Proces verbal din 29.10.2018

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 29 octombrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65 433 din 02.11.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 29.10.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. In conformitate cu prevederile art.39 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost convocat prin Dispoziția nr. 2040 din 23.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală simt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș și doamna Consilier Lazăr Doina (a intrat ulterior în sală).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.10.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGIIE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi, a fost aprobat procesului verbal al ședinței din 19.10.2018. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună dimineața. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați colegi din aparatului propriu al primarului și din subordinea Consiliului Local, voi da citire Dispoziției nr. 2040 din 23.10.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară:

 • 1.   Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 86/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Petrescu Necolae.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Popescu Dumitru.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor și condițiilor și a contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Garanție pe venituri în legătură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2018, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis , în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în

Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042

.Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiari Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Parohia Ortodoxă Lazaret, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu tema „Jertfa Unirii

7                                                                                                                                           5 noastre”, ce se va desfășura în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUSNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 253/ 2010 prin care s-a aprobat Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 de la S.C. AICBAC S.A., la dl. Lăcătușu Tiberiu, căsătorit cu Lăcătușu Carmen-Geanina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 de la d-nii Chirilov Iurie si Chirilov Nadejda, la d-na A vădanei Maria-Adelina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 delaS.C. GIMATEX S.R.L., la d-na Lupu Magdalena

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 de la d-na Neumaier Edith, la d-na Dumitru Daniela

Inițiator » DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 de la dl. Onel Alberto, la dl. Roșcan Adrian-Petruț, căsătorit cu Roșcan Elena-Raluca

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea “PLANURILOR DE ACȚIUNE

DESTINATE GESTIONĂRII  ȘI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN

MUNICIPIUL BACĂU”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P + 8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.  Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului în suprafață de 65,83 mp situat în incinta PT nr. 20, str. Aleea Proiectantului nr. 4 bis prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 32.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău .

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 34.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 35.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 36.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37.  Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către d-na Gal Viorica. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr. 65352/ 2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de inter ventie în caz de avarie la rețelele edilitare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39.  Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI:

39.A. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ce se va desfășura în perioada 22 - 23 noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

39.B. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului SHARE precum și semnarea Acordului de Colaborare încheiat între UAT Municipiul Bacău și UAT Județului Bacău în vederea implementării și monitorizării acestuia

Inițiator - DL, COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

39.C. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

39.D. Proiect de hotărâre privind modificarea unor Anexe la HCL nr. 29/ 2014 și HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, precum și la Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

39.E, Proiect de hotărâre privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0-3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu aprobarea dumneavoastră voi solicita retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 17, privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale, din raționamente de ordin juridic. Este vorba de o decizie a Curții Constituționale a României, spre o mai atentă analiză de către departamentul juridic.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popoviciexistă observații la ordinea de zi prezentată? Da, domnul...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. O scurtă întrebare. Am avut la mapă de semnat un raport privind politica de parcare, este un proiect în acest sens, acolo la mapă și voiam să știu dacă acesta a fost comunicat consilierilor, pentru că nu l-am văzut nici pe site, nici pe e-mail.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - a fost pus peste ordinea de zi, vi s-a comunicat dimineață din motive de urgență.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu l-am primit, îmi pare rău.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar nu este pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci nu intră. Ok. Nu, pentru că am avut raport de semnat, de asta zic. Noi am semnat raport, dar proiectul nu intră pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu este, doresc o analiză mai amănunțită.

111                                                       ■" I               !                                                  I                                                7                                                                                                                                                      5

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok, mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Având în vedere prezența doamnei doctor Lazăr, avem 18 consilieri. Cu 18 voturi, a fost aprobată ordinea de zi. întrebăm domnii consilieri, dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Domnul Bîrzu!

Domnul Consilier Bârzu Ilie - nu voi participa la discuții și la vot la proiectele 10 și

11 legate de Thermoenergy, fiind membru în AGA.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - se consemnează. Domnul Fechet!

Domnul Consilier Fechet Mircea - nu voi participa la punctul 12 cu documentația, cu licitația pentru delegare a gestiunii serviciului de deșeuri.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - alte situații? Nu sunt, dau cuvântul doamnei președinte.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, asa cum v-a fost transmisă pe mail si completată pentru proiectele de la nr. 39 A la nr. 39 E, după cum urmează:

39.A. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ce se va desfășura în perioada 22 - 23 noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, se va face prin vot direct, majoritate în funcție;

39.B. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, tot prin vot direct, majoritatea prezenți;

39.C. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău, vot direct;

39.D. Proiect de hotărâre privind modificarea unor Anexe la HCL nr. 29/ 2014 și HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, vot direct

39.E. Proiect de hotărâre privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari, în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău, vot direct.

Cine este pentru? împotrivă este cineva? Cine se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂTIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGI-IE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GÂBRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 29.10.2018.

9                  >               >

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 86/2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Proiect de hotărâre nr.l privind revocarea HCL nr. 86/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9 din 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, precum și declararea acestui loc vacant. După cum știți, domnul consilier local Botoi Romică a câștigat în instanța de judecată, în mod definitiv, mandatul de consilier local. Obligația noastră: noi am luat act, autoritatea locală a luat act de această hotărâre definitivă a instanței de judecată, fapt pentru care, am venit în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a Ordinului Prefectului prin care mandatul domnului consilier înceta. Fapt pentru care, vă supun aprobării acest proiect de hotărâre, în urma căruia domnul Botoi Romică își reia de drept locul în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - îl invit pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Petrescu Necolae.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu solicitarea privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului General Petrescu Necolae. Domnul general de flotilă aeriană Petrescu Necolae a fost comandant al Centrului de Instrucție al Aviației în perioada 1992-1995, comandant al Flotilei 81 Aviație - mare unitate de aviație - în perioada 1995-2000, coordonând activitatea de instruire în zbor a Grupurilor de Zbor de pe Bacău, Tecuci și Ianca. In toată această perioadă a conlucrat eficient cu organele locale pentru realizarea unor activități de interes comunitar sau în interesul salvării cetățenilor din calea intemperiilor și calamităților. Pentru activitatea sa, ca general în rezervă i s-a conferit de către Ministerul Apărării, pentru promovarea spiritului militar, Emblema de Merit „Rezerva Armatei României" clasa I-a, iar Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene i-a conferit „Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene" pentru profesionalismul cu care a slujit aviația militară și o sprijină în continuare. In perioada 2003 până în prezent, a activat in funcția de președinte al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii - filiala Bacău și ca membru al Consiliul Director (actual, prim vicepreședinte) al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezerva și Retragere filiala Bacău, aducându-și aportul, prin activitățile desfășurate la educarea tinerei generații în spiritul istoriei neamului românesc. A reușit să organizeze expoziții tematice privind participarea Armatei Române, a Aviației Militare Române la marile evenimente istorice ale poporului român, la editarea cărții „Zborul MARII UNIRI", executarea zborului istoric Bacău - Blaj ce va avea loc cât de curând, la 90 de ani. A avut loc la 90 de ani de la săvârșirea acestuia, precum și la reeditarea acestuia în acest an. La acest moment, își aduce aportul în realizarea activităților în cadrul proiectului „CENTENARUL ZBORULUI MARII UNIRI" și nu numai. Dincolo de aceste aspecte, vă pot informa doamnelor și domnilor consilierilor locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, domnul General Petrescu Necolae reprezintă un stâlp de bază al comunității noastre și dincolo de acest aspect, îmbracă frumoasa uniformă albastră a aviației. Aviația, pentru noi și tot ce înseamnă această armă, reprezintă un simbol al orașului. Ne legăm istoria practic, modernă, a acestui oraș, de tot ce au însemnat acești piloți, acești comandanți, acești elicopteriști, acești tehnicieni de zbor. Fără îndoială că tradiția noastră în aviație ne face să fim foarte mândri si să fim un oraș, cred că singurul din România, care ne putem mândri cu astfel de armă, în acest fel. Consider că domnul general este un simbol a tot ceea ce înseamnă aviația din municipiul Bacău și practic este un simbol al tuturor militarilor care slujesc sub culorile patriei în această armă. Rugămintea mea către dumneavoastră, ca prin votul pe care îl veți da, să discerneți și să conferiți Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului General Petrescu Necolae.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar)

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Primar Cosmin Necula - îl rugăm pe domnul comandant al Garnizoanei Bacău să ne spună câteva cuvinte.

Comandantul Bazei 95 Aeriană Bacău, Comandor Baraboi Leonard Gabriel -bună ziua. îmi revine deosebita plăcere de a vă delecta câteva minute cu câteva din reperele biografice ale domnului general de flotilă aeriană, distinsul comandant al Flotilei 95 aeriene. îmi cer scuze, emoțiile sunt foarte mari întrucât dumnealui mi-a fost instructor de zbor, comandant și încă îmi este mentor în activitățile pe care le ducem în comun. Aș spicui doar atât: 25 septembrie 1948 în municipiul Focșani s-a născut. în municipiul Focșani, în care activa o unitate de aviație, nu întâmplător pe timpul copilăriei dumnealui a prins microbul aviației, microb care mai târziu l-a purtat către Liceul Militar ” Ștefan cel Mare” din Câmpulung Muscel, pe care l-a absolvit cu diplomă de bacalaureat în 1966. Demn de remarcat este faptul că din liceul militar au dorit să pătrundă în rândurile piloților 150 de inși. Din 150 de inși doar 10 inși au reușit să treacă de furcile caudine ale vizitei medicale, psihologice, al tuturor testelor care se dau la admitere. în perioada 1966-1969 a urmat cursurile Școlii Militare Superioare de Aviație ”Aurel Vlaicu” de la Boboc, Buzău unde s-a instruit pe avioane IAC 18, L-29, MIG 15.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - rog domnii consilieri să vină unul câte unul să voteze, vă rog frumos.

Comandantul Bazei 95 Aeriană Bacău, Comandor Baraboi Leonard Gabriel - si a absolvit cursurile în 1969 cu gradul de locotenent. In perioada '70 -'73 a activat ca pilot de vânătoare -bombardament la Regimentul de Aviație din Craiova, unde s-a instruit pe aeronavele MIG 15, MIG 17, obținând titlul militar clasa a Il-a. în perioada 1973-1974 a urmat cursurile teoretice de trecere pe avionul supersonic MIG 21 la Centrul de Instrucție al Aviației Bacău. în perioada '74 -'76 a urmat cursurile Academiei de înalte Studii Militare, absolvind-o cu diplomă de licență militară. Aici aș dori să dezvolt faptul că, după cum știți, în perioada comunistă cei care aveau rude de naționalitate basarabeană sau printre rude aveau preoți, erau asupriți, în sensul că nu aveau acces la aceste studii. Domnul general este jumătate basarabean după mamă, a avut un cumnat preot, lucruri care l-au împiedicat în cariera dumnealui. în perioada 1976-1986 a activat la Unitatea de Aviație de la Deveselu ca pilot de vânătoare și instructor de zbor, îndeplinind succesiv mai multe funcții de comandă. în acest loc a obținut și titlul de pilot militar clasa I și instructor în toate condițiile meteorologice și de luptă. A urmat cursul post-academic în anul 1981 și aș sublinia faptul că a condus și instruit grupele de trageri de țintă aeriană reală ce s-au executat în poligonul Astrakhan din Rusia. în perioada 1986-1992 a activat în Centrul de Instrucție al Aviației Bacău, unde și-a adus aportul la instruirea teoretică și practică de zbor a tinerilor piloți, trecerea pe avionul supersonic, cât și a personalului navigant la cursurile de perfecționare. în anul 1992 a fost numit comandant al Centrului de Instrucție al Aviației Bacău. Țin să subliniez faptul că în 1992 comunismul a dispărut și acele piedici de care vă menționam anterior nu au mai fost. De aceea, abia în anul 1992 a fost numit comandant. în perioada 1992-1995 a condus activitatea de instruire în luptă a Centrului de Instrucție al Aviației Bacău și a asigurat condiții de materializare a programului de modernizare a avionului MIG 21 la Societatea SC Aerostar SA, cât și de pregătire a piloților. Țin să menționez că 90% din piloții României la ora aceasta au trecut pe la cursurile de la Centrului de Instrucție al Aviației Bacău, deci și prin bagheta domnului general. în perioada 1995- 2000 a activat în funcția de comandant al Flotilei 81 Aviație, ca mare unitate de aviație, coordonând activitatea de instruire zbor a grupurilor de zbor de pe Bacău, Tecuci, Ianca. Deci, toate categoriile de aviație: aviația de vânătoare la Bacău, elicopterele de la Tecuci și aviația de vânătoare -bombardament de la Ianca. Pe parcursul activității ca pilot a acumulat peste 2500 de ore de zbor, pe 10 tipuri variate de aeronave și elicoptere, din care 2000 de ore doar pe avionul supersonic MIG 21 Lancer. 2000 de ore pe acest tip de avion reprezintă o sumă enormă, în condițiile în care în perioada comunistă orele de zbor nu erau așa, în număr mare, repartizate piloților. în funcția de comandant al Flotilei 81 Aviație a conlucrat eficient cu organele locale în realizarea unor activități de interes comunitar sau în caz de intervenție la calamități. De menționat, Flotila 81 Aviație a purtat numele de lt. aviator Vasile Niculescu, singura unitate de aviație care a purtat acest nume și Vasile Niculescu, după cum bine știți, este pilotul pe care-1 vom sărbători pe 20 noiembrie când vom reedita zborul Marii Uniri, cu prilejul Centenarului. în perioada 2000 - 2002 a activat ca Șef de Stat Major la Centrul Militar Teritorial Bacău și comandant interimar, aducându-și aportul la buna funcționare a sistemului de mobilizare pe zona Moldovei. La 21 mai 2002, prin decret prezidențial, a fost avansat la gradul de general de flotilă aeriană, iar cu data de 20 iunie 2002 a trecut în rezervă. Din anul 2003 până în prezent a activat în funcția de președinte al Asociației Române pentru Propagandă și Istorie a Aeronauticii, filiala Bacău și ca membru în consiliul director, actual prim-vicepreședinte al Asociației Naționale Militare a Cadrelor în Rezervă și Retragere, filiala Bacău, aducându-și aportul prin activitățile desfășurate la educarea tinerei generații, în spiritul istoriei neamului românesc. în parteneriat cu Primăria, Consiliul Județean si Muzeul de Istorie Județean Bacău a reușit să organizeze expoziții tematice privind organizarea armatei române, a aviației militare române la marile evenimente istorice ale poporului român. Editarea cărții „Zborul Marii Uniri”, înfrățirea municipiilor Bacău și Blaj, executarea zborului istoric Bacău-Blaj la 85 și 90 de ani de la data realizării acestuia de către locotenent -aviator Vasile Niculescu, actualmente își aduce aportul în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău la realizarea activităților în cadrul proiectului Centenarul Zborul Marii Uniri de pe 20 noiembrie 2018. Este căsătorit, are 3 fiice și aș mai ține să mai precizez faptul că mai este autor al multor lucrări de specialitate în domeniul aviației. Vă mulțumesc pentru atentie.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Petrescu Necolae.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Petrescu Necolae.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - se oferă titlul și cheia municipiului. îl invităm pe domnul General Petrescu Necolae să poftească în față.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul general, am onoarea de a vă înmâna cheia orașului.

