Proces verbal din 31.08.2018

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 31 august 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65354 din 04.09.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 31.08.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, puteți lua loc.

Domnul Director Fantaza Ciprian Gabriel - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1696 din 25.08.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri locali, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan ( concediu de odihnă), domnul consilier Fechet Mircea (care a venit ulterior).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.08.2018.

Sunt discuții la procesul verbal?

Dacă nu, cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIEr—————

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.08.2018 a fost aprobat.

Domnul meu, ședința a început. Cine sunteți? Ședința a început lucrările, vă rog, totuși e o solemnitate, e o ședință de consiliu local, totuși. Mulțumesc frumos. Lăsați ce aveți de lăsat la noi și noi vom da la consilieri.

Dau cuvântul doamnei Președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință QOCODEI MTHAELA -bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru prezentarea listei de invitați și ordinii de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați invitați, stimați angajați ai aparatului propriu al Primarului și în subordinea consiliului local, voi da citire Dispoziției nr.1696 din 25.08.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru astăzi 31.08.2018 orele 09,00 la Centrul de Afaceri și Expoziții din municipiul Bacău.

 • 1.     Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău,

doamnei Florentina Neculau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.      Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim -Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică - 23 kg, marca Electrolux, model WSB 4250H -electric

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.     Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 9.      Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de 100,59 mp situat în imobilul PT nr. 22, din Bacău, str. Aeroportului

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 11.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 12.     Proiect de hotărâre privind trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, încheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/21.12.2010 de la S.C. VRANPREST S.R.L., la d-na Pogar Cecilia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.    Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 de la d-na Bortoș Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/ 2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Veronica Micle, str. Hoitului, Calea Republicii și Calea Moldovei Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 20.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.    Proiect de hotărâre pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.    Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Street Food Festival” în perioada 06 - 09 septembrie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.     Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA), în vederea realizării în comun a festivalului educațional ”Zilele Parcului Gherăiești” - Ediția a V-a, ce se va desfășura în perioada 08 - 09 septembrie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.    Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului "Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” în perioada 07 - 09 septembrie 2018, în cadrul evenimentului Zilele Bacăului

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei NICODIM DANIELA MARIA cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap. 1

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.    Proiect de hotărâre privind recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018

Inițiatori - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și DL. CONSILIER LOCAL STAN GABRIEL

 • 28.    Proiect de hotărâre privind recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 - 2018

Inițiator- DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 212/11.06.2018 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social „Hai in P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România,a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.     Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul Municipal Bacovia pe durata evenimentului ”Bacovia 70” ce se va desfășura în perioada 24.09 - 09.10.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/ 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarr publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare in grad si treapta profesionala

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 172/29.05.2017 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacau revizuite la nivelul anului 2016

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta “George Apostu”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire tronson suplimentar strada Teiului, municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39.     Proiect de hotărâre privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN TAMARA-ADRIANA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 41.    Diverse.

«Raport privind activitatea pentru primul semestru al anului 2018 a asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul DAS Bacău

42A PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

42. B Proiect de hotărâre pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42.C Proiect de hotărâre prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață totală de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

42D Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public "România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

42E Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Director Fantaza Ciprian Gabriel - dacă sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu, o supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

«B

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi,

întreb domnii consilieri dacă față de proiectele de hotărâre supuse dezbaterii astăzi, aflate pe ordinea de zi, există situații de conflict de interese sau de incompatibilitate. Și dacă da, să facă public acest aspect. Domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-la Punctul 21, referitor la Thermoenergy, sunt membru A.G.A. și nu particip la vot.

Domnul Director Fantaza Ciortan Gabriel-s-a notat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - la punctul 42C nu pot participa la vot întrucât sunt într-o situație de conflict de interese, am avut o relație contractuală cu societatea respectivă.

Domnul Director Fantaza Ciprian GabrieLam înțeles, domnul Miclăuș la 42C. Doamna președintă, vă rog.

Doamna Președinte de sedință-Ciocodei Mihaela -doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 31.08.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Florentina Neculau.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Florentina Neculau.

Cu o carieră didactică întinsă pe mai bine de patru decenii, din care aproape 30 de ani închinați exclusiv pregătirii a sute de elevi în spiritul excelenței educaționale, doamna profesor Florentina Neculau a creat o școală care astăzi i-ar putea purta, negreșit, numele: Școala de latină a Florentinei Neculau din cadrul Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”.

Elevii dânsei au cucerit, pe bună dreptate, lumea, punând - așa cum remarca la un moment dat presa - lauri pe fruntea Bacăului. O școală cu care comunitatea noastră se mândrește, fără îndoială.

Palmaresul elevilor pregătiți de doamna profesor vorbește de la sine și reconfirmă valoarea incontestabilă a dascălului. Școala de latină a Florentinei Neculau contabilizează 119 premii la Olimpiada națională de Limba latină (din care 26 premiul 1,19 premiul n, 14 premiul M, 48 de mențiuni și 13 premii speciale), precum și 48 de premii la Concursul național „Ovidianum Ponticum”, organizat și finanțat de Ministerul Educației Naționale (din care 13 premiul I, 5 premiul n, 6 premiul m, 14 mențiuni, respectiv 10 premii speciale).

Elevii pregătiți de dânsa au avut numeroase participări la olimpiadele internaționale de limba latină: în intervalul 1994 - 2017, aceștia au obținut premiul I - Certamen Horatianum (Venosa), premiul II - Certamen Ovidianum Sulmonense, două premii m - Certamen Ovidianum Sulmonense și Certamen Ciceronianum Arpinas, respectiv trei mențiuni - Certamen Horatianum (Venosa) și premiul pentru cea mai bună traducere Giuseppe di Tomaso.

Palmaresul impresionant înregistrat de elevi ar fi incomplet fără menționarea celor 34 de participări la olimpiadele internaționale de limba latină, în perioada 1994 - 2017, doamna profesoară Florentina Neculau făcând parte din delegațiile oficiale ale loturilor olimpice ale României (2011 - 2017).

Rezultatele de excepție nu puteau fi atinse fără o muncă pe măsură, așa cum chiar doamna profesoară recunoștea într-un interviu public în presa locală cu ani în urmă. „Pentru a deveni competitiv trebuie sa muncești, orice s-ar spune, eu socotesc ca munca este condiția primordiala pentru reușita. Cat ai fi de talentat, de dotat de la natura, daca nu investești foarte mult efort, nu vei putea reuși.”, afirma domnia sa.

Devenită un veritabil brand educațional al municipiului Bacău, și nu numai, doamna profesoară Florentina Neculau merită recunoașterea deplină a comunității, materializată astăzi, stimate doamne și domni consilieri locali, prin distincția pe care o veți aproba, respectiv cea de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău.

Consider că pentru fiecare dintre noi doamna profesoară poate reprezenta un exemplu și fără îndoială activitatea prodigioasă și cariera pe care dumneaei a avut-o, reprezintă pentru noi toți un motiv de bucurie în momentul în care vom putea prezenta în panoplia de cetățeni de onoare ai municipiului Bacău numele doamnei profesor.

Având în vedere cele menționate și documentația existentă la mapă, doamnelor și domnilor consilieri locali, rog să aprobați propunerea mea de acordare a titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău doamnei profesor Florentina Neculau. Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - invit pe domnul Fantaza Ciprian Gabriel să prezinte avizul de legalitate și raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-există aviz de legalitate, raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-discutii asupra proiectului dacă sunt?

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Florentina Neculau

Inițiator - DL.COSMIN NECULA- PRIMAR MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-16

2. Numărul consilierilor care au votat-16

Nr. crt.

PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

WLE

1.

Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” Doamnei Florentina Neculau.

S-a adoptat

16

0

0

2.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S-a adoptat

16

0

0

3.

Art 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

S-a adoptat

16

0

0

4.

Art. 4. Prin arii a Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

16

0

0

Domnul Director Fantaza Cîprian-Gabriel- proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin Necula-înmânează cheia orașului și diploma de Cetățean de onoare al Municipiului Bacău doamnei Profesor Florentina Neculau.

înainte să vă înmânez și buchetul de flori vă rog să ne spuneți câteva cuvinte.

Aplauze.

Doamna Profesor Florentina Neculau-doamnelor și domnilor, domnule primar, trăiesc astăzi alături de dumneavoastră un moment cu totul special. Mi s-a conferit titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Bacău pentru întreaga carieră didactică și pentru rezultatele obținute de-a lungul acesteia.

Pentru cariera mea didactică și pentru rezultatele obținute la concursurile naționale și internaționale pentru limba latină aș vrea să mulțumesc întâi elevilor mei. Fără motivația acestora de a studia limba latină, cultura și civilizația greco-romană, temelia și baza civilizației actuale europene, făcută din pasiune, de ambiție, de tenacitate și mai ales de multă muncă, foarte multă muncă, interesul meu pentru orice altceva ar fi rămas fără finalitate.

Este momentul să mulțumesc acum profesorilor mei de la Universitatea din București, la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, erudiți, intelectuali rafinați, veritabile modele care m-au îndrumat, m-au format și mi-au confirmat că alegerile mele au fost înțelepte și au fost rodnice pentru mine și pentru comunitate.

Vreau, de asemenea, să mulțumesc acelor oameni care iubesc limba latină și care cu fervoare, cu energie și cu stoicism au făcut tot ce le-a stat în putință și continuă s-o facă pentru ca această disciplină să rămână în sistemul de învățământ românesc, conștienți fiind aceștia de importanța limbii latine pentru cultura și spiritualitatea românească. Vreau de asemenea să mulțumesc celor care s-au gândit să-mi acorde acest onorant titlu și subliniez că de fapt, prin mine, acesta este acordat implicit școlii mele, Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu Bacău și colegilor mei ca grup profesional.

Noi, profesorii, reprezentăm o categorie importantă, pentru că în ceea ce ne privește, indiferent unde ne desfășurăm activitatea, în mediul urban, în mediul rural, fie că avem sau nu posibilitatea de a obține, prin elevii noștri, rezultate de răsunet să le zic așa, suntem totuși importanți, cu noi, vreau eu să zic și să cred, începe totul pentru un copil. Multe destine au la bază influența unui anumit profesor. Suntem așa niște călăuze pe drumuri, adesea călăuze anonime, pe drumuri care necesită foarte multă probitate profesională, dăruire, implicare și chiar sacrificiu.

Latinii spuneau „homo doctus in se semper divitias habet” , „un om învățat are întotdeauna cu sine toate bogățiile”.

Doamnelor și domnilor, domnule primar, prin mine acest onorant titlu se acordă în semn de prețuire și recunoaștere tuturor profesorilor și cadrelor didactice.

Vă mulțumesc foarte mult.

Aplauze.

2,Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc, doamnă președintă de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, prin prezentul proiect de hotărâre este vorba de posibilitățile conferite de lege privind stabilirea modalităților de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Bacău.

Vreau să fiu foarte clar pentru a elimina orice fel de dubii și orice fel de considerent care poate amesteca într-un fel sau altul zona politică când aici discutăm doar de administrație.

Aici, prin prezentul proiect de hotărâre, practic aprobăm un studiu, un document realizat de către compartimentele de specialitate ale municipalității care în conformitate cu Legea 51 privind serviciile comunitare de utilități publice, dau posibilitatea scoaterii la licitație acestor tipuri de servicii către mediul privat, mediu probabil mai competitiv decât mediul de stat cu care lucrăm în momentul de față.

Ca să vă dau un exemplu concret, discutăm de servicii de salubrizare. în momentul de față sunt sute de angajați ai municipalității Bacău al căror unic rol în această ecuație a municipalității este să dea cu mătura. Din păcate nu o fac bine, nu o fac așa cum trebuie, dar sunt angajați ai statului și beneficiază de toate condițiile și protecția oferită de către lege pentru acest tip de angajați. Eu consider, având în vedere experiența pe care o împărtășește Oradea, pe care o împărtășește Clujul că aceste servicii de salubritate, efectiv măturatul public, poate fi transmis mediului privat către o societate care poate câștiga o licitație în momentul în care-1 vom scoate la licitație, licitație ce va fi organizată în condițiile legii, pe baza unui Caiet de Sarcini elaborat cu o firmă de consultanță specializată, firmă care în condițiile Legii 51 și pe baza autorizațiilor obținute de A.N.R.S.C. , Agenția Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare, să poată să presteze acest tip de activități de măturat, de curățat domeniul public.

Avem, având în vedere experiența Clujului, experiența Aradului, experiența celor de la Oradea care au considerat și se pare că și funcționează extemalizarea către mediul privat acestui tip de activități, consider oportun ca și noi să luăm în calcul aceste lucruri. Pentru a nu face nici un fel de..., vreau să ne înțelegem foarte clar. Simt o serie de activități reglementate de Legea 51 așa cum sunt prezentate și aici, că discutăm de D.D.D.-dezinsecție, dezinfecție și deratizare, că discutăm de serviciile de măturat public, acele servicii de salubritate, spălatul, stropitul străzilor, absolut aceste categorii, dezinsecția făcută de către, prin sisteme avio, nu sunt activități care să fie date, sau concesionate, sau efectuate de către Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău, deoarece dumnealor lucrează pe dispozițiile Legii stabilite și pe coordonatele stabilite de Ordonanța 71, iar cele două legi prezintă ca exclusivitate apartenența într-un fel sau altul. Deci în momentul în care faci drumuri publice, nu poți să faci și curățenie, în momentul îh care faci salubritate, nu poți să faci și reparații.

Această propunere pe care v-o fac este fundamentată de către colegii din municipalitate și dă posibilitatea scoaterii la licitație a acestor tipuri de servicii pe care mediul privat, sunt convins că le poate face mult mai bine.

Un alt avantaj, dar pe care îl vom discuta pe larg la momentul în care vom scoate la licitație sau mai exact veți decide scoaterea la licitație în urma aprobării făcute de către dumneavoastră a unui Caiet de Sarcini, scoaterea la licitație a Serviciului de Salubritate, totalitatea angajaților de acolo, mă refer la serviciile de salubritate, vor deveni posturi vacante ce vor fi repartizate în aparatul de lucru al municipiului Bacău. Consider că este mult mai important să ai ingineri, economiști, juriști, în aparatul de specialitate al municipiului Bacău decât să ai angajați fără studii superioare și mai exact fără nici o calificare, care din păcate, de cele mai multe ori nu performează. Nu vreau să dau nici statistici, nici nu vreau să zic mai mult, nu vreau să spun care simt datele statistice efectuate, concretizate în urma controalelor repetate pe care le avem, acolo este o fluctuație foarte mare de posturi, de personal, nivelul de calificare de acolo nu există și eu cred că ar fi bine să alegem o soluție a mediului privat.

Un alt argument pentru care vin în fața dumneavoastră și vă propun acest lucru este următorul. în conformitate cu dispozițiile legale, cu regulamentele A.N.F.P.-ului și cu recomandările obligatorii făcute de către Instituția Prefectului din Județul Bacău, organigrama municipalității este bomată la 690 de oameni, 698 dacă nu mă înșel. Deci, oricât am vrea să ajungem la etapa în care se afla Dumitru Sechelariu cu o mie de măturători, Romeo Stavarache, șapte sute și de măturători și noi optzeci și nouă de măturători, oricât ne-am dori acest lucru, din păcate nu putem să facem, pentru că suntem ținuți de această organigramă, iar în conformitate cu înțelegerea asupra legislației și cu legislația în vigoare, se pare, acești măturători trebuie să fie în aparatul propriu, considerați în aparatul propriu al Primarului municipiului Bacău, indiferent că se face un serviciu de salubritate și iluminat special, indiferent că îi amenajăm într-un fel sau altul, ei vor fi considerați tot în cadrul organigramei Primăriei Municipiului Bacău și niciodată nu le vom putea crește numărul, pentru că dacă vom crește numărul de măturători, automat trebuie să scădem numărul de ingineri, sau economiști, sau juriști.

Astea sunt realitățile pe care le avem, asta este propunerea pe care v-o fac dumneavoastră, nu reprezintă o noutate în administrația publică românească, repet, este un model pe care l-am luat din Cluj, Oradea, Arad.

Este o propunere pe baza căreia vor urma o serie de documentații și repet, nu imediat, scoaterea la licitație și ulterior scoaterea la licitație în baza hotărârii dumneavoastră a acestor tipuri de servicii pe care municipalitatea poate să le plătească către mediul privat.

Aceasta este propunerea mea făcută către dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - invit pe domnul Fantaza Ciprian Gabriel să prezinte avizul de legalitate și raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-există aviz de legalitate, raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-discutii asupra proiectului?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-eu. doamna președinte de ședință. Eu vreau să mă înscriu la cuvânt. Permiteți, da?

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-da. domnule consilier.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, aș dori să-i adresez o serie de întrebări, pentru a ne clarifica, domnul Cosmin Necula, cu referire la inițierea acestui proiect.

Domnule Cosmin Necula, am înțeles că cei optzeci și ceva de oameni, nu de măturători, cum i-ați descris ...Cât? Optzeci și opt, ca să fim mai exacți, în situația ipotetică în care se va delega gestiunea și prin licitație publică se va atribui unui operator sau mai multor operatori, vom vedea pe parcursul acestor clarificări, acești salariați ai Primăriei ce facem cu ei, că eu, sincer, nu prea am înțeles, îi ducem la alte compartimente sau îi dăm afară?

Eu aștept un răspuns din partea dumneavoastră, ca să fim operativi.

Domnule Cosmin Necula, dacă o luăm, vedeți, aveți o problemă cu comunicarea.

Deci veniți în fața, numai un pic, deci veniți în fața consiliului local, dar refuzați dialogul.

Eu acum ce să fac, să vorbesc cu peretele? Eu v-am spus că din punctul meu de vedere, noi n-avem primar. Dar dumneavoastră, dacă refuzați dialogul, nu vă mai adresez întrebări. Dar vă spun sincer, în calitate de inițiator al acestui proiect, măcar de formă și față de invitații din sală și față de noi toți de aici, ar trebui măcar să mimați un dialog. Pentru că asta faceți.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, îmi permiteți să vă răspund? Domnul Consilier Miclăus Daniel-da. V-am adresat o întrebare.

Domnul Primar Cosmin Necula-si eu am răspuns.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -dacă vreți să răspundeți, bine, dacă nu, nu, eu îmi fac datoria. Sincer să vă spun, pot să stau și liniștit în scaun și să asist cum dumneavoastră perorați toată ziua, dar să votez în consecință.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, v-ați făcut numărul, da?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-da. nu-i vorba de asta. Nu-i vorba de număr, e vorba de inițierea unui dialog și v-am adresat o întrebare, civilizat, punctual...

Domnul Primar Cosmin Necula-eu v-am răspuns foarte civilizat.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-astept un răspuns.

Domnul Primar Cosmin Necula-am răspuns că vă voi răspunde la final. Nu sunt la interogatoriu, să vă răspund punctual.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-bun. domnule primar.

Domnule Cosmin Necula, nu vă spun domnule primar, că nu consider că avem primar, dar în fine...

Domnul Primar Cosmin Necula-am văzut că nu-mi spuneți, dar să știți că-s prea puțin deranjat de ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-domnule Cosmin Necula, deci prima întrebare ar fi asta cu salariații, vrem să ne spuneți punctual ce facem cu ei, da? îi detașați, îi transferați, îi duceți la alte servicii, îi dați afară? Nu știu, vom vedea. Aștept curios răspunsul dumneavoastră.

Cu referire la termenul de 5 ani, vă rog să ne precizați cum ați ajuns la, pentru că se vorbește aici de o perioadă de 5 ani în care să atribuiți aceste servicii prin concesiune, vă rog să ne explicați cum ați ajuns la acest termen de 5 ani și după ce veți da aceste răspunsuri îmi voi permite, cu acordul doamnei președinte, să vin, în funcție de răspunsul dumneavoastră, am să revin cu alte chestiuni.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule. eu am să mă adresez conform funcției pe care cetățenii municipiului Bacău....

Domnul Consilier Miclâus Daniel-puteti să-mi spune și pe nume, că Daniel Miclăuș mă numesc, nu.....

Domnul Primar Cosmin Necula-funcția pe care o aveți dumneavoastră e conferită de cetățenii municipiului Bacău și respect această decizie, fapt pentru care o să mă adresez respectuos dumneavoastră cu titulatura de consilier, pe care vremelnic o purtați, așa cum și eu vremelnic port titulatura de primar.

Dar în primul rând, în relațiile pe care le avem în această sală, cetățenii municipiului Bacău ne-au trimis să facem treabă, dar să avem și bun simț și respect.

Bun, eu vă reiterez ceea ce v-am propus inițial, e o propunere dacă putem să ne înțelegem.

 • 1.Puteam să vă răspund la absolut toate întrebările încă din etapa în care vă aflați în ședințele de comisie. Și pentru invitații și cetățenii municipiului Bacău, vreau să fac următoarea precizare, poate se trece un pic prea ușor. înainte de ședința de plen, există ședințe de comisii în care se pun întrebări. Nu au fost adresate acele întrebări către mine. Dar nu-i asta o problemă.

Vă repet, vă voi răspunde la fiecare întrebare, domnule consilier, mi le notez pe absolut toate, dar nu suntem nici la interogatoriu, nici la examen și nici la anchetă, dumneavoastră îmi adresați întrebările așa cum funcționează și pe legi...

Domnul Consilier Miclâus Daniel-si până acum dădeați răspunsul.

Domnul Primar Cosmin Necula-si eu o să vă dau răspunsul când finalizați lista dumneavoastră de întrebări.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-eu v-am pus întrebările, e așa greu...

Domnul Primar Cosmin Necula-o să înțeleg că nu mai aveți altele.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-deocamdată atât. Este dreptul nostru să adresăm interpelări. Le-am adresat în ședință publică. Acesta este rolul ședințelor publice. Acesta este formatul ședinței, de discuții. Nu chemăm oamenii aici ca să ne facem...

Domnul Primar Cosmin Necula -domnule consilier,_nu am chemat pe nimeni aici, sunt invitații consiliului local și ai primarului.

Domnul Consilier Miclâus Daniel- acesta e rolul ședințelor. Sunt două întrebări formulate foarte clar, succint și aștept un răspuns.

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti să nu ne placă doar așa să ne auzim la microfon. Știu că ați descoperit...

Domnul Consilier Miclăus Daniel- știu că vorbiți în numele dumneavoastră, dar aștept totuși răspunsul.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-da. aștept un răspuns.

Domnul Primar Cosmin Necula-să știți că eu vorbesc în microfoane de vreo 10 ani, pentru dumneavoastră e o noutate și vă înțeleg plăcerea.

Deci

l.Salariații. Dacă discutăm de acești salariați, vreau să luați în calcul faptul că ne referim exclusiv la acei fără calificare. Aici sunt, în urma caietelor de sarcini, care vor fi elaborate, domnule consilier, două căi, recomandarea, dacă legea ne permite către societatea care va câștiga în urma licitației acel concurs, acea licitație, acea competiție, acea procedură competitivă, preluarea integrală a acestora.

 • 2. Eu sunt convins că oricare firmă din ziua de astăzi are tot interesul să preia orice fel de muncitor necalificat în contextul în care este un deficit enorm de forță de muncă, mai ales necalificată.

 • 3. Mă bucură îngrijorarea dumneavoastră și latura socială pe care o aveți, social-democrată aș putea spune, să știți că nu este interesul municipalității să dea oamenii afară. Interesul municipalității este să devină eficientă, firma care să preia, în urma procedurii competitive acești angajați, respectiv angajații pe care-i avem în momentul de față, iar posturile care rămân vacante în urma plecării acestora către firma specializată o să fie transformate tot în angajați pentru municipalitate, dar evident în urma hotărârii pe care dumneavoastră, consiliul local, o veți da. Intenția mea este probată și de faptul că în momentul în care v-am prezentat acum un an, un an jumătate, șase luni, v-am prezentat propunerile de delegare către societatea de servicii publice a acelor activități, în momentul în care această societate nu era încă ultra-specializată pe un anumit domeniu, era inclusiv, domnule consilier, cu preluarea angajaților pe care-i avea municipalitatea în structurile societății de servicii publice. Deci, prima grijă pe care o avem este, evident, față de ei. Deci asta este cu privire la salariați și cred că am fost foarte clar.

Cum s-a ajuns la termenul de 5 ani, s-a ajuns pe lege, domnule consilier. Dacă legea scrie așa, dă posibilitatea la 5 ani, am încercat să vedem această variantă. Asta nu înseamnă că nu poate fi modificat. Dar mai mult decât atât, eu propun termenul acesta de 5 ani pentru a fi indubitabil, a nu fi luat în calcul vreo componentă de natură electorală, unu.

2.Eu zic că un termen de 5 ani este suficient pentru a-ți da seama dacă această activitate funcționează bine cu mediul privat, sau nu funcționează bine cu mediul privat și după aceea viitorul consiliu local să ia decizia, dacă va continua în această formă extemalizată sau va considera că trebuie să folosească sau să-și creeze propria societate care să creeze aceste servicii. V-am răspuns punctual la cele două întrebări. Domnul Consilier Miclăus Daniel-ok. vizavi de primul răspuns am înțeles, eventualul operator care va câștiga licitația publică, în eventualitatea în care acest proiect de hotărâre va trece, va prelua salariații, dar nu se știe sigur dacă-i va prelua, pentru că nu putem obliga un om...

Domnul Primar Cosmin Necula-se poate pune în Caietul de Sarcini.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-asta-i...

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă legea ne permite.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-ati văzut? Deci în Caietul de sarcini, dumneavoastră garantați că veți trece această chestiune.

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă legea ne permite.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-bun. eu zic că se poate găsi un cadru legal favorabil.

în ceea ce privește termenul de 5 ani, domnule Cosmin Necula, la fila 11 din documentație și aici mă refer la primul set, primul volum să zic așa, transmis nouă, avem așa, îh Studiul de oportunitate efectuat, am să vă citez: „durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată, pentru contractele de delegare a gestiunii a cărei durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr.98 din 2016 privind achizițiile publice și ale altor legi”. Atenție, a căror durată este mai mare de 5 ani.

Domnul Director Fantaza Cîprian-Gabriel-păi tocmai asta a spus studiul, domnule Miclăuș, dacă o punem mai mare de 5 ani, nu mai mergem pe Legea 51.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-domnul Fantaza, numai un pic...

Domnul Director Fantaza Cîprian-Gabriel-noi mergem pe Legea 51.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna președinte, vă rog spuneți-i domnului Fantaza să nu mă întrerupă.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-nu asta, sunt discuții juridice aici, deci nu are legătură cu politica...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-discutam cu juristul din fruntea municipiului, domnul Cosmin Necula, această chestiune, da?

Deci, numai un pic, păi analiză de text. Este în studiu, că asta aprobăm, studiul. Numai un pic, aprobăm studiul.

Domnule Cosmin Necula, aprobăm studiul de oportunitate. Fac o paranteză. Nu-mi luați în nume de rău interpretările. Nu plecați aprioric de la condiția că eu am venit aici chitit ca să vă reproșez...

Nu, nu, două secunde. Ce facem cu acești 5 ani? Și atunci am eu o rezolvare simplă. Pentru că dumneavoastră, prin acest proiect, practic recunoașteți că aveți o problemă mare după doi ani de mandat, că nu ați fost în stare, ca să vorbesc pe românește, nu ați fost în stare să coordonați acești oameni și ca de obicei, din lașitate, din punctul meu de vedere, dați vina întotdeauna pe angajați. Deci, dumneavoastră în calitate de manager, în primul rând aveți o responsabilitate față de proprii salariați și față de noi ca și cetățeni, pentru că în definitiv noi suntem beneficiarii actului managerial al dumneavoastră.

Dumneavoastră, deja de la capul locului, din capul locului, ca să mă exprim așa, ați început să dați vina pe altul decât pe dumneavoastră adică pe acești angajați ai primăriei, care buni, răi cum sunt, pot fi puși la treabă și acesta este atributul exclusiv al dumneavoastră. Și ați făcut referire la antecesorii dumneavoastră și indiferent, indiferent de numărul salariaților, totuși ei au fost și au dat mai mult randament pe perioada antecesorilor dumneavoastră. Și atunci în mod evident aveți o problemă și de asta ați venit în fața și nu trebuie să ne ascundem. Da, avem o problemă în Bacău, este de notorietate, am ajuns de la lună la lună, de la an Ia an și în special în mandatul dumneavoastră, am ajuns să constatăm cu toții că trăim într-un oraș degradat, care se degradează pe zi ce trece. Numai un pic. Domnul Cosmin Necula...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule consilier....

Domnul Consilier Miclăus Daniel-asta voiam să vă spun. Doamna președinte de ședință a intervenit...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnnl consilier, nu, e suficient cât ați discutat.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-a venit colegul...păi stați un pic, am un amendament de făcut.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule Miclăuș... Domnul Consilier Miclăus Daniel-asta era ideea.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-e suficient cât ați discutat.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-numai un pic, că am un amendament de făcut. Și atunci ca să trecem en passant peste aceste chestiuni, să punctez chestiunea cu termenul de 5 ani, noi, opoziția, avem o soluție.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-si în consultare, numai un pic și în consultare și cu colegul meu consilierul independent Cristian Ghingheș, propunem un amendament, dar este normal pentru că opoziția și așa rarefiată cum este, că ați avut grijă să mai eliminați vreo câțiva consilieri...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-numai puțin, îmi permiteți, îmi permiteți să formulez în calitate de consilier local al municipiului Bacău....

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-vă rog, spuneți amendamentul. Domnul Consilier Miclăus Daniel-amendamentul?

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-vă rog, spuneți amendamentul. Domnul Consilier Miclăus Daniel-păi da, că vă aduc la cunoștință că președintele de ședință conduce ședința, nu domnul Cosmin Necula.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-dar vă rog, spuneți amendamentul.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-si atunci avem, două secunde, nu mă grăbiți, pe domnul Cosmin Necula nu l-ați grăbit.

Da, da, da imediat.

Și atunci ne uităm la proiect și vedem așa, la articolul 2 ca să nu mai existe nici un dubiu, pentru că vă spun sincer, domnule Cosmin Necula, nu mai am încredere în dumneavoastră. Ați promis că faceți plângere penală față de C.R.A.B...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-parcă aveați de făcut un amendament, nu afirmații.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-deci. din punctul meu de vedere, nu aveți nici un fel de credibilitate, cel puțin față de mine.

Doamna Consilier Breahnă-Pravât Ionela-Cristina -acesta este amendamentul?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-articolul doi, alineatul 1 se spune așa „se aprobă gestiunea delegată, nu avem treabă. La alineatul 2, de la articolul 2 atenție, activitățile din sfera serviciilor de salubritate ce urmează a fi delegate în baza prezentei hotărâri, și acum urmează amendamentul, așa , virgula, „ în condițiile legii și prin licitație publică sunt” și sunt enumerate. Ca să le inserăm în hotărârea de consiliu local. Atenție, amendament formulat în comun de consilierii locali liberali și de consilierul independent Cristian Ghingheș care mă poate, care poate confirma. Deci este o sintagmă foarte simplă, care ne pune la adăpost de...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-bine. dar au trecut si două minute și dumneavoastră...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-....de o surpriză din partea dumneavoastră, ca să zic așa. Deci este foarte simplu, în condițiile legii, prin licitație publică. Acesta este amendamentul propus de noi și vă rog să-l supuneți la vot.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-o secundă, pentru ...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-nu am nevoie, pentru că știu că o să-mi spuneți că sunt prevăzute în...

Acesta este amendamentul meu.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel- procedura de licitație publică este una dintre procedurile prevăzute de lege de achiziție publică.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-numai un pic, amendamentul acesta....

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel- licitația publică se face....

Domnul Consilier Miclăus Daniel-amendamentul acesta este. Nu supunem.... Doamna președinte...

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel- domnule consilier, eu vă atrag atenția

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna președinte, vă rog supuneți la vot amendamentul așa cum l-am formulat.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte de ședință, dar chiar suntem în noaptea minții? Domnul președinte de ședință e șeful la consilieri, sau ce reprezintă dumnealui? Eu știu că este doar un consilier local...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-vă spun ce reprezintă. Sunt liderul consilierilor liberali...

Domnul Primar Cosmin Necula-vă felicit.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-vorbesc în numele lor...

Domnul Primar Cosmin Necula-vă felicit. Dar nu vorbiți peste toți.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-domnul consilier Ghingheș poate să confirme această chestiune.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar puteți să aveți și bun simț să lăsați și pe alții să vorbească.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul Miclăuș...

Domnul Primar Cosmin Necula-eu. doamna președinte de ședință, insist să-i dați posibilitatea domnului Director al Direcției Juridice, care a contrasemnat de legalitate aceste documente, să dea către consiliu, către plenul consiliului local, nu către unul. Aici consiliul local e un organism colectiv și toată lumea trebuie să fie bine informată. Nu-i doar unul care-i lider, sau se autointitulează sau nu-i. Vă rog să-i dați posibilitatea să vorbească.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna președinte de ședință, vă rog să-l opriți pe domnul Cosmin Necula, suntem în consiliul local aici, nu suntem în biroul Primarului Cosmin Necula.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule Miclăuș....

Dăm cuvântul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-vă rog să supuneți la vot amendamentul nostru. Cristian Ghingheș poate să confirme dacă este de acord cu acest amendament al opoziției. Vă rog să-l supuneți la vot, în condițiile legii prin licitație publică. Și am încheiat discuția. Vă spun sincer că nu mai am ce discuta.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel- trebuie să aduc la cunoștința consilierilor locali, autorității publice deliberative locale, că licitația publică este o procedură prevăzută de legislația specială. Licitația publică, dacă vorbim tehnic, nu în limbaj liber, este o procedură care se aplică după anumite etape, după anumite și are în vedere și o anumită valoare. Haideți să formulăm amendamentul „în condițiile legii cu aplicarea procedurilor de achiziție publică,,, ca să fim lămuriți.

Doamna Cristina Buzdugan, dacă mă puteți ajuta, cumva?

Doamna Director Buzdugan Cristina-din punctul meu de vedere este pertinent, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel“în conformitate cu legislația privind achizițiile publice. Ca să, că licitația publică e o procedură din cadrul celorlalte proceduri.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-două secunde,dar legislația privind achizițiile publice prevede și alte proceduri deci...

Se poate face și prin atribuire directă.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-nu există așa ceva. Aici nu se poate face prin atribuire directă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok. noi vrem să ne asigurăm că veți face licitație și că nu veți pune în brațe acest serviciu.

Domnul Chindrus Romică-îi vorba de prag, pragul nu dă voie.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-e vorba de proceduri, că altfel nu se poate face, competitive. Ne-am lămurit, da?

Domnule Miclăuș, mai faceți amendamentul?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci amendamentul rămâne cum l-am stabilit inițial, în condițiile legii, prin licitație publică. Dacă licitația publică este una dintre procedurile prevăzute și credeți-mă că știu foarte bine, prevăzute de legea achizițiilor publice, două secunde, este o modalitate, o procedură.

Domnul Cosmin Necula a făcut referire la licitație, n-a făcut referire la altceva și atunci, da, grupul consilierilor locali liberali va vota acest proiect în condițiile în care ne veți asigura că, pentru că eu nu mai am încredere în acest om, pentru că ne-a mințit de atâtea ori și-mi asum ceea ce spun, dacă în expresiss verbis în conținutul hotărârii de consiliu local se va preciza „în condițiile legii prin licitație publică,, ca să fim siguri că aceste operațiuni scoase la licitație care vor fi delegate, vor fi atribuite transparent către operatori privați.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule Miclăuș...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna....

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule Miclăuș...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte de ședință, dacă îmi permiteți. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-e o chestie de bun simț, nu negociem aici decât că este o rugăminte a mea...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte de ședință.....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-, ...fată de dumneavoastră și este în interesul lor și al dumneavoastră care ați inițiat proiectul și a noastră, atunci înseamnă că aveți ceva de ascuns. Este simplu.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte de ședință, îmi permiteți? Domnul Consilier Miclăuș Daniel-este simplu.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-oricum o hotărâre de consiliu local trebuie să respecte legislația. De asta v-am spus cu acel termen de 5 ani, pentru că vă spun eu, ați pus acest termen de 5 ani, ca să nu intrați sub incidența legilor achizițiilor publice. Asta era ideea.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule consilier Miclăuș... Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pot să merg mai departe și să propun 6 ani, de exemplu și atunci rezolvăm problema.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule consilier Miclăuș... Domnul Consilier Miclăuș Daniel-haideti că nu suntem...

Domnul Primar Cosmin Necula-numai o secundă, doamna președinte...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră votați cum considerați...

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă-mi permiteți, doamna președinte de ședință să vorbesc.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul domnului primar. Domnul Primar Cosmin Necula-deci. pentru a fi foarte clar înțeles de toată lumea, tot auditorul care este prezent în această sală. Procedurile competitive specificate de lege nu-ți dau ție posibilitatea, oricât ai fi de nebun sau de aplecat cu pata și căciula politică în ochi,să le încâlci și să dai lui acela, să dai lui celălalt. Trebuie să mistifici rău tot ce înseamnă componentă legislativă ca să spui că aceste proceduri reglementate de Legea achizițiilor publice nu-s suficiente.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dacă vrem, domnule Cosmin Necula.

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă vrem, dacă vrem...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-vă supără legea, în condițiile legii...

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă vrem să facem ceva normal, scriem foarte clar în condițiile legii, condițiile legii privind achizițiile publice. Achizițiile publice se fac într-un anumit regim.

Pe de alta parte, eu discut de lege aici. Eu nu am să fiu de acord sub nici o formă, eu n-am să fiu de acord sub nici o formă cu prelungiri de astea 5 ani, dar nu hai 7, dar hai 10. Nu mai suntem în consiliul local în anul 2013, pe 29 decembrie când consiliul local liberal de atunci cu primarul liberal, dădeau lui Șosu pentru încă 20 de ani sau 200 de ani, că nu suntem la negociere publică aici, sub nici o formă, aici suntem să stabilim un termen de 5 ani. Eu îl consider suficient 5 ani de zile că să vezi cum se prestează activitatea.

Reiterez, vreau să îl scot la licitație, de ce, sau la procedura competitivă, repet procedură competitivă, pentru că nu avem suficienți măturători și nu pot să fac, să transform toți ingineri în măturători. Asta este realitatea. De aici încolo can-can politic, circ ieftin.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-nu-i nici un can-can politic, domnule Cosmin Necula. Vă supără o sintagmă, în condițiile legii, prin licitație publică deschisă, dacă vreți.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-supunem la vot amendamentul domnului consilier.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-este un amendament, dumneavoastră faceți ce doriți. Noi, pentru cetățeni așa considerăm.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-supunem la vot amendamentul domnului consilier Miclăuș.

Cine este pentru?

Se votează și din sală văd...

Cu 4 voturi pentru, din 17.

Cine este împotrivă?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-rog să consemnați că colegul meu Ilie Bîtzu nu a votat acest amendament. Vreau să fie consemnat și în procesul verbal.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mitiaela^domnnl consilier Miclăuș, dar dumneavoastră....

Domnul Consilier Miclăus Daniel-acest parteneriat al U.S.L.-ului la Bacău nu va mai continua. Deci Ilie Bîrzu dacă vrea să mai continue să voteze cu P.S.D.-ul poate să treacă la P.S.D.

Deci, de azi înainte domnule Ilie Bîrzu puteți trece la P.S.D. să vă oficializați relația. Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-se va consemna în procesul verbal toată modalitatea de vot. Vă asigur.

Domnul Primar Cosmin Necula-da. chiar vă rog doamnelor, chiar vă rog să consemnați absolut tot. Dar absolut tot. Dar chiar vă rog.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-e momentul să facem curățenie în oraș.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-împotrivă?

Abțineri? Numărați-le. 13 abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘÎ PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILEE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

4

-

13

Cu 4 voturi pentru și 13 abțineri amendamentul nu a trecut.

Domnul consilier Bîrzu Die-as vrea să fac amendamentul pe care l-a propus doamna Director Buzdugan. Am încredere că ceea ce a propus doamna Director Buzdugan, formulate dumneavoastră și vreau să vă propun acest amendament.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-are un amendament domnul Viceprimar. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-doamna președinte de ședință.....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos-domnul Bîrzu, haideți că formulez un amendament, nu are voie doamna Buzdugan să formuleze un amendament.

Domnul consilier Bîrzu Ilie-deci.eu am vorbit înainte și acesta este amendamentul...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos-nu poate doamna Buzdugan să-l formuleze. Vă rog, formulați dumneavoastră sau îl formulez eu, hotărâți-vă.

Domnul consilier Bîrzu Ilie-am luat cuvântul înainte...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos-rog.

Domnul consilier Bîrzu Ilie-si acesta e amendamentul meu, ce a spus doamna Buzdugan, ca să fie clar.

Vă rog spuneți, conform legii

Vă rog pe dumneavoastră să-1 menționați.

Doamna Director Buzdugan Cristina-confonn legii și conform legislației privind achizițiile publice.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-deci la articolul 2 alineatul 2 „activitățile din sfera serviciilor de salubrizare ce urmează a fi delegate în baza prezentei hotărâri și conform legislației privind achizițiile publice” da, asta este amendamentul, domnule Bîrzu?

Domnul consilier Bîrzu Ilie-da.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel -acesta este amendamentul domnului Bîrzu și îl supun la vot.

Cine este pentru?

Domnul Primar Cosmin Necula-vezi că îl susține și domnul Viceprimar.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos -numai o secundă. Eu ziceam așa „în condițiile achizițiilor publice, da, în condițiile legale prin licitație publică privind achizițiile publice prin procedură competitivă”.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am de făcut un comentariu vizavi de procedurile competitive, pentru că aici s-a creat o dezinformare.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule Ghingheș, v-ați înscris la cuvânt?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-doamna președinte, păi nu. Vă rog să-mi dați cuvântul pentru că este foarte important pentru că au fost induși colegii mei în eroare.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-trebnia să vă înscrieți la cuvânt și să lăsați...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -sunt patru proceduri competitive în cadrul achizițiilor publice, deci nu există doar licitația publică deschisă și mai sunt și procedură restrânsă, procedura dialogului competitiv și procedura negociată cu publicarea prealabilă unui anunț.

Deci atenție, astăzi executivul ne întinde o capcană.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel -nu vă întindem, domnule, nici o capcană.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci. procedura competițională prevede mai multe variante. Tocmai de asta ...

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-domnul meu, după această hotărâre, dacă este adoptată, se face documentația de atribuire și vom reveni cu ea în consiliul local. Acolo se discută punctual toate aspectele, ce se delegă, ce se pune la dispoziția operatorului, care este redevența plătită, de la ce tarife se pleacă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-bun. dar eu nu înțeleg, dacă faceți licitație publică deschisă de ce nu putem trece în hotărârea astăzi acest lucru?

Domnul Primar Cosmin Necula-pentru că trebuie să respectăm legea. Punct.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi respectăm legea.

Domnul Primar Cosmin Necula-respectăm legea în ansamblul ei. Nu ne uităm la...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-în ansamblul ei, acum...

Deci când vine vorba de o chestiune punctuală nu sunteți de acord chiar dacă ați plecat de la ideea de licitație publică. Și, treizeci de secunde să termin. Este foarte interesant cum după doi ani v-ați dat seama că este mizerie în oraș și ați venit cu această soluție...

Doamna Președinte de sedintâ-Ciocodei Mihaela-domnul consilier Ghingheș....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-si este foarte important să vă asigurați atunci când faceți contractul și Caietul de sarcini să treceți în mod expres proceduri de control asupra operatorului, pentru că vedem ce se întâmplă cu SOMA, ați menționat mai devreme. L-am întrebat pe domnul Chindruș acum o lună ce sancțiuni aplică pentru Soma, pentru faptul că nu-și face treaba în oraș. Și mi-a spus zero sancțiuni până la acea dată. Știu...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul consilier Ghingheș, suficient cât ați discutat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci. doamna președinte, dar nu puteți să ne puneți pumnul în gură pentru că vorbim de mizeria din oraș.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-au trecut două minute...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-eu știu că aveți tupeu, pentru că dumneavoastră considerați că orașul este al dumneavoastră, dar trebuie să discutăm aceste lucruri.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnnle consilier, ați discutat suficient.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-eu am discutat suficient?

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-doamna președinte, nu căleați pe urmele celor de la București, care pur și simplu interzic opoziției să vorbească în consiliul local. Eu am discutat un minut și atât. Și asta am avut de spus.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-deci. dumneavoastră în ședință faceți numai circ.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-si domnule primar, angajații nu performează, pentru că dumneavoastră îi manageriați prost. Asta-i problema. Dați vina pe angajați, dar dumneavoastră, controlul intern nu-1 exercitați. Și cu asta am terminat.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnule consilier, ar trebui să discutați numai la subiect.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-la subiect discut.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-păi...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-vorbesc de managementul la această secțiune. Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-ati discutat suficient. Mulțumim. Domnul Consilier Miclăus Daniel-la subiect vă spun și eu că având în vedere că nu ne oferiți suficiente garanții de transparență și sincer vă spun, pot confirma și colegii mei, am luat în calcul inclusiv votarea acestui proiect, noi consilierii locali liberali ne opunem la acest proiect, pe motiv că nu ați vrut să asigurați o garanție în plus. Era foarte simplu, „in condițiile legii prin licitație publică”.

Foarte simplu, poate să priceapă oricine. înseamnă că aveți ceva de ascuns și deocamdată noi vom vota împotrivă.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul Miclăuș, nici nu v-ați înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-acesta este votul nostru.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-dar discutăm ca la piață. Da? Domnul Consilier Miclăuș Daniel-m-am înscris la cuvânt, eram pe proiect.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-nu v-ați înscris la cuvânt și discutăm așa. Luăm fiecare....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-haideti să nu țipăm unii la alții.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-dar nu-i frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-discutam la proiect.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-chiar nu este frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-mi-am spus părerea, cât sunt lider de grup sau cât voi mai fi prin P.N.L, asta este poziția mea, nu dau înapoi, cu toate presiunile pe care le faceți, că acest om care cică este primar...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-tot timpul faceți așa.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-în loc să se ocupe cu curățenia din oraș se ocupă cu alte chestii, dar le vom tranșa la momentul respectiv. Ce vreți, să vin aici să dorm pe scaun?

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-de ce vă place tot timpul să jigniți?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dau din cap, să zic da, da, da, foarte bine, în condițiile în care ne scufundăm cu toții zi de zi, că doar vedem că...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-iigniți tot timpul.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar și dumneavoastră mergeți pe stradă, în forul dumneavoastră interior îmi dați dreptate, numai...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-îi dau cuvântul lui doamna Pravăț. Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte, lăsați-1 să-și facă numărul, îi dăm jumătate de oră să vorbească liber....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră vă faceți numărul pe timpul și banii noștri, domnule Cosmin Necula.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-îi dăm cuvântul doamnei consilier Pravăț.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră vă faceți numărul că nu sunteți în stare de nimic. Nu sunteți în stare nici măcar pentru proprii salariați, am fost la Compartimentul Cadastru...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ferească Dumnezeu ce-i acolo, igrasie, oamenii aceia în ce condiții stau acolo...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul Miclăuș, un pic de respect, da?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dați domnule un var acolo, un var.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-mai interesați-vă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-nu sunteți în stare să văruiți propria primărie, domnule. Se îmbolnăvesc oamenii acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-de 12 ani v-a păsat de angajații primăriei vreun pic sau nu?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-am ajuns la concluzia că cu voi nu se poate sta de vorbă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-doamna președinte...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-era o chestie, deci vă supără legea...

Cred că e de la domnul Dragnea citire...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul consilier...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-vă supără legea...

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul consilier...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-când auziți de lege, aveți alergie. Normal că nu votați...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-asta-i poziția noastră, ferm pe poziție. Cine n-o să voteze, o să vedem.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte, îmi permiteți să vă spun ceva? Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-da.

Domnul Primar Cosmin Necula-deci. doamna președinte, doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri locali, o să vă dau un citat dintr-un om celebru pe care-1 are România, Nicolae Iorga, care spune așa „dacă ataci replica unui prost, te trezești cu prostul tot în discuție,,.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-asta am pățit eu cu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președintă...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-asta am pățit eu cu dumneavoastră. Bravo. Aplauze.

Domnul Primar Cosmin Necula-asa că luați în discuție.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian- l-ați căutat pe google acum?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-ne faceți proști pe toți, salariații sunt proști, cetățenii sunt proști, numai dumneavoastră sunteți deștept?

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-trăiască conducătorul suprem.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-... .doamnei consilier Pravăț.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-trăiască conducătorul suprem. Bravo!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-domnul consilier, mă lăsați... Domnul Consilier Miclăus Daniel-am ajuns de râsul lumii.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-domnul Miclăuș, dacă ați observat, doamna președinte mi-a dat cuvântul, eu nu v-am întrerupt nici o secundă și vă rog frumos să vă opriți. Da? Din toată nebunia asta pe care o generați.

Acum ceva timp recomandați executivului băcăuan delegarea acestor servicii fără să vă pese sub nici o formă de angajații acestui serviciu, dacă vă aduceți foarte bine aminte. Probabil că acum nu aveați cum să invocați faptul că această delegare nu este o soluție bună, dar v-ați gândit să inventați alte strategii de contestare a acestui proiect de hotărâre. Nu știu cum de nu vă păsa și acum o jumătate de an, un an în urmă, de acești angajați, când recomandați dumneavoastră executivului delegarea acestor servicii. Brusc soluția nu mai este una pertinentă. Dimpotrivă aduce atingere angajaților acestui serviciu sau ar putea aduce.

Ați afirmat că formatul unei ședințe de consiliu este un format de discuții.

Da, domnule Miclăuș, aș vrea sa vă gândiți și să vă aduceți aminte mereu de această afirmație a dumneavoastră, formatul unei ședințe de consiliu local este unul de discuții, de expuneri, de explicații, nu de interogatoriu și de mustrări fără nici un fundament. Mustrați și jigniți fără nici un fundament. Ba îl mustrați pe domnul primar, ba îl mustrați pe domnul Bîrzu...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-doamna consilier, este mizerie în oraș?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnuI Ghingheș, nu v-am întrerupt. Vă rog frumos. Asta ați făcut și în ședințele din urmă, faceți circ și teatru. Nu aveți cei 7 ani de acasă. Nici dumneavoastră și nici domnul Miclăuș. V-am întrerupt eu vreo secundă pe dumneavoastră sau pe domnul Miclăuș?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-de multe ori.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-mai duceți-vă la grădiniță și la I-IV. Pe cuvânt de onoare.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vreti să mă creșteți?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-asta vă trebuie. întindeți capcane, insinuați, jigniți. Eu vă spun clar, grupul consilierilor P.S.D. se va retrage din sală la aceste ieșiri ale dumneavoastră, mai ales ale domnului Miclăuș.

