77

53,07833

49,855.44

65,14X19

41,789.82

2335X37

AN 2016

211,921.05

106,09010

62,873.68

43,216.42

63,763.97

41,83332

21,930.75

AN 2017

213,795.98

110,000.41

67,947.50

4X05X92

64325.57

42303.33

22,02X25

01.01-

30.11.2018

169,190.48

8539936

4930838

35,490.98

55,67132

3532430

20,147.02

Centrale termice-pterderi in unitati fizice

Pierdere reala-Gcal

Pierdere admlsa-Gcal

An

Energie termica sub forma de apa fierbinte livrata fa gardul centralei • PT

totala, din care:

pierdere transport

pierdere distrib

totala, din care:

nierdere dlstrib-12,1% cfBilant energetic aprobat in

pierdere distrib-253% cfBilant energetic aprobat m

Pierdere reala-Gcal

frdere dmisa-Gc

2017

2018

AN 20)5

15,804.63

5,68289

0.00

5,682.89

2,480.65

1480.65

0.00

AN 2016

12,92074

4.141.20

0.00

4,14140

1,97733

1.97733

0.00

AN 2017

10,42934

3,792.34

0.00

3,792.34

1.49735

1,497.85

0.00

01.01-

30.11.2018

9393.63

2,456.88

0.00

2,456.88

1,44135

0.00

1,44135

Analiza cheltuielilor

Asa cum se observa, cheltuielile cu combustibilul dețin ponderea majoritara in total costuri iar analiza in perioada 2015-2018 indica faptul ca valoarea cheltuielilor înregistrate a fost influențată de cantitatea fizica consumata si de prețul gazelor, conform contractelor încheiate si a modificărilor legislative in domeniu, puterea calorifica medie fiind relativ constanta.

«mii


propriu si mai puțin cu ierți , fiind limitate la menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport șl distribuție a agentului termic, In condiții minime de siguranța In funcționare precum si cheltuielile cu mentenanta preventiva si alte intervenții la turbina in


Analiza țhtitoWoLquMrapiwNl


In anul 2018, prețul gazului pana la 01.09.2018 a fost de 121,47 lei/Mwh iar ulterior 153 lei/Mwh.

Indicator

UM

Realizat 2015

Realizat

2016

Realizat

2017

Realizat

30.114018

Gaze naturale

MWh

492^71

497,018

466,953

423,033

Preț mediu combustibil

lei/MWh

125.41

117,43

115,82

131

Putere calorifica medie (PCS)

MWIOOOmc

10.56

10,67

10,72

10,82

Coef. global de utiliz. a comb.

%

87.62

87,09

86,08

89,92

rielile cu întreținerea si reparațiile au fost executate in cea mai mare parte cu personal

cogenerare.

Nr.crt

Indicatori

An 20*5

An 2016

An 2017

30.114018

1

Cheltuieli cu materiale si piese schimb pentru reparații

385,278

291,785

239,012

275,828

2

Cheltuieli cu reparații efectuate de terti

454,480

293468

640,155

611350

Creșterea substanțiala a cheltuielior cu reparații efectuate de terti in anul 2017 se datoreaza necesității unor intervenții la turbina in cogenerare, datorate defecțiunilor tehnice si nefuncdonarii turbinei in perioada aprile-mai 2017 si noiembrie-decembrie 2017.

INDICATORI

Realiz

2015

Realizat 2016

RiUzat

2017

I Iz

30.114018

Cheltuieli cu personalul, din care:

11328350

11,428,019

12,038474

12369359

Cheltuieli de natura salariate

8,855,728

8,920,256

9,415,259

12,256,289

Cheltuieli aferente contractului'de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

340,780

333,073

278375

394,794

cheltuieli cu asigurările șl protecția sociala, fondurile speciale și alte obligații legale

2,132,042

2,174,690

2,344,440

535,472

Nr. de personal prognozat la finele anului

353

354

341

324

Nr.mediu de salariaț) total

344

342

336

324

Câștigul mediu lunar pe salariat (îei/persoană) determinai pe baza cheltuielilor de naturii salariate

2,145

2J61

2,296

2,973

Trebuie precizat ca , la data începerii activitatii societarii respectiv decembrie 2014, salarii e personalului (cu mențiunea ca, in proporție de peste 95% personalul angajat era cel existent la fostul operator SC CET SA Bacau) erau la nivelul anului 2008, limitate la salarii de baza, fora alte bonusuri sau bonificatii(exclusiv tichete de masa, tichete vacanta).