Domnul General Petrescu Necolae - mulțumesc din suflet pentru onoarea care mi s-a făcut. Este un an jubiliar, atât pentru România Mare, dar și pentru acest pilot care a făcut acest zbor eroic către Blaj în anul 1918 și care îl vom celebra și noi în această lună noiembrie, Centenarul Zborului Marii Uniri. Emoțiile mă copleșesc pentru că sincer, nu mă așteptam la asemenea onoare. Vă mulțumesc din suflet.

Domnul Primar Cosmin Necula - multă sănătate, ”La mulți ani!”. Mulțumim pentru întreaga dumneavoastră activitate, mulțumim tuturor piloților de aici, din municipiul Bacău, tuturor deservenților din aviație. Mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru orașul nostru. ”La mulți ani!” încă o dată, mult succes.

Domnul General Petrescu Necolae - încă o dată vă mulțumesc.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Popescu Dumitru.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu solicitarea și cu rugămintea să conferiți Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Popescu Dumitru. în perioada în care a lucrat la Bacău, dl. Popescu Dumitru a dovedit o înaltă competență profesională, un real talent de conducător, cu o tărie de caracter ieșită din comun. Voință puternică, modest, principial, onest, răbdător cu colaboratorii și absolut corect

A.

în toate acțiunile sale. A reușit să aducă întreprinderea Regională de Electricitate Bacău pe unul din locurile fruntașe în ierarhia celor similare din țară.

A decedat pe data de 29 august 2018, răpus de o boală necruțătoare și incurabilă. în timpul directoratului său s-a realizat și s-a pus în funcțiune cel mai mare volum de lucrări pentru transportul și distribuția energiei electrice, un volum imens de rețele electrice urbane și rurale necesare satisfacerii consumului de energie electrică pentru industrie, agricultură, de pe teritoriile județelor Bacău, Neamț și Vrancea, dar și pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor urbani și rurali. Totul s-a desfășurat sub un ritm de dezvoltare fără precedent în întreaga istorie a României. A fost perioada în care s-a încheiat acțiunea de electrificare a satelor din cele trei județe, când s-au electrificat toate căile ferate, când dezvoltarea urbană și rurală a industriei și agriculturii au fost aduse aproape de nivelul actual al alimentării cu energie electrică. IRE Bacău era considerată întreprinderea de elită a județului. Din absolut toate funcțiile deținute în timp, chiar după plecarea sa în București, a sprijinit IRE Bacău, așa cum n-a mai făcut-o nimeni. De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri locali, consider că conferirea titlului de Cetățean de Onoare, domnului Popescu Dumitru, reprezintă și o recunoaștere a muncii pe care foarte mulți oameni o fac sau au făcut-o pe tot ceea ce înseamnă posibilități de funcționare a infrastructurilor critice. Sunt nenumărați oameni care muncesc și pe care nu-i știm, sunt nenumărați oameni care au făcut și au realizat acest oraș, au realizat energia electrică, au realizat instalații de termie, au realizat fabrici. Consider un simbol, pe care dumneavoastră, Consiliul Local al Municipiului Bacău îl faceți la conferirea titlului de cetățean de onoare, post-mortem, domnului Popescu Dumitru. Având în vedere aceste elemente, rog consiliul local să-si dea un vot favorabil.

5

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar)

Se prezintă raportul Comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret. Până se votează, dăm cuvântul domnului Șchiopu.

Domnul Șchiopu Gheorghe - am avut privilegiul să-l cunosc pe Dumitru Popescu, încă înainte de a veni la Bacău și el și eu. Eram studenți la Cluj, la o unitate de transmisiuni din Someșeni, el era șeful grupei, eu încheietorul de grupă, ca fiind cel mai mic, el cel mai înalt. L-am găsit la Bacău la atelierul de proiectare, după care primul mare director al IRE Bacău, Gheorghe Stoica, care s-a transferat ulterior la București, l-a numit șeful Sectorului de Rețele Mixt Comănesti. La un moment dat m-a trimis și pe mine să văd cum se desfășoară activitatea la Comănești. Popescu mi-a spus: ”Ai venit aici crezând că aici este oraș cu centrală? Nu, este centrală cu oraș.” Comăneștiul era un sat, practic vorbind, centrala era la periferia orașului, era cea mai importantă unitate din Comănești. Toată lumea îi spunea director. Bacăul a avut mai mulți directori. Primul a fost de la Comănești, un maistru care... după plecarea lui de aici au fost și alți maiștrii. Cei de după el au fost necorespunzători. Stoica a fost primul om care a pus piciorul în prag la întreprinderea de Rețele Electrice și la plecarea lui la București l-a recomandat pe Dumitru Popescu. Dacă Stoica ar fi făcut numai această propunere, ar fi meritat să fie numit cel mai mare director al IRE Bacău sau primul mare director, Popescu fiind absolut categoric cel mai mare director pe care l-a avut IRE Bacău. Ca om, a fost extraordinar de corect, de vertical, drept, onest, cuvântul lui era respectat, pentru că dacă îl pronunța o dată, nu se mai întorcea și totdeauna nu lua măsuri pripite, era de o corectitudine excepțională. Toți reprezentanții puterii locale care veneau la ședințele IRE Bacău, spuneau pur și simplu că IRE Bacău este societate de elită. Vreau să subliniez că activitatea în domeniul rețelelor electrice, IRE Bacău avea instalațiile din județele Bacău, Neamț și Vrancea, datorită gradului, de dispersie, sarcina conducătorilor era mult mai complexă, mai grea decât a unei activități care se desfășoară în spații limitate. După plecarea lui la București a sprijinit activitatea întreprinderii prin toate mijloacele de care dispunea, a ajutat efectiv mulți oameni de la întreprinderea noastră. Aș vrea să vă dau un singur exemplu: fata unei economiste de la noi lucra la Fabrica de Confecții din Scomicești și voia să vină la Bacău. Ei bine, directorul fabricii - era o rudă apropiată a cuplului de la conducere și nu voia, nici la dispoziția ministrului. Popescu Dumitru s-a zbătut până când a reușit să i-o transfere la Bacău și multe altele. Ca să nu lungesc vorba, gestul Primăriei de a-1 cinsti, de a-i cinsti eforturile uriașe pe care le-a făcut la Bacău, știți că-n perioada lui a fost o dezvoltare fără precedent în România din toate punctele de vedere: urbanistic, energetic, industrial și așa mai departe. Acest fapt ne determină să ne exprimăm întreaga gratitudine și recunoștință Primăriei pentru acest gest. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Popescu Dumitru. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă, post-mortem. ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Dumitru Popescu.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art, 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  Art. 4.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  19

  0

  0

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - se oferă titlul si cheia municipiului. II invităm pe domnul Popescu Dinu în față.

Domnul Primar Cosmin Necula - avem onoarea de a vă înmâna cheia orașului, pentru tatăl dumneavoastră care de astăzi, din acest moment, este cetățean de onoare al municipiului Bacău, în numele și în amintirea tuturor celor care au construit rețelele acestui oraș.

Domnul Popescu Dinu - vă mulțumesc frumos. Mă simt onorat pentru acest prilej pe care mi-1 dați, conferindu-i tatălui meu diploma și titlul care ar fi valorat mult în viața lui și în stilul lui. Toate medaliile primite de-a lungul timpului au valorat mult mai mult decât alte lucruri materiale de care nu s-a împrejmuit și vreau să spun doar atât, cei 15 ani care reprezintă puțin pe parcursul unei cariere de 42 de ani, din care 15 ani petrecuți în Bacău și în Comănești, au reprezentat practic cea mai frumoasă perioadă a vieții lui, pentru că aici a devenit profesional om adevărat, a creat niște relații de prietenie care au rămas. Până în ultimele zile de viață era sunat de oamenii din Bacău, nu de cei din București și de asemenea și-a întemeiat și familia. Eu venind la 10 ani în București, nu pot să spun foarte multe despre activitatea lui de la IRE Bacău, mi-aduc aminte foarte puține lucruri, dar îmi amintesc de întâlnirile cu colegii de la IRE care veneau cu copii și care erau o familie toți...era o atmosferă deosebită, lucru care a rămas de-a lungul timpului. Vă mulțumesc mult.

Domnul Primar Cosmin Necula -vă mulțumim foarte mult si noi.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședința Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea termenelor și condițiilor și a contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba termenele și condițiile contractului de credit pentru acordarea unor finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr. 425 din 2017 și completările sale ulterioare. Este vorba de acel proiect pe care l-am anunțat mai din timp, părți ale acestuia deja au fost votate de către dumneavoastră în anul 2017, este vorba de împrumutul de 11 milioane de euro, în vederea refacerii sistemului de iluminat public al municipiului Bacău, sistem care cred că nu a fost refăcut din perioada în care cei care au părăsit de ■ curând sala au lucrat în acest sistem. Rugămintea mea către dumneavoastră este ca, în contextul în care considerați corect, just și legal acest proiect, să îl aprobați. El beneficiază de absolut toate avizele din punct de vedere juridic și tehnic. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula — discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicicine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

20.

BOTOIROMICĂ

X

TOTAL

13

-

5

Cu 5 abțineri și 13 voturi pentru, proiectul a fost aprobat.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Garanție pe venituri în legătură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, doamna președintă. Prezentul proiect de hotărâre este conexat de cel anterior. Este vorba de aprobarea Contractului de Garanție pe venituri în legătură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de 11.000.000 euro sau echivalentul acesteia în lei, care urmează să fie încheiat de către Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU 1LIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

ieșit din sală

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA ~ GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

20.

BOTOI ROMICĂ

X

TOTAL

13

-

5

Aceleași abțineri, cu 13 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăț Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2018, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 2018, al Municipiului Bacău. Legea privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, deci Legea 273 din 2006, precizează faptul că ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative execuția bugetelor locale pe cele două secțiuni, motiv pentru care venim în fața dumneavoastră cu acest proiect privind aprobarea contului de execuție. Elementele de bază care trebuie îndeplinite sunt: să nu înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori, utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe altă parte, să fie mai mare decât zero. Proiectul l-ați avut la mapă, sunt și niște date contabile cu privire la...deci, niște date contabile și vă rog să-1 votați în prezentarea care am făcut-o. Vă mulțumesc.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Mă întrebam de ce a ieșit domnul primar din sală, dar cred că avem cu toții răspunsul: de rușine. Pentru că ne uităm la contul de execuție bugetară și vedem că față de semestrul trecut, deja ajungem pe minus și la partea de venituri, față de ceea ce s-a previzionat la începutul anului, ca să nu mai spunem de cheltuieli, unde 95% din cheltuielile care au fost efectuate până la 30 septembrie se duc în funcționare. Sub 5% pe dezvoltare, deci pe investiții. Și dacă e să ne uităm la investiții, partea de dezvoltare are alocată anul acesta 74,6 milioane lei și până la 30 septembrie au fost executate doar 8,6 milioane lei. Asta înseamnă undeva la sub 12% execuție bugetară pe investiții. Deci, Primăria Bacău, nu numai că nu face ce și-a propus la începutul anului, dar va rămâne și anul acesta cu foarte mulți bani în bugetul local, cu zeci de milioane de lei și abia aștept să văd executivul acesta cum va explica cetățenilor faptul că pe parcursul anului spune că nu avem bani pentru aia, pentru aia și la finalul anului rămâne cu bani în buget. Aș vrea să trag un semnal de alarmă în acest sens pentru că această administrație stă cu banii „la ciorap”, în condițiile în care Bacăul are nevoie de atâtea lucruri. Investițiile nu merg, iar aparatul de specialitate, din păcate se dovedește a fi nefuncțional sub coordonarea acestui primar. Atât am avut de spus, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul6 Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Domnul Ghingheș împotrivă. Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂTIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MJHAELA

X

4.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Plecat din sala

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GĂBRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DĂNIEL-DRAGOȘ

absent

20.

BOTOI ROMICĂ

X

TOTAL

17

1

-

Cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă al domnului Ghingheș, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Viceprimar Scripăț Constantin să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018. Este de fapt tot rectificare de buget, sunt capitole care...sunt majorări, în detrimentul altor capitole unde sunt micșorări sau diminuări de buget. Materialul l-ați avut la mapă, sunt mai multe capitole de buget modificate, lucru care s-a făcut pentru buna funcționare a activității Consiliului Local și a Primăriei Bacău. Vă mai pot sta la dispoziție executivul primăriei cu elemente ajutătoare. Vă mulțumesc și vă propun să votați proiectul în forma prezentată.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. •

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului? Domnul Ghingheș aveți cuvântul!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Nu pot decât să salut alocarea a 2 milioane lei pentru cheltuieli materiale pentru reparații și așa mai departe pentru școlile și liceele din municipiul din județul Bacău, dar ar fi fost mult mai bine ca aceste alocări să fie făcute înaintea începerii anului școlar. Constat că a fost nevoie ca eu să trimit adrese în toate unitățile de învățământ din municipiul Bacău ca să existe aceste alocări bugetare, pentru că acești directori mi-au transmis nevoile și aparent le-au transmis după aceea și Primăriei Municipiului Bacău. Aș dori totuși ca la începutul anului să existe o previzionare atentă a acestor cheltuieli și să fie prevăzute în buget din start, tocmai ca aceste școli și licee să nu mai aibă lipsuri materiale și financiare așa cum se întâmplă de ani buni de zile în municipiul Bacău. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - vreau să fac o rectificare aici. Din cei 2 milioane alocați la școli, peste 60% reprezintă plata utilităților și nu a reparațiilor. Deci, plată utilități și nu a reparațiilor. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ceilalți bani se duc totuși pe cheltuieli cu bunuri și servicii care puteau fi alocați înaintea anului școlar, ca să existe cele necesare la clasă. Și aș mai avea o întrebare, am văzut că a apărut din nou în sală domnul primar. Cât ați fost dumneavoastră plecat am atras atenția executivului pe care îl conduceți că aveți o execuție bugetară execrabilă, dar mă rog, trecem peste asta, voiam să vă întreb dacă mai construiri terenuri de sport în cartiere, că am văzut faptul că ați diminuat suma considerabil. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, raportat la prima dumneavoastră interpelare în întregul context general, eu nu am să vin să fac o apologie a achizițiilor publice și a modalității prin care se poate face cheltuirea cu eficiență a banului public. Doi: discutăm despre o serie de cheltuieli pe care le-am făcut, deci o serie de alocări pe care le facem cu școlile în contextul în care avem disponibilitatea financiară efectivă asupra acestora. După cum știți, Municipiul Bacău a pierdut prin formula de alocare bugetară o sumă de peste 20...26 de milioane lei la începutul anului și ulterior prin rectificările bugetare am reușit să găsim resursele financiare pentru a suplimenta veniturile și alocările financiare către școli. Nu vreau să repet, am mai spus-o și în alte dări, sumele care au fost alocate către unitățile de învățământ în acești ani sunt incomensurabil mai mari cu alte etape istorice din municipiul Bacău. Vom continua aceste alocări financiare. Reprezintă, cel puțin pentru mine, dar sunt convins că și pentru colegii mei din administrație, o prioritate: finanțarea, refacerea și susținerea sistemului de învățământ și a bazei materiale aferente acestuia. Apropo de toate obiectivele investiționale, terenuri de sport din municipiul Bacău, am făcut un principiu de verificare a gradului de execuție a proiectelor, în sensul în care proiectările și avizările se apropie sau nu de final și în contextul în care aceste proiecte au posibilitatea reală de a cheltui banul public sau nu, în intermediul acestui an. Din păcate, sunt o serie de obiective investiționale care datorită procedurilor extrem de lungi de avizare urmează un traseu foarte anevoios, care trebuie să ne pună să discutăm cu sinceritate dacă vor fi sau nu vor fi executate integral în acest an. Fapt pentru care am considerat, împreună cu domnul administrator public, să alocăm banii necesari și să fie cu adevărat cheltuiți în intermediul acestui an. Deci, doar ce se cheltuiesc în acest an. Dacă vom vedea pe parcursul acestei luni că execuția unora din aceste proiecte este mult accelerată, atunci vom face la finalul lunii noiembrie o nouă rectificare în care vom aloca sume noi pentru finalizarea proiectelor puse în discuție. De asemenea, vreau să mai fac încă o mențiune și nu e bine să trecem foarte ușor peste ele. Pe fondul unor scăderi ale alocărilor financiare pe care le-am avut acest an, din păcate prețul la gaze a crescut cu 35%. Uitați-vă că am ajuns în situația în care, aici sunt date certe, în care să tăiem din veniturile care erau, din alocările financiare care erau alocate consultanței pentru fonduri europene și să facem alocări privind plata datoriilor către Thermoenergy. Nu este o situație fericită și după cum vedeți continuăm, sunt proiecte pe ordinea de zi exact în acest sens, pentru a putea depăși aceste dificultăți financiare enorme pe care le are Municipiul Bacău raportat la sistemul de încălzire centralizat. Astea sunt realitățile, peste 50 de milioane de lei îi cheltuim cu acest sistem de încălzire centralizată și prea puțini din cetățenii municipiului Bacău beneficiază de acesta. Dar, din păcate, astea sunt realitățile iar prețul la gaze, această liberalizare a prețului la gaz reprezintă o nouă lovitură financiară pentru municipiul Bacău. Și aici sunt banii pe care, din păcate, îi tăiem și tot îi plimbăm, dar îi plimbăm pentru aceste pierderi pe care le avem către Thermoenergy Bacău.

DL Consilier Ghingheș Cristian - nu vă supărați, cât ați tăiat de la consultanța pentru accesarea de fonduri europene, pentru că nu este destul de logic ceea ce spuneți dumneavoastră? Mie mi se pare o crimă să tai de la consultanța pentru accesarea de fonduri europene în condițiile în care banii ăia oricum pentru asta sunt destinați, să atragi alți bani cu care să faci investiții, deci, să ai un buget mai mare pentru aceste proiecte. Haideți să nu tăiem de la consultanța pentru proiecte pe fonduri europene și vreau să cred că a fost o greșeală a dumneavoastră când ați spus lucrul acesta și că ați exagerat puțin când ați spus chestiunea asta, căci totuși acele proiecte europene asumate și în fața ADR- ului sunt vitale pentru dezvoltarea municipiului Bacău. Sunt în SIDU, sunt în PMUD și așa mai departe. Ar fi păcat să tăiem de acolo sub pretextul că dumneavoastră vă plângeți că a crescut prețul la gaze. Ok, sunt de acord cu asta, dar totuși, haideți să ne uităm la proiectele de dezvoltare a municipiului Bacău. Pe alea trebuie să le prioritizăm și de exemplu, putem tăia de la ziarul de propagandă pe care vi l-ați făcut acum, zilele acestea. Puteți tăia de acolo și dați în consultanța pentru fonduri europene, ca să accesăm fonduri europene. E o idee, de exemplu. Sau putem tăia de la finanțările directe pentru diversele ONG-uri, pentru tot felul de paranghelii din oraș. Este o idee, iarăși, ca să dăm la consultanță pentru atragerea de fonduri europene. Sau putem tăia, de exemplu de la .... Sau putem recupera, de exemplu, banii ăia alocați în mod ilegal anul trecut, pe Legea 350, către AEROSTAR. Putem recupera de acolo banii de exemplu că spune chiar procurorul în ordonanță că au fost dați bani ilegal. Haideți să-i recuperăm. Act administrativ, frumos, recuperăm banii ca să dăm la consultanță pentru atragere de fonduri europene. V-am dat patru idei.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu am să intru în nici un joc populist, politic, politicianist dar am să îl rog pe domnul Lucian Bogdănel, eram convins că în momentul în care voi face această afirmație îmi vor fi interpretate vorbele. Probabil se vor scrie multe pe această temă. Toate alocările, sau toate solicitările noastre de fonduri europene nu au fost neglijate, din contra, eu zic că ne îndreptăm spre o perioadă record de accesare a acestor fonduri. Nu prea avem proiecte care să ne fie respinse și chiar azi pe ordinea de zi mai avem încă unul. Dar pentru a așeza lucrurile într-o deplină normalitate și pentru a pune adevărul acolo unde este el, o să îl rog imediat pe domnul Bogdănel să vă dea citire un pic unei liste cu toate fondurile europene pe care le-a solicitat Municipiul Bacău și care este etapa în care ne aflăm cu acestea. Pe de altă parte, nu vreau să încurcăm borcanele unele cu celelalte, să discutăm de acum - hai să luăm dintr-o parte și dăm în cealaltă. Eu vă spun realitățile financiare așa cum sunt ele. Domnul consilier Bogdănel, am să vă rog să dați citire un pic.

DL Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați, dar dumneavoastră nu știți proiectele?

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Ghingheș, haideți să dăm citire ... DL Consilier Ghingheș Cristian - pare așa, un joc scenic.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu, nu este nici un joc scenic. Sunt profesioniști din Bacău care se ocupă în mod direct de această chestiune.

DL Consilier Ghingheș Cristian - bun, pe care-i respect, dar ar fi trebuit să știți dumneavoastră lucrurile astea.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu sunt convins că dumneavoastră sunteți unic și irepetabil și le știți pe toate.

DL Consilier Ghingheș Cristian - vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu nu am pretenția acestui lucru, fapt pentru care o să dau profesionistului care s-a ocupat împreună cu directorul ADL de aceste componente de finanțare. Că de asta există un primar care trebuie să ia o decizie și există consilieri și aparat de lucru care creează efectiv proiectul și formele tehnice. Domnul Bogdănel, vă rog.

DL Lucian Bogdanei - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar - vă mulțumesc. Ce vreau eu să precizez, tocmai pentru a îndepărta orice urmă de, știu eu, îndoială? Domnul primar, prin tăiere, se referea la următorul aspect. Există alocări pe capitole bugetare care țin de partea asta de consultanță la începutul unui an și există proceduri de achiziție publică prin care noi contractăm acești consultanți. Urmare a acestor proceduri de achiziție publică, s-au realizat niște economii pentru că în licitație s-a ajuns la 50-60% și noi, sigur, cu economia respectivă, ca să o realoci, vorba domnului primar, trebuie să o tai de acolo ca să o realoci în altă parte, realizându-se aceste economii.

DL Consilier Ghingheș Cristian - deci nu s-a tăiat de la fonduri europene și nu mai putem face fonduri europene pentru că avem nevoie de gaz. Așa a spus. Așa a spus.

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -dumneavoastră ați făcut o perorație...

DL Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați.

Domnul Primar Cosmin Necula - de la consultanță, vă repet, de la consultanță.

DL Consilier Ghingheș Cristian - păi nu, nu ați tăiat. Ați realocat după ce a fost realizată consultanța.

Dl. Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -acea sumă de bani se taie de la capitolul acela și se adaugă la alt capitol.

DL Administrator Public Chindruș Romică - dar a fost economie. Deci a fost economie.

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -teoretic vorbind, metaforic vorbind. S-au realizat niște sume....

DL Consilier Ghingheș Cristian -în administrația publică nu vorbim cu metafore. Deci nu vorbim că am tăiat de la consultanță.

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -dumneavoastră în administrația publică ați vorbit de jocuri scenice, care înțeleg că nu-i o metaforă. Bun, am înțeles. Eu aș da repede o citire la proiectele astea europene pe care noi le-am ....

Dl. Consilier Ghingheș Cristian -mai avem și declarații politice, domnul Bogdănel. Mă scuzați că v-am întrerupt.

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -...le-am realizat. Foarte bine, noi nu facem politică aici. Crearea GAL-ului IDD Bacău cu o strategie de dezvoltare locală în sumă de 7 milioane de Euro, declarat eligibil încă de anul trecut, intervenție de 7 milioane de euro. S-a declarat eligibil inclusiv primul proiect pe acest GAL, respectiv asigurarea finanțării din fonduri europene a funcționării - 1,4 milioane lei. Am depus și cererea de prefinanțare, 10% din acești 1,4 milioane lei, ea urmează să fie aprobată și să dăm drumul la elaborarea ghidurilor pentru ca la anul să avem o aplicație pentru aceste 7 milioane de euro.

Vă fac o trecere în revistă a unor proiecte importante, zic eu:

-crearea infrastructurii suport incubare HUB tineret - suntem în etapa de precontractare în pofida plângerilor, sesizărilor făcute de diverși cetățeni la DLAF. Ele s-au soluționat, ca să zic așa, pozitiv. Este vorba de un proiect de aproximativ 5 milioane euro, 4,65 milioane euro. In ianuarie 2019, potrivit doamnei director Luminița Zâzeanu de la Autoritatea de Management, vom semna contractul de finanțare;

- Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office, este un proiect pe care îl veți avea peste ordinea de zi, 650.000 de euro, declarat eligibil. Acest proiect se va semna cred eu într-un orizont de timp undeva în prima parte a anului viitor contractul de finanțare și implementarea propriu zisă;

-de asemenea, ați aprobat în consiliul local documentația pentru modernizarea, dotarea, extinderea Corpului Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie, un proiect de 2,15 milioane euro, el se află în deliberare la Autoritatea de Management, respectiv urmează să avem un răspuns pe această aplicație.

-de asemenea un calup de 9 proiecte pe mobilitate urbană, că vă este dragă mobilitatea urbană, cu termen de depunere la 31 decembrie 2018, totalizând 40 de milioane de euro. Vreau să vă spun că urmăresc îndeaproape și monitorizez îndeaproape derularea acestui proiect. Am constituit la nivelul UAT-ului aș zice un Task force, ca să folosesc sintagma asta scenică, alcătuită din vreo 7-8 persoane pe diverse paliere de responsabilitate și de intervenție care urmărim săptămână de săptămână derularea acestei aplicații. E vorba de 9 SF-uri cu 9 cereri de finanțare, studiu de trafic și politica de parcări care urmează a fi aprobată în consiliul local. Ea a fost retrasă din cauza unor mici inadvertențe care țin de, știu eu, de date și de anumiți indicatori pe care trebuie să-i asumăm. Deci, nu aș spune că nu există proiecte europene la nivelul municipiului Bacău.

D1. Consilier Ghingheș Cristian - dar nu am spus asta. Nu am spus asta.

DL Lucian Bogdânel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar - păi tocmai asta ați zis dumneavoastră adineaori.

D1. Consilier Ghingheș Cristian - domnul primar spunea că gazul ne oprește să desfășurăm proiecte, sau...

DL Lucian Bogdanei - Inspector de specialitate Ia Serviciul Cabinet Primar -domnul primar s-a referit la faptul că am tăiat de la consultanța pe fonduri europene... DL Consilier Ghingheș Cristian - ei, așa a zis...

DL Lucian Bogdanei - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar

din economiile realizate. V-aș mai menționa ...

D1. Consilier Ghingheș Cristian - păi m-am speriat. Am crezut că nu mai desfășurăm proiectele astea, de asta...

DL Lucian Bogdanei - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar - vă speriați prea ușor după părerea mea, vă speriați prea ușor. V-aș mai menționa și alte proiecte pe lângă acestea...

DL Consilier Ghingheș Cristian - păi se pare că domnul primar nu cunoaște situația, îmi pare rău.

DL Lucian Bogdânel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -...

Sprijinirea Municipiului Bacău pentru Asigurarea Managementului Calității și Performanței, un proiect finanțat POCA în valoare de 100.000 de euro, aproximativ 100.000 de euro, este în implementare și de asemenea o finanțare prin Programul URBACT în valoare de 50.000 de euro în care noi urmează să semnăm un parteneriat în acest sens. Deci, nu aș spune că la nivelul Municipiului Bacău nu se realizează proiecte cu finanțare europeană, în schimb, în schimb, ceea ce aș dori să vă menționez și fără a intra în polemici sau în jocuri scenice cu dumneavoastră, proiectele astea, depunerea acestor aplicații, nu sunt ca o postare pe facebook, în care scrieți 3 rânduri și mai împroșcați cu .....

DL Consilier Ghingheș Cristian -cum faceți dumneavoastră, criticați jurnaliștii din Bacău, sau îi faceți în toate felurile, sau ....

DL Lucian Bogdânel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar - aici sunt niște proceduri, HCL-uri, amendarea unor HCL-uri, amendarea unor bugete și așa mai departe......

D1. Consilier Ghingheș Cristian - .. .sunt de acord cu dumneavoastră...

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți ca să ne respectăm unii pe alții.

DL Consilier Ghingheș Cristian - domnul Bogdânel face considerații scenice și după aceea...

Discuții simultane (domnul Ghingheș și domnul Bogdânel), nu se înțelege.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea -domnul Bogdânel și domnul Ghingheș, vă rog frumos! Haideți să ne respectăm.

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -ne asumăm sub semnătură anumite lucruri cu care ne prezentăm în fața UE și care trebuie să stea în picioare.

Dl. Consilier Ghingheș Cristian - total de acord pentru asta.

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -mulțumesc. O zi bună!

D1. Consilier Ghingheș Cristian -succes! Mi-ar plăcea ca și domnul primar să cunoască aceste lucruri pentru că se pare că dumneavoastră.....

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar - le cunoaște foarte bine pentru că dânsul semnează de legalitate ca reprezentant al UAT-ului.

DL Consilier Ghingheș Cristian - știu, știu. Am văzut cum semnează de legalitate, am văzut. Se pare că dumneavoastră sunteți primarul municipiului și vă felicit.

DL Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar - nu sunt eu primarul municipiului.

Dl. Consilier Ghingheș Cristian - nu pe dumneavoastră v-au votat cetățenii dar vă felicit.

D1. Lucian Bogdănel - Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar -vă înșelați. Cred că ați fumat ceva eronat astăzi că mă vedeți pe mine primarul Bacăului. Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea-domnul Ghingheș, vă rog frumos domnul Ghingheș, haideți să ne respectăm. Și dumneavoastră faceți mișcări scenice, haideți să ne respectăm, să vorbim la obiect. Vă rog frumos. Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici, vă rog frumos să dați avizul de legalitate că nu l-ați dat, erați ieșit. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate. Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea- vă rog domnul Secretar să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

20.

HULUȚA GHIORGHE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiectul de hotărâre privind darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate privind prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului ? Aveți cuvântul, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu înțeleg. Această stradă este modernizată de comuna Letea Veche. însă chiar nu ne puteam sincroniza astfel încât să nu mai punem la plată cetățenii din Letea Veche, o comunitate destul de vitregită față de a noastră, nu?

Domnul Primar CosminNecula - poate vă duceți consilier local acolo.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - adică noi suntem ca buget mult mai bogați decât comunele din jur. Au ajuns comunele să vă facă treaba dumneavoastră. Cam aici ne aflăm astăzi. Puteți totuși să ne explicați care este planul dumneavoastră pentru celelalte străzi care sunt împărțite cu comunele dimprejurul Bacăului? Pentru că se pare că acele 100 de străzi pe care le-ați promis în campanie nu vor vedea lumina zilei prea curând la nivel de modernizare, reabilitare și ce mai promiteați dumneavoastră. Deci, haideți să subliniem faptul că administrația pe care o conduceți are o mare problemă în a-și întreține și moderniza străzile și trebuie să vină comunele dimprejur să facă asta. Bravo lor dacă au venit să ne modernizeze străzile din municipiu, bravo lor!

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, am o întrebare. Vă deranjează că face cineva ....?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - voi susține acest proiect pentru că e vorba de o stradă pentru cetățenii municipiului Bacău în principiu dar voi vota cu mare rușine față de rușinea dumneavoastră că acest lucru se întâmplă în mandatul dumneavoastră - să vină o comună de 16 ori mai săracă, ca să zic așa și să vă modernizeze dumneavoastră strada, să vă facă treaba. Atât am avut de precizat. Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - are cuvântul domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - doamna președinte, doamnelor si domnilor consilieri, domnul Ghingheș, e ușor să vorbim. Cel mai ușor. Intr-adevăr, strada Silozului, situată undeva la limita municipiului Bacău și Letea Veche, este oarecum o curiozitate. 2/3 ține de Letea Veche și 1/3, 225 m, de municipiul Bacău. Așa am moștenit-o din toate timpurile. Acum Letea Veche are un program de finanțare privind modernizarea. Nu văd care-i pierderea că ne fac și cei 225 de m deoarece ar necesita alt proiect, altă finanțare, ori mult mai ușor o faci pe toată lungimea, motiv pentru care au solicitat-o. Nu au un alt interes mai mare decât al nostru, decât al locuitorilor din zonă și nu văd intervenția dumneavoastră criticabilă. Acum faptul că ne-o face Letea Veche pe banii lor, ar trebui să ne bucurăm. Nu iese din domeniul public, rămâne tot acolo, este dată în administrare doar pe perioada lucrărilor.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -problema este că ne fac alții treaba. Asta am vrut să subliniez.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - deci, este un caz special. Ne-am dori, unde nu ar veni un investitor să ne facă toate străzile din Bacău. Chiar ar trebui să ne supărăm, până la o adică? Dar acolo e un caz special.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - asta pentru că dumneavoastră de acolo sunteți, hai să nu folosesc cuvinte tari, nu aveți capacitatea să le modernizați.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - asta e părerea dumneavoastră, v-o respect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi asta se întâmplă.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -dar vedeți că sunteți pe o pistă greșită..

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -este posibil.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - nu ați înțeles acest caz, sau această stradă oarecum atipică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - într-o comunitate normală, UAT-ul bogat ar fi avut grijă de UAT-ul sărac. Eu știu că astea sunt principiile social-democrației.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - mai trebuie să respectăm și legea, domnul Ghingheș.

Domnul Primar CosminNecula - le-ați mai învățat o tură când ați intrat în P.S.D.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, nu, nu. Le-am învățat la școală. La școală le-am învățat.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - atunci înseamnă că știți legea. Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -până la urmă este un câștig pentru municipalitate și pentru locuitorii de pe strada Silozului.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și legea o știu

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - da? Atunci ce spune noul Cod la articolul 284 - dreptul de administrare? Spune: dreptul de administrare dacă se dă...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -noul cod administrativ nu este în vigoare.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - deci, eu vă spun de Codul Civil, Noul Cod Civil, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - două secunde. Deci, dacă intrăm în chestii de legalitate s-ar putea să ajungem la o discuție ce va pica în zona Curții Constituționale și s-ar putea să descoperim că această operațiune are dubii. Deci, haideți să nu intrăm în acele discuții.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - nu, eu zic să citiți înainte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -domnule secretar, credeți că această operațiune este legală, sau nu?

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - este.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -sunt foarte curios de părerea dumneavoastră, dacă putem da în administrare noi, ca UAT, unui alt UAT, o stradă.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, din moment ce mi-am dat semnătura, eu cred că e legal.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă întreb pentru că ați mai dat și alte semnături și după aia spuneați că nu știați, de asta întreb.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu știu, așa am citit. Eu așa am citit. Eu citesc mult.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu. Dumneavoastră întâi ați scris și pe urmă ati citit.

3

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -v-am ascultat sfatul și am început să citesc foarte mult și am ajuns să citesc că dumneavoastră semnați în necunoștință de cauză. De asta întreb. Eu de asta întreb.

Domnul Primar Cosmin Necula - sunteți un actor foarte slab.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -nu, dumneavoastră întâi scrieți și pe urmă cititi.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu le știm pe toate, îmi pare rău. Dar știți care e problema? Că dumneavoastră sunteți un primar slab. Asta e drama.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -cum, dumneavoastră nu le știți pe toate?

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - domnul Ghingheș, haideți să ne respectăm. în alte județe și în alte localități, în municipii, am prieteni care sunt consilieri locali. Se respectă. La urma urmei suntem colegi.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi da, că e un blat continuu. De asta.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - că vreți sau nu vreți, suntem colegi. Haideți să ne respectăm reciproc.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -domnul Ghingheș....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, eu nu mă consider coleg cu astfel de....

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -domnul Ghingheș....

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - atunci, domnule, știți, schimbați clasa. Așa se face la școală. Dacă nu-ți place de celălalt coleg sau de cei cu care ești, îti schimbi clasa.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o să depun o cerere în 2020 la cetățenii municipiului Bacău și o să o schimbe ei pentru toată lumea.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - vă transferați la Letea Veche, să înțeleg.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea -deci, domnul Ghingheș, haideți să ne facem treaba.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -chiar iau în calcul asta pentru că au grijă mult mai mult de cetățenii lor dar și de cetățenii UAT-ului învecinat. Din păcate noi nu facem asta.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -eu mă întreb altceva. Dacă făceam noi toată strada care era poziția dumneavoastră?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -salutam lucrul acesta.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - da!

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - nimic nu vă mulțumește.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -domnul Ghingheș, deveniți pe zi ce trece un mic cameleon. Vă felicit. Vă integrați în politică perfect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - astea sunt considerații de legalitate sau politice, că eu nu mai știu ce rol jucați acolo, de secretar sau de politician?

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - eu chiar... păi nu. Joc rolul pe care dumneavoastră îl vreți. Eu chiar încep să vă admir de acum.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi nu, ce spune legea.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -din punctul meu de vedere, prezentul proiect nu are nici un fel de obiecție de legalitate. Interpretările dumneavoastră nu-și au nici locul, nici sensul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu. că era o decizie a Curții Constituționale care spunea că UAT-urile nu au voie să dea în administrare către alte UAT-uri.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - era o decizie interpretativă. Dacă ați început să citiți să ajungeți la nivelul acela mare, e bine. Continuați.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați, vot secret, de ce?

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - se dă către o persoană.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -e o persoană de interes ...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - o persoană juridică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -e un UAT.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - distinge legea? E acordarea unui drept către o persoană, nu?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, uneori interpretați legea într-un mod surprinzător dar....

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -poate ați mai citit dumneavoastră într-o decizie a Curții Constituționale, ce ziceți?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, nu, nu.

D-na Consilier Dinu loana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  5.

  ART. 1. Se aprobă darea în administrare către comuna Letea Veche a tronsonului străzii Silozului în lungime de 225 m, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, delimitat conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, până la recepția finală a lucrărilor de modernizare a acestuia.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  6.

  ART. 2. Se aprobă Contractul de Administrare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  7.

  ART. 3. Predarea-primirea imobilului, ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de administrare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  8.

  ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  9.

  ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef -Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului si comunei Letea Veche.

  5

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  10.

  ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul primar nu se află în sală.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău. Vreau să vă aducem la cunoștință că începând cu anul școlar 2018-2019 unor colegii din municipiul Bacău le-a fost revocat, titlul de colegiu și în continuare se numesc licee tehnologice, în special aceste modificări vin în zona unde au și statut de școli profesionale sau absolvenții au și o meserie, motiv pentru care noi trebuie să luăm act de această schimbare și să desemnăm reprezentanții în consiliile de administrație. Dintr-un număr de 13 membri ai consiliilor de administrație unul este reprezentantul primarului și doi sunt reprezentanți ai consiliului local, motiv pentru care noi am făcut propuneri la liceele tehnologice pentru modificările aferente, propuneri pe care le aveți la mapă. Vă rog, ați luat act de ele și vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate privind acest proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea ^discuții asupra proiectului de hotărâre ? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se modifică numerele curente 25, 26, 28, 29 si 32 din Anexa la HCL nr. 320/ 2018, acestea urmând să aibă acest conținut:

  S-a adoptat

  18

  0

  0

NR. CRT

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CONSILIER

2.

25.

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5

CA =13 membri

S-a adoptat

Cretu Cătălin -Bogdan

Irofte Dumitru

18

0

0

3.

26.

Liceul Teoretic „Henri Coandă”, str. Henri Coandă, nr. 8

CA =13 membri

S-a adoptat

Dragomir Doina

Sova Gâtu Laur

5                          5

Crețu Cătălin

Bogdan

18

0

0

4.

28.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, str. Vasile Alecsandri, nr. 18 CA =13 membri

S-a adoptat

Miclăus Daniel

Stan Gabriel

18

0

0

5.

29.

Liceul Tehnologic „Grigore

Antipa„, str. Henri Coandă, nr. 7

CA =13 membri

S-a adoptat

Ghingheș Cristian Crețu Cătălin Bogdan

18

0

0

6.

32.

Colegiul „Mihai Eminescu”, str. M.

Eminescu, nr. 35

CA =13 membri

S-a adoptat

Enula Pricopoaea Sova Gâtu Laur

3                        3

18

0

0

7.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 320/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

S-a adoptat

18

0

0

8.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

S-a adoptat

18

0

0

9.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

S-a adoptat

18

0

0

10

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

18

0

0

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA. De la societatea Thermoenergy a venit o notă de fundamentare către Consiliul Local Bacău prin care solicită rectificarea de buget la 3 capitole: capitolul venituri totale, capitolul cheltuieli totale și capitolul 3 -rezultatul brut, care dorește să se alinieze la cerințele actuale privind îmbunătățirea și desfășurarea și continuarea activității la această societate. Pentru lămuriri suplimentare îl aveți pe domnul director și vă propun să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Domnul Director Pavăl Florin prezintă raportul Societății Thermoenergy Group SA. Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință- Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșit din sală

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

20.

HULUȚA GHIORGHE

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ll.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis , în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - înainte de a da citire, doamna președinte, am să vin în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali cu o serie de propuneri de modificare a ordinii de zi în sensul următor, cu rugămintea să acceptați trecerea punctului de pe ordinea de zi nr.39.A. - este vorba de asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a Conferințe naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Să o trecem ca fiind următorul punct pe ordinea de zi. Reprezentanții universității, domnul profesor este în sală și au cursuri, fapt pentru care rugămintea mea către dumneavoastră este să acceptați această modificare. De asemenea, vă pot informa că voi retrage de pe ordinea de zi proiectul nr.20 privind aprobarea listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018. Motivul pentru care fac acest lucru și vreau să îi mulțumesc și pe această cale, chiar dacă nu mai este prezent, domnului consilier local liberal Miclăuș, domnul Miclăuș care ne-a comunicat Ordinul nr.664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive. Voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi pentru edificarea conformității cu acest ordin al ministrului care a fost emis ulterior aprobării de către dumneavoastră și a depunerii proiectelor. Deci, ordinul apare ulterior, pe data de 19 septembrie, el este în vigoare, cu promisiunea faptului, dat fiind timpul foarte scurt care mai e până la finalul anului, că probabil săptămâna viitoare va fi o extraordinară, o ședință extraordinară care să verifice conformitatea în care se prezintă spre aprobare consiliului local un proiect de hotărâre care să fie conform cu Ordinul nr.664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive. De asemenea voi retrage de pe ordinea de zi proiectul nr.36.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- supunem la vot propunerea domnului primar.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă scuzați, obiecțiuni...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar de când se fac obiecțiuni? Dumneavoastră ori votati, ori sunteti de acord.... Ati inventat un titlu nou?

J 7                           5                                            5

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, dar voiam să precizez faptul că la proiectul 20, dacă noi puneam criterii în regulament atunci când am specificat lucrul acesta în ședință, astăzi nu eram în această situație pentru că problema acestui proiect astăzi, la ora aceasta, este că regulamentul în baza căruia ar fi aprobate aceste finanțări, nu are criterii de departajare așa cum am specificat atunci. Ordinul asta prevede și asta lipsește din regulament.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș, vă auziți ce vorbiți? Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dacă puneam criterii atunci...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- vă auziți ce vorbiți?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -da, da. Mă aud.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- pentru curiozitatea dumneavoastră sau pentru buna dumneavoastră informare, puneți mânuța când ieșiți din sală, citiți hotărârea prin care s-a aprobat regulamentul,... Nu, nu dați din cap, așa, ca bulgarii. Faceți așa. Deci, citiți hotărârea prin care s-a aprobat regulamentul, ca indiciu duceți-vă la articolul 12 și o să constatați cu stupoare, probabil, că acel articol conține exact criteriile pe care le enunță foarte clar și foarte frumos, respectiv....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu sunt criterii acolo, sunt condiții de acces. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -deci vorbim de criterii de departajare. Sunt lucruri diferite.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu, domnul, domnul...Anexa 2 din acest ordin de ministru spune așa: Principiile și criteriile. în articolul 12 scrie exact la fel. Criteriile și principiile. Și culmea...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -am studiat foarte bine acel ordin.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- ați studiat degeaba. O să vedeți....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -domnule secretar, interpretați legea tot timpul într-un mod greșit.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -îi duceți pe aleșii locali, îi induceți în eroare și îi puneți în situația de a comite infracțiuni. Asta e problema.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -domnule secretar, nu mai interpretați așa legea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș, vă duceți.., eu v-am dat un sfat. Când terminați ședința, luati hotărârea....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar l-am citit deja.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mă lăsați vorbesc?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mă scuzați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- dumneavoastră citiți dar nu înțelegeți. Știu problema dumneavoastră. Sau o interpretați în stilul dumneavoastră, dați fuguța, scrieți frumos și cu mâna stângă și cu mâna dreaptă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vreți să vă citez din ceea ce spun procurorii despre dumneavoastră?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, dar nu mă interesează.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -cum adică nu vă interesează, domnule secretar?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu mă interesează.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dumneavoastră faceți interpretări ale legii și ne induceți în eroare, asta e problema.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș, dumneavoastră spuneți că acel regulament nu are criterii. Eu atât vă invit. Duceți-vă la art.12 din acea hotărâre de consiliu local și cu stupoare, probabil, veți regăsi exact aceleași criterii, căci așa se cheamă capitolul - Criterii - care coincide cu ordinul ministrului. După ce-1 cititi, stăm de vorbă. Până atunci nu mai faceți nici un...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - criterii înseamnă punctaje și criterii de departajare, nu înseamnă condiții de acces.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu, eu vă spun ce spune ministrul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă rog să faceți...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- ...ministrul, deci ordinul de ministru, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi vedeți că și ordinul face diferența între condiții de acces și criterii de departajare. Criteriile de departajare vin automat cu punctaje la pachet, astfel încât comisia să poată puncta proiectele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul meu, eu spun așa. Dumneavoastră ați spus că lipsesc criteriile.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - de departajare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- eu vă spun că criteriile sunt cele nominalizate în ordin de ministru.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și atunci de ce-1 retrageți de pe ordinea de zi? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- pentru a vedea dacă acele cheltuieli nominalizate în ordinul de ministru sunt respectate în proiect pentru că senzația noastră este că prin hotărârea noastră am dezavantajat solicitanții, restrângând plaja cheltuielilor. Acesta e motivul. Pentru că ordinul de ministru acordă o plajă de cheltuieli mai mare, ca fiind eligibile, decât hotărârea de consiliu local. Acesta e motivul pentru care îl retragem.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -vă dau un sfat prietenesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicimulțumesc mult.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -vă rog să introduceți, pentru comisia care evaluează proiectele și criteriile de departajare pe punctaje.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul meu, vă repet, criteriile de departajare ....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - pe punctaje, concrete.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul meu, înțelegeți ce vă spun?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - de asta se numesc de departajare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dumneavoastră ați spus criteriile, da? O să vedeți că criteriile prevăzute în ordinul ministrului sunt preluate în totalitate sau scrise probabil...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnule secretar, ok. Am înțeles.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- s-ar putea ca ordinul de ministru să fi împrumutat de la noi.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -posibil, da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-posibil.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - eu v-am dat un sfat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - pe zona de finanțări nerambursabile cred că ne-am contrazis destul și cred că în clipa de față am puțină dreptate pe zona asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -ca s-o pun elegant.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în momentul de față nu aveți nici un fel de dreptate.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, nu, nu. In general, per ansamblu, vis a vis de finanțările nerambursabile. în clipa în care induceți aleșii locali în eroare, și îmi asum ceea ce spun...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- e o infracțiune în Codul Civil, cred...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu, nu, nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în Codul Penal.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu. nu, nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-urmează o nouă plângere, sau cum?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, dar eu cred că dumneavoastră interpretați legea astfel încât consilierii să fie puși în anumite situații. Și nu este prima oară când se întâmplă lucrul acesta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- nu, nu. Eu vă pun, pentru că de asta aveți minte..

