Hotărârea nr. 111/2019

Hotărârea nr. 111 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Brothers of Rock” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019.

)/)

. SI

< a f/

Yț f /f.'jf 7i,</ 'l <<‘<//((/ O /2/ZHfCffiftt/fSt

HOTĂRÂREA NIL 111 DIN 29.03.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ^Brothers of Rock” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședința ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 21226/ 06.03.2019, înaintată de Asociația Culturală "Brothers of Rock” din Bacău, prin care solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului "Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019;

-Referatul nr. 2472/ 06.03.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Brothers of Rock” din Bacău, pentru realizarea în comun a evenimentului "Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019, prin punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia și alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 2473/ 06.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 2474/ 06.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 450/28.03.2019 al Comisiei de specialitate.nr.l, nr. 451/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 452/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 453/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

- Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e” și alin. (6) lit. ”a” punctul 4 și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală "Brothers of Rock” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Rockoustic Kids”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia Bacău, în data de 30 martie 2019, conform contractului de asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri

ART. 2. Se aprobă punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Baco via și alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 3000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Asociației Culturale „Brothers of Rock” din Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P., I.D./O.T/EX.I/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 111 DIN 29.03.2019


CONTRACT DE ASOCIERE

L PĂRȚILE CONTRACT, TE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula

si

Asociația Cultural "Brothers of Rock", denumita în continuare organizator, cu sediul în Bacau, B-dul I.S.Sturza, nr27, județul Bacău având contul nr.____________________,

deschis la______________, Cod Fiscal______________, reprezentată prin Adrian Georgc

Racoveanu, având fiincția de Președinte,

Au convenit in temeiul prevederilor

 • *  Art 36 alin. (2) Ut „e” si alin. (7) lit „a" coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si Iit”f” si art 115 alin (l) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata, ale art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • *  Art 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele pubUce Locale actualizata

 • *  Hotărârii Consiliu Local nr. .........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

a OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului "Rockoustic Kids" (30 martie 2019).

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este 5000 Iei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 3000 lei,.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Alt. 1(1) suma maxima de 3000 lei și să pună la dispoziție sala Teatrului Municipal Bacovia în data de 30 martie 2019. Suma va fi virata in contul nr. ________________, deschis la

_____________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr............

Art 4. (1) Asociația Culturală "Brothers of Rock" se obliga:

o Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

o Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2015 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

o Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiuib8cau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Culturală "Brothers of Rock" isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Culturală "Brothers of Rock" se obliga Ba prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Culturală "Brothers of Rock" se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Culturală "Brothers of Rock" nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-sî îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Culturală "Brothers of Rock":

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfăcătoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dmtr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare;

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

o se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau fiirnizeaza raportări care nu corespund realîtatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociației Culturale "Brothers of Rock”, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului

 • V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna știința.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adiționat

Art.10. Pentru «îndeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Culturală "Brothers of Rock” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parii, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parii pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”în așteptarea lui Moș Crăciun” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parii ♦

 • VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de foita majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majori;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art 14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VH. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Asociația Culturală "Brothers of Rock" Bacău

PREȘEDINTE, ADRIAN GEORGE RACOVEANU

ȘEF SERVICIU

CLEMENTINA VINERICA

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr________/

BUGETUL

Evenimentului ”Rockoustic Klds”

Manager proiectAsistent manager


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IOANA - RAllu^A DINUCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE - OVIDIU POPODENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Asociație

Total

1

2

3

4

5

6

1 închiriere sunet (echipamente + operator)

Eveniment /1

1000

0

1000

1000

2Publlcltate (afișe. Invitații, promovare)

Eveniment /I

1000

0

1000

1000

3. Foto/ video

Eveniment /1

1500

1500

0

1500

4. Consumabile (cabluri, recuzita)

Eveniment /I

800

800

0

800

5. Transport, cazare colaboratori

Eveniment fi

700

700

0

700

TOTAL GENERAL

3000

2000

5000

SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL