Proces verbal din 24.07.2018

Proces verbal - Ședința ordinara a CLB din data de 24 iulie 2018

ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 65325 din 30.07.2018

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 24.07.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA ■ vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - sărut mâna și bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1516 din 18.07.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Dinu Ioana - Raluca ( concediu de odihnă), domnul consilier Gherasim Constantin, domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae, domnul consilier Fechet Mircea ( concediu de odihnă) și domnul consilier Stan Gabriel (concediu de odihnă).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.07.2018.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRA VĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.07.2018 a fost aprobat.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.07.2018.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRIST1NA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VAS1LE

X

14.

MICLÂUȘDANIEL

X

15.

PARÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

absent

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.07.2018 a fost aprobat.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.07.2018.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNBLĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

Cu 14 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.07.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Cretu Câtălin-Bogdan -bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru prezentarea listei de invitați și ordinii de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai aparatului propriu al Primarului Municipiului Bacău, voi da citire Dispoziției nr.1516 din 18.07.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru astăzi orele 10,00 la Centrul de Afaceri și Expoziții.

1- Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Pârâianu Mădălin Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Gherasim Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Enula Pricopoaea, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2018, al Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Județeană ”Col. Comeliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 16 și 17

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Română de Marketing -AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfășură în perioada 13-15 iulie, la Bacău

Inițiator -DL.ȘTEFAN DANIEL -DRAGOȘ- VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului sportiv ”Decathlon”, ediția 58, ce se va desfășura în perioada 27 - 29 august 2018, la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotărâre privind acordarea ,Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până ia data de 12.07.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 -08.07.2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unui sportiv de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 -2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor

de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.  Proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea auditorului statuar și fixarea duratei minime a contractului de audit Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen ”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a patru loturi de teren, situate în Bacău, din domeniul public și privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 21.   Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.  Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către d-na Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului Cl-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 25.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator-DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 26.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 27.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 28.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str.Nicolae Bălcescu și str. Mărășești

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN.

BACĂU

 • 30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar Cojocaru Ion

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai, la d-nii Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

33 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68759 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FTLIP S.R.L., reprezentata de DR. Filip Silvia pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

35 Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS S.RX., din Loc. Filipesti, jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

36 Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUȚIE WIT S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37   Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Capitan Emest Tartescu, nr. 2, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.336,00 m.p. teren

BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38   Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST -SEPTEMBRIE 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39    Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a Festivalului Național de Teatru Tânăr, ediția a XlX-a, ce se va desfășura în perioada 25 iulie - 04 august 2018, la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

40-B Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația "Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional "Tânărul Băcăuan în An Centenar - despre valorile care unesc un neam”, ce se va desfășura în perioada 15 - 19 august 2018, la Bacău Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

40C Proiect de hotărâre privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUN.BACÂU

40D Proiect de hotărâre privind alipirea loturilor de 26,00 m.p., 16,00 m.p. si 126,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 168,00 m.p.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră și cu rugămintea de a face următoarea modificare pe ordinea de zi: este vorba de aducerea proiectului nr.19 pe poziția nr.4, urmând ca restul proiectelor să curgă în continuare. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - există observații la ordinea de zi prezentată? Da, domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian -mulțumesc. Da, nu am văzut nici un proiect referitor la Calea Bârladului pe ordinea de zi și știu că le-ați promis cetățenilor ceva în sensul acesta și vreau să știu dacă veți face acea alocare bănească pentru Calea Bârladului în cadrul rectificării bugetare de la punctul de pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA ■ a fost trimisă către dumneavoastră inclusiv miercurea trecută și ea cuprinde realocarea sumei de 1,85 milioane lei la capitolul transporturi, se regăsește în modificarea pe care o vom face la planul de buget al municipiului Bacău. Acolo se regăsesc banii.

Domnul consilier Ghinghes Cristian -am înțeles. Deci acolo intră Calea Bârladului.

Domnul Primar Cosmin NECULA - poftim?

Domnul consilier Ghinghes Cristian - acolo intră Calea Bârladului pentru că am văzut că era trecută suma generală.

Domnul Primar Cosmin NECULA - acolo intră Calea Bârladului. Având în vedere că este un obiectiv care se desfășoară pe cheltuieli materiale, nefiind un obiectiv de investiții, el este trecut fără denumire pe cheltuieli materiale, la capitolul transporturi. îl aveți în buget încă de miercurea trecută.

Domnul consilier Ghinghes Cristian -am înțeles, mulțumesc. Și dacă se poate, aș dori să propun suplimentarea ordinii de zi cu discutarea aspectelor ce țin de furnizarea serviciului de apă. Și dacă se poate, să discutăm acest subiect undeva la începutul ședinței, mai ales că am observat că în sală sunt reprezentanții CRAB și le mulțumesc pe această cale.

Domnul Primar Cosmin NECULA ■ exact cum am anunțat și la ședința de sâmbătă, care a avut loc sâmbătă, primul punct, nu putem să îl numim neapărat punct pe ordinea de zi dar cred că este obligatoriu cu această discuție și dezbatere să înceapă ședința consiliului local, după citirea ordinii de zi, aprobarea acesteia, aprobarea modificărilor, primul punct pe ordinea de discuție trebuie să fie subiectul Companiei de apă și sistemul de furnizare a apei potabile către populație în municipiul Bacău. Ăsta este și motivul pentru care am invitat pe doamna director general și pe domnul director tehnic.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există observații în legătură cu ordinea de zi prezentată, alte observații? Supunem la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Domnul Șova.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - la punctul 8 nu voi participa la luarea unei decizii întrucât există raporturi de serviciu cu D.G.A.S.P.C. Bacău.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - la proiectele legate de Thermoenergy, proiectele 15 și 16, fiind membru AGA, nu o să particip la vot.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - la punctul 8, de asemenea, nu voi participa la luarea unei decizii, având în vedere raporturile contractuale de muncă pe care le am cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -mai sunt alte precizări?. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședintă-Cretu Cătălin-Bogdan -Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă pe mail iar pentru punctul 40.D. vă propun ca modalitatea de vot să fie - vot direct, 2/3. Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLINBOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRAIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 24.07.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu vă propun, domnule președinte de ședință, să avem prima dată, așa cum am menționat și în ședința de sâmbătă și cum am precizat și acum, vă propun să avem prima data aceste discuții de informare pe care trebuie să o prezinte Compania de Apă către Municipiul Bacău cu privire la ce s-a întâmplat săptămâna trecută, cauzele și care sunt mijloacele prin care putem combate asemenea chestiuni.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - vom discuta primul punct problema apei și aș dori să se înscrie la cuvânt cei care doresc să discute.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - întâi v-aș propune să dați cuvântul reprezentanților CRAB să ne informeze cu privire la situația critică prin care a trecut Bacăul și după aceea să ne permiteți să adresă interpelări, domnule președinte.

Domnul Primar Cosmin Necula - rugămintea mea, mergeți la masă atât dumneavoastră cât și domnul director tehnic.

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - da, în primul rând bună ziua. Noi am mai avut discuții în cadrul ședințelor care au fost, ședințelor de consiliu local care au avut loc în toată această perioadă de criză. Am expus în cadrul acelor ședințe situația cu care ne-am confruntat. Așa cum știm cu toții, în data de 14, ne-am confruntat cu o avarie pe conducta de aducțiune, pe tronsonul nou mai exact al conductei de aducțiune, în zona Dărmănești. Acea avarie cu care ne-am confruntat, de altfel și avaria ulterioară care a avut loc la câteva ore după momentul remedierii primei avarii și în momentul în care noi am început umplerea tronsonului Valea Uzului-Moinești, face obiectul unei expertize pe care noi am demarat-o deja, expertiză care urmează să ne spună cu exactitate care este motivul pentru care am ajuns în situația unei alte avarii pe tronsonul nou al conductei de aducțiune, dacă vorbim despre o eroare de proiectare, sau dacă vorbim despre o eroare de execuție, sau dacă vorbim despre o eroare de exploatare. Toate aceste trei variante vor fi analizate de către un expert independent. Vă vom aduce la cunoștință dumneavoastră cât și opiniei publice rezultatul expertizei respective, astfel încât să putem lua măsurile ce se impun pentru a nu ne confrunta cu o nouă criză a apei. Asta e ceea ce pot să spun vis a vis de ce s-a întâmplat și măsurile pe care noi le vom întreprinde în viitor. Strict pe tronsonul pe care a avut loc avaria pentru că pe același tronson putem vorbi și de avaria din aprilie când ne-am confruntat cu o alunecare de teren care a dus la o altă avarie și pentru care am făcut de asemenea un studiu hidro - geo pe care l-am primit zilele trecute. Urmează să reproiectăm tronsonul respectiv din punct de vedere al asigurării terenului, stabilității terenului și de asemenea vom urmări în timp cum se comportă această conductă de aducțiune în noile condiții ale terenului, adică inundații și toate aspectele cu care ne confruntăm în ultima perioadă.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - vă mulțumim.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -vreau eu să mă înscriu la cuvânt, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - vă rog.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - doamna director general, aud în premieră de o expertiză în cauză. Aveți grijă să nu se suprapună cu expertiza ce va fi efectuată de organele de urmărire penală în cauză. Domnul primar a insistat că va face plângere penală și îi anunț public că dacă nu va face dumnealui, va face Grupul consilierilor liberali. Nu știu, îi dăm un termen de o săptămână domnului primar și ne-am și manifestat intenția de a fi cosemnatari ai acelei plângeri penale, pentru că noi toți trebuie să știm ce a fost acolo. Și cu siguranță va fi vorba de expertiză. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați început cu această chestiune, cine desemnează expertul acesta?

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - expertul va fi desemnat printr-o procedură pe care o vor realiza colegii de ia Serviciul de achiziții publice, expertul care va câștiga fiind independent, va analiza situația și va da o soluție.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - și cum, pe ce criterii de selecție? Expert independent...

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - bineînțeles că vom avea niște criterii de selecție, la modul că nu orice persoană poate veni să facă o astfel de expertiză. Trebuie să îndeplinească niște condiții clar stabilite de legislație, astfel încât să poată da o soluție concretă, tehnică și legală la problemele noastre.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -ok. V-aș ruga până data viitoare, până la proxima ședință de consiliu local, fie extraordinară, sau ordinară, vă rugăm să ne comunicați criteriile care stau la baza desemnării expertului. Doamna director general, haideți să intrăm un pic în temă. Când a fost proiectată această (haideți să vorbim pe limbajul tuturor, tronsoane de aducțiune...) țeavă nouă, că la țeava nouă ne referim? Când a fost proiectată această țeavă?

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - pentru detalii strict tehnice o să îl rog pe colegul meu, domnul director Rădulescu, să vă răspundă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnul director tehnic, că am văzut că tot dumnealui a fost....

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus - bună ziua. Tronsonul de aducțiune de la Valea Uzului până la zona Stejarul e realizat din conductă din fontă cu grafit nodular, a fost recepționată undeva în anul 2010.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -domnule director tehnic, mă scuzați că vă întrerup. întrebarea era simplă, că ajungem și la recepție, că am urmărit atent conferința de presă la care ați participat cu domnul primar. Proiectarea, mă refeream, când a fost executată proiectarea acestei...Când s-a stabilit proiectarea acestei conducte? Nu vorbesc de execuție. Proiectarea ei. Când a fost făcută, în ce interval de timp?

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -nu pot să vă spun exact. Domnul Consilier Miclăus Daniel - cu aproximație.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -probabil undeva în 2005 bănuiesc, ceva de genul acesta. N-aș putea să vă spun exact pentru că eu nu am fost implicat pe partea de realizare a acestei investiții, fiind doar persoană executivă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - deci, probabil în 2005, spuneți dumneavoastră, dar ar trebui să știți, sunteți director tehnic și..

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -da. sigur că da. Ne uităm, avem documentele..

Domnul Consilier Miclăus Daniel - deci, nu știți până acum. Foarte rău că nu știți, să știți. Și eu chiar v-am luat apărarea. în ceea ce privește execuția acestei țevi, când a fost făcută, recepționată de către dumneavoastră, am înțeles?

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -deci, execuția a fost finalizată undeva în anul 2010, proiectul respectiv cuprinzând nu numai conducta de aducțiune, cuprinzând și o stație de pompare realizată în localitatea Moinești și instalarea unui MHC, unei microhidrocentrale în zona Stejarul.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - au existat informări cu privire la..., din ce am înțeles -2010, ca să fim mai punctuali. Dumneavoastră ați zis proiectarea aproximativ în anul 2005, din informațiile mele este alt an, dar o să vedem, că rămâne și înregistrat, iar în 2010, ziceți dumneavoastră că s-a recepționat această lucrare. Domnul primar, din câte îmi aduc aminte, în conferința de presă, spunea că dumneavoastră ați recepționat în 2011. Sper că nu mă înșeală memoria. Au existat informări cu privire la eventuale erori de proiectare sau deficiențe în execuție? Informări la nivelul societății dumneavoastră, pe care o conduceți.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus - repet ce am spus mai devreme. Eu, în calitate de parte tehnică, deci investițiile pe fonduri europene se derulează de către o structură care este creată și în subordinea directă a directorului general. Ceea ce înseamnă parte executivă a companiei, intră în contact practic cu aceste lucrări atunci când ajungem la momentul recepției.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - bun, deci dumneavoastră spuneți că doamna director general ar trebui să ne dea un răspuns. Vă rog, doamna director general, să ne dați un răspuns.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus - doamna director general este nou venită și nu știu dacă...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dar a fost în această societate, din câte știu eu. Ați fost pe achiziții.

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - dacă îmi permiteți să vă răspund, că nu am o problemă cu chestiunea asta. Vă imaginați că dacă domnul director tehnic vă spune că dânsul a intrat în contact cu problemele conductei de aducțiune de la momentul 2011 când practic s-a predat Direcției tehnice exploatarea acestei conducte, eu, care am preluat mandatul de director interimar din februarie 2018, nu am cum să vă dau un răspuns la această problemă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -e foarte rău.

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - nu este foarte rău. Exact cum v-am spus, am avut o U.I.P. care a urmărit modul de implementare. Noi, în momentul de față, facem o anchetă internă vis a vis de modalitatea în care această unitate...

Domnul Consilier Miclăus Daniel -doamna director, haideți, vă rog frumos, haideți să lăsăm limbajul de lemn. Haideți să lăsăm limbajul de lemn. Vă rog frumos. Vorbiți pe înțelesul tuturor...

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - vreau să vă spun... deci este...

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - vă rog, să vorbim pe rând. Domnul Consilier Miclăus Daniei . anchete interne, chestiuni de genul acesta... Vă rog să răspundeți. Puteți să dați un răspuns, sau nu?

Doamna Director CRAB . Chiper Nina - v-am răspuns destul de clar. Astăzi... Domnul Consilier Miclăus Daniel -deci nu puteți. Acesta nu e un răspuns clar. Doamna Director CRAB . Chiper Nina - păi ce aș putea să vă spun, dacă eu în momentul respectiv nu am fost angajata C.R.A.B.?

Domnul Consilier Miclăus Daniel -da. am înțeles. Domnule director tehnic, vă rog să îmi răspundeți. In 2016, căci știm cu toții când a fost prima avarie la această țeavă nouă, în august 2016, că atunci a fost prima avarie majoră, explicați-ne un pic care a fost situația atunci, căci practic de atunci începe tot acest...

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus - în 2016, pe rețeaua nouă, dacă rețin bine, deci a fost în zona localității Ardeoani, unde s-a produs în urma ploilor abundente, alunecări de teren în zona respectivă, motiv pentru care noi am și, constatând că aceste alunecări se amplifică, am și inițiat urmărirea specială a comportării în timp a zonei respective și ulterior comandarea unui studiu hidro -geotehnic pentru a vedea exact dacă sunt necesare și ce lucrări sunt necesare pentru consolidarea terenului respectiv din zona conductei. Deci, atunci, datorită mișcărilor de teren din zona respectivă, s-a produs o demufare a două tuburi, datorită alunecării, conducta în zona respectivă este amplasată pe o pantă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - da, am înțeles. Cum vă explicați că de când a fost executată această lucrare, din 2011 până în 2016 au fost 3 avarii și din 2016 până în 2018 au fost 7 avarii sau nici nu mai știu numărul, 6 avarii.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -nu. nu, nu. Este o eroare. Pe această aducțiune nouă au fost în total, de la punerea în funcțiune, 3 avarii.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -3 avarii când, în ce etapă?

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -nu. nu, nu. Restul avariilor au fost pe tronsonul de la Stejarul la Bacău, care este zona nereabilitată a aducțiunii.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - deci țeava veche, să zicem, ca să înțeleagă toată lumea.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -da. țeava veche, da.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -bun. întrebarea era următoarea și vreau să precizez de la început că nu este o anchetă aici. Pur și simplu sunt niște întrebări pe care noi le adresăm și dumneavoastră ne răspundeți ca să înțelegem cu toții. în 2016 ați primit indicații de ordin politic, presiuni la adresa dumneavoastră, au fost presiuni de ordin politic pentru a remedia cât mai repede acea defecțiune cu încălcarea (și o să se facă și o expertiză, și o să se facă și o anchetă penală după câte a spus domnul primar și o să verificăm și aceste aspecte și o să luăm cunoștință), cu încălcarea normativelor tehnice?

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus - deci, eu...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - vă rog să răspundeți cu da sau nu.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -da. da, da. Eu vă răspund, nu, nu pot cu da. Deci, eu vă răspund foarte clar. Am avut de la început o discuție cu domnul primar în care i-am explicat că există anumite proceduri, există anumite termene pentru realizarea acelor proceduri și cel puțin, de la început eu am rămas cu impresia că dânsul a înțeles treaba aceasta. Desigur, acum presiuni, dacă vreți, pune faptul că toată lumea se interesează. Și asta este o presiune. Toată lumea dă telefon și spune - domnule, s-a terminat, mai este, mai durează? Asta însăși poate fi considerată o presiune dar nu directă în modul - domnule, dă-i drumul mai repede, umple-o mai repede sau nu respectați procedurile tehnice.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - deci nu au fost presiuni în sensul încălcării că pe mine astea mă interesează. Este normal să fie presiuni din partea cetățenilor, a domnului primar, a noastră - domnule, remediați problema, dar nu să încălcați chestiunile astea tehnice, normativele tehnice, instrucțiunile de exploatare. Deci, nu au fost, foarte bine. Ultima întrebare cu privire la țeavă, ca să nu intrăm în termeni tehnici. Ce termen de garanție avem pentru această lucrare ? Care este termenul de garanție în care trebuie să intervină executantul?

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -termenul de garanție al materialului din care...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - al materialului, al lucrării...

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -este confecționată poate să fie și de 100 de ani. Deci este un material care în mod normal, conform prescripțiilor tehnice trebuie să reziste foarte mult timp.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -bun. Eu, având în vedere răspunsul la această ultimă întrebare, sunt nevoit să revin cu o ultimă întrebare pe acest subiect, pe țeavă. V-ați adresat producătorului, v-ați adresat firmelor care au executat această lucrare că am înțeles că a fost un consorțiu, o firmă franțuzească și o firmă austriacă care sunt destui de cunoscute în domeniu? V-ați adresat acestor firme, prin care să le semnalați aceste disfuncționalități și să le cereți un punct de vedere, nu știu, pe know how, pe ce vreți dumneavoastră?

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus - firmele...

Domnul Consilier Miclăus Daniel -nu mă refer aici pe acțiune în instanță. Eu mă refer punctual. Domnule, avem o problemă cu țeava respectivă. Din punctul nostru de vedere sunteți de vină dumneavoastră pentru calitatea materialului, că așa se face peste tot. Ați avut un asemenea dialog cu aceste firme?

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -bun, categoric am avut dialog cu firmele respective. De fapt ei sunt furnizorii, cu furnizorii materialului. Executantul este executant, este altă firmă, proiectantul este altcineva dar ceea ce pot să vă spun este că problemele care le-am constat până acum, eu personal nu aș putea să le imput producătorului pentru că ele s-au produs, v-am spus, în mare parte, cu excepție acum când urmează să analizăm mai în detaliu, unor deplasări ale terenului, adică unor condiții speciale față de condițiile normale de montare a unor astfel de conducte. Deci, în mod normal, conductele au fost, la momentul acesta cel puțin, putem considera că au fost montate corect. Au apărut niște eforturi suplimentare, niște situații excepționale prin alunecări de teren care au dus la eforturi suplimentare.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -am înțeles. Eu nu mai am întrebări pe subiectul țeava. Dacă mai are altcineva?

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghnghes Cristian -mulțumesc. Eu am 4 întrebări, 2 pentru domnul primar, 2 pentru conducerea CRAB. Am să încep cu cele pentru domnul primar. Ați enunțat în conferința de presă un posibil sabotaj și presa a preluat în sensul acesta ceea ce ați spus atunci. Aș dori să ne spuneți cine credeți că vă sabotează, ca să tăiem din start aceste..., ca să elucidăm aceste teorii ale conspirației - că vă sabotează, nu știu, statul paralel, klingonienii ș.a.m.d.

2.ce se întâmplă cu rezerva de apă, și câte amânări ale licitației există până la această oră, și când va fi atribuită lucrarea, pentru că vorbim deja de doi ani și ceva de această rezervă de apă, 2 ani din mandatul dumneavoastră și vedem că nu s-a mișcat nimic acolo deocamdată și tocmai de asta voiam să vă întreb care este stadiul acestei licitații care suferă amânări peste amânări și ne spuneați că este de fapt un obiectiv urgent care ar trebui realizat cât mai curând?

Și apoi, pe partea cealaltă, două nelămuriri către CRAB. Cum aveți de gând să vă revanșați față de băcăuani, dacă există din partea dumneavoastră idei cu privire ia o serie de compensații pe care să le acordați băcăuanilor pentru aceste avarii care creează un profund disconfort și nu numai că disconfortul e uriaș, dar să știți că atmosfera în oraș, în comunitatea noastră, este absolut deplorabilă, chiar din cauza acestor avarii, pentru că eu stau printre tineri și să știți că tinerii reclamă lipsa apei și din păcate ne vor părăsi orașul în curând. Deci, când termină clasa a XH-a vor părăsi orașul pentru că în primul rând nu au apă, nu mai vorbim despre alte chestiuni, deci chestiunile de bază și acolo s-au Scut investiții la CRAB, prin CRAB, de zeci de milioane de euro și iată că astăzi, în anul 2018 discutăm despre astfel de probleme. Și a doua întrebare este, când va fi gata expertiza și dacă expertiza va reliefa faptul că sunt niște probleme de proiectare sau de execuție la conductă, ce se va întâmpla mai departe pentru că dacă aceste concluzii vor fi în sensul acesta e clar că avariile vor continua cel puțin pe tronsonul nou? Ce se va întâmpla după aia, nu știu, săpăm pe lungimea întregii conducte, verificăm, ce se întâmplă? Facem o nouă conductă paralelă, nu știu. Chiar aș dori să ne spuneți când va fi gata expertiza și dacă va fi gata și va scoate în evidență probleme, ce se va întâmpla după aceea? Și dacă îmi permiteți o altă întrebare pentru domnul primar -ați afirmat foarte clar că există probleme de execuție sau de proiectare la conductă, mă rog. Prima dată ați spus de proiectare, în urmă cu câteva luni, acum spuneți că este o problemă de execuție, dând vina pe executant. Pe ce vă bazați când spuneți lucrurile astea sau le spuneți pur și simplu pentru că nu aveți ce spune și vreți să vă luați la trântă cu cine prindeți în cale? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - aș dori ca reprezentanții CRAB ului să răspundă la întrebări și după aceea domnul primar.

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - deci, referitor la întrebarea - cum vedem noi astăzi revanșarea față de cetățeni. Este adevărat că disconfortul pe care cetățenii l-au simțit în toată perioada aceasta este unul pe care nu putem să îl contestăm. înafara orelor de program, puține câte au fost ele în toată această perioadă, și noi le-am resimțit pentru că implicit suntem cetățeni ai municipiului Bacău și este clar că și noi ne-am confruntat cu lipsa apei. Deci acest aspect nu putem și nu am avea cum să îl contestăm vreodată. Ce putem face pentru a ne revanșa? Din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că trebuie să remediem clar problemele cu care venim din urmă, care ar fi ele, de natură de proiectare, de natură de execuție, pentru că s-a schimbat pur și simplu fizionomia terenului, prioritatea noastră în momentul de față este să înlăturăm toate problemele cu care ne confruntăm pe conducta de aducțiune. Acesta, din punctul meu de vedere, este elementul prioritar astăzi la CRAB. Pe lângă toate acestea, încercăm în continuare să accesăm fonduri europene, încercăm să reabilităm tronsonul de la Stejaru la Bacău pentru că și acolo, așa cum a spus și domnul director, în ultima perioadă ne-am confruntat cu foarte multe avarii, pe care, din păcate, acolo nu le putem controla, având în vedere vechimea tronsonului, respectiv din anul 1991. în afară de faptul că încercăm să rezolvăm problemele vechi și încercăm să reabilităm tronsoanele care trebuie reabilitate pentru că pierderile la nivelul CRAB, astăzi sunt foarte mari în primul rând datorită vechimii conductelor. Aceasta este modalitatea prin care noi încercăm să mulțumim cumva cetățenii. Știu că nu se va întâmpla peste noapte. Este absurd să vin să spun că în 2-3 luni, în jumătate de an se va rezolva problema conductei de aducțiune sau se vor rezolva problemele legate de rețelele de distribuție care de asemenea sunt foarte vechi și cedează la fiecare avarie sau între avarii. Dar nu putem să facem altceva decât să respectăm legea, procedurile de achiziție și normativele tehnice.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -mulțumesc. încă o întrebare, dacă se poate. Considerați vreo secundă că la CRAB este și o problemă de management pe care v-o asumați pentru că mai înainte s-a vorbit despre acea investiție și i-ați răspuns colegului meu din consiliul local că nu aveți date cu privire la desfășurarea acelei investiții, chiar dacă sunteți director de aproape jumătate de an. Considerați că la CRAB este o problemă de management și dacă da, v-o asumați? Pentru că vorbim totuși acolo, la CRAB, de oameni numiți politic ani de zile la rând. Și dumneavoastră, deci dumneavoastră veniți dintr-o zonă politică. Deci, dumneavoastră la CRAB, dumneavoastră aveți studii, de exemplu, în acest domeniu, sau ați fost numită pur și simplu politic? Aveți studii în domeniu?

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - lăsați-mă să vă răspund și sigur că vă răspund.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - în domeniul hidrotehnic.

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - CV-ul meu este public, este pus pe pagina CRAB. Nu ascund că de profesie sunt biolog. Nu am ascuns-o niciodată și nici nu îmi este rușine cu acest lucru, da? Vă atrag atenția însă că în subordinea CRAB există și laboratoare de analiză, deci nu știu dacă neapărat managerul CRAB ar fi trebuit astăzi să aibă anumite studii. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez că eu, în momentul de față, nu sunt director general ca urmare a unui concurs. Sunt director general printr-un cumul de împrejurări, deci nu știu dacă neapărat mi-am dorit funcția asta și am urmărit, așa cum spuneți dumneavoastră, politic, să o ocup, da, pentru că am ocupat-o în urma demisiei domnului director general Bejan și noi urmează să demarăm o procedură de selecție a directorului. Deci, nu sunt director ca urmare a unui concurs ca să vin astăzi să spun dacă am sau nu, nu știu ce pregătire sau dacă am fost sau nu numită politic.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -am spus că sunteți susținută politic în sensul acesta și dacă dumneavoastră considerați că este o problemă la CRAB din punctul acesta de vedere, din punctul de vedere al managementului pentru că dacă ne uităm și în C.A. vedem numai politic, politic, politic. Și asta ar trebui să ne ducă cu gândul la ceva. Nu ar trebui să schimbăm lucrul acesta, dacă am ajuns astăzi la aceste probleme după investiții de zeci de milioane de euro?

Doamna Director CRAB < Chiper Nina - ar trebui să schimbăm foarte multe lucruri, din punctul meu de vedere. Mă întrebați astăzi, da, vă răspund.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -vă rog, să ne spuneți

Doamna Director CRAB « Chiper Nina -mă întrebați astăzi dacă am cunoștință de ce s-a întâmplat într-o UIP pe fonduri preaderare acum 7-10 ani în urmă. Ce pot să vă spun, e că de când am venit în cadrul companiei, acea UIP nu am mai găsit-o. Ea a fost constituită la nivelul companiei și s-a dizolvat în momentul în care investiția a fost predată Direcției tehnice. Astăzi, în cadrul companiei nu mai există decât un singur angajat care poate să dea cât de cât detalii vis a vis de ceea ce s-a întâmplat în momentul implementării. UIP care există astăzi pe fonduri europene, este cea care implementează proiectul POS MEDIU. Credeți-mă că am făcut și eu investigații, am pus aceleași întrebări pe care dumneavoastră le puneți astăzi și este firesc și normal pentru a înțelege de ce am ajuns astăzi în situația de față, doar că repet, avem o singură persoană rămasă în companie care nu știu dacă a fost neapărat implicată la nivel de manager de proiect, sau organ de conducere, sau de decizie, astfel încât nu știe să-mi dea neapărat detaliile pe care eu astăzi le doresc. De aceea o să dureze un pic până când reușim să analizăm și noi toate documentele și să ne punem un punct de vedere vis a vis de ceea ce s-a întâmplat. De aceea am zis că am demarat o anchetă internă, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - aș mai avea niște întrebări, domnule președinte de ședință. Mi-am structurat cumva întrebările, am încercat să fiu cât mai tehnic și pe înțelesul oamenilor. M-am referit inițial și am cerut lămuriri la acea defecțiune la aducțiune, la țeavă propriu zis, ca să înțeleagă toată lumea. Eu aș mai avea niște întrebări vis a vis de rezerva de apă. Doamna director general, a avut vreodată Bacăul rezervă de apă?

Doamna Director CRAB « Chiper Nina - cred că ar fi bine să vă răspundă domnul director, să vă spună dacă în perioada asta a existat..

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnul director tehnic. Eu mă adresez conducerii CRAB, indiferent cine. Pe noi ne interesează punctual ca să.... Știți de ce? Haideți să lămurim cât se poate, astăzi, aici, că suntem datori cu niște explicații. Fără să mă duc, eu nu m-am dus în pantă politică. Pur și simplu mă interesează ca cetățean, să elucidăm odată și să găsim soluții. Eu știu că este greu să le găsim astăzi, aici, dar măcar poate constitui un punct de pornire și un punct de plecare spre remedierea acestor situații neplăcute pentru toată lumea.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus -municipiul Bacău nu a avut o rezervă de apă suplimentară niciodată, în ceea ce privește, pentru că au existat diferite interpretări. Municipiul Bacău, în perioadele anterioare, era alimentat, să spunem, din două surse. Una era sursa de la Valea Uzului și o sursă din puțurile subterane, fronturile subterane. Dar astea nu au fost considerate și nu au existat niciodată ca și rezervă de apă. Deci, municipiul Bacău nu a avut o rezervă de apă și este o problemă de strategie pe care eu am mai discutat-o anterior și cu domnul primar și e o problemă de strategie pe care un oraș ca municipiul Bacău ar trebui să o trateze cu foarte mare importanță și văd că în momentul de față se încearcă rezolvarea acestei probleme.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - ați venit cu vreo propunere către, și aici mă refer după avaria majoră din august 2016, către UAT Bacău, către Primarul Municipiului Bacău, cu privire la accesarea de fonduri europene prin POIM referitor la această rezervă de apă?

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - da, o să îmi permit să vă răspund eu. Da, au fost făcute astfel de solicitări, practic nu știu dacă le putem numi solicitări, către Primăria Municipiului Bacău. Pur și simplu noi le-am prevăzut în aplicația de finanțare, de altfel le-am și găsit prinse în aplicația de finanțare dar având în vedere faptul că accesarea fondurilor europene pe POIM este de durată, deci vorbim de o aplicație de finanțare de o valoare imensă, ceea ce presupune un timp destul de substanțial, am luat decizia de a splitui această investiție, urmând să facă parte din.., făcându-se practic astfel proiectul Rezerva de apă a municipiului Bacău care a accesat fonduri PNDL. Au rămas totuși în cadrul POIM o serie de investiții care vor fi legate de rezerva de apă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - și prin POIM, spuneți dumneavoastră că, prin această splitare nu se putea face separat pe rezerva de apă prin POIM, nu prin PNDL?

Doamna Director CRAB . Chiper Nina - rezerva de apă, dacă ar fi fost să fie lăsată pePOIM ....

Domnul Consilier Miclăus Daniel - cam cât ar fi fost termenul de execuție?

Doamna Director CRAB , Chiper Nina -... se făcea mult mai târziu decât dacă s-au accesat fondurile pe PNDL.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -bun, doamna director, am înțeles. Și atunci, pe situații de urgență, că atunci nu putem să stăm cu Bacăul.... Sunt absolut sigur și nu trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră, că există riscul major de a mai fi alte avarii și nu puteți nega acest lucru pentru că dacă au mai fost atâtea, vor mai fi.

Doamna Director CRAB , Chiper Nina - nici nu intenționez să neg pentru că este o realitate.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -haideți să rezolvăm cumva. Totuși, din câte știu eu, Guvernul României este PSD, Parlamentul României PSD, Consiliul Județean PSD-ALDE, în fine, Consiliul Local PSD-ALDE majoritate, nu se poate face pe situații de urgență, prin hotărâre de guvern? Trebuie să fie o soluție. Stăm așa și ne plângem? Sincer vă spun, pe mine nu mă interesează cine este de vină acum. O să aflăm cine este de vină, dar asta nu rezolvă problema. Apa, am și spus, nu are culoare politică. O folosiți și dumneavoastră, și eu, și domnul primar sau cine vrea să o folosească. Dar se poate găsi o soluție? Și aici am să îl întreb și pe domnul primar. Nu putem să apelăm la colega dumneavoastră, la corespondenta dumneavoastră de la București, la doamna Dăncilă, pe acest subiect, să rezolvăm odată problema?

Nu știu, vă întreb. Atunci răspundeți-ne, domnule primar, ca să nu mai lungim. Dacă nu mai are de spus doamna director general, vă rog să ne răspundeți. Haideți să rezolvăm odată situația asta, că nu v-a pus piedici opoziția pe această chestiune.

Domnul Director tehnic CRAB, Rădulescu Petrus - dacă îmi permiteți, aș vrea să fac.... îmi permit eu, deși nu sunt cu acceptul dumneavoastră, o mică concluzie. Deci, nu ar trebui să privim această aducțiune nouă ca un bibelou pe care l-am finalizat și l-am pus în vitrină. Deci, este o lucrare, 40 de km care trec prin toate dealurile și zonele din județul Bacău până ajung în Bacău. Sunt zone unde presiunea ajunge la 16-18 atmosfere. în decursul timpului, de acum aproximativ 8, 9, 10 ani de când au fost finalizate lucrările, chiar dacă această lucrare admitem că a fost proiectată corect, a fost executată corect, în timp apar, și dumneavoastră ați văzut în ultimii ani cel puțin ce probleme foarte mari au apărut cu terenurile, cu ploile, cu mișcările de teren. Deci, orice mișcări în teren ale acestor zone pot cauza anumite efecte, deci trebuie să privim ca un, dacă vreți, un organism viu care poate avea la un anumit moment dat anumite probleme. Din motivul acesta noi permanent urmărim această, prin personalul companiei, urmărim permanent această lucrare pentru a sesiza din timp acolo unde pot apare asemenea probleme și avem la momentul acesta vreo, cred că vreo 4 zone de pe traseul conductei pe care le-am adus în atenția factorilor de decizie, ISU ș.a.m.d, unde s-au produs astfel de mișcări ale terenurilor și unde încercăm să preîntâmpinăm. Deci, așa trebuie privită această...., dincolo de faptul de a găsi, eu știu, un vinovat pentru o chestie punctuală care eu știu, nu a pus, nu știu, un șurub unde trebuia sau l-a pus în altă parte. Deci, asta e și așa trebuie privită o astfel de situație.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - am înțeles perfect. Vă referiți la prevenție, la întreținerea, la exploatarea propriu zisă a conductelor. Sunt absolut sigur că aveți tehnica necesară, specialiști în domeniu, puteți preveni, eu știu, eventualele avarii. Mă refer la rezerva de apă de care ne tot spune domnul primar de vreo 2 ani de zile încoace și la care, domnule primar, ați făcut referire în 2016, chiar ați spus că veți aloca 2 milioane de lei. Acum văd că de la 2 milioane s-a ajuns la 42 de milioane de lei cu privire la rezerva de apă și ați zis dumneavoastră atunci pe facebook, căci sunt prinț screen-uri, că o veți finaliza în 2017. Sunt vorbele dumneavoastră. Sper să nu pățească și cei de pe Calea Bârladului cum am pățit noi cu rezerva de apă. Adică sper să vă țineți de cuvânt. Rezerva de apă se poate face la modul, acesta este adevărul, vă supărați, chiar nu mă interesează dacă vă supărați, atâta timp cât și eu m-am supărat săptămâna trecută, credeți-mă. Foarte supărat că nu am avut apă. Și copiii mei. Deci, concluzie - se poate face această rezervă de apă cât mai repede cu putință ca să nu mai trecem prin ce am trecut anul acesta și săptămâna trecută? Că memoria este destul de scurtă pentru toată lumea, uităm foarte repede, dar de săptămâna trecută cred că nu a uitat nimeni. Se poate, există această posibilitate și îl întreb și pe domnul primar-există această posibilitate pe situații de urgență, nu știu, că nu știu pe PNDL cât va mai dura până se atribuie această lucrare, cât vor mai dura contestațiile sau cât va mai dura toată această tevatură și vă spun sincer, noi suntem singurii, toți cei de aici și toți cetățenii municipiului Bacău trebuie să tragem de pe urma acestei situații. Există o rezolvare rapidă, domnule primar? Cât mai rapidă cu privire la această situație? Asta ne interesează pe toți.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - doamna Breahnă, v-ați înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -așteptam un răspuns de la domnul primar. Domnul Primar Cosmin Necula -o să-l primiți. Evident că o să-l primiți, când o să primească și domnul Ghingheș, v-am notat absolut toate întrebările.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - nu știu, asist de câteva minute bune la o încercare de a manipula opinia publică, deșănțată. Domnul consilier Miclăuș, domnul consilier Ghingheș, sunteți interesați de data la care va fi recepționată rezerva de apă, în contextul în care administrația liberală nu a făcut nici un demers și mai mult, în contextul în care în 19 februarie 2018 ați votat împotriva unei hotărâri de consiliu local care viza alocarea de credite bugetare pentru realizarea rezervei de apă? Da, domnul Miclăuș. Ați votat împotriva bugetului Municipiului Bacău.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -când exact? (nu se înțelege exact, înafara microfonului)

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -uitati-vă în procesul verbal aferent. Dumneavoastră, doamna consilier Lazăr, domnul consilier Bîrzu și domnul consilier Ghingheș ați votat împotriva proiectului de buget care cuprindea ca și obiectiv, unul dintre obiectivele esențiale, bugetarea rezervei de apă. Ați votat împotriva alocării creditelor bugetare pentru rezerva de apă. Cu excepția domnului Fechet care era ieșit din sală.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - doamna Breahnă, a fost aprobat bugetul? Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - a fost aprobat bugetul datorită consilierilor locali PSD.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -stiti la cât sunteți cu execuția bugetară? La 7%, la jumătatea anului.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - lăsați. Vă rog frumos, vreau să rămânem la subiectul central. Sunteți atât de interesați de realizarea și finalizarea rezervei de apă, în contextul în care dumneavoastră ați votat împotriva alocării de credite bugetare pentru acest obiectiv major pentru municipiul Bacău. Asta e realitatea. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mințiți. Deci, când a fost vorba de proiectul privind rezerva de apă am fost pentru. Am fost pentru.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -domnul consilier, ne uităm pe procesul verbal?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -am fost pentru. Bugetul, am votat împotrivă la buget, stați puțin...

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - aș avea o rugăminte să... (discuție simultană doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina, domnul consilier Ghingheș Cristian și domnul președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan. Nu se înțelege)

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - hai să nu....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -la buget...

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan -vă rog frumos ...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - de exemplu, în buget nu era Calea Bârladului. De asta am votat împotrivă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -rog frumos, domnul Ghingheș vă rog frumos să faceți plângere penală....

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan -doamna consilier, vă rog să vorbiți mai încet.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - deci, vă rog frumos să îmi faceți plângere penală dacă am făcut vreo afirmație nefundamentată acum.

2 la mână. Domnul consilier Miclăuș, ați afirmat acum câteva minute că ”am fost foarte supărat pentru că eu și copiii mei nu am avut apă”. Deci, eu îmi cer scuze în numele administrației locale față de toți cetățenii municipiului Bacău care nu au avut apă, pentru tot disconfortul creat. Presiunea se simțea, fiecare am simțit-o dar ar trebui să vă intereseze și toți cetățenii municipiului Bacău, nu dumneavoastră și copiii. Ați făcut afirmația public. Aș fi sperat să nu o faceți, să nu fie publică. Ați făcut afirmația și în ședința de comisie. ”Eu și copiii mei nu avem apă”. Domnule, tot Bacăul nu a avut apă. Toți am suportat și știți ce am suportat? Consecințele unor lucrări de mântuială recepționate pe perioada administrației liberale. Deci vă agățați de o problemă ale cărei consecințe le-am suportat cu toții pentru a ce? Pentru a majora capitalul electoral. Foarte urât din partea dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - urât este că sunteți incompetenți cu toții și ar trebui să plecați cu toții acasă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - domnul Miclăuș, eu nu

v-am... domnul Miclăuș vă rog frumos...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -adică noi suntem de vină pentru că nu este apă. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - vă rog eu calmați-vă, nu v-am întrerupt, afirmați că dacă nu face primarul plângere penală, faceți dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - doamna Breahnă, vă rog frumos mai ușor, mai încet.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - mai devreme...

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - ... avem stație de amplificare.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - lăsati-mă un pic să termin, într-un minut am terminat.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - vă las să terminați, nu vă întrerup. Pe cuvântul meu, dar vă rog frumos vorbiți mai încet că țipați.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - foarte bine, așa se întâmplă. M-am săturat să asist la un teatru ieftin și la o demagogie politică de nedescris. Domnule, nu se poate așa ceva. Ok. Ba afirmați că dacă nu face primarul plângere penală, o faceți dumneavoastră. O să rog colegele să fie foarte atente când întocmesc procesul-verbal. Tot dumneavoastră afirmați că ”nu mă interesează cine este de vină acum” . Păi ori vă interesează, ori nu vă interesează.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- facem analiză de text. Eram eu să conduc CRAB -ul sau destinul acestui oraș?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - nu analiză domnul Miclăuș. Domnul Consilier Miclăuș Daniel- vă deranjează că vorbește cineva în orașul acesta? Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - o anchetă politică penibilă, domnule.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- vă deranjează că vorbește cineva?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - atât. Deci...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule cu PSD-ul nu se poate sta de vorbă. Dați-vă demisia. Sunteți niște incompetenți.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - domnule, vă rog frumos. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - în contextul în care dumneavoastră ați votat împotriva...(microfon întrerupt).

Domnul Consilier Miclăuș Daniel n locul dumneavoastră nici nu mai aveam curajul să ...(microfon întrerupt).

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - aveți microfoanele tăiate. Cred că vorbiți degeaba, doamna Breahnă, acum.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - doamna Breahnă, sunteți în AGA la CRAB. Vreau să mă... Domnul Primar, vă rog să ... Primarul zero, nu mai tăia microfonul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rog să vorbiți pe rând. Domnul Ghingheș, vă știu lipsa de bun simț, dar vă rog, nu vă bateți joc și de o doamnă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - doamna Breahnă...

(microfon întrerupt).

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - doamna Breahnă... tot la o instituție publică, numită politic, normal că apără până în pânzele albe...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela - vă supără adevărul, domnule Miclăuș.

(microfon întrerupt).

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - doamna Breahnă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - haideți să ne dăm toți demisia. Uite, eu îmi dau demisia. Domnule primar ,vă dați demisia? Suntem toți de vină. Ce-i cu teatrul acesta ieftin aici? Vă deranjează că vorbește cineva, domnule? Dar ce, suntem în mafie aici? Suntem în Sicilia?

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - domnul Miclăuș, doamna Breahnă, vreți să luăm o pauză?

Domnul Consilier Miclăus Daniel -sunteți incompetenți și nu gestionați .. acestui oraș. Acesta este adevărul.

(microfon întrerupt).

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătâlin-Bogdan -domnilor consilieri, luăm o pauză sau închid ședința? închid ședința dacă nu știți să discutați civilizat, pot să închid ședința. La subiect, vă rog frumos.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -domnul consilier Miclăuș, în ce context...

Domnul Consilier Miclăus Daniel -care este obiectul acestui... domnul consilier ...

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătâlin-Bogdan - aș dori să vorbiți pe rând.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -doamnă dragă, doamnă scumpă...

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan -are cuvântul doamna Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -domnul Miclăuș, vă pun o întrebare. în ce context v-ați permis dumneavoastră să faceți în ședința de comisie de joia trecută o afirmație de genul acesta: ” Primarul a dat ordin să se umple conducta de apă cât mai repede”? Avem martori.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - stimată colegă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - ”... datorită lui..”

Domnul Consilier Miclăus Daniel - i-ati făcut pe cei care au protestat în fața primăriei, prostime. Proști. Da, recunoașteți că i-ați făcut proști , suntem proști domnule.

(microfon întrerupt).

Nu aveți cultura dialogului. Eu nu am adus oameni. M-am dus singur în calitate de protestant, de tată. Ce, nu am voie? Nu am voie să mă plimb pe stradă?

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - doamna Breahnă, domnul Miclăuș vă rog frumos, dacă nu vă potoliți...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule țineți oamenii în frâu.

(microfon întrerupt).

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - doamna Breahnă, dacă vă certați cu domnul Miclăuș avem mai multă apă la robinet?

Domnul Consilier Miclăus Daniel • dacă vreți să ... această discuție, eu am fost destul de fair-play și de calm cu dumneavoastră. Nu mai puteți cărbuni pe foc că nu vă merge cu mine.

(microfon întrerupt).

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan — i-am spus și domnului Miclăuș, să vă lase să discutați civilizat. Domnul Bîrzu, aveți cuvântul.

Doamna Breahnă are cuvântul domnul Bîrzu, vă rog frumos. Doamna Breahnă! Vă rog frumos, doamna Breahnă!

Domnul Consilier Bîrzu Hie - pot să vorbesc?

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan -vă rog, domnul...

Domnul Consilier Bîrzu Die mi pare râu că s-a ajuns la situația asta. E o problemă importantă și o politizăm. E regretabil, oamenii așteaptă soluții de la noi și nu așteaptă discuții, certuri între noi, colegii. Trebuie să ne respectăm pentru că avem fiecare ... deci m-a deranjat pentru că dumneavoastră sunteți o persoană capabilă și puteți vorbi și altfel, dar vă rog, vă rog nu veniți peste mine. Nu interveniți.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătăiin-Bogdan - doamna Breahnă, vă rog frumos lăsați-1 pe domnul Bîrzu să vorbească!

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - vă cunosc de foarte mult timp, de când erați la Tineret și erați o persoană care nu erați agresivă. Deci, erați o persoană care nu vorbeați în felul acesta și vă rog tare mult, pentru că pierdeți din punctaj, vă spun foarte sincer. Păi nu, nu, dar vă spun foarte sincer că nu... prezența și cum ați vorbit astăzi și felul cum v-ați înfierbântat, nu e normal. Putem vorbi normal.

(se vorbește în afara microfonului).

Pentru că oamenii așteaptă soluții, nu răfuieli personale. Astea le faceți separat, replicile pe care le-ați dat în comisii și le dați în consiliul local, discutați separat, vă lămuriți...

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătăiin-Bogdan - doamnelor și domnilor consilieri, mai sunt întrebări pentru domnii de la CRAB?

Domnul Consilier Bîrzu Hie - deci, oamenii așteaptă soluții și din această ședință trebuie să venim cu soluții, cu propuneri. Avem un proiect pe care l-am aprobat toți consilierii locali, pe investiția pe apă, pe rezerva de apă - l-au aprobat toți consilierii locali și apropo de proiectul de buget, Ilie Bîrzu nu a putut vota, nu că nu a votat proiectul de buget. Eu nu am participat la vot, pentru informarea dumneavoastră, verificați în procesul verbal.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătăiin-Bogdan -domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -da, mai am eu o întrebare pentru cineva de la CRAB, pentru doamna Breahnă care este în AGA la CRAB. Am văzut că are un glas foarte proeminent.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătăiin-Bogdan -domnul Ghingheș, vă rog frumos să...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu. am o întrebare. Ce ați făcut dumneavoastră ca reprezentant al Consiliului Local în AGA la CRAB în ultima perioadă de când sunteți la CRAB pentru a asigura sau pentru a cerceta aceste aspecte, că văd că nu știu, țipați la noi că opoziția e de vină, dar dumneavoastră ce ați făcut acolo, concret?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -concret, ce am făcut eu ... Domnul Consilier Ghinghes Cristian - în AGA la CRAB.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -eu o să vă invit la fiecare AGA la CRAB și eu am o propunere, haideți cu mine la AGA la CRAB sau haideți că vă propun, domnule primar haideți să-l mandatăm pe domnul consilier Ghingheș. Deci, am asistat îndeaproape la toate problemele acestea. Da, eu zic să-1 mandatăm pe domnul consilier Ghingheș. Vorbesc serios, dacă tot e atât de interesat.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - vă rugăm ...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - ce ați făcut și dumneavoastră la Thermoenergy.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-... să ne faceți o informare.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -o să vă fac și o să v-o transmit în scris.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - întrebati-1 pe scribul dumneavoastră -Lucian Bogdanei - ce am făcut eu la Thermoenergy.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -pe cine să întreb?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - scribul PSD-ului și o să vedeți ce am făcut eu la Thermoenergy.

Domnul Primar Cosmin Necula - ce ați făcut și la consiliile de administrație școlare, ce ați făcut și în...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -ce am făcut, am militat pentru bani, pentru bani suplimentari la școli și la licee. Domnule primar, dumneavoastră sunteți primarul zero dar îmi tăiați microfonul și tăiați microfonul și colegilor mei. Vreau să vă aduc la cunoștință că dumneavoastră nu aveți nici un drept să tăiați microfonul la această ședință. Dumneavoastră sunteți invitat la această ședință, sunteți...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -dar ce, primarul taie microfonul? Președintele de ședință...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sunteți invitat.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - președintele de ședință are dreptul să taie microfonul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - plângere penală să faceți dumneavoastră șefilor dumneavoastră pentru aducțiunea de apă, pentru că de asta vă este frică și am văzut că asta este linia PSD-ului,” hai să nu facem plângere penală pentru că s-ar putea să iasă la suprafață prostii”.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan -domnul Ghingheș, la subiect. Mai aveți întrebări?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian ■ da. la subiect. Ce facem cu conducere apolitică la CRAB? Deci, avem 5 oameni în consiliul de administrație, care primesc 1500 de lei pe ședință. Ce fac oamenii aceștia acolo? Mă refer la domnul Valentin Palea, la domnul Găină, la domnul Danciu de la PNL, ș.a.m.d. Ce fac acești oameni acolo de 1500 de lei/ședință?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela știți ce, vă sfătuiesc să consultați lista de prezențe a membrilor consiliului de administrație de la Compania Regională de Apă Bacău și să vedeți care sunt marii absenți care încasează nu 1500 ci mai mult. Mai informați-vă, să vedeți că marii absenți ai consiliului de administrație, la o parte considerabilă a ședințelor, sunt cei care au ajuns acolo, în consiliul de administrație, pe vremea Partidului Național Liberal. Pe vremea când acest partid era la putere.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - de asta sunteți dumneavoastră acolo, să ne reprezentați, să ne spuneți lucrurile astea. Haideți să le discutăm.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - în scris, da?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - deci avem o conducere politică a CRAB care este incompetentă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -o să vă explic cum de 2 ani de zile fac tot posibilul pentru a gestiona cât se poate de eficient resursele.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian asta vreau să aud de la dumneavoastră, nu certuri.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -cum de 2 ani de zile asist la un circ ieftin al sindicatului care zi de zi cere majorări salariale în contextul în care uitați ce se întâmplă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi oamenii sunt de vină, salariații.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -deci, domnul, nu mai încercați să duceți în derizoriu discuția.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -doamna Breahnă, nu vedeți că sunteți incompetenți? Vă solicit demisia la toți. Sunteți niște incompetenți.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - domnule Miclăuș, sunteți penibil.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - tot salariații sunt de vină? Bravo domnule, oamenii care muncesc sunt de vină.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - declar public. Sunteți penibil. Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - mai sunt persoane care doresc să ia cuvântul. Domnul viceprimar.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - stimați colegi, până vă hotărâți cine face plângerea penală^ domnul primar, consilierii liberali, eu am ieșit în spațiul public zilele acestea cu o inițiativă compensatorie și aș vrea să știu dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu ea și anume să acorde cei de la CRAB, să facem o adresă către conducere și către consiliul de administrație, să aloce 10% din factură până la sfârșitul anului către beneficiari, către clienții CRAB și vreau să știu dacă și dumneavoastră ca și consilieri locali susțineți această inițiativă. Până vine comisia de evaluare, până vă hotărâți cine face plângerea penală, eu zic că pe termen scurt...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnul Ștefan, cu măsura asta băgăm CRAB - ul în faliment și e compania noastră.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - domnul Ghingheș, e o inițiativă și v-am întrebat dacă sunteți de acord.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - e o măsură populistă. Dumneavoastră sunteți în fruntea municipiului, nu veniți cu soluții și veniți cu chestiuni populiste. Asta este o chestiune populistă.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - e o inițiativă economică. Sunteți de acord?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu. pentru că băgăm CRAB-ul în faliment. Nu vom avea apă deloc după aia.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela -domnul viceprimar, haideți să facem o analiză judicioasă a implicațiilor acestor măsuri.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - eu am făcut o propunere și oricum am să-mi duc inițiativa la bun sfârșit. Dacă dumneavoastră vreți să susțineți această inițiativă, bine. Dacă nu, eu o să merg să fac adresă la...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - e o propunere populistă.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - e părerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -si bagă în faliment CRAB-ul și nu vom mai avea apă deloc după aceea.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - domnul Ghingheș, fiecare cred că are dreptul la o părere.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - consilierii...așa cum v-am ascultat opiniile și vi le respect, eu v-am făcut o întrebare la întreg consiliul local, cine vrea să susțină această inițiativă, îl aștept. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - domnul Scripăț, vă rog.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - am făcut ce-am făcut și politizăm apa băcăuanilor. Ședința a început destul de elegant, apreciez gestul domnului primar de a acorda jumătate de oră și doar jumătate de o oră pentru o dezbatere concretă și la obiect. Ședința este foarte lungă, are 44 de puncte și eu îi recomand domnului președinte de ședință să-și intre în atribuții iar colegilor care se pare a fi cei mai acizi, și de la putere și din opoziție și fac parte din aceeași comisie, ca aceste dispute private să și le rezolve acolo.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - ce discuții private, domnule? Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -văd că vin din istorie, vin din amintiri și chiar nu ne interesează pe noi. Vreau, domnul președinte, să intrați în atribuții și să ne continuăm ședința și dacă vorbim de apa băcăuanilor, doar de apa băcăuanilor, fără tente de politizare și de acuze, justificate sau nu. Vă mulțumesc. Domnule președinte, revin cu rugămintea de a vă intra în atribuții. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - as dori să pun și eu niște întrebări reprezentanților CRAB-ului. In toată situația asta, tot Bacăul stă într-o singură sursă de alimentare cu apă?

Domnul Director CRAB Rădulescu Petruș - deci, așa cum am menționat anterior, alimentarea cu apă a municipiului Bacău se realizează și la momentul acesta din două surse. Sursa principală este aducțiunea de la Valea Uzului care asigură undeva aproximativ 60 % din necesarul municipiului Bacău și restul este din fronturile subterane ale municipiului Bacău care sunt folosite chiar și pe perioada crizei. Faptul că municipiul Bacău are zone mai înalte și zone mai joase din punct de vedere geografic, face ca și atunci când apa pe care o acumulăm din diverse surse subterane , alternative să spunem, să ajungă la acel program scurt de furnizare mai întâi în zonele joase și în treacăt fie spus sunt zone joase și puteți întreba între cunoștințele dumneavoastră, care nu au resimțit aproape deloc lipsa apei ( zone spre Alecu Russo) iar o parte din această apă din stația Gherăești ajunge în cartierul Gherăești, în cartierul ANL și parte din cartierul Șerbănești. Expresia că Bacăul nu a avut apă, ar trebui cumva corectată și spus că o parte, cam 60% din municipiul Bacău nu a avut apă. Deci, undeva la un procent de 40% din municipiul Bacău și probabil sunt persoane care au avut totuși apă și la program și chiar și în afara acelui program, pe care noi, fracționat, l-am furnizat.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - pentru zona în care terenul este cu probleme din punct de vedere geotehnic, aveți gândite soluții pentru că nu e ieri, de azi problema cu alunecările de teren? Exista soluții de remediere a situațiilor acestea înainte ca ele să se producă sau pentru a diminua timpii de reacție?

Domnul Director Tehnic Rădulescu Petrus - exact asta facem și suntem acum în inițierea unui proiect pentru urmărire specială a comportării în timp. Este o fază mult mai complicată decât o urmărire normală a comportării în timp a aducțiunii astfel încât noi am identificat deja zonele sensibile de pe traseul aducțiunii unde s-ar putea întâmpla astfel de evenimente . Acele zone au fost date în atenție, de exemplu pentru una chiar am primit studiul hidrogeologic și urmează probabil în perioada imediat următoare să comandăm un proiect și eventual chiar și execuția lucrărilor de amenajare a terenului, în zona unde respectivii vor ... e vorba de zona Ardeoani. Chiar în cursul zilei de astăzi, undeva mai spre prânz, spre ora 14,00, avem stabilită o ședință cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, unde prezentăm din nou celelalte două, trei zone unde am identificat astfel de situații ale terenului și unde să hotărâm împreună luarea în regim de urgență a unor măsuri pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente cum a fost avaria, ultima din săptămâna trecută.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - din punct de vedere managerial, procedura de concurs pentru director este demarată? în ce stadiu se află? Pentru că suntem cu toții de acord că trebuie să avem un manager cu toate atribuțiunile asumate. în ce stadiu se află, dacă puteți să-mi răspundeți?

Doamna Director General Interimar CRAB Nina Chiper - am demarat procedura de selectare a unei firme care urmează să realizeze concursul de selecție a directorului. Estimăm că vom semna contractul probabil în maxim două săptămâni, din momentul respectiv firma care va fi desemnată câștigătoare este cea care se va ocupa efectiv cu concursul în urma căruia se va selecta managerul Companiei Regionale de Apă.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - vă mulțumesc. Aș dori să urgentați această procedură ca să fim în parametrii maximi pe partea de management. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Domnul Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să fac o serie de punctaje care, reiterez într-un fel sau altul, dar mai clar, față de conferința de presă. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor cetățeni ai municipiului Bacău, trebuie să prezint și o serie de explicații pentru a nu mai intra într-o componentă de natură politică, o polemică politică inutilă. Dau dreptate și domnului viceprimar Scripăț, pentru că din păcate se interpretează și această criză într-o cheie politică, ceea ce nu e corect. în primul rând, prima avarie la acest sistem și vreau să menționez faptul foarte clar-în anul 2011 această conductă nouă din fontă, producție franțuzească, dacă nu mă înșel, a fost recepționată. Deci, anul 2011. Un proiect de 52 de milioane de EURO, bani europeni, fonduri de preaderare. Deci, bani europeni. încă din anul 2015, un interviu faimos al președintelui consiliului de administrație de atunci - domnul Constantin Apostol - care în urma unei avarii majore care a durat trei zile, dacă nu și mai bine, vine și afirmă răspicat ”sunt greșeli de proiectare și greșeli de execuție”. Deci, a fost primul moment în care Compania de Apă, într-un fel sau altul, lua la cunoștință de acest aspect. Repet, pe o conductă nouă.

Etapa următoare : în momentul în care s-a produs prima avarie sâmbătă, s-a intervenit, s-au dus operativ colegii noștri de la CRAB și am afirmat-o foarte clar în conferința de presă și îmi mențin afirmațiile, s-au constatat și asta nu înțeleg, doamna director nu o spune negru pe alb, s-au constatat greșeli de execuție, nu s-a constatat vreo surpare, vreo mână divină sau altceva. Nu, greșeli de execuție. Sunt suficiente materiale probatorii care pot indica acest lucru. Vreau să vă spun că la a doua avarie a mers și domnul inspector șef al Inspectoratului Teritorial în Construcții și a constatat, evident fără a prezenta în momentul de față, dar discuția pe care am avut-o, am purtat-o cu dumnealui a fost foarte clară. Da, sunt probleme de execuție, rămâne să vedem dacă sunt probleme de proiectare. Probleme de proiectare au fost reclamate de domnul Apostol și e foarte simplu să le discutăm foarte clar acum. în momentul în care tu ai o aducțiune pe 65 de km și tu ai trei vane, deci în momentul în care tu ai o avarie trebuie să golești toată conducta pentru că tu nu ai împărțite acele vane făcute cum trebuie, nu ai suficient de multe. E o altă problemă. Da, a alunecat terenul la avaria care a avut loc în februarie și o să vedem dacă într-adevăr erau toți montanții care trebuiau să susțină acea conductă.

Referitor la ultima avarie, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, sunt poze pe care o să vi le dau, le pot pune la dispoziție și Compania de Apă, de fapt de la dumnealor le am. O conductă cu diametrul de 1000, brusc începe o conductă de 800. Nu știm de ce e de 800 m. Se creează o mare presiune și după aia un cot de 90°, apoi încă unul de 90°. Nu sunt eu un inginer să vin eu să țin prelegeri dar se trece un pic prea ușor peste aceste aspecte. Acele flanșe de îmbinare, din ceea ce au constatat dumnealor la CRAB, nu sunt flanșele de îmbinare care trebuiau să fie pentru acest tip de conductă. Oare câte flanșe de astea nu sunt pe tot traseul conductei? Cam câte greșeli sunt la această conductă care are 45 km și repet e făcută în anul 2011, recepționată în anul 2011.

în anul 2016, în august, într-adevăr am avut prima avarie majoră la sistemul nereabilitat. Nu avem nici până în momentul de față de ce din 60 km de conductă s-au reabilitat doar 45. Nu poate să-mi dea nimeni nici o explicație logică. Bun, ce trebuie făcut? Fonduri europene. Și cu asta vreau să fiu foarte clar, discuțiile le-am avut încă din august 2016, fondurile europene, programul operațional infrastructură mare POIM -discutăm de o execuție în anul 2020. Nu greșesc, doamna director. Ce facem stăm și așteptăm anul 2020 uitându-ne așa la conductă sau facem ceva?

I-am cerut demisia domnului director Găină de atunci pentru un singur motiv. Pentru că mi-am pus întrebarea ca oricare dintre dumneavoastră însă din păcate am pus-o după 30 de ani fiecare dintre noi. După 30 de ani, după ce a avut loc această lucrare. Domnule, dar sistem de avarie avem? Au fost tot felul de bâlbâieli, da, ar trebui, că nu ne-a ascultat primarul, că nu știu ce. I-am spus domnului manager de atunci (domnul director Găină) - „Domnule director, ați depus vreo hârtie în sensul acesta? V-ați dus în consiliul local și le-ați spus ? Așa,primarul e vinovat, e simplu. Nu, nu exista nici un fel de discuție, nici măcar nu era un proiect sau ceva de genul acesta, ca să nu mai zic de bani, că nu existau sub nici o formă. Atunci am fost pus în fața faptului, în care absolut sub orice formă trebuia făcută această rezervă de apă și trebuiau găsite două elemente: 1 .un proiect;

2. bani.

Până în luna ianuarie 2017 nu aveam cum să discutăm de bani, era bugetul aprobat deja. Nu aveam nici proiect. în mai, dacă nu mă înșel, am depus la Guvernul României DALI - ul acestei conducte de rezervă. Pe data de 27, după aia au început verificările Guvernului României pe PNDL - Programul Național de Dezvoltare Locală. Bacăul a câștigat acel proiect. A fost considerat de bună calitate, a fost considerat eligibil. Pe data de 27 decembrie 2017 s-a semnat contractul între Guvernul României și municipalitatea Bacău pentru proiectul de rezervă, proiectul de aducțiune de rezervă al municipiului Bacău. Nu a stat nimeni cu mâinile în sân. S-a lucrat la proiect, s-a depus la guvern, a fost analizat de guvem, a fost verificat, s-a semnat contractul. în anul acesta, după aprobarea bugetului, s-a scos această procedură de licitație. Nu eu am stabilit termenele în lege, cât și cum și cât de repede, dar în momentul de față, această comisie a cărei președinte sunteți dumneavoastră domnul Mateuță, trebuia să dea un rezultat, dar s-au cerut o serie de clarificări. Dumnealor vor prezenta foarte motivat de ce s-au dat acele clarificări, la momentul finalizării procedurii. Concret, rezultatele s-au tot amânat, dar datorită acestor clarificări. Greșesc? Când considerați că o să avem un rezultat pe care să-1 prezentăm consiliului local? Doamna director, domnule director, vreau ca cetățenii municipiului Bacău să audă când, concret.

Domnul Director Mateuță Florin - săptămâna viitoare cred că vom avea un clasament final și o adjudecare.

Domnul Primar Cosmin Necula - am înțeles. După aceea, sperăm să nu fie acele contestații. Asta este situația pe care o avem, stimați cetățeni ai municipiului Bacău și exact în acest punct ne aflăm. De asta nimeni să nu facă nimic, de asta cineva așteptând să nu se întâmple sau să se întâmple. Sunt o serie de discuții pe care specialiștii de la Compania de Apă au pus o serie de punctaje. Eroare de execuție, eroare de proiectare, eroare de exploatare. Deocamdată, din ceea ce mi-au comunicat, discutăm de această eroare de execuție. Suspiciuni și cu eroarea de proiectare. Iar dacă vor fi erori de exploatare, da, asta se poate considera că este un sabotaj. Dar să te gândești... și nu la un sabotaj la adresa mea personal, ci la adresa populației municipiului Bacău, să exploatezi prost această conductă. Să ne înțelegem. Nu poate să vină nimeni, să vină să dea termene, nu primarului, unui cetățean, să-i spună - ”până la data de, faci tu plângere penală, dar dacă nu, mai vedem noi ce se mai întâmplă”. Am spus-o răspicat de săptămâna trecută că voi face acest lucru și-1 voi face în această săptămână . Că veți veni și alții să susțineți acest demers, foarte bine, dar aici nu ne jucăm într-o chestiune de natură politică. Elementele care mă conduc pe mine cu gândul măcar la o neglijență în serviciu, dar nu e treaba mea să fac nici încadrări juridice, nici să stabilesc elemente, ci doar să sesizez organele de cercetare penală care vor analiza în întreaga cauză, sunt:

1) Deci, băgăm 52 milioane de euro și constatăm că sunt greșeli de execuție, dar stai puțin că sunt și de proiectare, stai că nu știm dacă sunt toți montanții, cade pământul, nu cade, dar cum îi studiul, cum nu-i studiul și facem expertize la 7- 8 ani după ce o conducă trebuia să fie utilizabilă și cum spune domnul director ”să țină 100 de ani”. Asta este realitatea, după aia de ce nu a fost reabilitată conducta-cei 20 km de la Stejaru la Bacău, o altă demență, dar asta e situația pe care o avem și eu împreună cu dumneavoastră nu am stat pe loc. Eu, primarul și dumneavoastră, consiliul local care ați aprobat și știți foarte bine datele la care ați aprobat indicatori tehnico-economici pentru proiect, bani pentru proiect, cofinanțare de 2 milioane de lei. Proiectul rezervei de apă înseamnă în felul următor: 24 milioane de lei înseamnă 9 km de conductă pe 4 fire, înseamnă 4 stații de pompare. Sursele sunt cele pe care le-a utilizat Ceaușescu și pe care, da, noi parțial le mai utilizăm dar sunt colmatate, sunt manganizate, lăsate de izbeliște acolo. Astea sunt realitățile și noi ne-am dus ca ... foarte orientați, așa să zic, ne-am făcut un sistem de aducțiune prin toate râpile și prin toate văile și văioagele, la 65 km de Bacău, fără sistem de rezervă. O gândire extraordinară, o strategie, cum spunea domnul director Rădulescu, ” strategic s-a gândit extraordinar”, iar noi, de aici, înainte de a ne arunca pisici politice de la unul la altul, mai trebuie să rezolvăm, eu venind cu inițiativa în fața dumneavoastră , dumneavoastră aprobând aceste proiecte, aparatul tehnic al primarului făcându-și treaba, finalizând aceste proceduri de licitație. Asta este treaba noastră acum. Linia se trage un pic mai încolo, vedem noi cu politicul cum o avem, aici nu discutăm de componente politice, aici e vorba de apă, e vorba de infrastructura acestui oraș. La fel discutăm și de Thermoenergy în același dezastru, la fel discutăm de sistemul de iluminat public, în acerași dezastru. Nimeni nu și-a pus probleme până să vină Necula și actualul consiliu local. Totul funcționa ceas. Apropo de inițiative de scăderi de facturi - v-ați pus vreodată, doamnelor și domnilor, întrebarea cât a costat municipalitatea Bacăului, orașul Bacău, această criză? Pentru că sunt niște sume considerabile care le puteam pune, de exemplu, la creșa și grădinița pe care sper s-o aprobați astăzi și o să poată prezenta doamna director Fifirig-600, cât exact? 622 920 mii lei numai apa potabilă distribuită populației.

Doamna Director Direcția de Asistență Socială Municipiului Bacău-Carmen Fifirig - exact.

Domnul Primar Cosmin Necula - asta este numai apa potabilă distribuită populației. Acum se contorizează exact: motorina, oameni, închirieri mașini. Unde ne ducem cu facturile astea? Cred că ar trebui să ne ducem la CRAB, dar iarăși, într-adevăr e o problemă -CRAB - ul e la a doua avarie majoră pe anul acesta. Cam în cât minus iese? Da, e o problemă sistemică la acest CRAB. îmi pare rău că nu am primit explicații de la directorul general care și-a dat demisia, că nu de bine a plecat de acolo, dar nu pot să nu-mi aduc aminte faptul că eram, nu mai devreme de acum două, trei luni, discutam, eram presat așa serios, salarii, salarii, să creștem salariile, să creștem salariile. Oameni buni, dar hai să echilibrăm un pic și apoi discutăm și de creșterile de salarii. E simplu de aruncat cu noroi, e simplu de suit călare pe o criză și de luat un drapel de luptă și de dat cu el în capul cui nimerim în față. Nu, aici discutăm de o problemă. Apropo, am auzit tot felul de chestiuni de astea - vai ce ghinion avem, ce ghinion are primarul, ce ghinion are consiliul. Oameni buni, ghinion este atunci când ai o conductă care ai executat-o bine, ai proiectat-o bine, funcționează minunat și crapă. Nu, noi avem o conductă executată prost, cel puțin în momentul de față s-a constatat, sau dubios, cu o proiectare dubioasă. Exact la fel - vai ghinion că de aici voi pleca la Comitetul de Situații de Urgență pentru a preveni eventuale situații de inundații, vai ce ghinion avem. Oameni buni, și în 2005 au fost inundații în același loc. în 2008 inundații în același loc. Nu ne-am învățat minte, nu am făcut nimic. Apele Române dau soluții așa, din birou și vin și-l aprobă eventual pe subprefect sau pe prefect când dau soluții, spun-da, da gândiți bine. Oameni buni, când proiectul e făcut prost, nu-i ghinion, acela crapă. Când digul nu-i făcut, apa vine. Noi suntem în anul 2018 și cărăm aici cu nisip. Acesta nu-i ghinion. Aceasta este inconștiență a celor care trebuiau să facă, nu de acum, de mult timp. Să nu te gândești la un oraș de asemenea dimensiuni, la un sistem de rezervă și vă reiterez următorul aspect, stimați cetățeni: e sistem de rezervă, nu-i sistem principal de aducțiune de apă, căci acela intervine în momentele de avarie. El este recirculat într-adevăr, dar el trebuie să susțină avarii. Am avut debate - ul la un moment dat, să lăsăm într-adevăr, și aici doamna director, (pe atunci nu era director dumneaei), să fie pe proiectul de infrastructură mare, chiar cu unul dintre consultanți. Păi cum să lăsăm proiectul de infrastructură mare ,2020? Dar într-adevăr Compania de Apă a pus acest rest de executat de la Stejaru la Bacău, circa 20 milioane de euro costă dacă nu mă înșel, restul conductei. O s-o facem și pe aia, dar astalaltă reabilitată în 2011 și repet, aici nu acuz nici un primar, nici un nimic, dar 12 ani toată lumea a avut timp. în 12 ani ai timp să faci multe, în 2 (ani) mai puține, dar în 12 (ani) slavă domnului. Nu spun nici nume, nu spun nici politicieni, nu spun nimic. Compania de Apă, în schimb, va trebui să-și regăsească radical soluțiile și o spun nu de acum, sunt înregistrări cu mine, tot în ședință de consiliu local, le-am solicitat conducerii de pe atunci, poate era și domnul Rădulescu lângă mine atunci -soluții radicale, restructurare radicală, nu putem funcționa așa la nesfârșit. Haideți să vă dau un alt element. Joi noaptea, dacă nu mă înșel, căutam electrozi, eu, subprefectul județului Bacău și administratorul public al județului Bacău. întrebam pe toată lumea de electrozi, că nu mai aveau nici electrozi. Am avut noroc cu domnul director de la Thermoenergy . Asta nu e treabă pe care s-o fac eu. Dar asta era în momentele alea. Am văzut niște momente în situațiile de criză foarte, foarte dramatice. Am văzut oameni care cărau apă și colegi de-ai dumisale spunând - ”ce faci băi, sclavule?” Nu-i normal. E un moment în care toată lumea trebuie să pună mâna. Ai timp să te bați cu Necula în continuu, mai ai 2 ani. Aici discutăm de oameni. Nu aș vrea să dau acum numele sau denumirea firmelor celor care ne-au ajutat, nu vreau să uit pe cineva, dar să știți că a fost o mobilizare din partea multor instituții ale statului român care ne-au ajutat, ne-au susținut. S-a lucrat, toată lumea a lucrat într-un tandem. Nu vreau să mulțumesc nici domnilor viceprimari, nici angajaților municipalității, nici Poliției Locale. Ne-am făcut datoria dar mi-aș fi dorit la acele momente să punem mai mulți mâna să ajutăm, să fim mai solidari unul cu altul. Da căram noi cei din municipalitate, cum e și normal, apă la persoanele cu dizabilități. Dar era o stare de normalitate. Poate era bine dacă veneau și alți cetățeni ai municipiului Bacău să ajute și nu dau nume și nu am să dau nume, indiferent cât de gravă va fi situația și cât de înjurat voi fi. Nu am să dau numele celor pentru care efectiv nu a contat și sunt și societăți private care au ajutat orașul, sunt și societăți de stat, instituții publice. Am avut și surprize neplăcute în care cineva făcea turul, așa, cu mașina și tot căra apă dintr-o parte în alta. Asta e dar nu am făcut rabat sub nici o formă și nici unul dintre angajații municipalității, că au fost de la Direcția de Asistență Socială, că au fost de la Poliție, că a fost viceprimar, în momentul în care un cetățean a cerut ”peste cele 2 bidoane mai vrem 2, ne trebuie și pentru bunica și pentru copilul”, s-au dat pentru că sigur au fost de bună credință. Și ne-au ajutat și biserici-cele două mari culte românești ne-au ajutat, au fost alături de noi, dar acum e momentul să tragem linie, să vă spun concret, asta e greșeala pentru că rămân la convingerea că este o greșeală și poate organul de cercetare penală o să spună că nu. Atunci înseamnă că e bine, așa trebuia făcută conducta în 2011 și noi să simțim efectele în 2018 dar ceea ce vă pot eu spune este ceea ce am făcut, iar în acea comisie de licitație sunt și specialiști CRAB, sunt și consultanți și consultanță externă. Nu ne jucăm cu proiectele acestea. Nu vreau să facem o conductă care peste 8 ani de zile „iaca a crăpat, nu știm de ce, credem”.... Nu, și ceea ce-mi doresc în luna august când se va semna contractul, sper eu, să fie o firmă capabilă și serioasă să ducă contractul acesta. Asta mă rog la Dumnezeu să se întâmple și rugămintea mea către dumneavoastră, treceți un pic peste patima asta, nu vedeți cât de învrăjbiți suntem, un pic mai puțină ură unul față de celălalt. Nu împărțiți nimic, nu veți câștiga averi din mărirea asta efemeră care reprezintă funcțiile astea. Când tragem linie, în pământ ajungem toți, nu uitați lucrurile astea, toți și atunci nu o să conteze că tu ai înjurat mai tare, mai intens și mai bine. Mai puțină ură. Da, spune-i ăluia că greșești, spune-i ăluia că-i prost, ok, dar nu-1 înjura. Asta e rugămintea mea către dumneavoastră și mi-aș dori să fie mai multă solidaritate între noi când avem crize. O să vă dau un exemplu -deci, eram în momentul în care, joia trecută în oraș nu era apă, iar apa venea în Bacău din râul Negel. Da, astea sunt situații care ni le arată Dumnezeu -”uitați-vă oameni buni unde sunteți ”. Să știți că acolo a venit un om și a adus apă, cafea, mâncare la jandarmii care lucrau acolo, la pompieri și la angajații primăriei. Ar trebui poate mai multe exemple de acest gen. Căra bidoane de cafea acolo. Și e un om care e în opoziție politică cu noi. Da, domnul Platon, singurul exemplu pe care l-am avut. Poate dacă mai este nevoie și în seara asta iar o să fim acolo, poate consilierii locali ne ajutați un pic, măcar cu niște cafea la soldați. Asta e rugămintea mea către dumneavoastră. Haideți să depășim un pic diferendele astea politice, să vedem ce proiecte avem pentru orașul acesta și după aia să văd cât de tare sunt eu înjurat și cât de bine, și asta e crucea mea, și asta trebuie să fac eu, să fiu înjurat, nu e problemă dar haideți să votăm odată să dăm drumul la problemele pe care le avem. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule președinte, vreau să intervin foarte succint. L-ați lăsat pe domnul Primar, chiar apreciez că nu l-am întrerupt nimeni, foarte succint, în 30 de secunde.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - dacă discutăm civilizat, da. Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da, foarte civilizat. Da, eu nu fac decât să reacționez.

Domnule președinte de ședință, domnule primar, stimați invitați, dragi colegi, constat cu stupoare că noi nu avem primar astăzi în Bacău. Domnul Cosmin Necula care zice că este primarul nostru, de la preluarea mandatului se plânge încontinuu ba de salariații primăriei, ba de...are niște dușmani imaginari, foștii primari din administrația publică locală care au fost sancționați prin vot și cetățenii municipiului Bacău v-au acordat acele 10 mii de voturi sau câte ați luat dumneavoastră, v-au acordat această încredere pentru a rezolva problemele noastre. Sunteți plătit cu 13 mii de lei/ lună pentru a rezolva problemele municipalității, domnule primar. Dumneavoastră nu faceți decât să vă plângeți de parlament cum că legile nu sunt bune, de miniștri, de noi că nu ducem cafea la soldați. Deci, este noaptea minții, pe cuvântul meu dacă nu. Deci, eu constat că nu sunteți capabil și nu corespundeți fișei postului și în baza prevederilor Legii administrației publice locale, dumneavoastră, prin fișa postului, aveți obligația să gestionați situațiile de criză și să preveniți aceste situații de criză și veniți aici și ne țineți o întreagă polologhie despre faptul cât de bun sunteți dumneavoastră și cât de nedreptățit de soartă sunteți și că cu totul altcineva este de vină. Bun, până la un anumit punct pot să înțeleg această chestiune dar dumneavoastră nu aveți absolut nici o vină, domnule primar? Deci, din punctul meu de vedere, dumneavoastră trebuie să vă dați demisia, nu corespundeți fișei postului, noi nu avem primar în Bacău. Pe cuvântul meu dacă nu și cu asta am încheiat. Noi nu avem primar în Bacău, noi avem un primar sau cineva care spune că este primar se plânge de toată lumea și oricine altcineva este de vină, numai dumneavoastră nu. Păi atunci haideți să desființăm această funcție să rămână managerul public. Deci, dumneavoastră dacă erați angajat la o firmă privată, erați dați afară până acum pentru incompetență și de asta eu vă solicit în continuare demisia pentru că nu corespundeți fișei postului și vă spun cu cea mai mare responsabilitate, și ar fi bine să vă pună pe gânduri și să nu mai fiți înconjurat numai de oameni care vă aplaudă, în condițiile în care ne ducem cu toți la fund. Parcă suntem pe Titanic. Dumneavoastră în continuare încercați aici și ne țineți polologhii, trebuie să vă ascultăm 2 ore sau cât a ținut perorația dumneavoastră și nu ajungem la nici o concluzie. Noi vrem apă, domnule primar, atât vrem. Apă și să vă faceți treaba. Pentru 13 mii de lei pe care îi încasați pe lună. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan ■ domnul Ghingheș, scurt, la obiect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -mulțumesc, foarte scurt. Era să-mi dea o lacrimă, deci sunteți un bun actor dar vă ascundeți incompetența în spatele acestui teatru, din păcate. Pe bune, acum. Dumneavoastră nu sunteți în stare să aduceți apă la această ședință pentru cetățeni dar ne puneți pe noi să ducem cafea celor care vă fac dumneavoastră treaba. Mă rog. Spuneați că dumneavoastră căutați electrozi. Domnule Necula, foarte bine, căutați electrozi și foarte bine, ați spus nu e treaba dumneavoastră, e treaba celor pe care partidul dumneavoastră îi pune politic să nu-și facă treaba. Am 5 soluții pentru această criză. 5. Să tăiem din fașă răul pe termen mediu și lung să spunem așa, pentru că oricum vom mai avea avarii.

0. Prioritizarea investiției cu rezerva de apă. Să facem documentațiile mai bine în primărie, nu? Ca să nu facem clarificări non stop.

 • 1. Demisia doamnei Nina Chiper pentru că nu are studii, a fost numită politic și habar nu are ce se întâmplă în acea companie.

 • 2. Demisia întregului Consiliu de Administrație CRAB format din domnul Găină, deci domnul Găină e în continuare acolo, nu știu pe unde l-ați ascuns. Domnul Găină de la CRAB, din C.A. Domnul Palea, prietenul dumneavoastră de la partid. Domnul Danciu de la PNL. Demisia acestui C.A. care, după cum bine a spus doamna Breahnă fiind acolo în AGA, nu participă la aceste ședințe dar ei primesc mii de lei pe ședință.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - afirmația viza doar anumiți membri din C.A.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - corect, corect aveți dreptate.

 • 3. Reînființarea acelei comisii de analiză a activității manageriale de la CRAB. Dacă mai țineți bine minte, la prima avarie din 2016, după prima avarie, am înființat o comisie de analiză convocată și condusă de un domn de la primărie, de acolo, din cabinetul dumneavoastră, domnule Necula, de domnul Calancea. Nici până la această oră nu am primit rezultatele acelei comisii. Eu am fost convocat doar la o ședință după care paf, nu s-a mai întâmplat nimic cu acea comisie și nu am primit concluziile.

 • 4. Și nu în cele din urmă verificări pe întreaga lungime a conductei, domnilor de la CRAB. Deci verificări. Simt dispozitive cu care se pot face verificări, comparat proiectul tehnic, comparată execuția. Nu trebuie să săpați, sunt dispozitive în sensul acesta. Avem tehnologie, slavă domnului.

Dar în primul rând, domnule primar, haideți să punem punctul pe i. Management prost. Deci management prost și la nivelul instituției pe care o conduceți dumneavoastră și la nivelul CRAB. Oameni numiți politic care nu au nici o treabă cu subiectul. Numiți pur și simplu politic să primească niște rente ș.a.m.d. De acolo ni se trage, după ani de zile de oameni numiți aiurea în funcții publice. Asta e problema. Intrați dumneavoastră acum în drame, să ne bateți nouă obrazul că nu ducem cafea soldaților.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - vă mulțumim, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - ajutăm și noi cum putem.

Doamna Director General Interimar CRAB Nina Chiper - mă scuzați că intervin un minut pentru că, totuși, mi s-a cerut demisia...

Domnul Primar Cosmin Necula- dar poate, totuși, veneați la ședințele de comisie, poate mai veniți un pic și la ședințele de consiliu extraordinare, poate mai ajutați un pic.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am fost, când am putut, am venit. Ca să știți, oamenii mai și muncesc, mai și câștigă în viața privată . Dumneavoastră, 20 de ani ați fost la stat. Se vede acum. Se vede.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - doamna director. Aveți cuvântul, doamna director. Domnul Ghingheș, vă rog frumos.

Doamna Director General Interimar CRAB Nina Chiper - tocmai că mi s-a cerut demisia, deși am menționat destul de clar că nu este o funcție pe care mi-am dorit-o, nu este o funcție pe care am urmărit-o, este o funcție pe care o ocup ca urmare a demisiei domnului director Bejan. Asta unu la mână.

Vis-a-vis de faptul că sunt biolog, am mai subliniat odată treaba asta , vă aduc la cunoștință faptul că, vă reamintesc că inginerii sunt cei care au adus CRAB-ul la poziția de astăzi.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - deci nu e o problemă de management. Doamna Director General Interimar CRAB Nina Chiper - asta odată. Domnul Consilier Ghinghes Cristian -dati-vă demisia, vă rog frumos.

Doamna Director General Interimar CRAB Nina Chiper - deci, dacă mă lăsați să termin de vorbit, o să vă spun ce am de spus. Da?

Vis-a -vis de demisie, dacă eu astăzi îmi dau demisia, o să ne trezim cu o Companie Regională de Apă care nu are director nici pe perioada interimatului . Tocmai v-am spus că am demarat procedura de selecție a unui director. De asemenea, undeva în cursul lunii august, o să vin să vă aduc la cunoștință în cadrul unei ședințe de consiliu local ce am găsit în cadrul acestei Companii Regionale de Apă pentru că nu vorbim doar de municipiul Bacău, vorbim de Centre Zonale -Moinești, Dărmănești, Târgu-Ocna, care merg pe minus. Acest lucru v-a fost ascuns sau nu v-a fost prezentat, tocmai de inginerii pe care dumneavoastră îi susțineți. De asemenea, vorbiți de faptul că domnul primar căuta electrozi în cursul unei nopți, același lucru îl făceam și eu pentru că m-am văzut pusă în postura de manager CRAB care nu are stocuri suficiente pentru a remedia avariile. Deci, este aceeași politică managerială care alții înaintea mea au dus-o. Nu avem utilaje suficiente pentru a interveni la avarii. Trebuie, fie să le închiriem, fie să le aducem din alte locații. în momentul în care am preluat conducerea, am prevăzut în planul de investiții un leasing pentru achiziția acestor utilaje. De asemenea, noi aveam în momentul în care am venit o strategie de reducere a pierderilor deși ne confruntăm cu pierderi enorme nu numai la nivelul municipiului Bacău, repet și la nivelul altor centre zonale. Toate aceste lucruri vi le voi prezenta în cadrul unei ședințe din luna august și atunci să veniți să-mi spuneți cum inginerii dinaintea mea au pus CRAB-ul și l-au adus în situația în care ne aflăm astăzi. Atât am avut de spus.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Veți candida cumva la funcția de director general?

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdanvă mulțumesc. Domnul Ghingheș, haideți să închidem subiectul că deja sunt două ore de discuții.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -deci, nu aveți treabă cu apa dar candidați.

Doamna Director General Interimar CRAB Nina Chiper - eu nu am spus așa ceva, vă rog să nu-mi puneți în gură cuvinte pe care nu le-am rostit. Nu am precizat...

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin-Bogdan - doamna director, vă rog să încheiem subiectul. Aș dori să trecem la ordinea de zi și îl invit pe domnul primar să discute punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, dacă sunteți de acord, am să vin să vă fac o nouă propunere de modificare a ordinii de zi. Dacă se mai poate face, dacă avem acordul dumneavoastră și a domnului secretar. Și v-aș propune...

Domnul Consilier Miclăus Daniel- cu sportivul. Cu premierea sportivului.

Domnul Primar Cosmin NECULA - da.

Domnul Consilier Miclăus Daniel- suntem de acord.

Domnul Primar Cosmin NECULA - sunteți în numele consiliului local dar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - avem obligația să supunem la vot, domnul Miclăuș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, propunem să se modifice ordinea de zi. Proiectul privind premierea sportivului și antrenorului din cadrul SCM Bacău, să fie pus pe poziția numărul 1.

Domnul Consilier Miclăus Daniel- proiectul 12.

Domnul Primar Cosmin NECULA - proiectul numărul 12 pe poziția numărul 1.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMEHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDÂLIN-

NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

•*

-

Cu 14 de voturi pentru a fost aprobată modificarea ordinii de zi, în sensul aducerii poziției 12 la poziția 1.

l.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unui sportiv de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 - 2018 Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră, rugându-vă să aprobați premierea sportivului și antrenorului acestuia, ambii legitimați la Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțele deosebite obținute în acest an. Este vorba de sportivul Daniel Martin și de antrenorul sau Iulian Matei. Și dacă am fi avut posibilitatea legală, ar fi trebuit să-1 premiem și pe directorul clubului, domnul Relu Auraș, maestrul Relu Auraș. O să-i las pe dumnealor să vă dea citire, să vă spună exact care au fost rezultatele deosebite. Dar vă pot spune că, domnul Daniel Martin a cucerit medalia de aur la proba lOOm spate, medalia de argint la campionatele europene de juniori de la Helsinki și de asemenea, trei medalii la campionatele europene și campionatele mondiale de juniori. Este de opt ori campion național al României și îmi doresc din tot sufletul ca peste doi ani de zile, la olimpiada din 2020 să poarte culorile României și să câștige în continuare medalii și poate undeva în inima domniei sale o să rămână întotdeauna și sigla municipiului Bacău, cu Icoana Sfintei Fecioare Maria. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră, domnule Martin, mulțumim domnule profesor, domnule antrenor, pentru activitatea dumneavoastră domnule Iulian Matei, domnul director Relu Auraș, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut. Am rugămintea, doamnelor și domnilor consilieri locali, să fiți de acord cu alocarea sumelor necesare premierei sportivului și antrenorului său. Domnul Director Relu Auraș- înainte de a vota, vreau să vă spun că acest sportiv care îl aveți în față, este un fenomen. Deci, este un fenomen care nu este numai a Bacăului, ci a României. După cum știți, de foarte mult timp, de 15 ani de zile nu s-a mai obținut titlul și medalia la Campionate Europene la natație, iar el, acest sportiv care îl vedeți în față, a obținut această medalie de aur și încă o mulțime, 3,4, la campionate mondiale și europene. Toată țara își pune speranțe în el. Este vorba de lumea sportului în care peste două luni de zile va participa la Olimpiada de Tineret la Buenos Aires, care eu sunt sigur că și de acolo va aduce medalii. Ca să iei, încă o dată repet, să iei medalie la natație, este un fenomen, România nu a mai obținut de mult aceste medalii și ne bucurăm cu atât mai mul că este din Bacău și a primit întotdeauna sprijinul dumneavoastră, a domnului primar în speță și a consiliului local. Am fost întotdeauna sprijiniți și noi vă mulțumim. Am văzut câte probleme aveți. Am văzut cum se dezbat problemele. Poate am luat și părțile bune ale acestei dezbateri, pentru că așa este peste tot. Mulțumim că ați avut și v-ați făcut timp și pentru noi ca să ne onorați cu această premiere a acestui sportiv. Vă lăsăm în continuare și am rugat să fim înainte, pentru că el are și antrenament după masă. V-am spus, peste două luni ne va reprezenta la jocurile olimpice, dar și pentru a vă lăsa liniștiți să vă dezbateți

problemele. Vă mulțumim din suflet și sperăm și noi să vă reprezentăm cu cinste orașul.

9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan - se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unui sportiv de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂRI VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă premierea sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, Daniel Martin cu suma de 11.500 lei și a antrenorului Iulian Matei cu suma de 11.500 lei pentru obținerea medaliei de aur la Campionatele Europene de Juniori I, de la Helsinki (Finlanda), conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumelor mai sus menționate, pentru acordarea premiilor către sportivul de la Sport Club Municipal Bacău, Daniel Martin și a antrenorului Iulian Matei pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017-2018.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  3.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Sport Club Municipal Bacău.

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  5.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

2,Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș

42

pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Pârâianu Mădălin Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - mulțumesc. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Pârâianu Mădălin Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate numărul 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTLNA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

absent

7.

DRAGOMER DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDÂLIN-

NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

absent

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Gherasim Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un proiect similar. De data aceasta, domnul consilier Gherasim își înaintează demisia înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate numărul 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17..

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

4.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Vîceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Enula Pricopoaea, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - mulțumesc. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Enula Pricopoaea, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate numărul 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

15.

STAN GABRIEL

absent

16.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

17.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - o rog pe doamna consilier Enula Pricopoaea pentru a depune jurământul.

Doamna Consilier Enula Pricopoaea - Subsemnata ENULA PRICOPOAEA, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile art.32(l) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată, depun în fața Consiliului local, următorul jurământ:

« JUR SĂ RESPECT CONSTITUȚIA ȘI LEGILE ȚÂRII ȘI SĂ FAC , CU BUNĂ -CREDINȚĂ, TOT CEEA CE STĂ ÎN PUTERILE ȘI PRICEPEREA MEA, PENTRU BINELE LOCUITORILOR MUNICIPIULUI BACĂU.

AȘA SĂ-MI AJUTE DUMNEZEU! »

Domnul Primar Cosmin Necula- doamna consilier, să vă faceți datoria față de comunitate.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - fă ce spune popa, nu ce face popa.

5.Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen ”. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc. Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre prin care vă rog să aprobați documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru investiția “Construire grădinița și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen Rămân credincios aceluiași proiect pe care l-am început și pentru care am solicitat votul dumneavoastră. Construirea celor patru creșe și grădinițe noi, noi nouțe, pentru locuitorii municipiului Bacău. Dincolo de orice componentă de natură politică, cred că aceasta este starea de normalitate și cred că acest consiliu local și acest oraș ar fi trebuit să ia decizii cu mult timp înainte. Este un proiect pe care vi-1 prezint spre aprobare, urmând ca după aprobarea dumneavoastră, în cazul în care va avea loc, să fie scoasă documentația pentru licitație și o firmă să vină să înceapă să construiască această creșă și grădiniță. Este un obiectiv de 10.500.000 de lei cu TVA. cu un termen de execuție care poate fi realizat foarte, zic eu, mai repede decât este stabilit în proiect. Va depinde foarte mult de capacitatea firmei care va câștiga procedura competitivă. Pe locul în care am proiectat noi această creșă și grădiniță este un teren liber, aflat în incinta Colegiul de Telecomunicații. Practic, acolo, prin construirea acestei creșe și grădinițe, va fi un întreg ciclu de învățământ închis. Este un imobil pe care l-am gândit împreună cu colegii din administrație, cu domnii viceprimari, pentru ca locuitorii municipiului Bacău să aibă unde să-și lase copiii, atât la creșă cât și la grădiniță. în momentul în care vom trage linia acestui an, sperăm că alte două creșe și grădinițe să fie aprobate de dumneavoastră și eventual și câștigate prin procedura competitivă și tot până la finalul anului, sper ca acea grădiniță, acea creșă 27, să fie finalizată. Sperăm ca în anul școlar următor, sper și îmi doresc din tot sufletul, să fie finalizată și grădinița nr. 18. care o să vă prezint, sper eu, în luna august, spre aprobare documentația tehnico - economică. Acolo, spre deosebire de acest proiect care este complet nou, acolo vom discuta de o refacere și o consolidare a actualei grădinițe, pe de o parte, pe de altă parte, construcția unui corp nou. Doamnelor și domnilor consilieri locali, sper în votul dumneavoastră favorabil și să luați în calcul faptul că în momentul în care veți da votul dumneavoastră pentru acest nou obiectiv investițional, veți fi parte a unui consiliu și a unei administrații care după revoluție, pentru prima dată a început de la zero construcția de creșe și grădinițe. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETM3RCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANOEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

*

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

6.Se trece ia punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Sunt o serie de realocări bugetare în sensul prioritizării investițiilor. Documentația ați avut-o la mapă. Include, inclusiv aceste suplimentări de sume pe care le-am avut la Capitolul Transporturi și alte asemenea suplimentări de sume. Practic discutăm aici de o reașezare a capitolelor bugetare, în sensul prioritizării unor serii de investiții și cheltuieli materiale. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vreau eu să mă înscriu la cuvânt, domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - aveți cuvântul domnul Ghingheș, domnul Șova și domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ok.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc. în primul rând salut faptul că se alocă 2,4 milioane pentru învățământ, se ajunge la suma propusă de mine la începutul anului în buget, atunci prin amendament. Sunt bucuros de acest lucru. Iată că timpul mi-a dat dreptate în sensul acesta. Dar aș vrea să știu dacă în această sumă sunt incluse tot felul de cheltuieli pentru repararea instituțiilor de învățământ, dincolo de clasa pregătitoare pentru că am văzut că există această mențiune în dreptul acestei sume. Și a doua întrebare, tot către executiv. Ce se întâmplă cu achiziția Hotelului Central, care este stadiul în sensul acesta pentru Teatrul Baco via? Am văzut că, am observat în proiectul de hotărâre propus, că se diminuează suma cu 1,4 milioane lei și vroiam să știu dacă se mai produce această achiziție, mai ales că am aprobat de principiu asta în consiliul local. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul director Fantaza, am rugămintea să precizați exact care este stadiul și motivele pentru care ne aflăm la această etapă.

Domnul Director Fantaza Ciprian Gabriel - cu privire la achiziția Hotelului Central, după ce dumneavoastră ați aprobat exercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea acestui monument istoric, s-au făcut demersuri la lichidatorul judiciar al firmei proprietare al acestui imobil. Creditorul principal BRD-ul, a solicitat suspendarea procedurilor de licitație până la un termen viitor, care nu este specificat. Fac precizarea că am cumpărat caietul de sarcini de la firma care face această lichidare. Așteptăm, urmărim periodic pe site-ul lichidatorului judiciar să vedem anunțurile dânșilor, oricum avem de la ei asigurarea că ne vor anunța în timp util, pentru a ne prezenta la sediul dânșilor când va fi făcută această procedură de licitație, urmând ca în funcție de aceste precizări pe care le va face lichidatorul, să venim în fața dumneavoastră, fără nici un fel de probleme, cu rectificare sau fonduri pentru anul viitor.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - și celălalt capăt de întrebare legat de cheltuielile materiale din școli și licee. Dacă această sumă se referă și la reparații pentru celelalte cicluri de învățământ nu doar pentru clasa pregătitoare? Sau dacă sunt alocați bani în sensul acesta pentru că am primit deja semnale că nu stau excelent cu banii în pregătirea noului an școlar? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, dincolo de faptul că se pot face rectificări bugetare ori de câte ori este nevoie, după data de 1 iulie, vă pot spune că școlile și liceele, în fine, unitățile de învățământ, rămân în continuare o prioritate în funcție de necesități, din capitole bugetare se alocă punctual pe tot ce înseamnă componentă de reparații.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - domnul Șova, v-ați înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - mulțumesc. Aș dori să fac un amendament în sensul că se modifică programul de investiții după cum urmează: - se creează o poziție nouă în anexa 2D, cap. 61.02. Poliția Primăriei Municipiului Bacău, Achiziții diverse, cu denumirea „ Sistem Parking auto ( inclusiv montaj) -Poliție” - 2 buc. Valoarea obiectivului nou creat fiind de 141.000 lei. Această sumă va fi diminuată din anexa 2A, cap. 67 - Cultură, recreere și religie, Obiective noi, poz. 8 - „ Amenajare locuri dejoacă în Municipiul Bacău”.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - dacă îmi permiteți. Nu am înțeles bine, se iau de la locuri dejoacă? Domnul, colegul...

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - ați auzit bine, colegul.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - deci, vă spun din start, grupul consilierilor locali liberali va vota împotriva acestui amendament. Locurile de joacă din municipiul Bacău sunt sub orice critică. Nu mai punem la socoteală că tot municipiul este sub orice critică. Dar în special locurile dejoacă. Deci, noi vom vota împotrivă.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, țin să vă informez de faptul că a fost câștigată procedura competitivă pe tot ceea ce înseamnă refacerea tuturor locurilor de joacă din municipiul Bacău. începând cu luna august, imediat ce natura va permite acest lucru, se va intra la reparații la absolut toate locurile dejoacă din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - domnul Miclăuș, v-ați înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - am văzut la capitolul 84.02. Transporturi, a fost suplimentată suma 1762 mii lei pentru lucrări de reparații străzi în municipiul Bacău. Să înțeleg că această sumă, din ce am văzut eu, având în vedere și protestele de pe Calea Bârladului, oricum sunteți în istoria Bacăului, nu știu dacă au mai fost proteste la adresa unui primar cum sunt la adresa dumneavoastră, domnule primar. Această sumă va fi alocată strict pentru Calea Bârladului sau pentru toate străzile din municipiul Bacău? Din câte știu sunt vreo 360 de străzi în municipiul Bacău. Suma va fi alocată pentru Calea Bârladului, că ați promis 1800 de lei pe Calea Bârladului? Eu văd 1762 mii de lei, dar nu mai contează.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, repet ceea ce v-am zis inițial. Această sumă se va duce oricum, era prevăzută și a fost alocată înainte de orice fel de discuție și de orice protest. încă de miercurea trecută se afla la mapa dumneavoastră. Ea are drept destinație lucrările de asfaltare, refacere a covorului asfaltic de pe Calea Bârladului. Sunt alte capitole bugetare care reglementează în momentul de față plombare, covor bituminos care deja au fost alocate și care deja sunt în execuție, în diverse grade de execuție în momentul de față. Este o problemă în momentul de față pentru că lucrările de plombare și asfaltare, acum, până când vremea nu permite, nu pot fi executate. Apropo de Calea Bârladului, vreau să vă spun că este o stradă, ca și strada Chimiei, la care tot așa am intervenit punctual. Sunt străzi care nu au mai fost făcute din anul 2001, 2002, 2003 cel mai aproape. Domnul director Mateuță vă poate da toate detaliile. Din păcate, o stradă care nu a fost refăcută de atât de mult timp, este evident că va ajunge în această situație. Cu privire la Calea Bârladului, au fost tot felul de lucrări de intervenție acolo, care mai de care mai fistichii și mai bine făcute, ca să zic așa, între ghilimele, evident. Este momentul să facem această decopertare și după aceea o turnare la fir.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dacă îmi permiteți, în replică. Deci, am înțeles răspunsul. Această sumă va fi alocată stricto sensu pentru Calea Bârladului. Domnule primar, știți ce constat? Că cetățenii din municipiul Bacău au brevetat o nouă cerere de audiență la dumneavoastră. Calea protestelor. Păi ce o să ne facem cu strada Bicaz, de exemplu, sau strada Prelungirea Bradului? Dumneavoastră, în condițiile astea, o să ne aruncați în haos tot orașul. Adică, cetățenii de pe strada Bicaz, de exemplu, că strada Bicaz o știm cu toții, probabil vor protesta cum au protestat cei de pe Calea Bârladului. Ce așteptăm să facem o rectificare bugetară? Avem bani, slavă domnului. Din ce văd din expunerea de motive. Vă rog, luați în calcul și aceste chestiuni. încă o dată vă spun, nu mai dați vina pe administrațiile anterioare, pentru că sunteți Primarul Municipiului Bacău, dacă nu știați. Dar după cum trag eu concluzia și noi toți, noi nu avem primar în municipiul Bacău. Dumneavoastră parcă sunteți în opoziție. Pe cuvântul meu. Dumneavoastră sunteți în opoziție.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - nu vă supărați, colegul, colegul, mai aveți discuții...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - alocați bani pentru străzile, pentru tot ce înseamnă întreținere și străzi din municipiul Bacău. Nu neapărat la presiunea străzii. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - domnul consilier, eu înțeleg că dumneavoastră sunteți în vacanță. Dar de aceea nici nu prea veniți și pe la ședințe. Dar dacă aveți ceva la subiect, haideți să discutăm. Dacă nu, au trecut deja vreo trei ore și jumătate și suntem la punctul 4, domnul consilier. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - domnul Secretar, vă invit să supuneți la vot amendamentul domnului Șova.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ați repetat la infinit aceleași propoziții, aceleași fraze.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -am să repet la infinit. Sunteți niște incompetenți și ar trebui să vă dați demisia.

Domnul Consilier Cristian Ghinehes - garda pretoriană.

Domnul Primar Cosmin Necula - cu privire la lucrările...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - trebuie să vă dați demisia, sunteți niște incompetenți.

Domnul Primar Cosmin Necula - cu privire la lucrările...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - la fiecare ședința am să spun asta.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - unde era competentul.

Domnul Primar Cosmin Necuia - important este să nu fie nesimțire. Domnul Consilier Miclăus Daniel - eu nu sunt plătit de statul român.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ați realizat că domnul Miclăuș a intrat în campanie electorală. Deci, el vrea cu orice preț, nu așa obțineți...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - eu vreau ca primarul să-și facă treaba.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - demonstrați că vă pasă de comunitate. Nu numai de copiii dumneavoastră, domnul Miclăuș. Și am închis subiectul.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - oricum îmi pasă de toată lumea nu ca dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necuia - dacă îmi permiteți, doamnelor și domnilor consilieri locali, ca să ne înțelegem și pentru a fi clar pentru toată lumea indiferent de proteste sau de neproteste. Eu vă repet următorul aspect, aceste sume de bani au fost alocate de săptămâna trecută, de miercurea trecută, au fost alocate de către dumneavoastră. Mai mult decât atât, întregul capitol transporturi, tot ceea ce înseamnă componenta de refacere stradală, alei în parcuri, peticire, tot, este o alocare de 5.000.000 de lei. Vreau să luați în calcul faptul că, spre deosebire de anul 2016, 2017 unde a fost un contract cadru de 3.600 mii lei pe doi ani de zile, greșesc, domnul director Mateuță? S-au făcut procedurile de achiziție pentru asfalt, s-au făcut proceduri de achiziție și competitive. în momentul de față, în momentul în care ne permite vremea, se va interveni pe strada Bicaz, strada Aeroportului, Victor Babeș, Calea Bârladului. Apropo de acea faimoasă stradă Prelungirea Bradului. Trebuie să stăm și repet acest lucru indiferent de proteste, sau de neproteste, de politruci care încearcă să-și găsească justificarea de existență politică, acea stradă a trebuit să așteptăm până în momentul în care s-au efectuat toate celelalte lucrări de către E-on Gaz, sau cum se cheamă el acum, Delgaz Grid. Nu am putut interveni pe acea stradă mai mult decât am făcut-o până atunci, până în momentul în care nu s-au finalizat intervențiile, o să le vedeți. Și aici nu au legătură cu nici un protest, cu nici un nimic.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dacă îmi permiteți. Politruc sunteți dumneavoastră, domnul primar. Luați consultanță gratuită de la tatăl colegei noastre, primarul de la Valea Seacă, că sunt sigur că vă poate da consultanță. Aveți oameni profesioniști în PSD. Câți mai sunt încă. Luați consultanță.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - domnule președinte...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ce treabă are primarul de la Valea Seacă? Domnul Miclăuș, ce treabă are primarul de la Valea Seacă, cu demagogia dumneavoastră politică? Serios acum, dar chiar...

Au fost discuții simultane și nu se înțelege dialogul în totalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Șova.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

3

1

Cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere a fost adoptat amendamentul ridicat de domnul Șova.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul director Ene, am rugămintea să explicați un pic pentru ce erau necesari acei bani.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - trebuia să le explice înainte, nu după.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - trebuia să le solicitați, domnul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - nu trebuie să vă motivați amendamentul, domnul Șova.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - dacă vă băgați peste mine , domnul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - vedeți, nu m-am băgat, am așteptat clarificări de la dumneavoastră.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - nu ați învățat nimic la școală, domnul consilier, nu ați învățat nimic la școală.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dar dumneavoastră ce ați învățat.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - văd că anii dumneavoastră...

Au fost discuții simultane și nu se înțelege dialogul în totalitate.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - domnilor consilieri, nu aveți cuvântul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - treceți peste oameni, frumos.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - domnul Ene, aveți cuvântul.

Domnul Director al Politiei Locale a Municipiului Bacău Ene Florin - e foarte simplu. Deci, acele două bariere care le are în gestiune Poliția Locală, e vorba de Piața Sud și Piața Centrală, efectiv băgăm bani în ele pe românește, mai mult decât produc ele. Deci, de asta am nevoie, ca noi care suntem gestionari de bariere, adică este vorba de parcarea de o oră, de două ore, să fie gestionată altfel. în mod normal ar trebuie să avem bariere automate. Sunt foarte scumpe. Nu ne permitem de la bugetul local. Deci, o să avem în continuare operatori din cadrul Poliției Locale, care să gestioneze acele două bariere. Știți foarte bine, nu se îmbogățește nimeni. Intră într-adevăr în bugetul nostru, dar nu... . Au depășit efectiv tehnic perioada de, cum se cheamă, uzură tehnică.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ce v-a oprit, de exemplu, să ne transmiteți un e-mail la toți consilierii locali să ne explicați aceste chestiuni și noi le analizam și le dădeam curs.

Domnul Director al Poliției Locale a Municipiului Bacău Ene Florin - domnule avocat, eu nu-mi permit să fac lucrul acesta. Știți foarte bine, sunt militar, fost militar, deci eu intru în legalitate prin cadrul legal. Deci, efectiv prin pașii legali. Vin prin...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vreau să vă aduc la cunoștință, un singur aspect, domnule Șef al Poliției Locale. Poliția Locală este în subordinea Consiliului Local. Deci este în subordinea Consiliului Local, dacă nu știați. Atunci, dacă îmi trimiteți mie sau colegilor...

Domnul Director al Poliției Locale a Municipiului Bacău Ene Florin -tot ce am făcut..., dar nu pot, nu-mi permit.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dar vă rog să vă permiteți. Că nu mai sunteți nici la SRL..

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul comandant, nu intrați vă rog în polemică. Oricum, știți, va fi pe principiul de ce nu ai bască. Dacă trimiteți e-mail, de ce nu ați trimis scrisoare, dacă i-ați trimis scrisoare, de ce nu i-ați trimis.....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnul președinte de ședință vă rog interveniți și puneți-1 la punct pe domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - da interveniți...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu sunteți pe maidan aici. Auziți, eu nici nu vă consider Primarul Municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula - uitați-vă un pic în oglindă și nu sunteți nici pe maidan.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu sunteți în stare nici la comună domnule, la comună. Cred că ați băga în faliment și o comună. Credeți-mă ce vă spun eu.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - domnul Secretar, vă rog frumos să supuneți la vot proiectul.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Miclăuș, sunteți derapat complet. Au fost discuții simultane și nu se înțelege dialogul în totalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASELE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre modificat prin amendament.

7.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2018, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, mulțumesc domnule președinte. La punctul 5 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2018, al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Doamna Buzdugan, sunteți acolo pe compartimentul respectiv, dați favorabil sau nu dați favorabil. Mulțumesc.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Foarte interesant că domnul primar a fugit din sală, când vine vorba de execuția bugetului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - v-a anunțat domnul primar la începutul ședinței, că este Comitet de Urgență.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - știți foarte bine, că vă uitați la televizor și vedeți care este situația codurilor, care cuprind și județul Bacău.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - momentan nu mă uit la televizor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - haideți, încercați... au trecut deja patru ore și deja cred că s-a întins prea mult coarda în domeniul nerespectării unor proceduri din consiliu local.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da. Aș dori o serie de explicații cu privire la proasta execuție bugetară, mai ales pe zona de investiții. Observăm faptul că până la jumătatea anului colectăm mai bine decât am preconizat de la cetățeni, deci 118 milioane față de 108, cu lOmilioane mai mult din taxele și impozitele lor. Dar observăm că banii aceștia nu sunt cheltuiți, nu sunt executați, deci nu se întâmplă nimic cu ei. Vedem, de exemplu, la secțiunea de dezvoltare la investiții, suntem la un umilitor procent de 7% la jumătatea anului în curs. Deci 7% ca valoare din investiții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - punctual, punctual, care este solicitarea dumneavoastră?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - punctual este... aș dori să știu de la aparatul de specialitate al primarului, mă rog, de la primar, dar acum nu mai este prezent, de ce execuția investițiilor planificate în buget este în acest stadiu? De ce nu își fac treaba de fapt, sunt bani alocați dar nu se întâmplă proiectele. Deci sunt bani. Avem bani și iar o să rămânem la finalul anului cu 50 de milioane de lei ca anul trecut sau ca acum doi ani.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am înțeles. O să primiți răspunsul în scris.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, dar aș vrea acum. Aș vrea să discutăm asta acum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -o să primiți răspunsul în scris.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - colectăm bani de la cetățeni, dar nu se vede nimic în oraș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - o să primiți răspunsul în scris.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -deci, nu este în stare nimeni astăzi să răspundă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - este prevăzută această posibilitate. Prevăzută în Legea 215. O să primiți în scris sau la următoarea ședință.

Domnul Consilier Miclâus Daniel - domnul secretar, dacă îmi permiteți. în măsura în care nu poate da pe ioc răspunsul, cineva din aparatul de specialitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar nu poate da pe loc răspunsul.

Domnul Consilier Miclâus Daniel - domnul secretar, vorbiți dumneavoastră, sunteți purtătorul de cuvânt al aparatului de specialitate?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vreți primi în scris.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnule viceprimar...

Domnul Consilier Miclâus Danielnu, da stați un pic.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - domnul Chindruș este în concediu...

Domnul Consilier Miclâus Daniel - nu, nu vă depășiți atribuțiile, ce faceți aici...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Miclăuș, în lege se prevede foarte clar...

Domnul Consilier Miclâus Daniel - e foarte clar ce v-am spus eu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Administratorul Public, nu este prezent. Domnul primar nu este prezent, astfel încât vi se va comunica în scris sau la următoarea ședință. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclâus Daniel - nu este nimeni din aparatul de specialitate, în afară de...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - dar repet, domnul Administrator Public, care are în competență ceea ce dumneavoastră ați solicitat, este în concediu, în lege se prevede această posibilitate. Dacă era un lucru nelegal, aveați tot dreptul să interveniți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - aveți dreptate. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă mulțumesc mult. Dacă îmi dați dreptate...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar vă rog, răspunsul este foarte important. Deci luăm banii de la cetățeni și nu faceți nimic cu ei acolo, în primărie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am să trimit, bineînțeles procesul verbal domnului Chindruș, va citi cu foarte mare atenție intervenția dumneavoastră și am toată încrederea că vă va răspunde potrivit competențelor. Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -eu nu am, dar mă rog...

Au fost discuții simultane și nu se înțelege dialogul în totalitate.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - domnul Secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

a*

1

Cu 14 de voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - domnul primar, domnul primar dacă uni permiteți, ne puteți explica de ce primăria pe care o conduceți se află la 7% execuție bugetară pe investiții? Deci colectăm de la cetățeni bani...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - dar am stabilit lucrul acesta o dată, domnul Ghingheș. Dar haideți să...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar a venit domnul primar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu v-am spus că Administratorul Public, este în concediu.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - păi și...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - o să primiți răspunsul în scris.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -și primarul este în concediu, nu avem primar, vă spun.

8.Se trece la punctul 6 al ordinii de â si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin • Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană "Col. Comeliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei "Bacăul eroic", numerele 16 și 17.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria”, Filiala Județeană "Col. Comeliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 16 și 17. Reprezentanții asociației sunt în sală, pot da explicații cu privire la acest proiect.

Domnul Timofte Paul -Valerian- sunt președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Comeliu Chirieș” și vicepreședinte al Asociației Naționale „Regina Maria” pe țară. Vreau să mulțumesc consilierilor locali, că și anul acesta v-ați gândit să ne finanțați din nou Revista "Bacăul eroic”. Este o revistă din cele 28 care sunt în țară și vreau să vă spun cu certitudine, la concurs am luat locul I, are o grafică superbă. Aici găsiți tot ce este despre Bacău și despre județul Bacău. Ne-am străduit, un colectiv foarte mic care lucrăm fără bani, să știți. Lucrăm numai din banii noștri, numai din pensie și din ce putem noi militarii și iese această revistă superbă. Vă mulțumesc că ați dat curs și anul acesta, mai ales, mai ales că vom face două numere jubiliare, fiindcă nu este nevoie să vă amintesc eu, știți în ce an suntem, da? Iar, dumneavoastră , pe care vă stimez și vă respect că sunteți în aceste scaune, sunteți cei care, sunteți beneficiarii celor o sută de ani de la Marea Unire. Vreau să vă mai spun că îmi doresc din toată inima și sper ca până la sfârșitul anului să punem și temelia Monumentului Eroilor Băcăuani, la o sută de ani de existență. Mergeți prin tot orașul Bacăul, sunteți consilieri locali, întrebați pe oricine să vedeți dacă e cineva care nu aprobă acest proiect. Aștept cu nerăbdare, fiindcă noi băcăuanii, suntem un oraș frumos, puternic dar fără monument al eroilor. Noi mergem la Cimitirul Central din Bacău, depunem coroane de flori la un monument care nu este al nostru. L-am ridicat, știți foarte bine, în 1959 când am reușit pentru prima dată să scoatem rușii din țară. Noi acolo punem coroane de flori, nu la monumentul eroilor băcăuani, nu la cei 80 de mii de oameni care au murit în Primul Război Mondial pe teritoriul județului Bacău. Gândiți-vă cu respect și vă implor, lăsați Bacăului un monument al eroilor. Dumneavoastră sunteți cei care veți hotărî. Vă mulțumesc din toată inima pentru încrederea acordată. Să trăiți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciu Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 de voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

9.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Română de Marketing - AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfășura hi perioada 13 - 15 iulie, la Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, mulțumesc. Este un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 223/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Română de Marketing - AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ” Tamasidava”, ce se va desfășura în perioada 13 - 15 iulie, la Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am o nelămurire cu privire la legalitate. Putem muta festivalul retroactiv? De ce nu s-a desfășurat ? Da, nu s-a desfășurat până la 13-15 iulie și noi venim astăzi și consemnăm practic amânarea, care trebuia să se producă mai devreme de 13-15 iulie și automat prelungim și finanțarea.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - din anumite motive, domnul consilier.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - automat prelungim și finanțarea.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - domnul consilier, banii erau, e prevăzut în expunerea de motive.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - eu nu înțeleg, nu pricep,adică a avut loc evenimentul și noi îl...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -nu. Nu a avut loc evenimentul și amânarea nu s-a produs înainte de desfășurarea evenimentului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - cum? Stai că nu înțeleg logica dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - data evenimentului, așa cum era aprobat, mă rog, așa cum ați aprobat dumneavoastră la ședințele anterioare, era 13-15 iulie. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - da.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - bun și putem veni acum după consumarea acelei perioade să amânăm retroactiv practic evenimentul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi evenimentul nu s-a produs, domnule.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - păi bun, am înțeles asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - așa, și? Deci, dacă era retroactiv, dacă evenimentul s-ar fi produs sau vreunul din elementele care constituiau acest eveniment s-ar fi produs, s-ar fi dat banii dar nu s-a produs nici una. Dumneavoastră nu votați acum decât efectiv ca acest proiect care nu a putut să aibă loc pe 13-15 iulie, deși nu și-a făcut efectele în nici un fel, o să aibă loc în septembrie, 31 august -2 septembrie.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - deci, nu s-au făcut operațiuni financiare pe acest proiect?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi ce operațiuni să se facă dacă nu a avut loc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - asta vroiam să știu. Bun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mă bucur că înțelegeți.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan -rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Bîrzu este ieșit din sală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ghingheș. Trei abțineri și... deci trei abțineri și domnul Bîrzu este ieșit din sală. Mie îmi place că... domnul. Lămuriți-mă și pe mine, domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - abțineri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul președinte, domnul Miclăuș vă spune cum să votați?

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan -nu am ridicat mâna la nici una.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu i-am spus cum să voteze. V-am atras atenția domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - era o curiozitate, foarte bine. Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu le aveți cu vederea periferică.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul președinte Miclăuș...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -pe stânga văd că...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul președinte Miclăuș, vă mulțumesc că mi-ați pus în vedere. Deci avem o abținere a domnului Crețu, trei voturi împotrivă a domnilor consilieri și un consilier absent. Deci avem 10 voturi. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU IL1E

Ieșit din salft

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

3

1

Cu 10 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

10.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului sportiv ”Decathlon”, ediția 58, ce se va desfășura în perioada 27 - 29 august 2018, la Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, mulțumesc. Este vorba tot de o asociere a municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului sportiv ”Decathlon”, ediția 58, ce se va desfășura în perioada 27 - 29 august 2018, la Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu este nimeni de la Universitatea Bacău? Doamna Dana Tâtaru - de la Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Bacău.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Vasile Alecsandri.... Să ne prezentați și nouă, vă rog acest proiect. Exact contribuția D.G.A.S.P. Bacău.

Doamna Dana Tâtaru - să știți că eu am vrut să vin și la comisii dar nu am fost chemată. Pot să vă răspund la absolut orice întrebare. Ediția aceasta este a 58-a, participă mai multe țări. La rândul nostru, noi am participat și ne-am dus în celelalte țări. Fiecare organizează pe rând. în această cerere de parteneriat, noi dorim ca din partea primăriei, să ne puteți pune la dispoziție cu titlu gratuit, pentru sportivii care vor veni la competiție, utilizarea bazinului de înot. Universitatea ne va pune la dispoziție spațiile de cazare. Noi asigurăm tot ce înseamnă masă și transport. Direcția Județeană de Tineret și Sport asigură partea de arbitraj, diplome și medalii. O parte din diplome o să le dăm și noi, pentru că ne interesează și partea, nu doar partea sportivă ci și implicarea socială. Iar tot de la primărie o să mai fie o sumă modică, da, 1750 lei, modic față de ceea ce se cheltuie pentru acest eveniment, pentru asigurarea unor tricouri, care bine înțeles vor purta și sigla municipiului Bacău.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - considerați necesară suplimentarea acestei sume? Dacă ați spus că este o sumă modică.

Doamna Dana Tâtaru - nu, am spus modică. Pentru că știm cu ce se confruntă Bacăul și nu solicităm mai mult decât ne trebuie.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - vă mulțumim că sunteți solidar cu noi. Noi vom vota acest proiect, considerăm că este oportun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Miclăuș, nu ați avut proiectul? Nu ați primit proiectul? Domnul Miclăuș, nu ați primit proiectul?

Domnul Consilier Miclăus Daniel -domnul secretar, domnul secretar... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu. nu. îmi fac o culpă. Domnul Consilier Miclăus Daniel - ce faceți dumneavoastră acolo?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - eu acum mă învinovățesc, că nu ați avut proiectul Ia mapă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - luați la întrebări un consilier local?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi nu, nu. Vreau să știu dacă este vina mea. Că nu v-am comunicat proiectul.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - v-am reproșat dumneavoastră ceva?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -vă mulțumesc mult. Deci l-ați primit. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - asta ... acum, mă simțeam vinovat. Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan -domnul secretar, vă invit să supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O singură abținere a doamnei Breahnă și a dumneavoastră, da. Cu două abțineri, da, doamna Breahnă, în fine oricum se abținea. Domnul Consilier Miclăus Daniel - haideți să vă spun...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - cu 13 voturi, oleacă domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - abținere de la vot sau abținere, adică nu participă la vot. Să înțeleg, domnul Șova.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi nu a participat în nici un fel domnul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - asta da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da. eu asta am spus.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi, nu a participat la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - da, domnul...

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - am anunțat la început.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - neparticipare.

Domnul Consilier Sova - Gâtu Laur - domnul consilier, la începutul ședinței, dacă erați atent. Erau mai multe camere atunci, nu cred că erați atent, am precizat că nu voi participa la vot.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - i-am sus domnului secretar. Am avut un dialog cu domnul secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Șova, domnul Miclăuș a nuanțat puțin juridic. Dar dacă vreți, să nuanțăm până la capăt. Legiuitorul vorbește, neparticiparea la dezbateri și nu a participat. Vă mulțumesc mult, proiectul a fost aprobat cu 12 pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Nu participă la vot

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8-

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEĂ ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Nu participă la vot

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

-

Cu 12 de voturi pentru și două neparticipări la vot a fost adoptat proiectul de hotărâre.

11.Se trece ia punctul 9 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 12.07.2018

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali cu solicitarea de acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 12.07.2018. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 12.07.2018. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVÂT - o să vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pe ambele fețe.

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr crt

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOT

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 12.07.2018, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  Nr. crt

  Numele și prenumele soț + soție

  S-a adoptat

  Data căsătoriei

  14

  0

  0

  1.

  SAMUREANU VICTOR, SAMUREANU THEODORA

  S-a adoptat.

  12.06.1968

  14

  0

  0

  2.

  AVRAM CONSTANTIN, AVRAM VIORICA S-a adoptat

  22.04.1968

  14

  0

  0

  3.

  BALĂNESCU ANTON, BĂLĂNESCU ARGENTINA

  S-a adoptat

  10.04.1968

  14

  0

  0

  4.

  ILIESCU CONSTANTIN, ILIESCU GEORGETA S-a adoptat

  23.02.1968

  14

  0

  0

  5.

  PANFILE TEODOR, PANFILE MARIA S-a adoptat

  08.04.1968

  14

  0

  0

  6.

  ENACHE VASILE, ENACHE LUCREȚIA S-a adoptat.

  24.02.1968

  14

  0

  0

  7.

  FRUMUȘELU CONSTANTIN, FRUMUȘELU GEORGETA

  S-a adoptat

  28.06.1968

  14

  0

  0

  8.

  NECULAU VIOREL, NECULAU EUGENIA S-a adoptat

  28.04.1968

  14

  0

  0

  9.

  HERLEA IO AN, HERLEA MARIA S-a adoptat

  20.05.1968

  14

  0

  0

  10.

  CIUCHI VASILE, CIUCHI ANA S-a adoptat

  10.04.1968

  14

  0

  0

  11.

  ZAHARIEA CORNELIU-IOAN, ZAHARIEA MARIA

  S-a adoptat

  27.04.1968

  14

  0

  0

  12.

  MANEA ȘTEFAN, MANEA DUDUȚA S-a adoptat

  24.04.1968

  14

  0

  0

  13.

  CRĂCIUN IOAN, CRĂCIUN GEORGETA S-a adoptat

  17.03.1968

  14

  0

  0

  14.

  PRISECARU GHEORGHE, PRISECARU ANETA S-a adoptat

  05.05.1968

  14

  0

  0

  15.

  IONESCU PETRU, IONESCU PETRA S-a adoptat

  20.01.1968

  14

  0

  0

  16.

  MÂRTIN GHEORGHE, MĂRTIN ILEANA S-a adoptat

  12.02.1968

  14

  0

  0

  17.

  POTORAC COSTICÂ, POTORAC MARIA

  29.04.1968

  14

  0

  0

  S-a adoptat.

  18.

  HURGHIȘ VASELE, HURGHIȘ ELENA S-a adoptat

  17.05.1968

  14

  0

  0

  19.

  GHERLA NECULAI, GHERLA AURICA S-a adoptat

  15.05.1968

  14

  0

  0

  20.

  IVU GHEORGHE, IVU CATINCA S-a adoptat

  19.05.1968

  14

  0

  0

  21.

  BOUR VASILE, BOUR MILICA S-a adoptat

  17.05.1968

  14

  0

  0

  22.

  POPA MITICĂ, POPA ALEXANDRINA -GEORGETA

  S-a adoptat

  27.05.1968

  14

  0

  0

  23.

  VRANCIU DRAGOȘ, VRANCIU IULIA S-a adoptat

  09.05.1968

  14

  0

  0

  24.

  IFRIM DUMITRU, IFRIM ANETA S-a adoptat

  19.05.1968

  14

  0

  0

  25.

  DUMTTRACHE EMIL, DUMITRACHE MARIA S-a adoptat

  30.05.1968

  14

  0

  0

  26.

  MURARU NICOLAE, MURARU MARIA S-a adoptat

  27.10.1964

  14

  0

  0

  27.

  RÂILEANU GRIGORE, RĂILEANU ELENA S-a adoptat

  03.07.1968

  14

  0

  0

  28.

  HERȚANU MIHAI, HERȚANU RODICA-ELENA S-a adoptat.

  08.07.1968

  14

  0

  0

  29.

  ZARZU VERONEL, ZARZU MARIA S-a adoptat

  07.07.1968

  14

  0

  0

  30.

  TĂNASĂ ION, TÂNASĂ ANGELA S-a adoptat

  16.06.1968

  14

  0

  0

  31.

  DUDUMAN IO AN, DUDUMAN ANGELA S-a adoptat

  13.07.1968

  14

  0

  0

  32.

  MARIAN GHEORGHE, MARIAN MARIA-CRISTINA

  S-a adoptat

  17.05.1968

  14

  0

  0

  33.

  ROMAN MIHAI, ROMAN ELENA S-a adoptat

  12.06.1968

  14

  0

  0

  34.

  BLÂNUȚA VICTOR, BLĂNUȚÂ LUCIA

  S-a adoptat

  01.04.1968

  14

  0

  0

  35.

  RIGLEAIO AN, RIGLEA EC ATERINA S-a adoptat

  26.06.1968

  14

  0

  0

  36.

  STOICA PETRE, STOICA RUXANDA S-a adoptat

  17.06.1968

  14

  0

  0

  37.

  COZMA COSTACHI, COZMA MARIA S-a adoptat

  20.08.1966

  14

  0

  0

  38.

  CÂRLAN PETRU, CÂRLAN MARIA S-a adoptat

  28.06.1968

  14

  0

  0

  39.

  HULUBA NECULAI, HULUBA LUCÎCA

  S-a adoptat

  16.06.1968

  14

  0

  0

  40.

  CACIUC NICULAI, CACIUC MARIA S-a adoptat

  06.07,1968

  14

  0

  0

  41.

  IANCU VALINTIN, IANCU TINCA S-a adoptat

  26.05.1968

  14

  0

  0

  42.

  MIHALACHE GHEORGHE, MIHALACHE ANICA S-a adoptat

  20.07.1968

  14

  0

  0

  43.

  DÂNCULEA ALEXANDRU, DĂNCULEA MARIA

  S-a adoptat

  07.07.1968

  14

  0

  0

  44.

  LUCA IO AN, LUCA TINCA S-a adoptat

  14.07.1968

  14

  0

  0

  45.

  MĂRMUREANU NICOLAE, MĂRMUREANU MAGDALENA

  S-a adoptat

  01.06.1968

  14

  0

  0

  46.

  ROTARU IO AN, ROTARU ELENA S-a adoptat

  04.03.1968

  14

  0

  0

  47.

  GHINEȚ VASILE, GHINEȚ ADELINA S-a adontat

  25.05.1968

  14

  0

  0

  48.

  PATRICHE VALERIAN, PATRICHE IONICA S-a adoptat

  13.07.1968

  14

  0

  0

  49.

  MILE A AURELIAN, MILE A MARIA MAGDALENA

  S-a adoptat

  29.06.1968

  14

  0

  0

  50.

  DÂNICIUC VASILE, DĂNICIUC AURELIA

  S-a adoptat

  06.06.1968

  14

  0

  0

  2.

  Art 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.500 lei Direcției c Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării fest înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 50 de 1 Municipiul Bacău.

  S-a adoptat

  e Asistență ivităților de •amilii din

  14

  0

  0

  3.

  Art 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată. S-a adoptat

  14

  0

  0

  5.

  Art5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru legalității.

  S-a adoptat

  hotărâre se verificarea

  14

  0

  0

12.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Centrului Bugetar Creșe Bacău. Este vorba de un proiect de hotărâre prin care Centrul Bugetar Creșe Bacău, încearcă o serie de schimbări în vederea eficientizării activității dumnealor. Vă poate sta la dispoziție domnișoara director, pentru orice fel de explicații necesare. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Centrul Bugetar Creșe).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Doamna Lazăr.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - domnule primar, deși sunteți dumneavoastră inițiatorul acestui proiect, aș vrea să o întreb pe doamna director Buganu. în expunerea de motive și în organigramă, asistentele șefe coordonatoare sunt transformate în coordonator personal de specialitate. Se modifică codul COR de meserii?

Domnișoara Director Buganu Diana - nu se modifică.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - și atunci nu ar fi mai bine să mențineți titulatura de asistent șef coordonator?

Domnișoara Director Buganu Diana - noi nu oferim servicii clinice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - microfonul, doamna Buganu.

Domnișoara Director Buganu Diana - iar de când am preluat activitatea la Centrul Bugetar Creșe, am încercat și am urmărit de fapt să eficientizez activitatea dar și posturile. De asemenea, să respect termenele date de către instituțiile abilitate, aici mă refer la ITM, unde au precizat anumite disfuncționalități vizavi de respectarea statului de funcții din Hotărârea de Guvern nr.1252 din 2012. Aș dori aici să reamintesc, pentru că și aici a fost o speță delicată, încă din 2012 nesoluționată dar imediat cum am preluat conducerea am sesizat acest aspect și anume neconcordanța încadrării doamnelor infirmiere, care nu se găseau în statul de funcții de atunci. în urma consultărilor avute cu domnul primar, s-au găsit soluții pe această speță. Iată că soluționând problemele găsite de-a lungul timpului, am ajuns și la personalul care conduce unitățile fără personalitate juridică, și anume asistentele șefe. Conform Legii 153 dar și a statului de funcții din Hotărârea de Guvern nr.1252 din 2012, aceste asistente principale, asistente șefe, nu se regăsesc în anexele A4, B4, C4 din Legea 153.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - doamna director, le scădeți salariile? Le scădeți salariile?

Domnișoara Director Buganu Diana -poftiți?

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela -le scădeți salariile?

Domnișoara Director Buganu Diana - nu. sunt în creștere aceste salarii. Doamna Consilier Lazăr Doma-Emanuela - cu cât?

Domnișoara Director Buganu Diana - conform coeficientului și de asemenea am lângă mine, am adus și colegii de la contabilitate și juridic.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - care este coeficientul de mărire a salariului?

Domnișoara Director Buganu Diana -poftim?

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - coeficientul de mărire a salariului. Domnișoara Director Buganu Diana - asta va hotărî ordonatorul principal, în cazul în care va trece și această organigramă.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - pentru că...

Domnișoara Director Buganu Diana - domnul primar va hotărî acest coeficient. Noi am găsit în capitolul 2 din subcapitolul 3 punctul 3.1, dacă doriți am și o notă de fundamentare. Dacă doriți, v-aș prezenta scriptic exact...

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - eu, din câte știu, în Ordonanța de Urgență, la asistentele șefe coordonatoare se mărește cu 15% salariul. Dumneavoastră aveți nevoie de persoane competente care să supravegheze personalul pentru copii 0-3 ani.

Domnișoara Director Buganu Diana - asa.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - și domnul primar ne-a dat asigurări că se vor mai face creșe.

Domnișoara Director Buganu Diana - așa este.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - salariul este mai mare decât asistentă șefă coordonatoare. Deci, dacă adăugăm 15%, obținuți prin Ordonanța de Guvern, va fi mai mare decât ce oferiți dumneavoastră acum, transformându-le în funcționari?

Domnișoara Director Buganu Diana - nu. Noi vorbim de familia ocupațională administrație. Trecerea asistentelor șefe, care nu se regăsesc în anexele A4, B4, C4, la funcții de conducere.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - este acel certificat, coordonator, ce scrie acolo.

Domnișoara Director Buganu Diana - Conform legii, acestea trebuie trecute în familia ocupațională administrație și sunt creșteri, deci nu putem să vorbim de scăderea salariilor. Plus că...

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - creșterea este mai mică decât 15%. Păi, eu asta v-am întrebat. Deja o asistentă șefa coordonatoare, conform Ordonanței de Guvern i se dă 15% din salariu. Asistentei șefe, corect. Așa scrie.

Domnul Tudose - Consilier Juridic Centru Bugetar Creșe - bună ziua. Sunt juristul Centrului Bugetar Creșe.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - spuneți.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți, numai puțin domnul jurist. Nu v-a invitat nimeni să luați cuvântul. Domnul președinte de ședință, dacă îmi permiteți. Vreau să fac o precizare și după aceea să vorbească și domnul jurist, nu este nici un fel de problemă. Ne înțelegem foarte bine. Nu este vorba de scădere de salarii în momentul de față, ci discutăm de acele persoane care conduc centrul. Dumnealor nu au calitatea acolo de asistent, din ceea ce știu eu. Dumnealor au acolo calitatea de coordonator al acelui centru.

Doamna Consilier Lazâr Doina-Emanuela -si atunci se modifică codul COR de meserie?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu discut de codul de meserie. Eu vă spun că nu va fi scăderi de salarii.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela -dar trebuie să discutăm și despre asta, domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - mai mult decât atât. Nu v-am întrerupt, doamna doctor. Mai mult decât atât, discutăm de șase angajați care prestează activități administrative.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - corect.

Domnul Primar Cosmin Necula - discutăm de activități administrative, nu de activități medicale, nu intră în sfera serviciilor medicale sub nici o formă. Intră în sfera serviciilor de administrație publică. Aici este singura diferență pe care o vom face în momentul de față.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o întrebare, dacă se poate. Când au candidat pentru posturi și au intrat pe posturi, au candidat pe post de asistent?

Domnișoara Director Buganu Diana -nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Ghingheș, asistent e specialitatea pe țară a acestui post. Calitatea sau specialitatea nu le-o ia nimeni. Legea 153 prevede niște încadrări noi. Noi nu le mai găseam dincolo și dacă le încadram dincolo nu mai erau avantajoase pentru ei. Atunci am încercat să găsim o soluție corectă, legală și avantajoasă și pentru oameni și pentru noi. Asta a fost. Dacă din punct de vedere legal dumneavoastră găsiți o hibă, vă rugăm să ne spuneți. Din punct de vedere administrativ, legiuitorul permite acest lucru. Noi vom avea grijă ca aceste salarii să nu scadă. Dimpotrivă, știu că intenția acestei modificări este să crească.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - trebuie să le mențineți totuși titulatura de asistent șef coordonator, pentru că, dacă ele părăsesc serviciul dumneavoastră, nu mai au dreptul la libera practică și le încălcați dreptul la muncă.

Domnul Tudose - Consilier Juridic Centru Bugetar Creșe - vă pot preciza eu, eu sunt jurist la Centru Bugetar Creșe. Deci, biblia noastră este H.G. 1252/2012, în care se aprobă metodologia de organizare și funcționare a creșelor. Creșele sunt conduse de ceea ce se cheamă Șef de Centru. Regăsiți în Legea 153/2017, persoanele angajate de noi, având în vedere faptul că nu au studiile superioare așa cum ar fi trebuit să le aibă un Șef de Centru, sub poziția Șefului de Centru, regăsim o funcție de conducere, așa cum este funcția lor, coordonator personal de specialitate. Noi i-am propus domnului primar și dumneavoastră, conform Legii 153/2017, coeficientul minim, asta vă interesa, al acestui coordonator de specialitate este de 1,96 și maximul este de 2,17. Deci, ocazie care cu siguranță, salariile acestor persoane cu ftincții de conducere vor crește. în schimb, țin să vă reamintesc din metodologia de organizare și funcționare, ce atribuții principale au acești șefi și vă citesc:

 • - exercita atribuțiile ce revin creșei fără personalitate juridică;

 • - propune proiectul de buget al creșei;

 • - propune autoritarilor și persoanelor juridice care au înființat sau, după caz, care finanțează aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • - participă la selectarea personalului;

 • - elaborează proiecte;

 • - desfășoară activități pentru promovarea imaginii.

Mai sunt tot felul de atribuții nelegate de asistenți. Dumneavoastră cu siguranță vreți să faceți vorbire despre o Ordonanță 41/2000, o cunoaștem. Ordonanța aceasta se referă la exercitarea funcției de asistent șef, asistent coordonator. Noi vorbim de o funcție care este Șef Centru sau coordonator personal de specialitate.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - nu trebuie să fie asistentă?

Domnul Tudose - Consilier Juridic Centru Bugetar Crese - nu trebuie să fie asistentă.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - ca șefă.

Domnul Tudose - Consilier Juridic Centru Bugetar Crese - nu. nu.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela -nu este obligatoriu.

Domnul Tudose - Consilier Juridic Centru Bugetar Crese - tocmai v-am citit atribuțiile ce revin. Sunt niște atribuții de un minim manager. Atribuțiile pe care le are directorul de la Centru Bugetar Creșe, care are personalitate juridică, sunt cam același atribuții ale directorului mare, pentru fiecare creșă, fără personalitate juridică. Nu sunt asistente. într-adevăr, în normele de care vă vorbeam, os-o ... dacă vreți vă fac copie și v-o dau. Deci, în metodologie spune: se stabilește, se estimează și se propune o structură de funcții și funcțiile sunt așa : - șef centru, administrator, educator puericultor, medic, asistent medical. Noi în creșe avem 2-3 asistenți medicali care au cu totul și cu totul alte atribuții. Dacă vreți, vi li dau și atribuțiile asistentului medical. Deci, fiecare creșă este condusă de un șef centru sau a făcut domnul primar, o mică derogare pentru că studiile dânselor nu sunt de studii superioare și noi avem în conducere coordonator personal de specialitate. Sper să vă lămuresc și dacă vreți vă...

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan -domnul Secretar, vă rog frumos să supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

*

3

Cu 11 de voturi pentru și trei abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre.

13.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 - 08.07.2018

Inițiator-. DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - mulțumesc, domnule președinte. Proiectul numărul 11 este un proiect privind modificarea HCL nr. 226/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului "Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 -08.07.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Secretar, vă rog frumos să supuneți la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASDLE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

ai

1

Cu 13 de voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

14.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 - 2018.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - este vorba de un proiect de hotărâre privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 - 2018. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 - 2018

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1. Se aprobă recompensarea elevilor din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2018 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  1. David MO. Andra - Școala Gimnazială Nr 10 Bacău; S-a adoptat.

  14

  0

  0

  2. Gavril NC. Răzvan Andrei -Școala Gimnazială "Constantin Platon"

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  3. Grosu IA. Codrina - Școala Gimnazială "Mihai Drăgan" Bacău;

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  4. Grozav P. Ștefana-Maria - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  5. Iancu B. Irina - Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău; S-a adoptat.

  14

  0

  0

  6. Măgirescu V. Tudor Ștefan - Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Bacău;

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  7. Oboroceanu I. Alexia - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

  8. Oprea C. Ilinca-Cristiana - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

  S-a adoptat.

  14

  0

  0

9. Perju D. David - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

14

0

0

10. Popescu F. Ștefan Alexandru - Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

11. Tofan M. George - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău. S-a adoptat.

14

0

0

2.

Art. 2. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2018 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat.

14

0

0

1. Ojog P. Cristina-Elena - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

2. Pravăț L. Alexandra- Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău; S-a adoptat.

14

0

0

3. Antal-Burlacu I. Mihaela - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

4. Chiriac D. Dana-Maria - Colegiul Național "Gheorghe Vrânceanu" Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

5. Jitaru T. Ioana-Alexandra - Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău.

S-a adoptat.

14

0

0

3.

Art. 3. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal tehnologic care au obținut media mai mare de 9 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2018 cu suma de 1000 lei, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat.

14

0

0

1. Buciumașu S. Paola - 9.38 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău; S-a adoptat.

14

0

0

2. Munteanu G. Tatiana- 9.2 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău; S-a adoptat.

14

0

0

3. Pînzaru I. Mihaela - 9.2 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău; S-a adoptat.

14

0

0

4. Panainte O. Andreea - 9.18 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

5. Ipati I. Laura - 9.08 - Colegiul "Henri Coandă” Bacău; S-a adoptat.

14

0

0

6. Ciugai A. Cristina - 9.05 - Colegiul ”Henri Coandă” Bacău; S-a adoptat.

14

0

0

7. Domeanu V. Nicoleta - 9.46 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

8. Botezatu G. Ștefan - 9.41 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

9. Batin V. Andreea Natalia - 9.4— Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

10. Filip F. El vis Florin - 9.33- Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

11. Botezatu V. Elena Amalia - 9.28 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

12. Forcoș Ș. Delia Diana - 9.2 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

13. Brumă C. Ștefania - 9.13 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

14. Cucu C.Ștefania Denisa - 9.13- Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău

S-a adoptat.

14

0

0

15. Roman Ș. Andreea Cătălina - 9.13- Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

16. Sfâcă I.Mirela Cosmina - 9.03- Colegiul Economic”Ion Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

17. Pătrăușanu C. Acnana Maria - 9.01 - Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău:

S-a adoptat.

14

0

0

18. Țuțuianu V. Andreea Roxana - 9 - Colegiul Economic ”lon Ghica” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

19. Șarbei V. Vlad - 9.38 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

20. Farauanu T. Roxana Alexandra - 9.35 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

S-a adoptat»

14

0

0

21. Mocanu V. Ana Maria - 9.13 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

22. Adam E. Georgiana Ștefania - 9.08- Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

23. Jicmon S. Cristina Luminița - 9.06 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

24. Bivol A. Irina - 9.05 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

25. Rebegia C. Ana Maria - 9.05 - Colegiul Tehnic De Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău;

S-a adoptat.

14

0

0

26. Baciu D. Andreea - 9.01 - Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. Vasilescu - Karpen” Bacău.

S-a adoptat.

14

0

0

4.

Art. 4. Alocarea sumei de 42.000 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

S-a adoptat.

14

0

0

5.

Art. 5. Primarul Municiniului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

S-a adoptat.

14

0

0

6.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

S-a adoptat.

14

0

0

7.

Art. 7. Prin griia Secretarului Municiniului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat.

14

0

0

Intră în sală domnul Bîrzu. Ieșit din sală domnul Ghingheș.

15.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive Ia proiectul de hotărâre pentru completarea

79

HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local, în anul 2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Centrul Bugetar Creșe și Poliția Locală a Municipiului Bacău). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIL1E

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CÎOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Ieșit din sală

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

M1CLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STÂNGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Intră în sală domnul Ghingheș.

16.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea auditorului statuar și fixarea duratei minime a contractului de audit.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - proiect privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea auditorului statuar și fixarea duratei minime a contractului de audit.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVIC1 ~ nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă Ia vot

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GEENGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPO AEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

■»

Cu 14 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

17.Se trece Ia punctul 16 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședința Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, este vorba de un proiect de hotărâre pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public (există la mapă raportul favorabil al domnului Chindruș), Unitatea Municipală pentru Monitorizare și SC Thermoenergy Group SA).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O neparticipare la vot a domnului Bîrzu. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASELE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

•*

Cu 14 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

18.Se trece Ia punctul 17 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da. mulțumesc. Este vorba de aprobarea organigramei și a statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public-există la mapă raportul favorabil al domnului Chindruș și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? II rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Doamna Director Carmen Fifîrig- aș putea să fac o mențiune? Vă rog, domnul viceprimar a citit și organigrama. E greșit. Așa scrie și în hârtie. E vorba numai de Regulamentului de Organizare și Funcționare, nu despre organigramă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am înțeles.

19.Se trece Ia punctul 18 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015

Inițiator - DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - ați avut materialul la mapă. Se modifică comisia de licitație și comisia de soluționare a contestațiilor privind vânzarea terenurilor. Comisia nu se modifică mult. In sensul că se mai adaugă niște persoane, ca să fie mai competitivă, mai transparentă și să nu fie balotaj. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică -Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015.

Inițiator - DL.SCRIPĂȚ CONSTANTIN- VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 15

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART. 1 - Se modifică Comisia de licitație pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015, urmând să aibă această componență:

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  1. Popa Ioan - inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar-Președinte

  S-a adoptat.

  13

  2

  0

  2. Bardașu Cristina     - Director Executiv Adj. -membru

  S-a adoptat.

  13

  2

  0

  3. Creangă Georgiana - cons.jr.la Serv. Juridic și Aplicarea Leg.Prop. -membru

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  4. Slătinaru Marius - Șef Serviciu Colectare și Executare Silită P.F. -membru

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  5. Asaftei Irinel - consilier Compartiment Cadastru -membru

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  b.Apostu Constantin - inspector de specialitate la Compartiment Secretariat, Protocol și Audiente -membru supleant

  S-a adoptat.

  13

  2

  0

  7. Gomescu Luminița - consilier Compartiment Fd.Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari-membru supleant

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  8. Pavelescu Sonia -cons.jr. la Serv.juridic și Aplicarea Leg.Prop.-membru supleant

  S-a adoptat.

  13

  2

  0

  9. Maftei Mirela - consilier la Compartiment Executare P.J. -membru supleant

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  10. Nastase Daniela - inspector de specialitate la Comp.Administrare si Inventariere Patrimoniu- secretarul comisiei”

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Se modifică comisia de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri -terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/ concesionare aprobat prin HCL nr. 128/ 2015, urmând să aibă această componență:

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  Scripăț Constantin - viceprimarul Municipiului Bacău -președinte

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  Sraer Robert -cons.jr.la Serv.juridic și Aplicarea leg.Prop. -membru

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  Dudău Laura Elena - consilier Ia Compartimentul Executare Silită P.J. -membru

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  Popa Cristina - consilier la Compartiment Evidență Contracte -membru

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  Ionică Mirela - consilier Ia Compartiment Evidență Concesionări-membru

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  Cioclu Elena - consilier la Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu- secretarul comisiei”

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 128/ 2015 sunt și rămân în vigoare

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  5.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef, Compartimentului Evidență Contracte și Compartimentului Evidență Concesionări.

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

20.Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a patru loturi de teren, situate în Bacău, din domeniul public și privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a patru loturi de teren, situate în Bacău, din domeniul public și privat al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică -Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe Domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASELE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANEEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

1

1

Cu 13 de voturi pentru și o abținere și un vot împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre.

21.Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, la fel domnule președinte, avem un proiect de hotărâre prin care scoatem Ia licitație suprafețe de teren aflate în Piața Sud, licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- aș avea eu o întrebare pentru doamna Arhitect Șef, dacă se poate. Este totuși oportun, din punctul dumneavoastră de vedere, să amplasăm astfel de tonomate de cafea pe domeniul public? Pentru că acum vorbim de un proiect în sensul acesta și asta vizează. Deci, închiriere unor suprafețe pentru amplasarea unor tonomate de cafea în locuri destul de vizibile. Dumneavoastră credeți că este oportună această chestiune?

Doamna Arhitect Șef - Diana Marin- avem în lucru un Regulament pentru Mobilierul Urban, până când se definitivează regulamentul, procedura continuă. în momentul în care se aprobă regulamentul, trece perioada de consultare cu publicul, apoi vor trebuie să se supună cu toții noului regulament.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- bun, asta am înțeles, dar noi, nu știu, ca municipalitate, până atunci amplasăm tonomate de cafea pur și simplu așa pe trotuare. Sunt totuși destul de inestetice.

Doamna Arhitect Șef - Diana Marin- astea sunt cererile momentan. De asta avem regulamentul în lucru ca să putem să reglăm puțin situația.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- ca să înțeleg, dacă cineva cere să-și amplaseze orice pe domeniul public, noi pur și simplu supunem votului acea cerere?

Doamna Arhitect Șef - Diana Marin- până când nu avem un regulament...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- dar aici nu vorbim de amplasare, vorbim de scoaterea la licitație. Deci, vorbim de o etapă premergătoare.

Doamna Arhitect Șef - Diana Marin- așa este procedura prin HCL, aprobată momentan.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Busuioc, din câte înțeleg eu, aceste tonomate nu vin pe domeniul public în exterior. Vin în interiorul halelor. Domnul Ghingheș nu a înțeles lucrul acesta. Deci, în interiorul halelor, atât la Piața Sud cât și la Piața Centrală, cum este și tonomatul de lapte, cum există și tonomatul de apă, sunt tonomate față de care avem cerere și din partea populației și din partea celor care vin să furnizeze aceste servicii. Practica noastră, a administrației publice, este să le punem la licitație că aceasta este forma legală.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- am înțeles. Eu am întrebat Arhitectul Șef, dacă este oportun, nu știu, să le amplasăm așa pur și simplu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu cred că Arhitectul Șef își poate da cu părerea în interiorul unei clădiri.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- ba da, ba da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Arhitectul Șef, își poate da cu părerea la urbanismul localității.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- acela este domeniul public deci în piață... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - este într-o clădire, domnule, hală, e înăuntru.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- ok. Dar asta era întrebarea. întrebarea era strategică mai mult. Asta era ideea. Ne place să amplasăm pur și simplu așa tonomate pe unde putem?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi, hai să le scoatem pe toate. Și pe alea de lapte, și pe alea de apă.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu asta am zis. Am zis... am ridicat ideea aceasta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu este treaba Arhitectului Șef aici. Nu este o chestie de urbanism în afara clădirilor. E o problemă de organizare a unei clădiri.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- bun.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ca și aici, de exemplu.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- ok. Eu consider contrariu. De asta am și întrebat. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5,

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVÂ - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

1

Cu 14 de voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

22.Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, este vorba de un proiect tot de închiriere prin licitație publică a unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflat de data aceasta, aflate în Piața Centrală. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? II rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

23.Se trece la punctul 23 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Vîceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASELE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

■>

-

Cu 15 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

24.Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin • Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Draeos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către d-na Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului C l-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, este vorba de un proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către d-na Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, în vederea executării lucrărilor de amenajare a unui spațiu comercial cu caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade, tot cu caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului CI-parțial din str. Mărășești nr. 98, adică la PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică -Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - aveam o întrebare, dacă se poate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi am întrebat dacă sunt discuții. Domnul Consilier Cristian Ghinghes - păi am ridicat mâna.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - păi nu v-a văzut domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - spuneți, domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - îmi cer scuze că nu v-am văzut.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - nu este nimic.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - este și departe.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - aveam o întrebare către domnul secretar. Fiind o chestiune ce implică cumva patrimoniul, nu trebuia să fie vot cu 2/3, pentru că este vorba de acord de vecinătate? Este vorba de patrimoniul nostru, până la urmă al municipiului și ne dăm acordul ca această clădire să fie amplasată lângă patrimoniul nostru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - cu ce se grevează patrimoniul? Patrimoniu înseamnă că se micșorează sau se mărește. Aici este vorba de documentație de urbanism. Iar documentațiile de urbanism în Legea 215, care prevăd...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - asta știu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mai ales că faceți un mașter în arhitectură și ar trebui să știți...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - urbanism, urbanism.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nici măcar nu trebuia să puneți întrebarea aceasta. Nici măcar nu trebuia să o puneți.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - sincer, cursurile de legislație sunt slăbuțe. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - o să vin să vă predau acolo. Domnul Consilier Cristian Ghinghes - tocmai de asta am întrebat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă mulțumesc mult. Aștept propunerea în scris.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către d-na Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului CI-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART. 1 - Se aprobă emiterea acordului vecinilor, solicitat de către doamna Sechelariu Violeta, proprietar exclusiv asupra clădirii situată în Bacău, str. Mărășești nr. 98, cu suprafața construită la sol de 1134 mp și suprafața desfășurată de 1270 mp, alcătuită din spațiu subsol cu o suprafață de 135,55 mp și spațiu parter cu o suprafață de 1134,17 mp, identificată cu număr cadastral 70334-C1, înscris în cartea funciară nr.70334-Cl a municipiului Bacău, în vederea executării lucrărilor de amenajare spațiu comercial - caracter provizoriu și amplasare firma luminoasă pe fațade - caracter provizoriu, din vecinătatea imobilului CI-parțial din str. Mărășești nr. 98 - PIAȚA SUD, domeniul public al municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  10

  4

  1

  2.

  ART. 2 - Prezenta constituie "acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 718 din 16.10.2017, fără vreo altă formalitate.

  S-a adoptat.

  10

  4

  1

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și d-nei Sechelariu Violeta.

  S-a adoptat.

  10

  4

  1

  4.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  10

  4

  1

Iese din sala domnul consilier Luca Vasile.

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Luca lipsește din sală? Avem 14 consilieri. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUELIE

X

2.

BREAHNA-PRAVÂȚ ionela-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASELE

Ieșit din sală

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre. Intră în sală domnul consilier Luca Vasile.

26.Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdancuvântul domnului Viceprîmar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRÎMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, avem iarăși un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut la mapă materialul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere revenirea în sală a domnului Luca, avem 15 consilieri cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOÂEÂ ENULA

X

15.

SCRÎPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

Cu 15 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

27.Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - la proiect 27, avem un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.157/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8,

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRLEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

1

Cu 14 de voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă fac o propunere: proiectele 28 și 29, sunt două proiecte care au ca obiect Delgazul. Vă dăm buletinele pentru amândouă proiectele sau pe rând. Da. Vă mulțumesc mult. Luăm avizele deci prezentați domnul viceprimar punctul 28 și 29.

28.Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, așa este, avem două proiecte prin care trebuie să aprobăm un drept de uz și servitute către Delgaz Grid, a unor suprafețe aflate în Bacău. Ați avut materialele la mapă. Vă rog să le votați în forma prezentată. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică-Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂȚ - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1. Consilieri prezenți 15

2. Numărul consilierilor care au votat 15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se modifică art. 2, alin. (1), lit. ”b” din HCL nr. 234/ 2018 și va avea următorul conținut:

”Art. 2 (1) (b) suprafeței de 52 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică sediu birouri SIF Moldova SA”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Pictor Th. Aman, din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

S-a adoptat.

15

0

0

2.

ART. 2 - Se modifică art. 2, alin. (2), lit. ”a” din HCL nr. 234/ 2018 și va avea următorul conținut:

”Art. 2 (2) (a) suprafeței de 15 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică bloc ansamblu locuințe sociale amplasate pe str. Izvoare nr. 129, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui număr de 5 firide de rețea, 5 firide de distribuție si contorizare pentru abonați și a unui post de transformare în anvelopă de beton, pe str. Izvoare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

S-a adoptat.

15

0

0

3.

ART. 3 - Se înlocuiește Anexa nr. 10 din HCL nr. 234/ 2018 cu Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-a adoptat.

15

0

0

4.

ART. 4 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 234/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

S-a adoptat.

15

0

0

5.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

S-a adoptat.

15

0

0

6.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-a adoptat.

15

0

0

7.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat.

15

0

0

29.Se trece la punctul 29 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str.Nicolae Bălcescu și str. Mărășești

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică -Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str.Nicolae Bălcescu și str. Mărășești

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel: (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

  a) suprafeței de 35 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Reglementare coexistentă între instalațiile S.C. DELGAZ GRID S.A. și proprietatea S.C. CEREALCOM S.A. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES 20Kv ~ 10 mp și LES lKv = 25 mp, pe marginea trotuarului străzii Nicolae Bălcescu și pe sub trotuarul din fața clădirii de birouri Complex Moldova de pe str. Nicolae Bălcescu, din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  2.

  (1) b) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locație Târguri de Evenimente Primăria Bacau”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Mărășești din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  3.

  (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locație Târguri de Evenimente Primăria Bacau”, în vederea amplasării unei firide de branșament E3+4 și a unui bloc de măsură BMPT 160 A, pe str. Mărășești din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  4.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  5.

  ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  6.

  ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  7.

  ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare. S-a adoptat.

  15

  0

  0

  8.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  9.

  ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  10.

  ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  15

  0

  0

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă solicit ca pentru următoarele patru proiecte, vă dau tot la fel un buletin comun, pentru că au același obiect, respectiv aprobarea concesiunii directe. Sunteți de acord? Vă mulțumesc. Bravo domnul Irofte, vă mulțumesc mult. Domnul Președinte, vă rog frumos prezentați cele patru proiecte, 30, 31,32 și 33.

30-33.Se trece la punctele 30-33 ale ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la:

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar Cojocaru Ion.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre nr.31 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai, la d-nii Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre nr.32 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre nr.33 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68759 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata de DR. Filip Silvia pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, sunt proiecte care vizează aprobarea concesionărilor directe a unor loturi de teren. Ați avut materialele la mapă și vă rog să le votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate la nici unul din proiecte.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectelor de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Aș dori să faceți o clarificare vizavi de modul de transmitere a proiectelor de hotărâre, pentru că sunt blurate și nu avem cum să identificăm locația, să putem să ne formulăm un punct de vedere. Să știm cum votăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - la comisii aveți posibilitatea legală de a lua cunoștință. La comisii, de asta s-au înființat aceste comisii prin lege.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - și atunci materialele pentru ce ni se mai dau la mapă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pentru luare la cunoștință.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - două secunde, domnul Secretar. Eu de exemplu...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ați apărut?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - da. Mă scuzați, am băut puțină apă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - poftă mare!

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - de exemplu, eu obișnuiesc să cercetez acele proiecte, să le consult înainte de ședința de comisie, mai ales că avem 40...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - dumneavoastră nici nu veniți la ședința de comisie, asta este altceva.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - așa ziceți

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - deci asta obișnuiesc să fac. Să cercetez înainte și neavând proiectele...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mai cercetați.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - de asta aș prefera ca atunci când le primesc pe e-mail să nu fie blurate, cel puțin pentru mine, consilier local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - sunteți operator de date cu caracter personal?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - dacă vreți...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - obțineți certificatul și...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - dar mă gândeam că noi, fiind consilieri locali, avem acces la datele care sunt necesare exercitării votului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - aveți, la comisie. Aveți, la comisie. Domnul Consilier Cristian Ghinghes - bun, dar la comisie, vă dați seama, 40 de proiecte. Iarăși o să vină colegii de la PSD să spună că stăm și analizăm prea mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - din 40 de proiecte sunt 3-4 blurate. Haideți să fim serioși.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - nu este adevărat, sunt vreo 20.

Domnul Consilier Sova - Gâțu Laur - domnul Ghingheș, eu v-aș invita să veniți la comisie...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - domnul Crețu chiar are dreptate în sensul ăsta.

Domnul Consilier Sova - Gâțu Laur - domnul Ghingheș, vă promit că n-o să vă..., da. Veniți întâi la comisie, domnul Ghingheș. Cum vine colegul dumneavoastră, domnul Miclăuș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - poftiți la vot.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre :

Proiect de hotărâre nr.30 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar Cojocaru Ion

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.31 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai, la d-nii Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr32 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZLA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.33 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68759 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802Z29.04.2015, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FELIP S.R.L., reprezentata de DR. Filip Silvia pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  [ĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre nr.30 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiar Cojocaru Ion

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

  13

  2

  0

  2.

  Proiect de hotărâre nr.31 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 26695 si 26699 din 26.08.2002 de la d-nii Nederi Cezara-Claudia si Nederi Mihai, la d-nii Floareș Oana-Maria si Floareș Alexandru

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

3.

Proiect de hotărâre nr.32 Drivind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 si in Actul Adițional nr. 69308/12.10.2017 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZ1A-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat.

15

0

0

4.

Proiect de hotărâre nr33 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68759 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 68802/29.04.2015, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata de DR. Filip Silvia pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat.

15

0

0

34.Se trece la punctul 34 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - stimați colegi, avem un proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Aici ați avut o eroare materială. Au fost din eroare neprevăzute în comisie, două persoane, atât la comisia principală, cât și la supleanți. Acum pe buletinul de vot s-au suplimentat cu propunerile respective. O să luați cunoștință de ele și o să votați în cunoștință. Mulțumesc.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Creta Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUM/

  ÎR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1) Se aoroba constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacau, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat.

  14

  0

  1

  A.COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM

  PREȘEDINTE: - dl. Cosmin Necula - Primarul Municipiului Bacau;

  S-a adoptat.

  12

  3

  0

  VICEPREȘEDINTE- cons. jr. Nicolae-Ovidiu Popovici -Secretarul Municipiului Bacau;

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  MEMBRU-   dl.Daniel-Dragoș Ștefan- Viceprimarul

  Municipiului Bacau;

  S-a adoptat.

  13

  2

  0

  MEMBRU - dl. Scripăț Constantin - Viceprimarul Municipiului Bacau;

  S-a adoptat.

  12

  3

  0

  MEMBRU - arh. Liliana Bargu - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  MEMBRU - arh. Dan Petrusca - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  MEMBRU - arh. Vasile-Alexandru Geliman - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

  S-a adoptat.

  12

  3

  0

MEMBRU - urb. Laura Beuran - urbanist, membru O.A.R., R.U.R

S-a adoptat.

15

0

0

MEMBRU - ing. Vlad-Ionut Popa - inginer atestat R.U.R; S-a adoptat.

14

1

0

MEMBRU - ing. Cătălin Ionescu - Sef Serviciu Politia Locala a Municipiului Bacau;

S-a adoptat.

15

0

0

MEMBRU - dl. Marius Balan -comisar la Biroul Rutier Bacau din cadrul IPJ Bacau.

S-a adoptat.

15

0

0

MEMBRU-ing. Cristina Racoveanu-Sef Serviciu Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Avize, Acorduri-Consiliul Județean Bacau

S-a adoptat.

14

1

0

MEMBRU-ing. Drumuri-Doru Panican S-a adoptat.

15

0

0

SECRETAR: - Nicoleta-Lacramioara Ciobanu - consilier, Direcția Arhitect-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari; S-a adoptat.

15

0

0

B.SUBCOMISIA DE ESTETICĂ URBANĂ

PREȘEDINTE dl. Cosmin Necula - Primarul Municipiului Bacau;

S-a adoptat.

12

3

0

MEMBRUarh. Sorin Colac - arhitect, membru O.A.R., R.U.R.;

S-a adoptat.

13

2

0

MEMBRU - aih..Liliana Bargu - arhitect, membru O.A.R., R.U.R;

S-a adoptat.

14

1

0

MEMBRU - d-na Livia Arsene - artist plastic; S-a adoptat.

15

0

0

MEMBRU - ing. Cătălin Ionescu - Sef Serviciu Politia Locala a Municipiului Bacau;

S-a adoptat.

15

0

0

MEMBRU - dl. Marius Balan - comisar la Biroul Rutier Bacau din cadrul IPJ Bacau.

S-a adoptat.

15

0

0

MEMBRU-dl. Ovidiu Ungureanu-Artist Plastic S-a adoptat.

15

0

0

MEMBRU-d-na Teodora Alexandrescu-artist plastic S-a adoptat.

15

0

0

SECRETARNicoleta-Lacramioara Ciobanu - consilier, Direcția Arhitect-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari. S-a adoptat.

15

0

0

2.,

(2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Subcomisiei de Estetica Urbana este de 4 ani, membrii acestora neputand fi desemnați mai mult de doua mandate.

S-a adoptat.

15

0

0

3.

ART. 2 - Comisia prevăzută la ART. 1 are rol consultativ, cu atribuții de analiza, avizare, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef si isi va incepe mandatul cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari, data la care isi va inceta aplicabilitatea H.C.L. nr. 208/29.05.2017.

S-a adoptat.

15

0

0

4.

ART.3 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacau, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare, care intra in vigoare incepand cu data prezentei hotarari, data la care isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 175/28.08.2014

S-a adoptat

15

0

0

5.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

S-a adoptat.

15

0

0

6.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si membrilor comisiei nominalizați la Art. 1.

S-a adoptat.

15

0

0

7.

ART. 6 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat.

15

0

0

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acum am aflat că avem o aniversare, este ziua domnului Constantin Scripăț, aș vrea să-i urăm în numele executivului „ LA MULȚI ANI!”, multă sănătate, putere de viață și multe mandate de acum încolo. LA MULȚI ANI, domnul Scripăț!

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - să ajungeți și voi la 50 de ani, să vedeți cum este.

35.Se trece la punctul 35 a! ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS S.R.L., din Loc. Filipesti, jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - mulțumesc. Un proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVÂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS S.R.L., din Loc. Filipesti, jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMÂRI VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ĂRT.l - (1) Se aDroba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL UNIREA D + P + 7 + 8R, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 40 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS S.R.L., din loc. Filipesti, jud. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire locuințe colective D + P + 7 + 8R;

  • - H maxim = 27,10 m;

  • - P.O.T. maxim propus = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim propus = 4,4 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 4.052,64 m.p.; Arie construita = 653,45 m.p.; Arie construita desfasurata = 7.161,00 m.p.;

  • - Retragere fata de limita de proprietate pe latura nordica = 12,00 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Est = 17,00 m, fata de latura de Vest = 15,06 m si fata de latura de Sud = 37,00 m.

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. GENERAL CONSTRUCȚII PLUS S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

  5.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  14

  1

  0

36.Se trece la punctul 36 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE HALA

DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUȚIE WIT S.R.L., din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, la 36, avem un PLAN URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂTS-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUȚIE WIT S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat 15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂRI VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  ART.l - (D Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 2.660,00 m.p. teren din zona locuințe individuale si funcțiuni complementare in zona industriala - depozitare identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 28 C, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, BENEFICIAR: S.C. COMPANIA DE LOGISTICA SI DISTRIBUȚIE WIT S.R.L., din Bacau.

  S-a adoptat.

  15

  0

  0

  2.

  (2) Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  15

  0

  0

3.

(3) Prevederi ale P.U.Z.:

 • - Regim de inaltime = P;

 • - H max. la comisa = 10,00 m;

 • - P.O.T. propus = 41,25 % ;

 • - C.U.T. propus = 0,4;

 • - Suprafața teren proprietate = 2.660,00 m.p.; Arie construita = 1.097,40 m.p.;

 • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Nord (Aliniament) = 5,00 ml, fata de latura de Est = 21,30 ml (in partea de Nord si 12,10 ml in partea de Sud), fata de latura de Vest = 2,50 ml si fata de latura de Sud = 3,50 ml.

S-a adoptat.

15

0

0

4.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

S-a adoptat.

15

0

0

5.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (împreuna cu documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

S-a adoptat.

15

0

0

6.

ART. 4 - Prin eriia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat.

15

0

0

37.Se trece la punctul 37 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Capitan Emest Tartescu, nr. 2, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.336,00 m.p. teren BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Capitan Emest Tartescu, nr. 2, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.336,00 m.p. teren. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu exista obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Capitan Emest Tartescu, nr. 2, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.336,00 m.p. teren BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți 15

2.Numărul consilierilor care au votat 15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NUMĂRI VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

ART.l -  (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL

întocmit pentru:    a) introducerea in intravilanul Municipiului

Bacau a suprafeței totale de 958,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, din care 925,00 m.p. teren agricol si 33,00 m.p. drum, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru CONSTRUIRE HALA COMERCIALIZARE PRODUSE, STR. CAPITAN ERNEST TARTESCU, NR. 2, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata in suprafața totala de 1.336 m.p., BENEFICIAR: S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L., din Bacau.

S-a adoptat.

15

0

0

2.

b) schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.336,00 m.p. teren din zona teren agricol in zona instituții si servicii.

S-a adoptat.

15

0

0

3.

(2) Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani. S-a adoptat.

15

0

0

4.

(3) Prevederi ale P.U.Z.:

 • - Regim de inaltime = P;

-H=12,00m;

 • - P.O.T. propus = 35 %;

 • - C.U.T. propus = 0,35 ;

 • - Suprafața teren proprietate = 1.336,00 m.p.; Arie construita = 465,00 m.p.;

 • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Nord = 12,70 ml, fata de latura de Est = 5,80 ml, fata de latura de Vest = 1,40 ml si fata de latura de Sud = 17,80 ml.

S-a adoptat.

15

0

0

5.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indenlinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau. S-a adoptat.

15

0

0

6.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (impreuna cu documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

S-a adoptat.

15

0

0

7.

ART. 4 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata ia Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

S-a adoptat.

15

0

0

38.Se trece la punctul 38 al ordinii de zi sî domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile AUGUST - SEPTEMBRIE 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - la proiectul 38, trebuie să alegem președintele de ședință pentru lunile AUGUST - SEPTEMBRIE. Așteptăm propuneri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu PQPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 îh vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Propuneri. Nu aveți propuneri pentru președinte de ședință?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina- am eu o propunere. O propun pe doamna consilier Mihaela Ciocodei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - mai sunt alte propuneri?

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - dacă nu mai simt alte propuneri, supunem la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

Nu participă la vot

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IO ANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru ca doamna Ciocodei să fie președintă de ședință următoarele două luni.

40A.Se trece la punctul 40A al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a Festivalului Național de Teatru Tânăr, ediția a XlX-a, ce se va desfășura în perioada 25 iulie - 04 august 2018, la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a Festivalului Național de Teatru Tânăr, ediția a XlX-a, ce se va desfășura în perioada 25 iulie - 04 august, la Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? II invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilier

ii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

2

Cu 13 de voturi pentru și două abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre.

40B.Se trece la punctul 40B al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația „ Episcop Melchisedec”- Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional „ Tânărul Băcăuan în An Centenar -despre valorile care unesc un neam”, ce se va desfășura în perioada 15 - 19 august 2018, la Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECUL A - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - da, tot un proiect privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația „ Episcop Melchisedec”- Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a programului educațional „ Tânărul Băcăuan în An Centenar -despre valorile care unesc un neam”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIM1HAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

x

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

-

3

Cu 12 de voturi pentru și 3 abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre.

40C.Se trece la punctul 40C al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul „ Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 382 din 2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul „ Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate . Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre,nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? îl invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTTNA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

X

13.

MICLÂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPOAEA ENULA

X

15.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

16.

STANGABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

-

3

Cu 12 de voturi pentru și 3 abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre.

40D.Se trece la punctul 40D al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alipirea loturilor de 26,00 m.p., 16,00 m.p. și 126,00 m.p. teren proprietate privată a municipiului Bacău într-un singur corp de proprietate în suprafață de 168,00m.p.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - proiect de hotărâre privind alipirea loturilor de suprafață 26,00 m.p., 16,00 m.p. și 126,00 m.p. teren proprietate privată a municipiului Bacău într-un singur corp de proprietate în suprafață de 168,00m.p. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu există obiecțiuni de legalitate .

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - discuții asupra proiectului de hotărâre? II invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ați înțeles măcar despre ce este vorba?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - din păcate, aceste 4 proiecte nu au avut aviz privind urgența lor fiind propuse peste ordinea de zi. Deci, e vorba de un principiu, în cazul meu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am înțeles, bun. Și în cazul celălalt, la fel bănuiesc.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

i.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

X

13.

MICLĂUȘ DANIEL

X

14.

PRICOPO AEA ENULA

X

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

absent

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

12

-

3

Cu 12 de voturi pentru și 3 abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin - Bogdan - având în vedere că este ședință ordinară, la capitolul diverse sunt doritori?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -da, eu vreau să fac o mențiune, într-adevăr, domnul Bîrzu, la Hotărârea de Consiliu Local nr. 62 din 19.02 nu a participat la vot, ceilalți consilieri liberali, cu excepția domnului Fechet, care era ieșit din sală, au votat împotrivă. Deci, rădăcinile social democrate persistă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă mulțumim pentru precizări.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - mulțumesc. îmi cer scuze, domnul Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Cretu Cătălin ■ Bogdan - vă mulțumim, doamna Breahnă, pentru precizare. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CREȚU CĂTĂLIN - BOGDAN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Rodica-Florentina Tumba, Nieoleta Matei, Mariana Tebeică

Ds.I-A-2/Ex.l