Proces verbal din 28.06.2018

Proces verbal - Ședința ordinara a CLB din data de 28 iunie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.65294 din 04.07.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.06.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1397 din 22.06.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Miclăuș Daniel (delegație de serviciu), domnul consilier Crețu Cătălin- Bogdan (concediu de odihnă), domnul consilier Părăianu Mădălin-Nicolae, doamna consilier Dinu Ioana-Raluca, (intră ulterior în sală), domnul consilier Fechet Mircea (intră ulterior în sală).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.06.2018.Cine este pentru? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi, a fost aprobat procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15.06.2018. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - doamnelor și domnilor consilieri, pentru această ședință vă propun lista și ordinea de zi, pe care dumneavoastră ați avut-o la mapă. Vreau să fac următoarea precizare: doresc să scot de pe ordinea de zi proiectul nr. 5 și proiectul nr.18. Și peste ordinea de zi avem următoarele proiecte:

 • - Proiect 37A- Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului „Caravana Zilele Filmului Românesc”, în perioada 29 iunie-01 iulie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - Proiect 37B - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire creșa Centrul Bugetar Școala Mihai -Drăgan - Școala ”Georgerta Mircea Cancicov” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - Proiect 37C - Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulata de către Asociația de Proprietari « Evocasa Completa » din Municipiul Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - Proiect 37D -Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării prin cesiune creanță a livrărilor de gaze naturale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ordinea de zi din convocare a fost următoarea:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința ordinară din data de 28.06.2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Marioara

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe

anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 198/ 2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.  Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.  Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ’Tulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției - concurs de artă plastică contemporană ”Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie - 12 august 2018, la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Română de Marketing - AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfășura în perioada 13-15 iulie, la Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării în comun a evenimentului ”Short To The Point”, în perioada 22 - 29 iulie 2018, la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația

"Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului "Hramul Bacăului", în perioada 29 iunie - 01 iulie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului "Bacău StreetBall Challenge", în perioada 06 - 08.07.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/ 2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 264/ 2014 prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de funcții la Clubul Sportiv Municipal Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui teren situat pe strada Șoimului, pe perioada existenței monumentului ce urmează a fi edificat, către Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Inițiator - DL STAN GABRIEL - CONSILIER LOCAL

 • 21. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului a unui bun imobil situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe situate în Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare Agrement Parcuri Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar CIOHODARU FLORINEL

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 SI NR. 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 32877/18.10.2002 de la dl. Savin Adrian, la dl. Apetrei lonuț-Liviu, căsătorit cu Apetrei Comelia-Nicoleta

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L., la d-nii Rediu Iosif si Rediu Lucia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacaunr. 340/28.09.2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către Ștefănescu Daniela și Ștefănescu Cristian Vasile pentru obținerea autorizației de reparare și consolidare locuință situată în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 36 prin refacerea fațadelor și înlocuirea tâmplăriilor, consolidări ale structurii de rezistență, din vecinătatea imobilului de pe latura de Nord CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 79 mp, nr. cadastral 69137-CI CF nr. 69137, pe latura de vest -imobilul CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 25 mp, nr. cadastral 74249-C1, CF nr .74249, domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit

pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. VADUL BISTRIȚEI, NR. 46 - 48 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI:  NISTOR CRISTINEL, BOSINGEANU SORIN,

BOSINGEANU MARIANA, din Mun. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Diverse.

37A. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului „Caravana Zilele Filmului Românesc”, în perioada 29 iunie-01 iulie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

37B. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire creșa Centrul Bugetar Școala Mihai -Drăgan - Școala ”Georgerta Mircea Cancicov”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 37C. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului

Bacau a plângerii prealabile formulata de către Asociația de Proprietari « Evocasa Completa » din Municipiul Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

37D. Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării prin cesiune creanță a livrărilor de gaze naturale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - sunt observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt observații, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi, a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri, dacă există situație de conflict de interese sau incompatibilități. Domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - da, la ultimul punct de pe ordinea de zi, cel legat de Thermoenergy, fiind membru AGA, nu o să particip la vot.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința ordinară din data de 28.06.2018

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc, domnule secretar, la punctul 1, stimați colegi, avem un proiect de hotărâre prin care vom alege președintele de ședință pentru următoarele 2 luni.. .pentru ziua de astăzi, mă scuzați, datorită lipsei domnului consilier Crețu. Vă rog, propuneri.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - având în vedere faptul că ultimul coleg care a deținut calitatea de președinte de ședință înaintea domnului consilier Crețu, a fost domnul consilier Laur Șova, îl propun pe dumnealui, pe domnul Șova, pentru a deține calitatea de președinte de ședință astăzi. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mai sunt propuneri? Supunem la vot propunerea doamnei Pravăț. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. <

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

1

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- se abține domnul Laur Șova, vă rog poftiți în față până iau avizele de legalitate. Nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Analiză și Relații Consiliul Local).

Există raportul scris al comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre favorabil.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 28.06.2018.

î                5              S

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Mărioara.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Am deosebita onoare de a oferi astăzi, în numele Municipiului Bacău, titlul de cetățean de onoare, doamnei Popa Mărioara. Ați avut la mapă o elogioasă expunere de motive, dar cred că cu toții știm activitatea doamnei Mărioara Popa și faptele vorbesc clar despre ceea ce a făcut doamna Mărioara Popa pentru copii și pentru municipiul Bacău. Nu pot decât să o felicit, să o respect, așa cum i-am spus și la împlinirea celor 25 de ani de la Centrul Daniel, mă înclin în fața dumneaei, îi urez multă sănătate, să facă lucruri la fel de frumoase cum a făcut și până acum. Vă felicit si vă doresc multă sănătate în continuare.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - îl invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public si directorul Direcției de Asistentă Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - facem precizarea că prin prezența doamnei Dinu sunt în sală 15 consilieri.

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Mărioara.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” doamnei Popa Mărioara

S-a adoptat

15

0

0

2.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S-a adoptat

15

0

0

3.

Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

S-a adoptat

15

0

0

4.

Art. 4. Prin gr ii a Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

15

0

0

Domnul președinte de ședință Șova ■ Gâțu Laur - se înmânează „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma, doamnei Popa Mărioara.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - felicitări pentru toată activitatea pe care o depuneți. Sunt onorat ca astăzi să vă înmânez titlul de ”cetățean de onoare” și vă suntem recunoscători pentru tot ceea ce faceți.

Doamna Mărioara Popa - vă mulțumesc din suflet pentru votul dumneavoastră de încredere. Sunt onorată pentru obținerea acestui titlu, bucuroasă, dar foarte emoționată, nu m-am așteptat la așa ceva, pentru că chiar nu am știut că merit acest titlu. Eu am făcut tot ce am făcut, pentru că am avut motivația mea, unu, doi: așa am fost eu construită, lăsată de Dumnezeu, să fac bine, să aduc bucurie, zâmbet, să particip la construirea unei lumi mai bune, a unei lumi fără griji și de ce nu, chiar pentru că m-ați făcut Cetățean de onoare a municipiului Bacău, sunt mândră, eu venind de fapt din Galați, fiind gălățeancă. Dar sunt băcăuancă din 1986, deci am mai mulți ani de când am trăit și trăiesc în Bacău, decât unde m-am născut. îmi place ca orașul nostru și îmi doresc ca orașul nostru, să prospere, să facem front comun cu toții, să încercăm să ne unim eforturile, să încercăm să ne gândim la un viitor mai bun pentru copiii și nepoții noștri, să facem lumea fericită, pentru că răutatea, ignoranța, indiferența, egoismul nu aduce nimic bun, aduce boală. Și atunci când ai suferințe nu este deloc bine, ești distrus ca si om, ca mentalitate, ca suflet. Asa că, haideți împreună să mergem mai departe, să aducem binele, să construim o societate sănătoasă, prosperă, să avem o țară frumoasă, pentru că este o țară frumoasă și să nu mai existe răutăți. Asta îmi doresc cel mai mult, ca acest titlu să mă onoreze și mai mult, să trăiesc într-un oraș civilizat, într-o țară bună, frumoasă, cu o viață calitativă. Nu știu ce cuvinte aș mai putea spune, faptul că am muncit peste 28 de ani, de fapt, în acest domeniu, am multă experiență și pot să vă acord ajutor dacă mi-1 veți cere. Eu nu pot să fac altceva decât să merg mai departe, cu ajutorul bunului Dumnezeu să am sănătate și să mă implic în continuare în comunitate, să aduc în continuare binele, să contribui la acoperirea nevoilor comunității, numai dacă dumneavoastră veți avea nevoie de mine. Si chiar dacă nu veți avea nevoie de mine, eu tot voi face acest lucru. Sunt încă o dată onorată, vă mulțumesc. Am emoții, nu știu ce aș mai putea să mai spun. Longevitatea Centrului Daniel spune totul, așa cum a spus domnul viceprimar, cuvintele sunt de prisos, faptele vorbesc. Vă mulțumesc, vă doresc succes în activitatea dumneavoastră, gândiți-vă să vă uniți eforturile și să construim binele. Acesta este mesajul pe care eu vi-1 transmit astăzi. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate, fericire, prosperitate, împlinire. Doamne ajută!

