Proces verbal din 28.02.2018

Proces verbal - Ședință ordinară a CLB din data de 28 februarie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 65095 din 05.03.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.02.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, a fost convocat prin Dispoziția 250 din 22.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

In sală sunt prezenți un număr de 19 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.02.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRÎPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.02.2018 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUDLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi, procesul verbal al ședinței extraordinare din d

ata de 19.0

2.2018 a

aprobat. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați reprezentați ai aparatului de lucru al primarului municipiului Bacău, voi da citire Dispoziției nr. 250 din 22.02.2018 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Dispoziția:

 • 1.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău pe parcursul anului 2018

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investirii „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Eco Sud a unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente

lunii ianuarie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/1998, modificate și completate, pentru anul 2018 Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, str. Izvoare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminița

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L., la d-na Galinescu Niculina-Maria

Inițiator- DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCȚIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE ÎN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR ÎN SPITAL, POLICLINICĂ ȘI CĂMIN DE BĂTRÂNI ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SOCIO-MEDICALÂ( SPITAL ȘI CĂMIN DE BĂTRÂNI), STR. LETEA, NR. 17 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEHCIARLCONSTANTINESCU       DUMITRU       ȘI

CONSTANTINESCUIOANA-LĂCRĂMIOARA, din Mun. Iași, Jud. Iași Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.  Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 28/ 02.02.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Manolache Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Ariton Adriana Milia din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.  Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI:

20.A Proiect de hotărâre privind închirierea a 3 spații aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, Str. Pieței, nr.l, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

20JB Proiect de hotărâre privind închirierea a patru amplasamente aflate pe Terasa de Flori a Pieței Centrale, din Bacău, Str. Pieței, nr.l, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

20.C Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

20.D Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă anunț că voi retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 5 privind concesionarea către Eco Sud a unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula nr. n, din raționamente de ordin tehnic. Fac această acțiune pentru a ajunge pe ordinea de zi la următoarea ședință de consiliu local, într-o formulă tehnică îmbunătățită. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt observații. Supun la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările aduse prin retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr.5. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOIN A-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

Mi

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi cu modificările aduse, întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Rugăm pe domnii consilieri care consideră că se află în aceste situații să anunțe. Domnul Fechet!

Domnul Consilier Fechet Mircea - La punctul.6, privind aprobarea cotizației către ADIS Bacău, mă abțin la vot, având în vedere faptul că sunt angajat al acestei asociații. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - S-a luat act de punctul dumneavoastră de vedere și acum dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 28.02.2018.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de asociere a Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău pe parcursul anului 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de asociere dintre Municipiul Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în vederea realizării în comun a unor evenimente de natură sportivă, la Bazinul de înot Bacău pe parcursul anului 2018. Proiectul l-ați avut la mapă, cu documentația aferentă, rog consiliul local să-și exprime votul într-un mod favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILEE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PARAIANU MADĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a vota asocierea între Municipiul Bacău și Consiliul Județean Bacău în vederea realizării unui obiectiv de importanță deosebită pentru orașul nostru. Este vorba de construcția străzii Aeroportului, un proiect care vine să completeze finalizarea construcției aeroportului din Bacău. Vreau să mulțumesc și pe această cale Consiliului Județean și consilierilor care au votat, președintelui Consiliului Județean care a inițiat acest proiect de hotărâre. Este un exemplu elocvent de participare a celor două entități administrative, Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean Bacău, pentru realizarea unor obiective care vizează în mod direct comunitatea noastră. Principalul beneficiu, fără îndoială, este pentru cetățenii municipiului Bacău, așa cum principalul beneficiu al aeroportului e tot în favoarea cetățenilor noștri, cetățeni din municipiul Bacău și vreau să punctez acest lucru, pentru că suntem din punctul meu de vedere, într-o etapă și într-o stare de normalitate, situație în care cele două entități colaborează în vederea satisfacerii interesului comun al locuitorilor pe care îi deservesc. Mai mult decât atât, pe fondul unei situații financiare nu tocmai fericită prin care trece în momentul de față Municipiul Bacău, într-un mod sau într-o vină care nu-i aparține sub nici o formă, problematică financiară care sperăm că va fi îndreptată de la data de 1 iulie 2018, Consiliul Județean Bacău, se poate spune, că vine în susținerea proiectelor municipalității și pe această cale putem ajunge la soluția în care, cea mai bună soluție pentru locuitorii municipiului Bacău, fără culoare politică și fără distincții și orgolii între cele două entități administrative. Vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a vota acest proiect, noi suntem aproape de finalizarea procedurilor de expropriere pe strada Aeroportului, îmi exprim dorința și speranța poate, cu atât mai mult, ca pe parcursul acestui an să ajungem ca locuitorii municipiului Bacău, care se vor duce sau se vor întoarce de la aeroport ,să poată utiliza această șosea pe patru benzi plus bandă de urgență, o șosea menită să asigure traficul și în momentul în care Aeroportul Bacău va avea o creștere de 4 sau 5 ori a valorilor. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Viceprimar Scripăț, vă rog!

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - Mi l-ați luat și pe acesta... Domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, este lăudabil faptul că pentru prima dată în Bacău, cel puțin de când am anumite funcții, consiliului județean și consiliul local au ajuns la un punct comun. Deja s-a creat un precedent, mă refer la acel parteneriat pentru a termina odată Spitalul Municipal, se tărăgănează, dar cred în parteneriatul care s-a încheiat vara trecută cu consiliului județean și sper ca această investiție să fie cât mai repede realizată. Cât despre strada Aeroportului, de asemenea apreciez că, având bugetul cum îl avem, cel puțin din punct de vedere al promisiunii, domnul primar și-a respectat promisiunea - nu au mai crescut taxele și impozitele și dacă am găsit înțelegere la consiliul județean să ne facă aceea stradă, e foarte bine. Ne ridică acea mică povară, contravaloarea lucrărilor. Dar, personal, am o nelămurire. Aș vrea... am văzut termenul de finalizare 2019. Eu o consider o stradă de 500-600 metri, dacă chiar sunt banii, sau aici aș vrea să ajung, dacă e bugetată de consiliul județean în proporție de 95%, să găsim soluțiile să o terminăm în 2018. Eu cred că este foarte necesară, terminalul este gata, strada arată cum arată în acest moment și modernizarea ei, mi-aș dori-o să aibă un termen cât mai rapid sau, eu știu, un termen scurt, spun eu. Și dacă sunt posibilități, să ne dăm un termen care îl consider, eu știu...normal, ca până la sfârșitul anului să o terminăm, această stradă. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - Dacă îmi permiteți, domnule președinte de ședință?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, vă rog!

Domnul Primar Cosmin Necula - într-un fel voit sau poate nevoit, domnul Viceprimar Scripăț mi-a ridicat o minge la fileu. Da, se poate spune că am fost cel care a inițiat aceste discuții între consiliul județean și inițiatorul acestui proiect, adică Primarul municipiului Bacău și am găsit toată înțelegerea din partea consiliului județean și din partea președintelui consiliului județean. Ca orice proiect de hotărâre, în momentul în care vii și îl pui în operă, fără îndoială trebuie să ai un buget și din ceea ce am văzut până în momentul de față la consiliul județean și de-a lungul anilor, n-au existat probleme cu privire la ceea ce înseamnă legalitatea hotărârilor de consiliul județean sau cu privire la activitatea consiliului în sine, fapt care nu se poate spune despre ceea ce s-a întâmplat până în 2016 în Consiliul Local Bacău. Pe de altă parte, vreau să menționez faptul că acest proiect a fost inițiat de către Municipiul Bacău. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pe strada respectivă a fost făcută de către municipalitate, exproprierea de către municipalitate, decizia cu privire la extinderea acestei străzi a fost făcută de către mine, împreună cu dumneavoastră. Aveam posibilitatea că să rezolvăm această stradă foarte ușor, se toarnă asfaltul, se marchează, se pun niște stâlpi de iluminat, în 6 luni se finalizează. Am preferat, ca aproape orice proiect din municipiul Bacău să fie făcut așa cum trebuie, gândindu-ne la viitor. Nu facem o stradă doar de dragul de a o face, ci, haideți să o facem o stradă chiar dacă ne costă mult, chiar dacă sunt multe sacrificii, dar să o facem în așa fel încât peste 10-15 ani să fie în continuare utilizabilă și să nu fie ștrangulată. La fel, în momentul în care noi am venit în fața dumneavoastră și în fața Guvernului României, cu cererea de a face proiectul de apă al municipiului Bacău, nu m-am gândit nici din punct de vedere electoral, pentru că rezerva de apă nu se simte decât atunci când nu este, ci m-am gândit pentru viitorul acestui oraș, care undeva în 20-25 de ani va putea să se gândească poate la momentul respectiv, poate 30 de ani, să se schimbe conducta de rezervă de apă. Deci, sunt obiective, și așa încerc și am făcut de fiecare dată în fața dumneavoastră, venind cu obiective pe termen lung. De asemenea, Spitalul Municipal, proiectul Spitalului Municipal, asocierea dintre cele două entități, așa cum bine spunea domnul Viceprimar Scripăț, deschiderea într-un fel sau altul a colaborării dintre cele două unități administrativ - teritoriale, s-a făcut gândindu-ne la faptul că peste 15 ani sau 20 de ani, această structură spitalicească, Spitalul „Sfânta Mana” Bacău, va deservi poate nu doar teritorial locuitorii municipiului Bacău, ci cu certitudine și mai mulți. Totdeauna aceste proiecte și făcând o mică paranteză, proiectul Spitalului Municipal este în continuare pe traseul corect și traseul normal, în momentul de față s-au finalizat procedurile de proiectare a complementarității, suntem în faza de avizare de către Ministerul Sănătății a acestui nou tip de proiect, a acestor noi circuite. Sperăm, cât mai repede să intre în folosință.. .în licitație acest obiectiv, eu estimez într-o lună sau două, poate trei, vom avea o licitație. Pe de altă parte, și eu, ca și domnul Viceprimar Scripăț ne dorim în 2018 finalizarea acelei străzi, de 800 de metri, dacă nu mă înșel, dar trebuie să avem conștiința faptului că urmează în primul rând o licitație, și ne dorim din tot sufletul ca acea licitație să fie scurtă, să nu fie contestații, să nu fie zeci de plângeri, pe de o parte, dar pe de altă parte, lucrările, deși aparent este doar o simplă stradă, sunt un pic mai complexe și mai complicate. Dacă veți vedea un pic, sau dacă veți intra în profunzimea acestui proiect, veți vedea că acolo sunt niște rețele deosebit de importante care trebuie mutate, e vorba de rețele de gaze, rețele de telecomunicații speciale, se lucrează într-un anumit tip de regim, având în vedere apropierea de aeroport și sunt o serie de avize deosebit de importante care comportă o anumită perioadă de timp. Plecăm, domnule viceprimar, cu speranța că în 2018, la final, vom circula pe acea stradă. Dar trebuie să grivim și realist, lăsându-ne această marjă de timp, ca termen de finalizare să fie 2019. împreună cu dumneavoastră, în momentul în care vă ocupați de străzile din municipiul Bacău, am avut plăcuta surpriză să avem un constructor, n-o să-i dau numele, care deși avea o lucrare pe o perioadă mult mai lungă de timp, a fost un constructor de bună calitate și a reușit să termine acea stradă, cred că aproape într-un termen la jumătate. Sperăm că vom beneficia și de un constructor bun și în cazul străzii Aeroportului și în cazul spitalului și aceste termene să fie cât mai scurte.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Vă mulțumim. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂL1N-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin da cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu propunerea de modificare a HCL 305 din 2017, prin care dumneavoastră, consiliului local, ați desemnat reprezentanții în consiliile de administrație ale învățământului preuniversitar. Documentația a fost la mapă, rog într-un vot favorabil consiliul local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - Am eu!

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, domnul consilier!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - Domnule președinte de ședință, stimați colegi, nu sunt de acord ca eu să-l înlocuiesc pe domnul Cristian Ghingheș ca reprezentant al consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale "Constantin Platon”. Nu am fost întrebat și nici nu sunt de acord. Poate să propună de exemplu, doamna Breahnă, că se pricepe, un înlocuitor pentru colegul nostru Cristian Ghingheș. Eu, în nici un caz, nu-1 voi înlocui. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - Dacă îmi permiteți... dacă îmi permiteți, numai puțin. Domnul președinte!

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, domnul primar! Doamna consilier, domnul primar s-a înscris la cuvânt, vă rog!

Domnul Primar Cosmin Necula - Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, departe de mine de a încerca să găsesc un subiect de vrajbă între dumneavoastră astăzi. Acest lucru s-a întâmplat, nu vreau să ridic nici măcar problema de ce s-a ajuns la această situație, chiar vreau să... nu vreau eu să prezint acest lucru și nici nu vreau să-1 discut. A fost doar o propunere, domnul consilier, nu a fost nici o temere, nici o tentă, dar trebuie să vă spun și faptul că văzând relația de amiciție dintre dumneavoastră și domnul Consilier Ghingheș, m-am gândit că puteți să-l înlocuiți, dar acesta a fost doar un simplu raționament, o simplă propunere, nu înseamnă că neapărat trebuie să și se întâmple. Vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înțeleg că dumneavoastră, domnul Miclăuș, aveți o propunere în locul dumneavoastră, nu?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - Nu am. Nu am.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Propunerea executivului...

Domnul Consilier Miclăus Daniel- Nu am și nici nu am eu căderea. Deci, nu am fost întrebat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Am înțeles. Am înțeles.

