Hotărârea nr. 113/2019

Hotărârea nr. 113 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VII-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 11 – 12 aprilie 2019, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău

v>

(/< (f'S <'< ‘Cff/

Y< <‘a/ O Htcf/iftt/fft J'Șr/cțT"

I r tllll11 r ir 11 I T ‘TWIII III I 11 >Țl^-gqit1 -^--ME^L‘j-2!-T«W?g!jL-l^TO: :BB|IgJIUlW-2 !JL .dUMB > ‘ ■ \ Ț- ' ~ T -------

HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHIC A”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a Vil-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 11-12 aprilie 2019, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 49/ 07.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 21713/ 11.03.2019 înaintată de Asociația ”COECON GHICA” prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea celei de a VH-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu "Viitorul începe astăzi”, în perioada 11-12 aprilie 2019, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 3137/ 21.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3138/ 21.03.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 457/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 458/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 459/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 460/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. J” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctele 1 și 5 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VII-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu "Viitorul începe astăzi”, în perioada 11-12 aprilie 2019, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov” Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 6458 lei și punerea la dispoziție a Centrului de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 6458 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Asociației ”COECON GHICA”.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 29.03.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația "COECON GHICA”, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. 9Mai, nr. 104, având contul nr. _____________________ deschis la ______________, Cod Fiscal 19057164,

reprezentată prin Vicepreședinte Asociația „COECON GHICA", Profesor MATE M1HAELA,

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) Ut „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit” a” si lif’f’ si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actuaUzata , ale art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1. (1) Obiectul prezentului contract î! constituie asocierea pârtilor in vederea realizării în comun a evenimentului ” Viitorul începe astăzi”. (11-12 aprilie 2019).

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 7.178 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 6.458 lei și acces gratuit la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov" Bacău în ziua de 12 aprilie 2019.

IH. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) cu suma maxima de 6.458 lei. Suma va fi virata in contul nr.__________________, deschis la______________________, intr-

o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

Art 4, (1) Asociația "COECON GHICA", Bacău se obliga:

$

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

o Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

o Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.rnunicipiulbacau.ro, secțiunea -Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația ”COECON GHICA” isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația ”COECON GHICA” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația "COECON GHICA” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația "COECON GHICA” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fiara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația ”COECON GHICA”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații sadsfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

« isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

• face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația ”COECON GHICA”, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna știința.

Art8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

ArtlO. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația ”COECON GHICA” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”în așteptarea lui Moș Crăciun” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VLFORTA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa,

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual în scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Anexa la Contractul nr

Bugetul Concursului Național „Târgul firmelor de exercițiu - Viitorul începe astăzi” Ediția a VII-a

________ Bacău, 11-12 aprilie 2019


Nr. <rt

Denumire indicatori

Coambuțso proprie

Contribui jr

Primăria muoicipiuhiî Bacău

Vtt-J

C JlQtiMlU

P.r. Oi (RON)

ROS

' 1

«

3

*

*

1, Cheltuieli materiale pentru promovare'publicitate

1

Diplome

3CORON

but

300

1 RON

300 RON

2

Invitații.

250 RON

buc

100

23 RON

250 RON

3

Mape

'50 RON

buc

130

5 RON

750 RON

4

Rofl-up

1350 RON

buc

3

450 RON

1350 RON

5

Banner

600 RON

mp

12

50 RON

600 RON

5

Pksnte

500 RON

buc

500

1 RON

500 RON

7

Afișe

9S0 RON

mp

23

35 RON

980 RON

jjj re»

Subreta! materiale pentru promorare/publicta

_«ii      w>*"î    w.

^4-730 RON

2 Cheltuieli materiale con sura abile

1

Cartuș LEXMARK MX 317 dti (multtftmt aanalâ

542 RON

buc

j

542 RON

542 RON

2

Cartuș CANON

UOO<MF415Q MF412Q (imprimanta)

317 RON

buc

I

317 RON

317 RON

3

Cârtită HP Laser Jet P 160*5 dn (imprimantă)

317 RON

buc

1

317 RON

317 RON

Sttbtotrf

1 f.._

materiale consuraibilet L176 HONA. Cheltuieli birotică si papetârie

1

agende birou

150 RON

buc

10

15 RON

150 RON

2

Hârtie copiator A4 80 gr 500 coli top

90 RON

top

6

15 RON

90 RON

■*» J

Ecuson, cu șnur

-

200 RON

buc

100

2 RON

200 RON

4

Hârtie A4 colorată, 80 gr, 500 coEtop

75 RON

top

1

"5 RON

75 RON

5

Hârtie copiator A3, S0 gr, 500 coErtop

37 RON

top

L.

37 RON

37 RON1i Premii

| 720 RON |

..... 1 * !

10 1

j 720 RON

SubrottTpreiiiifc 72ORON

LOuU.                            JxAJlr

Total ccntribuție Primăria numidpitthri B

1

1

Total general: TJTOROiN

. 1.^ \

■ P                        . ■Vicepreședinte Astjcjațja „COECON GHICA”, Director logistic Asociația „COECON GHICA”,

ELA______________Profesor NECHITA MARIUS____________

DINȚĂ

INU

' /

'7

CONTRASEMNEAZĂ


ProfesQt Mate

PREȘEDINTE IO,


FA-SECRETARUL MUNICIPII NICOLAE - O VID LUP


BACAU IVICI


SERVICIUL CABINET PRIMAR, LUCIAN BOGDĂNEL 9