Hotărârea nr. 108/2019

Hotărârea nr. 108 din 29.03.2019 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr

msan


HOTĂRÂREA NR. 108 DIN 29.03.2019 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Scrisoarea de Recomandare, a domnului Iosif Rus, președinte al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, prin care îl recomandă pe domnul Banu Lascăr pentru titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Scrisoarea de Recomandare nr. 20550/07.03.2019, a domnului Grigore Filip, președinte/director al Aerostar SA, prin care îl recomandă pe domnul Banu Lascăr pentru titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Referatul nr. 5241 din 21.03.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 5242 din 21.03.2019; -Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 5243 din 21.03.2019;

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 443/28.03,2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată; ■

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1. Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Banu Lascăr.

Art 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 3. Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Jilțului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQