Hotărârea nr. 10/2019

Hotărârea nr. 10 din 31.01.2019 privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.


HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 31.01.2019

privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019

Consiliul 1 ocal al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 392/16.01.2019 a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 722/16.01.2019;

-Referatul nr. 738 din 16.01.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 739 din 16.01.2019; -Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 740 din 16.01.2019;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 41/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 42/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 43/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin.(l), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b” art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 14, art. 45 alin.(l) și ale art. 115 alin.(l) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2019 conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de a efectua acțiunile și lucrările de interes local în funcție de numărul de ore calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social;

 • (2) Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

 • (3) Acțiunile și lucrările de interes local se vor desfășura cu respectarea noianelor de securitate și igiena muncii, fără a depășii regimul normal de lucru de 8 ore pe zi.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcției Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

^SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLĂE-OVIDIU popovici

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU ~                                                              Anexa îa

CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                          Hotărârea ni*. 10 din 31.01.2019

PLANUL DE ACȚIUNI Șl DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE VENIT MINIM GARANTAT PENTRU ANUL 2019

Nr.

>    Luna

Activitate

Locul efectuării lucrării

1

; Ianuarie f

)

î

 • - îndepărtarea zăpezii șl a ghețiî de Ea rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheți de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare; încărcat, descărcatei distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

- aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău; -spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

2

( Februarie

 • - îndepărtarea zăpezii și a ghețji de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

~ servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

- aleile și trotuarele de pe raza municipiu iui Bacău; -spații și instituții rin subordin ea Consiliului Local Bacău;

3

Martie

L

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

~ operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servirii de curățenie curentă si generală;

 • - servirii de reparați si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

- aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

4

Aprilie

*

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toatetat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu fiori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațfilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

 • - parcuri și spa^ verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și Instituții din subordin ea Consiliului Local Bacău;

| ori este nevoie, cosit? greblat, reamenajat prinsupraînsămânțare sau

 • ■ completare cu arbori si arbuști);

i - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor

, lucrărilor manuale sau mecanice;

 • ■ - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de Igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

I -întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

| - salubrizarea municipiului;

‘ - colectat și transportat deșeuri stradale;

i - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

i - măturat manual trotuare; manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

! - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparați si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;____

  • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

  • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

  • - spații și instituții din subotdinea Consiliului Local Bacău;


 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori șî arbuști;

l - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

! - plantat arbori și arbuști;

| - plantat gard viu;

i - producere răsaduri de plante floricote anuale, bienale și perene;

 • • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte

i zone amenajate;

 • • - înființarea și întreținerea gazonului;

. - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, î cosit, tratamente fitosanitare etc.;

! - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ș ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau

< completare cu arbori si arbuști);

 • ■ - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor

: lucrărilor manuale sau mecanice;

i - execute rea programelor de regenerare și reactivare a materialului

 • • dendrologic existent în parcuri;

 • • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

: - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

j - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

; -salubrizarea municipiului;

i -colectatși transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare; manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

. - servicii de reparații si întreținere; __________ _______________ ____

- întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

6

Iunie

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

-toaletat arbori și arbuști;

-fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - piantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraîn sămânța re sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare șî reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

-salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;-servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău; -spații șî instituții din subodinea Consiliului Local Bacău;

7

Iulie

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

-plantatgard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - parcuri și spatii verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău; -spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

i i !

i

i

i

i

1 i

i ! î

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare șî reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațfile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene; -salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat; descărcat și dlstribuit;-servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

1

8 : August

i

i

1

i

1

!

i

!

s

î

!

J

t

!

i

I

1

i

!

î

|.....................................

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toafetat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

-plantatgard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricote anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și intreținerea gazonului;

 • - intreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu fiori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsâmânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

~ adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului,

~ colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă sl generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău; -spații și instituții din suboidinea Consiliului Local Bacău;

9 i Septembrie

- tăieri de regenerare a gardului viu;

- parcuri șl spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

i                 J - toaletat arbori și arbuști;

■                 ' - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști șl flori;

'                 • - plantat arbori și arbuști;

:                   plantat gard viu;

=                | - producere răsaduri de plante fioricole anuale, bienale și perene;

1               j - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte

zone amenajate;

f                 j - înființarea șl întreținerea gazonului;

|                i - intreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu Hori - prășit, plivit greblat,

;                 j cosit, tratamente fitosanitare ele.;

*                ; - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

!                ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau

î                ’ completare cu arbori si arbuști);

1                i - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor

'               * lucrărilor manuale sau mecanice;

1               j - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului

!                | dendrologtc existent în parcuri;

i                ■ - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

i                1 - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

1                j - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilo r arteziene;

î                : - salubrizarea municipiului;

j                i -colectat și transportat deșeuri stradale;

|                ■ - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

1                 - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat șl distribuit;

1                1 - servicii de curățenie curentă si generală;

1                 | - servicii de reparații si întreținere;

1               1 - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subodinea Consiliului Local Bacău;

io \ Octombrie | -tăieride regenerare a gardului viu;

i                 1 - toaletat arbori și arbuști;

i                 | - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

•                 i - plantat arbori și arbuști;

'                !-plantat gard viu;

|                i - producere răsaduri de plante fioricole anuale, trienale și perene;

î                | - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini șl alte

{zone amenajate;

:                 î - înființarea și întreținerea gazonului;

:                1 - intreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu fiori - prășit, plivit greblat,

î                 i cosit, tratamente fitosanitare ele.;

i                i - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

î               j ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau

i                j completare cu arbori si arbuști);

i                ; - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor

i               i lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău; -spațiiși Instituții dinsubordineaConsiliului Local Bacău;

i               1

|            ;

|            i

î             *

ț

î             *

1

1

I             <

!

1 :

I

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

-întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

- .   —j

I

|

1 i

11 î Noiembrie |

!

i

!

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău:

 • - spații și instituții din suboitiinea Consiliului Local Bacău;

1

1

12 I Decembrie

i

! 1

i                      *

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

| j


ÎNTOCMIT OFICIUL JURIDIC

RJUA^AXENTȘ,-


ZSECRETARU

NICOL


CONTRASEMNEAZĂ UNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICIDIRECTOR DJLS.,


CARMEN-MIH AELA DJACONU