Duceți-vă întâi la un doctor și după aceea mai discutăm. Nu se poate să transformăm ședințele de consiliu local în circ. Deci sincer, mi-au spus persoane din Bacău, domnule, când vine Miclăuș acolo, e jale. Ședința aia se transformă în circ, în circ, în circ. Pe cuvânt de onoare, o să vă dau și un nume la un moment dat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ne-ati făcut proști?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-prosti pe cine am făcut, domnule Miclăuș? Ce ați afirmat ieri?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-adevărul știu că supără.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-ce ați afirmat ieri?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-supără. supără legea, adevărul.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnul Miclăuș, nu v-am întrerupt.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-legea supără, adevărul...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-dacă tot ați adus...Doamna președinte, mă lăsați? Dacă tot a adus în discuție această discuție domnul Miclăuș, știți foarte bine că eu n-am făcut nici o afirmație la adresa băcăuanilor, n-am adus nici o jignire, ieri ați recunoscut în ședința de comisie, avem martori, avem executivul, avem pe domnul Laur....

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna președinte, se poate trece la ordinea de zi?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnul Miclăuș, nu v-am întrerupt, ați afirmat ieri clar că ați insinuat ceva, tocmai pentru faptul că v-am atacat. Știți foarte bine că puteți să fiți dat în judecată pentru faptul că ați făcut afirmații false în ședința ordinară de luna trecută.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-domnul primar s-a luat după dumneavoastră? Sau domnul Cosmin Necula?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-da. dacă asta vă caracterizează

♦ • •

Domnul Consilier Miclăus Daniel-ne-a făcut iar proști acum.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-să știți că locuitorii municipiului Bacău se vor convinge și chiar au început să se convingă de ceea ce puteți.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-asa este foarte frumos, e un oraș civilizat, occidental.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-supunem la vot amendamentul domnului consilier Bîrzu.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-suntem mândri că trăim în orașul acesta.... Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-supunem la vot amendamentul domnului consilier Bîrzu.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-care este amendamentul, pentru că au fost două variante?

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-l-am citat, inclusiv eu l-am citat.

Cine este pentru?

Numărați vă rog. 13 voturi pentru.

împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRJEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

4

Cu 13 voturi pentru și 4 abțineri amendamentul a fost aprobat

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel-supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat mai înainte.

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIUE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPAȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

4

Cu 13 voturi pentru și 4 abțineri proiectul de hotărârea fost adoptat. Doamna președinte.

Domnul Miclăus Daniel- cu votul colegului nostru Die Bîrzu. Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel -trecea cu 12.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnule Miclăuș, mai învățați de la domnul Bîrzu și în ceea ce privește legislația, în ceea ce privește achizițiile publice mai luați lecții de la domnul Fechet.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-ioc cu P.S.D.-ul sau cum?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-vă dați seama.... Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela-domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-votez cu P.S.D.-ul?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-nu. cu domnul Fechet, mai luați lecții de la dumnealui în ceea ce privește legislația, în ce privește legislația achizițiilor publice.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna președinte, doar o secundă, dacă-mi permiteți. Doar o secundă dacă-mi permiteți.

Vreau să-i mulțumesc domnului consilier local Bîrzu pentru că nu a amestecat politica cu administrația pentru municipalitatea pe care o reprezintă și dumnealui și vreau să-i mulțumesc pe această cale și mulțumesc tuturor celor care au votat gândindu-se la ceea ce este bine pentru acest oraș nu la binele partidului din care face parte.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - ati avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma inițiata.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct -Structura Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NUMĂR VOTURI

Pentru

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a următoarelor terenuri și clădiri din Bacău către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești:

(1)teren în suprafață de 511 mp și a clădirilor CI -locuință = 98 mp, C2 - anexă = 10 mp, C3 - 23 mp, situate în Bacău, str. Triumfului nr. 20, potrivit planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrată a prezentei hotărâri;

S-a adoptat

16

0

0

(2)teren în suprafață de 827 mp și a clădirilor CI -locuință = 121mp, C2 -magazie = 63 mp, situate în Bacău, str. Calea Romanului nr. 37, potrivit planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

S-a adoptat

16

0

0

(3) teren în suprafață de 2671 mp situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18, cu destinația cimitir, conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat

16

0

0

2.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat

15

1

0

3.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat

15

1

0

4.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

15

1

0

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim -Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președintă de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de schimb de teren solicitat de între municipiul Bacău și preotul Ichim-Radu Gabriel din municipiul Bacău, cu teren proprietatea municipiului Bacău . Documentația ați avut-o la mapă. Am să vă citesc un pic totuși, am să vă reiterez din expunerea de motive aflată pe baza solicitărilor făcute de preotul Ichim-Radu Gabriel.

Solicitarea acestui schimb de teren este motivată de faptul că în fața terenului din str. Tazlăului, domnul Ichim-Radu Gabriel a construit un mare Centru Rezidențial pentru Vârstnici compus din parter și două etaje, cu o suprafață utilă de 998 mp, o clădire de birouri și cabinete medicale (P+2) destinate bătrânilor și o clădire ce constituie spațiul de socializare pentru vârstnici. De asemenea, are în curs de autorizare un Centru Medical - Social, o clădire administrativă și o clădire de recepție, făcând parte din același ansamblu al așezământului social. Pe terenul solicitat la schimb, fiind și foarte aproape de așezământul social deja existent, dorește să construiască un Centru de asistență socială pentru copiii cu diferite deficiențe.

Terenul proprietate a d-lui Ichim-Radu Gabriel se află în mijlocul unei parcări amenajate de către Municipiul Bacău, în str. Logofăt Tăutu, în suprafață de 1315 mp, iar prin efectuarea acestui schimb de teren Municipiul Bacău și-ar întregi proprietatea.

Pentru a stabili valoarea acestor terenuri au fost întocmite două rapoarte de evaluare. Terenul aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău are o valoare de 50.967 de lei, respectiv 10.914 euro, iar terenul proprietate a domnului Ichim-Radu Gabriel are o valoare de 50.783 de lei, respectiv 10.874 euro.

întrucât din evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului, rezultă o diferență de valoare, se impune plata unei sulte rezultate din diferență către Municipiul Bacău, în sumă de 184 lei.

De asemenea, propunem ca toate cheltuielile notariale ce țin de întocmirea contractului autentic de schimb să fie suportate de către dl. Ichim-Radu Gabriel.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile (Administratorul Public și Director Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim - Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMAR MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă schimbul de teren solicitat de Preotul Ichim - Radu Gabriel din Bacău cu un teren proprietate privată a municipiului Bacău, conform Rapoartelor de Evaluare - Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre și plata unei sulte rezultate din diferență către municipiul Bacău, în sumă de 184 lei. S-a adoptat

16

0

0

2.

ART. 2 - Schimbul de teren va fi făcut prin act autentic la Notarul Public, iar cheltuielile de autentificare aferente încheierii Contractului de schimb imobiliar, vor fi în sarcina d-lui Ichim -Radu Gabriel. S-a adoptat

16

0

0

3.

ART. 3 - Se mandatează dl. Primar Cosmin Necula să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în fața notarului public actul de schimb imobiliar ce va fi încheiat în acest sens. S-a adoptat

16

0

0

4.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului. S-a adoptat

16

0

0

5.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și d-lui Ichim - Radu Gabriel.

S-a adoptat

16

0

0

6.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

16

0

0

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș părăsește sala de ședință.

în sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică - 23 kg, marca Electrolux, model WSB 4250H - electric

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre propun consiliului local aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca drept obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a două mașini de spălat electrice cu barieră igienică - 23 kg, marca Electrolux. Motivul pentru care vin cu această propunere în fața dumneavoastră este cauzat de faptul că Spitalul Tbc Bacău a suferit avarii la acele două mașini de spălat cu barieră igienică pe care le aveau. Discutăm de un regim special la Spitalul Tbc și de o necesitate reală cu privire la aceste mașini de spălat. Vreau să luați în calcul faptul că nu discutăm de niște mașini de spălat simple și normale, ci discutăm în momentul de față de niște mașini care sunt specializate și care au această barieră igienică. Putem considera că inexistența acestor mașini de spălat la Spitalul de Pneumoftiziologie poate reprezenta o stare de pericol inclusiv pentru pacienții de acolo, fapt pentru care vă propun acest lucru. Documentația ați avut-o la mapă, probabil întrebările le-ați pus ui comisiile de specialitate, vă stau la dispoziție în continuare colegii din aparatul de specialitate. Rog consiliul local să dea un vot favorabil.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile (Administratorul Public și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Vă rog domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o întrebare dacă îmi permiteți. întradevăr am pus întrebările în ședința comisiei dar o singură întrebare pot să v-o pun doar dumneavoastră legată de Spitalul Municipal - când va fi gata pentru că în anul 2016 ați spus că într-un an jumătate va fi gata. Păi da, este subiect, că luăm niște mașini de spălat de la Spitalul Municipal, deci practic începem să dezmembrăm patrimoniul Spitalului Municipal și de asta am întrebat când va fi gata. Dacă ne puteți da un termen, ne-ar folosi lucrul acesta în comunicarea cu cetățenii. Mulțumim.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul consilier Ghingheș, deci vorbim la subiect și nu...

Domnul Primar Cosmin Necula -dacă îmi permiteți, doamna președintă de ședință? Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul domnului Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci nu-i un răspuns pe care să-l dau adresat unui consilier sau celuilalt, nu-i vorba de răspunsul la o întrebare. Probabil dacă domnul consilier ar fi participat la ședința comună a consiliului local și a consiliului județean, vedea acolo foarte concret care au fost propunerile făcute de cele două autorități deliberative județene și locale și atunci ar fi observat faptul că următoarea etapă este Hotărârea Guvernului României privind înființarea noii entități - Spitalul Sfânta Maria, BACĂU. Documentațiile au fost trimise spre avizare către Ministerul Sănătății. Documentele privind proiectul de hotărâre de guvern elaborat de către Președintele Consiliului Județean, Prefectul Județului Bacău, au fost trimise către Guvernul României, suntem în etapa în care așteptăm Hotărârea Guvernului României privind înființarea noii structuri spitalicești. Pe de altă parte reiterez un aspect pe care foarte multă lume îl trece cu vederea sau îl vrea să-1 facă uitat. Echipamentele de la Spitalul Municipal au peste 10 ani vechime și noi nu discutăm aici de echipamente de sculeri-matrițeri. Noi discutăm aici de echipamente medicale și alte asemenea echipamente specializate, inclusiv aceste mașini de spălat sunt de natură specială. Nu putem sta cu echipamentele chiar dacă sunt depășite din punct de vedere moral, depășite din punct de vedere ... uzate moral, nu putem sta cu echipamentele în depozit, în contextul în care există o nevoie reală tot în cadrul municipiului Bacău, la Spitalul TBC al orașului Bacău. Un vot nefavorabil ar însemna o stare de anormalitate, ca să zic așa, să nu fii de acord să dai tot unei structuri a municipalității, tot unui spital, niște echipamente care în momentul de față nu sunt utilizate. Termenele de execuție, doamna Buzdugan, de la momentul în care Hotărârea de Guvern este în vigoare și să zicem că s-a încheiat și procedura competitivă, ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă acest lucru. Termenul de execuție efectiv al lucrării cât este doamna director? Dumneavoastră fiind persoana care v-ați ocupat și ați gestionat acest proiect de la început.

Doamna Director Buzdugan Cristina - de la momentul semnării contractului, un an - un an și jumătate.

Domnul Primar Cosmin Necula -am înțeles. Vă mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - rog pe domnul Fantaza Ciprian să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

«B

Cu 16 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare

Inifiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - practic discutăm în momentul de față de un regulament cadru care să sigure posibilitatea oferirii de finanțări către entitățile sportive de pe raza municipiului Bacău. Este un proiect de hotărâre care a fost supus dezbaterii publice, a fost amendat de către cetățeni ai municipiului Bacău care au fost interesați de acele dezbateri publice și care au participat la ele. Vin în fața dumneavoastră cu propunerea de aprobare în forma în care a fost prezentat. Sunt convins că s-au discutat și la comisii aceste lucruri, dacă nu vă stau la dispoziție colegii din aparatul de specialitate. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Vă rog, domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian- cât mai la obiect ca să nu mă mai certați. Avizul Comisiei 5 a fost nefavorabil?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul consilier, respectați regulamentul și nu vă va mai certa nimeni.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - doamna consilier Pravăț. îi dăm...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-pot să reiau ?

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Avizul comisiei nr. 5 a fost nefavorabil și toată lumea a votat în acest sens, din comisie, tocmai pentru că acest proiect-acest regulament nu are criterii de selecție, de departajare pentru proiectele care vor fi depuse. Deci acea comisie care va fi constituită nu va ști pe ce să dea punctaje și pe ce bază o să departajeze proiectele înscrise și noi propunem ca acest regulament să fie rectificat, modificat astfel încât să fie clar, să avem o grilă clară acolo și să știm exact și mai ales deponenții să știe exact ce criterii trebuie să îndeplinească pentru proiectele pe care le depun. în condițiile de față, fără criterii în proiect, din păcate nu voi putea fi de acord cu acest proiect de hotărâre. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - rog pe domnul Fantaza Ciprian să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

12

4

Cu 12 voturi pentru și 4 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula. să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-mulțumesc doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu un proiect de regulament de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău. Acest proiect de hotărâre a fost de asemenea supus dezbaterii publice, a fost prezentat cetățenilor municipiului Bacău și a fost adus la cunoștință pe toate căile legale care sunt obligatorii. El practic are drept scop fluidizarea circulației în municipiul Bacău. Sunt o serie de măsuri care sunt necesare pentru a avea fluidizare. Cu preponderență discutăm de o serie de măsuri care trebuie luate mai ales în intervalele foarte aglomerate care sunt în perioada dimineții când copii se duc la școală și de asemene ha perioada amiezii în momentul în care copii sunt luați de la școală și nu numai. Discutăm aici și de acei cetățeni care ocupă abuziv domeniul public cu scopul de a vinde și de a cumpăra acele autovehicule. Discutăm de parcările

care se fac într-un mod abuziv cu mașini peste 3,5 tone în contextul în care aceasta mașină se parchează în fața blocului( se ocupă câte trei locuri de parcare ) și lumea nu mai are unde să parcheze. Practic discutam de o reglementare și de o așezare într-un fel sau altul a acestor modalități de a parca și de a te înțelege, de a circula pe domeniul public, respectiv pe străzile municipiului Bacău. De asemeni consider o stare de normalitate ca aprovizionarea să fie oprită, dacă nu se poate face în timpul nopții înțeleg, nu suntem nici Bruxelles, nu suntem nici Valencia sau alte localități, dar nu mi se pare normal să vii la ora 7,00 dimineața sau la 7,30 când este un trafic extrem de intens, să vii să pui mașina de produse în fața magazinului, să tragi o dubă, s-o lași pe avarii și să scoți de acolo trei lădițe sau o lădiță, blochezi strada Carpați (vă pot da chiar un exemplu concret) și tu duci o lădiță de pâine la magazinul din colț. Eu cred că aprovizionarea poate fi făcută cu excepția a câteva ore, în intervalul orar aflat dimineață, pe perioada în care se duc copiii la școală și în acea perioadă de după amiază. în rest din punctul meu de vedere se poate face oricând. Pe de altă parte este vorba și de o serie de reglementări și de limitări de tonaj pe anumite zone centrale ale municipiului Bacău și nu vreau să discut în momentul de față de starea drumurilor. Va fi un subiect separat la ședința ordinară de luna viitoare cu privire la banii care s-au alocat pe drumuri, ce s-a întâmplat cu drumurile, cât s-a alocat și care a fost starea lor inițială, de ce suntem în situația asta și de ce nu suntem în alta, dar vreau să luați în calcul faptul că în momentul în care vii cu 40 de tone prin mijlocul Bacăului sau pe trama stradală a municipiului Bacău, cu certitudine..., o tramă stradală care din păcate în ultimii 10 ani de zile a fost făcută doar cu slarisil - un component foarte ieftin și care are doar un rol de protecție, fiind un strat de protecție, nu fiind un strat de rulare, e clar că trama stradală a municipiului Bacău va fi afectată. Mai mult decât atâta cred că trebuie asemenea reglementări și vreau să luați în calcul faptul că suntem un oraș care are un indice de număr de mașini/cap de locuitor extrem de mare, mai mare decât îl are municipiul Iași, de exemplu. Avem foarte multe mașini în municipiul Bacău și fără îndoială până la momentul la care șoseaua de centură va fi în ființă trebuie să avem o serie de măsuri complementare care să poată reglementa în bună înțelegere și pace unul cu celălalt, să înțelegem faptul că dacă ai o dubă de 3,5 tone poți să nu o lași în fața blocului și poți s-o parchezi la servici sau dacă ai mașină de aprovizionare, nu blochezi strada Carpați, că ai de dus o lădiță sau multe astfel de chestiuni. Fără îndoială sunt și o serie de excepții care au fost prezentate în proiect, care sunt normale, discutăm aici de deszăpeziri, de instituții publice, transport public, salubrizare. Dar cred că este necesar ca acest regulament să fie în ființă. Repet, el a fost supus dezbaterii publice, au fost așteptate opiniile cetățenilor cu privire la acest proiect. Nu vă ascund faptul că am avut întâlniri și cu o serie de asociații profesionale în acest sens. Aștept votul dumneavoastră cu privire la documentația pe care v-am depus-o la mapă

Domnul Director Executiv Direcția Juridică sî Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public,

42

Direcția Drumuri Publice, Poliția Locală a Municipiului Bacău și Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Comisia de specialitate nr.5 prezintă avizul nefavorabil la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -doamna președintă, înainte de discuții aș vrea eu să intervin un pic. După ce a fost promovat acest proiect de hotărâre și a fost supus dezbaterii publice, până în prezent a intervenit o modificare legislativă la regimul juridic al contravenției în sensul că jumătate din minimul amenzii pentru contravenția respectivă poate fi plătită în 15 zile. în acest sens vă aduc la cunoștință că anexa la proiectul de hotărâre, efectiv modelul de proces verbal de contravenție care va fi dus la tipar va fi în conformitate cu noile reglementări legale. Totodată potrivit Ordonanței 2/2001, precizările din actele normative privitoare la contravenții intră în vigoare în 30 de zile. Drept care și acest proiect de hotărâre în cazul în care va fi adoptat, va intra în vigoare în 30 de zile, pe această perioadă rămânând în vigoare regulamentul vechi care va fi abrogat prin această hotărâre. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul domnului Scripăț. Domnul Vicenrimar Scripăt Constantin - referitor la acest proiect atât de important Bacăului, ne-am străduit să fie ceva bun. Am făcut dezbatere publică, dar vreau să vin cu un amendament. Au venit mai multe sesizări dar unul îl consider oportun și-l supun atenției dumneavoastră.

Deci să nu intre nimeni în panică că vor rămâne magazine fără pâine, gunoiul neridicat. Deci, societățile care au parc auto precis și sigur și tranzitează Bacăul, au autorizație specială de tranzitare, dar este și un caz care-1 consider special -mai exact CFR-UL are o linie publică pe strada Gării nr. 1, mai exact un punct de încărcare-descărcare mărfuri din vagoane tip CFR, către tiruri sau autocamioane. Se pare că aici am avut o scăpare, dacă până acum se putea ajunge în acea zonă fără restricții de tonaj, acum am introdus acele restricții de tonaj, mai exact tronsonul de pe DN 11-Alexandru Șafran - strada Tolstoi - strada Constantin Ene, până la această locație, dar întrucât aici vin diverse tiruri la diverse ore, consider și propun următorul amendament -acest punct de încărcare-descărcare să fie introdus la rubrica de excepții. La excepții avem, mijloacele de transport ISU, unități militare, cei ce au lucrări în municipiul Bacău și aș dori ca la aceste excepții să fie prinse și autocamioanele, tirurile mai mari de 7 tone care operează încărcări și descărcări de la această linie a CFR-ului doar și numai pe tronsonul Tolstoi - Constantin Ene, pentru neștiutori- zona Poliție - Strada Gării nr. lși retur. Deci la excepții să fie prins și punctul de încărcare-descărcare de pe strada Gării nr. 1.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian

Gabriel Fantaza -supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

«■

-

Cu 16 voturi pentru amendamentul a fost aprobat.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul domnului consilier Șova.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - doamna președinte, dar am ridicat mâna primul. Vă faceți că nu mă vedeți? Serios. Vă rog frumos.

Domnul Consilier Șova-Gâtu Laur - nu am nici o problemă, domnul Ghingheș.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela -haideți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu. nu, vă rog, haideți.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - lăsati să ia cuvântul domnul Șova.

Domnul Consilier Șova-Gâtu Laur -mulțumesc, sunteți foarte drăguț. Aș avea de făcut un amendament la art. 7, alin. 1 din anexă cu următorul cuprins* a) în intervalul orar 07,00-09,00 de luni până vineri (inclusiv) este interzisă circulația vehiculelor rutiere cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone în zona centrală definită prin Regulament și nu se eliberează permise de liberă trecere pentru acest interval orar.

bl în intervalul orar 07,00-09,00 de luni până vineri (inclusiv) se recomandă mașinilor-școală de șoferi să nu circule în zona centrală definită prin Regulament.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc frumos. Dar haideți mai întâi, pentru cursivitatea ședinței, să supunem la vot amendamentul.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IO ANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru amendamentul a fost aprobat.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Da, fiind un susținător al măsurilor care reduc automobilitatea în oraș nu pot să nu remarc faptul că acest regulament este binevenit în mare parte dintre prevederile lui. Totuși un astfel de regulament, mai ales că prevede în mod special și străzi punctuale și zone punctuale din oraș, consider că trebuia dezbătut și în cartiere, deci nu doar dezbătut la Centrul de Afaceri, undeva, într-o zi de lucru, dimineață, când cetățenii nu pot să ajungă și drept dovadă minuta consemnează faptul că au fost foarte puțini cetățeni prezenți, ca la toate dezbaterile publice pe care primăria le organizează. Așadar avem deja o problemă vis a vis de dezbaterea publică a acestor prevederi pentru că astfel de măsuri trebuie discutate intens în cartiere pentru că până la urmă este vorba de felul în care ne mișcăm în oraș și este un principiu de fapt al planului de mobilitate urbană durabilă care guvernează tot ce înseamnă mișcarea cetățenilor în municipiul Bacău. îl văd pe domnul Bogdănel că se amuză acolo într-un colț. Subliniez cu planul de mobilitate urbană durabilă, mai ales că noi nu am văzut anexat acestui regulament un aviz al Poliției Rutiere, să vedem ce spun și dânșii cu privire la aceste prevederi ale regulamentului. De asemenea, mai era o chestiune vis a vis de planul de mobilitate urbană-avem acolo în acest plan care vă reamintesc, l-am aprobat anul trecut și este literă de lege pentru ceea ce înseamnă traficul și transportul în municipiul Bacău, la pagina 307-308 este prevăzută o comisie de circulație care ar trebui să avizeze tot ce înseamnă măsuri și intervenții cu privire le traficul din municipiul Bacău. Din păcate, această comisie de circulație nu a fost constituită până la ora aceasta și această comisie de circulație cuprindea toate părțile interesate, de la reprezentanții ai Primăriei, Arhitect Șef, reprezentanți ai transportatorilor, Poliție Rutieră, ș.a.m.d. Cred că ar fi fost util ca această comisie să existe deja, să funcționeze și cu ajutorul acestei comisii și folosindu-ne de dezbaterile publice din cartiere să instituim măsuri cu privire la circulația din municipiul Bacău, pentru că din punctul meu de vedere așa se face o politică publică pentru cetățeni. Da, avem mare nevoie de reducerea automobilității în oraș și de instituirea unor măsuri restrictive chiar dacă ele sunt nepopulare. Eu înțeleg faptul că sunt anumiți agenți comerciali în acest oraș care desfășoară aceste activități de aprovizionare cu marfă în timpul programului de lucru pentru că nu și-ar permite sau nu vor să angajeze oameni în afara programului, dar haideți să punctăm și regulamentul acesta spune acest lucru, să punctăm faptul că aceste operațiuni trebuie să se desfășoare în afara orelor de program pentru că trebuie să tindem spre un oraș civilizat. Totuși sunt o serie de măsuri în acest regulament care nu sunt compatibile nici cu legislația în vigoare dar mai ales cu Codul Rutier. De exemplu avem la art. 5, alin. 18 o prevedere prin care se interzice parcarea în zonele rezidențiale pentru mașini mai mari de 2 tone. Păi dacă e să ne uităm, sunt foarte multe autovehicule chiar ordinare care depășesc două tone și aș propune să modificăm acest regulament, să ne ducem la 3,5 tone așa cum spune Codul Rutier. Deci sunt mașini chiar foarte multe care depășesc 2 tone și vreau să repet lucrul ăsta ca să fie clar și foarte mulți cetățeni au semnalat lucrul ăsta în dezbaterea publică de pe internet. Evident, nu au putut ajunge la acea dezbatere publică pentru că repet, a fost organizată ca de obicei undeva la orele dimineții și după cum bine știm cetățenii sunt la muncă la acea oră.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela -mulțumim, domnule consilier. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - asa și am un amendament la final. Chiar dacă pentru unii ar putea fi un amendament destul de drastic, dar eu consider că trebuie să fie un semnal, cel puțin un semnal de dezbatere publică și prin acest amendament aș propune modificarea art.7 în sensul interzicerii circulației vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone în intervalul orar 7,00 - 20,00, cu excepția vehiculelor transport persoane, pe toată raza municipiului Bacău. De ce ? Pentru că cetățenii au de suferit din cauza acestui trafic de tranzit greu pe tot parcursul zilei. Știm prea bine ce ambuteiaje se generează în nordul și în sudul orașului. Știm, este o măsură drastică însă din păcate în ultimii 15 ani s-a vorbit intens despre centura Bacăului, autoritățile naționale parcă s-au făcut că nu văd care sunt problemele din acest oraș - de tranzit, că practic jumătate din traficul obișnuit, zilnic, din oraș, cel puțin în zilele de lucru, este de tranzit și cetățenii se plâng și sunt nemulțumiți. Este vorba de zgomot, de poluare, de sănătatea lor până la urmă și cred că dacă am institui o astfel de măsură, autoritățile județene, mă rog, în primul rând autoritățile naționale, dar și cele județene ar putea să găsească rute alternative pentru traficul de tranzit. Avem în jurul Bacăului drumuri județene care ar trebui, care s-ar preta la un astfel de trafic de tranzit, așa cum până nu de mult era un oraș ... existau aceste rute în orașe precum Brașovul. Puteai să ocolești Brașovul pe niște drumuri județene și mulți, mulți șoferi făceau asta. Deci aș vrea să supunem la vot acest amendament, în primul rând ca semnal pentru autoritățile naționale care nu urgentează sau nu au urgentat până acum realizarea centurii. Știu este în procedură de licitație și sperăm să fie,... sper ca acea licitație să fie gata cât mai curând. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -supunem la vot amendamentul domnului consilier Ghingheș. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUELIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EM ANUELA

X

12.

LUCA VASELE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

1

15

Cu 1 vot pentru și 15 abțineri amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ok. dar haideți să vedem ce se întâmplă cu acele 2 tone pentru că dacă interzicem parcarea în zonele rezidențiale....

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul consilier Ghingheș, v-ați înscris la cuvânt? Deci vorbim ca la piață?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu înțeleg reacția dumneavoastră. Deci eu am semnalat o problemă de regulament pentru că nu vor mai putea parca cetățenii obișnuiți în zonele rezidențiale.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -domnul viceprimar Scripăț vrea să intervină.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da,văd, nu-i dau dreptate 100 %, doar parțial domnului Ghingheș și aș vrea într-adevăr să corectăm printr-un amendament care nici nu prea mai există noțiunea rutieră ” 2 tone”, e la limita autoturismelor și a autoutilitarelor și să ridicăm această restricție de la 2 tone la 3,5 tone și am argumente mai multe și vă rog să acceptați acest amendament, prin aceasta venind și în folosul conducătorilor auto și a locatarilor care cumva dăm un pic de aer și deținătorilor de autovehicule. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- aici, dacă îmi permiteți, doar o secundă. Chiar sunt întru totul de acord cu acest amendament și cu altele care au fost formulate dar aici chiar insist. Haideți ca să ne înțelegem. Este vorba de acele dube care le au oamenii de la servici și le trag în fața blocului și ocupă trei locuri de parcare. E clar că acele dube nu sunt de 2 tone cum bine s-a sesizat. Discutăm de peste 3,5 tone sau sunt mașini de tractare, vin cu platforma de tractare, o lasă, 6 locuri ocupă.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - o precizare. Deci la secțiunea prin care se interzice parcarea ... Domnul Consilier Ghinghes Cristian - art.5. alin. 18.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza n parcările rezidențiale a autovehiculelor cu masa mai mare de 2 tone se va înlocui cu masa mai mare de 3,5 tone - la parcările rezidențiale. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PR AVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru amendamentul a fost aprobat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele adoptate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVAȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10,

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre cu amendamentele adoptate . Vă mulțumesc.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Cîocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Vicerpimar Scripăt Constantin - în lipsa justificată a colegului meu (a domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș), cu toate scăpările de rigoare vă rog să-mi permiteți să prezint în formă sintetică expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași.

Acest spațiu, până în prezent a fost întreținut și utilat pe cheltuiala Misionarilor Carității Bacău. Aici înființându-se sub egida sa Centrul de Recuperare și Reabilitare care asigură servicii sociale de îngrijire. Pentru cei care știu, acest spațiu misionar funcționează undeva în Șerbănești și vă rog votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Pre edinte de edin ă Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre?Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/ 2017 prin care s-a acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, terenul în suprafață de 2924 mp și clădirea în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași

Inițiator - ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -16

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂl

R. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

L

ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 28/ 2017 și va avea următorul cuprins:

”Art. 1. Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 2435 mp și a clădirii în suprafață de 426 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași în vederea continuării activității Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane adulte cu handicap mental sever și profund care funcționează sub egida Asociației „Misionarele Carității - Filiala Bacău”, asociație acreditată ca furnizor de servicii sociale, prin Certificatul de Acreditare, seria AF, nr.000597 din 10.04.2014, emis de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, teren și clădire evidențiate în Planul de amplasament - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

16

0

0

2.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 28/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

S-A ADOPTAT

16

0

0

3.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

16

0

0

4.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

16

0

0

5.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT

16

0

0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scrîpăt Constantin, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de 100,59 mp situat în imobilul PT nr. 22, din Bacău, str. Aeroportului

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicerpimar Scripât Constantin -urmare a modernizării rețelei de termoficare în municipiul Bacău, au rămas disponibile în total sau parțial mai multe puncte termice. Clubul Sportiv Municipal Bacău, subordonat Consiliului Local, solicită un asemenea spațiu în vederea amenajării pentru a funcționa o secție de haltere, secție nou înființată la nivelul clubului, motiv pentru care supun aprobării dumneavoastră acordarea acestui spațiu de 100,59 mp urmând să-1 modernizeze, să-l facă funcțional. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela ■ discuții asupra proiectului de hotărâre? Vă rog, domnul consilier.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Eu am totuși o memorie instituțională și dacă ne uităm în aprilie-pe 27 aprilie-pe hotărâre 162, am dat un spațiu tot pentru secția de haltere, dar PT 20 și acum venim cu alt spațiu. Deci noi avem deja o hotărâre de consiliu local care prevede acordarea unui spațiu pentru această secție, prin hotărârea 162 din 2018 și acum venim cu altă hotărâre și mai acordăm un spațiu. Deci această secție o să aibă două spații sau cea din aprilie va fi abrogată?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - la microfon doamna Bardașu, vă rog.

Doamna Bardasu Cristina-Director Adjunct -Structura Arhitect Șef - deci solicitarea domnului Gavrilu-va renunța la acel spațiu care a fost acordat prin hotărârea de consiliu 162 și va rămâne cu acest spațiu PT 22.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -bun și nu putem astăzi să inserăm un aliniat astfel încât să abrogăm 162 ca să nu mai facem un proiect de hotărâre, altă hârtie, alte demersuri ?

Doamna Bardasu Cristina-Director Ad junct -Structura Arhitect Șef - (vorbește în afara microfonului).

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - contractul de administrare bănuiesc că nu este semnat încă.

Doamna Bardasu Cristina-Director Adjunct -Structura Arhitect Șef - nu. Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -nu am semnat contract de administrare, deci de administrare nu s-a ... el e doar declarativ, nu avem o...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -totuși, ca să nu mai încărcăm instituția haideți să adăugăm un articol acestei hotărâri.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - se revocă hotărârea... care hotărâre domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -162 din 27.04.2018.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - da, supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMER DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat amendamentul domnului Ghingheș.

Supunem la vot proiectul cu amendamentul deja adoptat. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

-

■I

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre cu amendamentul deja adoptat. Mulțumesc.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Vicerpimar Scripăt Constantin • este vorba de o suprapunere de teren. Nu știu dacă este o greșeală de măsurători sau de interpretări dar terenul se situează în parcarea din Piața Centrală, este inclus în inventarul domeniului public fiind de utilitate publică și pentru a se evita dubla inventariere a suprafeței de teren se impune modificarea inventarului privat în sensul diminuării suprafeței terenului de la poziția 2164 și suprapunerea presupune diminuarea terenului de la 83 mp la 72 mp. Poate mai multe amănunte deține doamna Bardașu.

Domnul Director Executiv Direcția Juridica si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISUNA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VÂSLE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

16

*

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Vicerpimar Scripăt Constantin - da. este vorba tot de domeniul public, modificarea domeniului public în sensul, sau ca urmare a unor note interne de la Direcția Drumuri Publice prin care se introduce, se solicită introducerea în inventarul bunurilor domeniul public a două suprafețe în vederea unor investiții:

 • 1. realizarea unei parcări publice pe strada 22 Decembrie, nr. 9;

 • 2. realizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru ansamblul de locuințe sociale construite de Asociația Habitat, știți, în Izvoare a construit un ansamblu de locuințe dar nu există utilitățile, mai exact racordurile de apă, de canalizare. Motiv pentru care modificăm inventarul domeniului public pentru a se efectua lucrări în vederea racordării la alimentarea cu apă și canalizare a acelui ansamblu de locuințe. Față de cele prezentate vă rog domnilor consilieri să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată.

Domnul consilier Luca Vasile iese din sală. La fel și domnul Miclăuș Daniel. Numărul consilierilor prezenți în sală este 14.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMLRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

n

Cu 14 voturi pentru, datorită ieșirii din sală a domnului Luca și a domnului Miclăuș, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea construcțiilor reprezentând locuințe pentru tineri destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - acest proiect de hotărâre practic rezolvă după noile normative, după o perioadă de folosință a acestor locuințe, proprietarii pot să le achiziționeze. în acest sens, prin realizarea obiectivului de vânzare a locuințelor menționate anterior, se urmăresc: asigurarea stabilității unor specialiști în zona de rezidență în care s-au integrat din punct de vedere al activității profesionale și a vieții sociale; mobilitate în dezvoltarea Programului, sumele acumulate în urma vânzării putem să le reinvestim și să construim alte locuințe.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela ■ discuții asupra proiectului de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza - dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

*

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 13. Se trece ia punctul 13 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - există un contract de concesionare între Municipiul Bacău și M.C. MED S.R.L.-cabinet medical. Contractul de concesionare a expirat și proprietarul provizoriu solicită prelungirea acestei durate pentru o perioadă de minim 2 ani. în acest spațiu proprietarul a respectat statutul de proprietar provizoriu, a făcut investiții și solicită prelungirea cu încă 2 ani în aceleași condiții printr-un act adițional al contractului de concesionare. Vă rog să votați proiectul hi forma propusă. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile ( Arhitect Șef și Director Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela ■ discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 69336 din 13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Inițiator-COSMIN NECUL A- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crL

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aeroba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 69336/13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L. cu sediul in Bacau, str. Panselelor, nr. 4, sc. A, ap. 14, reprezentata de administrator dr. Caliman Marilena - medic

  14

  0

  0

  primar medicina de familie, pentru spațiul cu destinația cabinet medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, format din 8 incaperi in suprafața totala de 71,58 m.p. si teren in suprafața totala de 25,36 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie pentru o perioada de 2 (doi) ani începând de la data de 28.08.2018 pana la data de 27.08.2020, cu posibilitatea prelungirii la solicitarea concesionarului dar nu mai mult de data adjudecării prin licitație publica a vanzarii spațiului si terenului aferent acestuia.S-A ADOPTAT

  2.

  ART. 2 - Contractul de concesionare încetează de plin drent in situația in care adjudecarea prin licitație publica pentru vanzarea spațiului cu destinația cabinet medical si a terenului aferent acestuia are loc înainte de expirarea perioadei de 2 (doi) ani. S-A ADOPTAT

  14

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 69336/13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, raman neschimbate. S-A ADOPTAT

  14

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei cu 2 (doi) ani la Contractul de Concesionare nr. 69336/13.10.2015, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 35646/09.09.2016, încheiat intre Municipiul Bacau si M.C. MED S.R.L.

  S-A ADOPTAT

  14

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  14

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari. S-A ADOPTAT

  14

  0

  0

  7.

  ART. 7 - Prin sriia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  14

  0

  0

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan

Gabriel Fantaza - proiectele nr.14 și 15 având același obiect, dacă sunteți de acord să le votăm împreună? Da, sunteți de acord? Pentru punctele 14 și 15, vă rog secretariatul să înmânați buletinele de vot.

14-15. Se trece la punctele 14 si 15 ale ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula. să prezinte Expunerile de motive.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc doamna președinte de ședință. Este vorba de proiectele 14 și 15 și vi le prezint pe ambele.

La 14 este vorba proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/21.12.2010 de la S.C. VRANPREST S.R.L., la d-na Pogar Cecilia, iar

15 este vorba de transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 de la d-na Bortoș Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile

în sală intră domnul Miclăuș Daniel, numărul consilierilor prezenți este 15.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza -există avize de legalitate și rapoartele sunt favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile (Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate:

-nr.l, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile ( la proiectul nr.14);

-nr. 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile ( la proiectul nr.15).

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza -toate avizele sunt favorabile la proiectele de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectelor de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

 • 14.Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/21.12.2010 de la S.C. VRANPREST S.R.L., la d-na Pogar Cecilia

Inițiator-COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41521/27.12.1999 încheiat pentru suprafața de 10,80 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69207/21.12.2010, de la S.C. VRANPREST S.R.L., la d-na Pogar Cecilia.

S-A ADOPTAT

15

0

0

2.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu noul proprietar al construcției.

S-A ADOPTAT

15

0

0

3.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari. S-A ADOPTAT

15

0

0

4.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului     Evidenta     Concesionari     si

Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

S-A ADOPTAT

15

0

0

5.

ART. 5 - Prin griia d-lui Secretar ai Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-A ADOPTAT

15

0

0

 • 15.Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 de la d-na Bortoș Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile

Inițiator - COSMIN NECUL A- PRIM ARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMÂl

  R VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100628/28.10.2009 încheiat pentru suprafața de 28,44 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Bortoș Mihaela, la dl. Ungureanu Vasile. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/ 2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre se referă la modificarea HCL nr. 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.

19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se modifică art. 1 și va avea următorul cuprins:

”Se atribuie în proprietate, fără plată, un loc de veci în Cimitirul Sărata, parcela 3B, rândul 10, poziția 8 B, d-lui Carp Toma din Bacău ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004 în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 245/ 2006 a Tribunalului Bacău pronunțată în dosarul nr. 1214/ 2006, rămasă irevocabilă.”

S-A ADOPTAT

15

0

0

2.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 19/ 2011 sunt și rămân în vigoare. S-A ADOPTAT

15

0

0

3.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor.

S-A ADOPTAT

15

0

0

4.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor și d-lui Toma Carp.

S-A ADOPTAT

15

0

0

5.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT

15

0

0

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodeî Mihaela dă cuvântul domnului domnului Primar Cosmin Necula. să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin hi fața dumneavoastră cu modificarea HCL nr.62 din 19.02*2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Sunt o serie de rectificări bugetare în interiorul capitolelor bugetare cauzate de necesități stringente pe care le avem la nivelul municipalităților. Documentația ați avut-o la mapă, sunt convins că în ședințele de comisii ați discutat suficient pe aceste teme. O să vă dau câteva dintre elementele acestor rectificări în sensul următor:

 • - s-a alocat suma de 200 mii lei pentru achiziționarea a 10 aspiratoare stradale. Deci e vorba de aspiratoare stradale;

-1.000 mii lei pentru obiectivul ”Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei nr.6”. Este vorba de creșterea debitului la conducta de la Thermoenergy de la 3 bari la 6 bari. Pe baza acestei creșteri va crește practic în mod direct și capacitatea de producere a energiei electrice și practic vor scădea cheltuielile pe care le are municipiul Bacău în susținerea acestui colos cu picioare de lut.

 • - pe de altă parte, alocarea sumei de 2.000 mii lei. Deci practic 2 milioane de lei pentru lucrări de reparații străzi. E vorba de covor asfaltic care va fi turnat în următoarea perioadă în municipiul Bacău;

 • - reabilitarea Centrului de Afaceri Mircea Cancicov;

Restul documentației ați avut-o la mapă, colegii din aparatul de specialitate vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Deci, practic sunt o serie de rectificări, de reașezări între capitolele bugetare, în scopul achiziționării de aspiratoare stradale, de covor asfaltic și alte asemenea chestiuni de natură stringentă pentru municipiul Bacău. Evident, aceste rectificări le facem în cadrul bugetului municipiului Bacău și în așteptarea rectificării pozitive pe care Guvernul României a promis-o încă de la începutul anului. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fanta za -există aviz de legalitate și raportul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Eram sigură, domnule consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - sunteți tare drăguț.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc frumos. Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - foarte scurt, da? Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da. foarte scurt. Trei chestiuni.

LAm observat că se alocă 225 mii lei pentru igienizare și diverse lucrări de reparații la școli și licee. împărțind la 35, asta ar veni undeva la 6 mii lei pe unitatea de învățământ. Aș vrea să știu dacă ăștia sunt singurii bani pentru igienizare înaintea anului școlar sau pentru începutul anului școlar.

 • 2. De asemenea am observat că se diminuează 1,3 milioane de la Sistemul Integrat pentru Managementul Interacțiunii cu Cetățenii-acel proiect mare care l-am aprobat anul trecut în noiembrie, dacă nu mă înșel, în consiliul local și aș vrea să știu care este stadiul acestuia. Din câte știu a fost scos la licitație și mi-ar plăcea să auzim un termen în acest sens pentru că este un sistem destul, destul de important, mai ales pentru că va avea și chestiunea asta de semnalare a problemelor din teritoriu și este o inițiativă foarte bună.

 • 3. A treia chestiune, vis-ă-vis de alocarea celor 2 milioane pentru reparații străzi. Mi-ar plăcea, domnule primar, sau din partea executivului, să aud care sunt străzile care vor fi reabilitate din acești bani sau, mă rog, ce străzi aveți în plan în acest sens, tocmai ca cetățenii să cunoască aceste lucruri. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, vreau să luați în calcul faptul că la propunerea mea, dumneavoastră ați aprobat alocarea către unitățile de învățământ a unor sume considerabil mai mari față de alți ani. în momentul de față se află în derulare programul clasei zero - e al doilea an în care se desfășoară. Vreau să luați în calcul faptul că numai acolo au fost alocate 2 milioane de lei, peste 2 milioane de lei. Sunt procedurile aflate în derulare, școlile se repară. Pe de altă parte, tot prin votul dumneavoastră, în momentul de față alocările financiare ne permit, și în cursul zilei de astăzi sau luni dimineața vor fi scoase la licitație pe SEAP creșa și grădinița de la Karpen, de asemenea creșa de la Mihai Drăgan. Sunt sume pe care le alocăm, sume relativ considerabile față de ceilalți ani, pentru sistemul de învățământ, iar aceste alocări financiare vor continua. Dorințele noastre au fost să fie și mai multe alocări. în momentul de față aceștia sunt banii de care dispune municipalitatea. Am alocat până acum sume mult mai mari față de anul trecut, vom continua să facem acest lucru. Pe de altă parte, dacă este să discutăm despre străzile pe care le vom face, în momentul în care va începe această lucrare sau înainte de a începe această lucrare, cu certitudine cetățenii municipiului Bacău vor fi anunțați pe absolut orice căi de comunicare. Evident că se iau în calcul atât străzi pe care se efectuează lucrări de peticire, dar se iau în calcul și străzile care au nevoie de refacere completă a tramei stradale, respectiv turnarea de covor asfaltic. Se apropie de finalizare lucrarea de 3,5 milioane lei, care înseamnă cartierul Neagoe Vodă, deci toată zona cartierului Neagoe Vodă, acolo mai urmează doar zonele de trotuar de finalizat. Urmează Calea Bârladului să-și desemneze cât de curând câștigătorii. Acum, o alocare de încă 2 milioane de lei pentru tramă stradală în parcursul lunii viitoare, la ședința următoare voi veni, probabil, în fața dumneavoastră cu o solicitare de alocare de încă 2 milioane lei pentru lucrări de reparații străzi. Vreau să luați în calcul, aici domnul Director Mateuță, care a fost atât în etapa anterioară, în mandatul anterior, cât și în mandatul actual, vă poate confirma sau infirma cele pe care vi le spun eu în momentul de față. Am moștenit și eu și dumneavoastră, un contract de 3,5 milioane lei, greșesc domnul director?

Domnul Director Direcția Drumuri Publice - Florin Mateuță - nu.

Domnul Primar Cosmin Necula - 3,5 milioane lei pentru anul 2016-2017 și vreau să luați în calcul faptul că anul acesta avem 3,5 milioane lei pentru covor asfaltic deja executat, 1,5 milioane lei pentru plombe, contract care se apropie de executare, dar care va fi suplimentat. Deci, în momentul de față discutăm deja de 5 milioane lei, alocări de 5 milioane lei scoase la licitație, scoaterea la licitație a străzii Calea Bârladului 5 milioane lei fără TVA, încă 2 milioane de lei acum. Deci, discutăm, spre deosebire de anul 2016- 2017, care a avut în total 3,5 milioane lei, de o sumă care în momentul de față este de circa 10 milioane lei. Fără îndoială că necesitățile pe care le are trama stradală din municipiul Bacău sunt mult mai mari, ne trebuie mult mai mulți bani. Vom căuta pe orice cale să ajungem să rezolvăm fiecare problemă pe care o are fiecare stradă. Dar, vreau să luați în calcul faptul că trama stradală din municipiul Bacău și aici iarăși vă poate confirma sau infirma domnul director, dacă este să luăm bi calcul doar Calea Bârladului, reabilitare făcută de Umbrărescu, mi se pare, în anul 2001-2003, Strada Chimiei - 2001-2003, pe parcursul anilor, ultimilor 12 ani, lucrările de intervenție au fost cu slarisil, care e strat de protecție, greșesc domnul director? Domnul Director Direcția Drumuri Publice - Florin Mateută - nu, așa e.

Domnul Primar Cosmin Necula - stratul de protecție se toarnă în mod normal peste o lucrare care a fost efectuată, peste un covor asfaltic deja preexistent. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Asta este situația pe care o facem și așa cum, inclusiv cineva din sală spunea, asta e crucea pe care trebuie să o ducem și trebuie să reparăm toate problemele, indiferent că e vorba de străzi, de apă, de drumuri, de Thermoenergy, le vom scoate la liman pe toate.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ca să înțeleg, mă scuzați, eu am întrebat punctual de aceste 2 milioane.

Domnul Primar Cosmin Necula - punctual v-am explicat, mai mult de atât... Domnul Consilier Ghinghes Cristian - deci, mai întâi....

Domnul Primar Cosmin Necula - o să-l rog pe domnul administrator public să vă spună exact care e stadiul licitației cu privire la centrul de informare...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu asta am întrebat. Bun și asta, dar pentru străzi. Alocăm 2 milioane. Deci, mai întâi, facem alocarea și după aia ne gândim ce străzi trebuie să reparăm sau plecăm mai întâi de la scop și apoi vedem care sunt resursele și mijloacele necesare în acest sens?

Domnul Primar Cosmin Necula - deși în mod normal aș considera să vă răspund întotdeauna în scris dumneavoastră, domnule consilier local, totuși nu am să o fac de această dată și vă repet următorul aspect. în momentul în care vor începe lucrările, cu certitudine înainte veți fi anunțat și dumneavoastră, dar și cetățenii municipiului Bacău. Străzile care se au în vedere în momentul de față sunt străzile care au cele mai mari probleme. Nu se poate pleca, în momentul în care fundamentezi o solicitare în fața consiliului local, de la principiul că vreau să dau pe străzi. Nu, e evident că sunt luate în evidență mult mai multe străzi care trebuie reașezate. Vom comunica la momentul în care vom avea procedurile finalizate, care sunt străzile.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles. Și legat de școli și licee? Nu m-am referit la investiții, căci dumneavoastră ați punctat investițiile, ci m-am referit la aceste lucrări de igienizare și reparații înaintea sau la începerea anului școlar și am întrebat dacă se alocă mai mulți bani decât acești 6000 de lei per medie pe instituție de învățământ.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, eu consider că v-am răspuns, dar reiterez. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mi-ati răspuns pe investiții.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți să vorbesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, sigur.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, consider că v-am răspuns, dar o să punctez din nou. Acești bani care i-am alocat pentru capitolul învățământ, indiferent că discutăm de creșe, grădinițe, investiții sau cheltuieli materiale, le punctăm tot în dreptul capitolului învățământ. Dar, cu certitudine, pe parcursul acestui an vor fi alocări suplimentare atât pe igienizare cât și pe investiții tot în capitolul învățământ. Sau ca să mă exprim stricto sensu, discutăm de cheltuieli materiale și investiții care vor continua pe capitolul învățământ, e normal să se întâmple așa. Dacă situația financiară ar fi permis-o, în mod normal programul ”Clasa 0” ar fi fost extins. Din păcate, astea sunt realitățile financiare pe care le avem, eu nu pot să vin acum să vă spun altceva față de ce avem în buget și care este bugetul Municipiului Bacău. Sunt foarte multe necesități pentru foarte multe capitole. Sunt necesități să facem și să găsim soluții și pentru curățenie, de aceea cumpărăm acele 10 aspiratoare stradale, trebuie să facem și igienizări, trebuie să facem și ”Clasa 0”, trebuie să facem și conducte. Gândiți-vă, făcând așa un exercițiu de imaginație, cât de simplu ar fi fost dacă Municipiul Bacău n-ar fi trebuit să aibă acest monstru cu picioare de lut, pe numele lui Thermoenergy și peste 40 de milioane de lei anual, deci circa 10 milioane de euro nu s-ar fi dus în gaz. Și gândiți-vă că pentru 15 mii de locuințe din cele 66 de mii, gândiți-vă cam ce am fi făcut cu acești bani și ce ar fi însemnat pentru noi. Dar vreau să luăm în calcul, dar asta va fi un subiect de discuție foarte apăsat, după ședința de rectificare a Guvernului României, sperăm să venim în fața dumneavoastră cu rectificare pozitivă, va fi un subiect foarte apăsat de discuție cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, subiectul Thermoenergy, pentru că trebuie să luăm în calcul faptul că deja prețul gazului a crescut cu 35%. Este vorba de piața liberă, nu e vorba de altceva. Dar noi, eu împreună cu dumneavoastră și cu colegii (fin aparatul de specialitate și domnii viceprimari, nu am stat cu mâinile în sân, să ne plângem de milă că nu facem să meargă acest Thermoenrgy. Și dovadă sunt și aceste investiții hi care încercăm, alocând 1 milion de lei, nu e o sumă mică, 1 milion de lei pentru creșterea capacității de producție, practic, a energiei electrice. Creșterea capacității de producție înseamnă o creștere a veniturilor pe care le face Thermoenergy.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc pentru răspunsuri. Știți ce am observat? Că atunci când vine vorba de învățământ tot timpul spuneți că sunt puțini bani sau nu prea avem bani. Dar vreau să vă aduc la cunoștință, că anul trecut am rămas în buget cu 50 milioane lei, excedent bugetar, deci bani necheltuiți. Atât am o rugăminte, să vă gândiți nu numai la clasa 0, ci și la clasele superioare, pentru că sunt nevoi în școli și licee o grămadă și de asta tot întreb de aceste cheltuieli cu igienizarea și cu bunurile și serviciile. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - aici nu suntem să facem politică. Aici suntem să facem administrație, din punctul meu de vedere cred că mai e până la campania electorală și toate aceste povești cu iz electoral chiar nu țin.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnule primar, asta nu-i politică, e o rugăminte de a mea să aveți în vedere să alocați mai mulți bani pentru aceste aspecte.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu nu v-am spus dumneavoastră, dar luați în calcul, nu numai dumneavoastră, ci toată lumea prezentă în sală, următoarele aspecte: de la revoluție până în momentul de față nici măcar nu s-a intenționat construcția vreunei creșe sau grădinițe. Noi avem în proiectare două și deja finalizate două și pornim licitația deja pentru ele.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - eu vorbesc de mere, dumneavoastră vorbiți de pere. Haideți să facem diferența între cheltuieli materiale și investiții.

Domnul Primar Cosmin Necula - înțeleg foarte bine, dumneavoastră nu mă înțelegeți. Eu, pe de altă parte, vă spun în felul următor. Eu am zis că nu sunt bani totdeauna pentru aceste cheltuieli materiale și fără îndoială vor fi investiții, dar vor fi și cheltuielile materiale suplimentate. Pe de alta parte, ca să elucidăm încă o dată această marotă cu excedentul bugetar. Excedentul bugetar este constituit din investițiile care se află în derulare. Majoritatea investițiilor care se află în derulare în municipiul Bacău nu sunt investiții care le finalizezi așa, pocnind din palme și bătând din degete, într-un an de zile. Sunt investiții multianuale. Dau un exemplu, Spitalul Municipal, nu este o investiție care se finalizează imediat, este unul dintre capitolele mari din excedentul bugetar.

2. Au fost o serie de obiective cum este Insula de Agrement, iarăși, nu este o investiție care să o finalizezi pocnind din palme. Trecând de faptul că încurcăturile care au fost lăsate acolo abia acum au reușit să fie descâlcite. Sunt tot felul de capitole la care nici Guvernul României nu a înțeles foarte bine, din punctul meu de vedere și uitându-se așa la excedentul bugetar au zis că avem bani. Asta este o gândire foarte simplă, aș putea spune simplistă, ca să nu zic altceva. Tot felul de investiții și în general investițiile de dimensiuni medii și mari nu se soluționează într-un an de zile. Așa-i într-un an calendaristic. Astea sunt realitățile pe care le trăim și asta este legislația.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Și legat de sistemul de management? Pentru interacțiunea cu cetățenii, dacă poate domnul administrator public să ne ofere detalii. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public - Chindrus Romică - da. Deci, documentația de licitație a fost postată pe SEAP de vreo 2 săptămâni. Datorită unei greșeli de procedură, a trebuit anulată această licitație și o reluăm săptămâna viitoare, luni.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles. Greșeli de procedură ce intră în sarcina noastră, a municipalității? Dacă da, cine a greșit și dacă a greșit cum a fost sancționat?

Domnul Administrator Public - Chindrus Romică - dintr-o eroare, în loc să afișeze pe o căsuță, a afișat pe alta. O eroare. Cred că din cauza volumului prea mare de muncă. Volumul prea mare de muncă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles, dar asta vreau să punctez. Că aceste greșeli și aceste amânări trenează și din păcate avem noi de suferit din cauza asta.

Domnul Administrator Public - Chindrus Romicâ - data trecută...bun, au trecut numai 2 săptămâni pe care le putem recupera pentru că această investiție se derulează pe o perioadă de 12 luni și este timpul necesar să recuperăm cele 2 săptămâni pierdute.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles și funcționarul care a greșit a primit măcar un avertisment în sensul acesta, tocmai ca să nu se mai întâmple, să fie mai atent data viitoare.

Domnul Administrator Public - Chindrus Romicâ - sigur. Am făcut ședință, verbal, da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - bun, mulțumesc.

Domnul Administrator Public - Chindrus Romicâ - cu plăcere.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică $î Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza- dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

15

-

Cu o 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumesc.

 • 18. si 19. Se trece la punctele 18 si 19 ale ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la:

18. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

și la 19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Veronica Micle, str. Hoitului, Calea Republicii și Calea Moldovei

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - o secundă, dacă sunteți de acord 18 și 19 sunt cu același obiect, uzul și servitutea gratuită către Delgaz Grid, aș avea rugămintea să le prezentați pe amândouă.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, sunt două proiecte înrudite și din motive de timp, vă rog să prezint expunerea de motive în comun. Delgaz Grid, știți, e furnizorul nostru de energie electrică și de gaz metan. Sunt niște proiecte formale, se referă la racordul de energie electrică și de gaz metan la ansambluri de locuințe, branșamente către locuințe private și diverse lucrări. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - la proiecte sunt toate avizele și inclusiv avizele de legalitate. Mulțumesc. Trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTL

  RI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra suprafeței de 13,2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Dorului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă,

  15

  0

  0

  delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de 0,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică restaurant amplasat în Bacău, str. Mărășești nr. 14, județ Bacău, aparținând S.C. ALMADI FOODS SRL”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat în Parcul Cancicov din Municipiul Bacău, str. Mărășești, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/  25.10.2012 privind aprobarea

  Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  7.

  ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  8.

  ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea și

  Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  9.

  ART» 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Veronica Micle, str. Hoitului, Calea Republicii și Calea Moldovei

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂJ

  VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

  (1) suprafeței de 25 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Veronica Micle, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  (2) suprafeței de 2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Hoitului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

  (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

  a) suprafeței de 103 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica Centru Comercial aparținând S.C. BIALEX S.R.L.", în vederea amplasării cablului electric subteran pe o lungime de 205 m de-a lungul străzii Calea Republicii din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  b) suprafeței de 325 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica ansamblu de locuințe de pe Calea Moldovei nr. 51, loc. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran de-a lungul străzii Calea Moldovei din municipiului Bacău, delimitat conform planurilor de situație, Anexele nr. 4 și nr. 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

  a) suprafeței de 2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica Centru Comercial aparținând S.C. BIALEX S.R.L.”, astfel: 1 mp în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat -BMPT 400A și 1 mp pentru amplasarea unei firide de branșament FB E2+2 , pe str. Calea Republicii din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  b) suprafeței de 1,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrica ansamblu de locuințe de pe Calea Moldovei nr. 51, loc. Bacău”, în vederea amplasării unei firide de branșament tip E2-6, pe str. Calea Moldovei din municipiul Bacau, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  7.

  ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  8.

  ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea    și

  Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  9.

  ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoDtat

  15

  0

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări nerambursabile (corect- rambursabile) în valoare de 60.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor proiecte de investiții de interes local. Materialul l-ați avut la mapă, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată sau dacă aveți întrebări, vă vor sta la dispoziție.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Cinrian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris, favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Cinrian Gabriel Fantaza - dacă nu sunt, îl supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE $1 PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

15

-

M

Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație de la Societatea Thermoenergy cu un membru numit provizoriu. Materialul l-ați avut la mapă și vă rog să votați proiectul în forma prezentată.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret. Vă rog, la vot!

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - dacă sunteți de acord, continuam cu votul secret și la proiectul 22 este vorba de desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ pentru anul 2018 - 2019. Există toate avizele la proiect, dacă sunteți de acord vi se piui la dispoziție și buletinele de vot. Deci, vă rog și pentru proiectul 22.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si domnului Viceprimar Scripăt Constantin prezintă Expunerea de motive privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - la proiectul 22, în fiecare an, la începutul anului școlar se stabilesc consiliile de administrație cu propuneri din rândul consilierilor și aparatului administrativ al primăriei. Pe parcurs vor mai apărea modificări, vom corecta acest proiect de hotărâre. Ați avut materialul la mapă, vă rog să votați proiectul în forma prezentată.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - am o rugăminte către toți consilieri. Vă rog frumos, fiți atenți când completați buletinele de vot, pagină cu pagină. Ne îngreunează foarte mult rezultatul votului pentru că au fost pagini necompletate. Ori nu participați la vot dacă nu vreți să vă exercitați dreptul de vot, dacă nu, vă rog frumos, fiți atenți. E responsabilitatea noastră să completăm corect aceste.. .păi nimeni nu știe cine a sărit o pagină, că dacă ar ști ar veni, dar n-au de unde să știe.

21. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu

Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14 (un consilier în conflict de interese)

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu . S-a adoptat

  14

  0

  0

  2.

  Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  3.

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 1, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală    a

  Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

22.Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019 , conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  Unitatea de învățământ

  Consilier Local

  2.

  Grădinița cu program săptămânal „Agricola”, str. Calea Moldovei, nr. 53 S-a adoptat

  Ciocodei Mihaela

  15

  0

  0

  3.

  Școala gimnazială „Alexandru cel Bun9’, str. I. S. Sturza, nr. 80, C.A. = 9 membri S-a adoptat

  Breahnă-

  Pravăț Ionela Cristina

  15

  0

  0

  4.

  Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”, str. I. S. Sturza, nr. 80, C.A. = 9 membri S-a adoptat

  Miclăuș Daniel

  15

  0

  0

  5.

  Școala gimnazială „AlJ.Cuza”

  S-a adoptat, str. Oituz, nr.14,

  Luca Vasile

  15

  0

  0

  C.A. = 13 membri

  6.

  Școala gimnazială „Al. I. Cuza”, str.

  Oituz, nr. 14 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Ghîngheș Cristian

  14

  1

  0

  7.

  Școala gimnazială „Al. I. Cuza”, str. Oituz, nr. 14

  C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Bîrzullie

  15

  0

  0

  8.

  Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Breahnă-Pravăț ionela Cristina

  15

  0

  0

  9,

  Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Stan Gabriel

  15

  0

  0

  10.

  Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1

  C.A. = 13membri

  S-a adoptat

  Fechet Mircea

  15

  0

  0

  11.

  Școala gimnazială, JDr. Alexandru

  Șafran”, Str. Henri Coandă, nr. 1, C.A. s 13 membri

  S-a adoptat

  irofte Dumitru

  15

  0

  0

  12.

  Școala gimnazială, J)r. Alexandru

  Șafran”, Str. Henri Coandă, nr. 1, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Enula Pricopoaea

  15

  0

  0

  13.

  Școala gimnazială, JDr. Alexandru

  Șafran”, Str. Henri Coandă, nr. 1, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Miclăuș Daniel

  15

  0

  0

  14.

  Școala gimnazială „George Bacovia”, str.

  Carpați, nr. 12

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Dragomir Doina

  15

  0

  0

  15.

  Școala gimnazială „George Bacovia”, str.

  Carpați, nr. 12

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Bîrzu Ilie

  15

  0

  0

  16.

  Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Alecu Russo nr.5

  C.A. = 7 membri

  S-a adoptat

  Ghingheș Cristian

  14

  1

  0

  17.

  Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun.

  Bacău, str. Bicaz, nr. 17, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Enula Pricopoaea

  15

  0

  0

  18.

  Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun.

  Bacău, str. Bicaz, nr. 17, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  [rofte Dumitru

  15

  0

  0

  19.

  Școala gimnazială „Octavian Voicu",mun.

  Bacău, str. Bicaz, nr. 17, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Bîrzu Ilie

  15

  0

  0

  20.

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str.

  Bicaz, nr. 3

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dănilă Gheorghe

  15

  0

  0

  21.

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str.

  Bicaz, nr. 3

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dragomir Doina

  15

  0

  0

  22.

  Școala gimnazială „Nicolae Iorga", str.

  Bicaz, nr. 3

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Crețu Cătălin-Bogdan

  15

  0

  0

  23.

  Școala gimnazială „Constantin Platon", str. 9 Mai, nr. 64

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dragomir Doina

  15

  0

  0

  24.

  Școala gimnazială „Constantin Platon", str. 9 Mai, nr. 64

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Bîrzu Ilie

  15

  0

  0

  25.

  Școala gimnazială „Constantin Platon", str. 9 Mai, nr. 64

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dănilă Gheorghe

  15

  0

  0

  26.

  Școala gimnazială „Miron Costin”, str.

  Miron Costin, nr. 64, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Ciocodei Mihaela

  15

  0

  0

  27.

  Școala gimnazială „Miron Costin”, str.

  Miron Costin, nr. 64, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Dănilă Gheorghe

  15

  0

  0

  28.

  Școala gimnazială „Miron Costin", str.

  Miron Costin, nr. 64, C.A. » 13 membri S-a adoptat

  Bîrzullie

  15

  0

  0

  29.

  Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dragomir Doina

  15

  0

  0

  30.

  Școala gimnazială,,Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Crețu Cătălin-Bogdan

  15

  0

  0

  31.

  Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11 C.A. = 13 membri

  S-â adoptat

  Ghingheș Cristian

  14

  1

  0

  32.

  Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Șova-Gâțu Laur

  15

  0

  0

  33.

  Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dănilă Gheorghe

  15

  0

  0

  34.

  Școala gimnazială,,Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Fechet Mircea

  15

  0

  0

  35.

  Școala gimnazială,,Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144, C.A. = 7 membri S-a adoptat

  Bîrzu Ilie

  15

  0

  0

  36.

  Școala gimnazială,,Domnița Mana", str.

  Bicaz, nr. 126

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Ghingheș Cristian

  14

  1

  0

  37.

  Școala gimnazială „Domnița Maria", str.

  Bicaz, nr. 126

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Șova-Gâțu Laur

  15

  0

  0

  38.

  Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V.

  Alecsandri, nr. 1

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dragomir Doina

  15

  0

  0

  39.

  Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Luca Vasile

  15

  0

  0

  40.

  Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str.

  Logofăt Tăutu, nr. 7, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Luca Vasile

  15

  0

  0

  41.

  Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str.

  Logofăt Tăutu, nr. 7, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Ghingheș Cristian

  15

  0

  0

  42.

  Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str.

  Logofăt Tăutu, nr. 7, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Șova-Gâțu Laur

  15

  0

  0

  43.

  Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Ghingheș Cristian

  15

  0

  0

  44.

  Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17

  C.A. = 9 membri S-a adoptat

  Crețu Cătălin-Bogdan

  15

  0

  0

  45.

  Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Luca Vasile

  15

  0

  0

  46.

  Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Bîrzu Ilie

  15

  0

  0

  47.

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel

  Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Breahnă-

  Pravăț Ionela Cristina

  13

  0

  2

  48.

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel

  Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Bîrzu Ilîe

  13

  0

  2

  49.

  Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel

  Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Irofte Dumitru

  13

  0

  2

  50.

  Colegiul Național „Ferdinand F’, str.

  George Bacovia, nr. 45, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

  13

  0

  2

  51.

  Colegiul Național „Ferdinand I”, str.

  George Bacovia, nr. 45, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Bîrzu Ilie

  13

  0

  2

  52.

  Colegiul Național „Ferdinand I”, str.

  George Bacovia, nr» 45, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Dragomir Doina

  13

  0

  2

  53.

  Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, str.

  V. Alecsandri, nr. 37, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Irofte Dumitru

  13

  0

  2

  54.

  Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, str.

  V. Alecsandri, nr. 37, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Luca Vasile

  13

  0

  2

  55.

  Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, str.

  V. Alecsandri, nr. 37, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Dănilă Gheorghe

  13

  0

  2

  56.

  Colegiul Național de Arta „George

  Apostu”, str. Războieni, nr. 24, C.A. » 13 membri

  S-a adoptat

  Enula Pricopoea

  13

  0

  2

  57.

  Colegiul Național de Artă „George

  Apostu”, str. Războieni, nr. 24, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Miclăuș Daniel

  13

  0

  2

  58.

  Colegiul Național de Artă „George

  Apostu”, str. Războieni, nr. 24, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Luca Vasile

  13

  0

  2

  59.

  Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”, str.

  Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 30, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Stan Gabriel

  13

  0

  2

  60.

  Colegiul Național „Gh. Vrănceanu", str.

  Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 30, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Bîrzu Ilie

  13

  0

  2

  61.

  Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”, str.

  Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 30, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Ciocodei Mihaela

  13

  0

  2

  62.

  Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Crețu Cătălin-Bogdan

  13

  0

  2

  63.

  Colegiul Tehnic,,Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Irofte Dumitru

  13

  0

  2

  64.

  Colegiul „Henri Coandă",str. Henri Coandă, nr. 8,

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Dragomir Doina

  13

  0

  2

  65.

  Colegiul „Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 8

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Șova-Gâțu Laur

  13

  0

  2

  66.

  Colegiul „Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Crețu Cătălin-Bogdan

  13

  0

  2

  67.

  Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Luca Vasile

  13

  0

  2

  68.

  Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

  C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Miclăuș Daniel

  13

  0

  2

  69.

  Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V.

  Alecsandri, nr. 18, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Miclăuș Daniel

  13

  0

  2

  70.

  Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V.

  Alecsandri, nr. 18, C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Stan Gabriel

  13

  0

  2

  71.

  Colegiul „Grigore Antipa", str. H.

  Coandă, nr. 7

  C.A. = 13 membri S-a adoptat

  Ghingheș Cristian

  12

  1

  2

  72.

  Colegiul „Grigore Antipa", str. H.

  Coandă, nr. 7

  C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Crețu Cătălin-Bogdan

  13

  0

  2

  73.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Enula Pricopoaea

  13

  0

  2

  74.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76, C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Irofte Dumitru

  13

  0

  2

  75.

  Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif', str.

  Calea Moldovei, nr. 233, C.A. = 9 membri S-a adoptat

  Ciocodei Mihaela

  15

  0

  0

  76.

  Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif', str.

  Calea Moldovei, nr. 233, C.A. = 9 membri S-a adoptat

  Fechet Mircea

  15

  0

  0

  77.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Enula Pricopoaea

  15

  0

  0

  78.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Șova-Gâțu Laur

  15

  0

  0

  79.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35 C.A. = 13 membri

  S-a adoptat

  Crețu Cătălîn-Bogdan

  15

  0

  0

  80.

  Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Enula Pricopoaea

  15

  0

  0

  81.

  Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15

  C.A. = 9 membri

  S-a adoptat

  Luca Vasile

  15

  0

  0

  82.

  Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24 S-a adoptat

  Dragomir Doina

  15

  0

  0

  83.

  Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău

  S-a adoptat

  Ciocodei Mihaela

  15

  0

  0

  84.

  Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău

  S-a adoptat

  Fechet Mircea

  15

  0

  0

  85.

  ART.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  86.

  ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău, unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău din anexă și persoanelor nominalizate în Anexă.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  87.

  ART.4. Prin sriia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

 • 23. Se trece Ia punctul 23 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședința Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului "Street Food Festival” în perioada 06 -09 septembrie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc. Prezentul proiect de hotărâre se referă la asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului "Street Food Festival” în perioada 06 - 09 septembrie în municipiului Bacău.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, a comisiilor de specialitate 1,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dau cuvântul domnului consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, oricât de mult mi-ar plăcea aceste asocieri, din păcate nu pot să le susțin, tocmai din acea perspectivă de legalitate. Nu puteți totuși, să găsiți o altă modalitate de decontare a acestor bani, când vine vorba de asocieri directe?Asta e prima întrebare și a doua întrebare legată de locația referitoare la desfășurarea acestui eveniment. Street food festival, în general, înseamnă festival de mâncare pe stradă. Noi îl desfășurăm în parc în Bacău, ca multe alte activități care au Street în față. Și în loc să le desfășurăm pe o stradă, să închidem o stradă și să promovăm asta în rândul cetățenilor, să iasă în stradă, să deschidem orașul, facem în parc. Și din păcate, dacă mergem acum în parc, deci putem merge împreună după ședință, vom observa că aceste acțiuni, din păcate, lasă în urmă diverse chestiuni, precum: iarbă smulsă, coșuri de gunoi stricate ș.a.m.d., deci, rămâne o debandadă. Nu putem totuși găsi o altă locație, nu știu, să ne gândim strategic pe viitor, în sensul asta. Să dezvoltăm altă zonă din Bacău, eventual, una mai liberă. Pentru că parcul, în general, este un ecosistem și este pentru plimbare. Acolo avem totuși, o faună, o floră. Desfășurând aceste activități, deranjăm cumva acest ecosistem. Știu, sună destul de romantic ceea ce spun eu, dar să știți că sunt suficienți cetățeni, mai ales din zonă, care subliniază aceste lucruri. Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula - două- trei mențiuni. în primul rând, am uitat să vă precizez, doamnelor și domnilor, faptul că, apropo de investițiile în învățământ, că în toamna aceasta, la începutul anului școlar va fi inaugurat inclusiv laborator nou, laboratorul de informatică al Colegiului Național ”Vasile Alecsandri”. Este o investiție făcută tot de către Municipalitate, apropo de investițiile care le facem în sistemul de învățământ și e bine să nu uităm aceste lucruri.

2. Eu sunt aici, în fața dumneavoastră în calitate de primar, nu sunt nici jurist, nu sunt nici avocat, nu sunt nimic din componenta juridică și atâta timp cât există avize de legalitate și un aparat de specialitate care îmi prezintă că aceasta este o modalitate corectă, nu voi ezita să o aplic, pentru că înseamnă că ai încredere în ceea ce prezintă colegii din aparatul propriu al primarului.

A treia problemă, a treia mențiune, mi-aș fi dorit ca municipiul Bacău să fi avut, măcar parțial, o zonă pietonală, o zonă de pietonal, așa cum au multe alte orașe din țara noastră, nu doar din zona de vest. Mi-aș fi dorit să avem și noi zonă de centru istoric sau o zonă de pietonal care să fi fost acel centru urban al orașului, acea zonă publică în care să putem toți să ne manifestăm, fiecare după cerințele sale și după convingerile pe care le are. Din păcate, municipiul Bacău nu a fost conceput astfel, nu vreau să intru în detalii urbanistice, dar avem un oraș în care lipsesc foarte mult din aceste elemente de amenajare urbanistică și de gândire efectivă la zonele de manifestații, zonele de for public. Avem o serie de proiecte, avem o serie de discuții cu arhitecți care sunt din municipiul Bacău, dar orice amenajare în zonă pietonală în momentul de față și repet, o am în calcul și eu și colegii din municipalitate și domnii viceprimari, dar orice discuție legată de zonă de pietonal în municipiul Bacău, din păcate, în acest moment este ținută într-o strânsă legătură cu tot ceea ce reprezintă șoseaua de centură. încercăm ca în fiecare săptămână să închidem zona centrală, partea dinspre primărie, primăria până în prefectură, dar dacă veți merge în zona Mihai Viteazu- B-dul Unirii, veți vedea că este o zonă de trafic greu, inclusiv sâmbătă sau duminică și atunci am încercat să mai restricționăm un pic. Orice zonă de tramă stradală transformată în zonă pietonală, chiar și temporar, reprezintă o încărcătură foarte mare pentru celelalte artere, care din păcate, datorită lățimii pe care le au și datorită faptului că orașul a fost conceput în perioada de dinainte de ’ 89 în acest fel, reprezintă o problemă. Ca să concluzionez, zona de pietonal, zona de for public, este obligatorie pentru municipiul Bacău, măcar noi să lăsăm generațiilor care vor veni această zonă de pietonal public. Din păcate, în momentul de față putem face doar proiecții și proiecte, pentru că o amenajare propriu-zisă este direct legată de existența unei șosele de centură și de zone de deviere a traficului.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -bun, dar despre parc, cum ne asigurăm că aceste manifestări, totuși, nu distrug ecosistemul de acolo și în general, confortul pe care îl au cetățenii, miile de cetățeni care îl vizitează zilnic. N-am auzit nimic despre parc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fanta za - dacă numai sunt discuții supunem la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3,

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

L AZÂR DOINA-EMANUEL A

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

1

Cu o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA), în vederea realizării în comun a festivalului educațional "Zilele Parcului Gherăiești” - Ediția a V-a, ce se va desfășura în perioada 08 - 09 septembrie 2018

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc. Este vorba de proiect de asociere a Municipiului Bacău cu Asociația pentru Dezvoltare Activă, în vederea realizării în comun a festivalului educațional "Zilele Parcului Gherăiești” - Ediția a V-a, ce se va desfășura în perioada 08 - 09 septembrie a anului 2018.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - dacă nu sunt discuții, îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUHJE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOM1R DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

1

Cu o abținere a domnului Ghingheș, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

25» Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului "Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” în perioada 07 - 09 septembrie 2018, în cadrul evenimentului Zilele Bacăului

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiectul de asociere a municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului "Salonul de toamnă al muzicii folk și blues" în perioada 07 - 09 septembrie 2018, în cadrul evenimentului Zilele Bacăului. După cum ați observat, cele trei evenimente se desfășoară aproape concomitent, în diverse zone din oraș și pentru că sunt diverse categorii de populație care își doresc fiecare lucruri diferite. Unii îți doresc un festival de genul folk și blues, unii își doresc să participe la Zilele Parcului Gherăiești, unii își doresc să meargă la Street Food Festival. Practic, în aceea perioadă, în acel week-end, fiecare din locuitorii municipiului Bacău vor avea posibilitatea să opteze pentru diverse activități cauzate de aceste proiecte. Este evident că, și aici poate se găsește și răspunsul la mai multe întrebări, este îmbucurător că sunt mai multe inițiative le nivelul municipiului Bacău pentru desfășurarea unor asemenea evenimente recreative și este evident că toate se desfășoară în același timp. Și atunci, fiecare trebuie să-și găsească locul pe teritoriul acestui oraș, pentru că orașul nu aparține doar ecologiștilor sau doar celor care cântă blues și susțin blues-ul sau doar celor care doresc o distracție culinară. Și atunci, toți ne împăcăm sub oblăduirea celei care se află deasupra noastră, Sfânta Fecioară Maria, de Zilele Sfintei Fecioare Maria și încercăm, și sunt convins că supraviețuim, toți, împreună, poate cu mai puțină ură decât există în momentul de față și cu mai puțină dezbinare.

Domnul Director Executiv Direcția Juridica si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - dacă nu sunt discuții, îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

1

Cu o abținere a domnului Consilier Ghingheș, proiectul a fost aprobat.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei NICODIM DANIELA MARIA cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap. 1

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre care se prezintă mai mult ca o rugăminte, dar și ca o normalitate, în momentul în care unul din semenii noștri trece printr-o asemenea dramă. Este vorba de băiețelul Nicodim Daniel-Ciprian, în vârstă de 9 ani, care este diagnosticat cu ,Anomalie de coagulare nespecificată; epilepsie simptomatică legată de localizare focală parțială și sindroame epileptice cu atacuri parțiale complexe, fără epilepsie intractabilă", minor care este încadrat în gradul de handicap cu asistent personal. Pe baza hotărârii dumneavoastră, sper favorabil, acestei doamne, mama băiețelului, îi vom acorda un ajutor de urgență care să-l utilizeze pentru fiul dumisale, respectiv vă propun alocarea sumei de 5995 lei pentru acoperirea cheltuielilor privind costul unor investigații medicale pe care băiețelul trebuie să le facă. Vă rog, doamnelor și domnilor consilieri locali, să vă dați un vot favorabil pentru această situație, pentru rezolvarea acestei drame.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, a comisiilor de specialitate 1,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei NICODIM DANIELA MARIA cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap. 1

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂF

  l VOTURI

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui aiutor de urgentă în valoare de 5.995 lei, d-nei Nicodim Daniela Maria cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap. 1, pentru fiul Nicodim Daniel Ciprian, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate S-a adoptat

  15

  0

  0

  (2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea cheltuielilor privind costul investigațiilor medicale (teste genetice de identificare a unei eventuale mutații specifice hemofiliei A) recomandate de către Institutul Clinic Fundeni.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgentă prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul Vm “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  Art. 5. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  15

  0

  0

 • 27. si 28. Se trece la punctele 27 si 28 ale ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la:

27. Proiectul de hotărâre privind recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018

Inițiatori - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU șî DL. CONSILIER LOCAL STAN GABRIEL

Și 28. Proiectul de hotărâre privind recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 - 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, vorbeam și în prealabil de investițiile pe care le facem în învățământ. Vin în fața dumneavoastră, inițiind alături de domnul profesor Stan, proiect de hotărâre care vine în completarea acelor premieri pe care le-am făcut pentru elevii care au obținut rezultatele deosebite în bacalaureatul anului 2018. De asemenea, cele două proiecte se referă la recompensarea absolvenților învățământului liceal filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 - 2018, precum și pentru absolvenții învățământului profesional și tehnic care au obținut în anul 2017 -2018 rezultate deosebite. Deci, practic, toți elevii din municipiul Bacău, că sunt de liceu teoretic, liceu vocațional sau liceu tehnic, pentru rezultatele deosebite obținute în procesul educațional în anul școlar care se încheie, vor fi recompensați. Nu este o sumă enormă, e vorba de 500 lei pentru fiecare. Dar este practic, o recunoaștere a efortului care l-au depus. Discutam cu inițiatorul, cu domnul profesor, cu domnul Director Stan, că ne-am fi dorit într-un fel sau altul să premiem și părinții, dar și dascălii lor. Pentru că alături de copii vor sta totdeauna părinții și dascălii care au reușit să obțină cu ei aceste rezultate deosebite. Din păcate, formula juridică, formula legislativă existentă nu ne permite acest lucru. Având în vedere aspectele menționate, precum și documentele existente la mapele dumneavoastră, rog aprobați proiectele de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate la ambele proiecte de hotărâre (există rapoarte scrise favorabile).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile la ambele proiecte de hotărâre (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectelor de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,4 și 5, favorabile.

Domnul Consilier Stan Gabriel - doresc să mulțumesc domnului primar pentru bunăvoință și deschidere în legătură cu promovarea acestui proiect de hotărâre și să remarc un sigur lucru. Este pentru al doilea an când municipalitatea Bacău oferă recompense absolvenților cu nota 10, a școlilor profesionale de pe cuprinsul municipiului. Numărul acestora a crescut, anul trecut am avut 37 de premianți, anul acesta sunt 133. Urmează împreună să identificăm cauzele acestui progres, e de aproape 5 ori. Eu cred că și ușorul stimulent oferit de noi a contribuit la performanțele acestor elevi. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectelor de hotărâre 27 și 28?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o scurtă întrebare, dacă îmi permiteți. Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - nici nu se putea domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sună foarte bine ceea ce a făcut domnul primar, dar vreau să vă întreb. Știu că aveți foarte mulți colegi în Parlamentul României, ați luat legătura cumva cu ei să propunem modificarea cadrului legislativ astfel încât să putem premia și părinții?

Domnul Primar Cosmin Necula - vă răspund în scris domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - în scris?

Domnul Primar Cosmin Necula - da, în scris.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - în termenul de 30 de zile.

Domnul Primar Cosmin Necula - în termenul prevăzut de lege.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ok, îmi trec în calendar și sper să primesc răspunsul.

Domnul Primar Cosmin Necula - notați-vă în calendar, vă rog.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - se trece la procedura de vot secret.

27.Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018

Inițiatori - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și DL. CONSILIER LOCAL STAN GABRIEL

 • 1. Consilieri prezenți: 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTEAZĂ

  NUMĂ

  R VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic care au obținut calificativul "Excelent” la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018 cu suma de 500 lei, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  2.

  Art. 2. Alocarea sumei de 66.500 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  Art. 5. Prin griia Secretarului MuniciDiului Bacău orezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

28.Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017-2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂJ

  R VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aDrobă recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională care au obținut media mai mare de 9 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2018, cu suma de 500 lei, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  2.

  Art. 2. Alocarea sumei de 14.500 lei necesară centru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  Art. 5. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

29.Se trece la punctul 29 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela cuvântul Domnului Primar Cosmin Neculaprezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 212/11.06.2018 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social „Hai in P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, este vorba de un proiect de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 212 din 2018 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială la proiectul „Hai in P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, modificare a bugetului proiectului și a surselor de finanțare. Pentru orice întrebare vă stau la dispoziție colegii mei de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, respectiv, doamna Director Fifirig.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, a comisiilor de specialitate 1,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - dacă nu sunt discuții, îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Domnul Bîrzu nu participă la vot, la proiectul 29, cu UNICEF-ul? Nu, deci aici ați votat și domnul Miclăuș este ieșit din sală.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISUNA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPO AEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Vicenrimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău. Deci, acest Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău pe parcurs suferă niște modificări, plecări, veniri, retrageri din acest consiliu, motiv pentru care se înlocuiește domnul Podoleanu Florin Costel cu doamna Oana Cojocaru de la Poliția Locală a Municipiului Bacău și doamna Cîobăniță Linda cu doamna Lucaci Cecilia de la Direcția de Sănătate Publică Bacău. Față de cele expuse, vă rog să votați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

Inițiator - COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți: 15

2. Numărul consilierilor care au votat: 14

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUM

[ĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.L Se modifică art. 1 al HCL nr. 378/ 2008 si va avea următorul cuprins:

”Art. 1. Se constituie Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău, în următoarea componență:

1. PIPIRIG CARMEN GEORGETA - Director Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

S-a adoptat

14

0

0

2. COJOCARU OANA -Poliția Locală a Municipiului Bacău;

14

0

0

3. LUCACI CECILIA - Șef Departament - Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău;

S-a adoptat

14

0

0

4. DALCU NĂSTASE EUSEBIU - Asistent social Inspectoratul Școlar Județean Bacău

S-a adoptat

14

0

0

5. IACOBEANU MARIUS - Preot inspector asistență socială Episcopia Romanului;

S-a adoptat

13

1

0

6. INDREAS ADRIAN - Vicepreședinte Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-Romania Betania;

S-a adoptat

13

1

0

7. DIACONU CARMEN MIHAELA - Director adjunct Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.” S-a adoptat

14

0

0

2.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009 și H.C.L. nr. 84 din 31.03.2016 sunt și rămân în vigoare.

S-a adoptat

14

0

0

3.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

14

0

0

4.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

14

0

0

5.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

14

0

0

31. Se trece la punctul 31 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul Municipal Bacovia pe durata evenimentului "Bacovia 70” ce se va desfășura în perioada 24.09 - 09.10.2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul Municipal Bacovia pe durata evenimentului "Bacovia 70”, în perioada 24.09 -09.10.2018. Evenimentul intitulat "Bacovia 70”, reunește mai multe trupe de teatru care susțin spectacole. Teatrul din Bârlad, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Galați, Chișinău. Gala festivă va avea loc pe data de 9 octombrie și se supun aprobării dumneavoastră, tarife, după cum urmează: pentru spectacolele Teatrului Municipal Bacovia, 15 lei de persoană, spectacolele teatrelor invitate 25 lei pentru persoană, ținând cont de deplasare și cheltuielile sunt un pic mai scumpe, iar durata unui abonament de 200 lei pe toată perioada acestui eveniment, "Bacovia 70”. Mulțumesc și vă propun să votați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - există aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public) Se prezintă raportul favorabil al Teatrului Municipal Bacovia.

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5, favorabile.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - doamna președinte, dacă îmi permiteți? Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul consilier, vă permitem, dar foarte scurt, da?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da. Din câte înțeleg, acum se face o derogare de la tarifele stabilite prin hotărârea de consiliu local de la sfârșitul anului trecut, totuși acest proiect nu respectă Legea Educației, care prevede că tarifele la teatru trebuie reduse pentru elevi și studenți cu 75%.

Domnul Director Executiv Direcția Juridica si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - se aplică regula stabilită la începutul anului, pentru elevi și studenți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu văd asta în proiectul de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian

Gabriel Fantaza - asta nu înseamnă că se elimină hotărârea care este în vigoare și care își produce efectul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles. Deci, pentru toate aceste tarife... Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -bineînțeles, se aplică legea în vigoare. Discut chestia asta la teatru și am să le atrag atenția, cum ați sesizat dumneavoastră

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - asta voiam. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂGHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPO AEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi a fost aprobat. Domnul Miclăuș nu este în sală.

32.Se trece la punctul 32 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/ 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53 din 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Bacău. Urmare a unui referat al Direcției de Salubritate, Agrement și Parcuri, se solicită, la nivel de direcție, încadrarea unui tehnician, (până acum nu exista), motivate de faptul că sunt niște lucrări de tip special și este nevoie de o persoană cu pregătire, altceva decât muncitor necalificat. Aceasta presupune păstrarea treptei profesionale, dar majorarea drepturilor salariale cu un procent de 15%. Implicația financiară este probabil de neglijat, motiv pentru care, în același timp este destul de necesară o persoană pe această funcție și vă propun să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza - aviz favorabil (există raport scris favorabil).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Serviciul Managementul Resurse Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - îl supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

«*

-

Cu 14 voturi a fost aprobat.

33. si 34. Se trece la punctele 33 si 34 ale ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodeî Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la:

33. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare in grad si treapta profesionala

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Și 34. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 172/29.05.2017 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive o fac comun pentru cele două proiecte. Practic, presupune aprobarea funcțiilor publice și modificările ulterioare. Știți, periodic, personalul capătă vechime, trece de pe o treaptă pe alta, susține un examen, este o dinamică permanentă în rândul personalului din subordinea consiliului local. Motiv pentru care, se îndeplinesc niște condiții și trebuie să respectăm această procedură care este aproape obligatorie. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza -aviz favorabil la ambele proiecte (există rapoarte scrise favorabile).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Serviciul Managementul Resurse Umane și Administrativ pentru proiectul 33 și Administratorul Public și ADL pentru proiectul 34).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectelor? Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza - supun la vot proiectul 33. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTTNA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

ÎL

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi a fost aprobat.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza - proiectul 34. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMER DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi a fost aprobat. Mulțumesc.

 • 35. Se trece la punctul 35 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat. Deci și aici, periodic, aceste comisii își modifică structura, motivat de plecări, veniri, renunțări. Motiv pentru care, supunem atenției dumneavoastră și vă rog să votați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dacă e nevoie și doriți, citesc și comisia actuală propusă de către executivul Primăriei Bacău. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan Gabriel Fantaza - exista aviz de legalitate (există raport scris favorabil).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Director Adjunct structura Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - COSMIN NECUL A- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți: 14

2. Numărul consilierilor care au votat: 14

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMÂl

R VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, aceasta urmând să aibă această componență: l.Președinte-Daniel     Dragoș     Ștefan Viceprimarul

Municipiului Bacău

S-a adoptat

14

0

0

Membri:

2.Constantin Scripăț - Viceprimarul municipiului Bacău; S-a adoptat

14

0

0

3.Daniel Miclăuș - Consilier Local - Consiliul Local Bacău; S-a adoptat

14

0

0

4.Gheorghe Dănilă - Consilier Local - Consiliul Local Bacău;

S-a adoptat

13

1

0

5.Laur Șova-Gâțu - Consilier Local - Consiliul Local Bacău

S-a adoptat

13

1

0

6.1oan Popa - Cabinet Primar;

S-a adoptat

14

0

0

7.Carmen Georgeta Fifîrig - Director D.A.S Bacău;

S-a adoptat

14

0

0

8.Corneliu Gavrilescu - Șef Serviciu - Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

S-a adoptat

14

0

0

9.Cristina Bardașu - Director Executiv Adjunct - Arhitect Șef;

S-a adoptat

13

1

0

10.Marîa Magdalena Bogdan - Consilier Superior -Compartimentul Evidență Contracte;

S-a adoptat

14

0

0

1 l.Răzvan Anasie - Inspector de Specialitate -Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

S-a adoptat

14

0

0

12.Secretar. Ionela Fenea - Consilier Superior -Compartimentul Evidență Contracte;

S-a adoptat

14

0

0

2.

. ART. 2 - Atribuțiile Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat în conformitate cu prevederile Legii locuinței, nr.114/ 1996, republicată și a HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996 cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

 • - analizează cererile depuse de solicitanții de locuințe, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat până la data de 01 noiembrie a anului în curs,

 • - propune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

 • - propune și repartizează locuințele în limita numărului și structurii locuințelor sociale și din fondul locativ de stat disponibile, către persoanele care îndeplinesc în totalitate prevederile stabilite prin HCL nr. 302/ 06.09.2017 și în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă,

 • - examinează și avizează cererile de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

S-a adoptat

14

0

0

3.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 244/ 2016, modificată prin HCL nr. 204/2017.

S-a adoptat

14

0

0

4.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire    prevederile    prezentei    hotărâri    prin

Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

S-a adoptat

14

0

0

5.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef -Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.

S-a adoptat

14

0

0

6.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

14

0

0

 • 36. Se trece la punctul 36 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacău revizuite la nivelul anului 2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacău revizuite la nivelul anului 2016. Cunoaștem hărțile strategice, sunt o directivă a Uniunii Europene și se întocmesc și se modifică, se revizuiesc an de an. Materialul l-ați avut la mapă, nu sunt mari noutăți și îl supun discuției, analizei și votului dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - aviz favorabil (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Compartimentul Finanțări Locale).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Da, domnul consilier.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. O întrebare către executiv. Știu că la sfârșitul anului 2016 am aprobat și un plan de reducere a zgomotului. Câte din acele măsuri au fost aplicate, adică acest plan...bun, am înțeles este obligatoriu, cheltuim bani degeaba pentru el sau aplicăm și măsurile respective? Dacă nu puteți răspunde acum, aș prefera și un răspuns în scris.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică - o să facem o analiză cu executivul și o să vă dăm un răspuns în scris, corect.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da. mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCĂ

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi, proiectul a fost aprobat.

 • 37. si 38. Se trece la punctele 37 si 38 ale ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la:

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investirii: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta “George Apostu”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Și 38. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire tronson suplimentar strada Teiului, municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, prin aceste proiecte venim în fața dumneavoastră, spre aprobare a documentațiilor faza D.A.L.I. pentru două investiții. Este vorba: lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice la Colegiul National de Arta “George Apostu”, mai pe scurt acea reabilitare termică și de asemenea, este vorba despre construirea unui tronson suplimentar pe strada Teiului. Strada Teiului este situată undeva în sudul orașului, e paralelă cu linia ferată uzinală care dă la Narcisa și urmează să intre într-un proces de modernizare. Supunem cele două aprobări, fază D.A.L.I., spre aprobarea dumneavoastră și Proiectul Tehnic. Vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - aviz favorabil la ambele proiecte (există rapoarte scrise favorabile).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public, și Serviciul Implementare Proiecte pentru proiectul 37 și Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice pentru proiectul 38).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectelor?

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - dacă nu, le supun aprobării. Cine este pentru aprobarea proiectului 37 de pe ordinea de zi? Abțineri? împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

1ROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

*

Cu 14 voturi a fost aprobat.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciortan

Gabriel Fantaza - cine este pentru aprobarea proiectului 38 de pe ordinea de zi?? Abțineri? împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

*

Cu 14 voturi a fost aprobat. Mulțumesc.

 • 39. Se trece la punctul 39 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceorimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - este o expunere de motive la un proiect de hotărâre care vizează aprobarea Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”. Este un proiect care urmează a fi realizat de către Compania Regională de Apă, Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de autoritate de management a Programului Operațional Infrastructura Mare. C.R.A.B.-ul dorește utilizarea economiilor pentru finanțarea dotărilor aferente acestui proiect. Municipiul Bacău a depus, spre știință, la Ministerul Finanțelor Publice, în atenția Comisiei de Autorizare, în vederea obținerii unui împrumut tip BERD sau pe BERD, în valoare...dar prea multe amănunte nu știu, dar materialul l-ați avut la mapă și de asemenea avem reprezentanții C.R.A.B., care sunt specialiști și vă pot lămuri mai ușor decât pot să o fac eu. Mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - aviz favorabil (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Direcția Economică).).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Domnul Șova.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - aș avea un amendament, în sensul că, ați primit dimineață, la începutul ședinței, fiecare dintre consilieri bănuiesc, anexa 4/1, da? Se înlocuiește anexa 4/1 cu una nouă, care v-a fost transmisă. Dacă doriți alte detalii, dar bănuiesc că ați primit. Domnul Ghingheș ați primit?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - bun, mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

1.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA        1

X

12.

LUCA VASELE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi a fost aprobat amendamentul. Supunem la vot proiectul cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă abțineri

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

Ieșit din sală

13.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi a fost aprobat proiectul. Mulțumesc.

 • 40. Se trece la punctul 40 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăț Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. MJRCEA ELIADE, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN TAMARA-ADRIANA

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive privind aprobarea P.U.D. - Planului Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unui imobil de locuințe colective, pe str. Mircea Eliade. Această investiție este pe un teren proprietate particulară, are toate avizele favorabile, motiv pentru care supun aprobării dumneavoastră această investiție.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică si Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - aviz favorabil (există raport scris favorabil).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Arhitectul Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, ale comisiilor de specialitate 2 și 5, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Da, domnul Consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - aș vrea să îl contrazic pe domnul viceprimar Scripăț. Nu este tot imobilul pe proprietate privată, ci este și o parte pe proprietatea Municipiului Bacău, închiriată acestui privat, deci situația e puțin mai complicată.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - nu e complicată. Totul e proprietate particulară, mai puțin accesul care se face pe domeniul public.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ok. Dar am vrut să subliniez asta, deci...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - dar nu mă contraziceți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - e foarte important accesul.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - păi, e foarte important.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - în perspectiva așezării urbanistice.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - corect. Corect.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar aș vrea totuși să subliniez că atașat proiectului sunt memorii întregi, zeci de cetățeni care reclamă faptul că acest bloc, practic, va fi amplasat între alte imobile și este o zonă destul de îngrămădită. Din punct de vedere legal, eu am parcurs proiectul, nu constat că sunt probleme, însă am vrut să aduc în atenția consilierilor colegi acest aspect, pentru că vorbim de oportunitate până la urmă și repet, sunt foarte multe scări de locatari care au depus aceste memorii, sunt atașate proiectului și aș vrea să aveți în vedere lucrul acesta. Eu m-am deplasat acolo și am discutat cu cetățenii și m-au rugat să aduc acest aspect în ședința consiliului local.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, domnul consilier. Este posibil și chiar sunt și alte cazuri, dar exact acesta e și motivul pentru care am promovat acest proiect de hotărâre, în vederea analizării. Dacă și alți consilieri au cunoștință de asemenea sesizări, impedimente, creăm disconfort la alți locatari, nu au decât să se opună, eu l-am prezentat în forma care am avut-o și rămâne la latitudinea dumneavoastră, a-1 aproba sau nu. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc și eu, dar totuși vreau să remarc un singur lucru. Proiectantul sau cei care au depus această documentație, mă uit aici și piesele desenate arată faptul că în jurul acestui bloc ar fi un mare spațiu, ceea ce nu este adevărat. Adică, perspectiva din care sunt desenate aceste piese este foarte greșită, tocmai ca să inducă în eroare, cel puțin așa cred eu, consilierii, cei care decid oportunitatea acestui proiect imobiliar. Eu cel puțin asta consider din punct de vedere personal.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - ca să nu depășim momentul, pentru lămuriri suplimentare avem prezent, în calitate de invitat, chiar doamna arhitect, dacă permiteți să-i dăm cuvântul, să vă lămurească.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - cum considerați dumneavoastră. Eu mi-am spus punctul de vedere.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - nu-și permite cineva să facă asemenea falsuri, să modifice...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu, nu falsuri. Eu am spus perspectiva din care sunt desenate aceste...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - doamna președinte, dacă îi permiteți doamnei arhitect...

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - îi dăm cuvântul doamnei arhitect să ne explice.

Doamna Arhitect Geliman Iuliana - bună ziua, mi-a făcut o deosebită plăcere să vă ascult și imaginile care sunt atașate la proiect sunt toate făcute la scară. Distanțele de la blocurile existente, în partea de est către blocul pe care îl propunem, este de 20 m, respectăm și studiul de însorire și falsa dumneavoastră percepție că sunt spații mari, este greșită. Toate planșele sunt lucrate la scară. Da? Am mai adus, nu știu acum dacă pot să pun undeva pe un ecran de proiecție și alte imagini care sunt din mai multe unghiuri. Deci, domnul Ghingheș, îmi pare rău că aveți o percepție deformată.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc pentru precizări. V-am spus, e părerea mea, din ceea ce am observat eu și mergând în teritoriu și comparând și alte planșe.

Doamna Arhitect Geliman Iuliana - etapa de informare a publicului a fost făcută, s-au dat înapoi răspunsurile către ei și cred că am depășit etapa de informare pentru că a fost luată pozitiv, am trecut de etapa asta. Iar, într-adevăr, acolo în zonă, alături, este un proprietar care are clădirea pe parter, probabil că-1 va încurca acolo ulterior, în zona asta de locuințe, să-și exercite....nu știu, un bar, cafe-bar, nu știu ce are acolo și probabil că în vecinătatea lui îl deranjează, dar respectăm toți indicii urbanistici, toate procentele care sunt propuse prin certificatul de urbanism. Atenție, chiar cu un alt domn consilier am discutat mai devreme, a nu face diferența că noi modificăm ceva. Noi respectăm P.O.T.-ul și C.U.T.-ul în zonă, într-o zonă de locuințe colective. Deci, nu venim cu modificări. Doar amenajăm în interior Planul Urbanistic de Detaliu, înseamnă amenajarea în amplasament, adică distanțele care le respectăm față de vecinătăți. Și într-adevăr, ce ați spus mai devreme referitor la închiriere, terenul într-adevăr este proprietate privată, așa cum spune domnul viceprimar. Accesul este dat la distanță de un metru față de trotuar. S-a închiriat în partea dreaptă accesul pietonal. Da? Și vă stau la dispoziție, vă pot explica atât memoriile, partea scrisă și desenele. Și dacă vă ajută, chiar vă rog să vă uitați, în completare că sunteți...mulțumesc mult că sunteți așa incisiv, e o provocare pentru mine ca să vă arăt, să vedeți o perspectivă aeriană și o propunere și distanțele care sunt față de blocurile vecine. Deci, 20 de metri avem aici.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc frumos pentru explicații și vă mulțumesc și pentru material, să știți că l-am parcurs la comisie, pentru că de obicei este mult mai util să am piesele desenate în față. Tocmai asta am spus, că aceste desene sunt înșelătoare, par foarte frumoase, mai ales cu zona asta de terenuri de sport și așa mai departe.

Doamna Arhitect Geliman Iuliana - ele sunt lucrate la scară, toate sunt lucrate la scară. Nu pot să falsific absolut nimic din ceea ce spuneți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - bun, eu la asta mă refeream, că este redată aici o situație ideală, cum ar arăta cu terenuri de sport, cu spații verzi și așa mai departe. Dar mergând în teritoriu, nu este chiar așa la acest moment. Am înțeles, e o proiecție, în viitor. Ok, mulțumesc frumos pentru explicații, eu am vrut să aduc aici, în consiliul local, doleanțele cetățenilor din zonă. Deci, sunt zeci de cetățeni care au depus, care au semnat acest....

Doamna Arhitect Geliman Iuliana - eu, ca și calitate de reprezentant, le-am dat răspunsurile conform legii. Deci, respectăm...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sunt de acord, legal acest proiect respectă... Doamna Arhitect Geliman Iuliana - respectăm însorirea, respectăm distanțele, accesele, nu ne legăm de terenul care este în vecinătatea blocului, deci facem tot posibilul să fie îh regulă. Mulțumesc mult.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ok. mulțumesc și eu.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnul consilier, eu sunt mulțumit că v-a lămurit doamna arhitect, să nu mai trăim cu impresia că... bineînțeles că sunt sesizări...la orice construcție, investiție, apare reclamantul de serviciu, dar...

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN TAMARA-ADRIANA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aDroba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 34, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN T AMARA-ADRIANA. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire locuințe colective P + 4;

  • - H maxim = 17,50 m;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim = 2;

  • - Suprafața teren proprietate = 400,00 m.p.; Arie construita = 143,85 m.p.; Arie proiectata la sol = 160,00 m.p.; Arie construita desfasurata = 796,30 m.p.;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare

  12

  3

  0

  2.

  3.

  ale parcelei: fata de latura de Est = 2,00 ml, fata de latura de Vest = 6,70 ml, fata de latura de Sud = 2,50 ml si fata de latura de Nord = 2,40 ml.

  S-a adoptat

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  12

  3

  0

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  12

  3

  0

  4.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  12

  3

  0

 • 41.A, Nu au existat discuții în legătura cu Raportul privind activitatea pentru primul semestru al anului 2018 a asistenților personali ai persoanelor cu handicap angajați în cadrul DAS Bacău.

42B. Se trece la punctul 42B al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - doamnelor și domnilor consilieri, expunerea de motive privind aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă SA. Scrisoarea de Așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului directoratului pentru întreprinderi publice și este un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind și conducerea întreprinderii publice. întrucât CRAB-ul, Compania de Apă, avem o relație de colaborare cu ei, noi suntem în perioada în care, premergător acelei selecții de personal, trebuie să aprobăm Scrisoarea de Așteptări privind noul Consiliu de Administrație, al cărui mandat se expiră într-o perioadă imediată.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela ■ discuții asupra proiectului de hotărâre? Dăm cuvântul doamnei consilier Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - un singur amendament în sensul în care, între timp au mai apărut niște modificări asupra Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău. Propun să înlocuim anexa inițială la proiectul de hotărâre cu una nouă. Modificările sunt, sau constau în completarea unor paragrafe, completarea cadrului juridic. Oricum noi am primit de ieri la comisie scrisoarea nouă. Dacă sunt alte întrebări?

Domnul Fantaza Ciprian-GabrieLDirector Executiv-Directia Juridică și Administrație Locală- cine este pentru aprobarea amendamentului? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat amendamentul propus de doamna Breahnă.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Directia Juridica si Administrație Locală -Cine este de acord cu proiectul de hotărâre cu amendatul formulat? împotrivă ?Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

Ieșit din sală

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

15

■»

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul cu amendamentul propus de doamna Breahnă.

42A. Se trece la punctul 42A al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnul Viceprimar Scripăt Constantin, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de Ia bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001. La comisia de analiză a acestor solicitări s-au depus mai multe proiecte. Comisia le-a analizat și acest sprijin se acordă pe baza unor documente, cerere, deviz de lucrări, autorizație de construcție. In cazul monumentelor istorice, cum este și cazul nostru și a bunurilor de patrimoniu se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate. Suntem în faza în care comisia a selectat și a propus în vederea aprobării de către dumneavoastră a unor finanțări de acest gen, finanțări nerambursabile. Mai concret au fost selectate trei asemenea dosare. S-au verificat toate documentele, toate piesele de la dosar și supunem atenției dumneavoastră trei proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local. Mai exact este vorba de trei biserici: Parohia Ortodoxa “Intrarea Domnului in Ierusalim" Bacău - 75.000 lei, Parohia Ortodoxa “Sfinții Trei Ierarhi” Bacău - 250.000 lei, Parohia Romano-Catolică "SF. Francisc” Bacău - 25.000 lei. Acesta este proiectul și expunerea de motive, motiv pentru care vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Direcția Juridică si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administrator Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaeladiscuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți 15

2. Numărul consilierilor care au votat 15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMÂI

VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se aprobă proiectele care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001, astfel:

-Parohia Ortodoxa “Intrarea Domnului in Ierusalim" Bacau - 75.000 lei;

S-A ADOPTAT

13

2

0

2.

-Parohia Ortodoxa “Sfinții Trei Ierarhi” Bacau -250.000 lei;

S-A ADOPTAT

13

2

0

-Parohia Romano-Catolica “SF. Francisc” Bacau -25.000 lei.

S-A ADOPTAT

13

2

0

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

S-A ADOPTAT

13

2

0

3.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

S-A ADOPTAT

13

2

0

4.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

13

2

0

42D. Se trece la punctul 42D al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociafia Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public „România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău în vederea realizării în comun a monumentului de for politic „România Biruitoare” din Parcul Catedralei. O rugăminte...

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - vă rugăm, liniște.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- este vorba de un eveniment care vrem să-l creăm cu ocazia centenarului și Primăria Bacău dorește asocierea în vederea realizării unui monument în Parcul Catedralei. Este o idee mai veche. Sperăm că se materializează și la sfârșitul anului, mai exact când sărbătorim centenarul pe 1 Decembrie 1918, să putem să inaugurăm acest monument. Mulțumesc și vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct- Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dăm cuvântul domnului consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinehes Cristian - mulțumesc. Aș vrea să cer un punct de vedere în primul rând din partea compartimentului Arhitect Șef - Urbanism, pentru că uitându-mă pe plan, pe planul proiectului propus, acest ansamblu ocupă nu numai aleea din Parcul Catedralei, aleea principală centrală ci și mai mulți metri pătrați din spațiul verde și de-a stânga și de-a dreapta aleii. Și practic acest obiectiv va bloca toate cele trei alei. Cum comentați, cum... nu știu., cum... ce poziție are Compartimentul Arhitect Șef -Urbanism?

Doamna Panainte Violeta - zona este de spațiu verde, iar conform Planului Urbanistic Zonal, în zonă sunt admise astfel de monumente.

Domnul Consilier Ghinehes Cristian - ok. Dar ca viziune în primul rând. Avem deja destule betoane în zonă, chiar și în parc. Și spațiul verde este restrâns. Intrăm cu alte betoane pe acel spațiu verde, blocăm aleile și practic suprapopulăm niște alei de acces pentru pietoni până la urmă. Dacă ne gândim și la faptul că în curând, nu știu, în curând, în câțiva ani va fi finalizată Catedrala Ortodoxă, practic acest monument se interpune între restul parcului și Catedrala Ortodoxă. Practic va fi o barieră în calea Catedralei Ortodoxe pentru că acolo va fi accesul principal în acest obiectiv ecumenic.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- domnul consilier, pot să vă spun ... Domnul Consilier Ghinehes Cristian - v-ați uitat pe plan?

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- poftim?

Domnul Consilier Ghinehes Cristian - v-ați uitat pe plan? Ați văzut cum este amplasat?

Intră în sală domnul consilier Miclăuș Daniel.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- în mod sigur, chiar dacă dumneavoastră aveți o tentă de a critica distrugerea unor spații, acest monument se dorește ceva mai vast decât ne închipuim. Deci, în mod normal, următoarele evenimente ce vor avea loc ocazional de 1 Decembrie, 22 Decembrie, 25 Octombrie (ziua armatei) vor avea loc acolo. Motiv pentru care se vor depune coroane, gardă de defilare, fel de fel de invitați. Deci, în mod sigur vor fi niște modificări care vor afecta într-o oarecare măsură și spațiul verde. Deci, trebuie să o luăm ca atare. Pentru asemenea activitate, depunerea de coroane, spațiul trebuie să fie funcțional, vine fanfara, vin gărzile, vin cei ce depun acolo, organizatorii, deci în mod sigur trebuie adecvat pentru asemenea activitate. Și va fi afectat într-o măsură, vom căuta cât mai mică, spațiul verde.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - eu am înțeles argumentul dumneavoastră. Dar totuși nu găsim altă locație? De ce trebuie să distrugem, practic distrugem un parc. Intrăm pe spațiul verde, blocăm trei alei, trei alei din parc cu acest mare ansamblu, care scuzați-mă, chiar m-am chinuit să înțeleg ce semnifică cu acele statui. Pentru că am citit expunerea de motive, și am citit și proiectul, și cererea dumneavoastră. Chiar aș vrea să înțeleg, să mă convingeți ce semnifică practic pentru, nu știu, pentru noi ca oraș, un astfel de ansamblu. Pentru că am văzut acolo stema României Mari, mă rog tot felul de abordări...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- chiar nu semnifică nimic pentru noi oare? Domnul Consilier Ghinghes Cristian - semnifică poate, dar tot felul de abordări naționaliste, populiste ca să zic așa. Și chiar aș vrea să mă convingeți cu privire la această semnificație.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- în ajutorul meu vine, ca de obicei, domnul primar.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - pe lângă faptul că blocăm un parc, intrăm pe spațiul verde și nu știu cum veți obține avizele acolo.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul consilier, ajunge cât ați discutat. Dăm cuvântul domnului Primar Cosmin Necula.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președintă de ședință, mulțumesc domnului Viceprimar Constantin Scripăț care a pledat pentru această acuză până acum. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, vreau să vă fac cunoscute o serie de măsuri care se vor întâmpla acolo. Nu discutăm doar de un simplu ansamblu arhitectural. Este un întreg complex care se va întâmpla acolo. în momentul de față discutăm inclusiv de Parcul Catedralei. Parcul Catedralei care în momentul de față este zona perimetrală care este acoperită de garduri din jurul catedralei. Intenția este ca până la finalul lunii noiembrie acest parc să fie gata. Nu putem privi unilateral, și strict doar de ce statuia este mare, statuia este mică, îi înaltă, îi slabă. Acolo va fi un întreg complex. Va fi redat spațiul verde, aici este o mențiune care vreau să o înțelegem foarte bine, poate puținul spațiu verde care va fi ocupat de ansamblul arhitectural va fi cu certitudine compensat de întregul ansamblu de spațiu verde și parc care va fi în jurul catedralei. Este un document pe care dumneavoastră l-ați aprobat în ședințe de consiliu local. Parcul Catedralei va fi continuat și în jurul a tot ceea ce înseamnă Catedrala Ortodoxă de acolo. Mai mult decât atât, discutăm de un an care pentru noi românii și pentru cei care ne simțim cu adevărat români, reprezintă un punct de istorie. E anul în care se fac o sută de ani de la momentul în care a fost România Mare, când s-a făcut România Mare. Iar acel complex arhitectural reprezintă practic statuia României Mari, o Românie victorioasă, biruitoare. Alături de reprezentanții poporului din acea vreme, de Regele Ferdinand și de Regina Mana, cei care au pus semnătura concretă pe actul unirii, nu discutăm doar de niște statui de pe ici, pe acolo. La cum este figurat și sunt convins că va fi acel complex, va fi un ansamblu care va reda, în momentul de față se află acolo o podină de lemn pe care uneori se mai desfășoară niște evenimente, acel spațiu va fi redat forului public, pentru că în jurul complexului arhitectural și în complex se vor desfășura inclusiv evenimente publice. Fără îndoială, ceea ce spune domnul viceprimar raportat la depunerea de coroane și vreau să nu uităm oricât nu suntem de acord semnificația și simbolismul acelui grup statuar pus în valoare sau care pune în valoare pe Catedrala simbolul nostru național, pentru că ortodoxia reprezintă într-un fel sau altul un simbol național. Biserica și catolică și ortodoxă au reprezentat două elemente din istoria acestui popor, care au ținut acest neam cu această limbă. Iar Ferdinand și Maria au fost hărăziți să întrupeze tot pământul acesta pe care se vorbește românește și în 1918 toți românii să fie strânși sub un singur steag. Iar steagul respectiv a fost steagul României care trebuie figurat acolo. Acela era simbolul național pe care îl aveam. Nu sunt un regalist. Nu cred în puterea divină a unui om de a mă conduce, ci cred în votul democratic al oamenilor. Dar la acel moment, cei doi care au înfăptuit această unire, care au parafat această unire, au fost Regele Ferdinand și Regina Maria. Două componente vreau să vă spun concluzionând:

 • 1. Problema spațiului verde este una închipuită. Cât se ocupă, un metru, doi de spațiu verde, de ansamblu arhitectural, comparație cu hectarele care vor fi în jurul catedralei, spațiu verde gazon, pomi?

 • 2. Acela este simbolul nostru național prin România biruitoare, stema care a avut-o acea Românie, crucea care trebuie să fie acolo. Că această cruce, să știți că indiferent că ne place sau nu ne place, sau sunt unii care vor să ne-o șteargă, crucea aceea se află și în versurile imnului național. Și preoții sunt cu crucea în frunte, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place.

Și a treia componentă, pe care nu trebuie să o uităm. Cred și am să vin cu propunerea în fața dumneavoastră, ca acel parc, toată acea zonă din jurul catedralei, să se cheme Parcul 1 Decembrie 1918 sau Parcul Uniri. Noi nu avem în Bacău 1 Decembrie 1918 și așa este normal să fie. Pe de altă parte și aici mă opresc, nu cred că discutăm de afectarea vreunui parc, de dezafectarea vreunui parc, decât dacă vrem să ne găsim niște subterfugii prin care mai blocăm un proiect. Este o asociație care pare a fi de bună credință. Sunt niște oameni care se implică și nu câștigă nimic. Este un finanțator care vrea să susțină acest proiect și care la final îl va dona municipalității Bacău. Asta este despre ceea ce vorbim. La peste o sută de ani de aici în acolo s-ar putea ca din întregul complex al acestui oraș din zona centrală să rămână catedrala și acel monument. S-ar putea ca cei care vin după noi să zică că blocurile acelea nu sunt bune. Dar cu certitudine catedrala și complexul arhitectural vor rămâne. De aceea am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect. Cu propunerea acestui proiect. Este un simbol al neamului nostru, un simbol al eroilor care i-a avut Bacăul. Pentru că am avut eroi din Bacău care au luptat în războiul de la 1918. Haideți să nu ne ștergem istoria. Ne facem, așa, că suntem ca Ioan fără de țară. Ioan fără de țară era un rege din Marea Britanie, pe atunci nu era Marea Britanie. Ioan fără de țară și-a abandonat multe din convingeri.

Haideți să nu fim, ca să dau un exemplu autohton, Mihnea Turcitu. Și acela, din dorința de a avea o domnie și-a abandonat și credința, și neamul. îl avem, pe de altă parte, și pe Brâncoveanu. Haideți să nu ne ștergem istoria doar de dragul de a bloca un proiect sau de a nu face unul, că-i acum vremelnic la putere. Aceasta este rugămintea mea către dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali. Haideți să ne gândim la ce rămâne după noi. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnule primar, ați întrebat cetățenii? Eu nu vreau să blochez nimic. Doar vreau să înțeleg semnificația, asta am întrebat. Ați întrebat cetățenii, în general, când vreți să faceți o chestiune de genul acesta?

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul Ghingheș, dăm cuvântul domnului Stan.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - tot timpul mă întorc la asta.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Stan Gabriel - domnul consilier Ghingheș...

Domnul Primar Cosmin Necula - o ultimă precizare și promit că nu vă răspund decât în scris de acum încolo. Așa cum este constituția și legile țării, așa cum sunt aceste două componente, eu vin și vă propun în numele cetățenilor, iar dumneavoastră în numele cetățenilor veți decide sau nu.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci nu ați întrebat cetățenii?

Domnul Primar Cosmin Necula - realitățile astea sunt. Dacă vrem să ne ascundem după întrebatul cetățenilor, să ne uităm menirea pentru care cetățenii ne-au trimis aici, pentru că cetățenii ne-au trimis să decidem și să conducem și să ne asumăm. Ne ascundem după cetățeni. Nu suntem în stare să luăm decizii. E partea a doua.

Domnul Consilier Stan Gabriel - domnul consilier Ghingheș, aș vrea să-mi spuneți, să-mi explicați, în măsura în care reușiți, cum circumscrieți sintagma pe care ați enunțat-o mai devreme? în contextul celebrării anului centenar, v-ați exprimat că construirea, edificarea unui grup statuar comemorativ se transformă într-un gest naționalist, populist. Vă rog să fiți mai specific.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - răspunsul domnului primar cred că spune tot despre acest lucru.

Domnul Consilier Stan Gabriel - eu nu vorbesc despre răspunsul domnului primar. Dumneavoastră, mai devreme...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, ok.

Domnul Consilier Stan Gabriel - ați afirmat în subtext, este adevărat, că edificarea unui monument în anul centenar închinat Marii Uniri este un gest, repet, ați afirmat-naționalist, populist.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu am spus Marii Uniri, ci m-am referit la stema acelei Românii.

Domnul Consilier Stan Gabriel - deci, dumneavoastră susțineți că stema României Mari reprezintă o atitudine naționalist populistă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu, nu. Apelul la anumite abordări ce vin la pachet cu această stemă, în anumite mișcări extremiste ale unora sau altora care poartă această stemă în ziua de astăzi, se poate interpreta într-un gest naționalist populist. Nu am zis că este un gest naționalist populist ridicare unui grup statuar în acest sens, ci doar am spus că vreau să înțeleg, tocmai să nu se transforme în acest lucru. De asta am întrebat. Dar eu consider că în anul 2018 ar trebui să ne ocupăm în Bacău de multe alte lucruri prioritare.

Domnul Consilier Stan Gabriel -eu vă rog, vă rog să fiți mai specific. Vă rog să fiți mai specific și să fiți foarte precis în ceea ce spuneți. Pentru că din punctul meu de vedere...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -eu v-am răspuns deja.

Domnul Consilier Stan Gabriel - mă lăsați? Pentru că din punctul meu de vedere este foarte grav ceea ce pronunțați aici în spațiul public.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu m spus că Marea Unire...

Domnul Consilier Stan Gabriel - faceți.... Ascultați-mă, aveți cultul dialogului, fiți civilizat. Eu nu v-am întrerupt. Ați afirmat că inițiativa noastră se poate transforma într-o atitudine, eu știu citadină, civică, naționalist populistă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - se poate transforma, da, dar dacă ...

Domnul Consilier Stan Gabriel - în ce context, vă rog să fiți specific?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - tocmai v-am spus.

Domnul Consilier Stan Gabriel - ați fost foarte vag. Ați fost foarte vag. Vă rog să puneți semnul egalității între stema pe care o invocați și atitudinea din tip naționalist populist.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok, vă răspund la provocare.

Domnul Consilier Stan Gabriel - poftim?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă răspund acum la provocare, pentru că este o provocare, într-adevăr. Pentru că este o provocare.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul Ghingheș... Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi mă lăsați să răspund?

Domnul Consilier Stan Gabriel -eu vă sugerez, eu vă sugerez...

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - nu vă las, deci nu vă las... Domnul Consilier Ghingheș Cristian - atentăm de exemplu la unitatea și independența unui stat suveran cum este Republica Moldova în clipa de față, cu astfel de abordări?

Domnul Consilier Stan Gabriel - deviați de la subiect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi...

Domnul Consilier Stan Gabriel - deviați de la subiect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -la asta m-am gândit, la asta m-am gândit. Nu la altceva.

Domnul Consilier Stan Gabriel- ascultați-mă domnul Ghingheș, deviați de la subiect. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu cred că sunt discuții pe care trebuie să le avem în consiliul local ci undeva la o șuetă cultural istorică.

Domnul Consilier Stan Gabriel - dumneavoastră le-ați provocat. Scuzați-mă, este primul gest notabil pe care municipalitatea îl face în acest an, în anul centenar. Iar dumneavoastră aruncați o anatemă extrem de gravă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu am aruncat nimic. Am spus că vreau să mi se explice, tocmai ca să nu se transforme într-un gest de acel gen. Atâta tot.

Domnul Consilier Stan Gabriel - părerea mea, că sunteți într-o gravă eroare. Dacă aș fi în locul dumneavoastră mi-aș cere scuze.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu am voie să-mi pun întrebări sau să pun întrebări?

Domnul Consilier Stan Gabriel - ascultați...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - într-un oraș în care nu se întâmplă mare lucru. Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul consilier...

Domnul Consilier Stan Gabriel - ascultați-mă...

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dar nu ca la piață.

Domnul Consilier Stan Gabriel - ascultați-mă până la capăt.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul consilier...

Domnul Consilier Stan Gabriel - dacă aș fi în locul dumneavoastră mi-aș cere scuze public. Mi-aș retrage cuvintele pentru că, iertați-mă, sunteți în necunoștință.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -ok.

Domnul Consilier Stan Gabriel - sunteți într-o gravă, gravă eroare, gravă eroare, gravă eroare. Vă apreciez alchimia pe anumite, în anumite zone. Aveți competențe, limitate în anumite zone, e adevărat. Dar vă sugerez să vă retrageți cuvintele. Sunteți într-o gravă eroare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am pus niște întrebări. Tocmai ca să nu se transforme într-un gest de acel gen. Atâta tot. Nu am făcut afirmații. Deci am întrebat. Să mi se explice semnificația ca să nu ajungem în acea zonă. Pentru că știți prea bine abordările și știți, și dumneavoastră cunoașteți tematica anumitor mișcări de tipul acela în România. Tocmai de asta. N-aș vrea să ajungem în acele discuții și să considerăm aceste lucruri, da?

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală - haideți să depășim momentul și să supunem la vot proiectul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am răspuns. Cred că am răspuns suficient și am răspuns și provocării dumneavoastră. Că eu nu mă feresc de provocări. Și nici nu îmbrac haina unor creștini autointitulați....

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul Ghingheș, dumneavoastră vorbiți prea mult.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ...în condițiile în care nu fac nimic pentru comunitate și nu o ascultă.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dau cuvântul domnului Bîrzu. Domnul Consilier Miclăus Daniel- mai sunt colegi care vor să vorbească.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - înțelegeți. Vorbiți mult și prost.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - haideți că voi fi foarte scurt, pentru că suntem obosiți de la o ședință care a început de la ora 09:00. Vreau să vă spun că este necesar un asemenea monument. Demersurile asociațiilor, sunt demersuri făcute cu ani în urmă, asociațiile Veteranilor de Război, Asociația Cultul Eroilor, deci este necesar în Bacău acest monument. Noi nu avem un monument al eroilor noștri. Vreau să vă spun că monumentul la care mergem să depunem coroane este un monument făcut, monument sovietic, și este necesar. Eu vreau să mulțumesc și asociației care se implică acum în realizarea acestui monument și sperăm noi că la sfârșitul anului, la împlinirea celor o sută de ani, să facem prima manifestare la noul monument. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Stan Gabriel - într-adevăr Bacăul este repetent la acest capitol și împreună cu executivul primăriei, acum, pe ultimul semestru și trimestru, încercăm să recuperăm. Eu pun o întrebare retorică. Ca băcăuani ne simțim confortabil dacă venim dinspre Onești și întâmpinăm un monument belicos, un Mig 21, sau ce indicativ o avea el, atârnat într-o sferă de fier forjat? Ce reprezintă monumentul de la câteva sute de metri de aici, pentru Bacău, nimic. Amintește de o epocă trecută, revolută și gravă. La Bacău nu s-au construit avioane Mig, doar s-au reparat. într-adevăr acele avioane au apărat România și spațiul băcăuan aerian o perioadă de timp. Dar gândiți-vă că o delegație, nu știu, din Europa, din Statele Unite, din Africa de Sud, vine dinspre Onești spre Bacău și este întâmpinată de un avion de luptă sovietic. Ce reprezintă asta pentru Bacău? Nimic. Și dacă dorim să invităm delegația respectivă într-un parc sau să vizioneze un monument arhitectural, cultural, care să amintească de trecut, unde îi ducem? Arătați-mi unde. în parcul mare, în parcul mic nu contează, nu contează.

Domnul Consilier Miclăus Daniel- vreau și eu să intervin foarte punctual. Dragi colegi, domnule primar, cred că s-a ajuns la miște discuții... s-a ajuns la un punct al discuțiilor mult prea îndepărtate de la subiectul de pe ordinea de zi. Fără pretenția de a fi arhitecți sau cu cunoștințe în domeniu, nu știu, făceam un exercițiu de imaginație și acest ansamblu statuar, nu știu cum ar fi din punct de vedere estetic. Vorbim acum de estetica urbanismului, lângă Catedrala Ortodoxă. Nu știu. Nu am un punct de vedere al Preasfințiților Părinți de acolo ca să-mi dau cu părerea. Nu știu. Cred că ar trebui și un punct de vedere de acolo. Ar fi fost necesară o dezbatere publică. Ideea în sine nu este rea. Vine o asociație, vrea să facă pe banii... din surse proprii un monument pentru municipalitate. îl donează municipalității. Suntem în an centenar. Totul este ok. Ideea este bună. Cred că ar fi fost nevoie de o dezbatere un pic mai aplicată, cu oameni care se pricep și chiar cu oamenii simpli, dar nu cred că ați fi avut o opoziție din punct de vedere al cetățenilor din municipiul Bacău. Acum, ca să conchid, acest ansamblu statuar va rămâne în administrarea municipalității. Haideți dragi colegi, haideți să vă spun o chestiune. Cred că nimeni de aici nu este mulțumit cum arată și cum sunt întreținute statuile în municipiul Bacău.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnule, mergeți la locul dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăus Daniel- așa, atât vreau spun, atât vreau spun. în momentul... colegii, ce facem aici ne... . Doamna președintă de ședință, luați măsuri, păi. Da. Vreau să fiu foarte, foarte serios cu privire la acest subiect. Și dacă acest ansamblu statuar ne va reveni nouă, măcar să fim în stare să-1 întreținem. Adică haideți să facem un efort. Nu vă mai spun avem în sensul giratoriu nu departe de ....

