Proces verbal din 21.12.2018

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 21 decembrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 65004 din 04.01.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 21.12.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Moment artistic susținut cu ocazia sărbătorilor de iarnă de copiii de la „Școala steluțelor”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2436 din 14.12.2018, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina - Emanuela, domnul consilier Fechet Mircea și domnul Consilier Miclăuș Daniel (care a intrat în sală mai târziu, la punctul 18).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.12.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUHJE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.12.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Doamnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Sărut mâna, bună dimineața doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați invitați, stimați reprezentanți ai aparatului de lucru al primarului municipiului Bacău. Voi da citire Dispoziției nr.2436 din 14.12.2018 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Bacău în ședință ordinară, pentru astăzi 21.12.2018.

 • 1.     Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Simionescu Mihai.

Inițiator - DL, COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCLnr. 352/6.12.2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.    Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2018 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.    Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare in grad profesional

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 230/28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 263/2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.   Proiect de hotărâre privind rămânerea in vigoare a costului mediu lunar de întreținere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție, aprobate prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15.   Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor” în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2019”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire cresa Centrul bugetar școala Mihai Dragan - Școala “Georgeta Mircea Cancicov

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investirii ,Jmbunatatirea calitarii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Comisa-Bistritei”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23.   Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, căsătorită cu Pop Ionuț-Bogdan

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.   Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Emil, la dl. Grozavu Mirel

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a unui teren, situat în Bacău, Calea Moldovei, nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 26.   Proiect de hotărâre prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 - 17A (trotuar amenajat) si investiția realizata pe teren domeniul public, in suprafața de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizării racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 28.   Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru scoaterea de sub interdicția definitiva de construire a suprafeței de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL

MUN. BACĂU

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta și încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33.   Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuința vacanta, Arseni Mihaela si o locuința vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu Oana si Costescu Daniel si încheierea de contracte de inchiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34.   Diverse.

34.A PESTE ORDINEA DE ZI;

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice-faza DAU pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA COLEGIULUI TEHNIC DE COMNUNICAȚH N.V.KARPEN”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

34B Proiect de hotărâre privind aprobarea Politicii de Parcări din Municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

34C Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

34D Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul fiscal, modificată și completată

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

34E Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Comeliu- Doru

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

CONSILIERI LOCALI: D-NA ENULA PRICOPOAEA

DL. ȘOVA-GÂȚU LAUR

De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri, vă solicit în mod respectuos să aprobați următoarele modificări, respectiv voi retrage de pe ordinea de zi proiectul nr.3 și vă voi și explica de ce. De asemenea, vă solicit aprobarea în sensul în care proiectul nr.34.E, respectiv conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Comeliu- Doru să fie pe poziția nr.l, urmând ca aceste proiecte să curgă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - sunt observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu avem observații supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, ordinea de zi prezentată a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situații, astfel încât dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule secretar. Domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, trebuie să vă fac o serie de anunțuri. în primul rând vă pot informa că Municipiul Bacău a primit prin Hotărârea Guvernului României din seara precedentă, a fost alocată suma de 3.700.000 lei pentru cheltuirea în justă cauză și în scopurile pe care le vom considera în aceste zile, fapt pentru care eu o să vă rog să, cât de curând voi pleca din timpul ședinței deoarece sunt necesare o serie de operațiuni pentru că Trezoreria se închide la ora 1 și de aceea nu vreau să considerați o lipsă de respect lipsa mea, ci doar necesitatea unor semnături și soluții pentru a putea utiliza în mod corect acești bani. Este o sumă considerabilă pentru noi și este o sumă foarte bună care ne va fi utilă în tot ceea ce înseamnă fenomenul de învățământ și nu numai. De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, vedeți că pe ordinea de zi a acestei ședințe sunt o serie de obiective investiționale deosebit de importante, ne ținem de cuvânt, doamnelor și domnilor consilieri locali, în fața cetățenilor municipiului Bacău. Avem două creșe și o grădiniță în aprobare și care urmează să intre cât de curând în execuție, în licitație publică și execuție. De asemenea, avem Parcul Făgăraș, faimosul Parc Făgăraș, loc de joacă pe strada Toamnei, loc de joacă în Cornișa. Deci sunt obiective a căror proiectare a durat foarte mult dar astea sunt regulamentele, asta este legea, mergem mai departe. Am vrut să fac o mică trecere în revistă a ședinței de consiliu local, a ordinii de zi care v-am prezentat-o. După cum spunea și un domn consilier local de nenumărate ori, eu sunt doar un simplu invitat aici, în ședința de consiliu local. Cu binecuvântarea dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, îmi permiteți să stau și eu pe la masă, pe aici și am uitat de un obiectiv investițional deosebit de important, reabilitarea completă, deci reabilitarea integrală a liceului, a Colegiului Național de Telecomunicații N.V. Karpen. Este un proiect european care își începe cursul, gândiți-vă, o întreagă unitate de învățământ va fi reabilitată complet. Deci, practic, acesta este un rezumat al acestei ședințe, al acestei ordini de zi a consiliului local. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail iar pentru proiectul 34>E - proiect peste ordinea de zi, privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Comeliu- Doru, vă propun ca modalitate de vot - vot secret, majoritatea prezenți. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BLRZULLIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

EROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi exprimate , a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința de azi 21.12.2018.

34.E.Se trece la punctul 34.E al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Comeliu- Doru.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU CONSILIERI LOCALI:  D-NA ENULA PRICOPOAEA

DL. ȘOVA-GÂȚU LAUR

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședința. Domnul Dorn Botez s-a născut in județul Neamț la Borlești, intr-o familie de cadre didactice, tatăl profesor de limba și literatura romana si mama învățătoare. A absolvit Facultatea de Electrotehnică din Iași, promoția 1969, a fost inginer la Aerostar Bacău de când a absolvit si pana când s-a pensionat.

Domnul Doru Botez este decanul de vârstă al maeștrilor de Shotokan din România și este membrul fondator al Federației Române de Arte Marțiale. Are centura neagră cu șapte dan în Shotokan și cea neagră în Tai Chi Chuan. în 2007 a primit titlul de Antrenor Emerit eliberat de Agenția Națională pentru Sport. Este antrenor coordonator la secția de arte marțiale de la Sport Club Municipal Bacău. Doru Botez a început artele marțiale în 1977, la 31 de ani si l-a avut sensei pe Viorel Burlan, căpitan inginer la aviație. Astfel, artele marțiale au devenit un mod de viață, o a doua profesie. După plecarea din Bacău a căpitanului Burlan Viorel, domnul Doru Botez a început să conducă antrenamentele, sa fie autodidact și să încerce sa obțină materiale cât mai diverse pentru dezvoltarea și practicarea karateului. Să nu uităm că eram în perioada comunistă, iar artele marțiale erau interzise cu desăvârșire. Antrenamentele se desfășurau în locuri improprii: subsoluri de bloc, în parc la ore târzii și în alte locații ferite de ochii indiscreți ai organelor securității. Cu toate acestea a fost deseori interogat de către organele de securitate, deoarece se credea că artele marțiale sunt niște forțe oculte cu care se pot dezvolta tehnici distructorii, împotriva sistemului.

Din aceste considerente, securitatea îl ridica periodic pentru interogatorii, încercau deseori să îl facă să mărturisească că are legături cu rețele teroriste. Au fost situații în care a fost ridicat de către securitate împreuna cu discipolii săi, direct din sala de antrenament. Au fost interogați separat, poate unul dintre ei va mărturisi legături cu rețele teroriste.

în anul 1978 află că la Brașov este un nucleu în care se practică arte marțiale și astfel ia contact cu sensei Dan Stuparu și sensei Adi Popescu Săcele care aveau la acel moment centura neagră 1 dan. Dă primul examen de centură cu aceștia, obținând centura galbenă. Doru Botez, în 1990 înființează clubul „Seishin,, care tradus din japoneză înseamnă „spirit”, care a fost primul club de arte marțiale din Bacău de după revoluție. Astfel, și-a văzut visul cu ochii, împlinindu-se, înființând mult râvnita școala de karate. Astfel a început în 1990 să antreneze copiii acestui oraș și nu numai. Au început să facă Karate, au început să facă arte marțiale. Acum, ca fost practicant de arte marțiale în judo, nu pot decât să mulțumesc senseiului Doru Botez pentru întreaga activitate și pentru faptul că a antrenat nu doar copii. Artele marțiale înseamnă o educație, înseamnă aducerea la un alt nivel a spiritului fiecăruia și artele marțiale alături de un sensei așa cum este domnul Doru Botez, poate reprezenta pentru fiecare dintre noi un mare pas înainte. Propunerea mea către dumneavoastră, doamnelor și domnilor, nu vine doar pentru întreaga activitate sportivă, deși este una de mare notorietate, o activitate în care a creat campioni și inclusiv pentru faptul că domnul Doru Botez a fost unul dintre oamenii care a educat oamenii acestui oraș și unul dintre oamenii cu cel mai mult bun simț și cea mai multă inimă pentru acest oraș. Nu doar activitatea sportivă l-a caracterizat, l-a caracterizat un spirit de luptător, mult bun simț, repet acest lucru. Am avut ocazia să îl cunosc în diverse situații, de foarte multe ori nedreptățit de diverse organe ale statului, de diverse instituții, poate chiar și de noi, uneori. Pentru toate aceste elemente, având în vedere toate documentele existente la mapă, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, vin cu propunerea de a acorda titlul de cetățean de onoare domnului Doru Botez.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la acest proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Botez Comeliu-Doru.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DNA. ENULA PRICOPOAEA - CONSILIER LOCAL

DL. ȘOVA - GÂȚU LAUR - CONSILIER LOCAL

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Botez Comeliu-Doru.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  Art. 4. - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe - îl invit pe dl. Primar Cosmin Necula să înmâneze Diploma de onoare și cheia orașului.

Are loc ceremonia de înmânare a Diplomei de onoare și cheii orașului.

DL Primar Cosmin Necula - stimate domnule Comeliu-Doru Botez, am deosebita onoare de a vă înmâna Cheia orașului și Diploma de Cetățean de Onoare. Felicitări, mulțumim mult pentru întreaga activitate.

Aplauze.

Domnul Botez Corneliu- Doru- câteva minute o să vă rețin atenția. Este o onoare, o mare onoare a unei persoane căreia i se acordă Titlul de Cetățean de Onoare al localității în care își desfășoară activitatea și trăiește. Mulțumesc încă odată celor care m-au propus și m-au susținut pentru acordarea acestei distincții care pentru mine înseamnă foarte mult. în cei peste 40 de ani de activitate în artele marțiale, subliniez câteva lucruri care nu au fost subliniate în raportul, nu au fost pomenite de domnul primar, este vorba de o generație de aur și în artele marțiale. Am o deosebită plăcere să aduc un omagiu anumitor elevi de-ai mei care astăzi duc mai departe ceea ce eu le-am predat, „scânteie din scânteie”. Printre ei aș aminti pe regretatul Dan Botezata, care a fost, deci prima dată eu am să prezint sportivii cu care eu am obținut niște rezultate după ”90 - 90, 91, 92, generații de aur : Dan Botezata, Pricopoaea Enula, zis Mika, pe care o știe toată lumea, Moraru Florin, Adrian Popa, Panaite Dorin, Hermeziu Vasile, Adochiței Liliana, Perju Manuel, Loghin Adrian, Marian Cătălin și mulți alții. De la acești sportivi care ei au făcut și partea sportivă, au continuat, au devenit discipoli ai mei și la rândul lor, fiind și ei sensei, conducători de cluburi: Dan Botezata care a înființat Clubul Șiretul, actualmente este Clubul Dan Botezata condus de Cășeru lonuț, elevul lui cel mai bun. Pricopoaea Enula care este antrenoare în cadrul Clubului Seishin, club pe care l-am înființat în 1990. Moraru și Popa au înființat Secția de arte marțiale la Clubul Dinamo. De asemenea, Panaite Dorin -club de karate făcut recent, acum, pas cu pas, care am înțeles că își desfășoară activitatea și prin comunele limitrofe. Felicitări și bravo lui! Hermeziu Vasile care conduce Clubul Sfinx din Bacău, club de karate. Adochiței Liliana, pe care o cunoașteți - Clubul Oblio. Perju Manuel care conduce Clubul Dacicus, înființat și el recent. Loghin Adrian care conduce Secția de Arte marțiale de la Clubul Știința. Și ar mai fi și alții. în 2001 am devenit, cum să spun, s-a înființat Secția de karate și în cadrul Sport Clubului Municipal Bacău, club departamental, club de elită al Bacăului, recunoscut în țara românească. în 2002, mai vin cu o noutate care nu s-a pomenit și pe care eu vreau să o desfășor în continuare. Karate-ul l-am lăsat pe mâna celor mai tineri pe care eu, ați văzut, i-am pomenit și care o să mai apară. Dar a mai apărut în viața mea o nouă provocare, în 2002 m-am apucat de Tai Chi, Tai Chi Chuan. Aceasta este o terapie. în 1988, Organizația Mondială a Sănătății l-a recomandat ca cea mai bună metodă terapeutică cunoscută la acea vreme. Deci acest Tai Chi are o mare influență. Este adresat mai mult persoanelor de vârsta a 2-a, vârsta a 3-a. Este denumit -o meditație în mișcare sau un dans de viață lungă. Are un efect formidabil, asta v-o spun din experiența mea și pe propria mea piele, asupra psihicului, o relaxare, o liniștire a minții. Trăim într-o lume în care mintea noastră este din ce în ce mai zbuciumată și mai agitată și este nevoie și de această relaxare din când în când, că dacă nu, ia foc, inclusiv pe probleme chiar de sănătate - sistemul nostru muscular, cardiovascular. Cine vrea mai mult să știe despre acest Tai Chi, vă stau la dispoziție. Ne apropiem, peste câteva zile va fi Crăciunul. Vă urez tuturor, audienței și tuturor, nu știu, mă rog, băcăuanilor, dacă cumva suntem și filmați, un Crăciun fericit, un Crăciun liniștit pentru toată lumea iar anul 2019 să aducă în sufletele noastre ceea ce poate ne lipsește. Ne lipsește mai multă iubire, mai multă compasiune, mai multă bunătate, mai multă iertare și mai multă liniște sufletească. Fără acestea nu putem progresa. Ele vin de undeva de sus. Vă mulțumesc încă odată. La mulți ani!

Aplauze.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - dacă dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Mihaela Melinte - ca și director la Sport Club Municipal Bacău și ca Cetățean de onoare al acestui oraș Bacău țin să îl felicit pentru rezultatele deosebite pe care le-a făcut la acest club. Un om remarcabil și devotat orașului Bacău, după cum vedeți nu a plecat și nu a părăsit (ca și mine) Bacăul și vom fi în continuare alături de sportivi, cetățeni și tot ce înseamnă Bacăul, să îl facem mai bun, mai frumos, prin sport și prin tot ceea ce se poate. Vă mulțumesc. Sărbători fericite și un an cât mai bun, cu realizări și toate alea. La mulți ani!

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului General Simionescu Mihai. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului General Simionescu Mihai. Domnul General Mihai Simionescu a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi ai Ministerului de Interne - arma Pompieri perioada 1976-1979, după care a lucrat la Grupul de Pompieri al Județului Bacău în calitate de comandant de pluton, locțiitor comandant companie, ofițer cu operațiile și pregătirea pentru luptă în perioada 1979-1988, apoi ofițer în cadrul Statului Major al unității între anii 1990-1992, șef birou logistic, locțiitor pentru servicii, adjunct al comandantului pentru logistică între anii 1992-2001, apoi comandant al Grupului de Pompieri „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău în perioada 2001-2004, ultima funcție deținută fiind de inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău. Domnul Simionescu Mihai s-a remarcat prin contribuția adusă la înlăturarea urmărilor negative ale inundațiilor din anul 2005, de asemenea prin reușita înființării SMURD Bacău, în anul 2009.

Pentru meritele sale Președintelui României a conferit, prin Decret în anul 2008, lui Mihai Simionescu i s-a acordat gradul de general de brigadă cu o stea.

Ca apreciere pentru activitățile desfășurate i s-au conferit următoarele medalii, ordine și decorații: Semnul Onorific “în Serviciul Patriei” pentru ofițeri, pentru 25 de ani de activitate și rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, Ordinul “Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Ordinul “Bărbăție și Credință” în grad de Ofițer, cu însemn pentru militari, Emblema de Merit “Acțiuni umanitare” clasa a IlI-a.

Din păcate, Generalul de brigadă Mihai Simionescu a murit la numai 60 de ani, după 30 de ani de carieră și doar după 5 ani de pensie.

Ce pot să vă spun despre domnul General Simionescu Mihai. L-am cunoscut din ipostaze care nu mă plasau pe mine în funcția executivă, fiind membru al Parlamentului la momentul respectiv, sau angajat al Prefecturii Județului Bacău. Genul de exemplul de colaborare, mi-aș dori ca să-l am pe domnul General Simionescu Mihai, în momentul de față, la comanda pompierilor, la comanda Inspectoratului Județean Bacău pentru Situații de Urgență, un exemplu de colaborare pentru noi toți, exemplu de eroism și de dedicație. A făcut cinste uniformei de pompier, iar colegii dumisale care se află în momentul de față astăzi, aici, sunt un exemplu de colaborare și pentru noi și ne bucurăm că-i aflăm între noi. Ne-am dori să-1 mai avem pe domnul General Simionescu alături de noi, ne-am dori să-l avem la comanda Inspectoratului și ne-am dori, și suntem siguri că militarii care se află astăzi aici și l-ar dori în continuare, să-i servească în comandă.

Unul dintre consilierii locali aflați aici, în sală, a fost unul dintre subordonații domnului General Simionescu și din partea dumisale am auzit numai cuvinte de laudă, domnul Consilier Local Luca Vasile fiind într-o anumită perioadă a vieții, servind practic în haina militară pe care pompierii o au. A fost un exemplu pentru noi toți, un exemplu de dedicație, un exemplu de profesionalism și un exemplu de colaborare și ceea ce înseamnă să conduci inteligent și corect o instituție care este în slujba cetățenilor, nu o instituție în care cetățenii se află în slujba ei.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, având în vedere aceste elemente, rog să conferiți titlu de Cetățean de onoare, post mortem, domnului General Simionescu Mihai și de asemenea, am să vă rog pe toți cei prezenți, să păstrăm un moment de reculegere.

Moment de reculegere.

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc foarte mult.

Sunt obligat înainte de a începe procedura de vot să fac următoarea mențiune. La primul proiect de hotărâre, oferirea Titlului de cetățean de onoare domnului Doru Botez, sufletul acestui proiect a fost domnul Laur Șova și doamna Mica Pricopoaea. în cazul acestui proiect de hotărâre, vreau să-i mulțumesc domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru faptul că a insistat și pentru faptul că a repus în drepturi și pe locul care merită pe domnul general Simionescu Mihai.

Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura...

Dăm cuvântul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -da, vă mulțumesc. Am avut ocazia să-l cunosc pe comandantul Mihai Simionescu, omul Mihai Simionescu, cetățeanul Mihai Simionescu. La adresa domniei sale am doar cuvinte de laude. Unde apar reprezentanții Inspectoratului de Situații de Urgențe, crește încrederea. Tot timpul avem nevoie de ei. Comandantul, sau Generalul de Brigadă Mihai Simionescu, a fost capabil să insufle și subordonaților arta de a lua măsuri în fracțiuni de secundă, de a lua cele mai bune măsuri în situații nefavorabile, foc, inundații, explozii, deraieri de tren, accidente rutiere. Am avut ocazia să-l cunosc pe câmpul de luptă, la inundațiile care parțial au acoperit Bacăul în 2005 și 2008, la inundațiile catastrofale din 2010, când au fost distruse în totalitate m zona Săucești 403 case. Am participat efectiv la reconstrucție. A fost tot timpul aproape de oameni. A avut și o latură, și a fost inițiatorul, și aproape a dus la construirea unui lăcaș de cult dedicat pompierilor. Vreau să vă spun că am avut multe de învățat. Am avut o relație de colaborare, motiv pentru care vreau să vă transmit și dumneavoastră, eu știu, ideea spre un vot pozitiv și vă asigur că nu vă înșelați. Vă mulțumesc și condoleanțe familiei și Dumnezeu să-1 odihnească în pace pe Generalul de Brigadă Mihai Simionescu. Vă mulțumesc. Aplauze.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Simionescu Mihai Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-17

2. Numărul consilierilor care au votat-17

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1 - Se conferă, nost mortem. ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțita de „Cheia Orașului Bacău” domnului Simionescu Mihai.

S-a adoptat

17

0

0

2.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S-a adoptat

17

0

0

3.

Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

4.

Art. 4. - Prin ariia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

17

0

0

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe-proiectul fiind adoptat, invit pe domnul Primar să înmâneze Diploma și cheia orașului.

Domnul Primar Cosmin Necula-cu deosebită onoare vă înmânez cheia orașului și Diploma de cetățean de onoare conferite post mortem domnului General de Brigadă Simionescu Mihai și vreau să considerați acest lucru ca un semn de respect pentru arma militară a pompierilor. Vă mulțumim foarte mult.

Aplauze.

DLSimionescu (fiul domnului General Simionescu Mihai) - în primul rând bună ziua. Vreau să vă mulțumesc, domnule primar, domnilor viceprimari, în special domnului Scripăț și domnilor consilieri. înainte de a fi militar a fost om, părinte și soț. M-aș fi bucurat că această distincție să-i fie înmânată personal, dar din păcate niciodată nu știm ce ne rezervă viitorul. Mă simt onorat și mândru că a fost tatăl meu. Această distincție, titlul onorific de cetățean de onoare vine ca o încununare și ca o recunoaștere a meritelor sale și pentru tot ce a făcut pentru comunitatea locală. Sărbători liniștite și vă mulțumesc încă o dată.

Domnul Primar Cosmin Necula-multumim.

Aplauze.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-dacă mai dorește cineva ia cuvântul?

DL Colonel Răileanu-bună ziua. Sunt colonelul Răileanu și am lucrat sub comanda domnului general, în calitate de adjunct, începând cu anul 2002 și alte funcții ulterior. S-au spus multe despre activitatea dânsului profesională și viața lui personală. Ce aș mai putea eu să completez, este că dânsul a fost un om caracterizat prin exigență și un om perfecționist. Asta i-a adus succesul profesional, atât pe plan personal cât și pe planul unității. Este de remarcat activitatea managerială pe care a adus-o la un nivel foarte înalt, privind atât prevenția situațiilor de urgență, cât și intervenția în vederea limitării efectelor acestora. Totodată a colaborat cu celelalte instituții ale Ministerului de Interne, respectiv Instituția Prefectului, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, cu autoritățile administrației publice locale, în mod deosebit cu Primăria Municipiului Bacău, întotdeauna a avut un interes deosebit pentru problemele municipiului și întotdeauna a găsit sprijin la conducerea Primăriei Bacău, drept pentru care vă mulțumim, că dumneavoastră ne-ați ajutat să evoluăm și să ne atingem obiectivele, atât în perioada cât dânsul a fost comandant cât și ulterior.

Pe scurt, în completarea activității profesionale, aș vrea doar să amintesc că în primii ani de activitate, respectiv începând cu anul 1981, cu anul 1979 când a absolvit Școala de Ofițeri activi ai Ministerului de Interne, a lucrat în alte garnizoane, în alte județe, București, Giurgiu, după care a absolvit Academia de înalte studii militare în anul 1990, iar din anul 1990 a ocupat diferite funcții în cadrul Grupului de pompieri, al Județului Bacău, iar ulterior, din 2004, Inspector Șef al Inspectoratului Județean pentru situații de Urgență. Dânsul ne-a părăsit fulgerător și total neașteptat anul acesta, pe 22 august. A fost o lovitură atât pentru familie, care, am fost alături de dânșii în greaua suferință prin care au trecut și trec în continuare, dar și pentru colectivul de cadre și oameni care au lucrat sub comanda sa și care-i păstrează o imagine deosebită atât ca și manager cât și, în special, ca om.

A fost un om care și-a iubit familia, soția pe care a pierdut-o tot așa într-un mod neașteptat. Și-a iubit copii, deseori ne vorbea despre familia dânsului și-l vedeam cum este cuprins de emoție. Și noi suntem la momentul acesta, ne gândim la dânsul și la familie.

Nu pot decât să vă mulțumesc în numele unității pe care o reprezint, domnule primar, domnilor viceprimari, domnule președinte de ședință, domnilor consilieri, vă mulțumim pentru onoarea pe care o aduceți în momentul de față memoriei celui care a fost general de brigadă Simionescu Mihai. Vă mulțumim foarte mult.

Aplauze.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe-dau cuvântul domnului Secretar Popovici.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici-as vrea să spun că am avut o relație specială cu domnul General și aș vrea să spun că în primul rând a fost om și această calitate de om și-a pus amprenta prin eleganța, prin bunătatea și prin demnitatea lui, și-a pus amprenta pe relațiile pe care le-a avut cu instituția noastră. Și aș vrea ca această fotografie, acest titlu de cetățean de onoare, să fie un exemplu pentru colegii dumnealui, pentru modalitatea în care a știut să colaboreze cu instituția noastră. Dumnezeu să-1 odihnească!

Domnul Consilier Luca Vasile-simt dator să transmit: „Odihniți-vă în pace și în liniște, domnule General”, eternă recunoștință din partea cetățenilor municipiului Bacău și a județului Bacău, pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei. Mulțumesc.

Aplauze.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-vă puteți retrage, puteți să și rămâneți cu noi la ședință.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, sunt delegat de domnul primar să fac Expunerea de motive la proiectul nr.3. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacău. în acest sens s-a făcut o analiză generală asupra veniturilor totale încasate pe cele două secțiuni ale bugetului, de dezvoltare și de funcționare. Excedentul bugetar din anul 2017, deci am încheiat cu un excedent bugetar, a fost reportat pentru anul 2018, după cum urmează: 52.960.640 lei s-au utilizat la finalizarea cheltuielilor de funcționare, deci o secțiune a bugetului, iar suma de 7.720.050 lei pentru secțiunea de dezvoltare, conform programului de investiții pe anul 2018. Cifrele le aveți detaliat în proiectul de hotărâre, în materialele pe care le-ați avut la mapă, motiv pentru care vă solicit să votați proiectul în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Hulută Ghiorghe- discuții asupra proiectului de hotărâre. Aveți cuvântul domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinehes Cristian-multumesc. domnule președinte. Țin foarte mult să remarc faptul că este al treilea an la rând în care secțiunea de dezvoltare a fost îndeplinită sub 20%, față de ținta care a fost propusă prin bugetul anual aprobat la începutul acestui exercițiu bugetar. Astfel avem o realizare de 15 milioane din 77 milioane, deci pe secțiunea de dezvoltare investiții și asta ne plasează undeva la coada clasamentului în rândul orașelor din România. Nu mai spun faptul că din excedentul bugetar de anul trecut, de peste 50 milioane de lei, majoritatea s-au dus în funcționare și prea puțin în investiții. Și observăm cum și anul acesta rămân în buget zeci de milioane credite bugetare necheltuite, bani cu care am fi putut face măcar dotarea școlilor, așa cum părinții o cer de ani de zile, sau finanțarea altor cheltuieli de care cetățenii au nevoie, spații verzi, locuri de joacă și așa mai departe. Observăm pentru al treilea an la rând o incapacitate administrativă a acestei conduceri a Primăriei Bacău, de a nu cheltui nici măcar banii pe care-i colectează de la cetățeni. Și chiar mi-ar plăcea din partea executivului să auzim o serie de explicații, de ce pentru al treilea an la rând rămânem cu zeci de milioane în buget și de ce la începutul anului nu reușiți să căutați să gândiți mai bine acest buget de investiții? Pentru că rămân bani la ciorap, ca să zic așa. Și am avut această discuție și anul trecut, și acum doi ani și stabilisem împreună la această masă cu domnul Chindruș, că va asigura o mai bună monitorizare a execuției bugetare la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, cu o mai mare transparență și cu o mai mare presiune pe aparatul de specialitate. Dar se pare că avem în primul rând o problemă de management în Primăria Bacău și mi-ar plăcea să indicați și cauzele pentru care ajungem la un grad de 20% realizare pe dezvoltare investiții. Mulțumesc frumos.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-da. vă rog, domnule consilier, să-mi permiteți să vă răspund întrucât, justificat, domnul Chindruș care se ocupă din banii primăriei lipsește, de asemenea directorul economic este relativ nou, vă rog să formulați în scris o solicitare prin care să fie justificat fiecare leuț și de ce nu s-au consumat banii pe secțiunea dezvoltare. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-multumesc. Mă rog, întrebarea generală era de ce Primăria Bacău, mai ales managementul, nu-și face treaba în acest sens? Asta era de fapt întrebarea. Știu că nu aveți atribuții în mod concret pe această direcție, dar mi-ar fi plăcut un răspuns și niște explicații. Mai ales că avem al treilea an la rând cu această situație.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-domnule Ghingheș, dacă Primăria Bacău își face treaba sau nu, nu sunteți dumneavoastră în măsură să analizați, în cel mai nefericit caz băcăuanii, electoratul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-cifrele. Aici vorbesc cifrele, în cazul acestui proiect.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-cifrele v-au stat la dispoziție...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-15 din 77 milioane pe zona de dezvoltare. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-multumesc.

Domnul Președintă de ședință Hulută Ghiorghe-altcineva? Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

D ANILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

1

-

Cu 1 vot împotrivă al domnului Ghingheș și 15 voturi pentru...Dar cine lipsește? Domnul Bîrzu

Domnul Consilier Local Bîrzu Die-numai puțin.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici- da, domnul Bîrzu lipsea, deci 16 voturi pentru, un vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

3.RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Vicenrimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicenrimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău.

Continuăm cu această activitate, am început-o anul trecut printr-o hotărâre de consiliu local care s-a dovedit că este destul de eficientă. Nu ascund că modelul nostru a fost preluat și de alte U.A.T.-uri prin implicarea Poliției Locale, a serviciilor din Primăria Bacău, deci persoanelor deținătoare de terenuri care nu sunt capabile sau care nu doresc să întrețină atât terenurile cât și clădirile într-o stare normală, li se majorează impozitul cu 500%. Continuăm și în acest an și doresc să fim un pic și mai agresivi în acest sens. Sunt multe terenuri abandonate în municipiul Bacău, nu sunt nici inscripționate cu proprietar, iar cetățenii când trec pe acolo critică nejustificat Primăria Bacău. Deci, prin aceste măsuri sper să avem un Bacău mai curat. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Adjunct-Direcția Economică). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre? Nefiind, se trece la procedura de vot secret.

Domnilor consilieri, vă rog la vot, haideți să fim operativi că avem 35 de puncte pe ordinea de zi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă rog, liniște în sală.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-17

2. Numărul consilierilor care au votat-17

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, Calea Mărășești, nr. 4, deținută de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor, cu sediul în București, str. Șoseaua Străulești, nr. 3 - 5, Sector. 1.

S-a adoptat

17

0

0

2.

Art. 2. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Frunzei, nr. 1, deținut de Căsăneanu Gabriel Vasilică, domiciliat în Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 193.

S-a adoptat

16

1

0

3.

Art. 3. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, deținută de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor, cu sediul în București, str. Șoseaua Străulești, nr. 3 - 5, Sector. 1.

S-a adoptat

17

0

0

4.

Art. 4. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea și terenul neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Letea, nr. 17, deținute de Constantinescu

17

0

0

Dumitru, domiciliat în Iași, str. Perju, nr. 9. S-a adoptat

5.

Art. 5. - Se majorează cu 500 % impozitul centru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 38, deținut de SC Alogen SRL, cu sediul în Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94 D, sc. A, ap. 18, et. 5.

S-a adoptat

17

0

0

6.

Art. 6. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 78, deținut de SC Agrimex SRL, cu sediul în Bacău, str. Decebal, nr. 3, sc. A, ap. 1.

S-a adoptat

17

0

0

7.

Art. 7. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 59, deținut de Dimofte Florin, domiciliat îh Bacău, str. Șoimului, nr. 14, sc. B, ap. 11.

S-a adoptat

17

0

0

8.

Art. 8. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 63, deținut de Dimofte Janeta, domiciliată în Ploiești, str. Crizantemelor, bl.7, sc. B, ap. 20.

S-a adoptat

17

0

0

9.

Art. 9. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 65, deținut de Hozu Lizeta, domiciliată în Bacău, str. Oituz, nr. 36, sc. A, ap. 10.

S-a adoptat

17

0

0

10

Art. 10. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Viorelelor, nr. 17, deținut de Ungureanu Vrânceanu Mihael Laurențiu, domiciliat în Bacău, str. Republicii, nr. 1, sc. F, ap. 5.

S-a adoptat

17

0

6

11

Art. 11. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea și terenul neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Florilor, nr. 36, deținute de Halip Dan, domiciliat în București, str. Șoseaua Pantelimon, nr. 235, bl. 67, sc. B, ap. 122, Sector 2. S-a adoptat

17

0

0

12

Art. 12.-Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, deținută de SC Idaho Trading SRL prin Lichidator BDO Business Restructuring SRL, cu sediul în București, str. învingătorilor, nr.24, Sector 3.

S-a adoptat

17

0

0

13

Art. 13. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale.

S-a adoptat

17

0

0

14

Art. 14. - Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale, Poliției Locale a Municipiului Bacău, persoanelor fizice și juridice nominalizate la art. 1 - 12 și va fî adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

S-a adoptat

17

0

0

15

Art. 15. - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.

S-a adoptat

17

0

0

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - la sfârșitul anului 2018 primarul și viceprimarii au restant parte din concediul de odihnă, motiv pentru care solicitam aprobarea dumneavoastră pentru a putea lua restanțele din concediul de odihnă în anul 2019. Materialul l-ați avut la mapă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ). Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 m vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Domnul Președintă de ședință Huluță Ghiorghe - discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-putem vota separat?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ce să votați?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian-să votăm pe persoane?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. dar vă puteți spune punctul de vedere.

Domnul Președintă de ședință Huluță Ghiorghe-nefiind discuții, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUDLIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODE1MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

■1

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016. Această hotărâre reglementează funcționarea Societății de Servicii Municipale Bacău și motivat de faptul că domnul consilier Gherasim nu mai e component al echipei noastre. A venit pe locul domniei sale domnul consilier Huluță, motiv pentru care solicităm ca să facă parte din A.G.A. de la Societatea de Servicii Municipale domnul Huluță îh locul domnului Gherasim. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președintă de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Eu nu voi vota, da?

Rog domnii consilieri să vină la vot secret. Haideți domnule Crețu, domnule Stan, haideți.

La propunerea domnului Viceprimar, până se numără voturile, până se votează trecem la Punctul 7 al ordinii de zi.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-17

2. Numărul consilierilor care au votat-16

Nn crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l Se aprobă modificarea art. 5 la HCL nr. 352/6.12.2016 în sensul înlocuirii dlui Gherasim Constantin

16

0

0

cu domnul Huluță Ghiorghe. S-a adoptat

2.

Art.2 Se mandatează conducerea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

S-a adoptat

16

0

0

3.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 352/2016 sunt și rămân valabile;

S-a adoptat

16

0

0

4.

Art.4 Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S-a adoptat

16

0

0

5.

Art.5 Hotărârea se comunică administratorului public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art. 1 și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

S-a adoptat

16

0

0

6.

Art.6 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

16

0

0

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - Expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale.

Mandatele s-au expirat motiv pentru care trecem la o nouă formulă de selecție conform Legii, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 2011. Motiv pentru care solicităm ca acești componenți să-și continue activitatea până ce se definitivează procedura de selecție. Materialul l-ați avut la mapă. Vă rog să-1 votați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului dacă sunt? Nefiind discuții asupra proiectului invit pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZULLIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2018. Anual, Secretarul este analizat, evaluat, performanțele, de către Primarul Municipiului Bacău, la fel cum se întâmplă și în acest an.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre? Nefiind discuții, îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulutâ Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată. Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - Expunere de motive la proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr.377/31.10.2017.

întrucât Consiliul Local a suferit modificări la structură, prin plecarea doamnei Cosma, domnului Pârâianu, domnului Manolache, domnului Diaconu, trebuie să modificăm și acest proiect, care presupune programul de audiențe și a programului de întâlniri cu cetățenii după cum urmează: doamna Pricopoaea preia programul de audiențe și de întâlniri cu cetățenii pe care îl avea Pârâianu, iar domnul Huluță Ghiorghe programul pe care îl avea domnul Gherasim Constantin. în aceasta constau modificările aduse. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 îh vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe-discuții asupra proiectului? Nefîind discuții invit pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - Expunere de motive privind modificarea funcțiilor publice și a organigramei Primăriei Municipiului Bacău.

Deci, în fiecare an există examene de promovare în grad profesional pentru anumiți funcționari publici care îndeplinesc condițiile de promovare. La fel s-a întâmplat și în acest an, motiv pentru care vă rugăm să votați proiectul în forma prezentată. Iar Serviciul de la Managementul Resurselor Umane și Administrativ va aduce aceste modificări.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre? Nefîind discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

MB

-

Cu 17 voturi pentru fost adoptat proiectul de hotărâre.

11.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 230/28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 230/28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Aici sunt niște modificări în organigramă, deoarece la terminarea perioadei de stagiu, evaluatorul funcționarului public, întocmește un raport de evaluare a perioadei de stagiu prin care acordă calificative corespunzătoare și propune numirea definitivă pe acele posturi. Materialul l-ați avut la mapă și vă propun să-I votați în forma prezentată. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Poliția Locală a Municipiului Bacău). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre?Nefîind discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂUN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

«B

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceurimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 263/2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statui de funcții pentru Direcția Publică de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - o situație similară avem și la Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publică de Evidenta a Persoanelor, prin angajarea unei persoane se modifică structura și organigrama, motiv pentru care vă rugăm să votați proiectul în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședința Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre? Nefiind discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10,

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASELE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOĂEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în aceasta instituție, aprobate prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 până la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și a grilei de calcul privind contribuția acestora, persoanelor din cămin.

Materialul l-ați avut la mapă. în principiu au fost estimate costurile de întreținere pe anul 2019 având la bază niște criterii și nu sunt modificări majore. Pentru lămuriri suplimentare vă poate sta la dispoziție și doamna director al Căminului pentru bătrâni, care este prezentă în sală. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discuții asupra proiectului de hotărâre? Nefiind discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6,

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

•*

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorshe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri îh conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - Expunere de motive pentru modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, desfășurate de zilieri.

