Proces verbal din 31.01.2018

Proces verbal - Ședință ordinară a CLB din data de 31 ianuarie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOC AI, AI, MUNICIPIUI ITT BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65047 din 05.02.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 31.01.2018.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

................. ...................... ........ ..... 7

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr.117 din 25.01.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 20 (21, 20 după ce s-a luat act de demisia doamnei Cosma Elena), de consilieri în funcție și în aceste condiții ședința își poate începe lucrările.

Lipsește doamna consilier Cosma Elena.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.01.2018.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

x

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.01.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței ordinare de astăzi în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a vă prezenta ordinea de zi și lista de invitați.

Domnul Primar Cosmin Necula - Vă mulțumesc doamna președinte de ședință, sărut mâna și bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. Voi da citire Dispoziției nr. 117 din 25.01.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru astăzi, 31.01.2018, ora 10,00.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Consolidare imobil, Calea Marascstinr. 12 sc. C, D, E, F, Municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti, nr. 4, sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE IMOBIL Calea Marasesti nr. 7 sc. A, B, C, D Municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti nr. 9, sc. A, B, C, Municipiul BAC AU”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Consolidare imobil Calea Marasesti nr. 10 sc. A, B, C, D, Municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 172/ 2017 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010 -privind aprobarea Mașter Planului si Listei investițiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa uzata ce urmeaza a fi finanțate in etapa I din Fonduri POS Mediu

Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesine a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Bacău/unități subordonate a contractelor de lucrări/servicii/fumizare către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiți provizoriu Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a suprafeței de 1 mp, situată la parterul imobilului din Calea Mărășești, nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Vrancei, slr. Agudului, str. Avram laneu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.

Inițiator - Dl’șTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 319/2017 prin care s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s~au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 338 din 29 noiembrie 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIARI: BUTACU LAURENTIU si BUTACUIULIA, din Bacau Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. N1COLAE TITULESCU, NR. 6 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacau, GRIGORAS DELIA, din Brașov si GRIGORE LUCIAN-ȘTEFAN, din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare - Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire - Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului CI - Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-nei Cosma Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19598/16.06.1999 de la dl. Afrăsiloaia Neculai, la d-na Cășeriu Elena, căsătorită cu Cășeriu Eurgel.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14402/27.04.2000 de la d-nii Antălucă Florința si Antălucă Dorică, la dl. Sumanariu Alexandru căsătorit cu Sumanariu Vironica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion la dl. Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27336/15.07.1998 de la dl. Bucătaru Aurel, la d-nii Barabaș Florinei si Grozavu Laura.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cemat Constantin la dl. Cemat Gabriel.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7341/02.03.1998 de la S.C. CONDAFARM S.R.L., la d~ra Gherman Maria-Mădălina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68914/28.08.2012 de la dl. Gavriluță Iulian-Alexandru, la dl. Coșa Ioan, căsătorit cu Coșa Elena-Liliana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68606/18.03.2010 de la d-nii Maxim Iulian-Dragos si Maxim Marieta, la d-na Gherla Cristina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 41. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69058/20.07.2011 de la dl. Simon Arpad, la d-na Hușanu Monica, căsătorită cu Hușanu Isidor.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68973/03.06.2014 de la dl. Tulac Victor, căsătorit cu Tulac Năstica la d-na Lichi Elena-Manuela, căsătorită cu Lichi Dumitru-Sebastian.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 43. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 6,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - intrare in legalitate - beneficiari Ilieș Adrian si Ilieș Lenuța

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 45. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 46. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 47. Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE 2018 - MARTIE 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 48. Diverse.

-Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017. Director D.A.S.

48.A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatuzl de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

48.B Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public

Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

48.C Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu avem astfel de observații, atunci supunem la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GEUNGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

x

20.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Vă rugăm să anunțați. Da, domnul Luca.

3    3               7

Domnul Consilier LucaVasile - da, referitor la punctul 11 al ordinei de zi, nu voi participa la luarea unei decizii, pentru că fac parte din Consiliul de Administrație.

Domnul Consilier Manolache Cristinel - aceeași poziție și la mine, vă rog să consemnați, fac parte din Consiliul de Administrație la Club și nu voi participa la punctul 11, la vot.

Domnul Consilier Fechet Mircea- nici eu nu votez la punctul 28 și la punctul 48C Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - la 28 și la?.....aș dori motivația, vă rog

frumos.

Domnul Consilier Fechet Mircea — pentru că mă aflu în conflict de interese.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- bun, bun, dar precizați conflictul, pentru că trebuie să rămână pe bandă.

Domnul Consilier Fechet Mircea- l-am mai precizat de încă 10 ori până acum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- aceasta e o ședință distinctă, domnul Fechet, la fiecare ședință vă anunțați cu incompatibilitatea, n-am avut același proiect pe ordinea de zi la fiecare ședință.

3              3

Domnul Consilier Fechet Mircea -la punctul 28 pentru că în urmă aproximativ cu 3 sau 4 ani am achiziționat un apartament de la Societatea Comercială respectivă și la punctul 48C, pentru că beneficiarul proiectului este o instituție în care lucrez.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles. Mai există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilități? Dacă nu există astfel de situații, dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravâț Ionela- Cristina- înainte de a demara ședința ordinară de astăzi, doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința ordinară de astăzi, conform listei care v-a fost transmisă în format electronic.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - doamna președinte de ședință, am o intervenție vă rog.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina- vă rog.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - deci, cu privire la modalitatea de vot, după cum ați precizat bine și în debutul ședinței, dumneavoastră trebuie să conduceți lucrările ședinței, în calitate de președinte de ședință, în baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 221 din 2016. Pe ordinea de zi, avem nenumărate proiecte în care modalitatea de vot este prin vot secret. Practic, avem 21 de proiecte, prin care noi trebuie să votăm secret. în baza art. 76, alin.3 din Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local, dumneavoastră trebuie să ne puneți la dispoziție o urnă, în care trebuie să introducem toate buletinele de vot pentru proiectele de hotărâre în care se votează prin această modalitate de vot secret. Aceasta este prima observație. A doua ar fi o propunere din partea grupului consilierilor locali liberali, ca la punctul 13, având importanța cuvenită, acest proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, noi propunem ca modalitate de vot, să fie votul direct, având în vedere și discuțiile din spațiul public referitor la ceea ce s-a întâmplat la ultima ședință de consiliu local.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - domnul consilier, ultima intervenție, cea de-a doua intervenție a dumneavoastră o voi supune la vot, da?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - așa este și procedura.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - -cea legată de modalitatea de vot direct pe care ați propus-o,da... legată...privitor...întâi supun modificarea, da, la vot.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - modificarea modalității de vot, pentru că președintele de ședință...

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - modificarea modalității de vot, pentru proiectul 13.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da, în baza legilor în vigoare, dumneavoastră , în calitate de președinte de ședință, ați venit cu o propunere de modalitate de vot. Noi am propus.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina •- e un amendament al dumneavoastră de a stabili modalitatea de vot.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -- ok, va fi supus la vot, noi vrem să arătăm în fața opiniei publice că Partidul Național Liberal este transparent și nu are nimic de ascuns, în ceea ce privește proiecte de hotărâre de impact major asupra administrației publice locale

Doamna Președinte de ședința Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - aceasta e motivația din față, motivația din spate, probabil e alta.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- nu, motivația din fată este aceasta. Că nu avem nimic de ascuns, punct.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina- bine. Supun aprobării dumneavoastră schimbarea modalității de vot pentru proiectul numărul 13. Din vot secret, în vot direct. Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - poate ne explicați și ce aveți de ascuns. Mulțumim.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - poate interveniți când e cazul, domnul Ghingheș, da? Și cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr ort

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GIIEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

7

13

-

Cu 13 voturi împotrivă și 6 pentru, propunerea dumneavoastră nu a fost aprobată, cu 14 voturi, da, cu 14 voturi împotrivă și 6 pentru, propunerea nu a fost aprobată. Dau cuvântul domnului Secretar pentru a lămuri și cealaltă intervenție, prima intervenție a dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunt 20 de consilieri, 14 voturi împotrivă, 6 pentru. Mai aveți vreo nelămurire. Matematica e una singură.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - haideți să mai numărăm o dată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- hai să mai numărăm o dată.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina- haideți mâna sus la voturile împotrivă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina- sau la voturile pentru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — haideți să votăm, deci haideți să facem niște precizări.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - 7 sunt.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, 7? Bun.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - ok, revin. Cu 13 voturi împotrivă și 7 voturi pentru, propunerea domnului consilier Miclăuș nu a fost aprobată. Deci, rămâne modalitatea de vot secretă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- vreau să fac niște precizări. Domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - așa cum ați afirmat, într-adevăr propunerea care a fost formulată pentru modalitatea de vot se întemeia pe prevederile legale actuale, respectiv momentul în care avem o hotărâre de consiliu local, privitoare la o persoană și în cazul în speță la acest punct de pe ordinea de zi, avem o persoană nominalizată care va primi un anumit contact, legea este foarte clară și spune că este vot secret. Nu știu dacă ne putem sau vă puteți permite să încălcați niște norme imperative ale legii...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel --- nu, domnule secretar, dumneavoastră le încălcați, prin faptul că nu puneți la dispoziția noastră o urnă de vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nerăbdarea...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - si vreau să vă aduc la cunoștință...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -- domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - că am sesizat Instituția Prefectului cu privire la... este o sesizare pe rolul Instituției Prefectului, aștept răspuns oficial și urmează să facem și alte demersuri. Haideți să respectăm legea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- nerăbdarea este specifică...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - tinereții...

.........................................■■■.............................................. >          ................. 9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - tinereții

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- oamenilor care vor să facă ceva bine în acest oraș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - eu de la dumneavoastră... eu de la dumneavoastră am pretenția că puteți avea răbdarea de a asculta niște precizări, tocmai pentru a preveni cazurile de amnezie, așa cum s-a întâmplat la ședința trecută, am pus la dispoziția tinerilor consilieri și la dispoziția tuturor consilierilor, mai ales, avem în dreapta noastră, este o cabină de vot, înăuntru veți avea lumină, o măsuță pe care veți pune buletinul de vot și veți ”ixa” poziția pe care dumneavoastră înțelegeți să vă manifestați voința. De asemenea, dumneavoastră veți prelua buletinul de vot, fiecare, individual, de la comisia de validare, care astăzi va fi compusă din domnul Luca... domnul Dănilă care va da la fiecare câte un buletin de vot. în momentul în care ieșiți frumușel din cabină, cu buletinul de vot împăturit, îl veți pune în urnă. La sfârșitul procesului de votare, comisia de validare, din care cu onoare face parte și un consilier local PNL, va deschide urna, vor număra....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - deci vedeți că se poate...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- vor număra voturile. Domnul Miclăuș, de 20 de ani n-a fost niciodată urnă la consiliul local. întotdeauna v-ati bazat si ne-am bazat pe buna credință, onoare, încredere și cuvânt. Dacă s-a ajuns în situația în care un consilier sau un grup de consilieri începe să nu-și mai recunoască votul sau să le dea calcule care nu corespund aritmeticii, nu e problema noastră. Dumneavoastră, din punctul meu de vedere, în calitate de consilier local, votați potrivit propriei conștiințe și voinței dumneavoastră. Ceea ce s-a întâmplat data trecută a fost din păcate un regretabil circ, în care niște membrii care nu făceau parte din comisia de validare, s-au dus și au verificat. Deci, sunteți oameni maturi, sunteți oameni cu experiență, nu am pretenții chiar de la toată lumea, bineînțeles, dar de la marea majoritate am pretenții. în cazul în care nu putem să avem încredere și nu există măcar minima reciprocitate de încredere .între noi, atunci vom aplica legea la punct și virgulă. Astfel încât, de azi, probabil pe la 8 seara vom termina ședința, aveți acolo cabină, aveți urnă, deci toate dorințele dumneavoastră au fost și vor fi îndeplinite întotdeauna. Alte nemulțumiri?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- dacă se respectă legea, să știți că voi fi întotdeauna mulțumit.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- întotdeauna s-a respectat legea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel ----- și PNL-ul militează pentru respectarea legii. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar legea duce la...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vă mulțumesc că în sfârșit am intrat în legalitate. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- vă mulțumesc mult domnul consilier, deci până acum ați fost în ilegalitate, vă mulțumesc....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - era o constatare...

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - supun...

Domnul Consilier Manolache Cristinel - domnul Secretar, dacă îmi permiteți la comisia de numărare și validare, doamna Cosma nu mai există, da? Ar trebui tot din partea noastră să propunem pe cineva sau să putem să o înlocuim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în momentul în care se va lua act de demisie, vă dați seama că aveți toată disponibilitatea și dreptul să propuneți în locul doamnei Cosma. E și normal și chiar vă rog, da? Vă mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - haideți să revenim si...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și să lămurim un aspect. Aveți și pe ordinea de zi, dar probabil pentru a preîntâmpina niște discuții, este foarte bine să vă lămuresc eu înainte. Sunteți 20 de consilieri, pentru că 2 consilieri locali dintre dumneavoastră, au Ordinul Prefectului. Ordinul Prefectului este executoriu și trebuie dus la îndeplinire, punct. Vă mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - supun, așadar, modalitatea de vot spre aprobare, conform listei care v-a fost transmisă electronic._Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGI IE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

1

6

Cu 13 voturi pentru, 1 împotrivă și 6 abțineri a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința de astăzi. Mulțumesc frumos .

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră pentru a acorda un premiu de 5000 de lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Ați avut documentația la mapă, vă rog exprimați un vot pozitiv.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile, pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt, atunci se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - așa cum v-am explicat, în ordine frumos, fără să vă buluciți, începând cu domnul Șova, în ordinea ...ca să fie cât de cât ...vă veți deplasa, veți lua câte un buletin de vot, veți intra în cabină, votul îl veți împături, îl veți pune în urnă cu mânuța dumneavoastră, astfel încât să nu mai fie nici un fel de suspiciuni. Vă mulțumim mult.

Doamna Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați, domnule secretar, dar nu putea fi o persoană din aparatul de specialitate cu o urnă în mână și să treacă să ia...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul ... respectăm .... la alegerile generale umblă cineva cu urna în mână pe la dumneavoastră, nu? Vă rog frumos...

Doamna Consilier Ghingheș Cristian - ok, na...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - că mai aud alte interpretări. La ședința următoare, iar nu respectăm legea, iar.... Vă mulțumim mult.

Domnul Consilier Pârâianu Madălin-Nicolae - domnul consilier Ghingheș, am observat că aveți ceva împotriva votului secret și votul național, votul local, de ce votează cetățenii secret, haideți să votăm cu toții la vedere, nu? După gândirea dumneavoastră. înseamnă că cetățenii au ceva de ascuns, ați spus mai înainte.

Doamna Consilier Ghingheș Cristian - la PSD, tot timpul confundați lucrurile.

Domnul Consilier Pârâianu Madălin-Nicolae - nu-i nici o confuzie, dar apa caldă e de mult, nu o inventați dumneavoastră acum...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- telefonul cu grădinița, creditele cu blițul și așa mai departe.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - rog pe domnii consilieri să vină, să mergem la procedura de vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, nu aglomerați, vă rog frumos, rămâneți acolo până iese domnul Manolache, că o să faceți coadă la cabina de vot. S-a referit la domnul Manolache. E bun, stați aici atunci, păstrați limita discreției. Vreți cu domnul Manolache o dată? Aplic legea, domnul Fechet și vă rog frumos să vă respectați ordinea.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - mai e cineva care n-a votat, stimați colegi? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - procedura de vot secret s-a încheiat, rugăm comisia de validare, în speță toți membrii, să se prezinte în față.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 29.12.2017.

  S-A ADOPTAT

  19

  l

  0

  2.

  ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  3.

  ART 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  4.

  ART 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială Bacău, și doamnei Camburoglu Ana.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  5.

  ART 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

 • 2. Se trece Ia punctul 2 al ordinei de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina- vă rog frumos să păstrăm rigorile acestei ședințe, nu mai vorbiți între dumneavoastră, nu vorbesc invitații și vorbim noi domnilor consilieri? Mulțumesc, vă rog domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA -- mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin spre aprobare în fața consiliului local privind acoperirea defmitvă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 și excedentul anilor anteriori, precedenți. Este o procedură legală, care se desfășoară în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor 3244 din 2017 pentru aprobarea normelor metodologice prin care încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 se poate face. Documentația ați avut-o la mapă, rog consiliul local să își exprime un vot favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile, pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina -dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Nu sunt și atunci îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiect de hotărâre .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

3. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.

159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanțări rambursabile inteme/exteme Î11 valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă propun modificarea HCL. 159 din 2012 prin care s-au aprobat contractarea unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de interes public local. Este vorba de împrumutul pe care l-a făcut Municipiul Bacău anterior, în anul 2012, care, împrumut se referă cu prioritate și cu preponderență la reabilitarea și modernizarea Insulei de agrement, pe de o parte și pe de altă parte, la construirea Spitalului Municipal. Cele două obiective investiționale își urmează cursul, ele sunt în lucru și sperăm că anul acesta, aceste credite, care vor fi într-un fel sau altul ca să mă exprim... reportate, își vor găsi utilitatea atât în Insula de agrement, cât și în Spitalul Municipal. Estimăm finalizarea Insulei de agrement, așa cum ne-am asumat în fața Uniunii Europene, până la data de 31.12.2018, cu certitudine, dar pe de altă parte, ne dorim ca să ajungem în etapa în care o parte din sezonul estival să fie prins de către cetățenii municipiului Bacău, cu insula finalizată. Pe de altă parte construirea Spitalului Municipal, așteptăm finalizarea proiectării complementarizării celor două instituții medicale, Spitalul Județean și Spitalul Municipal, fostul Spital Municipal, în vederea creării complexului spitalicesc ”Sfânta Maria” Bacău. Pe baza finalizării ne prezentăm, estimăm undeva o lună, o luna și jumătate maximum, în fața ministrului Sănătății pentru a emite ordinul nou privind înființarea acestei instituții spitalicești, după care, imediat, se va scoate la licitație, restul de executat al lucrărilor. Având în vedere aceste elemente, rog consiliul local, să dispună aprobarea, prelungirea acestor două credite pentru anul în curs. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile, pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina -mulțumesc, dacă sunt discuții asupra prezentului proiectului de hotărâre? Domnul primar ....Domnul consilier Ghingheș interveniți dumneavoastră, că ați ridicat primul mâna.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, am înțeles, vis-a-vis de Insula de agrement, spuneați că va fi gata în câteva luni și atunci când ați preluat mandatul, imediat după tot ați susținut acest termen și iată am ajuns în 2018 și acum veniți cu acest termen maximal dat de Comisia Europeană și vream să vă întreb, dacă nu finalizăm insula până în decembrie 2018, vă dați demisia? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, în primul și primul rând am să fac o serie de completări, dar eram convins că se va găsi o "găselniță” politică, care să mai speculăm o dată niște porcării care le-au făcut alții înaintea noastră. Pentru a fi foarte clar, atât în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, dar și stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. De la momentul în care am preluat întreaga administrație, împreună cu echipa de viceprimari și împreună cu dumneavoastră, noul consiliu local am început procedurile legale privind refacerea acestui proiect. Vă pot spune că în momentul de față, Instanța de Judecată a dat dreptate Municipalității Bacău, care a spus foarte clar și Instanța de Judecată a spus foarte clar, că firma de proiectare care a proiectat acest obiectiv investițional fabulos, a făcut o proiectare complet greșită și complet eronată. Mai mult decât atât, Instanța de Judecată a alocat drept despăgubiri suma de 4 milioane lei Municipalității, sumă care trebuie să provină de la firma de proiectare care și-a bătut joc de acest proiect. Aici, nu suntem într-o situație fericită în care să continuăm un obiectiv investițional care mergea și datorită unor factori puțini influențabili, care să influențeze foarte puțin, nu a mai mers mai departe. Nu. Ne aflăm în prezența unui proiect care a fost complet greșit proiectat, așa cum spune Instanța de Judecată, proiect care a fost, și dacă e să vă dau un exemplu foarte simplu, dincolo de componentele de natură tehnică și o să vi le dau și pe acelea, dar câteva elemente: 1. această Insulă de agrement are o imagine generoasă dacă o privești din barcă sau dacă o privești din lac, pentru că dacă o privești din oraș, vei vedea o mare parcare supraterană, care blochează absolut orice fel de priveliște. Acesta-i un considerent de natură artistică. 2. din punct de vedere tehnic, greșelile de proiectare, au plecat de la uitarea faptului, ca să vă dau așa un mic exemplu, a faptului că acolo se află ovoidul principal de canalizare al municipiului Bacău, iar proiectanții au suprapus deasupra acelui ovoid de canalizare parcarea supraterană, deci câteva sute de tone deasupra unui ovoid de canalizare. Sau trebuie făcută expertiza, trebuie găsită o nouă soluție tehnică, soluția tehnică este în momentul de fată încastrarea celor două componente ale ovoidului într-o carcasă de fier și din beton și deasupra să se înalțe această parcare supraterană. Dar dacă tot este să discutăm de parcarea supraterană, vă mai dau un element complet greșit din punct de vedere tehnic. Panta de înclinare a căii de acces pe această rampă, această parcare supraterană, a fost proiectată la 15 grade. Normativul în vigoare era de 8 grade. Deci, este o diferență enormă de proiectare, fapt pentru care în momentul de față pentru a corecta această pantă, întreaga construcție supraterană se va ridica cu 90 de centimetri. Poate pare ceva puțin, dar în momentul în care discuți de o structură de sute de tone, înseamnă foarte mult. Aceasta înseamnă modificări de cantităti, înseamnă modificări de soluții si multe alte asemenea chestiuni. Un alt element pe care vi-1 pot da, din erorile multiple pe care le-au făcut proiectanții care s-au apucat inițial de acest faimos proiect, nu s-a luat în calcul nici un fel de normativ privind protecția persoanelor cu dizabilități, fapt pentru care nu au fost proiectate la standarde construcțiile care se află pe insulă. Aceasta înseamnă că ...ce înseamnă de fapt acest lucru, ca să vă dau așa un simplu element, în momentul în care ai o cale de acces în interiorul unui spațiu de alimentație publică, el trebuie să fie mult mai lat pentru a permite unei persoane cu handicap, în scaun cu rotile să treacă pe acolo. Proicctanții au uitat complet de aceste normative și nu le-au făcut, fapt pentru care reproiectarea întregii insule a ținut ceva timp și ține ceva timp, ne apropiem de finalizarea acestei reproiectări și de continuarea restului de executat a acestei Insule de agrement. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - mulțumim domnule primar, daca mai sunt și alte discuții, dacă nu, îl rog pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGI-IEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

4. Se trece la punctul 4 al ordinei de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă-

Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea

documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Consolidare imobil, Calea Marasesti nr. 12 sc. C, D, E, F, Municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, vin în fața dumneavoastră cu cinci proiecte de hotărâre care au legătură indisolubilă, toate între ele, și cu vestea bună a faptului că suntem în etapa în care reușim să ne ținem de cuvânt și pe acest palier, este vorba de consolidarea imobilelor cu bulină roșie, suntem trecuți deja de faza D.A.L.I. și ne apropiem de licitația, pe baza votului dumneavoastră, ne apropiem de licitația care va desemna câștigătorii, firmele care vor consolida aceste blocuri. Suntem într-o situație fericită putem spune, avem banii, Guvernul României a avizat favorabil proiectările făcute de către Municipalitate, eu zic că este un moment foarte bun pentru municipiul Bacău și aici, atât eu, domnii viceprimari, cât și dumneavoastră consiliul local ne ținem de cuvânt față de cetățeni și ne ducem obiectivele până la capăt. Dacă este să facem într-un fel sau altul o paralelă cu veștile bune pe care le primește municipiul Bacău, acum de curând, o dată cu numirea în funcție si votul de către Parlamentul României si a faptului că domnul Lucian Sova este un ministru al Transporturilor, care este deputat de Bacău, am încredere deplină în faptul că șoseaua de centură va ajunge într-un ritm accelerat să fie efectuată, de asemenea am încredere în faptul că șoseaua .... că autostrada Bacău-Brașov este unul dintre obiectivele foarte importante pe agenda dumisale, am încredere deplină în tot ceea ce va decide dumnealui pentru susținerea municipiului Bacău. Având în vedere toate aceste elemente, nu știu dacă există posibilitatea să le propunem la vot în bloc, nu știu dacă există această posibilitate, pentru aceste proiecte: 4, 5, 6, 7, 8, dacă nu, rămâne la latitudinea dumneavoastră, eu nu o să fac expunerea de motive, nu o să fac aceeași prezentare la fiecare dintre aceste proiecte, deoarece au același obiectiv. Dar, putem să mergem separat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Tehnică).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile, pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - domnul secretar, vă rog să supuneți la vot prezentul proiect de hotărâre .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

5. Se trece Ia punctul 5 al ordinei de zi si doamna Președinte de ședința Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti, nr. 4, sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș da, mulțumesc doamna președinte, așa cum v-a spus și domnul primar, este vorba de aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti, nr. 4”. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela - mulțumesc domnul viceprimar. Aș supune totuși votului dumneavoastră modalitatea de a vota în bloc, având în vedere că este vot direct, pentru proiectele numărul 5 ,6, 7, 8. Obiectivul acestor proiecte de hotărâre este același, deci 5, 6, 7 și 8, dacă sunteți de acord cu votarea în bloc a acestor proiecte, vă rog frumos domnilor consilieri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - să înțeleg că toată lumea este pentru și atunci o să cer avizele pentru toate aceste proiecte de hotărâre. Ați avut expunerea de motive la mapă, pentru toate cele 4 proiecte pe care le votăm acum în bloc, 5, 6, 7 și 8, așadar voi cere avizele pentru toate cele 4 proiecte 5, 6, 7 și 8.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici --- prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre 5, 6, 7 și 8, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre 5, 6, 7 și 8 și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre 5, 6, 7 și 8, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - dacă mai sunt discuții asupra acestor proiecte de hotărâre? Nu sunt, atunci îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot cele 4 proiecte de hotărâre, 5, 6, 7 și 8 .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGIIE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru au fost aprobate proiectele de hotărâre 5, 6, 7, 8.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinei de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 172/ 2017 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -da. Stimați colegi, la punctul 9 de pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre prin care aprobăm organigrama și statul de funcții la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Directorul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile, pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - dacă sunt discuții asupra acestui proiect de hotărâre. Nu sunt, îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinei de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc. La punctul 10 avem tot o organigramă, de data aceasta la Poliția Locală a Municipiului Bacău, ați avut de asemenea materialul la mapă și vă rog...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu e organigramă, e planul de ocupare.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - A! Planul de ocupare, mă scuzați, planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală Bacău, a-ți avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Directorul Poliției Locale a Municipiului Bacău).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile, pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre. Nu sunt, îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiect de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinei de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Primar Cosmin Necula -mulțumesc doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre venim cu o completare a Hotărârii 441 din 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal”. Este vorba de o serie de reglementări de natură legală și financiară pe care trebuie să le facem cu privire la buna desfășurare a activității Clubului Sportiv Municipal Bacău. îl rog pe domnul viceprimar să prezinte amendamentul sau după momentul în care se supune la vot amendamentul dumisale.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - haideți să vedem avizele întâi și după aceea vedem mai dacă mai sunt intervenții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Administrare Baze Sportive și Directorul Clubului Sportiv Municipal Bacău).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile, pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - dacă sunt discuții asupra acestui proiect de hotărâre. Domnul viceprimar, vă rog.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-da. mulțumesc doamna Președinte de ședință. Stimați colegi, aș vrea să fac un amendament la acest proiect și anume la 28

Secțiunea a III a, referitor la cheltuieli de masa, articolul 13 alineat 2, avem acolo o frază unde ni se spune că „în cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice”.

Aș dori să scoatem această frază din proiect și să nu aprobăm decontarea băuturilor alcoolice pentru Clubul Sportiv Municipal.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-bum supunem la vot amendamentul domnului Viceprimar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10

GHERASIM CONSTANTIN

X

11

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12

IROFTE DUMITRU

X

13

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14

LUCA VASILE

Sfu participă la vot

15

MANOLACHE CRISTINEL

Sfu participă la vot

16

MICLĂUȘ DANIEL

X

17

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19

STAN GABRIEL

X

20

ȘOVA-GÂTU LAUR

X

21

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Având în vedere absența din sală a domnului Manolache, cu 19 voturi pentru a fost aprobat amendamentul.

La proiectul acesta avem incompatibilități, avem două incompatibilități. Deci avem 18

voturi pentru.

Domnul Manolachc nu-i în sală.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina domnul Luca și domnul Manolache erau incompatibili.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-era incompatibil. Bun, 18 voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat.

Mai sunt amendamente?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -mai sunt discuții? Atunci, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun, supunem la vot proiectul.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT              I

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

Mu participă la vot

15.

MANOLACHE CRISTINEL

Mu participă la vot

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCR1PĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina îl invită pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010 - privind aprobarea Mașter Planului si Listei investițiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa uzata ce urmeaza a fi finanțate in etapa I din Fonduri POS Mediu

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamnă Președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de modificare a H.C.L. 352 din 2010 privind aprobarea Mașter Planului si Listei investițiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa uzata ce urmeaza a fi finanțate în etapa I din Fonduri POS Mediu.

Este o cerință de natură legală, aici sunt prezenți și specialiștii și conducerea Companiei de Apă, care vă pot sta la dispoziție pentru orice informații suplimentare. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumim, domnule Primar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt. Atunci o să trecem la procedura de vot secret. Rog Comisia de Validare să procedeze în acest sens.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-sper că nu mai este nevoie să vă explic încă o dată procedura de vot corectă și legală aleasă de dumneavoastră.

Doamna consilier Dinu Ioana Raluca- îi rog pe domnii consilieri să meargă să voteze, să ținem un pic rândul. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-a votat toată lumea? Vă rog frumos echipa de validare să vină în față, să se procedeze la numărarea votului și consemnarea rezultatului.

Doamna consilier Dinu Ioana Raluca -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010 - privind aprobarea Mașter Planului si Listei investițiilor prioritare - pentru sectorul apa/apa uzata ce urmeaza a fi finanțate in etapa I din Fonduri POS Mediu

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-20

2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crt.

PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 352/ 29.10.2010, cu modificările ulterioare, prin înlocuirea cu Anexa - Actualizare Mașter Plan, parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

20

0

0

2.

Art.2. Se mandatează dl.Apostu Constantin, având calitatea de reprezentant al unității administrativ teritoriale în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre

S-a adoptat

20

0

0

3.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei orice alte prevederi contrare se modifică de drept în mod corespunzător.

S-a adoptat

20

0

0

4.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau, Consiliului    Județean    Bacau,    persoanei

nominalizate la art. 2 a prezentei hotărâri, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii

S-a adoptat

20

0

0

13. Se trece Ia punctul 13 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință -Breahna-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula mulțumesc doamna Președinte de ședință. ..... 3                                                                         3                                           9               3 Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, dragi invitați, cred că s-a făcut vorbire despre Societatea de Servicii Publice de foarte multe ori. Eu personal am prezentat în toate ședințele consiliului local speța acestei societăți, dar și nevoia pe care o are municipiul Bacău de a avea această societate care să aibă delegate o serie de atribuții prin care să putem să lucrăm mai intens, pe tot ceea ce înseamnă componenta de spații verzi, pe componentele care înseamnă administrarea drumurilor și multe alte asemenea elemente.

Nu are sens să vă mai prezint încă o dată, scopul și rolul acestei societăți, nu este o creație pe care noi aici la Bacău o facem pentru prima dată, acest tip de societăți funcționează la nivelul municipiilor din întreaga țară, peste 80% dintre municipalități și dintre orașe au acest tip de societate. Ea practic trebuie să revină și să devină o forță executivă a oricărei primării și o stare de normalitate. Dincolo de acest aspect, înființarea acestei societăți a avut loc acum un de zile. Ea și~a continuat drumul și-a obținut avizele la instituțiile statului, a ajuns în etapa în care să fîe prezentată în dezbatere publică cetățenilor municipiului Bacău, dar și consiliului local și sub forma aceasta de delegare. Și vreau să fac această precizare că era la un moment dat o poveste cu lipsa de transparență. La momentul în care s-a făcut dezbaterea publică pentru înființarea și delegarea acestor servicii, nu s-a prezentat absolut nimeni și nici o componentă de natură politică din consiliul local, cu excepția arcului guvernamental sau arcului de putere. Asta pe de o parte.

Pe de altă parte, s-au făcut solicitări privind diminuarea capitalului social pe motiv că nu trebuie să aibă în patrimoniu terenul, nu trebuie să aibă imobil.

în hotărârea din decembrie s-a efectuat acea diminuare de patrimoniu, așa cum am precizat și așa cum i-am spus și domnului consilier local Miclăuș, acea diminuare de capital s-a efectuat, Societatea de Servicii Publice nu are în patrimoniu suprafețe de teren.

în urma votului favorabil dat în decembrie, privind aprobarea posibilităților de delegare, s-a trecut la etapa negocierii directe dintre Societatea de Servicii Publice și o delegație din Primăria Municipiului Bacău. Am invitat pe absolut toate partidele politice să-și desemneze reprezentanți care să participe la aceste negocieri, atât din zona politică cât și din zona independență.

Din păcate, iarăși nici un reprezentant al vreunui partid de opoziție sau din partea independentă nu s-a prezentat la aceste negocieri.

Mai mult decât atât, această dorință de înființare a acestui tip de societate nu este invenția acestei administrații. Și administrația anterioară a încercat înființarea societății NOV ABAC, chiar a trecut prin ședință de consiliu local, dar din molive pe care nu vreau să vă explic în momentul de față, a decis să nu mai dea curs.

Și vă spun următorul principiu pe baza căruia funcționează această societate. în momentul în care o societate a orașului vine și lucrează pentru oraș, avantajul financiar pe care-1 prezintă acest lucru este evident. Nu trebuie să vină unii sau alții, care să ia diverse tipuri de lucrări, aceste lucrări pot fi făcute cu ușurință și au fost făcute, așa cum a fost făcut în acest an, așa cum s-a demonstrat în acest an, de Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău. Absolut toate contractele care au fost date Societății de Servicii Publice au fost efectuate și au fost efectuate fără a fi probleme, unele sunt în curs de derulare. Vrem să trecem la etapa următoare cu această Societate de Servicii Publice, să administreze în mod corect parte din domeniul public al municipiului Bacău, parte a activităților pe care municipalitatea, datorită lipsei de personal, datorită procedurilor greoaie sau a inexistenței forței de lucru calificate în zona aparatului propriu al primarului, nu le poate face. Una dintre explicațiile pentru care vin în fața dumneavoastră acum, cu această Societate de Servicii Publice, care are un temei juridic, are auspiciile legale de funcționare, precum și modalități legale stabilite prin dispoziții și norme în vigoare, vin în fața dumneavoastră deoarece, la momentul în care se va prezenta spre aprobare bugetul consiliului local, această societate va trebui să fie în ființă cu privire la toate aceste servicii de delegare, pentru a elibera, pe de o parte, organigrama Municipiului Bacău, dar pe de altă parte pentru a degreva financiar municipalitatea Bacăului de o serie de responsabilități pe care în momentul de față trebuie să și le asume într-un mod foarte, foarte greu și mă refer aici la tot ceea ce înseamnă drumuri, spații verzi, parcuri și alte asemenea.

încă de la începutul mandatului meu am pledat pentru investițiile și pentru modalitățile de gestionare „in house” ale serviciilor municipalității, dar totuși pe principiul descentralizării, pe principiul autonomiei fiecărui serviciu. Voi veni în continuare, indiferent de votul dumneavoastră, cu propunerea de delegare și de transformare a Serviciului de Salubritate și Iluminat Public, nu doar cu privire la această societate.

Mai mult decât atât toate solicitările care mi-au fost cerute de către grupurile politice sau de către consilierii locali, consider că le-am soluționat și le-am prezentat favorabil.

Există toată transparența, toată deschiderea. Am invitat de fiecare dată fiecare reprezentant al vreunei forțe politice ori la consilii de administrație, ori la adunări generale de acționari, ori să verifice într-un mod concret activitatea acestei societăți. Dumneavoastră puteți să o faceți, nu trebuie să depuneți cereri, puteți să vă duceți să vă uitați concret în hârtiile și documentele pe care le are societatea.

Mai mult decât atât, nu vreau și nu cred că trebuie să fie un subiect de negociere politică reprezentarea delegării acestei societăți către, din partea municipalității. Aceasta este o stare de normalitate, stimați consilieri locali. Nu este un subiect de troc politic, nu este un subiect de negociere, nu este un subiect de mare dezbatere politică, e o stare de normalitate. Dacă cineva își închipuie că a găsit aici marele club politic al acestei perioade, din punctul meu de vedere, vă înșelați. Aici discutăm de administrare eficientă pe care o face orașul și administrare eficientă se face, așa cum se întâmplă și în multe alte U.A.T.-uri prin intermediul unor societăți specializate. Nu este normal ca pe Organigrama Primăriei Municipiului Bacău să ai tăietorii de copaci, măturători și alte asemenea, în loc să ai ingineri, economiști sau juriști. Și astea sunt alte aspecte de natură a justifica existența acestei hotărâri.

Rog pe fiecare dintre dumneavoastră, așa cum am facut-o și până acum, să vă gândiți în primul rând la ce nevoi are acest oraș și după aceea să vă gândiți la imboldurile pe care le primiți de la mai marii dumneavoastră, la supraveghetori sau tutori, de la Președinți și mai puțin președinți, de la primari închipuiți sau de la povestitori. Aveți libertatea de decizie și așa este normal. Sunteți aleși de comunitate pentru a concreta, a concretiza destinul unei comunități, nu pentru a asculta ordinul vreunui mai mare, cu trese mai multe pe umăr.

Las la libertatea fiecăruia dintre dumneavoastră și la aprecierea fiecăruia dintre dumneavoastră normalitatea de existență a acestei societăți și vă spun că existența acestei societăți și menționez încă o dată, nu este un subiect de troc politic și nu voi accepta un troc politic, este un exemplu de normalitate și de bună funcționare a unui oraș.

In speranța unui vot favorabil și al unui gând bun în acest an dat de dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră pentru a concretiza contractul de delegare al acestei societăți care aparține Municipiului Bacău, care are unic acționar Municipiul Bacău și la care fiecare parte de profît nu se duce în buzunarele vreunui potentat cu orientări de diverse culori politice, ci se duce în visteria orașului. Acesta a fost principiul de funcționare și acesta a fost principiul de existență.

Pentru orice alte lămuriri necesare vă stau atât eu la dispoziție, dar și domnul Director General Popa, precum și Președintele Comisiei de negociere, domnul Administrator Public Chindruș. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-mulțumim domnului Primar.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-doamna Președinte...

Doamna Președinte de ședința Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-o să ajungem și la discuții imediat. Nerăbdător ca de obicei, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-asta mă caracterizează.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-da, mă înscriu la Discuții.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-da, domnul consilier Miclăuș. Sunteți primul pe tabel.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-doamna Președinte de ședință, domnule Primar, stimați colegi, stimați invitați. Poziția Partidului Național Liberal este una consecventa. Vreau să vă aduc la cunosLinLă că fiecare avem conștiință si voLăm după cum ne dictează conștiința, interesul cetății și după cum se stabilește în cadrul partidului nostru politic. Aș avea o primă întrebare și după aia am să port o discuție în măsura în care domnul Primar va intra în această discuție, dar sunt sigur că va intra. Am să adresez o întrebare domnului Director al Societății de Servicii Publice, îl văd astăzi prezent aici.

Domnule Director, vreau să vă întreb foarte punctual, există un Protocol de Predare-Primire al terenului din Parcul Cancicov, către Consiliul Local? Un Protocol de Predare-Primire nu de la noi către dumneavoastră, către societatea dumneavoastră, de la societatea dumneavoastră către noi. Dacă există vreun asemenea Protocol de Predare-Primire al acelui teren?

Domnul Director Popa Vlad-nu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci nu există?

Domnul Director Popa Vlad-nu. Răspunsul este nu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-multumesc. Domnule Primar, acum haideți să....

Domnul Primar Cosmin Necula-nu, nu, stați numai o secundă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu, nu, nu. Haideți stau, stau.

Domnul Primar Cosmin Necula-este o întrebare pe care e de bun simț, dar mă aștept la domnul Director Popa să înțeleagă esența. Nu este nici un fel de Protocol de Predare din partea societății către municipalitate, pentru că nici municipalitatea n-a făcut predarea către societate în mod efectiv. Deci acest...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-păi...

Domnul Primar Cosmin Necula-acest teren niciodată n-a fost predat nici într-un sens, nici într-un altul.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, domnule Primar, atunci de ce ați venit și ne-ați solicitat anul trecut de trei-patru ori trecerea acestui teren și ați afirmat atunci, vă citez din memorie „că acest teren este necesar societății pentru ca prețurile practicate de către societate să fie unele competitive mici și calitatea serviciilor lor să fie una înaltă”. Pentru că ati insistat la consiliul local să vă cedăm acel teren. Si acum astăzi

3                                                                                                                                                                            3

aflu că de fapt el nici nu a fost predat.

Ba mai mult, prin hotărârea de consiliu local 461 din 2017 la articolul 7 într-adevăr s-a revocat hotărârea de consiliu local 7 din 2017 cu privire la majorarea capitalului social al Societății de Servicii Publice, dar nu vreau să intru în prea multe amănunte că după aia nu vreau să introduc o stare de confuzie, cel puțin în ceea cei privește pe cei care sunt de fată si invitați.

5         5                        3

Domnul Primar Cosmin Necula-bun...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de ce ați insistat pentru acest teren, dacă până la urmă nu a fost nevoie de el?

Domnul Primar Cosmin Necula-știți cum e, acum se poate rezuma foarte clar retorica pe care, prin intermediul căreia, mi-ați pus o întrebare. Când e bine, când îl dăm? Când nu-i bine când nu-1 dăm? Până la urmă...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu n-am dat un răspuns, eu am adresat o întrebare, în calitate de consilier local.

Domnul Primar Cosmin Necula-si eu v-am întrebat când c bine?

................................... mi»........................ 9

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pot răspunde, după ce îmi dați răspunsul dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă spun în felul următor. Tot ceea ce am făcut am făcut în sensul transpunerii tuturor dorințelor pe care le-ați avut inclusiv dumneavoastră și pe baza realităților pe care le-am constatat. Eu nu sunt genul de Primar care dacă ia o decizie să meargă cu ea până în pânzele albe, în contextul în care există și alte opinii care pot fî favorabile. Fapt pentru care stăm foarte bine și foarte atent, judecăm de mai multe ori și după aia tăiem o singură dată. Am respectat până la capăt și această dorință. Dar, suntem în aceeași etapă în care, dacă ai bască de ce ai bască, dacă n-ai bască de ce n-ai bască. Așa că v-aș propune, dacă tot ați luat decizia, dacă nu sunteți de acord, sunteți consecvent, nu vreți să votați, haideți scutiți pe toată lumea de poveștile astea de...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu puteți să-mi interziceți. Domnule Primar, stiti ce faceți? Blocati comunicarea. Si nu-i bine.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu vă blochez, ați găsit acum...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu-i bine deloc, vă spun. Nu puteți...

Domnul Primar Cosmin Necula-ce mai vreți să vă răspund?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu. nu, nu, dar nu mai am... Domnul Primar Cosmin Necula-nu vă mai blochez cu nimic.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar nu mai vreau să port un dialog nici eu cu dumneavoastră. Poate, doamna Președinte de ședință, am să-mi expun în continuare ideile. Dacă dumneavoastră nu...asta spune multe, să știți și despre managementul defectuos la nivelul Primăriei Bacău.

Doamna Președinte de ședință, stimați colegi...

Domnul Primar Cosmin Necula-simțiți lipsit de comunicare? Puteți să comunicați oricând.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, domnilor Viceprimari, stimați invitați. Dacă Partidul Național Liberal a avut dreptate o dată, de ce să nu mai aibă dreptate și de această dată? Noi am spus la acel moment că acel teren nu este benefic societății. Și dumneavoastră astăzi îmi spuneți că ați greșit, că asta este concluzia. Ce ne poate, chestiunea asta unde ne poate duce cu gândul? Că poate greșiți și acum, domnule Primar. Și vă spun unde, ce greșiți. Uitați-vă și v-am mai spus și data trecută. Ce a pățit colegul dumneavoastră la Sectorul 4. Când s-a bătut cu pumnul în piept și a cerut rezilierea contractului cu societatea REBO, societate privată cu privire la colectarea deșeurilor și s-a bătut cu pumnul în piept că va reduce taxa de salubritate. A redus-o, a înființat o societate de servicii publice la nivelul Sectorului 4 București și București-Seclorul 4 a fost sufocat de gunoaie, ajungându-se în prezent ca domnul Primar de la Sectorul 4, colegul dumneavoastră din P.S.D. să solicite dublarea taxei de salubritate. Și atunci cam asa vorbim. Adică nu are rost să, dumneavoastră încercați să mă duceți în ridicol, eu vorbesc cât de cât serios și am fost destul de politicos.

Domnul Primar Cosmin Necula-pot să vă răspund?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- răspundeți-mi.

Domnul Primar Cosmin Necula-în primul rând, domnule consilier, mă bucur că sunteți interesat de soarta Bucurestiului.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-sunt interesat de soarta Bacăului, întotdeauna Bacăul.

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi cer scuze, dar totuși nu v-am întrerupt. Văd că v-ați adus și forțe proaspete și de prin județ, ceea ce-i foarte important. Pot să vă spun în felul următor. E foarte important în domeniile care se referă la sistemuri municipale, să nu amestecăm mere cu pere și să ne dea varză. Una este salubritatea și una este administrarea domeniului public. Una este Ordonanța 71 și una este Legea 51. Eu nu am venit în fața dumneavoastră să fac vreo societate de salubritate. Eu am venit să fac o societate și cu o societate care prestează pentru Municipiul Bacău și pentru domeniul public. Eu vă spun că sunt „n exemple de societăți care lucrează în același mod ca Societatea de Servicii Publice, nu componenta de salubritate, de aia nu le mai amestecați, vă rog frumos, că sunt total separate, au reglementări și legi incidente diferite, una 51, una 71 si subsecventele, iar celelalte societăți si toate societățile din tară funcționează bine. Nu-i asta o problemă. Dar dacă mai aveți alte întrebări, sunt pregătit să vă răspund.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu, nu cred.

Domnul Primar Cosmin Necula-pentru a nu avea senzația că vi se blochează vreo comunicare. Stau la dispoziția dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci, vreau să...

Domnul Primar Cosmin Necula-lămuresc în continuare.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dacă ați terminat și îmi permite doamna Președinte de ședință.

Vreau să vă aduc la cunoștință că nu încurc nici un măr cu nici un păr. Sau mere cu pere. Sunt servicii publice, domnule Primar? Haideți să fim serioși. Știe cetățeanul simplu , vă spun că nici n-am auzit de această societate, de-a noastră de servicii publice. V-am zis că un cetățean din Municipiul Bacău, ca să nu-i mai dau numele că nu-i frumos, a zis, domnule ce-i cu această societate? Este fantomă? Nu este prezentă în viața noastră. N-o simțim. Si de asta...

3               9

Domnul Primar Cosmin Necula-păi dac-o votați, o să simțiți, domnule consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar noi am spus, de asta noi am spus la ședința trecută că suntem de acord ca această societate, pentru că ea există, n-o duceți în altă direcție, societatea există, chiar dacă nu va trece de votul de astăzi. Noi știți ce vrem? Noi știți...nu, chiar știți ce vrem? Vrem ca această societate să funcționeze în parametrii normali. Pentru că în 2017 a fost un fiasco. Asta vrem. Dacă dumneavoastră nu acceptați această realitate, domnule Primar, eu nu fac parte din corul dumneavoastră de lăudători. Și v-am spus de atâtea ori, s-ar putea să vă fac un bine, după cum dumneavoastră când ați fost în opoziție prin pozițiile dumneavoastră în consiliu local, ați, zic eu, că până la urmă s-au văzut rezultatele. Acesta este rolul opoziției. Că se clamează că P.N.L.-ul nu face opoziție. O face. Câteodată discret, prin hârtii adresate instituțiilor statului, câteodată, pe față, prin pozițiile noastre. Dacă facem opoziție nu este bine. Dacă nu facem nimic, iar nu este bine. Vă aduc la cunoștință că noi vrem să facem opoziție și constructivă. Avem serioase dubii, că această societate de servicii publice, în momentul în care ea nu poate să facă un obiect de activitate mulL mai restrâns, nu va puLea face nici mai mult, domnule Primar. Asta este problema noastră. Și de aceea am spus, dacă acea problemă cu terenul să zicem, o să fac și eu verificările de rigoare, este reglementată și nu vrem să ne trezim cu acel teren în circuitul civil, am închis paranteza, în ceea ce privește serviciile publice către cetățeni, acestea trebuie să fie unele de calitate si această societate de servicii publice nu ne-a convins până în acest moment. Dacă în 2018, în cursul anului 2018 îți va face temele cum trebuie, poate să vină în fața consiliului local, că până la urmă consiliu local este suveran să hotărască, nu suntem o anexă a executivului și nici a acestei societăți de servicii publice și vom analiza oportunitatea delegării a unei alte bucățele, să zicem. Adică, putem să le dăm de exemplu, dacă cetățenii municipiului Bacău vor fi extaziați și mulțumiți de ceea ce se întâmplă în oraș cu privire la activitățile prestate, putem analiza de exemplu situația cimitirelor, sau situația drumurilor. Nu putem să ne jucăm la infinit și să ducem în eroare opinia publică cu privire la acest aspect.

Ca să închid, domnule Primar, Biroul Politic al Municipalei P.N.L. Bacău, ieri a hotărât, prin vot democratic, ca să ne opunem, argumentat, să votăm împotrivă. Eu vă aduc la cunoștință, în calitate de lider de grup, și-mi asum ce spun acum, pentru a nu mai da, nu mai alimenta suspiciunile pe care le-am văzut în mediul on-line, în ultimul timp, că ar fi fost un trădător la noi în partid, eu vă pot spune că data trecută s-a votat, toți cei 5 consilieri P.N.L. au votat împotrivă, decid ca noi, consilierii liberali să nu participăm la vot astăzi, pentru a se elimina orice suspiciune și orice interpretare.

Domnul Primar Cosmin Necula-bun. Acum îmi permiteți să vă răspund? După ce ați încheiat apoteotic am înțeles esența. Trebuia să o spuneți de la început și nu mai pierdeam timp.

Repet, haideți să nu facem confuzie între salubritate și administrarea domeniului public. Sunt două chestiuni total diferite. Nu toată lumea din municipiul Bacău trebuie să înțeleagă, dar dumneavoastră, consiliul local, trebuie să o faceți. Nu aveți dreptul să le încurcați.

De știut, știu ce vreți. Știu foarte bine ce vreți, n-o s-o zic aici si n-o s-o zic deocamdată 3'9       55                5 7            5

public.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-spunetț domnule Primar. V-am zis că sunt foarte deschis si sincer cu dumneavoastră.

5

Domnul Primar Cosmin Necula-deocamdată n-o zic public.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-n-am nici un party-plic și nu urmăresc nici un interes personal, sincer.

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi cer scuze, nu v-am întrerupt.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu-i o miză personală.

Domnul Primar Cosmin Necula -domnule consilier, chiar nu v-am întrerupt. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-spuneti lucrurilor pe nume, nu mai...

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-dect domnul Primar pe parcursul intervenției dumneavoastră nu v-a întrerupt nici măcar o dată. Dați dovadă de respect, așa cum a dat și dumnealui.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu, haideți să lăsăm un pic lucrurile să se așeze și să vorbim cu respect, unul față de celălalt, indiferent că avem un ordin al Superiorului, care ne spune să-l înjuri pe Necula. Nu asta-i esența.

Pe de altă parte vă spun că, esența consilierului local, nu este să facă opoziție, esența consilierului local este să lucreze pentru municipiul Bacău. Marea realizare pe care o avea Partidul Național Liberal, din punctul meu de vedere, nu-i să facă o mare opoziție, ci să muncească pentru municipiul Bacău.

Pe de altă parte, nu cred că știți vreo lucrare pe care s-o fi făcut societatea de servicii publice, nu cred că știți niciuna pe care a facut-o concret, dar nici nu cred că ați întrebat de vreo una, dacă s-a făcut bine sau nu, pentru că până la urmă aici discutăm. Așa, a arunca cu un praf de stele în față, justifîcându-ne poziția doar că trebuie să facem opoziție, nu cred că este suficient. Asta este opinia mea. De aici încolo, fiecare dintre dumneavoastră decide. Dar decideți în cunoștință de cauză și nu avându-1 în spate pe supraveghetorul de la partid. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule Primar, v-am zis, aveți un talent așa, de a duce discuția în derizoriu, deci, începeți bine dar sfârșiți prost. Sincer.

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-nu mai mult ca dumneavoastră, domnule Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu, nu, începeți bine dar sfârșiți prost.

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-nu mai mult ca dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de ce aceste discuții sterile? Haideți să vorbim la obiect. Ce-a făcut această societate ca să ne dea pe spate? Ce-a făcut? Concret.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar nu trebuie să vă dea pe dumneavoastră pe spate.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-deci a adus niște foi volante data trecută, da și m-am uitat niște poze, în afară de acele dispozitive pentru șobolani, câteva bănci cumpărate de la Dedeman cu suprapreț, facturate cu preț mai mare decât eu dacă mă duc personal și încă o chestiune, de ce instituțiile publice, noi, trebuie să plătim mai scump decât un simplu cetățean? Niște coșuri de gunoi sau bănci? Păi, da, haideți să discutăm pe bune dacă tot discutăm.

Și știți foarte bine, apropos de înjurat, nu v-am înjurat niciodată, domnule Primar, nici în față, nici prin spate, cum fac alții de exemplu.

Domnul Primar Cosmin Necula-era o metaforă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -eu să știți că sunt un tip sincer, franc, spun omului în față și vă spun încă o dată, opoziția așa se face. Dumneavoastră spuneți și noi vrem să facem mai mult, dar de câte ori am încercat prin proiecte, ne-ați băgat tot felul de șicane, ne-ați făcut tot felul de șicane. Și putem vedea ce proiecte am băgat în 2017.

Domnul Primar Cosmin Necula-dati-mi un proiect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-știți foarte bine.

Domnul Primar Cosmin Necula-dati-mi un proiect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-când a fost cu bursele pentru elevi, când a fost cu transparența, când a fost...păi n-au fost? Numai șicane ne-ați făcut. Și atunci noi ce puteam să facem? Haideți că este toată lumea prezentă. Noi ce puteam să facem?

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-haideți să nu uităm că în sală este și domnul Director Popa.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-numai un pic și cu asta termin. Avem instrumentele pe care le avem la îndemână, avem votul nostru, avem conștiința noastră și încă o dată vă spun, argumentat, fără a avea nimic cu nimeni, Partidul Național Liberal este consecvent, nu se va mai întâmpla ca până acum când votau doi așa, trei așa, este vorba de o disciplină de partid și așa va funcționa în continuare și P.N.L.-ul va avea o poziție de forță, argumentat bineînțeles, în interesul cetățeanului, pentru că nu o fac pentru mine, domnule Primar, n-am nici un beneficiu, vă spun sincer, dar vreau, trăiesc în acest oraș și eu și dumneavoastră și toți cei de aici și vrem să ne asigurăm că toate chestiunile ce țin de administrație publică locală se fac în interesul nostru și nu în folosul unor interese de grup. Vă mulțumesc.

Domnul Director Popa Vlad-vreau să iau și eu cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă îmi permiteți, numai o secundă. Disciplina de partid, din punctul meu de vedere, ați pus disciplina de partid în fața interesului cetățeanului, blocând efectiv activitatea administrației și nu e prima dumneavoastră aventură în acest sens. Repet, fiecare...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-cum și aceste efecte le-am anticipat și ne asumăm. Domnul Primar Cosmin Necula-stiu că vă asumați.

..................................■■■......—J                                       »

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-asa este în viață, bărbătește, trebuie să ne asumăm aceste decizii. Și vă spun că, nu noi vă blocăm, dumneavoastră nu vă faceți treaba, domnule Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă spun...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-faceți-vă treaba, cum și-au facut-o și antecesorii dumneavoastră, luati lucrurile bune de la ei.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-antecesorii dumneavoastră, cu acești oameni din primărie, dacă știți cum să-i puneți la treabă și să-i motivați...

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule consilier, domnule Miclăuș, parcă spuneați că încheiați.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-spun eu că obțineți performanță. Și după aia mai discutăm.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, domnule consilier, să știți că pot și eu vorbi mai tare si mai mult decât dumneavoastră. Dar nu aici este ideea, care vorbește mai mult si mai tare.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-poate mă înflăcărez. Dar să știți că sunt destul de calm în abordare.

Domnul Primar Cosmin Necula-șă știți că eu sunt cu foarte mult bun simț și nu v-am întrerupt. Dumneavoastră ați facut-o de cel puțin două ori. Eu vă spun în felul următor. Va veni un moment și pentru dumneavoastră personal, individual, domnule consilier, în care vă veți da seama, de eroarea în care vă aflați, mergând pe poveștile unei discipline de partid, punând în fața interesului cetățeanului, de fapt, regula și mintea superiorului dumneavoastră. Am încredere în dumneavoastră și o spun cu toată sinceritatea, că totuși și în grupul dumneavoastră de consilieri locali, fără a da în dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră cu noroi, individual dumneavoastră, aveți posibilitatea de a îndrepta o serie de erori, pe care politic s-ar putea să le faceți.

Gândiți-vă la interesul cetățeanului și după aia la regula superiorului, care s-ar putea să nu aibă chiar interesul municipiului Bacău, ci poate cel a lui Podu Turcului. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-lnteresul cetățeanului vă spun că primează. N-o mai duceți în derizoriu că...

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule consilier...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-până acum v-am spus începeți frumos și sfârșiți prost.

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule Miclăuș, vă rog frumos. Ați zic că dați dovadă de consecvență? Și ați zis că vă opriți.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-asa putem interveni toți, cu așa remarci și tot felul de replici.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu nu mai am nimic de spus. Gata.

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-mulțumesc. Domnul Director Popa.

Domnul Primar Cosmin Necula-nici eu nu mai am nimic de spus, dacă vreți să discutăm juridic, concret, nu povești din astea în care încurcăm salubritatea cu domeniul public.

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul Director Popa, vă rog frumos.

Domnul Director Popa Vlad-domnul consilier Miclăuș, aș dori să vă precizez faptul că n-am cumpărat nimic de la Dedeman și am montat în domeniul public, nu știu de unde aveți dumneavoastră informația.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-aveti facturi de la Dedeman? Sunt puse la dispoziție, chiar în dosarul colegului nostru.

Domnul Director Popa Vlad-facturi la Dedeman, la ce? Putem să cumpărăm orice de la Dedeman.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar ce ați cumpărat?

Domnul Director Popa Vlad-adică ce vreți să spuneți, că am cumpărat...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnul Director...

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule consilier Miclăuș...

3

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar până la urma urmei știți ceva?

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule consilier Miclăuș, vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră trebuie să veniți în fața noastră, nu să vă răspund eu la întrebările dumneavoastră, sau invers.

Doamna Președinte de ședință-Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -domnule consilier Miclăuș, vă sancționez, pe cuvântul meu de onoare. V-a întrerupt cineva pe parcursul intervenției dumneavoastră?

3

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- păi îmi dați un argument în plus. îmi dau seama că decizia mea este bună. Serios.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - eu vreau să vă informez, domnule consilier, că produsele finite se obțin din materii prime. Or fi având facturi domnii de la Societatea de Servicii Publice. Probabil că ar trebui să vă mai informați în domeniul ciclului de producție a unui produs finit. Avem nevoie. Da? O societate are nevoie de materii prime, materiale consumabile pentru a obține produse finite. E posibil să dețină facturi prin care achiziționează diverse materiale de la Dedeman.

Domnul Popa Vlad-Ionuț - dar asta nu înseamnă că am luat o bancă de la Dedeman...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- este foarte bine că ati achiziționat de la Dedeman.

i            ...............................................................3                                3

Dedeman e un comercial local foarte bun. Foarte bine, achiziționați în continuare, numai că la prețuri mai rezonabile.

Domnul Popa Vlad-Ionuț - care prețuri?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul Miclăuș nu mai deformați informațiile nejustificat și nefundamentat.

Domnul Primar Cosmin Necula- acum e vinovat si Dedeman fiind într-o tovărășie si

...................... 9                                                                                                     9          9 o combinație cu municipiul Bacău.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- dumneavoastră ați spus-o, cum a zis Isus.

Domnul Primar Cosmin Necula- așa e, așa e.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- dumneavoastră ați spus-o domnule Primar. Deci Dedeman-ul este o firmă de respect și nu vreau să fie adusă în această discuție.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - doamna președintă cred că ar trebui să oprim discuțiile astea. Practic toată ședința este monopolizată de un domn consilier care face tot felul de aluzii mai mult sau mai puțin fondate, dar nu se poate opri. Eu zic că este momentul să ne oprim.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- când o să am funcții datorită partidului, să-mi atrageți atenția Doamna Consilier.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - domnul avocat, să nu începem cu discuții personale. Vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- suntem împotrivă și cu asta basta.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - de jumătate de oră numai dumneavoastră vorbiți, dovediți o mare, o mare nepolitețe la adresa mea și a colegilor mei, iar legat de funcțiile mele ar trebui un pic să vă uitați în CV-ul meu, să vedeți cam care este traseu meu profesional înainte și după ce am ocupat funcția.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- personal vă respect foarte mult.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - asa că nu provocați... ce facem aici, începem să ne atacăm? V-am rugat frumos să terminăm un pic că de jumătate de oră numai dumneavoastră vorbiți.

9

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- v-am spus. V ă stau la dispoziție.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -ce am face dacă toți colegii ar vorbi așa.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- v-am spus. Nu mai să vorbiți pe rând toți colegii dumneavoastră. Nu mai să vorbiți pe rând.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - cum să vorbim pe rând? Dumneavoastră vorbiți peste toată lumea.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -mergem mai departe, Domnul Consilier Ghingheș dorea să aibă și dumnealui o intervenție. Sper să fie un pic mai concis decât colegul nostru.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- da o să încerc dar am o rugăminte-să nu mai țipați la noi, că faceți asta de două luni la ședințe și...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -dacă mi-o cereți, dacă meritați.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- dacă merităm?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - impuneți stilul acesta. Comportamentul dumneavoastră și lipsa de respect față de noi impun stiluri... Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă rog, este decizia dumneavoastră să țipați la noi. O respect.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -să știți că la studenți nu țip. Se poate verifica, dar nici nu încerc lucrul acesta dar pe dumneavoastră nu vă pot stăpâni altfel. îmi pare rău.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -să trecem la subiect. Vă rog. în primul rând apreciez faptul că în tabăra PNL au fost în sfârșit strânse rândurile. Vreau să aduc în discuție faptul că atunci când s-a înființat Societatea de Servicii Publice și când a fost dat acel teren, o parte dintre liberali au votat acel proiect și acele proiecte. Eu nu am fost de acord cu această societate din start pentru că dumneavoastră ați prezentat-o din start ca pe o jucărie personală. Eu cel puțin așa cred că este. Aceasta este opinia mea și spun lucrurile acestea pentru niște motive. Sunt cinci la număr.

în primul rând în conducerea acestei societăți sunt o serie de pesediști sau o serie de persoane care ridică indemnizații de 9 000 de lei. Deci 9 000 de lei indemnizații /lună în această Societate de Servicii Publice. De asemenea această societate de servicii publice dă contracte cu încredințare directă, de exemplu, avocatului care a servit PSD-ul în campania electorală, în biroul electoral. Acel birou electoral care m-a scos pe mine din competiție cu niște semnături false inventate aș acum am demonstrat și la Tribunal după aceea. De asemenea această societate de servicii publice nu respectă minimele condiții legale vis-a-vis de transparență și nu confundați domnule Primar transparența cu dezbaterea publică închipuită pe care ați realizat-o atunci când s-a negociat acest contract. Dumneavoastră ne-ați adresat nouă o invitație să asistăm la acea negociere, nu să facem parte din comisia de negociere. Deci hai să nu confundăm lucrurile pentru că dumneavoastră spuneți că eram cu toții bineveniți acolo, dar de fapt eram pur și simplu în sală ca să vă legitimăm dumneavoastră... mă rog, jocul până la urmă și intențiile. Am observat că Societatea de Servicii Publice a aderat în sfârșit la Strategia Națională Anticorupție, dumneavoastră la ședința trecută m-ați luat în râs când am adus acest subiect în discuție, dar vreau să stiti că există acolo o anexă 5 care prevede într-o pagină toate informațiile care trebuie publicate din oficiu, adică pe site, de această societate de servicii publice și în general de societățile care se înscriu în această Ordonanță 109/2011 și am intrat din nou pe site și am văzut că acele informații nu apar acolo. Așadar, cum putem avea noi încredere să punem în brațe patrimoniu Municipiului Bacău acestei societăți, administrarea lui până la urmă, în condițiile în care nu respectă minimalele condiții de transparență ? Ideea nu este una rea, de a avea o Societate de Servicii Publice care face lucrurile acestea în municipiu, dar felul acesta care se raportează la noi, la consiliu local și la cetățeni, este greșit și nu pot avea încredere. Tocmai de aceea am votat și la sfârșitul anului împotrivă, am votat și la ședința trecută și la ședința aceasta îmi voi anula votul deoarece sunt mari dubii cu privire la felul în car au fost numărate, evidențiate buletinele de vot data trecută, mai ales în condițiile în care domnii de la PNL se jură că nici unul nu a trădat(l-am citat pe domnul Miclăuș). Nu știu, nu-i treaba mea.

Domnul Primar Cosmin Necula-și i-ați prins cu rața în gură?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu știu, nu-i treaba mea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- vă rog să nu vă mai referiți la PNL că-i planificată treaba.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - corect. Tocmai de asta am apreciat, că în A

sfârșit ați strâns rândurile acolo în opoziția și asta e opinia mea. In momentul în care., da am văzut că aveți filme cu trese, cu generali, cu de astea, ok. Nu intru în discuții personale și nu are sens. Deci în momentul în care această societate de servicii publice se va pune la punct cu tot ce înseamnă transparență, ne va demonstra că face treabă pe actuala formulă ca să zic așa fără patrimoniul public în brațe, poate ne vom mai gândi în opoziție, dar să știți dacă vrem să facem curățenie în oraș nu trebuie neapărat să dăm toată administrarea domeniului public către Societatea de Servicii Publice, ci putem face o licitație, se înscrie orice firmă de pe piața liberă pentru că până la urmă suntem în capitalism și vedem cine face treabă în oraș. Eu asta am avut de spus, vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - vă rog domnul Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula — înainte de a da cuvântul domnului Popa pentru a vă elucida o altă himeră și o altă balivernă scoasă în domeniul public, cu indemnizații de 9 000 de lei și nu știu ce, persistă aceeași necunoaștere a legii și a amestecării merelor cu perelor și a ieși var. Am să plec de la ultimele afirmații domnule consilier. Vă repet, aici nu discutăm de curățenie, nu discutăm de salubritate, sunt două chestiuni separate. Administrarea drumurilor, parcurilor, spațiilor verzi, nu e tot una cu a face curat în oraș și da, se poate face licitație, dar noi nu discutăm de subiectul acesta, ca să ne înțelegem, pentru a clarifica încă de la început. Nu mai amestecați salubritatea cu administrarea domeniului public. îs două legi separate, două chestiuni diferite. Pe de altă parte nu pune nimeni în brațele societății vreun patrimoniu. Patrimoniul rămâne al Municipiului Bacău, iar cel care-1 administrează este această societate, dacă dumneavoastră veți vota. Administratorul din punct de vedere juridic nu poate face acte de dispoziție, deci nu poate să vândă, nu poate să cumpere domeniul public, nu poate să-1 înstrăineze, face doar acte de administrare. Da? De asemenea, apropo de transparență, nu știu poate greșesc sau poate că nu, dar nu e până la urmă problema mea să vă răspund, ci a domnului Director General, dar apropo de transparență și de cererile dumneavoastră, instanța de judecată în momentul în care ați dat în judecată societatea pe lipsă de transparență, v-a zis că nu aveți dreptate. Poate e primul termen, poate e prima etapa-asta a zis instanța de judecată. Pe de altă parte, iarăși să veniți cu niște povești, cu biroul electoral, cu avocații, cu cine v-a dat afară, cu semnăturile, nu este nici un fel de relevantă în cazul acestei societăți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați, cunoștința dumneavoastră, domnul Gabi Ioniță-avocatul, a primit contract de la această societate - primul contract scos pe SEAP de această societate, a primit contract sau nu?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu v-am întrerupt Domnul Consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați dar asta era, ca să clarificăm. Cunoștința dumneavoastră a primit contract?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu v-am întrerupt Domnul Consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -contract direct de 20 de mii de Euro?

Domnul Primar Cosmin Necula - Domnul Consilier nu v-am întrerupt. Domnul Consilier Ghingheș Cristian -răspundeți la întrebare vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu v-am întrerupt sub nici o formă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -deci facem această companie pentru clientela de partid sau pentru comunitate?

Domnul Primar Cosmin Necula — când nu aveți argumente începeți să agresați oamenii să faceți niște bagatele de partid. Explicați-le domnilor colonii din prin spate că nu așa se face politica.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - e domnul Curucli aici. O fi colonel sau... Domnul Primar Cosmin Necula - a fost maior îmi cer scuze.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - maior, ați fost maior domnul Curucli? Domnul Primar Cosmin Necula sau căpitan.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - în spate, în spatele meu, nu?

Domnul Primar Cosmin Necula - eu vă spun, spuneți-le tutorilor dumneavoastră că nu așa se face în politică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - este calomnie domnule Primar. Este calomnie.

Domnul Primar Cosmin Necula - când nu mai aveți argumente... Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aveți niște filme din astea...

Domnul Primar Cosmin Necula - când nu mai aveți argumente vă apucați și țipați. Repetați ostentativ anumite chestiuni.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian — a primit contract avocatul Ioniță de la această societate?

Domnul Primar Cosmin Necula -Domnul Consilier dacă vreți să fiți inchizitor sau .................. 9                   9

asesor popular ați găsit etapa istorică, dar încă mai puteți da la magistratură, poate vă iese.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, nu mă interesează. Mulțumesc. Ați încercat dumneavoastră să intrați la barou, dar ați luat nota trei.

Domnul Primar Cosmin Necula -etapa anilor 50 a trecut,domnule consilier. Ana Pauker a murit, nu mai sunteți în posibilitatea de a mai reedita acea etapă istorică. Gala.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu îmi ați mie lecții de parcurs profesional pentru că nu.. .picați testul ăsta.

Domnul Primar Cosmin Necula -Ana Pauker, să ne ferească Dumnezeu nu e un destin de parcurs profesional.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -hai să ne întoarcem la subiect. Clientelă de partid sau firmă pentru comunitate. Asta am întrebat.

Domnul Primar Cosmin Necula -stimate Domnul Consilier spuneți minciuni pe bandă rulantă, mințiți în continuare. Instanța v-a mai spus odată că greșiți, o să v-o zic si eu de fiecare dată.

9

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -iarăși confundați o cerere cu informații publice, cu informațiile din oficiu de pe site.

Domnul Primar Cosmin Necula -stimate domn. Nu toti cetățenii acestui oraș se ................... ...............■■■■■■.......................................................... 9                          9                                                                       9 limitează la poveștile dumneavoastră cu iz de anii 50, de inchiziție. Eu vă spun realitățile și adevărul. încurcați borcanele. Anticorupția cu transparența, domeniul public cu salubritatea.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - lipsa de transparență, e primul indiciu că acolo există corupției, să știți.

DomnulPrimar Cosmin Necula -asa scrie în manualul micului inchizitor?

................................................................................................ 9

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - asa scrie peste tot dar știu că e mai greu cu anticorupția la PSD.

Domnul Primar Cosmin Necula -Domnul Consilier ați arătat aceeași lipsă de bun simț. Nu v-am întrerupt nici o secundă deși ați perorat tot felul de aberații. Nu vreți să o faceți, nu vreți să vă opriți, vă promit că din acest moment dumneavoastră nu vă voi mai răspunde niciodată până nu vă veți îndrepta comportamentul de asesor popular sau specific asesorilor populari. îmi cer scuze.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - v-am supărat cu prietenii cărora le dă contracte societatea? Recunoașteți, v-am supărat.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul Ghingheș nu vă comportați ca pe bulevard sau ca pe facebook. Suntem într-o ședință de consiliu local. Vă rog frumos, Domnul Consilier Manolache dorește să aibă și dumnealui o intervenție.

9

Domnul Consilier Manolache Cristinel- doamna președintă mulțumesc pentru...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -mâine să scoateți limba domnul Ghingheș. Sincer.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - doamna președintă de ședință vă rog să luați act de remarca domnului secretar, să-1 aduceți la ordine pentru ca astfel de construcții nu-si au locul aici.

9

Domnul Primar Cosmin Necula -Domnul Consilier în luna decembrie ați înjurat colegii din partidul meu și ați arătat semne obscene.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - cu ce i-am înjurat?

Domnul Primar Cosmin Necula - aduceți-vă aminte.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - doamna președintă de ședință haideți să revenim la formatul de ședință.

Domnul Primar Cosmin Necula -nu vă enervați și nu faceți la fel.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - sunt probe video, da, da,da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Ghingheș să nu scoateți limba, vă rog frumos. Atâta vă rog. Domnul Manolache.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — domnul secretar haideți să...vă rog frumos că am pretenții la dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Miclăuș, era lângă dumneavoastră când a arătat degetul cu pricina colegilor. Era lângă dumneavoastră în mașină.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dar nu contează. Lăsați-i să-și rezolve ei problemele...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu contează trebuia să-i rupeți degetul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel haideți să revenim la formatul de ședință. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - asta este maniera dumneavoastră. Dumneavoastră în loc să răspundeți la întrebări deturnați atenția.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul Ghingheș, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deturnați atenția de la subiect.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina — domnul Ghingheș, mulțumesc frumos, poftiți domnul Manolache.

Domnul Consilier Manolache Cristinel - domnule Cosmin Necula, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Vreau să fac câteva precizări la punctul 13 al ordinei de zi de astăzi si anume:

1, Această societate a fost înființată cu aproximativ un an în urmă. Din punctul meu de vedere nu a excelat cu nimic vis-a vis de atribuțiile și de felul cum a fost manageriată această societate și din același punct de vedere credibilitatea acestei societăți este foarte scăzută, se apropie de zero. Având în vedere că mandatul dumneavoastră,, domnule Primar se apropie de jumătate, nefăcând mare lucru de când sunteți în fruntea executivului aveți și dumneavoastră aceeași credibilitate aproape de zero. Din acest punct de vedere nu suntem numai noi cei din opoziție nemulțumiți ci și cetățenii Municipiului Bacău. Vă aduc la cunoștință faptul că la ultima ședință au fost interpretări și tergiversări pe modul în care s-a votat și pe modul cum s-au numărat și validat voturile. Noi cei din opoziție care ne pasă de patrimoniul acestui oraș, care ține de consiliu local, ca să numai dăm loc interpretărilor de astăzi, ne retragem la acest punct. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule Manolache, că tot fugiți repede, nu voi negocia niciodată nimic cu dumneavoastră. Punct, dar v-am răspuns.

Domnul Consilier Manolache Cristinel știu că vă temeți tot timpul de mine, dar știți cum este în viață de ce vă temeți, de aia nu scăpați.

Domnul Primar Cosmin Necula - stimate domn consilier, niciodată.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul Manolache cum motivați ieșirea din sală?

9            5

Domnul Primar Cosmin Necula - dincolo, îmi cer scuze doamna președinte.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -si consilierii locali liberali au anuntat că vor părăsi, nu vor participa la vot, iar domnul Manolache este liber să facă ce vrea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — domnul Miclăuș am o singură precizare la poziția dumneavoastră și cred că ar trebui să fim foarte atenți. în primul rând ați spus ... am fost foarte atent la cuvântul dumneavoastră care de obicei e foarte elegant și e plin de învățăminte dar vreau să vă spun un singur lucru, că potrivit legii consiliu local și mai ales consilierii locali votează potrivit propriei conștiințe și voinței. Biroul politic, biroul municipal nu au nici un fel de amestec în această ecuație a libertății conștiinței si voinței unui consilier local. Adică as vrea ca pe viitor dumneavoastră să.. .cel puțin aici în consiliu local să nu mai amestecăm noțiunile.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -era vorba de poziția comună domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — nu, nu , eu am auzit în calitate de secretar...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -în ceea ce privește decizia noastră de a nu participa la, vot este una simplă-la proiectul 13 nu participăm la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Miclăuș, e problema dumneavoastră, iar potrivit articolului 45 din Legea 393, aleșii locali au datoria de a participa pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor. Participarea înseamnă vot împotrivă, abținere sau aprobare. Neparticiparea înseamnă o nerespectare a Legii 393.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -domnul secretar știți valoarea juridică a neparticipării, nu? Vot împotrivă, nu se pune...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -aia e abținere, e abținere. Domnul Miclăuș e abținere.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul Miclăuș îmi dați voie să vă pun o întrebare?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici mi-am făcut obligația să vă încunostiintez.

9            9

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - deci nu respectați responsabilitățile care sunt clar fixate de către statutul aleșilor locali, prin Legea 393. îmi puteți răspunde la o întrebare Domnul Consilier Miclăuș? La o singură întrebare.

Ieri în biroul politic ați votat retragerea din sală sau ce ați votat că nu, .. .ne-ați spus că ați discutat” vot împotrivă”.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-aiung la vorba domnului Primar-sunteți spioana procuror ?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - Ok. Dumneavoastră vă dau pauză acum.

Domnul Primar Cosmin Necula -Rugămintea mea către dumneavoastră ...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăt Ionela -Cristina - nu acționați în conformitate cu legea Domnul Consilier.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul supervaizer Mihăilă m-ai lăsați un pic consilierii să le mai spun ceva sau îi retrageți?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăt Ionela -Cristina -ați fost invitat domnul Mihăilă la ședință?

Domnul Primar Cosmin Necula - îi duceți pe toți la Podu Turcului domnul Mihăilă? Domnul Consilier Ghingheș Cristian -doamna Breahnă la ședință poate participa orice cetățean să stiti. Nu trebuie să fie invitat.

5                        5      5

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - eu știu, dar poate a fost invitat, poate are o invitație specială.

Domnul Primar Cosmin Necula - da, da noroc cu asesorul popular.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -sunteti supărată în continuare. înțeleg.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -eu nu am fost invitată în mod special. Eu știu, poate domnul Mihăilă are vreo invitație așa aurită?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu mai o secundă domnii consilieri liberali, numai o secundă. Domnul Fechet dacă îmi permiteți? Rugămintea mea, am înțeles, ordinul de partid vedeți că se duce într-un derizoriu toată poveste Partidului Național Liberal prin modul acesta de acțiune, dar rugămintea mea -am înțeles plecați de la acest vot, să vă întoarceți totuși, să vă faceți treaba de consilieri locali măcar cu următoarele puncte și știți de ce? Pentru că sunt deosebit de importante pentru cetățenii municipiului Bacău. La Podu Turcului, la domnul Mihăilă probabil nu e interesant, dar aici avem treabă și nu ne jucăm de-a consilierul local sau vine vreun supervaizer de la partid sau mulți alți politruci care se află în momentul de față pe partea stângă a sălii și vă urmăresc privindu-vă în ceafa. întoarceți-vă la treabă și faceți-vă treaba de consilieri locali, după ce nu veți sta la acest vot. Vă urez succes dar veniti la muncă că de aia v-a trimis

5                                                                                                                                                     5

poporul. La muncă și nu la partid.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -și aș mai adăuga ceva. Avem în stânga noastră o serie de invitați care sunt beneficiari a unor proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi care au nevoie cred de 2/3 din numărul de voturi. Dacă dumneavoastră nu vă faceți astăzi treaba, domnii aceștia au asistat la circul de astăzi în mod gratuit, efectiv în mod gratuit. Deci haideți să încercăm să ne ducem la îndeplinire atribuțiile de consilieri locali. Am fost votați de către dumneavoastră, de către dumnealor, de către distinșii invitați, în aceste funcții. Ei acum beneficiază doar de un circ gratuit și riscă să nu mai plece acasă cu un proiect de hotărâre care viza un interes banal dar un interes personal al dumnealor. Așa că haideți să...vedem...la procedura de vot. Trecem la procedura de obținere a avizelor și ulterior la procedura de vot secret pentru proiectul nr. 13.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezinlă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina — dacă sunt discuții? Au fost destule cred pe marginea acestui proiect.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci dau vot favorabil dar după aia pleacă din sală. Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul Ghingheș dar ce faceți?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -majoritate aveți dumneavoastră în comisie, nu noi.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina — nu, nu m-a interesat lucrul acesta. Ieșiți din sală, motivați ieșirea dumneavoastră? Sau la fel lipsă de respect total pentru noi și pentru cetățeni.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian — au trecut două ore, îmi este sete. Mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -bine că nu ați scos limba.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina — era și cazul la cât ați deraiat de la subiect azi. Ok. Trecem la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -procedura de vot secret o cunoașteți deja, v-ați obișnuit cu ea.

Domnii consilieri care au anunțat ieșirea din sala de ședină părăsesc pe rând lucrările acesteia.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - având în vedere că din cauza retragerii domnilor consilieri, nu există cvorum... nu puteți... pentru că la acest proiect de pe ordinea de zi trebuie 2/3. Având în vedere absența domnilor din sală, în momentul ăsta nu mai avem cvorum.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnilor consilieri, stimați invitați având în vedere că au părăsit sala 5 consilieri PNL, Domnul Consilier Manolache, Domnul Consilier Ghingheș, la momentul acesta nu avem cvorum în sală. îmi cer scuze, în primul rând, ...domnii consilieri liberali mai intrați în sală sau nu mai intrati în sală? Domnul Bîrzu declarăm ședința închisă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Bîrzu în momentul când explicați colegilor dumneavoastră că prin absența dumneavoastră din sală ședința nu mai are cvorumul legal, respectiv majoritatea în funcție astfel încât ședința se închide.

Domnul Primar Cosmin Necula - și-i ținem degeaba pe acești oameni. Vă bateți joc de oameni.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - deci uitați cum ajuns Municipiul Bacău, iar la mâna consilierilor locali. Declar. închise... mai așteptăm două minute?

Domnul Primar Cosmin Necula - oameni buni, înțelegeți un pic. Au plecat din sală pentru că au o problemă, vor să negocieze. Nu negociez dar vă spun, ei în momentul de față blochează activitatea întregului consiliu local și pe cale de consecință trebuie închisă ședința. Avem de dat contracte de concesiune, aveți de aprobat PUZ-uri, avem de dat un apartament la Spitalul TBC pentru medici. Deci Domnul Consilier haideți că ați făcut suficient circ, ce vreți să faceți domnul Bîrzu? Intrați, stați, blocați, ce faceți? Doamna Consilier Dinu loana-Raluca- ce să înțelegem de aici, că nu votăm conform propriei conștiințe ci a hotărârii politice? Și s-a plecat din sală.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - domnul Bîrzu rămâneți dumneavoastră în sală? Un singur consilier ne mai trebuie ca să avem cvorum în sală. Rămâneți în sală sa nu? Facem circ, pe cuvânt, ne facem de tot râsul.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca- ...peste trei ani vă vor cere votul, iar când vine vorba să voteze nu pot să facă asta.

Domnul Consilier Diaconu Eusebiu-Iancu - stimate domn, mă scuzați stimate domn cu puloverul, stimate domn noi nu avem voie să votăm pentru că la fel domnul Manolache a făcut un abuz și cu noi pentru că am votat proiectele municipalității, vrea să ne excludă afară din partid, dar partidul s-a autodizolvat. E alt abuz, da, pentru că am votat proiectele acestui oraș ca să funcționeze așa cum trebuie orașul și consiliul local si se creează numai abuzuri si fată de noi. Vă dati seama? Nici nu a tinut cont si 3              9 5       5         >3

dumnealui aici și dumnealui este abuziv, și-a pierdut calitatea de membru și de consilier local atunci când a candidat din partea partidului PMP. Deci vă dați seama ce abuzuri face și asupra noastră și noi nu avem drept de vot.

Aplauze.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - nu merită aplauze.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca- de ce-1 aplaudăm.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - da. Exact de ce îl aplaudăm? Circul acesta gratuit, ce aplaudăm aici? Ok. Ținând cont că au revenit în sală, Domnul Consilier Bîrzu, Domnul Consilier Miclăuș, după ce probabil s-au făcut ”preș” domnii viceprimari pe la uși, că am ajuns să ne facem preș pe la uși pentru domnii consilieri ai Partidului National Liberal astfel încât să continue ședința de »                                                                                                                                        9               9

astăzi.

Domnul Primar Cosmin Necula-pentru acești cetățeni care stau și așteaptă și se uită la circul acesta.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - pentru acești cetățeni stati liniștiți, aveați cvorum.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina — bine că v-a venit mintea la cap domnul Miclăuș. E bine și în ultimul ceas.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - aveați cvorum când s-a discutat pe proiect. De ce duceți... iar duceți spre derizoriu. Tot noi suntem de vină?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina - da... nu știu o ................................... ..........*..................................................................—!■» J .................................................■■— ................................. I                      9 să tragă o concluzie cetățenii din sală. Nu mai tragem noi concluzii. Serios, chiar... Domnul Consilier Miclăuș Daniel - cetățenii stau până deseară aici.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela —Cristina - chiar nu mai ar rost. Haideți să continuăm procedura de vot secret vă rog frumos. Votați domnul Miclăuș, anulati-vă votul, faceți ce vreți dar votati. Puneti-1 alb în urnă, faceți ce vreți.

7   9      5       99           7   9      9

Domnul Primar Cosmin Necula - asta-i demență domnule, nu-i opoziție domnule. Asta-i bătaie de joc.

Domnul Lucian Bogdanei - Domnul Consilier Miclăuș, Domnul Consilier, domnul Miclăuș se aude? Nu, nu acolo sunt cei demiși. Pe 28 decembrie în consiliu local s-a aprobat documentația privind scoaterea la licitație a colectării și transportului de deșeuri în Municipiul Bacău și 22 de comune, într-o lună se lansează licitația. Asta apropo de deșeuri.

Domnul Primar Cosmin Necula - ati și votat.

Domnul Lucian Bogdănel - ați și votat, inclusiv dumneavoastră

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -doamna președintă am rezultatul votului la proiectul nr.13.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina -vă rog Doamna Consilier.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina-lucrările sedintei

iii                      ■  ................................................................................................................................................................................................... ii     ......................—5        7

nu au încetat deloc dacă vi s-a părut că au încetat, nu a fost așa doar pentru anumiți consilieri au încetat lucrările ședinței.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - rezultatul votului.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -13

  Nr. Crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes loc.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  2.

  Art.2 Se aproba contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  3.

  Art.3(l)Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va face demersurile necesare în vederea schimbării sediului social în Bacău, strada Constanței nr. 2.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  4.

  (2) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA., domnul Irofte Dumitru

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  5.

  și domnul Gherasim Constantin să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3, alin. (1) al prezentei hotărâri.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  6.

  Art4 Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  7.

  Art.5 Se împuternicește domnul Cosmin NECULA -Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  8.

  Art6 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău,    Compartimentului Unității

  Municipale pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

  9.

  Art.7    Prin grija Secretarului Municipiului Bacău

  prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. NU S-A ADOPTAT

  13

  0

  0

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - mulțumesc doamna președintă. Mergem mai departe și supun discuției dumneavoastră punctul 14 al ordinei de zi invitându-1 pe domnul Viceprimar să prezinte expunerea de motive aferentă acestui proiect de hotărâre.

14.Domnul Viceprimar Ștefan Dragoș-Daniel — la punctul 14 stimați colegi avem proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Bacău/unități subordonate a contractelor de lucrări/servicii/fumizare către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secreatar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate, facem o precizare. Vi s-a comunicat la mapă, la proiect au fost unele greșeli, niște erori material. Azi ați primit forma corectă a proiectului de hotărâre, astfel încât proiectul de hotărâre este cel care 1-ati luat la cunoștință astăzi.

Doamna Președintă dc ședința Breahnă-Pravăț Ionela Cristina mulțumim domnul secretar, ați precizat faptul că există aviz de legalitate, continuăm cu avizele.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public,Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina -dacă nu sunt discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

9

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

x

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

6

-

Toată lumea mâinile sus. Domnul Fechet vă rog frumos. Domnul Miclăuș vă rog când vă mai pleacă vreun consilier local pentru a putea...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu era în raza mea vizuală, dar între timp... Domnul Secreatar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rog frumos să aveți și în dreapta dumneavoastră atentia distributivă.

Deci 6 voturi împotrivă, 13 voturi pentru. Deci proiectul de hotărârea fost aprobat.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina mulțumesc domnul secretar, supun discuției punctul 15 al ordinei de zi invitându-1 pe domnul Primai- să prezinte expunerea de motive aferentă.

lS.Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc doamna președintă, vin în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali cu proiectul de hotărâre pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiți provizoriu pe o perioadă de 4 luni până la momentul în care se va finaliza procedura de selecție a Consiliului de Administrație complet. Această numire provizorie este una întru totul cu respectarea dispozițiilor legale și se face în considerentul de a nu bloca activitatea societății care trebuie să i-a o serie de decizii bazate pe decizia consiliului de administrație. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - discuții asupra proiectului ? Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret pe care deja o cunoașteți. Domnul Dănilă vă rog frumos înmânați...

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - domnilor colegi mai multă operativitate să meargă mai repede procedura de vot. Mulțumesc.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - domnul Fechet ați fost la vot, votați ? Păi când anunțați ?

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - a votat toată lumea? Domnul Fechet nu este prezent în sală și ca atare vă rog să centralizați rezultatul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș apelez la calitatea dumneavoastră de lider incontestabil. Vă rog frumos puneți oleacă de ordine la...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel --- ordine este să stiti.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -la biroul politic acolo nu se votează să fie...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - sunt anumite necesități, nu pot să mă opun ... Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - asta nu-i necesitate, ăsta este bun simț.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Miclăuș nu este corect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -unii colegi din partid, ...indiferent de partid poate să iasă din sală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - acuma glumim, dar nici așa să ieșim de parcă suntem pe bulevard aicea. Vă rog frumos să-i atrageți atenția că...da, vă rog frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - domnul secretar până la urmă eu nu-s lămurită. Domnul Fechet figurează la acest proiect că nu a fost în sală sau că nu a votat. Avem niște buletine de vot care trebuiesc completate, niște procese verbale, că iar vine domnul Miclăuș și ne acuză de diverse. Cum trec eu pe domnul Fechet aici ?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -discutați cu domnul Miclăuș că vă v-a spune.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - domnul Miclăuș vă rog un minut.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - clarificați regimul juridic.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - bun. Până nu am întrebat, nu a anunțat... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi dacă nu e prezent înseamnă că e absent, nu ? Corect. La două absențe... e clar, e absent toată ziua.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - pot anunța rezultatul votului ?

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre

pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiți provizoriu

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTR U

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de incheierea procesului de selecție a domnului Calancea Eusebio S-A ADOPTAT

  16

  3

  0

  2.

  și a domnului Popa Ion.

  S-A ADOPTAT

  16

  3

  0

  3.

  Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare și Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

  S-A ADOPTAT

  16

  3

  0

  4.

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei de selecție din cadrul autorității publice tutelare și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

  S-A ADOPTAT

  16

  3

  0

  5.

  Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  16

  3

  0

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - să menționăm faptul că Domnul Consilier Fechet s-a alăturat din nou ședinței consiliului local.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravâț Ionela Cristina - după procedura de vot secret. Deci nu a fost prezent la procedura de vot secret pentru proiectul nr. 15, neîndeplinindu-și astfel atribuțiile de consilier local. Clar. Degeaba râdeți că nu suntem la cafenea, intrăm, ieșim, ne ducem la toaletă. Haideți să încercăm totuși, inclusiv necesitățile fiziologice să le stăpânim pentru că putem, de asta avem creier. Eu personal vă rog să-mi permiteți să mă îndoiesc că ar fi vorba de niște probleme fiziologice. Ok. Revenind la ordinea de zi că s-a făcut destul circ că astăzi nu cred că mai e cazul, supun discuției punctul 16 al ordinei de zi invitându-1 pe domnul Viceprimar Dragoș Ștefan să prezinte Expunerea de motive aferentă acestuia.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - mulțumesc doamna președintă. Este vorba de un proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Față de ultima inventariere sau produs câteva modificări datorate de trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat în vederea casării, completarea inventarului domeniului public cu diverse bunuri de uz sa, corecții ale elementelor de identificare a bunurilor ca urmare a unor măsurători în vederea înscrierii acestor bunuri în Cartea Funciară a municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Mulțumesc .

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - mulțumim si noi »                                                >                      >         i ii                                            ............ ■                                                                                     i                 9                              9

A

domnul Viceprimar. II rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct - Structura Organizatorică -Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1,23,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Domnul Consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o rugăminte. Aș avea către executiv - pe modelul sintezelor de la rectificările bugetare, să ne prezentați și o sinteză a modificărilor privind acest inventar centralizat pentru că ne-ați dat acolo un tabel 1000 de idem și mă rog îmi este greu să caut să mă uit ce a intrat în inventar la finele acestui proiect. Deci practic să faceți așa o sinteză a acestor propuneri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - avem încredere în deplina dumneavoastră capacitate de a realiza singur această sinteză pentru că totuși cred că sigur veți reuși. Vă mulțumesc.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina -când vreți puteți domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule secretar asta este rea-voință. Știți de ce ? Pentru că este un tabel cu mii de ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Domnul Consilier obligația noastră este aceea de transparență, nu e rea-voință. Nu putem să vă facem noi treaba, dumneavoastră în calitate de consilier local nu trebuie să stati acasă comod în fotoliu să vă uitați la filme și să primiți sinteze de la consiliu local.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu domnule secretar. Nu ați înțeles, e vorba de bunurile care se completează fașă de ultima...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi da, care se completează le aveți specificate în proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi le caut eu în 100 de mii.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - Domnul Consilier, domnul viceprimar.

Domnul Ștefan Daniel Dragoș - dacă se poate, tehnic o să găsim o soluție.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- asta vroiam să aud. Vă mulțumesc. Ăstai răspunsul.

Doamna Președintă de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina - mai sunt discuții ? Nu mai sunt. îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiect de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

1

Cu o abținere a domnului consilier Ghingheș Cristian și 19 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel -Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2017.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - da, mulțumesc. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199 din 2003 cu modificările și completările ulterioare. Aici observați domnilor consilieri aveți

nominal ceea ce trece în inventarul municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -mulțumim domnule viceprimar. Avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - dacă sunt discuții. Nu sunt. îl rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

9

A

O abținere a domnului Ghingheș. îmi place consecvența.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - pentru același motiv.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - dar îl aveți aici. Domnule consilier aici îl aveți nominal în expunerea de motive.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ — PRAVĂȚnu el vrea sinteză.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - el vrea sinteză. Nu înțelege. Lăsați-

1 asa. O abținere a domnului .... Nu știu la ce mai veniti la ședință, sincer. O abținere a domnului Ghingheș și 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat proiectul de hotărâre Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

18.Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela — Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel -Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN -da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărârea privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30. Este vorba de terenul pe care îl oferim în administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Municipiului Bacău. La 18 suntem?

Domnule Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnule viceprimar la 18 sunt menționate nu la 17 la care m-am abtinut. Deci ati sărit un proiect.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ — PRAVĂȚ -domnul Ghingheș, domnul Ghingheș nu v-am dat cuvântul, nu suntem la discuții... Domnule Consilier Cristian GHINGHEȘ - păi, da. Eu știu ce votez domnule secretar. Să știți. Apropo de remarca dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - credeti-mă am îndoieli mari.

...... i                                                                                                                                                                                i                                                             ............... 9

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN —Este vorba de un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin hotărârea consiliului local nr. 199 din 2003 cu modificările și completările ulterioare. Da, într-adevăr aici sunt prezentate nominal. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNA - PRAVAȚ - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre?. Nu sunt. îl rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiectul de hotărâre.

Iese din sală domnul Consilier GHERASIM Constantin

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

O abținere. Aici le aveți tot nominal domnule...

Domnule Consilier Cristian GHINGHEȘ - împotrivă, domnule secretar pentru că nu sunt de acord. Asta este o etapă iarăși pentru închirierea unor garaje, realizarea unor balcoane fără o strategie în domeniu. împotrivă nu abținere. Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNA PRAVAȚ -mergem mai departe. Ați anunțat rezultatul votul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu. Căutam să înțeleg logica domnului.... Dar, nu am renunțat.

Domnule Consilier Cristian GHINGHEȘ - vă explic eu domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am renunțat, gata.

Domnule Consilier Cristian GHINGHEȘ - la cele anterioare n-am abținut pentru că nu era făcută sinteza bunurilor care se completează la inventar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu. Căutam să înțeleg logica dumneavoastră. Dar înțelepciunea sau vârsta aduce odată cu ea și înțelepciunea. Și cel mai deștept cedează. Și am înțeles.

Domnule Consilier Cristian GHINGHEȘ - n-o să răspund la provocări. Trecem mai departe.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cu un vot împotrivă și 18 pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

Ieșit din sală

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

S OVA - GÂTU LAUR

9                                        9

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

1

-

Cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă proiectul de hotărâre a fost adoptat.

19.Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNÂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel -Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN -Este vorba de un proiect de hotărârea privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30. Este vorba de terenul pe care ni l-a solicitat Tribunalul Bacău, pentru construirea unui nou sediu al Judecătoriei Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Intră în sală domnul Consilier GHERASIM Constantin.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - atât vreau să anunț că grupul consilierilor locali liberali va vota pentru acest proiect. Este necesar. Imperios necesar un nou sediu pentru Judecătoria Bacău. Cei care ați fost pe acolo... cel puțin eu de câte ori merg, parcă mă întorc în timp. Este absolut necesar un nou sediu pentru Judecătoria Bacău.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - mulțumim domnule consilier. Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - procedura de vot secret s-a încheiat. Domnul Bîrzu vă rog frumos în față. Să ajutați la numărarea voturilor și validarea rezultatului.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -Invit pe doamna consilier loana-Raluca Dinu să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na consilier Dinu loana-Raluca- S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre motive privind dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30.1nițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

5

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART. 1 — Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 2709 mp situat în Bacău, strada Oituz, nr. 30, cu nr. cadastral 71724, în trei loturi, conform planului de situație — Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • a) lotul I - suprafața de 320 mp;

  • b) lotul II - suprafața de 2242 mp ce reprezintă

  documentația aferentă imobilului - teren în suprafață de 2242 mp și clădire în suprafață construită de 591 mp, pentru care prin H.C.L. nr. 253/ 29.06.2017, Consiliul Local al Municipiului Bacău a dat acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al municipiului    Bacău    și    administrarea

  Consiliului Local al Municipiului Bacău în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției pentru Tribunalul Bacău;

  • c) lotul III - suprafața de 147 mp.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 — Se mandatează Directorul Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, dl. Ciprian Fantaza să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fața notarului public actele de dezlipire ce vor fi încheiate în acest sens.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată d-lui Director al     Direcției     Juridice,     Compartimentului

  Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

20.Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel — Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a suprafeței de 1 mp, situată la parterul imobilului din Calea Mărășești, nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - mulțumesc doamna președintă. La proiectul numărul 20, este vorba de aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a suprafeței de 1 mp, situată la parterul imobilului din Calea Mărășești, adică la sediul primăriei Bacău în vederea amplasării unui automat pentru cafea si băuturi calde destinat personalului care lucrează în instituție. Ati avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei îșî dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt trecem la procedura de vot. îl rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -- supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru și un vot împotrivă proiectul de hotărâre a fost adoptat.

21.Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel — Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în

67

Bacău str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.

Inițiator - DlJșTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - da, mulțumesc. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău și anume str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram lancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, str. Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Primar Cosmin NECULA - numai o secundă doamna președintă dacă îmi permiteți. Reprezentantul Delgaz Grid. Sunteți Reprezentantul Delgaz Grid până la urmă? Rugămintea mea către dumneavoastră și către conducerea dumneavoastră, conducerea companiei este să nu se mai repete sub nici o formă situațiile pe care le-am avut pe unele dintre străzile municipiul Bacău. Știți la ce mă refer? Atunci o să vă rog să transmiteți conducerii.

Reprezentantul Delgaz Grid -transmitem.

Domnul Primar Cosmin NECULA - pentru că Prelungirea Bradului este exemplu monumental de proastă gestiune din partea companiei dumneavoastră a acestei străzi și a unui proiect. Nu putem finaliza această stradă din cauză că dumneavoastră, nu mă refer că dumneavoastră personal ci compania nu reușește să-și facă toate lucrările. Reprezentantul Delgaz Grid - am înțeles.

Domnul Primar Cosmin NECULAVă rog să ne credeți că stăm de flecare dată cu foarte multe semne de întrebare să prezentăm sau nu consiliului local spre aprobare cererile dumneavoastră. Deoarece stăm cu gândul și cu teama că dumneavoastră nu vă veți putea duce la capăt proiectele pe care vi le asumați. Iar exemplu gen strada Prelungirea Bradului mai sunt. Sunt străzi pe care dumneavoastră nu reușiți să le finalizați. Nu reușiți să finalizați conductele. Iar noi nu putem să reabilităm întreaga stradă. Vă rog din tot sufletul să încetați cu această practică să găsiți alte companii sau găsiți alte soluții.

Reprezentantul Delgaz Grid - deci dacă îmi permiteți noi nu suntem Delgaz Grid. Deci noi avem contract cu Delgaz Grid pentru proiectare. Da. Proiectul de reabilitare a rețelelor. Discuția ...

Domnul Primar Cosmin NECULA - eu am înțeles, eu am înțeles.

Reprezentantul Delgaz Grid - vom transmite dar discuțiile cu Delgaz Grid trebuie făcute.

Domnul Primar Cosmin NECULA -rugămintea mea. Dumneavoastră sunteți trimiși de către Delgaz Grid în fața ....

Reprezentantul Delgaz Grid -nu suntem trimiși ci în baza unui contract.

Domnul Primar Cosmin NECULA - în fața consiliului local. Dumneavoastră reprezentați astăzi Delgaz Grid. Contractul de mandat dacă este să discutăm îl aveți dumneavoastră. Mă adresez dumneavoastră purtătorilor de mesaj a lui Delgaz Grid. Reprezentantul Delgaz Grid -ok.

Domnul Primar Cosmin NECULA - și noi putem să începem să intrăm în teoria că nu suntem noi suntem ceilalți suntem dincolo. Si nu am dori să ne facem...

Reprezentantul Delgaz Grid - vom transmite către Delgaz Grid punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Primar Cosmin NECULA - cu atât mai mult dacă sunteți proiectanții, deci sunteți cei care veți executa. Cu rugămintea cu preponderență atunci la dumneavoastră să nu se repete situații gen Prelungirea Bradului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală , Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef și Serviciul Drumuri, Rețele, Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -mulțumesc dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt. Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ioana-Raluca DINU - dacă e să respectăm procedura, atunci să o respectăm. Păi nu este așa domnule consilier. Respectăm o procedură nu facem talente. Am o rugăminte dacă tot s-a hotărât să votăm în cabină să votăm toți consilieri în cabină. Nu este pe alese este pe respectat legea. Tocmai asta ne-ați cerut.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -- dar cine nu a respectat legea doamna consilier? Vă rog frumos să consemnați.

D -na Consilier Ioana-Raluca DINU - a fost un domn consilier care nu a mai intrat în cabină. îl rog pe viitor să nu mai procedeze în felul acesta. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - doamna Dinu puteți să-mi spuneți și numele. Este alegerea mea dacă...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș atâta timp...

D -na Consilier Ioana-Raluca DINU - domnul consilier s-a hotărât că procedura de vot se va desfășura în cabină și votul se depune în urnă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - păi acolo l-am depus.

D -na Consilier Ioana-Raluca DINU - de asta v-am rugat. Da, dar nu ați votat în cabină. Vă rog frumos ca pe viitor să evităm discuțiile astea fără sens, faceți ce fac și colegii dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș având în vedere că domnul Miclăuș la începutul ședinței ne-a spus că a făcut niște sesizări pe la Instituția Prefectului și sunt sută la sută sigur că ați semnat și dumneavoastră. Vă rog să vă ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - greșit. Nu mai fiți sigur pe lucruri pe care nu le puteți controla.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu a semnat?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - nu, nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu? Atunci m-ați dezamăgit.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - vă rog să vă cereți scuze.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -m-ati dezamăgit. îmi cer scuze. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - chiar că-mi cer scuze. Iar acum am lămurit-o cine a facut-o.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNA - PRAVĂȚ - Invit pe doamna consilier Ioana-Raluca Dinu să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre motive privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Vrancei, str. Agudului, str. Avram Iancu, str. Banatului, str. Decebal, str. Maramureș, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOI

  ruRi

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

  (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

  • a) suprafeței totale de 119 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 49, PTCz 126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES JT, situat în municipiul Bacău, pe str. Vrancei, Agudului, Avram Iancu, Banatului, Decebal și Maramureș, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10, părți integrante ale prezentei hotărâri;

  • b) suprafeței totale de 171 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 3, PTCz 74, PTCz 75,

  20

  0

  0

  PTCz 114, municipiul Bacău, județul Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LE A JT, situat în municipiul Bacău, pe str. Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, Serbănești, Orizontului, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 11, nr. 12, nr. 13 și nr. 14, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  2.

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

  • a) suprafeței de 1,5 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 49, PTCz’126, PTCz 28, PTCz 151, PTCz 172, PTCz 285, municipiul Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea fundației FDCP - 0,lmp și BMP - l,4mp, situat în municipiul Bacău, pe str. Vrancei, Agudului, Avram Iancu, Banatului, Decebal și Maramureș, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10, părți integrante ale prezentei hotărâri;

  • b) suprafeței de 1,8 mp, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizare branșamente CEGE Bacau PTCz 3, PTCz 74, PTCz 75, PTCz 114, municipiul Bacău, județul Bacău”, necesară pentru amplasarea unor FDCE - 0,4mp, BMPM - 0,6mp și BMPT - 0,8mp, situat în municipiul Bacău, pe str. Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, Serbănești, Orizontului, pe Calea Romanului, delimitată conform planurilor de situație — Anexele nr. 11, nr. 12, nr. 13 și nr. 14, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 15, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  5.

  ART. 4 -■ După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  6.

  ART. 5 ~~ Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  7.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  8.

  ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  9.

  ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

22.Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018. Pentru orice nelămurire vă stă la dispoziție doamna director de la Asistență Socială Fifirig.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și Direcția Asistență Socială).

Sc prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt trecem la procedura de vot. II rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot prezentul proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

S OVA - GÂTU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive privind completarea HCL nr.319/2017 prin care s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președintă. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră pentru completarea HCL nr.319 din 2017 prin care s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Bacău. Țin să fac precizarea că acest proiect de hotărâre nu va afecta sub nici o formă parametri de eligibilitate pe care îi are proiectul în fața Uniunii Europene. El a fost deja avizat favorabil de către reprezentanții Uniunii Europene. Este vorba de o serie de reglementări de natură juridică cu privire la o serie de stații de autobuz care din păcate nu se află în proprietatea municipalității. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - dacă sunt discuții. Domnul consilier Ghingheș vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - da, mulțumesc. Două întrebări. Când începe efectiv aplicarea planului de mobilitate? Și acum nu mă refer doar la partea hard adică de infrastructură ci și la măsurile soft, cele legate de politici la planul de mobilitate pentru că sunt destule acolo. De exemplu una dintre ele este comisia de circulație, care este prevăzută în acest plan de mobilitate aprobat în urmă cu jumătate de an și am observat că în ultimele luni dumneavoastră ați decis la nivelul primăriei amplasarea diverselor insulițe și așa mai departe pe teritoriul municipiului Bacău. Ar trebuie să existe această comisie de circulație, să funcționeze să fie multidisciplinară să reunească mai mulți specialiști din diverse instituții și acolo să se ia aceste decizii nu un singur om se trezește dimineață cu o ideea și o aplică pur și simplu.Ca după aceea să vină după vreo șase luni să-și dea seama că a fost o ideea proastă. Să cheltuim bani aiurea și să deranjam cetățenii aiurea. Deci două întrebări. Când aplicați planul de mobilitate pe parte de politici? Și când constituiți această comise de circulație? Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -domnule primar vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - veți primi răspunsul în scris. V-am zis că nu mai comunic cu dumneavoastră.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -mulțumim frumos, dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu îl rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI — supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

S OVA - GÂTU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

24.Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNÂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președintă. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de modificare hotărârii de consiliu local 305 din 2017 prin care s-au desemnat Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul 2017 - 2018. Vin cu această cerere de modificare deoarece există două situații. Una doamna Cosma Elena si-a dat demisia și trebuie înlocuită din aceste consilii. De asemenea domnul consilier local Ghingheș a absentat la 5 ședințe din mai multe consilii de administrație și a fost exclus de către consiliile de administrație respective.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - la o singură școală. De Sadoveanu este vorba nu de mai multe. Pentru acuratețe. Mulțumesc. Și am absentat, pentru că am avut examene. îmi pare rău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt trecem la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICIcunoașteți deja procedura. Domnul Dănilă vă rog să luați buletinele. în ordine unul câte unul evitând îmbulzeala. Și domnul Ghingheș vă rog în cabină, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - dacă doriți neapărat să mă vedeți acolo! Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul, în cabină dumneavoastră ați dorit.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Invit pe doamna consilier Ioana-Raluca Dinu să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre motive privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 — 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - (1) Se modifică nr. crt. 13 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale

  3                       3

  ”Mihail Sadoveanu” Bacău, vor fi: dl. Pârâianu Mădălin - Nicolae, dl. Sova Gâtu Laur si dl. Fechet Mircea.

  S-A ADOPTAT

  17

  3

  0

2.

(2) Se modifică nr. crt. 4, nr. crt. 7, nr. crt. 9 și nr. crt. 20 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Consilier local Cosma Elena cu dl. Consilier local Cristinel Manolache, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliile de Administrație ale: Scolii Gimnaziale nr. 10, Scolii Gimnaziale ”Alecu Russo”, Școlii Gimnaziale "Nicolae Iorga” și Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”.

S-A ADOPTAT

16

4

0

3.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 305/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

S-A ADOPTAT

17

3

0

4.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

S-A ADOPTAT

17

3

0

5.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

S-A ADOPTAT

17

3

0

6.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

17

3

0

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 338 din 29 noiembrie 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președintă. Prin prezentul proiect vin cu solicitarea în fața dumneavoastră să aprobați completarea H.C.L. nr. 338 din 29 noiembrie 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău. La dispoziția dumneavoastră se află și domnul director al Poliției Locale pentru orice lămuriri necesare. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt. In consecință îl rog pe domnul Secretar să supună la vot prezentul proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

-

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

26.Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ — PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin

NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIARI: BUTACU LAURENTIU si BUTACUIULIA, din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președintă. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de aprobare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, în strada CALEA ROMANULUI, NR. 82 din Municipiul Bacău, obiectiv care se va realiza pe teren proprietate privata. Din documentele anexate hotărârii rezultă că există absolut toate avizele, că există opinia specialiștilor în acest sens. Aștept votul dumneavoastră cu privire la acest proiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela — Cristina BREAHNĂ — PRAVĂȚ - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt trecem la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -- cunoașteți procedura vă rog frumos nu mai comentați.

9

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - ați impus-o chiar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - proprietarii sunt în sală? Dacă aveți întrebări doamnelor și domnilor consilieri puteți să le puneți proprietarilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - unul câte unul vă rugăm frumos, încolonați la cabina de vot. Păstrând ordinea și disciplina. Procedura de vot s-a încheiat. Vă rog frumos comisia de validare, domnul Bîrzu, domnul Bîrzu a dispărut domnul Bîrzu. Domnul Miclăus avem nevoie de comisia de validare. Domnul Bîrzu. Vă rog trimiteți-1 în față. Vă rog să nu avem dubii pe urmă, iar s-a votat, iar nu s-a votat. Domnul Bîrzu vă rog frumos erați căutat.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Invit pe doamna consilier Ioana-Raluca Dinu să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIARI: BUTACU LAURENTIU si BUTACUIULIA, din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL   intocmit   pentru   CONSTRUIRE

  PENSIUNE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BUTACU LAURENTIU si BUTACU IULIA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

27.Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenla Expunerea de motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacău, GRIGORAS DELIA, din Brașov si GRIGORE LUCIAN-STEFAN, din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președintă. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6 din Municipiul Bacău. Beneficiarii sunt în sală. Din ceea ce observ toate documentele si toate avizele sunt conforme. Vin în fața dumneavoastră cu prezentul proiect de hotărâre spre analiză și aprobare. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI cunoașteți de acum procedura. Unul câte unul cabina, urna.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚInvit pe doamna consilier loana-Raluca Dinu să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacău, GRIGORAS DELIA, din Brașov si GRIGORE LUCIAN-STEFAN, din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE   CU

  SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacau, GRIGORAS DELIA, din Brașov si GRIGORE LUCIAN-ȘTEFAN, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-A ADOPTAT

  ÎS

  2

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  18

  2

  0

  3.

  ART. 3 — Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  18

  2

  0

  4.

  ART. 4 - Prin arii a d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității

  S-A ADOPTAT

  18

  2

  0

28.Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVAȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președintă. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, în STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacău. Beneficiarii se află în sală. Proiectantul, arhitectul acestui imobil se află de asemenea în sală. Din ceea ce văd documentele anexate la mapă sunt toate avizele necesare. Comisia tehnică s-a exprimat. Aștept votul dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali. Da puteți să discutați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Domnul consilier Ghingheș vă rog frumos să fiți concis, chiar vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘdeci proiectul 28, nu ne înșelăm domnule primar? Avem aici la pagina 18 în avizul Arhitectului Șef specificat faptul că mai multe avize sunt expirate. Situația fiind redată în tabelul de mai jos.

 • -  Alimentare cu apă și canalizare data expirării 4 noiembrie, deci avizul vechi.

 • -  Energie electrică data expirării 25 mai 2017 expirat.

Energie termică data expirării 07.11.2017,

 • -  gaz 25.08.2017. E raportul Arhitectului Șef semnat aici la mapă. Deci nu are avizele necesare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnele. Doamna Panait.

Doamna Violeta PANAIT - avizele sunt prelungite.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -mulțumim frumos pentru clarificări. Mai sunt alte intervenții dacă nu se trece la procedura de vot seciet.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă rog frumos domnul Miclăuș, domnul Fechet pentru fluidificare vă rog să vă ridicați și să veniți să votați. Se pregătește doamna doctor. Procedura de vot secret s-a încheiat. Comisia de validare vă rog, să-și intre în atribuții.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Invit pe doamna consilier loana-Raluca Dinu să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D -na Consilier loana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre motive privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOI

  ruRi

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ĂRT.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru completarea funcțiunii de «Zona instituții publice si servicii » stabilita prin P.U.G./2012 cu funcțiunea de « locuințe colective, spatii comerciale, medicale, birouri, amenajare parcare si amenajari aferente acestora» in vederea realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. SI S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-A ADOPTAT

  15

  4

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  15

  4

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  15

  4

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității

  S-A ADOPTAT

  15

  4

  0

29.Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și Doamna președinte de ședință Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel -Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive privind emiterea acordului solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare -Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire - Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului CI - Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - mulțumesc. Stimați colegi este vorba de un proiect de hotărâre prin care societatea Comcereal SA dorește obținerea unei autorizației de desființare și a autorizației de construire - Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare la Centrul Pistruiatul în suprafață la sol de 207 mp, domeniul public al municipiului Bacău. Și ne cere acordul de vecinătate. Ați avut materialul la mapă, vă rog să-l aprobați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt trecem la procedura de vot secret. Ar mai fi proiectul 30 și ulterior o să supun aprobării dumneavoastră votarea în bloc a proiectelor 31- 42, pentru că sunt proiecte care vizează același obiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă rog frumos conformați-vă procedurii de vot. Cabina de vot este în dreapta noastră, aveți urna la ieșire. Unul câte unul. Domnul Miclăuș la proiectul 31 se va face o propunere interesantă ca să le votăm pe același buletin de vot toate transmisiunile în cazul concesiunilor. Dacă nu sunteți de acord să ne spuneți.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - haideți să încercăm să ne exercităm dreptul la vot cu o viteză așa mai mare. Putem folosi și cabina, putem folosi și masa aceia. Domnul Dănilă vă rog să păstrați distanța cuvenită. D-na Consilier Ioana-Raluca DINUdoar cabina.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - doar cabina, aceasta este specificația făcută de doamna președintă. Mai sunt colegi care nu au votat?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - haideți domnule Miclăuș. Respectați ordinea. V-a luat-o domnul Ghingheș înainte.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -Invit pe doamna consilier Ioana-Raluca Dinu să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre motive privind emiterea acordului solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare - Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire - Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului CI — Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 — Se aprobă emiterea acordului favorabil, solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare - Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire - Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului CI - Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT

  18

  2

  0

2.

ART. 2 — Prezenta constituie „acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism m. 289 din 12.05.2017, fără vreo altă formalitate.

S-A ADOPTAT

18

2

0

3.

ART. 3  - Hotărârea va fi comunicată

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și SC Comcereal SA.

S-A ADOPTAT

18

2

0

4.

ART. 4 — Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

18

2

0

30.Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-nei Cosma Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră solicitându-vă să luați act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a doamnei Cosma Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului acesteia, ca urmare a demisiei și constatarea vacantării postului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr. 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Domnul consilier Pârâianu, vă rog frumos.

Domnul Consilier PârâianuMădălin-Nicolae -mulțumesc. Nu vă rețin foarte mult, am stat oricum câteva ore astăzi, aici, toată lumea e obosită. Voi intra direct în subiect. Trecând peste demisia doamnei Cosma, care este un act unilateral, dânsa nu a mai suportat probabil, sau mă rog alt motiv personal, nu a mai suportat viața în consiliul local, totuși aș ruga colegii din PSRo sau liderul lor de grup politic, nu știu cine este, să ne lumineze și pe noi cu privire la ce se întâmplă cu PSRo. Pentru că nu știm. Am primit o adresă aici, o adresă care a fost înaintată primăriei, prin care am aflat că Congresul lor național a autodizolvat partidul cu ceva vreme în urmă, după care s-a trecut chiar la radierea partidului. Vă rugăm, luminați-ne și pe noi, spuneți-ne ce se întâmplă cu partidul, mai există, nu mai există, mai aveți consilieri, mai faceți parte din PSRo sau cum sunteți, independenți? Ne puteți spune și nouă cineva dintre dumneavoastră? Vă rog să luați cuvântul.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul consilier Manolache, vă rog frumos.

Domnul Consilier Manolache Cristinel — dacă îmi cereți punctul de vedere, am să vi-l ofer. Colegul nostru din consiliul local, domnul Pârâianu, este într-o eroare totală:

 • 1. PSRo încă există, el nu a fost radiat din Registrul Partidelor Politice din România;

 • 2. nu am ce să comentez asupra deciziei doamnei Cosma;

 • 3. doar luăm act de decizia dânsei și atât. Punct.

Domnul Consilier PârâianuMădălin-Nicolae -da, vedeți că vor urma alte 2 puncte pe ordinea de zi care se referă la alte persoane și datele problemei sunt altele. Nu sunt demisii.

Domnul Diaconu Eusebiu-Iancu - dacă-mi permiteți doamna președinte, domnule Primar, domnule Secretar...

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Eusebiu Diaconu, vă rog frumos.

Domnul Diaconu Eusebiu-Iancu - deci, pe data de 29 când se presupune că s-a întrunit Biroul Politic Municipal și cel Județean, la acea dată s-a făcut o ilegalitate și un abuz, pentru că pe data de 15 decembrie a avut loc Congresul PSRo și acolo s-a decis autodizolvarea partidului. Deci, atunci, automat și filialele s-au autodizolvat și s-a depus în urma hotărârii luate de Congres, s-a depus la Tribunalul București, da, o cerere pentru radierea partidului din Registrul Partidelor Politice. Deci, el, am înțeles că au termen pe data de 15 februarie, nici nu va mai exista ca partid. Deci, în ceea ce ne privește pe noi, da, Diaconu Eusebiu și cu Botoi Romică, da, acel Birou de la municipiu și de la județ nu a fost statutar. A fost ilegal. S-a luat o decizie ilegală și nestatutară, drept care noi am atacat și în instanță. Și Partidul a decis autodizolvarea lui. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință — Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumesc, domnul Diaconu.

Domnul Consilier Manolache Cristinel -doamna președinte, ca să clarific lucrurile că...

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - oricum situația este neclară.

Domnul Consilier Manolache Cristinel - aceeași poveste mincinoasă. Lăsați-mă. Aveți un jurist în dreapta dumneavoastră și poate să confirme. Deci, într-adevăr este partidul în procedură în instanță. Abia când instanța se pronunță definitiv, atunci partidul este radiat din Lista Partidelor Politice din România.

2 .Dânșii au atacat în instanță decizia care am luat-o noi. Instanța a respins ceea ce au făcut ei ca și acțiune la instanță și mai au dreptul la o cale. Da? Și dacă și acolo primesc același răspuns... Dar aici vorbim de altceva. Vorbim de emiterea unui ordin de prefect care are ca și formă titlu executoriu. Punct. Nu au obținut suspendarea în instanță a acestui ordin emis de prefect. Aici se rezumă totul. Iar restul, că partidul este desființat, este povestea dânșilor, să rămână cu ea și să meargă la București să-și rezolve problema. Domnul Botoi Romică - aș vrea să intervin și eu, dacă-mi permiteți. Nu am vrut să intervin dar domnul Manolache merge paralel cu ceea ce trebuie să spună. Noi am fost la București și am luat legătura cu toate persoanele în cauză și știm exact care este situația. Dumnealui....

Doamna Președinte de ședință — Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - vă rog să vorbiți la microfon, domnul Botoi.

Domnul Botoi Romică -- dumnealui încearcă să.. , știu..., să... nu știu, nu am cuvânt, nu-mi găsesc cuvintele, că am atâtea emoții și atâția nervi de nu-mi dau seama. Dumnealui este, crede că dumnealui este, știu eu, nu știu cine se crede, că totul ce se datorează PSRo în filiala Bacău, totul se datorează dânsului. La București, deci, a avut pe data de 15 decembrie, repet, Congresul de autodizolvare, noi am luat legătura sigur cu cine trebuie, dar deocamdată nu o să facem public ceea ce vrem să spunem și vă vom, ulterior vă vom spune exact, exact, exact, situația. Și vreau să vă mai reamintesc că noi nu mai putem da partidul în instanță pentru că acest partid nu mai există peste 2 săptămâni și vom da, vom face plângere penală celor care s-au unit împotriva noastră și s-a format acel nu știu, nucleu de locali, nu știu cum să le spun ca să înțeleg toată treaba asta, că am emoții foarte mari de nervi.

Domnul Diaconu Eusebiu-Iancu -oricum, noi de pe data de 15, când a avut congresul, da, și a cerut autodizolvarea, da, noi am devenit independenți.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -vă mulțumim pentru clarificări. Din punctul meu de vedere personal, ca și consilier local, situația este relativ neclară. însă organele abilitate o vor clarifica. S-au dat avizele? Haideți să nu mai lungim. Noi avem la mapă o notă de informare, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 18107 din 29.01.2018. Este adresată Primarului Municipiului Bacău, Consiliului Local al Municipiului Bacău și este de asemenea în atenția domnului Secretar al Municipiului Bacău. Cu permisiunea dumneavoastră, o să citesc repede această informare a domnilor Botoi Romică și Diaconu Eusebiu. Așadar citez:

„Subsemnații Botoi Romică si Diaconu Eusebiu, fata de Ordinul Prefectului nr. 9/15.01.2018 si 10/15.01.2018, având ca obiect constatarea vacantării mandatelor de consilier deținute de subsemnați, ca urmare a excluderii noastre din Partidul Social Romanesc, prin sesizarea Instituției Prefectului înaintata de conducerea PSRo Bacău, suntem in măsură sa va comunicam următoarele:

 • 1. La data excluderii noastre abuzive si nestatutare din PSRo, Organizația Județeană nu avea asemenea atribuții si mai mult decât atât, nu era in măsură sa adopte o asemenea sancțiune, din moment ce anterior, Congresul National al PSRo a votat statutar autodizolvarea partidului, aspect dovedit de existenta dosarului format pe rolul Tribunalului București - ds nr. 127/3/2018, având ca obiect radierea PSRo din Registrul Partidelor Politice, conform art. 47 din Legea 14/2003.

 • 2.     Având in vedere cauza sus menționata, rezulta ca este incidența in speța ipoteza autodizolvării partidului, stipulata la art 43 lit c, raportat la art 47 din Legea 14/2003.

 • 3.     Din coroborarea celor doua articole, rezulta ca nu putem vorbi de o cerere de dizolvare, deoarece aceasta se inițiază de către CCR potrivit art. 43 lit a, ori, raportat la lit b a aceluiași articol, cererea poate fi inițiata doar de către Ministerul Public, conform art. 45 alin 2.

Prin urmare, hotărârea de autodizolvare își produce efectele de drept pentru membrii/ organele sale de conducere, la data adoptării.

Fata de aspectele mai sus menționate, va rugam sa luați act de statutul nostru de consilieri independenți, subsemnații, respectiv Botoi Romică și Diaconu Eusebiu, nepierzându-și calitatea de consilieri locali, deoarece nu este incidența ipoteza descrisa de alin. 2 lit. hl din Legea 393/2004.

Cazul avut in vedere de Ordinul Prefectului se refera la o ipoteza si anume la situația pierderii calității de membru de pe listele căruia am fost aleși. Ori, noi, menționează cei doi domni consilieri, nu am pierdut calitatea de membri, partidul autodizolvându-se conform Hotărârii Congresului National, înainte de excluderea noastră de către filiala locala.

în final, ne comunică faptul că pe rolul Tribunalului Bacău/Secția a II a civila sunt înregistrate cererile noastre de suspendare /anulare a hotărârilor PSRo de excludere, respectiv de anulare a Ordinului Prefectului de constatare a încetării mandatelor de consilier local. Semnează Botoi Romică și Diaconu Eusebiu. Aceasta este informarea către consiliul local și în calitate de președinte de ședință i-am dat citire. Vă rog, domnul primar.

Dl. Primar Cosmin Necula - doamna președintă, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, din ceea ce prezintă domnul Botoi și domnul Eusebiu Diaconu traducând din formula juridică într-o formulă mai simplă, dumnealor au fost excluși dintr-un partid care nu-și mai putea continua activitatea sau care nu mai exista, fapt pentru care eu sunt ținut de a prezenta ordinul prefectului, de a executa ordinul prefectului până la capăt, dar vă pot menționa faptul că voi înainta prefectului care are autoritate de verificare, decizie și control în această speță, prezenta adresă spre competentă soluționare și cercetare precum și altor instituții care sunt abilitate de lege pentru a verifica veridicitatea și adevărul prezentat de către cei doi domni. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -mulțumesc și eu domnule primar.

Domnul Consilier Manolache Cristinel -doamna președintă vreau să clarificăm aspectele astea pentru că nu pot să accept manipularea asta pe care ați înscenat-o foarte bine și ați prezentat-o. Deci, la momentul acesta puteți verifica în Registrul Partidelor Politice pentru că partidul există;

2 .Avem (lăsați-mă să vorbesc, nu v-am întrerupt) un ordin emis al prefectului care are titlu executoriu;

 • 3. avem o hotărâre a primei instanțe prin care a respins acțiunea deschisă de dânșii și

 • 4. vă rog frumos să nu vă transformați în avocat că nu suntem într-o sală de judecată. Suntem într-o sală a consiliului local unde luăm act de acte administrative care au ca și titlu executoriu și trebuiesc puse în aplicare. Punct.

Domnul Botoi Romică -domnul Manolache nu știe că numai domnul Eusebiu Diaconu are deschisă această speță. Eu încă nu am primit nimic.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Manolache, nici nu m-am transformat în avocat dar nici dumneavoastră în procuror că nu sunteți, n-ați ajuns încă în poziția aceea. Că cel puțin așa demonstrați prin ceea ce faceți.

Domnul Consilier Manolache Cristinel -eu vă cer să respectați legea...

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - asta e concluzia mea personală.

Domnul Consilier Manolache Cristinel -pentru că lucrurile nu vor rămâne așa. Deci vă rog să respectați legea, luăm act de o ...

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Manolache !

Domnul Consilier Manolache Cristinel - de o demisie și 2.luăm act de ordinul emis de prefect. Punct.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Manolache, cum am concluzionat? Situația este (dar nu am zis că face pe procurorul?), situația este neclară așa am concluzionat, organele abilitate o vor lămuri. Și am închis subiectul. Trecem la vot.

Domnul Diaconu Eusebiu-Iancu - domnul, domnul, mă scuzați, domnul Manolache... Doamna Președinte de ședință — Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -trebuie să luăm act, domnul Manolache.

Domnul Diaconu Eusebiu-Iancu - doamna președinte, domnul Manolache vorbește de legalitate, da? Dar dumnealui și-a pierdut de mult calitatea de membru de partid și de consilier local. Scrie în statutul partidului PSRo. Când a candidat la PMP, în toamnă, pentru un fotoliu de deputat, automat dumnealui și-a pierdut calitatea de membru, ceea ce își dorește și dumnealui pentru noi, și-a pierdut și calitatea de consilier local. Deci dumnealui stă abuziv aici și vorbește de legalitate, de respect și de bun simț. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș — doamna președintă, vorbim la punctul 30 de, trebuie să luăm act de încetarea mandatului de consilier local al doamnei Cosma prin

demisie. Nouă ne pare rău că nu mai este colegă cu noi. A avut o prestație foarte bună, b                                                    Al

ne-am înțeles foarte bine cu dumneaei. Ii urăm mult succes în noua funcție de consilier județean și sperăm să facă opoziție constructivă în consiliul județean. în rest, când ajungem la celelalte puncte, vom mai detalia.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - ea nu cred s-a bucurat așa mult de prezența noastră. Decizia ei a fost să plece la consiliul județean. DL Primar Cosmin Necula vă spun eu că e complicată povestea.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - vă rog frumos domnul Secretar să supunem la vot. Cine ia act de prezenta...? E un proiect de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - haideți să ne înțelegem, este un proiect de hotărâre prin care se ia act. Orice proiect de hotărâre se supune la vot.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - au mai fost situații.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — toate proiectele...

Domnul Consilier Manolache Cristinel -domnul Secretar, aici se spune foarte clar că se ia act. Punct.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - se adoptă, da. Dar ca să se ia act, se Al

adoptă acest se supune la vot. In toată istoria consiliului local, toate proiectele s-au.... Dar eu nu cred că va fi vreo problemă. Domnul Manolache ...

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Manolache, să stiti că o să luăm act. Stati liniștit.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici .. eu nu cred că o să se ridice vreo unul să spună că - ” eu mă opun să se ia act”.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina —  ... ordinului

prefectului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ar fi culmea. Haideți să fim serioși. Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - am lămurit. Există un ordin încă valid...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci este un proiect de hotărâre, e o demisie.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -ok.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

COSMA ELENA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHERASIM CONSTANTIN

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MANOLACHE CRISTINEL

X

16.

MICLĂUȘ DANIEL

X

17.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

18.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

19.

STAN GABRIEL

X

20.

SOVA-GÂTU LAUR

X

21.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre prin care se ia act de actul unilateral al doamnei Cosma. Asta e.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - ați transpirat degeaba, domnul Manolache.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - spuneați de o propunere pentru următoarele proiecte de hotărâre?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -da. O faceți dumneavoastră?

Dl. Primar Cosmin Necula -numai o secundă, dacă-mi permiteți.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -păi nu știu, nu am nimic împotrivă, dar nu a venit de la mine această propunere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi nu, nu, sunteți de acord cu ea?

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -nu a venit această propunere de la mine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - faceți doamnă propunerea.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -ok.

D1. Primar Cosmin Necula -numai o secundă. Vreau să clarific dintr-un oarecare punct de vedere situația anterioară. Singura modalitate prin care consiliul local își manifestă, într-un fel sau altul, voința sau prin care își exercită, într-un fel sau altul, voința este prin vot, nu altfel. Nu există alte acte ale consiliului local.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumesc, domnul primar. Așa cum spuneam o să ...

DL Primar Cosmin Necula - vreau să informez consiliul, doamnelor și domnilor consilieri locali am fost convocat de urgență la prefectură pentru o situație de urgență.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -ok. Mulțumim domnule primar. Vă spuneam mai devreme că o să supun aprobării dumneavoastră o procedură care nu știu dacă s-a mai practicat, dar având în vedere că deja ședința durează de ore bune, o să propun să votăm în bloc, pe un singur buletin de vot, proiectele cu numărul, sau proiectele de la nr31 la nr42. Sunt proiecte care vizează transmiterea dreptului de concesiune către diverși beneficiari din municipiul Bacău.

Domnul Consilier Daniel Miclâuș......sunt pregătite buletinele de vot?

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, le-am avut în două forme, domnul Miclăuș. V-am lămurit și nelămurirea asta. Au fost în două forme pentru că am anticipat lungimea ședinței și eu cred că am venit în întâmpinare. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord, nu e nici o problemă, le punem pe alea simple.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș -sper pentru cetățenii prezenți astăzi aici, nu avem... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - le punem pe alea simple dacă vreți, fiecare proiect. Ne punem la dispoziția dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -acum nu știm dacă domnul Miclăuș va fi de acord.

Domnul Consilier Daniel Miclăuș - interpretăm legea în spiritul ei, nu în litera ei. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -exact.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina — având în vedere că domnul Miclăuș, în al doisprezecelea ceas și-a dat seama că e bine să fim eficienți și să nu pierdem vremea și să respectăm timpul nostru și al cetățenilor....

Domnul Consilier Daniel Miclăuș — dacă se vorbea mai puțin la ordinea 30, era eficient.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - stați un pic, stați un pic, n-am votat. Cine este pentru a vota în bloc cele 13(12) proiecte, de la 31 la 42?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PARÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

în unanimitate colegii noștri, domnii consilieri și doamnele consilieri au votat pentru a aborda această procedură de vot. Pe un singur buletin de vot, așadar, 13 (12) proiecte de hotărâre.

31-42.Se trece Ia punctele 31-42 ale ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință -Breahna-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel/Dragoș Ștefan pentru a prezenta Expunerile de motive, în mod sintetic, la:

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19598/16.06.1999 de la dl. Afrăsiloaia Neculai, la d-na Cășeriu Elena, căsătorită cu Cășeriu Eurgel.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14402/27.04.2000 de la d-nii Antălucă Florința si Antălucă Dorică, la dl. Sumanariu Alexandru căsătorit cu Sumanariu Vironica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion la dl. Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27336/15.07.1998 de la dl. Bucătaru Aurel, la d-nii Barabaș Florinei si Grozavu Laura.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cemat Constantin la dl. Cemat Gabriel.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7341/02.03.1998 de la S.C. CONDAFARM

S.R.L., la d-ra Gherman Maria-Mădălina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Conlraclul de Concesionare nr. 68914/28.08.2012 de la dl. Gavriluță Iulian-Alexandru, la dl. Coșa Ioan, căsătorit cu Coșa Elena-Liliana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68606/18.03.2010 de la d-nii Maxim Iulian-Dragos si Maxim Marieta, la d-na Gherla Cristina

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 41. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69058/20.07.2011 de la dl. Simon Arpad, la d-na Hușanu Monica, căsătorită cu Hușanu Isidor.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68973/03.06.2014 de la dl. Tulac Victor, căsătorit cu Tulac Năstica la d-na Lichi Elena-Manuela, căsătorită cu Lichi Dumitru-Sebastian.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan - mulțumesc. La proiectul 31 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 19598/16.06.1999 de la dl. Afrăsiloaia Neculai, la d-na Cășeriu Elena, căsătorită cu Cășeriu Eurgel.

La proiectul 32 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14402/27.04.2000 de la d-nii Antălucă Florința si Antălucă Dorică, la dl. Sumanariu Alexandru căsătorit cu Sumanariu Vironica

La proiectul 33 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion la dl. Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana.

La proiectul 34 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27336/15.07.1998 de la dl. Bucătaru Aurel, la d-nii Barabaș Florinei si Grozavu Laura.

La proiectul 35 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cemat Constantin la dl. Cemat Gabriel.

La proiectul 36 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7341/02.03.1998 de la S.C. CONDAFARM S.R.L., la d-ra Gherman Maria-Mădălina.

La proiectul 37 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68914/28.08.2012 de la dl. Gavriluță Iulian-Alexandru, la dl. Coșa Ioan, căsătorit cu Coșa Elena-Liliana.

La proiectul 38 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68606/18.03.2010 de la d-nii Maxim Iulian-Dragos si Maxim Marieta, la d-na Gherla Cristina.

La proiectul 39 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin.

La proiectul 40 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d~na Burducea Cornelia.

La proiectul 41 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69058/20.07.2011 de la dl. Simon Arpad, la d-na Hușanu Monica, căsătorită cu Hușanu Isidor.

La proiectul 42 avem transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68973/03.06.2014 de la dl. Tulac Victor, căsătorit cu Tulac Năstica la d-na Lichi Elena-Manuela, căsătorită cu Lichi Dumitru-Sebastian.

Acestea au fost, dragi colegi, proiectele privind concesionările. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre specificate, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei și alte instituții își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Compartimentul evidență concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 ( există rapoartele scrise, acolo unde este cazul) și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț lonela-Cristina - dacă sunt discuții? Nu sunt. Atunci se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cunoașteți procedura. Vă rog frumos, unul câte unul. în dreapta avem cabina de vot, urna, fără busculadă. Aveți grijă că aveți un buletin de vot foarte stufos, cu multe poziții. Vă rog frumos, atenție mare.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de la nr.31 la nr.42 de pe ordinea de zi a ședinței.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  5.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19598/16.06.1999 de la dl. Afrăsiloaia Neculai, la d-na Cășeriu Elena, căsătorită cu Cășeriu Eurgel.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  6.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14402/27.04.2000 de la d-nii Antălucă Florința si Antălucă Dorică, la dl. Sumanariu Alexandru căsătorit cu Sumanariu Vironica.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  7.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion la dl. Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  8.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27336/15.07.1998 de la dl. Bucătaru Aurel, la d-nii Barabaș Florinei si Grozavu Laura.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  9.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cemat Constantin la dl. Cernat Gabriel.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  10.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7341/02.03.1998 de la S.C. CONDAFARM S.R.L., la d-ra Gherman Maria-Mădălina.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  11.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68914/28.08.2012 de la dl. Gavriluță Iulian-Alexandru, la dl. Coșa loan, căsătorit cu Coșa Elena-Liliana.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  12.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68606/18.03.2010 de la d-nii Maxim Iulian-Dragos si Maxim Marieta, la d-na Gherla Cristina

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  13.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  14.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  15.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69058/20.07.2011 de la dl. Simon Arpad, la d-na Hușanu Monica, căsătorită cu Hușanu Isidor.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  16.

  Proiect de hotărâre     privind    transmiterea

  dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68973/03.06.2014 de la dl. Tulac Victor, căsătorit cu Tulac Năstica la d-na Lichi Elena-Manuela, căsătorită cu Lichi Dumitru-Sebastian.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUN. BACĂU

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

43.Se trece la punctul 43 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință — Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Viceprimar Dragoș-Daniel Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

D1. Viceprimar Dragoș-Daniel Ștefan -stimati colegi, haideți, vă rog să...

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumim invitărilor pentru timpul acordat.

D1. Viceprimar Dragoș-Daniel Ștefan -domnul consilier Miclăuș, haideți, vă rog frumos. La proiectul 43, stimați colegi, avem o solicitare de la un medic de la Spitalul TBC prin care ne solicită un apartament de serviciu și am inițiat un proiect de hotărâre, să acordăm acest apartament de serviciu pe strada Pictor Aman nr.94 D. Este un apartament aflat în domeniul public al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă, vă rog să-1 votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt. îl rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MANOLACHE CRISTINEL

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 20 de voturi pentru a fost aprobat. Sunt 20? Lipsește cineva? Domnul Bîrzu sunteți în sală? Nu e în sală. Cu 19. Domnul Fechet sunteți în sală? Sunteți în sală. 19 voturi pentru. Și doamna Dragomlr? Deci 18 voturi pentru. Deci cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Vă rog frumos să anunțați când plecați din sală.

44.Se trece la punctul 44 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafață de 6,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău - intrare in legalitate - beneficiari Ilieș Adrian si Ilieș Lenuța

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul viceprimar, vă rog.

DL Viceprimar Dragoș-Daniel Ștefan mulțumesc. Este vorba de aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafață de 6,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău - intrare in legalitate -beneficiari sunt domnul și doamna Ilieș Adrian si Ilieș Lenuța. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef, Compartiment evidență concesionări și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt. Prin urmarea se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - haideți, vă rog frumos, unul câte unul. Cabina e în dreapta, urna e în dreapta, încet.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafață de 6,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău - intrare in legalitate - beneficiari Ilieș Adrian si Ilieș Lenuța

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -20

2. Numărul consilierilor care au votat -20

Ni. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOI AI'

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ART. 1 ~~ (1) Se aproba concesionarea directa către dl. Ilieș Adrian, căsătorit cu d-na Ilieș Lenuța, a suprafeței de 6,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacău, - ocupat de construcția ce va avea destinația de spațiu prestări servicii - salon de înfrumusețare - intrare in legalitate, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

S-a adoptat

17

3

0

2.

ART. 2 - fl) Se aprobă redeventa în sumă de 60,3122 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) In termen de 90 de zile de la semnarea     contractului     de     concesionare,

Concesionarul este obligat sa achite contravaloarea lipsei de folosința a terenului pentru ultimii 3 (trei) ani de la data prezentei. Nerespectarea acestei obligații duce la rezilierea contractului de concesionare.

S-a adoptat

17

3

0

3.

ART. 3 - Se aproba alipirea suprafețelor de 6.00 m.p. teren inscris in cartea funciara 83716 UAT Bacau, nr. cadastral 83176 conform ANEXEI NR. 1 parte integranta din prezenta hotarare si 4,00 m.p. teren inscris in cartea funciara nr. 77547 UAT Bacau, nr. cadastral 77547 aprobata pentru concesionare prin H.C.L. nr. 132/28.04.2017, conform ANEXEI NR. 3 parte integranta din prezenta hotarare, in vederea constituirii unui singur corp de proprietate si perfectarea unui singur contract de concesionare pentru suprafața de 10,00 m.p. teren.

S-a adoptat

17

3

0

4.

ART. 4 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 4, parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

17

3

0

5.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

S-a adoptat

17

3

0

6.

ART, 6 - Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze actul de alipire a celor doua suprafețe de teren prevăzute la ART. 3 la Notarul Public si contractul de concesionare cu persoana menționata la ART. 1 din prezenta hotarare. S-a adoptat

17

3

0

7.

ART. 7 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Sef si Compartimentului Evidenta Concesionari.

S-a adoptat

17

3

0

8.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității

S-a adoptat

17

3

0

45. Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina supun discuției punctul 45 al ordinii de zi. Mai avem cvorum în sală?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - câți consilieri sunt în sală?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - doamna Breahnă, acum nu mai ziceți nimic de exercitarea mandatului sau astfel de clișee ?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu mai avem cvorum.

Nu se înțelege (vorbesc mai multe persoane odată)

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -domnilor consilieri, dumneavoastră ați făcut act de absența dumneavoastră la niște proiecte importante, care vizau interesele comunității.

Domnul consilier Ghingheș Cristian -păi și astea sunt importante.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - probabil că decizia, probabil, da, decizia colegilor mei....

Domnul consilier Daniel Miclăuș - dumneavoastră nesocotiți ordinul reprezentantului Guvernului.

Doamna Președinte de ședință - Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina . probabil, probabil, decizia colegilor noștri, da, s-a fundamentat pe faptul că situația se caracterizează printr-o oarecare incertitudine. Prin urmare, instanțele abilitate, mă repet, o vor clarifica. Nu mai avem cvorum, ședința s-a încheiat. Deci, declar lucrările ședinței ordinare de astăzi închise.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA        NICOLAE OVIDIU POPOVICI

întocmit: Teletîn Olivia, Maria Adomnicăi, Nicoleta Matei, Mariana Tebcică, Rodica Tamba Ds.I-A-2/ Ex.l