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dar nu deviați de la subiect, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăus Daniel- ...de parcul catedralei. Avem atâtea statui...

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela -domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăus Daniel- numai un pic. Avem atâtea statui în orașul Bacău care merită, măcar din punct de vedere..., tot suntem în an centenar, haideți să facem un efort să le întreținem măcar. Și atunci ideea cred că este bună. Nu are rost să mergem într-o zonă ultranaționalistă în condițiile în care toți suntem români. Și este un moment de a se celebra și a se materializa până la urmă un gest față de strămoșii noștri și față de Regele Ferdinand și Regina Marîa, care se știe ce rol au avut în Marea Unire. Atât ar fi fost rugămintea către executiv și către noi toți până la urmă. Haideți să arătăm un pic de respect față de înaintașii noștri și prin fapte. Degeaba celebrăm o sută de ani de la Marea Unire și noi până la urmă nu ne respectăm între noi și nu ne respectăm acele simboluri care sunt acele statui pe care le întâlnim în Parcul Cancicov de exemplu, pe care le întâlnim în Piața Florescu, pe care le întâlnim lângă Catedrala Ortodoxă și măcar să fim în stare să le întreținem. Dacă facem acel ansamblu statuar și după aceea se degradează, nu am făcut nici o afacere.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - suficient, domnul Miclăuș. Domnul Consilier Miclăus Daniel- noi vom vota acest proiect.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți un pic. Mă simt dator să fac câteva precizări foarte scurte cum a făcut și domnul consilier. Discutăm aici de un ansamblu statuar care, el până la urmă va fi aprobat prin intermediul unei autorizații de urbanism. Fără îndoială că la momentul în care municipalitatea va emite acea autorizație de urbanism, la baza dosarului de autorizare vor sta și acordurile Direcției de Culte și Cultură, dar fără îndoială și avizul Înalt Preasfinției Sale Ioachim Băcăuanul, care este patronul locului din acest punct de vedere. Nu intenționăm să trecem peste aceste aspecte. Pe de altă parte, vă pot spune într-adevăr, că nici eu nu sunt mulțumit de starea în care se află monumentele. S-au terminat de făcut evaluările. Știți că v-am rugat, a fost o întreagă dispută cu privire la statuia lui Cancicov și statuile din Parcul Cancicov. Am reușit să găsim soluția financiară. Repet, municipiul Bacău nu stă extraordinar financiar. Am reușit să o găsim. Ca să vă fac așa un mic... să vă aduc un mic exemplu, statuia lui Ștefan cel Mare, de refăcut, din evaluările care le avem în momentul de față, costă undeva între 400 și 500 de mii de lei. Doar statuia lui Ștefan cel Mare. S- au alocat banii, sunt alocați banii pentru... în această rectificare nu?

Domnul Administrator Public Romică Lucian Chindrus - da. dar nu complet.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu complet. Dar sunt alocați pentru statuile din Parcul Cancicov, Monumentul Eroilor cimitir, mai exact Cimitirul Eroilor care se află pe strada Constanței și pornim demersurile pentru Ștefan cel Mare. A fost o procedură financiară pe care noi nu o aveam. Atunci, practic am fost puși în situația să decidem, facem clase sau facem statui. Am mai amânat un pic. Dar pornim acum statuile cu speranța că până la 1 Decembrie să avem toate grupurile aceste statuare recondiționate. Din păcate, traseul este anevoios. Nu este o chestiune simplă. Aveți dreptate întrutotul, domnul consilier. Deci, este un capitol la care vă dau întrutotul dreptate. Iar această reconstrucție, această mentenanță, să zic, a statuilor, trebuia făcută nu de acum, de mulți ani. Pe de altă parte, vreau să zic și aici închei, sunt convins, dacă eram în anii 1948 - 1956, pentru ceea ce am spus eu aici cu privire la simbolurile românești aș fi fost considerat de către structura sovietică ca un atac direct la doctrina de partid și de stat, împărtășite de către poporul prieten sovietic. Probabil eram condamnat și la muncă silnică pe viață. Nu știu dacă s-au mai întors vremurile alea. Haideți să nu uităm că din păcate, la acele momente, pentru chestiuni pe care le-am zis eu acum, fruntași liberali, țărăniști au murit în pușcării. Vreau să vă aduc aminte de lotul Noica - Pilat să nu-1 uitați nici unul dintre dumneavoastră, care au fost condamnați, unii au și murit acolo, unii au făcut muncă silnică pe viață, pentru o simplă carte și pentru afirmațiile făcute despre o carte care contraveneau poporului sovietic prieten și asesorilor populari din acea perioadă. Să nu uită momentele alea.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Direcția Juridică si Administrație Locală - supunem la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

15

M

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

42C, Se trece la punctul 42C al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședința Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață totală de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale

Inițiator- DL. COSMIN NECUL A - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră să aprobați să se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale. Este un proiect de hotărâre care din punctul meu de vedere poate prezenta o stare de normalitate. Este vorba de o serie de construcții pe care trebuie să le facem pentru amenajarea respectivei zone. Este o donație făcută de către dezvoltator. Dacă dumneavoastră considerați că este un proiect corect, rog să aprobați proiectul în forma care a fost prezentată.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Direcția Juridică si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Arhitect Șef, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață totală de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale. Inițiator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

1. Consilieri prezenți 15

2. Numărul consilierilor care au votat 14

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMAI

VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se ia act de promisiunea unilaterală de donație, formulată de SC Fiald Imobiliare SRL, a terenului în suprafață de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului din suprafața totală de 41.163 mp teren, identificată cu numărul cadastral 84058, necesară construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale, teren identificat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

14

0

0

2.

ART. 2 - Se aprobă ca lucrările de construire a sensurilor giratorii să fie executate parțial pe terenurile proprietate publică a municipiului Bacău, în suprafață totală de 354,30 mp.

S-A ADOPTAT

14

0

0

3.

ART. 3 - Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cadru între Municipiul Bacău și S.C. Fiald Imobiliare S.R.L., conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale.

S-A ADOPTAT

14

0

0

4.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef, Direcția de Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

14

0

0

5.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef, Direcției Drumuri Publice și SC Fiald Imobiliare SRL Bacău.

S-A ADOPTAT

14

0

0

6.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

14

0

0

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - mai este cineva care nu a votat la proiectul 42C? Am înțeles că domnul Miclăuș nu își exercită dreptul de vot. Mai este cineva?

42E. Se trece la punctul 42E al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, până se votează, până se... vă rog să urmăriți ultimul proiect de pe ordinea de zi. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind ...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - vă rog faceți liniște că vorbește domnul viceprimar, vă rog frumos să vă așezați la locurile dumneavoastră. Domnul consilier Stan, domnul consilier Ghingheș!

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - deci completarea HCL 22 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Urmare a inventarierii, ca de obicei, au mai rezultat niște obiective mai mari și mai mici care trebuiesc incluse în domeniul public, gen parcări și alte terenuri, motiv pentru care trebuie să avem acceptul dumneavoastră să promovăm acest proiect de hotărâre în vederea includerii în domeniul public al municipiului Bacău. Mulțumesc.

Domnul Fantaza Cîprian-Gabriel-Director Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate și raportul (Direcția Juridică și Administrație Locală), favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct- Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela -discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală - dacă nu sunt, supunem la vot proiectul.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DÂNIEL-DRAGOȘ

Plecat din sală

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul pentru diverse. Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Am cinci puncte și o să încerc să fiu cât mai scurt.

Subiectul 1- Parcul Făgăraș. Azi dimineață o serie de cetățeni din acea zonă au depus un memoriu prin care se arată nemulțumiți de faptul că sunt duși cu vorba, referitor la Parcul Făgăraș, nu doar de actuala administrație ci și de fosta administrație. Deci așteaptă acest parc de patru ani de zile spun ei. Ei au depus un memoriu la Primăria Bacău și vor să știe exact când încep lucrările pentru că s-au făcut articole în presă, oameni din această sală s-au lăudat că vor aranja acel parc într-un anumit număr de luni și vedem în continuare că acel loc este în continuare un maidan și cetățenii din zonă au de suferit. Și nu sunt puțini, mai ales că majoritatea acolo sunt tineri. Știm, este cartierul de locuințe ANL și aș vrea să știu de la executiv când va fi amenajat, cât mai au de așteptat în acest sens, mai ales că știu că a fost bugetat de câteva ori și dacă nu mă înșel este în continuare în buget? Deci, ce împiedică administrația actuală să treacă la treabă, în sensul acesta?

Subiectul 2 - Am avut o serie de întâlniri cu cetățeni și președinți de asociații de proprietari din zona Nufărului. Sunt blocurile acelea 7, 9, 11. Ei au mai multe probleme legate de pavajul din zonă, de faptul că parcarea ecologică este deasupra trotuarului și se strânge apă pe trotuar în spate la Nufărului 9 și practic cetățenii sunt nevoiți să calce într-o baltă imensă, sau bălți imense, acolo și tot au făcut demersuri, chiar oficiale la primărie, ca acest trotuar să fie ridicat cu câțiva centimetri, astfel încât să nu mai aibă această problemă atunci când ies sau intră în casă. Și mai au o serie de probleme acolo în zonă, dar aș putea să vă trimit o listă, cu toate că acești președinți de asociații de proprietari se bat pentru locatarii din zonă și au depus nenumărate 136

demersuri, dar din păcate în afara de un bec schimbat acolo nu s-a întâmplat mare lucru în zonă. Și sunt foarte dezamăgiți, mai ales că sunt votanți de ai dumneavoastră. Deci, au ajuns, și asta ar trebui să vă pună pe gânduri, au ajuns să mă contacteze pe mine, consilier local independent, că dumneavoastră nu vă faceți treaba. Deci este ultimul resort al lor. Oameni care v-au votat. Și asta ar trebui să vă pună pe gânduri și să umblați și la chestiunile minore din cartiere. Că ... pentru băcăuani contează. Chiar m-aș bucura să le văd rezolvate în urma acestei cuvântări, nu m-aș lăuda eu, ci în primul rând dumneavoastră, că ați trecut la treabă. Adică. Eu nu am... Până la urmă interesul nostru este să facem lucruri pentru cetățeni.

Subiectul 3 - Paza din școli și licee. Chiar domnul Luca, a veni astăzi și mi-a spus că un teren de sport este degradat. Este posibil ca o parte dintre tineri să nu folosească aceste baze sportive așa cum este ortodox, ca să folosim un cuvânt la modă ora acesta din consiliu, ca să zic așa. Dar ar trebui să avem paznici la aceste baze sportive, accesul să se facă în baza unui act de identitate și paza aceasta trebuie să fie desigur finanțată de municipalitate. Deci, trebuie să avem paznici la școli și licee. Și știu că este o problemă. Sunt școli și licee în Bacău, o să vă aduc date concrete și cu tabel și cu chitanțe, sunt școli și licee unde părinții aduc bani de acasă pentru paznici. Și asta nu ar mai trebui să se mai întâmple.

Subiectul 4 - știu, este subiect național, dar poate avea mari efecte locale, pesta porcină. Ce facem noi ca municipalitate, să ținem focarul acesta la distanță? Avem acțiuni de prevenire, s-a discutat îq colegiul prefectoral sau Prefectură îh sensul acesta? Chiar...Cetățenii ar fi interesați dacă suntem în pericol și ce măsuri am instituit ca să ținem departe acest fenomen de Bacău. Și eu, la prima vedere, atunci când cetățenii mi-au semnalat, am spus că nu prea are treabă cu municipiul Bacău, dar discutând, mi-am seama că totuși am putea fi în pericol. Și chiar mi-ar plăcea să aud ce facem preventiv în sensul acesta pentru că prevenția este mult mai bună decât zona de combatere a unor fenomene.

Și al cincilea punct. Chiar la comisie am început să primim, dar nu numai la comisie, ci și din discuțiile cu cetățenii, am început să primim noi, consilierii locali, sesizări cu privire la comportament abuziv din partea agenților Poliției Locale. Și aici am vrea să ne spună și domnul director de la Poliția Locală ce se întâmplă cu aceste sesizări, dacă ele, nu știu, sunt motivate, pentru că cel puțin în ultima lună au fost două, trei cazuri aduse la cunoștința mea, de agenții ai Poliției Locale care nu neapărat că au comis abuzuri, dar au un comportament parcă prea, cum să zic, prea de forță. Parcă prea de 10 august Piața Victoriei, cam așa. Și aș vrea...

Domnul Director al Politiei Locale Bacău - Constantin Florin Ene -deci ați vrea să vă dau un răspuns.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul comandant...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar pe rând. Să le luăm pe rând, da. Chiar aș vrea să știu ce faceți în interior ca să îi ponderați, să zic așa. Pentru că unii dintre ei au impresia dacă poartă o uniformă au dreptul să spargă ușile sau să ia de gât cetățenii și nu este ok. Astea sunt punctele pe care le-am văzut eu la diverse. Vă mulțumesc și aștept răspunsurile din partea executivului. Dacă se poate astăzi, la ședință. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula -dacă îmi permiteți, mulțumesc, doamna președintă. Deci, pentru a lămuri pe toată lumea și iarăși de a nu intra într-o sarabandă politică, Parcul Făgăraș este un parc care fără îndoială a fost promis de mine, dar într-adevăr a fost promis și de vechea administrație. în momentul în care am ajuns primar, acolo pășteau caii. Eu am fost primul care am gândit un proiect. Nu o spun ca o acuză, ca o formă de acuză la adresa consilierilor locali PNL prezenți. Sub nici o formă. Am început amenajarea acelui parc încă de anul trecut. Anul acesta l-am bugetat din nou. Au fost o serie de probleme legate de componenta pur juridică a terenului, având hi vedere că acolo intenționăm să construim și acele blocuri ANL. Au fost o serie întreagă de dezbateri și discuții cu ANL, exact pentru, pe această suprafață de teren, într-un final am ajuns să renunțăm la construcția unor blocuri, jumătate din acel complex, doamna Bardașu, nu? Puteți să spuneți exact.

Doamna Director Adjunct- Structura Organizatorică Arhitect Șef Bardasu Cristina - sunt două suprafețe de teren, una de 8805 mp și alta de 8520 mp dată către ANL pentru construirea a 22 de unități locative pentru medici.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, practic proiectul de construcție a blocurilor ANL a fost redus la jumătate. Pentru a putea în continuare să construim Parcul Făgăraș, nu vă ascund faptul că aceste corespondențe cu ANL București și cu toate aceste structuri au însemnat suficient de multe hârtii, suficient de multe telefoane și multe alte asemenea chestiuni, documentații, bani cheltuiți pe documentații și multe alte asemenea, cum mă completează foarte corect domnul director al Direcției Juridice, în momentul de față, din ceea ce știu, este contract semnat

Domnul Administrator Public Chindrus Lucian Romică - temă de proiectare.

Domnul Primar Cosmin Necula - temă de proiectare. Ea este în proiectare și va fi efectuat. Nu vin să-mi asum drepturi sau nu știu ce merite, dar proiectul acestui Parc Făgăraș, concret a început de când sunt eu și sunteți dumneavoastră. Cu certitudine nu merge totul ca uns. In momentul în care ai autorizații de obținut, avize și multe alte asemenea chestiuni, este destul de complicat. Asta este, mergem înainte și îl facem. Zona Narcisa, aștept punctual să-mi spuneți, domnul consilier, la ce anume vă referiți. Probabil în scris. Pentru a putea soluționa. Domnul Consilier Luca Vasile, am văzut că ridicați mâna la un moment dat pentru problema pazei din școli și licee. Vă rog.

Domnul Consilier Luca Vasile - nu am făcut decât să-l întreb pe domnul consilier Ghingheș, să-1 invit să facă parte din Consiliul de Administrație la Școala Domnița Maria, să frecventeze...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar știu terenul, știu, știu. E dezastru.

Domnul Consilier Luca Vasile -să participați din partea consiliului local la hotărârile luate de Consiliul de Administrație la unitatea de învățământ respectivă. Vă așteptăm.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, știu, am fost și eu o dată acolo și e dezastru ce s-a întâmplat cu terenul acela de sport.

Domnul Consilier Luca Vasile - numai o dată și v-ați făcut așa o impresie?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi a fost suficient să-1 văd și deja...

Domnul Consilier Luca Vasile - sunteți un expert, înseamnă.

Domnul Primar Cosmin Necula - trebuia să mergeți mai des. Dar așa erau atribuțiile.

Domnul Consilier Luca Vasile - dumneavoastră sunteți un expert.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă scuzați, acolo abia am fost repartizat, la Domnița Maria.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar în alte școli?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar am fost. Mă duc. Verificați prezența. Domnul Primar Cosmin Necula - păi am verificat-o.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, verificați prezența, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - chiar am verificat-o.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - față de mulți alți colegi de ai dumneavoastră, eu chiar mă duc la ședințe și țin legătura cu unitățile de învățământ. Tocmai că le aduc problemele aici.

Domnul Primar Cosmin Necula - bilanțul nu vă este favorabil.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - și mai ales problema pazei în școli, că de la asta am plecat.

Domnul Primar Cosmin Necula - păi, bun, dar acum eram în etapa care vă răspundeam. Prima dată, domnul Luca Vasile a ridicat mâna pe acest subiect.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - păi da.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă a avut ceva de comentat.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -am vrut să subliniez faptul că sunt conștient de faptul că anumiți tineri, din păcate, distrug aceste baze sportive. Și tocmai de asta am venit la ideea pazei în școli.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun. Pe de altă parte, acum discutăm realitățile financiare pe care le avem. Știți, de foarte multe ori mă confrunt cu această situație, nu am să dau nume în acest moment. Sunt unele unități de învățământ care așteaptă să vină de la primărie tundeți-mi iarba, schimbați-mi robinetul la baie, dar nu-mi reparați yala la ușă? Mai trebuie să ne mai și autogospodărim. Făcând o mică paralelă și o mică paranteză, rămânând dumnealor pe cheltuieli materiale cu excedent bugetar. Eu cred că școlile trebuie să se autogestioneze un pic mai bine, unele dintre ele. Iar realitățile financiare care le avem în momentul de față cu privire la pază în școli și licee exced, în momentul de față, posibilitățile financiare pe care le avem. Asta nu înseamnă că nu luăm în calcul. Dar uitați-vă că ... vă mai dau un exemplu. Intenționăm să renunțăm la paza care se face în parcuri, contractul de pază din parcuri și punem camere de luat vederi. Sunt alocate, alocările pe această rectificare. Gândim un sistem care încercăm să ajungem și cu... la școli în acest fel. Dar trebuie și școlile să mai facă un pas în acest sens găsindu-și și resurse proprii. Mai ales școlile care rămân cu excedent bugetar pe cheltuieli materiale. Pe de altă parte, problema pestei porcine, da, este o problemă foarte serioasă și la nivel național și poate fi una și la nivel local. S-au luat toate măsurile care sunt specificate în lege. Absolut toate componentele care înseamnă protecție civilă, pentru că avem o serie de obligații pe care trebuie să le îndeplinim. Nu vreau să mă apuc să le prezint în momentul de față. Ele intervin în momentul în care se concretizează acest pericol și suntem anunțați de Direcția Sanitar Veterinară. Pot să vă dau un exemplu, că cei care s-au ocupat de găsirea locului în vederea incinerării cadavrelor de animale suntem tot noi, municipalitatea. Am identificat și acest loc, oamenii disponibili care să intervină. Vreau să vă mai dau un exemplu. Undeva pe strada Arcadie Șeptilici, acum două luni, într-un areal de 1500 de metri, au murit toate zburătoarele din curte și din cer. Cei care au fost alături de Direcția Sanitar Veterinară, care au venit și au constatat, ISU, care au instituit o serie de măsuri specifice pe care nu vreau eu să le detaliez, cei care au acționat efectiv acolo cu personal, cu strânsul cadavrelor cu tot, a fost Municipiul Bacău. De asemenea, avem și în această componentă a pestei, a unei eventuale peste porcine, atribuții de natură specifică pe care nu am să vin să bat toba acum cum le facem și ce le facem. Vă mai dau un exemplu. în momentul în care s-a prezentat și anul trecut și anul acesta problema virusului west nile am intervenit și atunci, sâmbătă vom avea din nou tratament avio, care nu a fost planificat. Sunt intervenții legale pe care le luăm. Ultimul punct de ..., ultima întrebare. Repet, probabil eram tentat să vă răspund la fiecare dintre aceste puncte în scris. Dar am vrut să o fac public. Cred că trebuie să trecem de etapa în care spunem că poliția e prea dură sau poliția e prea blândă. Ba că se fac că nu văd pe stradă, ba că se văd prea tare. Eu cred că trebuie să venim cu date concrete. Așa, metafore, că-i prea 10 august, sau prea 9 august, sunt relative. Nu mai departe de acum o săptămână, dacă nu mă înșel, Poliția Locală era aclamată pe facebook și în mediul on-line că au luat niște șmecheri de ăștia de bani gata, niște băiețași care își parcau mașinile și după aia le scoteau numerele de înmatriculare. Atunci toată lumea îi aplauda, când s-a intervenit în conformitate cu legea. Și eu, ca și dumneavoastră am cetățeni care îmi spun ba că poliția e prea dură, ba că poliția e prea moale. Nu pot să vă dau chiar toate elementele de acțiune a poliției, pentru că nu vreau să le dezvălui, dar vă pot spune că la nivelul municipiului Bacău sunt suficiente zone în care Poliția Locală acționează inclusiv în civil. în anumite zone fierbinți și se văd. Sunt statistici care indică acest lucru. Dar rugămintea mea către dumneavoastră, că același lucru îl spun și cetățenilor: hi ce oră ai pățit asta, unde erai și ce ți s-a întâmplat. Pentru că Poliția Locală știe efectiv la ce oră se află echipajul x, cine patrula acolo, ce indicativ aveau. Domnii de la Poliția Locală, spre deosebire de alte etape istorice, în momentul de față au camere de luat vederi montate, dotați cu camere de luat vederi. Știți, am avut chestiuni din astea, vai m-a înjurat Poliția Locală. Și după aceea Poliția Locală a prezentat dovezile, filmările pe care le au pe camerele de luat vederi , aproape fiecare polițist local de la ordine publică, siguranță rutieră, au camere de luat vederi. îl felicit și acum pe domnul comandat că s-a gândit să facă aceste lucruri, să doteze poliția locală cu echipamente, cu stații. Apropo, nu aveam decât două stații. Două stații aveam în toată Primăria Bacău. Dar acesta este un alt aspect. Și în momentul în care cetățenii-vai ce mi-a făcut Poliția Locală, s-au prezentat acele probe video. Și o să vedeți, culmea, potentați ai Bacăului cum înjurau, grade, trese pe umăr, cum înjurau polițiștii locali care își făceau treaba. De aceea, rugămintea mea către dumneavoastră, către fiecare dintre dumneavoastră și o fac cum o fac cu fiecare cetățean, domnule, spuneți-mi unde te aflai, când, concret ce s-a întâmplat. Măcar dă-mi descrierea acelui agent de poliție. Ce a făcut ăla, concret. Atunci, normal, este chemat și omul, este chemat și agentul care era pe zonă. Din descriere fizică măcar este recunoscut. Să știți că au un sistem foarte bine, foarte simplu de recunoscut fiecare unde se afla și cum și când. Nu îmi pot permite și nici nu pot să dau detalii prea multe, e atribuția domnului comandat și nu cred că nici dumnealui nu poate să le facă, dar veniți cu cazul concret, datele concrete. Și eu cred că Poliția Locală începe să devină și deja este unul dintre partenerii care îi are orașul. Mai sunt multe de îndreptat. Și eu îi mai spun domnului comandant. Mai sunt suficiente. Mai este și o problemă de resurse umane. Da, uneori vă dau dreptate, că uneori mai greșim la limbaj. Dar suntem la ani lumină și aici cred că trebuie să-mi dați dreptate, suntem la ani lumină față la ce se întâmpla acum doi ani cu Poliția Locală.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, mulțumesc pentru răspuns.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - apropo de această intervenție referitor la Poliția Locală, avem la comisia nr. 5, nu? Domnul președinte, avem o petiție din partea unui cetățean. Fiind comisia numărul 5, de apărare a drepturilor și libertăților cetățenești, în care ne sesizează cu privire la anumite aspecte.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur -știți foarte bine v-am prezentat dimineață adresa și către Poliția Locală și către persoana respectivă.

Domnul Primar Cosmin Necula - haideți să nu discutăm chestiuni de natură internă ale comisiei.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - nu era o chestiune așa. Urmează să facem verificări.

Domnul Primar Cosmin Necula - verificați-o...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - Da, Doamne ferește. O să facem verificările de rigoare și să vedem ce se .... Chiar am mai vorbit și cu domnul comandant. Nu este nici o problemă.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu sunt convins că domnul comandant are toată deschiderea, la cum îl știu eu.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - chiar am observat acest lucru.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

CIOCODEI MIHAELA              NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Admnicăl Maria Nicoleta Matei, Olivia Teletin, Mariana Tebeîcă Ds.I-A-2/Ex.l