într-adevăr, s-a constatat în ultima perioadă că numărul de personal de la Direcția de Parcuri și Agrement este insuficient, motiv pentru care Legea ne permite să angajăm zilieri. Așa am făcut și anul trecut, așa vom face și anul viitor și s-a stabilit și un cuantum al remunerației brute orare pentru zilieri, de 12,43 lei/oră. Nu știm încă cât funcționează acești zilieri sezonieri, deci trei luni pe an, în perioada vară - toamnă. Nu știm câți vom avea în anul următor dar am stabilit aceste criterii și în funcție de necesități îi vom angaja. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre? Nefîind discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceorimar Constantin Scrinăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor” în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2019”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - da, „Speranța Bunicilor”, ne spune totul. Comunitatea băcăuană, și venim în fața dumneavoastră să participăm pentru organizarea „ Microrevelion 2019”. La acest eveniment vor participa 550, aproximativ 550 de pensionari din municipiul Bacău iar cota de participare alocată de la bugetul local este în valoare de 49500 lei. Cred că seniorii Bacăului, bunicii noștri, merită acest efort. Mulțumesc și vă propun să votați proiectul în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,  4 și 5 în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Domnul Ghingheș vă bag la ce...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - împotrivă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bravo.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - proiectul nu este legal.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - care este motivul? Ia ziceți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - este vorba de o finanțare nerambursabilă acordată, nu în baza concursului de proiecte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - aici nu este un proiect. Haideți, că nu are sens să vă...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - știți discuția, știți discuția și...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - discuția dumneavoastră este pe alături. Ca de obicei. Aici este un proiect. Se bazează pe o desfășurare în timp. Un eveniment se bazează pe consumarea lui intr-un anumit moment. Aici nu avem o desfășurare în timp și nu este un proiect. Este efectiv o colaborare în baza Legii 215, pentru realizare unui eveniment.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - conform Legii 215, asocierile se fac doar pentru evenimente și obiective de interes public local. Conform Legii 350 orice finanțare, orice finanțare..., vă rog să mă lăsați să vă explic,

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu este nevoie să-mi explicați. Domnul Consilier Ghinghes Cristian - orice alocare, orice alocare...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - trebuie să vă explic eu dumneavoastră, că nu înțelegeți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - orice alocare financiară către o organizație nonguvemamentală trebuie făcută, dacă nu are statut de utilitate publică, în baza unui concurs de proiecte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - confundați utilitatea publică, e valabil în altă parte.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dacă ar fi vorba de asociere...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - consemnați, vă rog frumos, 16 voturi pentru și un vot împotrivă a domnului Ghingheș. Vă rog, domnule președinte, mai departe.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

1

-

Cu 16 voturi pentru și un vot împotrivă a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - nu, este o abținere a domnului Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu este, este vot împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - vot împotrivă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -da.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - de asta am consemnat eu poziția exactă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Domnule secretar, v-am mai adus la cunoștință această situație de nelegalitate a acestor proiecte și observ, și constatăm cu toții, că dumneavoastră insistați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - așa sunt eu, mai insistent și mai tenace.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - bun.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe - domnul Ghingheș, am trecut de punctul numărul 15.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - asta a fost o amenințare?

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții : Construire creșa Centrul bugetar Școala Mihai Drăgan -Școala “Georgeta Mircea Cancicov. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - da, este proiectul de care amintea în preambulul ședinței și domnul Primar Cosmin Necula, mai exact supunem aprobării dumneavoastră faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire creșă Centrul bugetar Școala Mihai Drăgan și Școala “Georgeta Mircea Cancicov. Sunt două proiecte două aprobări de construire creșe. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Implementare Proiecte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 ui vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre? Da, domnul Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - bună ziua. Din punct de vedere al oportunității, aveți convingerea că vom vota pentru acest proiect. Din punct de vedere al, cum să spun, al configurației urbanistice, al soluției, al tot ce vreți dumneavoastră din punct de vedere profesional, sincer, aș vota împotrivă. Dar având în vedere nevoia de locuri în creșe, voi vota pentru. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - domnul consilier, dar ce vă deranjează? Ziceți mai exact ca să știm și noi. Ce se întâmplă? Că totuși acolo se face o clădire tot în curtea unei școli unde este tot un ansamblu de învățământ. Nu o facem nici în parc, nici la Nicolae Bălcescu, nici la ... o facem într-un complex educațional. Ce vă deranjează? Că nu înțeleg, sincer.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - din punct de vedere tehnic consider că soluția propusă este una cu multe probleme.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - dar o facem conform standardelor actuale, domnul consilier.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul viceprimar, permiteți să intervin. Domnul arhitect are dublă calitate. Are calitatea de consilier local și calitatea de arhitect. în calitate de consilier local el își exprimă poziția pentru oportunitate. Și dumnealui a spus foarte clar. Acum în calitate de arhitect, ca profesie liberală, este normal să aibă păreri deferite față de colegii lui. Și noi avocații, între noi, colegii, între noi, avem poziții diferite. Astfel încât aici este o dispută de idei și de viziuni. Eu așa consider și nu are sens să intrăm în amănunte. Nu? Sunteți de acord cu mine, domnul arhitect?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -parțial.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - un aspect aș vrea să-1 subliniez. Nu am nici o dispută cu vreun coleg din profesie. în schimb, am totuși o problemă cu faptul că, perspectiva de a construi a Municipiului Bacău, este practicată în felul în care este practicată acum. Dacă noi, ca municipiu, venim cu o clădire și o plantăm într-un loc, ce mai așteptăm de la mediu privat? Din punctul meu de vedere, urbanistic, clădirea respectivă e pusă acolo. Dacă schimbi terenul, pun aceeași clădire, habar n-am, dacă merge sau nu merge. Din punctul meu de vedere este o clădire care poate fi pusă oriunde. Dacă vreți la Școala 11 Mihai Drăgan, o punem în spate acolo, e perfectă. Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - o facem între blocuri.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - dacă vreți la Școala 10, nu are legătură cu locul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - așa cum am spus, este vorba de viziune.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - din punct de vedere urbanistic.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - în zona de nord, acolo avem cele mai multe cereri. Nu putem pune la Școala 10 sau..., acolo am identificat terenul cel mai propice pentru astfel de clădire.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Boedan - domnul viceprimar, de asta am spus din start, susțin proiectul.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - bine, mulțumim.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - din punct de vedere tehnic, în schimb, consider că pentru astfel de construcții ar trebui o altă procedură, care există în legislație, există practicată la nivelul altor administrații. Dar noi nu o agreăm.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - dar veniți la Comisia de Urbanism, doamna arhitect este aici, cu sugestiile care le propuneți și putem să discutăm dacă vă deranjează.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - la comisiile de urbanism...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - e ceva arhitectonic ce vă...., am înțeles oportunitatea este în regulă.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Boedan - la comisiile de urbanism aveți membri cu pregătire.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - dar puteți veni și dumneavoastră acolo ca și invitat, să propuneți.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Boedan -aștept de fiecare ....

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - dar este membru cu noi în comisie.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Boedan -nu, se referă la Comisia Tehnică nu la comisia 2.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Drăcos - Comisia Tehnică de Urbanism.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - vă rog frumos, de fiecare dată când aveți Comisia Tehnică aș vrea să mă informați. în momentul de față nu am fost chemat decât, doar dacă am discutat cu doamna Arhitect Șef. Dar oficial dacă vreți să discutăm, nu am fost invitat nici o dată când este - domnule, în data de, există ședință tehnică de urbanism. Nu am primit informări de genul acesta. Dar iarăși, asta este o problemă, chiar, sincer, nu are sens să o discutăm. Din punctul meu vedere, modul în care promovăm construcțiile și cum se abordează ele.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragos - la modul general vă referiți, dar acum...

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - și la modul general, dar acum este aplicat. Pentru că mai târziu vom avea Parcul Făgăraș. Din punctul meu de vedere, în aceeași...

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe- domnul Crețu, am înțeles punctul de vedere, domnul primar și domnul viceprimar au înțeles și o să vă invite la Comisia de Urbanism. Să trecem mai departe. Mai sunt discuții? Vă rog domnul secretar, supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea calității vieții prin amenajarea unui teren in zona Făgăraș”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - Expunere de motive privind amenajarea unui teren în zona Făgăraș. Zona Făgăraș, în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult, motivat de faptul că s-au construit blocuri ANL. Este un areal în zonă degradat, am încercat timid o amenajare a locului, dar de această dată vor fi niște lucrări complexe care presupun: iluminat public, toaletă publică, spațiu verde, plantarea de pomi, amenajarea unei piste, amenajarea unui loc de joacă. Vrem ca în aceea zonă să facem ceva elegant și modem, motiv pentru care venim în fața dumneavoastră pentru aprobarea documentației în faza SF pentru acest obiectiv de investiții. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe-discutii asupra proiectului de hotărâre, dacă există? Domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Am mai făcut această precizare în cadrul ședințelor și am observat că nu se ține cont de Normativul 51/2012 privind accesul persoanelor cu dizabilități. Și este valabil și pentru acest proiect dar și pentru alte proiecte de pe ordinea de zi. Infrastructurile publice trebuie accesibilizate pentru aceste persoane. în municipiul Bacău avem în jur a o mie de persoane cu dizabilități de acest gen și este foarte important ca toate infrastructurile pe care le finanțăm din bani publici, reconstruim, noi municipalitatea, să fie conforme din punctul acesta de vedere. Deci vorbim și de infrastructurile educaționale dar vorbim și de aceste locuri de recreere și în cazul parcurilor avem acolo borduri, avem rampe, avem scrâncioburi care ar trebui accesibilizate acolo unde este cazul. Deci, hai să ne gândim și la aceste persoane și în primul rând să respectăm legea, dacă nu avem compasiunea să ne gândim la aceste persoane. Deci, în primul rând legea, Normativul 051 din 2012. Vă reamintesc și aș dori și Compartimentul de Urbanism și de... , și mă rog, Compartimentul Arhitectului Șef să aibă grijă de aplicarea acestor normative, în cazul proiectelor municipalității în primul rând, dar și în cazul proiectelor private. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- s-a notat, cred, această sugestie a dumneavoastră. Domnul Crețu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - aceeași discuție ca și la proiectul anterior. Dacă iau niște bănci, niște alei și niște stâlpi și le arunc pe un spațiu verde, asta nu înseamnă că fac parc. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- vă mulțumim. Dacă mai sunt discuții?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar copaci sunt? Nu am priceput. Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe- dacă mai sunt discuții? Nemaifiind discuții, îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPO AEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