Domnul Consilier Miclâus Daniel - Nu sunt inițiator de proiect, domnul primar fiind inițiator de proiect, poate să propună pe cine vrea dumnealui.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Domnul Ghingheș, care e major, poate să răspundă singur.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - sunt colegi din PSD care pot să propună. Nu am fost întrebat nici când am fost înlocuit în celelalte consilii de administrație, nu am fost nici acum. Deci, nu am chef să fac alte discuții.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Domnul Viceprimar Dragoș Ștefan dorește să facă o propunere.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - Domnul Consilier Miclăuș, eu îl propun pe domnul consilier Ilie Bîrzu. Domnul secretar, supunem la vot amendamentul, ca să putem să-1 propunem pe buletinul de vot? Domnul Bîrzu sunteți de acord?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Da. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Domnul Bîrzu sunteți de acord bănuiesc, da, de ce zic colegii?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Ar fi mai oportun de la altă formațiune politică. Noi avem o relație bună. Deci, opoziția este unită, noi suntem mulțumiți de relațiile pe care le avem.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - Dar și opoziția trebuie să facă parte din consili 1 de administrație, domnul Miclăuș.

Domnul Primar Cosmin Necula - Aici, dacă îmi permiteți domnul președinte de ședință....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Da, vă rog, domnule primar. Domnul Primar Cosmin Necula - Chiar dacă subiectul este dus oarecum în derizoriu, dar totuși....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Dar dacă are acceptul colegului Cristian Ghingheș...

Domnul Consiler Bîrzu Hie - Dacă am acceptul colegului Cristian Ghingheș, accept.

Domnul Primar Cosmin Necula - Deci, înainte de a trece la procedura de vot, totuși trebuie să fac această mențiune, înainte de a se duce în derizoriu această chestiune, dumneavoastră, consilierii locali, aveți responsabilitatea și obligația de a face parte din aceste consilii de administrații, nu e o glumă, este o îndatorire pe care dumneavoastră o aveți ca și reprezentanți ai cetății. Dincolo de faptul că toți ne-am dorit să fim ba primari, ba consilieri locali, la pachet cu aceste demnități vin și obligații care ar trebui să ni le exercităm. Nu-i suficient să faci figurație în consiliul local, mai e și treabă de făcut, iar una dintre aceste componente ale muncii de consilier este să reprezinți orașul în consiliul de administrație, acolo unde se iau decizii, la școala respectivă. Și cred că trebuie, un subiect tratat un pic mai aplecat și cu mai multă seriozitate de către consiliul local și de către consilierii locali cu preponderență.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Având în vedere că avem acceptul și de la domnul Ghingheș, supunem la vot propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? Domnul Bîrzu, în locul domnului Miclăuș.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CR1STINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GfflNGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

In unanimitate, s-a votat ca domnul Bîrzu să figureze în locul domnului Miclăuș pe buletinul de vot. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Vă rog frumos să vă intrați în atribuții comisia de validare, aveți la dispoziție urna de vot.

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca - Am o întrebare și o rugăminte la domnii consilieri. Este cineva care n-a votat sau este cineva ieșit din sală?

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018.

Inițiator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

1. Consilieri prezenți: 19

2. Numărul consilierilor care au votat: 19

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. - (1) Se modifică nr. crt. 10 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește dl. Cristian Ghingheș cu dl. Bîrzu Ilie ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale "Constantin Platon” Bacău.

S-A ADOPTAT

19

0

0

2.

(2) Se modifică nr. crt. 20 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina -Emanuela cu dl. Bîrzu Ilie ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Pedagogic "Ștefan cel Mare" Bacău. S-A ADOPTAT

19

0

0

3.

(3) Se modifică nr. crt. 23 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina -Emanuela cu dl. Miclăuș Daniel ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Artă "George Apostu" Bacău.

S-A ADOPTAT

19

0

0

4.

(4) Se modifică nr. crt. 27 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina -Emanuela cu dl. Crețu Cătălin - Bogdan ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Colegiului Economic "Ion Ghica” Bacău. S-A ADOPTAT

19

0

0

5.

(5) Se modifică nr. crt. 35 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina -Emanuela cu dl. Fechet Mircea ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Sanitare Postliceale "Sanity” Bacău.

S-A ADOPTAT

19

0

0

6.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 305/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

S-A ADOPTAT

19

0

0

7.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

S-A ADOPTAT

19

0

0

8.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

S-A ADOPTAT

19

0

0

9.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității S-A ADOPTAT

19

0

0

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de modificare a HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Pentru orice lămurire, deși documentația a fost la mapă și a fost suficient timp pentru studierea acesteia, dar vă stă la dispoziție domnul Șef de Serviciu Barbu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

M

Cu 19 voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.

5.RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar _Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, revin cu proiectul în fața dumneavoastră, proiect care a fost retras de pe ordinea de zi data trecută, deoarece nu am putut beneficia de lămuriri suplimentare din partea celor care au venit cu această solicitare, privind stabilirea unui cuantum crescut al cotizației anuale la patrimoniului A.D.I.S.

Revin cu acest proiect de hotărâre, documentația a fost la mapă, dar de această dată mulțumesc domnului Director Seto, care se află prezent printre noi astăzi aici, pentru orice lămurire necesară, probabil și pentru lămurirea situației de data trecută. Domnul director vă poate prezenta mai multe detalii. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Domnule Primar, dacă vă întrebăm de data asta, de ce este majorată cotizația, știți? Pentru că și data trecută ați fost dumneavoastră inițiator și astăzi sunteți inițiator și bănuiesc că dacă ne propuneți o cotizație mărită ar trebui să știți și din start argumentele, nu să vină directorul până aici, cu toate că trebuie să fie prezent. Și astăzi îl văd prezent. Dar bănuiesc că atunci când inițiați un proiect de hotărâre, aveți toate datele problemei la îndemână. Mulțumim.

Domnul Primar Cosmin Necula-e o mare victorie politică. Domnule Director Seto, vă rog frumos să prezentați cele ce aveți de spus.

Domnul Director Seto Bogdan-bună ziua, domnule consilieri.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -numai un pic, domnule director, așteptați să vină să vă dea un microfon. Este nevoie.

Domnul Director Seto Bogdan-multumesc. Domnule primar, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, înainte de toate și orice, scuze, pentru absența de data trecută, însă sper că motivele pe care vi le voi prezenta, vor fi suficiente să-mi fi scuzat absența.

în primul și-n primul rând, rememoram pe parcursul acestei ședințe, ultima dată când am fost în prezența dumneavoastră și-mi aduc aminte cu plăcere. Am lipsit data trecută din cauza unui motiv care riscă să ne doară pe toți. După 8 ani de A.D.I.S., cred că între plăcere și durere, am să aleg durerea. Fac o paranteză și vă mulțumesc domnule primar, pentru faptul că ați binevoit să retrageți proiectul anterior de pe ordinea de zi. Ne aflăm în fața unui moment, așa cum anunțam și data trecută, important pentru întreg județul Bacău și dacă este important pentru Județul Bacău, îndrăznesc să spun că este important pentru Municipiul Bacău, prin amploarea pe care o are municipiul în cadrul județului. Ne doream data trecută să semnăm contractul cu operatorul desemnat câștigător. Din păcate nu putem. Vin în fața dumneavoastră cu două vești, una bună, cea legată de documentația pentru colectarea și transport Bacău și celor 22 și una foarte tristă, deși am desemnat operatorul câștigător în luna noiembrie, mâine suntem în luna martie și nu putem semna contractul. Știm cu toții, cei prezenți în sală, că Celula I a Depozitului Ecologic Conform își epuizează capacitatea de depozitare. Avem operator desemnat, avem o celulă nouă, avem instalații funcționale, însă nu putem semna acest contract din cauza unui membru A.D.LS., unul singur, un consiliu local, cu o majoritate. Evit discuțiile de natură politică, nisă fac apel la doamnele și domnii consilieri care sunt reprezentanți în partide politice, avem nevoie de sprijin pentru a debloca această situație, pentru că ne interesează pe toți și o să ne doară pe toți. Revin încă o dată la scuzele legate de absența de data trecută. Am considerat că deși nu sunt prezent personal, lucrurile pot fi explicate și demonstrate cât se poate de clar și firesc. Pentru că este dreptul dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, de a ști cum se cheltuiesc acești bani ai Municipiului Bacău de către asociații. Și o să fac un mic recurs la memorie, la aceeași ședință de anul trecut la care am fost prezent și am explicat faptul că, din păcate pentru noi toți, deși am avut la dispoziție bani europeni, astăzi cheltuim bani din bugetul Municipiului Bacău pentru a reface o documentație. O parte din documentație a fost refăcută, iar dumneavoastră știți acest lucru, pentru că pe 20 decembrie ați aprobat Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului pentru colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Dar acela este doar începutul. Urmează două componente și anume documentația de licitație în sine și procedura, care procedură va avea nevoie așa cum bine știți, de multe ori, de o asistență tehnică. Și dacă îmi permiteți, o să vă spun că sunt costuri care se apropie de valoarea cotizației Municipiului Bacău.

Din păcate pentru asociație, domnule primar, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri, această asociație s-a bazat pe doi piloni, pe Consiliul Județean Bacău și pe Municipiul Bacău, inclusiv pe ceea ce înseamnă componenta de contribuție financiară. Dar, din păcate, suntem încă departe de a face serviciul Public de Salubrizare în județul Bacău funcțional. Ne-am angajat în fața dumneavoastră, ca în cursul acestui mandat să reușim să oferim cetățenilor municipiului Bacău un serviciu de salubrizare la standardele pe care le merită. Sperăm din tot sufletul să putem face acest lucru. Săptămâna trecută abia am reușit să aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli al asociației, în așa fel încât să putem demara achiziția serviciilor de consultanță necesare refacerii documentației. însă, spuneam domnule Primar, din păcate, deși am avut la dispoziție bani europeni și Municipiul Bacău a avut la dispoziție bani europeni, cheltuim astăzi din bani proprii. Cu permisiunea dumneavoastră, revin la subiectul sensibil al epuizării capacității de depozitare în Celula 1 și fac prin intermediul acestei ședințe un apel public către singurul U.A.T. din județul Bacău, care riscă să ne pună într-o situație de criză pe absolut toți și din păcate, fără a fi vreo vină prezentă în această sală, municipiul Bacău va avea cel mai mult de suferit, pentru că băcăuanii suntem cei mai numeroși, aici se generează cele mai multe deșeuri și nu ne putem permite nici măcar o săptămână să rămânem cu deșeurile în oraș.

Dacă este nevoie de explicații punctuale asupra cuantumului cotizației, o să vă spun încă o dată, că aproape întreaga sumă care vine din partea Municipiului Bacău, va fi cheltuită pe ceea ce înseamnă refacerea documentației de atribuire. Această documentație de atribuire, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, a existat. A fost făcută din fonduri europene, însă din păcate pentru toți cei prezenți în sală, ne-a fost trimisă cu foarte mare întârziere. Și când spun acest lucru, vorbesc de un decalaj de aproape 7 ani de zile și în momentul în care am primit-o nu mai era utilizabilă. Acesta este și motivul pentru care, pe de o parte, există această creștere a cotizației. După cum veți putea remarca și toate celelalte unități administrativ-teritoriale, dar în special Consiliul Județean Bacău, au aprobat cuantumuri ale cotizației mărite.

Dați-mi voie să vă mulțumesc și pentru faptul că ați avut amabilitatea de a aproba proiectul de hotărâre prin care puneți la dispoziția asociației din care faceți parte, spațiul într-o clădire alăturată.

Sper că mesajul pe care-1 transmit, vă rog să-mi înțelegeți îngrijorarea legată de faptul că riscăm ca în curând, vorbim de un interval de săptămâni spre de luni, întreg județul Bacău, dar aflându-mă în sala Consiliului Local Bacău, trag un semnal de alarmă pe ceea ce înseamnă riscul unei situații de urgență legată de depozitarea deșeurilor și solicit concursul, indiferent că vorbim de componenta politică sau chiar personală, în deblocarea acestei situații. Avem două posibilități, fie o ipoteză chirurgicală, pe care deși nu-mi face plăcere, pentru că la urma urmei este vorba de acordul unui consiliu local, acord pe un rezultat al unei licitații la care am fost împuterniciți de chiar acel consiliu local s-o obținem, repet, fac apel la orice posibilitate de sprijin, pentru a nu ajunge în situația în care A.D.I.S.-ul să excludă unul dintre membri. Vreau să fiu corect înțeles, niciodată în activitatea pe care o desfășor nu-mi voi permite să privesc prin prisma vremelniciei funcției mele, sau, și aici aș vrea să nu fiu înțeles greșit, a faptului că la un moment dat, o anumită persoană este primar al unui oraș, există o componentă politică importantă în consiliul local care dă o majoritate, dar care riscă să blocheze un întreg județ. Sper să fiu corect înțeles în demersul meu, nu există nici un fel de conotație politică a ceea ce spun. îndrăznesc ca să trag un semnal de alarmă asupra unui risc pe care îl înfruntăm cu toții. Vă stau la dispoziție, ca de obicei, cu orice alte informații suplimentare. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin-vă mulțumim, domnule director. Domnul primar are cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc, domnule director. Ca de obicei, ați avut o prezentare foarte corectă și foarte justă, dar îmi permit, din ipostaza dumneavoastră, fiind un tehnician, tehnocrat până la urmă, îmi permit eu ca politician să fac o sinteză, sau nu ca politician ca un decident politic, al unui oraș, care este într-un fel sau altul pus în pericol. Făcând această sinteză, se poate înțelege în felul următor și vă rog să mă corectați dacă greșesc:

 • 1. La momentul în care se desfășura ședința de consiliu local data trecută și cineva ar fi trebuit să ne explice ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră acum, erați plecat la Comănești, nu?

 • 2. Acel consiliu local, care în momentul de față blochează activitatea A.D.I.S. este Consiliul Local Comănești, care A.D.I.S.-ul deși are contract semnat, contractare licitație adjudecată cu un operator al noii gropi de gunoi, noua Celula 2, există un singur membru A.D.I.S. care nu vrea să înțeleagă, din rațiuni care sunt dincolo de puterea normală de înțelegere și acel consiliu local este Comănești;

3.Soluția chirurgicală înseamnă ca A.D.I.S.-ul, asociație din care fac parte toate U.A.T.-urile din județul Bacău, să dea afară ca pe o măsea stricată acești oameni care nu raționează decât într-o cheie pur politică sau pur economico-politică, nu pot să-mi dau seama. Sau poate că acestui consiliu local i se dă de către Dumnezeu mintea omului cea de pe urmă și înțelege faptul că pune în pericol și repet, pune în pericol public starea de sănătate a populației;

 • 4. Banii europeni pe care Municipiul Bacău ar fi trebuit să-i utilizeze cu cap, se referă la acea documentație privind scoaterea la licitație a colectării și transportului, documentație care nu a fost prezentată la timp de către Municipiul Bacău, a fost prezentată doar din momentul în care s-a schimbat puterea politico-administrativă. După cum bine știți, s-a făcut un contract de prelungire a delegării în 2013, care comportă o serie de elemente de legalitate;

 • 5. Contribuția pe care dumneavoastră o solicitați într-un cuantum crescut în momentul de față, de la Consiliul Local al Municipiul Bacău, comportă o creștere pentru absolut toate comunele, orașele și municipiile din județul Bacău, dar trebuie să fim și foarte sinceri, să-mi spuneți dacă greșesc sau nu, mare parte a acestei creșteri de cotizație, pentru a răspunde tuturor celor care au dubii și semne de întrebare cu privire la înțelegerea și posibilitățile de înțelegere a unora sau altora, cu privire la aceste raționamente ale serviciilor municipale, deci creșterea, de această creștere și de acest cuantum crescut, vor beneficia cu preponderență Bacăul și cele 22 de comune, care vor beneficia de asistență tehnică și de o licitație așa cum trebuie pentru colectare și transport.

M-am făcut, am înțeles bine, domnule director?

Domnul Director Seto Bogdan-ca de obicei, da, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-mulțumesc.

Domnul Director Seto Bogdan-am urmărit cu foarte mare atenție, mă gândeam totuși din discursul meu destul lung, poate ați omis ceva. Nu, 100% corect. Mă bucur că îmi împărtășiți îngrijorarea vizavi de riscuri și sper ca împreună să depășim.

în caz contrar, cu permisiunea dumneavoastră, o să am așteptarea, așa cum și la Studiul de Oportunitate, Consiliul Local Bacău a fost primul și a dat tonul, la fel cum la Contractul cu Eco-Sud-ul, Consiliul Local Bacău a fost primul și a dat tonul și dacă vom ajunge în situația excluderii unui membru, să beneficiem de aceeași înțelegere, pentru că absolut tot ceea ce facem este transparent, în litera legii și a statutului. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-vâ multumim-si noi vă mulțumim, domnule director.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin-domnul Viceprimar Scripăț. Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-da. din păcate întrebarea care urma să fie, a atins-o domnul primar, semn că ne înțelegem încă și gândim la fel, dar eu aș vrea...

Domnul Primar Cosmin Necula-gândim la fel, iubim la fel.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-eu am o vârstă, nu mai suport termenele lungi. Acum vine întrebarea, ca procedură, mă refer, știu, e vorba de U.A.T. Comănești, a spus-o domnul primar, trebuia s-o spuneți dumneavoastră, fără nici o reținere, ne frânează acest proiect.

în cât timp îi puteți elimina sau ce puteți să faceți să deblocăm situația, mai ales că e vorba de o intervenție europeană și vă rog să țineți cont că Celula I nu poate funcționa mai mult de o lună? O spun cu toată seriozitatea. Suntem într-un mare pericol. Trebuie, până la urmă, depozităm tot gunoiul în municipiul Bacău. Nu e chiar o mândrie să aducem din tot județul, Bacăul să fie groapa de gunoi a județului. Faceți demersurile, urgentați, licitați și dați drumul la Celula II. De asta voiam să știu, condensat, să-mi spuneți din două vorbe, ce presupune eliminarea unui acel U.A.T., dacă nu se aliniază la asociație? Că până la urmă, sau ce sancțiuni pot apărea? Mulțumesc.

Domnul Director Seto Bogdan-sanctiuni...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-vreau să vă spun, noi, grupul P.M.P., vom vota acest proiect.

Domnul Director Seto Bogdan-apreciez. mulțumesc. Sper ca să existe consens pe tot ceea ce înseamnă activitatea A.D.I.S.-ului. Ca să fiu foarte scurt, este nevoie de aprobare prin hotărâre de consiliu local a modificării Statutului și al Actului Constitutiv al asociației și aprobării excluderii U.A.T. oraș Comănești din cadrul asociației, pe motivul statutar, prevăzut de articolul 12, alineat 4 din Statut. Este vorba despre cazul în care o unitate administrativ-teritorială, prin consiliul local, nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-trebuie și acordul celorlalți membri A.D.I.S.?

Domnul Director Seto Bogdan-da. da.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-e complicat. Trebuie 93 de sentințe, 93 de....

Domnul Director Seto Bogdan-da. însă, însă, dovezile de încălcare și de încadrare în prevederile statutare sunt clare. Deși există componentă emoțională pe un vot politic, vorbim de o situație obiectivă, care riscă să denatureze, pentru întreg județul. De aceea încep să devin, din punct de vedere tehnic și personal, adeptul intervenției chirurgicale. Dar absolut totul trebuie supus aprobării celor 93 de consilii locale membre în A.D.I.S.

în altă ordine de idei, riscul pe care l-ați subliniat, domnule viceprimar, sunt conștient de el, cred că în acest interval scurt de timp, dacă săptămâna viitoare vor fi transmise de la A.D.I.S. proiectele de hotărâre, se vor aproba de către consiliile locale din județ și sper totuși ca până luni să avem un semnal favorabil din partea Consiliului Local Comănești, în condițiile în care astăzi a fost transmisă ultima adresă, să spunem, amiabilă. E, și cred că vă dați seama, e o situație de nedorit, dar întotdeauna voi gândi, sunt douăzeci de mii de locuitori în acel oraș care au nevoie la fel ca și noi toți ceilalți, de depozitarea deșeurilor. U.A.T. oraș Comănești va avea de plătit enorm de mult, vorbim de investiții realizate prin proiect, prin proiectul finanțat pe POS MEDIU de peste 1,5 milioane de euro de care a beneficiat Comănești-ul exclusiv. Vor da banii înapoi. Conturile vor fi blocate de Ministerul de Finanțe, până la acoperirea integrală a sumei. E o situație cu multiple componente, inclusiv, inclusiv de natură penală. Pentru că, nu uitați ceea ce vă spun, în 2014 am fost mandatați de către toți membrii A.D.I.S. să susținem această licitație. Am finalizat-o prin desemnarea câștigătorului în 2017. Timpul nu mai este un aliat, mai ales în condițiile epuizării Celulei I. Sper că acest discurs al meu a fost suficient pentru eventualitatea în care, doamnelor și domnilor consilieri, veți primi la mapă un proiect de hotărâre legat de acest subiect. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin-multumim. domnule director. Discuții dacă mai sunt asupra proiectului? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUUJE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Nu participă la vot

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru, domnul consilier Fechet a spus că nu participă la vot, a fost adoptat proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de aprobare a cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB.

în sală se află domnul Director Ciobănița, pentru orice fel de detalii vă stă la dispoziție, de asemenea pentru orice fel de întrebări. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții, nu sunt.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANÎEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

w

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zî si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu documentația aferentă proiectelor de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi prin prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat. Este practic o obligație legală pe care trebuie să și-o asume municipiul Bacău prin intermediul consiliului local, eeblocarea acestor sume, reprezentând practic o obligație pe care o avem față de operator. în sală este prezent domnul director general, vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Pe de altă parte, făcând un foarte scurt rezumat al activității, în momentul de față al Thermoenergy ne îndreptăm vertiginos spre un ”zero” datorie către fostul furnizor de gaze. E, din punctul meu de vedere, un moment istoric pe care îl trăiește municipalitatea Bacăului, pe de altă parte, avem în sfârșit proiecte de dezvoltare al acestui sistem de termie, nu că ne-am fi dorit, ci că așa este normal. Odată ce ai accesat cele 85 de milioane de Euro, nu poți să te joci de-a fondurile europene, cum au făcut unii sau alții. Suntem, într-un fel sau altul, condamnați să facem aceste proiecte și de data aceasta chiar facem treabă bună, s-a semnat contractul, domnul administrator vă poate da explicații în acest sens - s-a semnat contractul privind acea închidere inelară, vă aduceți aminte, am venit în fața dumneavoastră cu prezentarea faptului că vom face acele bypass-uri între magistralele principale. De asemenea, se scoate la proiectare legătura făcută dintre Thermoenergy și Spitalul Județean de Urgență-unul dintre marii consumatori ai municipiului Bacău. De asemenea, discutăm în momentul de față și aștept cât mai repede scoaterea proiectului privind înțeparea în noua magistrală de gaz, pentru a ajunge la cea presiune de 6 bari, capabilă să ne crească producția de curent electric, de energie electrică și cu speranța faptului că vom ajunge spre finalul anului, așa cum am discutat cu domnul director general și domnul director tehnic Baluș, să ajungem într-o situație în care creanțele pe care le avem față de Thermoenergy să scadă. Domnule director, domnilor consilieri, doamnelor consilieri...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -rog pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Rog pe domnul secretar... mă scuzați, domnul viceprimar. Mă scuzați, domnul Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - eu vreau să-i spun ”bun venit domnului director Pavăl”. Dacă acum 10 ani era o mândrie, sau eu știu, a fi director general la CET, astăzi pot să spun altceva, eu încă merg pe ideea (am făcut-o și publică) că CET-ul se duce undeva pe un drum fără întoarcere și să dea Dumnezeu ca domnul director și echipa care există și cu sprijinul nostru să putem face acele lucrări, măcar să ținem în echilibru această societate. Apreciez mult inițiativa domnului primar de a finanța acele bypass-uri capabile să preia în caz de defecțiune, să se izoleze doar zona și prin niște manevre tehnice acționate la niște vane să putem să încălzim totuși, chiar dacă cu caracter provizoriu, zona afectată de defecțiuni. Rețeaua primară este distrusă, pe rețeaua secundară s-au făcut niște lucrări și sunt într-o fază avansată, cumva lucrurile sunt rezolvate ,dar rețeaua primară este foarte defectă, instalațiile îndeplinesc norme de casare, sunt distruse, se deteriorează din ce în ce mai des și sunt probleme, iar reabilitarea lor necesită costuri foarte mari. Mult succes, domnule director și aveți tot sprijinul meu.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - mulțumim, domnului viceprimar. Domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Iarăși, domnul Viceprimar Constantin Scripăț mi-a ridicat mingea la fileu și pentru că tot a lansat o serie de teme de discuție, trebuie să le stabilim așa cum sunt ele, reiterez cele ce am zis de fiecare dată, raportat la fondurile europene. Da, sunt unul dintre oamenii care am spus că acest proiect pentru Municipiul Bacău este o mare povară și o mare pacoste. A fost o greșeală politico-administrativă catastrofală ca să accesăm acele 85 de milioane de Euro. Este un proiect care, din punctul meu de vedere, mi se pare o noapte a minții pentru orice administrator normal al unui oraș, dar așa s-a întâmplat atunci. Consiliul local, Ia momentul respectiv, a votat într-o mare veselie, a părut că e ceva foarte fantastic, dar de fapt părerea mea este că s-au urmărit doar cei 85 de milioane de Euro - tuturor le-au sclipit ochii după 85 de milioane de Euro, dar nu au mai văzut și consecințele. Pe de altă parte, nu ne putem juca cu fondurile europene, odată ce ți-ai asumat ca oraș, indiferent cum îl cheamă pe primarul sau pe consiliul local respectiv, sau pe viceprimarul respectiv, ți-ai asumat în fața Uniunii Europene, înseamnă că răspunzi de acel proiect. în momentul în care trântești acel proiect sau nu-1 mai duci la capăt, înseamnă că ești pasibil să dai înapoi corecții financiare de 100%. După cum știți, am fost unul dintre fervenții adversari ai acestui proiect. Pe de altă parte, am venit în fața Guvernului României și sunt aici reprezentanții mass-media care vă pot confirma faptul că eram lângă Ministrul Fondurilor Europene de ia acea dată, domnul Nica, și le-am spus textual ”vă predau și vă pun în brațe acest Thermoenergy și vă rog frumos să vă ocupați de el, pentru că Municipiul Bacău nu are nici o vină să fie înglodat în datorii pe care dumneavoastră, Guvernul României le-ați validat”, iarăși dincolo de orice culoare politică. Cum a funcționat acest proiect european, trebuie punctat un pic pentru a nu uita și fac un pic de recurs la memorie, a venit un mare consultant aici, la Bacău,( nu o să spun în fața dumneavoastră, dar în fața organelor de cercetare penală s-a prezentat acest aspect). A venit un mare consultant... care a venit și a spus ” ce minunat e să faceți acest proiect”. Da, s-au dus toate aceste proiecte către Guvernul României, iar Guvernul României a zis ” da, e extraordinar acest proiect, felicitări, haideți să-l facem”. Din acel moment, și din acel punct consider că vinovat este inclusiv Guvernul României, Municipiul Bacău a venit și a făcut o propunere, dar Guvernul României a spus că o susține. Mai mult decât atât, din cei 85 de milioane de Euro, circa 45 provin de la Guvernul României prin fonduri guvernamentale, diferența fiind de la Uniunea Europeană. Eu am venit în fața Guvernului României din anul 2017 și am spus acest aspect. Guvernul României și-a asumat acest proiect, îi urez să-l ducă până la capăt.