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - vă mulțumim, doamna Popa. Cu siguranță ar trebui să urmăm, cel puțin în aceste zile, când societatea noastră este clar ruptă în două, să încheiem cu această ură viscerală și cred că dumneavoastră ați putea fi un exemplu. Haideți să-1 urmăm, să facem bine. încă o dată vă felicit, multă sănătate și avem nevoie de dumneavoastră, sunteți un model și un exemplu pentru noi. Vă mulțumim frumos!

_                        _ A

Doamna Mărioara Popa - încă o dată și eu vă mulțumesc. încă o dată, vă mulțumesc. Succes la lucrări. încă o dată, societatea civilă, organizațiile neguvemamentale, suntem împreună, lucrăm împreună și putem fi model de urmat de toată societatea românească.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc. La punctul 3 avem un poiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă, pentru mai multe detalii vă stă la dispoziție domnul manager public, Chindruș.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - domnul secretar, avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Da, domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc, o scurtă întrebare și e valabilă pentru toată ședința. Unde este inițiatorul proiectului, mai ales că el are cam toate proiectele astăzi de pe ordinea de zi inițiate și eram curios și de ce absentează la ședința ordinară care e o chestiune foarte importantă. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - inițiatorul proiectului este membru în Comitetul regiunilor și a fost chemat să îndeplinească această calitate prin prezență, la ședința Comitetului pe regiuni.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 198/ 2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - proiectul 4 stimați colegi se referă la completarea HCL nr. 198 din 2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur -domnul secretar!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, vă rog să faceți propuneri pentru completarea comisiei de validare. Domnul Bîrzu, dacă tot nu este domnul Miclăuș, bănuiesc că dumneavoastră veți face propunerea.

Domnul Consilier Bârzu Ilie - da, propun pe doamna doctor Doina Lazăr.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot propunerea făcută de domnul Bîrzu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

*

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru, s-a stabilit ca doamna Lazăr să completeze Comisia de validare.

5. PROIECTUL A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șov Gâțu Laur dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezin Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentați tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Construire parcare amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”. Stimați colegi, este vorba de spațiul din spatele Catedralei și Colegiul ”Gheorghe Vrânceanu”. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și directorul Direcției Drumuri Publice) Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova - Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Cu toții suntem de acord că în municipiul Bacău este nevoie de mai multe locuri de parcare, însă haideți să ne uităm ce spune planul de mobilitate, mai ales pentru acea zonă centrală. Pentru că, din păcate, administrația Necula a luat acel plan de mobilitate, a selectat proiectele, pe bună dreptate, pentru depunerea la ADR Nord-Est pentru accesarea de fonduri europene pentru anumite proiecte, e foarte bine, e lăudabil acest lucru, însă pe de altă parte, nu sunt aplicate și celelalte măsuri din planul de mobilitate și aici mă refer, în primul rând, la cele privind managementul parcărilor din municipiu și planul de mobilitate spune clar că problema noastră cu parcările este mai ales în zonele rezidențiale, adică de acolo ar fi trebuit să începem și pentru zona centrală, chiar recomandă ca oferta de parcare să nu fie extinsă, tocmai pentru că mai multe locuri de parcare, în speță aici avem peste o sută, atrag trafic. Și trafic într-o zonă în care avem un colegiu național, o catedrală și un parc, înseamnă mai multă poluare, mai mult zgomot și o scădere a calității vieții în zonă. Deci, nu sunt împotriva locurilor de parcare, însă ar trebui să ne gândim ce ne dorim de la această zonă centrală. Ne dorim o zonă pentru mașini, deci un oraș pentru mașini sau un oraș pentru oameni? Pentru că avem parc acolo. Aducem o sută de mașini lângă parc, deci exact între parc, Catedrală și Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”. Sunt voci în societatea civilă care indică faptul că această parcare ar fi făcută cu dedicație, pentru că urmează extinderea unui bloc celebru de acolo din zonă, de la statuia lui Ștefan cel Mare. N-am să intru în aceste speculații, pentru că vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru sau nu. Insă, mă întorc la ceea ce spun specialiștii. Avem un plan de mobilitate care indică niște lucruri acolo, pe zona centrală. Deci, ne dorim mai multe locuri de parcare, să ocupăm spațiul din zona respectivă, sau o zonă dedicată oamenilor, mai ales că avem, repet, Catedrală, parc și colegiu național și aș dori să știu care este viziunea administrației, vis-a-vis de oferta de parcare și în general, vis-a-vis de traficul în zona centrală. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul consilier, dumneavoastră știți cum arată acum acel loc?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu nu m-aș opune niciodată unei reamenajări a zonei. Insă eu acum discut despre oportunitatea unei parcări acolo, mai ales că nu avem un studiu de oportunitatea atașat acestui proiect, deci este doar o documentație tehnică, însă nu avem studiu de oportunitate și pe de altă parte, nici acea comisie de mobilitate urbană nu a fost constituită la nivelul municipalității, așa cum planul de mobilitate vă obligă să faceți de un an deja și acea comisie ar fi trebuit să dea aviz pentru acest obiectiv. Deci, încă o dată, întrebarea de fond aceasta este: ne dorim trafic mai mult în zona centrală generat de această parcare sau ne dorim o zonă pentru oameni? Pentru că mergem la Iași, ne place cum e acolo, dar vedem că este ditamai parcarea subterană și vedem cum toată zona respectivă a fost redată oamenilor. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul consilier, oportunitatea o stabilim în consiliul local și cetățenii stabilesc oportunitățile.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun, eu am înțeles, dar eu întrebam care este viziunea administrației, că...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - viziunea administrației este să facem o parcare...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, trântim o parcare fără să....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - să facem o parcare acolo, cu 107 locuri si dacă vreți să votati bine, dacă nu, dumneavoastră hotărâti.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar nu asta e atitudinea care ar trebui să existe în administrarea unui oraș, mai ales că acolo e o zonă foarte sensibilă....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - păi, ați întrebat de viziunea administrației. Viziunea administrației în zona respectivă este să amenajam o parcare...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - și încetați cu tot felul de zvoniri și încă o dată dezavuez orice zvon care a apărut în spațiul public, că facem parcare nu știu cui și pentru nu știu cine, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știți de ce...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - am mai avut discuția asta și o să vă spun și la proiectul cu Grădinița 18, aceleași povești cu Ilene-Cosânzene, da? Proiectul rămâne grădiniță și aici parcare și nu este pentru o persoană fizică sau juridică anume, este pentru cetățeni și va fi o parcare publică, domnul consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știți de ce întreb asta? Mulțumesc pentru răspuns. întreb asta, pentru că se menționează în acest proiect de hotărâre că zona ar fi aglomerată și totuși avem nevoie de locuri de parcare acolo. Păi haideți să ne uităm care sunt generatorii de trafic sau care sunt agenții comerciali ce generează trafic în sensul parcării în zonă? Este Buena Vista Tower, în primul rând, care atunci când a fost aprobat...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul consilier!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian      dar nu, deci nu vorbim acum de

administrație, vorbim de faptul că atunci când a fost aprobat, a fost aprobat fără locuri de parcare și asta e o problemă.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - eu, personal am fost invitat la o ședință a Consiliului de administrație și mi se pare chiar la ședința Consiliului de părinți a Colegiului ”Gheorghe Vrânceanu” și cei de la colegiu au cerut imperios amenajarea unei parcări acolo datorită lipsei locurilor de parcare, plus că avem acolo zonă rezidențială, domnul consilier, nu este numai o zonă centrală.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar zona rezidențială este deja deservită de locuri de parcare, plus că am o întrebare vis-a-vis de Colegiul Vrânceanu: cine cere locuri de parcare? Cer elevii sau cer părinții care vin să-și ridice copiii de la școală sau cine, că nu înțeleg. Că am o soluție și pentru asta....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - păi din consiliul de administrație, cine face parte?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, nu, deci...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - părinții și conducerea, domnul...nu elevii.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sunt curios cine are nevoie de locuri de parcare la un colegiu național, mai ales că având în vedere faptul că în zonă avem transport public și poate, nu știu, ar trebui să intervenim acolo, să facilităm...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul consilier, ați fost vreodată la Liceul ”Gheorghe Vrânceanu”?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - de multe ori.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bun. Și ați văzut câți dintre elevii din clasa a XH-a vin cu mașini?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi, de ce vin cu mașina?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi hai să le luăm mașinile, domnule consilier....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - .. .nu, nu, o luăm logic, administrativ. Nu, nu, nu. Deci vă dau un răspuns: pentru că au posibilitatea să parcheze în zonă, nefiind pedepsiți sau nefiind suprataxați. Pentru că dacă am pune o suprataxă pe locurile de parcare în zona centrală, vă spun că nu ar mai intra foarte mulți și și-ar căra mașina până la școală câteva sute de metri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - puteți să faceți această inițiativă...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar nu, asta este o măsură prevăzută în planul de mobilitate urbană și dacă țineți minte am avut și un proiect ”push and puii” gestionat de ADL, care exact asta prevedea, că trebuie să majorăm puțin tariful parcării în oraș, chiar dacă este o măsură nepopulară, tocmai ca să descurajăm acest tip de comportament. Asta dacă ne dorim un oraș pentru oameni. Dacă ne dorim o zonă centrală ocupată de mașini și noi să nu avem pe unde merge...ok, dacă asta este viziunea administrației, o accept, am să votez în consecință, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâțu Laur - mulțumesc, domnul consilier. Mai am eu un amendament, în sensul că: ”se modifică anexa la proiectul de hotărâre, în sensul înlocuirii în cadrul acesteia a devizului general, privind cheltuielile necesare realizării investiției, cu precizarea că valoarea totală a investiției «Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei» rămâne neschimbată”. Da? Mulțumesc!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi și care sunt modificările?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Mateuță!

Domnul Administartor public Chindruș Romică Lucian - domnul secretar, deci, a fost o necorelare în devizul general și suma rămâne aceeași. O necorelare în devizul general, pe un capitol. Despre asta e vorba. S-a înlocuit devizul general în totalitate, dar cu aceeași sumă.

Domnul Președinte de ședință Sova - Gâțu Laur - dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci care e modificarea, n-am înțeles deci, ce modificăm la devizul general. E o documentație tehnică întocmită deja, poate dacă am fi avut un raport pe masă.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - (vorbește în afara microfonului)

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - corect, domnule viceprimar. Aveți dreptate! Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Mateuță, ne puteți lămuri? Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - să explice cineva ce vrem să facem!

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - e o problemă tehnică sau o problemă economică, domnul Chindruș?

Domnul Administartor public Chindruș Romică Lucian - este o eroare materială. A fost, într-un capitol o eroare materială care facem...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - un amendament de îndreptare eroare materială.

Domnul Administartor public Chindruș Romică Lucian - deci se înlocuiește devizul general, rămânând aceeași sumă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - care, la ce capitol? Ce sumă? Sau atunci, haideți să retragem proiectul de pe ordinea de zi și-1 băgăm la următoarea ședință și cu ocazia asta poate se gândește și domnul viceprimar, mă rog, sau inițiatorul Cosmin Necula, ce-și dorește la aceea zonă, că nu avem oportunitatea detaliată. E o propunere cetățenească.

Domnul Viceprimar Scripâț Constantin -eu propun, întrucât acest D.A.L.I. este foarte urgent pentru municipalitate, să îl trecem fără amendament, iar într-o ședință, să putem să ne facem cursul mai departe, iar într-o ședință ulterioară să venim și cu acel amendament sau cu acea corecție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - putem să ducem.. .nu. Haideți să ducem pe ultimul punct și până atunci, domnul Mateuță să aducă vechiul deviz și să vă pună la dispoziție și noul deviz, astfel încât să luați la cunoștință care sunt modificările propuse de domnul Șova, da? Sunteți de acord? Cine este pentru ?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș -nu, stați, domnul Director Mateuță, se poate? Aveți timpul necesar?

Domnul Director Direcția Drumuri Public Mateuță Florin - da.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - bine, mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DĂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Deci, cu 15 voturi, s-a aprobat ca acest punct, cu 16 voturi, acest punct să fie dus ultimul pe ordinea de zi pentru soluționarea și lămurirea amendamentului.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul Domnului Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș - da, mulțumesc. La punctul 7 avem un proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administrația Națională de Meteorologie. Suma propusă este de două sute mii lei, ați avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Iese din sală doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Șova - Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva? Având în vedere absența din sală a doamnei Pravăț, avem 15 consilieri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

Ieșită din sală

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLI-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 8. Supun discuției punctul 8 al ordinii de zi și îl invit pe Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș, să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - da, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția de Asistență Socială).

Intră în sală doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Da, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - într-adevăr un proiect pe care eu personal ... într-adevăr este nevoie de majorarea plafonului minim având în vedere creșterea punctului de pensie. însă aș vrea să propun Direcției Sociale, doamnei director Fifirig să facă un studiu de impact, o analiză a bugetului la ceea ce înseamnă.....Pentru că,

din punctul meu de vedere, ar trebui să aliniem acest venit minim pentru persoane. Și pentru că noi mai acordăm subvenții și la energie termică, acordăm tichete de masă pentru pensionari până la un anumit plafon și aș vrea ca acest plafon de 1400 să fie stabilit pentru toate subvențiile care le acordăm noi. Să facem o analiză, un impact financiar, să știm să putem alinia această subvenție pentru toate categoriile. Adică să dăm subvenție 1400 nu numai la transport public, să dăm și la tichetele pentru pensionari și la energia termică.

Doamna Director Fifirig Carmen - D.A.S. - am înțeles propunerea dumneavoastră și o să discutăm și facem calcule în funcție de buget.

Domnul președinte de ședință Sova - Gâțu Laur - mulțumesc, dacă nu mai sunt discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ?Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" în vederea realizării în comun a expoziției - concurs de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie - 12 august 2018, la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Paniel-Dragoș- da, mulțumesc. Avem un proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției - concurs de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie - 12 august 2018, în Bacău. Ați avut materialul la mapă. Contribuția Municipiului Bacău este de 5000 de lei.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică, Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate,).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - am un amendament pentru a fi mai sintetic articolul 2 și mai rezumativ, aș dori să propun modificarea acestui articol, urmând ca acesta să sune astfel: se aprobă mediatizarea expoziției pe site-ul instituției, respectiv acordarea premiului Municipiului Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 de lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău în vederea susținerii evenimentului prezentat la articolul 1. Mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat amendamentul.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Română de Marketing - AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfășura în perioada 13-15 iulie, la Bacău

Inițiator-DL.ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ- VICEPRIMARAL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș- mulțumesc. Este vorba despre proiectul privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Română de Marketing -AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfășura în perioada 13-15 iulie, în Bacău. Este un festival care a avut loc și anul trecut. A fost un succes și dorim și anul acesta să aibă loc. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Da, vă rog domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Am o întrebare referitoare la toate cele patru asocieri directe care urmează acum - dacă decontarea se face pe bază de rambursare? Adică asociația face cheltuielile și apoi vine cu documentele la decontare sau așa cum spune legea, ne asociem direct cu aceste organizații și facem noi achizițiile în locul acestor organizații. Pentru că altfel, v-am mai spus, este vorba de finanțare nerambursabilă si orice finanțare nerambursabilă acordată O.N.G.-urilor conform Legii 350/2005, trebuie făcută prin concurs de proiecte. Deci dacă se face... Dacă aceste cheltuieli se fac de către municipalitate în interesul acelei activități, în sensul acelei activități, sunt de acord cu acele proiecte. Chiar dacă inițiativele sunt bune. Eu le-aș vota. Dar, din păcate, au această componentă de legalitate, ce știți că eu am mai ridicat-o la această masă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici -esența finanțării nerambursabile constă în faptul, și instanța a lămurit-o, în alte detalii decât cele care le spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi cum?

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, nu modul de decontare face diferența dintre o finanțare nerambursabilă si o asociere. Pentru că decontarea se poate face în cazul unei asocieri pe mai multe paliere. Poate să fie pe palierul asocierii în participațiune. Poate să fie fiecare pe modul, pe contribuția lui, sau poate să fie organizatorul. Primește contribuția municipiului și ca organizator face toate decontările. Nu asta face distincția dintre finanțarea nerambursabilă cum ziceți dumneavoastră si asocierile.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu vorbesc de alocarea bănească. Deci de bani.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - deci nu alocarea bănească face diferența.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu v-am spus ce spune Legea 350. Și știu că sunt spețe în țară....

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - diferența ...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ... în instanță prin care aceste O.N.G.-uri au fost obligate să dea banii înapoi.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - am studiat cu foarte mare atenție acele instanțe, acele practici judiciare și vă spun că dacă le mai studiati o dată, o să observați că altele sunt detaliile. Si o să observați de asemenea că proiectele de hotărâre aduse în fața dumneavoastră îndeplinesc acele criterii privind asocierea prevăzută de 215.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, asta era întrebarea. Mulțumesc. Asta era întrebarea, le punem bani în brațe și fac ei cheltuielile și apoi vin la decontare sau facem noi pentru ei acele cheltuieli așa cum trebuie? Ca să știu cum votez. Că, eu le-aș susține dar în varianta ... în prima variantă mă simt obligat să mă abțin.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - asta, ce întrebați dumneavoastră este o modalitate de organizare a evenimentului ulterioară aprobării asocierii. Asociații își pot stabili modul de organizare a evenimentului în baza unui contract sau în baza prevederilor ulterioare. Acum, dumneavoastră, așa cum bineînțeles observați, aprobați această asociere.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu am studiat contractul și de asta am pus întrebarea asta.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - și ce concluzie ati dat?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - că e prima variantă, că le dam banii, fac cheltuielile vin la decontare si iată finanțarea nerambursabilă care ar trebui acordată prin concurs de proiecte.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - dar din ce studiez eu, din proiectul de hotărâre nu este vorba numai de alocarea de bani.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, dacă ar fi vorba doar despre punerea la dispoziție a unei săli, aș fi de acord, așa cum sunt de acord la acele proiecte. Dar când este vorba de bani, conform Legii 350, trebuie concurs de proiecte, dacă acea organizație nu are statut de utilitate publică.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - da, 215 stabilește altceva. Deci avem cele două forme de organizare finanțarea nerambursabilă așa cum spuneți dumneavoastră pe Legea 350 și asocierea pe 215. Distincția dintre cele două forme juridice o reprezintă faptul că în cazul Legii 350, este vorba de numai o sumă de bani. In cazul asocierii, reprezintă contribuții aduse de organizatori, de ambii organizatori, la realizarea unui eveniment. Contribuții care nu sunt numai bani, nu sunt numai în natură, pot fi de diverse naturi.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun și vine Legea 350 care este o lege de aplicare în sensul finanțărilor nerambursabile care spune acest lucru, finanțările bănești, mă rog discuția este lungă și mai bine o dezbatem în altă parte. Eu am pus o întrebare.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - păi au dezbătut-o instanțele judecătorești.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am văzut, am văzut.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, mai vedeți o dată.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am văzut, unii au dat banii înapoi la Constanța...

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - au dat pentru că nu au îndeplinit niște criterii.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - discutăm altă dată.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectu

. de hotărâre.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului

Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării în comun a evenimentului ”Short To The Point”, în perioada 22 - 29 iulie 2018, la Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, de asemenea la punctul 11 avem o asociere cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării în comun a evenimentului ”Short To The Point”, în perioada 22 - 29 iulie, în Bacău. Evenimentul va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, contribuția Municipiului Bacău este în valoare de 14.500 de lei. Vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Direcția J                                 7                                                                                 7                       5                                                     3                          3

Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Da, domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - este de dorit și găsesc că este normal ca la asemenea asocieri în proiectul de hotărâre să apară și solicitarea beneficiarului. Și poate niște explicații de unde rezultă suma. Văd că apar niște sume telegrafice. Dar de unde? Cum, cât a solicitat? Cât i-am dat? Ce s-a întâmplat? Unde este cererea? Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - păi este la proiect.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - păi, nu prea există la proiect. Cel puțin în faza care l-am primit noi. La mapă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - domnii consilieri, domnul Ghingheș dumneavoastră ați găsit? Ați găsit, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - este un buget narativ acolo.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - și este și solicitarea?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, da.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - așa, mai sunt...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - de altfel eu susțin această inițiativă dar nu o să pot vota din acele considerente de legalitate.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - mai sunt consilieri care nu au găsit la mapă solicitarea și bugetul? Nu, nu mai sunt, cred că ați studiat altă mapă.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - nu știu, cred că eu... poate e aici și nu îl văd eu.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - avem beneficiarul?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - eu am mapa.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - îl sabotați pe...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - a, nu este la mapele astea?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mi se pare că îl sabotați acolo în primărie pe domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - poftim?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă sabotează colegii din primărie.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Scripăț s-a referit...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - eu am ridicat o problemă care o găsesc că este normală. Fiindcă la mapa care am primit-o eu cel puțin și o am în față nu există. Și consider că este normal ca la fiecare să apară și acea solicitare.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul Viceprimar, la ședință primim doar expunerea de motive și hotărârea. Proiectul întreg este la comisie și nu puteți să veniti cu...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul Viceprimar, domnul Viceprimar Scripăț, dar la ședința de comisie de ieri ați fost?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - nu am fost, am fost în delegație.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumesc frumos.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da, mulțumesc și eu.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASTM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului ”Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie - 01 iulie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului ”Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie - 01 iulie 2018. Ați avut materialul la mapă. Este vorba de o alocare de 45.000 de lei pentru susținerea artiștilor locali.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ” în Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 - 08.07.2018.

Inițiator - DL. COSMIN NUCULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc. Și la punctul 13 avem tot o asociere cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 - 08.07.2018. Ați avut materialul la mapă. Suma alocată de Municipiul Bacău este de 13.177 de lei, pentru asigurarea salubrizării în zona respectivă.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar al Municipiului Bacău, Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cr

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - Expunere de motive la proiectul de de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018.

Dintr-o eroare materială, câțiva sportivi au fost premiați iar suma corectă este de 162.380 lei.

Domnul Președinte de ședință-Șova Gâțu Laur-invit pe domnul Secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Economică si Serviciul Cabinet

9                              7                                                                     7                     9                                               5

Primar).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință-Șova Gâțu Laur -Discuții asupra proiectului dacă sunt ? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dacă nu sunt discuții asupra proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9,

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/ 2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- da, mulțumesc. La punctul 15 avem aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si ai serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău cu modificările ulterioare.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Președinte de sedință-Șova-Gîțu Laur-invit pe domnul Secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur -discuții asupra proiectului? Vă rog domnul secretar să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

X

CRISTINA

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Domnul Bîrzu este ieșit din sală, astfel încât cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 264/ 2014 prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de funcții la Clubul Sportiv Municipal Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- da, mulțumesc. La punctul 16 avem modificarea organigramei la Clubul Sportiv și anume Clubul Sportiv Municipal Bacău solicită suplimentarea numărului de posturi din organigramă cu două posturi, un post de economist și un post de consilier sportiv. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Președinte de ședință-Șova-Gâțu Laur-invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administrator Public).

DLGavriliu Adrian prezintă raportul favorabil al Clubului Sportiv Municipal Bacău. Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

1 2

Cu 13 voturi pentru și 2 abțineri a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, pentru anul 2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- da, mulțumesc. La punctul 17 avem organigrama de la Poliția Locală a Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă, pentru mai multe detalii vă stă la dispoziție domnul director Ene.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administrator Public).

Dl.Ene Constantin prezintă raportul favorabil al Poliției Locale a Municipiului Bacău. Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului dacă sunt? Da, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-o întrebare către dumneavoastră domnul director. Nu am văzut mențiunea asta în proiect, de asta vă întreb, dacă se mărește cumva anvelopa salarială în urma acestor modificări? Deci, nu.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-la microfon, domnule director.

Domnul Ene Constantin-deci anvelopa salarială o să scadă pentru că am redus 5 funcții de comandă, de conducere, de la 14 la 9, lucru care reduce financiar.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur -dacă nu mai sunt alte intervenții, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere a doamnei doctor Lazăr, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

18.PROIECTUL NR.18 A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- da, mulțumesc. La punctul 19 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-discutii. vă rog.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-da, discuții, vă rog și după aia se trece la procedura de vot secret.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-domnule președinte, haideți, nu trebuie să cereți voie dacă să dați sau nu cuvântul. Adică, sunteți obligat să dați cuvântul, atunci când se cere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu a cerut, a făcut o precizare cu privire la succesiunea procedurilor.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-domnule consilier, eu v-aș propune să veniți la ședințele de comisie, în primul rând, pentru a face discuțiile acolo.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-consiliul local este for deliberativ.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-domnule consilier...

Domnul consilier Ghingheș Cristian-cititi Legea 215 în primul rând.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-domnule consilier, eu discut de ședințele de comisie la care dumneavoastră nu ați mai fost prezent, cred că, de vreo două luni.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-fake news, fake news.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-serios?

Domnul consilier Ghingheș Cristian-luna trecută am fost.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-nu prea ați fost, domnule consilier.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-ba da, ba da.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-o să vă rog în plenul ședinței, să-mi aduceți vă rog delegațiile pentru a fi motivat.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-delegatiile pe ce?

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-delegatiile în lipsa de la ședințe.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-da, ieri de exemplu am fost la Comitetul de Monitorizare al P.O.I.M....

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-așa spuneți dumneavoastră.

Păi vă rog frumos, de acum înainte să veniți cu delegațiile.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-după ședință am să v-o trimit.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-multumesc frumos.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-unde s-a discutat că partidul dumneavoastră nu face autostrăzi, ca să știți. Mă rog, revin la subiect.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-vă rog, scurt să fiți.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-cât mai scurt, da.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur -mulțumesc.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-e o modificare foarte importantă astăzi la contractul privind salubrizarea municipiului. Totuși, aș avea, am dori și noi să știm cine se ocupă din cadrul municipalității de aplicarea acestui contract? Pentru că vedem cum Soma...

Doamna Breahnă-Pravăț Ionela- Cris ti na-(vorbește în afara microfonului).

Domnul consilier Ghingheș Cristian -consilierii, cetățenii, în general. Eu reprezint aici cetățenii, nu mă reprezint pe mine. Mă rog, dumneavoastră aveți altă viziune, dar asta e partea a doua.

Doamna Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina-stiti care e viziunea.....?

urni i <                                                                        9 1

Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu, dar o simt, o văd, ca să zic așa.

Da, întorcându-ne la subiect. Si as dori să știu, mai bine asa, as dori să știu cine se ocupă cu monitorizarea aplicării acestui contract, pentru că vedem cum Soma, în anumite zone si cartiere din orașul acesta, întârzie cu zilele cu ridicarea gunoiului. Si dacă se dau sancțiuni în acest sens? Sunt persoane, sunt cetățeni care se plâng de acest lucru și până vom scoate la licitație serviciul de colectare, mai durează din câte știu, din câte îmi dau seama și o să mai stăm cu Soma cel puțin, pe actualul contract, încă vreo 2-3 ani. Așa că mi-ar plăcea ca la nivelul administrației Necula să existe mai mult control cu privire la aplicarea acestui contract.

Domnul Chindruș Romică-de monitorizarea acestui contract se ocupă Direcția de Salubrizare. Din câte știu eu, este monitorizat și prin adrese. într-adevăr au fost și unele probleme în cartiere, dar din câte știu eu, problemele au fost rezolvate și zi de zi e cineva, sunt câteva persoane care monitorizează gunoiul, cum se ia din zone.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-am înțeles. Deci ne puteți da asigurări că nu vor mai exista probleme, sau...

Domnul Chindruș Romică-împreună cu Soma, da. Iși fac datoria.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-sau considerați că Soma se conformează acelor adrese.

Domnul Chindruș Romică-câteodată da, câteodată nu, dar îi monitorizăm și din câte știu eu...

Domnul consilier Ghingheș Cristian-bun, să spunem că uneori nu se conformează și constatăm acest lucru și dumneavoastră trăiți, iată, cu impresia că s-ar putea ca acest lucru să nu se întâmple mereu. Aplicăm sancțiuni tocmai ca această companie să nu mai repete aceste probleme? Și ca cetățenii să nu mai aibă de suferit?

Domnul Chindruș Romică-nu am aplicat sancțiuni până acuma, dar dacă este nevoie le aplicăm.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-asta voiam să aud.

Domnul Chindruș Romică-da. Dar n-a fost cazul. N-a fost cazul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, ok. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-unde au fost cazuri s-au rezolvat punctual, domnule consilier Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-multumesc, dacă nu mai sunt intervenții se trece la procedura de vot secret. Pot domnul Ghingheș, să...

Da, mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-se pare că acolo, la pupitru, nu prea există viziune, nu, ca să vă răspund la întrebare.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-o să trebuiască să merg și eu la un control oftalmologie, că nu văd la distanță și de aia v-am întrebat, domnule Ghingheș. Domnul Consilier Ghingheș Cristian-deci era subiectiv. Fapte. Dumneavoastră trebuia să demonstrați, că dumneavoastră sunteți la putere.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-15

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  Art.l Se aprobă Actul Adițional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  13

  2

  0

  Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Bacau ca în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Bacău să semneze Actul Adițional nr.9.

  S-a adoptat

  13

  2

  0

  Art.3 Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, sunt și rămân valabile.

  S-a adoptat

  13

  2

  0

  Art.4 Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  13

  2

  0

  Art.5 Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și SC SOMA SRL Bacău.

  S-a adoptat

  13

  2

  0

  Art.6 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  13

  2

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui teren situat pe strada Șoimului, pe perioada existentei monumentului ce urmează a fi edificat, către Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Inițiator - DL STAN GABRIEL - CONSILIER LOCAL

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-da, mulțumesc, la Punctul 20 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui teren situat pe strada Șoimului, pe perioada existenței monumentului ce urmează a fi edificat, de către aceasta către Uniunea Armenilor din România -Sucursala Bacău.

Este vorba de o solicitare a Uniunii Armenilor din România care dorește să ridice un monument ecleziastic comemorativ în această zonă. Ați avut materialul la mapă. Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-multumim. Domnule secretar, avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-domnul Stan?

Domnul Consilier Stan Gabriel-favorabil. cu rugămintea să-mi acordați câteva minute înainte de vot.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-sigur. Vă rog, domnul Stan. Domnul Stan, dacă-mi permiteți, în timpul votului, este ok?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- nu, dar este președintele...

Domnul Stan este coinițiator al proiectului. Da, vă rog să..

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-da, dar în timp ce se derulează... Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-păi înainte, ca să...

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur -se trece la procedura de vot secret și între timp vă rog să-l ascultăm pe domnul Stan.

Domnul Consilier Stan Gabriel-multumesc. Este un proiect la care se lucrează.... Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-mai întâi să vorbească domnul Stan, că așa e civilizat, după care votăm.

Domnul Consilier Stan Gabriel-bucur s-a luat o decizie. Este un proiect la care se lucrează de 18 luni. Nu a fost si nu este deloc ușor. El a fost initiat în virtutea

5                                                5                                            5

Protocolului de parteneriat și de colaborare, încheiat între Uniunea Armenilor din România, Sucursala Bacău, care este un O.N.G. de utilitate publică și cu Municipiul Bacău.

De asemenea, el vine în întâmpinarea finalizării documentelor care vor ratifica Protocolul de înfrățire între Municipiul Bacău și Hrazdan din Republica Armenia. Acolo suntem într-o fază destul de avansată, după cum probabil vă aduceți aminte, Pactul de amiciție deja a fost semnat prin votul nostru, prin bunăvoința dumneavoastră.

Monumentul nu va fi din tuf vulcanic, așa cum apare la un moment dat în expunere, ci din bazalt. Este un monument impresionant, este lucrat manual, valoarea de piață este extrem de ridicată, iar municipalitatea Hrazdan va dona municipiului Bacău acest monument, costurile ridicându-se la peste 5000 euro.

Sigur că asemenea monumente sunt amplasate peste tot în lume, acolo unde comunitatea armeană a fost reprezentată în mod substanțial în istorie, dar și în prezent. în România ultimul monument de acest calibru, de acest tip, a fost inaugurat pe faleza de la Constanța, dar sunt monumente similare inaugurate și în orașe precum Pitești, Gherla si Rădăuți.

Vreau să mulțumesc și în același timp să și închei, echipei cu care m-am consultat și am lucrat efectiv din cadrul primăriei, doamnelor Diana Ilie, Cristina Bardașu și doamnei Diana Marin.

în proiect am prevăzut ca în jurul monumentului, într-un interval oarecare, să fie plantați și caiși, care caisul este pentru comunitatea armeană și pentru armeni, arborele simbol.

Deci, intrăm într-o galere de orașe care prin montarea și inaugurarea acestui monument, cinstim contribuția unei comunități importante la dezvoltarea urbei băcăuane. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-multumesc. domnule consilier. Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Fechet, la vot vă rog.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca-domnule Președinte de ședință, cât numărăm votul putem trece la următorul. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-vă mulțumesc.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui teren situat pe strada Șoimului, pe perioada existenței monumentului ce urmează a fi edificat de către aceasta, către Uniunea Armenilor din România

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Inițiator - DL. STAN GABRIEL - CONSILIER LOCAL

1. Consilieri prezenți-16

2. Numărul consilierilor care au votat-16

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra terenului de 12 mp situat pe strada Șoimului, identificat conform schiței - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri, către Uniunea Armenilor din România, pe perioada existentei monumentului ce urmează a fi edificat de către aceasta.

S-a adoptat

13

3

0

ART. 2 - Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de folosință gratuită. S-a adoptat

13

3

0

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat

13

3

0

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Uniunii Armenilor din România - Sucursala Bacău.

S-a adoptat

13

3

0

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

13

3

0

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- domnilor consilieri, haideți, vă rog. La punctul 21 avem un proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii. Este vorba de un spațiu în incinta Halei de peste-came a Pieței Centrale din Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului dacă sunt?

Dacă nu sunt, invit pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 22, Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- La punctul 22 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt?

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-domnule președinte, avem o problemă la Proiectul nr. 20. S-a creat o mică ambuscadă acolo la intrarea în cabina de vot. Se pare că unul dintre consilieri n-a votat, deși avem 16 buletine cu exprimare de vot. Dacă sunteti de acord o să reluăm votul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-n-am înțeles, stați așa.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-la proiectul nr. 20, sunt 16 consilieri prezenți, unul dintre consilieri nu a votat, dar am 16 buletine de vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun și unul îl aveți necompletat. Nu?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-nu. Cineva a completat de două ori, a votat de două ori. Eu aș propune să reluăm votul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi. stați oleacă, că avem 16 consilieri locali, oameni buni.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-16 consilieri, doamna Breahnă n-a votat.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule secretar, eu nu mi-am exprimat dreptul la vot. Eu nu am votat. Eu nu am primit buletin de vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-a.. și aveți 16 ...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-16 buletine.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-de ce să avem discuții? Reluăm votul și gata.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da. nici o problemă.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-numai că mai durează un pic, că trebuie să facem copii. O să anulez aceste buletine și reluăm votul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-bun. treceți mai departe. Se trece la procedura de vot secret pentru punctul 22 și între timp poate se rezolvă. Și ca să nu mai existe probleme.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-ca să nu mai existe probleme, vă rog fiecare să vină aici să voteze, după care să se întoarcă în bancă.

Se votează.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL - DRAGOS - VICEPRIMARUL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

  (l)suprafeței de 1425 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe străzile Bucegi, Banu Mărăcine și Cronicar Neculce, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane si a branșamentelor din otel gaze naturale ÎS      5 O

  presiune redusă, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6, părți integrante ale prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  2.

  (2) suprafeței de 6 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Agudului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  3.

  (3)suprafeței de 5,60 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Arinilor, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  4.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

  (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra :

  • (a) suprafeței de 275 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică bloc ansamblu locuințe sociale amplasate pe str. Izvoare nr. 129, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES 20Kv și LES lKv, pe marginea străzii Izvoare, din municipiului Bacău, delimitată conform pianului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (b) suprafeței de 3,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică sediu birouri SIF Moldova SA”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Pictor Th. Aman, din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  5.

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

  (a) suprafeței de 10 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică bloc ansamblu locuințe sociale amplasate pe str. Izvoare nr. 129, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui număr de 5 firide de rețea si 5 firide de distribuție si contorizare pentru abonați, pe str. Izvoare din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  (b) suprafeței de 0,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică sediu birouri SIF Moldova SA”, în vederea amplasării unei firide FB E2+2, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  6.

  ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  7.

  ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal. S-a adoptat

  15

  1

  0

  8.

  ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  9.

  ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  10.

  ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  11.

  ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

  12.

  ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  1

  0

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-până se refac buletinele de vot la punctul 20, trecem la punctul 23.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

1

-

Cu 15 voturi pentru și 1 vot împotrivă a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ » VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- da, mulțumesc. Avem un proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129

Este vorba de o dezlipire pentru locuințele construite de Habitat for Humanity pentru a putea fi concesionate de către beneficiari.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului dacă sunt?