In următorii ani, posibilitatea acordării unor creșteri salariale a fost limitata numai la creșteri ale salariilor care se situau sub nivelul salariului minim brut pe economie, întrucât nu se respectau obiectivele de politică salariată stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, asa cum se prevede în O.G. nr. 26 /2013(*actualizată*)privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritar.

Astfel, societatea s-a confruntat cu o fluctuație de personal in sensul încetării CIM personal calificat, autorizat pe diverse domenii si cu experiența crescută in exploatarea instalatiilorfoperatori epurare chimica, inspector SSM, șefi tura exploatare electrica, electricieni exploatare, economiști, ingineri, lăcătuși, sudori care pe fondul nemulțumirilor legate de oferta salariata foarte limitata, s-au orientat spre alte locuri de munca, mai bine plătite.

Consecințele plecării din unitate a unul număr mare de personal specializat sunt deosebit de grave, cu repercursluni ce pot aparea in asigurarea siguranței in exploatarea instalațiilor si echipamentelor de producere, mai ales pe fondul unui de ficit de personal specializat in domeniu, existent pe plata de munca. Redăm si structura pe transe de venit se prezintă astfel, la ianuarie 2018:

TRANSE VENIT

NUMĂR PERSOANE

% in total personal

0 -2000

197

57.43

2001-2500

64

18.65

2501-3000

43

1254

3001-3500

11

321

3501-4000

12

3.50

4001-5000

10

232

5001-6000

4

1.17

7001-8000

1

0.29

8001-9000

1

029

TOTAL

343

100


Abia începând cu anul 2018, LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018 a permis majorarea cheltuielilor de natură salariată la operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent

La data de 31.12.2017, Thermoenergy Group SA Bacau nu înregistrează datorii restante iar pentru anul 2018 THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a programat indicatorul Plăti restante cu valoarea „0”.

In aceste condiții, cu acordul acționarului. Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a aprobat prin Hotararea nr.471/22.022018 creșteri salariale.

Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2

Nr. crt

Indicatori-Certiflcate bioxid de carbon EUA

U.M.

An 2015

An 2016

An 2017

An 2018

1

Număr certificate alocate

bucăți

73.494

54.929

46.085

22364

2

Număr certificate necesare

bucali

83.133

84.125

78.376

67.794

3

Număr certificate cumpărate

bucăți

10.000

30.000

20.000

6.700

4

Număr certificate de achiziționat

66.794

4

Valoare certificate cumparate/de achiziționat

lei

368707

731.004

1.297.499

7.500.000

5

Evoluție preț mediu certificat

Eur/certif

735

5,36

6,92

_

Achiziționarea certificatelor EUA s-a concentrat de regula pe trimestrele 4 an curen si trim 1 an de conformare, din motive financiare, criteriul pret/certificat fiind cel existent pe piața la acei moment; fluctuațiile preturilorfiind specifice tranzacțiilor pe bursa.

Ținând cont de faptul ca pentru anul 2018, alocarea gratuita de certificate s-a redus pe fimdul neindepiinirii condițiilor de calificare (nerealizarea producției in anul 2017), este necesar a achiziția unui număr mai mare de cerificale, respectiv 77.524 si la un preț substanțial majorat fata de anii anterior, piața EUA devenind supervolatila, in principal din cauza Brexit. De menționai ca la aceasta data prețul a depășit 25 Euro/EUA.

Activitatea de recuperare a creanțelor

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, la nivel de societate s-a implementat Procedura Operaționala privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, care prevede parcurgerea următoarelor etape:

1 .Lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informați prin notificare conform ari. 1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat

 • 2. Clientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactat! telefonic si la sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentării plăților pana la achitarea debitelor.

 • 3. Se inceaica obținerea de angajamente de plata, se trimit Invitații la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoașterea debitului si acordarea de aman e sau eșalonare la plata, in funcție de posibilitățile financiare ale clientului;prin concilieri se stabilește modul de stingere al datoriei și termenul de plată;

 • 4. Pentru clientii care nu se prezintă la conci'ieri Compartimentul Recuperări Creanțe va emite Somație de plata, trimisa prin scrisori cu conținut declarat si confirmare de primire, prin care clientii sunt somați sa achite debitul in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;

 • 5. Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat condițiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Convenția de eșalonare la plata, se Informează Conducerea Societarii, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.

fi.Compartimentul Recuperări Creanțe va centraliza, va transmite către conducerea societarii si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor in urma acțiunilor întreprinse, respectiv in urma emiterii somației de plata cu conținut declarat si confirmare de primire.

Î.Conducerea societarii va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociațiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperări Creanțe inaintand către Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru acționarea acestora in instanța;

La data de 31.1X2018 soldul creanțelor neincasate, cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2018 este de 1.961.841.74 lei reprezentând:

1) 42 ASOCIATE DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.316.160,54 lei, din care:

15 cu debite peste 25.000 lei,         însumând val de 1.194.812,49 lei

6 cu debite cuprinse intre 10.000 lel-25.000 lei, insumand val. de 84.656,47 lei 3 cu debite cuprinse intre 5.000-10.000 lei, insumand vaL de 19.700,80 lei 18 cu debite cuprinse intre 0-5.000 lei,     insumand vaL de 16.994,53 lei

146 asociații cu debite OM, insumand vaL de Olel

2 asociații in credit             insumand vaLde   -3.75 lei

2) 748 CLEENTI INDIVIDUALI (din total 6.997)  => 407.646,58 lei, din care:

344 cu debite > 100 lei, insumand val. de 400,618,19 lei


69 cu debite cuprinse intre 50-100 iei,

160 cu debite cuprinse intre 10- 50 lei,

175 cu debite cuprinse Intre 0-10 lei,


insumand val. de 4.917,32 lei insumand vaL de 4,548,81 lei insumand vai. de 558,68 lei


5.955 cu debite


0 lei, insumand vaL de 0 lei


294 dienti in credit


insumand val. de -2 996,42 lei


 • 3) 14 AGENT! ECONOMICI (din total 285)    = 237376,07 lei, din care:

 • 1 cu debite peste     / 0.000 iei,   însumând val, de 229.647,41 lei ^CETBC

0 cu debite cuprinse intre 5.000-10.000lei, însumând val de 0 lei

 • 2 cu debite cuprinse intre 1.000- 5.000 lei, insunumdval.de 7.605,69lei

11 cu debite cuprinse intre 0-1.000 lei, insumandval.de 126,83 lei 267agenti economici cu debite Olei insumandval.de Olei

4 agenti in credit             însumând val de -3,86 lei

 • 4) 1 UNITA TI BUGETARE (din total 30)   «   65835 lei,

TOTAL =         1361341,74 Iei

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, in anul 2018, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfasurat următoarele activitati, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01:

S-a adoptat măsură conform careia, lunar, pe facturile de energie termica clientii sunt atenționați cu Notificare - somație de plata conf. ait.1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depășit.

 • 1. ASOCIAȚII DE PROPRIETARI:

Lunar sunt contactări telefonic reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari care au debite intre 5.000 si 10.000 lei pentru urgentarea plăților către THERMOENERGY GROUP SA.

J Compartimentul Recuperări Creanțe a analizat si incadreaza un număr de 24 asociații de proprietari (cu debite >5.000 lei din totalul de 190 asociații) ca sl asociații debitoare constant iar pentru toate asociațiile de proprietari cu debite restante la 31.123018 in număr de 42 asociații s-a incearcat urgentarea plăților prin contactarea telefonica a acestora si deplasarea la sediul acestora.

J Compartimentul Recuperări Creanțe a intocmit sl predat către Compartimentul Juridic, un număr de 19 dosare pentru asociațiile debitoare cu debite restante asociații care nu au confirmat debitul restant si asociații care nu s-au prezentat la conciliere pentru a justifica motivele de neplata, in vederea depunerii in instanța a cererii de chemare in judecata după ce anterior aceste asociații au primit Somații de plata cu conținut declarat si confirmare de primire.

✓ In caz de neplata a debitelor restante asociațiile vor primi somație de plata cu continut declarat si confirmare de primire, se vor întocmi dosare de recuperare si vor fi predate Compartimentului Juridic conform Procedurii Operaționale PO-02-REC-01 (pana in prezent s-au întocmit 5 rânduri de dosare consecutive conform procedurii, acelorași asociații debitoare constant).

 • 2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENITE DE FACTURARE

Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat si constatat ca un număr de 344 clienti individuali (din totalul celor 748 clienti cu debite restante ) sunt debitori in mod constant avand debite > 100 lei, carora le-a întocmit anterior 3 seturi de dosare consecutive de recuperare pentru fiecare client (in anul 2016 s-au intocmit un număr total de 619 dosare de recuperare, in anul 2017 s-au intocmit un număr total de 652 dosare de recuperare iar in anul 2018 s-au intocmit un număr total de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante).

In prezent din numărul total de 6.997 clienti individuali avand convenție individuala de facturare, un număr de 6349 clienti si-au achitat integral debitele restante.

Compartimentul Recuperări Creanțe a intocmit in anul 2018 un număr de 560 dosare de recuperare pentru clientii Individuali care au debite restante reprezentând facturi emise pana la data de 31.12.2017 si neachitate in termenul scadent avand valoarea de 252.05232 lei.

In prezent conform Procedurii Operaționale se contactează telefonic si se trimit invitații Ia conciliere tuturor ctientilor individuali cu convenție de facturare a căror facturi au termenul scadent depășit mai mare de 180 zile.

 • 3. AGENTI ECONOMICI

Lunar se continua măsură prin care sunt contactați telefonic agenții economici pentru a achita debitele restante la energie termica si electrica.

 • 4. UNITATI BUGETARE

In general unitățile bugetare (in număr de 30), isi achita lunar facturile de energie termica, in condițiile unor debite restante sunt sunate telefonic iar acestea sunt încasate in cel mai scurt timp posibil.

Jetalierea cu soldul creanțelor pe categorii de clienti se

prezeinta astfe

î

Nr crt

Denumire

Categorie client

Sold Total la 31.124018 pir. facturi ni ip

la 31.1X2018

din care Sold Restant la 31.124018 ptr. facturi emise pana la 31.104018

din care SOMAȚII PLATA

din care INVITATA CONCILIERE

din care SUME IN INSTANȚA

din care SUME IN EXECUTARE SILITA

1.

Asoc.de propr.

2.054.968,2

1316.1604

530426,8

1.056.066,02

18.434,75

679.763,08

2.

Clienti individ.

893.611.89

407.64648

0

67.750,75

18.444,73

102.660,67

3.

AgEcon.

808.08937

237.3764)7

0

1433^8

0

0

4.

UnBug.

185.656,90

65845

0

0

0

0

TOTAL

3J> L3264

1361341,7

5304263

1.125.70 #

36.879 18

782.423,75

 • 5. GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD (EXTRASE DE CONT).

Conform prevederilor legalejn cadrul activității de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont ctientilor. Gestionarea, expedierea .primirea răspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanțe.

S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATO1

R -Grad de încasare Total In anul 2018 pentru perioada 01.01.2018-31.124018

Nr. crt

DENUMIRI

CLIENT

Sold la 0L014018

Valori Facturate In anul 2018

Valori Inc ate fa anul 2018

Sold la

31.124018

Grt Incaș. 2018%

Grad Incaș. Cam.%

DMIC

• zile

1.

j octeții

1.773507.12

6629.687J7

6348226.47

2.05436842

95,75

7535

113.14

2.

Agenti Ec.

897.942J7

36.183.05345

36441906,95

808.08947

10045

97,82

8.15

3.

Clienti Indiv.

734.82440

5.45830537

529952034

893.60933

97,09

8557

59.76

4.