 • 2. Thermoenergy Bacău este producător de energie electrică. Discutăm de sisteme de siguranță națională și strategice, da? Invit Guvernul României să-l preia, să fie un mare jucător în continuare pe piața de energie.

 • 3. Raționamentele pentru care acest proiect, din punctul meu de vedere, a fost făcut, sunt greșite. Au fost niște axe pe mediu dar nimeni nu a discutat nici la Guvernul României, nici la Municipiul Bacău, nici la U.E. de fezabilitatea economică, ori în momentul în care angajezi asemenea sume, pe un proiect de asemenea dimensiuni, trebuie să gândești totuși cât de cât și la componenta de mediu, cu prioritate, dar trebuie să iei în calcul și o dimensiune economică. Ori, trebuie să fim foarte realiști, să spunem faptelor pe nume, că acest monstru, acest mamut, Thermoenergy, înghite circa 45 de milioane lei anual pentru circa 15% din populația municipiului Bacău. Acestea sunt realitățile și acestea sunt cifrele. Care e datoria noastră în momentul de față? Doar să constatăm că se duce nu știu unde Thermoenergy? Ci să găsim soluții, să fim corecți în abordări, să ne menținem și asumările în fața Uniunii Europene și să găsim toate soluțiile de rentabilizare și de viabilizare.

Mai fac o mica paranteză și aici îi dau dreptate întru totul domnului viceprimar. Este, din punctul meu de vedere, o crimă raportat la acest proiect, să te apuci de rețelele secundare în loc să te apuci să refaci cele trei magistrale principale care au o vechime între 1974 și 1996, dacă nu mă înșel. Cea mai nouă, din 1996. Și tu te apuci să refaci rețelele secundare și nu cele magistrale. Astea sunt niște chestiuni care, repet, cred că alții și alte organe ale statului român pot să dea explicații. Cam asta este, pe scurt, povestea lui Thermoenergy. Suntem într-un fel sau altul condamnați să găsim soluții, condamnați să-l facem să meargă sau împreună cu Guvernul României, pentru că nu abandonez această idee de a fi preluat, într-un fel sau altul, de către structurile guvernului, sub o formă sau alta. Eu nu spun să înceteze proiectul și dacă într-adevăr e așa o emulație în Uniunea Europeană să mergem pe sistemul centralizat atunci haideți să-l susțină statul român per ansamblu. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că există doar 7 proiecte în țara asta care funcționează acest sistem centralizat. Cel mai performant dintre ele este Oradea. Vreau să luați în calcul faptul că Oradea, nu doar faptul că are un primar bun, ei recunosc acest lucru, dar Oradea are consumatori captivi, abia în acest an au gaze naturale (se trag gazele naturale), cu celelalte surse de încălzire e complicat. Pe de altă parte, cam toate celelalte proiecte sunt la fel de șubrede și la fel de problematice cum este cel de la Bacău. Din rațiuni care vi le-am explicat anterior, reiterez acest aspect, există în continuare și există posibilitatea ca guvernul să-l preia, o văd pur reală și pur fezabilă, iar în momentul în care voi considera că nu mai am soluții, alte soluții, puteți fi siguri că voi veni în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre de a ne adresa Prefectului și Președintelui Consiliului Județean privind redactarea proiectului de hotărâre de guvern privind preluarea acestui obiectiv al Municipiului Bacău de către Guvernul României. Pe de altă parte, vă informez că vineri vom fi prezenți ...voi fi prezent la ora 10,00 la premierul României, exact pentru a discuta și această componentă a acestor tipuri de proiecte care au născut și nasc suficient de multe semne de întrebare cu privire la fazarea lor, cu privire la subzistența lor și cu privire Ia posibilitatea derulării și continuării acestor tipuri de proiecte într-o manieră realistă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - mulțumim domnule primar. Discuții dacă mai sunt? Dacă nu, invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

X

CRISTINA

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. E vorba de proiectul de hotărâre nr.9 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău” . Este vorba, în esență, de înființarea unei noi secții, o altă ramură sportivă, dar pentru a vă da mai multe detalii de natură tehnică, se află reprezentantul Clubul Sportiv Municipal Bacău în sală, care vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de informații. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -rog pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Administrare Baze Sportive).

Clubul Sportiv Municipal Bacău prezintă raportul favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Da, domnul consilier, vă ascult. La microfon, vă rog.

Domnul Consilier Luca Vasile - da, deci aș avea un amendament de făcut, argumentat de informarea primită de la Ministerul Tineretului și Sportului, în care se face referire la reorganizarea unor departamente din cadrul Federației Române de Arte Marțiale de Contact și aș cita ” în cadrul secțiunii kick-boxing mai tai, menționate în statut și în actul constitutiv, se solicită eliminarea lor deoarece se regăsesc la nivel departamental în cadrul Federației Române de Arte Marțiale de Contact, ramura de sport Arte Marțiale de Contact”. Deci, ca amendament, se modifică denumirea ramurii de sport kick-boxing cu denumirea ramurii de sport arte marțiale de contact.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNDLĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

1ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRALANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

Î8.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

6

Cu 6 abțineri și 13 voturi pentru amendamentul a fost adoptat. 31

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul în forma finală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STĂNGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

4

2

Domnul Crețu, vă abțineți? Nu vă abțineți?

Domnul Crețu, domnul Crețu, spuneți-mi și mie, v-ați abținut sau ați ridicat din greșeală? V-ați abținut, da? Domnul Ghingheș, v-ați abținut și dumneavoastră, ca de obicei.

Deci 2 abțineri și 17 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, modificate și completate, pentru anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/1998, modificate și completate, pentru anul 2018.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -rog pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții asupra acestui proiect de hotărâre?

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule președinte, dacă îmi permiteți? Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -da. domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula ■ am uitat să fac o singură mențiune către doamnele și domnii consilieri. Vreau să vă anunț că cuantumul chiriilor nu va crește pentru anul 2018 deși discutăm aici de o actualizare a indicelui de inflație (se menține într-un nivel foarte redus). O să vreau să vin și încerc să vin de anul trecut cu un proiect de hotărâre în fața dumneavoastră privind vânzarea acestor imobile ANL, pentru municipiul Bacău sunt o povară. De ce spun acest lucru? Pentru că acest cuantum al chiriilor se duce la București într-o proporție covârșitoare - 70%. Noi, practic, suntem obligați să le întreținem, dar chiria și banii o iau alții. Bun, ăsta este principiul legal, nu este e problema, dar legea dă posibilitatea vânzării. Țin să vă anunț că împreună cu domnul Viceprimar Ștefan facem niște eforturi substanțiale să le vindem, dar suntem blocați și aici e un element care ...tehnic într-adevăr domnul viceprimar, dar unul care depășește sfera tehnică, se apropie de o sferă penală. Unii dintre evaluatorii care au făcut planurile cadastrale, dacă nu mă înșel pentru aceste locuințe ANL, le-au făcut greșit, le-au făcut prost. Ele au fost trimise către ANL București. ANL București ne-au zis „domnule aceste evaluări pe care le-ați făcut dumneavoastră prin intermediul acestor evaluatori sunt greșite”. Da, respectiv fără balcoane, cum spune și domnul viceprimar. Evaluările nu au fost făcute pe vremea noastră, nici a mea, nici pe cea a domnilor viceprimari, nici a dumneavoastră. A fost ... aparțin unui mare maestru care juca prin administrația publică, în executiv. Reiterez pe această cale o rugăminte, se știu dumnealor cine sunt, reiterez dorința mea de a găsi o cale amiabilă și de a-și face treaba așa cum trebuie, de a nu ne forța să ajungem în situația în care să prezentăm organelor statului ceea ce au făcut dumnealor și faptul că în momentul de față se blochează o întreagă administrație și zeci de cetățeni care doresc să cumpere aceste imobile sunt blocate de aceste evaluări catastrofice. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - discuții, dacă mai sunt? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

Cu 19 voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii. Mai fac o ultimă mențiune, după cum știți, spre deosebire de fosta etapă administrativă, primarul nu are o implicare directă în această comisie, nici nu decide cine ia, cine nu ia, este treaba consilierilor locali și este treaba celor din aparatul de specialitate care sunt prezenți în acele comisii. Dar fac un apel de această dată către dumneavoastră, cei care sunteți consilieri locali și care sunteți prezenți în acea comisie -vă rog frumos mergeți la lucrările comisiei, nu e un drept de a merge, e și o obligație legală. Participând la lucrările acelei comisii, vă interesați de situația cetățenilor care își doresc acea locuință. Votul dumneavoastră e foarte important acolo și e foarte bine să participați totuși și repet, nu e suficient doar să pozăm în ședința de consiliu local. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Da, domnul Viceprimar Dragoș Ștefan,vă rog.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel -Dragos - da, mulțumesc domnule președinte. Vreau să fac câteva precizări: anul acesta s-au depus 126 de dosare pentru locuințe ANL, s-au reactualizat mai bine zis. Au fost eligibile 110, pe care dumneavoastră le aveți astăzi la mapă și ele au trecut prin comisia socială. Vreau să vă mai spun că avem în acest moment 29 de locuințe libere (din predări și evacuări). într-adevăr, predomină garsonierele. Vreau să fac și câteva precizări referitoare la cetățenii care vin la audiențe, sau care pe diverse spații media declară că sunt foarte multe locuințe goale. Stimați consilieri și stimați cetățeni, aceste locuințe sunt într-adevăr goale, dar ele au contract și chiria este la zi. Sunt cetățeni care au garsonieră ANL, sau apartament ANL și sunt plecați sau lucrează în altă localitate, dar conform legii pot avea această locuință atâta timp cât plătesc chiria la zi și nu au datorii. în ceea ce privește lista de astăzi, dacă ea va trece de consiliul local și HCL - ul va fi aprobat, în termen de 7 zile vor avea loc depuneri de contestații. Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile iar apoi conform punctajului, locuințele vor fi repartizate cetățenilor care așteaptă aceste locuințe. Vreau să mulțumesc pe această cale colegilor de la patrimoniu, colegilor de la Poliția Locală care au făcut eforturi susținute în ultimul an și jumătate și vreau să vă spun că este... consider...o realizare a noastră, a administrației, pentru că am reușit într-un și jumătate să dăm aproximativ 140 locuințe ANL. Din anul 2011 nu mai erau date în folosință locuințe ANL. Și aș vrea să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat în această acțiune. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -discuții dacă mai sunt? Dacă nu, să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - da. doamna consilier. Vă rog frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- COSMIN NECULA

1. Consilieri prezenți -19

2. Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. cri.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l. - Se aprobă Lista privind solicitantii care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, potrivit prevederilor HG nr. 962/ 2001, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

19

0

0

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctai

2.

STOICA PAULA S-A ADOPTAT

66925/1 î.08.2003

96

19

0

0

3.

TIMIȘ RĂITUȚÂ MIHAELA

SANDA

S-A ADOPTAT

495/09.01.2006

95

19

0

0

4.

DRAM (TENIE) LOREDANA ELENA

S-A ADOPTAT

12129/27.03.2006

92

19

0

0

5.

BĂLĂU IONEL

S-A ADOPTAT

26314/25.02.2008

89

19

0

0

6.

ANTOCE ADRIANA GABRIELA

S-A ADOPTAT

47517/14.12.2006

87

19

0

0

7.

BOȘCĂNEANUIULIA

S-A ADOPTAT

50055/11.11.2009

85

19

0

0

8.

BUCIUMELIONUȚ

S-A ADOPTAT

43586/29.07.2008

84

19

0

0

9.

RADU VASILE MARIAN S-A ADOPTAT

10469/08.03.2007

82

19

0

0

10.

CAZACUMONICA MIHAELA

S-A ADOPTAT

27019/28.02.2008

82

19

0

0

11.

HALMAC FLORENTINA DANIELA

S-A ADOPTAT

57734/09.12.2008

79

19

0

0

12.

POPA VIOREL S-A ADOPTAT

26617/03.03.2009

79

19

0

0

13.

STAN FĂNICĂ S-A ADOPTAT

33585/12.05.2009

79

19

0

0

14.

SÂRGHIUȚĂ VALENTIN

S-A ADOPTAT

56114/24.11.2008

78

19

0

0

15.

GHIUȚĂ DORIN VASILE

S-A ADOPTAT

26955/28.02.2008

76

19

0

0

16.

GRIGORAȘ ALEXANDRU MARCEL

S-A ADOPTAT

29950/18.05.2011

71

19

0

0

17.

LIȘIȚÂ MARIUS EMIL

S-A ADOPTAT

38358/25.08.2011

70

19

0

0

18.

FABIAN SORIN

S-A ADOPTAT

43939/15.11.2012

69

19

0

0

19.

BURLACU ELENA ALINA S-A ADOPTAT

48239/02.11.2007

68

19

0

0

20.

SERGHIUȚĂ LENUȚA

S-A ADOPTAT

22220/09.03.2012

68

19

0

0

21.

MIRON RĂDUCU ADRIAN S-A ADOPTAT

45567/05.12.2012

68

19

0

0

22.

STOICA MffiAELA

S-A ADOPTAT

39964/10.10.2014

68

19

0

0

23.

POENARU ANDREEA VERGINIA

S-A ADOPTAT

46284/18.12.2014

68

19

0

0

24.

PASCAL ALINA NICOLETA S-A ADOPTAT

21412/25.02.2015

67

19

0

0

25.

VARGA ELENA LA VINIA S-A ADOPTAT

44347/25.10.2010

66

19

0

0

26.

CIBOTARU GABRIELA VASILICA

S-A ADOPTAT

27484/07.05.2012

65

19

0

0

27.

CIOBANU PETRONELA GABRIELA

S-A ADOPTAT

39700/08.10.2014

65

19

0

0

28.

ARAMĂ IOANA

S-A ADOPTAT

1565/11.02.2009

64

19

0

0

29.

POPA GEORGE

S-A ADOPTAT

18922/31.03.2011

64

19

0

0

30.

BERBEC LAURENȚIU S-A ADOPTAT

18228/28.01.2013

64

19

0

0

31.

LEANCÂ COSM1N RĂZVAN

S-A ADOPTAT

51804/02.12.2009

63

19

0

0

32.

DRAGOMIR IONELA S-A ADOPTAT

16602/11.01.2017

63

19

0

0

33.

GOGOLOȘ VASILE S-A ADOPTAT

25474/06.04.2010

61

19

0

0

34.

PLEȘCAN GHEORGHE S-A ADOPTAT

41199/17.10.2012

61

19

0

0

35.

PETROIU GEORGE EMILIAN

S-A ADOPTAT

18214/28.01.2014

60

19

0

0

36.

NEGURIȚÂ ALINA ELENA

S-A ADOPTAT

21244/03.03.2014

60

19

0

0

37.

COJOC ARUOVIDIU

NECULAI

S-A ADOPTAT

27192/20.04.2016

60

19

0

0

38.

GHERGHISAN ANCA S-A ADOPTAT

42110/20.10.2017

60

19

0

0

39.

BUDEANU BOGDAN COSTEL

S-A ADOPTAT

16951/15.01.2015

59

19

0

0

40.

DÂRLEA GHENUȚA

S-A ADOPTAT

17978/23.01.2015

59

19

0

0

41.

BĂLĂIȚĂ OANA ELENA

S-A ADOPTAT

21063/27.02.2017

59

19

0

0

42.

MUNTEANU IOANA S-A ADOPTAT

40365/04.10.2017

59

19

0

0

43.

FICUȚĂ DANIEL

S-A ADOPTAT

34566/05.08.2014

58

19

0

0

44.

BOTEZATU VLĂDUȚ COSTEL

S-A ADOPTAT

31155/07.06.2016

58

19

0

0

45.

ȚUCA ALINA ELENA

S-A ADOPTAT

44193/28.10.2016

58

19

0

0

46.

MARANDIS MARIUS S-A ADOPTAT

18811/01.02.2017

57

19

0

0

47.

DOROSCAN ANDREI S-A ADOPTAT

22840/16.03.2017

57

19

0

0

48.

POPESCU IOANA LUCIA S-A ADOPTAT

33352/10.07.2017

57

19

0

0

49.

DUHALMU NICOLETA S-A ADOPTAT

37552/01.09.2017

57

19

0

0

50.

DIMA VÂSILE

S-A ADOPTAT

39524/25.09.2017

57

19

0

0

51.

IRODE IOANA S-A ADOPTAT

45121/21.11.2017

57

19

0

0

52.

MATEI ANCA MIHAELA S-A ADOPTAT

20239/14.02.2013

56

19

0

0

53.

POPA PETRICA VASILE S-A ADOPTAT

26904/02.05.2017

56

19

0

0

54.

BREAHNÂ REMUS MARIAN S-A ADOPTAT

37761/05.09.2017

56

19

0

0

55.

PRISACARU DANIEL S-A ADOPTAT

18013/26.01.2017

55

19

0

0

56.

DIACONU ANDREI IULIAN S-A ADOPTAT

36935/24.08.2017

55

19

0

0

57.

BUTNARUIONUȚ ADRIAN S-A ADOPTAT

39615/29.09.2017

55

19

0

0

58.

BOTEZATU CONSTANTIN S-A ADOPTAT

47440/13.12.2017

55

19

0

0

59.

LUNGU LIDIA S-A ADOPTAT

24305/31.03.2017

54

19

0

0

60.

CIUBOTARU ADRIAN S-A ADOPTAT

25232/10.04.2017

54

19

0

0

61.

MOROȘANU SIMONA ALEXANDRA

S-A ADOPTAT

35828/09.08.2017

54

19

0

0

62.

GROSU MIHAELA NELY S-A ADOPTAT

36407/21.08.2017

54

19

0

0

63.

PERCA LAURA

S-A ADOPTAT

36906/24.08.2017

54

19

0

0

64.

CHEȚA LOREDANA ELENA S-A ADOPTAT

37116/28.08.2017

54

19

0

0

65.

STOIANRAMONA S-A ADOPTAT

43977/02.12.2013

53

19

0

0

66.

ADRIAN DANA MARJA S-A ADOPTAT

18345/30.01.2017

53

19

0

0

67.

NĂSTASE MADĂL1NA

S-A ADOPTAT

19848/13.02.2017

53

19

0

0

68.

VASCAN SIMONA IONELA S-A ADOPTAT

38141/11.09.2017

53

19

0

0

69.

MARIȘCA ALEXANDRA

S-A ADOPTAT

38358/12.09.2017

53

19

0

0

70.

COSTIN VALERICA LOREDANA

S-A ADOPTAT

39839/28.09.2017

53

19

0

0

71.

BUCIUMEL ANA IOANA S-A ADOPTAT

42075/20.10.2017

53

19

0

0

72.

PALADEIONUȚ IULIAN S-A ADOPTAT

45242/22.11.2017

53

19

0

0

73.

BULIGADRAGOȘ

S-A ADOPTAT

45484/23.11.2017

53

19

0

0

74.

IFTIMIE IONUȚ

S-A ADOPTAT

33984/18.07.2017

52

19

0

0

75.

DRĂGOILARISA ELENA S-A ADOPTAT

35772/09.08.2017

52

19

0

0

76.

GRIGORAȘ TINA MĂDÂLINA

S-A ADOPTAT

47858/15.12.2017

52

19

0

0

77.

DÎRLEARAMONA S-A ADOPTAT

28066/15.05.2017

51

19

0

0

78.

ZLAT ADRIAN

S-A ADOPTAT

33476/11.07.2017

51

19

0

0

79.

BÎLCU ANA MARIA S-A ADOPTAT

43037/30.10.2017

51

19

0

0

80.

CAȘCAVAL CĂTĂLINA IOANA

S-A ADOPTAT

44634/15.11.2017

51

19

0

0

81.

LUPAȘCU IONELA MĂDÂLINA

S-A ADOPTAT

44724/16.11.2017

51

19

0

0

82.

TAMBA ANDREI DANIEL S-A ADOPTAT

40276/03.10.2017

50

19

0

0

83.

MI HALACHE NICOLETA S-A ADOPTAT

41135/11.10.2017

50

19

0

0

84.

SĂVOICOSTEL

S-A ADOPTAT

19863/12.02.2013

49

19

0

0

85.

HANU AURELIAN MARIAN S-A ADOPTAT

36182/16.08.2017

48

19

0

0

86.

OLĂRAȘU GEORGE

COSMIN

S-A ADOPTAT

39794/27.09.2017

48

19

0

0

87.

COTFAȘ ANDREI ȘTEFAN S-A ADOPTAT

45062/21.11.2017

48

19

0

0

88.

STAN DRAGOȘ VASILE S-A ADOPTAT

46652/07.12.2017

48

19

0

6

89.

MUNTEANU ALEXANDRA S-A ADOPTAT

34243/20.07.2017

46

19

0

0

90.

TĂRCUȚĂ LĂCRĂMIOARA

S-A ADOPTAT

34525/25.07.2017

46

19

0

0

91.

BOBOC ALEXANDRU

PETRUȚ

S-A ADOPTAT

37281/30.08.2017

46

19

0

0

92.

GAVRELUȚĂ ANDREEA

S-A ADOPTAT

37654/04.09.2017

46

19

0

0

93.

HERCIU DANIELA TEREZA S-A ADOPTAT

45468/23.11.2017

46

94.

NAE LAVINIA GEANINA S-A ADOPTAT

44314/13.11.2017

45

19

0

0

95.

SPĂTARU CIPRIAN LAURENȚIU

S-A ADOPTAT

46303/05.12.2017

45

19

0

0

96.

MARIAN MIHAEL A

S-A ADOPTAT

27080/03.05.2017

44

19

0

0

97.

NIȚĂ MIHAEL A

S-A ADOPTAT

29676/29.05.2017

43

19

0

0

98.

BLANARU MIRCEAIONUȚ S-A ADOPTAT

30666/12.06.2017

43

19

0

0

99.

DINU MARICICA S-A ADOPTAT

26571/26.04.2017

42

19

0

0

100.

OLARU ȘTEFANI A IRINA

S-A ADOPTAT

19038/03.02.2017

41

19

0

0

101.

SUSANU FLORINA S-A ADOPTAT

35624/08.08.2017

41

19

0

0

102.

PETREA MIOARA ELENA S-A ADOPTAT

47966/18.12.2017

41

19

0

0

103.

SOLOȚ LUCIAN

S-A ADOPTAT

49256/28.12.2017

41

19

0

0

104.

ANGHEL ALEXANDRU ANDREI

S-A ADOPTAT

28276/16.05.2017

39

19

0

0

105.

CIOCAN COSTEL ANDREI S-A ADOPTAT

36822/23.08.2017

39

19

0

0

106.

MATIEȘ BLANDINA MELANIA

S-A ADOPTAT

36904/24.08.2017

39

19

0

0

107.

PLEȘCAN LID1Ă PETRONELA

S-A ADOPTAT

39276/22.09.2017

38

19

0

0

108.

PĂTRAȘIOAN

S-A ADOPTAT

39178/21.09.2017

34

19

0

0

109.

PANDICHIVLAD

S-A ADOPTAT

43083/20.11.2013

32

19

0

0

110.

IORGA ROBERT PETRU

S-A ADOPTAT

40016/29.09.2017

26

19

0

0

111.

OPRIȘAN ANDREI IONEL

S-A ADOPTAT

47885/15.12.2017

26

19

0

0

112.

Art.2. - Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

S-A ADOPTAT

18

0

1

113.

Art.3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

S-A ADOPTAT

18

0

1

114.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

S-A ADOPTAT

18

0

1

115.

Art.5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

18

0

î

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc. Este vorba de proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare. Ați avut materialul la mapă. Este vorba de suprafețe de teren pe care le băgăm în inventarul municipiului Bacău pentru a putea fi închiriate și concesionate la diverși cetățeni. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Structura Organizatorică Arhitect Șef - Director Executiv Adjunct).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Da, nu sunt. Rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCREPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

1

-

Cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă a domnului Ghingheș, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, str. Izvoare

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ , VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, mai exact pe str. Izvoare. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Structura Organizatorică Arhitect Șef - Director Executiv Adjunct și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -comisia de validare, vă rog frumos. Poftiți la cabina de vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - am rezultatul votului la proiectul numărul 13.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, str. Izvoare

Inițiator-DL.ȘTEFANDANIEL-DRAGOȘ- VICEPRIMARAL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți -19

2. Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

10.

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței totale de 200 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică stație de mixturi asfaltice bituminoase, str. Izvoare, nr. 117, Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 20 Kv, situat în municipiul Bacău, pe str. Izvoare, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

S-a adoptat

18

1

0

11.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

18

1

0

12.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-a adoptat

18

1

0

13.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-a adoptat

18

1

0

14.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare. S-a adoptat

18

1

0

15.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat

18

1

0

16

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-a adoptat

18

1

0

17.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

 • 14. 15, 16. Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumim, doamna consilier. Vă rog să revenim. Supun discuției punctul 14 al ordinii de zi și invit pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, este vorba de un proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminița.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Stimați colegi, ați fi de acord, având în vedere că avem 3 proiecte similare.....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș și domnul Irofte, domnul viceprimar vrea să vă facă o propunere.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - stimați colegi, având în vedere că urmează trei proiecte similare de concesionare, aș dori să vă propun citirea celor trei și să le votăm împreună. Sunteți de acord?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunteți de acord? Domnul Miclăuș, domnul Ghingheș, da? Domnul Crețu? Bun, perfect. Atunci spuneți cele trei, nominalizați cele trei proiecte.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, primul l-am nominalizat.

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L., la

d-na Galinescu Niculina-Maria

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la toate cele 3 proiecte de hotărâre, 14,15,16, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste 3 proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre 14, 15 și 16, favorabile.

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate nr. 3 în vederea avizării proiectelor de hotărâre 15 și 16, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra celor trei proiecte de hotărâre, vă rog, care au fost prezentate? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -vi se vor înmâna 3 buletine, pentru fiecare proiect de hotărâre. Vă rog să fiți foarte atenți la buletine și când le primiți și când le puneți în urnă, da?

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - am rezultatul votului la proiecte.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminița

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 încheiat pentru suprafața de 24,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminița, din Bacau, cu plata taxei de concesionare incepand cu data de 01.01.2019.

  S-a adoptat.

  18

  2.

  ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Grosu Gabriela-Luminița, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului     Evidenta     Concesionari     si

  Compartimentului Evidenta încasări Debite.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  18

  0

  6

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L., la d-na Galinescu Niculina-Maria

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  iĂR von

  URI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 încheiat pentru suprafața de 8,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. TEGALIS S.R.L., la d-na Galinescu Niculina-Maria, din Bacau.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Galinescu Niculina-Maria, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr, 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard. Inițiator - DL, COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 încheiat pentru suprafața de 40,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard, din Bacau.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Jicmon Eduard, S.C. EDUARD S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin ariia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  18

  0

  0

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi $i domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCȚIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE ÎN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR ÎN SPITAL, POLICLINICĂ ȘI CĂMIN DE BĂTRÂNI ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SOCIO-MEDICALĂ( SPITAL ȘI CĂMIN DE BĂTRÂNI), STR. LETEA, NR. 17 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIARLCONSTANTINESCU DUMITRU ȘI CONSTANTINESCU IOANA-LĂCRĂMIOARA, din Mun. Iași, Jud. Iași

Inițiator - DL. COSMIN NECUL A - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu prezentarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCȚIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE ÎN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR ÎN SPITAL, POLICLINICĂ ȘI CĂMIN DE BĂTRÂNI ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SOCIO-MEDICALĂ în STR. LETEA, NR. 17 . Dumnealor au depus documentația în vederea obținerii acestor avize, acestor formule legale, eu mi-am făcut datoria legală de a le fi prezentat dumneavoastră însoțite de toate avizele compartimentelor de specialitate, rămânând la latitudinea dumneavoastră decizia cu privire la oportunitatea existenței acestui plan urbanistic. Pe de altă parte este prezent în sală reprezentantul beneficiarilor. Dacă nu-i prezent în sală? Este? Deci, cine sunteți?

Dl. Arhitect Oancea • proiectantul, arhitect Oancea..

Domnul Primar Cosmin Necula - am înțeles. Deci este practic proiectantul acestui imobil. Pe cale de consecință vă poate da răspunsuri de natură tehnică cu privire la planul urbanistic. De asemenea este și doamna arhitect prezentă aici.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului, vă rog? Dacă....

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici -se trece la procedura de vot secret, vă rog frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - am rezultatul votului la proiectul numărul 17. S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCȚIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE ÎN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR ÎN SPITAL, POLICLINICĂ ȘI CĂMIN DE BĂTRÂNI ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SOCIO-MEDICALĂ( SPITAL ȘI CĂMIN DE BĂTRÂNI), STR.

LETEA, NR. 17 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIARLCONSTANTINESCU DUMITRU ȘI CONSTANTINESCU IOANA-LĂCRĂMIOARA, din Mun. Iași, Jud. Iași

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART-l - Se aoroba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdicția temporara de construire si schimbarea funcțiunii aprobata prin P.U.G./2012 a imobilelor si terenului din str. Letea, nr. 17 in         vederea         realizării          obiectivelor

  REFUNCTIONALIZARE,         CONSOLIDARE,

  MANSARDARE SI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE IN VEDEREA TRANSFORMARE LOR IN SPITAL, POLICLINICA SI CĂMIN DE BATRANI SI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SOCIO-MEDICALA (SPITAL SI CĂMIN DE BATRANI), STR. LETEA, NR. 17, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l -Planșa P2 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: CONSTANTINESCU DUMITRU si CONSTANTINESCU IOANA-LACRAMIOARA, din Mun. Iași, Jud. Iași. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

18., 20.C $i 20D. Se trece Ia punctul 18 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 28/ 02.02.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Manolache Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

20.C. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

20.D. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Crețu și domnul Fechet, vă rog frumos. Am, o propunere. Haideți să unim și proiectele care prevăd încetarea mandatului pentru..., să luați act ca urmare a ordinului prefectului, adică 18, 20C și 20 D, să le tratăm împreună și să le votați împreună. Sunteți de acord? Da? Bun. Ca să știm dacă luăm avizele....

Domnul Primar Cosmin Necula - prin prezentele proiecte de hotărâre se ia act de Ordinele Prefectului nr.28/2018, nr.9/2018 și 10/2018 cu mențiunea faptului că toate aceste ordine ale prefectului sunt supuse legalității instanțelor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate și rapoartele la proiectele de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Âdministrație Locală).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate nr. 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Da, domnul consilier Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - da, foarte scurt Voiam să vă informez că instanța, adică Tribunalul București a anulat acea cerere de autodizolvare a PSRo, deci așteptăm noi membri ai PSRo în consiliul local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dumneavoastră ați văzut documentele PSRo? Ați văzut hotărârea congresului?

Domnul consilier Ghinghes Cristian - nu, am văzut hotărârea instanței.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -bun. Hotărârea instanței a constat în anularea pentru că nu a timbrat. Dar dacă citiți Legea partidelor politice și am toată convingerea și încrederea în dumneavoastră că o veți citi, veți vedea care sunt cazurile de încetare a unui partid. Din păcate, din punctul meu de vedere, PSRo a hotărât autodizolvarea prin hotărârea forului superior, a congresului. Nu intră la litera „b”, care prin hotărârea tribunalului, iar obiectul procesului era doar radierea din Registrul de Evidență a Partidelor, care tot Legea partidelor politice spune că acel registru este doar un instrument de evidență. Având în vedere că, să nu fie nici un fel de dubii, am formulat punctul nostru de vedere și l-am transmis Instituției Prefectului, ca să ne dea un punct de vedere în calitatea de tutelă administrativă pe care dumnealor o au și în același timp să preîntâmpinăm o eventuală obiecție de legalitate din partea prefectului.

Domnul consilier Ghinghes Cristian -si dacă îmi permiteți, ați primit vreun document de la prefect în sensul acesta? Adică, v-au clarificat?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, nu, nu am primit căci l-am trimis și așteptăm, da?

Domnul consilier Ghinghes Cristian -am înțeles. Nu, dar era doar o informare, nu sunt eu avocatul PSRo pentru că...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu, nu, dar tocmai ca să știți, să luați act și în calitate de consilieri locali aveți dreptul, dar vă va lămuri foarte clar Legea partidelor politice unde la art.14, dacă nu mă înșel, are cele 3-4 cauze de încetare a partidului și acolo spune: prin hotărârea forului superior, prin hotărârea tribunalului, autodizolvarea diferă de dizolvare. Deci, dizolvarea se face prin hotărârea tribunalului, autodizolvarea prin hotărârea forului superior. Iar în final reglementează foarte clar registrul, care este rolul. Este un instrument de evidență care nu conferă nici personalitate juridică, nici altceva, decât doar....

Domnul consilier Ghinghes Cristian -ok. Rămâne de văzut,da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -așteptăm și noi, poate nu avem dreptate și poate ne înșelăm. Se poate întâmpla oricui având în vedere că este un caz inedit și este primul caz din istoria postdecembristă.

Domnul Primar CosminNecula - pe de altă parte, vreau să informez consiliul local, având în vedere că s-a făcut acest, s-a creat această expectanță privind, să vină cererile cu următorii, pot să vă asigur doamnelor și domnilor consilieri locali că fac și voi face absolut toate demersurile legale în această speță.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -da. dacă-mi permiteți, sunt cererile depuse la dumneavoastră cu supleanții, domnule secretar?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - avem o cerere depusă de aproximativ 5 zile, 6 zile, în legătură cu care am adresat Instituției Prefectului opinia mea și punctul de vedere al Municipiului Bacău, la care așteptăm niște lămuriri și niște îndrumări, iar în cursul zilei de ieri am primit la mapă celelalte cereri pentru ceilalți doi supleanți, astfel încât nu puteam să punem pe ordinea de zi ceilalți doi supleanți, iar pentru doamna Constantinescu așteptăm de la prefect.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -deci eu v-am întrebat pentru doamna Elena Cosma, care actualmente este consilier județean. S-a luat act de demisia dumneaei și s-a vacantat postul de consilier local. Deci nu vorbim de cei de astăzi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -da, păi e vacant postul. Da.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - și în mod normal, ar fi trebuit să dați curs acelei cereri, să intre în Comisia de validare și un proiect de hotărâre să fie pe ordinea de zi. Cu privire la Legea partidelor politice, atât vreau să-mi permiteți să spun, dacă un partid ia naștere printr-o hotărâre judecătorească, pentru simetrie, pentru identitate de rațiune, un partid politic care este o persoană juridică de drept public, atenție, trebuie să ia sfârșit, ca să mă exprim mai plastic, tot printr-o hotărâre judecătorească. Deci este o discuție juridică acolo și nu este în căderea noastră. Deocamdată dacă avem, atât vreau să mai spun, deocamdată dacă avem o cerere, cu un supleant, din punctul meu de vedere, a nu se introduce în prima ședință ordinară, cum a fost astăzi, este o chestiune care încalcă democrația și cred că intră și în sfera penalului, dacă nu mă înșel, pe abuz în serviciu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -aveți o pasiune.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -nu. nu, nu. Fac o discuție, atât. Nu este treaba noastră aPNL-ului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -de acord.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -dar este un drept. Cetățenii municipiului Bacău au ales niște consilieri locali, sunt dispoziții legale care operează în această materie, eu nu am făcut decât să vă aduc la cunoștință pentru a rămâne inserat, să zic așa, pe bandă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -problema e alta, domnul avocat. Este că dumneavoastră mergeți pe o logică care ar fi corectă până la un punct. Dar atâta timp cât art.43 din Legea partidelor politice creează și stipulează foarte clar modurile de încetare a unui partid și face legiuitorul, face foarte mare distincție între dizolvare la litera „b” care se realizează prin hotărârea tribunalului și autodizolvare care se realizează prin hotărârea forului superior. Păi dacă legiuitorul face această distincție și stabilește aceste principii, eu ca secretar, sau dumneavoastră consilier local, puteți să faceți un amalgam, să faceți o confuziune, ca să vorbim în termeni juridici, între cele două situații care sunt total diferite?

Domnul consilier Miclăuș Daniel -haideți să vă spun eu foarte pe scurt. Ordinul prefectului, în ceea ce îl privește pe domnul Manolache, nu mai intru în detalii, nu are rost, antipatii, simpatii, a fost coleg cu noi și punct. Ordinul prefectului are la bază o sesizare, o așa zisă sesizare a secretarului general al PSRo, atât vreau să spun, punctual, juridic.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -da.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -o sesizare a, să-i zicem a partidului. Păi dacă partidul era autodizolvat, domnule secretar, mai putea să emită o sesizare către prefect?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -ei, ați rostit...

Domnul consilier Miclăuș Daniel -păi înseamnă că prefectul are o problemă...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ați rostit...

Domnul consilier Miclăuș Daniel - păi înseamnă că prefectul are o problemă, vă spun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, nu-i adevărat, pentru că dacă vă uitați la ordinul.....

Domnul consilier Miclăuș Daniel - păi nu știu, eu constat Păi dumneavoastră ați spus, partidul era autodizolvat Când? în decembrie. Păi dacă era autodizolvat nu mai putea să emită acte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dacă vă uitați la ordinul...

Domnul consilier Miclăuș Daniel -dacă a emis acte în ianuarie, înseamnă că acel ordin este nelegal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dacă vă uitați la ordinul prefectului... Domnul consilier Miclăuș Daniel - deci oricum am da-o, nu-i bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș, dacă vă uitați la ordinul prefectului, prefectul din oficiu a verificat anumite aspecte.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -deci, prefectul a primit o sesizare. Uitați-vă în preambul. Sesizarea secretarului general și o adresă prin care se confirmă de către PSRo că domnul Uricaru, sau cum îl cheamă, este secretar general. Deci, concluzia care-i? Care este? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -concluzia este că...

Domnul consilier Miclăuș Daniel - concluzia care este?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - concluzia este că legiuitorul prevede...

Domnul consilier Miclăuș Daniel -că PSRo există, vă spun eu. Deci PSRo există. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și Zâna Măseluță există, credeți-mă.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - pentru că prefectul, pe baza unei sesizări a dat un ordin de prefect, căci altfel nu putea să-1 dea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Miclăuș și Zâna Măseluță există, credeți-mă. O așteaptă fii-mea la fiecare dinte.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -putem face discuții și după ședința de consiliu ca să nu...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dar problema e dacă legiuitorul a prevăzut două situații distincte și mi-a zis foarte clar, prin dizolvare prin hotărâre judecătorească și autodizolvare prin hotărârea organului superior....

Domnul consilier Miclăuș Daniel -deci, nu vorbeam, cred că am fost destul de succint...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și domnul Miclăuș, noi tocmai de asta așteptăm de la Instituția Prefectului lămuriri.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -păi eu ce v-am spus? Este foarte bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi tocmai. Noi dacă făceam și propuneam, dumneavoastră veneați și spuneați - păi cum ați propus spre validare un consilier al cărui partid nu mai există pentru că în Legea 215...

Domnul consilier Miclăuș Daniel -domnule, domnule secretar, în Registrul partidelor politice....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -...în Legea 215, oleacă, în Legea 215 există o prevedere că în momentul în care validăm un consilier, trebuie să vină confirmarea de la partid. Și atunci, dacă dumneavoastră ați fi avut în față adresa de la PSRo de la București, că nu mai există acest partid, că nu se pot face decât chestii privind radierea lui, deci de la forul superior, care vine și spune - acest partid nu mai există și care ați fi avut de la domnul Manolache, care e pe plan local, solicitare de validare, dumneavoastră pe care le-ați fi luat în seamă?

Domnul consilier Miclăuș Daniel -haideți să vă spun eu. în dosarul 127/3/2018 aflat pe rolul Secției 4 Civile, Tribunalul București.....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -da, s-a anulat cererea că nu a fost timbrată, vă spun eu...

Domnul consilier Miclăuș Daniel -stati un pic, 2 secunde...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -.. că am urmărit eu.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -PSRo prin președinte Gust Băloșin Florentin ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -da și acest președinte Gust...

Domnul consilier Miclăuș Daniel - stați un pic..

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - radiază, domnul meu.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -păi stați un pic.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -radiază.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -păi stați un pic, domnule secretar. Haideți, nu suntem copii. Dacă era autodizolvat, deci ce nu mai există, nu mai are personalitate juridică, putea să mai sesizeze instanța de judecată, domnule secretar? Deci, haideți, o persoană moartă, decedată, mai poate să mai sesizeze o instituție a statului?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul....

Domnul consilier Miclăuș Daniel -că vorbim de o persoană juridică, e aceeași treabă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - atâta timp cât congresul a împuternicit pe acest domn să facă...

Domnul consilier Miclăuș Daniel -nu nu. Ceea ce spuneți dumneavoastră este un sofism, scuzați-mă. Nu stă în picioare oricum am da-o. Dar o să așteptăm de la prefect cu mare drag. Eu vă spun, aveți adrese, trei adrese, cum ați nominalizat anterior. Aveți trei adrese de la PSRo Bacău, filiala Bacău. Dacă da, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru una, pentru care s-a vacantat un post, mă refer la doamna Cosma Elena, trebuia azi pe ordinea de zi, domnul primar să facă un proiect de hotărâre privind un supleant. Pentru validarea unui nou coleg al nostru. Eu așa aș fi procedat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul meu, sofismul meu vine în corelare totală cu existența legii. Și vă spun, atâta timp cât legiuitorul a prevăzut ca mod de încetare dizolvarea, care se face prin hotărârea tribunalului și autodizolvarea, prin funcțiile exercitate de congres și atâta timp cât congresul a împuternicit pe acest domn doar la radiere și nu mai are nici un fel de atribuții, acest domn Gust, avem hârtia la dosar în care spune - domnule eu nu am decât atribuția de a radia partidului, alte

funcții nu le mai am, cum veniți dumneavoastră și spuneți că atâta timp cât congresul, adică dacă dumneavoastră vreți să spuneți că PNL-ul face un congres.....

Domnul consilier Miclăus Daniel - registrul de evidență a partidelor politice...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -este un instrument doar de evidență.

Domnul consilier Miclăus Daniel - există tocmai pentru ca eu, simplu cetățean, când mă uit în acel registru să-mi dau seama dacă există sau nu un partid politic. Restul nu mă mai interesează. Atâta timp cât legea spune, condiționează înființarea unui partid politic de o hotărâre judecătorească publicată în Monitorul oficial și de asemenea încetarea oricărei forme, mă refer la persoanele juridice de drept public, se face tot printr-o hotărâre judecătorească publicată în Monitorul oficial, atenție!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - o societate comercială care intră în insolvență, domnul....

Domnul consilier Miclăus Daniel -radierea este ultimul act.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Miclăuș, exact, aveți dreptate. Societatea comercială care...

Domnul consilier Miclăus Daniel -abia din acel moment îmi este opozabilă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu e adevărat.

Domnul consilier Miclăus Daniel -ei. nu!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu e adevărat. O societate comercială care intră în insolvență face toate etapele. Mai există momentul când intră în insolvență? Nu. Sunt îndeplinite de organele de conducere, de administrator. în momentul în care acest administrator...

Domnul consilier Miclăus Daniel - păi nu confundăm insolvență cu falimentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicistați oleacă, domnul meu. Oleacă, că nu facem lecții de drept acum, de acea radiere care spuneți dumneavoastră. Radierea, în momentul când administratorul financiar o face, o face unei societăți care de fapt nu mai există și nu mai are organele de conducere. Și atunci, privind ca similitudine și vă duceți pe Legea partidelor, e același lucru. Acest om nu mai are decât o singură sarcină, să radieze partidul.

Domnul consilier Miclăus Daniel - domnule secretar,eu am înțeles de la dumneavoastră...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -dar de ce nu faceți dumneavoastră altceva? De ce nu faceți o scrisoare la domnul Gust și să vă confirme sau să vă infirme dacă acest partid a hotărât sau nu încetarea și ce mandat are? Și pe urmă vă lămuriți singur.

Domnul consilier Miclăus Daniel - haideți ca să încheiem, căci sincer nu este problema noastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - eu am crezut că e problema dumneavoastră.

Domnul consilier Miclăus Daniel -noi vrem să se respecte legea în principal și democrația, pentru că pentru asta luptăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - atâta timp cât am făcut precizări la Instituția Prefectului și noi dorim tocmai asta.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -foarte pe scurt, nu suntem instanță de judecată, corect? Și asta am învățat-o de la dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -ok. Și dumneavoastră ce faceți?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar eu nu am analizat și nu am contestat nici un act.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - am în Registrul partidelor politice. Aveți înregistrate trei adrese de la partid, nu mă interesează, există, nu există?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș, eu nu am contestat existența unui act administrativ.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -păi da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ne aflăm în fața unei cereri care...

Domnul consilier Miclăuș Daniel - nu au fost analizată de Comisia de validare....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ne aflăm în fața unei cereri, față de care trebuie să ne lămurim ca situație de fapt și ca situație juridică. Situația este diferită față de ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu sunt acte administrative, sunt cereri și în al doilea rând nu spune nicăieri în Legea 215 că trebuie să o pun în prima ședință ordinară.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - știți de ce sunt discuțiile astea? Dumneavoastră nu aveți nici o treabă căci nu sunteți angrenat politic, sunteți funcționar public, vă respect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu este chestie de politică aici.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - haideți ca să pun eu punctul pe i și cu asta închei, vă promit eu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - aici nu e nici o problemă de politică, e problemă de interpretare a (nu se înțelege, dialog simultan)

Domnul consilier Miclăuș Daniel - este vorba de cvorum. Există interes ca cvorumul să rămână așa. Punct.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu. Din punctul meu de vedere interesul este ca....

Domnul consilier Miclăuș Daniel -vă spun, când au fost de exemplu, au fost colegi de la PSD, știți ce repede s-au mișcat lucrurile? Pe 25 adresă, pe 28 ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi dacă nu era nici un dubiu acolo. PSD-ul există.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -da. dar nu suntem instanță. Avem adrese, PSRo.... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, dar PSD-ul există.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - păi în consiliul județean nu sunt consilieri județeni de la PSRo, în țară nu mai sunt?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul consilier....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -în țară e aceeași situație și m-am consultat cu toți secretarii din țară care au aceeași opinie ca mine.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -domnule președinte de ședință vă mulțumesc că m-ați lăsat să-mi exprim punctul de vedere. Nu mai am nimic de adăugat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul consilier, cu tot respectul. Vă mulțumesc frumos. Mai sunt discuții? Domnul primar dorește să....

Domnul Primar CosminNecula - dacă-mi permiteți, domnul președinte, trecând de faptul că este o discuție inutilă în acest cadru, din punctul meu de vedere, vreau să-i mulțumesc domnului secretar totuși că s-a aplecat să prezinte, deși nu era obligat sub nici o formă să răspundă la elucubrații juridice. Pe de altă parte,.....

Domnul consilier Miclăus Daniel -domnule președinte de ședință, vă rog frumos. Vă rog frumos să-i puneți în vedere domnului primar. Am să-i fac un pomelnic cu toate jignirile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul consilier,vă rog, nu v-a întrerupt nimeni.

Domnul consilier Miclaus Daniel -domnule primar, vă rog eu frumos, nu ne mai jigniți că nu o să mai vedeți nici un vot de la noi. Sincer vă spun.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul consilier,puțin respect.

Domnul consilier Miclăus Daniel -jigniți toată lumea. Eu sunt cetățean al municipiului Bacău. Domnule primar, uitați-vă în ochii mei. Sunt născut în Bacău, trăiesc în Bacău.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul consilier,vă rog frumos. Domnul consilier, mă forțați să vă întrerup microfonul, vă rog frumos.

Domnul consilier Miclăus Daniel -elucubrații faceți cu alte persoane, da? Vorbiți frumos dacă vreți să vi se vorbească frumos. Oricum, vă anunț de pe acum că în 2020 vă promit eu, nu o să mai fiți primar. O să mă ocup personal. Vă dau cuvântul meu.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnul consilier,cu tot respectul, vă rog frumos. Să avem puțin respect.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - (înafara microfonului) e o amenințare asta, dacă nu v-ați dat seama.

Domnul consilier Miclăus Daniel- nu. Am spus că nu o să-1 votez pe domnul primar. Domn primar.

Domnul consilier Dănilă Gheroghe -domnul Miclăuș, ultimul sondaj îl știți? Domnul primar, la ora asta are 40,06%.

Domnul consilier Miclăus Daniel - cel mai bun primar. Cel mai.., cum nu are 90?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -domnilor consilieri, haideți să avem puțin respect. Domnul primar, vă rog frumos.

Domnul Primar CosminNecula-haideți, dacă-mipermiteți, îmi mențin...

Domnul consilier Miclăus Daniel - asta a fost o elucubrație, trebuie să recunosc.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu o să îmi mențin punctul de vedere pe care l-am exprimat anterior. Ceea ce este ciudat și de ce am spus elucubrație juridică pot argumenta pentru că văd că o serie de puncte din adresele făcute de PSRo și aceste vagi amenințări penale adresate mie, le văd și pe cuvintele sau pe buzele consilierilor locali de la PNL. Trecând de aceste aspecte, nu mă înclin în fața amenințărilor penale, atâta timp cât știu că am dreptate și știu că ceea ce fac, fac corect. Nu vreau să discut acum cine apără pe cine, că nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Cine are nevoie de cvorum, cine-și închipuie opoziții strălucitoare, le urez succes. Pe mine mă interesează ceea ce facem pentru orașul Bacău, dacă ar fi interesant. Nu am nevoie de votul niciunui consilier decât pentru voturile, pentru proiectele Municipiului Bacău, nu pentru mine. Și al treilea punct de vedere pe care vreau să-1 exprim este că poate ar trebui să citim așa, înainte de a pleca într-un război juridic și în amenințări așa nuanțate sau vagi, de natură penală, să citim mai atent un pic cam ce scrie hotărârea PSRo, care am fost, congresului PSRo, cu care am fost sesizat și care mi-a fost prezentată. Acesta este un element.

2. Dacă tot discutăm de penal, haideți, poate ne gândim la câte acte materiale se săvârșesc trimițându-se adrese. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și pentru lămurire, domnul Miclăuș, art.44 din Legea 14/2003:

Art. 44, - Un partid politic își încetează activitatea prin:

 • a) dizolvare, prin hotărâre pronunțata de Curtea Constituțională, pentru încălcarea art. 37 din Constituția României;

 • b) dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Tribunalul București;

 • c) autodizolvare, hotărâtă de organele competente prevăzute în statut.

Da? Bun. Și atunci eu vă întreb, care este diferența după logica dumneavoastră între litera b și c? în momentul în care Tribunalul București ar hotărî dizolvarea, ar mai fi nevoie de radiere, sau nu?

Domnul consilier Miclăuș Daniel —stiti ce vreau să vă spun și aici este și domnul șef al Poliției locale? Vreau să, dacă are bunăvoința să răspundă, domnul Uricaru, care este secretar general al PSRo s-a angajat la Poliția Locală anul acesta, domnul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu-1 rugați să ne rețină, vă rugăm frumos.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - oricum o să verificăm chestiunea asta. Dacă este adevărat că în luna ianuarie domnul Uricaru s-a angajat la Poliția Locală și a făcut această sesizare la Prefect. Este o informație pe care o am și de regulă le am, informațiile le verific.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Miclăuș și acum dacă îmi permiteți să finalizez...

Domnul consilier Miclăuș Daniel - nu știu dacă este angajat sau nu, asta este o informație. Ar fi chiar....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș, dacă-mi permiteți.... Domnul consilier Miclăuș Daniel - dar v-am spus, nu este problema mea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -bun, dar acum dacă îmi permiteți să finalizez, vă citesc Hotărârea 1 a Congresului PSRo, care spune așa:

în conformitate cu dispozițiile art.44 lit.”c” din Legea 14, deci textul legal v-a precizat, Congresul PSRo hotărăște încetarea activității prin autodizolvare. Bun. Deci, dacă acest for a hotărât încetarea activității, cine să mai propună supleanți? Fantoma.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -poate să mai sesizeze tribunalul ceva care este autodizolvat?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -da, atâta timp cât este împuternicit prin hotărârea congresului să facă aceste demersuri. Persoana respectivă.

Domnul consilier Miclăus Daniel - astea-s discuții juridice în fața instanței. Noi suntem instanță de judecată? Asta voiam. Dumneavoastră spuneați. Adică la noi e valabil, la dumneavoastră nu e valabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -eu vă explic că acum este un caz inedit în istoria postdecembristă și am făcut adresă de informare tutelei administrative.

Domnul consilier Miclăus Daniel -sunt foarte curios de răspunsul prefectului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și eu la fel. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Miclăus Daniel -ok. Aici suntem în asentiment ok.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - mulțumesc frumos, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții asupra proiectului? II rog pe domnul secretar ....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot toate cele trei proiecte 18, 20C și 20D prin care luați act de ordinele prefectului privind încetarea mandatelor pentru domnul Manolache, Botoi și Diaconu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GfflNGHEȘ CRISTIAN

X

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi pentru au fost adoptate cele trei proiecte de hotărâre.

19.Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si Domnului președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Ariton Adriana Milia din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnelor și domnilor consilieri locali, poate ne permitem și trecem la lucruri cu adevărat importante pentru municipiul Bacău, decât povești juridice. în fine, proiectul de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Ariton Adriana Milia din Bacău. Pe scurt, documentele dumneavoastră le-ați avut la mapă. Sunt convins că le-ați analizat, inclusiv din punct de vedere juridic, până în pânzele albe, dar, pe scurt, vreau să vă prezint așa, în câteva frânturi, această speță, este vorba de impozitul de 500% care începe să-și producă efectele. Deodată cetățeni care au descoperit că sunt proprietari pe diverse imobile din municipiul Bacău și de care nu au avut grijă și nu le-au întreținut, au început să ne facă acum plângere prealabilă cu privire la aceste proiecte, urmând probabil să ne dea în judecată. Nu mă miră această atitudine, dar totuși recomand celor care au primit acest impozit mărit cu 500% să își întrețină totuși mai curând terenurile, casele sau terenurile din municipiul Bacău, decât să le lase într-o stare de paragină și după aceea să găsească argumente și argumentații juridice. Pe de altă parte, nu vă ascund faptul că referitor la acest proiect, la această hotărâre prin care am aplicat, am dispus împreună cu dumneavoastră aplicarea acestui impozit de 500%, sunt o serie de speculanți. O serie de speculanți pe care o să vi-i prezint cât de curând, care se joacă de-a formula juridică, deși au niște clădiri care se află în paragină, unele dintre ele în mijlocul Bacăului, se joacă de-a hârtiile. Trimit hârtia care nu se poate realiza, după aia mai scot încă una, făcând așa o sarabandă juridică. Se găsește soluție și pentru aceștia. Având în vedere aceste elemente, vă propun, doamnelor și domnilor consilieri locali, să votați în vederea respingerii cererii prealabile făcute de către această doamnă din municipiul Bacău, deoarece din punct de vedere juridic, pe de o parte, nu se încadrează în prevederile legale și nu le respectă;

2. din punctul meu de vedere, nu este corect ca în momentul în care ești proprietarul unui imobil din municipiul Bacău să nu ți-1 îngrijești și după aceea să descoperi că ai o problemă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Adjunct Direcția Economică). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret, vă rog.

Mai este cineva care nu a votat?

D-na consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Ariton Adriana Milia din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 65027/ 26.01.2018 formulată de d-na Ariton Adriana Milia prin care solicită anularea HCL nr. 437/28.12.2017.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Taxe și Impozite Locale.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale și d-nei Ariton Adriana Milia.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - haideți să continuăm, haideți să facem puțină liniște. Domnilor consilieri, haideți vă rog să continuăm.

20A.Supun discuției punctul 20A al ordinii de zi și îl invit pe dl. Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea a 3 spații aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, Str. Pieței, nr.l, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, având în vedere practica din această ședință... Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnilor consilieri, puțin respect, vă rugăm.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - e din zona executivului.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - mulțumim frumos. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - așa era la grădiniță. Nu eu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă propun ca cele trei proiecte de hotărâre 20A, 20B. 20A și 20B, având în vedere că ...aici îl întreb și pe domnul secretar dacă există posibilitatea legală să fie votate în bloc sau.... Dacă dumneavoastră considerați, putem să le luăm pe rând. Nu este nici un fel de problemă. Proiectul de hotărâre numărul 20A se referă la închirierea a trei spații aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, Str. Pieței, nr.l, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii. De asemenea, proiectul de hotărâre 20 B privind închirierea a patru amplasamente aflate pe Terasa de Flori a Pieței Centrale, din Bacău, Str. Pieței, nr.l, tot prin licitație deschisă, organizată în condițiile legii. Vreau să atenționez consiliul local cu privire la aceste două proiecte. Anterior au fost, dacă nu mă înșel, de trei ori inițiate de domnul Viceprimar Scripăț, evident în condițiile legii și s-au prezentat spre vot consiliului local. Dar atunci, pe motive care nu țin nici de legalitate și nici de oportunitate, nici de buna intenție pentru municipiul Bacău, n-au fost votate de către reprezentanții grupului PNL. De data aceasta le-am inițiat eu. Sunt convins că voi avea mai mult succes decât domnul viceprimar. Și în contextul în care dumneavoastră veți da un vot în acest sens, înseamnă că vă veți afla și dumneavoastră în arcul guvernamental și în arcul de putere alături de mine, de domnul Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- fost.

Domnul Primar Cosmin NECULA - sunteți în continuare viceprimar, alături de domnul Viceprimar Ștefan, alături de aliații din ALDE și din PSD. Nu întâmplător am inițiat aceste proiecte de hotărâre, pentru a vă vedea funcționând în noua structură de opoziție. Asta am facut-o ca și glumă. Dar ceea ce am intenționat prin acest proiect de hotărâre de fapt, este ca să deblocăm situația stupidă în care a fost pus Municipiul Bacău, să stea cu spații goale în incinta halei Pieței Centrale și în zona de flori, pentru care există cereri și pentru care există disponibilitate, iar din rațiuni ce țin de orice altceva decât de interesul cetățeanului, să fie respins. Rog consiliul local ca să dovedească înțelepciune și să se gândească la interesul acestui oraș și să voteze în bloc aceste două proiecte. Repet, aceste proiecte se referă la scoaterea la licitație a spații, ce stau goale în momentul de față și pentru care există cereri. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la amândouă proiecte, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile, (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Administrarea Piețelor) pentru ambele proiecte.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile pentru ambele proiecte (20A și 20B).

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - eu aș vrea, foarte pe scurt, să anunț că grupul consilierilor locali liberali va vota ambele proiecte de hotărâre, având hi vedere că sunt inițiate de către Primarul Municipiului Bacău, pentru care avem o deosebită considerație. Ne mai punând la socoteală argumentația acestor proiecte. Și eu zic că prezentare a fost destul de bună. Nu? Și pentru acest lucru noi vom vota. Să știți.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - mulțumim frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - pentru binele cetățenilor din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - mulțumim frumos grupului. Domnul Viceprimar Scripăț dorește să aibă cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - da, aceste proiecte, inițiativa lor îmi aparține. Am încercat și am venit în fața dumneavoastră de trei ori. Am venit în fața dumneavoastră, proiectele nu s-au schimbat, nu le-ați acceptat atunci. Ce vă pot spune, că acum noi avem scoase la licitație doar cinci spații. Dar vă pot spune că la Direcția Administrația Piețelor, care am coordonat-o până săptămâna trecută ( când primarul a dat o dispoziție de primar și mi s-au schimbat atribuțiile, le respect în totalitate, așa - i făcută viața) dar noi cei din PMP nu am reușit să le trecem de trei ori. V-ați opus, v-ați opus nejustificat, astăzi când le inițiază primarul, fără nici un fel de modificare... Deci când le-am inițiat eu nu le-ați trecut. Dar vreau să vă spun că pe lângă glumă, pe lângă zâmbete, acele refuzuri ale dumneavoastră de a închiria spațiile, și vă mai spun, sunt în așteptare încă vreo zece, deopotrivă la Bazar Milcov și la târgul auto Șerbănești, au adus niște prejudicii financiare municipiului. Trebuiau să se încaseze niște bani, nu știu dacă mulți sau puțini că nu știu exact la cât se ridica cuantumul licitațiilor. Dar vă pot spune în același timp că poate din banii câștigați, cum spunea mai tânărul nostru consilier că nu sunt bani de cretă prin școli, nu știu dacă este adevărat, nu am argumente, vă spun, cu banii care i-am fi luat, cumpăram cretă pentru școlile din toată România pe un cincinal. Asta este unitatea mea de măsură în timp.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - de asta nu alocați bani la învățământ, că nu au fost închiriate spațiile astea de la piață?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - dar, dar, dar... exact, nu au fost închiriate și trebuia să luăm niște bani în plus. Nu v-a interesat. Nu știu mâine sau azi dacă sunt în opoziție, dar în orice poziție voi fi, asemenea proiecte nu le voi vota contra niciodată. Gen închirieri, construiri de nu știu ce, înființări de parcări. Deci, rugămintea mea și la dumneavoastră, să trecem acest proiect. Deci, ca să înțelegeți foarte bine, vom vota și m-aș bucura să treacă. Să vină și alte spații, să le dăm comercianților din Bacău spre administrare, ei să-și facă bucățica lor de afacere și noi să aducem bani la bugetul local. Bani de care avem mare nevoie. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - domnule viceprimar ,vă promit că o să inițiez și următoarele.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - da, aș avea eu un amendament dacă se poate, la acest... .la proiectul 20A și 20B doresc să vin cu un amendament. La caietul de sarcini - garanția de participare să fie calculată după o formulă, adică propun: suprafața închiriată x sumă/mp/lună x trei luni.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - aveți vreo estimare cât dă la fiecare în parte?Pentru că trebuie făcute niște estimări.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - este formulă domnule ...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - este o formulă care se poate vedea în anexă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - este formulă. în momentul când bagi datele, ajungi la rezultat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - atunci când facem un amendament, nu avem un studiu de impact să explicăm consilierilor și cetățenilor cum afectează acele tarife, acele garanții de participare?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, vorbiți serios?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - da, vorbesc serios.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e grav.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -deci, eu vreau să aflu astăzi care este impactul acestor modificări. Care este impactul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - impactul asupra cui, domnule? Este vorba de o formulă de calculare a garanției de participare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - bun.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - în momentul de față este o garanție...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în momentul de față este o sumă fixă. Domnul consilier vă propune această garanție în funcție de anumite elemente.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - care este impactul financiar?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - asupra cui?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - asupra celor care se înscriu la licitație.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi impactul rezultă ca urmare a aplicării formulei.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - păi vreau să aud.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, faceți dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -exemple, cu exemple, vreau să aud.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mâine dimineață la ora 10:00 facem lecții de matematică, dar acum suntem la consiliul local.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - astea nu sunt politici publice. Cu amendamente la ceas de seară, trecute așa, pe repede înainte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - este o formulă domnule.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -da, dar eu vreau să aud, pentru că vreau să votez acest proiect. Deci, chiar vreau să îl votez astăzi, dar nu pot să-1 votez neștiind care este impactul acestui amendament. Deci, vreau să știu exact care este diferența.

Doamna Consilier Ioana Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - domnul Ghingheș, faceți înmulțirea aia. Haideți ca să nu mai... suntem penibili.

Domnul Președinte de ședința Constantin GHERASIM - așa se procedează la orice licitație.

Doamna Consilier Ioana Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - nu votați, la revedere. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnule președinte, două exemple. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi ia faceți-le.

Doamna Consilier Ioana Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - faceți-le dumneavoastră, domnul Ghingheș, haideți, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - dar nu este treaba mea. Nu eu fac amendament ci....

Doamna Consilier Ioana Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - încercați să vă răspundeți singur la întrebările astea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dumneavoastră treceți acest amendament prin propria conștiință și voință și înțelegere.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mi-am și trecut.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - faceți acest calcul și dumneavoastră vă dați seama de impact. E logic, este o formulă simplă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - deci, întrebarea. Crește sau scade garanția? Cea mai simplă întrebare.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - scade, scade, dacă vă uitați la oricare din cele două tabele, scade garanția. Având în vedere acest tabel. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - cu cât, așa orientativ?

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - cu 10%.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - am notat aici.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - aproximativ, da. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - asta vroiam să aud. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am mulțumit. Deci supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă? Câți s-au abținut, doamna Tamba?

Doamna Rodica Tamba - cinci.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cinci abțineri, șase? Cine?

Doamna Rodica Tamba - domnul Bîrzu nu s-a abținut.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Domnul Bîrzu nu a ridicat mâna. Cinci abțineri. Domnule Crețu, vă rog frumos nu-1 influențați pe domnul Bîrzu.

Fiecare consilier votează potrivit conștiinței și voinței. Deci, cinci abțineri și 14 voturi pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

5

Cu 14voturi pentru și 5 abțineri a fost adoptat amendamentul pentru proiectele 20A și 20B.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă? Consecvența vă caracterizează.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

abțineri

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EM ANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MADĂUN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

1

Cu 18voturi pentru și o abținere proiectele de hotărâre 20A și 20B au fost adoptate.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - având în vedere că proiectele 20C și 20D au fost luate în discuție, doresc din tot sufletul, având în vedere că mâine este 1 Martie tuturor o primăvară frumoasă. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău, a luat sfârșit.

Vă mulțumesc pentru participare

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHERASIM CONSTANTIN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmihOliviaTeletin, Maria Adomnîcăi, Nicoleta Matei, Rodica-Florentina Tamba, Mariana Tebeică Ds.I-A-2/Ex.l