Vă rog, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da mulțumesc. Partea cealaltă de teren rămasă va fi folosită tot de..., tot în același scop? Pentru că știu că proiectul era unul mai vast, dar văd că am ajuns doar la opt locuințe.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-în funcție de finalizare, fiecare va fi dezlipit pentru a putea fi concesionat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am înțeles.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-până se finalizează proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOI NA-EMA NUEL A

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului a unui bun imobil situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- la Punctul 24 avem un proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului a unui bun imobil situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt?

Dacă nu, îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe situate în Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- la Punctul 24 avem un proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe situate în Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt?

Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOM1R DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare Agrement Parcuri

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- proiect de hotărâre privind stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare Agrement Parcuri.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt?

Vă rog, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dacă-mi permiteți, o întrebare puțin conexă legată de aceste automobile și utilaje. în ce bază Societatea de Servicii Publice folosește o parte din autovehiculele sau utilajele municipalității? Pentru că, din câte știu, noi n-am aprobat asta în consiliul local. Deci, e vorba de o societate comercială care până la urmă folosește baza auto a municipalității.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-domnule consilier, vă rugăm să formulați în scris, nu putem să vă dăm răspuns acum, nu știu eu așa ceva.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu știți așa ceva?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș-nu. Vă rog să faceți în scris.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Fechet, cum sunteți până la urmă?

Domnul Consilier Fechet Mircea mă abțin.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am înțeles. Doamna Lazăr, v-ați abținut și dumneavoastră?

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, ați fost pentru?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-pentru. Să le dăm combustibil.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

2

Cu 14 voturi pentru și 2 abțineri a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- proiect de hotărâre privind alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042. Ați avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba alipirea suprafețelor de 155.00 m.p. teren inscris in cartea funciara 79098 UAT Bacau, nr. cadastral 79098 conform ANEXEI NR. 1 parte integranta din prezenta hotarare si 194,00 m.p. teren inscris in cartea funciara nr. 84009 UAT Bacau, nr. cadastral 84009 conform ANEXEI NR. 2 parte integranta din prezenta hotarare, in vederea constituirii unui singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. teren, număr cadastral 84042, conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  13

  3

  0

  2.

  ART. 2 - Se împuternicește DL Primar al Municipiului Bacau sa reprezinte la Notarul Public Municipiul Bacau si sa semneze in numele lui actul de alipire a suprafețelor de teren prevăzute la ART. 1.

  S-a adoptat

  13

  3

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  13

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, d-lui Grudinschi Mihai si Direcției Arhitect-Sef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat

  13

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  13

  0

  0

A

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-mulțumesc. întrucât s-au tipărit buletinele pentru Punctul 20, vă rugăm să se repete procedura de vot secret.

Doamna Consilier Din u Ioana-Raluca-rezultatul votului la proiectul 20, articolele 1, 2, 3,4 și 5 au primit fiecare câte 13 voturi pentru, 3 voturi contra și 0 nule.

Domnule președinte, putem merge mai departe. Mulțumesc.

 • 29. Se trece la punctul 29 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar CIOHODARU FLORINEL

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar CIOHODARU FLORINEL

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-e cineva care n-a votat ? Am găsit.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar CIOHODARU FLORINEL

1. Consilieri prezenți-16

2. Numărul consilierilor care au votat-16

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către dl. Ciohodaru Florinei, a suprafeței de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 84365, inscris in cartea funciara 84365 UAT Bacau, pentru extinderea spațiului proprietate in vederea desfășurării de activitati economice, conform ANEXEI NR. 1 -parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

13

3

0

2.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

S-a adoptat

13

3

0

3.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 74,9296 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

13

3

0

4.

ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform

ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

S-a adoptat

13

3

0

5.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

S-a adoptat

13

3

0

6.

ART. 5 - Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoana menționata la ART. 1 din prezenta hotarare.

S-a adoptat

13

3

0

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

S-a adoptat

13

3

0

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat

13

3

0

 • 30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 SI NR. 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 SI NR. 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor A.N.L.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am eu o discuție.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur -vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- felul cum a fost buletinul de vot formulat.

L-am făcut în două versiuni, adică versiunea 1 spune se abrobă anexele 1 și 2, nr.3 și nr.4 din proiectul de hotărâre fără a mai preciza fiecare titular pentru că l-ați avut în proiectul de hotărâre. Sau, am în forma în care, pun fiecare titular, l-am detaliat și o să trebuiască să votați cam în jur de o sută de poziții. Deci, sunteți de acord cu prima variantă ? Eram sigur că domnul Fechet pe aia o va prefera. Sunteți de acord, ca atâta vreme cât în proiectul de hotărâre se specifică foarte clar solicitanții, beneficiarii, să nu-i mai pun pe buletinul de vot, ci să fac referire expresă la Anexele 1,2, 3,4 ?

Cine este de acord ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobată propunerea ca buletinul de vot să aibă forma, în sensul că „se aprobă modificarea Anexelor 1, 2, 3 și 4 la hotărârea de consiliu. Vom transmite acum buletinele de vot comisiei.

Asta-i forma bună, luati si celelalte de la ...

7            5     3

Doamna Consilier Breahnă-Pravâț Ionela-Cristina-avem rezultatul votului la proiectul nr.30.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea ANEXELOR NR. 1, NR. 2, NR. 3 SI NR. 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  Art. 1 - Se aproba modificarea ANEXELOR NR. L NR. 2, NR. 3 si NR. 4 LA Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea in cota indiviza a terenului din str. Teiului, nr. 13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, conform Anexelor 1-4, parti integrante din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 20/29.01.2013, asa cum a fost completata prin H.C.L. nr. 92/20.03.2013, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare si actele adiționale la contractele de concesionare incheiate cu titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  Art. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  Art. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata titularilor dreptului de proprietate asupra locuințelor, Compartimentului Evidenta Concesionari din cadrul Direcției Arhitect-Sef si Compartimentului Evidenta Incasari Debite din cadrul Direcției Economice.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  6.

  Art. 6 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-putem uni 31 cu 32, pentru că au același obiect. Sunteti de acord? Bun.

3                                              3

31-32. Se trece la punctele 31-32 ale ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerile de motive la proiectele de hotărâre privind:

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 32877/18.10.2002 de la dl. Savin Adrian, la dl. Apetrei Ionuț-Liviu, căsătorit cu Apetrei Cornelia-Nicoleta

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L., la d-nii Rediu Iosif si Rediu Lucia

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 32877/18.10.2002 de la dl. Savin Adrian, la dl. Apetrei Ionuț-Liviu, căsătorit cu Apetrei Cornelia-Nicoleta și o să dau citire și punctului 32. Proiect transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L., la d-nii Rediu Iosif si Rediu Lucia

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur-avizele de legalitate pentru cele două proiecte?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre 31 și 32 și comisia 3 pentru proiectul 32, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectelor de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu următoarele proiecte de hotărâre :

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  Proiect de hotărâre nr.31 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 32877/18.10.2002 de la dl. Savin Adrian, la dl. Apetrei Ionuț-Liviu, căsătorit cu Apetrei Comelia-Nicoleta

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  Proiect de hotărâre nr.32 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48589/21.12.2006 de la S.C. MAST S.R.L., la d-nii Rediu Iosif si Rediu Lucia

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  16

  0

  0

 • 33. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș- da, mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, la proiectul 33 avem un proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017. Având în vedere faptul că ulterior adoptării acestei hotărâri au fost făcute verificări suplimentare la solicitările depuse în baza legilor proprietății, s-a constatat că pentru terenul aprobat pentru concesionare, există solicitări de revendicare din partea foștilor proprietari în baza prevederilor articolului 14 din Legea 50 din 1991. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședința Șova Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

65

Vă rog frumos să purcedeți la cabina de vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-domnul consilier Fechet este ieșit din sală, astfel încât vor fi doar 15 consilieri care participă la vot.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-15

2. Numărul consilierilor care au votat-15

Nr. ort.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

ART. 1 - Se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 340/28.09.2017 prin care s-a aprobat concesionarea directa a lotului de teren in suprafața de 51,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar S.C. HELMERT S.R.L.

S-a adoptat

14

1

0

2.

ART. 2 -- Primarul Municipiului Bacau va aduce la Îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

S-a adoptat

14

1

0

3.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. HELMERT S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Direcției Arhitect-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

S-a adoptat

14

1

0

4.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat

14

1

0

 • 34. Se trece la punctul 34 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Sova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive ia proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către Ștefănescu Daniela și Ștefănescu Cristian Vasile pentru obținerea autorizației de reparare și consolidare locuință situată în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 36 prin refacerea fațadelor și înlocuirea tâmplăriilor, consolidări ale structurii de rezistență, din vecinătatea imobilului de pe latura de Nord CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 79 mp, nr. cadastral 69137-C1 CF nr. 69137, pe latura de vest - imobilul CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 25 mp, nr. cadastral 74249-C1, CF nr .74249, domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș ■ ati avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt, dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu loana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către Ștefănescu Daniela și Ștefănescu Cristian Vasile pentru obținerea autorizației de reparare și consolidare locuință situată în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 36 prin refacerea fațadelor și înlocuirea tâmplăriilor, consolidări ale structurii de rezistență, din vecinătatea imobilului de pe latura de Nord CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 79 mp, nr. cadastral 69137-C1 CF nr. 69137, pe latura de vest - imobilul CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 25 mp, nr. cadastral 74249-C1, CF nr .74249, domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator- DL. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ ■ VICEPRIMARUL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. Crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  11

  ART. 1 - Se aprobă emiterea acordului vecinilor, solicitat de către domnii Ștefănescu Daniela și Ștefănescu Cristian Vasile, proprietari ai imobilului - teren + construcții situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 36, având nr. cadastral 83022, respectiv 83022 - CI, pentru obținerea autorizației de reparare și consolidare locuință prin refacerea fațadelor și înlocuirea tâmplăriilor, consolidări ale structurii de rezistență, din vecinătatea imobilului de pe latura de Nord Cl-casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 79 mp, nr. cadastral 69137 - CI CF nr. 69137, pe latura de vest - imobilul CI- casă naționalizată, în suprafață construită la sol de 25 mp, nr. cadastral 74249 - CI, CF nr .74249, domeniul privat al municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  12

  ART. 2 - Prezenta constituie ”acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 289 din 12.05.2017, fără vreo altă formalitate.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  13

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și domnilor Ștefănescu Daniela și Ștefănescu Cristian Vasile.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  14

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

 • 35. Se trece la punctul 35 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. VADUL BISTRIȚEI, NR. 46 -48 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: NISTOR CRISTINEL, BOSINGEANU SORIN, BOSINGEANU MARIANA, din Mun. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ati avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Sef si Direcția Drumuri Publice).

>                        ~                         5        5                  »                                                   Z

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului dacă sunt, dacă nu se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. VADUL BISTRIȚEI, NR. 46 -48 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: NISTOR CRISTINEL, BOSINGEANU SORIN, BOSINGEANU MARIANA, din Mun. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. Crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SI LOCUINȚE COLECTIVE, STR. VADUL BISTRIȚEI, NR. 46 - 48, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa U02 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: NISTOR CRISTINEL, BOSINGEANU SORIN SI BOSINGEANU MARIANA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • - S teren = 3.261,00 m.p. ; S construit propus = 862,20 m.p. ; S desfasurata propusa = 11.000,00 m.p. ; S construita spațiu comercial = 600,00 m.p. ; Spațiu verde propus aprox. 1.400,00 m.p. (500,00 m.p. terasa verde + 880,80 m.p. la sol); Apartamente propuse = 108 buc; Nr. total locuri de parcare = 119 ;

  • - Regim de inaltime propus = P + 9 E;

  • - H max - 34,00 m;

  • - POT maxim - 28,40 % ;

  • - CUT maxim = 3,38.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotar are va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  5.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

 • 37.A. Se trece la punctul 37 A al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului „Caravana Zilele Filmului Românesc”, în perioada 29 iunie-01 iulie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Vă rog doamna Breahnă.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - având în vedere condițiile meteo nefavorabile, Asociația Ingenious Drama a făcut o solicitare către Primăria Municipiului Bacău. Solicitarea are nr. 31506 din 27.06.2018, a fost înregistrată. Solicitarea constă în faptul că doresc să mutăm evenimentul din perioada 29 iunie-01 iulie 2018, în perioada 06-08 iulie 2018 când s-ar preconiza condiții meteo mai favorabile. în acest context doresc să formulez următorul amendament:

Art. 1 ar trebui să sune în felul următor:

” ART. l.Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului ” Caravana Zilelel Filmului Românesc”, în perioada 06 iulie - 08 iulie 2018 ”.

Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot amendamentul doamnei consilier Breahnă. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr, crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

fesit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Având în vedere absența din sală a domnului consilier Fechet, avem 15 consilieri. Cu 15 voturi pentru a fost aprobat amendamentul doamnei consilier Breahnă .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

2

Cu 13 voturi pentru și 2 abțineri, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

37B. Se trece la punctul 37B al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire creșa Centrul Bugetar Școala Mihai -Drăgan - Școala ”Georgeta Mircea Cancicov”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - așa cum v-am spus și la început, la prezentarea ordinii de zi, atât eu cât și domnul primar am spus băcăuanilor că în actualul mandat vom construi 3 creșe noi. Astăzi suntem pe punctul de a demara primul obiectiv, Creșa de la Școala ”Georgeta Mircea Cancicov”. Va fi prima creșă nouă după revoluție în Bacău. Sperăm, dacă lucrurile merg într-o evoluție normală, în doi ani de zile să avem prima creșă nouă din municipiul Bacău. Celelalte două din Cartierul Șerbănești și de la Karpen sunt în stadiul de proiectare. Așteptăm cât mai rapid ca și cele două să vină în consiliul local. Vă mulțumesc și vă rog să votați în forma prezentată proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur -discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

[esit din

5

sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

37C. Se trece la punctul 37C al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulata de către Asociația de Proprietari « Evocasa Completa » din Municipiul Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos -ati avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a plângerii prealabile formulata de către Asociația de Proprietari « Evocasa Completa » din Municipiul Bacau

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți -15

2. Numărul consilierilor care au votat -15

Nr. Crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1 - Se respinge plângerea prealabila nr. 28850/29.05.2018 formulata de Asociația de Proprietari «Evocasa Completa» din Municipiul Bacau prin care solicita anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 169/27.04.2018 si modificarea parțiala a Planului Urbanistic de Detaliu intocmit pentru “Construire imobil locuințe colective cu spatii comerciale la parter” str. Ștefan cel Mare, nr. 24 D din Municipiul Bacau, beneficiar .S.C. SIMBA INVEST S.R.L., in sensul limitării numărului de etaje si, implicit a numărului de apartamente, fapt ce ar asigura necesarul de parcaje si spațiu verde conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. Nr. 84/2012

S-A ADOPTAT

13

2

0

2.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Structura Arhitect-Sef - Biroul Autorizații in Construcții si Urbanism.

S-A ADOPTAT

13

2

0

3.

Art. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata doamnelor Marian-Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana, Structurii Arhitect-Sef si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

S-A ADOPTAT

13

2

0

4.

Art. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacau pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

13

2

0

37D. Se trece la punctul 37D al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării prin cesiune creanță a livrărilor de gaze naturale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - nu particip la vot. Menționați în procesul verbal.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

[esit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru și o neparticipare la vot a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Se reia discutarea punctului nr. 6.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -era vorba de amendamentul făcut de domnul Sova la solicitarea Direcției de Drumuri Publice, în care la ” Cheltuieli diverse și neprevăzute ” se calculase 1%. Domnul Mateuță să mă corectați dacă greșesc.

Domnul Mateuță Florin -Director Direcția Drumuri Publice - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ...în care se calculase 1% și legal era 10%.

Domnul Mateuță Florin -Director Direcția Drumuri Publice - exact.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -și modificarea-amendamentul, respectiv - ” Cheltuieli diverse și neprevăzute ” privesc 10% și nu 1%.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - este încadrarea totală a devizului. Adică nu se modifică valoarea devizului, nu?

Domnul Mateuță Florin -Director Direcția Drumuri Publice - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cu încadrarea în valoarea totală. Domnul Mateută.

Domnul Mateuță Florin -Director Direcția Drumuri Publice - așa este.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bun. Supunem la vot amendamentul. Ați înțeles domnul Ghingheș acum?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -mulțumesc.

Supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru s-a aprobat amendamentul.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

[esit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTULAUR

3                                                ■»

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere, s-a aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - rubrica diverse?

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur imediat, domnul Ghingheș.

Rubrica „Diverse” , era la punctul 36, am lăsat-o la sfârșit. Vă rog dacă...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, mulțumesc. Știți, se construiește în Parcul Cancicov în zona Lăcușorului și am primit foarte multe sesizări din partea cetățenilor că acolo se taie sălcii, mă rog, se restructurează practic spațiul verde în zonă. Am făcut o solicitare la Registratura Primăriei Bacău, să primesc și eu autorizația de construcție și nu mică mi-a fost mirarea, atunci când am primit răspuns de la doamna Arhitect Șef cum că autorizația de construcție nu-mi poate fi dată pentru că se încalcă Regulamentul cu protecția datelor cu caracter personal. Să știți că autorizația de construcție este un document public. Dacă vrem să anonimizăm anumite informații de acolo putem face așa cum primim și noi la proiectele de hotărâre. Deci tăiem numele persoanelor, nu-i nici o problemă, dar autorizația de construcție este un document public și nu mi se pare admisibil ca eu atunci când solicit informații, în calitate de consilier local, să nu le primesc, acestea fiindu-mi folositoare pentru îndeplinirea mandatului. Deci, am cerut: autorizație de construcție, ce a zis Agenția de Protecția Mediului în acest sens și dacă există avizul acesteia pentru tăierea acelor copaci? Eu nu am primit nici o informație... A și pe lângă asta am cerut și secțiunea din acel Registru al spațiilor verzi,( cum dumneavoastră ați spus că este gata) să-mi indicați exact ce indică Registrul spațiilor verzi în acea zonă. Mă rog, eu am cerut anterior și Registrul spațiilor verzi în întregime însă se pare că îl țineți ascuns și această procedură de aprobare a registrului văd că întârzie și cetățenii pe bună dreptate se întreabă de ce întârzie acest Registru al spațiilor verzi, ce trebuia să-l avem din anul 2011 și de doi ani deja această administrație promite că acest registru va fi public. Deci, acest registru va fi public, nu așa cum ați specificat ( lăsați-mă să vorbesc), nu așa cum ați specificat în adresă, că anumite informații vor fi anonimizate. Registrul spațiilor verzi este un document public și v-aș ruga.., deci este legea spațiilor verzi care spune acest lucru și trebuie publicat pe site. Dar dacă doriți să vin la sediu ca să-1 consult, nu-i nici o problemă, însă să știți că eu voi face fotografii la acest registru și-1 voi publica eu, în locul Primăriei Bacău, dacă nu vă îndepliniți atribuțiile.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - în momentul în care se aprobă de consiliul local, atunci da, puteți să veniți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi bun, dar tot îl amânați. îl amânați pentru motive de genul acesta, ca cetățenii să nu știe unde sunt copacii care se taie atunci când e vorba de investiții noi.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - legea spațiilor verzi, pe care tocmai ați citat-o, spune că din momentul finalizării registrului și până la aprobare avem voie un an de zile să facem modificări și verificări. în continuare se fac verificări pentru a nu include informații greșite în el.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - într-un răspuns pe care mi l-a acordat Primăria Bacău se specifică foarte clar că acest registru este finalizat.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - este recepționat și momentan se fac verificări. Da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și mi s-a comunicat chiar la această masă, că urmează hotărârea de consiliu local. Acum veniți și îmi spuneți că s-ar putea să mai urmeze un an, dar haideți să ne întoarcem la subiect.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - avem posibilitatea să...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -asa. Am cerut secțiunea din registrul spațiilor verzi, deci aia care există acum...

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - și nefiind aprobat credeți că vă pot da o bază de date întreagă? Și în legea spațiilor verzi pe care dumneavoastră ați citit-o, ce scrie, că se publică pe site-ul unității administrativ teritoriale. Nu sc dă prin email unei terțe persoane.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi și mai bine. Deci eu trebuia să-1 am pe site, să intru acolo să-1 consult. Da?

Doamna Marin Diana ■ Arhitect Șef -după aprobare. Exact. După aprobare.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -dar nu există. Având în vedere că nu există, tocmai de aia am făcut această cerere, dar în primul rând, dumneavoastră, autorizația de construcție nu mi-ați trimis-o și este un document public.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - autorizația de construcție nu pot să v-o trimit atâta timp cât ea este publicată pe site. Da? Este publicată la sediu, așa cum ne cere legea și nu pot să vă trimit autorizația în momentul în care sunt date personale și nu am acordul persoanei pentru a o trimite unui terț.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -deci nu-i publicată pe site. Pe site e publicat doar titlul, adică că există doar acea autorizație, însă eu v-am cerut autorizația ca să vedem ce lucrări au fost autorizate acolo.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul consilier, doamna arhitect, domnul Ghingheș, haideți să lămurim situația. Autorizația de construcție e un act care conține date cu caracter personal. Legea 50 spune foarte clar modul cum se aduce la publicitate. Avem practică judiciară în sensul acesta, în care spune foarte clar că autoritățile au obligația de a respecta restricțiile impuse de legislație cu privire la legislația în vigoare privind secretul comercial și industrial, datele cu caracter personal. Articolul 23 menționează că autoritățile fac publică emiterea autorizației de construcție și pun la dispoziția publicului informații. Informații privind conținutul autorizației. Deci, prin urmare a fost obligată primăria, dată în judecată, să comunice reclamantei conținutul autorizației de construcție.

3                                                  3                                              3

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu asta am cerut. Nu am cerut date cu caracter personal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da. Conținut, înseamnă obiect. Nu?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -deci, dacă doamna arhitect șef era de bună credință, în cazul de fată, ca să informăm cetățenii, îmi dădeati acele informații vitale pentru acea construcție. Nu, pur și simplu îmi invocați GDPR - ul (Regulamentul european general privind protecția datelor) pentru că am văzut că asta e... acesta e trendul la nivelul primăriei. Invocăm GDPR- ul, deci e vorba de autorizația de construcție pentru o construcție care este edificată, hai să ne amintim, pe domeniul public. Deci e vorba de parc, de parcul central al municipiului și cred că cetățenii au dreptul să știe dacă... deci întrebările le-am pus deja în scris și dumneavoastră nu mi-ați spus.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - și nu v-am răspuns?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, mi-ați răspuns că ”GDPR ... și nu vă dăm informații”. Deci am cerut avizul APM - ului cu privire la...

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef - nu se poate da pentru că face parte din documentație.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian ■ nimic nu se poate da. Eu am înțeles că e unitate militară la Arhitectul Sef acolo, dar...

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - domnul consilier, dacă tot ați solicitat în scris, probabil veți primi răspuns.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am primit deja . Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -veți mai primi unul.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - dacă nu sunteti satisfăcut de răspuns, mai faceți o adresă. Știți de ce? Pentru că mai sunt și alții.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok. O să fac și sesizare la Prefect, ca să știți. Da?

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - ok.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și am să petiționez și alte instituții competente în domeniu.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - ok. Mulțumim. Am înțeles că la punctul Diverse mai sunt și... vă rog. Microfonul vă rog. O secundă.

Domnul Crăciun Dragoș -Președintele Asociației 108- Ana Ipătescu - am un număr de 490 de apartamente și sunt aici să mă adresez domniilor voastre -consilieri locali în mod special, pentru a vă adresa o întrebare retorică . Dacă sunteți mulțumiți de starea generală a municipiului Bacău, în general și a Cartierului Bistrița Lac într-un mod particular, pentru că acolo avem onoarea să domicilieze domnul secretar. Am făcut mai multe demersuri către Primărie, la care nu am primit nici un fel răspuns și nu avem satisfacție. Dacă dumneavoastră considerați că municipiul Bacău arată bine, dumneavoastră votați în continuare ce hotărâri vreți dumneavoastră, pentru că nimeni nu le verifică cum le pun în executare. Absolut nimeni. Nu mai departe de ieri, pe strada Valea Albă a venit societatea de la Suceava care a făcut... Simetrica, care a făcut pavajul pietonal. Am asistat împreună la, era să zic deshumarea, la dezgroparea unui canal aparținând Companiei de Apă. Eu am un temperament mai agresiv, doamna mă cunoaște foarte bine, l-am luat pe acel domn la întrebări - cine a făcut pavajul că poate mai sunt și nu știu, valori pe acolo, poate trece Dunărea pe acolo. Nu sunt interesați. S-a verificat lucrarea? Nu știm, nu ne interesează. Acesta este răspunsul. Dacă dumneavoastră considerați că există factori zonali care verifică, vreau să știu cine sunt. Vreau să mă caute, să mă solicite. Vreau să știu când se fac verificări. Dacă cei

7                                                                                  5

de la Compania de Apă au înțeles și mă cheamă când citim apometrele, agentul în insolvență pentru care dumneavoastră pompați bani în vânt-S.C. TERMOENERGY GROUP, că nu ati înțeles deloc ce este cu această societate, nu m-a chemat niciodată

’                        3          3                                                                                                             7

A

să citim acele gigacalorimetre. In toată asociația mea mai am șase abonați pentru care eu le susțin cauza în instanță, pentru că nu au gigacalorimetre dar plătesc 4 mii de lei pentru nimic. De asemenea, oamenii mei m-au rugat să vă comunic, referitor la Poliția Locală, vreți să construiri o imagine a Poliției Locale? Foarte bine, o imagine solidă, însă cu cine, cu foști angajați M.A.I.? Foști angajați care... știți domnul, că principiul necesității de a cunoaște este și pentru mine valabil. Foști angajați care-și permit să-mi dea mie lecții cum se iau banii din buzunarul oamenilor fără să le spun? Care țipă, care mă amenință. Suntem sătui de metehnele astea de milițieni. Angajați oameni tineri. Nu foști angajați care n-au avut niciodată profesional contact cu mine-cetățean. Deci ei au avut de a face cu inculpați, condamnați, autori, complici, ce vreți dumneavoastră. O altă problemă...

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - domnul președinte, îmi cer scuze, la subiect, pentru că așa dezvoltăm încă două ore de acum încolo discuțiile.

Domnul Crăciun Dragoș -Președintele Asociației 108- Ana Ipătescu - am înțeles.

Ceea ce doresc eu din partea dumneavoastră - să chemați la ordine șefii de servicii și de departamente din primărie. îi chemați aici în ședință. Fie în ședințele de specialitate, fie aici, cu rapoarte, note informative. Lăsați primarul, primarul e un om care nu poate să știe absolut tot. îi chemați aici pentru că eu voi formula în permanență acțiuni, sesizări și la mine au mai venit încă 5 președinți. îs cam bătrâni și nu știu să scrie. Scriu eu pentru ei. îi reprezint eu. Vreau ca problemele să fie aduse la cunoștința dumneavoastră și să găsiți o rezolvare și vă rog frumos lăsați la o parte orice răfuială politică că nu vă aparține. Șefii dumneavoastră politici se ceartă. Mai întâi joacă tenis, după aia se denunță. Aici sunteți ai Bacăului, noi v-am ales, nu cei de la București. Dacă vreți, puteți aduce Bacăul la înălțimea la care a fost odată, când dacă ne vedea cineva cu număr de Bacău la mașină, ne aprecia. Acum ce să aprecieze? O insulă de agrement închisă, un parc al Gherăieștiului care nu are nimic ? Gândiți-vă foarte bine. Apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră, că adoptați hotărâri. Punerea în executare e problema și verificatul. Mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Șova-Gâțu Laur - mulțumim și noi. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

SOVA-GÂTU LAUR              NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

9                                     9

întocmit: Teletin Olivia, Mariana Tebeică, Admnicăi Maria, Nicoleta Matei Ds.I-A-2/ Ex.l