Unit. Buget

18.892,10

8339.85341

8.173.088.71

185.65630

98,00

97.78

8.13

TOTAL

3425.16649

5641030140

56.093.74247

3342424,62

99,09

_

2542

Grad de Încasare - Încasări in anul de referința 2018 X 100 = 99.09 %

2018 Facturi emise in anul de referința 2018

Grad de încasare = încasări in anul de referința 2018 X 100 = 93.43 %

2018 Cumulat Sold inițial creanțe 2018+ Valori Facturi emise in anul 2018

Durata medie de încasate = Sold final creanțe în 2018________X365 = 25 zile

a creanțelor in 2018 Valori facturi in 2018 inclusiv TVA

Cap. 3 Planul de administrare 2019- 2022 (obiective si masuri)

Obiectivele planului de administrare sunt fundamentate pe analiza situației actuale a Societății Thermoenei ;y Group SA, precum și a oportunităților, riscurilor și a evoluției previzionale a economiei și pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății.

3.1. Misiune, viziune șl valori

Misiunea Societății

Misiunea Societății Tbetmoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății

 • •  eficient#

 • •  credibilitate

 • •  profesionalism

 • •  tranparenfă

 • •  dezvoltare durabil#

 • •  calitate

3J. Plan administrare 2018 - 2022 (Obiective si masuri)

In urma analizelor efectuate, principalele obiective ale Consiliului de Administrație pe perioada mandatului 2018-2022 sunt cele din Planul de administrare (Tabel 1). Tot in Plan sunt prezentate si principiile si masurile avute in vedere pentru realizarea obiectivelor.

plăti restante.


PLAN DE ADMINISTRARE Thermoenergy Group SA Bacau

Nr crt

OBIECTIVUL

PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

1

Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase

-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020.

-Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)

2

Dezvoltarea pieței, prin atragerea cli itilor deserviți de alte instalații locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noneiatici prin intermediul UAT Bacau

- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului

-Promovarea celor mal bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbin lățirea continuă a calității serviciilor și produselor

3

Creșterea eficientei energetice prin promovarea cogenerarii de înalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.

- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combin cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

4

Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură in rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurării utilizării integrale a capacitatii termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau

-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investiții in infrastructura, finanțate din fonduri europene si fonduri naționale nerambursabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice.

-Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă ta scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic.

-Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de intervenție ta urgențe și sesizări.

5

Creșterea producției de rgie electrica cu 25 % pana la finele mandatului

- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW

Nr. crt

OBIECTIVUL

PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

• Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup

6

Creșterea eficientei economice a activitatii societății

-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile legale in vigoare

-Asigurarea unui cash- flow operațional echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe {îmbunătățea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea plătii datoriilor in termen scadent

-Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economic,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu ținta in minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor

-Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație;

-Creșterea activității investițiooale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual

7

Creșterea eficacității actului de administrare și conducere

-Aplicarea principiilor de guvernantă corporativa, în special și fără a se limita la transparenta decizionali

-Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.

-Dezvoltarea capabîlităților de raportare si control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.

8

Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu

-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și

Nr. crt

OBIECTIVUL

PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

foita de munca corespunzătoare

nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr.

-Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performantei în muncă și crearea unei culturi a învățării

Cap 4 Planul de management al Societății Thermoenergy Group SA

Scopul acestui plan de r inagemcnt este să asigure implementarea eficientă a orientării strategice a societății în ceea ce privește modernizarea și dezvoltarea durabilă a funcțiilor instituționale, operaționale și financiare ale societarii pentru următorii arii.

Planul de management detaliat este prezentat în forma tabelară și prezintă masurile asociate direct obiectivelor Consiliului de Administrare al societății. Se regăsesc deasemenea si masuri suplimentare, specifice, care vin in sprijinul realizării obiectivelor. Sunt specificate termenele de realizare propuse precum si directorul executiv responsabil de realizarea măsurii. Sunt masuri care, in mod evident, presupun colaborarea si implicit Împărțirea responsabilităților. Deasemenea, masurile ce sunt de natura aplicării competentei hnice vor fi delegate după aprobarea Planului de management Inginerului Sef (nu s-a repartizat direct el fiind sub CIM).

Planul de management prezent trebuie considerat ca fiind un document dinamic care va suferi actualizări și modificări pe baza rezultatelor implementării sau ca urmare a schimbărilor instituționale, financiare și operaționale care pot influenta activitatea societății. Considerând elementele prezentate mai sus, ca o regulă generală, planul de acțiuni va fi ajustat la fiecare 6 luni.

în elaborarea pianului de management s-a ținut seama de indicatorii de perfbmanță ai serviciului de alimentare cu energie termică stabiliți prin regulamentul serviciului.

PLAN DE MANAGEMENT Thermoenergy Group SA Bacau

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

TERMEN

RESPONSABIL

Ol Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare ?i cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase

 • 1. Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020.

 • 2. Conformarea la Directiva 21Q/75AJE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) 3A4entinerea tuturor autorizațiilor pe linie de mediu

4. Monitorizarea evoluției pieței de EUA si găsire unor soluții de finanțare a necesarului de EUA pentru conformarea activității aferente anului anterior

Permanent

Permanent

Permanent Anual

DG

DG

DG

DG+DC+DF

02 Dezvoltarea pieței, prin atragerea clientilor deserviți de alte instalații locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului

 • 1. Determinarea Consiliului Local in a decide racordarea la sistemul public de alimentare cu energie termica administrat de către Thermoenergy Group SA a tuturor imobil or aferente serviciile deconcentrate ale autorităților centrale si locale, precum si a altor imobile

 • 2. Realizarea/ achiziționarea unui sistem in igi t de măsurare, facturare și plată, bazat pe tehnologii modeme de transmisie de date și opțiuni on-line de plată

 • 3. Reproiectarea politicii de marketing si Scientizări i activitatii de implementare a acesteia

 • 4. Revizuirea și îmbunătățirea procedurilor si timpilor de rezolvare a petițiilor primite de la clienti.

 • 5. Gestionarea contractelor/ convențiilor existente cu clienții intr-o baza unitara de date, format electronic

Permanent

31.122019

30.042019

30.042019

31.122019

DG+DC DC+DG+DF DC+DG

DC

DG+DC

03 Creșterea eficientei energetice pin promovarea cogenerarii de malta eficienta cu economie de combustibil primar de ce! puțin 10% în comparație cu producția separată de energie

 • 1. Finalizarea si punerea in funcțiune a Grupului energetic Ciclu Combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, in stransa colaborare cu UAT Municipiul Bacau

 • 2. Realizarea si punerea in funcțiune a proiectului Instalație de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau

01.102019

01.102019

DG

DG

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

TERMEN

RESPONSABIL

electrică și termică te performanta de referință respectivă.

04 Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură in rețelele de transport si distribuție 1a max. 15 % din producția de ner termica, in condițiile asigurării utilizării integrale a capacitatii termice instalate

 • 1. Realizarea unui audit energetic a sistemului de teimie a municipiului Bacău, identificarea soluțiilor de reducere/eliminare a efectelor negative asupra activității, identificarea soluțiilor de eficiență energetică, analiza volumului și resurselor implicate in activitate si optimizarea acestora

 • 2. Urmărirea implementării proiectelor de investiții ale UAT in rețelele SACET

 • 3. Crearea in structura tehnica de reparații a unui corn irtiment specializat in preluarea, monitorizarea si uter nt rețelelor de termoficare modernizate prin proiectele de investirii. Dotarea tefonica corespunzătoare a compartimentului

 • 4. Creșterea operativității In remedierea avariilor și a vitezei de reacție 1a urgențe și sesizări

 • 5. Eficientizarea activitatii de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la sc     sa

numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic.

31.122019

Permanent

31.122019

Permanent

Permanent

DG

DG

DG

DG+DC DG+DC

05 Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana te finele mandatului

1. Realizarea 1a timp si in bune condiții a Programului de mentenanta te TG 3.

X Realizarea te timp si in bune condiții a Programului de mentenanta la compresorul de gaz Eltacon

3. Realizarea studiului si implementarea soluției reieșite de schimbare a motorului aferent compresorului de gaz Eltacon, in noul regim de presiune.

Anual Annual

30.062020

DG+DC DG+DC

DG+DC

06 Creșterea eficientei economice a activitatii societății

 • 1. Abordarea corecte, fidela a patrimoniului societarii, prin asigurarea întocmirii unor situării financiare si raportări contabile cu respectarea cadrului legal aplicabil precum si obținerea din partea auditorului extern, a unei opinii favorabile, fara rezerve, asupra situațiilor financiare auditate conform prevederilor legate.

