Proces verbal din 29.11.2018

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 29 noiembrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65515 din 05.12,2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de

 • 29.11.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULAvă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2250 din 23.11.2018, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna Consilier Ciocodei Mihaela, doamna Consilier Dragomir Doina și domnul Consilier Miclăuș Daniel.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de

 • 14.11.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

absent

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.11.2018 a fost adoptat.

Dau cuvântul doamnei Președinte de ședință, cu rugămintea ca în momentul în care ieșiți din sală să vă anunțați absența. Pentru că avem probleme la procesul verbal. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - bună dimineața. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - sărut mâna, bună dimineața. Bună dimineața stimați consilieri locali, cetățeni ai municipiului Bacău, stimate doamne și domni din aparatul propriu al primarului. Voi da citire Dispoziției de convocare nr.2250 din 23.11.2018 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Bacău în ședință ordinară, pentru astăzi 29.11.2018.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Calistrat Costin

Inițiatori - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL.CONSILIER LOCAL - BOTOIROMICÂ

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Paul-Valerian Timofte.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării evenimentului „Educația - cheia dezvoltării societății. Omagieri la an aniversar - 100 de ani de la făurirea României Mari”, eveniment în care se vor recunoaște meritele elevilor și profesorilor din învățământul băcăuan.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul II din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7852/10.03.2000 de la d-na Mutu Elena, la d-na Miron Maricica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMARAL MUN. BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.208/2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMARAL MUN. BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMARAL MUN. BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii imobilului situat în strada Vasile Alecsandri nr.10.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata, domnului Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de lamă 2018” în perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanțare de la bugetul local. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind acordarea .Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 108 familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 09.11.2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu SALBAC SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției „ Construire strada Brândușei și lucrări tehnico-edilitare (apă + canalizare)”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.271/24.07.2018 prin care s-a aprobat bilanțul Thermoenergetic și pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD - GSG Sucursala Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei GÂLĂȚANL MARINICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap. 20 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului „Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura îh data de 07.12.2018 la Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului „Costești-445 de ani de tradiții românești în anul Centenar”propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/2016 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea participării la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României, la Alba Iulia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Asociația „Haka Club”și cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan”și la Teatrul Municipal Bacovia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului „Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău

Inițiatori - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DL.CONSILIER LOCAL-GABRIEL STAN

 • 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018-2022 în municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - "Ziua Internațională a Persoanelor cu Dezabilități”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad și treaptă profesională

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 172/29.05.2017, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locala Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile DECEMBRIE 2018-IANUARIE 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Diverse.

36A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Sergiu Adam

Inițiator - D-na CONSILIER LOCAL-LAZĂR DOINA-EMANUELA

36.B Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții,Modernizare și Reabilitare Creșa nr.3” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36.C Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții,Modernizare și Reabilitare Creșa nr.9” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36.D Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36.E Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36.F Proiect de hotărâre privind acceptarea donației setului de 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri, cu dimensiunea de 1600x1200 mm,

din partea Fundației Creatiw din București

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36.G Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamnelor și domnilor consilieri vă voi propune de asemenea o serie de modificări a organigramei în sensul următor: voi retrage de pe ordinea zi proiectul numărul 32. De asemenea, proiectul 36A respectiv conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Sergiu Adam, am propunerea către dumneavoastră să acceptați să fie primul pe ordinea de zi, restul curgând în mod coerent în formula în care au fost aprobate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICIexistă observații la ordinea de zi? Dacă nu există observații supunem la vot ordinea cu modificările propuse. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Domnul Laur Șova.

Domnul consilier Sova - Gâtu Laur - la punctul 30 nu voi participa, deoarece există raporturi de serviciu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Stan.

Domnul consilier Stan Gabriel - bună dimineața. Posibilă stare de incompatibilitate și de conflict de interese la punctul numărul 4.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Bîrzu.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - am la mai multe proiecte. Proiectul 4, având în vedere că apare o persoană cu numele Bîrzu, posibil să fie rudă de gradul 4. La proiectul 20 și 21sunt proiecte legate de Thermoenergy, sunt membru AGA, deci nu pot să votez și la proiectul 25 sunt persoană implicată în proiect și nu pot să votez.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - alte conflicte? Domnul Fechet.

Domnul consilier Fechet Mircea - la punctul 22 nu particip la discuții și la vot. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - motivul.

Domnul consilier Fechet Mircea - incompatibilitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mulțumesc.

Domnul consilier Fechet Mircea - conflict de interese, îmi cer scuze.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă mulțumim că ne-ați lămurit. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNA-PRAVĂȚ IONELA-

X

CRÎSTINA

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GfflNGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 29.11.2018.

36A.Se trece la punctul 136A al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul doamnei Consilier Local-Lazăr Doina-Emanuela pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Sergiu Adam.

Inițiator - D-na CONSILIER LOCAL- LAZĂR DOINA-EMANUELA

Doamna Consilier Local Lazăr Doina-Emanuela - domnul Sergiu Adam, personalitate complexă a literaturii române s-a remarcat ca poet, prozator, traducător, istoric al culturii, publicist. S-a născut în 1936, hi comuna Cosmești, Galați, a absolvit Facultăți de Filologie - Istorie a Universității din lași, și a activat ca profesor de limba română în județul Bacău.

Din 1962 devine redactor al Revistei „Ateneu", și între anii 1990-2002, Sergiu Adam a fost redactor șef al revistei,Ateneu", de numele său legându-se transformarea acesteia intr-o adevărată instituție de cultură. A fost promotor al valorilor literare tinere pe care le-a îndrumat și publicat.

Sergiu Adam, delicat orfevrier al cuvântului, a debutat în anul 1953 cu o poezie în „Flacăra lașului". De atunci și până în momentul în care viața l-a părăsit poetul și prozatorul Sergiu Adam a avut o neobosită activitate publicistică. Și aș vrea să amintesc câteva opera:

-„Țara de lut sau Scrisorile blândului și însinguratului Sergiu Adam către mult prea iubita lui soață, Doamna Otilia”, „Iarna departe...”, „Gravuri”, „Chipuri si voci”, „Scrisori din tara cocorilor albi” și,Moartea avea ochii verzi”.

Operele sale literare au fost traduse în limbile: franceză, italiană, cehă, gruzină, rusă, bulgară, maghiară. Fiind cunoscător a limbii ruse, s-a remarcat ca traducător al cărților scrise de Alexandr Soljenitan, Rimma Kazakova, Felix Iusipov.

Ca o recunoaștere a valorii operelor sale, în 1972 Sergiu Adam a fost primit în Uniunea Scriitorilor din România. A fost distins cu numeroase premii naționale și internațional, amintim:

 • - Premiul Uniunii Scriitorilor din Gruzia,

 • - Premiul Festivalului Internațional de Poezie, Praga,

 • - Premiul „Lucian Blaga” al Ministerului Culturii și Cultelor și al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova,

 • - Premiul de excelență al Uniunii Scriitorilor din România pentru întreaga activitate literară.

în anul 2004, dorind a răsplăti meritele domnului Sergiu Adam pentru talentul de care a dat dovadă îmbogățind literatura română cu poezii, romane, nuvele, eseuri, președintele de atunci al României i-a conferit Ordinul,Meritul Cultural „ în grad de Comandor.

Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare, post-mortem, al Municipiului Bacău" domnului Sergiu Adam vine ca o recunoaștere a ceea ce a reprezentat și reprezintă pentru literatura română, pentru viața culturală băcăuană.

Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la acest proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- discuții asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Sergiu Adam Inițiator - D-na CONSILIER LOCAL-LAZĂR DOINA-EMANUELA

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă. post-mortem. ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Sergiu Adam.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  Art 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4. - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Calistrat Costin - doamnelor și domnilor, domnule primar, domnilor consilieri, domnilor invitați. Am fost coleg de redacție cu Sergiu Adam la revista „Ateneu”, ne-am ocupat de mișcarea literară și artistică din județul nostru, din județ și din țară, din municipiu. Sunt relativ, nu relativ, chiar foarte emoționat de această distincție post mortem. Sergiu Adam, un scriitor de calitate, un om cu multe lucruri sfinte. Așa că cetățeanul de onoare post mortem, eu îl consider cetățeanul de onoare de astăzi pentru totdeauna, tinerețe fără bătrânețe. Acolo undeva sus. Să sperăm că viața trece și dincolo de pământ. încât nu rămâne decât să apreciez și să felicit conducerea municipiului pentru această propunere, această adoptare. Sergiule, dragă vom veni și noi acolo, cândva. Viață veșnică îți doresc.

Aplauze.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea - invit pe domnul Primar Cosmin Necula să înmâneze Diploma de Onoare și Cheia Orașului. Invităm în față soția domnului.

Domnul Primar Cosmin Necula - stimată doamnă am onoarea să vă înmânez Cheia Orașului și Diploma de Cetățean de Onoare, domnului Sergiu Adam.

Aplauze.

Primiți aceste simboluri ale recunoștinței orașului pentru soțul dumneavoastră și mulțumim pentru întreaga carieră și pentru tot ce a făcut pentru imaginea orașului nostru.

Doamna Adam Otilia - vă mulțumesc că v-ați amintit de Sergiu.

Aplauze.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc.

Domnul primar înmânează Diploma de Cetățean de Onoare și Cheia Orașului, doamnei Adam Otilia pentru domnul Sergiu Adam, post mortem.

Aplauze.

De asemenea o să vă înmânez și acest mic simbol al centenarului.

Aplauze.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Consilier Local-Botoi Romică pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Calistrat Costin

Inițiatori- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DL.CONSILIER LOCAL-BOTOI ROMICĂ

Domnul Consilier Local-Botoi Romică - vă mulțumesc. Domnul Calistrat Costin a studiat filologia la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași între 1960 și 1965. A fost asistent universitar la Institutul Pedagogic din Târgu Mureș și la acela din Bacău, redactor la cotidianul „Informația Harghitei” și la revista ,Ateneu”, director al Teatrului Bacovia și al Teatrului de Animație din Bacău.

în 1998 i se acordă Premiul „George Bacovia” pentru poezie. A debutat în presă în 1966, cu articole de critică literară și editorial în 1974, cu volumul de poezie "Planete”. A colaborat la „Tribuna”, „Convorbiri literare”, .Ateneu”, „Orizont”, „Cronica”, „Luceafărul” etc.

Opera literară cuprinde mai multe ediții: Planete, Iași, 1974; Augusta lumină, București, 1976; Despre voință, București, 1977; Elementul „lume”, București, 1978; La Răspântii, Iași, 1979; Satiră duhurilor mele... (Parodii și nu prea), București, 1980; Arșița, Iași, 1981; Declinul elegiei, București, 1983; Scrisori, București, 1988, și multe altele care le avem enumerate.

în anul 2004 a primit de la Președintele României Ordinul "Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

Față de cele prevăzute, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă inițial.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea - îmi cer scuze, dăm cuvântul domnului Stan.

Domnul Consilier Stan Gabriel - mulțumesc, știu că nu este uzual, dar simt nevoia să vă adresez câteva cuvinte. Fără îndoială apreciative, referitoare la ... îmi permit să spun, prietenul și colaboratorul meu Calistrat Costin. Ne leagă o prietenie și o colaborare de peste 20 de ani. Datorită domniei sale, viața culturală din Bacău a avut și are o altă efervescență. Aș vrea doar să remarc un moment care m-a impresionat ca băcăuan și ca om apropiat a fenomenului cultural din municipiul nostru. După cum bine știți în urmă cu câteva săptămâni, Teatrul Municipal Bacovia, a marcat 70 de ani de existență. în seara festivă acolo au fost invitați, foști directori ai teatrului. Cele mai lungi, sincere și fără îndoială meritorii aplauze le-a primit prietenul și colaboratorul meu, Calistrat Costin. Mulțumesc.

Aplauze.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea - mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabil. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- discuții asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Calistrat Costin.

Inițiatori - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DL.CONSILIER LOCAL-BOTOIROMICĂ

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRL

  CONTRĂ

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Calistrat Costin.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- invit pe domnul Primar Cosmin Necula să înmâneze Diploma de Onoare și Cheia Orașului, domnului Calistrat Costin. Felicitări.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule director, am onoarea să vă înmânez Cheia Orașului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare, cu cele mai multe gânduri de sănătate, bucurii și viață lungă. Și vă mulțumim pentru întreaga dumneavoastră activitate.

Aplauze.

De asemenea niște mici simboluri ale centenarului nostru.

Aplauze.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea - dau cuvântul domnului Brăneanu, Președinte al Uniunii Scriitorilor Bacău.

Domnul Brăneanu Dumitru - Președinte al Uniunii Scriitorilor Bacău - domnul primar, doamna președinte de ședință, domnilor consilieri și domnilor invitați, este un moment, zic eu, minunat acesta de azi. în care se recunoaște meritele unui om care jumătate de veac a influențat cultura băcăuană și nu numai. Mă alătur consilierilor locali la ceea ce a spus domnul consilier local, la ceea ce au spus și l-au prezentat pe domnul Costin, ca o personalitate într-adevăr, care s-a remarcat încă de la început ca publicist, ca scriitor ca și om de cultură, ca și administrator, apropo că atâția ani de zile a condus Teatrul, Teatrul de Animație dar și ca președinte al Filialei Scriitorilor. Pentru ca să vă dau un exemplu despre valoarea dânsului recunoscute la nivel național* Vreau să vă spun că atunci când a preluat filiala în 2005, erau 30 de membri și la sfârșitul mandatului în 2018, erau 100 de membri. Scriitori veniți din toate județele țării dacă vreți, de la Satu Mare, din Prahova, din Buzău, din Suceava, din Iași. Asta dovedește că omul Calistrat Costin, dincolo de scriitorul Calistrat Costin, omul de cultură a fost apreciat și este apreciat. Și mă bucură, că putem, noi, membri filialei, să ne bucurăm de acest... mă bucur că ne putem bucura, că putem fi părtași în astfel de moment ca cel de astăzi. Felicitări Consiliului Local, domnului Primar și cei care ați avut această inițiativă. Sincer, domnul Costin, merită deplin. Este un fin observator, critic și chiar dacă pare la un moment dat un critic al vieții noastre culturale băcăuane și nu numai. Este de o profunzime și de o înțelepciune apreciabilă, ceea ce cred eu că spune totul. Despre Sergiu Adam, l-am cunoscut, am lucrat cu dânsul ca redactor șef la Revista Ateneu. Un om, de asemenea, care a dat valoare spațiului cultural băcăuan și nu numai. Amândoi se regăsesc în „Istoria Literaturii Române” a lui Nicolae Manolescu, ceea ce spune foarte mult și Sergiu Adam și Calistrat Costin. Deci iată, aprecierea de care s-au bucurat cei doi și se bucură. Și mă bucur. Și comunitatea băcăuană își recunoaște valorile. Și prin acest gest simbolic, diploma de Onoare, de Cetățean de Onoare, pardon, se dă valoare activității, operei unor oameni deosebiți, cu care Bacăul a fost înzestrat și binecuvântat de Dumnezeu. „La mulți ani!”, domnul Calistrat Costin, putere de muncă în continuare și sper să colaborăm în continuare foarte bine. în zona culturală, în zona literară și mai ales în cadrul Filialei Scriitorilor din Bacău. „La mulți ani!” și felicitări dumneavoastră și „La mulți ani!” întregului Consiliu Local, având în vedere că eu poate nu o să mai particip la ședința dumneavoastră în acest an și mulți ani de centenar, „La mulți ani, România!”, „La mulți ani, români!” Vă mulțumesc tare mult.

Aplauze.

Domnul Primar Cosmin Necula - permiteți-mi vă rog stimate doamne și stimați domni, care sunteți prezenți astăzi la ședința consiliului local, să fac următoarea precizare. Vreau să-i mulțumesc doamnei Consilier Lazăr și domnului Consilier Botoi, pentru inițiativa pe care le-au avut cu privire la cei doi Cetățeni de Onoare, pe care din acest moment municipiul Bacău îi are: domnul Sergiu Adam și Calistrat Costin. Nu am vrut să i-au eu cuvântul deoarece cred că inițiatorii sunt cei mai în măsură să spună dumnealor. Dar vreau să comunic doamnei și domnului consilier că le mulțumesc foarte mult, în numele municipiului Bacău,pentru gestul dumnealor.

Aplauze.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Paul-Valerian Timofte.

Inițiator- DL. COSMIN NECLTA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc doamna președinte de ședință. Domnul Colonel în rezervă Paul-Valerian Timofte, fost ofițer al Armatei Române timp de 35 de ani, perioadă iii care a urcat, ierarhic, de la funcția de comandant de pluton la cea de director al Cercului Militar Bacău.

S-a preocupat, în mod deosebit de activități culturale cu militarii garnizoanei Bacău, iar din anul 1992 este membru-fondator al Filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. între anii 1992-1999 a fost membru în Comitetul director, iar între 2000- 2009 prim-vicepreședinte al filialei Bacău, al structurii Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

în același timp, din anul 2012, este și vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor,Regina Maria” la nivel național.

începând cu anul 1996, este organizatorul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor Neamului și a manifestărilor .Memoria Oituzului”și a tuturor serviciilor militare și religioase din Cimitirele Eroilor din Oituz, Poiana Sărată, toate acestea fiind organizate în colaborare cu Garnizoana Bacău și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Din anul 2010 este directorul fondator și coordonatorul revistei „Bacăul Eroic”, publicație de educație patriotică și de cinstire a eroilor neamului. Este realizator de emisiuni Radio și TV la nivel local și național, autor și coautor de cărți și de lucrări dedicate unor personalități din Armată Română, Eroilor Neamului, precum și de istorie și științe militare.

Din anul 2014 a inițiat și organizat manifestarea .Marșul Eroilor”, realizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Primăria Bacău la care participă, anual, peste 2.000 elevi din Cercurile „Cultul Eroilor”.

Din anii 2017 - 2018 constituie un vârf al implicării sale întru cinstirea eroilor români căzuți pentru neam și țară în Războiul pentru întregirea României și a celor care, în forme diferite, a contribuit la făurirea României Mari.

Ca apreciere pentru activitățile desfășurate a primit 30 de medalii și peste 600 de diplome omagiale/excelență sau aniversare. De asemenea doresc să informez consiliul local cu privire la tot ceea ce înseamnă în momentul de față pentru orașul nostru, domnul colonel Paul - Valerian Timofte, din punctul meu de vedere este un simbol al cinstirii memoriilor eroilor acestei țări și un simbol al cinstirii aducerii aminte a fiecărei jertfe pe care românii au făcut-o pentru tot ceea ce statul național și unitar. Bucuria este cu atât mai mare cu cât dumnealui reprezintă într-un fel sau altul poate cea mai creditată instituție a statului român, respectiv armata română. Și vă pot spune cu toată sinceritatea că mi-aș dori ca fiecare dintre noi în cinstirea memoriei pe care o avem pentru înaintații noștri să dăm dovadă măcar de 10% din implicarea, devotamentul și patriotismul pe care domnul colonel în rezervă Paul - Valerian Timofte a demonstrat-o. întâmplare face să-1 fi cunoscut inclusiv din punct de vedere profesional pe domnul colonel Timofte, la momentul în care slujeam amândoi sub culorile Prefecturii Județului Bacău, sub stema Guvernului României, același exemplu de respect, de cinste și fără îndoială de rigoare a celor care îmbracă haina militară. Alături de noi astăzi se află reprezentanți ai armatei române, ai hainei militare, ofițeri activi și în rezervă. Și încă o dată, așa cum am spus și în cazul domnului general Petrescu, consider că în momentul în care dumneavoastră veți da un vot favorabil. Vom cinsti armata română, vom cinsti pe cei care își aduc aminte de eroii neamului nostru și le vom așeza acolo unde le este meritul pe cei care nu uită faptul că suntem români. Că trebuie să fim români în continuare și faptul că în aceste locuri și pe aceste teritorii s-a vărsat sânge ca noi astăzi să putem cânta la ora 9 dimineața, la începutul ședinței de consiliu local, imnul național. Având în vedere aceste elemente, vă rog doamnelor și domnilor consilieri locali, să vă dați votul favorabil pentru ca domnul Paul - Valerian Timofte, să devină Cetățean de Onoare al municipiului Bacău. Aplauze.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- dăm cuvântul domnului viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, vreau și eu să felicit persoanele care astăzi sunt cetățeni, devin Cetățeni de Onoare ai municipiului Bacău. Și vreau o scurtă intervenție pentru domnul colonel Timofte sau o mică mențiune. Este un patriot desăvârșit, participă la evenimente, creează evenimente, dar în mod deosebit vreau să-l felicit cum creează evenimente pentru... în mijlocul tinerilor și al elevilor care din păcate, la an centenar pot să spun că mulți nu au cunoștințe suficiente despre istoria noastră, a poporului român. Domnul colonel Timofte, aproape zilnic organizează evenimente în școli, în licee și nu numai în municipiul Bacău, ci și în județul Bacău. Motiv pentru care îl felicit în mod deosebit. Vă mulțumesc.

Aplauze.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- discuții asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Paul-Valerian Timofte.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Paul-Valerian Timofte

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  4.

  Art. 4. Prin eriia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- invit pe domnul Primar Cosmin Necula să înmâneze Diploma de Onoare și Cheia Orașului, domnului Paul-Valerian Timofte.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule colonel, am onoarea de a înmâna Cheia Orașului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare al orașului Bacău. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru orașul Bacău.

Aplauze.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea - invit pe domnul Paul-Valerian Timofte, dacă dorește să ia cuvântul.

Domnul Colonel Paul-Valerian Timofte - dați-mi voie să înmânez aceste flori dragii mele soții.

Aplauze.

Domnule Primar, domnilor consilieri, vă mulțumesc din suflet. Nu mă așteptam, vocea mea este puternică, de aici de la Bacău și din toate colțurile județului. Nu mă așteptam la asemenea cuvinte frumoase. Și cât voi trăi voi sluji eroii neamului. Să trăiți. Aplauze.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea- dau cuvântul domnului Pocovnicu -Președinte de Onoare al Asociației Cultul Eroilor.

Domnul Pocovnicu Dorian -Președinte de Onoare al Asociației Cultul Eroilor -domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, vreau să vă mărturisesc că vin cu deosebită emoție în fața dumneavoastră astăzi, aici, ca Președinte de Onoare al acestei asociații. Vreau în primul rând să punctez faptul, subliniat și de domnul primar, felicitări dumneavoastră pentru aceste inițiative prin care acordați atenția cuvenită unor oameni care au avut, au și vor avea un cuvânt de spus pentru municipiul Bacău. Despre comandantul Paul-Valerian Timofte, multe lucruri nu pot să mai adaug. Expozeul a fost excelent încropit. Vreau să subliniez că este prima oară în 15 ani de relație când îl văd că plânge. Asta dovedește că gestul dumneavoastră la emoționat efectiv la maxim. Vreau să mai subliniez două aspecte importante, pe care de multe ori le trecem cu vederea anume că din 365 de zile, cam vreo 300 dumnealui le petrece în activități pentru eroii acestui județ, acestui neam. Și vreau în același timp, doamnei colonel să-i mulțumesc în numele colegilor din asociație care suntem în număr destul de mare aici, să-i mulțumim pentru înțelegea pe care i-a acordat-o, ne-a acordat-o, pentru că fără toată această înțelegere, tot ceea ce face domnul colonel și facem împreună ar fi fost foarte, foarte dificil dacă nu, imposibil. Comandate am învățat de la dumneavoastră două cuvinte: servesc patria. „La mulți ani!”, felicitări încă o data consiliului local, domnului primar și tuturor celor care au apreciat gestul dumneavoastră și gesturile pe care le faceți dumneavoastră. Eu pot să vă zic că îmi doresc să vă am în continuare președinte la asociație cât mai mulți ani. Să ne adunați pe noi, toți cei de generație mai tinere, să conștientizăm și să fim implicați în activitățile asociației. Vă invit doamnelor și domnilor consilieri locali, să vă înscrieți în asociație. Domnul prim - vicepreședinte Voicu vă garantează că indemnizația este simbolică, 2 sau 3 lei anual, așa că nu este un efort financiar foarte mare, dar un efort uman pentru ceea ce putem face împreună este deosebit. „Servesc patria!”, „La mulți ani!”, comandante.

Domnul Colonel Paul-Valerian Timofte - vă mulțumesc.

Domnul Pocovnicu Dorian -Președinte de Onoare al Asociației Cultul Eroilor -„La mulți ani, România!”. Vă mulțumesc.

Domnul Colonel Paul-Valerian Timofte - vă mulțumesc. Nu uitați, neamul este etern prin cultul eroilor. Vă mulțumesc.

Aplauze.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali este vorba de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Bacău, Programul de investiții pe anul 2018. Documentația ați avut-o la mapă. Pentru orice lămuriri tehnice necesare, domnul Administrator Public al Municipiului Bacău Romică Chindruș vă stă la dispoziție. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinta de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre. Domnul Laur Șova.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - mulțumesc. Am eu de făcut trei amendamente la acest proiect în sensul că:

 • 1. Având în vedere actele adiționale încheiate între Municipiul Bacău cu Direcția de Sănătate Publică pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru cabinetele medicale din școli, se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 466 mii lei. Cu această sumă se diminuează bugetul Poliției Locale Bacău, deoarece sunt credite bugetare disponibile și neutilizate în anul 2018. Acesta ar fi primul amendament.

 • 2. Având în vedere referatul nr.12446 din 28.11.2018 întocmit de Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 2.226 mii lei pentru plata către ADIS Bacău a serviciului de Salubrizare pentru perioada iunie -octombrie 2018.

 • 3. Se suplimentează Capitolul 65.02 „ învățământ” cu suma de 7.400 lei în vederea asocierii Municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean în vederea realizării evenimentului „ Educația - cheia dezvoltării societății, omagierii la an aniversar - 100 ani de la făurirea României Mari”. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentele ridicate de domnul Laur Șova.

Domnul Consilier Fechet Mircea - având în vedere că este vorba și despre o plată către ADIS Bacău, domnule Secretar, vă rog să consemnați că nu particip la votul amendamentului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul, domnul, nu este plată. Domnul Consilier Fechet Mircea - așa a reieșit din amendament.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - pai nu. Este vorba de o rectificare de buget. Da, deci nu este plată. înainte de a supune la vot, vreți să mai punem sau vreți și dumneavoastră să aveți un amendament, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu, vroiam să mă clarific cu privire la amendamentul numărul doi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - clarifîcați-1 domnul Șova.

Domnul Consilier Sova ■ ■ Gâtu Laur - da...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu, este o întrebare adresată mai ales executivului. Să înțeleg că până acum noi nu am plătit depozitarea deșeurilor, în această jumătate de an? Și aș vrea un răspuns oficial din partea administrației Necula, pentru că am observat că există oficial din partea primăriei, care afirmă faptul că Municipalitatea a plătit absolut tot. Și observăm că astăzi, de fapt, nu am avut bani pentru aceste plăți și se face rectificarea abia la finalul anului. Și din cauza acestor neplăți am ajuns astăzi să vorbim despre un blocaj în domeniul deșeurilor din județul Bacău. Deci, întrebarea este simplă. Dacă ați făcut plăți pentru depozitarea deșeurilor în ultima jumătate de an? Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula - stimate domn eu vă răspund numai în scris dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dumneavoastră aveți obligația conform Legii 215/2001, a administrației publice locale, să răspundeți la interpelările consilierilor legate de problematica ce se află pe ordinea de zi. Deci, să înțeleg că nu ați plătit. De asta nici nu răspundeți. De obicei răspundeți la întrebări, dar, de rușine băgați capul la cutie.

Domnul Primar Cosmin Necula - dumneavoastră nu vă mai răspund la nimic, decât în scris. Dialog cu dumneavoastră nu fac.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles nu ați plătit depozitare deșeurilor și de asta ne-ați adus aproape într-un blocaj. Ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentele ridicate de domnul Laur Șova. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere absența doamnei Lazăr din sală, avem 16 consilieri locali, domnul Fechet v-am precizat că nu este o plată. Vă mențineți abținerea. Vă mulțumesc mult.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

Nu participă la vot

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANDEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru și o neparticipare la vot a fost adoptat amendamentele ridicate de domnul Șova. Alte probleme? Nu mai sunt amendamente? Atunci supunem la vot proiectul cu amendamentele aprobate. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

absent

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

*

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării evenimentului „Educația -cheia dezvoltării societății. Omagieri la an aniversar - 100 de ani de la făurirea României Mari”, eveniment în care se vor recunoaște meritele elevilor și profesorilor din învățământul băcăuan.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, documentația ați avut-o la mapă. Este vorba de proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării evenimentului „Educația - cheia dezvoltării societății. Omagieri la an aniversar - 100 de ani de la făurirea României Mari”, eveniment în care se vor recunoaște meritele elevilor și profesorilor din învățământul băcăuan. Documentația ați avut-o la mapă. Intenția acestui eveniment este să sărbătorim cei 100 de ani de învățământ băcăuan. Este un moment rar, pe care nu-1 putem lăsa să treacă. Pot să vă fac câteva paralele în sensul următor, sunt instituții de învățământ din municipiul Bacău care au peste 100 de ani, și practic au trăit întregul centenar. întregul. Cei 100 de ani, s-au desfășurat prin prisma activităților de educației și prin prisma dascălilor. De asemenea, în sală se află domnul inspector general, alături de care am venit să vă prezentăm acest proiect. Vă stăm la dispoziție pentru orice fel de întrebare, atât eu, cât și dumnealui. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcției Juridice și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre. Aveți cuvântul domnul Șova.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - mulțumesc. Aș avea de făcut două amendamente aici, în sensul că:

 • l.se suplimenteze bugetul cu 7400 lei așa cum a fost rectificat la punctul 3 de la Buget în sensul că la profesori pentru întreaga activitate, secțiunea 3, doresc includerea doamnei Sdrobiș Elena, care a activat la Școala Generală nr. 5 și Școala Al. I. Cuza. Acesta ar fi primul amendament și al doilea.

2.Se elimină domnul Grințescu Ioan de la poziția 33 din Anexa 1 deoarece apare și la poziția 28 Anexa 3. Și atunci să rămână doar la o singură.... mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - aveți trei amendamente am înțeles, nu, suplimentarea cu 7000...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - suplimentarea cu 7400 așa cum a spus... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - aia este pe buget. Proiectul bugetului trebuie suplimentat. Bugetul proiectului trebuie suplimentat la proiectul acesta. Acela este alocarea, e alocarea pe buget. Dar proiectul se suplimentează... Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - se suplimentează, da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bugetul proiectului cu 7400. Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - cu 7400 de lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - asta, că am văzut la amendamentul pe care l-ați făcut la celălalt proiect...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - acela a fost unul...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - exact

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - acela a fost...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - de la buget. Și aici aveți de asemenea amendament pentru suplimentarea bugetului.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - 7400 pentru buget.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - exact. Deci supunem la vot cele trei amendamente ridicate de domnul Șova. Suplimentarea bugetului proiectului cu 7400, includerea doamnei Sdrobiș Elena pe Anexa 4 la întreaga activitate, la Anexa 3 la întreaga activitate și eliminarea domnului Grințescu, parcă de la poziția 33 Anexa l,da?

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentele ridicate de domnul Șova. Aveți ceva de spus înainte?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian ~ dacă includerea este agreată de Inspectoratul Școlar Județean, adică...

Domnul Inspector Școlar Generat Prof. Florin Lazăr - da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da. Știu că lista a venit de la Inspectoratul Școlar și tocmai de aceea. Am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - a fost o omisiune din câte am înțeles, a inspectoratului, și tocmai de asta s-a făcut amendamentul.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi pentru a fost aprobate amendamentele ridicate de domnul Șova. Alte discuții? Cu 15 voturi pentru că domnul Stan nu participă, cu 14 voturi a fost aprobat amendamentul. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMBRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

ÎL

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

M

-

Cu 14 voturi pentru și două neparticipări la vot au fost adoptate amendamentele ridicate de domnul Șova.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentele aprobate. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

«B

-

Cu 14 voturi pentru și două neparticipări la vot a fost adoptat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședința Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, mulțumesc doamna președintă. Este vorba de un proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din cartierul Șerbănești. Ați avut materialul la mapă, vă rog să votați în forma propusă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Structura Organizatorică Arhitect-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanent. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 23506 mp situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18, având nr. cadastral 83418, în 2 loturi conform planului de situație Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri:

  • - lotul 1 cu suprafața de 2735 mp pe care se află construcțiile:Cl « 171 mp -Biserica; C2=58 mp-magazie anexa; C3=104 mp -magazie anexa;

  • - lotul 2 cu suprafața de 20771 mp;

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a următoarelor terenuri și clădiri din domeniul public al municipiului Bacău către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești:

  (1) teren în suprafață de 2735 mp și a clădirilor Cl-Biserica = 171 mp, C2-magazie anexa= 58 mp,C3-magazie anexa = 104 mp, situate în Bacău, str.Triumfului nr.18, potrivit planului de situație-Anexa 2, parte integrată a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul II din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, mulțumesc. Avem un proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul II din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri Bacău pe o perioada de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Director Direcția Juridică $i Administrație Locală Fantaza Ciortan -este avizat de către domnul secretar proiectul de hotărâre, avizul meu este favorabil. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Structura Organizatorică Arhitect-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Aveți cuvântul domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. O întrebare către domnul viceprimar, în absența domnului primar. De ce îi mai spunem Centru de Afaceri, mai ales în ceea ce privește Incubatorul de afaceri, având în vedere faptul că în ultimii doi ani ați golit de conținut acest incubator și l-ați transformat în sediu administrativ și chiar m-am uitat în decalogul domnului Necula care spunea că trebuie să susțină companiile locale și să înființăm parcuri industriale. Din păcate, în privința Centrului de Afaceri, observăm cu toții ce s-a întâmplat. Deci, în loc să înființăm parcuri industriale și să realizăm spații noi pentru desfășurarea unor activități economice, așa cum domnul primar și administrația au promis în 2016, asistăm la o golire de conținut a acestor obiective și aș dori să punctez faptul că în Bacău, din păcate, marii afaceriști, marii agenți comerciali, în loc să fie susținuți, își fac ei, din propriile fonduri drumurile, deci, nu Municipalitatea, așa cum li s-a promis cândva. Și doi la mână, nici n-am văzut răsărind parcuri industriale sau spații suplimentare pentru incubarea unor afaceri. întrebarea cred că este una justă: de ce îi mai spunem Centru de Afaceri sau Incubator de Afaceri, referindu-mă la acea clădire ce face obiectul acestui proiect de hotărâre? Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, nu răspund vreunei întrebări, ci vreau să mă adresez dumneavoastră pentru a lămuri foarte clar unele aspecte și pentru a împărți un pic adevărul din poveste sau din povești electorale spuse în continuare la microfon. Deci, dacă nu mă înșel și aici am să-1 rog pe domnul administrator și îmi pare rău că nu este și domnul Cibotaru prezent, dar cred că Direcția Economică ne poate răspunde, la momentul care am preluat mandatul de primar, alături de colegii viceprimari și de dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, societatea care administra Centrul de Afaceri avea o datorie, o gaură de 15 milioane lei, greșesc? Da, deci 15 milioane lei minus pe povestea incubatorul de afaceri, unde incubam noi de zor afaceri...s-au incubat de am ieșit cu o gaură de 15 milioane de lei. De anul trecut, dacă nu mă înșel, acest obiectiv a fost preluat în administrare de Municipiul Bacău și intenția a fost de a-1 eficientiza din punct de vedere al costurilor, pentru a nu mai avea pierderi, una din multiplele pierderi care le aveam în Municipalitate în momentul în care am ajuns primar, viceprimari sau consilieri locali. Cu mențiunea faptului că aceste vorbe trebuie confirmate de către economiști, din ceea ce știu, ne apropiem de.. .ca la finalul acestui an de exercițiu bugetar, Centrul de Afaceri să se apropie de un profit de 1 milion de lei, în situația în care ce se întâmpla anul trecut reprezenta o gaură sau ce se întâmpla în anii trecuți. Cam în aceeași situație era și Teatrul de Vară, era pe minus, anul acesta termină execuția bugetară cu un plus, un plus de 800 000 lei, dacă nu mă înșel. Și repet, luați sub rezervă aceste cifre, le vom verifica și vi le vom prezenta corect la momentul în care vom încheia exercițiul bugetar. Raționamentul pentru care vin în fața dumneavoastră cu această propunere este cauzat de faptul că această clădire trebuie să fie utilizată și este utilizată în scop administrativ, tot pentru locuitorii municipiului Bacău, tot pentru cei care dețin această clădire, A.D.I.B. fiind o societate prin intermediul căreia sau o asociație prin intermediul căreia se gestionează fenomenul apei. Pe de altă parte, apropo de faptul că agenții economici în momentul de față am ajuns la etapa în care agenții economici susțin activități ale municipiului, eu cred că este lăudabil că s-a ajuns la această etapă în care agenții economici puternici din municipiul Bacău, vin și construiesc pe cheltuiala proprie și apoi donează Municipiului Bacău o serie de obiective investiționale, în cazul acesta, străzi. Cred că este mai mult decât lăudabil. Trei, și asta înseamnă dovadă de implicare din partea comunității.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - lăudabil pentru ei, dar nu și pentru noi, îmi cer scuze.

Domnul Primar Cosmin Necula - puteți să vă cereți câte scuze vreți, nu v-am întrerupt. De asemenea, trei, în momentul de față în municipiul Bacău nu ne plângem de lipsa ofertei de muncă. Suntem în situația în care avem deficit de forță de muncă. Un alt element pe care vreau să vi-1 prezint, apropo de starea economică pe care o are municipiul Bacău, o să puteți întreba și verifica la Finanțele Publice, să vedeți că încasările sunt undeva la 110 %. Un alt indicator pe care vreau să vi-1 prezint doamnelor și domnilor consilieri și stimați cetățeni ai municipiului Bacău este că în anul 2018, numărul autorizațiilor de construcție a crescut cu 43% față de anul 2017. De ce vă spun acest indicator? Pentru că oamenii dacă construiesc în acest oraș este o dovadă a forței financiare și este o dovadă a faptului că acest oraș este interesant din punct de vedere economic și are capacitate economică. Patru: nu vreau să fac eu predicții cu privire la parcuri industriale sau neindustriale, dar un parc industrial nu răsare așa peste noapte. Mai mult decât atât, el trebuie să fie generat de parteneriate sub diverse forme, între mediul economic, privat și statul român sub diversele sale forme: primărie, consiliu județean sau alte asemenea. Vom vedea dacă la finalul acestui mandat, pe care cetățenii ni l-au oferit, nu ne vom ține de cuvânt. Dar, este foarte important pentru fiecare dintre noi ca să spunem lucrurile așa cum sunt, să punem adevărul la locul lui.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dau cuvântul domnului Viceprimar Ștefan, după care domnului Consilier Stan și doamnei Consilier Pravăț, în ordinea în care am zis.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să fac un scurt istoric al acestei clădiri. îmi aduc aminte că în anii de mandat, când am fost consilier local, am criticat foarte vehement fosta administrație și fostul management defectuos al acestei instituții, CAEx se numea atunci, și acum spunea domnul primar că trebuie să eficientizăm. Eu nu consider că o eficientizare se rezumă prin a da cu titlu gratuit unei societăți care primește de la Municipiul Bacău 400.000 lei, așa cum am dat prin hotărârea de consiliu local din luna februarie, dacă îmi aduc bine aminte. Nu știu dacă este astăzi cineva de la A.D.I.B., dar aș vrea să știu unde stă astăzi, unde își are sediul A.D.I.B.-ul, dacă are unde să stea, dacă nu, punctul meu de vedere este că aceste spații ar trebui scoase la licitație și nu să le dăm cu titlu gratuit, pentru că noi nu suntem o instituție de binefacere și nu vreau să fim un administrator prost al bunurilor consiliului local. Astăzi vă spun cu mâna pe suflet că, împreună cu colegul meu, vom vota împotriva acestui proiect, pentru că aceste spații trebuie să aducă plus valoare, nu să le dăm gratis.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dau cuvântul doamnei Consilier Pravăț.

Domnul Primar Cosmin Necula - numai puțin, o secundă. Am uitat să fac o mențiune foarte clară pentru tot ceea ce înseamnă ADIB. Respect dreptul de vot și opinia fiecărui participant la actul decizional și politic, dar trebuie să luăm în calcul foarte multe lucruri în momentul în care vrem să facem asumări politicianiste. în primul rând aici cred că nu am prezentat suficient de clar către dumneavoastră, cetățeni ai municipiului Bacău, ceea ce înseamnă ADIB, nu se pune problema dacă colegii mei consilieri sau viceprimari nu știu ce înseamnă. Ei știu foarte bine. Dar vreau să vă notific cu privire la faptul că în momentul de față, această asociație lucrează pentru locuitorii municipiului Bacău și au în lucru și la Ministerul Dezvoltării câteva obiective investiționale deosebit de importante pentru noi. De exemplu, stațiile de demanganizare ce intră în componența rezervei de apă, sunt în lucru la ADIB. 2. Proiectul european pe exercițiul bugetar următor al Uniunii Europene cu privire la tot ceea ce înseamnă aducțiunea principală de apă de la Valea Uzului, respectiv modernizarea ultimilor 20 de km de la Stejaru la Bacău. Noi nu găsim aici un ONG căreia îi dăm ceva, ci este o asociație care gestionează fenomenul apei și care în momentul de față lucrează la niște investiții pentru cetățenii municipiului Bacău. Atât am vrut să menționez, atât și nimic mai mult. Rog și pe ceilalți colegi, consilieri locali sau domnul

Director Fantaza să-și exprime punctul de vedere.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - într-adevăr lucrează, dar sunt plătiți. Cotizația Municipiului Bacău este de 400 000 lei pe an, iar noi aici vorbim de

principii economice, eficientizarea acestor spații. ADIB-ul primește o cotizație, este o asociație care are venituri, trebuie să știe să-și gestioneze aceste lucruri.

Domnul Primar Cosmin Necula - departe de mine de a intra într-o polemică cu dumneavoastră, domnule viceprimar. Evident că această asociație își poate permite un sediu, dar plata acelui sediu să știți că se face parte tot din banii noștri. E un principiu economic, domnul viceprimar.

Domnul Director Direcția Juridică si Administrație Locală Fantaza Ciortan -vreau doar să-i spun domnului viceprimar, cu permisiunea dumneavoastră, că așa cum a spus și domnul primar, nu este o societate comercială, este o asociație de dezvoltare intercomunitară, care potrivit Legii 215 este de utilitate publică, deci cadrul legal pentru a putea atribui în folosință gratuită acest spațiu este acoperit din acest punct de vedere. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în acest moment, își desfășoară activitatea într-un sediu al Companiei Regionale de Apă, care Compania Regională este într-un program, am înțeles de la directorul general al companiei, de reorganizare în ceea ce privește aparatul TESA și a primit notificare de, nu spun evacuare, dar de părăsire a acestor spații până la 31 decembrie. Totodată dacă plătesc chirie în momentul actual la companie, asta se duce în cotizație, sunt cheltuieli de funcționare, bineîhțeles și de la noi și împreună cu Județul, Consiliu Județean și împreună cu unitățile administrativ-teritoriale din județ. Mai mult de atât ce să spun. Și Asociația de Dezvoltare pentru Salubrizare funcționează în sediul învecinat sălii de ședință și Serviciul de Salvamont funcționează tot acolo, sunt instituții de utilitate publică care trebuie să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții.

Domnul Primar Cosmin Necula - da, iarăși îmi cer scuze că intervin, o mică precizare că văd că sunt tot felul de zâmbete. Da, ADIS-ul, Serviciul de Salvamont se aflau în clădirea fostei Biblioteci Județene, aparținând acele birouri Consiliului Județean, pe care haideți să nu uităm faptul că Consiliul Județean a dat-o către Municipiul Bacău și în momentul de față este Oficiul de Stare Civilă acolo, într-o cu totul altă formă. Haideți să nu ne facem că uităm.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - domnul director, eu nu am discutat despre legalitate, am discutat despre oportunitate.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dau cuvântul doamnei Consilier Pravăț.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Viceprimar Ștefan, tot despre oportunitate vorbim și atunci când ADIB-ul va urma să achite, să plătească un milion de lei noi, pentru tot ceea ce înseamnă elaborează, proiect tehnic, expertiză pentru noua conductă a Bacăului, noua conductă de apă? Deci vorbim, reiterez cele spuse de domnul Fantaza, vorbim despre o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară care elaborează documentații, elaborează studii de fezabilitate. Ați spus într-adevăr, ați menționat faptul că noi, Municipiul Bacău, achităm o cotizație de 400 000 lei. Uitați că ADIB-ul urmează să plătească un milion de lei pentru tot ceea ce însemnă studiu de fezabilitate, cum spuneam, PTh și așa mai departe, pentru conducta nouă.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - câți membri sunt în ADIB, doamna consilier? Să plătească toți membrii...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - nu, deci haideți să nu... Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos -să plătească toți membrii, că în ADIB nu este membru doar Municipiul Bacău...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - dacă transformăm un subiect...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - nu poate Municipiul Bacău să ducă numai el ADIS-ul și ADIB-ul, hai să fim serioși!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - deci, repet. Votând împotriva...astăzi votați împotriva unei asociației de dezvoltare intercomunitară, din care Bacăul face parte...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - nu, votez împotriva unor spații gratuite...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - votați împotriva unei asociații care a demarat o multitudine de proiecte cu impact clar asupra municipiului Bacău.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - nu pot fi finalizate decât cu spații gratuite de la Municipiul Bacău?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - haideți să nu mai...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - puteți spune dacă acum, unde stau acolo, plătesc chirie sau stau gratis?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - îmi spuneți dumneavoastră lucrurile acestea că văd că așa cum v-a interesat subiectul ”insula”, deși era subiect care era administrat clar de Administrația Bazinală Șiret, probabil că vă interesează și acest subiect.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - era Digul Bâmat, nu era insula. Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - ar fi mai bine să vă intereseze subiectele strict legate de dezvoltarea municipiului Bacău...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, da....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - nu ADIB-ul, nu ceea ce înseamnă subiectul Administrației Bazinale Bacău.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - am o rugăminte. Haideți să ne respectăm. Domnul Consilier Stan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Stan Gabriel - mulțumesc. într-o notă ceva mai calmă, vreau să amintesc domnilor consilieri și să tușez cele spuse de domnul primar la începutul intervenției domniei sale, că eu și colegul Dumitru Irofte am fost votați și delegați din partea Municipalității, respectiv a Consiliului Local, să facem parte din Adunarea Generală a Acționarilor, care administra împreună cu un consiliu de administrație societatea ce se ocupa în mod direct de gestionarea spațiului și spațiilor în care ne aflăm acum. împreună cu fostul management sau foștii manageri ai societății, ne-am străduit să salvăm situația, nu aparențele, ci efectiv situația, dar nu se putea pentru că societatea apela permanent la Municipalitate pentru infuzie de capital. Asta s-a întâmplat și în iama anului 2016 și la începutul anului 2017 și cu regret a trebuit să acceptăm insolvența acelei societăți, care se dovedise în ultimii ani că nu performa. Acum eu nu mai am informații în legătură cu cifrele, dar se pare că lucrurile s-au ameliorat și acest stabiliment poate să crească și să nu constituie pentru Municipalitate, din punct de vedere financiar, o piatră de moară. Am lucrat, eu zic, eficient, dar ca reprezentant al Municipalității în AGA, dar situația, așa cum am spus la începutul intervenției mele, era destul de complicată și din câte am înțeles, pierderile începuseră să se acumuleze și să se înregistreze din anii 2014, 2015, deci actuala administrație a moștenit, din păcate, o situație greu de surmontat. Mulțumesc. Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - mai sunt discuții? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

3

*

Cu un vot împotrivă al domnului Ghingheș.... cu 3 voturi împotrivă, sunt 17 consilieri în sală, da? S-a întors doamna Lazăr. Cu 3 voturi împotrivă și 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

7 si 8 .Se trece la punctele 7 si 8 ale ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 7. Proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA- RIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și la

 • 8. ProiectuI de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7852/10.03.2000 de la d-na Mutu Elena, la d-na Miron Maricica.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă solicităm acordul ca proiectele 7 și 8 având același obiect să le discutăm împreună și să le votați împreună pe același buletin. Sunteți de acord?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - am să dau citire atunci și proiectului numărul 8. Este un proiect privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7852/10.03.2000 de la d-na Mutu Elena, la d-na Miron Maricica. Ați avut materialul la mapă și vă rog să le votați în forma propusă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate la cele două proiecte.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile și raportul comisiei de specialitate 3 în vederea avizării proiectului de hotărâre 7, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectelor de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre, privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTL

  IR1

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 încheiat pentru suprafața de 25,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

5.

ART. 5 - Prin griia d-lui Secretar al Municioiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat.

17

0

0

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7852/10.03.2000 de la d-na Mutu Elena, la d-na Miron Maricica

Inițiator- DL. COSMIN NECUL A - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7852/10.03.2000 încheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Mutu Elena, la tina Miron Maricica.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - da. Este un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.22 din 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Structura Organizatorică Arhitect-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Dănilă, vă rog frumos mergeți pe hol și invitați pe domnii consilieri în sală pentru a ne putea desfășura în bune condiții ședința de Consiliu Local. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Doamna Tamba, câți consilieri sunt în sală? Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2018 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitectul- Șef și Structura Organizatorică Arhitect-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Raluca-Ioana - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  /.

  ART. 1 - Se aDroba modificarea Dozitiei nr. 58. Art. 2 din Protocolul anexa Ia Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se inlocuieste titularul cabinetului medical din str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, S.C. DR. FILIP S.R.L. reprezentata legal de d-na dr. Filip Silvia, cu S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L., reprezentata de Dr. Drug Mihaela, medic medicina de familie.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68759/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 68802/29.04.2015 si nr. 69303/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata legal dr. Filip Silvia către S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L., reprezentata legal de Dr. Drug Mihaela, medic medicina de familie in baza Contractului de vanzare-cumparare praxis medical autentificat sub nr. 1794/14.11.2018 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Durata concesiunii este nana la data de 16.09.2044. celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Se imDutemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de concesionare, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L., reprezentata legal de Dr. Drug Mihaela, medic medicina de familie.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  5.

  ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului    Bacau,    Compartimentului    Evidenta

  Concesionari si persoanelor nominalizate la Art. 2.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  6.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  7.

  ART. 7 - Prin zriia Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

11.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - este vorba de proiectul privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită. Ați avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Structura Organizatorică Arhitect-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret. Am o rugăminte, buletinele de vot sunt pe o parte și pe cealaltă. Vă rog frumos să fiți atenți la votare.

Doamna Consilier Dinu Raluca-Ioana - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTUR

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. - Se aprobă .Lista nominală” cu oronunerile Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ, cu persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  NUME și PRENUME

  Nr. Dosar/Data înregistrării

  Punctaj

  2.

  MARIȘCA ANCA MARIA S-a adoptat

  11406/29.03.2004

  95

  17

  0

  0

  3.

  BĂRBULESCU RODICA S-a adoptat

  19061/15.05/2006

  92

  17

  0

  0

  4.

  LUCA VASILICA-IRINA S-a adoptat

  67397/03.11.2003

  89

  17

  0

  0

  5.

  CIOFUMILICA S-a adoptat

  9853/16.03.2004

  84

  17

  0

  0

  6.

  LUCA CONSTANTIN SILVIU S-a adoptat

  45755/04.12.2006

  80

  17

  0

  0

  7.

  CERNAT LUCA ALEXANDRU S-a adoptat.

  47202/01.09.2008

  78

  17

  0

  0

  8.

  FICHITIU DANIEL FLORIN S-a adoptat

  42680/08.10.2007

  72

  17

  0

  0

  9.

  DOROFTE DANIEL ROSARIO S-a adoptat

  40142/13.09.2010

  69

  17

  0

  0

  10.

  ZAHARIA MIHAELA MARCELA S-a adoptat

  17166/17.01.2012

  65

  17

  0

  0

  11.

  MIRON MIOARA S-a adoptat.

  18475/30.01.2012

  64

  17

  0

  0

  12.

  EPURE COSTICĂ S-a adoptat.

  5793/16.02.2005

  63

  17

  0

  0

  13.

  HANGANU PETRU

  S-a adoptat

  28458/14.05.2015

  63

  17

  0

  0

  14.

  BANU LOREDANA

  S-a adoptat

  40518/16.10.2014

  55

  17

  0

  0

  15.

  LUPUSORU PETRONELA S-a adoptat

  20020/19.02.2018

  54

  17

  0

  0

  16.

  MAGIRESCU MIRELA S-a adoptat

  18347/30.01.2017

  53

  17

  0

  0

  17.

  CIOCHINĂ IORGU

  S-a adoptat

  38329/24.08.2011

  52

  17

  0

  0

  18.

  LAPAZANIRINA S-a adoptat

  37711/05.09.2017

  50

  17

  0

  0

  19.

  MIHAILILIANA ANISOARA S-a adoptat

  41965/30.10.2014

  48

  17

  0

  0

  20.

  SOSA ANA MARIA

  S-a adoptat

  36821/10.08.2016

  48

  17

  0

  0

  21.

  BURLACU FLORINEL S-a adoptat

  44376/31.10.2011

  47

  17

  0

  0

  22.

  RUSU FLORENTINA S-a adoptat

  35613/20.08.2018

  47

  17

  0

  0

  23.

  HILITANU IRINA ELENA S-a adoptat

  35121/27.07.2015

  45

  17

  0

  0

  24.

  MĂRIUȚEI CAMELIA

  S-a adoptat

  21563/02.03.2017

  45

  17

  0

  0

  25.

  STOLERU FLORIN S-a adoptat

  21454/28.02.2013

  44

  17

  0

  0

  26.

  ANDREI DANIELA

  S-a adoptat

  40368/10.10.2018

  44

  17

  0

  0

  27.

  PĂUN ION S-a adoptat

  28572/18.05.2017

  43

  17

  0

  0

  28.

  APOSTOL ILEANA

  S-a adoptat

  37882/23.08.2016

  42

  17

  0

  0

  29.

  CANTARAGIU MARIA ANDREEA S-a adoptat

  17915/25.01.2018

  42

  17

  0

  0

  30.

  TRIFAN DANIELA S-a adoptat.

  37193/06.09.2018

  42

  17

  0

  0

  31.

  BOTARLAN COSTICĂ S-a adoptat

  19868/10.02.2015

  40

  17

  0

  0

  32.

  HERSCOVICI EUGENIA S-a adoptat

  26362/11.04.2011

  39

  17

  0

  0

  33.

  CAȘCAVAL CĂTĂLINA IOANA S-a adoptat.

  44634/15.11.2017

  39

  17

  0

  0

  34.

  CRĂCIUN MARIA S-a adoptat.

  29758/07.06.2018

  37

  17

  0

  0

  35.

  CIOROABÂ LIL1ANA S-a adoptat

  30376/14.06.2018

  37

  17

  0

  0

  36.

  ALEXA ANCUTA IOANA S-a adoptat

  41237/18.10.2018

  37

  17

  0

  0

  37.

  PRISECARU MARIANA S-a adoptat

  44877/11.12.2013

  36

  17

  0

  0

  38.

  TURLE MAZĂRE ELENA S-a adoptat

  24852/02.04.2015

  36

  17

  0

  0

  39.

  BUCUR LUCICA

  S-a adoptat

  35437/13.08.2018

  36

  17

  0

  0

  40.

  ORBOIU GEORGE

  S-a adoptat

  21867/13.03.2018

  34

  17

  0

  0

  41.

  ANCHIDIN BENONE S-a adoptat

  21097/05.03.2018

  33

  17

  0

  0

  42.

  JITARU ALINA FLORINA S-a adoptat

  33104/16.07.2018

  32

  17

  0

  0

  43.

  SAVIN VIORICA

  S-a adoptat

  33342/17.07.2018

  22

  17

  0

  0

  44.

  Art. 2. - Primarul Municioiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adontat.

  17

  0

  0

  45.

  Art. 3.  - Prezenta hotărâre va fi comunicată

  Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari și solicitanților prevăzuți în Anexă.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  46.

  Art. 4. - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  17

  0

  0

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.208/2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președintă de ședință. Documentația ați avut-o la mapă. Este vorba proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.208/2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartiție a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Structura Organizatorică Arhitect-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret. Aceeași rugăminte: și pe o parte și pe cealaltă a paginii vă rog frumos să votați.

Doamna Consilier Dinu Raluca-Ioana - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. crt.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  SULE

  1.

  Art. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensul că se elimină 6 solicitanți care nu au reconfirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință, aceștia fiind evidențiați în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  NUME și PRENUME

  Nr. Dosar/Data înregistrării

  Punctaj

  Nr. camere

  2.

  GROSU MIHAELA NELY S-a adoptat

  36407/21.08.2017

  54

  2 camere

  17

  0

  0

  3.

  CHEȚA LOREDANA ELENA S-a adoptat.

  37116/28.08.2017

  54

  1 cameră

  17

  0

  0

  4.

  STOIANRAMONA S-a adoptat

  43977/02.12.2013

  53

  1 cameră

  17

  0

  0

  5.

  MATEI ANCA MIHAELA S-a adoptat

  20239/14.02.2013

  56

  1 cameră

  17

  0

  0

  6.

  DOROSCAN ANDREI S-a adoptat

  22840/16.03.2017

  57

  1 cameră

  17

  0

  0

  7.

  LUNGULIDIA S-a adoptat.

  24305/31.03.2017

  54

  1 cameră

  17

  0

  0

  8.

  Art 2. - Se modifică Anexa la HCL nr. 208/ 2018 după cum urmează:

  (11 se repartizează d-lui Ciubotaru Adrian garsonierea situata pe str. Făgăraș nr. 17/ A/ 9 și se anulează repartiția garsonierei din str. Făgăraș nr. 4/ B/ 7.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  9.

  (2) se repartizează d-nei Duhalmu Nicoleta apartamentul cu 2 camere situat pe str. Făgăraș nr. 6/ B/ 3 și se anulează repartiția garsonierei din str. Depolui nr. 84/ B/ 7.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  10.

  Art 3

  16 sol primi Anexa S-aad

  . - Se completează Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensul includerii a icitanți care îndeplinesc toate criteriile de acces la o locuință și care vor locuințe pentru tineri destinate închirierii, aceștia fiind evidențiați în nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  optat

  17

  0

  0

  Nr. Persoane

  Numele si prenumele

  Punctaj

  Locația propusă

  Obs.

  11.

  NĂSTASE MĂDĂLINA

  S-a adoptat

  53

  Făgăraș 19/A/10

  apartament

  2 cam

  17

  0

  0

  12.

  3

  VASCAN SIMONA IONELA

  S-a adoptat

  53

  Depoului 8O/A/16

  apartament

  2 cam

  17

  0

  0

  13.

  BUCIUMEL ANA IOANA

  S-a adoptat

  53

  Bucegi 136A/A/8

  apartament

  2 cam

  17

  0

  0

  14.

  PALADEIONUȚ IULIAN

  S-a adoptat

  53

  Bucegi 136A/A/9

  garsonieră

  17

  0

  0

  15.

  BULIGADRAGOȘ

  S-a adoptat

  53

  Depoului 84/B/9

  garsonieră

  17

  0

  0

  16.

  IFTIMIE IONUȚ

  S-a adoptat

  52

  Făgăraș 4/B/17

  garsonieră

  17

  0

  0

  17.

  DRĂGOILARISA S-a adoptat

  52

  Bucegi 136AZB/9

  garsonieră

  17

  0

  0

  18.

  GRIGORAS TINA MĂDĂLINA S-a adoptat.

  52

  Depoului 82/B/2

  garsonieră

  17

  0

  0

  19.

  BÎLCU ANA MARIA

  S-a adoptat

  51

  Făgăraș 6/A/2

  garsonieră

  17

  0

  0

  20.

  MARIȘCA ALEXANDRA

  S-a adoptat

  53

  Depoului 84/A/7

  garsonieră

  17

  0

  0

  21.

  2

  COSTIN VALERICA LOREDANA S-a adoptat.

  53

  Depoului 80/B/5

  garsonieră

  17

  0

  0

  22.

  DÎRLEARAMONA S-a adoptat

  51

  Făgăraș 6/B/17

  garsonieră

  17

  0

  0

  23.

  ZLAT ADRIAN

  S-a adoptat

  51

  Narciselor 14A/A/23

  garsonieră

  17

  0

  0

  24.

  1

  CAȘCAVAL CĂTĂLINA IOANA S-a adoptat

  51

  Făgăraș 6/A/24

  garsonieră

  17

  0

  0

  25.

  LUPAȘCU IONELA MĂDĂLINA

  S-a adoptat

  51

  Făgăraș 15/A/13

  garsonieră

  17

  0

  0

  26.

  TAMBA ANDREI DANIEL

  S-a adoptat

  50

  Făgăraș 4/B/7

  garsonieră

  17

  0

  0

  27.

  Art. 4. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 208/ 2018 sunt si rămân în vigoare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  28.

  Art. 5. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  29.

  Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  30.

  Art. 7. - Prin eriia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

 • 13. si 14. Se trece la punctele 13 si 14 ale ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 13. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU și la

 • 14. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da, proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. a unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău. Este deja obișnuință la noi, Delgaz Grid vin cu niște proiecte prin care solicită pe domeniul public niște spații, în general de dimensiuni mici, 3-5 metri, pentru amplasarea de tablouri de măsură, branșamente pe rețelele pe care le gestionează în municipiul Bacău. Expunerea de motive vă rog să o aprobați, ați avut materialul la mapă, să o aprobați în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Structura Organizatorică Arhitect-Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Raluca-Ioana - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând sohcitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  l

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

  (1) suprafeței de 9 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Calea Moinești, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  (2) suprafeței de 30 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Bucegi, necesară pentru execuția lucrării "Extindere rețea de gaze naturale presiune redusă și execuție racord gaze naturale presiune redusă”, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  (3) suprafeței de 40 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Ciprian Porumbescu, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a 4 branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  6.

  ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  7.

  ART. 5 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/  25.10.2012 privind aprobarea

  Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  8.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  9.

  ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea    și

  Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  10.

  ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  17

  0

  0

Doamna Consilier Dinu Raluca-Ioana - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  t.

  ART. 1 - Se modifică HCL nr. 234/ 2018 în sensul înlocuirii Anexei nr. 9 cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 234/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice,    Compartimentului    Administrarea    și

  Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  17

  0

  0

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii imobilului situat în strada Vasile Alecsandri nr.10.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc doamna președintă de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre prin care vă rog să aprobați schimbarea denumirii imobilului situat în strada Vasile Alecsandri nr.10. Este vorba practic de o clădire aparținând Municipiului Bacău, care până acum ceva timp reprezenta un sediu de partid politic, respectiv sediu PDL, ulterior PNL. Am considerat oportun la momentul respectiv și țineți minte că am avut discuția și votul dumneavoastră a fost în sensul acesta, ca singurul sediu de partid politic ocupat de către un partid în municipalitate să fie alocat pentru o cu totul altă destinație, fiecare partid politic și mai ales unul parlamentar, având posibilitatea financiară să-și găsească în mediul privat o locație. Au fost suficiente dezbateri, au fost suficiente povești, nu vreau să intru în ele, nu vreau nici să țin speech-uri politice, nici să aduc aminte discuțiile politice de la momentul respectiv. Nu am fost, evident, primiți cu brațele deschise, s-a ajuns la etapa de executări silite, s-a depășit această etapă a executării silite și practic, în momentul de față, acest imobil aparținând Municipiului Bacău, este gol. Propunerea mea către dumneavoastră este ca acest imobil având destinație sau mai exact denumire înregistrată în inventarul Municipiului Bacău, clădire-sediu PDL, cu o suprafață de 410 m.p. și o suprafață de teren de 970 m.p., să fie alocat tinerilor din municipiul Bacău. Fapt pentru care, propunerea mea pentru dumneavoastră, în mod concret, este schimbarea denumirii acestui imobil în teren aferent și clădire, Centru pentru Tineret al Municipiului Bacău. Au fost puse la îndoială la momentul respectiv propunerea mea către dumneavoastră, unii speculau că cine știe ce se va întâmpla cu respectivul imobil. încă de atunci v-am zis că eu îl consider oportun și sper că și dumneavoastră, ca tinerii din municipiul Bacău să aibă un loc al lor, un loc în care să se manifeste, să se întrunească, un loc care să le confere posibilitatea să efectueze activități de dezvoltare și un loc ui care mișcarea de tineret specifică oricărui oraș, oricărei localități, să poată să crească. Alături de HUB-ul de tineret care are o componentă comercială, acel HUB de tineret pe care îl vom face pe baza fondurilor europene la Cinematograf Orizont, acest centru de tineret al municipiului Bacău se învederează doar pentru activități de dezvoltare și pentru activități specifice tinerilor, nu are un caracter economic. Fapt pentru care, eu vin cu propunerea de a schimba această denumire. Pe baza hotărârii dumneavoastră noi, ulterior, să putem începe toate demersurile necesare existenței propriu-zise a acestui centru de tineret, evident venind pe formula anului bugetar și cu propunerea către dumneavoastră de alocare a fondurilor necesare dotării acestui centru, în conformitate cu nevoile și standardele pe care le au tinerii din Bacău. Poate că prea puțin, autoritatea locală, mă refer aici cu preponderență la etapa de până în 2016, s-a interesat propriu-zis ca fenomenul de tineret și tinerii în general, să fie o voce puternică și importanta.

Este evident că împreună cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, atitudinea noastră, a autorității locale, a executivului și a deliberativului a fost radical modificată și cred că acest pas în care practic creăm Centrul de Tineret al Municipiului Bacău reprezintă o stare de normalitate. Nu o consider un act de eroism, nici un act de glorie, ci o stare de normalitate, ca tinerii din municipiul Bacău să aibă un loc al lor, un loc în care să se poate manifesta. Avem aici alături de noi o parte din reprezentanții tinerilor din municipiul Bacău, structuri asociative care reprezintă mișcarea de tineret a municipiului. Poate ar trebui și cred că ar fi oportun să le dăm cuvântul. Propunerea mea în mod concret către dumneavoastră este să schimbăm această denumire de sediu PDL și în locul acesteia să apară și sunt convins că o să și înflorească Centrul de Tineret al Tinerilor din Bacău - Centrul pentru Tineret. Având în vedere aceste aspecte, vă rog pe dumneavoastră-autoritatea deliberativă, în contextul în care considerați oportun și pe baza avizelor legale obținute să dați un vot favorabil înființării acestui centru de tineret.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - dăm cuvântul domnului Președinte al Federației Tinerilor din Bacău-domnul Camariu Gabriel.

Domnul Carnariu Gabriel-Presedintele Tinerilor din Bacău - bună ziua domnule Primar, domnilor Viceprimari, domnilor consilieri locali, stimați invitați. E un moment foarte oportun, e un moment foarte important pentru noi tinerii din comunitatea băcăuană să vedem că astăzi intr-un final, un obiectiv foarte important pe care municipalitatea împreună cu Federația Tinerilor din Bacău ni l-am asumat împreună în cadrul programului de Capitală a Tineretului din România e mai aproape, se adeverește, mai exact avem un centru de tineret. E un pas important faptul că avem o clădire în care ne putem desfășura activitatea. Tinerii din Bacău, așa cum ați observat și în programul de Capitală a Tineretului, au demonstrat că pot dezvolta orașul și pot dezvolta imaginea orașului la nivel național dar și internațional și au facut-o foarte bine și continuăm să o facem foarte bine și tinerii au nevoie de susținere ih continuare și pe lângă Federația Tinerilor din Bacău și alte organizații de tineret din Bacău, sunt multe grupuri informale de tineret: trupe de teatru, grupe de tineri pe partea de IT, pe partea de antreprenoriat, care au nevoie de spații în care să-și desfășoare activitatea, să poată face repetiții, să poată să-și dezvolte practic propriile programe. Ziceam că e un pas important, mai sunt alți mulți pași pe care trebuie să-i facem pentru a deveni cu adevărat un Centru de Tineret. Trebuiesc foarte mulți bani investiți acolo, o infrastructură care trebuie să reprezinte interesele și nevoile noastre ale tinerilor, însă am încredere în votul dumneavoastră și sper să fie totul ok. Eu vă mulțumesc frumos pentru faptul că ne-ați fost alături până în prezent. Sper să mișcăm lucrurile mai repede începând cu 2019, adică în prima parte a anului sau poate în primele două-trei luni deja centrul să fie cu adevărat util tinerilor din Bacău, adică să fie dotat și să putem tăia o panglică frumoasă acolo, la Centrul de Tineret. Totul stă în mâinile dumneavoastră, dar dumneavoastră vedeți că în Federația Tinerilor și în tinerii din Bacău ați găsit mereu un aliat sau un sprijin. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - mulțumim și noi. Dăm cuvântul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - salut inițiativa domnului Primar, o susțin în totalitate. Tinerii au nevoie de un loc unde să se manifeste dar proiectul de hotărâre mi se pare incomplet. Poate cineva îmi explică juridic schimbarea denumirii - ce înseamnă schimbarea denumirii? Acest imobil a fost într-un contract cu PNL-ul și cu PD-L- ul în care am funcționat și eu, dar acum se schimbă denumirea?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ păi haideți să vă explic eu domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - păi, lăsați-mă să spun eu până la sfârșit. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - si consider că e bine să menționăm cum îl dăm. Eu sunt pentru a-1 preda cu titlu gratuit, e un aspect. Cine plătește utilitățile? Eu propun ca Primăria să plătească utilitățile. Și mai e un aspect, în ce fază îl dăm? Pentru că acum o parte e destul de funcțională, o parte este într-o stare aproape avansată de degradare. Dacă tot îl dăm tinerilor, să-l dăm funcțional și să-l dăm pe un contract sau eu știu cu o destinație precisă și să menționăm și ce se întâmplă cu chiria care eu propun să fie, eu știu, să fie gratuit. Ce se întâmplă cu utilitățile? Eu propun, dar mi se pare, ca să fie corect și complet să menționăm și aceste aspecte în predarea acestui imobil către tineretul din Bacău. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am să fac o mică glumă, nu îl dăm, ci îl luăm. Știți?

în inventarul domeniului privat și public al Municipiului Bacău, fiecare clădire are anumite denumiri. Tocmai pentru a o schimba (nu mai este sediul PNL), adică pentru a schimba denumirea în vederea unei inventarieri corecte, primul pas care se face la un imobil înainte de ai da destinație, înainte de a-i plăti utilitățile, înainte de a-1 da în chirie, este schimbarea denumirii pentru corecta identificare a acestui imobil, astfel încât actualul proiect de hotărâre prezent pe ordinea de zi nu are decât scopul identificării corecte în patrimoniul Municipiului Bacău și în inventarul domeniului Municipiului Bacău.

Am dreptate, doamna Cristina Bardașu?

Doamna Bardasu Cristina - Director Adjunct Structura Arhitect Șef - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici deci nu vă mai faceți nici un fel de probleme. Cu celelalte aspecte care vă preocupă, pentru că ele vor fi în mod cert lămurite într-o ședință următoare.

Domnul Primar Cosmin Necula - numai o secundă. Stimați tineri ai Municipiului Bacău, stimate doamne și domni consilieri locali. Pas cu pas, greu, încet, mă țin de cuvânt. Ceea ce am zis de la început o voi face. Este evident că de foarte multe ori diavolul se ascunde în detalii. înțeleg și atitudinea pozitivă a domnului viceprimar și chiar sunt de acord cu dumnealui dar trebuie să ne găsim toți pașii așa cum trebuie ca totul să fi făcut în deplină siguranță și cu certitudine acel spațiu aparține tinerilor și nu altcuiva. Rămâne de văzut efectiv, care vor fi necesitățile de reamenajare, de aceea am și zis că voi veni și voi prezenta consiliului local propunerea de alocare bugetară, dar vă spun, haideți să fac așa o mică dezvăluire, nu înseamnă că până la momentul respectiv vom sta degeaba, asta nu înseamnă că de mâine începe domnul Camariu și cu colegii săi să se apuce să plătească chirie. Nu. Vom găsi calea legală și formula juridică să ne ajutăm tinerii din oraș. Asta este ideea și acesta este principiul de bază pe baza căruia fiincționăm. Ne ajutăm tinerii, nu că ne dorim să obținem un mare profit de la dumnealor. După cum vedeți și acum câteva puncte pe ordinea de zi, veneam cu propunerea în fața dumneavoastră pentru ADIB să dăm gratuități. Oare pentru tineri nu vom găsi calea legală să găsim soluții de gratuitate, soluții extrem de ieftine ?

Acum nu o să fac teoria social-democrației dar nu o să mă vedeți pe mine că vreau taxez prea mult pe vreo unii, sub nici o formă. Pe de altă parte, repet, acest centru este o necesitate. Vrem să ne ținem tinerii în oraș, trebuie să le oferim o serie de condiții. Nu sunt de acord cu principiul că să facem noi mare entertainment, noi crâșme, baruri sau alte locuri, dar distracția sau buna dispoziție pe care o pot avea tinerii, o pot avea și între ei în anumite zone de activități pe care le pot desfășura în acel centru de tineret. Acesta este un element.

2. Nu întâmplător am venit în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali cu propunere de a construi cele patru creșe și grădinițe. Una se va semna probabil săptămâna viitoare. Celelalte le veți avea în ședința de consiliu local de luna viitoare. Sunt o serie de măsuri completare care a căror efecte se vor vedea în 5,10,15 ani. Nu vom beneficia imediat de faptul că tinerii vor rămâne în Bacău, dar prin măsurile pe care împreună le luăm vom asigura un traseu ca peste 15 ani, nu știm cine va fi la aceste mese, dar peste 15 ani dumnealor să fie în orașul acesta. Astea sunt raționamentele pentru care facem. Nu mulțumim diverse categorii sociale doar de dragul de a le mulțumi. Cu siguranță domnul Bîrzu o să fie aici.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula -invit pe domnul Secretar Ovidiu-Nicolae Popovici să-și prezinte punctul de vedere.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Arhitect Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre. Aveți cuvântul domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Vă rog să-mi permiteți să fac o serie de completări într-un minut, două și aș începe prin a spune că mișcarea de tineret nu este doar despre imaginea orașului sau despre buna dispoziție a tinerilor pe care ar trebui să o aibă în astfel de clădiri sau mă rog centre de tineret, ci în primul rând mișcarea de tineret este despre implicarea lor în viața civică a orașului. Deci nu vorbim doar despre niște spectatori, ci vorbim de oameni implicați mai ales în ceea ce privește deciziile din orașul acesta pentru că așa putem construi un oraș pentru tineri, implicându-i și aducându-i aici la aceeași masă cu noi și din punctul acesta de vedere consider că trebuie să ne gândim atunci când vorbim despre Centrul de Tineret în primul rând despre activitatea de acolo. Astăzi vorbim doar despre o clădire. Mă așteptam ca din partea executivului să primim și o serie de detalii cu privire la administrarea acestui obiectiv și cu privire la felul în care activitățile se vor desfășura acolo pentru că atunci când vorbim de strategia de tineret, pentru că am văzut că este citată în expunerea de motive, aceste centre de tineret au un specific și au o serie de ... mă rog, punctează o serie de obiective. în primul rând vorbim despre un centru de resurse pentru tineri-formare, consultanță, dezvoltare de proiecte, consultanță pentru managementul proiectelor inițiate de tineri și de organizațiile de tineret, acces pentru tinerii cu dizabilități, integrator al intervenției administrației publice locale, deci al intervenției noastre pentru tinerii social marginalizați, de exemplu. Deci nu vorbim doar de bună dispoziție, ci vorbim despre un centru care ar trebui să-i ajute pe tineri în toate aspectele lor. Putem face acolo și extinderea consilierii școlare sau profesionale de exemplu, așa cum avem în strategia de tineret. Deci nu vorbim despre distracție sau despre un loc în care tinerii să fie lăsați acolo de capul lor, domnule primar. Deci trebuie să ne gândim și la partea de activitate, nu doar la partea de infrastructură.

Salut faptul că astăzi, după doi ani de la concretizarea proiectului de Capitala Tineretului, avem în sfârșit un obiectiv, mă rog, o clădire clară pentru acest Centru de Tineret. Am fost în ultimele trei-patru săptămâni de două ori la Baia-Mare (actuala Capitală a Tineretului) și nu mică mi-a fost mirarea să văd că acolo tinerii în anul Capitalei Tineretului au deja un Centru de Tineret realizat doar în câteva luni. Nu intrăm acum în discuții dacă acest centru putea fi făcut în acea perioadă. Ținem prea bine minte faptul că atunci erau alocați 1 milion de lei pentru acest Centru de Tineret și din păcate nu a prins contur. Cred că era un context potrivit, dar cum niciodată nu este părea târziu, e bine și acum mai ales că acesta este un obiectiv la care tinerii și aici îi dau dreptate domnului primar, visau așa, înainte de 2016, mai ales pentru că știm că administrația publică în acea perioadă (înainte de 2016) nici măcar fonduri pentru tineret nu a alocat așa cum spune Legea Tineretului și era obligată.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - domnul Ghingheș îmi cer scuze, vă rog mai succint.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -mai succint. Legat de administrarea, sigur că sunt de acord, dar trebuie să punctăm aceste lucruri. Legat de administrarea centrului, în Bacău nu avem doar o organizație de tineret sau două-trei. Acest centru trebuie pus la dispoziția tuturor tinerilor. în această privință, sper ca în cel mai scurt timp, să fie activat Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret ce trebuia convocat de aproape trei ani de zile și așa cum spune strategia națională de tineret, deciziile strategice privind acest centru să fie luate acolo împreună cu tinerii. Deci cum administrăm, ce activități facem. Aceste decizii trebuie luate în acest Consiliu Consultativ, deci cu consultarea tinerilor în mod structurat. Deci trebuie să-i aducem aici la aceeași masă, nu să-i privim doar ca pe o imagine sau ca pe anexă.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - domnul Ghingheș, o rugăminte, vorbim acum de schimbarea denumirii.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - corect.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - haideți că se va reveni la ședințele următoare cu privire la modul cum li se va da și veniți cu soluții atunci.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - ok. M-am referit astăzi în perspectivă la acest centru de tineret. Deci nu vorbim doar de clădire, ci despre activitate de centru de tineret și domnule primar, ne-am asumat împreună în 2016 să realizați în cadrul organigramei dumneavoastră o direcție pentru tineret sau un compartiment pentru tineret și cred că ar fi soluția cea mai potrivită pentru tinerii din Bacău acum. Să angajăm acolo doi-trei tineri care să puncteze și să aibă grijă de activitatea de tineret și inclusiv de acest centru. Mulțumesc frumos.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș, am rugămintea de a nu mai politiza subiectul la nesfârșit. Contează cred destinația stabilită pentru acest sediu este una extrem de...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian contează de facem acolo.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș, vă rog frumos nu v-am întrerupt.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - și nu am politizat, am spus ce trebuie să facem acolo.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -după ce termin eu vă mai ascultăm trei ceasuri, nu-i nici o problemă.

Domnul Consilier _Ghingheș Cristian.^ mă scuzați.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -ne poate prinde 1 Decembrie și aici, fără probleme.

Văd în sală copii, tineri extraordinari de activi pe tot ceea ce înseamnă proiecte ale unor asociații non-guvemamentale din Municipiul Bacău. Le mulțumesc pe această cale în numele Municipiului Bacău. Sunt tineri cu atitudine extrem de pro activă, care nu stau numai pe facebook, ci demarează, inițiază, implementează și finalizează proiecte, care aduc plus valoare municipiului Bacău și chiar e cazul să le mulțumim și cu siguranță vom identifica într-un mod extraordinar de corect toate căile de transfer, toate mijloacele necesare pentru ca acest sediu să fie intr-o stare funcțională, complet vorbind. Mulțumim tinerilor din Municipiul Bacău.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți de acum când se vorbește să avem un timp limitat. Suntem abia la punctul 15.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - interesant este alt aspect, domnul Ghingheș. Nu știu ori ați fost în primărie în preajma biroului meu, pentru că ce ați spus dumneavoastră acum, domnul primar mi-a spus acum o lună de zile când m-a pus să fac organigrama. Cred că aveți...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - gândim la fel, simțim la fel, dar mai ales neam asumat împreună la fel în 2016.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ e bun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Viceprunar Ștefan Daniel-Dragos - deci, înscrie-te în PSD.

Revin-o în PSD.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula -domnul Crețu, vreți și dumneavoastră să vă dau cuvântul?

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - aș vrea să fiu cât se poate de scurt. PNL Bacău este întrutotul de acord cu această schimbare și salută intenția și de fapt respectarea cuvântului pe care domnul Primar și l-a dat. Sunt de acord sau sunt convins că tineretul și cei implicați vor ști să se organizeze și să facă toate activitățile pe care domnul Ghingheș le-a precizat și eu sincer mă simt onorat să știu că Centrul de Tineret este într-un fost sediu PNL. Sincer să fiu, mi-e greu să-l fi văzut în alt sediu. Mulțumesc.

Domnul Viceprunar Scripât Constantin -domnul consilier, dacă țineați cu tinerii, nu luați tot ce se putea lua din incintă, începând cu aerul condiționat, calorifere, prize, mobilier.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ dar cu parchetul ce ați avut?

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - aș dori să fac o precizare vis-a-vis de aceste afirmații.

PNL Bacău nu a luat absolut nici măcar un cui care nu aparținea ...

Domnul Primar Cosmin Necula - acum, trecând de glumă...

Doamna Consilier Breahnă-Pravâț Cristina-Ionela -de ce nu le donați tinerilor?

Domnul Primar Cosmin Necula - acum, trecând de glumă este evident și mă bucur că pot să văd pentru tineri un consens local, dar dacă e să punem un pic adevărul acolo unde este el, mă bucur că acum și dumneavoastră -Partidul Național Liberal, îmbrățișați cu drag această idee și chiar sunteți onorați dar ar fi fost foarte bine să renunțați de bună voie la acel sediu, nu să ajungem să ne executăm silit să faceți contestații peste contestații la executare, că treaba asta puteam s-o rezolvăm de un an dar asta e.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - vă mulțumim pentru proiectul propus. Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula -si noi vă mulțumim.

Rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE $1 PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMTHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASDLE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

■»

Cu 17 voturi pentru proiectul a fost aprobat.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul S arata, domnului Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - proiectul l-ați avut la mapă. îi vorba de acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului Carp Toma.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Salubrizare Agrement Parcuri).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula- discuții asupra proiectului. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata, domnului Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 19/ 2011 și va avea următorul cuprins:

”Se atribuie în proprietate, fără plată, un loc de veci în Cimitirul Sărata Nou, parcela 2, rândul 8, poziția 41 bis, d-lui Carp Toma din Bacău ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004 în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 245/ 2006 a Tribunalului Bacău pronunțată în dosarul nr. 1214/ 2006, rămasă irevocabilă.”

S-A ADOPTAT

17

0

0

2.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 19/ 2011 sunt și rămân în vigoare.

S-A ADOPTAT

17

0

0

3.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 314/ 2018.

S-A ADOPTAT

17

0

0

4.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor. S-A ADOPTAT

17

0

0

S.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor și d-lui Toma Carp. S-A ADOPTAT

17

0

0

6.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT

17

0

0

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de lamă 2018” în perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanțare de la bugetul local.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali, ați avut la mapă documentația. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de lamă 2018” în perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanțare de la bugetul local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula- discuții asupra proiectului? Aveți cuvântul domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian mulțumesc. Aș dori să știu care ar fi procedura de achiziție având în vedere că evenimentele încep la 1 Decembrie, deci în două zile. Mulțumesc frumos. Sau procedura de atribuire a contractelor, sau ce va fi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici - procedura legală.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - e un răspuns foarte vag.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e conform legii.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - bun, am înțeles asta. Vreau să știu cum dăm noi, ca municipalitate, 1 milion de lei în două zile?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - pe procedură legală.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian si care este aceea?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - conform legii achizițiilor. V-am indicat și actul normativ.

Domnul Consilier Hulută Ghiorghe - fondul este pe întreaga lună. De le 1 Decembrie, exact ce a spus și domnul primar-până pe 30. Probabil la 1 Decembrie cheltuim foarte puțin sau aproape deloc. Nu știu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ~e vorba de Legea 98 ca să vă lămuresc mai bine.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - rog pe domnul secretar Nicolae -Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

Ieșit din sală

6.

DÂNILĂ gheorghe

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 108 familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 09.11.2018.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 108 familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula- discuții asupra proiectului. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 108 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 09.11.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -16

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

4

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 108 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 09.11.2018, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

16

0

0

Numele și prenumele soț + soție

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsători ei

2.

FILIP-KACENCO CONSTANTIN FILIP-KACENCO ELENA

S-A ADOPTAT

29835/08.06.2018

25.07.1968

16

0

0

3.

TILIBAN IO AN, TILIBAN AURICA S-AADOPTAT

33079/16.07.2018

10.07.1968

16

0

0

4.

SANDU PANAINTE, SANDU AURELIA

S-A ADOPTAT

33118/16.07.2018

11.07.1968

16

0

0

5.

CHIȚESCU NICU, CHIȚESCU VIRGINIA

S-A ADOPTAT

33056/16.07.2018

15.07.1968

16

0

0

6.

BIBIRE EMIL, BIBIRE RODICA S-A ADOPTAT

33344/18.07.2018

04.10.1967

16

0

0

7.

DIMA CONSTANTIN, DIMA ELENA S-AADOPTAT

33483/19.07.2018

06.01.1968

16

0

0

8.

OPREA MIHAI, OPREA GEORGETA S-AADOPTAT

33474/19.07.2018

10.02.1968

16

0

0

9.

GHINDĂ GAVRIL, GHINDĂ MARGARETA

S-AADOPTAT

33429/19.07.2018

23.07.1968

16

0

0

10.

LEONTE GHEORGHE, LEONTE MARIA

S-AADOPTAT

33460/19.07.2018

02.10.1968

16

0

0

11.

DAVID NECULAI, D AVID PARASCHIVA

S-AADOPTAT

33850/24.07.2018

06.03.1968

16

0

0

12.

STRUGARU FLORIN, STRUGARU GEORGETA

S-A ADOPTAT

33837/24.07.2018

24.07.1968

16

0

0

13.

ROMAN NECULAI, ROMAN MARIA S-AADOPTAT

33916/25.07.2018

20.07.1968

16

0

0

14.

MAC ARIE AURELIAN, MAC ARIE SMARANDA-MARIA

S-A ADOPTAT

34096/27.07.2018

16.08.1968

16

0

0

15.

ROMAN VASILE, ROMAN MARIA S-AADOPTAT

34390/31.07.2018

29.07.1968

16

0

0

16.

BUDESCU CEZAR, BUDESCU RODICA

S-A ADOPTAT

34629/02.08.2018

17.08.1968

16

0

0

17.

URSINSCHIVALERIAN, URS INS CHI RODICA

S-A ADOPTAT

34673/03.08.2018

27.08.1968

16

0

0

18.

MOLDOVEAN DORIN, MOLDOVEAN CATRINA

S-A ADOPTAT

34676/03.08.2018

07.08.1968

16

0

0

19.

BONCU GHEORGHE, BONCU DORINA

S-A ADOPTAT

34681/03.08.2018

02.08.1968

16

0

0

20.

RAȚĂ PETRU, RAȚĂ ANICA S-A ADOPTAT

34771/06.08.2018

16.08.1968

16

0

0

21.

SERGHIUȚĂ VASELE, SERGHIUȚÂ MARIA

S-A ADOPTAT

34800/06.08.2018

18.08.1968

16

0

0

22.

DARLEA CORNELIU, DARLEA MARIA

S-A ADOPTAT

34903/07.08.2018

26.08.1968

16

0

0

23.

ADJUDEANU CONSTANTIN, ADJUDEANU MARIA S-A ADOPTAT

35029/08.08.2018

15.09.1968

16

0

0

24.

BUHAI ION, BUHAI TINCA S-A ADOPTAT

35045/08.08.2018

17.06.1968

16

0

0

25.

GÂLÂȚANU LUDOVIC, GĂLÂȚANU MARIA

S-A ADOPTAT

35254/10.08.2018

08.07.1968

16

0

0

26.

EȘANU CONSTANTIN, EȘANU VIORICA

S-A ADOPTAT

35246/10.08.2018

17.08.1968

16

0

0

27.

LUNGUIOAN, LUNGU VIENA S-A ADOPTAT

35360/13.08.2018

10.08.1968

16

0

0

28.

MARTIN FERDINAND, MARTIN VALENTINA

S-A ADOPTAT

35354/13.08.2018

09.08.1968

16

0

0

29.

GURĂU PETRU, GURĂU IONICA S-A ADOPTAT

35573/20.08.2018

09.08.1968

16

0

0

30.

BURCĂ IOSIF, BURCĂ STRATIA

S-A ADOPTAT

35568/20.08.2018

27.09.1968

16

0

0

31.

LIȚĂ GHEORGHE, LIȚÂ LILIANA

S-A ADOPTAT

35562/20.08.2018

18.01.1968

16

0

0

32.

DODAN MIRCEA, DODAN LENUȚA S-^ ADOPTAT

35545/20.08.2018

17.08.1968

16

0

0

33.

PÂNZARU OCTAVIAN, PÂNZARU ELISABETA

5-A ADOPTAT

35697/21.08.2018

24.08.1968

16

0

0

34.

BONTAȘ IOAN, BONT AȘ ELENA S-A ADOPTAT

35828/22.08.2018

21.08.1968

16

0

0

35.

rOCHILĂ GHEORGHE, TOCHILĂ ELENA

S-A ADOPTAT

35838/22.08.2018

25.09.1968

16

0

0

36.

ADUMITROAIE IOAN, ADUMITROAIE OLGA S-A ADOPTAT

35835/22.08.2018

21.09.1968

16

0

0

37.

CLIT VASILE, CL1T ANIȘOARA S-A ADOPTAT

35908/22.08.2018

10.08.1968

16

0

0

38.

DODICĂ MARIN, DODICĂ ELENA

S- A ADOPTAT

36116/24.08.2018

26.08.1968

16

0

0

39.

LUPU GHEORGHE, LUPU GEORGETA

5-A ADOPTAT

36133/24.08.2018

17.08.1968

16

0

0

40.

BORCEAIOAN, BORCEA CECILIA S-A ADOPTAT

36173/27.08.2018

17.08.1968

16

0

0

41.

GHIDU ION, GHIDU IOANA

S-AA^ptat

36238/27.08.2018

26.08.1968

16

0

0

42.

NEDELCU TIBERIU, NEDELCU SILVIA S-A ADOPTAT

36367/28.08.2018

07.09.1968

16

0

0

43.

MUNTEANU GHEORGHE, MUNTEANU VICTORIA S-A ADOPTAT

36416/29.08.2018

19.09.1968

16

0

0

44.

POPA CONSTANTIN, POPA SOZETA S-A ADOPTAT

36722/03.09.2018

09.09.1968

16

0

0

45.

SÎRGHI CONSTANTIN, SÎRGHI VIORICA

S-A ADOPTAT

36732/03.09.2018

12.04.1968

16

0

0

46.

BÂRSAN NECULAI, BÂRSAN MARGARETA

S-A ADOPTAT

36738/03.09.2018

05.09.1968

16

6

0

47.

BRATU IOAN, BRATU GIORGETA S-A ADOPTAT

36744/03.09.2018

14.09.1968

16

0

0

48.

ȘOVA ION, ȘOVA GABRIELA

5-A ADOPTAT

36771/03.09.2018

06.09.1968

16

0

0

49.

CIMPOEȘU GHEORGHE, CIMPOEȘU ELZINA S-A ADOPTAT

36798/03.09.2018

26.09.1968

16

0

0

50.

OPRIȘ AN ION, OPRIȘ AN ELENA S-A ADOPTAT

36853/04.09.2018

04.09.1968

16

0

0

51.

SAMOILĂ VASILE, SAMOILA AGLAIA S-A ADOPTAT

37070/05.09.2018

15.09.1968

16

0

0

52.

rEIRĂU EUGEN, rEIRÂU VIORICA S-A ADOPTAT

37145/06.09.2018

19.07.1968

16

0

0

53.

POPA MIHAI, POPA MARIA

S-A ADOPTAT

37239/06.09.2018

11.09.1968

16

0

0

54.

FILIP PETRU, FILIPLIA S-A ADOPTAT

37396/10.09.2018

07.10.1968

16

0

0

55.

SAMOILA IOAN, SAMOILXmARIA S-A ADOPTAT .

37564/11.09.2018

16.09.1968

16

0

0

56.

NĂSTASEIOAN,

NĂSTASE AUGUSTINA S-A ADOPTAT

37680/12.09.2018

27.09.1968

16

0

0

57.

BEJAN VASILE, BEJAN MARIA S-^ ADOPTAT

37791/12.09.2018

20.09.1968

16

0

0

58.

MÎRZA MIHAI, MIRZA VIORICA &A ADOPTAT .

37838/13.09.2018

19.10.1968

16

0

0

59.

DIACONU IOAN, DIACONU ELENA S-A ADOPTAT

38079/17.07.2018

28.09.1968

16

0

0

60.

CREȚU MILUȚĂ, CREȚU CATRINA S-A ADOPTAT

38096/17.09.2018

18.09.1968

16

0

0

61.

HUIBAN MIHAI, HUIB AN MAGDALINA

S-A ADOPTAT

38254/18.09.2018

21.09.1968

16

0

0

62.

DĂNCUȚĂ MIHAI, DĂNCUȚĂ MARIA S-A ADOPTAT

38293/18.09.2018

22.10.1968

16

0

0

63.

[CHIM ION-PETRU, ICHIM MARIA S-A ADOPTAT

38699/24.09.2018

21.09.1968

16

0

0

64.

SURUGIU GHEORGHE, SURUGIU ELENA

S-A ADOPTAT

38697/24.09.2018

07.10.1968

16

0

0

65.

ARON CONSTANTIN, ARON CONSTANȚA

S-A ADOPTAT

38717/24.09.2018

02.10.1968

16

0

0

66.

BUTNARU GHEORGHE, BUTNARU ELENA

S-A ADOPTAT

38800/24.09.2018

16.09.1968

16

0

0

67.

MOISĂ IO AN, MOISÂ DDMNA S-A ADOPTAT

38874/25.09.2018

02.11.1968

16

0

0

68.

PANĂ PETRE, PANĂ CARMEN S-A ADOPTAT

39366/01.10.2018

14.09.1968

16

0

0

69.

DOSPINESCU ERIMIA, DOSPINESCU ELENA

S-A ADOPTAT

39367/01.10.2018

30.09.1968

16

0

0

70.

CIOINEAG GHEORGHE, CIOINEAG EUONORA

S-A ADOPTAT

39377/01.10.2018

12.09.1968

16

0

0

71.

HUȚUILIE, HUȚU ELENA S-A ADOPTAT

39378/01.10.2018

30.09.1968

16

0

0

72.

BOSÎNCEANU VASILE, BOSÎNCEANU VIORICA S-A ADOPTAT

39630/02.10.2018

10.10.1968

16

0

0

73.

COSTIN COSTACHE, COSTIN ELENA S-A ADOPTAT

39667/03.10.2018

04.10.1968

16

0

0

74.

VÎȚĂ EMIL, VÎȚÂ TATIANA S-A ADOPTAT

39689/03.10.2018

19.10.1968

16

0

0

75.

DEGHELUȚĂIOAN, DEGHELUȚĂ MARIA

S-A ADOPTAT

39809/04.10.2018

28.10.1968

16

0

0

76.

PETRARU GHEORGHE, PETRARU CATINCA

S-A ADOPTAT

39851/04.10.2018

25.11.1966

16

0

0

77.

CUCOȘ PETRU, CUCOȘ MARIA S-A ADOPTAT

39816/04.10.2018

25.10.1968

16

0

0

78.

ADAM MIHAI, ADAM ANICA S-A ADOPTAT

39827/04.10.2018

29.09.1968

16

0

0

79.

GRÂIȚARU GHEORGHE, GRÂIȚARU MARIA

S-A ADOPTAT

40013/05.10.2018

27.09.1968

16

0

0

80.

RĂUȚĂ IOAN, RĂUȚĂ LUCIA S-A ADOPTAT

40275/09.10.2018

26.10.1968

16

0

0

81.

MATACHE IONEL, MATACHE ARTIMISIEA 5-A.ADpPTAT

40371/10.10.2018

10.10.1968

16

0

0

82.

ȚÂNĂ GHEORGHE, ȚÂNĂ ELENA S-A ADOPTAT

40520/11.10.2018

11.10.1968

16

0

0

83.

ZELINCA PETRU, ZELINCĂ GEORGETA

S-A ADOPTAT

40670/12.10.2018

22.10.1968

16

0

0

84.

TOFĂNESCU IO AN, TOFÂNESCU VALENTINA

S-A ADOPTAT

40717/15.10.2018

26.10.1968

16

0

0

85.

BURETE GHEORGHE, BURETE MELETINA

S-A ADOPTAT

40739/15.10.2018

28.10.1967

16

0

0

86.

BURCUȚÂIOAN, BURCUȚÂ TEREZA S-A ADOPTAT

40770/15.10.2018

02.11.1968

16

0

0

87.

HANGANU MIHAI, HANGANU ANICA

S-A ADOPTAT

40895/16.10.2018

21.10.1968

16

0

0

88.

ȘERBAN ION, ȘERB AN ANA S-A ADOPTAT

40935/16.10.2018

19.10.1968

16

0

0

89.

PETRUȚ ȘTEFAN, PETRUȚ MARIA S-A ADOPTAT

40951/16.10.2018

14.10.1968

16

0

0

90.

ANTON EMIL, ANTON VIOLINA S-A ADOPTAT

41120/17.10.2018

11.10.1968

16

0

0

91.

TOPORAȘ VASILE, TOPORAȘ AURELIA

S-A ADOPTAT

41210/18.10.2018

19.10.1968

16

0

0

92.

SAVELUC MIHAI, SAVELUC ZINICA S-A ADOPTAT

41226/18.10.2018

18.10.1968

16

0

0

93.

OLTEANU IOAN, OLTEANU ELENA S-A ADOPTAT

41451/22.10.2018

19.10.1968

16

0

0

94.

ILIE VASILE, ILIE ELENA

S-A ADOPTAT

41438/22.10.2018

21.10.1968

16

0

0

95.

COSTEA CONSTANTIN, COSTEA SAVASTIȚA

S-A ADOPTAT

41558/23.10.2018

25.10.1968

16

0

0

96.

MACOVEI PETRU, MACOVEI ELVIRA

S-A ADOPTAT

41719/24.10.2018

17.04.1968

16

0

0

97.

CANTORIU NECULAI, CANTORIU MARIA

3-A ADOPTAI

41966/26.10.2018

26.10.1968

16

0

0

98.

UMBRÂRESCU NICOLAE, UMBRĂRESCU ADELINA S-A ADOPTAT

41977/26.10.2018

02.11.1968

16

0

0

99.

POPA GHEORGHE, POPA ELENA

S-A ADOPTAT

42005/26.10.2018

01.07.1967

16

0

0

100.

DOROFTEI MIHAI, DOROFTEI MARIA

S-A ADOPTAT

42054/29.10.2018

27.10.1968

16

0

0

101.

CEHAN VIRGIL, CEHAN ANA MARIA S-A ADOPTAT

42050/29.10.2018

10.10.1968

16

0

0

102.

ȘERBAN ȘTEFAN, ȘERB AN ELENA Î-A ADOPTAT

42025/29.10.2018

25.10.1968

16

0

0

103.

ȘTEFANACHE DUMITRU, ȘTEFANACHE SILVIA S-A ADOPTAT

42060/29.10.2018

03.11.1968

16

0

0

104.

AXINTE AUREL, AXINTE AURICA S-A ADOPTAT

42411/01.11.2018

08.11.1968

16

0

0

105.

ELESEIS AVA, ELESEI DOINA S-A ADOPTAT

42535/02.11.2018

06.11.1968

16

0

0

106.

MIRON TÂNASE GHEORGHE, MIRON IÂNASE VIORICA

S-A ADOPTAT

42644/05.11.2018

04.11.1968

16

0

0

107.

FLOREA COSTICĂ, FLOREA LUCICA S-A ADOPTAT

42659/05.11.2018

01.11.1968

16

0

0

108.

NEGRUȚ NECULAI, NEGRUȚ MARIA

S-A ADOPTAT

42615/05.11.2018

07.11.1968

16

0

0

109.

CHIRILÂ VASILE, CHIRILÂ ANETA S-A ADOPTAT

42995/07.11.2018

09.11.1968

110..

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 7.600 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de mmânare a„Diplomei de Onoare” pentru cele 108 familii din Municipiul Bacău. S-A ADOPTAT

16

0

0

111.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

16

0

0

112.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

S-A ADOPTAT

16

0

0

113.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

16

0

0

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -menționez că domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan nu este la acest proiect de hotărâre(este ieșit din sală).

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu SALBAC SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției „ Construire strada Brândușei și lucrări tehnico-edilitare (apă + canalizare)”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de aprobare a încheierii unui contract de sponsorizare cu SALBAC SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției „ Construire strada Brândușei și lucrări tehnico-edilitare (apă + canalizare)”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct Structura Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula- discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu Salbac SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției "Construire str. Brândușei și lucrări tehnico - edilitare (apă+canalizare)”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -16

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUM

[ÂRVOTU

IRI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - (1) Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare cu Salbac SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției "Construire str. Brândușei și lucrări tehnico - edilitare (apă+canalizare)”,    conform    Contractului    de

Sponsorizare - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

16

0

0

2.

(2) în măsura în care autoritățile fiscale vor confirma în scris faptul că poate face obiect al sponsorizării valoarea cu TVA a lucrărilor, valoarea contractului se va modifica, prin act adițional scris, de la 782.164,64 lei (valoarea lucrărilor fără TVA) la valoarea de 930.775,92 lei (valoarea lucrărilor cu TVA). S-A ADOPTAT

16

0

0

3.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-A ADOPTAT

16

0

0

4.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice și Salbac SA.

S-A ADOPTAT

16

0

0

5.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT

16

0

0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.271/24.07.2018 prin care s-a aprobat bilanțul Thermoenergetic și pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - ati avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula- discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici * domnul Irofte, aveți vreo discuție? Domnul Ghingheș?

Câți sunt în sală, doamna Tamba?

Doamna Tamba Rodica Florentina - 15.

Revine în sală domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

[eșit din sală

7.

DINU IOANA-RALUCA

eșit din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD - GSG Sucursala Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața cu cererea de mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD - GSG Sucursala Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Doamna Tamba, câți sunt în sală?

Doamna Tamba Rodica Florentina -o neparticipare, o abținere și 15 voturi pentru. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIUE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMTRCEA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru, o neparticipare și o abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea Actului Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră prezentându-vă Actul Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău. Documentație înaintată de ADIS Bacău pe baza competențelor pe care dumnealor le au.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - consider acest proiect foarte important pentru municipalitate. Se referă la colectarea și transportul gunoiului menajer. La comisia din care fac parte-comisia nr. 3-care are ca activitate și serviciile publice, s-au prezentat reprezentanții SOMA SRL (președinte, director, juriști și avocat). Ne - au prezentat niște puncte de vedere vis-a-vis de acest proiect. Din prezentările făcute, de altfel au înaintat și către dumneavoastră niște adrese cu niște obiecțiuni, nu chiar am avut timpul suficient să le parcurgem, dar se pare că sunt niște obiecțiuni pertinente, niște obiecțiuni care practic fac imposibil a vota în cunoștință de cauză în acest moment acest proiect. Se solicită niște investiții pe care ei nu le-au avut în calcul și nu sunt chiar mici. Le solicităm o colectare selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri care înseamnă un număr imens de pubele de suplimentat, care să fie amplasate pe raza municipiului Bacău și în zona caselor, locuințelor din municipiului Bacău, motiv pentru care noi în urma analizei în comisie, venim cu propunerea ca acest proiect să fie...-luarea unei decizii-să fie amânata , motivat de faptul să-l studiem mai bine, să ne așezăm la aceeași masă cu reprezentanții Soma și să luăm o decizie înțeleaptă. într-adevăr avem un termen de aplicare sau eu știu un termen scurt în care trebuie să intre în vigoare niște normative care vin de la nivel central, dar zic în același timp, ținând cont de oportunitate, de necesitate, de importanța acestui proiect, deci de curățenia Municipiului Bacău, să amânăm luarea unei decizii. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - să înțeleg că propuneți scoaterea de pe ordinea de zi și amânarea la o ședință următoare?

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - este pe ordinea de zi, eu știu... amânarea analizei și supunerii la vot a acesteia.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi asta înseamnă.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - da. Nu știu dacă-i termenul juridic cel mai potrivit scoaterea de pe ordinea de zi? Căci scoaterea de pe ordinea de zi nu o poate face decât inițiatorul proiectului, care este domnul primar, dar zic amânarea discuțiilor sau să găsim o formula juridică convenabilă pentru ambele părți.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - este vreun reprezentant de la Soma în sală? Dorește cineva să ia cuvântul pentru S.C. Soma?

Domnul Director Doru Narcis S.C. Soma - bună ziua. Am găsit proiectul pe site-ul pe care a fost publicat și am avut o perioadă foarte scurtă de timp. Ideal ar fi fost ca acest act adițional să-și aibă aplicabilitatea în sensul de a pune în opera noile prevederi legislative în ceea ce privește colectarea selective a deșeurilor. Din păcate și credeți-mă dacă o să studiați cu atenție acel act adițional nu rezolvă decât într-o mică măsură acest lucru. în acest moment după cum bine știți Legea 21 l-legea deșeurilor a intrat în vigoare și acest lucru presupune ca toți cetățenii să aibă accesibilitate egală la sistemele de colectare selectivă. Acest lucru presupune ca operatorul de salubritate, indiferent cum s-ar numi acesta, să facă niște investiții majore de câteva milioane de euro astfel îhcât să poată colecta pe fracție deșeurile pentru că autoritatea publică locală împreună cu operatorul, au stabilite anumite ținte de colectare care sunt foarte greu de atins în alte condiții. Totodată începând cu 1 ianuarie trebuie să fie introduse tarifele diferențiate pentru activitățile desfășurate astfel încât nu vor mai putea fi aplicate aceleași tarife pentru toate categoriile de deșeuri și totodată cel mai important lucru asupra căruia actul adițional nici măcar nu face vorbire, este introducerea sistemului "plătește pentru cât arunci". Acest sistem de plată, indiferent că Bacăul nu va implementa într-o lună, în două, în trei, va trebui neapărat să fie aplicat întrucât la primul control care îl vor desfășura instituțiile statului atât la primărie cât și la operatorul de salubritate, vor fi sancționați cei care prin ..., sumele vor fi considerate nelegal efectuate astfel încât credeți-mă... numai o secundă. Nu este un lucru dejoacă acest act adițional nr. 10. De asta pentru acest motiv, noi am încercat, credeți-mă din august să atragem atenția că termenul este 30 noiembrie, prin două-trei adrese. Nu am primit un răspuns, hai să zic pertinent. Ne-am trezit în situația de a achiesa la un act adițional. Actul adițional nu rezolvă problema legislației de mediu, problemă care ar fi trebuit corectată tocmai pentru prin acest act adițional.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți?

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula.

Domnul Primar Cosmin Necula ncerc să formulez foarte clar și foarte exact pentru a nu fi înțeles greșit.

L Domnul director, știu declarațiile dumneavoastră publice din păcate continuați pe același traseu. Nu ne jucăm, nu dăm răspunsuri impertinente. V-am spus și o repet, din vară și până acum într-adevăr au fost modificări ale relației pe care am avut-o cu dumneavoastră, cu operatorul. S-a văzut o îmbunătățire. Pe de altă parte îl văd, nu pot să nu-1 observ în sală pe maestrul Prichici, pe domnul avocat Prichici. Poate o componentă juridică mai clară ar fi mai bună, deocamdată am văzut de la dumneavoastră că nu respectăm legislația sau această potențială sabie a lui Damocles. Pe de altă parte vreau să fiu foarte clar - în momentul în care eu vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu un document pe tot ceea ce înseamnă salubritate, acesta este apanajul exclusiv al A.D.I.S.- ului care au delegată prin hotărâre de consiliu local și asumări prin fața Uniunii Europene gestionarea întregului serviciu și componenta aceasta.

Acum am să rog și reprezentantul A.D.I.S. dar îl rog și pe maestrul Prichici să ne spună niște componente juridice la care ... pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră e destul de complicat și de grav. Acum ...

Domnul Avocat Prichici - mulțumim domnule primar, stimați domni viceprimari, doamnelor și domnilor consilieri, ca să încerc să fiu foarte explicit, deci poziția societății Soma la întâlnirea de astăzi este aceea de a vă adresa rugămintea retragerii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre și amânarea hotărârii acestuia, tocmai pentru a avea timp ca între timp să ne exprimăm și noi punctul de vedere față de propunerea de modificare a contractului în vigoare. Este vorba de un act adițional care modifică într-o proporție de circa sau peste 80% contractul de delegare de gestiune care este aplicat în momentul de față. Este o modificare extreme de amplă. De aceea s-a și ajuns la varianta tehnică de a rescrie contractual și de a fi puși în situația de a semna practice un nou contract de delegare de gestiune. Așadar este o lucrare foarte amplă, este o lucrare de care noi într-adevăr nu am avut cunoștință, este un fapt obiectiv acesta. Am luat cunoștință de existența propunerii de modificare a contractului de pe site-ul oficial al Primăriei Bacău, în momentul în care s-au afișat materialele , ordinea de zi a ședinței de astăzi. Am încercat în scurtul timp pe care 1-am avut la dispoziție să facem, de fapt am făcut, două materiale scrise pe care le-am depus la registratură și am încercat să purtăm și o discuție într-una din comisiile de specialitate, dar față de amploarea pe care o considerăm noi, că nici noi nu am reușit să ne spunem toate... să ne prezentăm argumentele, nici nu am reușit să asimilăm în totalitate ceea ce s-a pus în pagină ca propunere de modificare a actului adițional. De aceea noi ne mărginim pentru moment la a vă solicita doar un răgaz pentru că în momentul de față încă suntem în situația și avem posibilitatea de a ne susține argumentele, de a explica anumite poziții, fie noi față de contract, fie dumneavoastră față de implementarea legii astfel încât în momentul în care proiectul va fi supus votului consilierilor locali să fie un act... să existe șansa reală ca acel act să fie și aplicat de cele două părți contractante. A semna sau mă rog a vota proiectul de hotărâre, care are în vedere actul adițional în forma de astăzi, implică riscul de a ne situa prin forța lucrurilor pe poziții antagonice pentru că pe de o parte una din părți va avea o hotărâre de consiliu local -act obligatoriu care nu va putea să fie ignorat, pe când cealaltă parte va fi pusă în situația de a semna un act adițional, deci să-și exprime acordul față de un act adițional care din start nu prea este de acord. De aceea spunem noi, înțelegem foarte bine că există modificări legislative care trebuiesc implementate, care fac necesară o recitire și o reașezare a contractului în vigoare. Suntem conștienți de faptul că și termenele sunt foarte scurte, dar pe de altă parte ar fi rațional ca mai întâi să discutăm, poate se ajunge la o înțelegere și eu zic că sunt șanse foarte mari pentru acest lucru, astfel încât votul să nu facă altceva decât să ia act de o înțelegere deja existentă. Aceasta este poziția noastră pe care am încercat s-o exprim cât mai coerent și cât mai pe scurt. Mulțumim.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - domnul Seto, aveți cuvântul. Domnul Seto Bogdan - mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, distinși invitați. Nu voi purta sub nici o formă o discuție în contradictoriu cu nici una dintre părțile implicate. Datoria asociației a fost, este și rămâne față de membrii săi. în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a îndatoririlor noastre, consider că acestea vor fi îndeplinite față de U.A.T. Municipiul Bacău, în momentul în care vom finaliza procedura de licitație publică, la care documentația ați aprobat-o recent. în ceea ce privește relația contractuală U.A.T. Municipiul Bacău și Compania SOMA este de notorietate publică faptul că aceasta a început în anul 2005. Cu siguranță cu toții suntem la curent cu modificările legislative survenite ulterior încheierii acestui contract. Și mă refer aici, fără a mă limita, la câteva dintre ele. Legea 51/2006 a serviciilor utilitare de utilități publice, Legea 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, rețineți vă rog anii, 2006. S-a menționat Legea 211/2011 privind regimul depozitării deșeurilor. Suntem, doamnelor și domnilor consilieri, la finalul anului 2018 și avem Ordonanța de urgență 74. Prin propunerile și a se înțelege foarte clar, propunerile pe care le-am înaintat, către U.A.T. Municipiul Bacău nu am încercat decât să ajutăm municipiul Bacău într-o relație contractuală în scopul de a respecta legislația incidență în materie. Din păcate pentru dumneavoastră aceste propuneri au venit din partea asociației, dar ar fi trebuit să vină din partea aparatului de specialitate în anii 2006, 2011. Noi am venit cu o propunere, n-am spus că este perfectă, însă consider că respectă legislația. Sunt într-adevăr câteva aspecte care necesită clarificare. Unul dintre ele ar fi cantitatea de deșeuri estimată la momentul încheierii contractului și anume 90.000 de tone anual, din care se regăsesc aproape 60.000 de tone în practică și din câte am înțeles și în fundamentările de tarife ale operatorului. Despre subiectul colectării selective a deșeurilor, cred că știm cu toții că a fost una din cele mai mari minciuni posibile până la momentul la care un operator de salubritate profesionist a preluat activitatea de operare a stației de sortare Bacău, lucru care s-a întâmplat în luna iulie. Mergem mai departe, chestiunile legate de amortizarea investițiilor. Am recunoscut întotdeauna și o voi face mereu, dreptul de a-și recupera investițiile făcute de către operator, pe lângă necesitatea asigurării unui just echilibru contractual, este un aspect asupra căruia vă rog să acordați atenția cuvenită, cu următoarele precizări. în orice contract de delegare de gestiune care are o durată determinată în timp investițiile solicitate prin documentația de atribuire se amortizează pe durata contractului. Țin să vă reamintesc faptul că respectivul contract a fost încheiat în anul 2005 pentru o durată de cinci ani cu posibilitatea de prelungire la încă cinci. însă printr-o hotărâre anterioară a consiliului local s-a intervenit asupra unuia dintre elementele fundamentale ale contractului și nu vreau să fac nici un fel de observație asupra modului în care acest lucru a fost înfăptuit schimbându-se durata. Am văzut că în vechiul contract s-a intervenit doar asupra a două aspecte. Unu, durata și doi, tariful. N-am văzut nimic altceva, nimic despre legislația incidență în materie. Nimic despre obligațiile pe care le are operatorul, impuse de lege pe care le are U.A.T. Municipiul Bacău, impuse de lege și pe care trebuie să le respecte. Repet și subliniez foarte clar acest lucru, orice investiție a operatorului trebuie să fie recuperată pe durata contractului. Durata inițială a contractului a fost de cinci ani, au fost efectuate investiții, ulterior probabil și altele, este de analizat dacă aceste investiții au fost recuperate sau nu, prin tarifele aprobate și merg mai departe cu observațiile și anume de subiectul colectării selective a deșeurilor și a necesității investiționale. în practica contractelor de delegare pe care le avem, vă pot spune în felul următor. în județul Bacău, în unitățile administrativ teritoriale din mediul urban colectarea selectivă a deșeurilor se realizează prin puncte de colectare și nu prin dotarea cu câte 3, 4, 5 pubele a fiecărei gospodării. Ar fi, pe de altă parte și o investiție costisitoare și inutilă. Stațiile de sortare din județul Bacău, nu mă gândesc doar de cea de lângă Celula n au capacitatea de a selecta deșeurile de metal, hârtie, plastic, pet-uri, doar sticla nu se introduce pe banda de sortare iar motivele sunt evidente. Un ritm just de colectare al reciclabilelor poate fi stabilit de comun acord între cele două părți. Ce aș mai dori să mai adaug și apoi vă anunț de pe acum că vă stau la dispoziție cu răspunsuri și sper să le am la eventualele întrebări. Din practică, un operator de colectare și transport cu aceeași mașină deservește un anumit areal într-o zi, să spunem din săptămână, pe fluxul de deșeuri menajere, ulterior după ce mașina este bineînțeles curățată, deservește același areal pe un alt flux de deșeuri. Legat de necesarul suplimentar de investiții, eu unul nu îmi pot permite să fac observații. Dar referitor la subiectul investiții în pubele, punctul de vedere pe care îl exprim și susțin este că nu este necesar în proporția specificată prin adresa pe care am văzut-o și eu. în altă ordine de idei, dacă ieșim cu toții cel puțin pe balcon, vom vedea un punct de colectare deșeuri care surprinzător este destinat doar deșeurilor reciclabile, chiar la intrarea în această parcare. Asta înseamnă că U.A.T. Municipiul Bacău beneficiază de servicii de colectare selectivă a deșeurilor, iar operatorul de colectare și de transport colectează deja selectiv deșeurile. Mai mult decât atât, prin cantitățile de deșeuri raportate de operatorul depozitului pot confirma că există, aduse de operatorul de colectare și transport a municipiului Bacău, aproximativ nu știu, nu rețin exact cifra, 20-30 de tone de deșeuri reciclabile dintr-un total de peste 5 mii de tone de deșeuri. Cum va putea oare municipiul Bacău să-și atingă țintele? în mod normal, prin contractul de delegare. Am mai remarcat faptul că se face referire la o determinare a compoziției deșeurilor și îndrăznesc să întreb reprezentanții Municipiului Bacău dacă au fost parte la o determinare a compoziției deșeurilor de pe raza municipiului Bacău și și-au însușit-o? Pentru că O.G.74/ 2018 spune simplu și clar: „în cazul în care nu există o astfel de determinare și subliniez însușită și de către municipiul Bacău, se estimează 33% deșeuri reciclabile”. Am ocazia să urmăresc prin natura activității pe care o desfășor și plățile care se efectuează. Și am mai observat un lucru, în contractul din 2005 există specificat un singur indicator referitor la compactarea deșeurilor și acela este foarte corect, cu singura observație că-i pentru deșeurile menajere, 340Kg/mc. Este evident faptul că un metru cub, un container de 1,1 m.c. de menajer va fi întotdeauna mult mai greu decât un container de 1,1 m.c. de reciclabil, corect? De ce? Reciclabilul ocupă mult volum, dar e mult volum de aer. Ar fi bine ca în contractul municipiului Bacău...

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea- domnule Seto....

Domnul Seto Bogdan - dați-mi voie să termin, doamna președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea ■ îmi cer scuze, dar mai succint, vă rugăm frumos, da? Mulțumesc.

Domnul Seto Bogdan - înțelegeți diferența. Mi-ați solicitat cuvântul și dați-mi voie să susțin până la capăt. Diferența între 340 kg grad de compactare și 100. Ok, mai pe scurt? Zece tone, zece tone domnule primar, sau 20 de tone de reciclabil care sunt tratate la stația de sortare costă municipiul Bacău, din câte îmi aduc aminte de pe factură, peste 100.000 lei pe lună, asta înseamnă un preț pe tonă de aproximativ 5.000 de lei. Eu cunosc și recunosc eforturile pe care le face un operator de colectare și de transport de a colecta deșeurile selective și pe de altă parte susțin din ceea ce afirmă Compania Soma în adresa înaintată către dumneavoastră, că pe raza municipiului Bacău există foarte multe entități care-i răpesc obiectul de activitate, în speță colectorii informali și firmele care, fără a avea un contract cu municipalitatea, iau din ceea ce aparține municipalității și în speță deșeurile reciclabile, le valorifică în interes propriu, fără a contribui la atingerea țintei legale, impusă municipiului Bacău și pe cale de consecință și operatorului municipiului Bacău.

Eu susțin ceea ce am transmis către membru A.D.I.S., U.A.T. Municipiul Bacău, inclusiv chestiunea legată de subiectul aplicării regulii „plătește pentru cât arunci”, care va fi detaliat într-un regulament ulterior al taxei. Aș dori să plec de aici cu credința faptului că cele pe care le-am punctat au fost corect înțelese și repet vă stau la dispoziție.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea ■ vă mulțumim, domnule Seto. Dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-domnule Director, am apreciat la dumneavoastră trimiterile la lege, impus de lege, obligatoriu de lege și noi vrem să respectăm legea și să votăm în cunoștință de cauză. Dar pun o întrebare. Celula I cu funcționare pe o perioadă de 5 ani, trebuia închisă în 2016. S-a respectat legea? Ce ați făcut dumneavoastră în acel sens? Că noi acum, ocazie cu care trebuia să încheiem și contractul cu Soma și să licităm un nou operator. Noi acum, aproape pe situații de urgență, am tot prelungit, că orașul trebuia să ridice gunoiul, cineva, am tot mers cu Soma. Din aproape în aproape și încă un an și încă un an, până în acest moment când deja este făcut contractul cadru în vederea, eu știu, ridicării pe SEAP și o nouă achiziție publică, un nou contractant. Nu mai avem garanția și nici SOMA, nimeni nu are... că va fi desemnat câștigător. Ce motiv avem să impunem niște investiții, eu mă pun un pic și în situația lor, să le impunem niște investiții fără să corelăm pe o perioadă care poate să fie de două luni de zile. Deci eu zic, să ne așezăm la masă, că altfel vom sta prin instanțe, orașul va fi din ce în ce mai murdar și nu vor rezolva nimic. Eu zic că totuși o corelare cum ați spus dumneavoastră cu prevederile legii și cu argumentele venite de la dânșii, aici pe mine nu că m-au convins, dar vin cu niște argumente totuși că reciclarea asta, sau noul sistem de reciclare obligatoriu presupun niște investiții, care înseamnă pubele, mașini și așa mai departe. Deci eu zic că timpul nu-i pierdut și fac un apel, eu știu, la mediere și la o discuție deschisă prin prisma legii, cum spuneți dumneavoastră și poate îmi răspundeți, de ce conform legii, de ce nu s-a închis în 2016?

Domnul Seto Bogdan - cu siguranță, domnule vice, abia aștept să vă răspund. Din experiența administrativă îndelungată pe care o aveți, țin să vă reamintesc faptul că operarea Celulei I a fost exclusiv atributul U.A.T. Municipiul Bacău, în calitate de operator. A existat posibilitatea operării încă din anul 2015 de către operatorul care câștigase licitația organizată de către municipiul Bacău, vă reamintesc faptul că ceea ce se cheamă colectare selectivă a deșeurilor este obligație legală încă din 2006 și aș putea să vă spun că în ceea ce privește investițiile în acest act adițional nu există un cuantum predeterminat al acestora și mi-am permis doar să fac următoarea remarcă. Pot fi utilizate aceleași auto compactoare pe de o parte, sau și celelalte mijloace auto care sunt folosite în practică astăzi, doar subliniez faptul că ar fi necesare și suficiente containere de colectare reciclabil inclusiv în zona de case a municipiului Bacău și nu cred că ar fi fezabil un sistem de colectare din poartă în poartă în zona de case a municipiului Bacău cu un număr de 3 pubele pentru reciclabil, una pentru menajer și eventual încă una și pentru biodegradabil, cred că e obligație.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-domnule director ați vorbit mai mult ca mine, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. De ce nu s-a închis groapa în 2016?

Domnul Seto Bogdan - domnul vice, ce anume să se închidă?

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - sau eu știu, depozitul. Celula I de ce nu s-a închis în 2016?

Domnul Seto Bogdan - iertați-mă că vă spun direct și deschis, domnule Viceprimar, cu tot respectul pentru funcția pe care o ocupați, nu aveam cheia la mine și nu aveam cum să o închid eu. Era a municipiului Bacău, așa cum bine știți.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-obligativitate. ceva...

Domnul Seto Bogdan - s-a închis în momentul în care și-a epuizat capacitatea de depozitare. Iar dacă dumneavoastră credeți că mă certați pe mine de ce n-a închis Municipiul Bacău în 2016, nu știu cum să vă răspund. Chiar nu aveam posibilitatea s-o închid eu. Că aș fi închis-o sau nu, asta e altă discuție. Dar operarea Celulei II, sper eu spre fericirea tuturor celor din sală, inclusiv a operatorilor de colectare și de transport, a intervenit fix în momentul în care capacitatea de depozitare declarată de municipiul Bacău a fost atinsă. Și într-adevăr, prin eforturi comune am reușit o tranziție, zic eu satisfăcătoare, cel puțin din punct de vedere operațional, între operatorul Celulei I și operatorul Celulei II. Dovada este faptul că de pe 14 iunie funcționează întreg, toate instalațiile de deșeuri de pe întreg județul Bacău și pentru prima dată inclusiv stația de sortare și stația de compostare. Eu pot să înțeleg faptul că dumneavoastră nu vă convin neapărat răspunsurile pe care vi le dau, dar repet o fac cu tot respectul și chiar nu înțeleg întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Ce treabă avea A.D.I.S.- ul?

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-domnule director,...

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea- am o rugăminte.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-domnule director, eu nu cert pe nimeni. Ați spus la începutul discursului dumneavoastră destul de lung, că sunt niște necorelări. Până la urmă e o recunoaștere că acel act nu-i beton și nu e conform legii sau nu-i..., sau nu? Atât voiam să spuneți, dar scurt.

Domnul Seto Bogdan - sub nici o formă ...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-deci. recunoașteți niște necorelări și pe de altă parte...

Domnul Seto Bogdan - sub nici o formă. Sub nici o formă nu spun asta. Sub nici o formă nu spun asta. Eu spun doar atât. A.D.I.S. Bacău prin aparatul tehnic a înaintat U.A.T. Municipiul Bacău în calitatea acestuia de membru A.D.I.S. o propunere de Act adițional. Atât am avut de spus.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea ■ având în vedere neconcordanțele, dăm cuvântul domnului Fantaza.

Domnul Director Fantaza Ciprian-Gabriel - nu știu, dacă având în vedere neconcordanțele, dar într-adevăr au fost depuse o serie de propuneri din partea partenerilor noștri de contract, de operator, respectiv SOMA, inclusiv la Comisia 3, unde s-au făcut propuneri de a se amâna discuția acestui proiect. Mai mult decât atât, întotdeauna am fost omul care am spus că un litigiu evitat e un litigiu câștigat din start, contrar altor opinii de la avocați. Eu cred că ar fi bine să ne așezăm la masă și așa cum a spus și domnul Seto, ne va sta la dispoziție în continuare, ne va sprijini în, A.D.I.S.- ul ne va sprijini în lămurirea oricăror probleme și ar fi bine să-1 scoatem pe ordinea de zi și să-l supunem aprobării la o ședință ulterioară, după ce vom înainta către A.D.I.S.

Se va așeza la masă părțile cu specialiștii de la primărie, de la A.D.I.S., de la Soma și cred că ar fi bine scos, retras de pe ordinea de zi și amânată discuția pentru o ședință ulterioară, în luna decembrie bineînțeles.

Domnul Seto Bogdan - doamna președinte de ședință, solicit cuvântul.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea ■ vă dau cuvântul.

Domnul Seto Bogdan - mulțumesc. E normal ca orice contract și act adițional la contract să fie rezultatul voinței părților, iar părțile acestui contract pe de o parte U.A.T. Municipiul Bacău și S.C. Soma. Consider că A.D.I.S. Bacău, în ceea ce privește datoria pe care o avea față de Municipiul Bacău și a dus-o la îndeplinire prin înaintarea unei propuneri. Ceea ce se întâmplă cu această propunere și un eventual contract pus în practică îh relația contractuală între cele două entități este o chestiune care privește strict cele două părți. Despre neconcordanțe, eu spun clar că nu sunt neconcordanțe în ceea ce privește respectarea legii. Că s-a intervenit ulterior pe contract sau pe propunerea transmisă de noi, este alt subiect. Reamintesc faptul că nu există în propunerea trimisă de noi impuneri de natură financiară. Am precizat foarte clar faptul că eu cred că este în continuare posibil asigurarea colectării selective a deșeurilor cu existentul din dotare. Așa că rămâne celor două părți, pentru că A.D.I.S. are față de Municipiul Bacău o altă obligație mai importantă și anume derularea procedurii de achiziție publică. Relația contractuală între cele două părți le privește exclusiv. Am făcut doar ceea ce am considerat legal și perfect normal față de U.A.T. Municipiul Bacău. Am înaintat o propunere. Această propunere a trecut prin filtrul aparatului de specialitate al U.A.T. Municipiul Bacău, înainte de a fi supus aprobării consiliului local. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - domnule director, mă scuzați că intervin. Să înțeleg că acest act adițional a fost inițiat de dumneavoastră și prezentat U.A.T. Bacău?

Domnul Seto Bogdan - domnule viceprimar, dacă urmăriți adresele de înaintare, veți vedea faptul că A.D.I.S. Bacău a înaintat spre analiză membrului A.D.I.S., U.A.T. Municipiul Bacău, respectivele documente. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - deci a fost propunerea dumneavoastră, asta era întrebarea. Și noi am luat-o de bună să înțeleg.

Domnul Seto Bogdan - domnule viceprimar....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - iar acum am ajuns în situația când ambele părți nu recunosc actul adițional.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - domnul director spune să ne așezăm la masă, domnii de la SOMA normal vor să se așeze la masă, e normal, este un act între două părți.

Domnul Seto Bogdan - corect.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - care trebuie să-l cunoască înainte să-1 semneze.

Domnul Seto Bogdan - cele două părți, cele două părți se puteau așeza la masă oricând și se pot așeza la masă oricând. Nu înțeleg natura întrebării, dacă sunteți amabil să o repetați. Ce anume ați luat de bun?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos ■ eu v-am întrebat sincer dacă acest act adițional este inițiat de dumneavoastră și propus primăriei?

Domnul Seto Bogdan - și eu v-am răspuns sincer, eu v-am răspuns sincer. Actul adițional poate fi inițiat de către părți, A.D.I.S. Bacău a uiaintat către Municipiul Bacău o propunere argumentată și fundamentată legal. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos ■ cu plăcere.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dau cuvântul doamnei consilier Pravăț.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - profit de prezența în sală a reprezentanților S.C.SOMA și că tot veni vorba de investiții, aș avea o întrebare, atât Care este structura funcției, raportat la anul achiziției a celor mai importante investiții probabil a mașinilor care colectează gunoiul la nivelul municipiului Bacău? Deci structura, funcție de anul de achiziție, și dacă, aveți în funcțiune la momentul acesta mașini care au ieșit din durata normală de funcționare luată în considerare la calculul amortizării. Mulțumesc frumos.

Domnul Doru Narcis-o mașină se amortizează, durata de amortizare este de 8 ani, așa încât la acest moment, deci din municipiul Bacău 6 D.A.F.- uri sunt cumpărate acum 3 ani, deci sub nici o formă. Sunt două FORD - uri achiziționate anul trecut, 3 FORD - uri anul acesta, 3 auto, deci nu știu dacă există două sau trei mașini dintr-un parc de 18 mașini care au amortizarea integrală. Pot demonstra asta și oricând doamnă, am văzut că zâmbiți, dar o să vă transmit...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-fvorbeste în afara microfonului).

Domnul Doru Narcis-păi nu, v-am spus așa, dați seama că nu pot să vă spun concret 17. Dar o să vă transmit o listă din care o să vă dați seama că peste 80% din parc este neamortizat. O mașină de salubritate, să știți că nu rezistă mai mult de 7-8 ani, 10 ani.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-fvorbeste în afara microfonului).

Domnul Doru Narcis-cu plăcere.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-multumesc frumos. Eu am înțeles așa. Primăria Bacău n-a respectat, mă rog, municipalitatea n-a respectat legea în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, A.D.I.S. a trimis o adresă, oameni buni respectați acest lucru, discutați cu operatorul de comun acord, astfel încât să vă înțelegeți să puneți acest lucru în practică. Din păcate, am constatat din discuțiile de până acum, că municipalitatea a venit în consiliu local cu acest act adițional fără să se consulte înainte cu operatorul, ceea ce din start ne pune într-o postură dificilă, ca să nu zic penibilă.

După aceea nu înțeleg de ce unul dintre viceprimari confundă fază de depozitare cu faza de colectare și transport de pe raza municipiului Bacău?

Domnul Seto, eu cred că a fost elegant cu dumneavoastră, pentru că ar fi putut să vă spună și de neplata, apropo că ați spus de depozitare, de neplata depozitării în ultimele luni și de asta am și aprobat azi rectificare bugetară pentru plata acelor obligații. Nu știu, dar dumneavoastră confundați cele două faze ale gestionării deșeurilor în Bacău. Ce am înțeles eu de la domnul Seto este că, dacă ne uităm deja pe raza municipiului Bacău, avem de bine de rău pubele care să, prin care să colectăm selectiv deșeurile și că ar trebui totuși să stăm la masă cu SOMA și să ne înțelegem cu privire la aceste lucruri, nu să introducem un act pe care nu l-au văzut și efectiv să-i chemăm la ședință și să le spunem, asta aveți de făcut, pentru că așa vrem noi. Până la urmă vorbim de două părți. Și mai e și celălalt plan, cu proces pentru penalizări de 10.000 lei. Și riscăm să ajungem în poziții de forță, pentru penalizări de 10.000 lei și vom vedea mai târziu acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Deci, haideți totuși să discutăm atunci când avem un operator pe zona de deșeuri, nu să-1 aducem cu forța și să spunem că bun, tu de astăzi stai în cap, pentru că eu până acum, municipalitate, nu mi-am îndeplinit obligațiile timp de 10 ani de zile. Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula-am o rugăminte. Mulțumesc doamna Președintă. Am o rugăminte și la grupul liberal să-și exprime un punct de vedere, prin vocea liderului.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-a și mai e ceva. Eu am citit, mă scuzați, inițiator aici este Cosmin Necula, nu A.D.I.S. Eu așa am citit în proiectul de hotărâre. Este opțiunea dumneavoastră să propuneți sau nu, ce primiți, mă rog, ce aveți de primit de la A.D.I.S. Deci, e decizia dumneavoastră și haideți s-o discutăm dezbătând. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - domnule primar, eu zic că ar trebui astăzi să ne asumăm că nu am luat în serios adresele de la A.D.I.S. de-a lungul timpului și am ajuns în situația asta. Și eu recunosc că am avut o întâlnire mai de mult și mi-a comunicat că nu ne aplecăm asupra acestui subiect și nu ne-am aplecat și am ajuns în această situație, din punctul meu de vedere, penibilă.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dau cuvântul domnului consilier Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - așa cum am precizat oarecum și la comisie prin votul exprimat, de abținere, așa cum am înțeles și în urma explicațiilor domnului Seto, există un contract între două părți. Acest contract acum este completat cu o anexă care este, să înțeleg, unilateral, ceea ce consider că nu prea este legală. Să se impună intr-un contract un act adițional la care cealaltă parte nu este de acord cu toate termenele. Considerăm că discuția este cea care trebuie să fundamenteze această anexă și ulterior să o prezentați consiliului, să o aprobăm. Restul datelor tehnice trebuie să recunosc că sunt un pic....

Am spus că mă abțin.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule viceprimar, dumneavoastră ce faceți, vă abțineți sau nu?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - dacă nu-1 retrageți de pe ordinea de zi, mă abțin.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun, acum am să vă rog să-mi permiteți, în calitate de inițiator, să fac eu o serie de precizări, audiindu-vă pe fiecare dintre dumneavoastră.

încă o dată consider, domnule Narcis, și nu mă refer la întreaga societate pe care o reprezentați, dar consider că dumneavoastră nu aveți suficiente răspunsuri sau nu le aveți aproape deloc, sau prea puțin. O fac, recomandarea aceasta către societate, totuși mulțumesc că a venit maestrul Prichici și ne-a explicat dintr-un anumit punct de vedere, mai avea cum să ne explice și cum funcționează colectarea deșeurilor, pentru că nu avem niciodată răspuns din partea domnului Narcis, avem tot felul de alarme prin ziare. Și acum de curând, fac o mică paranteză. Nu puteți să închideți colectarea atât timp cât nu aveți acest obiect pentru că ECO SUD-ul va colecta, vă va primi.

După aia, nu pot să nu-1, să știți că mi-am notat ceea ce ați spus fiecare dintre dumneavoastră foarte atent și foarte exact, da, toate rămân și pe bandă și le putem lua de mai multe ori. Făcând o concluzie la domnul Seto care ne vorbește interminabil, că n-a mâncat nici usturoi nici gura nu-i miroase, a trimis un proiect, noi am fost un pic cam proști sau ceva de genul acesta, nu în termenii aceștia, nu a zis în termenii aceștia...

Domnul Seto Bogdan-domnule primar, am o rugăminte la dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin Necula-nu v-am întrerupt nici o secundă, deși ați vorbit o jumătate de oră și nu am înțeles aproape nimic, îmi cer scuze. îmi cer scuze, mii de scuze. Dar mă puneți în niște situații extrem de penibile. Nu puteți să veniți în fața consiliului local să spuneți că deși, eu pe baza unei încrederi, am venit în fața dumneavoastră, în fața consiliului local, pe baza unor recomandări din partea unei instituții care se ocupă cu deșeuri. Nu puteți să veniți și să spuneți că de fapt aparatul tehnic n-a făcut, nu și-a făcut suficient treaba, noi nu ne-am respectat obligațiile și până la urmă e voința dintre părți. Noi n-avem nici o treabă. Noi suntem pe undeva pe acolo, marea noastră sarcină e de fapt cu licitația. Nu mi se pare corect. Pentru că eu am venit în fața consiliului local pe baza unor propuneri făcute de către dumneavoastră, ca instituție.

Domnul Seto Bogdan-asumate.

Domnul Primar Cosmin Necula - ascultati-mă o secundă domnule director și vă rog să manifestați bun simț, nu v-am întrerupt o secundă. Am înțeles nu s-a respectat legea,

n-am respectat. Domnul Ghingheș invocă tot felul de chestiuni pe baza discursului dumneavoastră că nu am respectat legea.

Domnul Seto Bogdan-nu dumneavoastră, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-în fine, municipalitatea.

Domnul Seto Bogdan-în trecut și-mi asum ceea ce afirm.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule director, dar îmi notez aici, mi-am notat aici tot felul de chestiuni și la dumneavoastră, părțile sunt municipiu și SOMA, noi n-avem nici o treabă, noi am prezentat și am plecat mai departe. Domnule, rolul dumneavoastră este să ne spuneți și ceea ce-i corect și ceea ce nu-i corect în materie de deșeuri. Nu să ne aruncați așa o chiftea și noi după aia să zicem, domnule trebuia să ne ascultați. Și eu să vin în fața consiliului local să fiu terfelit în toate felurile, de ce?

Să vină viceprimarul municipiului Bacău, care face parte din executivul primăriei, deodată să descopere că adresele dumneavoastră n-au fost tratate cu atenție suficientă, că v-a explicat, i-ați explicat dumneavoastră la colțul blocului nu știu ce, pe Pictor Aman, sau cine știe pe unde.. Nu ne jucăm aici de-a administrația și de-a candidatura. Aici avem de făcut asumări. Nu cred că adresele dumneavoastră au fost tratate în bătaie de joc.

Domnul Seto Bogdan-nu am afirmat asta.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu cred că nu am fost atent. Poftim?

Domnul Seto Bogdan-nu am afirmat sub nici o formă asta eu.

Domnul Primar Cosmin Necula-continuati să întrerupeți, domnule Seto, că așa este modalitatea de expresie pe care o aveți. După aceea, haideți ca să fac o mențiune clară pentru toate părțile implicate aici. Nu mai repetați la nesfârșit că na, nu a fost timp și am băgat-o noi repede și pe sub masă. Domnule viceprimar, avem cinci zile la dispoziție, așa e orice proiect de hotărâre. L-am băgat de vineri, vineri vă repet și astăzi suntem în ce zi? Joi. Bun, asta este obligația legală pe care o avem să o facem. Nu scrie acolo dezbatere publică cu cetățenii municipiului Bacău ce se întâmplă cu contractul cu Soma, cu actul adițional. Dar văd că din toată ecuația asta, de fapt primarul municipiului Bacău n-a respectat legea în esență și eu sunt îhtr-un fel sau altul, eu sunt oaia neagră, pentru că aparatul de specialitate, parafrazându-1 și pe domnul Seto, aparatul de specialitate nu și-a făcut treaba.

Pe de altă parte, aici nu discut de o chestiune unilaterală. Este voința, suntem într-un context administrativ, sub imperiul dreptului administrativ, „autoritatea locală poate să”, „partea contractantă poate să nu”.

Nu-i o chestiune unilaterală. Nu-i, nu suntem într-un ping-pong din acesta în care fiecare își găsește câte o justificare și de fapt toată lumea are dreptate, păi e vinovat primarul de fapt, că a prezentat consiliului local. Cam așa, cam așa rezultă. Toată lumea, colegii viceprimari cu grupurile dumnealor politice, nu știm, noi suntem zâne, colegii liberali, nu știm, domnule săracii SOMA, să nu omoram mediul privat, domnul Seto spune că era prin zonă, dar el a trimis o propunere, de aici încolo fiecare ce vrea. SOMA spune că n-a avut timp să discute și nu au reușit să-și facă toate chestiunile. Deci cred că trebuie să fim un pic mai aplicați, nu că nu s-au discutat adresele A.D.I.S.- ului., sau nu știu ce discuții ați avut cu domnul viceprimar. Dar mi s-au dat și se dau o serie de acuze, nu respectăm legea privind colectarea, bine acestea sunt și politicianiste, sunt obișnuit. Sunt obișnuit cu chestiunile astea, dar este frustrant pentru mine să fiu acuzat din toate direcțiile și din toate părțile, în momentul în care fac obligație legală și în momentul în care vin în fața consiliului local cu anumită propunere, fundamentată evident și poate insuficient netrecută prin filtru, poate insuficient netrecută prin filtru, deoarece eu nu sunt un mare specialist în deșeuri și gunoi și colectări. Poate avem totuși niște specialiști prin Primăria Bacău, care se ocupă cu chestiuni municipale, cu servicii municipale. Văd că și din partea aparatului de specialitate câteodată trebuie într-adevăr să ne reinventăm, să mai citim o tură și nu vine din partea unităților municipale, ci vine din partea juridicului. Repet, nu e o chestiune pe care n-am vrut să mi-o asum, nu e o chestiune pe care să nu vreau să o discut cu partenerii contractuali. Nu e o chestiune pe care s-o fac eu pe sub masă încercând să fac rău cuiva. Nu vreau să fac rău lui SOMA, ca să fim foarte bine înțeleși. Eu n-am vreun război cu SOMA sau cu alt operator. Eu nu mă cert cu ei, nu-i dorința mea să mă cert cu cineva. Dorința mea este să respectăm legea, ok nu s-a respectat ani de-a rândul, nu s-au făcut așa cum trebuiau făcute, așa a funcționat această municipalitate cu lucruri începute prost și după aia când încerci să îndrepți un lucru prost e greu tare să-1 aduci pe linia de plutire, vă pot da „n” exemple. Că apropo, fac o mică paranteză, apropo, de ce tratăm așa în ușor, în momentul în care v-am spus dumneavoastră că simt trasee juridice complicate rău de tot pentru a îndrepta răul făcut de bătaia de joc în ultimii ani, înainte de a fi dumneavoastră și eu și colegii viceprimari.

Am câștigat pe fond cu spitalul, cu cei care au construit chipurile Spitalul Municipal. Și am câștigat săptămâna asta și abia în această săptămână instanța de judecată a considerat reziliat contractul, dosar început din 2016. Și închid paranteza. Eu vă repet, eu n-am venit aici în fața dumneavoastră ca să mă cert cu Soma, sau să le fac rău. Nu am venit în fața dumneavoastră ca să mă spăl pe mâini, s-o arunc și să merg mai departe. Nu am venit în fața dumneavoastră ca să nu respect legea. Și am venit efectiv pentru că trebuie să respect legea și de aia am venit cu această propunere din partea unei instituții care are abilitatea de a discuta foarte bine de deșeuri. Da, sunt de acord că poate și în primărie poate ar fi trebuit să discutăm mai mult între noi, nu știu. Dar când va veni propunerea doamna Pintilie, de la A.D.I.S?

Domnul Seto Bogdan-vă răspund eu, domnule primar, 17 octombrie este data înregistrării în Primăria Municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula-17 octombrie. Și săptămâna trecută, vineri în ce dată era? Noiembrie. într-o lună de zile n-ați descoperit nici o chichiță, le-a descoperit în timpul ședinței. Bun, fac o propunere tuturor celor implicați, repetând, refuz să fiu eu mingea de ping-pong și cel care trebuie să iasă șifonat, pentru că unii sau alții, ba se spală pe mâini, ba au un interes economic, ba unul politic, sau ba unii au un grad de incompetență.

Domnul Seto Bogdan-înainte de propunere, vă rog domnule primar, permiteți-mi, prezentându-vă scuzele pentru întrerupere, să adaug ceva.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu. nu. Domnule Seto, gata, eu consider...

Nu eu conduc lucrările. Dar pentru mine ați vorbit suficient. Ați vorbit suficient și am înțeles suficient. Mi-am și notat, o să iau din nou banda.

Domnul Seto Bogdan-perfect.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar eu îmi asum ceea ce zic, nu am de gând să fiu șifonat, în fața opiniei publice, a operatorilor, a consiliului local, a dumneavoastră și a colegilor din aparatul de specialitate și în fața viceprimarilor, de ce? Că încerc să-mi realizez obligațiile legale, având niște consilieri care sunt de specialitate. Că nu am manevrat nici eu, nici viceprimarul Ștefan sau Scripăț tranzacții și gunoaie. Și normal într-un contract eu nu pot să întreb SOMA, vă e bine așa sau vă e rău așa? Eu trebuie să respect niște obligații legale.

Domnul Seto Bogdan-corect.

Domnul Primar Cosmin Necula-e corect acum...

Domnul Seto Bogdan-vă înțeleg frustrarea, dintr-un singur motiv.

Domnul Primar Cosmin Necula^nu haideți bun am înțeles, domnule Seto, propunerea mea către dumneavoastră, foarte clar, săptămâna viitoare ne vom vedea în ședință extraordinară, da o voi iniția de urgență, de luni dimineața. Inițierea, domnule secretar, a unei ședințe de urgență, trei zile, da? Deci, pentru a avea loc până vineri o ședință, când trebuie inițiată? Când trebuie dat materialul? Miercuri, da? Eu zic că nu-i miercuri, e marți. Bun, luni, marți și miercuri vă invit la mine la birou, S.C. SOMA, A.D.I.S Bacău, dacă considerați că vreți să vă implicați, sau doar ați trimis o hârtie și atât, aparatul de specialitate cu...și știți foarte bine la ce mă refer, cu foarte mare atenție și dacă cineva vrea din consiliu local să fie participant. Da?

Domnul Seto Bogdan-multumesc pentru invitație, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-fapt pentru care voi retrage de pe ordinea de zi, vă propun retragerea de pe ordinea de zi și repet următoarea chestiune. Și aici vreau să fiu foarte bine înțeles să rămână și pe bandă. Intenția mea nu a fost acum să prejudiciez societatea comercială, să-i fac rău, ca să ne înțelegem. Intenția mea a fost să respectăm legea și niște obligații asumate prin lege și am luat de bun o adresă într-adevăr venită de la A.D.I.S. Bacău. Vă aștept să discutăm, ceea ce este de discutat, aștept partenerul privat de colectare și transport să vină cu puncte de vedere, să vină cu propuneri, numai le-am văzut prin hârtii, concret, ce e bine, ce e rău, ce e bun ce nu-i bun și după aceea să pot iniția și să prezint consiliului local o propunere care să nu mai fie susceptibilă că e făcută de cineva care nu și-o asumă, sau e făcută pe repede înainte, ...sau că-i ilegală sau că are intenția de a prejudicia. Vă supun aprobării această propunere pe care o fac, privind retragerea de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici-având în vedere propunerea Comisiei 3, având în vedere propunerea domnului primar supunem la vot retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii locali și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ  IONELA-

CRISUNA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNTLĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHETMIRCEA

Nu participă la vot

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru s-a hotărât retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind actul adițional încheiat cu Soma.

23.Se trece la punctul 23 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședința Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei GÂLĂȚANU MARINICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap. 20

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, avem un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei GĂLĂȚANU MARINICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap. 20. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Fechet, plecați?

Domnul Consilier Fechet Mircea - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ne luăm la revedere?

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - luați act că domnul Fechet a părăsit sala. Luați act că și doamna Lazăr a părăsit sala, deci avem 15 consilieri rămași.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei GĂLĂȚANU MARINICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap. 20

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -45

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 19.000 lei, d-nei Gălățanu Marinica cu domiciliul în Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap. 20, întrucât fiul acesteia Gălățanu Nicolas se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  2.

  (2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind achiziționarea aparatului Cough Assist pentru fiul acesteia Gălățanu Nicolas.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  Art. 2. Aiutorul de ureentă prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul Vin “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  6.

  Art. 5. Prin eriia Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

24.Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Draeos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului „Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă scuzați dar nu avem cvorum în acest moment.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea- domnii consilieri, poftiți în sală! Domnul Consilier Ghinghes Cristian -dar nu putem discuta fără cvorum așa că, nu știu, mai bine facem o pauză de 5 minute.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-invit pe domnii consilieri în sală! Domnul Dănilă, vedeți cine mai este dintre consilieri ca să trecem mai departe, să terminăm. Dau cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă scuzați încă odată. Nu avem cvorum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Dănilă, chemați-1 pe domnul Scripăț. Haideți, vă rog frumos, în sală. Domnul Dănilă, vă rog frumos, chemați toți consilierii locali. Vă mulțumesc mult pentru colaborare.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului „Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind finanțarea proiectului „Costești-445 de ani de tradiții românești în anul Centenar” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - la începutul anului, prin bugetul anual am alocat 100.000 de lei dedicați centenarului. Această asociere cu localitatea Costești din Republica Moldova, cu care suntem și înfrățiți, de altfel finanțăm o carte, Monografia Satului Costești ediția a D-a. Se îndeplinesc condițiile, se pare că avem și avizele de legalitate, motiv pentru care vă propun să votați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului? Dăm cuvântul domnului Stan.

Domnul Consilier Stan Gabriel -mulțumesc. Vreau să felicit inițiatorii și pe toți... Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-rog cât mai scurt, da? Rugăminte.

Domnul Consilier Stan Gabriel - am înțeles, dar nici nu am început. Vreau să felicit inițiatorii și pe toți cei implicați în acest proiect. De asemenea apreciez forma de prezentare și conținutul proiectului, secvențialitatea manifestărilor, dar vreau să vă atrag atenția că suntem, acum, când aprobăm proiectul și finanțarea, în plină desfășurare a lui și pentru ca acest proiect, la care și eu țin foarte mult, să se desfășoare în condiții optime și legale, o să vă rog în așa fel încât perioadele să succeadă momentului aprobării. Din calendar, am văzut că o parte din activități se desfășoară în acest moment. Vă felicit și doresc ca acest parteneriat să devină operațional. Domnul consilier Bîrzu, care face parte din echipa de proiect, îmi sugerează să propun un amendament. Nu știu cât este de legal, dacă este în regulă ca să aprobăm prin amendament că proiectul se desfășoară începând cu data de 12 noiembrie. Repet, 12 decembrie, este un proiect foarte ....

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul, domnul consilier, îmi cer scuze de intervenție. A început proiectul sau nu a început proiectul? Exprimați-vă clar.

Domnul Consilier Stan Gabriel -scuzați-mă. Conform calendarului, o parte din activități se pare că se desfășoară, eu așa am înțeles. Dacă e o greșeală, îmi cer scuze. Vreau să coincidă, adică momentul aprobării să fie....

Domnul Primar Cosmin Necula -bun. Eu vă propun retragerea de pe ordinea de zi și punct.

Domnul Consilier Stan Gabriel -nu, nu, nu. Nu o puneți în cheia asta că nu asta a fost ideea.

Domnul Primar Cosmin Necula -o pun exact în cheia asta. Vă propun retragerea de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Stan Gabriel - eu cred că proiectul este foarte bun.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu vă propun retragerea de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - achiesez la propunerea domnului primar. Bugetul cu anexa are câteva neconcordanțe, ca să parafrazez un distins vorbitor, cu privire la niște date, într-adevăr. Nu sunt clare, decembrie, noiembrie, 23 noiembrie, monografia, publicarea monografiei localității Costești. Supunem la vot retragerea de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU LLIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISUNA

X

4.

CIOCODEI MffiAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru și o abținere a domnului Scripăț, s-a retras de pe ordinea de zi.

26.Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea participării la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României, la Alba Iulia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnul Stan, mulțumim. Cu câte proiecte v-am aprobat și aveau mai mari carențe, domnul Stan. Pierdem și banii și finanțarea.

Domnul Consilier Stan Gabriel -eu nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - dar nu e vorba de intrat în polemică. Domnul Consilier Stan Gabriel - am început să spun că apreciez forma și conținutul proiectului, modul îh care a fost redactat și structurat dar ca să se bucure toată lumea, ca acest proiect să fie implementat, eu m-am gândit că aprobarea lui trebuie să fie înainte ca el să se desfășoare. Acolo, în programul de activități, e o chestiune elementară care nu ține de inoportunitatea proiectului. Scuzați-mă că vă spun, m-ați înțeles absolut greșit. Eu cred că inițiativa mea a fost una corectă, nu una care să afecteze desfășurarea programului și a parteneriatului. Dimpotrivă, am început apreciind valoarea proiectului, iar condiționalități de genul a „câte proiecte v-am aprobat”, nu sunt proiectele mele, sunt proiectele municipalității.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - domnul Stan, vă rugăm frumos. Supun discuției punctul 26 și invit pe domnul Viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Asociația „Haka Club” și cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Există rapoartele scrise ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre, favorabile (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Biroul Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Există raportul scris al Comisiei de specialitate nr.2, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre ? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează: Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNDLĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Proiectele 26 si 27 au fost discutate invers.

27.Se trece la punctul 27 ai ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive. Scuzați-mă, 28.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - proiect de hotărâre privind....

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea- deci, este corect. Ordinea de zi 27.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - cu asocierea cu Arhiepiscopia Romanului.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da, l-am discutat mai înainte. L-am votat mai înainte, 27.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cu Asociația „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni”.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - care l-am retras.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, l-a retras pe acela dinainte.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu, deci a fost sărit proiectul 26.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos -26, da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - noi am votat 27, deci putem să luăm 26.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - revenim la 26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea participării la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României, la Alba Iulia. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - nu există obiecțiuni de legalitate.

Există rapoartele scrise ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre, favorabile

(Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului ? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU LLIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

-

Cu 13 voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

28.Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Drasos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului „Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”» ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău

Inițiatori - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DL.CONSLLIER LOCAL-GABRIEL STAN

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Drasos - da, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, hi vederea realizării în comun a evenimentului „Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Consilier Stan Gabriel - da, eu vă cer permisiunea.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-dau cuvântul domnului consilier Stan.

Domnul Consilier Stan Gabriel - mulțumesc. Sunt inițiator și cosemnatar al acestui proiect

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - (înafara microfonului, nu se înțelege) Domnul Consilier Stan Gabriel -îmi pare rău că vă spun dar aveți o poziție absolut stupidă. Să știți că în spatele acestor inițiative și proiecte care nu sunt personale, ele încearcă să deservească municipalitatea, sunt ore, zile și săptămâni de muncă. Dumneavoastră interpretați un amendament ca o chestiune personală și vă poziționați absolut nefiresc. Puteți să nu votați, să știți că nu îmi pasă. La proiectul precedent am avut , zic eu, o atitudine civilizată și corectă. Am remarcat oportunitatea proiectului, faptul că este redactat și conținutul este foarte bun, era o problemă minimală. Ați luat-o personal și mă miră la dumneavoastră care aveți o experiență în zona administrativ și politică mult mai mare decât o am eu, o asemenea poziționare. Nu înțeleg sintagma „nu vă votez proiectul”, repet...

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea- domnul Stan, haideți vorbim direct la proiect.

Domnul Consilier Stan Gabriel -... nu este proiectul meu. Este un proiect dedicat municipalității. Inițiator este domnul primar. Coinițiator sunt eu. Este o manifestare de tradiție, a 24-a manifestare. Este pentru prima dată în actuala administrație, sau când actuala administrație finanțează acest proiect. La proiect participă peste 100 de intelectuali, scriitori și literați din România, și din străinătate, și de la Chișinău, și de la Cernăuți și din Voivodina. Va fi un Salon al cărții, vor fi manifestări dedicate și anului centenar. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMIC——

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISUNA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCA VASELE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

1

Cu 13 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

29.Se trece Ia punctul 29 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan DanieLDragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018-2022 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018-2022 în municipiul Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

«t

-

Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

30.Se trece la punctul 30 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, mulțumesc. Este vorba de o asociere între Municipiul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU1LIE

X

2.

BOTOIROMICĂ———

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IO ANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

EROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

Nu participă la vot

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

m

-

Cu 13 voturi pentru și o neparticipare a domnului Șova, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

31.Se trece la punctul 31 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad și treaptă profesională

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan DanieLDragos - proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad și treaptă profesională. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discuții asupra proiectului? Domnul Șova, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - da, mulțumesc. Aș dori să fac un amendament aici, în sensul că să se introducă un nou aliniat la art.l. cu următorul conținut: -în cadrul Direcției Piețelor. 2 posturi vacante de muncitor necalificat se transformă în posturi de inspector de specialitate IA.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Șova Laur. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Mai sunt alte amendamente? Supun la vot proiectul cu modificările aduse prin amendamentul adoptat. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

32. ProiectuI a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 33. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 172/29.05.2017, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locala Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, este vorba despre un proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la ADL Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și A.D.L. Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 34. Se trece la punctul 34 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, este vorba despre un proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL

Inițiator- DL. COSMIN NECUL A - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  /.

  ART. 1. - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău acțiunea cu obiect "pretenții” formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacau, să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în fața instanței de judecată, în conformitate cu prevederile art. 79A3 in Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  3.

  ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  5.

  ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  14

  0

  0

35.Se trece la punctul 35 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile DECEMBRIE 2018-IANUARIE 2019.

Inițiator- DL. COSMIN NUCULA - PRIM ARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - vă rog, așteptăm propuneri.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - am eu o propunere.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea- spuneți, domnul Ghingheș. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Ghingheș, prima propunere. Domnul Consilier Cristian Ghinghes - domnul Huluță.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Breahnă, a doua propunere. Tot domnul Huluță?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - nu știu dacă are rost să mai facem o propunere acum deși grupul politic ALDE nu a fost foarte solidar cu grupul politic PSD astăzi și poate ar merita.....

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - nu cred că este un criteriu dar dacă îl vreți, e bine, mă retrag. Puneți-vă de la dumneavoastră. Vă dați seama.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -nu, dar nu faceți dumneavoastră obiectul sau nu ați fost dumneavoastră cumva...

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe -numai cu mine să nu vă certați.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - doamna consilier, dar opiniile divergente sunt constructive. Nu totdeauna trebuie să fim de acord.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -da. Știți care e ideea? Totdeauna vocile critice sunt constructive dacă acestea sunt bazate pe aspecte fundamentate și juste, da? Care vizează proiecte coerente, clare, nu proiecte care nu au o însemnătate foarte mare pentru municipiu. Și apropo, dacă tot ați deschis discuția, doamna președinte, vă rog să îmi permiteți să mai fac o precizare. Să știți că nu se vede foarte frumos din sală relația dintre dumneavoastră, domnule viceprimar și domnul primar și îmi pare rău că a plecat domnul primar din motive obiective, am înțeles, că a părăsit sala, trebuie să fie prezent la o altă activitate. Nu e ok. Facem parte, cred, grupul politic ALDE și grupul politic PSD din aceeași echipă. Nu e ok că totuși încercați prin anumite acțiuni ale dumneavoastră, domnule viceprimar, să rupeți această echipă și cred că mai sunt șanse de a reveni pe drumul cel bun.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - mulțumim pentru sfat, dar înțelegeți că o alianță nu înseamnă să avem tot timpul aceeași opinie.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -și haideți să dăm dovadă că suntem colegi, că suntem solidari pe proiectele care... Repet, vocile critice de astăzi s-au referit la un proiect care indirect aduce, sau contribuie la dezvoltarea municipiului Bacău. Nu la un proiect care aduce dezavantaje municipiului Bacău. ADIB-ul este o asociație intercomunitară prin care se dezvoltă proiecte pentru dezvoltarea municipiului Bacău. Mulțumesc frumos.

Discuții simultane, nu se înțelege.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea- doamna consilier, propunerea dumneavoastră?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -nu, domnul Huluță, rămâne aceeași propunere.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - să fie domnul Huluță liantul alianței și să nu se rupă alianța.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - acesta e un semn de pace.

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - și domnul Huluță să fie de acord, nu?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - și domnul Huluță să fie liantul echipei care pare a se destrăma.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - e o sarcină, domnul Huluță.

Supunem la vot propunerea domnului Ghingheș și a doamnei Breahnă.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Sunteți cu mâna sus tot timpul, domnul Ghingheș. Cum sunteți?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - nu, nu. Pentru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mă bulversați.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

ta

1

Cu 14 voturi a fost aprobat ca domnul Huluță sâ conducă ședințele pentru următoarele 2 luni.

La acest proiect de hotărâre există toate rapoartele și avizele scrise, favorabile.

36.A. Proiectul a fost discutat la începutul ședinței.

36.B, și 36.C. Se trece la punctele 36.B. si 36.C, ale ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerile de motive la:

36.B.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții .Modernizare și Reabilitare Creșa nr.3”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 36.C.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DAU pentru obiectivul de investiții .Modernizare și Reabilitare Creșa nr.9”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, sunt două proiecte identice. Este vorba de aprobarea fazei DALI pentru obiective de investiții .Modernizare și Reabilitare, unul la Creșa nr.3, unul la Creșa 9. Ați avut materialul la mapă. Vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic-Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectelor de hotărâre? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectele de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot punctele 36.B. și 36.C. de pe ordinea de zi. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHETMIRCEA

Plecat din

sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, proiectele de hotărâre au fost adoptate.

36* D. Se trece la punctul 36>D al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, mulțumesc. Stimați colegi, la punctul 36.D. avem un proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

Absent

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

36JE. Se trece la punctul 36.E. al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, este vorba despre un proiect. de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 iu vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  /.

  Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 60907/ 2018 formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău prin care solicită revocarea în tot sau în parte a H.C.L. nr. 305/2018.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  2.

  Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  3.

  Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală și Asociației Misiunea Creștină Bacău.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

36F.Se trece ia punctul 36F al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea donației setului de 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri, cu dimensiunea de 1600x1200 mm, din partea Fundației Creațiw din București

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, este un proiect de hotărâre privind acceptarea donației setului de 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri, cu dimensiunea de 1600x1200 mm, din partea Fundației Creațiw din București. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Biroul de Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

absent

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IO AN A-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

plecată din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRDEL

X

19.

ȘOVA - GĂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mai avem un singur proiect.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - cât se votează, vreau să vă fac un anunț. Sâmbăta 1 Decembrie, cu ocazia Zilei României, Centenarul, sunteți invitați la ora 09:00 la depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu uitați de invitația făcută de domnul Scripăț.

36G.Se trece la punctul 36G al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Priconoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președintă de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTUI

ti

PENTRU

CONTRA

NULE

/

Art. 1. Se respinse plângerea prealabilă nr. 43258/ 09.11.2018 formulată de SC Pumin SRL prin care solicită revocarea în parte a H.C.L. nr. 288/ 2018 și a HCLnr. 348/ 2018.

S-a adoptat.

14

1

0

2.

Art. 2. Primarul MuniciDiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

S-a adoptat.

14

1

0

3.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală și SC Pumin SRL.

S-a adoptat.

14

1

0

4.

Art. 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat.

14

1

0

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă rog, la Diverse, ca să fim cât mai eficienți. Un minut, acum, cât se votează.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - au fost destule diverse astăzi.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - conform legii, aveți obligația să ascultați consilierii cu privire la o serie de interpelări sau puncte de vedere vis a vis de probleme care țin de municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cu cel mai mare drag, domnul Ghingheș, vă ascult. Haideți domnul Ghingheș, scurt.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - prima problemă - nu se comunică și nu se publică autorizațiile de construcție așa cum scrie la legea construcțiilor, 50/91. Am solicitat o autorizație de construcție și nu mi-a fost furnizată pe motiv că acest document nu ar fi public. S-a întâmplat lucrul acesta lunile trecute, deci aș ruga compartimentul de specialitate să respecte întocmai art.7 aliniatul 21din lege.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, dar cum sună, nu spune.., stați oleacă. Publice nu sunt autorizațiile de construcții. Ia citiți oleacă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - autorizația de construire și anexele acesteia au caracter public și se pun la dispoziția publicului, spre informare, pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice locale emitente sau prin afișarea la sediul acesteia, după caz. Eu nu am fost nici invitat la sediul instituției să le consult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -aveți dreptul să o consultați la sediu. Dumneavoastră, în calitate de.... Eu v-am mai spus. Sunteți consilier local, în toată plenitudinea și îh toată dezvoltarea carierei dumneavoastră de politician, vă prezentați cu cea mai mare încredere la doamna arhitect șef, care vă va pune...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -o rog pe doamna arhitect șef să respecte legea. Data viitoare, vă promit, că voi face sesizare către organele competente pentru că nu respectați legea. Mulțumesc.

 • 2. aș dori răspuns în scris dacă s-au făcut demersuri pentru Halda de fosfogips, în vreun fel, în acești 2 ani și jumătate de zile de când a fost preluat noul mandat și

 • 3. aș dori să rog directorul de la Spații verzi să fie conștient de atribuțiile sale și să publice Registrul spațiilor verzi, așa cum scrie în Legea 24/2007. L-am invitat ieri la comisie și a spus că nu este atribuția sa. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -deci, domnul Ghingheș, Registrul spațiilor verzi încă nu e aprobat ca să poată să fie adus la cunoștință. Nu putem aduce la cunoștință publică un act care nu e aprobat.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ENULA PRICOPOAEA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, NICOLAE- OVTDIU POPOVICI

întocmit: Mariana TebeicS , Olivia Teletin, Nicoleta Matei, Maria Adomnicăi, Rodica Florentina Taraba Ds.I-A-2/Ex.l