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar eu citesc

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-... că de asta aveți minte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -sunt de acord și cu asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-... sau pretindeți că aveți minte...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sunt de acord și cu asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- vă pun să comparați. Dumneavoastră spuneți - nu aveți criterii. Atunci vedeți care sunt criteriile prevăzute în ordin de ministru și duceți-vă, este o chestie, o operațiune logico-matematică, sintaxa frazei... Domnul Consilier Ghingheș Cristian -da, m-am uitat. Faceți diferența între criterii...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mă ascultați oleacă?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. dumneavoastră vorbiți de criterii. Ordinul vorbește de criterii. In regulament sunt prevăzute criterii. Vedeți dacă sunt aceleași, pe urmă stăm de vorbă. Haideți să nu mai lungim căci timpul costă bani, da? Bun.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -ok. Sper că luați în considerare sfatul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -altfel o să îi puneți pe consilierii locali într-o postură foarte ingrată.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- ne asumăm. Cred că suntem majori, Ghingheș și ne asumăm. Acest punct...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sunt curios dacă colegii dumneavoastră care au fost la DNA își asumă și ei.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-știm să citim. Eu, când am venit consilier local, îmi asum.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -dumneavoastră, da.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-si îmi asum orice hotărâre.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -dar cazul dumneavoastră e special. Sunteți nou aici.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- a doua chestiune. Eu nu îmi asum ceea ce faci tu. Suntem aici, eu aș zice ședințele astea să fie un pic mai eficiente. Problema - dacă se scoate de pe ordinea de zi, de ce se scoate? Dacă se lasă, de ce se lasă? Și așa mai departe.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi nu întrebăm? Asta-i administrația, domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- noi mai avem și serviciu. Aici, în fața noastră, avem cel puțin toți directorii care lucrează în slujba comunității.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - consiliul local este for deliberativ.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- noi venim aici și ne ții la aceste ședințe până la ora 3.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu, nu vă țin. Puteți să vă ridicați.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-problema, eu aș vrea să o scurtez, să fii și tu eficient și să fim cu toții eficienți. Te ascult dar nu am mai suportat. Am zis că 3 ședințe nu iau cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - consiliul local este for deliberativ.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- dar nu se poate.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - în perioade anterioare știu că votați la foc automat 20 de proiecte în jumătate de oră dar aici nu se întâmplă lucrul acesta, să știți, da?

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță- nu se întâmplă din cauza ta.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - consiliul local este for deliberativ. Nu din cauza mea, datorită. Alții mi-au mulțumit pentru lucrurile astea pe care le spun aici, dintre colegii dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici domnul Ghingheș, for deliberativ înseamnă o participare activă din partea consilierilor, în scopul îmbunătățirii actelor aduse în fața dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi v-am dat un sfat pentru actele...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ori eu nu v-am văzut în doi ani de zile cu nici o îmbunătățire a unui proiect. Dumneavoastră nu știți decât acel Gică contra care stă în colțul străzii.....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am adus numeroase amendamente care au fost votate aici și cu care ați fost de acord și dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- atunci, acești colegi ai dumneavoastră, probabil, au o înțelepciune mult mai mare decât dumneavoastră și au motivele lor pentru care le-au respins, domnule. însemnă că nu sunt pertinente.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu. Am spus că au fost unele, multe dintre ele, care au fost votate aici. Am adus îmbunătățiri actelor administrative.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- foarte puține au fost votate, dar în fine, nu contează. Dar în cazul acum...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar în cazul de față v-am dat un sfat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul meu, sfaturile țineți-le pentru copiii dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dumneavoastră aici puteți să aveți păreri, opinii, interpelări. Atât. Nici măcar obiecții nu puteți să aveți. Nu sunt prevăzute în legislație. Opinia dumneavoastră este consemnată în procesul verbal.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-asta și voiam.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și trebuie să fie la obiectul proiectului de hotărâre care se discută. Jocuri de scenă, faptul că cine vorbește... deocamdată nu sunteți în postura să dați sarcini aparatului de specialitate, că vorbește sau nu vorbește. De asemenea dacă mă iau după dumneavoastră, modificați în curând și atribuțiile primarului, dar nu mai contează lucrul acesta.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - oricum nu și le îndeplinește.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul, domnul, cum să vă spun? V-am mai spus, respectul până la urmă este baza relațiilor dintre oameni. Duceți discuțiile și cu domnul primar, și cu mine, și cu colegii mei, într-un derizoriu care arată să nu spun puțin ” 7 ani de acasă” dacă îi aveți sau nu. O discuție, în oricare for deliberativ, se întemeiază în primul rând pe comunicare și comunicarea pe respect. In momentul în care dispare acest respect, pe care dumneavoastră ar trebui, din punctul meu de vedere să-l învătati, atunci nu mai e nici măcar comunicare si nu se mai cheamă for deliberativ, se cheamă circ. Haideți, să încercați. Rugămintea mea a fost permanent la dumneavoastră, să arătați că sunteți acel adolescent cu pretenții care poate ridica anumite probleme pertinente și nu mai veniți numai cu cucuri de genul că aveți sfaturi, aveți... Domnul meu, până la urmă suntem și fiecare își asumă fiecare gest care-1 face și dumneavoastră și noi. Diferența dintre noi și dumneavoastră este că noi nu scriem cu mâna stângă, nici cu mâna dreaptă. Scriem când trebuie și întâi ascultăm. Dumneavoastră întâi scrieți și pe urmă ascultați. Asta nu e o problemă, dar repet, poate puțin respect față de anumite persoane, nu neapărat, că eu nu vă pretind respect, dar privind din afară atitudinea dumneavoastră față de, până la urmă de Primarul Municipiului Bacău, cu care ați fost și coleg, culmea, și care a avut un rol la propulsarea ...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -astea sunt considerații politice. Pierdem vremea. Deci...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -sunt considerații de om de bună creștere..

9

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu v-am adus criteriile...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - criteriile privind departajarea proiectelor... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunt considerații de bună creștere... Domnul Consilier Ghingheș Cristian -... pe legea sportului. Nu v-am spus altceva. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici _2_domnule, de educație.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - v-am spus pe criteriile din regulament. Atât. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunt considerații de educație, domnul. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu mă impresionați cu aceste ... serios. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar eu vă impresionez, eu încerc... Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu mă impresionați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e o rugăminte, ca dumneavoastră să nu mai transformați ședințele de consiliu local în circ.

9     5              9

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar nu am făcut asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vorbiți în limitele unei cuviințe, în limitele bunului respect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - m-am referit strict la acest proiect. Dumneavoastră l-ați divagat spre alte zone.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dumneavoastră m-ați făcut să divaghez. Dumneavoastră ati arătat direcția.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - haideți să votăm. Se supune la vot, da?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - se supun la vot modificările ordinii de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ |

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul (corect modificarea ordinii de zi). Finalitatea până la urmă e aceeași, dar circul e mare. Știți. Vă place.

Domnul antrenor Club Sportiv Știința Bacău- Grapă Florin- să înțeleg că acel punct 20 se amână ? Mă iertați.( Este invitat la microfon).

Să înțeleg că acel punct 20 se amână pentru altădată ? Sau cât este pentru finanțarea în ceea ce privește sportul?

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul profesor, nu am făcut acest gest cu inima bucuroasă sau deschisă. Am fost sesizat de dimineață cu privire la acest ordin de ministru de către domnul consilier local Miclăuș. Motivul pentru care am retras de pe ordinea de zi a fost exact verificarea conformității cu acest ordin. Pentru a evita alte discuții, circuri și scandaluri pe care sunt convins că unii și le-ar dori imediat înfăptuite deoarece mulți își închipuie ca ajung primari făcând tot felul de acte mai mult sau mai puțin ortodoxe, pentru a evita orice fel de discuții și orice fel de greșeală, acesta a fost motivul pentru care am retras de pe ordinea de zi cu mențiunea faptului că săptămâna viitoare vă vom prezenta într-o ședință extraordinară. Ședința extraordinară se poate desfășura prezentând documentele și materialele pe masa consiliului local cu trei zile înainte de desfășurarea ședinței. Eu sper ca săptămâna viitoare să ne vedem iarăși la aceeași masă și să discutăm în vederea aprobării proiectelor care beneficiază de finanțare dar pentru a evita discuțiile neprincipiale sau alte riscuri de orice fel de natură atât asupra mea cât și asupra colegilor mei, din păcate, suntem puși în situația în care să facem această amânare. Nu o luați ca pe o blocare a finanțării sub nici o formă. Este vorba doar de o amânare.

Domnul antrenor Club Sportiv Știința Bacău - Grapă Florin - știți foarte bine că indiferent de situație eu nu o să fac nici un fel de comentariu contra, fiindcă asta este viața. V~am spus și știți foarte bine și din discuțiile noastre că dacă probabil e scris undeva că aici se încheie activitatea sportivă - mă refer la echipa de volei feminin, o s-o iau ca atare. Sunt așa, puțin, sunt puțin mai mult. Vă dați seama, sâmbătă, acum, am început campionatul. Fetele acestea care sunt la echipă din februarie stau și joacă pe barba mea, că eu le-am promis c-o să se rezolve și nu e nici o problemă. Nu e nimeni de vină, nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să mă înțelegeți greșit. E o situație foarte delicată. Ați văzut. Probabil că cine citește, noi am rămas singura echipă din Moldova de volei feminin care de treizeci de ani este în competiții europene an de an. Nu mai vreau să spun, campioană naționala de câte ori și nu știu ce. Ar fi o tragedie. Stau și mă gândesc că după-amiază am antrenament și știind că astăzi este ședință și am spus că se aprobă o finanțare, că știți cum e, că decât nimic mai bine ...sau mai bine mai târziu decât deloc. Ei mă gândesc că mă duc după-amiază la antrenament și le spun că... nu știu dacă o să mai creadă.

Domnul Primar Cosmin Necula -aici, dacă îmi permiteți o secundă, domnul profesor, nu am să intru sub nici o formă în motivele lipsei de bani pe care o avem, cred că mă repet și cred că s-a înțeles foarte clar. Dacă am fi avut toți banii încă de la început, nu erau nici un fel de probleme, dar nu i-am avut. După aia texte de legi care s-au schimbat în timpul jocului.

3. Vreau să rețineți foarte bine. Unii consideră că plângerea penală este o armă politică și am trecut prin suficiente experiențe și eu și colegii mei. Mai mult decât atât, uitați-va, și aici pentru toată lumea care este prezentă în sală, nu numai pentru dumneavoastră. Nu am retras proiectul de pe ordinea de zi care se referă la o serie de rectificări bugetare care alimentează capitolul Sport. Banii vor fi alocați în această ședință. Ne dorim ca să existe această conformitate a articolelor din proiecte cu ordinul de ministru mai sus invocat care a apărut ulterior și vă rog să ne înțelegeți că am făcut și vom face întotdeauna orice ne-a stat în putere, așa cum și acea premiere care am alocat-o cu greu în această vară pentru echipa dumneavoastră și pentru dumneavoastră, care are toate rezultatele din lume și felicitări, dar sunt unele chestiuni care din păcate, domnul profesor, mă refer nu numai la dumneavoastră, ne pun în situația în care să mai măsurăm încă o dată și încă o dată, pentru că știm, și vă repet că plângerea penală este utilizată drept armă politică.

Domnul antrenor Club Sportiv Știința Bacău - Grapă Florin - eu știu și nu am ... poate trebuia să încep să spun, să vă mulțumesc pentru sprijin și ceea ce v-am mai spus și cu altă ocazie - fără sprijinul consiliului local, al dumneavoastră personal și al celorlalți membrii, nu poți să faci activitate sportivă, categoric, deci să faci performanță. Cine crede că facem așa, diletantism, se înșală. Nu se poate fără sprijin. Acum nu am ce să spun. Eu vă mulțumesc oricum, o să cântăresc foarte bine, o să discut, vă rog, dacă cumva o să iau vreo decizie dintr-asta care... să nu mă condamnați, că sunt într-un moment foarte delicat și foarte greu. Sincer vă spun. Din punctul meu de vedere, ca om, fiindcă eu mă confrunt cu această echipă, aceasta este realitatea. Sunt antrenor de 30 de ani la echipa asta. Nu-i joacă. Nu știu. E posibil să auziți că ne retragem din campionat. Sincer vă spun. Cu regret. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - dăm cuvântul domnului Scripăț. Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - propun, domnul primar, stimați colegi, ținând cont că finanțările se adresează unor echipe care sunt în plin campionat, ca ședința extraordinară să aibă loc tot săptămâna asta, cu riscul că să alocăm chiar și sâmbătă dacă nu e timpul fizic pentru întocmirea documentelor, că trebuie să înțelegem că situația creată e neplăcută și dacă am putea și sunteți de acord, să avem și cvorum bineînțeles, cu rugămintea mă adresez în primul rând domnului primar și s-o organizăm joi, vineri, maxim sâmbătă.