 • 2. Evaluarea corecta a patrimoniului , prin inventarierea 1a termene legale, cel puțin, a situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității.

 • 3. Monitorizarea te termenele de raportare a situațiilor financiare anuale, a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile

Anual

Anual

Permanent

DF

DF

DF DF

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

TERMEN

RESPONSABIL

legale in vigoare (activul neKl/2 din capitalul social subscris) si informarea Consiliului de Administrație in vederea luării masurilor legale ce se impun.

4. Reducerea creanțelor prin creșterea gradului de încasare a creanțelor din energie termica furnizata populației si reducerea ponderii creanțelor restante in total creanțe, prin utilizarea, in cadrul procedurii interne de recuperare a creanțelor.

Permanent

DF+DC

5. Imbunatatirea sistemului de recuperare a creanțelor si de încasare a facturilor in termen scadent de la asociațiile de proprietari prin:

DG+DF+DC

 • - o mai stransa colaborare a factorilor implicați în activitatea de recuperări creanțe cu asociațiile de proprietari in vederea identificării punctuale a clientilor rau platnici pentru a lua masurile ce se impun;

6. Reducerea datoriilor comerciale prin accelerarea ritmului de plata si reducerea ponderii datoriilor restante in total datorii, prin urmărirea plăților in termen scadent iar, acolo unde nu este posibil, prin încheierea de acorduri de eșalonare fa plata.

 • - urmărirea achitarii/compensarii cu creanțe de aceeași natura, in termen scadent, a datoriilor fiscale către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sanatate si bugetul local;

 • - optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb) cu finalizare in încheiere de contracte cu termen de plata scadent cat mai relaxat, in condiții avantajoase de preț;

 • - menținerea unor relații principiale, de buna colaborare cu partenerii comerciali, in sensul respectării pe cat posibil a termenului scadent de plata iar in situația in care acest lucru nu este posibil, sa se încheie acorduri de plăti eșalonate agreate de către fumizori/creditori;

Permanent

DG+DF+DC

• urmărirea la termene de raportare legala a realizării indicatorului Plăti restante in termenii programați.

7. .Fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza unor estimări cat mai realiste a veniturilor si cheltuielilor, corelate cu programele de productie,planul de achiziții si planul de investiții, politica salariala , programul de reparații, cerințele legale

Anual

DF+DG

pentru mediu si securitate in munca, etc.

8. Monitorizarea la termene legale a execuției indicatorilor cuprinși in bugetului de venituri

Permanent

DF+DG+DC

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

masuri de realizare a obiectivului

TERN N

RESPONSABIL

si cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizatea cheltuielilor, si nutimizirea veniturilor, implicit obținerea unui rezultat economic concretizat in diminuarea pierderii, spre obținere de profit, corelativ cu termenii contractului de delegare a serviciului public;

 • 9. Aplicarea politicilor si principiiilor contabilității de gestiune aprobate la nivel de societate care sa asigure înregistrarea separeifi a activităților desfășurate si sa se elimine orice posibilă compensare încrucișatfi, la elaborarea documentației pentru stabilirea tarifelor de transport si distribuție a energiei termice, pe baza metodologiei de calcul elaborată si aprobată de către autoritățile competente;

 • 10. Creșterea ponderii investitionale din venituri proprii in fiecare an cu 2%.

Anual

Anual

DG+DF+DC

07 Creșterea eficacității actului de administrare și conducere

 • 1. Menținerea certificării Sistemului integrat calitate-mediu-securitate ocupationala. impl mentarea Sistemului de Control Initem Managerial

 • 2. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Realizarea Evaluării de risc si aplicarea tuturor sistemelor de control (CFG, CRP) precum siauditarea tuturor activităților si fimctiilor societarii

 • 3. Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.

