Proces verbal din 28.12.2018

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 28 decembrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65005 din 04.01.2019

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.12.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -sărut mâna, bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2497 din 21.12.2018, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș, domnul consilier Fechet Mircea și domnul consilier Miclăuș Daniel.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - sărut mâna, bună ziua, vă mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri locali pentru prezența la această ședință extraordinară, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, voi da citire Dispoziției nr.2497 din 21.12.2018 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anu. 20'9, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018 - 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului „Catedralei” în Parcul „Unirii-1 decembrie 1918”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

-DL.STAN GABRIEL-CONSILIER LOCAL

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic

la obiectivul de investiții „Construire strada Sălciei, municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESANR. 9”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESANR. 3”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului/tarifu.ui la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Consolidare și Modernizare Stadion Municipal Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani a unor spații în incinta PT nr.79 și PT nr.44 către Tribunalul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există obiecțiuni la ordinea de zi prezentată? Nu există obiecțiuni, atunci supunem la vot ordinea de zi.

Doamna consilier Dinu Ioana - Raluca - menționez că la proiectul 8 nu am să particip la vot și nici la discuții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - întreb acuși, oleacă, răbdare. Supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

*

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există situații de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Da, doamna doctor.

Doamna consilier Dinu Ioana ■ Raluca - la proiectul 8 nu voi participa la vot și nici la dezbatere. Sunt în relație contractuală cu Spitalul Județean de Urgență Bacău. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI am înțeles. Probabil aceeași situație la doamna doctor Lazăr.

Doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela - nici eu nu pot să particip.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - se consemnează. Domnul Luca?

Domnul consilier Luca Vasile - referitor la proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu particip la dezbatere. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - dau cuvântul domnului președinte.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail și vă propun pentru proiectele peste ordinea de zi, la punctul 11 - vot direct, majoritate în funcție și la punctul 12 - vot secret, 2/3.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate , a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința de azi 28.12.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, după cum știți, v-am anunțat și la ședința trecută, din partea Guvernului României a venit o rectificare bugetară în sumă de 3,7 milioane lei. Vreau să mulțumesc și pe această cale Guvernului României pentru acest lucru iar propunerea mea către dumneavoastră este ca întreaga sumă de 3,7 milioane lei să fie alocată sistemului de învățământ, deci practic toată această sumă să fie repartizată către capitolul învățământ pe componentă de cheltuieli materiale și pe componentă de investiții. Sunt o serie de investiții pe care le facem pentru sistemul de învățământ, investiții noi dar și o serie de obiective care trebuie refăcute și reabilitate. Consider oportun acest lucru, lăsând la libera dumneavoastră apreciere alocarea acestor sume către învățământ.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că toată această sumă merge către învățământ, totuși mi-ar plăcea și ne-ar plăcea nouă, locuitorilor din municipiul Bacău, ca aceste cheltuieli materiale să fie asigurate pentru învățământ încă de la începutul anului în 2019, deci atunci când propuneți bugetul pentru anul viitor, vă rog să aveți în vedere faptul că există multiple nevoi la școlile și liceele din municipiul Bacău, creșe, grădinițe și să alocați o sumă mai mare pentru educație încă de la bun început, nu să așteptăm să vină bani de la guvem în acest sens. Asta și pentru că am văzut din experiența ultimilor 3 ani că rămân în buget zeci de milioane de lei necheltuite. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -dacă nu mai sunt discuții... Da, domnul Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - să înțeleg că proiectul de hotărâre este pregătit în forma în care dumneavoastră ați spus acum? Pentru că în proiectul pe care noi l-am primit, alocarea nu este toată către învățământ..

Domnul Administrator Public Chindrus Romică - ba da. Toată alocarea este pentru învățământ. Din 3.700.000,   1.320.000 este pe cheltuieli materiale iar

2.380.000 sunt pe investiții. Se regăsesc în Bugetul de venituri și cheltuieli și în Programul de investiții pe luna decembrie și Obiectivele de investiții în continuare până la aprobarea bugetului.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -ok.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică - se regăsesc în buget, da? Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -bun. Vă mulțumesc.

Domnul Administrator Public Chindrus Romică - cu plăcere.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -dacă nu mai sunt discuții...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -aș fi vrut să ... (nu se înțelege)... dacă am primit rectificare de la Guvernul României, nu e bine.....(nu se

înțelege)....apropo de banii care vin de la guvem, că centura Bacăului și în speță primii km de autostradă din Moldova nu au deocamdată finanțare. Și eu vreau să vă întreb....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnule președinte, haideți să ne întoarcem, vă rog, la ordinea de zi.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -vorbim despre...Lăsați-mă, să termin, domnul Ghingheș....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -putem discuta după aceea.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -domnul Ghingheș...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -domnul Ghingheș, lăsați-mă să vorbesc și eu două minute, măcar în ultima ședință. Eu știu că nu vă place să vă ascultați colegii dar lăsați-mă un pic pentru că vreau să vă pun două întrebări, atât. Cum vă închipuiți dumneavoastră că în anul 2018 un ordonator de credite își poate asuma încheierea unui angajament legal, în contextul în care nu ar asigura în prealabil creditele bugetare și creditele de angajament necesare? Și vă întreb, ați auzit de titlul 10, cod 58 destinat proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferentă cadrului financiar 2014-2020? Aveți cunoștință de acest titlu, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - și a doua, ca să răspund pe rând.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - nu, eu vreau să îmi răspundeți acum că așa aveți pretenția de la domnul primar, să vă răspundă pe loc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -corect. Să știți că eu dau curs acestei pretenții, chiar dacă domnul primar nu o face și mă bucur că pot fi un exemplu pentru dumneavoastră în acest sens, dar dacă tot e să fim în zona de off topic, m-ați adus exact pe tărâmul meu.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -ok. mă bucur. Să vedem.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - în primul rând trebuie să știți că eu fac parte din Comitetul de monitorizare POIM și pentru centura Bacăului deocamdată nu a fost depusă cerere de finanțare pentru fonduri europene. Pe anul 2018, pentru centura Bacăului, au fost alocate 17 milioane. Să vedem la anul cât alocați.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -domnul Ghingheș, eu v-am întrebat - știți cum funcționează creditele bugetare din titlul 10, cod 58? Știți că aici regăsim credite bugetare care pot fi sistematizate în două categorii: credite bugetare care funcționează pe principiul prefinanțării și credite bugetare care funcționează pe principiul rambursării ulterioare?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -corect, da.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - când se alocă de la bugetul de stat la credite pentru instituțiile publice care urmează să implementeze astfel de proiecte urmând ca ulterior, da, pe măsură ce proiectul este implementat, comisia.... Domnul Consilier Ghinghes Cristian -bun, ok. Știm. Nu văd relevanța.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -lăsați-mă să vorbesc, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu văd relevanța pentru proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - păi ne aflăm într-o astfel de situație. Bugetul de stat alocă credite bugetare, Comisia europeană va rambursa aceste credite bugetare care vor fi înregistrate ca venituri la bugetele din care au fost finanțate aceste proiecte.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - doamna consilier...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - repet. Nu mai suntem în anul 2008, domnul Ghingheș ...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - aveți dreptate.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - ...când se semnau contracte de execuție pentru aceeași centură....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -doamna consilier, ca să fie alocați bani, ca să fie rambursați bani, trebuie să existe proiect depus.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Ghingheș lăsați-mă să termin căci nu ați știut să-mi răspundeți la întrebare. Dacă știați să îmi răspundeți la întrebare....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - eu v-am răspuns. V-am spus că nu există. Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe - domnul Ghingheș,vă dau cuvântul imediat

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - când ați răspuns? V-am întrebat, v-am sugerat să-mi dați o serie de detalii despre acest capitol bugetar.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - bun. Vă dau detalii și v-am spus... Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - în scris, eventual.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ...nu face obiectul acestui proiect de hotărâre însă vă răspund prin a vă spune că dacă vrei să rambursezi....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - vorbim despre un proiect care vizează investiții din municipiul Bacău și de aceea am adus în discuție....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu este municipiul Bacău, este pe lângă municipiul Bacău și pactează municipiul Bacău.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ați dezinformat cetățenii municipiului Bacău în cazul unui obiectiv foarte important.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu am dezinformat. Deci, vreau să știți că la acest moment Guvernul României nu a trimis către Comisia Europeană cerere pentru acest proiect. Ca să știți.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Ghingheș, domnul Ghingheș, domnul Ghingheș, deci, proiectul are finanțare, repet. Suntem în anul 2018.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu are, nu are. Nu au trimis cererea.

Doamna ConsilierBreahnă-Pravăt Ionela-Cristina - nici un ordonator ... domnul Ghingheș, mă lăsați să termin? Nici un ordonator de credite, da, nu și-ar asuma încheierea unui contract de execuție în contextul în care nu avem finanțare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - surpriză. Guvernul României condus de doamna Dăncilă poate.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - nu mai suntem în anul 2008, da, când Stavarache și liberalii, Ludovic Orban și alții semnau contract de execuție pentru centura Bacăului în contextul în care nici certificatul de urbanism nu era eliberat. Nici un ordonator de credite nu își mai poate asuma în anul 2018 un asemenea risc. Și vă mai întreb ceva domnul Ghingheș și închei. Dacă centura se va finaliza, care va fi poziția dumneavoastră, cum veți comenta și cum veți gestiona informațiile care vor viza finalizarea centurii Bacăului și a primilor km de autostradă din Bacău chiar înainte de termenul asumat prin contract. Veți rămâne la fel de subiectiv și în aceeași zonă de populism ieftin sau veți recunoaște faptul că anumite persoane din Bacău, anumiți factori de decizie, reprezentanți cu adevărat ai UAT din care fac parte și-au pus umărul la reușita acestui mega obiectiv? Deci, care va fi poziția dumneavoastră când veți învârti roata mașinii dumneavoastră pe acest obiectiv de mare interes? Chiar înainte de termenul asumat, probabil.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -bun. Trecând peste faptul....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - cum veți gestiona acele informații? Ce postări veți face atunci pe facebook?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ... trecând peste faptul că am ajuns să fiu interpelat de parcă aș fi primar sau ministru al transporturilor ....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - dar de ce, să mai fiți interpelat și dumneavoastră, domnul Ghingheș, nu numai noi.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - .... în ședința consiliului local, aș dori totuși să vă răspund foarte scurt ca să trecem la subiectul de pe ordinea de zi pentru că totuși nu înțeleg relevanța. Unu la mână...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - mai citiți-vă postarea de pe facebook și o să înțelegeți relevanța. Încercați să nu mai dezinformați cetățenii municipiului Bacău și o să înțelegeți relevanța.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mă lăsați, vă rog, să vă răspund?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - vă las, dar cu răspunsul... Domnul Consilier Ghinghes Cristian -bun. Deci la prima întrebare v-am spus. Guvernul României nu a trimis către Comisia Europeană cerere pentru finanțarea acestui obiectiv din fonduri europene la ora aceasta. Probabil vor fi alocați niște bani anul viitor, sperăm noi mai mulți decât anul acesta, cât au fost alocați, adică 17 milioane de lei în bugetul de stat. Acesta este un fapt. Deci, puteți să vă uitați la titlul menționat de acolo și la întrebarea nr.2 (se discută și înafara microfonului) - trebuie să știți că am monitorizat acest obiectiv cu mare atenție în ultimii ani. Tocmai de aceea am și trimis nenumărate cereri și nenumărate solicitări către autoritățile competente: CNAIR, Ministerul Transporturilor, pentru că aceasta nu este o chestiune ce ține de municipiul Bacău și trebuie să știți că această centură putea fi gata de cel puțin 10 ani dacă factorii decidenți pe care astăzi îi ridicați în slăvi își făceau treaba la momentul potrivit.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -nu ridic pe nimeni în slăvi. Pe cine am ridicat eu în slăvi, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - pe șefii dumneavoastră.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -vedeți cum veniți cu argumente false și cu afirmații....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - și aș dori, totuși, să ne întoarcem la ordinea de zi.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - și eu aș dori dar eu aș dori... Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles că ați dori să aveți un dialog cu mine dar putem avea un dialog și după ședință la un suc, la o cafea, la ce doriți dumneavoastră.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Ghingheș, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Cum veți gestiona aceste informații privind finalizarea centurii?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - eu nu gestionez informații ci pur și simplu le aflu sau pot să acționez pe baza lor.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - știți ce se întâmplă, domnul Ghingheș și chiar promit că închei. Dacă ați fi construit un om de zăpadă cu fonduri europene ați fi știut să-mi răspundeți la această întrebare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu decontează, bănuiesc, Comisia Europeană, așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnul Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - am rugămintea, doamna Brehnă, să spuneți ce legătură are primăria și municipiul Bacău cu centura, pentru că ați pomenit totuși de PNL, de vechea administrație și nu înțeleg ce legătură a avut.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -.....(nu se înțelege, răspuns

înafara microfonului)

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -nu, nu, nu. Vă întreb pe dumneavoastră pentru că în tabloul pe care dumneavoastră îl susțineți, cum că să nu intoxicăm spațiul public, aș dori să aduceți niște argumente.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Crețu, în anul 2008 eram doctorand la ASE București, da? Nu semnam contracte de execuție fără certificate de urbanism eliberate.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-nici eu.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- și vă rog frumos, dacă doriți mai multe detalii, să vă chestionați șefii de la partid. Mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - certificatul acela de execuție se face la primărie?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-doamna Breahnă, aș dori să vă folosiți energia, că văd că sunteți foarte energică și este de lăudat acest lucru, să vă folosiți energia...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -mi-o folosesc mult mai bine decât dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -...ca să faceți presiune pe șefii dumneavoastră de la partid, să existe o finanțare mai mare de 17 milioane de lei pentru centura Bacău anul viitor.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -domnul Ghingheș, încercați să nu mă provocați. Eu înțeleg că dumneavoastră, care vă faceți așa zisele concedii de odihnă...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -eu nu provoc pe nimeni.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -...în Turcia, v-ați fi dorit să câștige un antreprenor turc și nu un antreprenor român. Dacă nu aveți suficientă încredere în antreprenorii...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -deci, după logica dumneavoastră... Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -păi da, nu mai înțeleg.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -dacă eu îmi fac concediile în Turcia, am legătură cu turcii care construiesc centuri.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -păi da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-doamna Breahnă, doamna Breahnă...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-păi altfel nu-mi explic, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-haideti să punem punct scenetei...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-haideti să explicați dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-haideti. putem să vorbim la o cafea, la un suc, la ce vreți dumneavoastră.

Doamna Consilier Breahnă-Pravat Ionela-Cristina-nu mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-după aceea, dar nu în ședință despre probleme care nu sunt pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Breahnă-Pravat Ionela-Cristina-nu am ieșit în viața mea cu studenții la un suc, la cafea. Mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-asta-i viața, pentru toate există un început. Doamna Consilier Breahnă-Pravat Ionela-Cristina-nu mă mai provocați.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-mai sunt discuții, stimați colegi? Dacă nu mai sunt discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA-multumesc. domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun spre aprobare execuția în continuare a unor serii de obiective până la momentul în care va fi aprobat bugetul consolidat al municipiului Bacău. Lista de investiții ați avut-o la mapă, vă stăm la dispoziție pentru orice fel de întrebări.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdaiwnulțumesc. Aș dori să-l întreb pe domnul Chindruș care este termenul, totuși, pentru Insula de Agrement, pentru că țin minte că astă primăvară ne-ați dat un termen de 150 de zile, 90 cu 60. Astăzi suntem la sfârșitul anului. în ce stadiu este? Ne puteți informa, vă rugăm frumos? Mulțumesc. Domnul Chindruș Romică-recepționăm. s-a format Comisia de recepție, pentru recepționarea parțială a acestui obiectiv. Am început de acum trei zile, să recepționăm obiectivul. începând cu anul următor vom da drumul la execuția lucrărilor. Cu ianuarie, 15-20 ianuarie.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-înțeleg că s-au respectat termenele? Adică nu există întârzieri, există penalizări? Pentru că...

Domnul Chindruș Romică-există întârzieri, dar nu penalizări, datorită unor probleme de proiectare au fost, care nu sunt imputabile nouă.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan-am înțeles. Bun, mulțumesc.

Domnul Chindruș Romică-cu plăcere.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-domnul Șova. în ordine, imediat domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur-multumesc. Am eu de făcut un amendament aici, în sensul că se modifică Programul de investiții după cum urmează. Se suplimentează obiectivul din Capitolul 65.02-învățământ, Anexa IE, poziția 26-Reabilitare iluminat exterior - Colegiul Ștefan cel Mare cu suma de 100.000 lei, diminuându-se valoarea obiectivului aflat la poziția 25, același capitol, aceeași anexă - Construire sală de sport - Școala Domnița Maria, cu suma de 100.000 lei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-dacă sunt discuții la amendamente? Rog pe domnul Secretar să facă apelul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZULLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMEHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

Nu participă la vot

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, având în vedere abținerea domnului Luca, neparticiparea, amendamentul a fost aprobat.

Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe- domnul Ghingheș, aveți cuvântul. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc, da. Aș dori să-1 rog pe domnul primar să fie amabil pentru că data trecută a fost puțin ocupat când a venit vorba despre proiectele de pe ordinea de zi. Adică ați stat doar la oferirea Titlurilor de Cetățean de Onoare și la colind, și de asta aș dori să-l întreb și acum, mai ales fiind vorba de investiții. Care sunt motivele și mai ales care ar fi soluțiile pentru următorul an, astfel încât să nu mai ajungem la o realizare a obiectivelor din secțiunea de dezvoltare, adică a investițiilor din municipiul Bacău, de sub 20%. Deci, este al treilea an la rând, în care se întâmplă această situație. Vă propuneți atât și reușiți să faceți atâtica. Și rămân bani, zeci de milioane în bugetul local. Bani necheltuiți. Și totuși este vorba de bugetul propus de dumneavoastră. Am înțeles, în 2016 s-a întâmplat acest lucru pentru că nu era bugetul construit după viziunea dumneavoastră, dar în 2017 putem să spunem că a fost primul buget, dar totuși, vorbim de anul 2018, al doilea buget construit și propus de dumneavoastră. Și vedem că realizarea acestuia în zona de investiții se situează la o cincime. Și aș dori să vă întreb, ce veți face în acest sens, pentru că este vorba de obiective de investiții ale cetățenilor din municipiul Bacău care nu au fost îndeplinite. Și stau și fac o paralelă, dacă în sectorul privat un angajat și-ar îndeplini doar 20% sau sub 20% dintre atribuții, va mai sta în acel post, va mai fi plătit, va suporta sancțiuni? Chiar aș vrea să știu care simt planurile dumneavoastră și dacă aveți de gând totuși să implementați acel sistem de urmărire a investițiilor despre care am vorbit anul trecut pe vremea acesta. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - repet ceea ce v-am zis de mai multe ori. Vă voi răspunde în scris. în contextul în care sunt întrebări pertinente.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- dacă mai sunt...

Domnul Primar Cosmin Necula - despre restul voi da în fața cetățenilor municipiului Bacău. Și vă voi prezenta tuturor colegilor consilieri gradul de execuție, exact ce s-a întâmplat cu banii, s-a întâmplat..., cât la sută am cheltuit. Mai mult de atât, care este deficitul, dacă deficitul care cumva nu afectează și excedentul, dacă nu cumva excedentul a scăzut. Da, nu acum.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnul primar, aici sunteți, cu tot respectul, aici sunteți în fața cetățenilor. Că vă pun eu aceste întrebări, asta este partea a doua, înțeleg, aveți o antipatie față de mine, este de înțeles. Suntem în opoziție. Ne-am contrat de multe ori aici, în consiliul local, dar totuși, consider că sunteți dator cu niște explicații astăzi, la finalul anului în care ați reușit să faceți doar 20% dintre investițiile pe care vi l-ați propus. Deci, chiar vă rog frumos să ne furnizați un răspuns pertinent acum. înțeleg că va veni și răspunsul în scris, cu toate că ați mai promis acest lucru cu privire la multe din întrebările mele, însă nu l-am primit, să știți. Și multe interpelări de ale mele realizate, ridicate de mine în acest consiliu local, pe parcursul acestui an, nu și-au primit răspunsul în scris așa cum ați promis.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun, domnul președinte de ședință, dacă îmi permiteți. Nu vă port nici o antipatie. Sunteți tot fostul meu coleg de partid la tineret. Nu am nici un fel de problemă. Reiterez ceea ce am spus și voi mai spune. în momentul în care discutăm de buget și de investiții atunci o să tragem linie.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - da, nu știu, dacă ați fi stat mai mult în partid, probabil ați fi avut mai multe de învățat de la domnul Cosmin Necula, pentru că constat că în continuare în capul dumneavoastră este o furtună imensă. Știm foarte bine că avem 40 de milioane alocați către... pentru două proiecte mari, respectiv Insula și Spitalul Municipal. Știm foarte bine că au fost litigii la Insulă, au fost probleme foarte mari și de aceea nu am ajuns pe finish cu execuția bugetară. La fel, Spitalul Municipal este un proiect de anvergură și destul de complex. Deci, uitați cam unde sunt însumate, da, cele mai mari sume. Aici. Deci, dacă ați fi știut că Bacăul are două obiective mari de realizat și că avem bani, credite bugetare direcționate către aceste obiective, Spitalul Municipal și Insula, v-ați fi dat seama de ce execuția bugetară arată la momentul acesta în așa fel.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aveți totală dreptate. Obiective la care nu ați mișcat nimic în doi ani și jumătate.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - repet, bine că ați construit dumneavoastră, oameni de zăpadă, da, pe finanțare europeană.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-dacă nu mai sunt discuții, da, supun ... îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

Nu participă la vot

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru și o neparticipare la vot a fost adoptat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018-2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnul președinte de ședință. Este vorba de un proiect de asociere cu Municipiul Bacău, între Municipiul Bacău și Inspectoratul Școlar Județean în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul lui 2019. Documentația ați avut-o la mapă. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului dacă sunt? Nefiind discuții, îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRJPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului „Catedralei” în Parcul „Unirii-1 decembrie 1918”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU -DL.STAN GABRIEL-CONSILIER LOCAL

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de un proiect de hotărâre prin care parcul, denumirea Parcului „Catedralei” se transformă în Parcul „Unirii-1 decembrie 1918”. Este un obiectiv pe care trebuie să-l facem acum în an centenar. Și vreau să luați în calcul faptul că noi nu avem un obiectiv în municipiul Bacău care să fie denumit „1 Decembrie 1918”. Nu vă ascund faptul că cel care a fost sufletul acestui proiect este domnul consilier local Stan și o sâ-1 rog să ne spună câteva cuvinte pe scurt despre proiectul domniei sale.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- domnul Stan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Stan Gabriel - mulțumesc. Doar vreau să amintesc faptul că cu asentimentul domnului primar am lucrat împreună la un proiect exhaustiv care inițial și-a propus schimbarea denumirilor sau denumirea unor străzi noi din municipiul Bacău, cu nume ale unor eroi băcăuani care s-au jertfit în Primul Război Mondial. De asemenea, proiectul inițial își propunea ca o serie de alei sau chiar artere din municipiul Bacău să poarte numele monarhilor României, care de asemenea au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri, Carol I, Ferdinand I supranumit întregitorul și firește Regina Maria. De asemenea, ne propunem ca una dintre principalele artere ale municipiului Bacău să-și schimbe denumirea în Mareșal Constantin Prezan. Dar timpul a fost foarte scurt. O asemenea întreprindere este laborioasă și necesită mai multe avize și credem noi că pentru moment acest proiect satisface, ce-i drept nu într-o măsură foarte mare, marcarea anului centenar. în schimb nu trebuie să intrăm în panică sau să fim dominați de pesimism deoarece momentul „1 Decembrie 1918”, din perspectiva înfăptuirii României Mari nu a fost decât un moment apoteotic. De iure România Mare a fost, dacă vreți, certificată la nivel internațional prin semnarea tratatelor de pace și ratificarea lor.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule profesor, am rugămintea să, îmi cer scuze că îmi permit să intervin, am rugămintea să prezentăm pe larg proiectul în momentul în care venim cu el în forma integrală.

Domnul Consilier Stan Gabriel - bun, doresc să spun doar atât, de iure România Mare a fost consfințită în anul 1923.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului dacă sunt? Domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - o scurtă întrebare, o întrebare scurtă dacă îmi permiteți. De ce să-i spunem „Unirii -1 decembrie 1918” și nu putem să-i spunem simplu „Unirii”?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș ...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am înțeles importanța amintirii momentului istoric.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, este vorba de o inițiativă a unui domn consilier, care de obicei s-a făcut remarcat în consiliul local... Domnul Consilier Ghinghes Cristian - știu, tocmai de asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ... cu inițiative de genul acesta. Dumneavoastră puteți avea inițiativa de a face un proiect de hotărâre, să-i dați ce denumire vreți dumneavoastră. Fiecare are competența și libertatea de a face, de a avea aceste inițiative.

Domnul Consilier Stan Gabriel - vă invit, stimate coleg, să citiți în expunerea de motive expozeul...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am citit, am citit.

Domnul Consilier Stan Gabriel - și să înțelegeți acolo de la primele rânduri până la ultimele care a fost rațiunea inițierii unui asemenea proiect de hotărâre. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - să-i punem 1921, domnul Ghingheș, dacă tot v-a plăcut foarte mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în istoria românilor au mai fost câteva uniri. Se vor confunda. Veți crea confuzie.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- dacă..., da, domnul Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - oricum se vor crea confuzii pentru că având în vedere prezența catedralei în vecinătatea parcului, care are și valoare de simbol, e destul de înrădăcinată denumirea de „Parcul Catedralei”. Eu...

Domnul Primar Cosmin Necula - îmi cer scuze. Când eram copil era „ Parcul Libertății”, nu am nici o problemă să merg în „Parcul Mircea Cancicov”.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - sincer eu m-aș bucura dacă aș putea să dau denumirea de „ Parcul Unirii” sau „Parcul Unirii - 1 decembrie 1918”, cum dorește inițiatorul unui obiectiv realizat nou. Haideți să facem un parc nou. E o idee. Domnul Primar Cosmin Necula - pe lista de investiții o să vedeți că sunt mai multe. Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - păi, haideți să dăm denumirea asta unui parc nou. Mulțumesc.

Domnul Consilier Botoi Romică - să-i spunem atunci Vrânceanu.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- domnul Crețu, domnul Crețu, nu pot să supun la vot un amendament, să facem alt parc.

Domnnl Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu a făcut amendament.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan -nu. dar nici nu am propus un amendament.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- mai sunt discuții? Nemaifiind discuții asupra proiectului, vă supun .... Domnul secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Construire strada Sălciei, municipiul Bacău”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Mergem în același ritm doamnelor și domnilor, să ne ținem de cuvânt, vin în fața dumneavoastră cu aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Construire strada Sălciei, municipiul Bacău”. O mică paranteză, este foarte relevant pentru municipiul Bacău, strada Sălciei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului, dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

EROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

•»

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

6 si 7. Se trece la punctele 6 si 7 ale ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Hulutâ Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la:

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții ,MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7,  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DAU pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula • mulțumesc, domnule președinte de ședință. Acest proiect dar și următorul dealtfel, este vorba de documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivele de investiții, pe de o parte ,MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9”, „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3” din municipiul Bacău. Ne ținem de cuvânt.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectelor, dacă sunt? Dacă nu sun,t îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectele de hotărâre, ambele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU LLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASELE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru au fost adoptate proiectele de hotărâre.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu propunerea de a da cu titlu gratuit, într-o formă de contract de comodat, către Spitalul Județean de Urgență Bacău, a echipamentului, mai exact a aparatului DEXA. Aici îl avem pe domnul director, care ne poate da mai multe detalii. Vă pot spune în felul următor, pentru a elimina orice fel de dezbatere pseudo populistă sau direct populistă. Nu descompletăm nici spitalul, nu facem nici un fel de chestiuni care să impieteze într-un fel sau altul asupra Spitalului Municipal. Vă pot spune că prin studiul de complementarizare aprobat de către Școala Națională de Studii Medicale, secția de endocrinologie nu mai figurează în Spital Municipal, în noul Spital Municipal, fapt pentru care acest aparat în momentul de față stă neutilizat în contextul în care Spitalul Județean are și know-how și posibilitatea și este și înscris și în programul național pentru utilizarea acestui aparat. Practic punem la dispoziția locuitorilor municipiului Bacău și locuitorilor județului Bacău, un aparat care stă și zace de zece ani. Domnul director, cred că mai multe detalii puteți da dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe-discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Die - da, din punctul meu de vedere, analizând, este oportun. Nu putem sta cu .... E nevoie clar în Spitalul Județean, pacienții au nevoie. Și noi ca și consilieri și colegii mei vor să-1 voteze. Au .... Vor ca domnul secretar să întărească în privința legalității. Avizul este legal? Sunt probleme de legalitate la acest punct, domnul secretar?

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe- păi nu a zis că nu sunt?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - nu s-a înțeles. Mai clar domnul secretar, dacă...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am zis că nu există obiecțiuni de legalitate privind proiectul.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - deci, este legal?

Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe- păi, da.

Domnul Consilier Bîrzu Hie - noi, consilierii, ne pronunțăm ca oportunitate. Clar că este oportun. Este necesar pentru Spitalul Județean și vrem să votăm și dumneavoastră garantați cu legalitatea. Am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- mai sunt discuții? Da, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - tot pe acest palier al legalității. Aș dori să întreb dacă acest dispozitiv a fost recepționat?

Domnul Administrator Public - Chindrus Romică Lucian - da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Dacă este recepționat, dacă este recepționat acum și putem să-1 dăm mai departe? Mulțumesc.

Domnul Administrator Public - Chindrus Romică Lucian -da, este recepționat. Când s-a cumpărat, este recepționat. Ok.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- nemaifiind discuții, se trece la procedura de vot...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - întrebarea era dacă este înscris în inventarul bunurilor?

Domnul Administrator Public - Chindrus Romică Lucian - păi este în inventarul municipiului, da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - bun, ok. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- mai sunt discuții? Domnul Șova.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - domnul Ghingheș, pentru a nu exista discuții, eu zic că ar trebui să iasă din sală și doamna Dinu și doamna Lazăr, toată lumea, ca să nu mai fie plângeri să ... . Puteați să cereți la comisie. Da. Să vină domnul Chindruș, să vă dea aceste informații. Dacă este recepționat, dacă este în inventar, dacă ... . Facem două ore de discuții, ca să întrebați, ce? Dacă este recepționat?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - vă deranjează întrebările?

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - se pot face în comisie, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - consiliul local este for deliberativ.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - vă rog să vă uitați în Legea 215...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - domnul Ghingheș, cu tot respectul

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - .. .să vedeți că ...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - cu tot respectul pentru dumneavoastră... Domnul Consilier Ghinghes Cristian -...acest consiliu local...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ...nu are doar atribuția de a vota, să fim ridicători de mână.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - eu înțeleg că ați început să veniți în comisie. Domnul Consilier Ghinghes Cristian -eu înțeleg ideea, dar totuși...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - pe ultima sută de metri, eu înțeleg că ați început să veniți la comisie. Ceea ce este lăudabil. Și nu vă ... colegului dumneavoastră de opoziție, domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - vă rog să luați...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - dar trebuie să veniți la comisie.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -vă rog să luați tabelul, să vedeți că am lipsit la două.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - trebuie să veniți în comisie.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - asta este. Unii oameni mai și muncesc. își câștigă existența din sectorul privat.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - toată lumea muncește.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -studiază.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu suntem toți angajați la stat.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar asta este viața.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- domnul Ghingheș, vă dau cuvântul imediat după ce termină domnul Șova. Nu-1 mai întrerupeți.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - dacă doriți să munciți la stat sau unde doriți dumneavoastră, dați-vă demisia din consiliul local, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ați vrea voi.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- mai sunt discuții la acest subiect? Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - eu totuși aș ruga-o pe doamna consilier Dinu și aș ruga-o în același timp și pe doamna consilier Lazăr, le-aș ruga pe amândouă să părăsească sala. Eventual, nu sunt pregătită acum dar o să le furnizez și o serie de informații cu privire la limita administrativă a municipiului Bacău pentru a nu mai exista riscul de apariție a unor plângeri penale, însușite mai mult sau mai puțin știm de cine. De colegul nostru din consiliul local. Așa că v-aș ruga să părăsiți sala, eventual chiar ...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - doamna Breahnă, dar ce plângeri penale visați?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - știți foarte bine.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mi se pare că v-ați trezit foarte ...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - eu nu visez plângeri penale, domnul Ghingheș. Dumneavoastră le visați noaptea.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu, visați, nu știu.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - gata, da. Știți foarte bine, nu mai încercați să dați apă la moară unui subiect pe care îl cunoașteți foarte bine.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar mă bucur totuși că sunteți mult mai prudenți. Mă bucur. Prudenți.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- să trecem la vot secret. Domnul președinte faceți-vă treaba.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - prudenți.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea m folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a următoarelor dotări și echipamente medicale: Osteodensitometru coloană vertebrală, femur, șold, antebraț software de achiziție și post procesare, DEXA, câmp de radiații max. 1 m, model MEDIX 90-1 buc.

  Nu s-a adontat.

  13

  2

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

  Nu s-a adontat.

  13

  2

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

  Nu s-a adontat.

  13

  2

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  Nu s-a adontat.

  13

  2

  0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Revine în sală domnul primar.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnul primar, v-am preluat parțial atribuțiile. Am citit doar titlul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - era chiar culmea, domnul Scripăț să fie asta propunerea dumneavoastră. Să-l lăsăm pe domnul primar să spună.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule viceprimar. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. Nu am să fac eu întregul expozeu, am să o las pe doamna director a Companiei Regionale de Apă Bacău-doamna Director General - doamna Nina Chiper pentru a vă explica, doamnelor și domnilor consilieri locali, justificarea acestei ajustări a prețului la apă și la componenta de canalizare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - as vrea pentru început să dau cuvântul doamnei directoare Chiper pentru a face și niște precizări în plus.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul președinte de ședință, doamna director, numai puțin.

înainte de toate aș vrea să fac eu totuși un mic punctaj pentru că evident se vor găsi unii sau alții care să facă speculații politice. Nu vin în fața dumneavoastră cu vreo mare bucurie încercând să prezint măriri de prețuri sau nemăriri de prețuri, dar vreau să iau în calcul faptul că până în momentul de față această companie de apă a funcționat prost și a funcționat pe niște tarife care au fost nesustenabile. Nesustenabile din multe puncte de vedere și din foarte multe obiective. A fost un director general sub oblăduirea vechii administrații, a cărui unic scop era de fapt doar să ne mențină în niște negocieri cu sindicatele și să nu facă nici un fel de ajustări a prețului la apă dintr-o sarabandă efectiv politicianistă. Dumnealor trăiau la momentul respectiv doar cu imaginea următoarelor alegeri. Nu vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu bucurie făcând aceste precizări, ci vin dintr-o stare de normalitate pentru că suntem într-o situație în care realitățile ne impun acest lucru. De aici încolo fiecare poate să facă diverse dezbateri politice, fiecare poate să aibă sau crede că are senzația că va trage pe turta sa politică aceste modificări ale prețului și a acestor tarife. Realitățile sunt că această companie de apă de prea mult timp a stat nesustenabilă și cu niște servicii care nu au fost de foarte bună calitate. De la momentul venirii doamnei director, departe de mine de ai face un laudatio, dar de la momentul venirii doamnei director suntem în situația în care, uitați-vă că discutăm de proiectul operațional de infrastructură mare, discutăm de...în momentul de față la Ministerul Dezvoltării se discută de aducțîunea de la Stejaru de la Bacău, modificarea acesteia și modernizarea acesteia. Discutăm despre stațiile de demanganizare care trebuie să existe în componenta municipiului Bacău și dovada faptului că suntem interesați să oferim servicii de calitate stau inclusiv faptul că am făcut un proiect, am obținut banii de la guvern și în momentul de față avem în execuție rezerva de apă a municipiului Bacău. Da, ceea ce se întâmplă în momentul de față în Compania de Apă sunt efectele a ani de zile de bătaie de joc, de incompetență din partea directorului de atunci, de populism ieftin din partea decidentului politic care a condus municipiul Bacău și vă spun acest lucru din foarte multe puncte de vedere, dar ca să vă mai explic încă un element foarte important în această ecuație a apei pentru municipiul Bacău, gândiți-vă că în momentul de față, Municipiul Bacău împreună cu Consiliul Județean Bacău vor lucra împreună pentru a face un studiu care să ne spună cât de prost este făcută conducta principală de aducțiune de apă pentru că după cum știți expertiza principală, expertiza care a fost făcută de către Compania de Apă, a relevat niște greșeli catastrofice de proiectare, de execuție, sau multe asemenea chestiuni. în momentul de față suntem puși în situația în care noi trebuie să expertizăm și să evaluăm întreaga aducțiune de la Valea Uzului până la Bacău pentru a vedea cât de prost a fost făcută și cât de greșit a fost executată această conductă. Astea sunt efectele pe care le trăim. Dacă cineva își dorește populism ieftin în continuare, eu nu mi-1 doresc, îmi asum bărbătește acest lucru. Sunt chestiuni care trebuie să le faci și în momentul în care conduci un oraș, un județ, trebuie să-ți asumi și bune și rele pentru a avea efecte benefice undeva mai încolo, pentru locuitorii pe care îi deservești.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - doamna director.

Doamna Nina Chiner - Director CRAB- mulțumesc frumos. Proiectul de hotărâre pe care astăzi îl supunem atenției dumneavoastră privește aprobarea modificării prețului/tarifiilui pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, aceste modificări fiind pe fondul mai multor aspecte. Primul pe care aș vrea să-1 subliniez și să-1 supun atenției dumneavoastră este că așa cum am menționat mai înainte și domnul primar, Compania Regională de Apă nu a venit îh fața dumneavoastră, nu a venit în fața cetățenilor din 2014 până în prezent cu nici o modificare a prețului sau a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Asta în contextul în care alți operatori de apă existenți la nivelul țării, din cei 46 în total, au venit dacă nu anual, cel puțin o data la 2 ani cu modificări ale acestor prețuri și tarife, dacă nu creșteri substanțiale, cel puțin ajustări cu indicele de inflație. Acest lucru nu l-a făcut Compania de Apă. Din acest motiv ne aflăm astăzi în postura de a supune aprobării dumneavoastră o creștere a prețului și a tarifului de apă și de canal undeva la o medie de 12%. Concret, pentru că nu are sens să lăsăm loc de interpretare, studiind și analizând cifrele, deducem că avem o creștere a prețului de alimentare cu apă undeva la 16,66%-17% și o creștere a tarifului de canalizare undeva la 7%. De ce spun 7%, pentru că spre deosebire de materialul pe care îl aveți astăzi în mapă, TVA-ul care se va aplica de la 1 ianuarie 2019 pentru serviciile de canalizare va scădea de la 19% la 9%. Deci, practic, cumva creșterea care noi o aplicăm de 17%, se compensează în procent de 10% cu scăderea TVA-ului. Aveți detaliat în materialul pe care vi l-am prezentat în mapă elementele care stau la baza acestor creșteri procentuale de 12% pentru ambele servicii prestate. în toată perioada aceasta, din 2014 până în prezent, Compania Regională de Apă a preluat noi sisteme. Avem un exemplu la Săucești, la Tamași, la Cașin. Din păcate, veniturile pe care le aduc mediul urban sunt mult mai mari decât mediul rural, prin urmare sistemele pe care le-am preluat nu sunt sisteme care aduc venituri atât de importante pentru Compania de Apă. Deci, impactul pe buget a fost unul semnificativ. Avem creșteri ale consumului energiei electrice. Aceste creșteri nu apar doar ca urmare a preluării de sisteme, apar ca urmare a investițiilor care s-au făcut în această perioadă. Am finalizat modernizarea stației de epurare de la Bacău. Am finalizat stațiile de epurare de la Moinești Nord, Moinești Sud, Buhuși. Am pus în funcțiune un număr important de km de canalizare, 67 în total, din care 36 km de canalizare sunt numai în municipiul Bacău. Toate aceste investiții presupun stații de pompare, presupun un consum de energie electrică, un consum care s-a dublat practic raportat la nivel de 2014. Pe lângă dublarea acestui consum de energie electrică, vorbim și de o creștere cu 50% a prețului energiei electrice.

Ne place sau nu, din 2014 și până în prezent ne-am confruntat cu majorări semnificative ale salariului minim pe economie. Avem o creștere cu 123% a salariului minim pe economie, dacă veți studia materialul și sunt convinsă că ați făcut-o, veți aprecia faptul că în fiecare an ne-am confruntat cu o creștere a salariului minim pe economie. Avem ani, de exemplu 2014 când această majorare s-a făcut chiar și de două ori. Pe lângă aceste creșteri, avem creșteri ale prețurilor materialelor tehnologice pentru că apa care ajunge la robinetele noastre sau apa care este vărsată în emisar după ce este epurată trebuie tratată, trebuie epurată, folosim furnizor de servicii la rândul nostru, folosim furnizor de materiale pe care trebuie să le plătim la rândul nostru. Materialele tehnologice au crescut și v-am dat un exemplu aici, Sulfatul de Aluminiu - care a crescut undeva la 18 % sau gazul care a crescut cu 8%. înțelegem că impactul asupra populației nu este unul pozitiv. A veni și a prezenta o majorare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare fie ea chiar și de 1% are un impact asupra populației.

Tocmai din acest motiv am redus cota de profit din noul aviz obținut de la ANRSC de la 15% la 7,45%. Deci, practic l-am înjumătățit. Asta în condițiile în care pierderile, cel puțin la rețeaua de distribuție din municipiul Bacău, se mențin undeva la 49%. Consider că toate aceste justificări cu care am venit în fața dumneavoastră sunt justificări pertinente, repet, noi la rândul nostru trebuie să plătim furnizorii de servicii și de materiale tehnologice astfel încât în final să ajungă apa la cetățeni. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - vă mulțumesc. Constat faptul că ați calculat TVA-ul dar până la urmă vorbim de majorarea care ajunge la cetățeni, nu-i 12 % e 16% că acesta e prețul pe care îl plătește cetățeanul. Haideți să nu o mai scăldăm, în 12%, scădem TVA-ul ș.a.m.d. Vorbim de cât plătește cetățeanul pentru că serviciile sunt asigurate pentru cetățean și el plătește.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB - pot să răspund?

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -domnul Ghingheș stați, o luăm pe rând ca s-o clarificăm.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pe rând. De acord.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB -pe rând, ca să nu o scăldăm. Parcă acesta a fost termenul, da, în informații. Aș avea două chestiuni punctuale:

-am citit în presa zilelor anterioare, cred că în Ziarul de Bacău, o atenționare a domnului consilier care spunea că aceste modificări de prețuri și de tarife plasează CRAB-ul undeva pe locul 4 între operatorii de apă de la nivel de țară. Este o informație falsă, total falsă și pentru apă și pentru ce vreți dumneavoastră. Deci, în momentul în care se descarcă o pagină, un fișier în Excel de pe site-ul ANRSC, vă rog să analizați acele cifre, nu să le luați mot - a - mot. Respectiva ierarhie nu este nici crescătoare, nici descrescătoare, este pur și simplu aleatoare. La nivel de țară, CRAB, pentru serviciile de alimentare cu apă pe noile tarife, se plasează undeva pe locul 9 iar la canalizare cu 16% așa cum bine preciza, se clasează pe locul 16. Deci, dacă facem o medie la apă + canal, ne ducem undeva pe locul 11, ceea ce înseamnă în primul sfert al operatorilor regionali la nivel de țară.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -da. mulțumesc pentru precizări. Vorbim totuși de majorare acum.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB -de majorare vorbeam și eu.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -am auzit de la domnul primar - construcții precum asumare, speculații politice sau populism ieftin din partea decidentului și aș dori să întreb-atunci în 2015, pe când mergea cu petiția din casă în casă pentru micșorarea tarifelor și pentru apă și pentru salubritate și propunea în conferințe de presă subvenționarea prețului la apă din banii, spunea atunci, din banii fotbaliștilor mercenari pe care mai nou am văzut că-i și finanțează, pentru că așa a spus "fotbaliști mercenari” mot-a- mot, am preluat acea construcție și ne promitea și ne spunea că există o soluție de subvenționare a acestui tarif. Vorbeați de acel populism ieftin? Vorbeați de acele speculații politice? Pentru că astăzi nu putem decât să observăm cum ați înșelat cetățenii municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -domnul Ghingheș, aveți vreun amendament de făcut la acest proiect?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -le-ati înșelat încrederea.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -domnul Ghingheș! Domnul Consilier Ghingheș Cristian -despre asta vorbim acum.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -veniti vă rog cu un amendament la această hotărâre dacă vreți, că dacă facem discuții politice...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -am două întrebări, nu amendamente. Vă rog să-mi permiteți să le adresez, după care îmi voi încheia intervenția.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -dar eu aș vrea totuși să fie legate de hotărârea noastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -sunt legate de această hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -spuneți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -să nu uităm totuși că sistemul de alimentare cu apă în Municipiul Bacău nu funcționează, este deficitar. Am avut anul acesta avarii care au însemnat secetă la robinete, cumulat, două săptămâni și aș dori să întreb conducerea Companiei de Apă dar și conducerea municipalități, pentru că am văzut că vă lăudați că ați trimis fostul director la vatră. Haideți să ne uităm în conducerea companiei. Astăzi Compania de Apă are 5 administratori din Consiliul de Administrație de pe vremea administrației Stavarache. Domnul Găină este astăzi în conducerea companiei, în Consiliul de Administrație. Acești 5 oameni de partid, printre care și colegii dumneavoastră, prietenii dumneavoastră de la partid, ridică sume frumușele. Deci, 5 oameni ridică până la 2 miliarde de lei anul acesta. Deci, când vorbim de scumpiri pentru populație nu putem să punem în discuție și aceste salarii sau indemnizații grase pentru diverși oameni de la partid? Oameni care ridică mii de euro participând două-trei ore la două ședințe pe lună. Trebuie să vorbim totuși și despre aceste lucruri pentru că cetățeanul plătește și plătește incompetența. Dacă vrem să facem ceva cu sistemul de apă trebuie să tăiem răul de la rădăcină și anume să punem oameni competenți acolo, nu oameni care nu au studii și care să vină să ne dea nouă lecții, să facă clasamente referitoare la prețul apei.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe -domnul Ghingheș eu v-am înțeles ideea, o continuați, nu ați făcut nici un amendament la hotărâre, discutați pe lângă. Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu am ce amendament să fac.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe -aveți un amendament, îl faceți. Dacă nu, vă tai microfonul. Credeți-mă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule președinte!

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -ati luat cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu se discută doar amendamente aici.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -păi discutați despre... Domnul Consilier Ghingheș Cristian -despre managementul companiei.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -discutați. Vi s-a dat răspuns că de ce nu s-a mărit până acum. Trebuie mărit...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu. nu am întrebat asta.

Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe -nu-i pe poziția pe care ați spus dumneavoastră, e pe poziția 4 așa cum spunea ș.a.m.d., dar problema este următoarea-eu vreau să reveniți asupra acestei chestiuni. Aveți un amendament de făcut la această hotărâre? Că dacă, haideți, să nu transformăm fiecare hotărâre de consiliu local într-0 luptă politică. Hai s-o transformăm într-una constructivă. Doamna Pravăț.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -eu numai înțeleg nimic. Domnul primar înșeală cetățenii. Dumneavoastră că prezentați indicatori falși și informații false, nu înșelați cetățenii și nu aveți nici un fel de probleme, nici măcar nu v-ați cerut scuze de la doamna manager a Companiei Regionale de Apă Bacău. Deci nu răspundeți la întrebări, nu vă cereți scuze, dezinformați cetățenii municipiului Bacău, dar tot primarul Cosmin Necula este vinovat de toate.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -doamna Breahnă, stăm fără apă. Deci, orașul stă fără apă și dumneavoastră...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian ...majorați tariful la apă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -domnul Ghingheș, știți foarte bine...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -...si veniți în fața noastră ca niște zâne frumoase și...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș, nu vine nimeni...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -... .tot eu sunt acela vinovat.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș, mă ascultați un pic?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -doamna Breahnă, vă rog să aveți decența să constatați..

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș, învățați un pic să respectați colegii.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-...aveți decența că ați ajuns la putere în baza unor minciuni. Ați mințit electoratul și ați ajuns la putere și acum faceți invers.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - asta e discuția de fapt.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul Ghingheș, doamna manager Chiper v-a adus probe clare că ați mințit și...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu a adus nici o probă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -... și săptămâna aceasta. Chiar nu vă e rușine? Serios.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -intrati vă rog pe site-ul ANRSC. Serios, vă rog să faceți clasamentul.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela-... sincer. haideți, mai veniți și mai faceți niște studii, poate vă educăm la universitate. Pe cuvânt dacă nu. Vă rog. Domnul Consilier Ghinghes Cristian -suntem în topul orașelor la prețul de apă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - aștept să vă terminați pleiada de minciuni.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -problema de fapt este că acest serviciu nu funcționează la parametrii optimi.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -doamna Chiper dorește să mai facă câteva precizări.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB - da. în luna iulie când ne-am confruntat cu repetatele avarii pe care nu le-am negat niciodată iar disconfortul adus cetățenilor este clar și evident, și a fost din prima clipă, și ne-am cerut scuze pentru asta, și încercăm să remediem problemele pe care le-am găsit. Deci, în luna iulie am venit în fața dumneavoastră și am fost supusă la acea ședință de consiliu local la o adevărată inchiziție din partea domnului consilier local Ghingheș. Ok. Ce-am făcut de atunci și până acum? Am dat drumul la două proiecte pentru a remedia cele două avarii. Ne-am adresat Primăriei Bacău și i-am adus la cunoștință că am realizat proiectele și avem nevoie de bani pentru realizarea investiției. Am dat drumul la un studiu de fezabilitate pe care l-am depus la Ministerul Fondurilor Europene pentru reabilitarea celor 24 km ai conductei de aducțiune. Ce vreau să punctez, este, domnule Ghingheș, că așa cum noi ne-am asumat greșelile făcute de conducerea veche, cred că și dumneavoastră trebuie să vă asumați greșelile făcute de consilierii locali anteriori pentru că dacă astăzi cei 24 km de rețea de aducțiune ar fi printr-un miracol reabilitați în cele 8 luni sau câteva luni de când sunt și asigur interimatul la conducerea companiei, eu vă asigur că dacă s-ar da drumul la volumul prevăzut în proiect la conducta de aducțiune astfel încât locuitorii să aibă apă permanent, cei 56 km de aducțiune realizați din fonduri ISPA ar crăpa. Deci orice discuție avem astăzi și încercați să aruncați vina pe cei care ocupă posturile de doar un an sau un an jumătate și care au depus proiecte la Ministerul Fondurilor Europene sau la Ministerul Dezvoltării, mi se par în van. Așa cum dumneavoastră, cel puțin din punctul meu de vedere, acuzați actuala conducere a Consiliului de Administrație că nu a făcut nimic, nu am auzit cel puțin eu de când vin la ședințele de consiliu local să veniți cu nici o propunere concretă de îmbunătățire a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -am venit.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB - deci noi încercăm. Am depus proiecte... Domnul Consilier Ghingheș Cristian -prima este ca oamenii nepregătiți ca dumneavoastră, numiți de la partid, să nu mai stea acolo.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB -în afară de faptul că îmi cereți demisia, nu am înțeles nimic...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -deci, oameni ca dumneavoastră, de la partid, să nu mai stea acolo. Asta e prima propunere.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB -eu nu am oameni la partid. Am declarație de interese și de avere în care spun clar că nu am nici o legătură cu partidul. Orice informație pe care o aduceți în spațiul public... ar trebui să răspundeți pentru ele. Da? Domnul Consilier Ghingheș Cristian -susținuți de partid.

Doamna Nina Chiper - Director CRAB - deci, repet întrebarea-nu v-am auzit să veniți cu o propunere concretă de îmbunătățire a activității companiei. înafară de a blama, de a comenta orice încercare a noastră de a depune proiecte, nu am văzut nimic concret. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -mai sunt discuții la acest subiect? Dacă nu...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnul președinte, numai o secundă. Atât. Domnul Ghingheș, oricât circ continuați să faceți știți foarte bine, știți cel puțin, sau ar trebui să știți cel puțin la fel de bine ca noi că am ajuns în fața unei majorări de tarif date fiind niște cheltuieli salariale uriașe care au fost înregistrate în ultimii ani la Compania Regională de Apă Bacău. Dacă nu știți, vă informez eu acum că pe mandatul Cosmin Necula a avut loc o analiză, evident că eficientă și substanțială și riguroasă, a veniturilor însușite de către salariații Compania Regională de Apă Bacău, s-au eliminat plăți de ore suplimentare, zeci de ore suplimentare, s-au eliminat sporuri ș.a.m.d. S-au eliminat dintr-un contract colectiv de muncă anumite clauze sau s-au adăugat alte clauze. într-un contract colectiv de muncă, atenție, am avut în vigoare și avem încă în vigoare o structură de contract colectiv de muncă asumată de directorul Găină. Am adăugat acolo, domnul primar, după discuții interminabile cu conducerea CRAB și directorul economic de atunci, care refuza să accepte astfel de lucruri, a adăugat o clauză care vizează majorări salariale doar în contextul în care situația financiară a companiei ar permite acest lucru și la ultima creștere a salariului minim pe economie nu s-au mai efectuat majorări salariale datorită unei politici gândite de Primarul Cosmin Necula. Deci, cu toate pârghiile existente la dispoziția noastră, am luat măsuri în sensul eficientizării acestei companii, dar repet, nu veniți cu soluții concrete. Repet, ceea ce a spus doamna manager și chiar mă gândesc să inițiez un proiect de hotărâre pentru a prelua dumneavoastră locul meu de reprezentant în AGA al Consiliului Local Bacău.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu. mulțumesc.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -si eu vă mulțumesc. Sper că acceptați provocarea.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -domnule Ghingheș , dau cuvântul domnului primar, că eu zic că ați vorbit destul. Haideți să vedem mai departe. Domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnul președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, exact cum am anticipat, o discuție de normalitate se transformă într-un circ ieftin de natură politică, datorită unui coleg de-al dumneavoastră doamnelor și domnilor. Populismul ieftin de care aminteam este exact acestei mentalități - să-și dea demisia și să nu mai fie plătiți membrii Consiliului de Administrație. Nu mai suntem în etapa comunistă în care muncim așa, gratuit. Oamenii aceia își iau niște bani dar își și asumă niște lucruri de milioane de euro. Chestiuni pe care unii dintre cei aflați la această masă habar nu au, fug, se ascund și după aia fac plângeri. Asta e realitatea, doamnelor și domnilor consilieri. Dincolo de acest lucru, nu putem subvenționa pentru a încheia sarabanda asta ieftină a colegului. Nu putem subvenționa prețul la gaze, creșterile prețurilor la gaze, creșterile prețurilor la salarii-salariul minim și alte asemenea chestiuni. Prețul la curent electric chiar nu-1 putem subvenționa. într-adevăr, rezumând, doamna director propune pe baza unui aviz obținut de la ANRSC o creștere de 7%. Evident, în buzunarul cetățenilor atâta se va regăsi, 7% creștere, cauzată de o serie de elemente. De aici încolo e decizia dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali. Vă repet doar atât - e cel mai ușor să înjuri, să dai cu noroi, să dai cu piatra, când absolut nimic nu ai a spune și când nu ai niciodată soluții. Singura ta soluție este să înjuri și să spui nu.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -mai sunt discuții? Nemaifiind discuții rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

13

3

-

Deci cu 3 voturi împotrivă și 13 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulutâ Ghiorghe dă cuvântul domnului primar CosminNecual pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula ■ mulțumesc, domnul președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, din păcate vin în fața dumneavoastră cu alt proiect prin care evident oricărui primar nu-i face plăcere să vină, cu ajustări de prețuri, cu creșteri de tarife și alte asemenea chestiuni. Vreau să fiu foarte succint și pentru stenogramă și pentru memorie, ne aducem aminte ședința din 2010 prin care Consiliul Local al Municipiului Bacău, pe baza propunerilor primarului Romeo Stavarache, a dispus ca Ia valoarea anului 2019, prețul la această taxă de salubritate să fie 10 lei și 21 bani. Deci, vreau să facem această mențiune. în unanimitate, consiliul local de atunci a decis această creștere. Pe de o parte, suntem puși în situația în care, eu personal sunt pus în situația în care trebuie să constatăm faptul că acest proiect european pe care consiliul local și l-a asumat în 2010, a început din anul 2018 să funcționeze și vreau să facem această mențiune și să nu uităm acest lucru. Avem o groapă care,., o nouă groapă de colectare, iar colectarea se face selectiv. Pe de altă parte, avem un proiect care a fost deja, o hotărâre de consiliu local care a fost dată deja. Nu pot să nu iau act de faptul că beneficiem de prevederile proiectului european din anul 2018, din luna august dacă nu mă înșel, pe de o parte și pe de altă parte de faptul că există o hotărâre de consiliu local din 2010 în vigoare și necontestată de nimeni. Singura posibilitate pe care o are primarul, indiferent de cum îl cheamă pe primarul momentului, este să vină în fața consiliului local pentru a respecta legea. Primarul nici măcar nu are dreptul să conteste în instanța de judecată o hotărâre de consiliu local. Eu vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, evident cu inima strânsă, înjurat prin diverse dezbateri publice de către colegi din administrație, colegi de alianță politică care au reușit să facă sarabandă de cereri și plângeri, care nici măcar nu au avut bărbăția de a se afla astăzi aici crezând că electorii din municipiul Bacău vor trece cu vederea sau vor fi înșelați într-un fel sau altul că atunci când îți e bine, vii, atunci când nu îți e bine, fugi, îți iei concediu medical și eu spun acest lucru cu tot respectul față de colegii și partenerii din ALDE și repet, colegii și partenerii din ALDE cu excepția unui singur om care din păcate se află în administrație, au fost niște parteneri foarte corecți și foarte loiali în această alianță, alături de colegii pe care i-am avut din PMP, dar nu suntem aliați cu o persoană, suntem aliați cu un partid și restul membrilor de partid și-au făcut datoria și le mulțumesc. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor consilieri locali, singura posibilitate legală pe care o am este să vin în fața dumneavoastră, să vă prezint spre aprobare acest proiect. Proiect de hotărâre prin care dumneavoastră investiți sau nu, cu formulă executorie o hotărâre de consiliu local dată în 2010 și care este în momentul de față în vigoare și vreau să nu uităm faptul că la momentul în care ne-am asumat în fața Uniunii Europene, ne-am asumat inclusiv aceste creșteri și acesta a fost unul dintre motivele pentru care Municipiul Bacău a primit bani pentru ceea ce înseamnă salubritate. încep să se vadă acești zori. Nu vreau să vă fac comparație cu alte UAT-uri care în momentul de față plătesc de mult aceste sume, e treaba domnului director ADIS -domnul director Seto Bogdan să vă prezinte exact aceste lucruri. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, sunteți singurii în măsură să spuneți dacă votați sau nu votați această taxă, dar vreau să luați foarte serios act de faptul că această hotărâre este dată deja în 2010 și ea trebuie executată. Nu e o chestiune care din punctul meu de vedere poate greșesc, dar aici am să-1 rog eventual și pe domnul secretar să ne explice juridic. La un moment dat colegii de la PNL aveau dubii juridice, ce înseamnă să pui în executare sau să nu pui în executare o hotărâre de consiliu local care e dată deja. Nu am fost eu decident politic atunci, puțini dintre cei de la masa aceasta, chiar în momentul de față nu e nimeni care să fi fost în 2010 consilier local, uni aduc aminte doar de cel care a semnat ca președinte de ședință acea hotărâre de consiliu-domnul fost deputat și fost consilier local Ciubotaru, colegul de partid al celor doi care se află în sală de la PNL și sunt în situația în care pot să vin în fața dumneavoastră să vă spun că această hotărâre este dată și trebuie pusă în operă deja. Sunt multe lucruri care mai trebuie făcute și mai trebuie îndreptate în tot ceea ce înseamnă deșeuri dar vreau să luați acte, doamnelor și domnilor consilieri locali și stimați cetățeni ai municipiului Bacău, că lucrurile în zona deșeurilor și a salubrității au început să se miște de când a venit această administrație. Din momentul în care a venit această administrație avem o groapă ecologică care este operată conform, avem un caiet de sarcini și o licitație care este pornită pentru noul operator de salubritate. Noul operator putând fi oricine care va câștiga această licitație. Acestea erau obligații pe care Consiliul Local al Municipiului Bacău și decidentul politic, primar și viceprimari trebuiau să și le însușească, nu de acum, ci începând cu anul 2010 și nu în 2013 să dea hotărâri de prelungire și multe alte asemenea chestiuni. Toate aceste lucruri mă fac pe mine și sunt convins că ați citit foarte atent expunerea de motive pe care am făcut-o, documentul scris care cu certitudine va fi analizat de dumneavoastră.

Sunt pus într-o situație în care trebuie să respect o hotărâre de consiliu local, fără posibilitatea de a face prea multe discuții pe ea pentru că ea este dată deja din 2010 și cu toate înjurăturile pe care mi le-am luat în mod injust și incorect, cu tot circul pe care îl beneficiez din partea unor oameni care au puțină probitate morală sau puțină demnitate să vină să-mi țină prelegeri, răspopiți sau foști oameni care au stat în pușcărie pentru că au înșelat pe alți oameni și nu din greșeală, dar totuși sunt în continuare acuzat de acest lucru.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, acestea sunt realitățile. Avem o hotărâre în 2010 pe care eu sunt obligat să v-o prezint. Pe de altă parte, repet, lucrurile în zona deșeurilor au început să se miște din momentul în care a venit această administrație. Pot fi întrebat de ce nu am făcut această mărire de tarif, sau de ce nu v-am prezentat dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, această mărire de tarif încă din momentul în care am ajuns primar. N-am făcut-o ca să fiu eu populist, ca să dau bine la oameni și să vă prezint tuturor că nu măresc eu taxe și impozite. Și fac o mică paranteză, pentru toți politrucii aflați în sala asta și pentru toți închipuiții politicieni care îți închipuie că câștigă voturi înjurându-ină mai tare. N-am mărit nici o taxă și nici un impozit al Consiliului Local Bacău de când sunt primar, din contra am micșorat pentru terenuri, am micșorat pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Nici o altă taxă nu s-a mărit. Această taxă, din păcate, de salubritate, mă pune în situația în care, aprobată din 2010, să vin să v-o prezint dumneavoastră. Și revenind acum de ce nu am prezentat consiliului local o creștere până în anul acesta. Pentru că am început să beneficiem de prevederile proiectului european, începând cu anul 2018 în august, nu în 2016, nu în 2017. în anul 2016 nici nu aveam cum să aprob deoarece am intrat primar în a doua parte a anului, iar taxele și impozitele se adoptă la finalul anului bugetar în curs. Acesta a fost motivul pentru care nu am venit până acum cu această creștere a tarifului sau mai exact cu respectarea planului tarifar adoptat în anul 2010. Nu vreau să vă plictisesc și nu vreau să vorbesc mult pe această temă, dar încerc să vă fac să înțelegeți de ce până acum nu a fost prezentat.

2.De ce trebuie adoptat sau de ce consider eu că trebuie să vi-1 prezint și să stabiliți dumneavoastră dacă îl adoptați sau nu. Dar trebuie să vă fac și notificarea faptului că există deja acea hotărâre de consiliu local care se află în vigoare și acea hotărâre trebuie pusă în operă. Un alt consiliu local a dat-o și nimeni nu a contestat-o. Doamnelor și domnilor consilieri locali, e decizia dumneavoastră, hotărârea vă aparține. Evident în cazul în care veți vota pentru, toate înjurăturile, evident, mi le voi lua eu, deși...și va fi un moment de mare veselie pentru potențialii adversari politici sau închipuiții adversari politici, dar sunt unele lucruri care trebuie să le duci până la capăt indiferent de consecințe pentru ca locuitorilor din municipiul Bacău să le fie bine la momentul în care tragi linia și la momentul în care toată lumea se bucură de faptul că trăiește într-un alt tip de administrație. Și o să vin întotdeauna în fața dumneavoastră să-mi asum și bune și rele. N-am să vin doar la bine și am să mă bucur doar la bine. Am venit în fața dumneavoastră astăzi, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu o veste frumoasă și dumneavoastră ați transferat 3,7 milioane lei pentru învățământ. Am venit cu aprobări de documentații pentru creșe și grădinițe, pentru străzi, dar din păcate trebuie să vin în fața dumneavoastră cu aceeași responsabilitate să vă spun că avem o hotărâre din 2010 care trebuie pusă în executare. Vă mulțumesc. Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-domnul Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-domnule președinte de ședință, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, într-adevăr nici pentru o administrație nu e plăcut să majoreze taxele. Toți consilierii provenim dintr-o zonă electorală. N-am văzut pe nimeni că în campania electorală că spune că va mări sau nu taxele. Dar astăzi suntem aici să ne asumăm. Nimeni n-a anticipat că va crește prețul la carburanți, salariile, cheltuieli de producție. Suntem aici să ne asumăm. Noi consilierii P.M.P. ne asumăm și vom vota pentru asemenea creșteri de taxe și vom vorbi cu electoratul nostru și simplu, concret, vom explica. Credeți că majorarea de la apă rezolvă problemele de la C.R.A.B.? Nici pe departe. Eu am trăit într-o perioadă în administrație când între primărie, consiliu local și R.A.G.C. era un zid. Acum suntem nevoiți să-i aducem mai aproape, să vină cu explicații și să trăim cu picioarele pe pământ. Ați văzut avariile care au fost și se pot repeta oricând. Nu-i datorită directorului, consiliului local sau consiliului de administrație. Sunt niște rețele învechite, nimeni n-a investit în ele, pe nimeni n-a interesat, nimeni n-a luat utilaje, nimeni n-a vorbit cu sindicaliștii, acei prăpădiți, pălmași cu care eu am avut ocazia să discut și trebuie să-i înțelegem și pe ei. I-am văzut, am stat pe malul șanțului când s-a intervenit. La un moment dat acuzau, „domnule dacă am avea un buldo-excavator mai performant am reduce perioada de avarie, de intervenție”. Uite că nu-1 avem. „Dacă am avea un grup, am lua niște reflectoare de la pompieri”. Deci sunt niște lucruri simple, dar până la urmă sunt niște servicii publice, apa și curățenia orașului care sunt prioritare și să nu ne speriem, să ne asumăm, de asta suntem aici, să explicăm electoratului, să explicăm cârcotașilor, care sunt destul de mulți și destul de vocali, astea sunt realitățile. Credeți că e o plăcere pentru noi să majorăm? Dar la apă, mă uitam aici, dacă din 2018 nu s-a majorat și se majora anual, adică cineva își asuma, din 2014, pardon, măcar cu gradul sau rata de inflație, ajungeam tot acolo sau mai sus. Trebuie să realizăm timpurile pe care le trăim. Vom susține proiectul și vom merge mai departe. Dar mi-e frică că în scurt timp iar vom veni cu niște majorări, motivate de nu știu ce elemente obiective și suntem aici, să fim și la bine și la rău. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-domnul secretar, să faceți punctul de vedere vizavi de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate. Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-v-a rugat domnul primar la un moment dat, dacă mai aveți și alte precizări.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici-da. deci eu cred că totuși orice consilier local cunoaște prevederile Legii 215 care spune foarte clar că primarul este obligat să le ducă la îndeplinire. Este obligația din lege, clară, a cărei încălcare se sancționează potrivit prevederilor legale.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Director Adjunct-Direcția Economică și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe- discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -mulțumesc, într-un minut termin. După logica de la pupitru și din partea părții politice și din partea părții funcționărești, putem constatata că timp de câțiva ani de zile a fost încălcată legea. Putem spune asta, domnule secretar? Că timp de, nu știu, de atâția ani, ați stat într-o situație incompatibilă cu legea? Putem spune asta, dacă mergem pe logica asta. Bun. Am auzit de la domnul Necula spunând că primarul...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mă lăsați să termin sau vă explic după aceea*«*

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-după aceea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bine. vă mulțumesc mult pentru înțelegere.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-am auzit că primarul nici măcar nu poate contesta în instanță o hotărâre de consiliu local. Unul la mână, orice cetățean poate s-o facă și primarul e cetățean, dar mai ales primarul poate să propună modificarea unei hotărâri de consiliu local. Eu am înțeles schema de comunicare pe care ați adus-o astăzi aici, la modul că sunteți obligat să faceți această majorare de tarif pentru salubritate, de taxă. Totuși, să știți că cetățenii vă înjură așa cum ați spus dumneavoastră, deoarece dumneavoastră le-ați vândut iluzii în 2015. Deci, această propunere, cum să zic , poate că n-ar fi fost întâmpinată cu atâta patimă, dacă dumneavoastră nu mințeați mii de oameni, pe care i-ați pus să semneze o petiție, cu multe mii de semnături, deci în precampania de la alegerile locale, îh care le spuneați că taxa poate să fie 5 lei de persoană. Asta le-ați spus, oamenii au semnat, practic dumneavoastră sunteți astăzi aici să faceți opusul a ceea ce ați propus atunci. Mă întreb eu, atunci nu cunoșteați că există o hotărâre din 2010 cu privire la această taxă de salubritate? Foarte interesant oricum și de asta cetățenii să știți că sunt cârcotași sau cum le mai spuneți, vă înjură, că văd că le adresați tot felul de caracterizări de genul acesta.

Dar totuși mi-a plăcut felul în care domnul Scripăț pune problema.

Domnul Primar Cosmin Necula-stimate domn, nu mai minți atât, că nu m-am adresat cetățenilor și dacă dumneata ai senzația că întrerupi pe toată lumea, pot urla și mai mult, și mai tare, și mai intens decât tine. Ai uitat momentul în care ți-eram președinte de partid? Ai uitat?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-bucur foarte mult, că domnul Scripăț... Domnul Primar Cosmin Necula-dar nu mai minți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-...vorbește despre cetățean....

Domnul Primar Cosmin Necula-stimate domn, stimate fost coleg, nu mai minți. Atât, nu mai minți. Eu nu am declarat nimic cetățenilor. Eu declar politrucilor ca dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-da. dar cârcotași să știți sunt toți cetățenii care au semnat, care au pus semnături pe o petiție pe care n-o puneți în practică.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu am spus cârcotași, cârcotaș ești dumneata stimate domn și-mi cer scuze, domnule președinte pentru această intervenție.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-bun. eu îmi asum. îmi asum acest termen, să știți, sunt cârcotaș, așa este, prin faptul că le spun cetățenilor cum îi mințiți. Cum îi mințiți. Corect.

Mi-a plăcut foarte mult felul în care domnul Scripăț pune problema, pentru că până la urmă vorbim de calitatea serviciilor aici și despre cetățean. Deci, când vorbim despre taxe, despre salubritate, vorbim despre serviciile pe care le furnizăm cetățenilor. Dacă majorăm această taxă sau dacă propuneți majorarea acestei taxe, sunteți nevoit să zicem, totuși de ce nu veniți în fața cetățenilor, așa cum vă place să spuneți și să le spuneți, oameni buni, uitați veți plăti mai mult pentru gunoi, asta-i viața, asta ne-am asumat, cum ați spus dumneavoastră. Dar, totuși, de banii aceștia vom plăti la timp serviciile pentru groapa ecologică, așa cum nu ați făcut timp de 6 luni și era să fim în criza gunoiului acum, pentru că n-ați plătit timp de 6 luni din taxa pe care ați colectat-o de la cetățeni și ați alocat bani abia la începutul lunii decembrie - 3,2 milioane de lei, le puteți spune cetățenilor oameni buni, 2,3 mă scuzați, corect.

Domnule primar, nu ați plătit taxa pentru depozitare timp de 6 luni, acesta este un fapt.

Colectarea selectivă-puteți să veniți la un moment dat și să le spuneți, uitați de banii aceștia gunoiul va fi colectat mult mai bine, la timp, nu veți mai avea gunoaie la ghenele de gunoi și așa mai departe. De asemenea, vom implementa principiul plătește cât arunci.

Eu nu știu ce s-a întâmplat de exemplu cu acel proiect de hotărâre, cu care ați venit în fața noastră acum câteva săptămâni, cu privire la îmbunătățirea serviciilor la operator. Spuneați atunci, era foarte mare grabă că veți face dezbateri și că în câteva zile veți introduce din nou proiectul în consiliul local. Mi-ar plăcea totuși să știu ce s-a întâmplat cu acel proiect, că atunci când vorbim de aplicarea legii, că văd că tot spuneți lucrul acesta, nu trebuie să vorbim și de aplicarea legii cu privire la serviciile pe care le prestează operatorul? Aș dori totuși să vă rog să puneți mare preț pe calitatea serviciilor, pentru că până la urmă cetățenii la asta se uită. Și să le explicați alegătorilor dumneavoastră, despre care spuneți că sunt cârcotași sau vă înjură, de ce i-ați mințit sau de ce i-ați indus hi eroare hi 2015 și hi 2016? Și le-ați cerut votul pe o farsă?

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-multumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-domnule Ghingheș, ați zis că terminați în trei minute. Ei bine, dacă mai sunt și alte luări de poziție? Da, domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. domnul Ghingheș, am observat că sunteți un student foarte silitor și aveți notițe. Le aveți, foarte bine. Atunci, vă rog frumos să-mi dați atenție și să notați. In primul rând, o hotărâre de consiliu local nu poate fi atacată de către primar. Atribuția primarului este s-o ducă la îndeplinire. Practica judiciară, ajungem și la modificare imediat, practica judiciară a demonstrat foarte clar că primarul nu are calitatea să atace o hotărâre de consiliu local.

Acum, revenind la tema preferată cu modificarea, este foarte greu să modifici o hotărâre de consiliu local care a stat la baza unui proiect european, pentru că în momentul în care ai modificat această hotărâre, atunci pică proiectul european. Iar cine-și asumă această obligație sau această sarcină, își asumă și repercusiunile inerente care survin în urma acestor modificări. Și acum, domnule Ghingheș, dar dumneavoastră un specialist în finanțări europene, credeți că ați fi votat dacă domnul primar ar fi venit să vă propună modificarea acestei hotărâri de consiliu local, când știați că această hotărâre a stat la baza unui proiect european? V-ați fi asumat în calitate de consilier local această sarcină?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-evident că nu, mai ales că gunoiul trebuie plătit, dar am mers pe logică. Am mers pe logica domnului primar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă mulțumesc mult. Nu, eu nu cred că ați mers pe logica domnului primar, dumneavoastră ați folosit o logică inversă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-decât cea normală. Deci, în condiții normale...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nu este o logică inversă...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-o hotărâre de consiliu local...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-nu este inversă, am rămas pe acea logică că trebuie să aplicăm legea. Dar vă rog să-mi răspundeți. Ați tolerat neaplicarea legii anii aceștia de zile?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. o măsură de reintrare în legalitate este dovada faptului că acest proiect este în fața dumneavoastră. Nu puteți spune că, deci această hotărâre este din 2010, din 2010 ar fi trebuit să se aplice această hotărâre. Eu cred că această măsură luată acum de primarul Necula este o punere în fapt a respectării legii și a realității, mai ales. Iar dumneavoastră veniți acum și spuneți că e vinovat primarul că în 2014 nu a luat, sau nu înțeleg. Aveți o logică foarte confuză pentru mine, uneori, deși vă admir tenacitatea, sincer. Căutarea aceasta de subterfugii și de portițe peste tot și de a vedea numai negru, chiar și acolo unde-i alb. Dar totuși, din punct de vedere juridic, portițele legale sunt clare. O hotărâre de consiliu local este obligatorie de dus la îndeplinire, ea poate fi modificată numai în condițiile în care această hotărâre nu și-a produs niște consecințe și nu și-a produs niște efecte. în cazul în speță avem un proiect european, care nu poate fi modificat și l-a asumat un consiliu local, predecesorii dumneavoastră, față de care trebuie să vă înclinați cu foarte mult respect, astfel încât, haideți să respectăm această hotărâre de consiliu local și s-o ducem la îndeplinire. Altă alternativă, dumneavoastră în calitate de consilier local, corect, imbatabil, nu aveți. Dacă aveți, din punctul dumneavoastră de vedere aveți dreptul, v-am mai spus în repetate rânduri, aveți dreptul la inițiativă, dar acestea trebuie să se încadreze între anumite limite. Chestiile astea cu răfuielile cu foștii colegi de partid în consiliu local mi se pare un pic extremă, nu știu de ce. Am impresia că există niște frustrări sau niște neîmpliniri ale dumneavoastră din vremea respectivă pe care le aduceți acum în prezent.

Deci eu am toată admirația pentru dumneavoastră, sunteți tenace, notați, veniți cu notițe dar, haideți, puteți, eu v-am spus de nenumărate ori, înainte de consiliul local chiar putem avea o discuție împreună, să vă lămuresc, poate veniți cu idei confuze și eu pot să vă aduc puțină lumină, cum vreți. Vă mulțumesc mult. Sper că acum v-am lămurit, chiar dacă n-ați notat.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-să trecem peste, am înțeles.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-haideti să ne întoarcem la servicii că despre asta vorbim. Domnule primar, să zicem că reușiți aprobarea acestei taxe și se pare că reușiți că deja și-au dat acceptul colegii dumneavoastră de alianță, de la P.M.P., înțeleg că A.L.D.E. e puțin în afara ideii și chiar sunt surprins, mă rog, sau îl criticați pe domnul Ștefan, colegul dumneavoastră de primărie...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. e bolnav.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-as dori totuși să știu ce se va întâmpla cu acești bani pe care îi colectați în plus. Deci asta e întrebarea, vor deveni serviciile mai bune? Veți aplica legea în ceea ce privește obligațiile prestatorului, așa cum ați venit acum câteva săptămâni și acel proiect n-a mai ajuns pe ordinea de zi? Nu știu, ce s-o fi întâmplat între timp?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Ghingheș, am impresia că totuși vorbim, nu știu...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-vorbim despre servicii, domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vorbim în primul rând despre o taxă. O taxă specială.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu banii aceștia în plus?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-o taxă specială, care tot legiuitorul în înțelepciunea lui, a spus foarte clar, nu poate fi folosită decât în scopul în care a fost colectată.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-bun și asta, dar vă rog să vă extrageți din dezbaterea politică și să-1 lăsați pe...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. eu mă încadrez numai în dezbatere legală, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-de acord. Vă rog să-1 lăsați pe domnul primar să ne explice ce vor face cu banii aceștia. Vor deveni serviciile mai bune în urma majorării taxei cu 66%? Asta-i discuția. O veți aproba, aveți majoritate. Vă rog să-mi răspundeți. Și dacă da, cum vor deveni serviciile mai bune?

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-mai sunt și alte luări de poziție? Nu. Domnul Seto, nu v-am văzut. Vreți să luați cuvântul?

Domnul Primar Cosmin Necula-haideți domnule director, ne asumăm toți aici. Cu mic, cu mare, foști colegi de partid...

Domnul Bogdan Seto-bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte, domnule primar, domnule viceprimar, onorată asistență. Eu simt omul cu misiunea ingrată, măritul de taxe. Și mă raliez și eu punctului de vedere majoritar, că nu-i nici o plăcere. Eu unul trăiesc cu lucrul acesta cel puțin o dată pe an timp de două luni de zile. însă s-au făcut aici câteva afirmații foarte corecte. Și anume că în județul Bacău toate localitățile din mediul urban aplicau planul de taxă în integralitate de anul trecut. Municipiul Bacău nu avea de ce să aplice planul de taxă de anul trecut, întrucât așa cum corect s-a afirmat, nu beneficia în integralitate de prevederile proiectului. Astăzi beneficiază de partea invizibilă și anume Celula II a depozitului ecologic conform, stația de sortare, stația de compostare. Din păcate pentru toți cei prezenți în această sală, cetățenii nu intră în contact direct cu acea parte importantă a serviciului. Partea pe care o resimt cetățenii și care se răsfrânge în aprecierea dânșilor vizavi de actul administrativ și pe cale de consecință și eventualul cuantum al taxei, este cea legată de colectarea și transportul deșeurilor. Așa cum bine știți, procedura de licitație publică a fost demarată, dar, am lipsit un pic din sală, pentru că tocmai am fost informat că a fost și contestată, așa cum este dreptul legal al oricăror operator.

S-a luat de unul dintre operatori, foarte cunoscut în municipiul Bacău, de altfel, decizia de a contesta, la Consiliul Național de Soluționare al Contestațiilor. Respectăm dreptul legal al oricărui operator și așteptăm decizia C.N.S.C. în altă ordine de idei și Mercedes-ul și Dacia 1310 sunt mașini, doar că diferența dintre ele este de preț și calitate. Cam același lucru se poate vorbi și despre serviciile publice. Dacă cineva din sală mă poate îndruma, din punct de vedere profesional, către operatori care să presteze fie cu titlu gratuit, fie cu titlu foarte ieftin, o să-mi permit să fac următoarea observație: gratuit nu există, foarte ieftin înseamnă și foarte slab calitativ. Sunt câteva vești bune. Sper că pe parcursul actualului mandat al consiliului local și al dumneavoastră domnule primar, cetățenii municipiului Bacău să beneficieze de ceea ce merită cu adevărat, m speță servicii calitative. Este adevărat că acest lucru se va traduce și intr-un preț, pe de o parte rezultat în urma procedurii de licitație și pe de altă parte necesar susținerii tarifelor operatorului. Relația cetățean-U.A.T. este cea legată de taxă, însă noutățile absolute din punctul meu de vedere și care nu au fost suficient prezentate, doamnelor și domnilor consilieri, sunt cele legate de posibilitatea dânșilor de a susține aceste servicii. Sper ca într-o ședință ulterioară să discutăm despre răspunsul Consiliului concurenței, al Instituției Prefectului și a Autorităților Naționale de Reglementare a Serviciului Utilitare de Utilități Publice. Ca cetățean, pot să înțeleg ceea ce înseamnă efortul financiar. însă, din păcate pentru noi, din punct de vedere administrativ și asta-i o problemă națională, nu avem capacitatea încă de a colecta respectivii bani, taxa specială de salubritate, așa cum ar trebui, în speță lunar și într-un mod facil pentru cetățean. Eu pot să înțeleg că în momentul în care o familie își plătește pe lângă impozitul pe casă, taxa specială de salubritate, resimte o greutate. Insă dacă ar plăti-o în mod lunar, această greutate nu ar fi resimțită în egal mod. Vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări și revin asupra faptului că încă din 2010 toate unitățile administrativ teritoriale din județ și-au asumat cu largi unanimități planul de taxă, a cărui aplicare a devenit imperios necesară odată cu finalizarea proiectului sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bacău, declarat finalizat în luna septembrie de către Comisia Europeană și Guvernul României. în altă ordine de idei, mi-aș dori foarte mult ca subiectul cuantumului taxei, o dată reflectat în calitatea serviciului să fie înlocuit cu dezbateri reale pe ceea ce înseamnă obligațiile legale pe care le avem, țintele de atins, confortul, mult mai mult decât curățenia, recircularea materiilor prime din deșeuri, posibilitățile pe care le avem mulțumită Ordonanței de Guvern 74 de a recupera o parte din bani de la organismele de transfer ale responsabilităților, cel puțin din partea unităților de reciclare...

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi cer scuze, domnule președinte de ședință, numai o secundă. Vreau să adresez o întrebare domnului director, punctual domnule director, vă rugăm. Ce taxă are Moinești, Comănești, Buhuși, Tg. Ocna?

Domnul Bogdan Seto-îii anul 2018, toate unitățile administrativ teritoriale din județul Bacău, din mediul urban, cu excepția municipiului Bacău, au avut taxă specială de salubritate în cuantum de 9,971ei pe lună de persoană.

Domnul Primar Cosmin Necula-si anul acesta?

Domnul Bogdan Seto-hotărârile de consiliu local sunt în curs de adoptare, însă nici una dintre U.A.T.-urile din județul Bacău nu va avea o taxă de salubritate mai mică decât cea din plan.

Domnul Primar Cosmin Necula-adică 10-20.

Domnul Bogdan Seto-adică 10-20. Cam asta este.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-multumim. domnule director. Da, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-mulțumesc. Două întrebări pentru domnul director, care de obicei vine cu explicații foarte precise și benefice. Și mă bucur că astăzi a fost lăsat să vorbească.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-numai dacă ajută la ceva, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-si cele două întrebări se referă la servicii. Pentru că n-am primit răspunsurile din zona executivului, mi-ar plăcea totuși să știu două lucruri. Dacă aveți idee de ce municipiul Bacău n-a plătit depozitarea gunoiului timp de 6 luni și l-a plătit abia în decembrie?

Domnul Bogdănel Lucian-dar de unde știți că l-a plătit, domnule consilier?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-sau că nu l-a plătit sau de ce ...

Domnul Bogdănel Lucian-nu. nu, unde sunt banii pe care i-am aprobat noi?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-sau de ce nu s-au plătit, așa....

Domnul Bogdănel Lucian-unde sunt banii aprobați în consiliul local? Știți unde sunt?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-si pe de altă parte, ce considerați dumneavoastră că se întâmplă cu acești bani în plus care vor fi colectați din această taxă, pentru că executivul nu mi-a răspuns și poate reușiți dumneavoastră să ne furnizați câteva idei despre ce s-ar putea face cu banii aceștia și ce ar putea face municipalitatea cu ei? Mulțumesc.

Domnul Bogdan Seto-îmi permiteți, vă rog?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-vorbim despre servicii, domnule primar.

Domnul Bogdan Seto-îmi permiteți, vă rog?

Domnul Bogdănel Lucian-domnule Seto, unde sunt banii aprobați în consiliul local? Ca să și...

Domnul Bogdan Seto-imediat vă răspund.

Domnul Bogdănel Lucian-ca să și explicați cum se fac plățile la ...

Domnul Bogdan Seto-sigur. sigur...

Cu permisiunea dumneavoastră, aș începe în ordine inversă. De la ceea ce s a numit o dată, pe la începutul anilor 2010, 6 lei/tonă tariful de depozitare Celula I. După care, la scurt timp, fosta administrație și-a dat seama că 6 lei e sinucidere curată și a aprobat 24 de lei, fără fișă de fundamentare, fără absolut nimic, să sară în aer tot județul. Mi-aduc aminte de parcă ar fi fost ieri ședința de A.G.A. A.D.I.S. în care Comăneștiul, coleg de partid, nu-nțelegea ce s-a întâmplat. Și-mi mai aduc aminte încă un moment, pe care mulți îl uită, finalizarea tardivă a licitației la Celula I. Și acolo era un tarif pe tonă de 48 lei pe tonă fără T.V.A. Când s-a semnat contractul pentru Celula I de către fosta administrație ? 5 ianuarie 2015. A fost vreodată pus în aplicare respectivul contract? Nu, sub nici o formă. Dar cu toții ne-am mințit cu 24 de lei, dar asta s-a reflectat în problemele pe care dumneavoastră, din păcate, le aveți de rezolvat astăzi, deși nu le-ați creat. Niciunul prezent în această sală nu a contribuit la dezastrul numit operarea neconformă a celulei I, dar de ale cărei efecte ne izbim cu toții, ba mai ia foc din când în când și ne întrebăm cu toții, dar de ce, cine o fi aruncat un chiștoc acolo? Fals. Nu s-au plătit la timp servicii de calitate. S-a operat neconform, pentru că din interese și îndrăznesc s-o spun fără a face politică, din interese exclusiv electorale, de menținere artificială a taxei de salubritate mici, fosta administrație nu și-a asumat nici operarea conformă a Celulei I, ba mai mult decât atât, din informațiile pe care le dețin, nici plata depozitării deșeurilor din municipiul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, municipiul Bacău are aproximativ 50 % din cantitatea totală a deșeurilor a județului Bacău, fără a reprezenta în egală măsură 50% din populația județului. Unde se vor duce banii aceștia suplimentari, păi se vor duce în servicii conforme, dar din păcate invizibile pentru cetățean. însă oricine poate vizita, bineînțeles însoțit de reprezentanții Eco Sud, ceea ce înseamnă Celula II a depozitului, Stația de sortare, Stația de Compostare. Cam acolo se vor duce respectivii bani suplimentari și estimez costurile depozitării deșeurilor din municipiul Bacău, la cei puțin 500.000 de roni lunar. Legat de unde s-au dus banii aprobați în anterioara...

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe—domnule Seto, cât mai scurt. Domnul Bogdan Seto-sigur. Am terminat cu a doua întrebare. Prima întrebare, unde s-au dus banii municipiului Bacău? Vă spun sigur că știu unde nu s-au dus. Nu s-au dus la A.D.I.S. în condițiile în care A.D.I.S.-ul este executat silit și nu poate primi nici un leu de la nici un U.A.T., indiferent că vorbim despre taxele de salubrizare sau de cotizații. Ce mai pot să vă spun este că și ECO SUD-ul la fel ca și ROM PREST-ul a început demersurile juridice de recuperare a banilor. Cam atât.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-sper că nu mai sunt alte discuții, dacă cineva mai vrea să intervină?

Domnul Primar Cosmin Necula-fac doar o mică precizare.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-da. domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-care nu e politicianistă, dar e totuși de notat. Pentru colegii din P.N.L. din consiliul local. Dacă nu votați această taxă că vi se pare că dați bine la public, să nu uitați faptul că nesocotiți ordinele lui Emanuel Ciubotaru, șeful dumneavoastră de partid. A fost o glumă.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-da. domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-a rămas o întrebare fără răspuns.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-da. valeu, domnule Ghingheș. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - cum se vor îmbunătăți serviciile pentru cetățean, din acești bani?

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-dar nu le-a prezentat și domnul Seto?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-domnul Seto a vorbit....

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe -le aveți și în expunerea de motive. Există....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-este o viziune pe care o s-o constatați dumneavoastră personal.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-si în condițiile astea vă așteptați ca cetățenii să nu reacționeze? Să n-o înțeleagă?

Domnul Vicenrimar Scripăt Constantin-si ce înseamnă a reacționa?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-a reacționa înseamnă a explica de ce trebuie făcută această majorare pe de o parte și ce se întâmplă cu banii, pe cealaltă parte?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-până acum domnul Seto a explicat de ce face această majorare. Dumneavoastră ați înțeles?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-bun, dar dumnealui a vorbit de partea de depozitare...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dumneavoastră ați înțeles?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-eu de servicii. Pe mine mă interesează calitatea serviciilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-când spuneți calitatea serviciilor, că-mi stârniți o curiozitate pe care o faceți de obicei...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-am precizat...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-la ce vă referiți dumneavoastră, pentru că domnul Seto...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-la colectarea selectivă, la transport și colectare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu ați observat deja în oraș zone în care deja s-au instalat....

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-au început deja...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-...în acest sens, ca să se facă această colectare și care va continua?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-ba da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ati constat-o, în calitate de consilier local ar fi trebuit să constatați primul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-în urma faptului că eu la masa asta am cerut sancțiuni pentru SOMA, acum da, s-au întâmplat lucruri în ultimele luni, dar aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu modificarea acelui contract, care prevede obligații stricte pentru operator?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî-eu cred că și finanțarea europeană a fost o viziune, în urma solicitării dumneavoastră, din viitor pentru acest oraș. Eu sunt sigur de lucrul acesta.

Domnul Președinte de ședință Hulută Gheorghe-domnul secretar, domnul Ghingheș! Domnule secretar vă rog să supuneți la vot această hotărâre, că nu mai terminăm până diseară.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTTNA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚA GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

14.

LUCA VASELE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

2

1

Cu o abținere a domnului Ghingheș, 2 voturi împotrivă și 13 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi $i Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Consolidare și Modernizare Stadion Municipal Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu o aprobare a documentației tehnico-economice fază DALI pentru obiectivul de investiții „Consolidare și modernizare Stadion Municipal Bacău”. După cum vedeți, după cum ați văzut în documentația existentă la mapă, noi am pornit această documentație încă de anul trecut, deoarece am considerat că un obiectiv investițional de peste 20 milioane de euro, cu referire directă la Stadionul Municipal, este exagerat. Fapt pentru care am vrut să verificăm concret dacă proiectul fantezist pe care l-am moștenit, de farfurii zburătoare și stadioane gen Real Madrid la Bacău lăsat de domnul Stavarache, este posibil și este fezabil și dacă intr-adevăr este sustenabil din punct de vedere financiar. Văzând rezultatul studiilor făcute de către firma care a fost contractată de Municipiul Bacău, nu pot să nu-mi pun întrebarea ce fel de proiectări a făcut domnul Stavarache la momentul respectiv, pe ce soluții arhitecturale, de structură, pe ce anume, că realitățile sunt total diferite. Discutăm aici de două soluții pe care le-au prezentat arhitecții care au fost contractați de Municipiul Bacău. O soluție minimală, această variantă constând în demolarea integrală a imobilului și construirea unui stadion nou, respectând condiționările impuse pentru caracteristicile urbanistice ale amplasamentului și soluția doi, această variantă: demolarea parțială și consolidarea și extinderea structurii existente. Prețurile le-ați văzut la mapă, depășesc ambele 40 milioane de euro, dacă nu mă înșel, domnul Chindruș să-mi spuneți dacă greșesc sau nu. Am să-l rog, de asemenea, pe domnul consilier Bogdanei să ne facă, tot așa, spre aducere aminte, un mic istoric al poveștii stadionului. Pe de altă parte, am să-1 rog și pe domnul consilier Crețu să se implice un pic în această discuție, ca specialist evident, nu ca politruc, ca politician mă refer, scuze și să confirme sau să infirme dacă un stadion care se află în risc seismic 1, un stadion care a fost construit din două bucăți, o bucată în 1956, fără fundație, cealaltă bucată în 1972 legată de prima, pe fundul albiei Bistriței care e la un metru - un metru și jumătate. Astea sunt realitățile care le-am descoperit la stadion. Dar, pe de altă parte, de aceea îl rog pe domnul Bogdănel să ne facă acel istoric, ca să vedeți minciuna care a fost până acum cu acest stadion, ce povești frumoase ni s-au spus, ba s-au spus, ba nu s-au spus. Ba o dată trebuia să cadă stadionul că era șubred, ba altădată venea și ne spunea că e bun stadionul și îl reconstruim. Eu am venit în fața dumneavoastră cu documente și cu studii făcute de arhitecți. Astea sunt realitățile, oameni buni, nu poveștile și minciunile electorale spuse de Stavarache și P.N.L. la momentul respectiv. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte de ședință, rog să-i dați cuvântul domnului Bogdănel.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnului Bogdanei, aveți cuvântul!

Domnul Lucian Bogdanei - o să încerc să fiu scurt, fără a monopoliza sau a discuta...ideea este următoarea: împreună cu domnul secretar, dar și cu alți colegi din primărie, noi am scos expunerile de motive din 2007. Poate puțini dintre voi își mai amintesc, dar în 2007, în consiliul local s-au promovat mai multe hotărâri de consiliu, vizând demolarea Stadionului Municipal, reconversie urbanistică într-un City Center pe cele 4,52 hectare ocupate în acest moment de Stadionul Municipal și relocarea stadionului din Bacău, denumit în continuare Stadionul Municipal Bacău, construirea complexului la standarde europene, zona unităților militare, pe strada Ștefan Gușe, nr.2, teren de 11 hectare. Eu îmi permit să citesc dintr-o hotărâre a consiliului local, 180 din 31 mai 2007, din expunerea de motive, expunere la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de reconversie complexă în vederea dezvoltării durabile a municipiului Bacău, relocare stadion nr. 2 și dezvoltare City Center. A fost un P.U.Z., o documentație destul de complexă, care preciza, în această expunere de motive, structura de rezistență a Stadionului Municipal este nesigură, într-o stare avansată de degradare fizică și morală, conform expertizelor, punând în pericol viața cetățenilor municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci în 2007.

Domnul Lucian Bogdanei - la momentul 2007. Sigur, aceste hotărâri nu au mai fost puse în aplicare și nu au mai fost duse la îndeplinire niciodată, probabil și din rațiuni de cost, acel City Center nu s-a mai realizat, nu a mai fost fezabil. Am mers și la presa vremii: Stadionul Municipal va fi dărâmat, un subiect foarte...dăm un stadion pentru hipermarket, la momentul respectiv, a suscitat o mare discuție în plan local la nivelul lui 2007 această demolare. Repet, structura stadionului este nesigură, într-o stare avansată de degradare fizică și morală. Sigur, în 2013-2014, că domnul primar amintea de un DALI lăsat moștenire, ca să folosesc sintagma asta. în 2014 un stadion care era într-o stare avansată de degradare și un pericol la adresa vieții cetățenilor municipiului Bacău, mergea și acoperit. Chiar cu un acoperiș, în pofida hibelor de rezistență care le-au evidențiat inclusiv studiile făcute de arhitecții și structuriștii contractați de Primăria Bacău. Deci, pur și simplu, situația acestui obiectiv, dacă îmi este permis să folosesc sintagma asta, este cea enunțată în anul 2007 și evidențiată în proiectul de hotărâre supus astăzi dezbaterii. într-adevăr, acolo este o problemă foarte mare și nici vorbă să fie acoperit stadionul sau să fie dezvoltat. Pe calculator era simplu de acoperit, însă în realitate, iată cu ce costuri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Raportul Comisiei de specialitate nr.5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului, dacă sunt? Domnul Crețu!

Domnul Consilier Cretu Cătălin - în 2017 nu aveam nici o tangență cu ceea ce însemna administrația Bacău, ba și mai mult nici măcar nu eram în Bacău, eram în București. în schimb, aș vrea totuși să aduc aminte anumite întâlniri publice făcute de către Ordinul Arhitecților. înaintea aprobării P.U.G.-ului Bacăului, în care, îii nenumărate rânduri am sesizat faptul că în zona respectivă, unde este, a fost cel puțin, o zonă sportivă dezvoltată destul de armonios și amplu, sunt propuse în momentul de față niște clădiri, blocuri, imobile cu care personal nu sunt de acord. în acest sens, nu pot să spun decât că relocarea stadionului trebuie să aibă la bază un alt studiu, în nici un caz acest DALI. Prin acest DALI eu înțeleg că se dorește intervenție asupra stadionului pentru a-1 funcționaliza și a-1 putea utiliza așa cum a fost gândit el la momentul execuției. într-adevăr, există într-o mare parte a municipiului Bacău, o problemă a structurii terenului, datorită Bistriței, datorită pânzei freatice, datorită calității terenului. Putem să ne uităm la Liceul Henri Coandă, unde intră în pământ. De aceea, cred că soluția de a-1 consolida este una viabilă. Acum, că structura este degradată, dacă expertul a spus acest lucru, înseamnă că așa este. Oricâtă experiență aș avea, nu am competența să comentez și să critic un expert. Indiferent cât de degradată este această construcție, se pot găsi soluții. Singurul amendament care hotărăște soluția este cel financiar. într-adevăr, o parte din stadion este degradat într-o proporție mai mare, o parte poate fi consolidată. Soluția că poate fi acoperit, sincer vă spun, în arhitectură se poate cam aproape orice. Cu niște costuri. Eu sunt de acord și cu prima variantă, sunt de acord și cu variantă a doua propusă. Mă refer prima variantă, când era acoperit și varianta aceasta care nu este acoperit, intervenția este mai redusă, dar păstrează funcțiunea inițială a clădirii, a ansamblului, ca să zic așa. Și ceva care mă surprinde este acea a treia variantă care vine și spune că se propune relocarea. Sincer, o iau în calcul, dar ca să o iau în calcul trebuie să parcurgă toate etapele analizei pe care le-au parcurs și celelalte două variante, ce înseamnă cost, ce înseamnă intervenție la nivel urbanistic. Și sincer să fiu mai există și un alt aspect pe care l-aș ridica, este - ce înseamnă schimbarea destinației acestui teren. Pentru că dacă nu o să facem stadion aici și facem în altă parte, presupun că nu păstrăm două stadioane, unul funcțional și unul nefuncțional. Și atunci, dacă se dorește relocarea, atunci cred că ar fi util să ne gândim și ce dorim să dezvoltăm în zona respectivă, pentru că de prea multe ori, proiecte de interes local și aici aș aminti, grădinița despre care am discutat la ședința trecută, din curtea Școlii 4, acum este stadionul. Sunt proiecte care ... nu sunt proiecte individuale, personale, ale unei societăți, ale unui individ. Sunt proiecte ale societății și ele vor defini urbanistic un spațiu urban. Prin urmare, decizia este între cele două variante, minimală, cea maximală. Restul, dacă pot apărea și alte variante, cred că ar trebui discutate în altă ședință, în alt proiect de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnul Crețu, să dăm cuvântul domnului primar să vă răspundă.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, domnul consilier, ați deprins foarte bine jocul acesta politic. începeți să vă pricepeți mai bine la politică. Deci, haideți, ca să ne înțelegem. Experții respectivi, proiectanții, au făcut două variante, da? Noi ca să discutăm de o a treia variantă, trebuie să avem studiu. Fără studiu, nu ne apucăm noi acum să relocăm, nu relocăm. Asta este o chestiune. Deci, noi luăm act de aceste soluții pe care acești arhitecții ni le-au prezentat, nu ne apucăm de mutat ceva, ca să ne înțelegem și ca să evităm discuții.

 • 2. Mai facem studii, iarăși vin în consiliul local.

 • 3. Vreau să nu uităm, iarăși pentru memorie, mi-ați adus aminte de P.U.G., n-aveți dumneavoastră nici o vină, chiar n-aveți dumneavoastră nici o vină, dar faceți parte dintr-un partid care-i tarat la nivelul municipiului Bacău. în anul 2012 au aprobat Planul Urbanistic General, P.U.G.. Știți ce au trecut dumnealor pe terenurile de fotbal pe care se află, care sunt în spate la stadion? Blocuri, construcții, mall-uri. Nu-i pus nici de mine, nici de dumneavoastră și atunci, dacă te înțelegeai bine cu primarul, rezolvai de un bloc acolo. Da, o fi proprietate privată, dar acela trebuia să rămână verde.

 • 4. Terenul pe care se află actualul stadion este verde. Un plan urbanistic verde înseamnă construcție agrement, sport. Adică nu altceva. Putem să discutăm, să zicem că va fi un studiu care să spunem, domnule ne mutăm cu stadionul, nu știu ...în locul primăriei. Ce facem cu locația respectivă? Tot agrement, sport. Și din punctul meu de vedere, cred că o arenă de tenis, cu terenuri conexe și pistă de atletism ar fi obligatorie.

 • 5. Conform legii, nu poți să dai jos vreun stadion, fără să nu construiești, fără să ai la bază o hotărâre de guvern care să-ți permită acest lucru, iar ca să faci această treabă tu trebuie să vii cu finanțare, cu proiectare, cu teren, cu tot, uite, construiesc în partea ailaltă. Dar, nu putem pune acum problema că noi votăm vreo relocare. Nu votăm nici o relocare. Eu v-am prezentat studii, pentru a trece de sarabanda aia de minciuni, că făcea tovarășul Stavarache, făcea farfurii zburătoare, proiectase acoperișuri de 20 și ceva de milioane de euro. Nu le putem face. Asta scriu arhitecții. Povești. Continuăm să facem studii. A! Va veni și a treia cale, să intervină poate și mediul privat, să ne susțină în demersurile noastre, partea a doua. Dar noi, în momentul în care facem ceva, noi trebuie să avem aceste proiectări și aceste documente și eventual bani alocați. Exact cum v-am mai zis de fiecare dată, inclusiv dintre consilierii locali, dintre colegii mei, veneau.: ”hai să facem sens giratoriu acolo, hai să facem dincolo”. Așa s-a făcut înainte. Au făcut la ”Economic”, că s-a gândit primarul. Nu, eu am venit în fața dumneavoastră cu studiu de trafic. Vă aduceți aminte în momentul în care eram eu hăulit și înjurat că nu o să funcționeze sensul giratoriu de la Șerbănești. Iaca că funcționează. De ce? Pentru că au fost studii. La fel vin și cu stadionul, nu fac desene din pix, frumoase. Fac proiecte proiectanții, cum trebuie, oameni care-s capabili să-și asume. Deci, nu suntem în situația, astăzi, de a muta vreun stadion, ca să ne înțelegem. Dar suntem în situația în care să recepționăm niște studii, să ne continuăm studiile. Asta este tot.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - domnule primar, cred că ne-am înțeles greșit. Eu nu propun și nu susțin relocarea. Deci, eu numai am amintit de această idee, pentru că am văzut-o în studiu ca varianta 3 și am vrut din start să o eliminăm, că nu este fundamentată ca și variantă. Dar ea face parte dintr-un DALI și știți cum e, când o votăm, noi votăm tot DALI-ul, nu votăm doar părticele din el. Păi asta zic, fără studii, nu există.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - alte discuții dacă mai sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Să știți că am așteptat cu mare interes această documentație și chiar dacă ați trimis-o ieri, peste ordinea de zi, cu doar 20 de ore înaintea ședinței, ceea ce pentru astfel de documentație chiar nu se face, dacă aveți pretenția ca domnii consilieri locali și doamnele consilieri locali să o voteze în cunoștință de cauză, dar totuși, mi-am luat libertatea să i-o transmit unui specialist ni astfel de documentații și a constatat faptul că acele prețuri, acele sume sunt ușor spre mai mult supraestimate. Și tot acest domn mi-a mai spus faptul că această documentație...

Domnul Primar Cosmin Necula - dar de ce nu-1 aduceți pe domnul acesta să-1 vedem toți?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi nu, că nu am avut timpul necesar astfel încât să parcurg această documentație ca să votez în cunoștință de cauză. Și a spus că DALI-ul sau studiul parcă este rupt în două. Avem pe de o parte soluția minimală și cea maximală, ambele prevăzând ca stadionul să rămână acolo, ori îl consolidăm ori îl demolăm și facem altul și a constatat că vine și o anexă, un fel de anexă la DALI cu o idee pentru relocarea stadionului pe un nou plasament, de parcă acea soluție a fost plantată în acest studiu. Mi-ar plăcea și sper ca această soluție să nu fie plantată de factorul politic și sper ca acest obiectiv să aibă aceeași destinație, pentru că, așa cum a spus și domnul Crețu, vorbim de o zonă destinată sportului, de un eventual parc olimpic, care să reunească toate sporturile din municipiul Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula - (nu se aude, vorbește în afara microfonului) Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, dar este foarte bună. Vă dați seama, un oraș de mărimea Bacăului să aibă o zonă verde destinată sportului

Domnul Primar Cosmin Necula - păi, citați: ”așa cum a spus Primarul Cosmin Necula”.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi, ideile bune trebuie mereu salutate și susținute.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - tocmai de aceea, sper ca această idee să rămână în picioare, așa cum le-ați promis cetățenilor municipiul Bacău și în 2016, în acel filmuleț frumos filmat cu drona. Pentru că nu am timp să studiez acest DALI cap-coadă în 20 de ore sute de pagini, astăzi mă voi abține.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - dacă mai sunt discuții la proiect? Domnul Crețu, încă o dată?

Domnul Consilier Crețu Cătălin - scurt, două probleme tehnice.

Domnul Primar Cosmin Necula - să nu o invitați și dumneavoastră pe doamna Pravăț la cafea sau la suc. Lăsați-1 doar pe domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - nu, nu am trei copii, am deja programul făcut. Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - s-a putea să-l prefer pe domnul Ghingheș, nu știu de ce...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - aceasta e o scuză să înțelegem, nu? Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - nu, a nu se înțelege altceva. Datorită multiplelor responsabilități ale domnului Crețu. Știu cum e să ai un copil, d’apoi trei.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - am spus din start că am programul făcut.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - da, domnul Crețu. Domnul Crețu reveniți la subiect!

Domnul Consilier Cretu Cătălin - două probleme tehnice.... domnul Scripăț vă caracterizează atitudinea asta.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - numai un pic, domnul Crețu, hai continuați! Vă rog!

Domnul Consilier Cretu Cătălin - două probleme pe care nu le-am regăsit sau le-am sesizat. Una este legată de parcări, pe care nu am regăsit o soluție pentru eventualitatea....

Domnul Primar Cosmin Necula - dar dumneavoastră nu ați întrebat pe un domn, dumneavoastră chiar v-ați gândit la asta personal? Scuze...

Domnul Consilier Cretu Cătălin - mulțumesc. Și mai este un alt aspect: și soluția inițială din care s-a plecat și s-a ajuns la această soluție și soluția aceasta, există acele două - trei pasarele care fac legătura cu terenurile din lateralul stadionului și zona de vestiare și tribune. Pe primul teren am văzut o amenajare, amenajare care nu este sportivă, este o amenajare mai degrabă peisagistă și nu-i înțeleg rostul. Prin urmare...

Domnul Primar Cosmin Necula - ... dacă nu îi înțelegeți dumneavoastră care sunteți arhitect, d’apoi eu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin - păi de asta am zis că sunt două probleme tehnice.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - mai sunt discuții la acest subiect? Dacă nu sunt, vă rog domnul secretar să supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ghingheș, ca de obicei..,

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

a plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

a plecat din sală

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

1

Avem 14 voturi pentru și o abținere. Proiectul a fost aprobat.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a unor spații în incinta PT nr. 79 și PT nr. 44, către Tribunalul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu propunerea de a aloca, de dare în administrare, pentru o perioadă de 10 ani, a unor spații în incinta PT 79 și PT 44, către Tribunalul Bacău. Tribunalul având în componența sa și Judecătoria, vă pot spune că în momentul de față, nu este o premieră pentru voi și pentru mine să vin cu această propunere și dumneavoastră să votați. Vreau să vă aduceți aminte că am dat instanțelor de judecată o suprafață de teren situată în apropierea instanței pentru a fi construit un nou sediu. De asemenea, vin în fața dumneavoastră cu această propunere de alocare în administrarea celor două puncte termice, pentru ca acolo să funcționeze arhive ale Tribunalului. în mod normal, am fi venit în fața dumneavoastră cu trei puncte termice și poate nici acestea nu erau suficiente, dar una dintre locații trebuie să fie reglementată din punct de vedere juridic, că avem o situație cu un chiriaș care nu și-a asumat toate obligațiile și după aceea să venim și cu acel punct termic în fața dumneavoastră. Deci, prezentul proiect de hotărâre se referă la constituirea de arhive pentru Tribunal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, invit pe domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e vot secret.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - da, invit la procedura de vot secret.

Până se numără, aș vrea să fac și eu o precizare, fix, așa ca președinte. Una din chestiuni, azi plec cu două nemulțumiri. Una, a ținut foarte mult, această ședință a ținut foarte mult când putea să se termine mai repede, iar o altă problemă este legată de acea hotărâre de consiliu local prin care dispozitive medicale care stau degeaba, da, nu s-au putut da Spitalului Județean pentru că au fost absenți.

2. S-au abținut pentru că e chestiune de incompatibilitate și așa de bine că probabil, cu această hotărâre de consiliu local vom veni în ianuarie ca aceste dispozitive medicale să treacă în slujba Spitalului Județean și a bolnavilor și a cetățenilor. O chestiune pe care noi am discutat-o cu domnul Scripăț, până se numără acestea, trebuie să hotărâm odată pentru totdeauna această incompatibilitate. Cei care sunt la Thermoenergy nu votează, cu toate că i-am trimis noi. Dincoace nu votăm pentru că noi lucrăm la spital. în altă parte eu nu votez, că nu știu în ce instituție sunt. Eu aș vrea să avem o dezbatere pe această incompatibilitate și să ne asumăm incompatibilitatea să mai treacă hotărâri de consiliu local. Asta voiam și o dezbăteam cu domnul viceprimar. Să vedem, pentru că nu-mi convine să votăm la Thermoenergy, să îmi asum 14 milioane, 17 milioane de lei și alții care sunt organisme de conducere să nu-șî asume. Pentru că nu e o firmă privată a cuiva, este o firmă a consiliului local, este o firmă a Primăriei Bacău și vreau să facem o dezbatere, poate n-am dreptate. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți, domnule președinte de ședință. Da, vă dau întru totul dreptate, îmi pare rău că un obiect de inventar, care putea să deservească cetățenii municipiului Bacău, va sta în continuare în beci pentru că unii nu și-au făcut treaba și da, o spun cu litere și o spun foarte clar, domnul viceprimar s-a dat bolnav. S-a dat bolnav și la hotărârea asta, s-a dat bolnav și la aia cu salubritatea, crezând că face puncte electorale, dar repet, mulțumesc colegilor de alianță, mulțumesc tuturor celor care au votat, mulțumesc și celor care nu au votat și vreau să vă fac tuturor urări de un an mult mai bun, mai multă liniște, mai multă sănătate și să vă ajute Dumnezeu să vedeți lumina, cei care trebuie să o vedeți și să mergeți în continuare în lumină cei care sunteți deja acolo. Să vă apere Dumnezeu pe toți și să aveți un an nou bun!

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a unor spații în incinta PT nr. 79 și PT nr. 44, către Tribunalul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMA

  R VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ART. 1 (1) - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a spațiului în suprafață de 61 mp, din care utilă de 52,30 mp, situat în incinta P.T. nr. 79 din Bacău, str. Al. Parcului nr. 50 bis, înscris în C.F. nr. 69008-Cl-Ul, nr. cadastral 69008-C1-U1 și a spațiului în suprafață de 279 mp, din care utilă de 251 mp, compus din spațiul aferent hidroforului = 111 mp și spațiul centrala termică = 140 mp, situat în incinta P.T. nr. 44 din str. Traian nr. 4B (fost Lucrețiu Pătrăscanu), înscris în C.F. nr.40582, nr.cadastral 13917, către Tribunalul Bacău, în vederea organizării unei arhive.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  2.

  (2) - Spațiile prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale acestei hotărâri. S-a adoptat.

  15

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Tribunalului Bacău.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  5.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  15

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - vă mulțumim. Ședința a luat sfârșit. Vă urez ”La mulți ani!”.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

HULUȚĂ GHIORGHE           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit. Tamba Rodica, Tebeică Mariana, Adomnicăi Mar ia. Matei Nicoleta, Teletin Olivia

Ds.I-A-2/Ex.l