M

-

Cu 17 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre»

18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulutâ Ghiorehe dă cuvântul domnului Vicenrimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale Inițiator - DL. COSM1N NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicenrimar Scripăt Constantin ■ am mai făcut acest lucru și Direcția Juridică a găsit că există temei legal și continuăm, cel puțin de când noul director - dl. Pârâianu a identificat niște necesități acolo, pentru, sau eu știu, sunt strict urgente și trebuiesc rezolvate, motiv pentru care venim în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre ca anumite dotări să treacă cu titlu gratuit de la Spitalul Municipal, la Spitalul Tbc Bacău. Materialul l-ați avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic - Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută - discuții asupra proiectului de hotărâre?Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Chiar dacă eu consider că această operațiune ca fiind oportună pentru că Spitalul Tbc are nevoie de astfel de dotări, consider totuși că Spitalul Municipal, pe care administrația nu l-a finalizat în acești ani, nu trebuie dezmembrat, ci trebuie să păstram aceste dotări care nu se uzează moral, astfel încât să fie pregătite pentru inaugurarea spitalului, iar dacă avem nevoie la Spitalul Tbc, să alocăm bani din bugetul local pentru investiții. Din acest motiv voi vota împotriva proiectului astăzi. Deci, putem face aceste investiții prin alocare bugetară, nu dezmembrez Spitalul Municipal pe care nu-1 mai terminăm nici peste 100 de ani. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută - cineva, acolo, a ridicat mâna.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - eu am ridicat mâna. Voiam să-i spun domnului Ghingheș că nu există ” a nu se uza moral”, inclusiv telefonul dumneavoastră care probabil e din generație 2017, e uzat moral.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - e luat în 2016, dacă vă interesează.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - este uzat moral, să știți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am ajuns la subiecte de genul acesta, serios? Doamna Consilier Pricopoaea Enula - să știți că este uzat moral pentru că tot ce vine și se fabrică nou, sunt mai performante decât ce avem. Deci o aparatură care este din 2000... Domnul Ghingheș, că tot sunteți consilier local, nu-i așa, spuneți-ne, știți aparatura de când este cumpărată și achiziționată de către vechea legislatură, de vechea primărie, de vechea administrație?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - tocmai am precizat faptul că aceste investiții sunt oportune, dar investiții nu dezmembrări.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - nu. nu. Eu vă întreb de când sunt, ca să ne referim., v-ați referit că nu sunt uzate moral. Din ce an sunt? Știți că acum un ecograf modem acum este 3D și 4D? Haideți. Deci haideți, să ajutăm.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - dar nu vorbim, deci...

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - domnul Ghingheș, nu se dezmembrează...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - nu ați citi proiectul de hotărâre. îmi pare rău pentru asta.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - domnul Ghingheș, nu se dezmembrează nimic, încep să vă zic.. ♦

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -- uși, mese, scaune, cărucioare. Deci, nu avem computere aici. Avem uși, mese, scaune, cărucioare. Citiți proiectul înainte și apoi veniți să...

Doamna Consilier Pricopoaea Enula -da. Știți, l-am citi și vreți să vă spun ceva? Că scaunele modeme acum se pot plia roțile pentru a putea intra pe uși, pentru că cele vechi nu mai corespundeau.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sunt sigur că acum 10 ani nu se putea face aceasta.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -domnul Ghingheș.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula -păi vedeți. Este rea intenție din partea dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - cu tot respectul, nu este adevărat. Sunt... Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -domnul Ghingheș. Numai un pic. Haideți să ne ascultăm pe rând. Doamna Pricopoaea ați terminat?

Doamna Consilier Pricopoaea Enula -da. Mulțumesc mult. Eu cred că e rea intenție. Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -domnul Ghingheș, spuneți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - am spus că sunt de acord cu astfel de investiții dar să fie asigurate din bugetul local, nu prin dezmembrarea continuă a Spitalului Municipal. Atât am avut de precizat. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută - corect. Mai sunt discuții? Doamna Dinu.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - nu cred că e vorba de dezmembrare. E vorba de câteva piese de mobilier de uz medical. Știu. Am citit. Am văzut. E vorba de 50 sau 100 de scaune și noptiere în principal. Decât să stea nefolosite de ani de zile, sunt folosite tot de pacienți, tot de oamenii din municipiul Bacău iar la momentul când se va finaliza clădirea aceea, vor fi cumpărate altele. Nu-i vorba aici că... nu înțeleg de ce atâtea discuții de fiecare dată de când sunt date în comodat altei unități medicale. E vorba să le folosim. Au stat suficient nefolosite.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi stau nefolosite din cauza dumneavoastră și a frăției USL. Nu stau...

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - nu stau nefolosite din cauza noastră sau din cauza dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -ba da. Sunt bani îhgropați acolo. Deci din cauza dumneavoastră stau nefolosite.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca -domnul consilier, în ultimul timp mă faceți să ridic vocea, ceea ce nu îmi place. Nu înțeleg de ce ridicați tonul? V-ați obișnuit și de fiecare dată când aveți o intervenție începeți cu acuze și cu insinuări. Nu cred că vă fac cinste aceste lucruri.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -care insinuări, doamna doctor?

Spitalul stă nefinalizat de ani de zile.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -că stă nefinalizat e una, dar ...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -se vede cu ochiul liber. Frăția USL din care ați făcut parte.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca «domnul Ghingheș stați un pic. Domnul Ghingheș, haideți.. .stați...

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -doamna Dinu, mai aveți? Un pic. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -da. mai am.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -continuați.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - dacă mă lăsați un pic să termin și chiar e momentul să amintim un lucru. Domnul Ghingheș, ați fost membru al Partidului Social Democrat. Ați venit la ședințe, ați avut la un moment dat o funcție într-un birou de conducere. Cred ca nu este momentul ... și este bine să amintim acest lucru. Dacă ați decis că nu vă mai regăsiți în doctrina PSD, este un lucru de înțeles, dar să aruncați cu noroi într-o organizație din care dumneavoastră ați făcut parte, pe listele căreia v-ați regăsit, într-un birou în care ați venit ca...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu am făcut parte de pe nici o listă. Dezinformați populația.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - ba da. Pe lista de Biroul Permanent Municipal. Ați fost membru.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian ■ v-ati abătut de la subiect.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - mă lăsați să termin? Nu vă convine? Stați că și dumneavoastră vă abateți.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - v-ati abătut de la subiect.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - mă lăsați să termin? Ați fost membru al Biroului Permanent Municipal.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - Spitalul Municipal este terminat sau nu? Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - lăsati-mâ sâ termin.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sunteți manager medical.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - nu are nici o legătură. Lăsați-mă să termin. Domnul Consilier Ghinghes Cristian vreți să ne uităm la gândacii din Spitalul Județean? Vreți să ne uităm? Că au apărut imagini pe internet.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - domnul Ghingheș, asta e o dovadă clară a nepoliteții...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian ■ sunteți răspunzătoare în mod direct de situația de la Spitalul Municipal (corect Județean).

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - gândaci, igrasie, probleme, probleme, probleme și veniți aici cu mare tupeu să-mi ridicați mie problema faptului că am fost un an membru, atunci când eram tânăr, din greșeală, în partidul corupților pe care-1 reprezentați.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca ■ domnul Ghingheș, este o lipsă totală de respect, o impolitețe ca să nu o numesc altfel, pentru că mă întrerupeți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - uitati-vă la gândacii din Spitalul Municipal (corect Județean) și apoi veniți să-mi dați mie lecții. Vă rog frumos.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - gata. Gata.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - gândacii. Gândacii.

Aplauze.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca • vă rog să mă lăsați să termin. Domnul, domnul...

Domnul Consilier Botoi Romică ^de la niște scaune s-a ajuns acum la cearta asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - doamna Dinu, vă rog.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - lăsați-mă să termin.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, e păcat pentru că ați fost colegi. Domnii de la PSD au ajutat la propulsarea dumneavoastră în politică. E păcat să vă aruncați aici, închipuiri, astea sunt lucruri pe care le puteți discuta ca între colegi.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca — nu aveți curajul să mă lăsați să termin o frază, tocmai pentru că vă deranjează adevărul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă intrigă gândacii. Au fost prietenii mei în spital la dumneavoastră și au întâlnit gândaci.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -eu cred că părinții dumneavoastră v-au educat în cu totul alt spirit.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar nu e treaba dumneavoastră.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -păi nu. Nu mă lăsați să termin.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - doamna consilier, problemele politice le rezolvați la partid.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -domnul consilier...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - dacă nu mai încăpeți la PSD mai veniți și la PMP.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -domnul viceprimar, vă rog frumos, dumneavoastră nu ați fost întrerupt când ați fost lăsat.... Eu vroiam doar să-mi termin o frază de două minute iar domnul consilier vorbește peste mine. Asta spune mult.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - eu nu vă opresc nici pe dumneavoastră dar haideți să mergem în zona administrației.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -doamna Dinu...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -asta spune multe despre educația dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -doamna Dinu, continuați-vă expunerea și domnul Ghingheș, vă rog, nu mai întrerupeți.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -faptul că domnul consilier nu m-a lăsat să vorbesc, spune multe. Nu vă mai rețin timpul. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -domnul Ghingheș, mai aveți ceva de spus, ca să nu mai întrerupeți?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, dar haideți să ne gândim la gândacii din spital, da?

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -domnul Crețu, ați ridicat mâna.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - aș dori să știu dacă toate aceste lucruri care se iau de acolo și în proiectul acesta și în celelalte în care s-au mai luat, nu cumva se ridică la o valoare care de fapt este egală cu valoarea cu care s-ar termina acest spital?

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -extraordinar. Domnul Crețu, sunt 2 mașini de spălat și nu știu ce...

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - haideți s-o luăm altfel, hotărâți-vă și spuneți clar-vreți să-1 demontăm?

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -nu. nu.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -structura se poate demonta, elemente din construcție se pot demonta, refolosi, ajutăm și la creșterea...

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -nu. nu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -domnul Crețu, haideți să vă întreb un singur lucru. Probabil v-ați mutat într-un apartament sau v-ați mutat la o casă. înainte de a termina casa v-ați lua televizorul?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -nu stau la casă. Stau la apartament și aveam televizorul luat înainte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte. Da, bun, dar înainte de a lua casa ați luat televizorul sau ce ați luat înainte, casa sau televizorul?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -nu înțeleg relevanța.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -păi are o relevanță foarte mare.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -se poate sta în chirie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ...pentru că dotarea unui imobil se face după ce îl termini. Aici s-a făcut dotarea înainte. Deci tot ce trebuia luat în mod normal și logic, dotarea unei construcții se face după ce această construcție este gata, este finalizată, este finisată, da? Sunteți arhitect și eu cred că dumneavoastră aplicați aceste principii când recomandați și la designul interior anumite configurații. Da? Eu nu cred că recomandați clientului dumneavoastră niciodată ca să cumpere televizor...

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan -nu înțeleg discuția dumneavoastră, domnule secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■.. .pentru că această discuție...

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -domnul secretar, domnul Crețu, vă dau cuvântul după cuvântul domnului secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - eu încerc să vă lămuresc că aceste bunuri, aceste dotări au fost luate înainte de a fi terminat spitalul.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - de acord.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - si stau acolo de 10 ani, nu le folosește nimeni, se uzează moral, fizic, pentru că temperatura, inclusiv temperatura, schimbarea de temperatură este un factor cauzator de degradare al unui obiect, oricare ar fi acela. Dumneavoastră veniți acum și spuneți ” vai, descompletăm”. Ce descompletați fraților că scaunele astea zac de 10 ani acolo?

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -domnul secretar, s-a înțeles acest subiect dar e rolul opoziției. Domnul Crețu, mai aveți?

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - cred că achiziția, construcția a fost făcută în baza unor contracte semnate de niște responsabili. Nu veniți să-mi spuneți mie că achiziția a fost făcută anterior și eu sunt vinovat sau noi am fi vinovați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunteți dumneavoastră vinovat, domnule. Nu ați înțeles nimic din ce am spus eu. Eu v-am lămurit că acele bunuri pe care dumneavoastră vă preocupă grija pentru ele, se degradează. Că în mod normal, într-o construcție logică, orice om sănătos la cap...

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - termină construcția, domnule.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact. Termină și pe urmă își cumpără televizorul, domnule arhitect.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - termină construcția indiferent că se schimbă puterile, se schimbă autoritățile locale.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -până la urmă sunteți de acord cu mine. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan asta încerc să spun. Luați decizia-terminăm construcția sau o demolăm, domnule secretar, că asta era ideea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -asta se face acum.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - ori o terminăm, ori o demolăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -asta se face.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan ■ am înțeles, o demolăm. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -s-a înțeles? Dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Miclăuș Daniel intră în sală. Numărul consilierilor prezenți devine 18. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

3

Având în prezența în sală a domnului Miclăuș, suntem 18 consilieri, avem un cvorum de 18 consilieri, deci cu 15 voturi pentru și 3 abțineri proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe ■ supun discuției punctul 19 al ordinii de zi până la punctul 21 al ordinii de zi...

Domnul Pârâianu Mădălim Nicolae- Director Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău- îmi cer scuze. Mă scuzați. 2 minute vreau să vă rețin.

în primul rând țin să vă mulțumesc foarte mult atât Consiliului Local Bacău, cât și Primarului Municipiului Bacău și colegilor din Primăria Municipiului Bacău pentru sprijinul acordat în acest an 2018 care acum e pe final. Colaborarea am simțit-o foarte fructuoasă. La anul voi veni cu propuneri noi, cu idei noi. Cea mai bună variantă și rapidă a fost această modalitate de a obține mobilierul. Din ce cauză ? Pentru că am reușit să reabilitez sălile de mese din spital, m-am gândit și la gândaci domnul consilier Ghingheș dar nu cu gânduri bune. Tocmai de aceea, da ?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -poate vă gândiți și la construcții.

Domnul Pârâianu Mădălim Nicolae - aveam nevoie de aceste dotări cât mai repede pentru a oferi niște sărbători mai frumoase pacienților cu spitalizări foarte lungi din Spitalul Tbc - 45 de zile. Sunt bine venite și ei vă mulțumesc, mulțumesc în numele lor, tuturor. Un an cât mai bun să fie în viitor și fără conflicte. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -am trecut de punctul acesta, domnul director. Vă mulțumim de precizări dar supun discuției punctele 19-21.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - Se trece la punctele 19-21 ale ordinii de zi si dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerile de motive la proiectele de hotărâre privind...

Domnului Viceprimar Scripăț Constantin -la urările domnului director, vreau să vă spun ceva. Căruciorul de transport cadavre să nu-1 folosiți niciodată.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe -să nu-1 folosiți. Așa e.

Se trece la punctele 19-21 ale ordinii de zi

19JProiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Comisa-Bistritei”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

19-21 . Domnului Viceprimar Scripăț Constantin - punctele 19, 20 și 21 sunt înrudite, vă rog să-mi permiteți să prezint în comun expunerile de motive. Ele se referă la locuri de joacă. Serviciile de specialitate din primărie au identificat 3 locații pe strada Toamnei, în Parcul Cancicov și în Cartierul Cornișa pentru construirea unui număr de 3 locuri de joacă. Spun că sunt foarte necesare, foarte utile și așteptate de copiii din municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Tehnic - Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută - discuții asupra proiectelor de hotărâre? Dacă nu sunt supun la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIUE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

«•

Având în vedere absența domnului Stan, sunt 17 consilieri în sală, avem de 17 voturi pentru aceste proiecte care au fost aprobate.

Urmează punctele de la 22 la 24 pentru că au același obiect.

22-24. Se trece la punctele 22-24 ale ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință

Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerile de motive la :

 • 22. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius, lad-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, căsătorită cu Pop Ionuț-Bogdan

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Emil, la dl. Grozavu Mirel

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnului Viceprimar Scripăt Constantin - deci este un contract între părți, între proprietăți private și prin aceasta dorim ca să se cesioneze și terenul aferent apartamentelor care fac obiectul cesiunii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Consilier Pricopoaea Enula - la proiectul nr. 24 este o eroare materială și în locul numelui Preuteasa Emil trebuie Preuteasa Daniel.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am înțeles, se va consemna și se va îndrepta eroarea materială.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -discuții asupra proiectelor de hotărâre? Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr.22,23 și 24.

 • 1. Consilieri prezenți -16-

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTU

  Rl

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  22,Proiect de hotărâre nr. 22 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca

  16

  0

  0

  Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  2.

  23.Proiect de hotărâre nr. 23 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, căsătorită cu Pop Ionuț-Bogdan

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  3.

  24.Proiect de hotărâre nr. 24 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Daniel, la dl. Grozavu Mirel Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Dragos-Daniel pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, în condițiile legii, a unui teren, situat în Bacău, Calea Moldovei, nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Dragos-Daniel - ati avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Nefiind discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din sală

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRJEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 - 17A (trotuar amenajat) si investiția realizata pe teren domeniul public, in suprafața de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizării racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin -mai exact unde se construiește un nou magazin KAUFLAND, pentru amenajarea trotuarului de spațiu verde. Deci, vă rog să luați act de promisiunea administrației de a preda pe perioada lucrărilor acest teren către societatea KAUFLAND. Deci, zona este destul de degradată și se dorește un alt iluminat public, un alt trotuar și spații verzi în acea zonă( amenajare). Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Arhitectul Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Nefiind, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 - 17A (trotuar amenajat) si investiția realizata pe teren domeniul public, in suprafața de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizării racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se ia act de promisiunea unilaterală de donație, formulată de KAUFLAND ROMANIA - SOCIETATE IN COMANDITA, a terenului în suprafață de 28,80 m.p. (trotuar amenajat) situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 - 17 A din suprafața de 225,00 mp teren, identificată cu numărul cadastral 81259, si investiția realizata pe teren domeniul public, in suprafața de 1.182,50 m.p., necesară realizării racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului

  17

  0

  0

  Comercial Hipermarket Kaufland, teren identificat conform planurilor de situație, Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2, parti integrante a prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  2.

  ART. 2 - Se aprobă ca lucrările de construire a racordului rutier să fie executate parțial pe terenurile proprietate publică a municipiului Bacău, în suprafață totală de 1.182,50 mp

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cadru între Municipiul Bacău și KAUFLAND ROMANIA -SOCIETATE IN COMANDITA, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea construirii racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  4.

  ART.4 - Se abroga Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 21 din 30.01.2015 privind aprobarea construirii de către S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. București, pe domeniul public al Municipiului Bacau, a obiectivului „Racord rutier la Centrul Comercial Hypermarket Kaufland” prin care se va asigura siguranța traficului rutier in zona.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul-Sef, Direcția de Drumuri Publice si Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  6.

  ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice. Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Șef, Direcției Drumuri Publice si KAUFLAND ROMANIA - SOCIETATE IN COMANDITA.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  7.