Domnul Primar Cosmin Necula - din punctul meu de vedere, dacă va fi verificată conformitatea și se vor găsi absolut toate căile legale, fără îndoială, eu o voi iniția pentru acest lucru.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - îmi pare rău, dar nu mai ajungeam astăzi în situația asta dacă ați fi luat în seamă avizul negativ al comisiei juridice. Toți cei cinci consilieri din comisia juridică, atunci când am adoptat regulamentul, au fost împotrivă, tocmai pentru că nu au existat criterii. Uitați-vă în procesul verbal. Criterii de departajare, domnule secretar. Deci, dacă atunci ne-ați fi ascultat sau m-ați fi ascultat pe mine, spunând lucrurile astea în ședință, nu am fi ajuns astăzi în situația asta pentru că făceam toate lucrurile din start corect și aveam și criterii de departajare conform ordinului ministrului. Asta este problema, de asta am specificat lucrurile astea, pentru că faceți administrație negândindu-vă că și opoziția ar putea avea ceva de spus. Deci, dacă o făceam din start ca lumea, deci vă reamintesc că avizul comisiei juridice a avut atunci 5 voturi, toate împotrivă, toate pentru regulamentul respectiv. E foarte important. Deci inclusiv colegii dumneavoastră.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - abținerea, domnul Ghingheș, nu este vot împotrivă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar nici pentru. A fost aviz negativ. Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - avizul a fost negativ, dar nu împotrivă. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și a spus totul.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - și nu au fost 5 voturi împotrivă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - atunci trebuia să discutăm lucrurile astea, despre regulamentul acela, nu acum când e prea târziu.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna președintă...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - atâta am avut de spus. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - domnul Ghingheș, vă rog frumos. Dăm cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul consilier Huluță, domnul consilier Șova, am o rugăminte către dumneavoastră, eu, de aici încolo, așa o să procedez. L-am mai dat odată și o să-1 mai dau încă odată acest citat din Nicolae Iorga ” dacă ataci replica unui prost, te trezești cu prostul tot în discuție”. Vă promit că de acum încolo așa o să fac. Vă rog, luați și dumneavoastră în calcul acest aspect și acest citat pe care Nicolae Iorga ni l-a dat pentru că într-adevăr nu-i normal, totdeauna se trezește câte un diriginte la școală și ne ține lecții.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - astăzi nu am fi ajuns în această situație tristă dacă ați fi ascultat acest diriginte, cum îmi spuneți.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - domnul Ghingheș, fac parte din comisie...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - cu tot respectul, puteam să facem un regulament perfect legal și astăzi aprobam aceste proiecte conform legii. De asta domnul Miclăuș nu a participat la ședințe și de asta v-a adus astăzi la cunoștință aceste aspecte.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - foarte bine că ați specificat că nu a participat la ședințe pentru că ăsta este rolul dumneavoastră ca și consilier, că de aceea sunteti în aceste comisii, veniti si sustineti-vă acolo, nu stăm ascunsi si vii cu o zi înainte sau exact în ziua când să se voteze, vii și spui că a apărut.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu ați înțeles. Ne-am referit la comisia de evaluare a proiectelor.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - da, eu fac parte din comisie iar domnul Miclăus nu a venit.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun. E treaba dumneavoastră cu domnul Miclăuș. Nu e treaba mea. Nu, v-am spus de regulament.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - eu vă spun și dumneavoastră. Deci, faceți cumva și ajungeți la comisii. Faceți cumva, dacă chiar vreți binele urbei, societății, mergeți la comisie.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am fost la comisie.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula -dacă aveți nelămuriri, de ce nu le cereți la comisie sau sunteți om luminat, cum spuneți, de ce nu veniți cu o propunere?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian când a fost vorba de aprobarea regulamentului am fost la comisie și cu toții am discutat aceste aspecte.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - domnul Ghingheș, știți cumva că a apărut ordinul ministrului pe 19 septembrie și noi am evaluat înainte de acest ordin? V-ați gândit așa?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știu, am și scris lucrul acesta.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula -cum puteai dinainte să știi că un ministru va da ordin?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pe blog. Am înțeles că au spaime domnii cu scrisul, de asta.

Domnul Primar Cosmin Necula -pentru absolut toti solicitantii acestor finanțări. Oameni buni, acest regulament a fost dat în august, ați fost evaluați ulterior, evaluarea dumneavoastră s-a făcut anterior apariției acestui ordin. Asta este realitatea și acum ne trezim cu ordinul în brațe. Nu am ce face, dar facem tot ceea ce ne stă în măsură si în putere ca să rezolvăm odată problema. Asta-i realitatea și vă repet, sunt unii care au senzația că plângerea penală, indiferent cum,oricum, e un joc politic.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vreți să vă citesc din ordonanța procurorului care spune că dumneavoastră ati acționat... ?

1                                                           3         3

Domnul Primar Cosmin Necula -și eu pot să vă dau în judecată pentru ceea ce îmi cititi dumneavoastră.

3

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vreți să vă citesc? Uitați, vă citesc acum. Domnul Primar Cosmin Necula -cititi, faceți ce vreți.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula -domnul Ghingheș, haideți să revenim.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vreți să vă citesc cum ati redirectionat banii în mod ilicit?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vreți să vă citesc? Chiar vreți să vă citesc?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, ați descoperit o lectură obligatorie, facultativă, pentru timpul dumneavoastră liber?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -domnule primar, despre asta vorbim. Despre bani alocați ilegal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș, haideți, dumneavoastră mai aveți puțin și deveniți hilar. Domnul Ghingheș, știți de ce sunteți hilar în momentul acesta? Pentru că invocați...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -asta este o altă considerație politică?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu. Haideți să vă spun eu de ce sunteți hilar. Invocați lipsa unor criterii care în regulament sunt. Invocați lipsa unor criterii de departajare care în acest moment, din punctul meu de vedere, nici măcar nu sunt necesare pentru că avem trei proiecte care au participat, trei proiecte care s-au încadrat în proiect si nu aveți nevoie de nici un criteriu asa cum îl numiți dumneavoastră ”de departajare” și ca să vă luminez până la capăt, citiți articolul 2 din acest ordin de ministru și să vedeți că la litera ”a” vine ministrul și spune unde se aplică Legea 350 și unde se aplică regulamentul propriu, nu unde se aplică ce vreți dumneavoastră. Deci, unde se aplică regulamentul propriu. Ori în cazul de față, noi avem un regulament propriu, nu se aplică Legea 350 pentru că ne încadrăm în proiectele de utilitate publică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi asta v-am spus, dar mai jos spune că acest regulament propriu trebuie să aibă criterii de departajare. Spune mai jos.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ^criteriile sunt, repet, studiați-le. Vedeți că sunt prevăzute expres la anexa 2 și duceți-vă și la articolul 12 din hotărâre și o să vedeți că aceste criterii corespund. Noi avem o singură problemă, sunt mai multe cheltuieli eligibile declarate de ministru decât le-am declarat noi eligibile. Asta e problema pentru care retragem proiectul. Nu pentru ceea ce dumneavoastră de jumătate de oră ne împuiați capul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun. Haideți să facem ședință si să rezolvăm lucrurile astea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi asta vrem, domnule.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -hai.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ați înțeles.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -bun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici a dat Dumnezeu.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -dar să avem în vedere și regulamentul cu criteriile de departajare. Chiar vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - duceti-vă si cititi articolul 12 si dacă vi se pare că nu corespund criteriile faceți o propunere pentru că acesta este apanajul dumneavoastră, domnul Ghingheș.

39A. Se trece la punctul 39A al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar_____Cosmin Necula pentru a

prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ce se va desfășura în perioada 22 - 23 noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, doamna președintă. Este vorba de proiectul privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a IlI-a ediții a Conferinței naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ce se va desfășura în perioada 22 - 23 noiembrie 2018.

Este vorba de o manifestare științific-culturală care este emblematică pentru municipiul Bacău din această perspectivă. Mai multe detalii cu privire la organizarea și desfășurarea acesteia vă poate acorda reprezentantul Universității ”George Bacovia,,

- domnul profesor Niță. Vă mulțumesc.

Domnul profesor Niță Nelu- reprezentantul Universității „George Bacovia,, -stimați consilieri locali, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, de a veni în ședința consiliului local pentru a dezbate această hotărâre de consiliu local. Mulțumesc pentru sprijinul financiar pe care l-am dobândit de la dumneavoastră, pe care l-am obținut de la dumneavoastră pentru celelalte trei ediții. Suntem la a-IV a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”. Vreau să spun că această conferință, fiind la a IV - a ediție, înseamnă că în cadrul celor trei ediții am avut peste 200 de participanți, au fost peste 200 de materiale care au fost prezentate în conferință, care au făcut obiectul a trei volume ale conferinței care au fost publicate prin Editura Universul Juridic. Volume ale conferinței care în afară de faptul că au fost distribuite tuturor partenerilor la conferința noastră, mediului academic și mediului profesoral, au fost distribuite începând cu Președinția României, Guvern, Ministere și toate celelalte instituții care îndeobște sunt implicate în activitatea, sau pot fi implicate în activitatea de prevenire si combatere a deviantei si delincventei în rândul tuturor persoanelor la nivel național. Vreau să spun că printre participanții la această conferință cu lucrări, cu materiale de natură științifică care au fost prezentate în conferință, sunt printre aceștia și studenți, masteranzi, doctoranzi, sunt cadre universitare didactice cu titlu să zicem -asistent, lector, conferențiar, profesor-universitar, sunt procurori, sunt avocați, sunt polițiști, sunt oameni din instituțiile de învățământ preuniversitar, deci profesori din mediul preuniversitar. Toți aceștia, având preocupări multiple în ceea ce privește devianța și delincvența. Vreau să vă fac cunoscut că această conferință națională cu participare internațională pe care de fapt ne-o dorim să fie o conferință internațională efectiv, la care trebuie să atragem colegi din mediul universitar, academic, eu știu, din zona de vest, din occident, la această conferință. Vreau să spun că printre acești participanți sunt oameni care au scris diverse materiale, care în prezent permanent ne dau telefoane când urmează să aibă loc cealaltă conferință pentru a participa la aceste manifestări științifice. Noi vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit până acum, dacă aveți întrebări vă putem răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

1

Corect cu 17 voturi pentru și o abținere a domnului consilier Ghingheș Cristian a fost aprobat proiectul de hotărâre (la numărarea voturilor nu s-a observat corect, s-a anunțat 18).

11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis , în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin prezintă expunerea de motive deoarece domnul Primar Cosmin Necula este ieșit din sală.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - mai pe românește. Societatea Thermoenergy a casat o serie de active datorită stadiului avansat de degradare, mai exact țevi, conducte, pe care le-a valorificat. Intru-cât UAT- ul este proprietarul acestor instalații, acesta a încasat bani. Acum, prin acest proiect, dorim să returnăm acea sumă către Thermoenergy, introducerea în bugetul propriu și valorificarea, consumarea banilor pe activități prioritare societății. Materialul l-ați avut la mapă și vă propun să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul * Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Comisia de specialitate nr. 5, aviz nefavorabil. Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre (la numărarea voturilor nu s-a observat corect, s-a anunțat 18).

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul domnului Primar_____Cosmin Necula pentru a

prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin prezintă expunerea de motive deoarece domnul Primar Cosmin Necula este ieșit din sală.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - deci, această activitate, a venit momentul să o scoatem la o licitație publică. Se referă la colectarea și transportul deșeurilor menajere din municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, mai exact acea proiecție a zonei metropolitane. Contractul de delegare a gestiunii este întocmit de către Serviciul Achiziții al Primăriei Municipiului Bacău și urmează să-l facem public și să demarăm această procedură de achiziție publică. Proiectul este mai voluminos, sunt mai multe materiale, le-ați avut la mapă și vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală , Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Poftiți, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Dacă îmi permiteți am două nelămuriri pentru executiv:

-prima se referă la numărul de locuitori declarat în documentația de atribuire, care este 104 000 de locuitori si as dori să știu cum a fost estimat acest număr sau cum a fost comunicat acest număr de 104 000 de locuitori din municipiul Bacău?

-a doua întrebare este, dacă taxa de salubritate va crește la 16 lei/lună așa cum este specificat în Studiul de oportunitate care însoțește documentația de atribuire? Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -rog din executiv sau din echipa care a întocmit acest contract de delegare, dacă dețineți datele solicitate de domnul consilier, să le puneți la dispoziție, dar avem onoarea ca alături de noi să fie și directorul ADIS Bacău care sunt sigur că are suficiente elemente să convingă. Mulțumesc.

Domnul Bogdan Seto - Director ADIS Bacău - astăzi vin în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre foarte important. Pentru că intervenția mea are legătură cu un răspuns față de observațiile care au fost ridicate de domnul consilier Ghingheș și pe care deja le anticipam, vă spun câteva lucruri de interes pentru dumneavoastră și anume, la baza întocmirii documentației de către consultantul care a fost contractat de către asociație, au stat la bază raportările referitoare la numărul utilizatorilor serviciului public de salubritate transmise de fiecare unitate administrativ teritorială membră ADIS și anume, în cazul în speță, am primit această cifră din partea UAT Municipiul Bacău. Cifra, deși pare mică, este posibil ca la finalul procedurii să fie și mai mică. Este o cifră estimativă. Astăzi, când stăm de vorbă, din păcate nu avem împreună acel instrument de lucru pe care l-am transmis tuturor membrilor ADIS spre analiză și aprobare și anume o modalitate de inventariere practică a numărului utilizatorilor Serviciului Public de Salubritate a cărora se răsfrânge în realitate plata acestui serviciu.

Referitor la cea de-a doua observație referitoare la creșterea taxei speciale de salubrizare, eu unul mă raportez în afirmațiile din fața dumneavoastră la planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferent proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bacău, aprobat prin hotărâre de consiliu local în 2010 și hotărârea adunării generale al asociaților ADIS, însă vă reamintesc, sunt convins că multi dintre dumneavoastră sunteti la curent cu aceste informații.

In 2010, când Consiliul Județean întocmea documentația pentru proiectul Sistem de management integrat, în județul Bacău erau evidențiați 708 000 de locuitori. Realitatea recensământului din 2011, în final, ne-a arătat că am rămas mult mai puțini - 616 000.

Astăzi, din raportările pe care le-am primit din partea tuturor unităților administrativ teritoriale, avem o cifră la nivel județean de aproximativ 437 000 de locuitori evidențiați. Dacă această scădere a populației care este un fenomen real, ar fi dublată de o scădere a cantităților de deșeuri, nu ar fi nevoie de o majorare a taxei speciale de salubritate. Insă, în ceea ce privește realitățile contractelor de delegare atât încheiat de asociație cu Romprest pentru 65 de UAT- uri, cât și cel încheiat de asociație pentru toate UAT- urile, cu EcoSud - ul pentru depozitarea deșeurilor, cât și viitorul contract de colectare și transport a deșeurilor pe municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, este o realitate faptul că acest cuantum al taxei speciale de salubritate va crește însă modalitatea de creștere o considerăm una încadrată în gradul de suportabilitate al populației din motive obiective.

Dacă vă aduceți aminte, în 2010 cuantumul salariului minim sau a venitului mediu, era unul. în 2019 este cu siguranță altul, însă creșterea efectivă a taxei speciale de salubritate nu comportă aceleași elemente de creștere. Este însă necesar acest lucru, în condițiile în care sustenabilitatea contractelor de delegare este un principiu legal de la care nu ne putem abate. Municipiul Bacău are aproximativ 25% din populația întregului județ, însă raportat la cantitatea de deșeuri vorbim de aproximativ de 50% din cantitatea totală.

Stau la dispoziție doamnelor și domnilor consilieri cu orice alte lămuriri vă sunt necesare. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc pentru răspunsuri, foarte bine fundamentate și explicate de altfel. Ca de obicei, așa cum ne-ați obișnuit, însă vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de reprezentant al ADIS. Credeți că această cifră declarată de 104000 locuitori, este una reală? Și dacă nu puteți să răspundeți la asta, credeți că această cifră ar putea pune probleme în ceea ce privește desfășurarea contractului cu viitorul operator? Și a doua întrebare. Dacă studiul de oportunitate prevede niște taxe la salubritate, viitorul operator poate invoca faptul că a fost indus în eroare de această documentație, în situația în care această taxă nu ar fi majorată?

Domnul Seto Bogdan -Director ADIS - să încerc să răspund în ordinea inversă a întrebărilor dumneavoastră. Odată aprobată documentația de atribuire, avem un prim pas. La mapă aveți inclusiv condițiile contractuale. Unul dintre articolele din contract, din viitorul contract, spune în felul următor : că Unitățile Administrativ Teritoriale își asumă ca din taxa specială de salubritate să plătească operatorul. Operatorul va veni și va raporta munca pe care o face și anume cantitățile și prețul pe care l-a ofertat pe tonă. Este sarcina fiecărei Unități Administrative Teritoriale, membră ADIS, să aibă o evidentă la zi a utilizatorului serviciului de salubritate. Iar subiectul cuantumului taxei speciale de salubritate nu-1 privește pe operator. Este problema strict a administrației publice de a asigura din această taxă de salubritate plata serviciilor. Pe de o parte. Pe de altă parte, referitor la prima întrebare, dacă anticipez eventuale probleme. Nu legate de numărul de utilizatori, însă anticipez contestație la CNSC, contestație la Curtea de Apel și să dea Dumnezeu să fie doar atât. De ce am considerat util acest demers în strânsă colaborare cu membrii asociației? Pentru că asa cum stiti si dumneavoastră, avem o experiență pe celălalt contract, unde una era populația din documentație și alta este populația care ne este declarată astăzi. Plecăm la drum împreună, de la populația declarată. însă, cu toții știm că această populație va suferi modificări. Este un lucru cât se poate de normal și natural. în speranța că veți acorda vot pozitiv acestui proiect de hotărâre, dați-mi voie să vă reamintesc faptul că până în prezent 9 Unități Administrativ Teritoriale partenere cu Municipiul Bacău în acest proiect au aprobat deja prin hotărâre de consiliu local această documentație, pe care o aveți și dumneavoastră supusă dezbaterii și aprobării. Până miercuri 31, sper să avem toate cele 23 de hotărâri de consiliu local necesare, în așa fel încât în luna noiembrie să demarăm procedura de licitație, iar în cursul anului următor estimez, undeva, în vară, să avem desemnat un câștigător și să putem oferi Municipiului Bacău și cetățenilor municipiului un nou contract pe baze solide. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 Se abrogă prevederile art.l precum și Anexa la HCL nr. 462/28.12.2017 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor inunicipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Celelalte articole rămân neschimbate.

  S-a adoptat.

  14

  2

  1

  2.

  Art.2 Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe”, în forma prezentată în Anexa I, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  14

  . 2

  1

  3.

  Art.3 Se aprobă “Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe”, conform Anexei II, parte integrantă din prezenta hotărâre și care cuprinde următoarele secțiuni: -Secțiunea I - Fișa De Date;

  Secțiunea II - Caiet de Sarcini;

  Secțiunea III - Formulare;

  Secțiunea IV - Condiții Contractuale (Contract) S-a adoptat.

  14

  2

  1

  4.

  Art.4 Se aprobă “ Regulamentul serviciului de salubrizare în județul Bacău”, prevăzut în Anexa III,

  14

  2

  1

  parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezentul Regulament constituie parte integranta a contractelor de salubrizare existente, indiferent de modalitatea de încheiere a acestora (precolectare, colectare și transport deșeuri municipale; respectiv operare instalații - Contract de delegare prin concesionare a serviciului de operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018, încheiat de către ADIS, Bacău în numele și pe seama Asociaților ADIS Bacău cu ECOSUD S.A., lider al asocierii ECOSUD S.A.- HIGH SORTING S.A- ANDUNA SERVIMOB S.R.L.)

  S-a adoptat.

  5.

  Art.5 Se împuternicește reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1-4 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

  S-a adoptat.

  14

  2

  1

  6.

  Art.6. - Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS', cu sediul în Bacău, str. Calea Mărășești, nr.2, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecătoriei Bacău cu nr. 6/A/2010, pentru:

  • a) publicarea anunțului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe;

  • b) publicarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre;

  • c) derularea procedurii de achiziție aferentă atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe” (elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanti, efectuarea modificărilor necesare în Fisa de Date a Achiziției, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea

  14

  2

  1

  rapoartelor din cadrul procedurii de achiziție și orice alte documente necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție);

  d) semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, în numele și pe seama UAT Municipiul Bacău, prin Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS.

  S-a adoptat.

  7.

  Art.7 Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  14

  2

  1

  8.

  Art.8      Prezenta hotărâre va fi comunicată

  Administratorului Public, persoanei nominalizate la art. 3, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Consiliului Județean Bacău -Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

  S-a adoptat.

  14

  2

  1

  9.

  Art.9 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  14

  2

  1

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aș dori să se consemneze faptul că mi-am anulat votul. Și l-am semnat de altfel. Cu a mea, da. Este anulat că am făcut o linie sau am făcut semnătura tot aia.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău într-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Seto Bogdan -Director ADIS - domnule Primar, îmi cer scuze, îmi dați voie să mă retrag? Dar aș vrea să știu dacă proiectul a fost aprobat.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea- da, a fost.

Domnul Seto Bogdan -Director ADIS - mulțumesc mult. O zi bună.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul privind completarea HCL nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău într-un singur corp de proprietate. Domnul în cauză a făcut solicitare către noi, deoarece deține două terenuri. Un teren proprietate privată în suprafață de 193 de metri și un teren concesionat de la Consiliul Local Bacău în anul 2000, în suprafață de 348 mp. Solicit alipirea celor două terenuri în vederea constituirii unui singur corp de teren pentru a-1 putea intabula și a obține carte funciară. Proiectul este la mapă și vă propun să votați proiectul în forma solicitată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- am o rugăminte la domnii consilieri. Vă rog frumos exercitati-vă dreptul de vot. Iesiti din sală fără să votati si nu mai știm câte buletine să numărăm, ce să trecem pe buletinele de vot ( procesele verbale) . Pe bună dreptate poate la ședințele ulterioare vor exista discuții. Domnul Secretar, avem o întrebare, o nelămurire. Domnul Miclăuș îl considerăm prezent, absent? Câți consilieri prezenți trec eu pe buletinul de vot (procesul verbal)?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - absent, doamnă.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- a anunțat că părăsește sala sau...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - este absent. Faptul că eu ... este absent. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - trecem absent.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, normal că este absent. Doar să fie prezent prin spiritul domnului Ghingheș. Ca prezență fizică ...

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUJ

  MĂR VOTU

  PENTI

  CONT

  NULI

  1.

  ART. 1 - Se completează Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 240/28.06.2018 cu alin. (2) care va avea următorul conținut:

  «Alin. (2) - Cotele-parți din dreptul de proprietate asupra imobilului rezultat in urma alipirii vor fi in proporție de 44,54 % in favoarea d-lui Grudinschi Mihai si 55,46 % in favoarea U.A.T. Bacău. »

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 240/28.06.2018 sunt si rămân in vigoare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul    Administrarea    si    Inventarierea

  Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacău, d-lui Grudinschi Mihai, Direcției Arhitect-Sef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului -Județul Bacău, in vederea verificării legalității

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ G HEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. ( S-a anunțat 18 voturi pentru deoarece nu s-a observat faptul că domnul consilier Irofte era ieșit din sală)

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău - beneficiari Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafața de 8,00 m.p. in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău -beneficiari Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia. Este vorba despre o solicitare de concesionare a unui teren în vederea construirii unui balcon care urmărește profilul și dimensiunile balconului de la etaj, la parter. Urmărește profilul și dimensiunile balconului de la etajul superior.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău - beneficiari Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către d-nii Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia, a suprafeței de 8,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacău, nr. cadastral 84381, înscris in cartea funciara 84381 UAT Bacău, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa uși de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  (2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Se aproba redevența in suma de 26,0624 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

  5.

  ART. 5 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  16

  1

  0

6.

ART. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacău, d-lui Cojocaru Ciprian-Ionuț, Compartimentului    Administrarea   si   Inventarierea

Patrimoniului, Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău si Compartimentului Evidenta Concesionari.

S-a adoptat.

16

1

0

7.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului -Județul Bacău, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat.

16

1

0

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Poliția Locală a solicitat aviz la un proiect prin care solicită aspecte legate de organizarea și funcționarea poliției. Mai exact modificarea organigramei. Este vorba despre mutări, desființări, înființări de posturi, compartimente, servicii care sunt altele decât în organigrama aprobată în 2017 si vin în concordantă cu cerințele actuale de funcționare.

5      ÎS      3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

ieșită    din

sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

ieșită    din

sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat (s- a anunțat 15 deoarece nu s-a observat că a intrat în sală domnul consilier Irofte Dumitru).

17. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

18.Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - în data de 12 noiembrie 2018 sărbătorim Ziua Mondială a Diabetului. în fiecare an se marchează această sărbătoare, sărbătorire la nivel internațional. Se concentrează pe anumite teme, dialoguri, sfaturi și motiv pentru care devenim asociați cu Clinica de Diabet și Nutriție MiniMed Bacău pentru realizarea unui eveniment cu această ocazie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită sală

din

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat sală

din

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

■> *

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

19.Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Parohia Ortodoxă Lazaret, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu tema ”Jertfa Unirii noastre”, ce se va desfășura în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiectul 19 se referă la asocierea Consiliului Local cu Parohia Ortodoxă Lazaret, acum în an centenar când vrem să creăm un eveniment împreună, cu tema ”Jertfa Unirii noastre”. Evenimentul se va desfășura la 11 noiembrie la Teatrul de Vară din municipiul Bacău. Implicarea noastră este doar punerea la dispoziție a acestei locații pentru organizarea evenimentului. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Birou Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

9

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

Ieșită din sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

20.RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

21.Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - expunere de motive la proiectul care presupune acordarea acelor tichete valorice în valoare de 100 de lei semestrial, în vederea achiziționării alimentelor de bază, care se adresează persoanelor cu venituri mici, modeste.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

Ieșită din

5

sală

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

-

-

TOTAL

17

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

22.Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzuta in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA HLUSNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - este o solicitare venită la primărie de către doamna Hlusneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA care are un cabinet medical și solicită prelungirea duratei de concesionare. Care a fost din 2011,11.10.2011 încheiat cu Municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcțiai Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzuta în Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA HLUSNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.L DR. HLUSNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzuta    in    Contractul    de

  Concesionare nr. 68758/11.04.2011, încheiat intre Municipiul Bacău si d-na Hlusneac Silvia, reprezentant legal al C.M.L DR. HLUSNEAC SILVIA, cu sediul in Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, format din 8 încăperi în suprafața totala de 70,57 m.p. și teren în suprafața totala de 25,00 m.p. în vederea desfășurării activității de medicina de familie pana la data de 21.12.2018.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  2.

  ART. 2 - Contractul de concesionare încetează de plin drept in situația in care adjudecarea prin licitație publica pentru vânzarea spațiului cu destinația cabinet medical si a terenului aferent acestuia are loc înainte de expirarea perioadei de 1 an.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68758/11.04.2011, rămân neschimbate.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

4.

ART. 4 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzuta in Contractul de Concesionare nr. 68758/11.04.2011     încheiat    intre

Municipiul Bacău si d-na Hlusneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA.

S-a adoptat.

17

0

0

5.

ART. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului B acău,                   beneficiarului,

Compartimentului Administrarea si Inventarierea            Patrimoniului,

Arhitectului-Șef   -    Compartiment

Evidenta Concesionari.

S-a adoptat.

17

0

0

6.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul-Șef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

S-a adoptat.

17

0

0

7.

ART. 7 - Prin grii a S ecretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacău, in vederea verificării 5                          7

legalității.

S-a adoptat.

17

0

0

23.Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de completare a HCL nr. 253/ 2010 prin care s-a aprobat Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - în expunerea de motive aprobăm, sau solicităm aprobarea unui proiect privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public. Știți, ați luat cunoștință fiecare. Se fac multe lucrări, intervenții pe domeniul public dar nu se respectă în totalitate. Se eliberează autorizații de construcții, dar nu se readuce într-un timp optim terenul la starea inițială și avem prin oraș fel de fel de denivelări, distrugeri de străzi, trotuare, spații verzi, ori noul regulament, eu știu, presupune controale mai eficiente, intervenția personalului de la direcția de drumuri pentru a avea un oraș cât mai ferit de gropi și de intervenții inutile si de neaducerea terenului la starea inițială.

*                                                                                                                     î

Intră în sală doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Cu 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. A venit și doamna Breahnă? Având în vedere și prezenta doamnei Breahnă, 18 voturi pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

-

-

TOTAL

18

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

24.-28.Supun discuției punctele 24-28 ale ordinii de zi și dau cuvântul domnului

Viceprimar Constantin Scripăt, să prezinte Expunerile de motive la :

24.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 de la S.C. AICBAC S.A., la dl. Lăcătușu Tiberiu, căsătorit cu Lăcătușu Carmen-Geanina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 de la d-nii +0

Iurie si Chirilov Nadejda, la d-na Avădănei Maria-Adelina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 de la S.C. GIMATEX S.R.L., la d-na Lupu Magdalena

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 de la d-na Neumaier Edith, la d-na Dumitru Daniela

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 de la dl. Onel Alberto, la dl. Roșcan Adrian-Petruț, căsătorit cu Roșcan Elena-Raluca

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - sunt cinci proiecte de hotărâre, au același obiect, mai exact transmiterea concesionării sau cesiune de la persoana titulară către o terță persoană. Lucrurile sunt ... s-au mai petrecut, sunt legale și vă rog să votați pozitiv cele cinci proiecte prezentate în fața dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolac-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 (pr.24, pr.26, pr.27) și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectelor de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii m legătură cu următoarele proiecte de hotărâre de la 24 - 28:

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTUR

PENTI

CONT

NULI

1.

24.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 de la S.C. AICBAC S.A., la dl. Lăcătușu Tiberiu, căsătorit cu Lăcătușu Carmen-Geanina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat.

14

0

1

2.

25.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 de la d-nii Chirilov Iurie si Chirilov Nadejda, la d-na Avădănei Maria-Adelina.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat.

14

0

1

3.

26.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 de la S.C. GIMATEX S.R.L., la d-na Lupu Magdalena

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat.

14

0

1

4.