 • 4. Implementarea Codului de etica al societarii

 • 5. Evaluarea necesarului de hardware și software si proiectarea si implementarea unui sistem integrat de m m nent

Permanent

31.122019

Permanent

01.022019

30.062020

DG

DG+DF+DC

DG

DG

DG+DF+DC

08       Eficientizarea

procesului de producție prin asigurarea cu forța de            munca

corespunzătoare

 • 1. Elaborarea si aplicarea unei strategii de racolare de forța de munca calificata ( studii medii si superioare) care sa răspundă necesităților societarii

 • 2. Reproiectan si modificarea structurii actuale de personal astfel încât sa răspundă necesarului de forța de munca specializata aplicata noilor tehnologii implementate si nivelului tehnologic actual

- creșterea eficientei generale a societății, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societății;

-asigurarea unei forte de munca optima din punct de vedere al calificării si nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tanar,

-respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca in ce privește plata

30.062019

Permanent

DG

DG+DC+DF

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

TERMEN

RESPONSABIL

drepturilor de personal;

-aplicarea unei politici salariate, in limitele oferite de cadrul legal,prin care sa se asigure o motivare din ce in ce mai atractiva a personalului, pentru a nu afecta buna funcționai a societății, prin nugratia personalului tehnic de specialitate indispensabil către alte locuri de munca bine plătite

-implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care sa conduci la un mediu favorabil performantei in munca si crearea unei culturi a învățării;

-promovarea responsabilității si răspunderii profesionale. .

Cap 5 Indicatori și criterii de performanță

Indicatorii si criteriile de performanta răspund cerințelor legale si necesităților specifice activitarii societății. Sunt prezentați tabelar si au caracter SMART. In tabel se evidențiază atat indicatorii si criteriile de performanta aferenri activitatii si responsabilităților Consiliului de Administrație al societarii cat si cei ai directorilor executivi.

Indicatorii de performanta vor fi negociati cu reprezentanții AGA, in conformitate cu art. 30, alin.3 si 4, din OUG109/2011 coroborat cu prevederile HG 722/2016Anexa 2.

Pagina 70

Indicatori și criterii de performanță

Nt

Crt

tatuatei

ara re

UM

tete

»

2821

ten

rarasr e%

CA

DC

OF

DC

a

1

2

3

4

9

9

r

9

W

11

12

13

i

Ota da afaceri

■ ■—L ■ »    — -   »-                   *

vwnr an ensrgs Bcwca + vmzur tfin eottghctockte^sdbwBOhdte tentai

faaxfarF2D-QtoU da potoli itentenHifll

Lei

10

2

CtekMtottteteKXn toi mfari tocate

CMUeitot /«anal tetei UN»

twoa oe weiBiWif s cnctuflBt*

1-rcL54

Ui

10

a

ftatudM n nuni pes

BugaldewritodaicMtotf*

1<

UMaf omor

4

Plai «tute

Faduri ta toarne «cedări

4epririMidpta*xttO

E ddsvMti ti dudB>

1 raTflUM

%

S

Factori ai termen «catari dep Ifactori prtritex 10

BtgetdavaofaafafdMfaM-tanrtlE

%

a

VteatferotafeadetMor-dadifriMgto temea

te^WBTWddttegtariteto

Sdd iMdu dtafi&t3&5Vectod

2h

10

i

Vtadirol   ai tWumtai

Nt.aattepUlJteA«tttda

tuniznd

RrM—lafpiffWWy tei Atol prin*

2

19

a

whMtnuMmB>,ciiQcun iuuxri axate

13-

1

DA-

1

lo-

1

£»•

1

9

trate              ki^nriifitt*AaUiib pentu amn^b

ToMcomb.pt ai. T-ffotrien.T.

NatelmnitefaMtaaMetona MMi<tecoMum

ndGcri

10

10

tocsdoift to nonoe consum kăoQteta qdbo Mtutotepentai enayte

ToHaxnh. PLen.eJTotaiea e.

KHiu*iBtad»o

mMMi

10

ii

C xoi   pitedBMs^ tenia or 2%«»aiiafiBpul

SET aaeentlSETe» anterior >U

StafeoctaW   SET

%

12

MuMrdecoaterttefraMrniwro pe an, panta procedate <to~ ații

AfamaCAPeiCNSC

SCNțCNSC

nt

13

F pu 100% In tocmen legai tapeite admteooctetefi

țtpriairtateitopi în mate

a fI

KqgBQa cb aorana 0 pesMor

IK