Hotărârea nr. 102/2019

Hotărârea nr. 102 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului)”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.03.2019, potrivit art.39 (2) și (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 2919/18.03.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2920/18.03.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2921/18.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 420/19.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 421/19.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 422/19.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 423/19.03.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

z\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului și sportului)", conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea „ Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului și sportului)”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. - Cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Bacău nr. 91 din 15.03.2019 se revocă.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice, Direcția Tehnica și Agenția de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Dumuri Publice, Direcției Tehnice, Direcției Economice și Agenției de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P./O.T./A.M./Ex. l/Ds.l-A-2

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA NR. 1 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
LA HOTĂRÂREA NR. 102 DIN 19.03.2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA SF PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PARCUL CANCICOV - STADION - BAZIN DE ÎNOT - UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ (TRASEUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI)”


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

I

DIRECTOR EXECUTIV,

FLORIN MATEUTA

CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE

PARCUL CANCICOV - STADION AWZ        - BAZIN DE ÎNOT -

▼ UNIVERSITATEA ;fVASILE ALECSANDRT

(TRASEUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI)

FIP Consulting

Trinnttuj. f ta.

Numele șl prenumele verificatorului atestat:

POPESCU A. CĂTĂLIN

Adresa: București Str I.P. Pavlov, nr. 3, apt 1                                         Nr. ...94 Data: 13.03 2019

Sector 1, tel. 0742.100.276                                                       (conform registrului de evidență)

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele A4, B2, D (lucrări de drumuri) a proiectului:

CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PARCUL CANCICOV - STADION - BAZIN DE ÎNOT -UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDR11' (TRASEUL TINERETULUI Șl SPORTULUI) FAZA: SF

Proiect nr. 42/2018

 • 1.  Date de Identificare:

•Proiectant: S.C. FiP CONSULTING S.R.L., Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, București................................

-Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU, Calea Mărâșești 6, Bacău, 600017..............................................

-Amplasament: Municipiul Bacau, județul Bacau......................................................................................................

-Data prezentării proiectului pentru verificare: 13.03.2019................................................................................

 • 2.   Caracteristicile principale ale proiectului sl ale construcției

Proiectul acopere un traseu continuu Intre aleile parcului Canclcov, cu Ieșiri spre străzile Spiru Haret, Măgura Casin sl Calea Marasestl, str. Spiru Haret, Scările Cascada sl traseul pletonal Intre Facultatea George Bacovla si Bazinul de înot

Intervenții propuse

Introducerea pistelor de biciclete pe aleile din Parcul Canclcov, Str. Spiru Haret esplanada care leagă Universitatea G. Bacovla de zona Bazinului de înot se poate realiza fie prin redlmenslonarea (reducerea) spațiului pletonal, fie prin redlmenslonarea (reducerea) spațiului carosabil. Pistele de biciclete se vor realiza prin refuncțlonallzarea unor alei pletonale existente in cadrul Parcului Canclcov sau zona pletonala dintre Bazinul de înot sl scările Cascada, fără a afecta suprafețele de spațiu verde. în cazul In care, in urma redimensionăril spatiilor pletonale existente datorita amplasării pistelor de biciclete, lățimea acestora nu corespunde lățimilor minime necesare conform OMT49/1998, se vor realiza piste de biciclete pe spațiul verde. în cazul In care pistele de bicicleta se vor amplasa pe suprafața carosabila, se va opta pentru amenajarea unei piste dedicate, In dublu sens, lățime mln 2m, separata de fluxul pletonal sau rutier prin borduri, diferențe de nivel sau alte elemente de separare fizica.

Structura rutiera

Scenariul I

Variantele recomandate pentru pistele de biciclete amplasate pe spațiul pletonal:

Varianta I

G 6 cm dale pavaj ornamental

C 5 cm nisip o 15 cm balast D săpătura sau Varianta ii 0 4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/Verde/albastru, etc.) DlOcm balast stabilizat

& 10 cm balast

. săpătura sau Varianta III D 4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.) 38cmAB31.5 baza 50/70

;20 cm balast stabilizat

:25cm balast

; 7 cm nisip strat de repartiție

. săpătura

Proiectantul va alege una din Variante după consultarea cu Beneficiarul. Piste de biciclete vor fl separate fizic de spațiul pletonal sl de spatiile verzi prin elemente de tip (borduri, bolarzl, etc.) sl, acolo unde este posibil, Inclușive diferente de nivel fata de spațiul carosabil sl spațiul pletonal.

Scenariul H

Variante recomandate pentru piste de biciclete amplasate pe carosabil:

Varianta I

: frezare 3-4 cm pe ampriza pistei;

4 cm BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, eto.)

sau Varianta II

. 4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc)

MO cm balast stabilizat

MO cm balast

Săpătură

sau Varianta III

- 6 cm dale pavaj ornamental

15 cm nisip

15 cm balast

săpătură

Suprafața rămasă după frazare se repara conform AND 547/2013. Proiectantul va alege una din Variante după consultarea cu Beneficiarul.

Piste de biciclete vor fi separate fizic de spațiul carosabil sl de spatiile verzi prin elemente de separare fizica (borduri, bolarzl, etc.) sl, acolo unde este posibil, se vor realiza trotuare de garda, lățime minima 0.5m, pentru asigurarea siguranțe] blclcllstilor fata de fluxurile rutiere sau fata de parcările de autoturisme.

în zonele In care se va Intersecta pista de biciclete cu accese pentru trecerile de pietoni sau spații aferente stațiilor de autobuz, pista se va întrerupe, Iar suprafața respectiva se va realiza cu o structura proprie diferita de cea a trotuarelor sl pistelor, pentru a putea marca cu ușurință faptul ca este un spațiu utilizat in comun de pietoni si bicicllști.

Se recomanda următoarea structura rutiera:

 • 2 6 cm dale pavaj omamental/platra naturala

 • 3 5 cm nisip

r 15 cm balast

2 săpătura

Scurgerea apelor se va realiza în primul rând prin pantele transversale șl longitudinale proiectate. Apa pluvială va fi condusă spre dispozitivele de scurgere exlstente/proiectate sl mal departe în canalizarea pluvială a orașului.

Se vor înlocui gurile de scurgere aflate In ampriza traseelor de piste de biciclete. Se vor propune guri de scurgere cu corp ajustabil, rama sl grătar forma plata din fonta conform SR EN124, cu sistem de blocare si amortizare zgomot Categoria de Importanta a lucrărilor este «Cj> normala.


 • 3. Documente ce se prezintă la verificare.' PIESESCRISE:

MEMORIU TEHNIC

PIESE DESENATE

scara 1:10000 scara 1:1000 scara 1:100


Plan de amplasament

Planuri de situație

Profite tranversale tip

 • 4. Concluzii asupra verificării

Verificarea proiectului s-a făcut in conformitate cu cerințele Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/12995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare sl expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor sl a construcțiilor.


Am primit_3_exemplare


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, WNSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Certificat de gg ATESTARE '® Bl TEHNICO-PROFESIONALĂ Ifi M _              m

BM în baza Legii nr. 10/1995 privind?® calitatea în construcții, cu modificările

■ |IȘ ulterioare și ale actelor normative W 0,7 W

m m

m im

în urma cererii din dosarul nr<^r?^^®^,.}W înregistrat Ia MTCT cu                     și a^

concluziilor Comisiei de examinare                     ..............................„..... -..........-......................

'MB               seemite prezentul certifi^T^


Semnătura titularului
SE ATESTĂ            Ml

PENTRU COMPETENȚA:

ÎN DOMENIILE:.....*lfi

....................................................


PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE:
I AMENAJAREA TERITORIULUIPrezenta legitimație<va fi vizată de,emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea

t .

până la

i • ----------------- — . -j —L._____________________

Prelungit valabilitatea

Prelungit valabilitatea până la...............................

Prelungit valabilitatea

Prelungit valaoilitatea

Prelungit valabilitatea

până la...............................

până la................DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA AFERENTA PROIECTULUI "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion -Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)"

Elaborator / Colectiv de elaborare
Nume

Radu ANDRONIC

Mircea GEORGESCU


lonut TRAISTARU

Bogdan DOGARIU


Sorin CONSTANTiN


Ana NEGRU


Funcție

Manager Proiect

Inginer CFDP

Inginer CFDP

Inginer CFDP

Expert ACB

Urbanist

Disclaimer

Acest document a fost elaborat de FIP CONSULTING SRL pentru a fi utilizat de către Client, conform principiilor de consultanta general acceptate, a bugetului și a termenilor contractului încheiat între FIP CONSULTING SRL și Client Nicio terță parte nu poate utiliza in scop comercial informații, date si analize din acest document fără un acord scris expres acordat anterior de către Client si de către FIP CONSULTING SRL. Acordul FIP Consulting este obligatoriu pentru informațiile si datele cu caracter conceptual, strategic, deslgn, arhitectura, modul de structurare si prezentare a informației, precum si conceptele de inovare in mobilitate urbana. Preluarea acestora de către terte partl poate constitui concurenta neloalala, astfel cum a fost prevăzută de Art. 2 din Legea 11/1991, in sensul ca poate produce pagube constând in restrângerea elementelor de unicitate si avantaj competitiv. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest raport în oricare alte scopuri decât cete prevăzute în Contract se pedepsește conform legilor internaționale în vigoare

Sursa analizelor (figuri, planșe, tabele, diagrame etc.) este reprezentată de analiza Consultantului, dacă nu se specifică altceva.

Sursa fotografiilor este reprezentată de sursa proprie Consultantului, dacă nu se specifică altceva.


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov Stadion Bazin de înot Universitatea „Vasile Alecsandri' (Traseul tineretului și sportului)

Informații despre livrabil

Revizie Livrabil

Data


Martie 2019


1            Versiune finală

"Coridor pentru deplasări nemotorîzate Parcul Cancicov Stadion ■ Bazin de not - Universitatea ,, Va si le Aiecsandri" (Traseu tineretului și sportului)" -Versiune finală

Prezentul Studiu de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapeie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.


In cadrul documentației tehnlco-economice au fost respectate prevederile temei de proiectare, iar documentația tehnico-economica a vizat stabilirea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de construcție, modernizare si reconfigurare a:

infrastructurii dedicate pentru transportul nemotorizat, pietonal si velo;

infrastructurii conexe încurajării utilizării bicicletelor ca mod durabil de transport, imbunatatirea siguranței bicilistilor si pietonilor in trafic.

In aceiași timp, au fost cuprinse investiții pentru:

Amenajarea spațiului urban, modernizarea aiiniamentelor de spațiu verde si plantarea de arbori si arbuști cu nivel ridicat de retentie CO2.

Amplasarea elementelor de mobilier urban pentru creșterea atractivitatii spatiilor pietonale, cu scopul incurajarlt acestui tip de depiasare- banei, coșuri de gunoi, rasteluri pentru biciclete;

implementarea soluțiilor tip „smart-cîty" - mobilier urban inteligent, ca exemplu de activitate corelata cu dorințele municipiului de a deveni un oraș adaptat tendințelor globale;

Implementarea de soluții pentru incurajarea utilizării bicicletelor ca mod de deplasare prin crearea de facilitați sigure sl durabile: parcari securizate pentru bicicletele locuitorilor din zona, implementarea marcajelor tip „bike-box" pentru creșterea siguranței bicicfistilor in trafic Implementarea politicii de parcare in aria de intervenție a proiectului si reajustarea spatiilor destinate transportului staționar


Promovarea activa a modurilor de transport durabile, prin acțiuni de comunicare si conștientizare publica a beneficiilor utilizării modurilor de transport durabile.

Documentul a fost elaborat de FIP Consulting SRL

www.fipconsuiting.ro

Ccr.dor ;;inîiu rfeoiasă'i nemc1'o-zateCa-'c coj •           Bun im '■■■;* 1 -vî           Vr ■< 1 • -«?;.•

frissetil tineretului 51 sportului;

STUDIU DE FEZABILITATE

Denumire proiect: "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov Stadion Bazin de înot Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)"

Titularul investițieij

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU Calea Mărășești 6, Bacău 600017 Telefon: 0234 581 849 www.muriicipiulbac.au. i o

Proiectant general

S.C FIP CONSULTING S R.L.

Adresa: punct de lucru Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, București

Fax: +40 (357) 81.55.94,

www.fipLonsultirifi.rp

Proiect nr. 42/2018

Prezentul proiect este proiectat la faza - "Studiu de fezabilitate" în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 in perioada Septembrie 2018- Martie 2019, avand ta baza Contractul de servicii nr. 6947S/13.09.2018

Co'ițforpenVu deplasări ne motorizata fa xicov Stadion ■ Bazin dr înot Unicersitetea V? ■ > ■■ -rr [Treseul tineretului ți sportului)

Cuprins

 • 1.   informații generale privind obiectivul de investiții.....................................................„....................

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții. ......

12 Ordonator principal de credite/investitor ........... ..         ..

 • 1.3    Ordonator de credite (secundar/terțiar) .

14    Beneficiarul investiției

1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de rttervenție .... .... ........... .............8

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții...—

  • 2.1    Concluziiie studiuiui de prefezabilitate (în cazul în care a fost eiaborat în prea'abil) privind situația

actuaiă, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariiie/opțîunile tehnfco-economice identificate și propuse spre analiză........................................ .. ..

 • 2.2    Prezentarea contextului: poiitici, strategii, iegislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare

 • 2.3    Analiza situației existente șl identificarea deficiențelor .. ...

 • 2.4    Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoiuția cererii,

în scopul justificării necesității obiectivului de investiții......................... .. ..___________

 • 2.5    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice........... • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru

realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1    Particularități ale amplasamentului;.......

 • 3 2    Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural șr tehnologic. ..

  • 3.3    Costurile estimative ale investiției:

  • 3.4    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz. .. 59

  • 3.5    Grafice orientative de realizare a investiției.........

 • 4.  Analiza flecărul/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1    4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea

scenariului de referință.

 • 4.2    4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inciusiv de schimbai I

climatice, ce pot afecta investiția.................................................. ....

 • 4.3    4.3. Situația utilităților și analiza de consum:.........

 • 4.4    4.4. Sustenabîlitatea reaiîzăril obiectivului de investiții;.........

 • 4.5    4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții.....

 • 4.6    4 6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumuiat,

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabîlitatea financiară.......... .

 • 4.7    4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică va oarea

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau după c az analiza cost-eficacitate ............ ........... .........

 • 4 8    4.8 Anaiiza de senzitîvitate ............................................ ...           

4 9    4 9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor..

 • 5.  Scenariul/Opțiunea tehnico-economicță) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5 1    5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, ai

sustenabilîtății și riscurilor........

 • 5.2    5 2 Selectarea și justificarea scenariuluî/opțiunii optim(e) recomandat'ei

 • 5.3    Descrierea scenariuluî/opțiunii optimie) recomandat(e) privind- ..      .................... 99

 • 5.4    5 4 Principalii indicatori tehnico economic aferenți obiectivului de investiții .   . ..

 • 5.5    5 5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere ai asigurării tuturor cerințelor fundamenta e aplicabile construcției conform gradului de detaliere ai propunerilor tehnice. -..... ...

5 6    5 6. Nominaiizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analize financiare și

economice' fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat bugetul loca , credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile alte surse legal constituite

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme...................................... .

Co.'idw peni c'ej'asâri'țeniotor.zste Parcul Cai>; icov Stadion Bez.idfl jriv?-';tet‘ j . V» ■>• \ (Traseu me et ți sporiu!'■■■)

 • 6 1    Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire .     

 • 6.2    Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 6.3    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de ntegrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economică................................  ..........................................

 • 6.4    Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5    Studiu topografic, vi2at de către Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară.................... .

 • 6.6    Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot

condiționa soluțiile tehnice ...

 • 7.  Implementarea investiției

  • 7.1    informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției........  ....................

  • 7.2    Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni

calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare........................................................................................................... ..

 • 7.3    Strategia de exploatare operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare ....... 131

 • 7.4    Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8.  Concluzii șl recomandări

O

Coridor psntrudep’ssăfi nemoțoiiîstț Peftu1 o* stsdîoo f'a.ț"-io î -i-•                 v.?    " -■•■■ .?■■ ■

T^«J tineretului >i sportului}


1. informații generale privind obiectivul de investiții


1.1 Denumirea obiectivului de investiții


"Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canccov Stadion ■ Baz n de înot - Universitatea Vasi le Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)"


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Calea Mărășești 6, Bacău 600017


//


Telefon; 0234 581849

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4 Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Calea Mărășești 6, Bacău 600017

Telefon: 0234 581 849


www.niun.il. ipiulbacau.t g

1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectul a fost elaborat de;

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Adresa: punct de lucru Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, București

Fax: +40 (357) 81.55.94,

www.f.pconsuliiHR ro

Subcontractori

O

S.C. INTEGRATED ROAD SOLUTIONS SRL-pentru componenta pasaj petonal Cancîcov tel: (+40) 730 110.827

web‘ www.irsoi.ro

2. Situația existenta și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

Anterior elaborării Studiului de fezabilitate prezent, nu a fost elaborat un studiu de prefezabritate. Documentele strategice anterior elaborării actualei documentații, pe baza carora au fost fundamentate necesitatea si oportunitatea investiției sunt. PMUD si SIDU Bacau 2014-2030, precum si fisele de proiect aferente DJFESI conform Documentului Cadru de implementare POR Axa 4 1

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

investiția propusa prin prezentul proiect, precum și prin proiectele complementare piegătite de administrația locala Bacău in ultimii 2 ani, apare intr-un context favorabil investițiilor și demersurilor specifice modernizării infrastructurii orașelor in vederea creșterii calității vieții locuitorilor centrelor urbane europene prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera dato'ate transportului rutier șt a dezvoltării sistemelor eficiente de transport public local.

Municipiul Bacau este o localitate cu bogat trecut, fiind recunoscuta ca așezare începând cu secolele XIV-XV. Este un oraș cunoscut mai ales pentru bogatul sau trecut industrial si comercial. Din păcate, aceasta moștenire istorica a fost estompata in ultimele 3 decenii de deriinul industrial al orașului, de lipsa unor investiții majore și de o degradare continua a patrimoniului urban-stic și arhitectura.


Din punct de vedere al transportului local, ultimii ani au reprezentat o degradare continua a condițiilor și a calității serviciilor de transport, astfel încât, locuitorii au optat din ce in ce mai mult pentru utilizarea autoturismelor personale.

In ultimii 2 ani a avut loc însă o schimbare de viziune a administrației locale, care a stabilit o serie de obiective administrative și investițlonale coerente, printre care îmbunătățirea aspectului și funcționalității infrastructurii de mobilitate urbana, însemnând atât îmbunătățirea infrastructurii rutiere, dar și a infrastructurii destinate deplasărilor nemotorizate pietonala orientarea către soluții de mobilitate alternativa durabile.

Acesta este contextul local in care, proiectul investițional privind "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasîle Alecsandri" (Traseul tineretului șl sportului)" devine de fapt rezultatul necesității orientării administrației publice locale si a locuitorilor din Bacau către moduri durabile de transport loca?.


Un aspect favorabil dezvoltării infrastructurii de mobilitate urbana durabile îl reprezintă orientarea Uniunii Europene către susținerea acestor tipuri de investiții in cadrul Programului European de Dezvoltare Regionala, reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera generate de sectorul transporturilor fiind un obiectiv esențial al Uniunii în perioada 2014-2020.

In acest context se înscrie necesitatea și oportunitatea finanțării prezentului obectiv de investiției, dar și a proiectelor complementare și acesta.

Astfel, printr-o analiza susținută, derulata pe o perioada de 5 luni, a fost eiaborata prezenta documentație tehnico-economica. S-a dorit și s-a planificat, pe de o parte o infrastructura de transport eficienta și moderna, dar in același timp, de cealaltă parte, s-a dorit proiectarea unei infrastructuri unice și Inovative, cel puțin la nivel național,

Proiectul de fata îmbină astfel următoarele "ingrediente":

Mobilitate urbana integrata - presupune dezvoltarea in mod integrat a infrastructurii de mobilitate urbana pe coridoare dedicate

inovare tehnologica - propunerea și implementarea unor elemente de noutate in logistica urbana

Condor pentru deplasări neirotorizate Parcul Cane tov • Sladion - Barin de înot l.ft.ve-s tetea , Vas re undo" Traseul tineretului țl sportului)

Accent pe siguranța cetățenilor - propunerea si realizarea unor elemente de infrastructura dedicate fiecărui mod de transport, dezvoltarea unor elemente de infrastructura comuna dar si implementarea unor soluții moderne, europene.

Dezvoltarea orașului și creșterea calitatii vieții locuitorilor zone: urbane Bacau se vor realiza pe baza unui sistem de transport eficient și durabil, accesibil geografic ș: economic Rețeaua de transport dezvoltata va susține mobilitatea persoanelor și mărfurilor, creând astfel cadrui îmbunatatirea calitatii vieții și a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic și accesibil pentru locuitorii sai, pentru turiști și pentru locuitorii zonei de influență, care invata sau muncesc in oraș.

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltării unui sistem de transport alternativ solid, ecologic și eficient, prietenos cu mediu, dar în același timp statornic și tradițional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor și infrastructurii de transport tradiționale cu necesitatea de modernizare șr asigurare a consumului eficient de resurse și promovarea modurilor de transport nepoluante Accesibilitatea rapida va reprezenta integrarea superioara a zonei urbane, cu asigurarea accesului cu economii de timp către punctele de interes pentru persoane, oferirea de alternative multiple de deplasare scăderea timpilor petrecuti in trafic

Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ se va realiza prin valorificarea potențialului natural și antropic al orașului, în limitele și constrângerile existente, atât de natură geografică sau tehnică, cât și de ordin financiar, astfel încât să poată fi îndeplinită viziunea de dezvoltare durabilă a orașului.

Asa cum a fost menționat anterior, investiția pentru realizarea proiectelor pentru crearea si/sau modernizarea infrastructurii pentru mobilitate alternativa pe coridoarele principale de mobilitate urbana Bacau se incadreaza in obiectivele Axei Prioritare 4 - "Sprijinirea dezvoltării urbane durabiie", Obiectivul Specific 4.1 "Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planuri de mobilitate urbana durabila".

Prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 41 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE RF.ȘED NTĂ Dt JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăspște in analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planurile de mob litate urbană durabilă (P.M.U.D.) ale municipiilor reședință de județ sau elaborate inclusiv la nivei de zone'e periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Având in vedere limitările tehnice și financiare impuse de programul de finanțare, s-a optat pentru structurarea unui pachet integrat de investiții complementare propuse a fi finanțate prm POR 2014-2020, in conformitate cu prevederile DJFES1 si a priorităților stabilite de Autoritatea Urbana Bacau.

PI - "Sistem de management al traficului pentru prîoritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta" - presupune realizarea unui sistem integrat de management ai traficului la ni zelul municipiului Bacau avand ca principal scop prioritizarea mijloacelor de transport public local si a bicidistilor in trafic. Aiaturi de investițiile directe in sistemtb de management al traficului, prin

Co'ldor pentru deplasăe nernotor za'.e °art ui Canrlcov - St&dion - Bazi de not l ve sitatea V?-?i!e           1

(Tra$eul tineretu ui și sportului)

proiect se va urmări si reconfigurarea elementelor geometrice ale principalelor n tersectii, creșterea siguranței pietonilor si biciclistilor in trafic, in special in zonele de traversare si de conflict cu mijioarele de transport motorizate.

P2 - "Modernizarea stațiilor de transport public" - presupune modernizarea infrastructurii si a facilitatiilo' existente in stațiile de imbarcare/debarcare calatori de pe principalele artere aie municipiului. Se vor moderniza inclusiv elementele de Infrastructura adiacente stațiilor, alaturi de implementarea unui sistem de informare calatori, care va conduce (a creșterea atractivitatii st accesibilității fata/catre sistemul de transport public local.

P3 - "Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2011-2020 prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei nord-sud a municipiului.

P4 - "Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR)" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune reaiizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (velo si pietonale) de-a lungul axei est-vest a municipiului conectând zona estica a municipiului (cartierul CFR) de zona centrala si de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se dorește eiiminarea "barierei" antropice pe care o reprezintă liniile de cale ferata din municipiu fata de mobilitatea pietonala si velo dintre cartierui CFR si zona centrala.

P6 - " Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței" este un proiect complementar ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate velo de-a lungul axei est-vest a municipiului desevind cartierui Miorița.


P7 - "(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zonă rezidențială” ("home-zone")" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru soiicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin care se propune realizarea unei zone comune de deplasare in cadrul acestei străzi intre modurile de deplasare motorizate si cele nemotorizate dar in același timp realizandu-se si o reconfigurare a spațiului urban si creșterea atractivitatii acestui spațiu public fata de locuitorii municipiului.

P8 - "Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Șerbănești" este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020 prin care se propune realizarea Infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (ve o si pietonale) de-a lungul axei est-vest a municipiului, conectând zona vestica a municipiului (cartierul Serbanesti) de zona centrala si de restul rețelei velo a municipiului. Prin proiect se va reorganiza trama stradala a Cari Bârladului, viitoarea "poarta" principala dinspre varianta ocolitoare Bacau către centrul municipiului

P9 - "Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de agrement - Letea Veche (Traseu de agrement)" - este un proiect complementar, ce urmează a fi depus pentru solicitarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020, prin rare se propune realizarea infrastructurii pentru dep asari nemotorizate (velo si pietona e

Cor .dor pftntni cfepiasări nemotonzafe PsrcZ Csnccov - Stadio-' Bwrr tJețnc-t • i Jn Cerșita tea . Va? ir. Altcțandrt' (1 -viîeul tineret jIu- îi sportului;

17

Studiu! de fezabilitate va trata următoarele subiecte

Studiul de fezabilitate va trata următoarele subiecte:

Siguranța rutiera urbană: în cadrul prezentei documentații sunt propuse acțiuni de îmbunătățire a siguranței rutiere bazate pe analiza problemelor din acest domeniu și pe factorii de risc din zona urbană. Vor fi implementate soluții moderne, europene de marcaj a pistelor de biciclete in zonele de conflict cu traficul rutier.


Transportul rutier (în mișcare și staționar): Prezenta documentație tratează atât traficul în mișcare cât și traficul staționar, măsurile propuse vizeză optimizarea infrastructurii rutiere existente și reamenajarea unor spatii de parcare in aliniament, fara a obtura fluxuriie auto. Acțiunile investitionale cuprinse in prezenta documentație trebuie dublate de masuri soft ale administrației locale prin care sa se elimine parcările nereeulementare pe traseul modernizat, precum si descurajarea utilizării autoturismelor In zona de acțiune a proiectului, fie printre politica de parcare care sa descurajeze parcarea pe termen lung, cat si printr-o politica de taxare a parcărilor, care sa încurajeze mai degraba utilizarea transportului in comun sau a altor moduri de transport durabile prin diferente substanțiale de cost.

Logistica urbană: în SF sunt prezente măsuri de îmbunătățire a eficienței logisticii urbane, - vizând totodată reducerea externalitâților conexe precum emisiile de GES, poluarea atmosferică si poiuarea fonică. Sunt propuse acțiuni de dotare a spatiilor urbane prin plantarea de pomi cu grad ridicat de captare CO2, imbunatatirea spatiilor pîetonale urbane cu mobilier urban si a facilităților pentru biciciisti - precum rasteluri individuale in punctele de interes sau parcările publice securizate pentru biciclete.

Transportul nemotorizat: Dezvoltarea noii infrastructuri nu este gândită numai din perspectiva itinerariilor de transport motorizat, s-a avut în vedere o infrastructură modernizata dedicată pietonilor, separată de traficul motorizat sau velo și menită a reduce distanțele de deplasare în măsura posibilului. In același timp, a fost conceputa o infrastructura continua, eficienta, sigura si dedicata pentru mobilitatea velo, pentru a lega zona rezidențiala din cart erul Alexandru cel Bun de restul rețelei velo proiectata sau planificata la nivelul municipiului Bacau.


Obiectele prezentei documentații tehnîco-economice:

Ob. 1 - Infrastructura velo ale, parc Cancicov

Ob. 2 -Str Spiru Haret

Ob. 3 - Acces Polivalenta

Ob. 4 - Acces pietonai Bazin de înot

Ob. S - Acces Facultate George Bacovia

Ob. 6-scări Cascada

Ob 7 - Pasaj pietonai Cancicov

Corelarea cu strategii europene Strategia Europa 2020, reprezintă strategia pentru ocuparea forței de munca ș‘ creștere economcă (inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii) până în 2020, astfel încât Europa sa obțină un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială

Toate acțiunile la nivel european și național vor trebui să conducă la atingerea celor S obiective majore privind:

 • •  Ocuparea forței de muncă

 • •  Cerceta re șf dezvolta re

 • •  Schimbările climatice șl utilizarea durabilă a energiei - acest obiectiv se află în cea mai strânsă interacțiune cu domeniul transporturilor si mobilității urbane, fiind la baza direcției de finanțare prin POR axa 4.1. Valorile țintă prevăzute a fi atinse în acest sens sunt:

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiții favorabile) fată de nivelurile înregistrate în 1990

creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%


creșterea cu 20% a eficienței energetice

 • •  Educație

• Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale

în cadrul Strategiei este subliniată importanța sistemului de transpot în atingerea obiectivelor strategiei și se evidențiază necesitatea modernizării și decarbonizârii sectorului transporturilor în vederea creșterii competitivității.

în acest sens pentru statele membre se impune dezvoltarea de infrastructuri inteligente de transport, asigurarea implementării coordonate a proiectelor de infrastructură, concentrarea asupra dimensiunii urbane a transporturilor etc.

Pentru anul 2020, țintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost aprobate de către Comisia Europeană și incluse în Programa! National de Reformă af României2011-2013. Acestea sunt:

• reducerea emisiilor de GES cu 20% față de anul de referință 1990


 • •  ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie să fie de 24%.

 • •  reducerea consumului de energie primară de 19%.

Proiectul propus in prezenta documentație va contribui in mod direct la îndeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor GES si, împreuna cu pachetul de proiecte complementare, va contribui ia atingerea țintelor asumate in acest sens, la mve' național si european.

Core area cu Strategia Bacau 2020

Parte d'n proiectul "Strategii de dezvoltare" al cărui beneficiar este Primăria Municipiului Bacău proiect finanțat de Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară 1. îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice" Domeniul 11 „îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ" Proiectul desfășurat în perioada 2009-2011, are o cuprindere generoasă incluzând: strategia de dezvoltare, o platformă de

Cordor pe-rtru deplasă;' nemotoriiat»1 -'arc.. Csnr cov • Stadion Bas-n deîr-ot Unvcr«;Ui’er       A'i->fr<i:

: 'rasev! tineretului și sportului)

comunicare cu actorii locali, planul multianual bugetar si de investiții publice, programul de evaluare a stării financiare a municipiului și un pachet de instruire în domeniul financiar și al achizițiilor publice. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2020 a fost elaborată în vederea asigurării unui document integrator care să constituie exptesia intereselor locale de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung.

Viziunea: Bacăul, zonă metropolitană competitiva și inovativă cu o comunitate tânără, dinamică și deschisă care construiește un viitor durabil pe fundamentul tradițiilor sale valoroase.

Cele cinci obiective strategice formulate la nivelul Municipiului Bacău au fost:

Dezvoltarea și consolidarea rolului Bacăului de nod logistic intermodal de importanță regională și națională

Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei Municipiului Bacău, ca pol regional și competitiv Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea


Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele Uniunii Europene Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv inovativ și sustenabil

Pachetul de proiecte de investiție selectate de Autoritatea Urbana pentru a fi realizate prin POR axa 4.1, pachet din care face si prezentul proiect de investiție, contribuie ia îndeplinirea obiectivului strategic 4, de îmbunătățire a calltatii vieții urbane prin dezvoltarea de infrastructura pentru transportul alternativ, durabil si prin regenerarea anumitor spatii publice ca efect conex al schimbărilor de percepție si de modalitate de transport a locuitorilor municipiului

Corelarea cu SIDU Bacau 2014-2020


Pachetul de proiecte de Investiție selectate de Autoritatea Urbana pentru a fi realizate prin POR axa 4.1, pachet din care face si prezentul proiect de investiție se aliniaza obiectivului strategic "03. INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANTĂ", obiectivul specific 3.4 Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate' obiectivul se concentreză pe dezvoltarea infrastructurii pietonale și cea pentru biciclete, frnd selectate ca prioritare dezvoltarea traseelor velo dedicate care să asigure legături optime pe direcțiile cardinale (N-S șî E-V). în comp etarea acestei rețele de bază pentru navetism se propun o serie de piste pentru bicidiști cu rol de agrement, amenajate în lungul râului Bistrița Pentru îndeplinirea acestui oblectv, relevante pentru proiectu’ de fata sunt următoarele direcții strategice:

D3.4.4 Conturarea unei rețele velo pentru agrement

D3.4.5 Dezvoltarea de dotări și evenimente pentru încurajarea mersului pe bicicletă

Prezentul proiect este inclus in portofoliul de proiecte SJDl) Bacau, fiind indus in pachetul de proiecte aferent direcției D3.4.4 Conturarea unei rețele velo pentru agreemenr Pro ect 52 "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcu! Cancicov - Stad on - Bazin de înot - Universitatea :,vas»e Alecsandri"

’.v idr pert:y deplasări remo'c'iza* Pa-c a Cax                Haz; ‘                                  ■

(Traseul tineretului și sportului)

1S (Traseul tineretului și sportului})'' Proiectul de fata isi propune sa asigure intr-o prima etapa legătură dintre bd 9 Mai si Insula de agrement, pe viitor fiind posibila o conexiune cu UAT l e tea Veche (in cadrul unui ADl sau proiect realizat in parteneriat).


In ceea ce privește convergenta proiectului cu direcția strategica de dezvoltare D3.4 5 Dezvoltarea de dotări și evenimente pentru încurajarea mersului pe bicicletă, se poate afirma ca in cadrul proiectului de finanțare vor fi cuprinse sume pentru acțiuni soft de informare si educare a locuitorilor municipiului Bacau privind beneficiile si eficienta utilizării modurilor de deplasare nemotorizate parte care se poate integra cu ușurința in cadrul acțiunii "BACĂUL -un oraș la scara Bicicletei", in același timp, prin investițiile in dotarea logistica a străzilor cu elemente specifice utilizării bicicletelor (rasteluri, parcari), inițiativele investitionale aferente prezentului proiect se subscriu si obiectivelor proiectului 55 SIDU "Parcări biciclete în zona parcurilor, pentru universități instituții publice, piețe", cu mențiunea ca in cazul proiectului de fata parcările de biciclete vor avea un caracter public, fiind destinate utilizării locuitorilor din proximitatea infrastructurii nou create.

Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta

Educație rutieră pentru toți participanții la trafic

Structuri Instituționale

Relevante pentru implementarea prezentului proiect investițional sunt următoarele structuri instituționale

Primăria Bacau - prin rolul sau de deținător ai infrastructurii propuse a fi construite/modernizate, beneficiar al fondurilor nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, va gestiona proiectul investițional asigurând managementul proiectului (prin UJp desemnat), derularea procedurilor de achiziție și managementul contractelor de execuție a lucrărilor

Structuri financiare

Relevante pentru Implementarea prezentului proiect investițional sunt următoarele structuri financiare:

ADR Nord-Est - are rolul de a evalua cererile de finanțare aferente proiectului investițional și de a coordona semnarea contractelor de finanțare pentru obiectivele investitionale intre municipiu Bacau și MDRAP (prin AM POR). Are roiul de organism intermed ar la nivel regional, careia i-au fost delegate parte din atribuțiile AMPOR in baza unui acord de delegare

MDRAP-este structura naționala responsabila de imp'ementarea Programului Operațional Regional, care asigura finanțări pentru investiții eligibile in cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR).

Primăria Municipiului Bacau - în calitate de beneficiar acesta a trebuit să asigure finanțarea tuturor documentațiilor premergătoare (PMUD Studii de trafic, documentatr tehnico economice expertize etc ) realizării acestei investiții

Ccfidorpertrudeplasăr nemotor-zate Parcu Cancîcov.               de I'-r               .v h MecMtiidri

rtreseuî tineretului și spodc ui)

De asemenea, din bugetul local al municipiului trebuie asigurată cofinantarea acestor proiect pentru cheltuielile eligibile precum și finanțarea în integralitatea lor a cheltuielilor neeligibile

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Analiza prezenta urmărește prezentarea situației existente la nivelul ariei de intervenție a proiectului propus din punct de vedere al mobilității urbane, a facilităților existente a necesităților si deficientelor în ceea ce privește mobilitatea urbana (privind toate aspectele modale)

Prezenta analiza preia aspecte de ordin tehnic asupra infrastructurii de mobilitate, in conformitate cu elementele din Expertiza tehnica atașata prezentei documentații. Fiind vorba de un Studiu de fezabilitate,, expertiza tehnica se refera la elementele de infrastructura peste care vor fi construite si amplasate noile facilitați propuse prin proiect in acest sens, in baza prevederilor HG907/2016, prezenta documentație va conține si elementele prevăzute in expertiza tehnica.

La nivelul Municipiului Bacau modalitățile de deplasare utilizate de populația rezidentă sunt: transportul public, autoturismul personal, mersul pe jos și cu bicicleta autoturismul unor cunoștlnțe/prleten» sau taxi.

în cadrul Pianului de Mobilitate Urbană a Municipiului Bacau, realizat în 2016 s-a constatat că cei mai mulți locuitori merg pe jos, 44% din populație, a doua cea mai folosită metodă de deplasare fiind cea cu autoturismul personal sau în Interes de serviciu. 22% din bacauani folosesc transportul public și doar 2% folosesc bicicleta, în ciuda faptului că relieful nu reprezintă o constrângere majoră pentru acest mod de deplasare.

Mobilitatea velo

Mobilitatea urbană se află într-o continua schimbare. Ca urmare a progreselor înregistrate în sistemele de transport și comunicații, oamenii au ajuns să trăiescă frecvent rntr-un singur loc să lucreze într-o secundă și să se recreeze într-o treime din timp. Planificarea trebuie astfel adaptată la această realitate schimbătoare prin (re) definirea noilor concepte și instrumente în plus, criteriile de proximitate devin tot mai puțin relevante, iar nodurile de comunicare par a fi elemente cheie în înțelegerea f'uxurilor și destinațiilor. în acest context, zonele destinate mobilității pietonale și velo continuă să fie în mod fundamenta! locuri care favorizează o calitate distinctă în orașe Deplasările nemotorizate contribuie într-un mod pozitiv asupra calității aerului, economiei sau sănătății publice, ca de exemplu promovează dezvoltarea comercială sau interconectarea nodurilor de comunii aț"

De-a lungul ultimilor ani, Municipiu! Bacău a fost transformat în așa măsură încât să faciliteze utilizarea automobilului personal. Ca urmare a acestei utilizări masive și a creșterii ratei de motorizare ritn ultimii 5 ani, cu 3.3% pe an, municipiul Bacău se confruntă cu probleme precum congestiona ea rraficuluî.

' Sorla-Lara. Julio & Talavera-Garda, Ruben. (2013/ PEDESTPj'A\'MOSAirv E.W.'RDN'WN'T?. ’j■ȘA'A.1.'t.'c'V AND PROSPECTA

Coridor pentru depissări nemotorizate Parcul Canckov • Stadw - Bar n de înot .;r ve-s^at» „Va*.i|p A'e'.’M -(Traseul tineretulu șisportuui)

suprasaturarea zonelor publice, poluarea factorilor de mediu și zgomot 7 în anul 2016, numărul deținerilor de vehicule raportat la populație prezintă un indice de motorizare de 390 autoturisme/1000 locuitor pentru municipiul Bacău, ș‘ respectiv o medie de MO autotunsme/1000 locuitori pentru celelalte localități din zona funcțională Bacău 1 2

în vederea combaterii acestor probleme, municipalitatea trebuie să aibă în vedere transportul de tip velo și pietonal ca o alternativă esențială în dezvoltarea durabilă a mobilității urbane

Analiza situației existente

în urma intervievării populației, pe baza unui chestionar predefînit de către consultant a rezultat că problemele legate de mobilitatea velo pe princ'palele coridoare a'e municipiului Bac.au sunt legate de dificultatea de a circula pe partea carosabilă din cauza traficului auto (40%) a traficului greu (37%) și din lipsa unor centre de închiriat biciclete (15%).


Care este principala problema privind deplasările <x* bicicleta?’


 • ■ ‘‘.j            i*i î r[r'..v ;          ctj'f

traficului auto

 • ■ (;.] Dificultăți t"i ii j|?           : -- rr-ct ■ ’t

trafîcu ui greu

 • ■ [JJ Upfî» c-v.tn-lcr ce inctll ' C Ci ..<•.

I.. OS - ' ~

 • ■ ' AjțiȚ. e


Figură 1 Diagrama problemelor privind deplasările cu bicicleta

La nivel individual, problemele predominante diferă de la un tronson la altul Acest uc.ru poate f influențat de varietatea funcțională deținută de fiecare zonă Străzile aflate sub ncidența studiulu1 și în cadrul cărora au fost realizate interviurile sunt detaliate în tabeul de mai jos

Tabel 1 Repartiția numărului de interviuri la nivel pe proiecte


Denumire Strada


Nr.           pers.

Intervievate


CoridoareStr Nlcolae Bălcescu

20

Calea Mărășești

29

P3

Str Aeroportului

15

B-dul Republicii

30

Str. Oituz

10

Str.              Mihail

10

P4

Kogalnlceanu Str. Mihai Viteazu

16

Str. Pictor Aman

11

P5

Str. E.Ciprîan Pintea

10

Str. Mioriței

16

P6

Str. Gării

15

Str. Prieteniei

10

P7

B-dul Unirii

20

P8

Calea Bârladului

10

B-dul Alexandru cel Bun

10

P9

Str. Mihai Viteazu

16Calea Tecuciului

11

Calea Romanului

15

Calea Mărășești

29

Str. Mihai Eminescu

15

Str. Ghe Donici

10

Str. Tineretului

5

Str. Candcov

10

Str. Ghe. Dontci

10

Str. Mihai Eminescu

15


Conform diagramei de mai jos privind principala problemă întâmpinată în deplasările cu bicicleta populația a semnalat dificultăți în a circula pe stradă din cauza traficulu auto și a traficului greuJjO%

50%

40%

20%

0%Figură 2 Principala problemă privind deplasările velo, rezultată în urma interviurilor. Dificultăți in a circula pe strada din cauza traficului auto; * Dificultăți in a circula pe strada din cauza traficului greu.


De asemenea lipsa centrelor de închiriere biciclete reprezintă o problemă reală a situației existente în municipiul Bacău, reprezentând un minus în promovarea transportului nemotorizat. Managementul deficitar, cât și lipsa cunoașterii beneficiilor potențiale scade nivelul de atractivitatea utilizări; acestui tip de transport.

Un alt criteriu Important în identificarea dlsfuncționalităților privind mobilitatea velo este redat prin calitatea Infrastructurii. Lipsa amenajării unei infrastructuri dedicate reprezintă o problemă principală în acest context.


Figură 3 Problema principală privind calitatea infrastructuri dedicate depiasăr orvelo

• Lipsa unei infrastructuri dedicate (piste pentru biciclete); • Lipsa rastelurîlor.

Condor pentru deplasări ne-notonzate Parcul Canctov • Stad.oo gaz n de ir,ci.               V e Atectand.-

(Traseul tir eretuhri ș1 sportului).-JPI - Sistem rfe management a! traHndiii pcntut priorîiizarca coridoare*»*' •’imnsooft ptibilc local 3 sif;li.-sa.;!ar ■ sMcidei.am

l'-SCdU !’> -

Slaț'-O* -’e îi            t

4         rt’rs

- -ti.

P5 - Coridor

P4 Coridor

pentru

09 ■ Coridor

pentru

deplasări

pentru

deplasări

nemotorizare

P?-

deplasări

?3 1 rvscii

.u-,rr>torizate

Parcul

Pfs

;f’.e)aman<ijam

P« Cc-iiilor

ne motorizate

pentru

Centru-c-aru

Cancicov

a străzi:

pentru

pentru

uCP'JSlil

jiarju-

Stadiei*

.‘crdru

l'rictenlol din

cîupiaîări

agrement:

nemotorizațe

Cartier OR

Pazin de înc* ■

i < «tieic

car ticnii

npmotnnzatE:

Centru

lud- Cenți;; -

Sa’a

Universitatea

crmicirculai

Miorița pe

(et-.*ru -

li’Suift <:t*

ru. rapt. ■

Poirvalt-ny -

"’/as'.le

Miu?

modelul "’.oi’.ă

ȘerSSrmș ’

Agrement -

CA*.X/Parc

-‘•jr.ccertdri"’

rc/idonîiold"

LOlCă Vi ' C

•ndus'.riai

(<TR);

{Trasați*

rine-etiil.-^

b.îGiiUhJi;,


i’,4

1%

r%

5.’-

:■■%

3/5

t ■

.*

13%

...

n *■•


oii


UA


•ij/


<r?


11%


5%


oy


o*


?3%


0%


no/               * *

Figură 4, Disfuncționafități privind deplasările veio rezultate în urma intervievării populației la nivel de proiect - Municipiul Ba< ă*»


,0/


orido, prmtru depiasări nemotorizate "arcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" t traseul tineretului jț -portului)

Rafina 21


Care este principala problema privind infrastructura pentru deplasări pe bicicleta?per.irtl pnerpr.' o? '•or^’ccreîr.j de trp..,p..țl oubiîc *-?5: șl 3 depb'irr ror cu btcit'ceî-'.

r/u.r.y.- .1 8ăt5:i rz

McdCmoiwn jtSlBlp.; dț if’O'l'"1 .


' ; !>3scu pentru ‘.fsn’ssăr ‘wnoi-mizate Ct’rJns At.opor:

Condu pentru HppIațJSr} nr’îT-rtnri/aîc Centru Har A eicău-CmherOT-

S.-ila i LAVX/Paiv fudustrial -PI;

pentru dcpt'sSr! .lenioturizaie Pșrcu!

Ctncicov -S‘auioii Bazin i. o înot

•Jn.7c.-rta.e3

hi" (Traseul fii C;c!-!L'! S: rpO


i’6 iw’îi pentru h'trci.fe semicircular -Miorițe’

i*;               '*«:

Gî- ttsri!!

Miorița u? mc 7ciu;

"zer?

«e?î>'L.!ț«iâ/ r3 - CoriSor pcnti u l '-7Îr Jă|. nrji<»-J.nzate ; rc.rtrii ■ na os*

?9 - CoiPj: pcnui-rîe^l ’H-per y aj'/UH-c r..

înmia ■ k Agrcmtiil

.'l     ’ ■

iTidsr.i. dr 3£(.;ry!--

• y

■  '■ ‘U'f J ■                       : • ;U

r*r

0%

r:c

•J%

■ - ’•

■ :r

ț/

c%

;i%

***/•>

%

îi;

AH

3 ii;

b%

V/<,

.?;4

. -

* ;■ •■-■   ■ ■.< vp<t:             cj'j jrctorri

33

<4Z

,r,z

n%

’■%

8%

• ;

j- <

i               '.2.’ >1            . r          y

it<;

r 7/

ă ’%

7C%

W/,

37/e

Șft/V

-ortdo< pentru deplasări ne motorizate Parcul Cancicov ■ Stadion - Bazin de not Universitatea „Vasile AlecsandrT (traseul tineretului si sporVj’ ji)

Pagina 22


Figura 5 Disfuncționaiități privind infrastructura dedicată velo rezultate în urma intervievării populației la nivel de proiect - Municipiul Bacău


•Coridor pentru deplasări nemotort/ate Parcul Carie icov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" Traseul tineretului și sportului)

>■


Pagina 13


Dlsfuncționalități principale privind mobilitatea vel o

în prezent, în municipiul Bacău nu există o rețea dedicată exclusiv deplasării cu bicicleta, fiind identificate doar;

• un sector cu piste pentru bicicllști (partajate cu trotuarul) pe Ca;ea Momești, amenajate plin proiectul Modernizare Calea Moînești, finanțat din fonduri europene POR 2007-7013 având lungimea de:

1,6 km - pe sensul Bacău - Moînești, între strada Miorița și strada Pârâul Negel,

1,1 km -pe sensul Moinești - Bacău, între strada Abatorului și strada Miorița


• câteva trasee de biciclete/drumetie (pentru agrement), recomandate și promovate* în cadrul proiectului. Dezvoltarea și consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităților locale: Bacău, Aria de protecție specială avifaunistică '.acu! Bacău ii, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Aceste trasee nu beneficiază de amenajări specifice. Totuși sectorul situat pe malul Lacului Bistrița între podu Șerbănești șl accesul pe Insula de Agrement, poate fi considerat o pistă pentru deplasarea cu bicicleta, partajată cu circulația pietonaiă.

Așadar, ca disfuncție principală privind facilitățile pentru deplasarea cu bicicleta semnalăm lipsa planificării rețelei de velorute pe ansamblul municipiului Bacău.

De asemenea au fost constatate:

• serie de amenajări inadecvate ale pistei existente:


în zona intersecțiilor, trecerilor de pietoni și a stațiilor de transport public - inclusiv d.p.d.v. al racordărilor șl alinierilor;

semnalizarea verticală deficitară

lipsa facilităților pentru parcarea bicicletelor (ia gară, în stațiile principale de transport public, la instituții etc.).

in concluzie, in ceea ce privește obiectu de analiză al prezentului studiu de fezabilitate, respectiv infrastructura specifică pentru deplasările cu bicicleta, principalele probleme constatate sunt:

 • - lipsa p'anificării rețelei velo pe ansamblul Municipiului Bacau

 • - Starea tehnică considerată în general nesatisfăcătoare a drumurilor locale

 • - Amenajarea deficitară în aliniamentul străzii (adesea nu exista spații de figurantă față de bordura de delimitare a carosabilului și față de garduri vegetație mobilier urban fâșii de stâ pi și copaci)*.

Condor pentru dep'asări nemotorizate Parcul Cancxov Stadfon - Berin de înot Lfnîversltstes A'!: e A.-.rsar (Traseul tînereîuîu ji sportulu.)


 • - Semnalizarea orizontală este deficitară, iar cea vertical aproape că l-psește sau indicatoarele rutiere sunt greșit alese și amplasate;

 • - Lipsa indicatoarelor de orientare pentru bicicliști;

 • - Lipsa unor panouri cu rețeaua traseelor de bicicliști;

 • - Lipsa facilităților pentru biciclete (parcări biciclete ia gară, stații de transport public, instituții, parcuri, stadion, centre comerciale).

 • - Lipsa unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Mobilitatea rutiera


Problemele identificate în contextul transportului auto se remarcă printr-urt grad ridicat a! traficului auto (29%) și al parcărilor neregulamentare (19%), determinând o fluență scăzută în orele de vârf (15%). Acest lucru este Influențat predominant de gradul de motorizare ridicat, care înregistrează până la 396 auto./lOOO ioc..

în opinia dvs, care este principala problema privind traficul auto7

Figură 6 Probleme semnalate in traficul auto

Un alt factor declanșator al problemelor legate de transportul public este redat si prin lipsa unor alternative de deplasare în interiorul municipiului și a numărulu; mare de autovehicule staționate neregulamentar pe străzile din centrul orașului. Creșterea pe viitor a gradului de motorizare va conduce la presiuni asupra autorităților publice locale pentru amenajarea spat ilorde parcare pentru autotur smele personale

De asemenea, starea tehnica a Infrastructurii reprezintă un alt element cheie în mobilitatea rutiera care la nivelul municipiului Bacau se caracterizează predominant prin străzi degradate (57%) si înguste (14%) semafoare desincronizate (14%) si treceri de pietoni inadecvat semnalizate/pozitionate etc.

Care este principala problemă privind infrastructura rutieră în municipiul Bacau?

 • ■ [1] Străzi inguste

 • [2] Străzi degradate (gropi, neasfaltata, etc.)

 • [3] Treceri de pietoni dese/ nesemnalizate corespunzător

 • [4] Semafoare nesincronizate

 • ■ EsJ A<tele

Figură 7 Starea tehnica a infrastructurii rutiere

Aplicând acest principiu municipiufui Bacău, motorizarea ar creste în zona urhanâ, la circa 400 mașini/1000 locuitori în anul 2020 și la aproximativ 421 de mașini în anul 2030 în restul zonei funcționale, ar putea ajunge la 173, în anul 2020 și la aproximativ 200, în 2030
Figură 8 Prognoza indicelui de motorizare; Preluare din PMUD Bacau în ultimii 5 ani rata de motorizare în municipiul Bacău a crescut relativ constant în medie cu 33% pe an. Numărul deținerilor de vehicule în 2016 (valoare la nivelul lunii octombrie) raportat la populație relevă un indice de motorizare de 390 autoturisme/1000 locuitori pentru municipiul Bacău, și respectiv o medie de 140 autoturisme/1000 locuitori pentru celelalte localități din zona funcțională Bacău.

Dintre localitățile zonei funcționale Letea Veche (185 autoturisme/1000 locuitori) și majoritatea celor situate la vest și nord-vest de municipiul Bacău (Măgura -199 autoturisme/1000 locuitori Hemeiuș -181 autoturisme/1000 locuitori, Mărgineni - 172 autoturisme/1000 locuitori) prezintă motorizări apropiate de media județeană (202 autoturisme/1000 locuitori) și peste media la nivel de regiune.

Structura parcului total de vehicu'e la nivelul anului 2015, este prezentată grafic în graficele următoare Se observă că autoturismele dețin o pondere de 84% din total, atât ia nivelul județului cât și la nivelul municipiului Bacău.

ranflQurvțla        fc MftanMcvte

măncipiti       ■

•       MM


« JWf-LTdWSw

f.-rrBtfr

’U“țt •;


- ,l*5C9f,iSM*T4


’î AT’-H
Din punct de vedere al vechimii se remarcă faptul că parcul actual de autovehicule și de autoturisme din județul Bacău este învechit, ponderea autovehiculelor cu o vechime de peste 10 an! este de 76%. De remarcat că creșterea parcului auto nu este dominată de înmatricularea de vehicule noi. Vehiculele cu maxim 5 ani vechime au o pondere de doar 5% în 2016, în scădere față de anul 2015

Figură 10 Vechimea parcului auto; Sursa: DRPCiVjPReiuat din PMUD Bacau

în scopul stabiliri soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității economice și financiare pentru un sistem inteligent de trafic management și monitorizare, a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea ce privește mobilitatea urbană în Municipiul Bacau, și identificarea deficiențelor existente.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Bacau, Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Bacau, dar au fost realizate și studi; în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere, prin intermediul unor recensăminte de trafic în diverse puncte de interes.

Elementele rezultate din analiza documentelor existente și a studiilor de circulație efectuate în teren au fost sintetizate, astfel încât să poată fi ’dentificate principalele deficiențe ale sistemului de transport actual, în speciaf din punctul de vedere ai mobilității urbane durabile, iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de implementare a sistemului de trafic management și monitorizare astfel încât rezuitatee să fie optime. De asemenea, datele analizate au fost utilizate ca date de intrare în modelul de transport utilizat pentru evaluarea situație actuale, precum si a mpacti/lui 'mpinmentărir diferitelor scenarii testate, pe termen scurt și mediu.

Configurația spațială a Municipiului Bacău face ca acesta să beneficieze de o tramă stradală bazată pe două axe bine conturate N-S și E-V, susținute de un inel care înconjoară partea cea ma dezvoltată a orașului și preia o parte însemnată din traficul greu generat de activitățile de producție. Axa N-S se bifurcă

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canc'cov ■ Stad on ■ Baz:n de înot - Un’venitatea, Vas le ^lecsandri* (Traseu! tineretului și sportului)

în zona centrali, continuând către NV - Piatra Neamț și N£ Roman. Pe partea de Vest acest inel este dublat de DN 11 care oreia roiul de ocolitoare.

Cei mai mari generatori de trafic se regăsesc ia ieșirile din oraș (Sud, Nord-Vest și Nord-Est). Dat fiind profilul mixt ai acestor dezvoltări (industrie și comerț de mare amploare), ele atrag atât trafic de marfă cât și de persoane (angajați și vizitatori).

Zonele secundare din punct de vedere al numărului generatorilor de trafic se regăsesc în partea vestică a Municipiului Bacău, pe DN11, către Onești / Oituz / Brașov și DJ119. Aceste zone cuprind tncă rezerve de teren substanțiale, iar reglementările favorabile din PUG vor contribui semnificativ la dezvoltarea lor în viitorul apropiat.

O densitate mai mare a generatorilor de trafic regăsim și în zona centrată. Cele mai aglomerate străzi sunt B-dul. Aleea Parcului, B-dul toniță Sandu Sturza, Str. Vasiie Aiecsandri sau Str. Oituz. Aici profilul stradal destui de îngust este supraîncărcat din cauza instituțiilor publice sau a unităților de învățământ prezente care atrag un număr mare de utilizatori. Cu o situație similară se va confrunta și zona din vecinătatea sudică a centrului istoric, unde se găsesc Parcut Cancicov, inspectoratul Județean de Poliție, Universitatea V. Aiecsandri, două spitale și stadionul.

Analiza situației existente din punct de vedere tehnic (preluare din Expertiza tehnica)

investiția cuprinde amenajarea pistelor de biciclete de pe traseul de străzi următor ;

SITUAȚIA EXISTENTĂ se prezintă astfel pe obiectivele investigate:

Segment 1 - esplanada pietonala

Intre str. Erou Clprian Plntea - Sala Polivaienta/Bazin de înot si str. Theodor Aman, pe lungimea de 726m.

Carosabilul străzilor se prezintă in stare relativ buna La fel si trotuarele.

Segment 2- Scara Cascada

Scara se prezintă într-o stare tehnica rea. Astfel scările sunt fisurate, prezintă zone poroase. Podesteie realizate cu beton sunt foarte degradate, prezintă fisuri si crăpături adânci Zona de la baza scării cu asfalt prezintă degradări de tipul gropilor, plombelor, suprafețelor poroase, etc.

Scafa de la mijlocul scării este fisurata si ciobită. Parapetul(mana curenta) este si el foarte degradat Segment 3- alei Parc Cancinov

Segmentul 3 este compus din aleile principale ale parcului Cancicov pe d recțîa est-vest si nord-sud Acest segment este compus din mai multe tronsoane, având lungimea totala de 1518m.

Pe direcția est-vest, in jurul aleii principale, exista pe ambele părți Istânga si dreapta) alei pietonale secundare, delimitate de aleea principala prin aliniamente de spațiu verde cu lățimi de 2m, cu arbori maturi; acestea prezintă o zestre de beton asfaltic, utilizate sporadic de pietoni

Aleile sunt asfaltate, prezintă zone cu degradări de tipul fisurilor si crăpăturilor.

Segment 4- alee parc Cancicov, acces dinspre str. Măgura Cașin

Segmentul 4 este compus din aleea parcului Cancicov care deservește și accesul către obiective de interes public (Biblioteca Județeană, Muzeul de Științe ale Naturii), de !a intrarea in parc (in dreptu

Coridor pentru dep asări nemotorizate Parcul Cancicov Stadion - Bazin de "net Jr:vers cetea „Vasiie A'ecse tdri (Traseul t.neretu'ui ș. sport.lui.-străzii Măgura Cașin) pana ta intersectarea unei alei dispuse pe direcția nord-sud pe o lungime de 420m Aceasta aiee are un caracter aparte, in sensul ca este utilizata ocazional de autoturisme, pentru accesul la cele doua obiective de interes public

Datorita acestui fapt îmbrăcămintea asfaltica prezintă degradări mai mari de tipul gropilor

Segment 5- aîee parc Cancicov, acces dinspre str. Spiru Haret

Segmentul 5 este compus din aleea parcului care face legătura dintre aleea principala pe direcția nord-sud si str Spiru Haret, fiind amplasata intre Universitatea Vastie Alecsandti si a Liceul Pedagogic Ștefan cel Mare, pe o lungime de 275m.

Aleea pietonala are o lățime de 3 ni, fiind mărginită de ample aliniamente de spațiu verde. Segment 6- Str. Spiru Haret

Segmentul 6 este amplasat pe str. Spiru Haret, de la ieșirea din parcul Cancicov, pana !a intersecția cu Calea Mărășești/Str Erou Ciprian Pintea, având o lungime de 143m.

Str.Spiru Haret este o strada de categoria a ll-a cu 4 benzi, 2 pe sens încadrată de trotuare realizate cu pavaj/asfalt. intre trotuar si carosabil exista zone verzi.

îmbrăcămintea pe Str.Spiru Haret este asfaltica.

în prezent nu exista piste de biciclete amenajate conform standardelor de proiectare si siguranța in exploatare. Prin proiect se propune înființarea unor piste noi care sa corespunda standardelor in rigoare si care sa ofere utilizatorilor posibilitatea stabilirii unui traseu mai lung, fără a fi necesara întreruperea acestuia. Pe lângă înființarea pistelor, se propune si reabilitarea trotuarelor si înființarea de trotuare noi acolo unde acestea nu exista.

în municipiul Bacău exista un număr destul de mare de biciclete care fac naveta zilnic intre domiciliu si locul de munca dar si persoane care utilizează bicicleta din plăcere, din nefericire p'in zone neamenajate sau mai periculos, pe șosele sau trotuare, riscând producerea unor accidente. Dirt acest punct este esențială construirea unor piste, astfel încât bicicletei sa fie in siguranță.

Investiția este oportuna si datorita faptului ca exista intenția autorităților locale de a crea o rețea de piste pentru biciclete pentru a se ajunge cat mai repede la destinațiile alese, si nu in ultimul rând noul concept va contribui ta reducerea emisiilor de carbon si va spori gradul de confort si de siguranță al bicidiștilor/pietonilor.


STAREA TEHNICA

Se analizează tehnic străzile pe a căror carosabil se vor introduce piste de biciclete, respectiv Segmentul 6 de strada Spiru Haret precum si trotuarele de pe segmentele investigate unde se vor introduce piste de biciclete.

Planeitatea si rugozitatea

în evaluarea celor doi Indici nu a fost nevoie să se utilizeze echipamente specializate APL si SRT1 deoarece, din experiență Segmentul 6 de strada Spiru Haret investigat nu poate fi încadrat decât la planeitate și rugozitate cei puțin mediocră

Capacitatea portantă

Capacitatea portantă este apreciata ca fiind buna pe Segmentul 6 de strada Sp>ru Hatet.. apărând zone locale cu fisuri si crăpătur.

Starea de degradare

Evaluarea stării tehnice a fost efectuată pe baza metodologiei CD 155 2001 ' instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor modeme" și AND 540-2003 "Normativ pentru evaluarea stări’ de degradare a îmbrăcămtnții pentru drumur cu structurii rutiere suple si se ml rigide'*. Evaluarea stării de degradare a fost efectuată și pe baza măsurătorilor și aprecier or vizi ale efectuate la fata locu ui Pentru aceasta a fost luată în considerate și arhiva fotografica atașată

Coridor pentrudep asări nemotorirate Parcu Cancxov Stadion • Baz r deTnot - Universitatea „Va«Le A'- d; ‘ (T'-esejI tineretu'uî ji sportului)


Starea de degradare pe fiecare sector omogen este caracterizată de indicele de degradare (ID>. calculat cu relația:

//j - suprafața degradata (Sdegr tn1}

suprafața benzii de circulație (S tn1}

S degr = Dl + 0,7D2 + 0,7 x 0,5D3 + 0,2D4 + D5 (m2), undei

o Dl = suprafața afectată de gropi și plombe;

o D2 = suprafața afectată de faianțați, fisuri și crăpături multiple pe direcții diferite;

o D3 = suprafața afectată de fisuri și crăpături longitudinale și transversale, rupturi de margine;


o D4 = total suprafață poroasă, cu ciupituri, suprafață încrețită, suprafață șiroită, suprafața exudată;

o 05 = suprafață afectată de făgașe longitudinale.

Coeficienți 0,7 si 0,2 țin cont de ponderea defecțiunii respective, iar coeficientul 0,5 tine cont de lățimea pe care este afectată suprafața îmbrăcămintei de degradările de tip D3, pentru a fi exprimate in m2

în cadrul acestei străzi studiate a fost ales un eșantion. în cadrul acestui eșantion a fost determinată starea de degradare.

Segmentul 6 de strada Spiru Haret si are un carosabil asfaltic care prezintă degradări de tipul zonelor unde apa stagnează sau a suprafețelor exudate.

> Estimarea vizuală a stării de degradare pe eșantioane


> Evaluare ID conform CD-15S/2001

...

îmbrăcăminte asfaltica / eșantion

Strada Spiru Haret

Segm 6

Dl

gropi si plombe (mp)

2.5

D2

faianțari, fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite (mp)

D3

fisuri si crăpături long. si transv, rupturi de margine (mp)

D4

supraf poroasă, cu ciupituri, încrețită, șiroită, exudată (mp)

25

D5

supraf.afectată de făgașe long.(mp)

S degradată (mp)=

5

S sector (mp)=

60

ID= Suprafață degradată/Suprafața sector

8%

Caii

ficatlv stare pe fiecare eșantion de măsurare

Mediocra

Calificativ sector omogen

MEDIOCRACalificativul de stare de degradare determinat pe strada Spiru Haret Segm.6 este «mediocra»

Având in vedere calificativul caracteristicilor străzii analizate din municipiul Bacău expertizate, clasa stării tehnice determinată este:

3-mediocra- pentru Strada Spiru Haret Segm.6

Lucrările obligatorii prevăzute de Normativul CD 155/2001 sunt așternerea de covoare bituminoase pe Strada Spiru Haret Segm.6, numai pe zona unde se vor executa piste pentru biciclete.

Trotuarele de pe toate segmentele mai puțin segmentul 4 sunt in stare tehnica buna eie se pot păstra.

Trotuarul de pe segm 4 trebuie refăcut.

Scara Cascada se apreciază ca are o stare tehnica rea, si trebuie refăcută.

DATE DE TRAFIC

Dimensionarea straturilor unei structuri rutiere presupune evidențierea in prealabil a traficului vehiculelor cu sarcina mai mare de 3.5 t (autocamioane si derivate cu 2 osii autocamioane si derivate cu 3 si 4 osii, autovehicule articulate, autobuze, trenuri rutiere). în vederea determinării traficului de caicul necesar dimensionării structurii rutiere, volumul de trafic obtinut in urma simulărilor la diferite orizonturi de timp a fost exprimat, la nivel MZA, in vehicule etaion osii standard 115 kN l a alcătuirea structurilor rutiere pentru străzi se ia în considerare traficul, exprimat în vehicuie grele (V.G.) cu greutatea pe osie mai mare de 50 kN, care vor circula pe artera stradală, considerând perioada de perspectivă conform Art. 13 din "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi' indicativ NP 116-04. Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V.G.) fac parte din categoria vehiculelor grele, care definesc traficul greu Eie sunt reprezentative pentru traficul urban și considerarea lor în estimarea traficului de calcul conduce la o încadrare în claseiede trafic puțin diferită de cea stab'iită pentru vehiculul etalon N 115 (care se folosește pentru drumuri).

Perioada de perspectivă va fi de 10 an, și anume 2019-2028

Clase de trafic pentru străzi

perioada de perspectivă = 10 ani)

Trafic drumuri osii 115 kN

CD 155-2001(publicat cu ordin MCT 625/2003 în MO nr. 786/2003)

1 rafie străzi corelare cu echivalare cu vehicule grele (V G.

Clasa de trafic

Volum trafic Nc m.o.s.

Clasa trafic

Volum trafic Nc 115 kN m.o.s.

MZA 50 k.N

(V.G.)

1

2

3

4

5

Excepțional

3,0... 10,0

T0

>3,0

> 600

Foarte greu

1,0 .. 3,0

TI

1,0... 3,0

220... 660

Greu

0,3 ... 1,0

T2

0,5 ... 1,0

110 ... 220

Mediu

0,1... 0,3

T3

0,3 ... 0,3

70... 110

Ușor

0,03 ... 0,1

T4

0,15 ... 0,3

35 ... 70

Foarte ușor

<0,03

T5

<0,15

<35

Suria: "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide }l suple pentru striil", Indicativ N? 115-04

Strada Splru Haret investigata se aprecieaza ca se încadrează în ciasa de trafic T2-T3 mediu-

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu șl lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

în prezent, în Municipiul Bacau nu sunt amenajate trasee majore nemotorizate (pietonale și cu bicicieta), cu funcționalitate și ambianță adecvată, care să conecteze cartierele rezidențiale între ele cartierele rezidențiale cu zona centrală și alte zone de interes general (insula de agrement, zone cu concentrări de locuri de muncă, zone comerciale etc.j.

Deși deține profiluri stradale generoase, Municipiul Bacău nu beneficază în prezent de o rețea de piste și benzi veio. Infrastructura velo se rezumă doar ia o alee partajată cu pietonii în lungul malului râului Bistrița (între magazinul Lidl și podul către Șerbănești). Rolul acestui traseu este strict de agrement De asemenea, mai există amenajată a pistă de biciclete pe trotuar în lungul Căii Moinești care asigură legătura către zona industrială din nord-vestuf orașului.

O

Principalele trasee folosite de către bicidiști sunt în zona centrală, de-a lungul celor trei bulevarde Calea Mărășești, B-du! 9 Mai șl B-dul Unirii. De asemenea, se poate remarca și o utilizare mai intensă a aleilor din Parcul Cancicov sau a zonei pietonaie din vecinătatea Stadionului Municipal.

Potrivit SIDU Bacau, din răspunsurile colectate pentru a determina mijloacele de transport utilizate pentru deplasările zilnice, au rezultat următoarele concluzii.

 • •  Zilnic: automobilul personal este utilizat în cea mar mare proporție de 65 9%, transportul în comun în proporție de 11,5%, bicicleta 5,5% iar mersul pe jos 418%

 • •  Săptămânal: autoturismul personal este utiirzat în proporție de 17,6%, transportul în comun 12,1%, bicicleta 16,5% șt mersul pe jos 29,7%

 • •  Lunar: autoturismul personal este utilizat in proporție de 1 6%, transportul în comun 15,4%, bicicleta 17,6%, mersul pe jos 11,5%

 • •  Când plouă sau când ninge: în proporție de 2.2% folosesc autoturismul personal 13,7% transportul în comun, 0,5% bicicleta și 1,1% merg pe jos

 • •  O pondere de 8,2% nu folosesc niciodată automobilul personal 40,7% transportul în comun 49,5% bicicleta și 6,6% mersul pe jos.

Participanții ia studiu au declarant că ar utiliza mai des biete eta pentru deplasări e zilnice dacă infrastructura ar permite acest lucru, prin amenajarea de piste de biciclete și rezolvarea problemei câinilor comunitari.

Frecventa deplasări cu bicicleta

Pornind de la premisa că infrastructura de transport ar permite utilizarea eficientă a oricărui mijloc de transport, respondenții la chestionar ar alege cel maî probabil sau probabil, în proporție 73,1% să se deplaseze pe jos, 56,6% transportul în comun, 55,5% bicicleta și 52,2% automobilul peisonal.

în concluzie, in căzui in care infrastructura velo ar fi imbunatatita, numărul utilizatorilor bicicletelor ar creste de ia 16% ia 55,5%, un procent semnificativ, ce justifica realizarea investițiilor din prezenta documentație.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov ■ Stadion Bazin de înot - Universitatea „Vasile A'ecsandr" (Traseul tineretului și sportului)'; yizeaza:

 • >  Construirea pisteior/traseelor pentru biciclete, amplasarea de indicatoare;

 • >  Construirea unui pasaj suprateran pentru deplasări nemotorizate intre Parcul Cancicov si str. Th.Aman.

 • >  Construirea de parcaje pentru biciclete;

 • >  Amplasarea unui mobilier urban pentru odihnă (forma de creștere a confortului util zării modurilor nemotorizate de transport);

 • >  Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști m lungu1 pistele: pentru biciclete pentru umbrirea traseelor (creșterea confortului deplasărilor 'n anotimpu: fie calde)

Coridor pentru dep'asări nemotorizate Parcu' Cancicov - Stadion - Bîîin de îrot ■ ;,niyerțitateaAlecsarjdd' (Traseu, tineretului și spertu1 ui}

*Î5

 • >  Construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbuc ătațirea siguranței rutiere (indicatoare piste veio, modernizare treceri de pietoni, marcaje de tip „bike box").

 • >  Promovarea proiectului la ntvel local și regional (parte din programul BACAUL -un oral ia scara Bicicletei,Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta, Educație rutiera pentru toți participa nțir ia trafic);

 • >  Modemizare/reabiiitare a rețelelor sistemelor de alimentare cu apa, de canalizare a apelor uzate șl a apelor pluviale, precum și a canalelor tehnice pentru rețele în cazul în care studiile tehnice relevă această nevoie.

 • >  Achiziționarea și instalarea de castele, a camerelor de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor.


3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru flecare scenariu/opțiune tehnlco-economlcță) se vor prezenta:


Particularități ale amplasamentului:descrierea amplasamentului (localizare - intravîlan/extraviian, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);


Terenul este intravilan aparținând domeniului public al Municipiului Bacau. Folosința aștuaiă este de teren de utilitate publica- Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona cai de comunicație rutiera si amenajari aferente si zona central

h; relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Amplasamentul investiției este figurat in imaginea următoare.

Pro'ectul acopera un traseu continuu intre aleile parcului Cancicov, cu ieșiri spre străzile Spiru Haret, Măgură Casin si Calea Marasestt, str. Spiru Haret, Scările Cascada si traseul pietonal intre Facultatea George Bacovia si Bazinul de înot.t} orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes natur ale sau construite;

Orientarea propusa a investiției este in general pe direcția est-vest, pentru traversarea barierei antropice pentru deplasările nemotorizate reprezentat de traseu! Caii Marasesti/DN2, care fragmentează accesul intre parcul Canclcov si zona facilităților sport've (Polivalenta, stadion, bazin de inotl.

d; surse de poluare existente în zonă;

Principala sursa de poluare in zona este reprezentata de poluarea atmosferica cu gâze cu efect de sera si emisii poluante datorate traficului rutier.

date climatice șl particularități de relief;

Clima municipiului este unul temperat-continenta1 accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful! și antropici, orașul însuși a ând un rol esențial în crearea propriei topocimne printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat spațiile -erzi). respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei) Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 12 ‘C, oscilând între -4 ’C, în luna ianuarie, și 20,6 ’C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei. Temperatura maximă absolută cu o valoare de 40,3 ’C (24 iulie 2007) a fost depășită în vara anului 2012, când mercurul termometruluî a urcat până la 41,9 *Cîn ziua de 7 august.

Patru trepte de altitudine, între 150 m și 250 m marchează relieful Bacăului, el aflându-se în cea mai mare parte a localității, pe a doua terasă 160-165 m. Se detașează terasa de luncă Joasă, dar se înalță în șesul comun al Bistriței cu Șiretul. Albia majoră al Bistriței este predominată în raza așezării, prin depozitele de prundișuri, constituind un adevărat rezervor pentru acumularea apelor freatice.

 • f) existența unor;

rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul

posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Parțial, coridorul propus se afla in zona de protecte a patrimoniului cultural, insa nu va afecta monumenente istorice sau situri arheologice.

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiui geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

date privind znna'ea seismică;

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare af cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control Tc a spectrului de răspuns

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului] este ag = 0,35 g, iar perioada de colț este Tc = 0..70 sec. conform figurilor de mai sus.

Coricfor pent'u deplasări nemotcniile Parcul Ca^ccov - Stadii - Bai’n de fnot              „VmK- Ale:

(T^se' ItineretuiurȘ sportului)

date preliminare asupra naturii terenulu de fundare inclusiv presiunea convenționaiă si nivelul maxim al apelor freatice,

Capacitatea portantă a terenului de fundare din amplasamentul cercetat, determinată conform NP 112 2014 pentru o fundație cu lățimea B=1.00 m și o cotă de fundare Df=-2,00 m este:

pconv =  290,00 kN/m2;

Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor precum și în cazuî unor încărcări aplicate excentric, se va reface caicuîuî valorilor capacităților portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3,3.1 și 4,2.1 din STAS 3300/2-85, respectiv ANEXA D din normativul NP 112-2014.

date geologice generale;

Ca unitate geo morfologică majoră, se încadrează în zona externă a Subcarpaților Orientali, pe Culuaru1 Șiretului, unitate depreslonară cu forma alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpații de Podișul Moldovenesc.

Situată pe un fundament Sarmatian Superior (Bessarabian-Kersonian), care cuprinde formațiuni de molasă argilo - nisipoasă de origine salmastră, terasa inferioară a Bistriței este formată din depozite ale Holocenului superior care încep cu bolovănișuri și pietrișuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri și argile nisipoase - prăfoase și se încheie cu prafuri argiloase nisipoase. La suprafață este un strat superficial de sol vegetal Recent. StratifIcația depozitelor holocene este orizontală, în discordanță cu stratele sarmatiene monodinale. Lîtologia are variații laterale datorită schimbării condițiilor locale din timpul depunerii și existenței unui relief îngropat.

date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza ape> subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 70 (șaptezeci) sondaje geotehnice cu diametrul de 5", conduse până la o adâncime de -3,00 m, respectiv până 'a cota de -8,00 m (Sd 24, Sd 27). Pe parcursul executării sondajelor s-au preievat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice ale acestora.

Au fost realizate de asemenea și două penetrări dinamice cu conul langa sondajele Sd 24 și Sd 27, penetrări conduse până la adâncimea de -8,00 m.

în ANEXA 1, pe planul de situație, sunt prezentate pozițiile în amplasamente ale lucrărilor geotehnice efectuate pe teren.

Programul de investigații geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din punct de vedere geotehnic ale amplasamentului:

>• Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament;

 • >     Determinarea poziției nivelului hidrostatic al apelor subterane;

 • >     Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament, prin analize și încercări de laborator;

 • >     Concluzii și recomandări privind condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul cercetat.

Pentru atingerea acestor obiective au fost recoltate din sondaje un număr de probe de pământ tulburate.Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice efectuate s-au efectuat următoarele analize și determinări de laborator:

 • >   Analiza granulometrică a pământurilor;

 • >    Determfnarea umidităților naturale (w);

 • >    Stabilirea consistenței pământurilor prin determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (Ic, lp);


 • >    Stabilirea unor caracteristici privind fenomenul de contracțîe-umflare al pământurilor (PUCM);

Rezultatele tuturor determinărilor și analizelor efectuate în laborator sunt prezentate în Fișele de sondaj Sd l...Sd 70 și în buletinele de analiză prezentate în ANEXA 2

Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului SR EN ISO 14688/1 și SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI Șl ÎNCERCĂRI GEOTEHNICE -IDENTIFICAREA Șt CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR și a standardelor geotehnice în vigoare.

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE EXIGENȚELE Și METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE", se stabilește nivelul de risc geotehnlc, pentru infrastructura clădirii, conform Tabelului de mai jos:


Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri reduse

3

Apa subterană

Fără epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

Normală

3

Vecinătăți

Fără riscuri

1

TOTAL PUNCTAJ

8


Coridor pentru deplasări lemctofrzațe Percj! Cancicov • Stad;Oi-' - Baj.n de "nor -             <r ,Vov> 'S;t>c>andrr"

(Traseu: tineretului și sDortului)

La punctajul stabilit pe baza celor 4 (patru) factori se adaugă trei puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece pentru Bacău, accelerația terenului pentru proiectare este (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) ag = 0,35 g

Rezultă un total de 11 (unsprezece) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al riscului geotehnîc în tipul „MODERAT", iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2"

caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Rețeaua hidrografica este reprezentată de ce'e două râuri Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora* Bahna, Izvoarele, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă șt industrială, practicarea sporturilor nautice.

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboîu.

Toate lacurile de acumulare din Bacău sunt considerate arii naturale protejate avifaunistice si sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău prin situl Natura 2000.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

 • -  apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pâraielor din zonă, fa adâncimi relativ reduse, de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitațiilor;

 • -  apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratuf argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00 m;

 • -  apă subterană de adâncime medie și mare.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural; tehnologic:

caracteristici teNnlee șl psrametr1 specifici obiectivului de investlțfi;

var anta constructivă de real'zareȘ Invest'țiel, ci. justificarea aiege,,■ acestei;

Se propun următoarele variase investitori ale:

|          St'ata

1

Va-'an ta 1

Var'ijnte ?                   j

Coridor pentru dep'asări remotorizate Parcu! Candcov Stadion ■ Bazin de 'net - Unver*: tete? Aiect-a -dr;' (Traseul tlne/etulu- șt sportului)

A'ei parc Cancicov

Scenariu identic: pista de biciclete in sit propriu, separate ne aleile parcului

Scara Cascada

Scenariu identic: refacerea scărilor

Str. Spiru Haret si Ciprian Pintea

Scenariu pentru asigurarea legăturii Intre parc si Sala Polivalenta prin Str Spiru Haret si Str. Erou Clprian Pintra

Nu se propune pista de biciclete pe str. Erou Ciprian Pintea datorts lipse" proprietății publice asupra unor terenuri si a dimensiunii reduse a str Ciprian Pintea. Ținând cont de vaionle de tiafic velo si de faptu ca se poate asigura egatura prin pasajul pletona1, aceasta varianta nu este fezabila

Pasajul pietonal Cancicov

Structura        metalica

hobanata, cu structura de rezistenta sub forma de arc. Coborârea spre str. Țh.Aman este realizata printr-o rampa spiralata

Structura de susținere hobanata, legata de 2 stâlpi principali de susținere Coborârea spre str. Th.Aman este realizata pr'ntr-o rampa spiralata

Acces la Bazinul de ’not

In aceasta varianta, accesul la bazinul de înot se realizează prin Str. Th.Amarr, se realizează o pista In cale proprie, separata de traficul auto

n aceasta varianta, accesul ia bazinu: de not se realizează prin traseul pietonai dmtre Univ.Vas' e Blaga si Bazinul de înot

intervenții propuse

Introducerea pistelor de biciclete pe aleile din Parcul Cancicov, Str. Spiru Haret, esplanada care leagă Universitatea G. Bacovia de zona Bazinului de înot se poate realiza fie prin redimensionarea (reducerea) spațiului pietonal, fie prin redimensîonarea (reducerea) spațiului carosabil.

Pistele de biciclete se vor realiza prin refuncționaiizarea unor alei pietonale existente in cadru' Parcului Cancicov sau zona pietonala dintre Bazinul de înot si scările Cascada, fără a afecta suprafețele de spațiu verde. în cazul in care, in urma redimensionării spatiilor pietonale existente datorita amplasării pistelor de biciclete, lățimea acestora nu corespunde lățimilor minime necesare conform OMT49/1998, se vor realiza piste de biciclete pe spațiul verde.

în cazul in care pistele de bicicleta se vor amplasa pe suprafața carosabila, se va opta pentru amenajarea unei piste dedicate, in dublu sens, lățime min 2m, separata de fluxul pietonaî sau rutier prin borduri, diferențe de nivei sau alte elemente de separare fizica

Structura rutiera

Scenariul i

Variantele recomandate pentru pistele de biciclete amplasate pe spatiei pietorai:

Coridor pentru dep asăn nemctorizate Parcul Cancicov • Stad on - Bazin de înot' Un ver$ tațjșs A e -țar dr" (Traseul tineretul .u și sportului)

Varianta 1

•O


 • •  6 cm dale pavaj ornamental

o 5 cm nisip

«  15 cm balast

« săpătură

sau

Varianta II

»    4 cm beton asfa'tic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (roșu 'verde,'albastru, etc.)

 • •   10 cm balast stabilizat

 • •  10 cm balast

o săpătură

sau

Varianta III

 • •  4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde albastru, etc.}

 • •  8 cm AB31.5 baza 50/70

 • •  20 cm balast stabilizat

 • •  25 cm balast

 • •   7 cm nisip strat de repartiție

 • •  săpătură

Proiectantul va alege una din Variante după con suita rea cu Beneficiarul

Piste de biciclete vor fi separate fizic de spațiul pietonai si de spatiile verzi prin elemente de tip (borduri, boiarzi, etc.} si, acolo unde este posibil, indusive diferente de nivel fata de spațiul carosabil si spațiul pietonal.

Scenariul li

Variante recomandate pentru piste de biciclete amplasate pe carosabil

Varianta I

 • •  frezare 3-4 cm pe ampriza pistei;

 • •  4 cm BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/aibastru. etc )

sau

Varianta II

 • •   4 cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

 • •   10 cm balast stabilizat

 • •  10 cm balast

 • •  Săpătură

sau

Varianta III

 • •  6 cm dale pavaj ornamental

 • •  5 cm nisip

 • •  15 cm balast

 • •  săpătură

Suprafața rămasă după frazare se repara conform AND 547/2013

Proiectantul va alege una din Variante după consultarea cu Beneficiarii:

Piste de biciclete vor fi separate fizic de spațiul carosabil st de spat ile verzi prin elemente de separare fiz’ca (borduri, boiarzi etc ) si acolo unde este posibil, se vor realiza trotuare de garda, lățime

Cor Ido:' pentru ■■'ep asă-' -eniotodzate Faxul Car'r.icnv ■ Stadion • Baz n de înot - Inlveixitate? „V? ■? 'X e •ra td'i" (Traseul tineretului și sportului) m'nima O.Sm, pentru asigurarea siguranței biciclistilor fata de fluxurile rutiere sau fata de parcările de autoturisme

i-sginf: *4

Terasamente

Se vor executa lucrări de drum, săpături și umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate și gabaritele profilului transversal proiectat. Vor fi luate în considerare lucrări de săpătura și umplutură pentru realizarea fundațiilor și execuția elementelor borduri, trotuare. Pentru zone cu infiltrații sau ce nu pot fi compactate (trasee echipare edilitară) vor fi prevăzute blocaje de piatră.

Traseul în plan

Stabilirea caracteristicilor geometrice în plan se va realiza prin folosirea condițiilor de gabarit existente date de limita proprietăților și a poziției străzilor, a rețelelor de iluminat public, arbori, etc. Traseul in plan va fi format din succesiuni de aliniamente si curbe .

Traseul în profil longitudinal

Se va urmări linia terenului sistematizat existent în condițiiie asigurării racordării în plan verfica Și a dirijării apelor pluviale.

Se va proiecta linia roșie a trotuarelor si a pistelor de biciclete astfel încât sa se coreleze cu accesele, străzile laterale si cu rigolele adiacente.

Se va lua în considerare și limitarea lucrărilor de terasamente.

Profilul transversal

La amenajarea pistelor de biciclete si a trotuarelor se va tine seama de prevederile OMT nr.49/1998, STAS-urilor 10144/1-90 10144/2-91, și a Normativului privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi NP 116-04

Pista pentru biciclete trebuie sa aibă traseul dispus, pe cât posibil, paralel cu axa străzii și trebuie să îndeplinească următoarele condiții- lățimea pistei de biciclete este de 1,50 m pentru o bandă și un sens de circulație și de 2,00 m pentru două benzi și două sensuri de circulație.

în cazul în care pista se va amplasa pe trotuar, aceasta se va realiza fie cu aceeași structură rutieră propusă si pentru trotuare, fie diferit. Pistele de biciclete și trotuarele vor fi delimitate fizic între ele și față de celelalte elemente de Infrastructură, prin aliniamente de borduri, diferențe de nivel, separatoare fizice (stâlpi, garduri, stâlpișori, bo'arzi, borduri etc.) sau aliniamente de spațiu verde.

în cazul în care pista se va amplasa pe carosabil pista va avea aceeași structură rutieră cu a străzii în punctul respectiv, iar la limita dintre pistă și carosabil vor fi prevăzute separatoare fizice (stâlpișori, bolarzi, borduri etc ) care să împiedice pătrunderea accesului auto pe pistă

Pista de biciclete va fi colorata distinct, respectiv verde/roșu 'albastru, pentru a fi diferențiată de trotuar sau carosabil, in cazul in care este realizata cu beton asfaltic sau pavaj cu textura diferita de cea a trotuarelor, in cazul in care se optează pentru aceste materiale

Pentru realizarea trotuarelor se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/27.01 1998, publicat în Mon'torul Oficia! al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91. Astfel-

S Conform OMT Nr.49/1998, art.3.24 in localitățile urbane se amenajează trotuare cu lățimea cuprinsa intre 100*4,OOm, conform anexei nr.5, in funcție de intensitatea circulației pietonal* si de Jocul unde sunt amplasate trotuare!e( lângă locuințe sau lângă magazine), si de categoria străzii

* Conform STAS 10144/2-91 - Străz -Trotuare Alei de pietoni si Piste de cicliști. Prescripții de proiectare trotuarele in localitățile urbane conform art 3,6 tabelu 1 au lățimea cuprinsa intre 1,00 *4,00 m funcție de amplasare (lângă magazine, sau ângă locuințe), si de categoria străzii

Condor pentru dep'asă-i nemownzate Parcu. Caixicov - Stadion - Bazin de not - Univers tarea „Vas i*1 Aiez*sidn (Trese/ tineretului și sportc'ui)


în zonele în care se va intersecta pista de biciclete cu accese pentru trecerile de pietoni sau spații aferente stațiilor de autobuz pista se va întrerupe iar suprafața respectiva se va realiza cu o structura proprie diferita de cea a trotuarelor si pistelor, pentru a putea inarca cu ușurință faptul ca este un spațiu utilizat in comun de pietoni si bicldiști. Se recomanda următoarea structura rut e-a :

 • •  6 cm dale pavaj ornamental/piatra naturala

 • •  5 cm nisip

 • •  15 cm balast

 • •  săpătură

Pentru încadrarea trotuarelor si pistelor de biciclete se vor folosi borduri din beton de ciment 20x25 cm, spre carosabil, și de borduri 10 x 15 cm spre proprietăți si spre zonele verzi, pozate pe un strat de beton de ciment. Dacă nu este spațiu se poate renunța la bordura spre proprietăți La colturile străzilor și la intersecții cu alte străzi, dacă nu sunt în apropiere accese auto amenajate, se vor realiza borduri înclinate pentru accesul persoanelor cu dizabilități fizice.


Trotuarele sl pistele de biciclete vor avea panta transversală unică de 0 5+2.5 %. funcție de Varianta aleasă.

Clasa betoanelor utilizate pentru lucrările la trotuare si piste de biciclete se vor alege în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Scara Cascada

Scara se va demola și se va reface cu beton. Apoi scara va fi placată cu piatră naturală

Accese

Accesele la proprietăți rămân neschimbate ele nu vor fi afectate de lucrări pe zonele unde se Introduc pistele de biciclete.

Mobilier urban

Elementele de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi) de pe partea aleii pietonale care va fi transformata in pista de biciclete se vor dezafecta si reloca pe cealaltă parte, astfel încât sa se evite conflictul potențial intre pietoni si bicldiști.

Elementele de mobilier urban degradate vor fi înlocuite.

Zone verzi


In cazul in care se vor amenaja si spatii verzi se va ține seama de prevederile STAS 10144/1-90. Acolo unde distanța dintre partea carosabilă și trotuare va permite, se vor amenaja spații verzi Spatiile verzi existente se vor moderniza. Spațiile verzi vor fi delimitate de partea carosabilă cu borduri din beton de ciment 20x25 cm spre carosabil și 10 x 15 cm spre trotuare, pozate pe un strat de beton de ciment.

Clasa betoanelor utilizate pentru lucrările la trotuare si zone verzi se vor alege în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza în primu' rând prin pantele transversale și longitudinale proiectate

Apa pluvială va fi condusă spre dlspozitive'e de scurgere existente proiectate si mai departe în canal zarea pluvială a orașului.

Se vor înlocui gurile de scurgere aflate in ampriza traseelor de piste de biciclete Se vor propune gur- de scurgere cu corp ajustabil, rama si grătar forma plata din fonta conform SR EN 124, cu sistem de blocare si amortizare zgomot


Ccrido'penvu deplasări nemotodzate Parei» Canticov- Stea,o'> - de înet - Jnivers‘tatee ^Vas’iiiAleesSfidri' (Traseul *‘r»eretuiui ș sportului)

Pag! le «eClasa betoaneior utilizate pentru lucrările de asigurare a colectării și evacuării apelor de suprafață se vor alege în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2 2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Este obligatoriu ca după executarea lucrărilor pe aceste străzi sistemele de scurgere a apelor să se mențină în stare de funcționare prin curățiri și decolmatări ori de cate ori este necesar Aceasta sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind știut faptul că, apa care stagnează pe platformă sau chiar la marginea platformei, pe acostamente sau în șanțuri, este un factor important de degradare prematură a stării unui drum.

Siguranța circulației

Pentru siguranța circulației se vor reaiiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) șl orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație, La traversarea tuturor intersecțiilor, se recomanda ca pistele de biciclete sa fie semnalizate, marcate si vopsite, pentru a putea fi vizibile.

în proximitatea intersecțiilor cu străzile laterale, la trecerile de pietoni, va fi realizat marcaj speciai pentru zone de stocare/oprire a bicicliștilor - tip "bike-box", pentru creșterea siguranței acestora in trafic.

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Siguranța în exploatare

Pentru modernizare se va urmări în permanență ca prin soluțiile recomandate să se realizeze siguranța în exploatare a lucrărilor, obiectiv prioritarîn activitatea de administrare a rețelei de străzi.

Se recomandă utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic și cu termene de garanție care să se încadreze în durata de viață estimată.

Daca rețelele electrice, apa, gaze etc existente în zonă vor fi afectate de lucrările proiectate, acestea vor fi refăcute funcție de condițiile impuse de avizatori prin avizele de principiu. Capacele căminelor de utilități de pe traseele proiectate vor fi aduse la cota proiectata.

Managementul traficului in timpul execuției lucrărilor

Lucrările de modernizare se vor executa sub circulație, pe tronsoane bine determinate în concordanță cu tehnologiile de execuție și natura intervențiilor

în acest sens lucrările vor fi semnalizate conform legislației rutiere în vigoare și vor fi montate semafoare sau vor fi instalați piloți de circulație la capetele zonelor de intervenție.

Pe timpul execuției lucrărilor se va institui restricție de viteza de 10 km/, pe zoneie pe care se intervine la trotuare

echiparea ți dotarea specifică funcțiunii propuse


3.3 Costurile estimative ale investiției:

costurile estmate pentru realizarea obiectivului de Investiții, cu luarea 'n considerare □ costiirfio nor’hvestițll sîml are, ori a unor standarde de cost pentru Investiții sinii are cor e'a tiv cu caracterîst'ci'e tehnice parametnl specific obiectivului de Investiții,Coridor pentru deplasări nerrotorzate Parcul Cancicov ■ Stadion ■ Bazin de bot* ihi’vers’tete» t- A <    •r.-f’f*

rTraseultineretuluițisportj'ul}

’sj. u 47

Proiectant:

’de .îef.riar; LAT 6 AC Al


S.C. PIP CONSULTING S R L-

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea , Vasile Aiecsandri" (Traseu1 tineretului șl sportului)"

conform HG907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVAj

TVA 19%

Valoare (cu TVA 19%'

lei

ie

le'

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului ș’ aducerea terenului la starea inițială

211,790.81

40,240.25

252,031 06

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/protecțla utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

211,790.81

40,240.25

252,031.06

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

61,900.00

11,761.00

r

73,661.00

Total capitol 2

61,900.00

11,761.00

73,661.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.1 Stud’l de teren

8,000.00

1,520.00

9.520.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documertații-suport ș’ cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertlzare tehnică

1,875.00

356.25

2,231.25

3.4

Certificarea performanței energetice șl audltu' energetic al clădirilor

0.00

T-—

0.00

0.00

3.5

Proiectare

1,104.999.91

209,949.98

1,314.949.89    i

3.5.1 Tema de proiectare

0 00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabllitate

000

0.00

0.00

3 5 3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrării or de Intervenți' ș deviz general

23, ?50.00

4.512.50

28,262.50

3.5.4 DocumentațiTe tehnice necesare în vederea obținer 1 avizelor/ acorduriior/autorizații or

2,000.00

" --------------

380.00

2,380.00

3.5 S Verif tarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ș. a deta 11 or de execuție

51,392.85

i

9,764.b4

61,157.49

-■■'..LL-J

re

Cortfor pentru dep'asărf nemotOTizate Parcul Candcov- Stadion - 8azi.trie înot- Unive sitatea.Vas'.e A ■.■csandri” (Traseul t'neretiiuișisprrtu ui)

3.5 6 Proiect tehnic șl detalii de execuție

1,027,857.06

195,292.84

1,223,149.90

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

000

0 00

3.7

Consultanță

520,693.50

98,931.77

619,625.27

3 7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

470,293.50

89,355.77

559,649 27

3.7.2 Audltul financiar

50,400.00

9,576.00

59,976.00

3.8

Asistență tehnică

440,510.17

83,696.93

524,207.10

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

117.469.38

22,319.18

139,788.56

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

88,102.03

16,739.39

104,841.42

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

29,367.34

5,579.80

34,947.14

3.8.2 Dirlgențle de șantier

323,040.79

61,377 75

384,418.54

Total capitol 3

2,076,078.57

394,454.93

2,470,533.50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții ți Instalații

26,635,642.87

5,060,772.14

31,696,415.01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

88,755.80

16,863.60

105,619.40

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

2,642,945 79

502,159.70

3,-45,105.49

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj țl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

29,367,344.46

5,579,795.45

34,947,139.91

CAPITOLUL S Alte cheltuie

l

5.1

Organizare de șantier

674,952 24

128 240.93

803,193.16

51.1 Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

641,204.63

121 828.88

763,033.50

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

33,747.61

6,412.05

40,159.66

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

509,603 65

39,058 57

548,662.21

5.2.1 Comisioanele șl dobânzile aferente cred’tulul băncii finanțatoare

0.00

o.co

0.00

5 2.2 Cota afcentă ISC pentru controiu' calității lucrărilor de construcțd

138,196.47

0.00

138,196.47

5 2,3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

27,639.29

0.00

27,639.29

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

138,196.47

0.00

138,196.47

5.2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construlre/oesfllnțare

205,571.41

39,058.57

244 629.98

5.3

Cheltuieli d’verse si neprevăzute

269,980.89

51.296.37

321,277 26

5.4

Cheltuieli pentru informare țl publicitate

96,600.00

18,354.00

114,954.00

Total capitol 5

1,551,136.78

236,949.86

1788,086.64

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Ct>r;dor pentru deplasări nemctO''izate Parcul Canccov Staoion Baz ■"> de'rot - -.nivțrsitatea „Vas ieA'ecsajdri" ț*rase uf tlneretuîui și sportului)

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

0.00

U.C'O

0.00

6.2 Probe tehnologice ți teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

33,268,250.62

6,263,201.49

39,531,452.11

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

27,639,294.10

5,251,465.88

32,890,759.98

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4,5744 Lei (curs inforeglc iulie 2017)

Devizu1 general si pe obiecte pentru scenariul/varianta a'easa - Scenariul 2

Proiectant;

Beneficiar.

JAT BA CAL


5.CFIP CONSULTING S R L.

DEVIZ GENERAL a. obiectivului de investiții

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea .Vaslle Alecsandri" (Traseul tineretului șl sportului)"

conform HG907/2Q16

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcap'tolelor de cheltuieli

Valoare (fa-a TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA

19%)

tei

'el

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0-00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția medlu’ul și aducerea terenului ia starea Inițială

212,790 81

40,240 .2.5

252,031.06

1.4

Cheltuieli centru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

211,790.81

40,240.25

252,031.06

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asgura rea utilităților necesare obiectivului de investiții

61,900-00

11,761 00

73 661.00

Total capitol 2

61,900.00

11,761.00

73,661.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

8,000.00

1,520X0

9.520.00

3.1.1 Studii de teren

8,000.00

1,520X0

9,520.00

3.1,2 Raport privind impactul asupra medluiu

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentațli-suport șl cheltulel pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

0X0

0.00

0.00

33

Expertiza re tehnică

1,875 00

356.25

2.231 25

3.4

Certificarea performanței energetice și auoitu energetic a, clădirilor

---------- n

0.00

............

0 00

0 00

Proiectare

873,755 17

166X23.43

1,039,768 65

1

3.5 ITema de proiectare

0.00

0.00

_ 0.00...

«se

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parce I Cancicov ■ Stadion ■ Baz'r. de înot Universitate a AX.t* a.I? c jt-ni (TraseUtineretulu'-ș sportului)


3-5.2 Studiu de prefezabilltate

000

0.00

D.OQ

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții $1 deviz genera!

23,750 OO

4,512.50

28,262.50

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

40,381.20

7,572.43

48,053.63

3.5.6 Proiect tehnic $1 detalii de execuție

807,623.97

153,448.55

961,072.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

000

0.00

0.00

3.7

Consultanță

520,693.50

98,931.77

619,625 27

3.7.1 Managementul de proiect pentru oblectivu de investiții

470,293.50

89,355.77

559,649.27

3.7.2 Audltui financiar

50,400 00

9,576.00

59,976.00

3.8

Asistență tehnică

346,124.56

65.763.67

411,888.22

3 8.1 As’stență tehnică din partea proiectantului

92,299.88

17,536.98

109,836.86

3.8.1.2 pe perioada de execuție a lucrărilor

69,224.91

13,152.73

82,377.64

3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

23,074.97

4,384.24

27,459.21

3.8.2 Dirlgențle de șantier

253,824.68

48,226.69

302,051.36

Total capitol 3

1,750,448.23

332,585.17

2,083,033.39

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalați!

20,343,268.99

3,865 221.11

24,208,490.10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

88,755.80

16,863.60

105,619 40

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

2,642,945.79

502,159.70

3,145,105.49

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0,00

Total capitol 4

23,074,970.58

4,384,244.41

27,459,214.99

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

517,642.89

98.357.15

615,995.04

5.1.1 Lucrări de construcții ș; Instalați’ aferente organizării de șantier

491,760.75

93,434.54

585,195.29

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantieru ui

25,882 14

4.917.61

30,799 75

5.2

Comisioane, cote, taxe, costu' cred^tu.ul

394,697.03

30,689.71

425,386 74

5.2.1 Comisioanele șl dobânzile aferente creditului bănci! finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul cai'.tățiî lucrărilor de construcți

105.987.38

0.00

W5.987.3S

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului., urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

21,197.48

0.00

21,197.48

5 2.4 Cota aferentă Casei Sodaie a Constructorilor •CSC

105.987.38

0.00

105,987.38

.. !l JIL...-S.1--------5 2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construlre/desfllnțare

161,524.79

30,689.71

192,214.50

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

207,057.16

39,340.86

246,398.02

5.4

Cheltuieli pentru Informare ți publicitate

96,600.00

18,354.00

114 954.00

Total capitol 5

1,215,997.08

186,736.72

1,402,733.80

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

OCO

0.00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0 00

0.00

TOTAL GENERAL

26,315,106.70

4,955,567.55

31,270,674.25

din care: C+M (1.2 +1.3 +14 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

21,197,476.35

4,027,520.51

25,224,996.85

în prețuri la data de 01.11.2018 1 curo = 4 5744 Le' (curs Inforegio 'ulle 2017)


Devize pe obiect


Proiectant;

SC FIP CONSULTING SRL


Obiect 1. Alei Parc Cancicov


Beneficiar:

UAT BACAU


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 -

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

i

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1,893,288.08

359 724.74

2,253,012.82

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

O.CC

0.00

0.00

TOTAL

-subcap.4 1

1,893,288.08

359,724.74

2,253,012.82

4.2

Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale

38,520.00

7,318.80

45,838 80

TOTAL

1 • subcap. 4.2

38,520.00

7,318.80

45,838.80 !

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,919,14480

364,637.51

1

2,283,782.32 j

4.4 L.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0 00

0.00

| 4.5

Dotări

0.00

0.00

(woj

Cor dor pentru depusari hemotorizate Parcul Cancicov • Stadior - Baz i de înot tir versate* „Vav ■ A scs-ar dr {Traseu'tineretului ți sportulu )4.6    | Active necorporale

0.00

0.00 |’

0.00 1

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+45+4.6

1,519,144.80

364,637.51

2,283,782.32 4

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total li!)

3,850,952.88

731,681.05

4,582,633.93 |

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforeglo iulie 2017)

Proiectant:

Beneficiar. UAT BACAU


SC. FIP CONSULTING S R L.

Obiect 2: Str SpiruHaret

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

39,674.13

7,538.08

47 212.21

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

O.OC

0.00

0 00

TOTAL

- subcap. 4.1

39,674.13

7,538.08

47,212.21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL U - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

■■■

0 00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total Bl)

39,674.13

7,538.08

47,212 21

în prețuri la data de 01.11,2018; 1 euro = 4.5744 Le! (curs nforegic ;u ie 2017)

Coddor pentru depiasăr'nemotoizate Pariu1 Cancicov- Stad'on Baz;n de îr ot • Uruversate.}Vi?i.;ir Aiecsand- "■ (Traseul tineretului și sportului}


Proiectant:

S.C. FIP CONSULTING S R L.


Obiect 3: Acces Polîva’anta


Beneficiar: UAT RACAU


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4-

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

46,970.87

8.924,47

55,895.34

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

000

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

; Total

- subcap. 4.1

46,970.87

8,924.47

55,895.34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2,640.00

501 60

3,141.60

; TOTAL I

1 -subcap. 4.2

2,640.60

501.60

3,141.60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale care necesită montaj

15,808.02

3,003.52

18,811.54

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III -f' subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

15,808.02

3,003.52

18,811.54

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 111)

65,418.89

12,429.59

77,848.47

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = £.5744 Le (curs Info-egio iii ie 2017?


Proiectant;

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Beneficiar-

UAT BACAU
Ob iect 4’ Acces pietonai bazin înotCoride*- pentru deplasări nemato^zate Parol Canr.ic.cn - Stad'or B$rrn d* ’nnt UMvțrsitsts? „Vajjij Alteța* rlrf (Trase ■ tineretului ș sport jiu)


Pațlii# MNr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții și instalații

........

r"

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

196,05847

37,251.11

........

233 309.58

L

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0-00

4.1.4

instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I * subcap. 4.1

196)058.47

37,251.11

233,309.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționaie

2,160.00

410.40

2,570.40

TOTAL 11 - subcap. 4.2

2,160.00

410.40

2,570.40

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

91,415.70

17,36898

108,784.69 |

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționaie care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorpocale

0.00

0.00

0.00

! TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

91,415.70

17,368.98

108,784.69

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)        289,634.17

55,030.49

344,664.66

în prețuri ia data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei țcurs Infciegic iulie 2017)

Proiectant:

Beneficiar' UAT BACAU


SC FIP CONSULTING S.R.L

Obiect 5: Acces Facultatea G Bacovia

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 -

Cheltuieii pentru investiția de bază

'.....'7

4.1*

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente sistematizare pe verticală șî amenajări exteroare

34 912 .50

6,633.38

41,545 88

j

Coridor pentru depesăr nemotorizete Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - U ve Etatea VâțheAier.jand' (Tra$eultinere*ului f sportu ui)

ss

5'9


4.1.2

Rezistență

000

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0 00

TOTAL

- subcap. 4.1

34,912.50

6,633.38

41,545.88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.0G

TOTAL

I -subcap. 4.2

0.00

0.0Q

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șt echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0.00

i..                ooo

7p.ăn

Total deviz pe obiect (Toial 1 + Total II -«-Total IU)

34,912.50

6,633.38

41,545.88

Tr prețuri *a data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Le! țcurs fnforeglo 1 uf ie 2017)


Proiectant:

S C. FIP CONSULTING S.R.L.


Beneficiar: UAT BACAU


Obiect 6: Scări CascadaNr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

(fără TVA)

lei

lei

lei

1

2

3       i.          4

3

Cap. 4 -

Cheltuieli pentru investiția de bază

1

4.1*

Construcții și instalații

r-         1

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

272,365.85

51 749.51

324,115.36

4.1.2

Rezistență

0.00

0.00

0.00 |

4.1.3

Arhitectură

0.00

0.00

0.00 ,

4.1.4

Instalații

200,000.00

38,000.00

238,000.00 |

TOTAL

- subcap. 4.1

472;365.85

89,749.51

562,115.36

4.2

Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale

~ - —

31,560.00

5,996.40

37,556.40 !

TOTAL

1 - subcap. 4.2

31,560;00

5,996.40

37,556.40 .

■u.   .....

Coridor pentru deplasări nemororizate Parcu Carclco»- ■ Stadion Baz n de înot Unicitatea Vaste Alexandri’ (Traseu i tineretu'ul ți sportului)
<<g1na St.1

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

477,819.27

90,785 66

568,604.94

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

0 00

-____ ..                                  I

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

O.CO

0.00

0 00

TOTAL III - subcap. 4.3+44+4.5+4.^

477,819.27

90,785.66

568,604.94

1 Total deviz pe obiect (Total 1 + Total li + Total III)     981,745.12

186,531.57

1,168,276.70

în prețuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 lei (curs Inforegic ul> 2017)

Proiectant:

Beneficiar:

UATBACAU


SC FIP CONSULTING S.R.L

Obiect 7 Pasaj pietonal Cancicov

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

r 3

4

5

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*

Construcții șl instalații

1

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2,438,723 42

463,357.45

2,902,080.87

4.1.2

Rezistență

1633,865.05

310,434 36

1944,299.41 i

4.1.3

Arhitectură

13,587,410.62

2,581,608.02

16,169,018.64 |

4.1.4

Instalații

O.OC

0.00

0.00 ]

TOTAL

-subcap. 4.1

17.659,999.09

3,355,399.83

21,015,398.92

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

13,875.80

2,636.40

...

16,512.20 |

TOTAL

1 - subcap. 4.2

13,875.80

2,636.40

16,512.20

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

138,758.00

26,364.02

1

165,122.02 1

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

0 00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0 00

0.00

4.6

Active necorporale

oco

000

0.00

TOTAL Hi - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.G                   138,758.00

26,364.02

165,12202

| Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total HI) 17,812,632.89

3.384,400.25

21,197,033.14

BUMHtaMB

Coridor pentru deplasări nemotorizete Parcul Cancicov Sted on Bazin de Vot - universitatea ,Vasile Alocând: (T’-ase j1 t:neretu:u’ șijport ului)

Pfigrw 5?

în prețuit le data de 01.11.2018; leuro s. 4 5744 Le (curs Inforegfo iulie <01 )

costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a Invest țiel publ.ce

Costurile de operare sunt costurile întreținerii anuale (de rutina j după terminarea construcției proiectului Aceste iucrari trebuie realizate in fiecare an incepand din primul an de la darea in exploatare a lui Aceste lucrări constau din reparații focale ale trotuarelor si pistelor de biciclete, ale scărilor In continuare sunt prezentate aceste lucrări, precum si valoarea lor anuala.

in conformitate cu legislația in vigoare, administratorul infrastructurii îndeplinește in mod curent următoarele sarcini.

> Curatrrea vegetației;

 • >  Decolmatarea gaigerelor;


 • >  Lucrări de intretinerere a drenurilor;

 • >  întreținerea imbracamintii trotuarelor;

> întreținerea imbracamintii asfaltice;

COSTURI DE ÎNTREȚINERE SI OPERARE

Periodicitatea lucrărilor de intretinere

Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere la spatiile verzi se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă, pentru același obiectiv. Această perioadă se încadrează in interiorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale

Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere sunt: intensitatea traficului pietonal si structura acestuia, comportamentul urban, tipul de lucrări asupra căruia se intervine, calitatea materialelor foiosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulației si factorilor naturali, etc.

Perioada dintre două lucrări succesive de intretinere poate fi majotata dace lucrările se prezintă in bună stare de funcționare.

Conform P 130/97 - Normativ pentru urmărirea comportări in timp a construrt ilor lucrările la spatii verzi se incadreaza in categoria „urmărire curentă" si constau în urmărirea stării mobilierului urban a instalațiilor de irigat si iluminat public cu indicarea poziției si lungimilor pe care au apărut degradări.

Costurile pentru fiecare operație principala de Intretinere sunt rezumate în Tabelul de mai josCosturi operare

Infrastructura pietonala

1 5 euro/m2/an

Infrastructura vel o

1.6 euro/m2/an

Infrastructura    comuna

shared space velo-auto

6 euro/m2/an

Infrastructura sp.verzi

2 euro/T2/an

Mobilier urban

2000 euro/an


3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,' după caz:

studiu topografic;

Este anexat prezentei documentații.

studiu geotehnic și/sau studii de analiză șt de stabilitate a terenului;

Este anexat prezentei documentații.

studiu hidrologic, hidrogeotogic;

Nu este cazul

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul


studiu de trafic și studiu de circulație;

Este anexat prezentei documentații.

raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții aie căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul

studiu peisagistic în căzui obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul

studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

Coridor pentru dep asărinernotorizate Parcul Canc’cov- Stadion Bazin de hoț ■ u ni ve Etatea A'asHe *ltt.sandr -fTrasevi tineretului și sportului)

si


studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției
’wlccr pentru deplasări nernotcnzate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea .Vasile Alecsandri''

. irasev! țJntf arului și sDcrțuIri)

Pagina 61 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și | prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor Astfel, prezenta analiză cost - beneficiu are drept scop stabilirea următoarelor aspecte.

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectoriilui de transporturi în România și în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadru: căreia se solicită în prezent fonduri europene, respectiv Prioritatea de investiții 4e (' Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile șt a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare'') Obiectivul specific 4 1 ("Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă") din POR 2014-2020;

o măsura in care proiectul are nevoie de co finanțare de la Uniunea Europeană;

o măsura in care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii (a ariei de impact;

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluărilor tehnice si ale estimărilor privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementările tehnice in vigoare in Romania

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de implementare a investiție propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Drscounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actuaiizarit costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante anul 2019.

Principiile și metodologîiie care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

o Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu

o Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund;

o „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisaf tool for Cohesion Policy 2014 - 2020" decembre 2014;

o National Assessment Guidelines for Transport Projects Voi 2 Part C: Guide to Economic and Financial Cost Benefit Analysis and R’rsk Analysis, Generai Transport Mașter Plan AFCOM;

o „Update of the Handbook on Externai Costs of Transport", European Comission - DG MOVE, Final Report (ianuarie 2014).

în conform tate cu documentul „Commission mplementing Regulation (FU) 207 2015 of 20 Januar, 2015" - Annex III, structura analizei cost-beneficiu este după cum urmează.

o Descrierea contextului,

o Definirea obiectivelor;

o Identificarea proiectului;

o Rezultatele studiilor de fezabilitate, inclusiv analiza cereri* si analiza opt’unilor,

o Analiza financiara

o Analiza econom'că.

o Analiza de risc.

Acest conținut-cadru va fi adaptat în conformitate cu cerințele Hotărârea nr 907/20?,6 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ pioiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Perioada de referință

Prin perioada de referința se inteiege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozeie privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, aiegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai anaiizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Ftegio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt urmatoareie:

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sectorul

Perioada de referință (ani)

Căi ferate

30

Apă/canal

30

Drumuri

25-30

Gestionarea deșeurilor

25-30

Porturi și aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Energie

15-25

Cercetare și inovare

15-25

Bandă largă

15-20

infrastructură comercială

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa: Anexa I la Regulamentul (fU) Nr 480/2014

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referința luata in considerare pentru proiectele de transport urban este de 25-30 de ani. Având in vedere specifcu! investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 25 de ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Coridor pentru dep'asari nemotorizate Parcul Canccov ■ Stadion • Baz'n de ’not • Un vers tstea „ ■ A eci.^d-i (Traseul tre-etuiuiș' sportuiui)

f*, gk'a 64

Durata de analiza in cadrul analize: cost-benefictu, conform tabelului anterior, este de 25 de ani din care primii patru ani (2019-2022) reprezintă perioada de implementare a proiectului, iar intervalul 2023-2042 reprezintă perioada de operare a investiției (20 de ani)

Scenariui de referință

Scenariul contrafactual "fără proiect" ("A face minimum" sau 'Business as usual") este scenariul de referință fața de care este comparată opțiunea (opțiunile, dacă este cazul) scenariului "cu proiect" Scenariul de referință presupune continuarea situației existente, dar poate include și alte investiții care sunt așteptate să se realizeze înainte de anii stabilițr/avuțt în vedere, aflate în implementare sau doar cu avizele luate, dar având finanțarea asigurată.

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de‘ ' ■ schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Factori de risc antropici = fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular: accidente datorate muniției neexplodate sau a armelor artizanale; accidente nucleare, chimice și biologice: accidente majore pe căile de comunicații, incendii de mari proporții; eșuarea sau scufundarea unor nave; eșecul utilităților publice; avarii la construcții hidrotehnice; accidente în subteran; prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări.

în funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale:

Riscuri tehnologice/ industriale. Aceasta categorie include o gama largă de accidente, declanșate de om cu sau fiară voia sa, legate de activități industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de substanțe toxice, poluarea accidentală, etc.

* Riscuri sociale. Eșecul utilităților publice, conflictele militare si sociale, etc

Probabilitatea de apariție a unor astfe' de riscuri este m'ca iar Influenta or asupra investiției este de asemenea una minora si care se poate manifesta loca1 pe zone restrânse aie proiectului.

Factori de risc naturail = manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta, care au o Influență directă asupra vieții fiecare, persoane asupra societății s' a mediului înconjurător, în ansamblu- erupții vulcan ce; cutremure, prăbușiri; tasări sau alunecări de teren; avalanșe; furtuni; inundații; epidemii; invazii ale insectelor, boli ale plantelor cor laminări infecțioase; incendii.

în vederea prevenirii riscurilor naturale, studiul geotehnic efectuat a furnizat o serie de informații cu privire la clima adâncime de îngheț, seismicitate ce vor fi luate in considerare la proiectare si execuția lucrărilor.

Conform SR11100/1-93 amplasamentul se situează în zona cu seismicitate de 6 grade MS11 (per oada de revenire de 50 ani).

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică Partea 1 • Prevederi proiectare pentru clădiri indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, în zona

Coridor pentru depiasăr .emotorizate Parcu! Candcov Stad'On • Bazn de hot-Universitatea V.- e A e;s indii" (Traseuitineretuluiș sportu ui) studiata, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurența IMR - ?,25 an' și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, are o valoare ag = 0,15g. Valoarea perioadei de umtrol (colț) spectrului de răspuns esteTc=0,7 sec.

Din punct de vedere al încadrării în categoria geotehnîcă, conform normativului NP 074/2014, lucrarea ce urmează a se executa se încadrează în categoria cu risc geotehnic MODERAT.

 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum:

necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Nu sunt preconizate depășiri ale necesarului de utilitarii actuale

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Nu este cazul

 • 4.4 SustenablHtatea realizării obiectivului de investiții:

A impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin creșterea calitatii vieții locuitorilor din municipiul Bacau, ca urmare a dezvoltării unui sistem de transport public de persoane modern, accesibil, eficient, dar si a altor mijloace de transport (veloț, punând astfel la dispoziția locuitorilor a unor alternative de deplasare moderne, cu un nivel ridicat de comfort.

De asemenea, proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere cultural, acesta ducând la schimbarea mentalitatii oamenilor in ceea ce privește utilizarea transportului public in comun, a bicicletelor sau a mersului pe jos, „educandu-i" pe aceștia in ceea ce privește beneficiile si impactul utilizării unor mijloace de transport nepoluante. Prin oferirea unei infrastructuri înalte calitativ, a unor facilitați moderne si accesibile proiectul isi aduce aportul la reducerea emisiilor de CO2 Dezvoltarea si modernizarea mijloacelor de transport din municipiu vor contribui la creșterea atractivitat i acestuia, ducând la dezvoltarea sa economica.

In implementarea proiectului un factor important i: va constitui respectarea principiului ega itat i de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbari si femei • asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management șl de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a bărbaților, Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei - prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare. Egalitatea de sanse va fi obtinuta prin creșterea acces’biiitatii intre zone'e componente ale mun dând astfel sanse $ opțiuni de mobilitate egale pentru locuitorii orașului chiar daca locuiesc in zonele periferice sau in zona

Condor pentru deplasări nemotorizate Parcul Carcirov - Stadion Baz n de Toot Vniverjițatet „Va^iie Aieuand''1"' (Traseul tlrteretulu’ și sportului)

centrala. Se asigura astfel un acces modern si faci! pentru locuitorii municipiului către zona centrala,către zonele cu locuințe colective cu densitate ridicata, către instituții de interes public {unitati de invatamant, unitati medicale, unitati cultural-educationale), către tocurile de munca, recreere si cu caracter comercial, contribuind la eliminarea segregării teritoriale si la creșterea calitatii vieții in mediul urban Prin proiect se dorește dezvoltarea unui spațiu urban sl a unei infrastructuri adaptate tuturor nevoilor de mobilitate, destinat tuturor categoriilor de varsta sau sociale din municipiu.

Infrastructura pietonala va fi astfel conceputa si proiectata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu mobilitate redusa {vârstnici, persoane cu handicap, persoane cu mobilitate redusa).

La elaborarea proiectului s a tinut cont de principiul nediscriminării în conformitate cu Directivele Europene și OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare în implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de; rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, Infectare HiV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului șl a libertăților fundamentale sau a drepturiloi recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice, in ceea ce privește nediscriminarea si egalitatea de gen, Implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea sistemului de transport public local accesibil din punct de vedere fizic, financiar si social, fiind o obligație de serviciu public In accepțiunea prevederilor Regulamentului CE 1370/2007.

In cadrul tuturor investițiilor in infrastructura se va avea in vedere ca toate obstacolele fizice sa fie Înlăturate. Astfel, realizarea tututor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoaneiot cu dizabiiitati, precum si prevederile Normativului privind adaptarea caldirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NO51-2O12. Revizuire N051/2000. Astfei traseele pietonale se vor proiecta astfel încât sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabiiitati

b estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, in faza de operare;

Se estimează că forța de muncă ocupată prin realizarea investiției va fi înjur de 6 persoane

Numărul real de persoane implicate în aceasta fază va fi în funcție de tehno ogia folosită de contractor șt de dotarea acestuia cu utilaje.

în taza de realizare nu vor fi create noi locuri de munca, având în vedere faptul că se vor folos servicii subcontractate și se vor folosr resursele umane existente ale contractorilor

Astfel proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente.

Coridor pentru deplasări nemotorizate Pa-cu Canccov- Stadion Bazin deînct AMive'ritatea.jVa^fți A.ecsa (Traseul tfne'etului fi sportu uf}

Societățile care vor derula contracte de lucrări ș* servici' pot oferi locuri de muncă pe perioada de implementare a proiectului

In faza de operare, după realizarea investiției nu va fi nevoie de persoane angajate suplimentar fata de personalul actual al mun Bacau

< / Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitațiî și a sitarilor protej'ate, după caz;

impactul asupra blodlversității se va manifesta mai mult în prima etapa a amenajării organ:zarli de șantier și se concretizează, în speță, fa nivelul terenului cu diferite folosințe care va fi ocupat temporar.

Pentru realizarea proiectului terenul afectat aparține domeniului public.


Pe intreaga perioada de funcționare a organizării de șantier, principalele efecte negative asupra ecosistemelor din Imediata vecinătate sunt cauzate de creșterea nivelului de zgomot și a vibrațiilor și de generarea de noxe de poluanți.

Prin concepție și tema de proiectare, sistemul nu prezintă impact direct asupra mediului, întrucât nici una dintre lucrările Implicate nu are efect negativ De asemenea, materialele utilizate nu prezintă riscuri de poluare sau impact asupra mediului.

în cadrul acestui proiect, Primăria Municipiului Bacau va urmări achiziția de echipamente certificate conform standardelor Internaționale de calitate și mediu specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient și la promovarea tehnologiilor curate și reducerea resurselor de consum.

IMPACTUL POTENȚIAL ASUPRA APEI

Perioada de construcție


Lucrările de excavați! și manevrarea pământului pot determina po uarea apelor de suprafață cu particule de dimensiuni mici transportate de apele pluviale. în același timp activitățile de tip șantier șt depozitele intermediare (vrac) de materiale de construcții (în special pulverulente) (activități specifice și organizării de șantier) reprezintă surse de poluare cu particule de dimensiuni mici, deoarece sunt spălate și transportate de apele pluviale către terenurile adiacente, o parte din ele putând ajunge în cursurile de apa datorită morfologiei locale a terenului.

Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanți gazoși (NOx, CO S02, compuși organici volatili particule în suspensie, PMw etc.). în același t!mp, vor rezulta particule din frecarea dintre suprafața drumului și a roților vehiculelor. Toate acestea vor fi spălate de precipitații și depozitate pe sol, de unde prin intermediul apelor pluviale pot ajunge în albia apelor de suprafață datorita morfologiei locale a terenului sau în apele subterane din zona.

Se apreciază că emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de a manipularea și punerea în operă a materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect in apele de suprafață sau subterane nu vor determina o creștere semnificativă a poluării apelor de suprafață și deci nici o modificare a categoriei de calitate a corpului de apă. Impactul asupra ecosistemelor acvatice va f

Coridor pentru deplasări n«motorizate Parcui Candcov ■ Stadion • Bazin de înot Universitatea „Vș- le A'et sand'i1 (Traseul tineretului șl sportului) redus, mai ales dacă stocurile de materiale de construcție sunt bine protejate (șanțuri de gardă ia platformele de depozitare a materialelor de construcții).


O alta sursă potențială de poluare a apelor de suprafață este reprezentată de pierderile de materiale de construcții, care pot conduce la creșterea alcalinității apei.

în categoria surselor potențiale de poluare a apelor trebuie inclusă și poluarea accidentală cu carburanți uleiuri, sau alte produse în fază lichidă folosite în construcții care se pot scurge pe sol si prin intermediul apelor pluviale, datorită morfologiei locale a terenului, să ajungă în albia apelor de suprafață sau în apele subterane din zona.

Prin deversarea accidentală a carburanților, uleiurilor sau materialelor de construcții se poate produce poluarea mediului acvatic, care poate avea consecințe grave asupra ecosistemului acvatic, datorită peliculelor formate pe apele de suprafață în apropiere de mal, unde debitul de curgere scade, prezența acestora în aval putând avea impact asupra unor zone depărtate

în ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciază că și aceasta va fi relativ redusă, prin stocarea hidrocarburilor (carburanți, uleiuri) în rezervoare etanșe și întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc.) numai în locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevăzute cu șanțuri de gardă și decantoare pentru reținerea pierderilor).

Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizările de șantier se impune respectarea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă stabilite conform NTPA - 001 în cazul în care acestea se vor evacua după epurare într-un curs de apă din apropierea organizărilor. Dacă acestea se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă, concentrațiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA • 002 "Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților"

Impactul global ~n perioada de construcție este caracterizat ca find minor negat’v, pe termen scurt și cu efect local.

Perioada de operare

în condiții normale de exploatare nu există evenimente care să producă un impact semnificativ asupra apelor. Principala formă de poluare a corpurilor de apă df* suprafață se va produce în perioadele cu precipitații, prin spălarea particulelor solide și a altor compuși solubili depuși temporar pe strada, însă concentrația acestor poiuanți este foarte scăzută.

Având in vedere masurile de colectare a apelor uzate provenite din exploatarea străzii si masurilor pentru colectarea apelor pluviale si evacuarea dirijata a acestor ape se estrmeaza ca impadui asupra apeleor va fî nesemnificativ, in perioada de operare se astea pta o imbunatatîrea a calitatii apeior comparativ cu situația actuaia.

Impactul potențial asupra aeruluiPerioada de construcție

Sursele de emisie a poluanților atmosferici specifice obiectivului studiat surit surse hbere, in general, la sol sau în apropierea solului, deschise (cele care implică manevrarea pământului}, mobfie nedirijate? și au loc pe o perioadă limitată de timp (durata programului de lucru • 8 hf zi) Caracteristicile surselor și geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în ansamblu, în categoria surselor punctuale. De asemenea, trebuie menționat că, prin natura lor, sursele asociate lucrărilor de construcție nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare și evacuare dirijată a poluanților.

Realizarea construcției obiectivului implică, pe lângă sursele de emisie aferente lucrărilor de construcție, și surse de emisie asociate activităților desfășurate pe amplasamentul otganizăriior de șantier. Evaluările și estimările realizate au indicat că valorile concentrațiilor poluanților specific se vor situa sub valorile limită corespunzătoare pe toate perioadele de mediere cu excepția concentrațiilor de pulberi totale în suspensie pentru care există probabilitatea depășirii pe termen foarte scurt a concentrației maxime admisibile pe 30 de minute în zonele in care predomina pământurile prăfoase, in condiții meteorologice nefavorabile (perioade de seceta, lipsite de precipitații) si in ipoteza neaplicărib masurilor adecvate (stropirea, pietruire, stabilizare). Eventualele depășiri pot avea loc doar pe arii foarte restrânse, aflate strict în zona de lucru sau în imediata vecinătate a acestuia

Datorită surselor de emisie nedtrljate, cu înălțimi reduse, aflate în general aproape de nivelul solului -aferente activităților de construcție, zona de Impact maxim a acestora va fi în general extrem de restrânsă șl va fi reprezentată de zona de lucru șl de Imediata vecinătate a acesteia, valorile concentrațiilor datorate activităților de construcție scăzând rapid cu creșterea distanțe' față de zona lucrărilor

impactul local asupra calității aerului va avea un caracter temporar, fiind limitat Ta perioada de desfășurare a lucrărilor de construcție.

Impactul activităților asociate organizărilor de șantier va fi strict în interiorul perimetrului acestora și în imediata vecinătate a acesteia. Impactul va fi temporar, fiind limitat ia perioadele de desfășurare a lucrărilor de construcție. în cazul celorlalți poluanți, se estimează că nu se va înregistra un impact semnificativ.

Perioada de operare

in perioada de operare, traficu rutier va avea impact negativ redus asupra catitatii aerului situația fiind totuși imbunatatita fata de prezent.

Impactul potențial asupra solului și subsolului

Perioada de construcție

Pe timpul executării lucrărilor de construire, formele de impact identificate pot fi

 • >  înlăturarea stratului de sol vegetal;

 • >  pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată

 • > deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol;

Coridor pentru deplasăn nereotorizate Parcul Car cicov 5tadion ■ Bazin de înot Un veistatee „Vas<« Aie..;.?'tdr1" (Traseul tine etulu. ji sportului)


 • >  modificări calitative ale solulu1 sub influența poluant,tor prezenți în aer (modificări calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Activitățile desfășurate în cadrul organizărilor de șantier, pot conduce ia următoarele forme de impact:

 • > înlăturarea/degradarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi realizate organizările de șantier;

 • >  pierderea caracteristicilor naturale ale stratulu de sol fertil prin depozitare neadecvată;

 • >  deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol;

 • > depozitarea/manevrarea necontrolată a deșeurilor sau a materialelor de construcție;

 • >  modificări calitative ale solului sub Influența poluanților prezenți în aer (modificări calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Principalul impact asupra soiului în perioada de construcție este consecința ocupării permanente de terenuri. Deși se poate produce o ocupare temporară (organizări de șantier, zone de depozitare intermediara materiale inerte de ex. sol vegetal), impactul este considerat unul mic, reconstrucția ecologică a zonelor ocupate fiind obligatorie

Aprovizionarea, depozitarea, manevrarea și alimentarea utilajelor cu carburanți reprezintă activități potențial poluatoare pentru soi șl subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea acestuia in teren O altă sursă potențială de poluare dispersă a solului și subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în fronturile de lucru, deoarece utilajele pot pierde carburant și ulei, din cauza defecțiunilor tehnice Neobservate și neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului și subsolului, cantități mari deversate riscând să degradeze și subsolul șl calitatea apelor subterane

Impactul asupra solului și subsolului pentru perioada de execuție este caracterizat ca fiind negativ redus, pe termen scurt, local ca arie de manifestare cu efecte reversibile.

Perioada de operare

in perioada de exploatare, nu se estimează un impact asupra solului si subsolului pentru partea de infrastructuri de transport.


Impactul potențial asupra biooiversității

Atât in perioada de execuție cat si in perioada de operare biodrversitatea nu va fi afectata de realizarea proiectului Amplasamentul este în cadrul Munîcipiulu' Bacau în arealu intravilan.

IMPACTUL POTENȚIAL ASUPRA PEISAJULUI

Perioada de construcție

• Activitățile de construcție și organizările de șantier vor afecta priveliștea, însă numa temporar în timpul lucrărilor de construcție, unele suprafețe vor fi utilizate tempoiar pentru realizarea

Coride'-pentru deplasăr. nemotor'zate Parcul Canocov- Stadion ■ Bazn de înot Un!veisitatea„Va<;i:e Afeisend-" (Traseul tineretului ș' sportului;

Padina zi organizărilor de șantier Pentru suprafața afectata temporar de lucrări constructorul va a, ea obligația de a readuce aceste suprafețe la folosința inițiala, sau în circuitul product v


în perioadele de manevrare a materialelor pulverulente și în perioadele cu condiții meteorologice nefavorabile, particule în atmosferă (norii de praf) vor avea impact asupra peisajului.

Perioada de operare

Formele de impact asupra peisajului vor apărea sub două forme-

 • >  efecte asupra structurii fizice și esteticii peisajului;

 • >  efecte asupra amenajării vizuale a peisajului pentru receptori.

impactul asupra peisajului nu va fi negativ, obiectivul mențmându-si funcționalitatea existenta, iar extinderea propusa fiind de o amploare redusa.

Impactul potențial asupra populației

Perioada de construcție

Se apreciază ca activitatea de construcție va constitui o sursa de poluare fonica locala, nivelul de zgomot generat putând depăși in anumite perioade de lucru limitele stabilite de STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot' pentru nivelul de zgomot la limita funcțională: 65 dB(A) cu maxim 25 dB(A). Se estimează că nivelurile de zgomot in zona lucrărilor pot avea valori mediate pe 24 h (Laq2<h) de maxim 65dB(A), valoare limită impusă de STAS 10 144/1 - 80.

In apropierea obiectivului sunt zone rezidențiale ce pot fi afectate de zgomotul lucrărilor.. însă, prin măsurile prevăzute pentru diminuarea nfvelului de zgomot și vibrațit, locuitorii nu vor resimți disconfort semnificativ.

Perioada de operare

Zonele rezidențiale din apropierea obiectivului nu vor fi afectate de zgomotul traficului având în vedere ca nu se estimează ca acesta va creste, fata de situația existenta.

impactul potențial asupra pa trimoniului istoric si cultural

Luând în considerare distanța fata de construcțiile arhitecturale șî culturale din zona proiectului, lucrările de construcție nu vor degrada resursele culturale localizate în afara străzii. Astfel nu vor fi necesare măsuri de reducere a impactului asupra patrimoniului cultural

impactul obiectivului de investiție raportat ia contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Coridor pentru depiasăr nemotonzate Parcul Cancicov-Stadion ■ Bazin de înot* Jni/ersițerț,        A^Cfairdrl’

(Traseu tineretv ui și sportului)

Construcția se va realiza respectând principiile dezvoltării durabile, se vor utiliza materiale de construcț:e nepoluante șl reciclabile.

Prin soluțiile adoptate in cadrul proiectului se va realiza diminuarea poluării mediului înconjurători

- limitarea zgomotului și a vibrațiilor produse de autovehicule prin reabilitar ea sistemului rutier

- scăderea emisiilor de carbon prin diminuarea traficului auto și reducerea duratelor de deplasare

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de'1 investiții

In urma analizei datelor colectate in vederea realizării Studiului de trafic, a rezultat ca la nivelul municipiului Bacau sunt mai multe puncte de congestie care împiedica fluenta traficului. Apariția aglomerărilor pune în evidență faptul că se tinde spre atingerea limitei de capacitate a rețelei, modificăndu-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea infrastructurilor până în momentui apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului (ambuteiaje, străzi pline, mașini blocatei.

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:' fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate^ sustenabilitatea financiară

Metodologie

Ana'lza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor.

Această ana’iză are drept scop să stabilească:

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transport urban durabil în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadru căreia se solicită finanțare;

o fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri comunitare

o măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin caicului indicatorilor de rentabilitate soc'o-economica ai proiectului

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-benef ciu sunt în conformitate cu:

o Hotărârea nr 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ai documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecte'or de investiții finanțate din fonduri publice

o ,.Guide to Cost- Benefit Analysis of fnvestment Projects", decembrie 2014 - Comisia Furopeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costuri or alternat veior de proiect propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discourrted Cash Fiow (t ash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de

Ceidor pentru dep.asări ne-^otorizate Patul Canciccv ■ Stadie* ■ Bazin de înot - Universitatea .Vasii" Akr.sand' țT*ase tineretului și sportu.'ui)

funcționare ajustând această d’ferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2019, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2019

investiția de capitai

Titularul investiției este Municipiul Bacau, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări comunitare in cadrul POR 2014-2020, Axa 4.1.

Valoarea investiției totale de capital este de

•  39.531.452,11 lei (totai general, cu TVA), in Scenariul 1, respectiv


»   31.270.674,25 lei (total general, cu TVA) In Scenariul 2 esalonata pe o perioada de patru ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Calculul valorii reziduale a costului de capital in ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25.

în acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 25% din valoarea costului total de investiție.

ipoteze In evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evaiurea rentabilității financiare si economice, este de 25 ani, din care anii de analiza 1-4 (notati convențional cu anii 0-3) reprezintă perioada de implementare a proiectului.


La elaborarea analizelor financ'are s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilități’ Proiectului a fost de 5%.

tn vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici :VPN, RiR etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen ung Având in vedere ca acest capital este directionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelai de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind încadrat intr-un interval rezonabil îa nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (1) și (?)(b) din Regulamentul (UE) NR 1303/2013 și în Ordinul MADR nr. 2112/2015 Art. 6 (24 și (25):

,z24 proecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de rea roi o unor invettiții/activddți care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

Coridor pentru deplasări ne motorizate Parcu Cancicov - Stadion • Bazin de înoț - Un verșiuitea „v»< t -.wn ir (Traseul tineretuiu' și sportul ji)

f y nu 7* ?5. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor scheme ' pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clăd'rî ori plățile, pentru servirii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durata scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare, economiile ia costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare"


Evoluția prezumata a veniturilor sî a costurilor de operare sl întreținere

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante

 • •   varianta fara proiect (situația existenta);

 • •  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a Implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectă diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cete 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

în ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (4 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ui financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea generate de Implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

o Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

o Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

o Raportu Beneficiu * Cost; si

o Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actua’izată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus

Raportul Benefîcîu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia în căzu când acest raport are valori subumtare proiecții nu generează suficiente benefic i și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancîccv Stadion Baz'n de 1n<jt Jn veritatea ..Vasi t A!eu*nfițjri (Traseu*tineretului ș sportului)

F*£l >? 7>

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe înt eg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate in tabelele următoare, pentru ambele soluții tehnice considerate

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a investiției Totale (tel, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare sl întreținere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2019

0

0

1.976.S73

1.976.573

0 ..

0

-1.976.573

•1.976.573

2020

0

0

11.859.436

11.859.436

0

0

-11 859.436

-11.403.303

2021

0

0

11.859.436

11.859.436

0

0

•11.859.436

-10.964.715

2022

0

0

13.636.008

13.836.008

0

0

-■.3.836.008

-12.300.161

2023

1

0

0

474.377

0

0

474.377

•474 377

•405.500

2024

2

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-389 904

2025

3

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

374.907

2026

4

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

•360.488

2027

5

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-346.623

2028

6

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

•333.291

2029

7

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

•320.472

2030

8

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

■308.147

2031

9

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-296.295

2032

10

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-284.899

2033

11

0

0

474.377

0

0

474 377

-474.377

-273.941

2034

12

0

0

474.377

0

0

474.377

-174.377

•263.405

2035

13

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-253.274

2036

14

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

■243.533

2037

15

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-234.166

2038

16

0

0

474377

0

0

474.377

•474.377

-225.160

2039

17

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-216.500

2040

18

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

-208.173

2041

19

0

0

474.377

0

0

474.377

-474.377

•7.0C..-66

2042

20

0

0

474.377

0

0

474.377

-4/4.377

•192.467

2043

21

0

0

-9.408.486

0

-9.882.863

474.377

9.406.486

3.670.452

Rata Interna de Rentabilitate Financiari a Investiției Totale (RIRF/C) -8,76%

Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiției Totale (VANF/C) 38.705.603

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0 00

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 2

Co'ldorpenru deplasări nemotoriiate ParculCaic'ccv Stadion gaz.n de Trei U^ive S'tatea .Vor Aircse-rcr? (Traseul tineretului și sportului)

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea rezldualS

Costuri de operare sl întreținere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2019

0

0

1.563.534

1.563.534

0

0

-1.563.534

•1.563.534

2020

0

0

9.381.202

9.381.202

0

0

-9 381.202

-9 020.387

2021

0

0

9.381.202

9.381.202

0

0

-9.381.202

8.673.449

2022

0

0

10.944.736

10.944 736

0

0

-10.944.736

-9.729.830

2023

1

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.248

-320.764

2024

2

0

0

375.248

0

0

375.248

•375 248

-308.427

2025

3

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.248

296.564

2026

4

0

0

375.248

0

0

375.248

•375.248

-2B5.15B

2027

5

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.245

-274.190

2028

6

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.248

■263.644

2029

7

0

0

37S.248

0

0

375.248

•375.248

-253.504

2030

8

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.248

■243.754

2031

9

0

0

375.248

0

0

375.248

-37S.248

-234.379

2032

10

0

0

375.248

0

0

375.248

•375.248

-225.364

2033

11

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.248

-216.596

2034

12

0

0

375.240

0

0

375.248

-375.248

-208.362

2035

13

0

0

375.248

0

0.

375.248

-375.248

-200.348

2036

14

0

0

375.248

0

0

375.246

-375.246

•192.042

2037

15

0

0

375.248

0

0

375.248

1   -375.248

-185.233

2038

16

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.24B

-178 109

2039

17

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.2'48

-17,.258

2040

18

0

0

375.248

0

0

375.240

-375.248

-164.671

2041

19

0

0

375.248

0

0

375.248

-375.248

158.338

2042

20

0

0

375.24B

0

0

375.248

-375.248

-152.248

2043

21

0

0

-7.442.420

0

-7.817.669

375.248

7.442.420

2.903.448

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a Investiției Totale (RIRF/C) -6,76%

Valoarea Neta Actua Izatfi Financiari a Investiției Totale (VANF/C) -30.5'. 7.405 Raportul Beneficii l Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

In ambele scenarii RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării publice comunitare, care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării comunitare.

Pentru c:a un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice cominitare, VANF a investiției trebuie să fie negativă, Iar RIRF a investiției mai m’că decât rata de actualizare (5%) Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabîlitatii financiare a investiției evaiueaza gradul in zare proiectul va fi durabil din pr sma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental ,,Fara Proiect" - ,.Cu Proiect"

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Condor rentru depasă-1 re motorizate Parcul Cancicov- Stad’or ■ Bazin €s înot ■ Urîvers’urtr’» ,rVa$ile A'ecsii<icJr!’‘ (Traseul tineretLIu ș! sportului;


Amil de analiza

Amil de operare

INTRĂRI

Venituri (alocat» bugetare)

Grarit ue

Contribuite propria

IEȘIRI

InveatlUr

Total ©QZtMfi dc operare sJ întreținere

Flux net dn

numomr

Flux net de numerar cumulat

2019

l 976.573

0

0

1.976.573

1 976.573

1.976.573

p._.      J

0

0

0

2O2D

11,859.436

0

8.094.577

2.964.859

11.859.436

11.859.436

0

0

2021

11.859.436

0

8.894.577

2.964.859

11.859.436

11.859 *36

0

- 0

0

2022

13.836.008

0

10.377.006

3.459.002

13.836.008

13.836.008

0

3

2023

1

474377

474.377

4743 77

474.377

0

0

2024

2

474.377

474.377

474377

474377

0

0

2025

3

474.377

474.377

474377

474377

0

0

2026

4

474.377

474.377

474.377

474.377

D

0

2027

5

474.377

474.377

474377

474.377

0

o

2028

6

474.377

474.377

474.377

474,377

0

-      țj- -

2029

7

474377

474377

474377

474,377

0

0

2030

8

474.377

474377

474377

474.377

0

0

2031

9

474377

474377

474.377

474377

0

0

2032

10

474377

474377

474377

474.377

0

0

2033

11

474377

474377

474377

474.377

0

0

2034

12

474377

474.377

474.377

474.377

0

0

2035

13

474.377

474377

474377

474377

0

0

2036

14

474.377

474377

474377

474377

0

0

2037

15

474.377

474377

474.377

474.377

0

0

2O3B

16

474377

474.377

474377

474.377

0

0

2039

17

474,377

474.377

474377

474.377

0

0

2040

18

474.377

474377

474377

474377

0

0

2041

19

474.377

474.377

474377

474377..

0

0

2042

20

474377

474377

474377

474377

0

0

2043

21

474377

474377

474-377

474377

0

.....o ...


Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2019) - Scenariul 2Anul de analiza

Anul da operare

INTRĂRI

Venituri («tocat» bugetara)

Grant UE

Contribuie proprie

IEȘIRI

InvutlUe

Total corturi de operare al întreținere

Flux nat de

numerar

Flux net de numerar cumulat

2019

1.563.534

0

0

1.563 334

1.563.534

1.563.534

0

0

0

2020

9381.202

0

7.035.902

2345.301

9381.202

9381.202

0

0

0

2021

9381.202

0

7.035.902

2.345.301

9381.202

9381.202

0

0

0

2022

10.944,736

0

6.208.552

2.736.184

10.944.736

10,944.736

0

0

0

2023

1

375.248

375.248

375.248

375.248

0

0

2024

2

375.248

375.248

375.248.

375.240

0

0

2025

3

375.248

375.248

375.240

375.240 .

0

0

2026

4

375.248

375.248

375.248

375.248

0

0

2027

5

375.248

375.248

375.248

375.248

0

0

2028

6

375.248

375.248

375.248

375.2<B

0

0

2029

7

375.248

375.248

375.248

375.24B

0

0

2030

8

375.248

375.248

375.248

375.248

0

0

2031

9

375.248

375.24B

375.248

375.24B

0

0

2032

10

375348

375.248

375.248

375.248

0

o

2033

îl

375348

375.248

375.248

375.248

■ 0

0

2034

12

375.248

375.248

375.248

375.2411

0

0

2035

13

375.248

375.248

375.248

375.248

0

D

2036

14

375.248

375.248

375.248

375.248

0

0

2037

15

375.24B

375.248

375.248

375.248

0

0

2038

16

375.248

375.248

375.248

375.243

0

0

2039

17

375.248

375.248

375.240

375.248

V

0

2040

18

375248

375.248

375.248

375.248

0

0

2041

19

375.248

375.248

375.248

375 248

0

0

. 2042

20

375.24B

375.248

375.248

. J7S.246.....

0

c

21

375.248

375.248

375.24B

375.74B

0


Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si întreținere vor fi acoperite prin alocari bugetare


Cor dor pentru deplasări nemotorizate Pireu Canckov - Stadion • Bazin de inc: Universitatea A a, . ■.'•j-jdre r: (7rateul tineret ilui sportului)


d’î


4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea inclicatorilorT?de^performanță economică:

-valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficlu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuție! proiectului la creșterea economică la nivel regional si național

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară', nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezente' analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

o „Guidance on the Methodology for carrymg out Cost-Benefit Analysis*', elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020,

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

o Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal ai fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice Indirecte;

o Costuri de mediu;

o Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului costurile de întreținere, operare și admin strare valoarea reziduală)

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor st beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in 'Guide to cost-benefit analysis of investment projects' editat de "Evaluation Unit • DG Regional Policy", Comisia Europeana Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune", Romania mcadrandu-se in aceasta categorie.

ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc, costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii soc etăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare precum și elemente fără vaioare de piață directă precum economia de timp și impactul de mediu

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficîilorîn cadrul proiectului și apo sunt adunate

Coridor pentru dep asă ri ne motorizate Pertu! Candcov ■ Stad'on Baz’n de tiot - U'rivivsitctee .V.; i.iț idri* (Traseu tineretului și sportului) pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina daca proiectuieste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2019 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost beneficiu. Plin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2019

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 25% din costu' total de investiție, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrărilor de investiții.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost) Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit, in final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calcului Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

o Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2019, în Lei;

o EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii 0-), precum și perioada de exploatare până în anul 25*

o Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5% Prin urmare Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5% condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

o Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de trei ani, pentru anii de anaîza 0-2 conform Calendarului Proiectului

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficii’e in cazul diferenței intre cazul "cu proiect" si "fara proiect"

Efectele sociale (pozitive) ale implementării pro.ectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii: in rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

 • 1 Aplicarea corecțiilor fiscale;

 • 2 Monet;zarea impacturilor (calcu.ul tenefic’i ori;

3- Transformarea preturilor de piața in preturi contabi'e ipreturi umbra), si

4. Calculul ind’catorRor cheie de performanță economică

Figura următoare sintet'zeaza etapele de realizare a ana ze economie.

Etapele de realizare a analizei economice

Din analiza economica trebuie excluse taxate Indirecte (de exemplu TVA) obligaillle angajatorului m ceea ce privește Mieriile sau orice subvenții Oln punctul de vedere e'. socieiatli aceste elemente constituie trar.sfenjr si nu fluxuri de cast.Pasul 2 Corecții pentru externelrtatl


Cuantificarea             monetertzeraa

extemalltatilor proiectului (benel'cii el ccstur ecofiom.ee)


Pe«ul 3. Corecții pentru tnnaformcrai preturilor de plete in preturi contabil» (preturi umbre)


Calculul Indicatorilor de performanta î utilizând rata de discount sociala           :


Corecțiile        fiscale        sl

transformarea preturilor d<? plata in preturi contabile

Aplicarea corecțiilor fiscale

Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piața In preturi contabile

Pentru calculul factori'or de conversie din preturi de piața in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza


semi-input-output (SIO)4. Analiza SIO folosește tabele de intrări ieșiri cu date la nivel național, recensăminte naționale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor și alte surse la nivel național, cum sr fi date cu privire la tarifele vamale, cotații și subvenții Această analiză poate fi folosită șt la calculul factorului de conversie standard.

Deși factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folos' și formula


FCS__(M +___

unde,                           (A/ + Tm ~ Sm)+(X - Tx -+ Sx)

o FCS = factor de conversie standard;

o M » valoarea totală a importurilor în prețuri CIF 'a graniță;

o X = va oarea totală a exporturilor în prețuri FOB la graniță'

o Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importuri'or;

o Sm = valoarea totală a subvențiilor pentru importuri,

o Tx = valoarea totală a taxe'or la export;

o Sx ~ valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

în calcularea prețului contabil (umbră) al forței de muncă se aplică următoarea formulă:

< Syrs<7. Analize cost beneficiu-concepte și practică AnthonyE. Bonrdntan, DavidH. (ireenberg, Aitfan A vîrr re Anwl liHtirner, SWrtt.'a ARC, Ediția a i-a, pagina527.


PCF = PPF x (1-u) x (l-t),unde:

o PCF = Prețul contabil al forței de muncă

o PPF = Prețul de piața al forței de muncă

o u = Rata regională a șomajului

o t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale și alte taxe conexe

în tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a prețurilor de piață în prețuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, așa cum au fost definiți în cadrul Ghidului Național pentru Analiza Cost - Beneficiu AClS-Jaspers

Factori de conversie de la preturi de plata in preturi contabile

Categorie do cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

T

dacă nu se ustifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necafficatâ

SWRF

formula de ca'cui (t-u}x rt-t

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică atfe.

Transferuri financiare

0

Sursa:                                                                  , pag, 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Benefic:u pentru proiectele de infrastructura stabilește un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forța de munca necalificata (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugerează si o compoziție a elemente or de cost pentru costul de întreținere si operare, respectiv pentru costul de construcție, după cum urmeaza

o Costul de întreținere si operare: 40% forța de munca necalificata. 8% forța de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie

o Costul de construcție1 37% forța de munca neca'ificata 7% forța de munca calificata 46% materiale si utilaje, 10% energie

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detal ate cu priv re la structura costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de construcție ce vor fi mp ieste in activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Având in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in pretor, umbra sunt:

o Pentru costul de intretinere sl operare; 0,4x0,6+0,6x1=0,84

o Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0 63x1=0,85.

Calculul Indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2019) - Scenariul 1

Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție:

Cost de întreținere sl Operare

Valoarea reziduala

Total costuri

Benefldl economice

Total Benefldl

Beneficii Nete neactualizate

Beneficii Nete actualizate

2019

1.411.838

0

0

1,411.838

0

-1.411.838

-1.4.1.338

2020

8.471.025

0

0

8.471.025

0

-8.471.025

-8.067.643

2021

8.471.025

0

0

8.471.025

0

-8.471.025

-7.683 470

2022

9.882.863

0

0

9.882.863

0

-9.882.863

-8.537.189

2023

1

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4.000.000

3.665.145

3.0:5 324

2024

2

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4.000.000

3.665 145

2.371.737

2025

3

0

334.BS5

1

334.856

4.000.000

4X00.000

3.665.144

2.734.987

2026

4

0

334.855

2

334.857

4.000.000

4.000.000

3.665.143

2.504.749

2027

5

0

334.855

3

334X58

4.000.000

4.000.000

3.665.142

2.480.713

-^026

6

0

334.855

4

334.859

4.000-000

4.000.000

3-665.141

2.362.583

2D29

7

0

334.855

5

334.860

4.000.000

4.000.000

3.665.140

2.250.078

2030

8

0

334.855

6

334.861

4.000.000

4.000.000

3.665.139

2.142.931

2031

9

0

334.855

7

334.862

4.000.000

4.000.000

3.665.138

2040.886

2032

10

0

334.855

8

334.863

4.000.000

4.000.000

3.665.137

1.943.701

2033

11

0

334.855

9

334.864

4.000.000

4.000.000

3.665.136

.•.851.143

2034

12

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4.000.000

3.665.145

1.762.993

2035

13

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4.000.000

3.665.145

1.679 045

2036

14

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4.000.000

3.665.145

1.599.091

2037

15

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4X00.000

3.665.145

1.522.944

2038

16

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4.000.000

3.665.145

1.450.422

2039

17

0

334.855

0

334.855

4,000.000

4.000.000

3.665.145

1.381.355

2040

18

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4.000.000

3.665.145

1.315.576

2041

19

0

334.855

0

334355

4.000.000

4.000.000

3.665.145

1.252.929

2042

20

0

334.855

0

334.855

4.000.000

4X00.000

3.665.145

1.193.266

2043

21

0

334.855

-7.059.188

-6.724.333

4.000.000

4X00.000

10.724.333

3.325.272

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 10,50%

Valoarea Neta Actualizată Economica (ENPV) 17.081.590 Raportul Beneficii f Costuri (BCR) 1,63

Calculul Indicatorilor de performanta economica (lei, preturi constante 2019) ~ Scenariul 2

Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Cost de întreținere sl Operare

Valoarea reziduala

Total costuri

............

Beneficii economice

~........

Total Beneficii

- -

Beneficii Nete neactualizate

Beneficii Nete actualizate

2019

1.116.310

0

0

1.116.810

0

■1.116.810

-1.116.810

2020

6.700.859

0

0

6.700.859

0

•6.700,859

-6.381.770

2021

6.700.859

0

0

6.700.859

0

6.700.859

•6.077.876

2022

7.817.669

0

0

7.817.669

0

-7.317.669

-6.753.196

2023

1

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

2.250.189

2024

2

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

2.143 037

2025

3

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

2.040.988

2026

4

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.943.798

2027

5

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.351.236

2028

6

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.763.082

2029

7

0

264.B81

0

264.881

3 000.000

3.000.000

2.735.119

1.679.126

2030

8

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1 599.167

2031

9

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

7.735.119

1.523.017

2032

10

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.450 492

2033

11

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.381.421

2034

12

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735,119

1.315.639

2035

13

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.252.990

2036

14

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.193.323

2037

15

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735 119

1.136.498

2038

16

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.082.379

2039

17

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

1.030.833

2040

18

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

93'.750

2041

19

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

933.000

20<>2

20

0

264.881

0

264.881

3.000.000

3.000.000

2.735.119

890.476

2043

21

0

264.881

-5.584.049

-5.319.168

3.000.000

3.000.000

8.319.168

2.579.507

Rata Interi de Rentabilitate Economica (EIRR) 9,82%

Valoarea Neta Actualizata Economica (ENPV) 11.694 302 Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1.54

—■■!!! ■J..iJJ 1.1 I------l*. 38"

1-OJg


Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiției in ambele soluții tehnice proiectate, ENPV fiind pozitiv, dar și efectul benefic al acesteia asupra economiei 'ocale, superior costurilor economice și sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1 Totuși scenariul 1 prezintă indicatori de rentabilitate superiori (E1RR=1O,5O% fata de E!RR=9 82% in scenariul 2), datorita diferenței de beneficii economice induse.

în ceea ce privește rata interna de rentabilitate economică a proiectului aceasta este de 10,50% in Scenariu! recomandat 1, valoare superioară ratei de actualizare socială de 5% Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a investiției.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt;

o ENPV să fie pozitiv;


o EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%),

o BCR să fie mat mare decât 1.

Principalii Indicatori al analizei economice-scenariul recomandat

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata socială de actualizare (%)

5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)

10,50%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei)

17.081590

Raporturi beneficii-costuri (BCR)

1,63


Analizând va orile indicatorilor economici rezultă că proiectul este \ abil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită benefic i or economice generate de implementarea proiectului.


4.8 Analiza de senzltivitate

Metodologie

Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si anume analiza de senzrtivitate (analiza scenariului „ce se întâmpla daca" valori de comutare i analiza probabilității riscu ui.

O analiza de senzitivitate este considerata cea mai s mpla forma de analiza de risc ■’ incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata în conducerea analizei de risc/ incertitudine. Ea implica stabilirea de

Coride pentru deplasări nemotorizate Parcul Canclcov • Stadie • Bazin de înot ■ dnîve'sitate? v»sils Ale: san

(Traseul tineretului și sportului)

'sg •■’t, 86

3 o scenani ,ce se întâmpla daca" pentru a reflecta modificările valorilor var'abilelor sr parametrilor .critici' ale modelului.

Ghidul CE definește variabilele / parametrii „critici" ca fiind „cele ale căror variații pozitive sau negative comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai buna în căzui cel mai bun au cel ma mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RiR sau asupra valorii nete actuale VNA si astfel determin.) cele ma semnificative schimbări ale acestor parametri.

Pentru fiecare scenariu „ce se întâmpla daca" Indicatorii de apreciere a rentabilității sunt recalculați

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale căror variații in sens pozitiv sau In sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru căzui optimal conduc la cele mai semnificative variații asupra principalilor indicatori ai rentabilității, respectiv RiR si VNP, cu alte cuvinte influențează in cea mai mare măsură acești indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie varlaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratețe.

Având în vedere faptul că proiectul nu este generator de venituri fi, prin urmare, indicatorii de rentabilitate financiară sunt defavorabili, anaiza de risc și senzitivitate va fi realizata doar pentru indicatorii de rentabilitate economică ai Investiției

Identificarea variabilelor critice

Pentru distingerea variabilelor critice, Ghidul CE recomanda un criteriu general, după cum urmeaza’ „Drept criteriu general, recomandam sa se ia în considerare acei parametr pentru care o variație pozitiva sau negativa) de 1% da naștere unei variații corespunzătoare de 1% a RIR sau de în valoarea de baza a VNA." (Ghidul analizei costurl-beneficli în proiectele de investiție (Fondul structural-ERDF, Fondul de coeziune si ISPA). Unitatea de evaluare, Politica regionala DG, Comisia Europeana. P.38). in analiza de fata se va considera 1% ca valoare de prag atat pentru valoarea actualizata neta, cat si pentru rata interna de rentabilitate economica

in continuare, se va evalua gradul de variație a acestor indicatori la variabilele de mfluenta Pentru fiecare categorie de venituri si cheltuieli se va considera o variație de 1% si se vor calcula variațiile corespunzătoare induse indicatorilor de eficienta, in mărime absoluta

Pentru o variație de 1% pentru fiecare din cele 3 variabile testate s-au obtinut variatele corespondente ale EIRR IRata interna de Rentabilitate) si EVNP (Valoare Neta Prezenta)

Rezultatele ca, pentru o variație pozitiva a beneficiilor indicatorii de eficienta a investiție vor evolua in același sens pe când intre categoriile de costuri, pe de o parte si RiR si VNP, pe de alta parte, exista o relație de Inversa proportionalitate. Având in vedere acestea, putem concluziona asupra faptului ca toate variabilele sunt critice.

Determinarea valorilor de comutare

In continuare vor fi determinate valorile de prag (variațiile pentru care rentabilitatea investiției devine nula), pentru toate cele 3 variabile de influenta, considerând variații in sens negativ (scăderi pentru beneficii si creșteri pentru costuri) de 20^, fata de 1% (variația aplicata pentru selectarea variabilelor critice). Așadar, valorile de comutare (de prag) reprezintă variații’e variabilelor de influenta care conduc la obtmerea unu* ENPV nul sau a unei EiRR ega a cu rata de actualizare de 3%

Cer do'pentru deplasă i nemotorizate Parcul Cancicov Stadion Bazirde ret- -'riversitateîî       PfecMnc1'

(Trăsei tineretului și sportului)

Variabila de influenta cu cea mai mare importanta in determinarea rentabi1iratii sodo economice a investiției este cea care are valoarea de prag cea mat mare.

Valorile de comutare vor fi determinate pentru toate variabilele de influenta si nL numai pentru cele critice

Conform acestor rezultatele, beneficiile economice din reducerea ducatelor de parcurs este variabila care influențează in cea mai mare măsură rentabilitatea economica a investiției Daca aceasta scade cu mai mult de 29%, rata interna de rentabilitate se va reduce sub rata de actualizare iar valoarea neta prezenta va deveni negativa: cu alte cuvinte, investiția nu va mai fi rentabila din perspectiva economica.

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadru’ ședințelor lunare de progres de către membrii echipei de proiect, identificarea riscurilor trebuie să Includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative', identificarea riscurilor trebuie actualizata ia fiecare ședință lunară.

 • 2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție șl impactul acestora asupra proiectului.

 • 3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

în prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât Indicatorii proiectului să sufere modificăr majore.

Pentru analiza pro ectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție

Risc

Probabilități de apariție

Măsuri

Riscuri tehnice

Potențial de modificare ale soluției tehnice

. _ ______

Scăzut

1.________J

- prevederea în contractul de proiectare a garanției de bună execuție a proiectului tehnic, garant e care va fi reținută în cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare;

- asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a proiectului;

- acoperirea cheltuielilor cu noua soluție tehnica din sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevăzute

IgF' SS

Risc

Probabilități de apariție

Măsuri

întârziere a lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului

Scăzut

- prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (personal suficient lucrările similare realizate etc.)

- impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: penalizări, garanții de bună execuție etc.

Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanți / subcontractanți

Scăzut

- stipularea de garanții de buna execuție și penalități în contractele comerciale încheiate cu societăți contractante.

Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul consiliului local

Scăzut

- stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal;

Neasumarea unor sarcini șl responsabilități în cadrul echipei de proiect

Scăzut

-stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post;

• numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare;

- motivarea personalului cuprins în echipa de proiect.

Riscuri financiare și economice

Capacitatea insuficientă de finanțare și cofinantare la timp a investiției

Scăzut

- prevederea în contractul de proiectare a garanției de bună execuție a proiectului tehnic, garanție careva fi reținută în cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare

Creșterea inflației

Mediu

- realizarea bugetulu: în funcție de prețurile existente pe Piață;

-cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu.

Riscuri externe

Riscuri de mediu -condițiile de climă șl temperatură nefavorabile efectuării unor categorii de lucrări

Scăzut

- alegerea unor soluții de execuție care să cont cu prioritate de condițiiie climatice

Riscuri politice -schimbarea conducerii i Consiliului iocal ca

urmare a începerii unui I nou mandat și lipsa de ■ implicare a persoanelor

Scăzut

- proiectul devine obligate contractuală din momentul semnării contractului, Nerespectarea acestuia este sancționată conform eg-i

Condor pentru dep'asari nemotorizate Parcul Cancxav • Stac'on ■ Bazin de Fnot nivers rates „Vk A'<"

(T'ăsej! tineretu ui ji sportu ui)

t^IiThi iKy

Risc

Probabilități de apariție

Măsuri

nou alese în implicarea proiectului

Nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea prefectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul

S. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optimță), recomandat(ă)

Având in vedere configurația străzilor si a trotuarelor, precum si necesarul de spațiu pentru realizarea investiție' conform normativelor aplicabile, scenariile tehnico-economice au fost gândite in funcție de amplasarea pistelor de biciclete., pe fiecare strada/tronson in parte


Strada

Varianta 1

Varianta 2

Alei parc Cancicov

Pistele     de     biciclist:

amplasate pe aleile pietona'e, cu delimitare prin ma-caj a zone'or destinate plete ni ior si biciclistilor

Pista de biciclete in sit propriu, separate de aleile pietcnale ele parcului

Scara Cascada

1

Se propune reabilitarea ansamblului    Scări    Csscaoa,

însemnând trepte, mâini curante.

Se propune reabilitarea ansamblului    Scări    Cascada,

însemnând trepte, maîm curente, iluminat public arhitectural si implementarea sistemelor de accesibilizare a scări or pentru bit cllsti.

Str. Spiru Haret si Cipr’an

Pintea

i

1

Scenariu          pentru

asigurarea egaturii intre para s Sala Polivalenta prin StrSp ru Haret si Str. Erou Cipnan P’ntra

....

Nu se propune pista de biciclete pe str. Erou Ciprian Pintea datorita lipsei proprietății publice asupra uno- terenuri $ a dimensiun red.se a str Ciprian Pintea. Ținând cont de va orile de trafic vele $' de faptu ce se poate asigura ragatirra or ir. pasajul pietona aceasta var anta ru; este fezeb la

.-.r .-a s-o

Prste de. biciclete pe st». Spi'u Haretse va amplasa pe spațiul carosabil, pe o singura parte, pista ir? dublu sens, cu iatimea de min zm. separata de zona carosabila prin boruri

Pasajul pietonal Cancicov

Structura        metalica

hobanata, cu structura o'e rezistenta sub forma de arc. Coborârea spre str. Th.Aman este realizata printr-o rampa spira ata

Structura de sustirere hobanata. legata de 2 stâlpi principali de susținere. Coborârea spre str Th.Aman este realizata printr-o rampa spiralata

Acces la Bazinul de înot

Accesul la bazinul de inot se realizează prin Str. Th Aman; se realizează o pista în cale proprie, separata de traficul auto

Accesul la bazinul de inot se realizează prin trasei.l pietonal dintre Univ.Vasile Biaqa si Bazinul de Inot

”--■ - - - -  —-------7— r-

5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilltății și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, cele doua scenarii propuse sunt diferite din punct de vedere al amplasării pistelor de biciclete si reconfîgurarii spatiilor publice si au fost gândite luând ca baz<i spațiul public existent si posibilitățile de reconversie, fara a afecta negativ circulația si populația pe perioada construcției, insa cu un impact benefic pe perioada de operare

Criteriile de evaluare a alternativelor Investitionale, pe baza carora s-a luat decizia formulării opțiunii investitlonale optime, au fost:

pistelor pe carosabil, daca pistele nu vor fi delimitate corespunzător exista riscul apariției elemente or de conflict intre biciclisti si șoferi, cu precădere daca ne raportam 'a cazurile de autoturisme parcate pe spațiul pistelor de bicic’ete.

 • 2.  Directe: cu cât este un traseu mai scurt (d:rect) cu atât va crește gradul Iu de utilizare Bicidiști, mai ales cei experimentați aleg mereu traseul cel mai scurt pentru a ajunge a destinație Astfel rețeua veo construită pentru municipiul Bacau caută optimizarea relațiilor Titre principalele puncte de interes cotidian grupate în centrul municipiului, zonele rezidențiale ș mai aies aglomerările de locuri de muncă, parcuri si zone de agrement.

 • 3.  Coezive; coeziunea este importantă pentru crearea unei rețele de trasee ciclabile coerente și continue. Prin crearea unui sistem coeziv, se oferă ibertatea de deplasare și accesibilitate a tuturor facilităților unui oraș, fără obstacole și limite de orientare către obiective importante. Așadar, prin elimnarea barierelor și drumurilor necorespunzătoare, creștem gradul de încredere al participanților la traficul nemotorizat. Coeziunea se referă și la conexiunea cu cefelatetipuri de transport urban (tren, autobuze). Pentru a obține o rețea coezivă și coerentă principalele artere de circulație ar trebui echipate cu același model de infrastructură velo (piste dublu sens 2m). Excepția de la această regulă o fac arterele unde deja spatul carosabil este limitat ’a lățimile minime impuse de normative, astfel incat orice alta modificare a tramei stradale a; conduce ia declasarea drumului si la apariția unor blocaje de trafic.

 • 4.  Intermodalitatea în cazul deplasări cr ve o este susținută de amenajarea unor rasteluri pentru biciclete în vecinătatea principalelor stații de autobuz (inclusiv spațiu securizat de depozitare pentru bicicletă).

 • 5.  Atractive și comfortabile: atractivitatea și comfortul unul traseu sunt necesare pentru atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori aitraflculu1 nemotorizat. Este important pentru design-ul traseelor ca acestea să se încadreze în mediul înconjurător și să susțină caracterul loca a zonei De asemenea, prin utilizarea unor materia e caiitafve în crearea traseelor ciclabi e, c.'ește și gradul de confort al acestora, întrucât se dorește eliminarea eforturi or (regulareîn parcurgerea unor rute. Atractivitatea unui traseu este importantă *n specia’ pentru rutele amenajate pentru actvitațle de recreere și agrement, e'e având ro estetic.5 Din acest motiv trebuie acordată o atenție sporită la deta.iuîn procesul de amenajare pistelor și benzilor pentru biciclete Marcaje e trebui să fie extrem de vizible, motiv pentru care este recomandabil ca pistele ș benzile sa dețină o culoare contrastantă făță de cea a asfaltului (roșu, verde sau albastru deschis). De asemenea, este ;mportant modu’ în care sunt marcate zonele *n care bicicliștii traversează carosabilul (în intersecții)

Pe lartga criteriile de selectare a amplasamentului pistelor de biciclete in cadrul unei trame stradale predefinite prin Tema de proiectare, sunt foarte relevante $ următoarele criterii.

 • 1. Vaiori'e de trafic rutier/importanta artere’ - amplasamentul proiectului este de multe ori suprapus pe străzi de categoria a li-a, care au si statut de drum național, astfel incat, ținând cont st de amp.asarea geografica a municipiului Bacau pana a finalizarea lucrărilor oe construcție

pentru Varianta de Ocolire Bacau, aceste st-az vor prelua marea parte d'n 4rafcul de tranzit din Moldova

 • 2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor - amplasarea pistelor de biciclete trebuie făcută doar pe terenuri aflate in domeniu! public al municipiului (sau in administrarea acestuia), o multe situații, dreptul de proprietate este destu de imitat la ampriza drumuri or, nefiind posibila extinderea si crearea unortrasee in sit propriu pentru pistele de biciclete deoarece acele terenuri nu aparțin de municipalitate (sau sunt in litigii juridice).

 • 3.  Respectarea normativelor privind dimens:unile minime stabilite in Ordinul Ministrului Transporturile OMT49/1998 si a prevederi or Ghidulu’ so icitantului privind eligibilitatea investițiilor; in acest criteriu intra atat deciziile privind amp'asarea pistelor pe spatii e p'etonale (trotuare), cat si la investițiile e'igibile asupra infrastructurii rutiere. Astfel, pistele de biciclete amplasate pe trotuar nu trebuie sa conducă a scăderea dimensiunilor mm me ale spat ului a.'ocat pietoni'or, sub dimensiunile stabilite prin anexele OMT49/1998. '.n același timp, rv sunt e igible lucrări de refacere a infrastructurii rutiere pe străzile unde se amplaseaza piste de bicic ete. Ori prin implementarea unei piste de biciclete dublu sens, tatirne 2m pe o latura a une! st'azi, vor fi necesare lucrări de refacere a profilului transversal si retrasa'ea benzilor de circulație, activitati nefinantate din prezentul proiect. în aceste condiții, amplasarea pistelor pe carosabil e vor f ace ori in varianta in care se vor amplasa pe ambele parti ale carosabilului, lățime im, despart’te cu boarzi, acoio unde benzile de circulație au o ’atime considerabila (peste 3nri), ori se vo-amplasa pe o singura parte a străzii, pista dub u sens, :m lățime, despărțită de carosabil prin bolarzi sau borduri, in cazul strazilorcu sens unic sau străzilor care au aliniamente de parcari

Pentru pasajul pietonal Parc Cancicov - Str. Th.Aman, criteriile de analiza a celor doua variante investitionale sunt;

Valoarea investiției

Capacitatea de punere in opera

Aite riscuri comportate

Având in vedere criteriile expuse mai sus, analiza opțiunilor asupra variantelor de amplasament si amenajare:

Strada

Varianta 1

Varianta 2

Alei parc Cancicov

P'stelede birc'lsti amp asate pe a'eîle pietonaie cu belim tare prin m a rcaj a zonelor desti nate p’etonilor si biciciistilor

Pista de bicc'ew in sit propriu, separate de a e‘ e pietonalt, e e parculu

Siguranța

Aceste p.ste nu prezintă siguranța pentru pietoni si pentru biciclist:

°rezints 0 siguranța m; mare pentn, pietoni     biciclist

ev tar d ir " S'e mas.ma punctele dt conflict intre cele doua categori

93

(•)

Traseu direct

Se asigura un traseu direct

Se asigura u- tr?seu direct

Coeziune

Indentica !n cazul ambeor

scenarii

Intermodal'tate

Indentica in cazul ambe or scenarii

Atractivitate

Nu sunt attractive pentru biciclisti      datorita      conflictelor

potențiale cu pietoni' surprinși pe piste.

(-)

Piste e in sit propriu sunt recunoscute ca fiind tipul unei infrastructuri aed cate, ridicate calitativ atractive pentru utilizatorii de biciclete s pentru ce care ar dori sa schimbe modu' zilnic de deplasare.

(+)

Proprietatea      asupra

amplasamentului

Indentica in cazul ambelor

scenarii

Irdeotica in cazul ambelor scenarii

Impiicat'i asupra traficului

rutier

N/A

N/A

Respectarea normativelor

(OMT49/1998)

Este indepinita

Este îndeplinita

Scara Cascada

Se propune reabilitarea ansamblului     Scări     Cascada,

însemnând trepte, mâini curente

Se propune reabilitarea ansamblul’.!'     Scări     Cascada

însemnând trepte, mâini curente ilurn'nat pub ic arhitectural si implementarea   sistemelor de

accesibil'zare a scarilo1 pe.nt'u biciclist.

Siguranța

Aceste piste nu prezinte siguranța pentru pietoni si pentru biciclist!

Prezintă 0 siguranța mai mare pentru pietoni si biciclisti, evitând ir mare măsură punctele de conflict intre cele doua categorii

O

T raseu direct

Se asigura un traseu direct

Se asigura un traseu direct

Coeziune

N/A

intermodaiitate

N/A

Atractivitate

Nu sunt atractive pentru bicicifsti datorita ’ipse" de dotări pentru urcarea/coborarea scărilor.

(-)

Faci'itatile           pentru

accesibî Uzare scări propuse vor creste atractivitatea infrastructurii pentru utilizata 'ii de bicicleta

W

Proprietatea      asupra

amp asamentuiui

Indentlca in cazul ambed-scenarii

Indentica in cazul ambelor scenarii

Implicații asupra traficului rutier

N/A

N/A

Respectarea normativelor

(OMT49/1998)

N/A

N/A

Str. Spiru Haret si Ciprian Pintea

Scenariu pentru asigurarea legăturii intre parc si Sala Polivalenta prin Str Spiru Haret si Str. Erou Cipr an Pintea.

Pe strada Spiru Haret se realizează p sta pe carosabil, dubit.sens, lafme min 2m„ despărțiră prin borduri.

Asigurarea legăturii intre Spiru Haret si Saia Po *va enta se va realiza prin pasajul suprateran Th.Aman si apo' prin esplanada pietanala

Pe strada Sp:ru Haret se rea 'zeaza pista pe carosabil, dublu sens stime mln am, despărțită prin bordui i

Siguranța

P'steie prepuse ar asigura nivelul de siguranțe necesar

Pistele propuse ar asigura nivelul de siguranța necesar

Traseu direct

Se asigura un traseu direct

(+)

Nu se asigura un traseu direct, cei c e ar merge din zona Spitalului ar trebui sa aleaga un traseu mai lung

H

Coeziune

Pistele propuse af asigura 0 coeziune intre variante e de pe

P stele prepuse ar as gura 0 coeziune intre variantele de pe

tronsoane - pista dublu sens, lățime

am

tronsoane - p’sta cub!-, sens, ’atrne

zm

Intermoda'itate

N/A

N/A

Atractivitate

Nu sunt atractive pentru bicclisti datorita diferentelor de nivel de pe str Ciprian Pintea - vo* fi dificil de parcurs la urcare

Pista de pe Spir u Haret va fi atractiva pentru utilizatori fiind amplasata pe carosabil, dar delimitată de f jxur’it auto.

t+)

Proprietatea      asupra

amplasamentului

Dificultăți in asigurarea unui spațiu public sufficient de 'at pe str Erou Ciprian Pintea pentru a putea asigura latimea minima necesara p'stelor de biciclete, carosabilului si spatiilor de parcare de ianga centrele medicale

(-)

Exista proprietate publica demonstrata     pentru     toate

segmentele de    infrastructura

propuse

implicații asupra traficului

rutier

Ar fi afectat traficul pe str Ciprian Pintea. In cea ma: buna varianta, trafcul rutier ar trebi? reorganizat sub forma de sens unic, pentru a putea acomoda in același amplasament si pste e e biciclete.

(-)

N‘A

Respectarea normativelor

(OMT4g/igg8)

Daca pistele ar fi ampiasete pe trotuare pe cele doua străzi, nu ar fi respectata lat mea minima necesara deplasărilor pietonele.

Daca pista ar fi amprasata pe st*. Erou Cirpian Pintea, nu ar fi respectate latim? e minime pentru benzi e carosab’ e la straz e de categoria a 1 a

(-1

N/A

Pasajul pietonal Cancicov

Structura metalica hobanata, cu structura de rez-stente sub forma

Str. rtura țn susțin:*: obanata, eqsra .ezi.ta o p mcipa! > oe sustncre. Coboraraa spre str.

g • >H 9b

/&ode arc Coboiarca spre str. Th-Aman este realizata piintr-o rampa spiralata

Th.Aman este realizata printr 0 ampa spiralata

Valoarea investiției

Valoare constructiva mai scumpa cu 35,2% Tata de vacanta cu structura de beton

(■)

Valoare constructiva ma

ieftina cl 35,2% fata de varianta cu structura metalica

Posibilitatea tehnica de

Conditi' dificile, care se

Cond’tîi mar bune de punere

punere in opera

traduc in;

Costuri ridicate

Durata    mai    mare    de

implementare

Necesitatea inchiderii traficului pe DNi pe 0 durata măsurabila in luni

in opere. Lucrarea se poate realiza si sub trafic

Alte riscuri

Pentru realizarea sudării pieselor metalice aferente structurii de susținere, este necesara evacuarea populație: pe 0 raza de 200m fata de locul in care se va realiza aceasta. Motivația deriva d;n faptul ca după realizarea sudurii, ea trebuie testata on-site.

Alta problematica ridicata de aceasta varianta tehnologica este necesitatea asigurării unui spațiu considerabil pentru organizarea de șantier si ridicarea efectva a structurii metalice, in sensul in care, fiind un pod neechilibrat, punerea sa in poziție va necesita       lucrări       provizorii

considerabile.

N/A

Acces (a Bazinul de înot

Accesul la bazinul de înot se rea izeaza prin Str Th Aman; se rea.izeaza 0 p!sta in ca.'e proprie, separata de traficul auto

Accesul in bazinul de mor se rearizeazr prin traseul p etonal dintre L'niv Vasile Biaga si Bazr Ji de înot

Siguranța

P'ste'e propuse ar as gura nivelul de siguranța necesar, fiind in sit propriu

Pistele propuse ar asigura nivelul de siguranța necesar, fiind de1 imitate de spațiul carosabil

nzgiri 9?

Traseu direct

Se as gura un traseu d'-ect

(+)

Se asigura un traseu direct

<*)

Coeziune

Pistele propuse ar asigura o coeziune intre variantele de pe tronsoane - pista dubiu sens, ’atime 2m

Pistele propuse ar asigura o coeziune ntre va:lentele de pe tronsoane - pista dub u sens, lățime im

intermodalitate

N/A

N/A

Atractivitate

Se asigura atractvitate pentru varianta constructiva; fiind piste in sit propriu, *erite de traficul rutier

Se asigura atractivitate pentru va-tarta constructiva, fiind piste in sit propriu, ferite de traficul rutier

Proprietatea      asupra

ampiasamentulu

Te-enurile    dintre     str

Th.Aman s, Bazi-u. de not au fost retrocedate, fiind proprietate prvata

(-)

Exista proprietate publica demonstrata     pentru     toate

segmentele    de    infrastructura

propuse

implicații asupra traficului

rutier

Ar fi afectat traficul pe str. Th.Aman, in spatele stadionului, in cea mai buna varianta, traficul rutier ar trebui reorganizat sub forma de sens unic, pentru a putea acomoda in aceiași amplasament si pistele e biciclete.

N/A

(-)

Respectarea normativelor

(OMT4g/igg8)

Daca pista ar fi amplasata pe str Th.Aman, nu ar fi respectate lățimile minime pentru benzile carosabile 'a sVazile de categor a a ': ■ a.

(-)

N/A

Pentru toate cele de la punctul anterior, consideram ca se justifica selectarea implementării Scenariului

2.

5.3 Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

obținerea sl amenajarea terenului;

Nu este cazul, terenul pe care va fi amplasat întregul proiect este in proprietatea municipiului Bacau. conform documentelor de proprietate care se vor anexa prezentei documentații tehnice.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Nu sunt necesare utilitati pentru asigurarea funcționarii investiției

O

c soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic constructiv, tehnic, funcțicnaî-arhitectural șl economic, a ptfrcipalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu n ve'ui calitativ tenn’c și de pe'formanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economlci propuși;

Investiția propusa urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabi ite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Bacău, privind reducereaemisiilorde CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante-transport public, transport velo si pietonal Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atat datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect -transport cu bicicleta si/sau pietonal, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de Impact a proiectului sau acțiuni de 'nformare, promovare si conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate in scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.


Proiectul investitional presupune crearea infrastructurii dedicate dep’asarilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure si directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrala, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri, Universitatea Vasile Rlaga, sala Polivalenta sl Bazinut de înot, precum si valorificarea spatiilor publice existente in aliniamentul traseelor pletonaie si valorificarea potențialului antropic al acestor spatii prin creșterea atractivitatii acestora in urma amplasării elementelor de mobilier urban Prin modernizarea spatiilor publice .'i tran. formarea acestora in spatii atractive si active pentru locuitori si turiști se dorește încurajarea deplasărilor pietonafe si atragerea locuitorilor către zonele centrale ale municipiului in vederea desfășurării de activitati, petrecere a timpului liber dar si pentru o mobilitate durabila si nepoluanta. Nu in ultimul rând, prin proiect se dorește eliminarea „barierei" antropice de mobi itate reprezentata de Calea Marasesti (DN2) intre Parcul Cancicov si Universitatea Vasile Biaga prin crearea unui pasaj suprateran destinat deptasarPor nemotorizate.

■J.'. — IM—IL

Proiectul investitional vizeza străzile aleile Parcului Canc'cov, Ștr. Spirit Haret scara Cascada si esplanada pietonala dintre str Theodor Aman si Bazinul de înot, din municipiul Bacău

Mobilitatea pietonala va fi încurajata prin imbunatatirea spatiilor pietonale din amplasamentul proiectului prin dotarea acestor spatii cu elemente de mobilier urban, înfrumusețarea spatiilor pietonale si reorganizarea spatiilor funcționale adiacente (ex: parcările, trecerile de pietoni)Moblitatea nemotorizata velo va fi incurajata prin amenajarea unei infrastructuri dedicate transportului cu bicicleta pe suprafața carosabila, separate de fluxurile de pietoni sau auto cat si prin amplasarea de parcari publice pentru biciclete si alte elemente de mobilier specific (rasteluri), poziționate in puncte cheie in cadrul coridorului de mobilitate. Se va urmări creșterea siguranței biciclistilor in trafic prin introducerea elementelor de semnalizare specifica: marcaje tip "bike-box" in principalele intersecții, marcaje pentru trecerile de pietonl/bldclisti.

Proiectul rnvestitional este compus din următoarele elemente investltionale.

Introducerea pistelor de biciclete, pe traseul Spiru Haret - parc Cancicov - pasaj pietonal peste Calea Marasesti, scara Cascada si esplanada pietonala spre Bazinul de înot.

Construirea unui pasaj destinat exclusiv deplasărilor nemotorizate, peste Calea Marasesti,. intre parcul Cancicov si str. Theodor Aman;

Amenajarea peisagistica si arhitecturata a scării Cascada;

Amplasarea de mobilier urban atractiv, cu design modem, realizarea unor alveole de spațiu verde, plantarea de arbori si plante perene (arbuști), amplasarea de mobilier urban inteligent si mobilier specific utilizării bicicletelor (rasteluri, parcare velo).

De-a lungul traseului, In zonele de intersectare dintre pistele de biciclete si spatiile destinate deplasărilor pietonale, se va moderniza suprafața comuna, cu o textura diferita atat fata de pavajul trotuarelor cat si fata de cel al pistelor de biciclete, fiind realizata astfel o zona comuna, de tranziție, cu scopul creșterii siguranței pietonilor si biciclistilor in zonele de conflict.

Pentru creșterea atractivitatii spatiilor pietonale, este propusa amplasarea de mobilier urban destinat pietonilor - banei, banei tip "smart City", coșuri de gunoi si biciclistilor - rasteluri individuale.

Pentru creșterea siguranței biciclistilor in trafic ia intersecțiile semaforizate de-a lungul traseului, vor fi amplasate marcaje tip "bike-box"

Componentele investitionale ale proiectului "Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov • Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)" vizeaza:

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE


5.2


Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomahdat(e)
Coridor' pentru deplasă'i nemotorizate Parco' Carckov - Stad on 9azin de rot ■ Jrwersîtatea, Va; f>          ■"

(Trase ii Vneretuljl si sportul;, i)

1 iot


Parcul Cancicov este situate in partea centrala a municipiului Bacau iar n 'nteriorul sau se vor amenaja pe o distanta de 2,001 km piste in dublu sens sip e o distanta de 0,764 km piste in sens unic

Pistele de biciclisti vor fi amenajate după cum urmeaza.

pe aleea principala (direcție est-vest) se vor amenaja pistele de biciclete pe amplasamentul ateilor asfaltate, existente de-o parte si de alta a aleii principale, alei care au o lățime de 2m fiecare se vor amenaja piste in dublu sens. Se va asigura astfel evitarea conflictului intre fluxurile de biciclisti si fluxurile pietonale din parc; cele doua piste vor avea un traseu paralel pana la intersecția cu aleea aflata pe direcția nord-sud, paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare, unde traseul pistelor se va desparți astfel: pista amplasata pe partea nordica (dreapta) a aleii principale va urma un traseu înainte, pana in zona fântânii, de unde va vira spre nord, asigurând legătură cu intrarea dinspre Teatru’ de Vara; pista amplasata pe partea sudica (stanga) a aleii principale va urma un traseu nord-sud, paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cei Mare, asigurând legătură cu Intrarea dinspre IPJ

pista de legătură intre intrarea Teatru de Vara si pista propusa pe direct a Intrarea Măgură Casio -Biblioteca Județeană Costache Sturza/Muzeul de Stiinte ale Naturii Bacau, cele doua piste se vor intersecta in zona parcării restaurantului.

pista de legătură intre Intrarea Măgură Casin si Intrarea iPJ Bacau

Parcul Cancicov - pista de biciclete de-a ungul aleii pietonale dintre I ieeului Pedagog c Ștefan cei Mare sl Universitatea Vasde Alecsandr

Coridor pentru deplasări nemotorrzate Parcul Cancicov Stadion Bazndernot LJnSiersitatii-.Vrz e ts.sW (Traseul tineretului și sportului)

«•tfina 101

Pe strada Spiru Haret se va amenaja o pista de biciclete pe suprafața carosab a care se va reorganiza atat prin translatarea parcărilor de fanga accesul către Liceul Pedagogic, precum si prin amenajarea suprafeței carosabile cu 5 benzi de circulație intre intersecția cu Calea Marasestî si stj. A.Tolstoi. Pista de biciclete va fi in dubiu sens, va avea o lățime de 2rri si va fi despărțită de zona carosabila prin borduri;
Pe aleea de acces spre Sala Sporturilor pista de biciclist1 se va amenaja pe partea carosabila, pe partea dreapta la marginea dinspre trotuar si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare

Din dreptul Sa ii Sporturilor pana in dreptul Universității ,George Bacovia" pista se a arnenaia pe a’eea pietonala existenta pe partea stanga a acesteia si va fi dublu sens cu o tatime de 2.00 m, cate

F'iijjni» Mts o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare; pista «a fi delimitată prin borduri mici (lOxlScm) si pavele din textura diferita fata de spațiul pietonal ramas


In dreptul Universității „George Bacovia", pista de biciclisti se va amenaja pe partea carosabila, pe partea dinspr e universitate, la marginea dinspre bordura si va ft dublu sens cu o lățime de 2.00 m. cate o banda de 100 m pentru fiecare sens de deplasare.

Deasemenea odata cu amenajarea pistelor de biciclisti in parcul Cancicov se va reamenaja trotuarul ramas liber îinga pista de biciclisti, trotuar ce tine de la intrarea Strada Măgură Casin pana la intersecția cu aleea paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare

Coridor pentru deplasări nemotornete Parcu Carticov - Stadion - Baz n de înot. L'-iiwsitav'i'. Vi:s ie Al■-       '

f’raseu1 tineretului ș' sport, lui)

Construirea unui pasaj pietonal peste Calea Marasesti, care sa faca legătură dintre Parcul Cancicov (in zona Intrării principale) si scara Cascada Coborârea de pe pasaj in zona Scarii/Str Theodor Aman se va realiza printr-un picior de susținere, care va fi prevăzut cu lifturi interioare si o rampa exterioara in spirala. Podul va fi pe structura metalica, hobanaț cu doua picioare principate de susținere, cu fundație cu micropiloti; picioarele vor fi amplasate pe terenuri aflate in proprietatea CL Bacau - unul in parc si unul in dreptul scării Cascada.

Condor pentru depiesări nemotprizate P^rc-jl Ce nc;cov'St*c:or Sai'.inFde înot Unîverjittte* *' i>_c-'-;-''

(Treseui tineretului șl spor -l ti)

foglns 10$


Figura Randare pasaj pietonal Cancicov- amplasarea in spațiu


Figura Randare pasaj pietonal Cancicov- acces dinspre parc

■sr-jjț-s 104

//(?

Figura Randare pasaj pîetonal Cancicov- vedele dinspre rampa accer Th Amari

Coridor pentru deplasări nemotor rate Parcul Cancicov Stad or ■ Ba®* de ’nțit -.   oftate a .Vaj ie A'r« <i

(Traseu tineretului și sportuiul)

Ptțirr-t07

///Zona cu parcari auto de pe Strada Spiru Haret se va reconfigura pentru a incorpora pistele de biciclist!

Pistele de biciclistl amplasate pe trotuar sau pe alei ptetonale vor fi delimitate fata de spațiu verde sau restul trotuarului prin borduri de beton ng obate de 10 x 15 cm


Pe stradaSpiru Haret unde pista de biciclist este situata pe carosabil, aceasta va fi delimitată de partea carosabila rutiera si fata de trotuar sî spațiu verde prin intermediul unor bordur de beton denivelate 20 x 25 cm.

In dreptul parcării de pe Strada Spiru Haret, Pe aleea de acces către Sala Sporturilor si cat si in deptu’ Universității Geroge Bacovia, zone pe unde pista de biciclisti trece pe partea carosabila, aceasta va fî delimitată fata de strada prin intermediul unor sta pi de cauciuc iar fata de trotuar si de spațiu verde prin intermediul unor borduri denivelate de 20 x 25 cm

Pistele de biciclist! amplasate pe trotuar sau pe alei p;etonaie vor fi de mitate fata de spațiu verde sau restui trotuarului prin borduri de beton înglobate de 10 x 15 cm

Trecerile de pietoni se vor retrasa si amenaja astfel încât sa asigure traver$area ’n condiții de siguranța a pieton'iorsi biciclisti’or

Coridor pentru deplasi-'nen-otorizate Parcul Caicicov-Stadion de Ine* ■ ’Jnwe'iiî.iV-, , v*sie A e (trăsei-' tineretului ș5 spoitului)

P'ijținjt itMi

Astfel ip urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclist! si a trotuarelor aleile din Parcul Cancicol si din dreptul Bazinului de innot, vor avea următoarele elemente geometrice-.

Alee principal (direcția Est - Vest)

Spațiu verde median de 5.80 m

- Alei pietonale de 4.70 m - stanga dreapta

Spațiu verde de aproimativ 2.80 m - stanga dreapta

Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga -dreapta

Spațiu verde - Stanga - dreapta

Alee direcția Nord Sud (paralela cu ga'dul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare - km 0+000 - km 0+240

Alee pietonala existent - 4.00 m


Spațiu verde variabil - dreapta

Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga -dreapta

Spațiu verde - Stanga - dreapta.

Alee direcția Nord Sud (paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare - km 0+240 - km 0+413

Alee pietonale de 4.00 m - stanga - dreapta

- Spațiu verde variabil - stanga - dreapta

Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga -dreapta Spațiu verde - Stanga - dreapta.

Alee pietonale dintre Liceului Pedagogic Ștefan cei Mare si Universitatea Vasile Alecsandri.

Alee pietonale de 3.80 m

Spațiu verde variabil - stanga - dreapta

Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga

- Spațiu verde - Stanga


Aleea latura vestica de la Intrarea in parc dinspre Strada Măgură Casin pana la intersecția cu aieea paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare

Alee pietonale de 3.S0 m

Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga

Spațiu verde - Stanga - Dreapta

Aleea legătură Bazin Innot-Scări Cascada

Spațiu verde median de 5.30 m

 • -  Aleepietonale de 1.8 m-stanga

A)ee pietonala 3.80 m - dreapta

Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 rij - stanga

 • -  Spațiu verde - Stanga - dreapta.


Pasajul pietonal

Traseul pasarelei pietonale este amplasat pe Traseul Tineretului si Sportului începe in parcu1 Cancicov. traversează Calea Marasesti si mai departe traversează zona scărilor care asigura legătură intre Calea Marasesti si str. Pictor Teodor Aman Proiectul cuprinde trei zone si anume rampa de acces din / spre Parcul Cancicov, pasarela hobanata si rampa de acces din / spre str. Pictot Teodor Aman

Rampa de acces - Parcul Cancicov are cca. S7.00m iurtg’me, este susținuta de o partea si de alta de ziduri de sprijin din beton armat fundate pe un radier continuu.

Rampa de acces - str Pictor Teodor Aman are lungimea de cca. 220 OOm si o forma rectangulara in plan Elevația rampelor este alcatuita din beton armat in conlucrare cu elemente metalice Fundarea se face direct prin intermediul unui radier cu o grosime de 2.00m. Pe zona rampei este prevăzută si un lift ce preia pietoni de la partea superiora a rampei si ii coboarea la nivelul terenului. La partea superioara este prevăzută □ zona de access care nu interferează cu traficul pietonal de pe rampa.

Pasarela hobanata este alcatuita din trei deschideri si are lungimea totala de 170.32m

Prima deschidere cu lungimea de 41.25m traversează aleea de acces in parcul Cancicot din Calea Marasesti, a doua deschidere cu lungimea de 8S 80m traversează Calea Marasesti iar a treia deschidere cu lungimea de 43.27m traversează scările care fac legătură între Calea Marasesti si str Pictot Teodor Aman.

Infrastructura pasarelei hobanate este alcatuita astfel: octilee masiva (bloc de artcorajl amplasata la căpătui dinspre parc, pilonul 1 amplasat la intrarea in parc dinspre Calea Marasesti, pilonul 2 amplasat aproape de căpătui scărilor spre Calea Marasesti si pila cu elevație lamelara amplasata la baza scărilor spre str. Pictor Teodor Aman. Toate infrastructurile pasarelei pietonale sunt din beton armat si sunt fundate indirect prin intermediul pilotilor forați cu diametru mare de 17Om si lungime de 20 OOm. Pilonul 1 are înălțimea de 36.25m si este alcătuit din doi stâlpi fiecare avană cate 14 hobane plasate simetric de o parte si de alta a pilonului Pilonul 2 are inaltimea de 37.05m si este alcătuit tot din doi stâlp cu o forma arhitecturala deosebita, avand cate 14 hobane pe fiecare stâlp.

Schema statica a pasarelei este: grinda continua cu trei deschideri (41.25+85 80+43.27). Suprastructura este alcatuita astfel: tablier metalic aflat in conlucrare cu placa din beton, susținut prin cabluri (hobanej ancorate in cel doi piloni de susținere. Inaltimea de construcție este de 0.50m.

Latimea asigurata pentru circulația p:etonaia este de 4.00m cate 2 OOm pentru flecare sens de circulație - 1 OOm zona pietonala + l.OOm psta biciclist!) la care se adaugs se e parapetului pietonal de cate 50cm pe fiecare parte

In deschiderea centrala, pe zona unde pasarela pietonala traversează Calea Marasesti se va asigura un gabarit minim de 5 50m. Ceasemenea in prima deschidere trebuie asigurat un gabarit de

Cor;do; pent-udeplasîni’trotor'izateParculCancicov Stadio-1 • Bat* cie’-o ■                    li

(Traseuf tineretului ji fpcrtulu*) trecere pentru utiteje'e care servesc la întreținerea parcului. Gabaritul pentru traficul pietonal pe pasarela, in dreptul hobanelor, este de minim 2.40m,

Rosturile de dilatatie se vor monta pe culeee si pe pila aflate la extremitățile pasarelei. Rezema rea structurii aflate pe traseul principal se face pe cele 4 infrastructurii prin intermediul a doua aparate de reazem din neopren armat pe fiecare infrastructura.

Parapetul pietonal, dispus pe toata lungimea pasarelei pietonale si pe toata zona rampelor de acces, va avea o forma deosebita din punct de vedere arhitectural, in asa fel încât sa se încadreze in linia generala a pasarelei fara a afecta linia supla a acesteia si pastrand in același timp caracteristicile de siguranța solicitate de standardele in vigoare.


Pe deschiderea centrala, pe zona unde pasarela traversează Calea Marasesti, se vor monta panouri de protecție.

Pentru a se asigura circulația pietonilor si bîciclistilor in condiții de siguranța, pe durata noptfi, pasarela aflata pe traseul principal dar si rampele de acces vor fi iluminate.

Dotări

Ascensor numărul Pasaj pietonal suprateran Canclcov

Ascensorul propus este un ascensor electric care suporta o sarcina nominala de pana la 1000 kg/13 persoane pentru doua statii, cu doua accese per nivel. Viteza nominal de transport de 1 0 m/s s+5%; -10%).

Sistemul de tracțiune al ascensorului permite un diametru de tracțiune mai mic, ceea ce duce la o dimensionare mal mica a motorului si implicit la un consum redus de energie electrica


Puterea motorului este de 7.7 kW, tar alimentarea cu energie electrica se realizează la o tensiune de 400 V, S0 Hz +/-10% 3L, N, PE. Pentru alimentarea Iluminatului puțului de ascensor este necesara o tensiune de 23OV/SO Hz+ 10%.

Dimensfunile puțului sunt de 2000 mm x 1800 mm, in timp ce dimensiunile cabinei sunt de 1600 mm x 1400 mm.

Ascensorul este prevăzut a avea finisaje interioare sunt realizate din otel inoxidabil r-i PVC


Cnridar pentru depiasăHren'ioto'îzate Parcu Csrdccv- Stsd'on - Bazin de nat- Unhrer^atca „Va/1. Aieowndir" fF rasei. tTnerett ]<j’ ș! sportu ui)

r m


Secțiune cabina 1:50

Accese: 0 1
Transportator mecanizat pentru biciclete (urcare-coborare)

Transportul bicicletelor pe scări necesita abordări diferite în ceea ce rnseamna ascensiunea si coborârea. Acest sistem va fi implementat la scara Cascada.

Pentru coborâre


Sistemul este compus dintr-o canalizatie realizata din aluminiu acoperita cu peri realizați din material plastic. Fricțiunea cu perii canalizatie! asigura transportarea in siguranța a bicicletelor si fa coborâre.

Dimensiunile sistemului de canaiizatie sunt de 163 mm lățime, 128 mm înălțime si recomandarea este sa fie instalați la o distanta de 350 mm fata de perete pentru a se asigura confortul transportului


Pentru ascensiune-

Sistemul este alcătuit dintr-o banda rulanta realizata din poliuretan bazat pe kevlarcare ruleaza intr-o canalizatie de aluminiu si este actionata de un motor electric.

Dimensiunile sistemului de canalizatie sunt de 94 mm lățime. 123 mm înălțime st recomandarea este sa fie instalat! la o distanta de 350 mm fata de perete pentru a se asigura confortul transportului.

Sistem uf necesita o alimentare electrica de 230 V/16A. Motorul are o putere de +0,75 kw, 48,2 nM.

în cazul in care scara este compusa din o serie de rampe si de podește, pentru fiecare dintre aceste rampe este necesar un motor.Coridor per.tru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov ■ Stadion ■ Bazin de înot - Universități?; ,V<-; t A’ecsț'irin' (Traseu' tineretului și sportului

Alta dotări specifice proiectului

Banei individuale:

In cadrul proiectului se propun banei individuale clasice, structura metalica si finisaje din lemn. Se propune un model de banca cu spatar, cu o structura realizata din alumimum si finisaje realizate din lemn care este tratat pentru a rezista umezelii insectelor, focului vandalismului st uzurii

Băncile se montează pe o suprafața solida prin intermediul unor ancore si a unor șuruburi din otel inoxidabil. După montare, persoane neautorizate nu vor putea desuruba sistemul de ancorare datorita cheilor de montaj speciale.

Se propun banei cu dimensiuni generoase: dimensiunile băncii sunt: 183-185 cm lățime x 79-80 cm înălțime x 58-59 cm adâncime.

Banei tip „smart city"

Se propune o piesa de mobilier multifuncționala.

Este o banca inteligenta si multifuncționala. Aceasta are incorporat un sistem de alimentare a teieft anelor mobile un buton de alarma si oferă consumatorilor informații despre oraș calitatea aerului, presiunea atmosferica., umiditatea din aer si nivelele de zgomot din vecinătate.

Condor pentru deplasări nemoto izate Parcul Canccov Sțedrpr - gtjk; de lot - '„■-ilvțiTslkJte.i       VK^ridri"

(Traseul t neret. lui și sportu!ui)

l’aijjrs 114Rastel uri individuale de biciclete

Rastelul individual pentru parcarea bicicletelor este un rastel realizat din aluminiu turnat si ancorat prin șuruburi confecționate din otel inoxidabil, care permite securizarea bicicletei prin legarea de cadrul bicicletei. Peste baza din aluminiu se poate opta pentru o gama larga de finisări

Dimensiunile rastelului sunt. 30-31 cm lungime x 6,S-7 cm grosime x 84-85,5 cm inaltime.


Co-idorperrtru deplasări nemotorizate Parce'Car-cicov ■ Stadion- fcaz.nde&ioț Universitatea „Vas e Are;snndrf‘

{7 raseJ Vneretului și sportului)

Fig. Hustratie modele de rastel propuse

Cașuri de gunoi

Se propun cosur'. de gunoi cu următoarele caracteristici tehnice minimale:

Dimensiunile recipientului sunt: 89,4 cm inaltime x S6,l cm adâncime x 56.1 cm lățime. Greutatea unui recipient este de 47 kg.

Recipientul are o capacitate de 136 litri. Capacul si structura cosuîui sunt realizate din aluminiu rezistent la coroziune finisat cu un strat de protecție. In cadrut structurii se pot inse-a placi de lemn tratat prin aplicarea unui strat de ulei de protecție.

Recipientul are o usa laterala pentru a putea fi golit facil.

In ceea ce privește mentenanta, suprafețele de metal trebuiesc curatate utilizând un material textil moale sau o perie îmbibate in apa ușor încălzită si cu un detergent blând. Componenta lemnoasa a băncii se menține prin reaplicarea unui strat de tratament special.

Parcari publice de biciclete

Cor’dor pe-itnj deplasăn nemotorizete Parcui Cjncir.ov Stsd cn - Bdî n dț- ir-ct                     ie A'ncr

(Traseul t'ne etuiui și sportului}

Parcările publice propuse in prezentul proiect au următoarele caracteristici constructive minimale

este o parcare automatizata de biciclete bazata pe un concept de carusel cu o capacitate de 24 de biciclete per modul se pot dispune modular dimensiunile sunt: diametru de 5,5 m si o înălțime de 1,9 m

Alimentarea cu energie electrica se face cu 230 V/16

Structura este metalica, cu închidere de tip panouri perforate si este fixata pe o fundație de beton

Parcarea este pretabila pentru o varietate iarga de biciclete atata timp cat acestea se încadrează in următorii parametrii:


lungimea maxima a bicicletei de 1,9 m

Sa aiba doua roti in linie (nu se pot parca biciclete tandem sau triciclete' Sa a’ba diametrui rotii de maxim 65 cm.


Fig. Model dispunere biciclete in cadrul parcării de biciclete


Securizarea parcării se face printr-un sistem de identificare bazat pe tehnologie RFID cu ajutorul careia accesul in cadrul parcarli se face doar de către utilizatorii acesteia, pe baza de cârd unic Fiecare utilizator va avea acces la propria bicicleta din parcare.

Pentru operarea eficienta a parcărilor se propune ca administrația locala sa ofere (cu titlu gratuit, pe baza de abonament) cârduri rezidentelor doritori a folosi aceasta infrastructura publica.

Fiind vorba de servicii de operare a unei infrastructuri si al unui serviciu public, este necesar ca acest lucru sa fie stabiiit printr-un Regulament de operare, care sa fie stabilit, de autoritatea locala si aprobat de Consiliu in urma implementării proiectului

Arbori maturi cu grad ridicat de retentfe CO2

Amenajarea spațiilor verzi cu gazon rulouri de diferite tipuri roia'. Plantare de arbori maturi cu grad ridicat de aclimatizare si retenție de CO2, cum ar fi: Quercus robur (Stejar) T ha Cord ta ir'|, Querc u paiî.stris (Stejar), Acer platanoides (Arțar), Rubinia pseudacacia umbraculifera (Salcam ornamental) Piatanus

Coridor pentru deplasări nerr»oto"zate Par- ul Cancicov Stad on Bazin de “no' • !. i versrtatte ..Vawle AlecsandiP (Trase.'! tineretului și sportului)

Pagina 117 orientalis (Platan). Plantare de arbuși ornamentali din specie lurrperus, Cotoneastet. Forsith'a, Berberi;, Evonimus, Thuja giobosa, Hidrangea hortensis, Cornus florida, Azaleea japonica Rose.


Se propune plantarea a 54 de arbori maturi din speciile tei mesteacăn sau platan.

Se propune plantarea a 22 de arbuști d’n speciile arțar, arțar roșu sau corcoduș roșu

Se propune plantarea a 3 tipuri de specii floricele perene: 1120 fire la\.andula augustifelfa, Panicum Virgatum si Stipa Tenuissima.

Amenajarea spatiilor plantate

Plantele propuse in amenajare sunt speci: cu amplitudine ecologica mare, puțin pretențioase ia soi si variații de temperatura unele dintre ele decorative, altele cu inflorire bogata Alegerea si amplasarea plantelor a avut in vedere decorul dat de înflorirea esalonata a speciilor pe toata perioada de vegetație, din primavara devreme pana toamna târziu.

Speciile alese sunt redactate si descrise in „tabloul de vegetație" tot aici fiind evidențiate perioadele dtn an precum si părțile plantei care redau principalul tip de decor.

Arborii rasinosl existenti, vor fi pastratl pentru ca ei reprezintă specia persistenta., utilizata pentru obținerea unui efect decorativ si in sezonul rece.

Arbori:

Arborii sunt elementele cele mai înalte, care oferă umbrire in anumite zone si care gradeaza si echilibrează spațiul prin asocierea cu arborii existenti. inserați fie sub forma de aliniament fie solitar sau in asociere cu alti arbari/arbusti, (sub forma de grup), speciile utilizate sunt variate ?i contribuie ia realizarea de armonii si contraste de forme

Tilia sp. (Tei parfumat)

Cordorpentru dep'âsărir.emotoriîat^ Parul Csncicov - Sted or-Ssz'.ide no' ■ Jftiversit?t?.L „Visîl (Trasau! t>nsre: ;iui îporțșțfu'}

nî i 18- Arbore melifer care poate atinge 20-30 m înălțime

Are tulpină groasă brun-închisă. Acest arbore are frunze pe fața inferioară stelate, argintii, perișorii formând un toment des, vizibil de la distanță. Este răspândit în zonele calde , formând păduri de foioase și mixte.

Privit de la distanță,se poate vedea că forma coroanei este lat-piramidală. Este rezistent la poluare Are flori mici, gălbui parfumate, înflorește in iunie-iulie


- Atinge înălțimi de 10-15 m si diametrul coroanei de 4-5 m, are o creștere moderata si se dezvolta bine in plin soare

Arbore cu coroana ova a si densa frunze cazatoare de culoare verde cu marginile albe Nu este pretent os fata de sol Flori verzi gălbui, apar in aprilie.Decorați prin frunzișul variat.

Acer Platanoides 'Faassen's Black (Arțar roșu)
Atinge înălțimi de 10-15 m si diametrul coroanei de 4-5 m, are o cestere moderata s: se dezvolta bine in plin soare.

Arbore cu coroana larga, conica, cu scoarța de cuioare gri închis

- Are o toleranta buna la sol cu excepția turbei. Frunze roșu închis maro. Fiori veni gajbui, apar în aprilie.Meiul decorativ albastru este o iarba densa, dreapta cu frunzele verzi-albastrui ce devin galbene în toamna Din vara pana toamna târziu aparfloriie plumoase de culoare rosu-purpuriu. Sunt plante nepretențioase la sol, ptand fi amplasate in zona cu soare plin, partral umbra.

Inaltimea maxima este de 1.3m, înălțimea de livrare 20 cm

Lavandula Augustifolîa (lavanda}


Coridor p?nt rfep asări r errotodzate Parcul Caricicov ■ Stadiot Baz’r. de înot J diversitatea Aivt;1-? ■>. (traseul tineretului ș; sportului)

>»>Este o plantă subarbustivă, tufoasă, înaltă până la 1 m cenușiu-păroasă


Patria de origine este îrt ținuturile mediteraneene; la noi se cultivă, dar iernează liber. Are frunzele înguste, liniare, cu marginea revolută, iar florile sunt albastre-vlolacee, grupate în formă de spice laxe.

Levănțica se cultivă pentru extragerea 'uleiului de lavandă11, folosit în industria parfumul ilor și a săpunului de toaletă. Este una dintre cere mai populare și cunoscute plante. Micile fior violacee apar în conuri după frunze, în timpul verii.


arba ornamentala PonyTailseste un tip de iarba mexicana cu frunzele fine, dense de culoare verde crud fiind asemanatoare cu coada de ponei, cu înălțime maxima O.Sm. este o iarba perena, nepretențioasa la sol, ptand fi amplasate in zona cu soare plin, partia. umbra

Principii generale de plantare:

• săpatu gropilor la o dimensiune de 50% mai mare decât balotul sau ghi . ciui plantei respective

Corido-pentru deplasări nemctoriate Parcul Canc’cov - Stadion • Bazin de înot • Universitate^ „Vas'ie Alergiid- i‘ (Traseu1 tineretului ți sportuiif)

/Â5~

 • •   imbrbarea plantelor înainte de plantare

 • •   așternutul unui strat de pământ fertil pe o grosime de 510 cm in funcție de dimensiunea balotului

® poziționarea corectă a plantelor pregăt'te deja pentru plantat

 • •   completarea gropii cu pământ fertil, tasarea pământului pentru o aderentă cat mai bună intre pământ si rădăcina plantei

 • •   udarea plantei cu cantitatea necesară de apă care variază in funcție de soi, specie si mărimea plantei vintre 1,5 - 10 litri de apă)

 • •   completarea gropilor cu ultimul strat de pământ

 • •   in jurul tulpinii copacilor pe raza gropii săpate se va forma o farfurie dîn pământ pentru a facilita absorbția maximă a apei de către rădăcina plantei in timpul udării

Plantarea arborilor

Lucrarea se executa primavara devreme si toamna târziu, in funcție de condițiile meteorologice si consta in:

 • •  transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • •   mocirlitul rădăcinilor la foioasele fara balot

 • •  așezarea in groapa

® astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • •  baterea pământului

 • •  executarea farfuriilor sau a mușuroaielor

 • •  primul udat

 • •  fasonatul coroanei

 • •  tutoratul arborilor cu tutori confecționați din lemn

Plantarea plantelor perene

Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele perene si consta in.

 • •   transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • •  saparea gropiior pentru plantare

 • •  plantarea udarea si acoperirea cu pamant

Verificarea execuției

* Copacii de pe aleile principale să fie otantati tn aliniament perfect

Coridor pentru deplasă') nefnotortzate Parcul Cancicov - Sted'Ui’- Sazir reTnot ■ Un’-.-e-iitatea^Vito'r: ■urniri" (Traseu Tineretul lișl spmulu'}

 • • Masivele de plante să nu prezinte goluri

 • • Pământul să fie nivelat uniform conform cerinței planului de amenajare

 • • Delimitările teoretice intre masivele de plante si gazon să fie clare.

 • • Gazonul să fie neted, să aibă răsărire uniformă, să aibă aspect sănătos.

 • • Plantele să fie lipsite de boli si dăunători

 • • Plantele să fie udate si sănătoase.

întreținerea spatiilor verzi

întreținerea spatiilor verzi constă, in principal,, in:

 • • Tăierea de crengi pentru asigurarea vizibilității asupra indicatoarelor

 • • Tăierea si starpirea buruienilor, lăstărișului si mărăcinilor.

 • • întreținerea spatiilor verzi ale scuarurllor in condițiile asigurării vizibilității ne esare.

 • • Combaterea bolilor si dăunătorilor plantelor, prin mijloace mecanice si chimice

 • • Tăieri pentru regenerarea coroanei la arbori.

 • • Săparea si udarea plantației tinere sl a zonelor verzi.

 • • Tăierea sau defrișarea vegetației uscate, inestetice, atinse de boli sau care a depășit durata de exploatare.

Periodicitatea lucrărilor de întreținere

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere la spatiile verzi se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă, pentru același obiectiv. Această perioadă se încadrează în interiorul ciclului de reparații curente si respectiv de reparații capitale.

E'ementeie principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere sunt: intensitatea traficului pietona' si structura acestuia, comportamentul ut ban, tipul de ’ucrari asupra căruia se intervine, caHtatea materialelor folosite, frecventa apariției degradărilor datorita circulat ei si factorilor naturali, etc.

Perioada dintre două lucrări succesve de întreținere poate fi majorata dacă lucrările se prezintă in bună stare de funcționare.

Conform P130/97 - Normativ pentru urmărirea comportări in timp a construcțiilor, lucrările la spatfi verzi se mcadreaza in categoria „urmărire curentă" si cor stau in urmărirea stării mobilierului

Coridor pentru dep'asâri ’emotorizate ParcJ (.arcliov ■ Stad'oi ■ Baz n de hot - Universități? ,7r)sî ■. Aiecsanor ;* (Traseul tireretu ui și spartului)

urban, a instalațiilor de irigat si iiumlnat public cu indicarea poziției st lungimi or pe care au apărut degradări.

tH probe tehnologice și teste.

Nu este căzut.

5-4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului ele Investiții:’

a} indicatori maximali, respectiv valoarea tota'ă a obiectului de Invest’țil, exprimată în lei, cu TVA și. respectiv, fără TVA; din care construcții-montaj (C+M).. în conformitate cu devizul general:

Valoare totală a investiției:

31,270,674.25 lei inclusiv TVA echivalent 6,836,016.58 euro (la cum 1 euro = 4 5744 tei)

din care C+M,

25.224,996,85 tei inclusiv TVA echivalent 5,514,383.71 eurob indicatori minimali, respectiv Indicatori de performanță - elemente fizice/ca parități fizice care să 'ncice atingerea țintei obiectivului de investiții - șl, după caz, calitat’vl. î- conformitate cu standardele., normstvele și |Lețiementărl!e te'inice fti vigoare;

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

Lungime totala coridor modernizat, din care:

km

4,064

2

Lungime piste de biciclete amenajate,, din care;

2.1

Lungime pista in dublu sens

m

2579

2.2

Lungime piste sens unic

m

294)

3

Suprafața piste de biciclete amenajate

m7

9342

4

Suprafața trotuare modernizate

ni7

2.360

5

Suprafața spatii verzi amanajate

m3

2267

Condor pentru dep asari nemotorizate Pa'cui Canc’cov - Stadlcm. ne ■'tot 'Jnfotr;-, VasPr >4>ndf (Traseu1 tineretului și spor+u'ui)

6

Mobilier urban - banei individuale, din lemn tratat pentru expunere exterioara, cu spatar si cotiere

Buc

91

1

Mobilier urban - rastel individual pentru biciclist!

Buc

143              1

Mobilier urban - cos de gunoi, structura metalica acoperita cu lemn tratat pentru expunere exterioara

Buc

80

1

Mobilier urban - banca tip „smart City" cu șezut din lemn tratat pentru expunere exterioara, sistem iluminat LED, sursa de energie electrica prin panouri fotovoltaice si sistem de stocare interna a energiei, senzori pentru minim zgomot, umiditate temperatura, CO2 si presiune atmosferica, prize USB pentru încărcare dispozitive mobile utilizatori

Buc

1

8

13

Mobilier urban modular, diferite tipuri, pentru amenajarea arhitecturala, peisagistica a spațiului urban Bd Republicii

buc

39

14

Parcare publica pentru biciclete, cu sistem identificare utilizatori RFID, acoperita, tip carusel si capacitate max de 24 utilizatori

Buc

5

!

i

15

Arbori maturi, cu grad ridicat de retentîe COî; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in soi si ancorare, specii Tei arfumat/platan/mesteacan

Buc

54              I

15

1

Arbuști maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua cu balot in sol si ancorare: specr Corcoduș Rosu/Artar Roșu

II    -      —

Buc

22

17

_

Plantare plante perene tip Lavandula Augustîfoîia,

Panicum Virgatum, Stipa Tenuissima

_

Buc

1120

indicatori flnanc ar1, socloeconomici, de Impact, de rezj’tat/cperare ștab llțî în funcție de spe 'ficul ș- ț rtta fiecărui ob'ectîv de investiți’;

In conformitate cu prevederile Gh du'ui Specific de finanțare POR 4 1-

Cor dor pentru deplasări nemororzate Parctl Canc'cov ■ Stadion - Bazm de 'roi -              , v..-.. ■ z- -C-’*

(Traseul tineretului și sportului)

Creșterea numărului de bicicliști cu mrn 5% fa nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2021), respectiv cu 6% ia nivelui ultimului an ai perioade de durabilitate a contractului de finanțare (2025)

Creșterea numărului de pietoni cu minim 5% la nivelul primului an de după finalitatea implementări proiectului (2021), respectiv cu minim 9,8% ia nivelul ultimului an al perioadei de dutabilitate a contractului de finanțare (2025)

Reducerea traficului de autoturisme personal cu -3% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2021), respectiv cu -5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2025)


Reducerea cantității de emisii GES cu -3,5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2021), respectiv cu -4,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabi îtate a contractului de finanțare (estimat 2025).

durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții: 36 luni.

Durata estimata de realizare a obiectivului de Investiții: 48 luni

Durata estimata de realizare a investiției include, pe langa durata estimata pentru execuția lucrărilor si perioadele aferente etapei de realizare a proiectului tehnic, a derulării procedurilor de achiziții: publica si a activitatllor de finalizare/inchidere a proiectului, in conformitate cu obligațiile din contractul de finanțare.


5.6 Nominalizarea surselor1 de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizqi,: financiare șl economice: fonduri proprii, credite bancare/alocații de,la bugetul'de/) stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri'' externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Valoarea totala a investiției, cu TVA, este de 31,270,674.25 lei, suma ce va fi suportata in proporție de

98% din fonduri externe nerambursabile, respectiv POR 2014 - 2020. Axa 4.1

Restul de 2%, va fi suportat din fonduri de a bugetul local

■‘ji.iftf. J2t‘

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Pentru realizarea investiției, a fost emis Certificatul de Urbanism numărul 900/20 112018 Certificatul de urbanism a fost emis in vederea obținerii autorizație’’ de construire.

Certificatul de urbanism urmeaza sa fie atașat prezentei documentații.


6.2


Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

_________________ ____________ ___________________________________________

Se ataseaza extrasele de carte funciara aferente obiectelor de investiție din prezenta documentație, pentru toate imobilele afectate de intervenții.

6.3 Actul administrativ ăl autorității competențe pentru protecțiă 'mediului, măsuri dej diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare aj prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-econornică              '

A fost emisa Decizia Etapei de Încadrare nr. 31/26.02.2019.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților
Au fost solicitate avize conform Ceritificatuiui de urbanism. Av zeie proprietarilor de utilîtati vor fi ulterior anexate prezentei documentații, in raport cu obținerea acestora.

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

_____
Coride: pentru dep'asări nerr oterizate Parcu! Canțicov ■ Stadion - Bst jî de InCț ■ Urtiverî’rtates, /awk înd'''"

(Tra- eu1 tineret;.’ir și sport .■ ui)

w Ui Ir vederea realizării proiectului a fost întocmit un studiu topografic, avanii v.za Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem de Proiecție Stereografic 1970 si sistemul național de referința altimetric Marea Neagra 1975 Densitatea punctelor de detaliu a fost aleasa conform cerințelor impuse de tipul lucrării, avand in vedere scara planului si ținând cont de accidentatia si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizează poziția si forma detaliilor topografice.


Studiul topografic a fost realizat de SC Helmert SRL, urmând a fi anexat prezentei documentații

6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție.de specificul obiectivului investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • a)      studiu privind posibiîitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • b)      studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Studiul de Trafic a fost realizat in conformitate cu prevederile Anexei M a Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014*2020, Axa 4.1 Studiul de trafic este atașat prezentei documentații

 • c)      raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este căzui.

 • d)     studiu Istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

 • e)      studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Nu este cazul.

 • 7. Implementarea investițieiCoridor pentru deplasări nemctcr zste Parcul Can-.’cav ■ Stad.or- ■ Biz'n de Irot         sita tun „'.'.'.si* / (’țjf.jinc'r"

(Traseu! tineretului ji sportul ji)


 • 7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

(populația municipiului reprezintă 23,4 % din numărul total de locuitori ai județului®) în plus, acest municipiu cu o suprafață de peste 41 de km1, ce se află situat în nord - estul țării, pe coordonatele de 46“ și 35' latitudine nordică și 26’ si 55' longitudine estică, este unul dintre cele mai mari și importante orașe din zona Moldovei.


Municipiul Bacău este încadrat conform Legii 351/ 2001 în rândul celor 11 localități urbane de rangul t din România. Având în vedere că popuiația sa a scăzut în ultimii ani sub 200,000 de locuitori acesta se încadrează în prezent în tipologia orașelor de rang II sau conform noi distribuții propuse în viitoarea Lege privind rețeaua de localități, în categoria a III - a, poli regionali secundari, municipii de importanță regională, cu o populație de peste 100,000 loc.

Astfel, Municipiul Bacău este un important centru urban la nivel județean și regional care contribuie la dezvoltarea echilibrată a Regiunii Nord - Est prin rolul său de pol de dezvoltare. Pe plan local, atractivitatea municipiului a pornit de la accesibilitatea sa ridicată ca punct de intersecție a mai multor rute de interes național, însă acest lucru a avut și dezavantajut de a trasforma Bacăui într-un oraș de tranzit, în care vizitatorii nu petrec foarte mult timp.

Dezvoltarea urbană integrată a municipiului Bacău a constituit un deziderat a1 administrației publice locale începând cu perioada de programare 2007-2013, rezultat din înțelegerea necesității aboi dării integrate în vederea creșterii competitivității economiei locale și întăririi poziției de centru regional, valorificând statutul de Municipiu reședință de județ

Ceie șase obiective strategice formulate 'a nivelul municipiului Bacău au fost:

 • 1. Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională


 • 2. Asigurarea infrastructurii de rețele de utilități publice potrivit calității de nod logistic și po1 de dezvoltare regional a Bacăului

 • 3. Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei băcăuane, ca pol regional și competitiv 4 Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea 5. Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE

6. Dezvoltarea rolului regiona și național ai Bacăului, ca po metropolitan competitiv movativși sustenabjl


X29


Proiectele selectate și înaintate ca propunere spre finanțare în cadrul PtDU au pus bazele unei dezvoltau integrate, durabile a municipiului, atât pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru dezvoltare locală, cât și pentru consolidarea rolurilor și afirmarea municipiului prin contribuții semnificative în dezvoltarea regională, națională. Acestea au vizat domenii relevante pentru dezvo'tarea urbană sustenabilă a municipiului: cadru construit, locuire, diverse funcțiuni urbane, infrastructură și transport urban, rețele de utilități și servicii publice, dezvortare economică aspecte sociale creșterea calității mediului și vieții urbane, patrimoniu construit și natural, dezvoltarea comunității, consolidarea ro’ului municipiului a nivel regional, etc.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: "durata de implementare â obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare âl investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a obiectivului de investiții: 48 de Tuni

Durata de execuție: 36 de luni

Metodologia de implementare a activitatilor are in vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activîtati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfășurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate. Astfel, metodologia de implementare ia rn considerare mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarclna/obiectiv si realizarea acestora conform Specificațiilor si in intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de deczie regionali si locali si a evoluției in timpul implementării proiectului;furnizarea permanenta de informații pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor sl rezultatelor directe si indirecte si raportarea mterna si externa, identificarea deviațiilor, a cauzelor si a acțiunilor corective necesare.

:nstrumentele util’zate de către Echipa dm cadrul primar ei in monitorizarea pioiectului vo1- fî în principa Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiției și Anaiiza Riscurilor. Planii: de implementare a proiectului se va revizui și actualiza periodic, pornind de la concluziile ședințelor de progres

Echipa de monitorizare va elabora rapoarte intermediare de progres tehnice si financiare:;! .m raport final. Strategia de monitorizare consta in folosirea metodologiei in cascada.

Avantajele acestei strategii sunt: actualizarea cu regularitate a planului de prefect, planificarea etapele- s a modu'ui de implementare înainte de începerea activitatiior; metoda sistematica de urmărire a revizuirilor planului de proiect si a urmăririi evoluție; propunerii in timp, pana la terminarea lucrărilor; definirea :n mod clar a livrabilelor care trebuie predate finanțatorului momente de referința in

Coridor pentrudepiasăr nemoto-zate Parcul Cancicov- Stadion . Bazin deîqpt Un1v»r$rtstsie „Vasi gAtecsandr’’ desfasurarea proiectului; Implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfasurarea proiectului;minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc ;i generarea unor variante pentru care se poate opta; controlul eficient al schimbărilor deterinmate de derularea proiectului si managementul costurilor, facilitarea derulării proiectului fara perturbări In desfasurarea normala a activ itatii.

Componența echipei de monitorizare este următoarea:


 • - coordonator de proiect: coordonează activitatile proiectului pentru atingerea obiectivelor si rezultatelor planificate, monitorizează planificarea acțiunilor proiectului pentru încadrarea in graficele stabilite, urmărește respectarea cerințelor de implementare ale finanțatorului, coordonează realizarea evaluării interne a proiectului cu prilejul ședințelor lunare de monitorizare, supervizează raportările de progres, certifica necesitatea si oportunitatea plăților in proiect; pastreaza si arhiveaza documentația aferenta proiectului, realizează corespondenta necesara derulării proiectului.

 • - responsabil tehnic: verifica documentația de specialitate întocmită pentru atribuire execuție lucrări colaborează cu proiectantul in vederea obținerii autorizației de construire, evalueaza ofertele pentru execuția de lucrări si dirigentie de șantier in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor, monitorizează lucrările si informează coordonatorul de proiect a stadiului execuției acestora, furnizează date tehnice pentru realizarea rapoartelor de progres;

• responsabil financiar monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si înregistrarea acestora in evidentele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale proiectului primite de la managerul de proiect; asigura respectarea regulilor financiare ale finanțatorului, furnizează datele relevante pentru realizarea rapoartelor financiare periodice (din cadrul rapoartelor de progres), răspunde de virarea la termen si in cond’țiile legii a taxelor si impozitelor răspunde de recuperarea TVA aferent cheltuielilor proiectului.


 • 7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Strategia de exploatare si operare

Infrastructura

Mobilierul "smart-citv"

ParcaNe de biciclete

întreținerea mobilierului urban:

întreținerea băncilor individuale

In ceea ce privește mentenanta, suprafețele de metal trebuiesc curatate utilizând un material textil moae sau o perie îmbibate in apa ușor încălzită si cu un detergent blând. Componenta lemnoasa a băncii se menține prin reaplicarea unui strat de tratament special. In caz de rupere, acestea se vw înlocui.

întreținerea băncilor tip "smart-city"

întreținere rasteluri individuale

Mentenanta acestui produs se reaîizeaza prin utiiizarea unui material textiî moaie sau o peiie imbibata în apa ușor incalzita si cu un detergent blând.

întreținerea coșurilor de gunoi:

In ceea ce privește mentenanta, suprafețele de metai trebuiesc curatate utilizând un material textil moale sau o perie îmbibate in apa ușor incalzita si cu un detergent blând. Componenta lemnoasa a băncii se menține prin reaplicarea unui strat de tratament special.

Parcarea de biciclete

Mentenanta dotărilor in funcție de materialele constructive

OTEL SI ALUMINIU

Pentru produsele realizate din otel vopsit, sunt utilizate alternativ trei sisteme de zincare.

 • *  zincarea termica

 • *  zincarea tip Sendzimir

 • *   zincarea electrolitica ia rece.

Pentru retusarea suprafețelor vopsite care au Fost zgâriate, se pot furniza ia cerere, culorile Ral de retuș tip spray de 400 ml Culoarea se aplica pe suprafața afectata prin pulverizare, ulterior curățării acesteia, de la o distanta de circa 10-20 cm; uscarea suprafeței intervine in 15 minute

Pentru eventuale culori in afara celor disponibile in pa le ta rd Rai din secțiunea Cuiori. se poate solicita culoarea de retuș lichida

Condor pentru dep'ssan nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion ■ Baz > de înpț - Vr-ive-s^ater iVasi e A’ecsandt {“'aseu't. ’ereti lu' ș sportu ui)

nnginr UZ

Daca, in cazul produselordin otel materialul a fost afectat sever, in profunzime, c ir degradar ea stratului de protecție din zinc aflat sub vopsea, va fi necesara aplicarea unui nou strat de zinc spray, intre etapa curățării suprafeței si cea a revopsirii acesteia.

OTEL INOX

Produsele relizate din otel inox pot fi furnizate in urma aplicării următoarelor tratamente

-satinare (tratament standard)

-electroslefuire (tratament la cerere si contracost).


Otelul inox folosit în producția de mobilier urban marca Metalco este tip AlSi 304 sau AISl304L.

Pentru o buna întreținere a produselor din otel inox, se recomanda curatarea periodica pentru eliminarea impurităților, a prafului si a altor reziduuri, care ar putea altera stratul de protecție ai materialului.

Spalarea produselor d’n otel inox, pe îanga curatarea acestora, are roiul de a reduce sensibil riscul de coroziune.

LEMN

Lemn standard- tipologie:

1 lemnul exotic (tip Okume, Iroko, Teak, etc),

2.lemnui de pin, care poate fi autodavat sau tratat Thermowood* 3 lemnul Accoya®


Finisaje: -impregnare pe baza de uleiuri vegetale, indicat pentru lemnu! exotic dur (exemplu: iroko Teak sau similar);

-vopsirea pe baza de apa ( procedeu recomandat pentru lemnul Okume sau similar).

MOZAIC DE GRANIT / MARMURA in general suprafețele sezuturilor/partile orizontale ale produselor din mozaic de granit sau mozaic de marmura, sunt netede, in timp ce suprafețele in plan vertical sunt sablate sau buciardate. ' a cerere si contra cost, produse'e pot fi integral șlefuite la luciu.

Suprafețele produselor din mozaic de granit/marmura sunt tratate cu vopseluri speciale transparente satinate, opace (tratament antidegradare), pentru creșterea duratei si capacitatii de rezistenta la efectele de mediu tip washout si împotriva apariției mucegaiului, conferind in același timp un aspect natural produselor.

HPC

HPC • amestec din beton armat de înalta performanta, rezistenta mecanica excepționala, durabilitate, calitate si estetica medita, cu insert’i din granit sau marmura, avand o buna performanta tehnico-structurala.

Finisajele posibile ale suprafețelor produselor din HPC sunt următoarele: netezire, catifelate mix net ezire-catifela re.


Suprafețele produselor din HPC sunt tratate cu vopseluri speciale antidegradare, care cresc durata si capacitatea de rezistenta ia efectele de mediu tip washout si împotriva apariției mucegaiului, conferind in același timp un aspect natural produselor.

La cerere si contra cost, produsele din HPC pot fi furnizate cu tratament "Antigraffiti care permite eliminarea efectelor actelor de vandalism cauzate de folosirea spray-urilorsau marker-eior permanente.

In general, produsele din HPC cu greutati considerabile sunt dotate cu inele metalice speciale pentru manipulare si poziționare Ia sol

UHPC

UHPC ; amestec din beton armat cu fibra de poJiester, rfe uftra înalta performanta, rezistenta mecanica excepționala, durabilitate, calitate si estetica inedita garantand o performanta tehmco-structurala elevata si o extraordinara libertate de proiectare.

Finisajele suprafețelor produselor pot fi


-tip ALFA (netezire)


-tip PSI (texturare )

-tip KAPPA (finisare prin imitarea structurii fibrei lemnoase)

Produsele realizate din UHPC sunt tratate cu un tratament special antimurdarire. I a cererr si contra cost, se poate aplica un tratament suplimentar cerat, care sporește imperm abi 'zarea uiteroara a produsului.

n genera.1, datorita greutatir lor considerabile, produsele din UHPC sunt dotate cu inele metalice speciale pentru manipulare si poziționare fa solINSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Si ÎNTREȚINERE PRODUSE

PENTRU TOATE TIPURILE DE MATERIALE

In cazul in care nu este posibila așezarea pe poziții a mărfurilor in termen de cateva zile de a data primirii trebuie inlaturat in totalitate ambalajul de nylon, in scopul permiterii unei ventilații optime si împiedicării formarii condensului ce poate afecta ireparabil materialul de execuție al mărfurilor Ambalajul se va îndepărtă întotdeauna in cazul in care nu va fi posibila pastrarea si depozitarea mărfurilor intr-un loc acoperit, ferit de acțiunea razelor solare.


Cu titlu exemplificată si nu exhaustiv, Sc Urbanmetal Concept Srl nu isî asuma răspunderea pentru daune datorate pierderii, depozitarii necorespunzatoare, în zone deschise, utilizării si întreținerii precare sau necorespunzatoare a produselor.

OTELUL ZINCAT-ALUMINIUL-FONTA : pentru retusarea suprafețelor vopsite ce au fost zgâriate, putem furniza -la cerere - culorile Ral de retuș tip spray de 400 ml. Culoarea se va aplica pe suprafața afectata prin pulverizarea sprayului, ulterior curățării acesteia, de la o distanta de circa 10-20 cm. Uscarea suprafeței intervine in 15 minute

OTELUL-fNOX : furnizam produse executate din otel-inox pasivat AISI304L sau la cerere electroslefuit. Pentru aplicare in zone cu concentrații mari de cloruri (zone marine de pana la 5km n larg sau de sulf (zone industriale sau poluate}, se recomanda o mentenanta periodica prin simpla utilizare a unui jet de apa calda asupra respectivelor suprafețe.

O

OTELUL-CORTEN : este un material care nu necesita mentenanta intrucat isi poate restabili cu ușurința stratul oxidat, in eventualitatea unei deteriorări sau îndepărtări a acestuia. Doar m cazul furnizării de produse din ote1 Corten tratat speoai-antispaiare este necesara retusarea stratului protector. La cerere,se poate furniza produsul necesar retusari; tratamentului de suprafața

LEMNUL: pentru o durata iunga de viata a produselor executate din lemn, se recomanda efectuarea unui tratament anual de mentenanta Pentru retușuri sau revops’re completa, putem furniza, la cerere,aceleași produse folosite in procesu fabricației! sau se pot folosi vopseluri de calitate pe baza de aj a), de culori diferite, cu o speciala atentie asupra tonurilor folosite. Uscarea intervine in 2/12 ore , funcție de cantitate

Coridor pentru deplasat- -lemotorfzate Paxu Cancicov ■ Stadion - Baz-n de 'iot ■ Uc'versrtatea „Vas ’e Alexandri” (Tresei1 ti neretulu ș-sport jiul)

si modalitate de aplicare, precum si de condițiile climatice Anterior acțiunii de vopsiie sau retușate , se recomanda curatatea suprafeței de orice impurități sau straturi vechi de vopsea

BETON (CLS/HPC): produsele executate din beton nu necesita tratamente speciale de rnentenanta, mai ales cele care sunt furnizate cu tratamente antidegradare induse

Suprafețele produselor din HPC sunt tratate cu vopseluri speciale antidegradare care cresc durata si capacitatea de rezistenta la efectele de mediu tip washout si împotriva apariției mucegaiului, conferind in același timp un aspect natura! produselor.

MOZAIC DE GRANIT/MARMURA: Suprafețele produselor din mozaic de granit, marmura sunt tratate cu vopseluri speciale transparente, satinate opace (tratament antidegradarel, pentru creșterea duratei si capacitatii de rezistenta la efectele de mediu tip washout si împotriva apariției mucegaiului conferind in același timp un aspect natural produselor

PLASTICURI: pelicula albastra care este prezenta la exteriorul produselor va f considerata parte din amabalaj si va fi indepartata anterior instalării. Daca pelicula protectoare nu este indepartata in aceasta faza,prin expunere la acțiunea solara, se poate cristaliza, devenind imposibil de înlăturat prin acțiuni succesive. Eventualele depuneri de impurități nu trebuie îndepărtate cu materiale abrazive sau detergent! agresivi (pe baza de amoniac).La cerere, se pot furniza produse in acest scop,

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Siguranța în exploatare

în cadrui ucrărilor ce vor fi executate se va urmări în permanență ca prin st uțiile recomandate să se rea-izeze siguranță în exploatare a lucrărilor, obiectiv prioritar în activitatea de administrare a rețelei municipale

La lucrare se recomandă utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic și cu termene de garanție care să se încadreze în durata de viață estimată.

8. Concluzii și recomandări

Cor dor pentru deplasări nemotorîzste ParcjlOndcov- Stadicr ■ Baz;n de ’rwt • Jniversitstee . VaCc (Traseul tineretului ș sportului)

tn urma analizării complete ale ambelor scenar investitionale, privind din punct de vedere funcțional, tehnic, economic, financiar, dar si din punct de vedere al modului in care obiectul investitional propus contribuie Ia îndeplinirea obiectivelor specifice si ale obiectivului general stabilit de Municipiul Bacau prin PMUD si S1DU,. se poate concluziona ca proiectul isi demonstrează fezabilitatea si eficienta, rezultatele acestuia directe si indirecte contribuind substanțial fa indelinirea țintelor asumate de municipiu Investiția propusa urmărește indeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Bacau, privind reducerea emisiilor de CO2. si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu incu*ajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante - transport public, transport veio st pietonal. Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportulucu autoturismul personal, atat datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin pioiect -transport cu bicicleta si/sau pietonaf, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau actium de informare, promovare si conștientizare pentru locuitorii municipiului derulate in scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.

Scenariul investitional adoptat presupune un element de impact major in schimbarea concepțiilor si practicile de mobilitate cotidiene ale locuitorilor din zona deservita de proiect Implementarea unui astfel de proiect va genera, pe termen scurt, un efect advers din partea beneficiarilor finali stakeholder-ii principali ai proiectului, rezidentii din cartier) întrucât va fi redus numărul locurilor de parcare de pe strada Acest efect advers poate fi contracarat pe termen scurt doar printr-un mix de acțiuni: pe de o parte, implementarea componentelor soft de promovare si conștientizare a beneficiilor unei mobilități alternative, durabile, nemotorizate, cu ajutorul campaniilor de informare, promovare si conștientizare care au fost cuprinse intre activitatile preconizate in proiect si pentru care s-a prevăzut un buget distinct iar pe de alta parte, de continuitatea si integrarea masurilor de amenajare a rețelei de piste de biciclete la nivelul întregului municipiu pentru a putea dezvolta cu adevarat o infrastructura coerenta, funcționala si de interes, nu doar pentru legaturi cu zonele de agrement si petrecere a timpului liber Aceste investiții se vor realiza prin proiectele complementare cuprinse in pachetul de proiecte aprobate de Autoritatea Urbana prin DJFESI.

Pe termen lung, beneficiile implementării unui astfe de scenariu tehnic investitional sunt multiple si rea’e Ir primul rând, pistele de biciclete dedicate, separate de orice alt flux de mobilitate, vor fi atractive pentru bciclistii uzuali, care vor genera curiozitate si atracție si pentru biciclist! ocazionali, realizând astfe! conversia către o cota modala durabila in detrimentu altor moduri de transport si. în special, a ce ei auto (mașina personala, mașina utilizata in comun taxi, etc.).

Schimbarea de cota modala, chiar si la nivel micro, aferent cartierelor unde se tnlerrienteaza prezentul proiect, va genera beneficii secundare substanțiale: reducerea traficului auto, implict reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera rezultate din transporturi, reducerea poluării auditive, reducerea poluării vizuale generate de multitudinea de mașini parcate. In același timp, se vor îmb natat parametrii calitativi ai spatiu'ui de locuire ai mediului urban amenajat fiind un spațiu mai curat, atractiv, degajat, cu trafic auto

Co-idor pentru deplasăr nemotor’zate Parcul Cancicov - Stadion Șezi de înot • . in'vereitatea „Vasi a A e

(TraseV tineret Ji'i jî sportJu')

redus, ceea ceva conduce Ta o creștere a cererii pentru rezidenta sau prezenta in aceasta zona propagând astfel efecte benefice pe termen lung ce nu pot fi cuantificate tn prezent.

Recomandările care se pot face in urma analizei prezentului proiect investitional:

implicarea si asumarea cu încredere, fermitate si hotărâre a conducerii municipiului Bacau in implementarea masurilor de transformare a infrastructurii de mobilitate la nivelul municipiului, avand convingerea ca pentru un Bacau atractiv si nepoluat, soluția corecta o reprezintă orientarea si implementarea de masuri investitionale st de informare-conștientizare privind necesitatea adoptării unor moduri de transport nepoluante, nemotorizate.

derularea campaniilor de informare-constientizare a masurilor propuse si realizate, în toate etapele de implementare a proiectului astfel incat riscurile unor efecte adverse din partea locuitorilor sa fie minimizate si contracarate, iar proiectul sa fie cu adevarat utilizabil de către locuitorii municipiului Bacau.

 • -   sa persiste si sa se promoveze convingerea ca pentru o mobilitate sanatoasa si mai ales sigura, Infrastructurile de mobilitate aferente fiecărui mod de deplasare trebuie separate intre ele. Astfel, daca intenția municipalității este de a dezvolta infrastructura pietonala si velo la nivelul întregului municipiu, atunci aceasta nu se poate realiza intr-un mod durabil decât prin redimensionarea spațiului ocupat in prezent de carosabil si parcări.

 • -  Asigurarea anuala a bugetelor necesare pentru mentenanta si operarea in conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorilor, ale obiectelor funcționale si de mobilier ubana

 • -   Oferirea sub forma de abonament locuitorilor din zona proiectului a spatiilor de parcare pentru biciclete. Deși ar putea fi tarifate, aceste locuri de parcare ar trebui sa fie oferite la sume modice, care sa încurajeze achiziția de biciclete de către localnici si utilizarea acestora. Dezvoltarea unei structuri in cadrul ’nstitutiilor locale care sa aiba ca obiect operarea si mentenanta structurilor implementate sau externaiizarea serviciilor de administrare, astfel incat sa se asigure in permanenta operarea, service-ul si mentenanta durabila a echipamentelor si sistemelor informatice.

Corido' pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov ■ Stadion - Bszt de înot < UniverrirfMea „Vasi o Alecs.mdri" (’ raseu i t neretului ți sportului)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Expertiza nr.l 5/2019

Expert Tehnic POPESCU A.NICOLAE

Certificat nr. 09622/18.03.2016

tel. 0744-759683, e-mail: nucu_popescu„2005@yahoo.com

EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.15


IMMB| ______ ____Coridor pentru denfasari nemotorliate

Parcul Canclcov • Stadion • Batln de înot • Unteeraltatea ..Vaslle Alecsandri" (Traseul tineretului «I sportuluir

Piese scrise:


BORDEROUCoperta


pag.l


Borderou


pag.2


Legitimație și atestat expert tehnic.


.pag.3-4


Referat privind expertiză tehnică


pag.5-17


Anexe


Anexa 1 - Foto relevante


pag.18-21
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Direcția. Generală Dezvoltare Regională. $1 Infrastructură


D-na/ DL


Cod numeric personal

Profesie:


ATESTAT

1: Pentru competen(a:VS.t5bfĂ?h'^..^...^..^:'^.'^S.S Jîn diîe ■■

l:v ■■«>?■■ /|..........................

;. îin specialitatea:.


Privind cerințele escntialc^.^

sTAc Abîj:.;              Ă âS*(.£&y'ț. 1.

U .i$e,jîrc

Director General,

iți TV^e^ț

ițf •.

Șef servîtliij ‘vV^SlkUA' Semnătura titularului...................

Ș-Ș/ Da.HclibCTănit3.0..>.Q.^,<^iJ^

PieraiU lsgiiima|îațslceflli^l4-ă|â(i|țiȘdif cerii fiwtu! de etalare Ichnico-prafcsiotwiS anii In bsza Legii nr. 1011WS prîtiâiujljîst&'tn cocjirucții, republicau, cu modificările ți compIcUriîe ui taioare, ți a Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea ți fimqlonarcaMX>.R.A.P.,cu modificările ulterioare      _

Seria Nr.


Prezenta legitimație va fi vizați de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea până ta.....................

Prelungit valabilitatea până la.....................

Prelungit valabilitatea până la.....................

Prelungit valabilitatea

până la.....................

Prelungit valabilitatea până la.....................

Prelungit valabilitatea

până la.....................


MINISTERUL DEZVOLTĂRII

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


LEGITIMAȚIE

3


Seria Nr.TEHNICĂ NR.15___________________              ______ Coridor pentru deplasări nemotorizate

Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului)"


EXPfflTBĂ.TCHNICA NB.U_________________________________________Coridor pentru deolasârl nemotorizate

Parcul Candcov - Stadion -. 6arin de înot» Universitatea -Vaslle Atedandri- (Traseul tineretului sl sportului)* REFERAT

privind Expertiză tehnică pentru obiectivul:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canclcov - Stadion - Bazin de înot - U Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)"

1. GENERALITĂȚI

 • 1.1. Faza

 • 1.2. Investitor:

 • 1.3. Expertlzare:Expertiză Tehnică

Municipiul Bacău ing. Popescu A.NIcoiae

 • 2. METODA EXPERTIZĂRII

  • 2.1. Stabilirea situației existente a lucrărilor investigate

  • 2.2. Soluții recomandate pentru amenajarea pistelor de biciclete șl trotuarelor Pentru întocmirea EXPERTIZEI TEHNICE s-au consultat următoarele;

o Date tehnice si statistice furnizate de către beneficiar;

• Culegere de date si Inspecție vizuală a amplasamentului lucrărilor realizate de către elaborator;

 • •  Specificații tehnice de specialitate;

 • •  Studiul geotehnic întocmit de către FiP CONSULTING SRL

Expertiza a fost întocmită in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții in vigoare:

 • • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în data de 30.09.2016;

-HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții șl instalații aferente acestora;

-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șl conțlnutul-cadru al documentațiilor tehnlco-economlce aferente obiectivelor/proiectelor de Investiții finanțate din fonduri publice

 • - H.G. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertlzare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor sl a construcțiilor modificata prin HG 742/2018;

 • - STAS 10144/1-90 Străzi-Profile transversale-Prescrlptii de proiectare

 • * STAS 10144/2-91 Străzi- Trotuare, alei de pietoni și piste de biciclete

 • - Stas 10144/3-91 Străzi-Elemente geometrice- Prescripții de proiectare

 • - OMT Nr.49/199B-Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor In localitățile urbane

 • - NP116-O4- Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi

-SR EN 13108-1:2006/AC:200B - Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1; Betoane asfaltlce

 • - SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase sl pentru finisarea suprafețelor utilizate In construcția șoselelor, a aeroporturilor sl a altor zone cu trafic.

 • - SR EN 13242+Al:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

 • - SR EN 12620+Al:2008: Agregate pentru beton.

 • - CP 012/1 - 2007 Cod de practică pentru producerea betonului.

 • - SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră, indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri șl amplasare.

 • - STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare.

 • - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semlriglde, indicativ AND 550 din 1999;

 • - Normativ pentru dimensionarea pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semlrigide, indicativ PD177 din 2001;

 • - STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț in complexul rutier. Prescripții de caicul.

 • - STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice.

 • 3. MOTIVUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI

Lucrările investigate de pe Coridorul Centru - Șerbănești din Municipiul Bacău care fac obiectul prezentei expertize tehnice, se încadrează in categoria de importanță „C" (Importanta normală) și în clasa de importanță Iii (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții sl a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

expertiză tehmcănr,15--------------_-----------------Coridor pentru jtedaafirl nfimmiMte

Parcul Candcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea -Vuite Aiecsandrr Hraseul tineratulul sl wortutui^


Plan de amplasare In zona coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot * Universitatea „Vasiie Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)"

Municipiului Bacău este orientat spre creșterea calității vieții, cu un accent particular pe controlul parcării vehiculelor, în special în centrul municipiului Bacău, pe extinderea zoneior pietonale, introducerea spațiului partajat, dezvoltarea pistelor pentru biciclete, creșterea calității și ponderii transportului public, creșterea măsurilor de siguranță pentru automobiliștl, pietoni și biciclete, reducerea poluării aerului șl reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Principala problemă, identificată la nivelul municipiului Bacău este reprezentată de traficul ridicat. Cota modala a deplasărilor cu bicicleta este una redusa, însă o cota modala cu potențial de creștere.

în prezent, în cadrul localității sunt amenajate un număr redus de piste pentru biciclete, iar acestea nu sunt conectate într-un sistem integrat. Astfel, bicicletei nu le pot utiliza decât in foarte mica măsură, iar pentru a ajunge la destinație, aceștia îșl risca viață de cele mai muite ori circulând pe carosabil, sau risca amenzi daca circula pe trotuare. La momentul actual în cazul municipiului Bacău nu putem vorbi de o rețea de piste biciclete. Fiind amenajate în cea mai mare măsură în parcuri, principalul rol al acestora este recreativ. Din această cauză, mulți cetățeni, care de altfel ar fi dispuși să circule cu bicicleta, renunță să aleagă acest mod de deplasare, neasumându-șl aceste riscuri. La momentul actuai circulația velo se desfășoară haotic pe carosabil si pe trotuare nemodernizate, fapt care Implică o serie de riscuri asupra utilizatorilor acestui mijioc de locomoție.

Pe coridorul investigat nu sunt executate piste pentru biciclete.


EXPERTIZĂ TEHNICĂ NR.15

Coridor oentru de olasărl nemotorizate

PmehI CbikIwy - ftRdlwn - gflrioAînrt •

Universitatea -Vaslla Alecsandri" (Traseul tineretului sl snortuiuri*


în zona studiată există un grad de poluare ridicat datorat în principal noxelor emise de vehiculele auto. în zonele în care se propun a se amenaja pistele de biciclete, circulația autovehiculelor este Intensă, șl noxele emise de acestea generează un grad ridicat de poluare.

în concordanță cu cele sus menționate se constată că atât calitatea aerului cât și a vieții este scăzută, fapt care impune luarea unor măsuri urgente de limitare a noxelor prin oferirea de alternative de locomoție prin crearea sl modernizarea traficului velo, respectiv pietonal.

investiția cuprinde amenajarea pistelor de biciclete de pe traseul de străzi următor:

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov, Str. Spiru Haret, esplanada care leagă Universitatea G. Bacovia de zona Bazinului de înot

Proiectul de investiție acoperă mai multe alei din parcul Cancicov, formând trasee continue si dedicate pentru deplasările cu bicicleta, asigurând legături eficiente Intre obiective de interes public (universități, licee, săli de sport sl parcuri) si intre artere Importante din municipiul Bacău.

Având In vedere diversitatea de structuri pe care se vor propune aceste trasee de piste de biciclete, s-a realizat o împărțire pe segmente omogene, astfel:

J Segmentul 1 - face legătura Intre str. Erou Clprlan Plntea - Sala Pollvaienta/Bazin de înot si str. Theodor Aman, traversând "esplanada" pietonala dintre Bazinul de înot si Universitatea George Bacovia. Acest segment are lungimea de 726m.

✓ Segmentul 2 - Scara Cascada si pasaj suprateran pentru deplasări nemotorizate peste Calea Mărășești.

■f Segmentul 3 - este compus din aleile principale ale parcului Cancicov pe direcția est-vest sl nord-sud. Acest segment este compus din mai multe tronsoane, având lungimea totala de 151Bm.

S Segmentul 4 - este compus din aleea parcului Cancicov care deservește sl accesul către obiective de interes public (Biblioteca Județeană, Muzeul de Științe ale Naturii), de la intrarea in parc (in dreptul străzii Măgura Cașin) pana la intersectarea unei aiel dispuse pe direcția nord-sud. Are o lungime de 420m.

J Segmentul 5 - este compus din aleea parcului care face legătura dintre aleea principala pe direcția nord-sud sl str. Spiru Haret, fiind amplasata intre Universitatea Vasile Alecsandri sl a Liceul Pedagogic Ștefan cel Mare. Acest segment are o lungime de 275m.

S Segmentul 6 - este amplasat pe str. Spiru Haret, de la ieșirea din parcul Cancicov, pana ia Intersecția cu Calea Mărășești/Str. Erou Ciprian Plntea. Are o lungime de 143m.

Lungimea totala a traseului de biciclete In cadrul acestui proiect va fi de 3,0B2 km.


implementarea investiției va conduce la creșterea mobilității urbane, susținerea activităților economice, oferirea unui grad de siguranță ridicat, în condițiile protejării mediului înconjurător - având ca scop final creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Astfel, de această investiție vor beneficia toți rezldenții, plus cei aflați temporar sau care tranzitează municipiul în diferite scopuri.

în consecință beneficiarul solicită expertului tehnic justificarea necesității efectuării lucrărilor de realizare a a pistelor de biciclete si a trotuarelor de pe străzile ai aleile sus-menționate, cu recomandări privind soluțiile tehnice posibile pentru tratarea situațiilor existente.

Pentru conceperea soluțiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnică a amplasamentelor respective, a stării zestrei existente și a modului de amenajare a acestora din punct de vedere al pietonilor șl al bicicletelor. Au fost verificate si spatiile verzi, platforme, modul de scurgere a apelor, etc.

 • 4. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Așezare- Bacău, supranumit șl „orașul lui Bacovia" este municipiul de reședință al județului cu același nume, Moldova, România. Este situat pe râul Bistrița, pe care în oraș există două centrale hidroelectrice (Bacău 1 si Bacău II) ce acoperă o parte a consumului local de energie electrică. Suprafața municipiului este de 43 km2, iar populația este de 144.307 de locuitori (2011). Orașul este traversat de drumurile europene E85 șl ES74 ce fac legătura cu Bucureștiul, cu nordui țării șl cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și internaționale se realizează prin rețeaua CFR. Bacăul dispune de un aeroport internațional ce asigură curse regulate către diferite destinații naționale Și europene.

Teritoriu - Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Slret-Bistrlța.

Geografic se află la intersecția meridianului de 26* 55' longitudine estică cu paralela de 46' 35* latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu localitățile Hemeiuș șl Săucești în Nord, cu localitatea Letea Veche în est, la sud cu localitățile Luizi-Călugăra si Nlcoiae Bălcescu Iar in vest cu localitățile Măgura și Mărgineni. între aceste limite orașul ocupă o suprafață de 4186,23 ha.

Parcul Candcov - Stadion - Bazlfitta tnot - Universitatea .Vaslle Alecsandrt” (Trasaul tineretului sl sportului^

Geologia si geomorfologla

Patru trepte de altitudine, între 150 m și 250 m marchează relieful Bacăului, el aflându-se în cea mal mare parte a localității, pe a doua terasă 160-165 m. Se detașează terasa de luncă Joasă, dar se înalță în șesul comun al Bistriței cu Șiretul. Albia majoră al Bistriței este predominată în raza așezării, prin depozitele de prundișuri, constituind un adevărat rezervor pentru acumularea apelor freatice.

Ca unitate geomorfo logică majoră, se încadrează în zona externă a Subcarpaților Orientali, pe Culuarui Șiretului, unitate depresionară cu forma alungită pe direcția aproximativ nord-sud care separă Subcarpații de Podișul Moldovenesc.

Situată pe un fundament Sarmațian Superior (Bessarabian-Kersonian), care cuprinde formațiuni de molasă argilo - nisipoasă de origine salmastră, terasa inferioară a Bistriței este formată din depozite ale Holocenului superior care încep cu boiovănișurl șl pietrișuri în bază, apoi se continuă cu nisipuri și argile nisipoase - prăfoase și se încheie cu prafuri argiloase nisipoase. La suprafață este un strat superficial de sol vegetai Recent. Stratificata depozitelor holocene este orizontală, în discordanță cu strateie sarmatlene monociinale. Utologia are variații laterale datorită schimbării condițiilor locale din timpul depunerii și existenței unui relief îngropat.

Rețeaua hidrografica

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, izvoarele, Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat șl Negel - pentru Bistrița. Datorită Influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbăneștl cu roi complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice. Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depreslonar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului”, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei șl culmile subcarpatice Pletricica-Barboiu.

Toate lacurile de acumulare din Bacău sunt considerate arii naturale protejate avifaunlstice si sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău prin sltul Natura 2000.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

 • - apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pârâtelor din zonă, ia adâncimi relativ reduse, de 1,0...2,0 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitațiilor;

 • - apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,0...15,0 m;

 • - apă subterană de adâncime medie și mare.

Adâncimea de îngheț

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de B0 cm... 90 cm, conform STAS 6054 - 77.

Clima și regimul pluviometric

Clima municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unul compiex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) șl antropic!, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topocilme prlntr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochlmlc la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.


Parcul Când cav - Stadion- Bazin de înot - Universitatea ,VasHe Atecsandri* (Traseul tineretului sf sportului r

Temperatura medie anuală este de 12 ’C, oscilând între -4 °C, în luna ianuarie, și 20,6 °C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale șl poluării atmosferei. Temperatura maximă absolută cu o valoare de 40,3 °C (24 iulie 2007) a fost depășită în vara anului 2012, când mercurul termometrului a urcat până ia 41,9 ’C în ziua de 7 august.

Seismicitatea zonei


Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ac cu IMR = 225 ani șl 20% probabilitate de depășire în 50 de ani


Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control Tc a spectrului de răspuns

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) este ac = 0,35 g, iar perioada de colț este Te=0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

Investigația geotehnica

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 7 (șapte) sondaje geotehnlce cu diametrul de 5", conduse până la o adâncime de -3,00 m. Sondajele executate au pus In evidenta următoarea structura a sistemului rutier, pământurile identificate fiind încadrate in conformitate cu SR EN ISO


Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea sondajelor efectuate.

Sunt posibile acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor.

Totalul de 11 (unsprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2007 intitulat „Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnlce a terenului de fundare", pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „MODERAT", iar din punctul de vedere al categoriei geotehnlce în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2".

Adâncimea de îngheț în terenul de fundare, Z, a fost calculată în funcție de tipul pământului, indicele de îngheț, condițiile hidrogeologice (DEFAVORABILE), conform STAS 1709/1 - 90, Figura 1, Figura 3 și Tabelul 1, pentru tipul de pământ P2 - pietriș cu nisip, nisip cu pietriș, tipul de pământ P3 - nisip prăfos, praf argllos, praf nisipos argilos, tipul de pământ P5-argilă, argilă prăfoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, categorie din care foc parte pământurile din zonă.

Condițiile hidrologice ale amplasamentului se consideră DEFAVORABILE conform Pct. 3.4 din STAS 1709/2-90.

Adâncimea de îngheț în terenul de fundare pentru categoriile de pământuri identificate în amplasament

este:

Parcul Candcav - Stadtoaz-fiatln dalnot - Universitatea ..Vaslle Aleisandrr (Traseu» tineretului sl sportului)^

 • •      Z = 75...9S cm, pentru structuri rutiere rigide.

 • •      Z = 70...90 cm, pentru structuri rutiere nerigide (pentru clasele de trafic greu și foarte greu).

 • •      Z = 60...80 cm, pentru structuri rutiere nerigide (pentru clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor).

Ținând seama de tipul climateric din zona amplasamentului, care este de tip I -Conform Normativului pentru

dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple și semirigide Indicativ AND 550 - 99, precum și a regimului hidrologic corespunzător condițiilor DEFAVORABILE conform STAS 1709/2-90, au fost stabilite și valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic ai terenului de fundare Ep pentru pentru tipul de pământ P2 - pietriș cu nisip, nisip cu pietriș, tipul de pământ P4 - praf, praf argllos, praf nisipos argilos, tipul de pământ P5 -argilă, argilă prăfoasă, argilă prăfoasă nisipoasă, (conform Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide indicativ PD177-2001 -Tabelul 2): Ep * 65...90 MPa.

 • 5. SITUAȚIA EXISTENTĂ se prezintă astfel pe obiectivele Investigate:

Segment 1 - esplanada pietonala

Intre str. Erou Ciprlan Pintea - Sala Poiivalenta/Bazln de înot si str. Theodor Aman, pe lungimea de 726m. Carosabilul străzilor se prezintă In stare relativ buna. La fel si trotuarele.

Segment 2- Scara Cascada

Scara se prezintă într-o stare tehnica rea. Astfel scările sunt fisurate, prezintă zone poroase.

Podestele realizate cu beton sunt foarte degradate, prezintă fisuri si crăpături adânci. Zona de la baza scării cu asfalt prezintă degradări de tipul gropilor, plombelor, suprafețelor poroase, etc.

'1         Scafe de la mijlocul scării este fisurata si ciobită.

Parapetul(mana curenta) este sl el foarte degradat.

Segment 3- alei Parc Cancinov

Segmentul 3 este compus din aleile principale ale parcului Canclcov pe direcția est-vest si nord-sud. Acest segment este compus din mai multe tronsoane, având lungimea totala de 1518m.

Pe direcția est-vest, In jurul aleii principale, exista pe ambele părți (stânga sl dreapta) alei pletonale secundare, delimitate de aleea principala prin aliniamente de spațiu verde cu lățimi de 2m, cu arbori maturi; acestea prezintă o zestre de beton asfeltlc, utilizate sporadic de pietoni.

Aleile sunt asfaltate, prezintă zone cu degradări de tipul fisurilor si crăpăturilor.

Segment 4- alee parc Canclcov, acces dinspre str. Măgura Cașln

Segmentul 4 este compus din aleea parcului Canclcov care deservește si accesul către obiective de interes public (Biblioteca Județeană, Muzeul de Științe ale Naturii), de la intrarea in parc (in dreptul străzii Măgura Cașin) pana la intersectarea unei alei dispuse pe direcția nord-sud, pe o lungime de 420m. Aceasta alee are un caracter aparte, in sensul ca este utilizata ocazional de autoturisme, pentru accesul la cele doua obiective de interes public.

Datorita acestui fapt îmbrăcămintea asfaftlca prezintă degradări mal mari de tipul gropilor.

Segment 5- alee parc Canclcov, acces dinspre str. Spini Haret

Segmentul 5 este compus din aleea parcului care face legătura dintre aleea principala pe direcția nord-sud k )si str. Spiru Haret, fiind amplasata intre Universitatea Vasile Alecsandri sl a Liceul Pedagogic Ștefan cel Mare, pe o lungime de 275m.

Aleea pietonala are o lățime de 3 m, fiind mărginită de ample aliniamente de spațiu verde.

Segment 6- Str. Spiru Haret

Segmentul 6 este amplasat pe str. Spiru Haret, de la Ieșirea din parcul Canclcov, pana la intersecția cu Calea Mărășești/Str. Erou Ciprian Pintea, având o lungime de 143m.

Str.Spiru Haret este o strada de categoria a il-a cu 4 benzi, 2 pe sens, încadrată de trotuare realizate cu pavaj/asfelt. Intre trotuar si carosabil exista zone verzi.

îmbrăcămintea pe Str.Spiru Haret este asfeltica.

în prezent nu exista piste de biciclete amenajate conform standardelor de proiectare si siguranța in exploatare. Prin proiect se propune înființarea unor piste noi care sa corespunda standardelor in rigoare si care sa ofere utilizatorilor posibilitatea stabilirii unui traseu mai lung, fără a fi necesara întreruperea acestuia. Pe lângă înființarea pistelor, se propune si reabilitarea trotuarelor si înființarea de trotuare noi acolo unde acestea nu exista.

în municipiul Bacău exista un număr destul de mare de biciclete care fac naveta zilnic intre domiciliu si locui de munca dar sl persoane care utilizează bicicleta din plăcere, din nefericire prin zone neamenajate sau mai periculos, pe șosele sau trotuare, riscând producerea unor accidente. Din acest punct este esențială construirea unor piste, astfel încât bicicletei sa fie in siguranță.

Investiția este oportuna si datorita faptului ca exista intenția autorităților locale de a crea o rețea de piste pentru biciclete pentru a se ajunge cat mal repede ia destinațiile alese, si nu in ultimul rând noul concept va contribui la reducerea emisiilor de carbon si va spori gradul de confort si de siguranță al bicicliștllor/pletonHor.

----------- ---------—-u_J

Eartul Candcm ■ Stadion _Barin ddnftti Universitatea „Vaslle Alecsandri" iTraseul tineretului sl sportului)"

 • 6. STAREA TEHNICA

Se analizează tehnic străzile pe a căror carosabil se vor introduce piste de biciclete, respectiv Segmentul 6 de strada Spiru Haret precum si trotuarele de pe segmentele Investigate unde se vor Introduce piste de biciclete.

Planeitatea si rugozitatea

în evaluarea celor doi Indici nu a fost nevoie să se utilizeze echipamente specializate (APL si SRT) deoarece, din experiență, Segmentul 6 de strada Spiru Haret investigat nu poate fi încadrat decât la planeitate și rugozitate cel puțin mediocră.

Capacitatea portantă

Capacitatea portantă este apreciata ca fiind buna pe Segmentul 6 de strada Spiru Haret, apărând zone locale cu fisuri sl crăpături.

Starea de degradare

Evaluarea stării tehnice a fost efectuată pe baza metodologiei CD 155 - 2001 "Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor modeme" și AND 540-2003 "Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminții pentru drumuri cu structurii rutiere suple sl semirlglde". Evaluarea stării de degradare a fost efectuată șl pe baza măsurătorilor șl aprecierilor vizuale efectuate la fața locului. Pentru aceasta a fost luată în considerate și arhiva fotografica atașată.

Starea de degradare pe fiecare sector omogen este caracterizată de indicele de degradare (ID), calculat cu relația:

_ suprafața degradata (Sdegr m2) suprafața benzii de circulație (Sm2)

S degr .= Dl + 0,7D2 + 0,7 x 0,5D3 + 0,2D4 + D5 (m2), unde:

o Dl = suprafața afectată de gropi șl plombe;

o D2 = suprafața afectată de faianțarl, fisuri și crăpături multiple pe direcții diferite;

o 03 = suprafața afectată de fisuri și crăpături longitudinale și transversale, rupturi de margine;

o D4 = total suprafață poroasă, cu ciupituri, suprafață încrețită, suprafață șl roită, suprafața exudată;

o 05 » suprafață afectată de făgașe longitudinale.

Coeficienți 0,7 si 0,2 țin cont de ponderea defecțiunii respective, Iar coeficientul 0,5 tine cont de lățimea pe care este afectată suprafața îmbrăcămintei de degradările de tip D3, pentru a fi exprimate in m2.

în cadrul acestei străzi studiate a fost ales un eșantion. în cadrul acestui eșantion a fost determinată starea de degradare.

Segmentul 6 de strada Spiru Haret sl are un carosabil asfaltlc care prezintă degradări de tipul zonelor unde apa stagnează sau a suprafețelor exudate.

> Evaluare ID conform CD-155/2001

îmbrăcăminte asfaltica / eșantion

Strada Spiru Haret Segm.6

Dl

gropi sl plombe (mp)

2.5

D2

faianțarl, fisuri sl crăpături multiple pe direcții diferite (mp)

------- ■ . . . ...

D3

fisuri si crăpături iong. si transv, rupturi de margine (mp)

D4

supraf. poroasă, cu ciupituri, încrețită, șiroită, exudată (mp)

25

05

supraf.afectată de făgașe long.(mp)

S degradată (mp)=

5

S sector (mp)=

60

ID= Suprafață degradată/Suprafața sector

8%

CalH

Rcatlv stare pe flecare eșantion de măsurare

Mediocra

Calificativ sector omogen

MEDIOCRA

Calificativul de stare de degradare determinat pe strada Spiru Haret Segm.6 este «mediocra».

Având In vedere calificativul caracteristicilor străzii analizate din municipiul Bacău expertizate, clasa stării tehnice determinată este:

3-mediocra- pentru Strada Spiru Haret Segm.6

Lucrările obligatorii prevăzute de Normativul CD 155/2001 sunt așternerea de covoare bituminoase pe Strada Spiru Haret Segm.6, numai pe zona unde se vor executa piste pentru biciclete.

Trotuarele de pe toate segmentele mal puțin segmentul 4 sunt in stare tehnica buna, eie se pot păstra. Trotuarul de pe segm.4 trebuie refăcut.

Scara Cascada se apreciază ca are o stare tehnica rea, si trebuie refăcută.

7 DATE DE TRAFIC

Dimensionarea straturilor unei structuri rutiere presupune evidențierea in prealabil a traficului vehiculelor cu sarcina mal mare de 3.51 (autocamioane sl derivate cu 2 osii, autocamioane sl derivate cu 3 sl 4 osii, autovehicule articulate, autobuze, trenuri rutiere). în vederea determinării traficului de calcul necesar dimensionării structurii rutiere, volumul de trafic obtinut in urma simulărilor la diferite orizonturi de timp a fost exprimat, la nivel MZA, in vehicule etalon osii standard 115 kN. La alcătuirea structurilor rutiere pentru străzi se la în considerare traficul, exprimat în vehicule grele (V.G.) cu greutatea pe osie mai mare de 50 kN, care vor circula pe artera stradală, considerând perioada de perspectivă conform Art. 13 din "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide șl suple pentru străzi", indicativ NP116-04. Autovehiculele cu greutate pe osie mai mare de 50 kN (V.G.) fac parte din categoria vehiculelor grele, care definesc traficul greu. Ele sunt reprezentative pentru traficul urban și considerarea lor în estimarea traficului de calcul conduce la o încadrare în clasele de trafic puțin diferită de cea stabilită pentru vehiculul etalon N115 (care se folosește pentru drumuri).

Perioada de perspectivă va fi de 10 ani, și anume 2019-2028.

Clase de trafic pentru străzi (perioada de perspectivă = 10 ani)

Trafic drumuri osii 115 kN

CD 155-2001(pubilcat cu ordin MCT 625/2003 în MO nr. 786/2003)

Trafic străzi corelare cu echivalare cu vehicule grele (V.G.)

Clasa de trafic

Volum trafic Nc m.o.s.

Clasa trafic

Voium trafic Nc 115 kN m.o.s.

MZASOkN

(V.G.)

1

2

3

4

5

Excepțional

3,0... 10,0

TO

>3,0

>600

Foarte greu

1,0... 3,0

TI

1,0... 3,0

220... 660

Greu

0,3... 1,0

T2

0,5... 1,0

110... 220

Mediu

0,1 ...0,3

T3

0,3... 0,5

70... 110

Ușor

0,03 ...0,1

T4

0,15 ...0,3

35... 70

Foarte ușor

<0,03

T5

<0,15

<35

Suna •Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide fi supte pentru strtzF, IndtaUv NP 116-04

Strada Spiru Haret investigata se aprecieaza ca se încadrează în ciasa de trafic T2-T3 „ medlu-greu”.

8. RECOMANDĂRI PRIVIND SOLUȚIILE PROIECTATE

Intervenții propuse

Introducerea pistelor de biciclete pe aleile din Parcul Cancicov, Str. Spiru Haret, esplanada care leagă Universitatea G. Bacovia de zona Bazinului de înot se poate realiza fie prin redimensionarea (reducerea) spațiului pietonal, fie prin redimensionarea (reducerea) spațiului carosabil.

-43—J


Corldar^ntru denlasărl nemotorfzate

iTrtatLDiîț tinaF/i+i âli al el        al«all*

Pistele de biciclete se vor realiza prin refuncționalizarea unor alei pietonale existente in cadrul Parcului Canclcov sau zona pietonala dintre Bazinul de înot si scările Cascada, fără a afecta suprafețele de spațiu verde. în cazul In care, In urma redlmensionării spatiilor pietonale existente datorita amplasării pistelor de biciclete, lățimea acestora nu corespunde lățimilor minime necesare conform OMT49/1998, se vor realiza piste de biciclete pe spațiul verde.

în cazul in care pistele de bicicleta se vor amplasa pe suprafața carosabila, se va opta pentru amenajarea unei piste dedicate, In dublu sens, lățime min 2m, separata de fluxul pletonal sau rutier prin borduri, diferențe de nivel sau alte elemente de separare fizica.

Structura rutiera

Scenariul I

Variantele recomandate pentru pistele de biciclete amplasate pe spațiul pietonal:

Varianta I

«  6 cm dale pavaj ornamental

 • •  5 cm nisip

 • •  15 cm balast

 • •  săpătură

sau


Varianta II

 • •   4 cm beton asfaltlc BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

 • •  10 cm balast stabilizat

 • •  10 cm balast

o săpătură

sau

Varianta III

 • •  4 cm beton asfaltlc BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

 • •  8 cm AB31.5 baza 50/70

 • •  20 cm balast stabilizat

 • •  25 cm balast

 • •  7 cm nisip strat de repartiție

 • •  săpătură

Proiectantul va alege una din Variante după consultarea cu Beneficiarul.

Piste de biciclete vor fi separate fizic de spațiul pietonai si de spatiile verzi prin elemente de tip (borduri, bolarzi, etc.) si, acolo unde este posibil, incluslve diferente de nivel fata de spațiul carosabil si spațiul pietonal.

Scenariul II

<           Variante recomandate pentru piste de biciclete amplasate pe carosabil:

Varianta I

 • •  frezare 3*4 cm pe amprlza pistei;

 • •  4 cm BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

sau

Varianta II

 • •   4 cm beton asfoltic BA8 rul 50/70 cu pigment colorat (rosu/verde/albastru, etc.)

i                •   10 cm balast stabilizat

 • •  10 cm balast

 • •  Săpătură

sau

Varianta Iii

 • •  6 cm dale pavaj ornamental

 • •  5 cm nisip

 • •  15 cm balast • săpătură

Suprafața rămasă după frezare se repara conform AND 547/2013. Proiectantul va alege una din Variante după consultarea cu Beneficiarul.

44

Parcul Cancicov - Stadion - Bazlndalurt- Universitatea ..Vaslle Alacsandrl" (Traseul tlnaretulul sl soortuluir

Piste de biciclete vor fi separate fizic de spațiul carosabil si de spatiile verzi prin elemente de separare fizica (borduri, boiarzi, etc.) si, acolo unde este posibil, se vor realiza trotuare de garda, lățime minima 0.5m, pentru asigurarea siguranței biciciistilor fata de fluxurile rutiere sau fata de parcările de autoturisme.

Terasamente


Se vor executa lucrări de drum, săpături șl umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate și gabaritele profilului transversal proiectat. Vor fi luate în considerare lucrări de săpătura și umplutură pentru realizarea fundațiilor șl execuția elementelor borduri, trotuare. Pentru zone cu infiltrații sau ce nu pot fi compactate (trasee echipare edilitară) vor fi prevăzute blocaje de piatră.

Traseul în plan

Stabilirea caracteristicilor geometrice în plan se va realiza prin folosirea condițiilor de gabarit existente date de limita proprietăților și a poziției străzilor, a rețelelor de iluminat public, arbori, etc. Traseul In plan va fi format din succesiuni de aliniamente sl curbe.

Traseul în profil longitudinal

Se va urmări linia terenului sistematizat existent în condițiile asigurării racordării în plan vertical șl a dirijării apelor pluviale.

Se va proiecta linia roșie a trotuarelor si a pistelor de biciclete astfel încât sa se coreleze cu accesele, străzile laterale si cu rigolele adiacente.

Se va lua în considerare și limitarea lucrărilor de terasamente.

Profilul transversal

La amenajarea pistelor de biciclete si a trotuarelor se va ține seama de prevederile OMT nr.49/1998, STAS-urlior 10144/1-9010144/2-91, și a Normativului privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi NP 116-04.

Pista pentru biciclete trebuie sa aibă traseul dispus, pe cât posibil, paralel cu axa străzii șl trebuie să îndeplinească următoarele condiții: lățimea pistei de biciclete este de 1,50 m pentru o bandă și un sens de circulație, șl de 2,00 m pentru două benzi șl două sensuri de circulație.

în cazul în care pista se va amplasa pe trotuar, aceasta se va realiza fie cu aceeași structură rutieră propusă sl pentru trotuare, fie diferit. Pistele de biciclete șl trotuarele vor fi delimitate fizic între ele și față de celelalte elemente de Infrastructură, prin aliniamente de borduri, diferențe de nivel, separatoare fizice (stâlpi, garduri, stâlpișori, boiarzi, borduri etc.) sau aliniamente de spațiu verde.

în cazul în care pista se va amplasa pe carosabil, pista va avea aceeași structură rutieră cu a străzii în punctul respectiv, iar la limita dintre pistă șl carosabil vor fi prevăzute separatoare fizice (stâlpișori, boiarzi, borduri etc.) care să împiedice pătrunderea accesului auto pe pistă.

Pista de biciclete va fi colorata distinct, respectiv verde/roșu/albastru, pentru a fi diferențiată de trotuar sau carosabil, in căzui in care este realizata cu beton asfaltlc sau pavaj cu textura diferita de cea a trotuarelor, In cazul in care se optează pentru aceste materiale.

Pentru realizarea trotuarelor se recomanda proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea șl realizarea străzilor în localități urbane (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/27.01.1998, publicat în Monitorul Oficial al României, partea i, nr. 138 bls/6.06.1998), cu consultarea prevederilor STAS 10144/1-90 $1 STAS 10144/2-91. Astfel:

✓ Conform OMT Nr.49/1998, art.3.24 in localitățile urbane se amenajează trotuare cu lățimea cuprinsa intre l,00*4,00m, conform anexei nr.5, In funcție de Intensitatea circulației pletonale si de locul unde sunt amplasate trotuarele(lângă locuințe sau lângă magazine), si de categoria străzii.

J Conform STAS 10144/2-91 - Străzl-Trotuare, Alei de pietoni si Piste de cicliști. Prescripții de proiectare, trotuarele In localitățile urbane conform art.3,6 tabelul 1 au lățimea cuprinsa Intre 1,00 *4,00 m funcție de amplasare (lângă magazine, sau lângă locuințe), sl de categoria străzii.

în zonele in care se va intersecta pista de biciclete cu accese pentru trecerile de pietoni sau spații aferente stațiilor de autobuz, pista se va întrerupe, Iar suprafața respectiva se va realiza cu o structura proprie diferita de cea a trotuarelor si pistelor, pentru a putea marca cu ușurință faptul ca este un spațiu utilizat in comun de pietoni sl blcicllști. Se recomanda următoarea structura rutiera:

 • •  6 cm dale pavaj ornamental/piatra naturala

 • •  5 cm nisip

 • •  15 cm balast

 • •  săpătură

Pentru încadrarea trotuarelor si pistelor de biciclete se vor folosi borduri din beton de ciment 20x25 cm, spre carosabil, și de borduri 10 x 15 cm spre proprietăți si spre zonele verzi, pozate pe un strat de beton de ciment. Dacă nu este spațiu se poate renunța la bordura spre proprietăți. La colturile străzilor și la intersecții cu alte străzi, dacă nu sunt în apropiere accese auto amenajate, se vor realiza borduri înclinate pentru accesul persoanelor cu dizabiiități fizice.

Trotuarele si pistele de biciclete vor avea panta transversală unică de 0,54-2.5 %, funcție de Varianta aleasă. Clasa betoaneior utilizate pentru lucrările ia trotuare si piste de biciclete se vor alege în funcție de recomandările indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Scara Cascada

Scara se va demola și se va reface cu beton. Apoi scara va fi placată cu piatră naturală.

Accese

Accesele la proprietăți rămân neschimbate ele nu vor fi afectate de lucrări pe zonele unde se introduc pistele de biciclete.

Mobilier urban

Elementele de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi) de pe partea aieii pietonaie care va fi transformata in pista de biciclete se vor dezafecta si reioca pe cealaltă parte, astfel încât sa se evite conflictul potențial intre pietoni si bicicliștl.

Elementele de mobilier urban degradate vor fi înlocuite.

Zone verzi

In cazul in care se vor amenaja si spatii verzi se va ține seama de prevederile STAS 10144/1-90. Acolo unde distanța dintre partea carosabilă și trotuare va permite, se vor amenaja spații verzi. Spatiile verzi existente se vor moderniza. Spațiile verzi vor fi delimitate de partea carosabilă cu borduri din beton de ciment 20x25 cm spre carosabil și 10 x 15 cm spre trotuare, pozate pe un strat de beton de ciment.

Clasa betoaneior utilizate pentru lucrările la trotuare si zone verzi se vor alege în funcție de recomandările indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza în primul rând prin pantele transversale șl longitudinale proiectate.

Apa pluvială va fi condusă spre dispozitivele de scurgere existente/proiectate si mal departe în canalizarea pluvială a orașului.

Se vor îniocui gurile de scurgere aflate in amprlza traseelor de piste de biciclete. Se vor propune guri de scurgere cu corp ajustabil, rama si grătar forma plata din fonta conform SR EN124, cu sistem de blocare si amortizare zgomot.

Clasa betoaneior utilizate pentru lucrările de asigurare a colectării și evacuării apelor de suprafață se vor alege în funcție de recomandările indicativului NE 012/2-2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

Este obligatoriu ca după executarea lucrărilor pe aceste străzi sistemele de scurgere a apelor să se mențină în stare de funcționare prin curățiri șl decolmatări ori de cate ori este necesar. Aceasta sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind știut faptul că, apa care stagnează pe platformă sau chiar ia marginea platformei, pe acostamente sau în șanțuri, este un factor important de degradare prematură a stării unul drum.

Siguranța circulației

Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. La traversarea tuturor intersecțiilor, se recomanda ca pistele de biciclete sa fie semnalizate, marcate si vopsite, pentru a putea fi vizibile.

în proximitatea intersecțiilor cu străzile laterale, la trecerile de pietoni, va fi realizat marcaj special pentru zone de stocare/oprire a bicicllștiior - tip "bike-box", pentru creșterea siguranței acestora in trafic.

indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Siguranța în exploatare

Pentru modernizare se va urmări în permanență ca prin soluțiile recomandate să se realizeze siguranța în exploatare a lucrărilor, obiectiv prioritar în activitatea de administrare a rețelei de străzi.

Se recomandă utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic și cu termene de garanție care să se încadreze în durata de viață estimată.

Daca rețelele electrice, apa, gaze etc existente în zonă vor fi afectate de lucrările proiectate, acestea vor fi refăcute funcție de condițiile impuse de avizatori prin avizele de principiu. Capacele căminelor de utilități de pe traseele proiectate vor fi aduse ia cota proiectata.

—l&.J

--_____

fWZ. jl         ____

_ A            - -

V

.jFa_ s-

■ > A

V -.4■i t -JMrlP ■ i m t Ml*’****     1 A

_ __.in

fev &LL,

K3B ‘-"“’faj

BRBffii niProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


LEGENDA:
 • - Trotuar

 • - Pistă bicicliști

 • - Bordura 10x15 cm

 • - Limita proprietate


Proiectat


Desenat


Manager proiect


ing Mircea Georgei


ing Mircea Georgi


Radu Andronic


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov - stadion - Bazin de înot • Universitatea „Vaslle AlecsandrT (Traseul tineretului șl sportului)


BENEFICIAR; MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nr 42/2018


Oi


SCARA:

K1000


'DATA 03.2019


PLAN DE SITUAȚIE Parc Cancicov


PLANȘA NR.

C5-PS02LEGENDA:

-Trotuar

Pistă bicicliști

 • - Bordura 10x15 cm

 • - Limita proprietate


Proiectant


SC. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


DesenatCoridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - universitatea .Vaslle Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)

BENEFICIAR; MUNICIPIUL BACAU


<îâCARA;

TINby1000 j^JfOATA 03 2019


PLAN DE SITUAȚIE Parc Cancicov


FAZA. SF Proiect nn 42/2018


PLANȘA NR


o
Proiectant


LEGENDA:

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


 • - Pistă bicicliști

 • - Bordura 20x25 cm

• Bordura 10x15 cm

 • - Stâlpi de ghidaj

 • - Limita proprietate


Proiectat


Desenat


ing. Mircea Geo-gesou >

---—

ing. Mircea George^$ ;


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandrl" (Traseul tineretului șl sportului)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


1 ■■ ■'

FAZA: SF Proiect nr. 42/2018


Radu Andronic


iCARA:


ȚI «l.tooo

-

/DATA.

03.2019


PLAN DE SITUAȚIE Str. Spiru Haret, Str, C. Pintea


PLANȘA NRLEGENDA:
 • - Pistă bicicliști

 • - Staipl de ghidaj

 • - Limita proprietate


Proiectant

SC. PIP CONSULTING S.R.L.

Coridor    pentru    deplasări    nemotorizate    Parcul

Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vaslle Alecsandrf (Traseul tineretului $1 sportului)

FAZA. SF Proiect nr 42/2018

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Proiectat

ing. Mircea Georgescu

PLANȘA NR.

Desenat

ing Mircea Georgescu

n - - 1

PLAN DE SITUAȚIE Bazin înot - Universitatea "V. Atecsandri"

Manager proiect

Radu Andronic

------ - -

jțVtA.

«.2019

C5-PS06LEGENDA:

 • - Pistă bicicliști

 • - Stâlpi de ghidaj

 • - Limita proprietateProiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea ,Va sile Alecsandri" (Traseul tineretului șl sportului)


Proiectat


Desenat


ing. Mlrcea Georgeso^ (A'


Radu AndronicBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA: SF Proiect nn 42/2018


000


PLAN DE SITUAȚIE Bazin înot - Universitatea "V. Alecsandri"


PLANȘA NR.LEGENDA:
 • - Pistă bicicliști Stâlpi de ghidaj

 • - Limita proprietate


- Pasaj Suprateran Pietono/biciclete* Scări Cascada1HH


Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion * Bazin de înot - Universitatea „Vaslle AlecsandrT (Traseul tineretului $1 sportului)


Proiectat


DesenatBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


SCARA: ita-ionn


13 2019


PLAN DE SITUAȚIE Pasaj suprateran Parc Cancicov - Scaii Cascada


FAZA:

SF Proiect nr 42/2018


PLANȘA NR


Profil transversal tip Aleea Parcul Candcov Nord

Spațiu verde Spațiu verde

Spațiu verde

Alee jlelonaia existenta

Spațiu verde

Alee ptetonala existenta

Spațiu verde

Spațiu verde Spațiu verde

2,00

2.80

4.70

    4.70

2.80

2.00


Profil transversal tip Aleea Parcul Candcov Nord - Sud

Spațiu vpȚfla blddiști Atee pletonala existenta         Spațiu verde Pista blddfipatlu verde

variabil

1.06

7.

>0

variabil

1.00

variabil


S.C. FIP CONSULTING S.R.L.


(ârW^tru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea .Vaslle AiecsandrT (Traseul tineretului și sportului)

PROFIL TRANSVERSAL TIP Aleea Parcul Cancicov

Profil tranavereal Up Aleea Parcul Cancicov Noroi ■ Sud

Spațiu verțtfeia blddlsti Spațiu verde         Alee pletonaia existente         Spațiu verde Pista biddfitRliu verde

variabil

1.00

variabil

4.00        “

variabil

'1.00

. variabil


Profl transversal Up Aleea Parcul Cancicov Sud


ProiectantS.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Proiectat


DesenatCoridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vaslle Alecsandri" (Traseul tineretului șl sportului)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PROFIL TRANSVERSAL TIP Aleea Parcul Cancicov


FAZA: SF Proiect nr 42/2010


PLANȘA NR.


Profil transversal tip Alaaa Parcul Cancicov Vest

Spațiu verde

Pista Blddlsti

Alee pietonala

S catiu verde

1variabill

2.00

:         3.SQ ~

variabil
Profil transversal tip Aleea ptetonala Cascada ■ bazin înot

Spațiu verde

Pista btcicfl&iP®.PWonala existenta

Spațiu

verde

Alee pietonala existenta

Spațiu verde

2.80

o nn

. 1,80

5.30

3.80

2.80

4«UU    ■

j                 iț*            -i—

I

IS.C. FIP CONSULTING S.R.L.


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vaslle Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)


PROFIL TRANSVERSAL TIP Aleea Parcul Cancicov Alee Pietonala Cascada


Secțiune verticala 1:100

Secțiune cabina 1:50Accese: 0,1

(Vedere din interiorul puțului)Detaliu prag de usa

1:50Proiectant

S.C. FIP CONSULTING S.R.L


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea .Vasite Alecsandri* (Traseul tineretului și sportului)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

FAZA: SF Proiect nt 42/2018Detalii ascensor - Pod pietonal -


PLANȘA NR


C5-DE010.58n
0.46n0.79n


S.C. FIP CONSULTING S.R.L. Strada Berzei nr.20, Mansarda, Sector 1, București


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canclcov -Stadion - Bazin de înot - Universitatea Vaslle Alecsandri (Traseul tineretului și sportului)


Proiectat


DesenateJ^CARA:

1:10


Detalii banca tip


FAZA: S.F.

Proiect nr

42/2018


PLANȘA NR.
VEDERE FRONTALAS C. FIP CONSULTING S.R.L.

Strada Berzei nr.20, Mansarda, Sector 1, București


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canclcov -Stadion • Bazin de înot Universitatea Vaslie Alecsandri (Traseul tineretului șl sportului}


Proiectat


Desenat


urb Ana-Maria Negty*Ș^ENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


FAZA:

S.F Proiect nr 42/2018


ARA.

1-10


Detalii cos de gunoi


PLANȘA NR.
7.29cn
S.C. FIP CONSULTING S.R.L. Strada Berzei nr.20, Mansarda,

Sector 1, București

Proiectat

urb Ana-Maria Ner

Oi™

Desenat

țwj

urb Ana-Maria NetațQ

Manager profect

Radu Andronic

s.ftlA

-- -.-1 u


Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Candcov -Stadion - Bazin de înot - Universitatea Vasile Alecsandrl (Traseul tineretului șl sportului)


BENEFICIAR:            BACAU


FAZA;

S.F.

Proiect nr 42/201BICARA

1.10


DATA: 03 2019


Detalii rastel


PLANȘA NR.


C5-DEO5


//


ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 102 DIN 19.03.2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNIC O-ECONOMICI PREVĂZUȚI ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „CORIDOR PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE PARCUL CANCICOV -STADION - BAZIN DE ÎNOT - UNIVERSITATEA „VASELE ALECSANDRI“ (TRASEUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI)”

BENEFICIAR: Municipiul BACĂU

AMPLASAMENT: județul BACĂU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: a ) Valoare totală a investiției:

31,270,674.25 lei inclusiv TVA echivalent 6,836,016.58 euro, (la curs 1 euro =

4.5744 lei)

din care C+M,

25.224,996,85 lei inclusiv TVA echivalent 5,514,383.71 euro

b ) durata de realizare a investiției: 48 luni din care 36 luni de execuție

c) capacități

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1

Lungime totala coridor modernizat, din care:

km

3,096

2

Lungime piste de biciclete amenajate, din care:

2.1

Lungime pista in dublu sens

m

2874

2.2

Lungime piste sens unic

m

764

3

Suprafața piste de biciclete amenajate

nr

6512

4

Suprafața trotuare modernizate

nr

1419

5

Mobilier urban ~~ banei individuale, din lemn tratat pentru expunere exterioara, cu spatar si cotiere

Buc

59

6

Mobilier urban - rastel individual pentru biciclisti

Buc

90

7

Mobilier urban - cos de gunoi, structura metalica acoperita cu lemn tratat pentru expunere exterioara

Buc

46

Mobilier urban - banca tip „smart city” cu șezut din lemn tratat pentru expunere exterioara, sistem iluminat LED, sursa de energie electrica prin panouri fotovoltaice si sistem de stocare interna a energiei, senzori pentru minim zgomot, umiditate,

Buc

2

temperatura, CO2 si presiune atmosferica, prize USB pentru încărcare dispozitive mobile utilizatori

8

Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot in sol si ancorare: speciiTei arfumat/platan/mesteacan

Buc

50

9

Arbori maturi, cu grad ridicat de retentie CO2; Plantare arbori cu macaraua, cu balot în sol si ancorare: specii conifere

Buc

16

10

Pasarela hobanata, alcatuita din trei deschideri; lungimea totala

m

170.32

11

Ansamblu Scara Cascada modernizat; suprafața totala modernizata

m2

378,19

12

Lifturi pentru accesibilizare pasaj suprateran pîetonal

Buc

1

13

Sisteme pentru accesibilizare scări Cascada (sistem complet, urcare-coborare)

Sistem

1

d) Alti indicatori specifici domeniului de activitate

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific de finanțare POR 4.1:

 • -  Creșterea numărului de bicicliști cu min 5% Ia nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2024), respectiv cu 6% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • -  Creșterea numărului de pietoni cu minim 5% la nivelul primului an de după finalizarea

 • -  implementării proiectului (2024), respectiv cu minim 9,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2028)

 • -  Reducerea traficului de autoturisme personal cu -3% la nivelul primului an de după finalizarea

 • -  implementării proiectului (20214, respectiv cu -5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028)

 • -  Reducerea cantității de emisii GES cu -3,5% la nivelul primului an de după finalizarea

 • -  implementării proiectului (2024), respectiv cu -4,1% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2028).

e ) Descriere sumară a investiției

Investiția propusa urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Bacău, privind reducerea emisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante - transport public, transport velo si pîetonal. Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atat datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect ~ transport cu bicicleta si/sau pîetonal, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare, promovare si conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate in. scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.

Proiectul investitional presupune crearea infrastructurii dedicate deplasărilor cu bicicleta pentru asigurarea unor deplasări velo sigure si directe, pentru conectarea centrelor de interes pentru tineret din zona centrala, cum ar fi Parcul Cancicov, Universitatea Vasile Alecsandri, Universitatea Vasile Blaga, sala Polivalenta si Bazinul de înot, precum si valorificarea spatiilor publice existente in aliniamentul traseelor pietonale si valorificarea potențialului antropic al acestor spatii prin creșterea atractivitatii acestora in urma amplasării elementelor de mobilier urban. Prin modernizarea spatiilor publice si transformarea acestora in spatii atractive si active pentru locuitori si turiști se dorește incurajarea deplasărilor pietonale si atragerea locuitorilor către zonele centrale ale municipiului in vederea desfășurării de actîvitati, petrecere a timpului liber dar si pentru o mobilitate durabila si nepoluanta. Nu in ultimul rând, prin proiect se dorește eliminarea „barierei” antropice de mobilitate reprezentata de Calea Marasesti (DN2) intre Parcul Cancicov si Universitatea Vasile Blaga prin crearea unui pasaj suprateran destinat deplasărilor nemotorizate.

Proiectul investitional vizeza străzile aleile Parcului Cancicov, Str. Spiru Haret, scara Cascada si esplanada pictonala dintre str. Thcodor Aman si Bazinul de înot, din municipiul Bacău.

Mobilitatea pietonala va fi încurajata prin imbunatatirea spatiilor pietonale din amplasamentul proiectului prin dotarea acestor spatii cu elemente de mobilier urban, înfrumusețarea spatiilor pietonale si reorganizarea spatiilor funcționale adiacente (ex: parcările, trecerile de pietoni).

Moblitatea nemotorizata velo va fi incurajata prin amenajarea unei infrastructuri dedicate transportului cu bicicleta pe suprafața carosabila, separate de fluxurile de pietoni sau auto, cat si prin amplasarea de parcari publice pentru biciclete si alte elemente de mobilier specific (rasteluri), poziționate în puncte cheie in cadrul coridorului de mobilitate. Se va urmări creșterea siguranței biciclistilor in trafic, prin introducerea elementelor de semnalizare specifica: marcaje tip “bike-box” in principalele intersecții, marcaje pentru trecerile de pietoni/biciclisti.

Proiectul investitional este compus din următoarele elemente investitionale:

Introducerea pistelor de biciclete, pe traseul Spiru Haret - parc Cancicov - pasaj pietonal peste Calea Marasesti, scara Cascada si esplanada pietonala spre Bazinul de inot.

Construirea unui pasaj destinat exclusiv deplasărilor nemotorizate, peste Calea Marasesti, intre parcul Cancicov si str, Theodor Aman;

Amenajarea peisagistica si arhitecturala a scării Cascada;

Amplasarea de mobilier urban atractiv, cu design modem, realizarea unor alveole de spațiu verde, plantarea de arbori si plante perene (arbuști), amplasarea de mobilier urban inteligent si mobilier specific utilizării bicicletelor (rasteluri, parcare velo).

De-a lungul traseului, in zonele de intersectare dintre pistele de biciclete si spatiile destinate deplasărilor pietonale, se va moderniza suprafața comuna, cu o textura diferita atat fata de pavajul trotuarelor cat si fata de cel al pistelor de biciclete, fiind realizata astfel o zona comuna, de tranziție, cu scopul creșterii siguranței pietonilor si biciclistilor in zonele de conflict.

Pentru creșterea atractivitatii spatiilor pietonale, este propusa amplasarea de mobilier urban destinat pietonilor - banei, banei tip “smart city” coșuri de gunoi si biciclistilor -rasteluri individuale.

Pentru creșterea siguranței biciclistilor in trafic, la intersecțiile semaforizate de-a lungul traseului, vor fi amplasate marcaje tip “bike-box”.

Componentele investitionale ale proiectului “Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri" (Traseul tineretului și sportului)” vizeaza:

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Parcul Cancicov este situate in partea centrala a municipiului Bacau iar in interiorul sau se vor amenaja pe o distanta de 2,001 km piste in dublu sens sip e o distanta de 0,764 km piste in sens unic.

Pistele de biciclisti vor fi amenajate după cum urmeaza:

 • -    - pe aleea principala (direcție est-vest): se vor amenaja pistele de biciclete pe amplasamentul aleilor asfaltate, existente de-o parte si de alta a aleii principale, alei care au o lățime de 2m fiecare; se vor amenaja piste in dublu sens. Se va asigura astfel evitarea conflictului intre fluxurile de biciclisti si fluxurile pietonale din parc; cele doua piste vor avea un traseu paralel pana la intersecția cu aleea aflata pe direcția nord-sud, paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare, unde traseul pistelor se va desparți astfel: pista amplasata pe partea nordica (dreapta) a aleii principale va urma un traseu înainte, pana in zona fântânii, de unde va vira spre nord, asigurând legătură cu intrarea dinspre Teatrul de Vara; pista amplasata pe partea sudica (stanga) a aleii principale va urma un traseu nord-sud, paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare, asigurând legătură cu intrarea dinspre EPJ.

 • -    - pista de legătură intre intrarea Teatru de Vara si pista propusa pe direcția Intrarea Măgură Casin - Biblioteca Județeană Costache Sturza/Muzeul de Stiintc ale Naturii Bacau; cele doua piste se voi iutei secta in zona pai carii restaurantului.

 • -    - pista de legătură intre Intrarea Măgură Casin si Intrarea IPJ Bacau.

 • -    - Parcul Cancicov - pista de biciclete de-a lungul aleii pietonale dintre Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare si Universitatea Vasile Alecsandri.

 • -    Pe strada Spiru Haret se va amenaja o pista de biciclete pe suprafața carosabila, care se va reorganiza, atat prin translatarea parcărilor de Ianga accesul către Liceul Pedagogic, precum si prin amenajarea suprafeței carosabile cu 5 benzi de circulație intre intersecția cu Calea Marasesti si str. A.Tolstoi. Pista de biciclete va fi in dublu sens, va avea o lățime de 2m si va fi despărțită de zona carosabila prin borduri;

 • -    Pe aleea de acces spre Sala Sporturilor, pista de biciclisti se va amenaja pe partea carosabila, pe partea dreapta la marginea dinspre trotuar si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare

 • -    Din dreptul Sălii Sporturilor, pana in dreptul Universității „George Bacovia” pista se va amenaja pe aleea pietonala existenta, pe partea stanga a acesteia si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare; pista va fi delimitată prin borduri mici (10xl5cm) si pavele din textura diferita fata de spațiul pietonal ramas.

 • -    In dreptul Universității „George Bacovia”, pista de biciclisti se va amenaja pe partea carosabila, pe partea dinspre universitate, la marginea dinspre bordura si va fi dublu sens cu o lățime de 2.00 m, cate o banda de 1.00 m pentru fiecare sens de deplasare.

Deasemenea odata cu amenajarea pistelor de biciclisti in parcul Cancicov se va reamenaja trotuarul ramas liber lingă pista de biciclisti, trotuar ce tine de la Intrarea Strada Măgură Casin pana la intersecția cu aleea paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare

In cadrul acestui proiect, pe langa amenajarea pistelor de biciclisti se vor amenaja următoarele:

 • -    Se va moderniza zona scării Cascada, prin refacerea treptelor, a parapetului de protecție si mana curenta, iluminatul public pentru zona pietonala.

 • -    Construirea unui pasaj pietonal peste Calea Marasesti, care sa faca legătură dintre Parcul Cancicov (in zona intrării principale) si scara Cascada. Coborârea de pe pasaj in zona Scarii/Str. Theodor Aman se va realiza printr-un picior de susținere, care va fi prevăzut cu lifturi interioare si o rampa exterioara in spirala. Podul va fi pe structura metalica, hobanat, cu doua picioare principale de susținere, cu fundație cu micropiloti; picioarele vor fi amplasate pe terenuri aflate in proprietatea CL Bacau - unul in parc si unul in dreptul scării Cascada.

Zona cu parcari auto de pe Strada Spiru Haret se va reconfigura pentru a incorpora pistele de biciclisti

Pistele de biciclisti amplasate pe trotuar sau pe alei pietonale vor fi delimitate fata de spațiu verde sau restul trotuarului prin borduri de beton înglobate de 10 x 15 cm.

Pe stradaSpiru Haret unde pista de biciclisti este situata pe carosabil, aceasta va fi delimitată de partea carosabila rutiera si fata de trotuar si spațiu verde prin intermediul unor borduri de beton denivelate 20 x 25 cm.

In dreptul parcării de pe Strada Spiru Haret, Pe aleea de acces către Sala Sporturilor si cat si in deptul Universității Geroge Bacovia, zone pe unde pista de biciclisti trece pe partea carosabila, aceasta va fi delimitată fata de strada prin intermediul unor stâlpi de cauciuc iar fata de trotuar si de spațiu verde prin intermediul unor borduri denivelate de 20 x 25 cm

Pistele de biciclisti amplasate pe trotuar sau pe alei pietonale vor fi delimitate fata de spațiu verde sau restul trotuarului prin borduri de beton înglobate de 10 x 15 cm.

Trecerile de pietoni se vor retrasa si amenaja astfel incat sa asigure traversarea in condiții de siguranța a pietonilor si biciclistilor.

Astfel in urma lucrărilor de amenajare a pistelor de biciclisti si a trotuarelor aleile din Parcul Cancicol si din dreptul Bazinului de innot. vor avea următoarele elemente geometrice:

Alee principal (direcția Est - Vest) Spațiu verde median de 5.80 m Alei pietonale de 4.70 m - stanga dreapta Spațiu verde de aproimativ 2.80 m - stanga dreapta Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga -dreapta Spațiu verde - Stanga - dreapta.

Alee direcția Nord Sud (paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare - km 0+000 - km 0+240

Alee pietonala existent - 4.00 m

Spațiu verde variabil - dreapta

Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga -dreapta Spațiu verde - Stanga - dreapta.

Alee direcția Nord Sud (paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare - km 0+240 - km 0+413

Alee pietonale de 4.00 m- stanga - dreapta

Spațiu verde variabil - stanga - dreapta

Pista de biciclistie cu latimea de 1.00 m - stanga-dreapta Spațiu verde - Stanga - dreapta.

Alee pietonale dintre Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare si Universitatea Vasile Alecsandri. Alee pietonale de 3.80 m Spațiu verde variabil - stanga - dreapta Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga

Spațiu verde - Stanga

Aleea latura vestica de la Intrarea in parc dinspre Strada Măgură Casin pana la intersecția cu aleea paralela cu gardul Spitalului Județean si a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare:

Alee pietonale de 3.50 m

- Pista de biciclistie cu latimea de 2.00 m - stanga Spațiu verde - Stanga - Dreapta

Aleea legătură Bazin Innot - Scări Cascada

Spațiu verde median de 5.30 m Aleepîetonale de 1.8 m- stanga Alee pietonala 3.80 m - dreapta Pista de biciclistie cu latimea de 2,00 m - stanga Spațiu verde - Stanga - dreapta.

Pasajul pietonal Traseul pasarelei pietonale este amplasat pe Traseul Tineretului si Sportului începe in parcul Cancicov, traversează Calea Marasestî si mai departe traversează zona scărilor care asigura legătură intre Calea Marasestî si str. Pictor Teodor Aman. Proiectul cuprinde trei zone si anume: rampa de acces din / spre Parcul Cancicov, pasarela hobanata st rampa de acces din / spre str. Pictot Teodor Aman.

Rampa de acces - Parcul Cancicov are cca. 57.00m lungime, este susținuta de o partea si de alta de ziduri de sprijin din beton armat, fandate pe un radier continuu.

Rampa de acces - str. Pictor Teodor Aman are lungimea de cca. 220.00m si o forma rectangulara in plan. Elevația rampelor este alcatuita din beton armat in conlucrare cu elemente metalice. Fundarea se face direct prin intermediul unui radier cu o grosime de 2.00m. Pe zona rampei este prevăzută si un lift ce preia pietoni de la partea superiora a rampei si ii coboarea la nivelul terenului. La partea superioara este prevăzută o zona de access care nu interferează cu traficul pietonal de pe rampa.

Pasarela hobanata este alcatuita din trei deschideri si are lungimea totala de 170.32m.

Prima deschidere cu lungimea de 41.25m traversează aleea de acces in parcul Cancicov din Calea Marasestî, a doua deschidere cu lungimea de 85.80m traversează Calea Marasestî iar a treia descindere cu lungimea de 43.27m traversează scările care fac legătură intre Calea Marasestî si str. Pictor Teodor Aman.

Infrastructura pasarelei hobanate este alcatuita astfel: o culee masiva (bloc de ancoraj) amplasata la căpătui dinspre parc, pilonul 1 amplasat la intrarea în parc dinspre Calea Marasestî, pilonul 2 amplasat aproape de căpătui scărilor spre Calea Marasestî si pila cu elevație lamelara amplasata la baza scărilor spre str. Pictor Teodor Aman. Toate infrastructurile pasarelei pietonale sunt din beton armat si sunt fundate indirect prin intermediul pilotilor forați cu diametru mare de 1.20m si lungime de 20.00m. Pilonul 1 are inaltimea de 36.25m si este alcătuit din doi stâlpi fiecare avand cate 14 hobane plasate simetric de o parte si de alta a pilonului. Pilonul 2 are inaltimea de 37.05m si este alcătuit tot din doi stâlp cu o forma arhitecturala deosebita, avand cate 14 hobane pe fiecare stâlp.

Schema statica a pasarelei este: grinda continua cu trei deschideri (41.25+85.80+43.27). Suprastructura este alcatuita astfel: tablier metalic aflat in conlucrare cu placa din beton, susținut prin cabluri (hobane) ancorate in cei doi piloni de susținere. Inaltimea de construcție este de 0.50m.

Latimea asigurata pentru circulația pietonala este de 4.00m (cate 2.00m pentru fiecare sens de circulație — l.OOm zona pietonala + l.OOm pista biciclisti) la care se adauga lisele parapetului pietonal de cate 50cm pe flecare parte.

In deschiderea centrala, pe zona unde pasarela pietonala traversează Calea Marasestî, se va asigura un gabarit minim de 5.50m. Deasemenea, in prima deschidere trebuie asigurat un gabarit de trecere pentru utilajele care servesc la întreținerea parcului. Gabaritul pentru traficul pietonal pe pasarela, in dreptul hobanelor, este de minim 2.40m.

Rosturile de dilatatie se vor monta pe culeee si pe pila aflate la extremitățile pasarelei. Rezemarea structurii aflate pe traseul principal se face pe cele 4 infrastructurii prin intermediul a doua aparate de reazem din neopren armat pe flecare infrastructura.

Parapetul pietonal, dispus pe toata lungimea pasarelei pietonale si pe toata zona rampelor de acces, va avea o forma deosebita din punct de vedere arhitectural, in asa fel incat sa se încadreze în linia generala a pasarelei fara a afecta linia supla a acesteia si pastrand in același timp caracteristicile de siguranța solicitate de standardele in vigoare.

Pe deschiderea centrala, pe zona unde pasarela traversează Calea Marasestî, se vor monta panouri de protecție.

Pentru a se asigura circulația pietonilor si biciclistilor in condiții de siguranța, pe durata nopții, pasarela aflata pe traseul principal dar si rampele de acces vor fî iluminate.

f) Surse de finanțare:

- fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE- OVIDIU POPOVICI


1

J Gonzalo Grden, Hernia & Linares.. AlaitzS Velasco Lara & Diez .hie & ffojo, Marfa fzoal          and        Urban

Moblrty. Proceda • Social and Sebavicraf Sciences i6o țf; 576 -loiG/j.sbapra 2014 u 7.70

2

PMUD Municipiul Bacău