Hotărârea nr. 112/2019

Hotărârea nr. 112 din 29.03.2019 privind acordarea “Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 58 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 8.03.2019.

HOTĂRÂREA NR, 112 DIN 29.03.2019

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 58 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până

la data de 08.03.2019


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr.2609/11.03.2019, întocmit de către Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri, având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare, prin care se propune acordarea premiului de 500 lei pentru cele 58 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.2610/11.03.2019;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.2611/11.03.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 454/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 455/28.03.20*19 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 456/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l2/2016;

în baza dispozițiilor, art.45, alin.(2) lit.”a" și alin.5, art.47, art.l 15 alin.(l), lit.b) și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:


Art 1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 58 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 08.03.2019, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 4.100 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 58 de familii din Municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art. 5. Prin gri jajiecre tarul ui Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Tlâcău pentru verificarea legalității.

IEDINȚÂ


Prefectului - Jude
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU COMSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 112 DIN 29.03.2019


LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de Ia căsătorie și care au depus cerere până la data de 08.03.2019

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Adresa Ar*.. nr., sc., ap.

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data

Serie și nr. certificat de căsătorie

Nr.telefon

Observații

1.

IANCU ȘTEFAN

IANCU GABRIELA

41476/22.10.2018

2.

PĂDURARU CONSTANTIN PĂDURARU EMILIA

42821/06.11.2018

1 1

3.

NEDELCU MIRCEA NEDELCU EMILIA

43201/09.11.2018

4.

MIHĂILĂ GH1ORGHE MIHĂILĂ ANIȘOARA

43224/09.11.2018

1

5.

RUSU GFIEORGHE

RUSU MĂRIA

43384/12.11.2018

6.

ADJUDEANU CONSTANTIN

ADJUDEANU MARIA

r

43588/14.11.2018

1

7

RĂILEANU ioan RĂILEANU FRĂSINA

43658/14.11.2018

1

8

AMALIȚEI MIRCEA AMALIȚEI ELENA

43739/15.11.2018

1

9.

POPA GHEORHE POPrl ROZINA

43888/16.11.2018

1

1 1

10.

CRIHAN GELU CRIHAN RODICA

43998/19.11.2018

1

!

ÎL

CIUHAT MIRCEA CIUHAT ILEANA

45207/03.12.2018

_

1

2.

POPOVIC AUREL

PO*OVIC ANETA

15250/03.122018

1

1

ȚANȚOȘ MIHAI

ȚANȚOȘ EUFROSINA

45508/04.122018

1

14.

PUȘCAȘU MITICĂ

PUȘCAȘU PAULINA

45585/05.12.2018

1

1

15.

DUMEA VASILE

DUMEA MARIA

45788/06.12.2018

1

1

6.

PU U IOAN PUIU MARJA

45995/10.122018

1

7.

HARABAG1U CONSTANTIN

HARABAGIU MARIA ANDRADA

46363/12122018

1

1

18.

BAlAIȚA CONST/\NTIN

BALAIȚA elena

46909/17.122018

1

19.

PUSTA VU ȘTEFAN PRISTAVU MARIA

46855/17.122018

i

20.

JUNCU CONSTANTIN UNCU TEREZA

46996/18.12.2018

1

21

SPĂTARU VASILE

SPĂTARU SILVIEA          1

46981/18.122018

1 1

22.

POPA CONSTANTIN

POPA MARIA              |

47112/19.122018

____________________1___ 1

23.

MAREȘ TOMA

M.YREȘ FRĂSINICA

47145/19.122018

f

24.

MARIC IOAN

MĂRICNICUUNA

16330/09.01.2019

1

J

25.

SIBIȘAN ROMULUS

SIBIȘAN MARIA            |

16327/09.01.2019

1 1

26.

CODRESCU GRIGORE

CODRESCU MĂRIA

16353/09.01.2019

1

27.

LUNGU NICOLAE

LUNGU CLAUDIA         1

16309/09.01.2019

1 1

28.

HADÂMBU DAN

HADÂMBU ADELA        |

16602/14.01.2019

1 1

29.

LICHE DUMITRU LICHE MARICICA

16710/15.01.2019

1 1

30.

MUNTEAN U VASILE MUNTEANU MAGDALENA

727/15.01.2019

1- 1 1

31.

PAICMIRCEA

PAIC MARIA

16954/17.01.2019

1

32.

GEANGU CONSTANTIN GEANGU ELENA-GABRIELA

17080/18.01.2019

1 1

33.

MOCANU NICOLAE

MOCANU NATALIA

17243/21.01.2019

1 1

34.

MACARU CORNELIU MACAR ELISABETA

17646/28.01.2019

35.

bucAviorel BUCĂ CORNELIA

17647/28.01.2019

36.

COROIOVIDIU COROIN CULINA

17683/28.01.2019

Iii

3 .

CUCU CONSTANTIN

CUCU MARIA

44632/26.11.2018

i                                          '

38

GOGAN MARIA

GOGAN MARGHILOMAN

44743/27.11.2018

i                                          i

39

SANDULACHE zXLEXANDRU

SÂNDULACHE VALERIEA   f

44745/27.11.2018

i                                          ■

4 .

FARȚXDE neculai

FARȚADE BERNADETA     |

17899/29.01.2019

■                                          i

4L

CHISLING ER ON CH SLINGHER ELENA

45100/29.11.2018

i                                     i

42.

ȘERBAN PANICA

ȘERBAN OLGA

17939/30.01.2019

i                                                  i

43.

HALAȚIU PETRU

HALAȚIU VIORICA

18115/31.012019

)

i                                          I

44.

BARCAN EN CĂ

BARCAN MARIA

18219/01.02.2019

i                                                  i

45.

CIOBANU ȘTEFAN

CIOBANU DORINA

18291/04.022019

1

î i

t 46.

1

t

MOIS \ ȘTEl’AN xioisA zenobiea

47.

\GÂ( Hi NECU1 \I \C \( Hfl ENU'J \

. 48.

BOSTAN GHEORG11E

BOST\NM VRI \

i 49. ț f

\RM \NU GHEORGHE \RM \NU M \RI \

! 50.

i

MUR. \RJU CONSTANTIN MURMUU ȘTII* \N \

51.

ZAV MJ-.Ci IE GUIȚA

Z \\ M.LCHIi \ TRONIC \

52.

L.

: 53.

DOBRAN1Ș NEGUL.M DOBRANIȘ ELENA BUZNEA MIH M BUZNI*’ \ M \RICIC \

54.

I.ASLXU IOJ \

LASLAU CÂTRINA

  • 55.

  • 56.

FOCȘ \ PETRU

I OCȘA PAR ASC1 H\ \ \NDREI V XSJI E \NDREI M MU \

57.

IONI-SCU EBTIMIE 1ONESCU ( ORNELI \

58.

11.11 Ș \ \SILI

11.1E.Ș Iii !■ \N \CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI