Proces verbal din 28.09.2018

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 28 septembrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65392 din 03.10.2018

A

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.09.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare a fost convocat prin Dispoziția nr. 1852 din 21.09.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul Consilier Miclăuș Daniel și domnul Consilier Fechet Mircea (a intrat ulterior în sală).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi, procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2018 a fost aprobat. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați angajați ai aparatului propriu al primarului, stimați cetățeni, voi da citire Dispoziției 1852 din 21.09.2018:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Huluță Ghiorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Alianței Liberalilor și Democraților

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp situate în Bacău, strada Izvoare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat pe Terasa de Flori a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.    Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața de Gros, din Bacău, Calea Moldovei, nr. 76, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor echipamente medicale.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 276/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria si incheierea de contracte de inchiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.181/2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre prin care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic „Ion Ghica”, str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfășura în data de 23 octombrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului

Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității        învățământului        organizate        la        nivelul

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal Baco via

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional „Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar’’, ce se va desfășura în perioada 01-02 noiembrie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.  Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI:

23A Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.B Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21751/05.07.2002 de la d-na Berbec Carmina, la dl. Grădinarii Gheorghiță-Marius.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.C Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69334/03.08.2018, de la d-nii Constantinescu Constantin-Emil si Constantinescu Monica, la d-na Cojan Rodica

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.D Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut

23.E in Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016, de la dl. Miclauș Pavel, la d-na Grigoraș Mariana

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.F Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.G Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII SPECIALIȘTI DIN SANATATE -ANSAMBLU BUCEGI III C, ETAPA I, REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 3E + M SI 22 U.L., STR. TEIULUI, NR. 13, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren ce aparține domeniului public al Municipiului Bacau BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.H Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii terenului in suprafața de 43.181,00 m.p. si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARȚIAL), CONSTRUCȚIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. SI POPOVICIIONUT-ADRIAN

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.1 Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfășura în perioada 10-11.10.2018 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.J Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Generală a Arhiviștilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor culturale organizate cu ocazia Centenarului Zborului Marii Uniri, ce se vor desfășura în data de 20 noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

23.K Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Aschiută, în vederea realizării în comun a Festivalului Toamnei - Bacău Fest 2018, ce se va desfășura în perioada 12 - 14 octombrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.L Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Aschiută, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.M Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6-7 octombrie 2018, ce se va

3                                                                                                                                                                     7

desfășura în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.N Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

23.0 Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

23.P Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei SLOBOZEANU ANDREEA-LUMINIȚA cu domiciliul în București, Sec. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există nici un fel de observații, supunem la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

SOVA - GÂTU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi exprimate, a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

întrebăm domnii consilieri, dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi?

Domnul Consilier Stan Gabriel - bună ziua. Posibil conflict la proiectul nr. 14.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - alte...domnul Stan, de ce posibil conflict, ca să nu transformăm într-o....?

Domnul Consilier Stan Gabriel - păi, sunt director adjunct acolo. Sigur, nu am atribuții de director plin. Directorul plin are atribuții în zona aceasta, el semnează adresele si deciziile, dar...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popoviciam înțeles...

Domnul Consilier Stan Gabriel - fac parte din Consiliul de Administrație, nu știu cum pot interpreta.. ..am zis că posibil conflict.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - bun, atunci nu o să participați și gata. Ca să nu fie discuții. Da, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bârzu Ilie - deci, la proiectul legat de Thermoenergy, dar nu-i găsesc numărul, știu că l-am citit.. .7. Proiectul nr. 7.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - am înțeles. Mai sunt probleme? Dacă nu mai sunt, dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi, a fost aprobată modalitatea de vot.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Huluță Ghiorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Alianței Liberalilor și Democraților

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun atenției validarea mandatului de consilier local al domnului Huluță Ghiorghe, următorul supleant înscris pe lista candidaților Alianței Liberalilor si Democraților.

5                                      J

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - proces verbal nr. 65368 încheiat astăzi, 13.09.2018, în ședința comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Comisia de validare aleasă în baza HCL 198/2016, modificată și completată, a examinat, în conformitate cu legea, republicată, modificată, legalitatea alegerii consilierului local, domnul Huluță Ghiorghe, membru ALDE. Comisia de validare a constatat faptul că, locul de consilier local al domnului Gherasim Constantin a devenit vacant, prin încetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia, înainte de expirarea duratei normale. Prin adresa nr. 37634/ 11.09.2018 a Alianței Liberalilor și Democraților, se propune validarea d-lui Huluță Ghiorghe, supleant pe lista de consilieri a acestui partid, pe locul de consilier rămas vacant. Comisia de validare constată că au fost respectate dispozițiile legale cu privire la alegerea consilierului și în acest caz a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău al domnului Huluță Ghiorghe - membru al Alianței Liberalilor și Democraților. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, pe care îl supunem aprobării Consiliului Local. Vă rog să-1 supuneți aprobării. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - îl invit pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartimentul Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul Secretar Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

SOVA - GÂTU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Invităm pe domnul Huluță în față, să depună jurământul.

Domnul Huluță Ghiorghe - subsemnatul Huluță Ghiorghe, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată, depun în fața Consiliului local, următorul jurământ: ”jur să respect constituția și legile țării și să fac, cu bună -credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu !”

Domnului Primar Cosmin Necula - domnul consilier, mult succes. Vă dorim un mandat liniștit, în care să susțineți mai mult interesele cetățenilor municipiului Bacău, mai puțin ale partidului.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp situate în Bacău, strada Izvoare.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Expunere de motive a proiectului de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp. Este vorba de terenurile pe care au fost construite acele case - asociații, împreună cu, în parteneriat Asociația Big Bild Habitat for Humanity România împreună cu Municipiul Bacău, au construit acele locuințe pentru persoane cu mai puține venituri. Este vorba de o serie de proceduri necesare prezentării și finalizării întregului proiect pentru OCPI Bacău.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

SOVA - GÂTU LAUR

____2______________________________________2_________________________________________________________________________________________________

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

TOTAL

17

-

Având în vedere că avem 17 consilieri, cu 17 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat pe Terasa de Flori a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, este vorba de un proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat pe Terasa de Flori a Pieței Centrale, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10,

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața de Gros, din Bacău, Calea Moldovei, nr. 76, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de un proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața de Gros, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Doamna Pregedinte de ședință Ciocodei Mihaela - invit pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

SOVA - GÂTU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Primar Cosmin Necula - este vorba, doamnelor si domnilor consilieri locali, de un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală din Bacău, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

XBȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor echipamente medicale.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă drept obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul TBC Bacău a unor echipamente medicale. Este vorba de o canapea electrica, de un EKG și de un ecograf DOPPLER. Documentația ați avut-o la mapă. De asemenea, domnul Director Pârâianu Mădălin vă stă la dispoziție pentru orice explicație cu privire la necesitatea obținerii acestor echipamente medicale atât de necesare Spitalului TBC.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul domnului Director Pârâianu.

Domnul Director al Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău - Pârâianu Mădălin -sărut mâna, bună ziua. Revederea este plăcută, cel puțin din partea mea. Găsesc o atmosferă mai calmă parcă un pic față de ce era înainte, dar cred că și începutul de ședință, așa pare. Ce doresc eu să vă spun. Orice investiție în sănătate, atât în infrastructură cât și pe partea de echipament și aparatură medicală este inutilă dacă pacienții nu beneficiază de ea. Degeaba avem un spital nou, municipal, părăsit, nefinalizat, în care pacienții n-au intrat încă. Degeaba avem niște hale de depozitare burdușite cu echipamente și aparatură medicală și mobilier, dacă ele nu sunt puse în slujba pacienților și a populației Bacăului și a României. De aceea, găsesc salvatoare această soluție de a pune în slujba oamenilor sau de a oferi oamenilor accesul la o aparatură care stă de ani de zile neutilizată, mai ales pentru Spitalul de Pneumoftiziologie care a fost vitregit în perioada asta post-revoluționară de orice investiție majoră. Vă rog să aprobați și de data aceasta, prima oară ați aprobat acele mașini de spălat cu barieră septică, absolut necesare și vitale pentru buna funcționare a spitalului. De data aceasta avem alte aparaturi : 2 EKG-uri și un ecograf și o canapea electrică pentru ecograf și poate în viitor vă voi cere sprijinul și pentru alte dotări și echipamente. Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - invit pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dăm cuvântul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - nu aș fi avut nici o intenție de a interveni, dar după cum a pus problema domnul director de la Spitalul TBC, mă determină să spun câteva cuvinte. Dânsul vine și ne spune că salvează ceva. A lua niște echipamente de la o investiție care încă nu este finalizată și recepționată și dusă în altă zonă, nu găsesc că e o salvare. Păi așa ne apucăm să luăm și centrala termică și geamurile, că facem bine Spitalului Municipal. Eu aștept cu nerăbdare acea investiție finalizată, s-au făcut parteneriate, chiar am crezut în Consiliul Județean că mișcă ceva, uite că au trecut doi ani și... și nu s-a întâmplat nimic. Pun și eu o întrebare. Contract de comodat, pe ce perioadă e contractul de comodat? Sau mai exact, mai există vreo variantă ca acele echipamente care se iau, instalații, sau mai știu eu ce altă aparatură, să revină la Spitalul Municipal? Și dacă revin, mă gândesc, Spitalul TBC are un regim special, știm cui se adresează, unor oameni cu anumite boli și o readucere a echipamentului în Spitalul Municipal nu mi se pare o soluție. Și aș mai pune o întrebare. Cele necesare pentru Spitalul TBC, unde domnul Pârâianu este director, nu am nici un comentariu, dar de ce se nu se încearcă să se facă o sumă și să le achiziționăm noi, noi și doar pentru acel spital și să nu umblăm la echipamentul din Spitalul Municipal? Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul doamnei Consilier Dinu.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - intervin la sfârșit, alți colegi înaintea mea au dorit să intervină. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - domnul Luca. Doamna Consilier Lazăr.

Doamna Consilier Lazăr Doina - da, aș fi propus ca domnul manager Pârâianu să fi venit în consiliul local și să prezinte situația din Spitalul TBC, pentru că este un spital vechi, are nevoie într-adevăr de o ”re-branduire”. Știu că puteți să accesați diverse fonduri pentru achiziții de aparatură. Are dreptate și domnul viceprimar, că este cam dubioasă situația asta cu transfer de aparatură de la Spitalul Municipal, aparatură care a fost achiziționată în cadrul unui obiectiv de investiții către dumneavoastră si de ce nu

*                                                                                                                            5                                                                          5

cereți computerul tomograf din Spitalul Municipal, că nu aveți și plătiți servicii medicale la Regina Maria, nu? Păi...cred că cu asta trebuia început. Deci, nu mi se pare....nu ați făcut evaluarea necesarului de la Spitalul TBC. In fiecare ședință veniți ba cu mașina de spălat, ba cu o canapea. Nu știu, nu mi se pare corect să nu aveți un plan de management pentru achiziții, nu?

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul doamnei Pricopoaea.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - cu tot respectul, domnule viceprimar și cu tot respectul, doamnei Consilier Lazăr, este adevărat și subscriu la ceea ce spune doamna doctor Lazăr. într-adevăr, spitalul a fost vitregit, Spitalul de Pneumoftiziologie este un spital vechi, dar în altă ordine de idei, data trecută când s-a votat, s-a pus în vedere, acele mașini, să fie date mașinile acelea de spălat, întrucât au fost în urma inundațiilor și nu din alt considerent. Deci, nu că nu ar fi făcut domnul director, nu ar fi stabilit care sunt prioritățile. în altă ordine de idei, domnule viceprimar, cu tot respectul, eu am lucrat o perioadă ca și consilier juridic la o firmă medicală. Pot să vă spun cu certitudine că anumite aparaturi medicale, dacă nu sunt folosite, se uzează moral în timp. Din acest considerenL, foarte multe din ele, cliiai dacă le preiei, ești obligat să le reînregistrezi și să le dai aviz favorabil, cred că doamna doctor Dinu poate să vă vorbească mai multe. Deci, eu cred că putem face un bine spitalului. Da, acum se va hotărî probabil în ședință de consiliu, pe ce perioadă contractul de comodat. Dar eu zic, decât să stea într-o magazie și să se uzeze moral și să nu se folosească de către pacienți, eu zic că este bine-venit să facem acest contract și să întindem această mână spitalului. Nu mai contează culoarea politică, contează că facem un bine spitalului și cetățenilor în primul rând, care beneficiază. Vă mulțumesc mult și îmi cer scuze că am intervenit asa.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul domnului Consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Pe fond, voi vota proiectul de hotărâre, însă chiar mi-a plăcut faptul că domnul Pârâianu a spus un adevăr acum, mai înainte, că spitalul este părăsit. După doi ani jumătate de mandat, să spună chiar un membru PSD că spitalul este părăsit, este chiar interesant și în acest sens aș vrea să aud totuși care mai este stadiul aprobării de la Guvern privind Spitalul Municipal? Pentru că, după cum vedem, stă pe loc. Știu că în primăvară mai așteptam un aviz, cât durează? Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - doamna Dinu.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - bună ziua. Cred că ar trebui lămurite punctual. în primul rând, dacă ați observat în proiectul de hotărâre, domnul manager Mădălin Pârâianu, a propus ca să se doneze sau să se împrumute, cu titlu de gratuitate, aparatură mică. Este vorba de un aparat electrocardiograf și un ecograf. Sunt două aparate de investigații non-invazive, nu foarte scumpe, care într-adevăr au o rată de uzură, nu atât.... și morală, cât și faptul că stau nefolosite, mult mai rapidă, nu cred că pun probleme aceste două aparate să fie transferate sau, nu știu, o metodă legală, către Spitalul TBC, în destructurarea Spitalului Municipal. Pe de altă parte și proiectul acesta de hotărâre și proiectul de data trecută au prezentat toate avizele de legalitate. Eu sunt convinsă că toate departamentele juridice și prin grija domnului secretar al primăriei, această formă de dare cu titlu de gratuitate, are avizele legale. Nu cred că ar trebui să ne preocupe, pentru că altfel nu intra pe ordinea de zi. Ce vreau să vă spun. Nu cred că i se poate reproșa domnului manager Pârâianu, care este manager de două sau trei luni, nu mai știu exact de când ați început mandatul. Planul de achiziții pentru aparatură se face cu un an înainte. Trebuie să acordăm un pic de clemență. Eu cred că a avut o idee foarte bună, spre a se îndrepta către Primărie, în a împrumuta aparatură de mică valoare, mobilă, dar necesară pentru îmbunătățirea actului medical. Noi toți suntem aici, și aici sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră, consilier, membru al aparatului, primar, viceprimar, dorește să îmbunătățească activitatea medicală și actul medical acordat populației județului Bacău. Mi se pare salutar și binevenit ceea ce face domnul Mădălin Pârâianu. Pe de altă parte, sunt convinsă că și dumnealui s-a gândit la computerul tomograf din Spitalul Municipal, dat fiind faptul că patologia respiratorie necesită o investigație imagistică de înaltă performanță, însă nu este foarte ușor de mutat computerul tomograf. Știu că trebuie aprobări CNCAN, trebuie niște spații speciale, niște pereți, sunt niște aprobări. Dânsul mi s-a părut foarte rezonabil. Că dacă venea și ne cerea acum computerul tomograf, putea cineva într-adevăr să vin să spună: ”îl iei, dar ai unde să-1 pui, respecți procedurile CNCAN?” A cerut două aparate extrem....mă rog, nu extrem de ieftine, de o valoare mică care nu destabilizează și nu afectează în nici un fel. Pe de altă parte, vreau să vă spun că, este de admirat că ne-a luat-o înainte, dar și noi am avut discuții, ca Spital Județean, cu Primăria, în care Primăria și-a dat acceptul și avem și trimisă o adresă recent, la care sunt convinsă și știu că vor un răspuns favorabil, să facem tot așa o cedare, cu titlu de gratuitate, având în vedere că Spitalul Municipal sau actualul Spital Municipal va deveni pavilion al Spitalului Sfânta Maria, iar în Spitalul Județean se desfășoară un program de endocrinologie pentru pacienții cu boli de tiroidă și pacienții cu osteoporoză, înjur de 1500 de pacienții cu osteoporoză și 1200 de pacienții cu diverse patologii tiroidiene tratați pe an, desfășurat prin Ministerul Sănătății. Banii vin de la Casa de Asigurări de Sănătate, iar medicația pentru acești pacienți este eliberată prin farmacia spitalului, iar pe planul de conformare de la Minister, spitalul necesită să aibă achiziționat un aparat DEXA, care măsoară densitatea osoasă în valoare de 70 000 de euro, care momentan există în actualul Spital Municipal. Am vorbit cu Primăria, facem adresă și știu sigur că primarul ne va dona sau ne va ceda acest aparat. Practic, nu putem să stăm cu acea aparatură care ajută, care ajută oamenii, care ne ajută pe noi, ca instituții, să accesăm bani pentru a oferi servicii medicale, să o lăsăm în Spitalul Municipal până se termină forma. Pe de altă parte, domnul Ghingheș ne-a pus o întrebare, mi se pare corectă, ce se întâmplă cu spitalul, poate domnul primar poate să dea....răspundeți dumneavoastră, da. Consider oportună, ca medic și ca director medical, cred că orice aparat care poate fi împrumutat din această clădire care poate fi folosit și prin care putem acorda servicii medicale populației, iar noi, ca unități medicale, să accesăm fonduri, ar trebui să fie date. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul domnului primar. Domnul Primar Cosmin Necula - înainte de a da cuvântul domnului manager, care până la urmă a făcut această solicitare, sunt dator față de dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, dar și stimați cetățeni ai municipiului Bacău, cu o serie de precizări. In primul rând, nu am cum să nu observ tragedia situației și nu comicul de situație. Momentul în care doi medici, care întâmplător mai sunt și rude sau în fine, sunt cunoștințe bune, se ceartă sau ajung într-un diferend, dacă un spital este dotat sau nu cu echipamente medicale, cei doi medici fiind despărțiți de fapt de conotația politică, unul blocat într-un raționament pur politic, unul încercând să demonstreze că este ceva necesar pentru pacienții care nu au culoare politică, iar doamnelor și domnilor consilieri locali, fac precizarea că pacientul nu suferă mai liberal sau mai social-democrat sau mai PMP-ist. Nu, pacienții suferă și punct. Și dacă vrem să îi ajutăm o facem sau nu. Pe de altă parte, doamna doctor Lazăr, domnul de la Spitalul T.B.C. s-a mișcat mai repede decât spitalul în care activați dumneavoastră. Dar într-adevăr, cum spunea doamna doctor medical, că mă adresez în calitate de director medical al Spitalului Județean, au fost o serie de discuții cu acele aparate care vă sunt deosebit de necesare dumneavoastră la Spitalul Județean pentru a fi licențiat, autorizat sau acreditați.

Pe de altă parte, să știți că domnul manager al Spitalului Județean vrea să vină în fața consiliului local cu o serie de cereri privind paturi. Poate că acele paturi vor ajunge fix în Secția de Neurologie, doamna doctor Lazăr, pe care o conduceți. Poate, nu știm. Dar dincolo de acest aspect cred că a găsi politicianisme în locuri în care nu e nimic de găsit politic, nu face decât să dăuneze pacienților din municipiul Bacău.

Pe de altă parte, chiar foarte îndreptățite aceste întrebări și din partea domnului consilier local Ghingheș, dar și mirările domnului Viceprimar Scripăț, ce se întâmplă cu Spitalul Municipal?

într-adevăr, am făcut toți pașii pe care legea ne obliga să-i facem, am avut toată bunăcredința, dar, din păcate, avem scamatori pe la Ministerul Finanțelor, tot felul de scamatori prin Guvernul României, tot felul de „părerologi” și de neaveniți sau de nechemați, unii politici, unii funcționărești. Asta-i realitatea pentru care în momentul de față, deși Ministrul Sănătății promitea că în două săptămâni va veni acea hotărâre de guvern, iaca că la Ministerul Finanțelor mai sunt multe întrebări, întrebări în locuri în care nu-i nimic de întrebat. Dar asta-i viata.

Pe de altă parte, pot să vă spun și o spun cu toată încrederea că spun ceva corect, deși acel guvern sau acest guvern este un guvern pe care îl susținem și eu și domnul Viceprimar, domnul Viceprimar Dragoș Ștefan, dincolo de aceste chestiuni, și-mi asum foarte bine ceea ce zic, să stea la Ministerul Finanțelor o hârtie aproape trei luni de zile, ca să emiți un punct de vedere, mi se pare prea mult. Ea se află, domnule consilier, domnule Viceprimar, pe traseu, dar acum urmând Ministerul Justiției.

Dar dincolo de acest aspect, vă pot spune că la Spitalul Municipal, demersurile legale au continuat, în sensul în care sunt angajați proiectanți și se continuă proiectarea pentru complementarizare și deja am identificat o altă cale în care, dacă Guvernul României chiar va fi atât de incapabil să dea o hotărâre de Guvern prin care se desființează Spitalul Municipal și se înființează Sfânta Maria Bacău, atunci vom avea o cale prin care să mergem înainte.

Pe de altă parte, domnule Viceprimar, să știți că și eu mi-aș dori să am, să dăm posibilitatea, să le dăm posibilitatea celor de la Spitalul T.B.C. să-și facă nu două aparate, ci totul nou, dar și dumneavoastră ca și mine știți foarte bine realitățile financiare pe care le avem și pe care nu le avem datorită nouă, domnule Viceprimar ci iarăși datorită unor formule de calcul de la Ministerul Finanțelor. Dar va veni si

3                                                                                                                                                                                             5                                                               3

momentul să discutăm foarte aplecat și foarte apăsat și acest subiect. Nu văd nimic dubios, așa cum spune o doamnă consilier local, în posibilitatea de a oferi către Spitalul T.B.C., care este în patrimoniul Municipiului Bacău, repet aparține Municipiului Bacău, Primăriei Bacău, orașului, echipamente care în momentul de față stau din 2007 nefolosite. Spitalul Județean nu le-a cerut, probabil că dacă le-ar fi cerut voi fi prezentat pe masa consilierilor aceste echipamente să le dea sau nu.

Pe de altă parte, iarăși uităm cine au făcut boacănele și ne trezim deodată și începem să spunem, sau cine n-au făcut nimic și deodată ne trezim și spunem de ce n-ați făcut voi repede în doi ani ce n-am făcut noi în 12? Acest Spital T.B.C. este în patrimoniul municipiului Bacău demult. Poate o excursie acolo, doamnelor și domnilor consilieri locali, n-ar strica, să vedeți un pic realitățile, să vedeți un pic cam cum a stat timp de 12 ani și de trei luni ne-am apucat de treabă și nu numai de trei luni, vă spun cu toată sinceritatea. Că și fostul manager împreună cu mine și împreună cu dumneavoastră și cu membrii consiliului de administrație de atunci, chiar au lucrat si au făcut lifturi, au făcut paturi, au făcut amenajări, din toată sărăcia pe care am avut-o. Dar 12 ani unde ați fost, de ce nu v-ați pus întrebări? Cu planul de achiziții, cu planul de investiții, cu planul de nu știu ce. în momentul în care eram deputat, țin să vă anunț că făceam amendamente la bugetul național pentru Spitalul T.B.C. și din Primăria Bacău nu era nimeni interesat de spitalul respectiv că nu producea, nu aducea mari venituri electorale. N-am să vin acum să vă prezint cam ce face domnul Pârâianu acolo, dar vă pot spune ceea ce interacționez, sau ce interacționez în mod direct cu dumnealui și pot să vă spun că deja s-a apucat de proiecte europene și sper să vină cât mai repede în fața noastră cu propunerea de parteneriat și de angajare în fața Uniunii Europene, pentru că probabil aplicanții suntem tot noi, Municipiul Bacău și se proiectează acolo, se fac hârtii, se fac planuri și poate că dacă-i ajutăm și cu echipamente, nu le ia nici domnul Pârâianu acasă, nici domnul Viceprimar Scripăț, nici domnul Bîrzu, nici eu, ci sunt în beneficiul pacienților din municipiul Bacău. Și sunt pregătit să vin în fața dumneavoastră, să vă solicit votul ori de câte ori va solicita și spitalul județean acest lucru. Și cred că asta-i starea de normalitate, decât să ținem niște echipamente să se deprecieze încet, demoralizate sau demonetizate ele sunt oricum. Și v-am făcut paralela cu privire la aceste echipamente, încercând să vă aduceți aminte ce înseamnă un telefon mobil de acum zece sau unsprezece ani, aduceți-vă aminte un pic cam ce înseamnă și cam așa înseamnă și la echipamentele medicale. Dar asta-i viața. Pe de altă parte, povești din astea cu computer tomograf, le-a repetat și doamna director medical, n-are sens să vi le spun și eu, dar acolo iți mai trebuie și niște aprobări de la Comisia Națională de Energie Atomică, mai îți trebuie și un buncăr, îți mai trebuie și o construcție, da, dar dacă vrei să faci politică acolo unde nu este nici o politică, în viața pacientului nu-i nimic politic. Atunci o spui. Eu reiterez rugămintea mea către dumneavoastră. Haideți să găsim calea legală, poate mai trebuie băgat un termen, poate un an, doi, cinci, zece, cât considerați, dar haideți să avem bună credință și să dăm aceste echipamente care în momentul de fală stau nefolosite, către cei care au cu adevărat nevoie. Vă mulțumesc.

3

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul domnului consilier Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-da, într-adevăr, din punctul meu de vedere trebuie să servim pacienții municipiului Bacău și nu numai. Intr-adevăr, aceste dotări au, fac o uzură morală și într-adevăr ele trebuie folosite pentru pacienți. Fiind proprietatea municipiului Bacău, nu cred că este o problemă în a fi folosite. într-adevăr, Spitalul T.B.C. are nevoie de investiții, de dotări, probabil nu s-a investit mult în perioada trecută, având în vedere că investiția foarte mare a fost pentru noul Spital Municipal, unde s-au investit zeci de milioane de lei.

Ce vreau să spun, am discutat cu colegii mei, doresc, domnule secretar, din punct de vedere legal, să mai confirmați o dată dacă totul este legal și vor vota și colegii mei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci, la acest proiect nu sunt obiecțiuni de legalitate. Proiectul a fost pregătit cât am fost eu..., poftim..?

Doamna Breahnă...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna Breahnă, numai puțin.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci proiectul a fost pregătit cât am fost eu în concediu, l-am studiat, nu sunt obiecțiuni de legalitate, dar doamna consilier Pricopoaea a sesizat un aspect foarte corect. Fiind un contract de comodat, fiind un împrumut de folosință de fapt, este nevoie să stabiliți dumneavoastră un termen. De asta, rugămintea mea este ca unul dintre domnii consilieri, dintre doamnele consilieri, să propună un amendament în care să stabiliți, eventual după ce ascultați și părerea domnului director, să stabiliți un termen pe care acest contract de comodat să fie încheiat.

Aș vrea să repet faptul că nu are loc nici un fel de transfer de proprietate, că aceste bunuri sunt în patrimoniul Municipiului Bacău și merg tot în patrimoniul Municipiului Bacău pentru că Spitalul T.B.C. cu toate bunurile sale sunt în patrimoniul Municipiului Bacău, astfel încât dumneavoastră nu stabiliți de fapt decât destinația unor bunuri pe care le-ati achiziționat acum 10 ani.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-doamna președinte, stimați colegi, o singură remarcă aș vrea să fac. Mi-aduc aminte, după ce a spus domnul Primar, a dat acel exemplu cu telefonul că acum câtva timp am semnat în această sală asocierea cu Consiliul Județean a Spitalului Sfânta Maria și am fost cu toții de acord atunci, ba chiar căutam soluții, ce facem cu aparatura care este uzată moral și-a pierdut și din valoarea financiară. Și astăzi nu înțeleg această ipocrizie politică, în momentul când am găsit o soluție ca această aparatură să fie folosită, în interesul pacientului băcăuan, găsim tot felul de discuții pentru ca această aparatură să stea în continuare acolo fără să fie folosită. Eu cred că este o soluție bună și chiar îl rog pe domnul manager dacă mai identifică acolo aparatură care poate fi folosită și este uzată moral, să poată fi folosită de Spitalul T.B.C. Mulțumesc.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanucla cum puteți transfera aparatură uzată moral? Dumneavoastră vă auziți ce spuneți?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-doamna consilier, vă aduceți aminte de ședința de consiliu local...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-în termeni juridici, haideți să lămurim totuși un picuț, că eu înțeleg ce spune doamna doctor...

Domnul Primar Cosmin Necula-noi nu înțelegem...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-notiunea de uzată moral...

Domnul Primar Cosmin Necula-nu înțelege nimeni dintre pacienți, de fapt.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-notiunea de „uzată moral” este așa un termen, să zic eu nu știu dacă administrativ, este un termen și atât. Aceste aparate și aici domnul consilier, domnul manager, poate să-mi confirme, electrocardiograful și ecograful erau noi, așa-i?

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-voiam să spun că sunt generații mult mai noi decât de ce dispunem în prezent.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-nu, altceva am întrebat. Aparatul era nou. Deci când dumneavoastră...

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-aparatele sunt noi...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-aparatele sunt noi.

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-nu sunt uzate fizic, uzură morală, acum că evoluția....

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-doamna ....

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-.. .în tehnologie apare, vrem nu vrem.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-vorbim pe rând, da?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-păi asta voiam să spun și e bine de lămurit lucrul acesta, că apar confuzii de termeni și chiar e de datoria noastră ca și cadre medicale sau și eu și doamna doctor suntem instructori de management, să înțelegem. Aparatul, din punct de vedere tehnic, este un aparat nou care vine cu documentația de achiziție, cu certificatul de garanție. Practic, noi nu facem, dăm în comodat, dăm în comodat un aparat nou. Că uzat moral, că..., este un aparat nou. Deci, din punctul acesta de vedere, legalitatea se poate. Este un aparat...

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-doamna...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-tehnic corespunde, da, corespunde. Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul domnului primar.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-se poate, e legal.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu înțeleg foarte bine solidaritatea asta de tagmă, o înțeleg foarte bine. Știți proverbul cu corbul, da? Și părinții mei sunt medici, o înțeleg și înțeleg foarte bine această tagmă profesională și o respect.

Dar vă era bine la Spitalul Județean în momentul în care acest consiliu local a dat blocul penLiu a sla medicii și 11-a mai găsit nimeni nici un fel de interpretare juridică, că-i moral, că-i nemoral, că-i depășit că nu-i depășit.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-asta spun, că e perfect legal ca acest aparat să fie dat.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă spun ceva și-mi asum ceea ce spun.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-mi se pare normal.

Domnul Primar Cosmin Necula-l-am înțeles foarte bine pe domnul viceprimar. Poate nu a înțeles toată lumea foarte exact, sunt depășite moral. Bineînțeles că-s depășite moral, au 11 ani de când au fost produse. N-a mai fost produs în intervalul acesta de 11 ani ceva mai nou? Haideți doamnelor, dar chiar acum ne jucăm cu termenii? Că a fost, n-a fost....

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-ba da, dar din punct de vedere legal, e perfect legal ca acest aparat să fie dat, pentru că tehnologic este normal. Asta vreau să spun. Mi se pare noțiunea asta, adică...

Domnul Primar Cosmin Necula-din punctul meu de vedere este o pierdere de timp această discuție. Dacă cineva are de discutat în sănătatea pacienților, că-i mai bine să fii liberal sau mai puțin liberal, s-o facă în continuare.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca-asta voiam să spun, că doamna consilier liberal n-a fost corectă în momentul în care v-a ridicat...

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi permiteți să-mi duc ideea până la capăt, doamna doctor?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-da, da.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă propun totuși să votați acest proiect de hotărâre, dacă dumneavoastră considerați, dacă nu sunteți de acord, asta e. Dar e bine să știe toți cetățenii municipiului Bacău și de ce nu sunteți de acord. Și ați fost de acord în momentul în care blocul medicilor a fost luat și n-au mai fost probleme de moralitate, nu ne-a mai lovit nici problema de, că e dubios sau că nu-i dubios, nu ne-a mai lovit nici un fel de problemă.

Doamna Consilier Lazât Doina-Emanuela-domnule Primar, dar nu m-ați înțeles.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-lăsati-mă să-mi termin și eu fraza. Asta voiam să spun, că nu-i corect din partea doamnei consilier, doamna doctor Lazăr, să aducă această uzură morală. N-are nici o legătură cu legea. Pe temei legal, aceste aparate din punct de vedere tehnologic sunt noi și pot fi date în comodat către Spitalul Județean, către Spitalul de Pneumoftiziologie, în conformitate cu temeiul legal. Nu există noțiunea de uzură morală în lege, aparatul este nou, are documentație, este foarte legal și perfect, corect să fie dat în comodat.

Doamna Consilier Lazăt Doina-Emanuela-deci, eu am ridicat o problemă de legalitate, nu am spus că mă opun, din contră, am spus, am întrebat pe domnul manager Pârâianu de ce nu a cerut și C.T.-ul? Pentru că el are extemalizate serviciile imagistice. Corect, unu.

Doi....

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-am să vă răspund după ceea.

Doamna Consilier Lazăt Doina-Emanuela-da, problema de uzură morală a ridicat-o domnul Viceprimar Ștefan Dragoș, nu eu. Cred că nu ați înțeles ce am spus. Deci, eu am ridicat o problemă de legalitate pentru că votăm și să nu ajungem la D.N.A., unu. 2)Am cerut managerului farmacist Pârâianu să vină în fata consiliului local cu un proiect în care să ceară necesar de aparatură pe Spitalul T.B.C. Cine s-a opus? M-am opus eu sau colegii mei? Cred că aveți o problemă de înțelegere.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu. nu, am înțeles foarte bine. Și cetățenii înțeleg exact. Vă punem un pic stenograma, eu mi-am notat, dar au rămas și stenogramele. Doamna Consilier Lazăt Doina-Emamiela-v-am întrebat dacă este legal?

Domnul Primar Cosmin Necula-da, da, organizații dubioase...

Dar n-a mai fost dubios blocul medicilor când l-ați luat la Spitalul Județean, doamnă?

Doamna Consilier Lazăt Doina-Emanuela-n-am votat toti?

......................................................................................—J

Domnul Primar Cosmin Necula-ba da și eu v-am propus.

Doamna Consilier Lazăt Doina-Emanuela-si atunci?

............................................—>

Domnul Primar Cosmin Necula-și acum vă roade problema că-i dubioasă. Frica de D.N.A. Da, haideți să mergeți, să vedeți cum e acolo.

Domnul Consilier Gingheș Cristian-am și eu o rugăminte, domnule primar, nu mai mâncați gumă când vorbiți cu noi, adică serios. Au observat toți de aici, pe bune acum, vă rog mult.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul domnului Pârâianu. Domnul Primar Cosmin Necula-exact, „țara arde și baba se piaptănă”.

Domnul Consilier Gingheș Cristian-da, dar e lipsă de respect pentru noi și pentru cetățenii municipiului Bacău. E lipsă de respect. Mă scuzați. E deranjant. Pe mine mă deranjează, serios.

Domnul Primar Cosmin Necula-a venit momentul ca cetățenii...

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-dati-mi voie. Câteva răspunsuri clare și punctuale la problemele ridicate până acum, care văd că au deschis noi discuții. Doamna Lazăr, doamna consilier Lazăr, un raport de preluare al spitalului clar că mi-am făcut și el este dezastruos pentru fostele administrații. Nu vreau să apelez la povestea aia veche cu „greaua moștenire”, așa că hai să ne uităm înainte, în viitor.

2.Cât de curând, chiar luna asta care vine acum, octombrie, voi veni cu o propunere la dumneavoastră care va găsi soluția de achiziționare a unui computer tomograf și pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău și nu este computerul tomograf care este montat în prezent în Spitalul Municipal. Va fi altul. Deci, la aparatura mare și care necesită autorizări C.N.C.A.N. atât la montaj cât și la demontaj, la demontare nu m-am gândit deocamdată să intervin sau să o cer pentru Spitalul de Pneumoftiziologie. 3.Pacienții aflați în suferință au nevoie de ajutor și sprijin medical acum, nu în viitor sau cine știe când găsesc unii sau alții de cuviință. Vă mulțumesc foaite mulL.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin doamna președinte, eu am pus o întrebare relativ simplă și aș fi vrut un răspuns. Cam care-i valoarea acestor echipamente? Constat că-s depășite moral, că au 11 ani, deci până la urmă ducem la Spitalul T.B.C. ceva ce nu mai e pe piață, nu mai e modem.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-nu, ducem aparatură nouă. Domnule Viceprimar, haideți să înțelegem.

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-dati-mi voie, vă rog, un pic.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-doamnă, nu cine vorbește mai tare are și dreptate. Vă rog frumos.

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae - domnul Vice, pot eu să vorbesc un pic mai tare?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-cât ar fi prețul, ca să le achiziționăm noi? Atât am întrebat.

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-permiteti-mi să vă dau și răspunsul. Haideți că facem confuzie între uzura fizică șu uzura morală, aparatele sunt nou-nouțe. Dar ele sunt mult mai noi decât cele foarte, foarte uzate moral pe care le avem în prezent.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-nu că nu țin cu pacienții, că o ducem în zona politicului...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-aparatura este nouă, este achiziționată acum 10 ani.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-eu niciodată nu v-am întrerupt, dumneavoastră v-ați spus punctul de vedere. Deci, nu am primit răspunsul la o întrebare relativ simplă. Cât costă acest echipament dacă l-am lua nou? Și atât, în rest, de importanță, de pacienți, ne târâm pe jos de dragul pacienților, ce dracu...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-care-i întrebarea?

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-pot să vă spun că acele modele de mașini de spălat cu baie septică de 200 Kg ajung undeva la 80.000 lei bucata. Au fost două. Nu-i chiar mare..., e chiar mare, e o sumă.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-doamna Breahnă.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-masini de spălat are fiecare în casă. Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul doamnei....

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-domnule viceprimar, faceți o confuzie gravă. Mașini de spălat cu baie septică, eu n-am voie să spăl lenjerie decât la Bisericani, nici la Spitalul Județean la Infecțioase eu n-am voie să duc lenjeria Spitalului T.B.C.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule director, la obiect. Ce ați luat ultima dată nu e, prin acest proiect nu e vorba de o mașină de spălat, e vorba de altceva, dacă aveți prețul. Dacă nu, nu mă mai...

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-domnule primar, acum o lună am preluat două mașini de spălat.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-nu vorbim de acum o lună, vorbim de cele de azi.

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae- acum, o canapea electrică de consultație, un ecograf și două E.K.G.-uri. Da?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-care i valoarea lor?

Domnul Pârâianu Mădălin-Nicolae-căutati o în inventar la primărie.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-multumesc. Mult succes.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul doamnei consilier Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-nu aș vrea să fac apologia conceptului uzură, știm că are două componente, uzură fizică, vorbim de uzură fizică și uzură morală și atât vă întreb, doamna doctor, când primeam după revoluție aparatură uzată nu numai moral cât și fizic, din țările occidentale și o foloseam, da, într-un ritm crescut, atunci nu mai era o problemă pentru pacienți?

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan-dacă vreți dumneavoastră să trăiți în 2018 cum trăiați după revoluție? Vă rog frumos.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-da. știți, hai să nu exagerăm. Ați înțeles. Bătaia era mai lungă, da?

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan-haideti să nu ne întoarcem, vrem să progresăm, da?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-deci. repet, nu vorbim decât despre uzură morală cât și despre uzura fizică.

Să fim serioși, e clar că Spitalul T.B.C. are aparatură uzată și moral, uzată și fizic, mult mai proastă decât cea care se află, da, depozitată în acele condiții dezastruoase în Spitalul Municipal. Facem apologia conceptului uzură morală și pacienții stau și așteaptă să fie vindecați.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-doamna președinte, haideți...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Dinu, am înțeles că aveți un amendament.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela-haideți doamna Dinu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-domnul Secretar, haideți să depășim momentul. Suntem de acord am spus, ați garantat legalitatea, votăm pentru, amendamentul pentru durata comodatului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi acum, domnul Șova asta vrea facă, de asta.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-haidett vă rog.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur-da mulțumesc. Haideți să trecem ca termen

.................................................................... .....................MM.......................... .............................................I                                 >                                                         5

perioada de 7 ani. Sunteți de acord?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Laur Șova, ca să fie termenul contractului de comodat pentru 7 ani.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Domnul Scripăț se abține?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-eu propun amendamentul de genul până la darea în folosință a....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi faceți alt amendament.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-un amendament, până la darea în folosință a Spitalului Municipal. Poate să fie 9 ani, sau 7 ani, sau 2 ani.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-imediat Stați că supunem la vot și amendamentul dumneavoastră, dar în primul rând trebuie să fie un termen cert.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin- până la darea în folosință...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Scripăț, stați oleacă, facem pe faze. Supunem la vot...

Domnul Consilier Fechet Mircea-domnul Scripăț a făcut primul amendamentul, că a ridicat mâna de dinainte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Fechet, de abia ați venit, cred că n-ați perceput realitatea. Domnul Șova a enunțat primul amendamentul. Al doilea amendament a fost a lui domnul Scripăț. Dați-mi voie să vă trezesc.

Deci, domnul Scripăț, la amendamentul domnului Șova vă abțineți, nu? Am înțeles.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-păi votez și pentru și contra?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi eu vreau știu poziția dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-aveti o părere foarte proastă despre mine. Amendamentul meu, poziția mea, până la darea în folosință, că dacă aud că se dă în folosință peste 7 ani, deja nu-1 mai prind, am o problemă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci la amendamentul domnului Șova vă abțineți, la votul acesta, da?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-da, fiindcă amendamentul a fost transmis de dumneavoastră.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHEORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru, că a venit și domnul Fechet și o abținere, amendamentul domnului Șova a fost aprobat.

Acum are domnul Scripăț un amendament, să întindă durata până la, sau s-o scurteze, da, până când?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-până la darea în folosință a Spitalului Municipal.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-până la darea în folosință a Spitalului Municipal.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-dacă nu cumva s-a avansat și termenul când va fi dat în folosință.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-supunem la vot acest amendament, având în vedere că e un termen incert.

Cine este pentru?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-dar ați spus că trebuie un termen?!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am obligația să specific foarte clar. Termenul spus de domnul Scripăț este un termen incert. Am obligația, de asemenea, să-l supun la vot, pentru că este dreptul dumnealui.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie-am înțeles. Deci, ne abținem.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Trei voturi (domnul Viccprimar Scripăț Constantin, domnul consilier Irofte Dumitru și domnul consilier Ghingheș Cristian). Nu mai întrebăm restul, că n-are nici un rost, n-a trecut.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-îmi pare rău și mie, stăm 7 ani....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-îmi pare rău și mie.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHEORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținere a domnului Scripăț proiectul a fost aprobat. Vreți să luati cuvântul?

3                         3

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - nu mă pot abține. Legat de problema ridicată de domnul Viceprimar Scripăț, valoarea de achiziție a aparaturii pe care am aprobat-o s-o dăm în comodat o găsiți în proiectul de pe ordinea de zi, facturile. In proiect, cu ce valoare a fost achiziționată de către Spitalul Municipal, da, sunt aici, le a atașat colegul meu la proiect.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș - mulțumesc, doamna președinte. Proiectul nr.7 este un proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală, favorabil. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință-Ciocodei Mihaela- discuții asupra proiectului ? Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

SOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚA GHIORGHE

X

TOTAL

17

-

-

Este vorba de o incompatibilitate a domnului Bîrzu, astfel încât avem o neparticipare, 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului dc hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de sedintă-Ciocodei Mihaela- discuții asupra proiectului ? Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

Lipsește cineva din sală?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚA GHIORGHE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de molive la proiectul de hotărâre privind modificaiea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș - da, mulțumesc. La proiectul nr.9 avem de asemenea un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unei hotărâri de consiliu local și anume nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate privind acest proiect.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală, favorabil. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință-Ciocodei Mihaela- discuții asupra proiectului ? Rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? O abținere a domnului Ghingheș.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚA GHIORGHE

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 276/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș - da, la proiectul nr.10 este vorba de un proiect de hotărâre prin care aprobăm închirierea unor suprafețe de teren aflate Piața Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată condițiile legii.

B>


Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate. Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală, favorabil. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință-Ciocodei Mihaela- discuții asupra proiectului ? Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

19.

HULUȚA GHIORGHE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ll.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria si incheierea de contracte de inchiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș - da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind schimbul de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria si încheierea de contracte de închiriere.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu PopovicLnu există obiecțiuni de legalitate.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală, favorabil. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință-Ciocodei Mihaela- discuții asupra proiectului ?

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu loana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria si incheierea de contracte de inchiriere.

Inițiator-DL.ȘTEFANDANIEL-DRAGOȘ- VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți-18

2. Numărul consilierilor care au votat-18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se aprobă schimbul de locuință pentru tineri, destinată închirierii între doamna Goiciu Ana Maria in calitate de titular al contractului de inchiriere nr. 145639/ 11.10.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacău, str. Depoului nr. 82 , sc. B, ap. 9 si domnul JALBOAIE SORIN in calitate de titular al contractului de inchiriere nr. 145652/ 11.10.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Depoului nr. 80, sc. A, ap. 20.

S-a adoptat

18

0

0

2.

ART. 2. Se vor încheia contracte de inchiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Jălboaie Sorin și doamna Goiciu Ana Maria.

S-a adoptat

18

0

0

3.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

S-a adoptat

18

0

0

4.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

S-a adoptat

18

0

0

5.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

18

0

0

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.181/2016 privind aprobarea ciiteiiiloi de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - da, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.181/2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările și completările ulterioare. Aveți la proiect criteriile de eligibilitate pentru cei care doresc să beneficieze de o locuință socială sau din fondul locativ de stat. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna Președinte de ședință. Este vorba de un proiect privind modificarea HCL și completarea acestuia, 208/ 2018, prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Documentația ați avut-o la mapă. Aștept votul dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- am o rugăminte către domnii consilieri. La proiectul numărul 13există față -verso buletinul de vot. Vă rog să-l completați integral. Mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

1. Consilieri prezenți 18

2. Numărul consilierilor care au votat 18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

Art. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensul că se elimină 14 solicitanți care nu au reconfirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință, aceștia fiind evidențiați în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

18

0

0

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctaj

Nr.

camere

Obs.

2.

BĂLĂU IONEL

S-A ADOPTAT

26314/25.02.2008

89

2 camere

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

3.

BOȘCĂNEANU IULIA

S-A ADOPTAT

50055/11.11.2009

85

2 camere

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

4.

BUDEANU BOGDAN

COSTEL

S-A ADOPTAT.

16951/15.01.2015

59

2 camere

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

5.

POPA VIOREL S-A ADOPTAT

26617/03.03.2009

79

1 cameră

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

6.

FABIAN SORIN

S-A ADOPTAT

43939/15.11.2012

69

1 cameră

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

7.

PETROI    GEORGE

EMILIAN

S-A ADOPTAT

18214/28.01.2014

60

1 cameră

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

8.

BĂLÂIȚĂ    OANA

ELENA

S-A ADOPTAT

21063/27.02.2017

59

1 cameră

Nu        a

reconfirmat

18

0

0

9.

DRAM LOREDANA

ELENA

S-A ADOPTAT

12129/27.03.2006

92

1 cameră

Nu        a

reconfirmat

18

0

0

10.

HALMAC FLORENTINA S-A ADOPTAT

57734/09.12.2008

79

1 cameră

Nu        a

reconfirmat

18

0

0

11.

SARGHIUTA VALENTIN S-A ADOPTAT

56114/24.11.2008

78

1 cameră

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

12.

GHIUTA     DORIN

VASILE

S-A ADOPTAT

26955/28.02.2008

76

1 cameră

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

13.

ARAMA IOANA

S-A ADOPTAT

1565/11/02/2009

64

1 cameră

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

14.

DRAGOMIR IONELA

S-A ADOPTAT

16602/11.01.2017

63

1 cameră

Nu        a

reconfirmat

18

0

0

15.

BOTEZATU VLADUT

COSTEL

S-A ADOPTAT

31155/07.06.2016

58

I cameră

Nu       a

reconfirmat

18

0

0

16.

Art. 2. - Se completează Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensu a 19 solicitanți care îndeplinesc toate criteriile de acces la o care vor primi locuințe pentru tineri destinate închirierii, a< evidențiați în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. S-A ADOPTAT

l1 includerii locuință și :eștia fiind

18

0

0

Nr. pers

Numele si prenumele

Punctaj

Locația propusă

Obs.

17.

4

BREAHNĂ   REMUS -

MARIAN

S-A ADOPTAT

56

Făgăraș 6/A/5

apartament 2

cam

18

0

0

18.

4

MOROȘANU SIMONA

S-A ADOPTAT

54

Letea 46A/B/18

apartament 2

cam

18

0

0

19.

4

GROSU MIHAELA NELY

S-A ADOPTAT

54

Făgăraș 19/A/10

apartament 2

cam

18

0

0

20.

4

CHETA    LOREDANA

ELENA

S-A ADOPTAT

54

Făgăraș 17/A/9

garsonieră

18

0

0

21.

3

MARANDIS MARIUS

S-A ADOPTAT

57

Narciselor

14A/A/8

garsonieră

18

0

0

22.

3

DUHALMU NICOLETA

S-A ADOPTAT

57

Depoului 84/A/7

garsonieră

18

0

0

23.

3

DIMA VASILE

S-A ADOPTAT

57

Narciselor      2

Bis/A/2

garsonieră

18

0

0

24.

3

IRODE IOANA

S-A ADOPTAT

57

Letea 46A/B/9

garsonieră

18

0

0

25.

3

PRISACARU DANIEL

S-A ADOPTAT

55

Făgăraș 4/A/14

garson iei ă

18

0

0

26.

3

BUTNARU   IONUȚ -

ADRIAN

S-A ADOPTAT

55

Făgăraș 19/A/13

garsonieră

18

0

0

27.

3

BOTEZATU

CONSTANTIN

S-A ADOPTAT

55

Făgăraș 6/A/22

garsonieră

18

0

0

28.

3

STOIAN RALUCA

S-A ADOPTAT

53

Făgăraș 4/B/17

garsonieră

18

0

0

29.

2

POPESCU IOANA-LUCIA

S-A ADOPTAT

57

Făgăraș 4/B/12

garsonieră

18

0

0

30.

2

ADRIAN DANA MARIA

S-A ADOPTAT

53

Făgăraș 15/A/24

garsonieră

18

0

0

31.

2

MATEI ANCAMIHAELA

S-A ADOPTAT

56

Făgăraș 15/A/13

garsonieră

18

0

0

32.

1

DOROSCAN ANDREI

S-A ADOPTAT

57

Depoului 82/B/2

garsonieră

18

0

0

33.

1

POPA PETRICA- VASILE

S-A ADOPTAT

56

Bucegi

138A/B/14

garsonieră

18

0

0

34.

1

LUNGU LIDIA

S-A ADOPTAT

54

Făgăraș 6/A/24

garsonieră

18

0

0

35.

1

CIUBOTARU ADRIAN

S-A ADOPTAT

54

Făgăraș 4/B/7

garsonieră

18

0

0

36.

Art. 3. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 208/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

S-A ADOPTAT

18

0

0

37.

Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

S-A ADOPTAT

18

0

0

38.

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

S-A ADOPTAT

18

0

0

39.

Art. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

18

0

0

Iese din sală domnul consilier Stan Gabriel.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - proiect de hotărâre prin care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, din str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

Ieșit din sală

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru și o neparticipare la vot (anunțată la începutul ședinței) a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

Ieșit din sală

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Intră în sală domnul consilier Stan Gabriel.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna Președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre rog aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar, care se află în patrimoniul Municipiului Bacău, scopul principal al acestuia fiind transportul elevilor cu diverse ocazii. Probabil și transport școlar în fiecare zi a săptămânii, în fiecare zi în care se duc la școală, dar pe de altă parte, transportul acestora în tabere, transportul acestora la diverse competiții sportive sau la diverse competiții, olimpiade, conferințe. Avem acest microbuz școlar, este păcat ca acesta să nu fie utilizat. Din păcate, legislația este destul de greoaie și acesta este primul pas, acest tip de regulament, ulterior urmând să modificăm o fișă a postului sau să găsim calea legală prin care să avem un șofer care să aibă toate atestatele necesare pentru a conduce acest tip de microbuz. Aștept votul dumneavoastră favorabil. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva? Având în vedere prezența domnului Stan în sală avem 18 consilieri, cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului „Integrarea în societate a persoanelor cu dezabilități de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfășura în data de 23 octombrie 2018. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna Președinte de ședință. Este vorba de un proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului „Integrarea în societate a persoanelor cu dezabilități de auz și vorbire -Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfășura în data de 23 octombrie 2018.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținerea fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău .

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna Președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a desemna reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ~ nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciu Cabinet Primar).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

 • 1. Consilieri prezenți 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUJ

  RI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  Unitatea de învățământ

  Consilier Local

  2.

  Grădinița cu program săptămânal ,Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț Ionela

  Cristina

  18

  0

  0

  3.

  Școala gimnazială, Alexandru cel

  Bun", str. I. S. Sturza, nr. 80

  S-A ADOPTAT

  Fechet Mircea

  18

  0

  0

  4.

  Școala gimnazială ,AI- I- Cuza", str. Oituz, nr. 14

  S-A ADOPTAT

  Breahnă-Pravăț Ionela Cristina

  18

  0

  0

  5.

  Școala gimnazială nr. 10, str.

  Pictor Andreescu, nr. 1

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  18

  0

  0

  6.

  Școala     gimnazială      , ,Dr.

  Alexandru Șafran", Str. Henri Coaudă, in. 1

  S-A ADOPTAT

  Ghingheș Cristian

  18

  0

  0

  7.

  Școala gimnazială „George

  Bacovia", str. Carpați, nr. 12

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin Bogdan

  18

  0

  0

  8.

  Școala    gimnazială    „Alecu

  Russo”, str. Alecu Russo nr.5

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  18

  0

  0

  9.

  Școala gimnazială , ,Octavian Voicu”,mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  18

  0

  0

  10.

  Școala gimnazială „Nicolae lorga”, str. Bicaz, nr. 3

  S-A ADOPTAT

  LucaVasile

  18

  0

  0

  11.

  Școala gimnazială „Constantin

  Platon", str. 9 Mai, nr. 64

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  18

  0

  0

  12.

  Școala gimnazială „Miron

  Costin”, str. Miron Costin, nr. 64

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  18

  0

  0

  13.

  Școala gimnazială ,Jon Creangă”, str. Tipografilor, nr. 11

  S-A ADOPTAT

  Irofte Dumitru

  18

  0

  0

  14.

  Școala gimnazială „Mihail

  Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

  S-A ADOPTAT

  Dragomir Doina

  18

  0

  0

  15.

  Școala gimnazială „Nicu Enea”, str. Calea Romanului, nr. 144

  S-A ADOPTAT

  Miclăus Daniel

  18

  0

  0

  16.

  Școala gimnazială „Domnița

  Mafia”, str. Bicaz, nr. 126

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  18

  0

  0

  17.

  Școala gimnazială „Spiru Haret”, str. V. Alecsandri, nr. 1

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin Bogdan

  18

  0

  0

  18.

  Școala gimnazială    „Mihai

  Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  18

  0

  0

  19.

  Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17

  S-A ADOPTAT

  Fechet Mircea

  18

  0

  0

  20.

  Liceul cu Program Sportiv, str.

  Alexandru cel Bun, nr. 43

  S-A ADOPTAT

  Sova-GâtuLaur

  18

  0

  0

  21.

  Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare’ str. Spiru Haret, nr. 6

  S-A ADOPTAT

  Sova - Gâtu Laur

  >                              a

  18

  0

  0

  22.

  Colegiul Național „Ferdinand I”, str. George Bacovia, nr. 45

  S-A ADOPTAT

  Stan Gabriel

  18

  0

  0

  23.

  Colegiul    Național    „Vasile

  Alecsandri", str. V. Alecsandri, nr. 37

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  18

  0

  0

  24.

  Colegiul Național de Artă „George Apostu", str. Războieni, nr. 24

  S-A ADOPTAT

  Enula Pricopoaea

  18

  0

  0

  25.

  Colegiul      Național      , ,Gh.

  Vranceanu",     str.    Lucrețiu

  Pătrașcanu, nr. 30

  S-A ADOPTAT

  Breahnă Pravăț Ionela

  Cristina

  18

  0

  0

  26.

  Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5

  S-A ADOPTAT

  Bîrzu Hie

  18

  0

  0

  27.

  Colegiul „Henri Coandă”, str.

  Henri Coandă, nr. 8

  S-A ADOPTAT

  Miclăuș Daniel

  18

  0

  0

  28.

  Colegiul Economic ‘Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  18

  0

  0

  29.

  Colegiul Tehnic „ Anghel

  Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

  S-A ADOPTAT

  Dănilă Gheorghe

  18

  0

  0

  30.

  Colegiul „Grigore Antipa”, str. H.

  Coandă, nr. 7

  S-A ADOPTAT

  Irofte Dumitru

  18

  0

  0

  31.

  Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  18

  0

  0

  32.

  Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif?, str. Calea Moldovei, nr. 233

  S-A ADOPTAT

  Luca Vasile

  18

  0

  0

  33.

  Colegiul „Mihai Eminescu", str.

  M. Eminescu, nr. 35

  S-A ADOPTAT

  Ciocodei Mihaela

  18

  0

  0

  34.

  Clubul Sportiv Școlar Bacău, str.

  Oituz, nr. 15

  S-A ADOPTAT

  Irofte Dumitru

  18

  0

  0

  35.

  Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz,

  nr. 24

  S-A ADOPTAT

  Crețu Cătălin Bogdan

  18

  0

  0

  36.

  Școala Sanitară Postliceală Bacău

  S-A ADOPTAT

  Sova-GâtuLaur

  3                           >

  18

  0

  0

  37.

  Art. 2. Cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 307/ 2017.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  38.

  Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  39.

  Art.4. Hotărârea va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău, instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău menționate în anexă și consilierilor locali nominalizați în anexă.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  40.

  Art.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 263/2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții la Teatrului Municipal Bacovia. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Există raportul scris al Direcției Juridice si Administrație Locală.

Există raportul scris al Teatrului Municipal Bacovia.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

|

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional ”Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar”, ce se va desfășura în perioada 01 - 02 noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu propunerea de asociere a Municipiului Bacău cu Asociația TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional „Școala -Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar”. Simpozion ce se va desfășura în perioada 01 - 02 noiembrie 2018.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

*

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

5                                     *

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținerea fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre se referă la alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 2018.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate numărul 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - vă rugăm să faceți propuneri. Domnul Consilier Șova - Gâțu Laur - doamna consilier Pricopoaea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

5                                     5

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținere a fost adoptată propunerea domnului Șova, pentru următoarele două luni va fi doamna Pricopoaea Președinte de ședință.

23A. Se trece la punctul 23A al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rectificarea bugetară ce are loc ca urmare a rectificării bugetare făcută de către Guvernul României, rectificare constatată prin OG 78/2018. Documentația ați avut-o la mapă. După cum vedeți, sunt o serie de capitole bugetare care se suplimentează: învățământul, sănătatea, bazinul de înot, transporturile. De asemenea, este vorba de suplimentarea făcută pe capitolul transporturi pentru acoperirea creditelor bugetare necesare acțiunii de reparații străzi. Deci, practic, acțiunea de reparații și de turnare a covoarelor asfaltice continuă. Pe de altă parte, discutăm de o serie de rectificări și modificări bugetare în sensul în care, ca urmare a votului dumneavoastră, vom aloca suma de 4,3 milioane lei pentru buna funcționare a Thermoenergy. în acest fel achităm o parte din creanța pe care în momentul de față municipalitatea o are față de Thermoenergy, creanță care, din păcate, stă greu, atârnă greu de gâtul municipalității și care din punctul meu de vedere blochează dezvoltarea ulterioară a orașului prin alocarea unor sume colosale pentru buna funcționare a acestui sistem de termie. Nu are sens să mai reiterez discuția. După cum știți, plătim sume de peste 10 milioane de euro pentru funcționarea capitolului de termie de unde s~au atras sume de 85 de milioane de euro si s-au dus efectiv în pământ. Pe de altă parte, prin prezenta, rog încă o dată Guvernul României să analizeze posibilitatea de a aloca cât mai urgent, așa cum a făcut-o și anul trecut, sumele necesare achitării creanțelor, deoarece ne apropiem de sezonul rece. Nu vă ascund doamnelor și domnilor consilieri locali, au fost nenumărate discuții pe care le-am avut cu Guvernul României pe această temă. Sunt șapte orașe reședință de județ care se află în această situație, asemenea municipiului Bacău. Promisiunile de la guvern au fost făcute, sperăm în concretizarea cât mai urgentă a acestora. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Șova.

Domnul Consilier Șova - Gâțu Laur - mulțumesc. As avea un amendament de .............. I                                            I > —W               9                     9

făcut în sensul că se modifică programul de investiții după cum urmează: se creează o poziție nouă în Anexa 2J, capitolul 74.02 - Protecția Mediului -Achiziții diverse, cu denumirea „ Carcasa Filtru sac (inclusiv filtru) pentru reținerea contaminanților din levigat - 4 bucăți”, valoarea obiectivului nou creat fiind de 90.000 lei.

Această sumă va fi diminuată din Anexa 2A, capitolul 74- Protecția mediului Obiective noi, poziția 1 - 50.000 lei și Anexa 2J, capitolul 74.02 - Protecția Mediului, Studii și expertize, poziția 2 - 40.000 lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem amendamentul ridicat de domnul Șova la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

*

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat amendamentul ridicat de domnul Șova. Domnul Dragoș Ștefan ridică și dumnealui un amendament.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - da, mulțumesc. Se diminuează capitolul 54.02- alte servicii publice generale Titlul II, capitolul 20, Bunuri și servicii cu suma de 30.000 lei și se majorează capitolul bugetar 67.02 „ Cultură, recreere și religie” Titlu IX (corect Titlu XI) capitolul 59, cu Alte cheltuieli - asociații și fundații.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot și acest amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3,

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținerea fost adoptat amendamentul.

Domnul Ghingheș, voiați să spuneți ceva?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. îmi pare rău să-l contrazic pe domnul primar, dar de la sănătate se taie bani, se taie 2 milioane și de la Spitalul Municipal Bacău și de la Stația de Salvare din zona Milcov. Dar trecând peste asta, am observat că se rectifică bani de la o ședință la alta, foarte mult de la lucrările din cartiere, parcuri, din diverse zone ale orașului, zone interstițiale, trotuare și așa mai departe. Și aș dori să întreb executivul, aveți de gând totuși să interveniți în cartiere pentru că așa cum v-am precizat și la ședința trecută, mă întâlnesc cu oamenii sau cu diferiți președinți de asociații de proprietari care sunt foarte nemulțumiți de felul în care administrația actuală tratează micile detalii din cartiere, trotuare, tot felul de gropi, bălți prin care calcă oamenii, pavele lipsă și așa mai departe. Sunt chestiuni care la prima vedere par mici, însă pentru oamenii care locuiesc acolo sunt foarte importante. Și când ieși din bloc și te trezești cu o baltă de zeci de metri pătrați, totuși îți vine gândul că administrația nu se preocupă de cartierul tău. De asta vreau să întreb, dacă tot rectificați banii ăștia, nu știu, în următoarea perioadă aveți de gând totuși să interveniți în cartiere și să faceți așa o radiografie asupra nevoilor mici din aceste zone ale orașului? Deci, mă refer la parcuri, locuri de joacă, pavele, chestiuni foarte minore din cartiere. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul domnului primar. Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc. Totuși, țin pentru conformitate, capitolul 66.02 -Sănătate se suplimentează cu 10 mii lei, în vederea efectuării serviciilor medicale profilactice necesare supravegherii sănătății cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare. Pe de altă parte, acele capitole bugetare de la care s-a tăiat, referitor la reconfigurarea spațiilor interstițiale, reconfigurare spații interstițiale din Aviatori, Victor Babeș, este vorba de proiectele europene care au fost prezentate deja și o altă categorie de proiecte, care în momentul de față se așteaptă rezultatul final. Este evident că sunt o serie de capitole bugetare la care banii nu vor fi cheltuiri anul acesta, fapt pentru care, acesta este motivul pentru care s-au făcut aceste realocări și reașezări bugetare. Dincolo de acest aspect, cu certitudine nu ne-am fi dorit să le facem aceste tăieri, dar repet, suntem într-o situație în care Thermoenergy Bacău trebuie să funcționeze. Nu avem suficienți bani. Nu sunt suficienți bani pentru absolut toate nevoile orașului. Intrăm în sezonul rece și nu putem să ne permitem ca, vă dau un exemplu similar, Constanța în momentul de față stau fără căldură și fără apă caldă. Noi nu putem fi în aceeași situație. Din păcate, din aceste motive am ajuns să facem aceste tăieri. Dar aceste tăieri le-am făcut de la capitole bugetare care oricum nu se execută anul acesta. Pe de altă parte, sunt deja în execuție, este deja în execuție un contract de un milion de lei pentru locuri de joacă. Sunt deja locuri de joacă pe care le puteți observa, ele sunt în curs de reabilitare. S-au reabilitat deja: Parcul Catedralei, Cancicov, Parcul Olimpic sau cum se cheamă, Parcul Divertis, mai sunt încă alte 12 locații la care se intervine. Locurile de joacă, așa cum am promis, își continuă activitatea, își continuă derularea. Este vorba de o serie de proiecte europene care până în momentul în care Uniunea Europeană nu ne va da validarea și nu ne va spune că sunt în regulă sau nu, stăm practic cu acești bani blocări. în momentul în care Uniunea Europeană ne certifică că aceste proiecte sunt eligibile, atunci automat va trebui să facem o rectificare bugetară, sau dacă vom fi anul viitor, sau alocând direct aceste sume pentru cofinanțare. Fără îndoială, după cum vedeți și în momentul de față, discutam la ședința trecută de Parcul Făgăraș. La Parcul Făgăraș se lucrează. Se lucrează prin forțe proprii ale Primăriei Municipiului Bacău. Tot prin forțe proprii se amenajează diverse scuaruri. Intrăm în zonele de cartiere. Se amenajează, de exemplu, stația de autobuz de la Piața Centrală, tot prin proiect propriu și prin forțe proprii. Nu este nimeni rău voitor sau nu cred că există vreo administrație de pe lumea asta să nu-și dorească să aibă și să satisfacă nevoile cetățenilor. Mai mult decât atât, dacă este să discutăm foarte concret de Stația de Salvare, Stația de Salvare este un proiect pe care l-am gândit la începutul anului cu domnii viceprimari, în special cu domnul Viceprimar Scripăț. Relocarea acesteia, am găsit soluția încă din anul 2012, Guvernul României a alocat o suprafață de teren lângă pompieri, lângă actualul sediu ISU. Pentru efectuarea unui complex întreg al acestei Stații de Salvare și ISU, pot să vă spun că în momentul de fată suntem într-o ... din ce tin minte ati votat la ședința trecută o serie de alocări pentru construcția sălii de sport speciale, și repet, nu este o simplă sală de sport, este o sală de antrenament pentru pompierii din municipiul Bacău. Continuăm derularea acestui complex, crearea acestui complex ISU pentru municipalitatea noastră, pentru orașul nostru. Dar vă spun cu toată sinceritatea că în momentul de față nu avem suficienți bani. Nu trebuie să uităm faptul că în momentul de față suntem în proceduri de achiziție publică cu Creșa și cu Grădinița Karpen, cu Cresa Cancicov. Urmează cât de curând, în ședința viitoare de consiliu local să fie prezentată pentru dumneavoastră spre aprobare documentația tehnico-economică Grădinița nr. 18 din Bacău. Sunt obiective pe care le avem în derulare. S-a încheiat procedura de achiziție publică, nu procedura de achiziție, s-a încheiat procedura de depunere a ofertelor pentru Calea Bârladului pe data de 20. Probabil săptămâna viitoare, miercuri, joi, comisia va desemna câștigătorul acestei lucrări. Sunt lucrări care se fac și nu vă ascund faptul că ne chinuim în momentul de față pe o situație financiară care este departe de a fi roză, de a găsi soluții pentru satisfacerea nevoilor tuturor cetățenilor. Dar, din păcate, nu putem să le facem pe toate și nu putem să facem absolut totul. Și am venit cu foarte mare sinceritate în fața dumneavoastră. Dacă nu am avea acest Thermoenergy, situația pentru acest oraș ar însemna, anul acesta ar însemna cu 45 de milioane de lei în plus. Și datorită creșterii gazelor, prețul la gaze, cu 35%, anul viitor va fi un impact bugetar proporțional, cu încă 17 milioane de lei în plus. Deci, gândiți-vă cam ce ar însemna pentru noi undeva 60-65 de milioane de lei care să rămână în bugetul Municipiului Bacău, și să poată fi reutilizați pentru dezvoltarea orașului. Luați în calcul că o creșă cu grădiniță costă în jur de 9 milioane de lei fără TVA. Cam câte creșe și grădinițe am putea face, cam câte străzi am putea face, cam câte locuri de joacă, trotuare, parcări sau multe alte asemenea chestiuni? Din păcate, acest Thermoenergy și reiterez ce am spus Guvernului României nu o singură dată, am spus-o și anul trecut, am spus-o și anul acesta, voi continua să o spun și voi veni cu niște propuneri foarte concrete în fața dumneavoastră. Cred că este timpul ca Guvernul României să preia acest Thermoenergy. Este un proiect pe care dumnealor l-au validat în fața Uniunii Europene, au zis că este foarte bun și este minunat. Să-1 ia, să-1 utilizeze în continuare. Noi am făcut în continuare investiții pe el. Nu l-am abandonat. Și dacă este atât de bun și atât de viabil pentru Uniunea Europeană să scădem emisiile de dioxid de carbon, îi rugăm pe dumnealor să le scadă în continuare, utilizând acest Thermoenergy. Eu cred că în momentul de față, acest Thermoenergy este o povară pentru municipiul Bacău. Este o povară care pleacă din anul 2008-2009, când, din punctul meu de vedere, unii au mințit și Guvernul și Uniunea Europeană, spunând că vor realiza niște ținte și niște obiective care nu s-au realizat niciodată și pe care Guvernul de atunci le-a înghițit pe nemestecate și au zis că sunt bune. Nu îmi dau cu părerea dacă cei 85 de milioane de euro au ajuns în buzunarele unora sau altora, sau acel proiect a fost făcut pentru diverse persoane fizice, dar clar că în momentul de față ne aflăm în această situație. Thermoenergy consumă din municipiul Bacău, din banii municipiului Bacău, undeva la peste 45 de milioane de lei anual, acum, repet și încălzește 15 000 de unități locative din cele 66 000 din care le are municipalitatea. Acestea sunt realitățile pe care le trăim cu acest monstru.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPO AEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă solicităm acordul ca de la 23B la 23F, toate proiectele având același obiect, să fie pe același buletin de vot. Și având aceleași avize.

 • 23.B-23.F. Se trece la punctele 23B, 23C, 23D, 23E, 23F și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula, să prezinte:

23.B. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21751/05.07.2002 de la d-na Berbec Carmina, la dl. Grădinarii Gheorghiță-Marius.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23C. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69334/03.08.2018, de la d-nii Constantinescu Constantin-Emil si Constantinescu Monica, la d-na Cojan Rodica Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23D. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23E. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016, de la dl. Miclăuș Pavel, la d-na Grigoraș Mariana

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23F. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - practic, aceste proiecte de hotărâre au drept obiect transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare menționate în proiectele de hotărâre între persoane fizice. Acestea sunt obiectele proiectelor de hotărâre, respectiv: Berbec Carmina către dl. Grădinara Gheorghiță-Marius, d-nii Constantinescu Emil si Constantinescu Monica, la d-na Cojan Rodica, dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena, dl. Miclăuș Pavel către d-na Grigoraș Mariana, d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitect Șef).

Există rapoartele scrise ale Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Prezintă raportul comisiei de specialitate numărul 3 în vederea avizării proiectul de hotărâre numărul 23E, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectelor de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre:

23B.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 21751/05.07.2002 de la d-na Berbec Carmina, la dl. Grădinara Gheorghiță-Marius.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23C.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 69334/03.08.2018, de la d-nii Constantinescu Constantin-Emil si Constantinescu Monica, la d-na Cojan Rodica

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23D.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23E.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016, de la dl. Miclăuș Pavel, la d-na Grigoraș Mariana

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 23F.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți 18

2. Numărul consilierilor care au votat 18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

23B. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21751/05.07.2002 de la d-na Berbec Carmina, la dl. Grădinaru Gheorghiță-Marius

Inițiator - COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

2.

23C. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69334/03.08.2018, de la d-nii Constantinescu Constantin -Emil si Constantinescu Monica, la d-na Cojan Rodica

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

3.

23D. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

4.

23E. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016, de la dl. Miclăuș Pavel, la d-na Grigoraș Mariana Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

5.

23F. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

18

0

0

23.G. Se trece la punctul 23.G. al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII SPECIALIȘTI DIN SANATATE -ANSAMBLU BUCEGI III C, ETAPA I, REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 3E + M SI 22 U.L., STR. TEIULUI, NR. 13, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren ce aparține domeniului public al Municipiului Bacău

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali, (doamna Lazăr dacă-mi permiteți, doamna Lazăr! Știți este vorba tot de un imobil destinat specialiștilor din sănătate și rog și invitatul nostru să o lase pe doamna consilier să delibereze în deplină cunoștință de cauză). Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de aprobare a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII SPECIALIȘTILOR DIN SANATATE - ANSAMBLU BUCEGI III C, ETAPA I, REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 3E + M în STR. TEIULUI, NR. 13, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza prin finanțare ANL și prin participarea Municipiului Bacău la acest proiect, prin oferirea de teren. Consider că este un punct în plus pentru noi în municipiul Bacău, în domeniul sănătății, în momentul în care pe lângă blocul pe care l-am oferit către Spitalul Județean fără prea multe obiecțiuni, și fără probleme, și fără interogări, să venim cu un plus de locuințe pentru specialiștii din sănătate. Repet, acest bloc este nu doar destinat medicilor ci este destinat specialiștilor din sănătate. Este vorba de o varietate mai mare de specialiști care activează în acest domeniu. Consider oportună construirea acestui bloc. Această discuție cu ANL, cu privire la suprafețele de teren, pentru că nu totdeauna se înțelege foarte exact la București care este intenția autorităților locale, atunci există posibilitatea din partea funcționarilor de acolo să se facă o serie de erori care consider eu că nu au fost voite în acest caz. Rezumând. Proiectul l-ați avut la mapă, îl consider oportun, acesta este însoțit de toate avizele comisiilor, în așteptarea avizului de legalitate din partea domnului secretar, vin cu solicitarea de a vota acest plan urbanistic zonal pentru noul imobil ce va fi destinat tinerilor specialiști din sănătate. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate numărul 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 18 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

23.H. Se trece la punctul 23.H. al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii terenului in suprafața de 43.181,00 m.p. si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARȚIAL), CONSTRUCȚIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE ; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. SI POPOVICIIONUT-ADRIAN Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii terenului in suprafață de 43.181,00 m.p. si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARȚIAL), CONSTRUCȚIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE ; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI. Nu vreau să fac considerații care eventual să atragă posibilitatea de a fi considerat că sunt de o parte sau de alta a baricadei. Este un PUZ care are toate avizele de specialitate, pe care beneficiarii - SC FIALD IMOBILIARE și domnul Popovici Ionuț-Adrian l-au propus municipiului Bacău. Eu îmi fac datoria de a vi-1 propune dumneavoastră spre aprobare. Dincolo de acest aspect, țin totuși să remarc, repet, fără a fi considerat părtinitor, totuși faptul că acest ansamblu este un ansamblu care până în momentul de față eu nu am văzut realizându-se în Bacău, ansamblu privat, în sensul în care să dețină acest tip de parking suprateran, să dețină loc de joacă, să dețină spații comerciale. Cred că în momentul de față și constructorii din municipiul Bacău și cred că este unul dintre primii pași care se fac, trec într-o nouă etapă a construcției de locuințe. Vin în fața dumneavoastră cu propunerea făcută de dumnealor, nu doar pentru un simplu complex de blocuri sau pentru un bloc trântit nu știu pe unde pentru că avem teren, ci gândirea unui spațiu, unui cvartal se poate spune, care este realizat pe alte standarde și pe alte principii. Las la aprecierea dumneavoastră. In sală, din ce văd, sunt și beneficiarii care vă pot sta la dispoziție, de asemenea și doamna arhitect șef a orașului. Las la latitudinea dumneavoastră. O ultimă precizare pe care o fac. Una dintre componentele acestui PUZ sau, în fine, zonă perimetrală, este vorba de strada Depoului. Strada Depoului se află, din păcate, în această zonă perimetrală a CFR. Suntem în interminabile discuții cu dumnealor, inclusiv pe acest subiect, sper să obținem odată acest aviz pentru a putea și noi construi efectiv această stradă și pentru a nu fi lăsată la nivelul care se află. Vreau să mai fac, apropo de SNCFR, din partea celor de la Bacău am găsit toată deschiderea. Unul dintre proiectele europene cele mai importante pe care le-am depus spre finanțare se referă la Pasajul subteran CFR iar dumnealor au fost de acord să ne predea partea de pasaj care o au în proprietate dar din păcate discuțiile s-au blocat la Iași pe ceea ce înseamnă Parcul Vasile Roaită, Parcul CFR. Anul trecut, după cum știți, am încercat, am făcut o igienizare a acelei zone, am reamenajat-o dar în momentul de față se pare că nu găsim înțelegere și se vine în fața noastră cu propunerea de a fi închiriat. La ce sumă, doamna Bardașu?

Doamna Bardașu Cristina- director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef -1,08 lei/mp pentru 5800 de mp plus constituirea unei garanții, (nu se înțelege din înregistrare)

Domnul Primar Cosmin Necula -O sumă totală, știu că s-a făcut o estimare totală? Doamna Bardașu Cristina— cca. 600.000 lei (vechi), (nu se înțelege din înregistrare) Domnul Primar Cosmin Necula -600 000 lei, în contextul în care, dumnealor în momentul de față țin în paragină acea locație și mai mult decât atât, acolo noi nu facem activități comerciale. Noi vrem să facem parc. Sunt căi legale pentru a se soluționa această problemă, ne-am adresat deja de săptămâna această cu memoriu către Ministrul Transporturilor, în vederea găsirii unei soluții din partea conducerii Ministerului Transporturilor care are în subordine această societate națională. Dacă nu se vor găsi căi legale, cred că va fi oportun să vin în fața dumneavoastră cu propunerea de expropriere a acestei suprafețe de teren în vederea amenajării de parc, parc care, din punctul meu de vedere, ar fi deosebit de necesar pentru locuitorii din acea zonă. Având în vedere cele menționate, aștept votul dumneavoastră pentru prezentul proiect de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate numărul 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii terenului in suprafața de 43.181,00 m.p. si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARȚIAL), CONSTRUCȚIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. SI POPOVICI IONUT-ADRIAN

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

3ONTRA

NULE

1.

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii suprafeței de 43.181,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARȚIAL),      CONSTRUCȚIE     PARKING

SUPRATERAN SI ANEXE ; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa U31 si Anexei nr. 2 -Planșa U32 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. si POPOVICIIONUT-ADRIAN, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

-funcțiunea propusa : zona locuințe individuale, locuințe colective si funcțiuni complementare ;

-S teren = 43.181,00 m.p. ; S construit propus = 13.087,90 m.p. ; S desfasurata propusa = 101.660,00 m.p. ; Spațiu verde propus aprox. 9.537,50 m.p. (22,10 %) ; Apartamente propuse = 791 buc ; Nr. total locuri de parcare = 940;

-Regim de înălțime propus = P + 7 E + 8 R;

-H max = 29,00 m; -POT maxim = 40%; -CUT maxim = 3,00.

S-A ADOPTAT

18

0

0

2.

ART. 2 “ Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

S-A ADOPTAT

18

0

0

3.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

18

0

0

S-A ADOPTAT

4.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-A ADOPTAT

18

0

0

23.1. Se trece la punctul 23.1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfășura în perioada 10-11.10.2018 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre vă propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfășura în perioada 10-11.10.2018 la Bacău. Doamna director Carmen Fifirig vă stă la dispoziție pentru orice informații le considerați necesare.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și D.A.S. Bacău).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

X

CRISTINA

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținerea fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.J. Se trece la punctul 23.J al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Generală a Arhiviștilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor culturale organizate cu ocazia Centenarului Zborului Marii Uniri, ce se vor desfășura în data de 20 noiembrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Generală a Arhiviștilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor culturale organizate cu ocazia Centenarului Zborului Marii Uniri, ce se vor desfășura în Bacău în data de 20 noiembrie 2018. Motorul acestui proiect, sau inima acestui proiect a fost domnul Viceprimar Constantin Scripăț, dumnealui se ocupă de această componentă deosebit de importantă pentru noi în Bacău - celebrarea centenarului. Dumnealui vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de informații cu privire la acest proiect și la orice alte proiecte cu privire la centenar și nu numai. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, câteva cuvinte. Am fost împuternicit de către Primarul Municipiului Bacău, am făcut parte din Comisia Județeană de Organizare a Evenimentelor Dedicate Centenarului. Bacăul are un privilegiu, în 1918 un avion a făcut un traseu Bacău-Blaj cu niște documente care presupuneau recunoașterea Marii Uniri. încercăm și în acest an să reiterăm, să refacem acest zbor. Sunt mai multe evenimente, sunt și niște implicații financiare. Vrem, de asemenea, ca luna viitoare să venim cu propunerea ca acel locotenent, pilot Niculescu să fie Cetățean de Onoare post mortem, vă spunem de pe acum. Materialele sunt pregătite și presupun mai multe materiale, inclusiv un bust. Vom avea parte în municipiul Bacău să vedem și macheta acelui avion, sunt simpozioane. Din comisie fac parte de asemenea Asociația Arhiviștilor, Muzeul, deci persoane calificate în acest sens și, eu știu, care să argumenteze tot ceea ce facem noi acolo. Contribuția noastră este de aproximativ 380.000 lei. Vom încerca ca acele mape care cuprind o medalie jubiliară, o carte, o diplomă, să ajungă de asemenea la fiecare consilier. în acea comandă am prins și un număr de aproximativ 70 de unități de învățământ, le vom da la fiecare școală din Bacău și de asemenea vor rămâne la primărie ca să folosim o parte din materiale când avem schimburi de experiență, delegații, oaspeți de vază, ș.a.m.d. Proiectul vă rugăm să îl votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

*

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținerea fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.K. Se trece la punctul 23.K al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Așchiuță, în vederea realizării în comun a Festivalului Toamnei - Bacău Fest 2018, ce se va desfășura în perioada 12-14 octombrie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -propunerea este - asocierea municipiului Bacău cu Asociația Așchiuță, în vederea realizării în comun a Festivalului Toamnei - Bacău Fest 2018, ce se va desfășura în perioada 12 - 14 octombrie 2018. Documentația a fost la mapă. In contextul în care veți considera oportun, aștept votul dumneavoastră. Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGH E

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

x

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținerea fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.L. Se trece la punctul 23.L al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Așchiuță, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, tot aceeași asociație vine să ne propună evenimentul de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018. în contextul în care veți considera oportun, aștept votul dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Există raportul scris al Direcției Juridice si Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

*

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi pentru și o abținerea fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.M. Se trece la punctul 23.M al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6-7 octombrie 2018, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu o propunere de asociere a Municipiului Bacău cu Fundația „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unui eveniment, a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6-7 octombrie 2018, ce se va desfășura în Bacău în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău. Este vorba de un eveniment de informare. în contextul în care considerați oportun, aștept votul dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Biroul aprovizionare și IT).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

9                                     3

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

1

Cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.N. Se trece la punctul 23.N al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de acordare, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești din jud. Neamț. Esența acestui proiect este deschiderea unui post de radio local cu activitate cultural-educativă. Un post de radio care va emite pe raza teritorială a municipiului Bacău. Reprezentanții parohiei se află aici, vă pot sta la dispoziție

pentru orice fel de informații. Pe de altă parte, în contextul în care dumneavoastră considerați oportun, așteptăm votul dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Da, domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - sper totuși că realizăm cu toții cum sună acest proiect - post de radio religios care funcționează în incinta Centrului de Afaceri aflat deja în faliment.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici -domnul Ghigheș, pentru că am studiat foarte atent această problemă, o să îmi permit eu să vă răspund. Nu este un post de radio religios. Este un post pentru care s-a obținut licență tocmai sub condiția să nu fie religios. Au martor bandă. Ce vreau să vă mai spun este că această construcție pe parohie a fost la solicitarea dumnealor pentru a putea să dăm aici.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -deci este o schemă, asta spuneți, nu? Este o schemă.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici -toate proiectele sunt o schemă. Toate proiectele sunt o schemă care intră și trebuie să intre într-un tipar juridic. Dumneavoastră poate aveți posibilitatea să ascultați postul acesta de radio, se cheamă Jurnal Spiritual, funcționează la Bârlad, Rădăuți, Suceava. Eu l-am ascultat două zile tocmai pentru că și eu am avut aceeași reacție ca și dumneavoastră și am vrut să mă conving personal înainte de a da aviz de legalitate dacă există acea problemă. Această problemă nu este, dar dumneavoastră aveați posibilitatea, la rândul dumneavoastră, să vă informați. Deci, din punctul meu de vedere, da, este o schemă juridică care se aplică fiecărui proiect de hotărâre, pentru ca dumneavoastră să îl puteți vota în deplină cunoștință de cauză și în depline condiții de legalitate.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -eu nu am zis nimic de legalitate. M-am referit la oportunitate politică aici.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - dacă o să ascultați acest post de radio o să vedeți...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -dar nu asta e discuția.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici -păi nu, nu. Dacă o să ascultați acest post de radio, o să vedeți că nu are nici un fel de conotație nici religioasă, nici politică. Eu asta vă spun.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -discuția este următoarea - noi avem un Centru de Afaceri. El a fost construit pentru sprijinirea unor persoane juridice care să dezvolte sau să incubeze diverse afaceri în acele birouri.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici -dar nu în birouri. Sunt două săli pe care nu le-a cerut niciodată nimeni. Nu au fost niciodată închiriate. Tocmai asta a fost ideea conducerii Centrului de Afaceri. Aceste două încăperi, că nu sunt săli, sunt încăperi, nu au fost niciodată solicitate la închiriere, nu au fost niciodată închiriate, pentru cunoștința dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - vă mai întreb ceva. Am înțeles, ok. Vă mai întreb ceva. Nu știu, dacă mâine niște tineri vor să dezvolte un radio în municipiul Bacău, îi ajutați să ...?

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici -dacă îndeplinesc condițiile de legalitate, cu cea mai mare plăcere.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -corect. Ii ajutați să dezvolte aceeași schemă, nu știu, cu altă parohie, de exemplu?

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu e vorba de asta. Nu e vorba de parohie. Este vorba de un protocol de colaborare.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - am înțeles.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - dacă studiați dosarul, vedeați că protocolul de colaborare este cu mult anterior proiectului.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -evident.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - cu mult. Evidentul dumneavoastră e în plus, da?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -evident. Păi m-am uitat. M-am uitat la documentație.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - deci nu a fost nici o schemă în sensul a ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -dar, nu. Am vrut să întreb toată asistența cam cum sună și pentru celelalte persoane din sală această schemă, cum i-ați spus bine dumneavoastră. Atâta tot.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici -sună foarte frumos.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș- corect, corect. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți. Vreau să fac o serie de precizări. In primul rând Centrul de Afaceri nu este în faliment. Intr-adevăr, în momentul în care am ajuns primar, societatea care administra acest complex avea o situație financiară dezastruoasă. Ca urmare a intrat în insolvență. Tot acest complex a fost preluat de către municipalitatea băcăuană și este exploatat în momentul de față pentru nevoile municipalității. De asemenea, ideea generală pentru care a fost construit acest Centru de Afaceri se pare că nu a dat sub nici o formă roade, sau a fost greșit administrat sau conceptul a fost greșit pentru că în momentul de față nu s-au realizat mari venituri pe care Centrul de Afaceri măcar să stea pe o linie de plutire. Momentul în care a fost preluat și prin votul dumneavoastră a fost preluat acest obiectiv înapoi în patrimoniul Municipiului Bacău, a trebuit să-i găsim clar o destinație acestui obiectiv. De aceea, în momentul de față, în clădirile Centrului de Afaceri se poate spune că o bună parte dintre ele sunt sedii administrative ale instituțiilor publice. De exemplu ADIS, Consiliul Județean, Protecția Civilă a Municipiului Bacău, Salvamont, sunt o serie de instituții publice sau direcții din instituții publice care își desfășoară activitatea aici. Prezența unui post de radio de informare, având activitate cultural-educativă și nu religioasă, este motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră. Mai mult decât atât, exact cum spunea și domnul secretar, discutăm de două spații care nu au fost închiriate, am înțeles, niciodată, nu? Deci tot în această idee de rentabilizare a acestei clădiri pe de o parte, pe de altă parte, nu văd nimic greșit în a avea pe raza teritorială a municipiului Bacău un post de radio. Reiterez, atâta timp cât există condiții de legalitate certificate inclusiv de domnul secretar, consider, oportunitatea vă aparține, dar eu o consider o stare de normalitate. Evident, votul dumneavoastră este suveran. Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - se trece la procedura de vot secret.

Domnul Primar Cosmin Necula - să nu uităm, acest post de radio va plăti utilități, aici, exact cum plătesc și celelalte instituții aflate în această încăpere.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Safran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț aflată în parteneriat cu Fundația împreună pentru Solidaritate Socială, municipiul Piatra Neamț, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea deschiderii unui post radio local, cu activitate cultural -educativă.

  S-a adoptat

  15

  3

  0

  2.

  ART.2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Biroul Aprovizionare si IT.

  S-a adoptat

  15

  3

  0

  3.

  ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Biroului Aprovizionare si IT, Parohiei Sfinții Voievozi Săvinesti si Fundației împreună pentru Solidaritate Socială.

  S-a adoptat

  15

  3

  0

  4.

  ART.4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  3

  0

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - dăm cuvântul domnilor invitați.

DL Cristian Huruieș - Bună ziua. Sunt Cristian Huruieș, sunt directorul tehnic al acestui post de radio, un post de radio care emite de 5 ani de zile în Online . începând cu ianuarie anul acesta am deschis primul radio fm din Rădăuți, se numește Jurnal Spiritual FM. Este un radio cultural generalist, nu este un radio religios. începând din luna august anul acesta am deschis în Bârlad o stație care transmite același program, în Onești vom deschide în 3 săptămâni, în Bacău sperăm, cu ajutorul dumneavoastră, să deschidem până la finalul acestui an și în decurs de cca. 2 ani de zile vrem să facem un radio regional pentru toată Moldova, un radio care să aducă alături de comunitate oamenii de radio, să facă astfel încât distanța dintre noi, fiecare dintre noi, să dispară și să putem coagula o comunitate locală. Noi vom sprijini toate acțiunile pe care Primăria Bacău, Consiliul Local Bacău, vom promova activitățile dumneavoastră pe radio, astfel încât parteneriatul dintre noi ca radio și dumneavoastră să fie fructuos. Vă mulțumesc foarte mult.

23.0. Se trece la punctul 23.0 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - stimați colegi, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina ■ S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU-ȘTEFAN DANIEL -DRAGOS

5

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

  • (1) suprafeței de 306 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Veronica Micle, necesară pentru amplasarea unei stații de reglare de sector gaze naturale și înlocuirea celei existente, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Calea Moldovei, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (3) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada col. Nicolae Drăghici, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (4) suprafeței de 25 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada col. Profesor Gheorghe Marinescu, nr.lA, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare executării unei extinderi a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă în vederea executării branșamentului, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.


ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

18 0 0


 • (1) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 52,6 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică așezământ social (sediu, birouri, anexe), str. Tazlăului nr. 5, mun. Bacău, jud. Bacău” ,în vederea amplasării cablului electric subteran pe o lungime de 105,2 m de-a lungul străzii Tazlăului din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 70 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Insula de Agrement, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran 20kv de-a lungul drumului de acces amenajat pentru accesul la Insula de Agrement din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica social (sediu, birouri, anexe), str. Tazlăului nr. 5, mun. Bacău, jud. Bacău” astfel: 0,5mp în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat -BMPT 63A și 0,5mp pentru amplasarea unei firide de branșament FB E2+4 , pe str. Tazlăului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 14,08 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Insula de Agrement, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui modul de conexiune în anvelopă de beton 20kv, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat

3.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

18

0

0

4.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-a adoptat

18

0

0

5.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-a adoptat

18

0

0

6.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/   25.10.2012 privind aprobarea

Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-a adoptat

IS

0

0

7.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat

18

0

0

8.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-a adoptat

18

0

0

9.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

18

0

0

23.P. Se trece la punctul 23.P al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei SLOBOZEANU ANDREE A-LUMINIT A cu domiciliul în București, Sec. 2, î                                                                                   5     7                      7 Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de a aloca un ajutor de urgență d-nei SLOBOZEANU ANDREEA-LUMINIȚA cu domiciliul în București, Sec. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu și reședința în municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11. Doamna Slobozeanu Andreea-Luminița este, aș putea spune, colega noastră, activează în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău. Dumneaei a fost diagnosticată cu Hemangiom coroidian; Dezlipire de retină exudativă secundară și formațiune tumorală intraoculară. Din păcate, această operație pe care dumneaei trebuie să o efectueze, nu se poate face decât în Centrul de Oncologie Oculară din Liverpool - Anglia iar practic, în urma unui vot favorabil din partea dumneavoastră, noi, Municipiul Bacău, vom susține 9000 lei reprezentând cheltuielile de transport pe care doamna le-ar avea până în Marea Britanie și înapoi. Având în vedere această situație, colega noastră este prezentă în sală, în contextul în care doriți să o întrebați ceva. Rog consiliul local să își dea un vot favorabil pentru această situație deosebită. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și D.A.S. Bacău).

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca ■ S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei SLOBOZEANU ANDREEA-LUMINIȚA cu domiciliul în București, Sec. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11.

Inițiator - COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în valoare de 9.000 lei, d-nei Slobozeanu Andreea-Luminita cu domiciliul în București, Sect. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11, întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea cheltuielilor privind costul investigațiilor și tratamentelor medicale, transport la clinici de specialitate din țară și străinătate.

S-a adoptat.

18

0

0

2.

Art, 2. Ajutorul de urgentă prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat.

18

0

0

3.

Art, 3, Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat.

18

0

0

4.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat.

18

0

0

5.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat.

18

0

0

Doamna Președinte de ședință-Ciocodei Mihaela-sedinta Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-mă scuzați, dar nu avem rubrica Diverse, conform legii?

Doamna Președinte de ședință-Ciocodei Mihaela-doamnelor și domnilor consilieri locali, aveți cuvântul pentru a adresa întrebări și interpelări executivului.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok, patru chestiuni foarte scurte, voi fi cât mai scurt ca să nu stăm aici prea mult, dacă doriți.

Doamna Președinte de ședință-Ciocodei Mihaela-haideți. domnule.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-în primul rând aș dori să discutăm despre Zona Metropolitană. Știu că avem o instituție, aș dori să știu trei chestiuni de la reprezentanții acesteia sau de la executiv, dacă se poate. Pentru că știu că acolo avem personal, se dau niște salarii și din păcate această instituție a fost inactivă în ultimii ani.

-Aș dori să știu care este programul de dezvoltare realizat așa cum erau obligați să o facă?

-Unde găsim rapoartele de activitate ale acestei asociații?

-Si câte întruniri ale consiliului director s-au desfășurat anul acesta si care au fost deciziile adoptate?

Știu că avem în sală chiar printre colegii noștri persoane care reprezintă această asociație, dacă se poate un răspuns acum, pe loc, chiar ar fi folositor.

Pe de altă parte, aș dori să știu stadiul la zi pentru Insula de Agrement și pentru Stadionul Municipal, ce s-a mai întâmplat față de luna trecută? Deci, una, două, trei.

-și a patra chestiune este referitoare la materialele de curățenie care se asigură din păcate de părinți la școli și licee. Știu, ca o moară stricată, am venit în fiecare lună aici în consiliul local și am punctat acest lucru, dar acum am și cazuri concrete, am și dovezi. De exemplu, la avizier la Șoala Alexandru Ioan Cuza, în mijlocul Bacăuluil părinții sunt invitați, sau mă rog invitați, sunt obligați să achite 25 de lei pentru materiale de curățenie.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur-aici. dacă o să-mi permiteți, o să vă răspund eu, pentru că în urma discuției de ieri de la Comisie, am fost personal și nu este adevărat acest lucru.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-o să vă arăt poza de la avizier.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur-această poză poate fi făcută oriunde.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok. discutăm după aceea. Rugămintea mea către executiv asta era, haideți să vedem dacă aceste materiale sunt asigurate de noi, de municipalitate. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da, domnul Ghingheș, solicitările dumneavoastră au fost consemnate, veți primi răspuns la următoarea ședință.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-as dori dacă se poate, foarte scurt, stadiul la zi pentru Stadionul Municipal și pentru Insula de Agrement, dacă poate domnul Chindruș, să precizeze.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-o să primiți în scris totul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dar n-am primit niciodată asta-i problema, n-am primit, în scris.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cum nu, vi s-a comunicat acum două ședințe, vi s-a spus cum să nu, haideți.

Domnul Chindruș, eu am toată încrederea în domnul Chindruș că o să vă răspundă la următoarea ședință toate aspectele ridicate de dumneavoastră. Domnul Șova, mai aveți?

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur-o intervenție scurtă. S-a primit la Comisia juridică, Comisia 5 o sesizare, n-o să-i dau numele reclamantului, o să spun doar că este polițist la Poliția Națională. De ce spun acest lucru? Pentru că a făcut uz de acea legitimație. Pe scurt, colegii din Poliția Locală, au efectuat un control la un bar, la o societate, iar domnul în cauză fuma în incintă, lucru care nu este permis legal. S-a cerut legitimarea și dânsul a scos legitimația....Pistolul?....Nu, nu, era în timpul liber, a scos legitimația. întrebarea mea către reprezentanții Poliției Locale, dacă procedura prin care a fost condus la sediul Poliției a fost corectă? Pentru că în sesizare dânsul asta reclamă, atitudinea polițiștilor locali și faptul că a fost condus la sediul poliției.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul consilier, întâmplător știu problema, pentru că înainte de a fi repartizată dumneavoastră am comunicat-o domnului comandant. Procedura a fost îndeplinită întocmai, pot să vă confirm acest lucru, mai mult decât atât, i s-a aplicat amenda, domnul a semnat procesul verbal fără obiectiuni. Mai mult decât atât, din câte tin eu minte, dar o să confirme si domnul comandant imediat, chiar și-a cerut scuze pentru atitudinea pe care a avut-o față de reprezentanții poliției locale. Acum, din punctul meu de vedere, domnul comandant ar fi trebuit să facă o adresă la inspectoratul de poliție prin care să anunțe conducerea inspectoratului de atitudinea si de uzul însemnelor în relațiile dintre două entităti cu același obiect de activitate, până la urmă. Domnul comandant, vă rog frumos!

Domnul Director Poliția Locală Ene Constantin Florin - da, deci, poliția locală pot să vă spun că a respectat întocmai legea, în primul rând și normativele interne. Eu, personal, l-am informat pe domnul chestor Oprișan vis-a-vis de acest incident, dat fiind faptul că, cum spunea și domnul secretar, persoana implicată era polițist național. Toate documentele, toate actele doveditoare, le-am depus la comisie, tocmai pentru a se analiza dacă poliția locală a intervenit sau nu legal. Mai mult nu am ce să comentez. Mulțumesc.

9

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - nu, colaborarea a fost ok din partea dumneavoastră. Era strict întrebarea, procedura dacă s-a respectat vis-a-vis de conducerea dânsului la... atât. Restul actelor le-am primit de la dumneavoastră. Mulțumesc.

Domnul Director Poliția Locală Ene Constantin Florin - da, deci, procedura a fost regulamentară sau, mă rog, legală. Deci, nu a fost încătușat, a fost condus pentru a fi identificat, pentru că dânsul a refuzat legitimarea cu cartea de identitate.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - mulțumesc.

Domnul Director Poliția Locală Ene Constantin Florin - a "fluturat” efectiv, scuzați cuvântul, prin fața polițiștilor locali o legitimație de polițist și atât. Plus că a făcut și un pic de scandal acolo, dat fiind faptul că, mă rog, era un pic deranjat de controlul respectiv, context în care a fost chemată unitatea de intervenție, tocmai pentru a fi condus la sediul poliției locale.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - da, domnul Consilier Crețu.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - am fost sesizat cu o problemă la Colegiul ”Henri Coandă”, privind sala de sport. Dânșii, datorită unor lipse de investiții privind hidroizolarea sălii, au o problemă din partea DSP-ului, care le-a sistat activitatea în cadrul sălii de sport.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunteți în consiliul de administrație acolo?

Domnul Consilier Crețu Cătălin - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, în calitate de membru al consiliului de administrație, puteți face aceste demersuri față de executiv, veniți la noi, ne aduceți la cunoștință...

Domnul Consilier Crețu Cătălin - asta fac acum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și domnul Chindruș....da, dar nu e treabă de consiliu local asta. Asta e treabă de membru al consiliului de administrație.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - consiliului de administrație a avut loc ieri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi da, tocmai.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - si astăzi la ora 9 sunt în ședință.

........................ ll*f                                                  9                                                             3            9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - nu e o discuție răutăcioasă, e o discuție de informare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - știu. Dar eu v-am spus, nu e vorba de informare, e vorba de exercitarea calității dumneavoastră de membru al consiliului de administrație. In această calitate dumneavoastră ....

Domnul Consilier Crețu Cătălin - domnul secretar, dumneavoastră doreați ca după ședință să vin sau acum, asta vă deranjează?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, înainte de ședință sau după ședință.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - înainte, ședința a început la ora 9.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bun, înainte sau după.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - haideți să fim serioși. Discutăm o problemă care trebuie rezolvată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, dar nu ține de plenul consiliului local, la asta mă refer.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - iertați-mă și atunci pentru ce sunt în consiliul acela?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - se dezbat probleme privind proiecte de hotărâre...

Domnul Consilier Crețu Cătălin - si le aduc la cunoștința dumneavoastră ....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - interpelările țin de obiectele care fac obiectul consiliului local, dezbateri. Celelalte chestii care le faceți în calitate de membru de consiliu de administrație, nu au obiect în consiliul local.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - sunt acolo din partea consiliului local, nu sunt membru că m-au luat de pe stradă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul consilier, trebuie să facem distincție între o interpelare cum are domnul Ghingheș care e punctuală...

Domnul Consilier Crețu Cătălin - discutăm inutil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bun, sunt de acord și eu. Dar, v-am spus ca principiu.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - eu cred că s-a înțeles ce am vrut să transmit, ■——ii............... t                             9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu e de ajuns simpla transmitere, e vorba de demersurile dumneavoastră în calitate de membru al de consiliului de administrație, eu asta repet.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - de acord, as mai face tot un demers vis-a-vis tot de acest liceu, pentru că dânșii așteaptă un răspuns din partea primăriei, privind o licitație care a avut loc și care a depășit 30 de zile. Iarăși, o altă problemă care nu știu dacă ține de consiliul local, dar eu aș zice că ține, pentru că primăria, ca și executiv, nu răspunde în termenul legal. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CIOCODEI MIHAELA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Olivia Teletin, Maria Adomnicăi, Mariana Tebeică, Rodi ca Tamba Ds.I-A-2/Ex.l