Hotărârea nr. 114/2019

Hotărârea nr. 114 din 29.03.2019 privind aprobarea schimburilor de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere de către MOVILEANU LAURA ELENA, ANDRIES IONUT, STOICA SORINA MIRONITA cu locuințe vacante și încheierea de contracte de închiriere.


zz / / z rz/z ////// / < ■ ^Ozzzrzzz


HOTĂRÂREA NR. 114 DIN 29.03.2019

privind aprobarea schimburilor de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere de către MOVILEANU LAURA ELENA, ANDRIES IONUT, STOICA SORINA MIRONITA cu locuințe vacante si încheierea de

9                               9

contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererile nr. 42514/ 02.11.2018, nr. 16055/ 03.01.2019 si nr. 18620/ 06.02.2019 ale

7                                                                        9

solicitantilor schimburilor de locuință;

9                                                                                    5    7

-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri nr. 1914/21.02.2019 prin care sunt aprobate schimburile;

-Referatul nr. 90107/ 11.03.2019 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimburilor de locuință pentru tineri, destinate închirierii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2832/ 14.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2833/14.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 461/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 462/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 463/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 464/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 52/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 15 alin. (17) - (19) din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2), ale art. 1763 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 -Codul Civil republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

9

ART. 1. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna MOVILEANU LAURA ELENA in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145044/ 12.01.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau,

ap. 12 și locuința vacantată situată în Bacău .

ART. 2. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre domnul ANDRIES IONUT in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145184/20.03.2014, ce are ca obiect locuința situata in Bacau,                                   si locuința

vacanta situata la adresa din Bacau,

ART. 3. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna STOICA SORINA MIRONITA in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145385/ 09.03.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau,

si locuința vacantată situată în Bacău

ART. 4. Se vor încheia contracte de inchiriere cu noile suprafețe locative pentru doamna MOVILEANU LAURA ELENA, domnul ANDRIES IONUT si doamna STOICA SORINA MIRONITA.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef -Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE I^E &EDINȚĂ

LIGA DINUIOANA-RAL

/

• ^3 ‘A

\ / r

bi