Proces verbal din 30.03.2018

Proces verbal - Ședință ordinară a CLB din data de 30 martie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65149 din 05.04.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 30.03.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - sărut mâna și bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1002 din 23.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Dinu Ioana - Raluca, domnul consilier Miclăuș Daniel, domnul consilier Fechet Mircea ( intră ulterior în sală) și domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan( intră ulterior în sală).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.03.2018.

Cine este pentru?

Este împotrivă cineva?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELĂ-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

l

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

Cu 15 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.03.2018 a fost aprobat.

Intră în sală domnul consilier Fechet Mircea.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -da mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - sărut mâna, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai aparatului propriu al primarului. Voi da citire Dispoziției nr.1002 din 23.03.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară.

 • 1.    Proiect de hotărâre privind susținerea Declarației simbolice de Unire cu Republica Moldova.

Inițiatori: Viceprimar SCRIPÂȚ CONSTANTIN și consilieri locali: DRAGOMIR DOINA și ILIEBÎRZU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 425/19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 14.03.2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Traian.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la inițiativa Comisiei Europene, Convenția Primarilor pentru Climă și Energie

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația "Orașe Energie în România" (OER).

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contribuției lunare de intretinere a persoanelor vârstnice ingrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 18/ 2018 prin care s-a completat HCL nr. 441/ 2010 privind înființarea „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind acordarea mandatelor speciale împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău sa voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Inițiator - DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 14.   Proiect de hotărâre privind înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului de închidere a programului Bacău - Capitala Tineretului din România, ce se va desfășura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale - Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului ”Ziua Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în data de 23 aprilie 2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația "COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a Vl-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu "Viitorul începe astăzi”, în perioada 20-21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău.

Inițiatori: Viceprimar ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ, Viceprimar SCRIPĂȚ CONSTANTIN și consilieri locali: BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA, DRAGOMIR DOINA, ȘOVA-GÂȚU LAUR, PÂRÂIANU MĂDĂLIN NICOLAE, DĂNILĂ GHEORGHE, LUCA VASILE, GHERASIM CONSTANTIN, IROFTE DUMITRU, CIOCODEIMIHAELA, DINU IOANA RALUCA

 • 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a suprafeței de 187 mp, situată în Bacău, str. Bradului, nr. 60, din domeniul privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D. A.L.I. pentru obiectivul de investiții ” Amenajare și modernizare spații cu destinația de creșă în incinta Grădiniței nr.27”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+2+3 RETRAS - VARIANTA B, STR. MĂGURA CAȘIN, NR.7 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: GAFIȚA NICOLAE-BOGDAN, GAFIȚAIOANA-MARIA, din ioc. Voluntari, Jud. Ilfov

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov” Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 23.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 24.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid

S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. loniță Sandu Sturza, str. Ion Ghelu Destelnica, str. Chimiei și în interiorul blocului din str. Orizontului nr. 34 Inițiator-DL.ȘTEFANDANIEL-DRAGOȘ- VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCLnr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 26.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.   Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Pavai Olaru Valerian si o locuința vacantă, Ungureanu Costică si o locuința vacanta si încheierea de contracte de inchiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 28.   Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 de la d-na Păruș Mana, la dl. Andrei Neculai. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.   Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulata de către doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.   Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE 2018 - MAI 2018. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.   Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Bacău.

DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32.   Diverse.

-Raport de activitate pentru anul 2017 al Comisiei de specialitate nr.4. Președinte de comisie - Consilier local Gabriel Stan

-Raport de activitate pentru anul 2017 al Comisiei de specialitate nr.2.

Președinte de comisie - Consilier local Părăianu Mădălin-Nicolae

32.A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a 34 de loturi de teren, situate în Bacău, Parcul „Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMARAL MUN. BACĂU 32.B Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul

Bacău și SALBAC SA Bacău, în vederea executării lucrării” Construire strada Brândușei”. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

32.C Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există observații, supunem la vot ordinea de zi prezentată cu modificările propuse.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Având în vedere prezenta și a domnului Fechet în sală cu 16 consilieri. Astfel încât avem 16 voturi pentru aprobarea ordinei de zi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂL1N-BOGDAN

absent

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Dacă avem astfel de situații rugăm domnii consilieri să anunțe. Da, domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - la proiectul 15 nu voi participa la vot. Deoarece sunt membru fondator al Asociației Elevilor din Bacău și este în componența Federației Tinerilor.

Domnul Consilier Gabriel STAN - la proiectul numărul 18 nu pot participa.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședintâ-Constantin GHERASIM - vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă.

Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIL1E

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CATĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASLLE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 30.03.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin SCRIPĂT pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind susținerea Declarației simbolice de Unire cu Republica Moldova.

Inițiatori: Viceprimar SCRIPĂȚ CONSTANTIN și consilieri locali: DRAGOMIR DOINA și ILIE BÎRZIJ

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - domnule președinte de ședință, domnule primar, distinși oaspeți și invitați, doamnelor și domnilor consilieri. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind susținerea Declarației simbolice de Unire cu Republica Moldova. Suntem în anul centenarului suntem în anul în care umblăm prin istorie și constatăm că după o sută de ani România și Basarabia unite în 1918 au situații diferite. Dacă România este integrată în structurile NATO și în Uniunea Europeană. Basarabia astăzi este a nimănui. Basarabia a rămas o zonă a României care este tampon între două mari puteri europene, NATO și Rusia. Cu ocazia centenarului se discută mult. Am observat că în România este consens național, referitor la unirea României cu Basarabia. Este de apreciat atât poziția partidelor politice cât și a Casei Regale și a Patriarhului României. Am văzut pentru prima dată în ultimii ani când toate forțele politice și administrative din România să vorbească aceiași limbă. Au lăsat deoparte anumite stări de conflict, anumite poziții politice și au sărbătorit cum se cuvine ziua de 27 martie când în 1918 a avut loc Marea Unire. Există o problemă cu Basarabia. Astăzi spuneam că Basarabia nu este dorită de nimeni. Rusia dacă și-o dorea o avea de mult. O potențială extindere către est a Uniunii Europene se pare că nu va avea loc în curând. Mai degrabă o extindere va fi spre zona balcanică. Acum prin evenimentele anterioare suntem din ce în ce mai aproape de basarabeni, deoarece ne leagă aceiași limbă, tradiții, cultură și doar printr-un pact împotriva voinței noastre, în 1940 cele două teritorii au fost despărțite la limita Prutului. Noi, Municipiul Bacău, suntem înfrățiți cu satul Costești, o localitate cu aproximativ de 11.000 de locuitori a Raionului Ialoveni. De fapt, zona unde este simbolul României. Acești basarabeni, acești români, niciodată nu au cedat nici în momente grele. Și-au păstrat tradiția, și-au păstrat limba și nu au acceptat să fie supușii Rusiei, cum de altfel s-a întâmplat în alte teritorii. Mi se pare că alegerea noastră a fost deosebită. Mi-a fost dat ca pe data de 27 martie sau mi-a fost dat să particip într-o delegație în satul Costești. Astăzi satul Costești ne-a întors vizita și avem în rândurile noastre pe doamna Primar Natalia Petrea, pe domnul Viceprimar Andrei Țurcan și de asemenea, au venit cu trupa Haiducii, o formație simbolică a românismului din Basarabia. Tot în calitate de invitat, astăzi îl avem și pe domnul Colonel Stelian Cojocaru, care a venit cu un corp de armată echipată și cu ținută. După ținută și echipament sunt luptători din Primul Război Mondial și chiar din zona Bacăului, a luptat în zona Cireșoia și Târgu Ocna. Nu dânșii, ci soldații, oștenii vremii. De asemenea, vreau să vă amintesc că domnul Colonel Stelian Cojocaru, chiar dacă este născut în Basarabia, este ofițer al Armatei Române. Totodată, vreau să vă amintesc că unirea sau reunirea sau reîntregirea este un proces destul de complex și foarte, foarte costisitor. Dar, dacă întârziem, va fi și mai costisitor. Din poziția președinților celor două țări, un Dodon care abia așteaptă să pună la picioarele lui Puțin Basarabia. Numai că Puțin nu prea și-o mai dorește în aceste momente. Și un președinte al României Klaus Iohanis, care la acea mare festivitate nu a participat, găsind că e mult mai important să meargă la un târg auto. Probabil, președinți echivalenți nu au făcut posibil să înceapă actul de unire în anul ’90, ’91, ’92, deci pentru această unire, internațional, noi nu trebuie să cerem voie de la nimeni. Se va face după modelul RFG, RDG din anii '91. Dar trebuie să fie, să avem majoritate de o parte și de alta a Prutului. Se pare că în România nu sunt probleme. Probleme sunt în Basarabia. La ultimele sondaje de opinie circa 35% din basarabeni sunt pro România, pro europeni și doresc unirea. Mai avem mult de lucru. Dar mi se pare un drum fără întoarcere și mai devreme, într-un termen mai scurt sau mai lung, trebuie să se realizeze. Eu fac parte din Partidul România Mare. în scurt timp partidul nostru va veni și va avansa către opinia publică și o sumă prin care să vedem costurile unirii. Se pare că sunt destul de mari. E nevoie de alinierea salariilor, pensiilor, subvențiilor în agricultură și independența energetică a Republicii Moldova. Când vom avea aceste calcule făcute de specialiști le vom pune la dispoziție sau le vom duce în spațiul public. în încheiere, vreau să-l rog pe domnul primar să citească Declarația de Unire simbolică. De altfel, toți consilierii și... vă felicit că ați fost de acord și ați semnat această declarație, pentru care vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. încă de la început vreau să precizăm faptul că noi, Municipiul Bacău, Consiliul Local al Municipiului Bacău, asigurăm și garantăm faptul că respectăm legislația și legile țări, respectăm tratatele internaționale și respectăm suveranitatea popoarelor consfințite de tratatele internaționale. Pe de altă parte, vin în fața dumneavoastră să vă dau citire acestei declarații simbolice. Cu speranța îmbrățișată de către inițiatori că, în urma votului dumneavoastră, va rămâne o filă de istorie, un punct pentru Municipiul Bacău dar și pentru frații noștri de dincolo de Prut. Eu voi citi această declarație, dar dumneavoastră Consiliul Local al Municipiului Bacău, Parlamentul Local, veți da curs sau nu acesteia. Rolul meu este doar să v-o prezint, să vă spun că vă susțin în demersurile dumneavoastră și să vă spun că de fiecare dată când dumneavoastră veți iniția asemenea proiecte voi fi cu totul implicat alături de dumneavoastră și de frații noștri de peste Prut.

Dată fiind legătura istorică profundă dintre românii din interiorul granițelor actuale ale. României și cei din Basarabia ( actualmente Republica Moldova), care din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural și religios sunt unul și același neam.

în virtutea principiului egalității între popoare și a dreptului acestora în autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) care prevede ca: „ toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc , statutul politic intern și extern, fără ingerințe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală; în conformitate cu Declarația Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop - Molotov și consecințele acestuia privind țara noastră din 24 iunie 1991, prin care afirmă hotărât poziția sa de a acorda cu deplină responsabilitate această problemă.

Solicitând Președintelui țării, Guvernului României, tuturor forțelor politice din țara noastră să acționeze în sprijinul acestei declarații, în vederea îndeplinirii năzuințelor legitime ale populației din teritoriile românești anexate cu forța în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul Ribbentrop - Molotov.

Luând act de Rezoluția nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie:

1) Să susțină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord, (ținuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o declarație în acest scop;

2) Să susțină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele predominante ale dreptului internațional și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki;

Conștientizând faptul că pentru a îndrepta ororile trecutului și pentru a restabili adevărul istoric în spațiul carpato-danubiano-pontic nu există o soluție mai bună decât cea a reîntregirii neamului românesc.

Și ținând cont de faptul că dezvoltarea spirituală și națională a ținutului nostru este posibilă numai în cadrul marii culturi românești.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU hotărăște:

 • 1. își exprimă solidaritatea deplină față de toate Consiliile Locale, Raioane și Județene din Republica Moldova și România care și-au afirmat deschis declarațiile de reîntregire națională;

 • 2. îndeamnă toate unitățile administrativ teritoriale din Republica Moldova și România să urmeze cu încredere și curaj acest exemplu de demnitate națională;

 • 3. Condamnă Pactul Ribbentrop - Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a dus la anexarea Basarabiei de către URSS, la arestări și execuții publice, la deportări în masă, la înfometare și la deznaționalizare.

 • 4. Solicită Parlamentelor Republicii Moldova și României să emită o declarație comună privind REÎNTREGIREA ȚÂRII ȘI A NEAMULUI ROMÂNESC după care să elaboreze și să aprobe în regim de urgență un pachet de legi privind REUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA astfel:

„Generația de azi are datoria morală de a lupta pentru același idealuri apărate cu prețul vieții lor de înaintașii noștri.

Poporul român nu poate sărbători Centenarul Unirii fără o parte din teritoriile românești care au făcut obiectul marii sărbători de la Alba Iulia, în 1918; Să facem tot ce stă în puterea noastră pentru reîntregirea țării în anul centenar 2018.

O sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc în același condiții din 1918. Nu trebuie să uităm suferințele trecutului, chinurile fraților, părinților și bunicilor noștri care au luptat pentru pământul acesta românesc umilit prin lagărele sovietice, de unde unii nu s-au mai întors. Mai mult, împotriva voinței lor, frații noștri din Basarabia au fost rupți de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler și a lui Stalin. Prin prezenta declarație, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova (Basarabia) de a lupta împreună pentru recunoașterea valabilității actului Unirii citit de bistriteanul Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918.”

Intră în sală și domnul consilier Crețu Cătălin Bogdan.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM -discuții asupra proiectului de hotărâre vă rog. Dacă nu sunt, rog pe domnul Secretar să supunem la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

x

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - permiteți-mi doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați și cetățeni ai municipiului Bacău, să înmânăm niște cadouri simbolice fraților noștri de peste Prut. Și să-i primim și să-i ascultăm pe frații care ne încântă cu versul românesc de atâția ani.

Se înmânează cadourile simbolice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - facem precizarea că toate avizele acestui proiect au fost favorabile.

Doamna Primar Natalia PETREA din satul Costesti - Republica Moldova -stimate domnule primar, onorat prezidiu, dragii noștri consilieri și scumpii noștri frați, onorați oaspeți invitați. Mă bucur că am reușit astăzi să fim prezenți la acest eveniment extraordinar de important pentru noi toți. Pentru că și noi la Costești am făcut acest pas important spre reîntregirea neamului nostru și spre reîntregirea administrativ teritorială. Pentru că de fapt, Costesteștiul și Bacăul au reușit cu un an și ceva în urmă să facă unirea. Prin aceste acorduri de înfrățire și de colaborare pe care le avem pentru localitățile noastre. Eu vreau să mulțumesc din partea locuitorilor satului Costești, dar și ai raionului Ialoveni, dar și ai Republicii Moldova. Pentru că de fapt, așa după cum a spus domnul viceprimar, da, nu toate localitățile sunt la înălțimea gândirii costeștenilor. Mai avem încă mult de lucru ca să-i convingem că nu va fi mai rău. Dar asta este în puterea noastră. Și lupta pentru ca declarațiile noastre să nu fie simbolice, continuă pentru ca ele să poată avea o putere politică, o putere juridică. Pentru ca de fapt unirea să se producă și de iure. Eu vreau să mulțumesc pentru acest pas important pe care l-a făcut Consiliul Municipal Bacău, orașul Bacău pentru întâmpinarea noastră, a basarabenilor pentru că de fapt este o grijă pentru noi. Pentru cei care am rămas în urmă de dezvoltarea europeană. De fiecare dată când venim la dumneavoastră încoace vedem, este vizibilă dezvoltarea localităților dumneavoastră și sigur, eu ca și primar dar și foarte mulți colegi de ai noștri invidiază frumos integrarea europeană a României. Nu știu dacă ar trebui argumente multe ca să vrem o viață mai bună. Mulțumim foarte mult pentru acest pas pe care l-ați făcut, în spre bunăstarea noastră și ne rugăm bunului Dumnezeu ca să se întâmple pașii din punct de vedere juridic să aibă loc acest ideal al nostru. „ La mulți ani!” și Doamne ajută! Mulțumim. Și ca o confirmare a spuselor mele haiducii noștri din Costești cu câteva melodii din suflet pentru patria mamă.

Formația Haiducii din satul Costești, Raionul Ialoveni din Republica Moldova prezintă un moment artistic.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu aprobarea a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Practic ajustat pe noile realități legislative și în conformitate cu dispozițiile legale incidente în vigoare. Vă mulțumesc și aștept un vot favorabil din partea dumneavoastră.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului de hotărâre ? Da, domnule consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mulțumesc. în primul rând și am să spun foarte direct, solicit retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi, pentru că nu a fost supus dezbaterii publice, conform Legii 52/2003. Un regulament, un act normativ cu o aplicabilitate generală, trebuie dezbătut public timp de 30 de zile. Acest nou regulament nu a fost pus în dezbatere publică și tocmai de aceea solicit acest lucru. Dar intrând în prevederile regulamentului, nu pot să nu constat faptul că forma acestui nou regulament va aduce la cenzurarea consilierilor locali. în primul rând, ați pus în regulament o prevedere prin care consilierii locali să aibă dreptul să ia cuvântul doar o singură dată la un proiect de hotărâre. Această prevedere nu este specificată în acea ordonanță care reglementează activitatea, organizare și funcționarea consiliilor locale, este o chestiune suplimentară. De asemenea, ați mai trecut aici că clubul de genul consilierii nu au voie să dialogheze cu persoanele aflate în sală, cu participanții la ședințe. Ceea ce este destul de restrictiv, zic eu. Chiar deplasat pe alocuri. Eu consider că trebuie să am în orice secundă dreptul să mă întorc aici și să vorbesc cu cetățeanul despre problemele aflate pe ordinea de zi. Așa consider eu domnule Secretar, văd că dați din cap, este dreptul dumneavoastră să aveți această părere. Eu consider că este dreptul nostru să consultăm cetățeni care sunt aici prezenți. Acestea sunt principalele argumente care sunt împotriva acestui regulament. Dar în primul rând, că nu a fost dezbătut public. Dacă îl dezbăteam public, probabil dumneavoastră executivul, care se află astăzi la conducerea Bacăului, ar fi aflat că este necesară o procedură prin care cetățenii să ia cuvântul în ședințele consiliului local. Ați declarat și dumneavoastră, domnule Necula, prin campanie, însă se pare că ați uitat acest lucru, avem nevoie de o procedură expresă în regulament în acest sens. Și de ce nu să punem în regulament obligativitatea municipalității de a transmite live aceste ședințe ale consiliului local, mai ales că dumneavoastră programați aceste ședințe în timpul programului de lucru. Că, din păcate, mulți din cetățeni dacă nu aproape toți, nu pot să ajungă la aceste ședințe. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu POPOVICI - tocmai m-ați nominalizat domnule Ghingheș. Nu am să fac acum pentru dumneavoastră o lecție de drept și să explic ce înseamnă act normativ, pentru că ar însemna să ocup timpul celorlalți consilieri. Dar am să vă spun că un act normativ este opozabil erga omnes și ca să vorbesc pe înțelesul dumneavoastră, înseamnă să fie opozabil tuturor. Ori acest regulament este opozabil doar consilierilor locali și reglementează conduita și atitudinea și poziția acestora și doar acestora. Deci în aceste condiții, a denumi a act normativ, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local este cu totul deplasat. Referitor la poziția dumneavoastră că aveți dreptul să vă întoarceți, să vorbiți. Deci, domnul, noi am mai avut discuții pe această temă. Această ședință este totuși dominată de un principiu al solemnității. Faptul că dumneavoastră la școală ați fost un elev mai neastâmpărat, vă întorceați în timpul orelor, vorbeați, aruncați cu hârtii, cretă și alte chestii. Aș dori ca în consiliul local această atitudine să nu se repete și să încercați să vă respectați și colegii. în cadrul consiliului dumneavoastră, din care faceți parte există o singură atitudine, aceea a solemnității. Faptul că vreți să vorbiți cu cetățenii, o faceți până la data ședinței. în timpul ședinței sunteți atent la ceea ce discută colegii dumneavoastră, sunteți atent la ceea ce votează și sunteți atent la ceea ce vreți dumneavoastră să aduceți la cunoștință colegilor dumneavoastră și executivului. Referitor la faptul că s-au inserat în Regulamentul de Organizare și Funcționare anumite lucruri suplimentare și dumneavoastră propuneți suplimentar să transmitem live și dumneavoastră propuneți suplimentar să facem o procedură, să ia cuvântul cetățenii, tot suplimentar. Dar nu este nimănui oprit să vină și să facă propuneri. Aveți o procedură, gândiți, visați la o procedură. Nu numai acuzați și aduceți critici. Tocmai în asta stă atribuția unui consilier local: face propuneri, ridică amendamente, nu numai stă după gard și aruncă cu vopsea. Da? Bun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - domnule secretar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - deci în aceste condiții, vreau să vă spun că această introducere, această mențiune ca un consilier local să ia cuvântul o singură dată la un proiect a venit din necesitatea, cum să vă spun, din experiența noastră în care am constatat că un consilier local a avut și câte o sută de intervenții la un proiect de hotărâre. Ori în mod normal, un consilier local adunat, care știe să-și conștientizeze activitatea bine, ridică problema care o are, ia cuvântul, nu transformă consiliul local într-un bâlci. Și punctual, ridică executivului și colegilor lui problemele. Mai mul decât atât, ați criticat faptul că un timp alocat, este din lege art. 38 din Ordonanța 35, spune foarte clar, se alocă fiecărui consilier un timp alocat și mai ales în funcție de mărimea grupului. Deci, dumneavoastră ori citiți ori nu citiți. Eu știu acum dumneavoastră sunteți într-o derivă totală. Citiți, faceți facultatea de urbanism, veniți cu prevederi legale de acolo, vreți ceea ce vă convine dumneavoastră - este suplimentar, ce nu vă convine nu este suplimentar. Dar hai să lăsăm noțiunile de drept să-și spună cuvântul, iar dacă dumneavoastră în calitatea de tânăr consilier local aveți anumite contribuții de ridicat pentru acest regulament, care până la urmă vă privește direct pe fiecare dintre dumneavoastră, noi suntem deschiși, mai ales eu oricărei propuneri pozitive. Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - mulțumesc și eu. Vă rog să-mi permiteți 30 de secunde să dau o replică cu privire la faptul că acesta nu ar fi un act normativ. Acest regulament nu privește doar consiliul local, ci și cetățenii. Haideți să ne uităm la prevederile regulamentului, la articole și să ne uităm acolo, că există niște mențiuni cu privire la felul în care cetățenii pot să propună proiecte de hotărâre. Așadar nu este vorba despre ce se întâmplă aici, în această sală și în consiliul local, ci și despre ceea ce pot să facă cetățenii pentru consiliul local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ceea ce pot să facă cetățenii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - despre propunerile pe care cetățenii le pot face în acest sens. Tocmai de aceea cred că acesta este un act normativ și trebuia

A

dezbătut. Aș fi făcut, cum bine ziceți, amendamente. Insă am plecat de la ideea că acest regulament nu a fost dezbătut. Din start ne aflăm în ilegalitate, și consider că acest regulament poate fi atacat în instanță și anulat tocmai pentru că nu a fost dezbătut. Tocmai de aceea nu o să fac astăzi amendamente. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ceea ce pot să fac pentru cetățeni este foarte clar stabilit în lege. Și în Legea 215 și în Ordonanța 35, acolo se reglementează foarte clar. Un astfel de regulament nu putea să aducă nici adaos la lege, nici să reteze din drepturile pe care le au cetățenii. Repet, acesta este și titlul, indică foarte clar, este regulament de organizare și funcționare a consiliului local. Inițiativa cetățenilor este reglementată în acte speciale și în legi speciale. Nu în acest regulament. Vă mulțumesc. Dacă nu era reglementat și noi prevedeam suplimentar cum spuneți dumneavoastră, poate că ați fi avut dreptate. Dar din păcate, nu aveți dreptate ca de obicei. Vă mulțumesc și prefer să pun aici punct dialogului dintre noi doi pentru că.....

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - v-aș ruga să nu mă mai atacați personal. Și să admiteți faptul că consiliul local nu ne privește doar pe noi, ci în primul rând pe cetățeni. Dacă dumneavoastră spuneți că activitatea de aici nu-i privește pe cetățeni.... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu, activitatea de aici se răsfrânge asupra cetățenilor.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - ok. Eu v-am spus punctul meu de vedere. Voi ataca acest regulament, dacă va fi adoptat, în instanță. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă aștept cu cel mai mare drag . Nu, e domnul Fechet.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - da, domnul consilier Fechet.

Domnul Consilier Mircea FECHET - vă mulțumesc. Stimați consilieri, domnul primar, am să reiau parțial din ceea ce a spus și antevorbitorul meu. în primul rând, subliniez faptul că există nevoia unui Regulament de Organizare a consiliului local, nimeni nu contestă acest fapt. E adevărat că regulamentul trecut, deși legislația în domeniu nu s-a schimbat în mod semnificativ, dar putem admite faptul că la un interval de ani el trebuie îmbunătățit și trebuie actualizat. Motiv pentru care, cu riscul de a mă repeta, voi spune că în opinia mea și a colegilor mei liberali, nu ar trebui să limităm numărul luărilor de cuvânt. Poate chiar discuția de la prezentul punct de pe ordinea de zi este relevant în acest sens, pentru că a avut deja domnul Ghmgheș trei intervenții și domnul Secretar Popovici la fel. A răspuns de trei ori și nu mi s-a părut că s-a sărit calul în vreun fel, ci, dimpotrivă, s-au limpezit anumite probleme ce au fost astăzi ridicate în consiliu. Așadar, dacă îmi permiteți să formulez un amendament. Acesta va fi următorul: la articolul 36 aliniatul 2 să eliminăm sintagma având dreptul să ia cuvântul o singură dată la un proiect de hotărâre. Eu cred că președintele de ședință poate acorda un anumit timp, nu avem nimic împotrivă să limităm timpul pe care îl alocăm unui proiect de pe ordinea de zi, precum și timpul acordat fiecărui grup sau consilieri de a dezbate proiectul respectiv. Dar, câtă vreme ne încadrăm în respectivul timp, nu limităm dreptul acestora de adresa noi și noi dezbateri pentru că, în opinia noastră, ar fi contraproductiv acest lucru. Deci dacă sunteți de acord stimați colegi și domnule primar, cu mențiunea că e adevărat că de multe ori discutăm mult și discutăm pe lângă obiect. Ceea ce sper că nu e cazul în momentul acesta. Să eliminăm sintagma, urmând să... ca președintele de ședință în funcție de complexitatea fiecărui proiect de pe ordinea de zi, să lase la aprecierea domniei sale numărul de intervenții. Dar dacă este o chestie foarte complexă și foarte gravă să avem și o sută de intervenții, dacă estre cazul. La fel, dacă dânsul consideră că s-au epuizat discuțiile relevante, să închidă fără probleme cu votul consilierilor dezbaterea pe acel punct. Am să repet amendamentul dacă este nevoie, eliminăm sintagma având dreptul să ia cuvântul o singură dată la un proiect de hotărâre din articolul 36 aliniatul 2.

Domnul Viceprimar Dragos - Daniel ȘTEFAN - domnule consilier, vă dau dreptate în ceea ce spuneți. Dar haideți totuși, dacă vreți să faceți acest amendament, să aveți și susținerea celorlalți colegi să stabilim și o normă de timp. Ca să vorbim de o sută de ori cum spuneți dumneavoastră, câte un minut de fiecare intervenție, nu mi se pare ok. Iar ca să lăsăm doar la latitudinea președintelui de ședință, știți foarte bine din experiența pe care o aveți, că nu se poate să stăm cu ceasul aici. Haideți să stabilim și o perioadă de timp, nu știu un minut la replică sau ceva de genul acesta. Ca să nu stăm pentru fiecare replică, și intervenție o oră pe un subiect, domnule consilier.

Domnul Consilier Mircea FECHET - imaginați-vă că discutăm bugetul municipiului și avem de discutat cine știe câte sute de obiecte de investiții, de discuții despre direcția în care va merge acest municipiu. Cum am putea astăzi să stabilim că la discuția pentru bugetul anului 2019, spre exemplu, o să vorbim 3 minute sau un minut sau 20 de minute. Eu cred că ar trebui în continuare să lăsăm președintele de ședință să-și facă treaba de președinte. Să aprecieze cu votul colegilor, e posibil să greșească, și atunci plenul consiliului cu siguranță îi va contrazice. Și dacă președintele propune două minute și plenul decide că este un subiect prea complex și ar trebui zece minute, cu siguranță va vota în acest sens. Eu în continuare spun că este foarte greu să stabilim astăzi și acum câte minute va trebui să vorbim. Cine știe pentru câți ani va fi valabil acest regulament. Ultimul a fost zece ani dacă bine înțeleg. Și câte rânduri de consilieri și de partide se vor perinda și îl vor pune în aplicare. în continuare spun că nu ar trebui să ne pronunțăm pe minute și secunde astăzi în regulament. Să îl lăsăm flexibil la îndemâna președintelui de ședință.

Domnul Viceprimar Dragos - Daniel ȘTEFAN - domnule consilier știți foarte bine că și în Parlamentul României și în Parlamentul European toate intervențiile sunt conturate de timp. Păi se stabilesc atunci ...hai să stabilim la ședința respectivă sau ...

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - da, vă rog. Aveți cuvântul, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - acum dacă îmi permiteți. Am avut și practica parlamentară într-un fel sau altul. Se poate spune că știu exact cum funcționa. Și vreau să vă spun că acolo, și mi se pare just și mi se pare normal și cred că trebuie să ne focusăm în primul rând pe ceea ce înseamnă procedura de legiferare, pentru că dumneavoastră legiferați aici cu prioritate și nu doar ne afirmăm public interpelându-ne continuu unul pe ceilalți. în Parlamentul României se vorbește o singură dată, pe un singur subiect, se deleagă un reprezentant al grupului politic ca să ia cuvântul pe acea speță. Nu se vorbește mai mult de un minut și jumătate sau trei minute, în funcție de tipul ședinței la care, de exemplu la declarații politice. Nu poți să ai declarații politice mai mult de trei minute. Dar totul se face într-o logică și într-o normă. Sunt, este adevărat, în parlament tot felul de persoane care nu respectă și se comportă în mod isteric, dar li se taie microfonul. Din punctul meu de vedere, pot îmbrățișa ca și variantă de principiu ceea ce a spus domnul Fechet. Dar din păcate, practica ne arată că noi nu reușim să ajungem în această etapă. Și pentru a ajunge să facem niște ședințe de consiliul local în care dumneavoastră să legiferați, să ne aplecăm cu preponderență de procedura de legiferare. Având posibilitatea de a dezbate în comisii pe timp nelimitat, fiecare argument. Deci luați în calcul următorul aspect, în comisie se dezbate nelimitat ori de câte ori este nevoie orice proiect de act normativ. Deci, toate clarificările se aduc acolo. în plenul consiliului local se poate trage o concluzie de către dumneavoastră și rezumarea unui subiect se poate face foarte simplu. Din acest punct de vedere, nu pot să ascund faptul că eu susțin această modalitate de a fi interpelat o singură dată pe un anumit subiect. Dacă este să luăm cazul concret al bugetului. Ultimul exercițiu bugetar pe care l-am avut acum, eu am vorbit o singură dată, dumneavoastră ați sintetizat grupurile parlamentare, grupurile locale de consilieri locali ați sintetizat, făcând amendamente prin intermediul liderului de grup o singură dată și cred că este o procedură de normalitate. Dar pentru, nu văd totuși nevoia de a vorbi în continuu pe un singur subiect, pentru că într-adevăr și aici dau dreptate domnului secretar. Veți vedea că sunt sute, s-a ajuns la sute de intervenții, din păcate pe unele subiecte. Sutele de intervenții nu au vizat nici măcar acel subiect. Sunt dovezi în acest sens stenogramele și toate înregistrările pe care le avem în consiliul local. Eu vă propun totuși să urmărim o rigoare parlamentară, pentru a nu mai sta în ședință de consiliu local șase, șapte ore. Nu pot să pun pe de altă parte, cu tot respectul pentru colegii mei din aparatul propriu de lucru al primarului, dumnealor au program de la ora 07:45 până la 16:30, nu pot să-i țin pe dumnealor până la șapte seara cum am făcut-o de obicei sau astăzi am pus-o la 12:30, și exact în speranța ca fiecare dintre consilieri locali vor avea timp să-și rezolve problemele de serviciu și după aceia să continuăm această ședință. Dar după cum se prefigurează, ea poate să dureze șase ore, șapte ore. Nu suntem doar noi, decidenți politici, care contăm în această ecuație. Sunt și invitații, sunt și angajații care sunt funcționari publici. Nu vă ascund faptul, de ce este vinerea mare pentru ritul catolic. O parte dintre colegii noștri sunt catolici. Creștinii ortodocși au vinerea mare liberă. Parte din creștinii catolici sunt prezenți în sală astăzi, vor sta până ia final, dumnealor au totuși vinerea mare. Acestea trebuie să le luăm un pic în calcul și să ne gândim la adevărata esență a consiliului local. Din punctul meu de vedere, este să-1 legifereze. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu POPOVICI - mai am o precizare. Să ținem cont că legiuitorul a prevăzut că trebuie să vă dăm documentele cu cel puțin cinci zile înainte. în toate aceste cinci zile dumneavoastră aveți tot timpul din lume să sintetizați și să vă pregătiți la comisie și pentru comisie. în comisie, de asemenea, așa cum a spus domnul primar, dumneavoastră aveți și posibilitatea și libertatea să ridicați toate problemele pe care vreți să le dezvoltați. Aici, în consiliul local, dumneavoastră nu trebuie decât să luați cuvântul să vă spuneți opinia, sintetizând toate ideile și cunoștințele adunate în cele cinci zile, astfel încât să fiți cât mai coerenți și cât mai bine înțeleși de colegi și de către executiv. Nu este nici vina mea, nici a domnului primar, nici a altor colegi, că unii dintre dumneavoastră nu pot să participe la comisie, le întârzie trenul, le zboară avionul, nu este vina noastră. Asta este. îmi place zâmbetul ăsta inteligent pe care îl abordează domnul Ghingheș. înseamnă că înțelegeți, așa. Referitor la o singură intervenție. Acea intervenție pe care am prevăzut-o în regulament se referă exact la ce vă spuneam eu la sintetizarea ideilor dumneavoastră. Dar nimeni nu vă va interzice dreptul, pentru că de asemenea este prevăzut în lege să aveți un drept la replică. Pentru că, dar haideți să nu continuăm acest dialog la nesfârșit, cum s-a întâmplat sau să transform această comunicare într-un interogatoriu penal de acum în unele cazuri. Haideți să ne respectăm reciproc și să vă respectați inclusiv pe dumneavoastră înșivă. Aveți cinci zile, sintetizați, abordați toate cunoștințele, inclusiv pe noi. Veniți aici în fața dumneavoastră și a noastră cu o idee clară și pe care o enunțați. Trebuie să luați cuvântul de 20 de ori la un proiect de hotărâre ca să pricepeți până la urmă ce vreți să spuneți. Tocmai de asta în parlament se adoptă și se dă un minut, deci...

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM -discuții asupra proiectului. Domnul Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mulțumesc. încă nu ați adoptat propunerea asta. Puteți să-mi dați cuvântul. Domnul primar a spus o minciună aici, că a vorbit o singură dată la buget. Haideți să ne aducem aminte cum fiecare dintre noi făceam amendamente, chiar și doamna doctor aici în dreapta mea, și la fiecare amendament domnul Necula intervenea foarte violent. Dând el de înțeles că el știe mai bine și e prins nu știu ce în buget. Când și opinia publică după aceea a analizat anumite aspecte și cu toții ne-am dat seama că acele chestiuni nu erau stabilite. Deci, nu ați vorbit o singură dată. Ne-ați întrerupt și ați intervenit de foarte multe ori. Și asta nu este neapărat o problemă pentru că acest consiliu local are rol deliberativ. Noi nu venim aici doar ca să vă aprobăm dumneavoastră propunerile. De exemplu, cum este chestiunea cu Parcul Cancicov, astăzi pe ordinea de zi. Domnule Popovici, ați spus că noi le primim cu cinci zile înainte. Haideți să luăm acest caz am primit proiectul miercuri, cu două zile înainte, peste ordinea de zi, deci înafara legii. Deci, fără raport de urgență așa cum spune în lege. Am avut cinci zile? Nu, nu am avut cinci zile. Așa că a trebuit să dezbatem aici lucrările respective și nu putem face asta doar printr-o singură expoziție ca să zic așa. Știți prea bine că intervențiile mele sunt concise la subiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - uneori.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - de cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Tocmai de aceea, cred că această prevedere este restrictivă și dumneavoastră prin acest nou regulament urmăriți să ne puneți pumnul în gură.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - da. Mulțumim frumos domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA - departe de a încerca vreun drept la replică sau să încerc să prezint ceva cuiva, totuși pentru restul consiliului local vreau să nu amestecăm borcanele. în momentul în care dumneavoastră faceți un amendament, eu sunt obligat să mă exprim, să vă spun ce se întâmplă acolo. Pentru că acesta este rolul pe care îl am, să vă spun din perspectiva executivului ce se întâmplă. Atât și nimic mai mult. Repet! Consider că rolul consiliului local este unul de legiferare. Legiferarea înseamnă să dai hotărâri care sunt importante pentru municipiul Bacău. Nu să cauți cu orice preț să faci tărăboi în consiliu și să te afirmi aici.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Fechet, în sensul eliminări sintagmei având dreptul să ia cuvântul o singură dată la un proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10,

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DÂN1EL-DRAGOȘ

X

TOTAL

5

-

12

Cu 5 de voturi pentru și 12 abțineri, amendamentul nu a fost adoptat. Mai aveți amendamente?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

5

-

Cu 12 de voturi pentru și 5 împotrivă, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana Pentru Reconstrucție Si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin cu completarea HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la banca europeana pentru reconstrucție si dezvoltare, în vederea asigurării finanțării proiectelor de investiții publice de interes local și care s-a abrogat prin HCL nr. 349/ 2017.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Șef Serviciu Financiar - Contabil și Consilier Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului, da domnul Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - da mulțumesc. O foarte scurtă întrebare către domnul Administrator Public. Care este costul final al acestui credit cu toate taxele și cu toate acele aspecte birocratice? Actualizat.

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUS - nu pot să vă spun acum cât este. Nu sunt pregătit pentru asta. Trebuia să mă chemați în comisie să vă spun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - deci noi luăm 11.000.000 de euro de la o bancă și nu știm cât vom da înapoi? Adică dumneavoastră nu știți lucrul acesta.

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUS - știu, dar este un grafic de rambursare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - dar așa per ansamblu, orientativ. Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUS - nu pot să vă spun s-ar putea să greșesc, nu pot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - ok. O să vă contactez și poate îmi dați un răspuns.

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUS - sigur, în scris sigur.

Domnul Primar Cosmin NECULA - recunosc că îmi place celeritatea cu care lucrează domnul președinte de ședință. Vroiam să vă prezint un pic expunerea de motive. Să vedeți motivul pentru care am venit cu acest proiect de hotărâre. Este vorba de acel împrumut bancar la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, deci nu orice bancă de pe planetă care are doar scop comercial. Este o bancă la care și România într-un fel sau altul este acționar. Este vorba de ajustarea cursului euro- leu, fapt pentru care se modifică o serie de parametri financiari. Acest împrumut a fost, pe care dumneavoastră l-ați aprobat, pentru realizarea refacerii iluminatului public. A fost trimis către Ministerul Finanțelor, către comisia de aprobare a împrumutului administrației publice locale. Și trebuie ca toate documentațiile să fie ajustate cu toți indicii macro - economici prezenți ai României. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții dacă mai sunt? Domnul Fechet, domnul consilier Fechet.

Domnul Consilier Mircea FECHET - aș dori să întreb executivul. Având în vedere că între timp s-a lansat POR 2018 AXA 3.1 care prevede investiții în iluminat public și s-a mărit plafonul de la 1.500.000 de lei la 5.000.000 de lei. Aș dori să întreb dacă totuși, având în vedere valoarea mare a investițiilor totale ce urmează a se facă în iluminatul public din Bacău, respectiv 40.000.000 de euro, din care rezolvăm abia de 11.000.000 prin acest credit BERD. Dacă se are totuși în vedere și aplicarea pentru obținerea de altfel de fonduri europene complementar cu ceea ce aprobăm astăzi în legătură cu creditul.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - înainte de a da cuvântul domnului consilier Lucian Bogdanei, pe componenta acestor fonduri europene, pot să vă spun că într-adevăr necesitatea fondurilor pentru reabilitare a sistemului de iluminat a fost contractat înaintea existenței actualului consiliu local și înainte de existența actualului executiv. S-a calificat undeva la peste 40.000.000 de euro. Cei 11.000.000 de euro pe care îi solicităm de la Banca Europeană de Reconstrucție și dezvoltare, pot soluționa toate corpurile de iluminat și 40% din rețea. Dar... până în 40% din rețea, până în 40%...

Domnul Administrator Public Romică Lucian CHINDRUS - 43 de km.

Domnul Primar Cosmin NECULA - așa 43 de km mai exact. Dar fără îndoială prin lucrările care s-au efectuat în momentul de față, cum bine a spus domnul Fechet și creșterea acestui plafon de finanțare de până la 5.000.000 de euro, dacă nu mă înșel. Interesul nostru este să atragem cât mai mult pentru a reuși finalizarea refacerii întregii rețele, nu doar a întregilor corpurilor de iluminat sau toate corpurile de iluminat. Fără îndoială vom face absolut toate demersurile legale în vederea găsirii soluțiilor juridice pentru suplimentarea acestui proiect și dacă nu mă înșel până în august, domnule Bogdănel, avem acest termen de depunere a acestui proiect. Facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a atrage fonduri. Fără îndoială și de acolo care sunt nerambursabile.

Domnul Lucian BOGDANEL - există cu permisiunea dumneavoastră domnul Fechet și a conducerii ședinței există două planuri aici. Dumneavoastră reveniți Ia o sumă 40.000.000 de euro în esență e vorba de 207.000.000 lei 47. 000.000 de euro la momentul octombrie 2014 când s-a aprobat în Plenul Consiliului de Dezvoltare Regională N-E la Piatra Neamț, Planul de Dezvoltare Regională 2014 - 2020. Acel proiect nu are o componentă doar de iluminat public ci are o dublă componentă la vremea respectivă, pe baza unor SF făcute în 2011, deci deja vechi. Chiar la momentul planului de dezvoltare regională e vorba de iluminat public și monitorizarea a traficului din Municipiul Bacău. Dumneavoastră după cum știți, și sunt convins că știți, pentru că s-a aprobat în consiliul local, lista orientativă de investiții prin AXA 4 prin 2014-2020 cu conținerea obiectivului specific 4.1 un sistem de management al traficului cu prioritizarea transportului în comun și al mijloacelor de transport nepoluante. Este un sistem de 20.000.000 de euro o aplicație care din start face inutilizabila propunerea din 2014. Pentru că așa a ieșit din analiza atât a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă cât și din discuțiile cu consultanții noștri. Acum, chiar ieri împreună cu domnul Administrator Public am trimis o adresă către ADR N-E, manifestându-ne interesul în raport de această AXĂ. Dumneavoastră după cum bine ați menționat alocarea pe AXA a crescut de la 1.500.000 de euro la 5.000.000 de euro, tocmai pentru că nu era atractivă această AXĂ din cauza asta. Și nu ne permiteam să pierdem timpul pentru a, știți foarte bine o documentație ajunge să coste cât proiectul final, consultanța de rigoare . Avem o adresă transmisă în acest sens către ÂDR N-E, ne manifestăm interesul, rămâne de văzut în raport și de alocările pe regiunea N-E, la modul concret pe ce și de exigențele acestui proiect care a ajuns la un moment de maturitate și trebuie să mergem până la capăt cu el, de vreme ce a fost aprobat și amendat de atâtea ori în cadrul consiliul local. Dar, repet, vechea propunere a fostei administrații pe care o regăsim în Planul Regional de Dezvoltare N-E, de 207 milioane de euro... 207 milioane tei, 47 milioane euro, este mai degrabă de domeniul științifico-fantasticului decât de domeniul realităților municipiului Bacău. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință ~ Constantin GHERASIM - rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Este cineva împotrivă?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂT CONSTANTIN

9

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

J                           J

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

O abținere a doamnei doctor... cu 16 voturi pentru proiectul a fost aprobat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Viceprimar Dragoș Daniel ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Dragoș Daniel ȘTEFAN - mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Director - Direcția de Asistentă Socială Bacău și Consilier Juridic - Direcția de Asistență Socială Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului? Da , domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mulțumesc. Observ că din partea partenerilor sociali au fost selectați de la Parohia Romano-Catolică și de la Protopopiatul Bacău. Să înțeleg că partenerii sociali ai Municipalității sunt doar din zona ecumenică? Adică nu știu am... se pot găsi și alți parteneri sociali, de exemplu, nu știu, la tineri sau din zona ONG-urilor sociale.

Doaman Carmen FIFIRIG Director - Direcția de Asistență Socială Bacău ■ din partea ONG-urilor, cu care nu suntem în relații... de exemplu pe Legea 350, ce impun plăți din partea noastră. Pentru că atunci ar fi în incompatibilitate. Și pentru că majoritatea fundațiilor și asociaților din municipiul Bacău depun pe Legea 350, atunci am ales...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - bun, dar bănuiesc că nu depun toate. De exemplu avem tinerii care ar fi putut fi în acest colegiu.

Doaman Carmen FIFIRIG Director - Direcția de Asistentă Socială Bacău - noi am considerat pentru partea socială zona ecumenică.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - deci pentru partea socială, zona ecumenică.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș e vorba de fenomenul social.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - da, da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - asistența socială.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - da, da am înțeles. O rugăminte dacă se poate. Pe viitor, cumva, să existe și un proces de selecție în zona asta socială. Adică să nu punem standard bisericii. Socialul în Bacău nu înseamnă doar biserici. înseamnă multe alte chestiuni.

Doaman Carmen FIFIRIG Director - Direcția de Asistentă Socială Bacău ■ nus-a gândit așa. Ne-am gândit și la faptul că va trebui... Colegiul Director are niște atribuții.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - am văzut.

Doaman Carmen FIFIRIG Director - Direcția de Asistentă Socială Bacău - ați văzut, ați citit...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - în structura socială pe cine ați fi văzut ca parteneri?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - v-am spus. Am dat exemple, nu știu...tineri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi, da. Eu asta vă explic, e vorba de fenomenul social. E vorba de asistența socială a bătrânilor, e vorba de asistența socială a celor fără discernământ.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - e vorba despre sprijinirea tinerilor, de exemplu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu cu fenomenul social.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - ba da, social nu sunt numai persoane cu dezabilități, de exemplu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi da. nu au treabă tinerii. Hai să nu-i implicăm în fenomene care nu intră în raza lor de activitate. Părerea mea. Doar pe linie de voluntariat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - am subliniat faptul că putem găsi și alți parteneri sociali în aceste comitete nu doar din zona ecumenică, ci și din zona tinerilor, din zona persoanelor cu handicap și așa mai departe. Avem destule organizații care ar putea să îndeplinească aceste roluri. Asta era idee și poate pe viitor facem proiecte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - propunerile dumneavoastră le așteptăm cu cel mai mare interes, domnul Ghingheș. A critica este cel mai ușor. Propuneri.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - dar am vrut să subliniez acest lucru că standard...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - cel mai ușor, să subliniez.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - punem bisericile peste tot și uităm de fenomenul social.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - la subliniat ne pricepem toți să știți. Domnul Consilier Cristian GHINGHES - deci socialul, nu înseamnă doar Marșul pentru Viață și biserică, da. Atâta tot. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - da, mulțumim. Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - aveți cabina de vot, aveți urna de vot, știți de acum procedura. în ordine, vă rog frumos.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVÂT - o să vă rog să vă manifestați dreptul la vot pe ambele fețe ale buletinului de vot, da, sunt față- verso buletinele de vot imprimante.

Domnul Președinte de ședință - Constanții GHERASIM - Invit pe doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

â?

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. L (1) Se aprobă constituirea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.04.2018, cu următoarea componență:

-PREȘEDINTE: - NICOLAE OVIDIU POPOVICI - Secretarul municipiului Bacău;

S-a adoptat

17

0

0

2.

-MEMBRII: - CARMEN GEORGETA FIFIR1G - Director ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

S-a adoptat

17

0

0

3.

- CIPRIAN FANTAZA - Director Executiv - Direcția Juridică și Administrație Locală;

S-a adoptat

17

0

0

4.

- DIANA MARIN - Arhitect Șef al municipiului Bacău; S-a adoptat

17

0

0

5.

- CARMEN MIHAELA DIACONU -Director adjunct - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

S-a adoptat

16

1

0

6.

- BORDEI SIMONA - Șef Birou - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

S-a adoptat

17

0

0

7.

- Pr. SIMON LUCIAN - reprezentant Parohia Romano-Catolică „Sfântul Nicolae"

S-a adoptat

16

1

0

8.

- Pr. CIUCHE EUGEN - reprezentant Protopopiatul Bacău; S-a adoptat

16

1

0

9.

SECRETAR: - SCUTARU LUCICA - Șef Birou - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

S-a adoptat

17

0

0

10.

(2) în situația în care președintele Colegiului director nu își poate exercita atribuțiile acestea sunt exercitate de către directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

11.

ART. 2. (1) Organizarea, funcționarea si atribuțiile Colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare si funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

 • (2) Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în ședință extraordinară, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului.

 • (3) Ședințele colegiului director se desfășoară in prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor săi si a președintelui. In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, colegiul director adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

 • (4) La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul unității administrativ-teritoriale si alți consilieri locali, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

S-a adoptat

17

0

0

12.

ART. 3. (1) Colegiul Director îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) analizează activitatea Direcției si propune directorului Direcției masurile necesare pentru îmbunătățirea activității acesteia;

 • b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcției si contul de încheiere a exercițiului bugetar; avizul este consultativ;

 • c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si al planului anual de acțiune, precum si rapoartele de activitate ale Direcției; avizul este consultativ;

 • d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției, precum si rectificarea bugetului, in vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • e) propune consiliului local includerea in programul de dezvoltare economica locala a unei componente privind serviciile sociale;

 • f) întocmește si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Direcției, cu încadrarea in resursele financiare alocate de consiliul local, in condițiile legii.

(2) Colegiul director îndeplinește si alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local.

S-a adoptat

17

0

0

13.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

14.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

17

0

0

15.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

17

0

0

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședința Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Vicepnmar Dragos Daniel ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea,,Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 14.03.2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Dragos Daniel ȘTEFAN - mulțumesc. Avem un proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 14.03.2018. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director - Direcția de Asistență Socială Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra acestui proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții se trece la procedura de vot secret. Invit pe doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 14.03.2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUN

[ÂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 14.03.2018, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat

17

0

0

Numele și prenumele soț + soție

Data căsătoriei

2.

BOSTAN GHEORGHE BOSTAN ELENA

S-a adoptat

11.10.1967

17

0

0

3.

APOSTOL PETRU APOSTOL ANGELA S-a adoptat

22.12.1967

17

0

0

4.

FRIGURA CONSTANTIN

FRIGURA ELENA

S-a adoptat

16.12.1967

17

0

0

5.

SIMION IOAN SIMION ELENA S-a adoptat

11.12.1967

17

0

0

6.

GORA CONSTANTIN

GORA ELENA

S-a adootat

05.11.1967

17

0

0

7.

MIREANU VIRGIL M1REANU VALERIA S-a adoptat

29.12.1967

17

0

0

8.

COROIU MIRCEA COROIU ANA

S-a adoptat

23.12.1967

17

0

0

9.

IACOB NECULAI IACOB MARIA S-a adoptat

07.09.1967

17

0

0

10.

MÂNZA PETRU MÂNZA LENUTA

S-a adoptat

30.12.1967

17

0

0

11.

ȘANȚ A GHEORGHE Ș ANTA MARIA

S-a adoptat

24.12.1967

17

0

0

12.

PARGARU DANUL PARGARU ELENA S-a adoptat

13.12.1967

17

0

0

13.

MAGIRESCU IOAN MAGIRESCU ANGELA S-a adoptat

04.011968

17

0

0

14.

BOCU NECULAI BOCU MARIA S-a adoptat

18.01.1968

17

0

0

15.

HULUBA DUMITRU HULUBA VIORICA S-a adoptat

16.12.1967

17

0

0

16.

DIACONU CORNELIU DIACONU ILEANA S-a adoptat

25.12.1967

17

0

0

17.

MAXIM GHEORGHE MAXIM LUCIA

S-a adoptat

27.01.1968

17

0

0

18.

CATARAMA OCTAV CATARAMA ANETA S-a adoptat

12.08.1966

17

0

0

19.

ARDELEANU CONSTANTIN ARDELEANU CRISTINA

S-a adoptat

29.12.1967

17

0

0

20.

UNGUREANU ION UNGUREANU ELENA

S-a adoptat

13.01.1968

17

0

0

21.

BOTEZATU GHIORGHE BOTEZATU SALOMIA S-a adoptat

30.01.1968

17

0

0

22.

MUȘAT DUMITRU-VICTOR

MUȘAT DÂNUȚA

S-a adoptat

20.01.1968

17

0

0

23.

ARMEANU ARISTOTEL

ARMEANU MARIA

S-a adoptat

18.01.1968

17

0

0

24.

TIBA IOSIF TIBA MARIA

S-a adoptat

06.01.1968

17

0

0

25.

FILIP GHEORGHE FILIPIULIA

S-a adoptat

04.02.1968

17

0

0

26.

B ARCAN VASILE B ARCAN AURICA

S-a adoptat

17.10.1967

17

0

0

27.

CIUPERCĂ IOAN CIUPERCĂ MARIA

S-a adoptat

14.02.1968

17

0

0

28.

BUDĂU ION

BUDÂU TEREZA S-a adoptat

08.01.1968

17

0

0

29.

IOLEA ȘTEFAN IOLEA GEORGETA

S-a adoptat

24.01.1968

17

0

0

30.

FILIP VASILE FILIP MARIA S-a adoptat

30.12.1967

17

0

0

31.

SOLOMON CONSTANTIN SOLOMONRODICA

S-a adoptat

31.12.1967

17

0

0

32.

MARES ILIE

MARES GEORGETA

S-a adoptat

01.02.1968

17

0

0

33.

DUDUMAN EUGEN DUDUMAN MARIA S-a adoptat

02.02.1968

17

0

0

34.

COSTIN DUMITRU COSTIN MARIA

S-a adoptat

10.02.1968

17

0

0

35.

MARIN CONSTANTIN

MARIN FLORENȚA

S-a adoptat

11.11.1967

17

0

0

36.

COCIAS ION

COCIAS MINODORA

S-a adoptat

25.01.1968

17

0

0

37.

MOTOCA GHEORGHE MOTOCA VIORICA S-a adoptat

24.12.1967

17

0

0

38.

DAMIAN PETRACHE

DAMIAN GEORGETA

S-a adoptat

19.02.1968

17

0

0

39.

AGALEANU VASILE AGALEANU ANA

S-a adoptat

21.01.1968

17

0

0

40.

IORDACHIOAIAIORDACHE IORDACHIOAIA ELENA S-a adoptat

10.02.1968

17

0

0

41.

MACARIE VIOREL MACARIE MARIA S-a adoptat

18.01.1968

17

0

0

42.

COSMA ION COSMA MARIA

S-a adoptat

08.02.1968

17

0

0

43.

ZLATEIOAN ZLATEJENICA

S-a adoptat

20.02.1968

17

0

0

44.

BALAITA VASILE BALAITA ELENA S-a adoptat

13.02.1968

17

0

0

45.

VLÂDUCĂ NECULAI VLÂDUCĂ CONSTANTA

S-a adoptat

27.01.1968

17

0

0

46.

SENTES CAROL SENTES MARIA S-a adoptat

27.02.1968

17

0

0

47.

ROSUNICOLAE ROȘU ANA

S-a adoptat

23.02.1968

17

0

0

48.

PANĂ EUGEN PANĂ ELENA

S-a adoptat

22.02.1968

17

0

0

49.

STANICĂ CONSTANTIN STĂNICĂ VERGINIA

S-a adoptat

23.02.1968

17

0

0

50.

TATARU ION TATARU ELENA

S-a adoptat

04.03.1968

17

0

0

51.

LICURICI MIHAIU - IOAN LICURICI VERGINIA

S-a adoptat

09.03.1968

17

0

0

52.

TAZLAUANU IOAN TAZLAUANU GEORGETA S-a adoptat

31.01.1968

17

0

0

53.

MUNTEANU ION

MUNTEANU MARIA

S-a adoptat

14.10.1967

17

0

0

54.

GRAMA VASILE GRAMA MARIA

S-a adoptat

23.02.1968

17

0

0

55

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.7( Asistență Socială a Municipiului Bacău festivităților de înmânare a „Diplomei c 53 de familii din Municipiul Bacău.

S-a adoptat

30 lei Direcției de în vederea organizării le Onoare” pentru cele

17

0

0

56

Art 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

S-a adoptat

17

0

0

57

Art 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

S-a adoptat

17

0

0

58

Art 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

17

0

0

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Viceprimar Dragos Daniel ȘTEFAN pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Traian.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Dragos Daniel ȘTEFAN - este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Traian. Este vorba de pădurea pe care o avem pe 325 de hectare pe raza comunelor Tamași și Gioseni, ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Inspector de Specialitate Compartiment Finanțări Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - discuții asupra proiectului? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

1, Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la inițiativa Comisiei Europene, Convenția Primarilor pentru Climă și Energie Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da. Mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre prin care municipiul Bacău, la inițiativa Comisiei Europene, Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, dorește să adere. Ați avut materialul la mapă, pentru mai multe detalii vă stă la dispoziție domnul Director Anghel.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin --discuții asupra acestui proiect? Da, domnul consilier, vă ascultăm.

Domnul consilier Ghinghesti Cristian - vreau să salut această inițiativă și să aduc aminte executivului că nu este un titlul simbolic, ci ne asumă să reducem emisiile de carbon cu 40% până în 2030 și în următorii 2 ani să avem un plan în acest sens. Deci, nu este doar ceva simbolic și asta voiam să subliniez dar apreciez foarte mult demersul. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da. Mulțumim, discuții dacă mai sunt? Rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRA VÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

8.Se trece Ia punctul 8 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația "Orașe Energie în România" (OER).

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, mulțumesc. Este vorba de un proiect privind plata cotizației pentru 2018 către Asociația "Orașe Energie în România" (OER). Suma este de 14 430,7 lei. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect. Dacă nu sunt rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRĂVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHÎNGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOIN A-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PĂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 9. Se trece ia punctul 9 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2018. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -da este vorba de asemenea de plata unei cotizații. De data aceasta este către Asociația Municipiilor din România. Suma este de 98 502 lei. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect? Da, domnul consilier.

Domnul consilier Ghinghești Cristian - da. Mulțumesc. Foarte scurt. Aș vrea să știu cu ce se alege Bacăul din cei 100 de mii de lei, un miliard de lei vechi. Cu această sumă cotizăm la această Asociație a Municipiilor din România și aș vrea, totuși, să știu cu ce ne alegem noi în afară de poze ale domnilor din executiv la acele întruniri.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul consilier, din câte știu este o cotizație pe care ne-am asumat-o în fiecare an și trebuie respectată.

Domnul consilier Ghinghești Cristian - bun trebuie respectată, dar ce întâmplă de banii ăștia, ii dăm un miliard unei asociații(un miliard de lei vechi), dar ce se întâmplă cu banii ăștia, repet, în afară de poze cu dumneavoastră la diverse reuniuni.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul consilier, Asociația Municipiilor a devenit în ultimul timp un corp profesional, dacă aș putea spune. Aceasta reunește pe lângă municipiile din țară, atât primarii dar și corpurile profesionale, respectiv corpul arhitecților, corpul secretarilor și corpul, din câte știu eu, a directorilor economici. în urma acestor întâlniri, acestor ... eu cel puțin teoretic am participat la niște ... pe anumite domenii și pe anumite legi care au fost, ulterior au fost adoptate și am participat la niște ședințe de lucru. Ei, tocmai asta face această Asociație a Municipiilor! încheagă relațiile între municipii, rezolvă problemele municipiilor și fac toate acele demersuri necesare pentru promovarea intereselor municipiilor.

Domnul consilier Ghinghesti Cristian - mulțumesc. Știți de ce întreb? Pentru că din câte știu, această asociație totuși, își asumă schimbarea legislației în interesul municipiilor, dar tot aud de la pupitru Municipalității noastre faptul că legislația este proastă, că legislația este nu știu cum și aș vrea totuși să știu că dacă plătim banii ăștia, acest aparat mare de la Asociația Municipiilor când v-a împinge acele reforme administrative de care domnul primar de exemplu se plânge?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu știu dacă în putința Asociației Municipiilor stă să facă reforma juridică în România, dar ceea ce vă pot spune că un exemplu foarte clar este că legea salarizării unice a fost unul din proiectele pe care Asociația Municipiilor știu sigur că l-a promovat și a reușit adoptarea ei și mai sunt alte multe legi care în contact direct cu această asociație știu că și-au pus amprenta și doamna arhitect poate să vă dea exemple nenumărate din domeniul urbanismului, doamna Buzdugan vă poate da exemplu din domeniul investițiilor. Deci, nimeni la ora actuală nu poate contesta rolul acestei Asociații a Municipiilor pe domeniile de activitate, inclusiv pe domeniul Legea 50 -acum este o mișcare foarte amplă a Asociației Municipiilor privind modificarea și abrogarea ei și nașterea unui nou cadru legislativ.

Domnul Lucian Bogdanei ■ termie-hotărârea de Guvern prin care toată țara a primit bani pentru gaz este plecată de la Asociația Municipiilor - Hotărârea de Guvern.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da. Asociația Municipiilor de fapt adună toate problemele municipiilor și rezolvă și s-au văzut, măsurile concrete le-am văzut și chiar le-am simțit.

Domnul consilier Ghinghesti Cristian - am înțeles. Aș avea totuși rugămintea ca în expunerea de motive să fie precizate și aceste chestiuni pentru că totuși se solicită un miliard de lei vechi și ar trebui acolo explicate beneficiile pe care le avem în urma asocierii. Dar, am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ 1ONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU    MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 de voturi pentru (iau în considerare și pe domnul Crețu care a intrat în sală) a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 10, Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contribuției lunare de intretinere a persoanelor vârstnice îngrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contribuției lunare de intretinere a persoanelor vârstnice îngrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul 2018. Ați avut materialul la mapă. Pentru mai multe detalii vă sta la dispoziție doamna Director Dimofte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locala, Administratorul Public și Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUEL A

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 18/ 2018 prin care s-a completat HCL nr. 441/ 2010 privind înființarea „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da. Este vorba de un proiect de hotărâre care îndreaptă eroarea materială materiale strecurată în HCL nr. 18/2018 prin care s-a completat HCL nr. 441/ 2010 privind înființarea „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Administrare Baze Sportive și Clubul Sportiv Municipal Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

M1CLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRAIANU MĂDĂL1N-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatelor speciale împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre prin care să adoptați acordarea mandatelor speciale împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect. Domnul consilier Ghingheș.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. O scurtă întrebare: care ar trebui să fie remunerația membrilor C.A., pentru că nu am văzut mențiuni exprese în proiect în acest sens?

Domnul Primar Cosmin Necula - deci în primul rând, nu face obiectul proiectelor. In al doilea rând, propunerea se face din partea dumneavoastră.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - îmi pare rău, dar face obiectul pentru că este acolo, se mandatează reprezentanții în AGA, adică subsemnatul și domnul Bogdănel să votăm printre altele și remunerația administratorilor.

Domnul Primar Cosmin Necula - păi da și dumneavoastră o să.stabiliți acolo care va fi indemnizația.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - am înțeles. Ok.

Domnul Primar Cosmin Necula - acesta-i mandatul. Sper că nu o să puneți 100 de milioane pe lună.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - vă dați seama că o să punem cuantumul minim, mai ales că Thermoenergy anul acesta are un buget mai mic ca anul trecut. Da, știu, că o să cântați tot vechea moștenire... că liberalii au făcut nu știu ce cu Thermoenergy, ceea ce nu exclud dar cred că este timpul să depășim acea etapă.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă vă uitați un pic la parametrii investiționali pe care-i are Thermoenergy o să vedeți că ne pregătim să depășim. Dacă vă uitați la faptul că am preluat un Thermoenergy care avea datorii de peste 20 de milioane de lei la gaze, la furnizori, iar în luna februarie a acestui an avea datorii zero, cred că ne-am făcut treaba.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții dacă mai sunt asupra acestui proiect? Se trece Ia procedura de vot secret.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina -Ionela - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea mandatelor speciale împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTU1

  RI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău după cum urmează:

  S-A ADOPTAT

  14

  0

  3

  FORMĂ INIȚIALĂ

  FORMĂ DUPĂ MODIFICARE

  2.

  Art.9.11 Daca toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atașata sau logic asociata semnătură electronica extinsa, expediata cu cel puțin 30 de zile inainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, inscrisa in registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societarii, daca nu i-a fost comunicata inscris de acționar.

  S-a adoptat

  Art.9.11 Daca toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atașata sau logic asociata semnătură electronica extinsa, expediata cu cel puțin 30 de zile inainte de data tinerii adunării, Ia adresa acționarului, inscrisa in registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societarii, daca nu i-a fost comunicata inscris de acționar.

  Acționarul va putea să țină o adunare generală și să ia orice

  17

  0

  0

  hotărâre de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.

  3.

  Art.10.9 Consiliu de Administrație este format din următorii membri:

  l.dna. FOT ACHE GABRIELA, cetățean român, născută la data de 09.04.1972 în localitatea Ripiceni, jucLBotosani, domiciliată în Bacău, posesoare a C.L seria XC nr. 785586. eliberată de SPCLEPBacau la data de 06.06.2011, CNP 2720409075098 - Membru al Consiliului de Administrație;

  S-a adoptat

  Art.10.9 Consiliu de Administrație este format din următorii membri:

  l.dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetatean român, născut la data de 02.12.1976 în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.44, sc.A, ap.4, posesor al CI seria ZC nr. 157303, eliberata de SPCLEP Bacău la data de 21.12.2015, CNP 1761202046640 - Președinte al Consiliului de Administrație;

  17

  0

  0

  2.dl. Sergiu-Marius Pavel -cetățean român, Adj ud, jud. Vrancea, str. Republicii bL 134, ap.3, născut la 19.02.1969, identificat cu C.L seria VN nr.526916, eliberat de SPCLEP Adjud la data de 21.01.2014, CNP 1690219390019 - Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;

  S-a adoptat

  2.dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de 13.03.1972 în localitatea Onești, jud. Bacau, domiciliat în Onești, str. Libertății nr.3, sc.B, ap.28, posesor al C.L seria XC nr. 999344 eliberată de SPCLEP Bacău la data de 24.01.2014, CNP 1720313044450 -Membru al Consiliului de Administrație și Director General interimar;

  17

  0

  0

  3.dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr.82, sc.C, ap.9, născut la 23.09.1967, identificat cu C.L seria XC nr.721306 eliberată de SPCLEP Bacău, CNP 1670923040076 - Membru al Consiliului de Administrație și Director General;

  S-a adoptat

  3.dl. PALADE RADU CRISTIAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr.82, sc.C, ap.9, născut la 23.09.1967, identificat cu C.L seria XC nr.721306 eliberată de SPCLEP Bacău, CNP 1670923040076-

  Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial interimar,

  17

  0

  0

  4.dl. PĂDURE ANU STELIAN-LEONARD, cetățean român, născut la data de 26.11.1964 în localitatea Tîrgu Ocna, jud.Bacău, domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 635812 eliberată de SPCLEP Bacau la data de 18.02.2009, CNP 1641126040071-Președinte al Consiliului de Administrație;

  S-a adoptat

  4,dl. MELINTE EMIL, cetățean român, născut la data de 03011971 în localitatea Bacau jud.Bacau, domiciliat în Bacău, str. 13 Septembrie nr.44, posesor al C.L seria ZC nr. 229952 eliberată de SPCLEP Bacău la data de 28.12.2016, CNP 1710103040014 - Membru al Consiliului de Administrație;

  16

  1

  0

  5.(11. LIVINT CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de 11.08.1954 în localitatea Codaesti, jud. Vaslui, domiciliat în Bacau, posesor al C.L seria XC nr. 732237 eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.08.2010, CNP

  1540811040021 - Membru al Consiliului de Administrație; S-a adoptat

  5.dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean roman, născut la data de .19.08.1966 în localitatea Piatra Neamț, jud.Neamt, domiciliat în Bacău, str. Bogdan Voievod nr.29, posesor al C.L seria XC nr. 685736, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 08.01.2010, CNP 1660819270586 - Membru al Consiliului de Administrație;

  17

  0

  0

  6.dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetatean roman, născut la data de 02.12.1976 în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr.44, sc. A, ap.4, posesor al CI seria ZC nr. 157303, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 21.12.2015, CNP 1761202046640-Membru al Consiliului de Administrație;

  S-a adoptat

  • 6. dl. POPA ION, cetățean român, născut la data de 23.11.1967 în localitatea Avramesti, jud. Vaslui, domiciliat în Bacău, str. Bucegi nr.101, posesor al C.L seria XC nr. 748091 eliberată de SPCLEP Bacău la data de 17.11.2010, CNP 1671123040123 - Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;

  • 7. dl. CALANCE A EUSEBIO,

  16

  1

  0

  7.dl. ISVORAN VASILE, cetățean român, născut la data de 20.10.1967 în localitatea Valea Seacă, jud. Bacău, domiciliat în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr. 798388, eliberata de SPCLEP Podu Turcului la data de 04.08.2011, CNP 1671020040076 - Membru al Consiliului de Administrație.

  S-a adoptat

  cetățean roman, născut la data de 29.06.1967 în localitatea Bacau, jud. Bacau domiciliat în Bacău, str. Comisa Bistriței nr.8, sc.A, ap.36, posesor al C.L seria XC nr. 846682 eliberată de SPCLEP Bacău la data 26.03.2012, CNP 1670629040119 -Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;

  16

  1

  0

  4.

  Artll.l Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de începere si încetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.

  S-a adoptat

  Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de începere si încetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.

  17

  0

  0

  5.

  Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societății, este exclusa de la aplicarea dispozițiilor legale in vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni. S-a adoptat

  Ari, 13,2 Directorul societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societății, este exclusa de la aplicarea dispozițiilor legale in vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.

  17

  0

  0

  6.

  Art.13.3      (1) Directorul

  General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societății este domnul Palade Radu-Cristian având mandat până la data de 17.03.2017.

  (2) Director Comercial numit de Consiliul de Administrație este dl. Sergiu-Marius Pavel -cetățean român, cu domiciliul în Adjud, jud. Vrancea, str. Republicii bl. 134, ap.3, născut la 19.02.1969, identificat cu C.I. seria VN nr.526916, CNP 1690219390019, având mandat până la data de 17.03.2017.

  S-a adoptat

  Art.13.3      (1) Directorul

  General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General interimar al societății este dLPavăl Florin.

  (2) Director Comercial interimar numit de Consiliul de Administrație este dLPalade Radu-Cristian.

  17

  0

  0

  7.

  ArL2 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art. 1 al prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  8.

  Art3 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

  • - Aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și desemnarea de către AGA a reprezentatului pentru semnarea contractelor de mandat pentru membrii neexecutivi;

  • - Aprobarea remunerației administratorilor Thermoenergy Group SA Bacău și negocierea cu membri C.A. a indicatorilor de performanță;

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  9.

  Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  10

  Art5. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  11

  Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Scripăț Constantin să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Inițiator - DL. CONSTANTIN SCRIPÂȚ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - la ora actuală, în municipiul Bacău activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale este prestată în regim de gestiune delegată de către S.C. SOMA SRL, un operator licențiat ANRSC. Contractul este în derulare din data de 1.08.2005. Proiectul de hotărâre propus atenției dumneavoastră de astăzi, vizează o ajustare a prețurilor care nu au mai fost majorate din anul 2014, dar între timp au crescut prețurile la carburanți și nu numai atât, cât și salariile minime. Dacă în 2014 salariul minim pe economie era de 900 de lei a urmat următoarea etapă, când s-a trecut la 1450 și astăzi la 1 900. Motiv pentru care, solicităm ajustarea acestor prețuri începând de la data de 1 aprilie 2018. Pentru detalii tehnice vă pot sta la dispoziție reprezentanții SOMA prezenți în sală. Vă mulțumesc și vă propun să votați proiectul în forma propusă de mine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - dau cuvântul domnului primar pentru discuții.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Aș vrea să fac o serie de precizări cu privire la acest proiect de hotărâre. în primul și în primul rând, tentația a mulți decidenți politici este să fie demagogi, să vină să plângă într-un mod fals pe umărul oamenilor și să spună că ei nu măresc taxele, nu măresc, nu fac, nu dreg, ăia ne jecmănesc, aia ne fură, ăia ne fac, ăia ne dreg. Bun. Eu nu am să fac parte din categoria acestui tip de decidenți politici sub nici o formă și vă spun că aceste prețuri trebuie ajustate, fiind o obligație legală pe care o are Municipalitatea. De ce spun acest lucru? Vreau să luați în calcul faptul că o speță similară s-a petrecut și cu S.C. Transport Public și la momentul respectiv. Decidenții politici ai vremurilor de atunci au început să explice cum nu vor ei să mărească sau cum nu vor ei să facă, plângând iarăși pe umărul cetățenilor, evident într-un mod fals. A venit după aceea instanța de judecată și ne-a obligat la plata unor sume considerabile (peste un milion de lei), sume pe care ar trebui să le plătim, deoarece erau obligație legală pe care o aveam față de operator. în cazul de față, putem spune că ne aflăm într-o situație similară. Este obligația legală, prin care noi, Municipalitatea, trebuie să majorăm în conformitate cu dispozițiile legale aceste sume. Sunt tot felul de parametrii și indici macroeconomici care ne obligă la acest lucru, dar în primul rând componenta legală, de aceea domnul viceprimar a făcut această propunere și într-o altă cheie sau într-o ... dintr-un alt motiv. Pe de altă parte, vreau să vă prezint faptul că impactul bugetar nu este în mod direct pentru populație. După cum știți, în municipiul Bacău acționează o taxă de salubritate care nu a fost modificată, a căror parametrii au rămas aceeași. Taxă care este colectată de Municipalitate și în momentul de față se strâng circa 16 milioane de lei. Anual, plata către operatorul de salubritate, de colectare și transport a deșeurilor este undeva la 10 milioane de lei. Impactul acestor creșteri reprezintă undeva 23, 24% , practic discutăm de o creștere a impactului din taxa de salubritate, undeva la 1,5 milioane lei. Astea sunt sumele de care discutăm și repet, nu discutăm de un impact direct asupra populației municipiului Bacău , susținând practic bugetul consiliului local, această majorare care este obligatoriu de făcut datorită componentelor de natură legislativă. Sper că Municipalitatea, prin intermediul consiliului local își v-a îndeplini această sarcină, dar vreau încă odată să notific, operatorul de colectare și transport, în momentul de față nu pot spune că în municipiul Bacău avem niște servicii de extraordinară calitate. Din momentul în care consiliul local își va îndeplini această obligație legală, așa cum trebuia și nu doar acum, ci mai demult, sunt convins că relația pe care o avem cu operatorul de colectare și transport va fi una diferită și totul va ajunge în parametrii de normalitate și am această convingere și sper și trăiesc cu această credință. Pe de altă parte, vreau să nu uităm faptul că acestea sunt obligații legale și exact cum facem acum va trebui să vin în fața dumneavoastră și cu proiectul de majorare la Thermoenergy. Vă fac un mic preambul, suntem în absolut aceeași situație, iar culmea, asumările care au fost făcute, au fost făcute de către administrația anterioară și iarăși, deși nu ne place să spunem de greaua moștenire, eu nu o să spun că e grea sau ușoară, dar am să spun că am moștenit niște acte semnate de administrația anterioară și obligații făcute în fața Uniunii Europene, în fața operatorilor, în fața oamenilor și partenerilor economici, pe care noi trebuie să ne ducem până la capăt și până acum și cu voia dumneavoastră și cu susținerea dumneavoastră, am facut-o. în sală îl văd prezent pe domnul director tehnic și domnul director general. Sunt convins că dumnealor vă pot răspunde la orice fel de întrebări de natură tehnică și sunt convins că după ce ne vom face obligațiile legale, sunt convins că din acest moment relația cu operatorul de colectare și transport va fi una de normalitate, pentru că indiferent că discutăm de creșteri sau descreșteri, colectarea și transportul deșeurilor în Municipiul Bacău trebuie făcute în niște parametrii mult mai buni. Nu se poate să existe foarte multe întârzieri, nu se poate să nu existe persoane mai calificate să facă acest lucru, nu se poate să fie foarte multe zone care par abandonate și din păcate, toate acestea se răsfrâng în sarcina Municipalității. Nemulțumirile și reclamațiile cetățenilor se îndreaptă către noi , dar vă spun că din momentul în care acest contract va fi ajustat în conformitate cu dispozițiile legale, operatorul de colectare și transport nu va mai avea nici un fel de motiv pentru care să nu se respecte întrutotul contractul. Nu sunt partinic nici cu unii, nici cu alții, nu urăsc pe unii sau iubesc pe alții, ci vreau doar o stare de normalitate. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da. Doamna consilier Breahnă.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - am să-i rog pe reprezentanții societății, dacă vor reuși, să-mi răspundă la câteva întrebări. Am în față contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău, nr. 26785 din 01.08.2005. La Capitolul VIII, respectiv capitolul care vizează "Obligațiile părților”, printre obligațiile concesionarului regăsim la punctul 7, obligație care constă în aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare. în acest context, v-aș ruga, întâi v-aș întreba dacă ați aplicat astfel de metode care să conducă la diminuarea tarifelor și dacă da, vă rog să-mi exemplificați trei din aceste metode.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - bună ziua. Doru Narcis este numele meu, sunt Director General S.C. SOMA S.R.L, vă mulțumesc pentru întrebare și o să vă răspund punctual. în activitatea prestată, după cum ați observat, folosim la acest moment tarife în a căror fundamentare salariul pe care îl iau cei 80% din angajații societății este de 900 de lei. Vă imaginați că dacă în tarif, de 4 ani de zile, acest 900 de lei atârnă ca un pietroi legat de gât, numai printr-o performanță deosebită am reușit să menținem activitatea societății. Noi acum facem și clamăm cei 1900 de lei, dar de fapt începând cu anul trecut toți acei muncitori salubrizori, care sunt pe mașinile de salubritate, au salariul 1450 prin aplicarea unei hotărâri de guvern. Dintre metode (ca să nu vorbesc pe lângă întrebarea dumneavoastră), o să vă spun următoarele - nu știu dacă ați observat în jumătate din platformele publice din municipiul Bacău, sunt acele recipiente tip clopot. Prima metodă a fost că am împărțit cuva camioanelor în două, astfel încât să nu mă duc de două ori la un punct de colectare fără să iau și PET-ul și după aia să mă mai duc cu o altă mașină sau altă dată să iau și hârtia. Sunt zeci de metode astfel formate care au contribuit la eficientizarea activității, dar repet și spun cu tărie că nu a fost vorba de eficiență, ci de doi ani de zile încoace, de supraviețuire. Atâta timp cât primești un tarif fundamentat pe ... la nivelul anului 2009 și plătești salarii cel puțin de doi ani de zile cu 100 % mai mari nu poți să ai, să-ți pui în cap o eficiență dintre asta și metode de management deosebit de performante. Acum să știți că activitatea din municipiul Bacău, să nu vă imaginați că e condusă de vreo 20 de directori. Suntem un număr de 7 persoane TESA și restul sunt șoferi și muncitori necalificați care participă pe mașini sau în micro stația de sortare, pentru că am fost nevoiți să o menținem și pe aia, pentru că după cum știți proiectul Celula II nu a fost viabil și nici acum nu este semnat și mie mi-ar conveni ca mașina de salubritate să colecteze PET-ul și să-l ducă în acea Celulă II. Ei, eu trebuie să-l selectez, să-l pot valorifica. Nimeni nu ți-1 ia așa, jumătate cu gunoi. Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facem. Noi am...

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Crîstina -Ionela - domnul director, cu tot respectul. V-ați angajat, prin acest contract să aplicați niște metode modeme de management care să conducă la reducerea costurilor.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - da , pe parcursul contractului...

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina -Ionela - eu v-am întrebat dacă v-ați achitat de această obligație? Răspunsul... și aș fi vrut răspunsul, da?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - sunt foarte multe metode. Dacă vreți vi le comunic ui scris, dumneavoastră vorbiți de un lucru...

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina -Ionela - s-au concretizat în ce, în reducerea costurilor?

Domnul Director General S.C, SOMA S.R.L. -Doru Narcis - în reducerea costurilor. Atâta timp cât pe o situație de criză ne-am permis și am pus GPS-uri pe toate mașinile, astfel încât să nu mai umble aiurea, astfel încât, dar și pretențiile au fost din ce în ce mai ridicate. Ca să înțelegeți subiectul, în Bacău, în momentul în care am preluat acest serviciu, existau vreo 200 de boxe de astfel de încăperi ui care gunoiul curgea pe un tobogan, numai în ultimii ...din acele 200 de boxe, în actuala administrație sau redus 80% mai... au mai rămas 27 funcționale și asta este o metodă de management aplicată pentru a reduce costurile pentru că nu mai încarci manual în 3 mașini ca să ajungi cu gunoiul în rampă, în depozit.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina -Ionela - concret, costurile nu s-au redus fizic, în valoare nominală.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - ba,eu zic că da.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina -Ionela - de asta veniți cu un proiect de majorare? Considerentele și motivele sunt și altele. Ok. Nu mă declar satisfăcută de răspunsul dumneavoastră. A doua întrebare - în memoriul tehnic atașat fișei de fundamentare a tarifului pentru ajustarea sau modificarea tarifelor, la activitatea de colectare și transport a deșeurilor, chiar în preambulul acestui memoriu, declarați faptul că cota serviciilor sau activității de salubrizare în municipiul Bacău, probabil în total activitate de salubrizare efectuată de către dumneavoastră, este de 73,97%. Vă duceți și aplicați acest coeficient asupra cheltuielilor totale pentru a determina cota parte de cheltuieli aferentă municipiului Bacău și întrebarea - cum ați determinat acest coeficient de repartizare, pe baza căror criterii?

Domnul Director General S.C, SOMA S.R.L. -Doru Narcis - în activitate, este imposibil ca pe o platformă toate costurile... pe o platformă industrială toate costurile se referă la contractul cu Bacăul. Nu pot plăti paznicii doar din activitatea pe care o... Doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina -Ionela - domnul director, eu v-am întrebat cum ați determinat această valoare.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis -prin raportarea cheltuielilor totale, funcție de cantitățile pe care le raportează...

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - asa. Cum să raportați cheltuieli la calități domnul director?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - poftim?

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - cum să raportați cheltuieli la calități?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - la coeficientul rezultat din cantități.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - poftim?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - atâta timp cât toată cantitatea este undeva la 7000 și vreo 900 de tone, iar cantitatea de pe Bacău, (vorbesc lunar) este de aproape 5 000, 5200 prin... s-a obținut acel coeficient și astfel sau obținut mai departe toate ...

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - eu v-aș ruga să puneți la dispoziția consiliului local un material prin care să fundamentați în mod corect acest coeficient de repartizare. 73, 97 %, întâi ați împărțit mere la pere, după aia tone la tone, probabil ați raportat, nu știu, cheltuieli tone de deșeuri aferente municipiului Bacău la total...

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis ■» la total tone transportate din celelalte localități, din totalul activității noastre.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela -ok.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - și iese 73,97% Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela -ok. rugămintea mea este, într-un timp relativ scurt, să puneți la dispoziție această anexă din care să reiasă fundamentarea pe baza căreia ați determinat acest coeficient de repartizare. De ce activitatea de salubrizare derulată de dumneavoastră în municipiul Bacău deține o cotă de 73, 97%? Mulțumesc frumos. Ultima întrebare: am în față și fișa de fundamentare a tarifului pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în municipiul Bacău, la venituri obținute de către dumneavoastră din activitatea de salubrizare, văd o sumă aici de 7.909.532,31 lei. V-aș ruga în primul rând să prezentați structura acestor venituri.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - deci, dacă aveți fișa în față și vorbim de fișa din față, deci fișa de fundamentare a tarifului, există toată structura, nu sunt alte cheltuieli.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - deci eu v-am, stați așa, din nou...

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - deci această fișă este pe două pagini.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela -eu nu vorbesc despre cheltuieli, domnul director. Deci vă rog frumos, în mare, pentru că din fișă nu reiese această structură, să prezentați componenta structurală a veniturilor înregistrate de către societatea dumneavoastră.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - deci încă odată vă spun, dacă priviți fișa o să vedeți cheltuielile materiale. Da? Și le citim, combustibil, energie electrică.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - domnul director, structura veniturilor, nu mă interesează cheltuielile. Aveți 7.909.532,31 venituri. Știți.... Spuneți-ne și nouă, ce venituri înregistrați dumneavoastră.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - deci totalul cheltuielilor plus profitul de 5% dau veniturile.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - nu mă interesează. Din ce înregistrați venituri dumneavoastră? Asta mă interesează.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - din activitatea de colectare și transport deșeuri.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - deci acolo 7.909. 532 lei reprezintă venituri din colectarea de deșeuri?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - da. Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - exclusiv?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - da.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - ok. Și atunci eu vin și vă întreb: de ce nu ați cuprins în fișa de fundamentare a tarifului pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în municipiul Bacău și veniturile din valorificarea cantităților de deșeuri reciclabile pe care dumneavoastră le-ați înregistrat la nivelul anului 2017? Pentru că, uitându-mă peste proiectul de hotărâre, constat că ați înregistrat și niște venituri din valorificarea deșeurilor. Am o adresă aici, o s-o găsesc imediat, e o adresă a Direcției de Salubritate, în atenția municipiului Bacău. Ideea este următoarea: ați înregistrat venituri din valorificarea de hârtie și carton 2817 tone (8285,36 mc), tariful pe tonă încasat de către dumneavoastră de la S.C. VANCART este de 250 lei/tonă. în total, 704 258 lei. De asemenea, ați valorificat PET-uri -1360 tone(4000,62 mc) x 6501ei/tonă. în total, 884 mii lei. Fără a lua în calcul și venituri obținute de dumneavoastră din alte ... din valorificarea altor tipuri de deșeuri, metale, sticlă ș.a.m.d. ați încasat numai din hârtie, carton și PET-uri o sumă de 1588 258 lei, deci 1588 258 lei . Veniți acum și ne solicitați nouă suplimentarea sau susținerea unor cheltuieli suplimentare de 1 633 516, 2 lei. Eu vin și vă întreb dacă așa este și dacă în această fișă de fundamentare a tarifului nu ați inclus și veniturile din valorificarea deșeurilor. De ce trebuie să susținem noi cheltuieli suplimentare de 1 633 516 lei și de ce nu trebuie să susținem doar diferența între aceste cheltuieli suplimentare și veniturile pe care le-ați încasat dumneavoastră din valorificarea deșeurilor, adică 45 2581ei /an?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Dorn Narcis - doamnă răspunsul este foarte simplu. Această fișă de fundamentare a tarifului se referă la colectatul și transportul deșeurilor municipale, nu la venituri obținute sau cheltuieli pe care le facem noi cu livrarea, cu sortarea, cu deșeurile pe care le cumpărăm de la Kaufland și pe care le vindem ca atare. Deci noi, în această fișă și dumneavoastră îmi spuneți de valoarea aia, 7 909. Aia este valoarea din anul 2008, dacă vă uitați pe prima pagină o să vedeți că este valoarea din... nu din 2008 scuze , din 2014. Pe când în anul 2017 când facem, este de 9 166. Deci repet, în această...

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela -domnul director eu vin și vă întreb - ați completat coloanele din dreapta, ca să mă uit la altă sumă?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - da. Păi uitați-vă la... Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - unde le-ați completat? La proiectul de hotărâre nu avem nimic completat.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis -păi nu știu, eu am transmis fișa de fundamentare, în totalitatea ei.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - aceste deșeuri le colectați de pe raza municipiului Bacău. Am găsit și adresa Direcției de Salubrizare Agrement Parcuri, este adresa numărul 2647 din 15.03.2018, semnată de către domnul director Dumbravă , din care reiese clar care este cantitatea de deșeuri pe care dumneavoastră le valorificați și le-ați valorificat în anul 2017. Deșeuri hârtie-carton-8285 mc, PET-uri - 4000 mc ș.a.m.d.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. ■Doru Narcis - da doamnă, acele valori sunt valorile date pentru... astfel încât ca administrația publică locală să-și facă țintele de valorificare, asta nu înseamnă că acele deșeuri le iau și le vând ca atare, fără nici un fel de cheltuială. Aici sunt cheltuielile pentru colectatul și transportul deșeurilor menajere. Deci, nu se referă la nici un metru cub recîclabil.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela -deci, nu contează dacă mai înregistrați și alte venituri, ca urmare a derulării activității pe raza municipiului Bacău.

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - deci eu, cheltuielile în această fișă de fundamentare, la cheltuielile de colectare și transport a deșeurilor menajere este pusă valoarea de 5% profit și rezultă acea valoare de 9 166 care se împarte la cantitate.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - eu v-aș întreba ceva și cam atât. Considerați întocmită în mod corect și fundamentată la un nivel minim această fișă de fundamentare a tarifului? Deci, considerați că ați întocmit această fișă de fundamentare a tarifului în mod corect și fundamentat din punct de vedere bugetar?

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. "Dorn Narcis - sunt absolut convins de faptul că asta este realitatea.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - dumneavoastră. Problema este că nu o să ne convingeți și pe noi, decât dacă o să ne puneți la dispoziție acele fundamentări...

Domnul Director General S.C. SOMA S.R.L. -Doru Narcis - puteți solicita un punct de vedere al ANRSC -ului și o să vă convingeți.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - vi l-am solicitat public domnul director, într-o ședință de consiliu local.

Domnul consilier Bîrzu Ilîe - trebuia să-l chemăm la comisie, nu să facem circ aici. Nu trebuia să stăm aici jumătate de oră ca să tragem o concluzie.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - de ce domnul Bîrzu?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - nu am votat un regulament.

Doamna consilier Breahnă-Pravât Cristina -Ionela - ce regulament am votat? S-a emis hotărârea? De ce vă deranjează domnilor liberali?

Domnul consilier Ghinghes Cristian - nu a fost aprobat.

Doamna consilier Breahnă-Pravât Cristina -Ionela - eu cred că ar fi interesant să luăm puțin pulsul străzii legat de serviciile pe care Ie execută această societate acum. Domnul consilier Cretu Cătălin-Bogdan - (vorbește în afara microfonului).

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - când am solicitat domnul consilier? O să ne însușim hotărârea care s-a adoptat astăzi, în momentul în care ea se va emite. Nu s-a aprobat nimic. Părerea mea este să vă abțineți domnule Crețu. Din nou demonstrați că Partidul Național Liberal s-a transformat, a fost și este în continuare avocatul societății SOMA.

Domnul Președinte de ședința Gherasim Constantin - vă mulțumesc frumos doamna consilier. Mai sunt discuții? Domnul primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula- tot în topicul acestei discuții, dar o problemă colaterală. După cum știți obligația municipiului Bacău era să facă această licitație pentru colectare și transport mai demult. Nu e vina actualului operator că nu și-a făcut treaba Municipiul. Când am ajuns noi în noua structură, ne-am făcut treaba, dar acum vreau să-1 întreb pe domnul Director adjunct Fechet, în ce stadiu mai sunteți, dacă puteți răspunde, de data asta nu mai e nici un proiect, dar sper de data asta să fiți în rolul de director adjunct și nu de consilier local, în ce stadiu mai sunteți cu acea licitație de colectare și transport domnul Fechet?

Domnul consilier Fechet Mircea - suntem la stadiul la care pregătim documentația de atribuire pentru a fi publicată în SEAP.

Domnul Primar Cosmin Necula- bun. Și c-am în cât timp estimați dumneavoastră, așa să spuneți public oarecum în fața consiliului local, că vă terminați treaba odată?

Domnul consilier Fechet Mircea -documentația va fi gata în momentul în care vom avea toate datele solicitate de la Municipiul Bacău și de la 22 de comune.

Domnul Primar Cosmin Necula - de la Bacău, știu că le aveți.

Domnul consilier Fechet Mircea - în acest moment nu le avem pe toate aceste date despre care mă refer,...

Domnul Primar Cosmin Necula ■ de la Bacău le aveți.

Domnul consilier Fechet Mircea - de la Municipiul Bacău le avem. în măsura în care le vom avea și imediat le vom pune la dispoziția consultanților care se ocupă de elaborarea acestei documentații, în acel moment documentația va fi publicată. Din câte știu ieri, s-a semnat contractul de achiziție publică pentru stabilirea consultanților. Deci lucrurile avansează și chiar săptămâna asta s-au întâmplat lucruri în acest sens. N-aș vrea să avansez, o dată pentru că nu ține nici de mine, nici de instituție în acest moment, dar vă asigur domnule Primar, că asociația lucrează în acest sens și că ne grăbim și o să o publicăm cât se poate de repede.

Domnul Primar Cosmin Necula- eu vă rog, în încheiere, mă adresez acum directorului adjunct, să vă suiți în mașinile de serviciu și să vă duceți la acele consilii locale să obțineți acele date, că poate există primării care nu reușesc să-și facă toate documentele Ia timp, dar beneficiind de expertiza dumneavoastră și a tuturor specialiștilor de acolo sunt convins că îi veți ajuta să-și prezinte cât mai repede aceste date.

Domnul Președinte de ședință Gherasîm Constantin -dacă nu mai sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Cristina -Ionela - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Inițiator - DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți: 17

2. Numărul consilierilor care au votat: 17

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTU1

EU

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Artl Se aprobă Actul Adițional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta

S-A ADOPTAT

17

0

0

2.

Art.2 Tarifele prevăzute în Actul Adițional nr.8, anexa la prezenta hotărâre sunt fără TVA și se aplică începând cu data de 01 aprilie 2018.

S-A ADOPTAT

17

0

0

3.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Bacau ca în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Bacău să semneze Actul Adițional nr.8.

S-A ADOPTAT

17

0

0

4.

Art4 Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, sunt și rămân valabile.

S-A ADOPTAT

17

0

0

5.

Art.5. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

6.

Art.6 Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare și SC SOMA SRL Bacău.

S-A ADOPTAT

17

0

0

7.

Art.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

17

0

0

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - este vorba de un proiect de hotărâre privind înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen din Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul învățământ Cultură Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -da. vă rog doamna consilier, puțină liniște vă rog frumos. Da, doamna consilier, vă ascultăm.

Doamna consilier Lazăr Doina Emanuela - aș vrea să felicit inițiativa de a se înființa un cabinet stomatologic la un colegiu tehnic, la o unitate de învățământ. Pe 20 martie s-a sărbătorit Ziua Mondială a Sănătății Orale și aș vrea să vă spun că românii sunt codașii Europei la sănătate orală. Studiile arată că în medie, persoanele de față se exclud desigur, românii, deci în medie, se spală pe dinți c-am o dată la trei zile, folosesc o periuță de dinți un an și jumătate și consumă c-am un tub și jumătate de pastă de dinți pe an. în viitor, cred că vom fi o națiune de știrbi. în sfârșit, prin această inițiativă se rupe un lanț vicios și pentru 2 mii de copii se înființează un cabinet stomatologic. Așteptăm cu interes și alte unități de învățământ să aibă aceeași inițiativă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mai sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu, domnul secretar să supună Ia vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIM1HAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Ieșit din sală

17.

STAN GABREEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Având în vedere absența din sală a domnul Fee

let și a domnului Scripăț avem 15

consilieri. Cu 15 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului de închidere a programului Bacău - Capitala Tineretului din România, ce se va desfășura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot. Da, vă rog domnul consilier Pârâianu la discuții.

Domnul consilier Pâianu Mădălin- Nicolae - dați-mi voie să dau citire unui amendament la acest punct de pe ordinea de zi. Propun modificarea articolului 2 a proiectului de hotărâre, acest urmând să aibă următorul conținut:

2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 88.000 lei și punerea la dispoziție a unei săli la Centrul de Afaceri și Expoziții în data de 27.04.2018 și a sălii Teatrului de Vară "Radu Beligan” în data de 28.04.2018, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. " Suma alocată va fi modificată în tot cuprinsul proiectului de hotărâre, cea veche fiind de 85. 700 lei. Vă mulțumesc. 88 de mii, diferența din același capitol va fi luată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier Pârâianu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Nu participă la vot

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCĂ VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu particip ia vot deoarece am anunțat la începutul ședinței că sunt membru fondator al federației.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mulțumesc mult pentru precizări, astfel încât, avem 15 voturi pentru și o abținere, o neparticipare a domnului Ghingheș.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNBLĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Nu participă la vot

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

■>

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre cu amendamentul deja adoptat.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale - Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment învățământ Cultură Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIM1HAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET M1RCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ D ANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

«•

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului ”Ziua Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în data de 23 aprilie 2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș —ați avut de asemenea materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public , Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

X

CRIST1NA

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂL1N-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a Vl-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu "Viitorul începe astăzi", în perioada 20-21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov" Bacău.

Inițiatori: Viceprimar ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ, Viceprimar SCRIPÂT CONSTANTIN și consilieri locali: BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINÂ, DRAGOMIR DOINA, ȘOVA-GÂȚU LAUR, PÂRÂIANU MĂDÂLIN NICOLAE, DĂNILĂ GHEORGHE, LUCA VASILE, GHERASIM CONSTANTIN , IROFTE DUMITRU, CIOCODEIMIHAELA, DINU IOANA RALUCA

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, este vorba tot de o asociere cu "COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a Vl-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu "Viitorul începe astăzi”, în perioada 20-21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov" Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a suprafeței de 187 mp, situată în Bacău, str. Bradului, nr. 60, din domeniul privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ , VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a suprafeței de 187 mp, situată în Bacău, teren aparținând domeniului privat al municipiului Bacău. Știu că este o problemă de îndreptare materială aici, pentru că s-a greșit strada. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Structura Organizatorică Arhitect Șef - Director Executiv Adjunct).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre? Da, domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin Scrinăt - pentru mine nu-i chiar lămurită dacă-i pe Bradului sau e pe Decebal. Aici scrie pe Bradului. E totuna cumva?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan- este pe Decebal, domnul viceprimar. Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții dacă mai sunt? Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - mai sunt. N-am spus nimic.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mă scuzați, ați închis microfonul.

Domnul Viceprimar Constantin Scrinăt - mare atenție. Decebal e una, Bradului e alta. Pasaj neînregistrat.

Facem o parcare, deoarece e o mare criză de locuri de parcare în acea zonă și apoi să ajungem și la zona, când nu vom mai avea ce face cu el, să-l închiriem. Motiv pentru care eu și colegul meu ne vom abține de la vot, ca să știți.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan - domnul viceprimar, dar până acum nu ați văzut terenul, că ați avut parcările în subordine. De ce nu ați făcut parcare până acum? Domnul Viceprimar Constantin Scrinăt - ei, na, acesta-i răspunsul și de asta îl dați, că nu am făcut parcare până acum, că parcă eu fac parcările că..., zi și noapte. Nu-i un răspuns care să vă caracterizeze.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan - domnul viceprimar....

Domnul Viceprimar Constantin Scrinăt - da, mulțumesc. Eu am terminat. Deci nu voi vota acest proiect, motivat de faptul că nu este oportun în acea zonă, o zonă foarte aglomerată. Și terenul acesta putea să fie ori o parcare ori un loc de joacă pentru copii. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții dacă mai sunt? Domnul consilier Pârâianu.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae -da, cu toate aceste discuții totuși trebuie să facem îndreptarea de eroare materială la acest punct. Intr-adevăr s-a strecurat o greșeală în cuprinsul proiectului de hotărâre și anume, faptul că a fost eronat trecut numele străzii, terenul ce se propune a fi închiriat se află în strada Decebal, și nu în strada Bradului așa cum apare la acest moment. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul secretar?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - într-adevăr este o eroare materială și nu putem vorbi de un amendament. Deci, vă rog să luați act de această eroare materială și supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat, în sensul îndreptării erorii materiale.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

3

3

Cu 10 voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri , proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - deci proiectul, nu a trecut.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive ia proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ” Amenajare și modernizare spații cu destinația de creșă în incinta Grădiniței nr.27”. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre prin care vă solicit votul favorabil și cred că nu pot exista dubii, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții ” Amenajare și modernizare spații cu destinația de creșă în incinta Grădiniței nr.27”. Practic, discutăm de crearea a cel puțin 80 de locuri de creșă noi și în fața dumneavoastră venim cu solicitarea, toată administrația și eu și domnii viceprimari, cu solicitarea de a vota acest proiect, deoarece prin finalizarea acestuia vom mai reuși încă amenajarea a 80 de locuri noi. Continuăm pe același drum pe care l-am început în anul 2016 și în momentul de față ne pregătim să mai venim în fața dumneavoastră cu proiectul a încă 4 creșe și grădinițe, iar această Grădiniță 27 poate să fie gata cât mai rapid și cred eu că până la finalul anului putem avea copii înăuntru. Bineînțeles, toate aceste lucruri depind de votul dumneavoastră. Noi ne vom ține de cuvânt în continuare și vom crea creșe, grădinițe, vom crea tot ceea ce este necesar cu adevărat unei stări de normalitate în acest oraș.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic-Investiții)

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -doamna Buzdugan, puteți da și în locul domnului Chindruș, că sunteți subalterna dumnealui și puteți suplini Ia avizele favorabile. Vă mulțumesc.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIM1HAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Se trece Ia punctul 21 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+2+3 RETRAS - VARIANTA B, STR. MĂGURA CAȘIN, NR.7 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: GAFIȚA NICOLAE-BOGDAN, GAFIȚA IOANA-MARIA, din loc. Voluntari, Jud. Ilfov

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre prin care se solicită votul dumneavoastră pentru aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire bloc de locuințe P+2+3 RETRAS - VARIANTA B, str. Măgura Cașin, Nr.7, din municipiul Bacău, obiectiv ce se poate realiza pe teren proprietate 68

particulară. O să vreau să fac o serie de mici considerații cu privire la acest proiect, pentru ca dumneavoastră, consiliul local, să fiți în deplină cunoștință de cauză în momentul în care veți vota. De asemenea, în sală sunt reprezentanți ai cetățenilor din zona vecinătății, dar și proprietarul și arhitectul. Pe de altă parte, în sală este prezentă și doamna Arhitect șef a Municipiului Bacău. încă de acum 2 ani, aproape 2 am de zile, s-a intenționat construirea unei clădiri în locul unei case care în momentul de față este dărăpănată, deci practic o ruină care ocupă acea zonă. Pe de altă parte, cetățenii, la momentul respectiv, au solicitat faptul că este un bloc mult prea mare, cu înălțime mult prea mare și dacă nu mă înșel, de două ori dimensiunea acestui bloc a fost redusă. Acest proiect, ca orice proiect de urbanism, este obligația legală de a se obține toate documentațiile, de a se obține toate documentele, iar primarul este obligat să îl aducă și să îl prezinte spre aprobare sau spre neaprobare Consiliului Local al Municipiului Bacău. Obligația mea legală este să strâng toate aceste documente, prin intermediul doamnei arhitect șef și al comisiilor, să fie verificate de legalitate și de conformitate aceste documente și apoi să prezint consiliului. Din acel moment, obligația primarului este îndeplinită. Este treaba consiliului local să decidă cu privire la acest plan urbanistic. Cred că e foarte important ca atât cetățenii cât și beneficiarii, proprietarii, să își spună punctul de vedere în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali, dumneavoastră, consiliul local, să vă exprimați punctul de vedere poate și verbal și ulterior să dați un vot în deplină cunoștință de cauză. Prima dată am să o invit pe doamna arhitect șef să ne spună despre acest proiect, dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale și de asemenea pe domnul secretar. Vă rog.

D-na Arhitect șef Diana Marin - bună ziua. Conform normativelor, normelor, legilor și tuturor regulamentelor în vigoare, inclusiv regulamentului de Urbanism care este anexă la PUG, proiectul îndeplinește și a fost avizat și aprobat de către toate instituțiile avizatoare, s-au luat toate avizele, s-au luat toaste acordurile, au trecut de toate comisiile. Din punct de vedere al normelor, el este ok. Acum totul rămâne la latitudinea consiliului local, în funcție de ce hotărâți dumneavoastră. întrebări? Din partea domnilor că bănuiesc că dumneavoastră vreți să....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -vă rog, la microfon. E nevoie să rămână pe bandă. Mulțumim.

Domnul Păduraru Constantin - am impresia că v-ați uitat pe alt proiect. Vă rog să mă iertați. Mă numesc Păduraru Constantin. Sunt cu colega mea doamna Cristudorescu, reprezentăm Asociația de locatari nr.2 și ne aflăm pentru a patra oară față în față cu acest proiect al domnului Gafița. Față de proiectele anterioare, acest plan urbanistic, acest proiect nu aduce decât o singură modificare și anume construcția în sine s-a rotit cu 180 de grade, inspirația proiectantului sau a altcuiva, dar problemele vechi care existau s-au rotit cu 360 de grade pentru că au rămas aceleași. Nu știu cum puteți să spuneți că sunt îndeplinite toate criteriile de legalitate când conform Ordinului Ministrului Sănătății 1907 privind amplasarea clădirilor de locuit, distanța dintre clădiri și clădirea propusă spre construcție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc. Vreau să vă întreb dacă când ați discutat în Comisia tehnică, ați avut acest dosar de contestații în fața dumneavoastră?

D-na Arhitect șef Diana Marin - da.

Domnul Păduraru Constantin - înseamnă că nu l-ați deschis și nu v-ați uitat.

D-na Arhitect șef Diana Marin - vă rog frumos, nu-mi băgați cuvinte în gură, puneți întrebarea la care să pot răspunde, da?

Domnul Păduraru Constantin - aceasta este întrebarea. L-ați consultat cu atenție? D-na Arhitect șef Diana Marin - da.

Domnul Păduraru Constantin - ceea ce am relevat eu mai înainte se verifică legal? D-na Arhitect șef Diana Marin - și ce scrie mai departe în ordinul respectiv? Când se cere derogare de la această distanță ....

Domnul Păduraru Constantin - ...se face studiu de însorire. Da, de acord, le vom lua pe rând, le vom lua pe rând. Deci, în nici un caz între clădirea propusă și blocurile din jur nu se respectă distanța legală, cea mai mică distanță fiind sub 8 m, cea mai mare de 15 m. S-a întocmit studiul de însorire. Studiul de însorire spune că fiecare clădire, fiecare încăpere din clădirea propusă și în clădirile din jur trebuie să beneficieze în perioada solstițiului de iarnă de minim 1 oră și jumătate de însorire zilnic.

D-na Arhitect șef Diana Marin - fiecare cameră locuibilă.

Domnul Păduraru Constantin - locuibilă, adică dormitor sau cameră de zi. Corect? D-na Arhitect șef Diana Marin ■ da.

Domnul Păduraru Constantin - să vedem cum s-a făcut studiul de însorire.

D-na Arhitect șef Diana Marin ■ aveți studii?

Domnul Păduraru Constantin - nu am nevoie să fiu specialist în așa ceva. Eu am mers pe studiul de însorire care a fost prezentat acolo. Explicați-1.

D-na Arhitect șef Diana Marin - există studiul care stă la baza unui aviz de la Direcția de Sănătate Publică.

Domnul Păduraru Constantin - Direcția de Sănătate Publică în anii anteriori.... D-na Arhitect șef Diana Marin - este în măsură să îl verifice și pe baza direct unui ordin al Ministerului Sănătății se face studiul de însorire.

Domnul Păduraru Constantin - vă rog să explicați atunci cum de acum 2 ani de zile Direcția de Sănătate Publică, pe același proiect, a spus că sunt două neregularități în acest proiect și nu poate să dea aviz favorabil și dintr-o dată, anul trecut și anul acesta a dat aviz favorabil?

D-na Arhitect șef Diana Marin - întrebarea nu trebuie să mi-o puneți mie. Nu sunt eu Direcția de Sănătate Publică.

Domnul Păduraru Constantin - este o întrebarea retorică, doamna Arhitect Șef. D-na Arhitect șef Diana Marin - eu iau toate avizele și acordurile, le verific dacă sunt favorabile sau condiționate , verific să fie respectate condiționările din ele și atât. Eu nu sunt Direcția de Sănătate Publică să pot să spun dacă...

Domnul Păduraru Constantin -nu. E o întrebare retorică. Nu este nevoie să răspundeți nici în fața mea, nici în fața membrilor consiliului. Dar eu vreau să vă întreb așa - acest proiect este a patra oară când se află în acest stadiu de discuție. Noi nu am fost chemați la discuția din Comisia tehnică.

D_-na Arhitect șef Diana Marin - ați fost la discuția din iunie, dacă nu mă înșel. Domnul Pâduraru Constantin - a fost în septembrie anul trecut.

D-na Arhitect șef Diana Marin - nu, a fost în vara anului trecut o discuție la care erați și dumneavoastră, în cadrul primăriei.

Domnul Pâduraru Constantin - se poate să fi fost, se poate. Nu-mi aduc aminte exact de dată. Dar vreau, dumneavoastră să-mi explicați, față de proiectele anterioare ce aduce nou acest proiect ca să intre în legalitate?

D-na Arhitect șef Diana Marin - o înălțime mai mică și o poziționare mai favorabilă.

Domnul Pâduraru Constantin -poziționarea înseamnă că această clădire s-a schimbat de la axa nord-est cu 10-15 grade, nemodificând datele esențiale, majore.

D-na Arhitect șef Diana Marin - diferența este că porțiunea de clădire care este mai aproape de blocul de locuințe, da, distanța aceea de 8 m, în porțiunea aceea se află casa scării. Peretele l-am obligat să fie opac, da?

Domnul Pâduraru Constantin -peretele opac este spre parcare.

D-na Arhitect sef Diana Marin - nu, este spre bloc. De la casa scării, acolo unde este distanță, este perete opac.

Domnul Pâduraru Constantin -bun. Iar față de parcare cum este, cu goluri sau fără goluri?

D-na Arhitect sef Diana Marin ■ față de parcare?

Domnul Pâduraru Constantin - da.

D-na Arhitect sef Diana Marin - cu goluri, da.

Domnul Pâduraru Constantin - cu goluri? Dar parcarea se află la mai puțin de 3 m de perete și conform normelor trebuie să fie la cel puțin 5 m.

D-na Arhitect sef Diana Marin- are aviz de la Poliția Rutieră?

Domnul Pâduraru Constantin - poftim?

D-na Arhitect sef Diana Marin - are aviz de la Poliția Rutieră?

Domnul Pâduraru Constantin - are aviz pentru locurile de parcare. Poliția Rutieră....

D-na Arhitect sef Diana Marin - scrie pentru locurile de parcare sau scrie că este aviz a de la Poliția Rutieră?

Domnul Pâduraru Constantin - are aviz pentru locuri de parcare, în număr de 5. Nu are aviz....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -vă mulțumim. Restul întrebărilor puteți să le trimiteți în scris, ce doriți dumneavoastră. Deja ajungem să fie un teatru, discutăm prea....

D-na Cristudorescu, reprezentant Asociația de proprietari nr.2 - vă rog să-mi permiteți două chestiuni să aduc și eu în atenția dumneavoastră. Știu că nu putem hotărî noi, dumneavoastră veți hotărî. Am tot respectul pentru dumneavoastră, dar vă rog să gândiți în momentul în care veți lua o decizie. Știu că trebuie respectat dreptul de proprietate al domnului Gafița de a-și construi și de a-și folosi această proprietate. Sunt convinsă că atunci când a cumpărat această casă care și acum este foarte solidă, nu este o ruină, a fost devastată dar nu este o ruină, când a luat-o s-a gândit că acolo va putea să facă ceva. La acea vreme nu avea și un alt teren alipit, un teren alipit cu „ciuboțele roșii” care a fost proprietate publică. Trecem și peste aceasta. Dar mai știm că atunci când construiești ceva pe proprietatea ta trebuie să ai....

Domnul Primar Cosmin Necula - nu vă supărați, când a fost alipit, că ați tăcut o afirmație.

D-na Cristudorescu, reprezentant Asociația de proprietari nr.2 - a fost alipit terenul în 2011.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun.

D-na Cristudorescu, reprezentant Asociația de proprietari nr.2 - deci, când construiești pe proprietatea ta trebuie să ai grijă să nu afectezi celelalte proprietăți. Noi suntem tot proprietari. Din nefericire, într-o zonă foarte apropiată acestei construcții, iar blocul nostru, blocul 28 de pe Aleea Parcului, este cel mai șubred din această incintă pentru că nu are fundație de adâncime, nu are subsol la nici o scară, la scara B are doar o nișă pentru transformatoare și este foarte vechi, din 1960. Este un bloc de cărămidă. Ori la înălțimea pe care o propune domnul Gafița, presupune, bănuiesc o fundație adâncă a noului bloc și noi ne gândim la toate repercusiunile pe care le vom avea ca să nu mai vorbim și de aspectul celălalt, că nu se respectă însorirea. Dumnealor s-au jucat pe calculator. Am consultat și noi un arhitect, nu pot aici să vă spun numele dar în particular o să vi-1 spun, deci, acolo este un studiu de însorire mișcat pe calculator. Să urmăriți cele trei planșe de trei ani la rând. în acea zi, la aceeași oră...

D-na Arhitect șef Diana Marin - ca să le încheiem toate discuțiile, eu nu pot să spun și să iau să verific fiecare proiect. Rolul meu, da, ca direcție de urbanism, este să iau oportunitatea și să îi dau șansa unui beneficiar să încerce să realizeze ceea ce vrea el în anumite condiții, da? De asta îi cer avize, acorduri, studii, comisii ș.a.m.d. Atâta timp cât beneficiarul reușește și obține toate cele de mai sus, eu, ca direcție, le iau, le verific și altceva nu mai am ce să fac.

D-na Cristudorescu, reprezentant Asociația de proprietari nr.2--mie îmi pare

foarte rău. înseamnă că prezența noastră este din start inutilă aici.

D-na Arhitect șef Diana Marin - avem un Regulament local de urbanism, așa cum este el și conform lui am îndeplinit toate.....

D-na Cristudorescu, reprezentant Asociația de proprietari nr.2 - dacă toate avizele s-au luat tot așa, fără a se ține cont de niște realități înseamnă că noi nu suntem decât niște victime. Și vreau să vă mai spun că acest bloc printr-o minune a supraviețuit cutremurului, datorită direcției undei de șoc. Eu vă rog să faceți niște verificări la fișa blocului și vreau să vă mai spun că nimeni nu dă dreptul să privăm niște copii de lumina soarelui. Numai pe scara A sunt 8 copii, vi-i dau pe apartamente, cu vârstă sub 7 ani. 8 copii pe scara A. Vă rog să rețineți. Dacă în acea zi, la aceeași oră și în aceeași lună, proiectul de însorire arată altfel de fiecare dată, e clar că nu este realizat conform realității.

D-na Arhitect șef Diana Marin - (nu se înțelege)

Domnul Păduraru Constantin - numai o secundă dacă-mi permiteți, un singur lucru aș vrea să mai spun. Vă mulțumesc. Deci, cineva din consiliu s-a exprimat apriori spunând că având deja de trei ori respingere, eject la acest proiect, este cazul să primească un aviz favorabil, deci înainte de această ședință. Asta-mi aduce aminte de ce a spus un ilustru profesor din Bacău față de un elev al domnului Calimandric - a spus așa : băi băiatule, am să-ți dau atâția de 4 până o să-ți iasă media 5. Deci o să prezinte de atâtea ori acest proiect până o să primească aviz favorabil.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - vă mulțumim.

Domnul Vicerpimar Scripăt Constantin - vreau să fiu foarte clar. Nu sunt împotriva construcțiilor. Nu sunt împotriva investitorilor . Dar să nu se facă oricum. Noi mai avem o mostră undeva pe strada Republicii, cam la fel, mai ales când e vorba de a lua lumina unor locatari care stau de o viață acolo și propun un amendament din dorința de a împăca ambele părți. Deci, să nu mai existe noțiunea, mai ales dacă e vorba că se construiește o locuință, să nu mai fie noțiunea de P+3, ci P+2. Poate în felul acesta constructorul își rezolvă problema, se rezolvă mai ușor și locurile de parcare, căci blocul cu cât e mai mare trebuie mai multe, că totuși e o zonă aglomerată pe strada Măgura Cașin și împăcăm și locatarii care au de suferit și împăcăm și constructorul că nu-i blocăm construcția. Deci, să nu mai fie noțiunea de P+3, chiar dacă regimul este P+4 în zonă, faptul că s-a venit ulterior, s-a găsit o suprafață relativ mică, să rămână cu P+2. Deci, introduc acest amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e amendamentul dumneavoastră, să înțeleg că e un amendament?

Domnul Vicerpimar Scripăt Constantin -da.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - propunerea domnului Scripăț este benefică pentru amplasamentul respectiv, dar din păcate nu se poate face prin amendament această modificare, pentru că sunt documentații de urbanism, sunt avize, prin urmare singura variantă este să se retragă proiectul de pe ordina de zi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnilor, haideți să ne înțelegem. în fața dumneavoastră a fost adus un proiect, cu un anumit nivel. Pentru acest nivel s-au dat avize. Domnul arhitect are dreptate. Nu puteți printr-un simplu amendament să modificați. Nu aveți cum.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - eu aș vrea să ridic un singur aspect privind avizul Comisiei tehnice. In avizul Comisiei tehnice văd 8 semnături, deci 8 prezențe, din care 4 sunt pentru, vot favorabil și 4 abțineri. Abținerile sunt din partea a 3 arhitecți urbaniști și a unui inginer. Din punctul meu de vedere, e o problemă în continuare, acolo. O sesizez și ca specialist, dar o sesizez și prin acest document. Consider că încă nu s-au rezolvat toate problemele pe care comisia le-a sesizat și în ciuda avizelor favorabile, care pot fi obținute prin parametrii maximali pe care documentațiile le pot atinge, acest amplasament nu poate să se ducă ia înălțimea, de exemplu de 4 m pentru că creează alte probleme și aceste condiții de P+4, scuze, aceste condiții nu sunt, dacă ai îndeplinit o condiție, poți să mergi mai departe. Trebuie să le îndeplinești pe toate și prin acel Ordin 119, într-adevăr, se cere acel studiu de însorire, dar tot Direcția de Sănătate Publică a afirmat că nu au capacitatea să analizeze studiul de însorire. Prin urmare, eu înțeleg că dânșii și-au însușit un studiu de însorire depus la o documentație și au emis un aviz, dar nu știu dacă e corect sau nu. Eu, sincer, aș avea dubii vizavi de acel studiu de însorire. E P+3, nu este P+2.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în proiect, pe titlul proiectului este P+2+3.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - P+3 cu ultimul etaj retras. E definiție tehnică, mai degrabă.

In sală se poartă discuții înafara microfonului.

D-na Arhitect șef Diana Marin - dar ce este ilegal?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul consilier, mai aveți ceva de adăugat?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -nu, am vrut doar să sesizez situația puțin delicată în care ne aflăm.

D-na Arhitect șef Diana Marin - legat de Comisia de urbanism. Este clar că sunt probleme acolo. De asta au fost și foarte multe întâlniri, foarte multe discuții. Acesta este un compromis la care am reușit să ajungem. Din punctul nostru de vedere, este un proiect destul de dificil. Asta este așa, dar atâta timp cât noi avem toate avizele obținute, toate studiile, ce putem să facem în conformitate cu regulamentul și cu legislația în vigoare? Asta este prima ....

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru care l-am mai făcut. PUG-ul Bacăului este unul cu foarte mari carențe. Aici se vede o carență a acestui PUG. în același timp, zona centrală, o să avem un proiect mai târziu despre parc. Toate lucrurile astea ar trebui definite prin documentații de urbanism pe care primăria să le comande și să își urmărească interesele pe care le are ca și administrator. Nu are nuanță politică, afirmația mea este strict tehnică. în baza acestor studii, putem după aceea să dezvoltăm un bloc de locuințe, un parc coerent pentru cetățeni și toate lucrurile pe care ni le dorim. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - aici eu vreau să fac o serie de precizări. în primul rând știu ideea dumneavoastră cu PUG-ul, dar haideți, totuși, să nu exagerăm din anumite perspective, pentru că până la urmă PUG-ul acesta, să mă ierte Dumnezeu, este din 2012. Nu l-am făcut nici eu, nici dumneavoastră. Constatăm că e prost. Bun, asta e. Trebuie să avem și bani să-1 facem. Trebuie să ni se dea 7000 de avize. Ne-am apucat, avem acei parametri europeni prin care teoretic putem să ne obținem finanțare pentru el. Deci, să nu vă închipuiți că am stat cu mâna în sân și nu am făcut nimic. Dar vă spun și nu discut neapărat în speța aceasta și vă răspund la modul general, cum ați spus și dumneavoastră. Suntem blocați de tot felul de parametri de aceștia de urbanism prost făcuți, că e parcul, că e aia, că e nu știu ce, dar totuși nu putem să stăm cu mâinile în sân și orașul acesta să stea blocat. Mai trebuie să punem și WC-uri, mai trebuie să facem și Piața Centrală, mai trebuie să sistematizăm parcul, nu putem sta așa doar de dragul că suntem într-o luptă politică și trebuie să blocăm orice la nesfârșit. Asta este una.

2. Am imaginea că se duce o dispută greșită cu doamna arhitect. Hai că o spun eu mai clar și care este poziția mea și care este poziția doamnei arhitect Noi suntem obligați, ca autoritate publică, în momentul în care se obțin avizele, să prezentăm consiliului local. Nu suntem adversarii dumneavoastră și nici prietenii dumnealor, cum nu suntem nici adversarii dumnealor și prietenii dumneavoastră. Aici discutăm de lege. Avizul de însorire nu e bun. Am înțeles. Mergeți cu el la DNA. Nu vă place nu știu ce alipire, la DNA sau la Parchet. Dar eu nu pot să-mi dau cu părerea, oare ce o fi fost bine ori ce o fi fost rău. Sunt niște studii, sunt niște documente, îmi pare rău, trebuie să respect legea, adică să prezint consiliului local. Dacă nu prezint consiliului local, atunci nu respect legea. Nu e doamna arhitect acum vinovatul de serviciu, că cineva de la DSP a făcut sau nu a făcut. Eu asta încerc să vă spun. Vă rog nu ne puneți la îndoială buna credință.

Discuții în afara microfonului.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumim frumos. Dorim să ascultăm și investitorii cumva.

Domnul Nechita Ovidiu -Bună ziua. Mă scuzați. Numele meu...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -scurt, scurt, vă rog frumos, nu prea mult. încercați în maxim 2 minute să elucidați tot.

Domnul Nechita Ovidiu -numele meu este Nichita Ovidiu și prin procură notarială reprezint pe domnul Gafița în această ședință. Aici s-au spus multe lucruri, dar vreau să auziți și părerea mea. Problema este mult mai simplă decât se pare. Pe un teren proprietate pe care se află o casă insalubră și degradată, se construiesc doar 5 apartamente. Nu vorbim de un bloc turn, nu vorbim de o clădire imensă, vorbim doar de 5 apartamente. Sunt exact ca o casă mai mare. Domnii consilieri au dosarul m față cu ce suprafață. Exact cât o casă mai mare. Titulatura de bloc de locuințe este pompoasă. Vreau să vă arăt, probabil că nu știți, cum arată această zonă acum. Deci, munți de gunoaie, munți de gunoaie de 4-5 ani de zile. Și ce face proprietarul? Strânge, strânge, strânge, strânge proprietarul strânge, strânge gunoaie. Sesizează la Poliția locală că nu are altă alternativă. Poliția Locală nu găsește niciodată pe nimeni. Și proprietarul ce face? Caută în gunoaie și vede facturi, chitanțe de la vecini. Și eu nu vorbesc presupuneri, eu nu fac, eu vin cu probe. Vin cu reclamația la Poliția Locală. (Domnul Păduraru, vă rog frumos.) Cu facturile scoase din gunoaie, vin cu anunțurile pentru vecini. Deci, de 4 ani de zile strâng gunoaie. De 4 ani de zile răspund la tot felul de reclamații. Ce vreau să vă spun? E simplu ca cineva să facă o reclamație. Și eu, un simplu om din Bacăul acesta, ce trebuie să fac? Sau ce aș putea să fac? Mă duc și scot un aviz. îl plătesc. Mă duc și stau la o coadă cu un proiect. Mă duc și fac un PUD. îl plătesc. Fac un studiu de însorire. îl plătesc. Am făcut 4 PUD-uri, 4 studii. Știți câte avize am scos? Douăzeci și ceva de avize. Știți ce înseamnă să stați la EON, la coadă, pentru fiecare aviz? Așa e simplu, în pat fac o reclamație. Mă scuzați dacă ridic tonul, dar de 4 ani de zile numai așa mi se întâmplă. Mă duc la nu știu ce instituție, răspund, duc acte. Peste tot mi s-a dat dreptate. Care este sursa și dumneavoastră nu o știți, vecinii nu o spun? Am cumpărat o casă. Am plătit-o prin bancă, de la niște bătrâni, familia unor bătrâni de 80 de ani. Acei bătrâni s-au judecat 10 ani ca să câștige acea casă. Cei evacuați, într-adevăr, au fost prieteni cu dânșii, eu îi înțeleg, dar nu am nici o vină să fie atâta împotrivire împotriva mea. E simplu. Facem reclamație. îi înțeleg și pe dânșii. Au tot dreptul să facă reclamații, dar avem și noi o limită. Nu putem la nesfârșit - încă un aviz, încă un aviz, încă un studiu, încă o coadă. Ce sâ vă spun? Dumneavoastră judecați cum credeți. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumim frumos domnilor investitori.

Intervenție în afara microfonului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - se trece la procedura de vot secret. Avem discuții aici? Numai un pic.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - o singură întrebare, doamna Arhitect șef. Trecând peste îndrăzneala, ca să nu spun tupeul dumneavoastră cu care răspundeți cetățenilor, nu cred că atitudinea asta e ok, ca să vă parafrazez, cum ia decizii această Comisie tehnică de urbanism? Câte voturi trebuie să fie ca avizul să fie favorabil?

Doamna Diana Marin, Arhitect șef - dacă tot studiați urbanismul ce scrie Legea urbanismului despre comisia de urbanism?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - păi nu, v-am întrebat pe dumneavoastră tocmai ca să aud răspunsul de la dumneavoastră.

Doamna Diana Marin, Arhitect șef - legea este consultativă, da? în momentul în care eu am 4 comisii de urbanism și nu se pun de acord din varii motive, atunci eu trebuie să iau o decizie și decizia mea a fost pe 4 cu 4 să promovez proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - asta voiam să scot de la dumneavoastră, să aflu dacă a fost decizia dumneavoastră până la urmă....

Doamna Diana Marin, Arhitect șef - a fost decizia mea.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -.....după această paritate.

Doamna Diana Marin, Arhitect șef - să știți că în absolut toate comisiile de urbanism decizia finală este a arhitectului șef. Comisia este consultativă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles, dar am rugămintea ca atunci când anumiți cetățeni vin aici să exprime anumite argumente, să nu-i mai luăm așa ca la treișpe-paișpe, ci să îi ascultăm.

Doamna Diana Marin. Arhitect șef -în momentul în care și ei vorbesc la fel, nu am nici o problemă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, nu i-a luat nimeni. Noi înțelegem și poziția....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mie așa mi s-a părut. îmi cer scuze dacă...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidm Popovici -nu. Poziția doamnei arhitect a fost următoarea: în momentul în care noi avem o documentație depusă de un beneficiar, de un cetățean, care are toate avizele emise de instituții ale statului și asupra cărora noi nu ne putem pronunța cu privire ia legalitatea lor, noi nu facem decât să luăm act de ele, iar oportunitatea vă aparține. Dacă sunt suspiciuni, dacă sunt reclamații, dumnealor au dreptul să se adreseze instituțiilor statului. Noi nu avem dreptul să cenzurăm avizele emise e instituții ale statului. Nu stă în puterea noastră.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, mulțumim. Trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+2+3 RETRAS - VARIANTA B, STR. MĂGURA CAȘIN, NR.7 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIARI: GAFIȚA NICOLAE-BOGDAN, GAFIȚA IOANA-MARIA, din loc. Voluntari, Jud. Ilfov

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -16

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. cri.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.l - Se aoroba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 2 + 3 RETRAS - VARIANTA B, STR. MĂGURĂ CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: GAFIȚA NICOLAE-BOGDAN, GAFIȚA IOANA-MARIA, din loc. Voluntari, jud. Ilfov. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

S-a adoptat

12

4

0

2.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

S-a adoptat

12

4

0

3.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

S-a adoptat

12

4

0

4.

ART. 4 - Prin erija d-lui Secretar al Municipiului Bac au. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat

12

4

0

22.Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov” Bacău.

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan -da. este vorba de un proiect de hotărâre prin care solicităm aprobarea tarifelor de închiriere la spațiile de la Incubatorul de Afaceri, Centrul de Afaceri și Expoziții și Pavilionul expoziționai de la CAEx.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct la Structura organizatorică Arhitect șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Da, mulțumim. îl rog pe domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEÂ

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sală

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Domnul Irofte a plecat. Are ședință la Asociația de proprietari, am fost înștiințat. Avem 15 consilieri în sală. Cu 15 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

23 si 24.Se trece la punctele 23 si 24 ale ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan pentru a prezenta Expunerile de motive, având conținut asemănător.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, str. Ion Ghelu Destelnica, str. Chimiei și în interiorul blocului din str. Orizontului nr. 34

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela-Cristina - am putea reveni la proiectul 22 ? Domnul președinte puteți supune aprobării revenirea la proiectul 22? Am constatat acolo o eroare. La anexă și să îndreptăm eroarea materială.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî - da. Ziceți.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăț Ionela-Cristina - în anexa cu spațiile oferite spre închiriere sau din anexa cu spațiile oferite spre închiriere, anexă la proiectul de hotărâre nr.22, lipsesc cele 6 birouri. Și atunci, la punctul 9, după terasă, 79

ar trebui introduse și cele 6 birouri cu o suprafață medie de 20,18 m.p., cu un tarif de închiriere de 16 lei/m.p./lună + utilități.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, vorbeați de..., doamna a zis de îndreptarea eroare.

Doamna Consilier Breahnâ - Pravăt Ionela-Cristina - e o îndreptare de eroare materială.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - acum constat că e un amendament și nu pot...

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - e amendament, da. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, doamna....

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - haideți să facem proiect de hotărâre data viitoare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vom face un proiect de hotărâre pentru data viitoare, în care vom completa și vom rezolva și această chestie.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - eventual poate executivul se mai uită un pic pe proiect și mai constată și alte deficiențe, dacă există.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da.

Doamna Consilier Breahnă ■ Pravăt Ionela-Cristina - bine, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - supun la vot punerea în discuție a celor 2 proiecte, 23 și 24, să le avem în discuție la pachet.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan - da, este vorba într-adevăr de 2 proiecte privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid cu suprafețe de teren din Bacău pe str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz , o dată, la proiectul 23 și la proiectul 24 pe str. Ioniță Sandu Sturza, str. Ion Ghelu Destelnica, str. Chimiei și în interiorul blocului din str. Orizontului nr. 34.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate și rapoartele de specialitate ale Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Executiv Adjunct la Structura organizatorică Arhitect șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 2, 3, și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectelor de hotărâre? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Dănilă, vă rog frumos. Propun ca în timp ce derulăm procedura de vot secret să dăm drumul și la voturile directe. Mergem la 25.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - deci, vot secret pentru 23 și 24.

Doamna Consilier Breahnă ■ Pravăt lonela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA, asupra suprafeței de 1588,8 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7, părți integrante din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

15

0

0

2.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și servitute legală, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

15

0

0

3.

ART. 3 - Dreptul de uz și servitute legală se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-a adoptat

15

0

0

4.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-a adoptat

15

0

0

s.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executantul lucrărilor va respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-a adoptat

15

0

a

6.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Drumuri Publice.

S-a adoptat

15

0

0

7.

ART. 7  - Hotărârea va fi comunicată

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice și Delgaz Grid SA

S-a adoptat

15

0

0

8.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

15

0

0

Doamna Consilier Breahnâ - Pravât Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, str. Ion Ghelu Destelnica, str. Chimiei și în interiorul blocului din str. Orizontului nr. 34

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

a) suprafeței de 103,20 mp teren aparținând

15

0

0

domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică clădire multifuncțională aparținând S.C. TROTUS RESIDENCE S.R.L. amplasată pe str. Ion Ghelu Destelnica nr. 7, loc. Bacău, județul Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 0,4kV, situată în municipiul Bacău, pe str. Ionita Sandu Sturza și Ion Ghelu Destelnica, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

 • b) suprafeței de 4 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Securizare branșamente bloc Orizontului nr. 34 din municipiul Bacău, prin montare FDCE la exteriorul blocului”, reprezentând șanțul necesar de pozare platbandă priza de pământ, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • c) suprafeței de 332,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării electrice "ATELIER CONFECȚII METALICE + BIROURI" aparținând S.C. SSAB -AG SRL, amplasată pe str. Chimiei, loc. Bacău, județul Bacău, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran 20kV tip NA2XS(FL)2Y în municipiul Bacău, de-a lungul străzii Chimiei din Bacău, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 5 și nr. 6, părți integrante ale prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

a) suprafeței de 0,50 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică clădire multifuncțională aparținând S.C. TROTUS RESIDENCE S.R.L. amplasată pe str. Ion Ghelu Destelnica nr. 7, loc. Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea unei firide de branșament E2+4 și a blocului de măsură și protecție trifazat 400A, situată în

municipiul Bacău, pe str. Ion Ghelu Destelnica, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

b) suprafeței de 26 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Securizare branșamente bloc Orizontului nr. 34 din municipiul Bacău, prin montare FDCE la exteriorul blocului”, necesară pentru înlocuirea firidei de branșament existentă și montarea a două FDCP la intrarea în blocul 34 str. Orizontului- lmp precum și pentru realizare coloane abonați la fiecare nivel, în interiorul blocului pe casa scării - 25 mp, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat

2.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

15

0

0

3.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-a adoptat

15

0

0

4.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-a adoptat

15

0

0

5.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut Ia art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-a adoptat

15

0

0

6.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea

15

0

0

Patrimoniului.

S-a adoptat

7.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri     Publice,      Compartimentului

Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-a adoptat

15

0

0

8.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

15

0

0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar DanieLDragos Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan - da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 22/2018, prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct la Structura organizatorică Arhitect șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt,rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

Plecat din sală

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Nu vom merge mai departe deoarece urmează un proiect tot cu vot secret,dar putem să facem, eventual, procedurile.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră în vederea aprobării listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat. Rog consiliul local să dea un vot favorabil pentru ca familiile să poată beneficia de aceste locuințe. Documentația anexă ați avut-o la mapă. Consider că este un proiect oportun și trebuie dus până la capăt. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct la Structura organizatorică Arhitect șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Discuții asupra proiectului? Vom trece la procedura de vot secret după ce vom finaliza voturile de la cele 2 proiecte.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se aorobă Lista nominală cu persoanele si familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat.

15

0

0

Numele si prenumele

Punctaj

Repartiția

Obs.

2.

simioneScu COSTEL SORIN S-a adoptat.

9T

Str. Iosii Cocea 3/A/l

garsonieră

15

0

0

3.

BAL AN ELENA LUMINIȚA

S-a adoptat.

94

Str. Narciselor 15/A/12

garsonieră

15

0

0

4.

HURMUZACHE MARIUS IONUȚ S-a adoptat.

90

Str. Narciselor

1 l/B/47

garsonieră

15

0

0

5.

LUCACT" ADRIAN IULIAN S-a adoptat.

89

Str. Mioriței 92/A/20

apartament 3 cam

15

0

0

6.

1CH1M CONSTANTIN S-a adoptat.

88

Str. Lalelelor 5/B/7

apartament 3 cam

15

0

0

7.

SP1R1DON CRISTINA S-a adoptat.

87

Str.—— Trandafirilor I/E/5

garsonieră

15

0

0

8.

MARTSCA ANCĂ" MARJA

S-a adoptat.

81

Str. Henri Coandă 9/A/5

garsonieră

15

0

0

9.

t)RUȚU MARIANA CAMELIA S-a adoptat.

78

Str. Henri Coandă 9/A/3

garsonieră

15

0

0

10.

SCĂRLAT

IONUȚ GABRIEL S-a adoptat.

73

Str. Mioriței 92/A/4

apartament 2 cam

15

0

0

11.

HAS ANALICE S-a adoptat.

70

Str. Henri Coandă 9/A/49

garsonieră

15

0

0

12.

BRADES ZORINA S-a adoptat.

63

Str. Bucegi 138/B/6

garsonieră

15

0

0

13.

STAN CLAUD1A S-a adoptat.

62

Str. Orizontului ll/A/19

apartament 2 cam

15

0

0

14.

S1LAV MARICICA S-a adoptat.

62

Str. Bucegi

138/B/45

garsonieră

15

0

0

15.

ART. 2. în vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințe din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior și pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, în termen de 15 zile de la data comunicării.

S-a adoptat.

15

0

0

16.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

S-a adoptat.

15

0

0

17.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică^ a Arhitectului Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

S-a adoptat.

15

0

0

18.

ART. 5. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

15

0

0

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Danlel-Dragos Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Pavai Olaru Valerian si o locuința vacantă, Ungureanu Costică si o locuința vacanta si încheierea de contracte de inchiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan - da, este vorba despre un schimb de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Pavai Olaru Valerian si o locuință vacantă, Ungureanu Costică si o locuința vacanta si încheierea de contracte de inchiriere. Ați avut materialul la mapă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct la Structura organizatorică Arhitect șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Pavai Olaru Valerian si o locuința vacantă, Ungureanu Costică si o locuința vacanta si încheierea de contracte de inchiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Dănilă a fost ieșit din sală. Prin urmare au votat numai un număr de 14 consilieri.

 • 1. Consilieri prezenți -14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTU1

  RI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă schimbul de locuință pentru tineri, destinată închirierii între:

  (1) domnul Pavai Olaru Valerian in calitate de titular al contractului de inchiriere nr. 145059/ 17.01.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 4, sc. A, ap. 14 si locuința vacanta situata la adresa din Bacau str. Depoului, nr. 86, sc. B, ap. 11;

  14

  0

  0

  (2) domnul Ungureanu Costică in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 146117/ 20.12.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Bucegi, nr. 136A, sc. B, ap. 24 si locuința vacanta situata la adresa din Bacau str. Bucegi, nr. 138A, sc. B, ap. 13.

  S-a adoptat

  2.

  ART. 2. Se vor încheia contracte de inchiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Pavai Olaru Valerian și domnul Ungureanu Costică.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  3.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Evidență Contracte    și beneficiarilor prin

  compartimentul menționat.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  5.

  ART. 5. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 de la d-na Păruș Maria, la dl. Andrei Neculai.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de un proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69431/2013 de la d-na Păruș Maria, la dl. Andrei Neculai.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitect șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret. Haideți, vă rog frumos, puțin mai repejor.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 de la d-na Păruș Maria, la dl. Andrei Neculai.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -14

2. Numărul consilierilor care au votat -14

Nr. crt

PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ART. 1 - Se aDroba transmiterea dreDtului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 încheiat pentru suprafața de 28,44 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Păruș Maria, la dl. Andrei Neculai, din Bacau.

S-a adoptat.

13

1

0

2.

ART. 2 - Se imDUtemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

S-a adoptat.

13

1

0

3.

ART. 3 - Primarul Municiniului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

S-a adoptat.

13

1

0

4.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta încasați Debite.

S-a adoptat.

13

1

0

5.

ART. 5 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat.

13

1

0

 • 29. Se trece la punctul 29 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulata de către doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. La prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră pentru soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulate de către doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana. Documentația ați avut-o la mapă, aștept votul dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitect șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret. Haideți să mergem un pic mai repejor, vă rog.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulata de către doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se respinge plângerea prealabila nr. 20610/26.02.2018 formulata de doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana prin care solicita modificarea parțiala a Planului Urbanistic

  14

  0

  0

  General al Municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. Nr. 84/2012, in sensul schimbării funcțiunii terenului in suprafața de 1.589 m.p. (nr. cadastral 63251) din str. Lucretiu Patrascanu, nr. 3, din categoria « spatii verzi» - asa cum este in prezent clasificat prin P.U.G. - si încadrarea acestuia in categoria «curti-constructii» (construibil), categorie prevăzută in actele de proprietate.

  S-a adoptat.

  2.

  Art. 2 - Primarul Municioiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Structura Arhitect-Sef - Biroul Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata doamnelor Marian-Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana, Structurii Arhitect-Sef si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  4.

  Art. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacau pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

30.Se trece la punctul 30 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE 2018 - MAI 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră pentru aprobarea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru lunile APRILIE 2018 - MAI 2018.

Doamna Consilier Breahnă - Pravăt Ionela-Cristina - am eu o propunere. Chiar dacă domnul consilier Laur Șova a părăsit lucrările ședinței, propunerea mea este de a-1 numi pe domnul Laur Șova ca președinte de ședință pentru următoarele 2 luni. Mai avem cvorum? Am discutat cu dumnealui și avem acordul dumnealui pentru a prelua această calitate. Deci, avem cvorum. Dacă mai sunt și alte propuneri?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartimentul Analiză și Relații Consiliul Local).

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - având în vedere că sunt doar 10 consilieri în sală, nu avem cvorum. Domnul primar dorește să ia cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula - din păcate, doamnelor și domnilor consilieri locali, acesta este efectul unor ședințe de 5 ore. Asta se întâmplă. Mai mult decât atât, măcar dacă tot toată lumea a plecat și nu s-a făcut cvorum, rugămintea măcar să fim prezenți la această sărbătoare a fraților de peste Prut, unde ați fost fiecare dintre dumneavoastră invitați de către domnul viceprimar. Dar asta înseamnă și acesta este efectul unor astfel de ședințe interminabile. Mai mult decât atât, vă anunț de pe acum că voi convoca consiliul local în ședință extraordinară, probabil în cursul săptămânii viitoare, în funcție de termenele legale. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

GHERASIM CONSTANTIN           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mariana Tebeicfi, Nicoleta Matei, Rodica-Florentina Tamba Ds.I-A-2/Ex.l