27.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 de la d-na Neumaier Edith, la d-na Dumitru Daniela

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat.

14

0

1

5.

28.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 de la dl. Onel Alberto, la dl. Roșcan Adrian-Petruț, căsătorit cu Roșcan Elena-Raluca

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat.

14

0

1

29.Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea “PLANURILOR DE ACȚIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ȘI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea “PLANURILOR DE ACȚIUNE DESTINATE GESTIONĂRII SI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU”. Tema este de actualitate ca urmare a unor directive ale Uniunii Europene. Căutăm să reducem zgomotul în municipiul Bacău. Au mai fost emise în acest sens hotărâri de consiliu local - 2005și 2007 și noi acum... prezentul proiect presupune trei planuri de reducere a zgomotului. Intervenția asupra infrastructurii rutiere, dezvoltarea transportului public și a mijloacelor alternative de mobilitate și managementul traficului. Cele trei planuri de acțiune au drept rol reducerea zgomotului în municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartiment Finanțări Locale).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Doamna Tamba, 16? Păi distinșii de la PNL mai sunt reprezentați de domnul arhitect și de domnul Bîrzu. Cu 16 voturi, doamnă? Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșită din

3

sală

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

-

-

TOTAL

16

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

30.Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P + 8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A.

Inițiator » DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț      salutăm prezența investitorilor

imobiliari în municipiul Bacău. De această dată este o solicitare pentru a se construi un ansamblu de locuințe colective P+8, pe teren proprietate situat în strada Letea, nr. 48. Sunt documentele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Dănilă, buletinele de vot pentru domnii consilieri. Și am o rugăminte, nu mai dați procesele verbale ale comisiei. Vă rog mult. Ii duceți în eroare și sunteți pasibil de o mare ...

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P+8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P + 8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  (2) Prevederi ale P.U.D. :

  • - Clădire locuințe colective P + 8;

  • - H maxim = 28,10 m ;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim = 4,4 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 9.038,00 m.p.; Arie construita - 1.037,32 m.p. ; Arie construita desfasurata = 8.545,80 m.p.;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Nord-Est = 4,00 ml (spre str. Letea), 15,81 4-20,57 m (limita de proprietate spre str. Letea si construcțiile P+l existente), 9,40 m (limita de proprietate spre str. Letea si bateriile de garaje), fata de latura de Sud-Est = 29,00 ml, fata de latura de Sud-Vest = 36,25 ml (limita de proprietate BVA LOGISTIK S.R.L. 4- 11,90 m, 1,00 m (limita de proprietate spre Sud-Vest si construcția P+l existenta) si fata de latura de Nord-Vest = 45,00 ml + 59,50 ml (limita de proprietate spre aleea de acces), 13,35 m + 10,18 m (limita de proprietate spre str. Letea si construcțiile P+4 existente).

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prin gri ia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

31.Se trece Ia punctul 31 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului în suprafață de 65,83 mp situat în incinta PT nr. 20, str. Aleea Proiectantului nr. 4 bis prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL.STEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - da, în incinta unui punct termic de pe strada Proiectantului avem un excedent de spațiu ca urmare a desființării funcționării acestor puncte termice. Spațiul a fost solicitat de către o asociație, dar conform reglementărilor în vigoare nu putem să-l atribuim decât prin licitație publică, motiv pentru care vă rugăm să aprobați închirierea spațiului în suprafață de 65,83 mp în această incintă. Licitație organizată în condițiile legii. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

32 și 33.Se trece la punctele 32-33 ale ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la:

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - societatea Delgaz Grid SA, periodic vine la Consiliul Local pentru aprobarea dreptului de uz și de servitute a unor terenuri. S-a întâmplat în ultima perioadă, dar când au încercat să facă acele lucrări pentru montare, transformatorii, puncte de măsură, nu au putut să le pună în subteran. S-au depistat niște condiții neprielnice pentru montarea acestora, motiv pentru care se solicită mici devieri de la traseu si doar atât.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - având în vedere că ordinea 32 are același obiect ca 33 vă solicit aprobarea ca să le dăm împreună. Sunteți de acord? Da. Domnul Ghingheș? Vă mulțumesc. Domnul Dănilă, vă rog frumos buletinele la 32 și 33 cu mare atenție. Nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectelor de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUV

  1ĂR VOTUR

  PENTI

  CONT

  NULI

  1.

  ART. 1 - Se modifică Anexele nr. 4 și nr. 5 la HCL nr. 378/ 2017, acestea înlocuindu-se cu Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 378/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 “ Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității S-a adoptat.

  17

  0

  0

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău .

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  VULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

  (1) suprafeței de 57 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Izvoare, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2)  suprafeței de 208,12 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Izvoare, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a 17 racorduri de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (3)  suprafeței de 54,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Frunzei, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (4)  suprafeței de 22,32 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Arinilor, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (5)  suprafeței de 1,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada N.Titulescu, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

  • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

  a) suprafeței de 23 mp teren (compusă din 20 mp teren cabluri electrice și 3 mp manșoane de legătura) aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Eliberare amplasament Hotel Dumbrava” situată pe str. Dumbrava Roșie din municipiul Bacău, în vederea amplasării cablului electric subteran pe o lungime de 40 m de la Hotel Dumbrava până la postul de transformare, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  • (2)  pe durata existenței capacităților energetice asupra:

  a) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Eliberare amplasament Hotel Dumbrava” situată pe str. Dumbrava Roșie din municipiul Bacău în vederea amplasării unei firide de branșament FB E3-4, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  3.

  ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  4.

  ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  5.

  ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  6.

  ART. 6 “ Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/   25.10.2012 privind aprobarea

  Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  7.

  ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  8.

  ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

  9.

  ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  16

  0

  1

34.Se trece Ia punctul 34 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ ™ VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, orice investiție finalizată pe raza municipiului Bacău trebuie inclusă în inventarul bunurilor. De această dată a venit solicitarea de la CRAB, au făcut un decantor, o lucrare pe strada Mihai Viteazul, s-a finalizat, s-a recepționat, am făcut un protocol de predare primire și acum dorim să includem această investiție sau, eu știu, lucrările, în domeniul public al municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Ieșit din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

-

-

TOTAL

17

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

35.Se trece la punctul 35 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.STEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - aici, la fel, este o completare a inventarului care aparține domeniului public, ca urmare a unor solicitări de concesionări, închirieri terenuri care au trecut prin consiliul local, au fost emise hotărâri, destinație garaj. Și pentru a se putea perfecta acele documente.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală si Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Domnul Ghingheș împotrivă.

Se abține cineva? 16 voturi pentru și un vot împotrivă a domnului Ghingheș, proiectul a fost adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUTĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

1

-

Cu 16 voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

36.RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

37.Se trece la punctul 37 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către d-na Gal Viorica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către d-na Gal Viorica. Doamna Gal Viorica a făcut o plângere către UAT Bacău dar din păcate este considerată nejustificată datorită faptului, sau eu știu, este propusă respingerea deoarece nu s-a încadrat în acel termen de 30 de zile de la emiterea actului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și

Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către d-na Gal Viorica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

«            1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -16

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

Art. 1.    Se respinge plângerea prealabilă nr. 65397/

09.10.2018 formulată de către d-na Gal Viorica prin care solicită anularea în parte a HCL nr. 265/ 2010.

S-a adoptat.

12

4

0

2.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

S-a adoptat.

12

4

0

3.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată d-nei Gal Viorica și Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

S-a adoptat.

12

4

0

4.

Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat.

12

4

0

38.Se trece la punctul 38 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr. 65352/ 2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - este vorba de o plângere prealabilă venită de la partenerul nostru Delgaz Grid, care dorește să fie scutit de niște taxe, urmare a unor lucrări desfășurate pe domeniul public, motivând faptul că acele lucrări sunt executate de o terță persoană, care ei dau în antrepriză lucrările și nu de ei. Acest lucru nu se poate aplica deoarece lucrările au un caracter de utilitate publică și trebuie ... nu conduce aceste lucrări... aceste lucrări nu conduc la scutirea acestei taxe. Deci sunt nevoiți în continuare să plătească taxe. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, mulțumesc. Aș vrea să știu dacă este cineva din partea Delgaz Grid, și dacă a fost invitat aici.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întotdeauna sunt invitați.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles. Pentru că voiam să-i întreb chiar personal, când au de gând să astupe toate șanțurile pe care le-au făcut pe strada Vasile Alecsandri, unde au terminat lucrarea. Dar mai ales în cealaltă zonă, pe strada Războieni. Și acum văd că tot continuă spre parc. Problema este că ei sparg aceste trotuare și străzi, vor taxe... sau mă rog vor să fie scutiți de taxe, pentru că în plângerea lor prealabilă chiar fac referire la aceste lucrări, pe aceste străzi, însă ei nu se achită de obligația de a readuce terenul la starea inițială. Și voiam să știu în primul rând ce face primăria în acest sens, cum se asigură că acest lucru se întâmplă și dacă în cazul acestei lucrări, executată de o firmă de la Ploiești cu foarte mare greutate, a aplicat sancțiuni? Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - domnul consilier, cunosc bine subiectul. Acele lucrări executate de Delgaz Grid, de societatea de la Ploiești, ei nu au și posibilități sau nu sunt și specialiști în asfalt. Deci ei au adus lucrarea în faza de beton. într-adevăr, vine iama. Săptămâna trecută am avut o discuție cu domnul director Mateuță și cu șeful acelor lucrări, că este posibil să nu mai putem folosi asfalt. Condițiile meteo la sol, dacă scad sub 10 grade, stațiile de asfalt nu mai funcționează. Și așa sunt în întârziere, dar ei motivează și pe faptul au fost... o procedură... nu a fost o concordanță între proiectant și executant, a dus la întârzierea lucrărilor. Dar lucrările de asfalt sunt predate către altă societate. Am făcut și vom face presiuni. Nu ne ajută o amendă, acolo. Nouă ne trebuie asfalt, acolo. Și sper că în cel mai scurt timp se va întâmpla. E și pe strada Carpați aceeași situație, e și pe strada Vasile Alecsandri. Aveți dreptate. Domnul director poate să confirme. Deci, noi încercăm să facem o presiune să termine lucrările.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles, nu ne ajută o amendă, însă această societate, Delgaz, vedem că lucrează în foarte multe locuri și face exact aceeași chestiune. Bun, eu am înțeles în privința asfaltului. Dar în privința pavelelor, în privința curților oamenilor, acolo ce mai spunem? Eu cred că ar fi necesară dispunerea unei amenzi ca să se învețe minte.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - unde ați văzut pe Războieni, într-adevăr este vorba de două subtraversări, că nu tot timpul știi ce este sub pământ și nu s-au pus în concordanță cu proiectantul. Proiectantul trebuia să dea o altă soluție când nu există posibilitatea de subtraversare. Nu știu exact, în cursul săptămânii trecute am avut discuția, poate domnul director Mateuță știe dacă s-au pus de comun acord. Că nu acoperitul, deci ei stau acum că nu au terminat lucrarea, că nu găsesc puncte de subtraversare lipsite de obligații, ca să nu fie alte conducte. Și sigur, dacă nu se va întâmpla, vom merge către o amendă. Sunt în întru-totul cu dumneavoastră și susțin demersurile, să luăm niște măsuri pecuniare pentru cei care nu respectă regulamentul și avizul și autorizația de spargere.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă bucur, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea -se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr. 65352/ 2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -17

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTUR

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 65352/ 2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-a adoptat.

17

0

0

2.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

S-a adoptat.

17

0

0

3.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și

Administrație Locală si S.C. DELGAZ GRID S.A..

S-a adoptat.

17

0

0

4.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat.

17

0

0

39.B.Se trece la punctul 39.B. al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune privind Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului SHARE precum și semnarea Acordului de Colaborare încheiat între UAT Municipiul Bacău și UAT Județului Bacău în vederea implementării și monitorizării acestuia Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - expunere de motive privind aprobarea Planului Local de Acțiune privind Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023. Este un parteneriat încheiat între UAT Bacău și Consiliul Județean Bacău și în mare parte vizează restaurarea monumentelor istorice, reîntregirea acestora în circuitul urban și cultural prin organizarea unor activități de interes public, precum și continuarea eforturilor în domeniul dezvoltării și promovării activităților culturale. Materialul l-ați avut la mapă. Este un proiect important.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Intră în sală domnul Consilier Fechet Mircea.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Doamna Tamba, 18, revenirea în sală a domnului Fechet, pentru care îi mulțumim. Avem 18 voturi 18 consilieri, proiectul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

Ieșit din sală

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

-

-

TOTAL

17

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat (domnul consilier Irofte era ieșit din sală).

39,C.Se trece la punctul 39.C, al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsura de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 care presupune optimizarea furnizării serviciilor pentru cetățeni în municipiul Bacău, ca și o măsură de simplificare administrativă. Aceasta presupune implementarea unei platforme informatice pentru asigurarea accesului on-line la serviciile gestionate de municipiul Bacău, printre altele. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

.............................................................*

1UZ

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

-

-

TOTAL

18

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

39.D.Se trece la punctul 39.D. al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea unor Anexe la HCL nr. 29/ 2014 și HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, precum și la Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiectul presupune modificarea HCL nr. 29/ 2014 care se referă la organigrama primăriei. Aici a suferit niște modificări, datorită transformării unor posturi, desființării unor posturi, eu știu, înființarea unor compartimente, angajarea unui nou personal, motiv pentru care solicităm reactualizarea statului de funcții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

39.E.Se trece la punctul 39.E. al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0-3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiectul de hotărâre se referă la cetățenii municipiului Bacău cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani și dorim sau propunem înființarea unei grupe cu rolul de a oferi pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru această categorie de vârstă. Proiectul este lăudabil și supun aprobării dumneavoastră sau vă rog să-1 aprobați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Centrul Bugetar Creșe).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-discutii asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2*

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Plecat din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - doamnelor și domnilor consilieri, aveți cuvântul pentru a adresa întrebări și interpelări executivului. Aveți cuvântul, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - una singură. Calea Bârladului, care este stadiul licitației? Sau când vor începe lucrările?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Calea Bârladului a fost o presiune sau eu știu, promisiune, chiar dacă la presiunea străzii și în acest an, în mod sigur se va

asfalta. Proiectul este făcut. A avut... achiziția publică a fost făcută pe SEAP. Se pare că s-a desemnat și un câștigător și nu urmează decât să se apuce de lucru. Sau este în perioada contestațiilor.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică Lucian - este ultima zi de depunere a câștigătorului, a documentelor conform cu DUAE. Azi este ultima zi. Deci cinci zile, azi este a cincea zi.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică Lucian - în următoarele cinci zile așteptăm, eventualele contestații, următoarele cinci zile lucrătoare. Dacă nu sunt, săptămâna viitoare semnăm contractul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles, mulțumesc. Și cu Insula de Agrement? Care este stadiul? Pierdem sau nu fonduri europene?

Domnul Administrator Public Chindruș Romică Lucian - deocamdată trebuie să ajungă proiectul... niște modificări la proiect. Peste vreo două zile ajunge proiectul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles. Deci în următoare ședință putem afla despre asta.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică Lucian - da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ENULA PRICOPOAEA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Olivia Teletin, Rodica Florentina Tamba, Nicoleta Matei, Mariana Tebeică Ds.I-A-2/Ex.l

1(T7

t ...............