Hotărârea nr. 109/2019

Hotărârea nr. 109 din 29.03.2019 privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de persoane din oraşul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului ”Şcoli înfrăţite”


HOTĂRÂREA NR. 109 DIN 29.03.2019

privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susținerii financiare a vizitei unui grup de persoane din orașul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experiență în cadrul programului "Școli înfrățite”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Invitația nr. 1196/ 04.02.2019 a d-lui Primar Cosmin Necula, adresată d-lui Primar al orașului Petach Tikva, prin care își exprimă intenția de a găzdui o delegație de elevi și profesori;

-Adresa nr. 65121/ 07.03.2019 înaintată de dl. Consilier local Gabriel Stan prin care propune alocarea unei sume de bani în vederea susținerii financiare a vizitei unui grup de persoane din orașul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experiență în cadrul programului ”Școli înfrățite”, în perioada 08 - 14 aprilie 2019, la Bacău;

-Expunerea de motive a d-lui Consilier local Gabriel Stan, înregistrată cu nr. 65122 /07.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2533/ 07.03.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 444/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 445/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 446/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.« d » și« e » și alin. (6) lit.« a », punctele 1 și 5 și art. 45 (2) lit.« a », din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 37.296 lei în vederea susținerii financiare a vizitei unui grup de persoane din orașul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experiență în cadrul programului ”Șco!i înfrățite”, ce va avea loc în perioada 08-14 aprilie 2019.

ART. 2. Alocarea celor 37.296 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și d-lui consilier local Gabriel Stan.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘI                ț

IOA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI