Hotărârea nr. 1/2019

Hotărârea nr. 1 din 31.01.2019 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat.

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 31.01.2019

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Scrisoarea de Recomandare nr. 16907/ 16.01.2019 transmisă de către dl. Condrea Codrin, reprezentant al companiei Direct Sound Bacău prin care îl recomandă pe dl. Sorin Zlat pentru titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

  • - Referatul nr. 537/ 16.01.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 538/ 16.01.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 539/ 16.01.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

  • - Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Sorin Zlat.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


SECRETAR

NICOL


CONTRASEMNEAZĂ tarul MUNICIPIULUI BACĂU

COLAE-OVIDIU POPOVICI