  ART. 7 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

A revenit în sală doamna consilier Dinu Ioana-Raluca . Numărul consilierilor prezenți este 17.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin -da. dacă mă mai ascultă cineva, dacă nu... Deci Serviciul Concesionări și Contracte au identificat anumite terenuri care nu sunt valorificate în Municipiul Bacău, motiv pentru care le trecem în inventarul propriu și urmează a fi scoase la licitație în vederea închirierii/concesionării. Mulțumesc. E vorba de 2 terenuri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ nu sunt obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Da, domnul Ghingheș. Aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - mulțumesc. Cu permisiunea domnului viceprimar Scripăț aș dori să-l completez și să menționez că nu este vorba doar de suprafețe ce au fost găsite sau regăsite, ci și de suprafețe noi și asta s-a întâmplat și la ședințele trecute. Aș vrea să vă aduc în vedere faptul că politica de parcare pe care astăzi noi o vom vota la finalul ședinței, pune foarte mare accent pe aceste garaje, garaje care sunt amplasate pe domeniul public al municipiului Bacău prin contracte de închiriere. Aceasta politică de parcare prevede eliminarea acestei practici. O să vedeți că politica de parcare specifică foarte clar că pe termen mediu și lung aceste garaje chiar existente deja trebuie ridicate prin parteneriat public privat. în acest sens v-aș ruga să nu mai promovați proiecte de hotărâre ce privesc amplasarea de garaje pe teritoriul municipiului Bacău deoarece:

 • 1- ele ocupă foarte mult spațiu;

 • 2- nici nu satisfac cererea de parcare pentru că observăm cum foarte mulți cetățeni în loc să-și țină mașina în garaj, și-o țin în fața garajului și în garaj desfășoară diverse activități de depozitare ș.a.m.d.

Deci, încă o dată, dacă mai veniți cu proiecte de hotărâre ce presupun amplasarea de noi garaje, acestea vor fi nelegale deoarece vor încălca politica de parcare pe care o vom adopta la nivelul municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, m-ați bulversat. Lămuriți-mă și pe mine care hotărâre a avut vreodată ca obiect amplasarea de garaje.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu amplasarea. Concesionarea unor suprafețe în vederea amplasării de garaje.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ati avut de când sunteți dumneavoastră în consiliul local, ați avut un singur proiect care să aibă obiectul acesta?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aceste completări de inventar, da, au fost. Deci, vă arăt, vă aduc...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul meu, hai să ne înțelegem. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - întrebați executivul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul meu, hai să ne înțelegem. Completările de inventar sunt acele bucăți-suprafețe de teren sau imobile care nu au fost prinse în inventarul municipiului Bacău. E vorba de o completare. Nu e vorba de o aprobare de instalare de garaje.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știu, dar pot să vă aduc exemple de acest gen. Aceasta este procedura prealabilă pentru amplasarea de garaje.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există așa ceva.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă aduc exemple.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dec,i vă spun numai două lucruri:

 • 1. Nu a exista în consiliul local niciodată un proiect care să aibă ca obiect amplasarea de garaje.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar nu vorbim despre asta. Vorbim despre introducerea...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - 2. în ultimii doi ani, eu nu știu dacă am semnat mai mult de unul, două sau trei garaje și alea pe proprietate privată.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - v-aș ruga să consultați proiectele de hotărâre și să observați cum aceste completări de inventar privesc suprafețe de garaje.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi sunt garaje existente, sunt baterii de garaje care nu au fost prinse în domeniul municipiului Bacău.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -vă aduc multiple exemple de suprafețe noi din ultima perioadă și le vom consulta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar alea nu sunt pentru amplasarea de garaje, domnule. Ori nu pricepeți, ori sunteți greu de cap.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -o să vă arat proiecte de hotărâre care specifică în mod exact ”cu destinația de garaj”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul meu, nu face în primul rând obiectul proiectului de astăzi. în al doilea rând, toate completările de inventar nu au decât un singur scop - de completare a inventarului domeniului public și privat. Atât. Domnul Consilier Ghinghes Cristian -o să vă aduc exemple.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rog frumos și vă aștept cu mare interes.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -multiple.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rog.

Domnul Președinte de ședință Ghiorghe Hulută -dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNA-PRAVAȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

D ANILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

Absent

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

Absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sală

19.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

1

Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat.

28» Se trece Ia punctul 28 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru scoaterea de sub interdicția definitiva de construire a suprafeței de 518,00 m.p. teren conform C.F» cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE ȘEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, este o solicitare de P.U.Z. pe un teren proprietate privată situat pe strada Arcadie Șeptilici, ni s-au prezentat avizele de la furnizorii de utilități, motiv pentru care vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitectul-Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului dacă sunt?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - stați oleacă. Doamna Bardașu, avem o problemă. Nu, urbanismul. Deci, la punctul 28, aveți un P.U.Z. la Arcadie Șeptilici 2. Păi, pe Arcadie Șeptilici 2 locuiește doamna Pricopoaea. Urmează ulterior obținerea de adeverință poștală cu număr poștal distinct. Am înțeles, urmează ulterior.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Raluca-Ioana - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdicția definitiva de construire a suprafeței de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE ȘEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  [ĂRVO1

  ruRi

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdicția definitiva de construire a suprafeței de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, str. arcadie septilici, NR. 2, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexelor nr.l - Planșa U4.1 si nr. 2 - Planșa U4.2 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • - ridicarea interdicției definitive de construire si pastrarea funcțiunii ca zona locuințe si funcțiuni complementare;

  • - S teren = 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014);

  • - S construita propusa = 171,60 m.p.; S desfasurata propusa = 343,20 m.p.;

  • - Regim de inaltime propus : H max. = P + 1; 12,00 m la atic si 16,00 m la coama;

  • - POT maxim = 40 % ;

  • - CUT maxim = 0,8 ;

  • - retragere minima fata de aliniament = 4,00 m.l.;

  • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 2,00 m.l. fata de laturile de Sud si Nord;

  • - retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei = 3,00 m.l. fata de latura de Est.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insolita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  ART. 4 - Prin eriia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 29, Se trece la punctul 29 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din strada Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar.

Fundația de Sprijin Comunitar, o cunoașteți toți, este o fundație de elită, care funcționează și în municipiul Bacău, motiv pentru care venim în fața dumneavoastră să le acordăm un spațiu în suprafață de 131m.p. situați în incinta imobilului de pe strada Pictor Andreescu, nr. 5, o fostă creșă, pentru a funcționa și a-și desfășura activitatea dedicată persoanelor vârstnice și tinerilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Nefiind discuții se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Cristina-Ionela - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului în suprafață de 131,6 mp, situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului    Administrarea    și    Inventarierea

  Patrimoniului și Fundației de Sprijin Comunitar Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -Delgaz Grid S.A., partenerul nostru în furnizarea de gaz și energie electrică ne solicită două suprafețe de teren pe domeniul public pentru amplasarea de contoare, stații de măsură, puncte de măsură, utilități. Proiectul l-ați avut la mapă și vă propun să-l votați în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Domnul Bîrzu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Bîrzu Hie - nu discuții la proiect. Vreau să vă informez că am o problemă de rezolvat urgent și trebuie să mă retrag după punctul acesta.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - mai votați punctul acesta și plecați.

Domnul Consilier Bîrzu Hie - vă doresc la toți colegii Crăciun cu bucurie să aveți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Bîrzu, înainte de a pleca, am o rugăminte la dumneavoastră, nu numai la dumneavoastră personal. Vreau să vă anunț că vineri, 28.12.2018, va avea loc o ședință extraordinară la ora 9, astfel încât Comisia 1 va fi joi, pe 27 la ora 8,30, Comisia 2 va la oral 1, tot joi, Comisia 3 la ora 9, Comisia 4 la ora 12, Comisia 5 la ora 8. Nu vă mai fac convocări telefonice. V-am anunțat în plenul ședinței, vă rog frumos să fiți prezenți, ca de obicei.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - la vot, haideți! Invit consilierii la vot secret, la punctul 30. Da?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - știu că e dureroasă despărțirea de domnul Bîrzu, domnul Miclăuș, dar vă rog frumos la vot.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

  (1) suprafeței de 2 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată in municipiul Bacău pe strada V. Nadolschi, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente lucrării "Extindere rețea branșament GN presiune redusă* delimitată conform planului de situație Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  (2)suprafeței de 12.230 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe străzile Alba Iulia, Ceahlăului, D. Cantemir, Dr. Istrati, Dragoș Vodă, Gh. Donici, Gloriei, Iașilor, Independenței, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Procopie Strat, Tineretului, T. Vladimirescu, V. Parvan, necesară pentru execuția lucrării "înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă și medie str. Alba Iulia, Ceahlăului, D. Cantemir, Dr. Istrati, Dragoș Vodă, Gh. Donici, Gloriei, Iașilor, Independenței, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Procopie Strat, Tineretului, T. Vladimirescu, V. Parvan”, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute legală, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  6.

  ART. 5 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  7.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  8.

  ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  9.

  ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 31. Se trece la punctul 31al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - la proiectul 31, avem un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22 din 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

a plecat din sală

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

a plecat din sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi pentru, având în vedere plecarea domnului Bîrzu, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 32. si 33. Se trece la punctele 32 si 33 ale ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulutâ Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la:

 • 32. Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta și încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuința vacanta, Arseni Mihaela si o locuința vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu Oana si Costescu Daniel si încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnule președinte, vă rog să-mi permiteți expunerea de motive la punctele 32 și 33, deoarece sunt înrudite. Proiectele fiind de la comisia ANL, prin care se solicită niște schimburi de locuințe tip ANL, între diverse părți, motiv pentru care trebuie să facem și alte contracte de închiriere pentru noile locații. Proiectele le-ați avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate, nici la punctul 32, nici la punctul 33. Rog consilierii locali să fie atenți pentru că li se vor înmâna buletinele de vot pentru ambele proiecte de hotărâre. Vă mulțumesc.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectelor de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

32. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta și încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTU1

  EU

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă schimbul de locuințe sociale. între domnul Roșu Ștefan Cătălin in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145719/22.11.2013 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau, str. Tipografilor nr. 16, sc. A, ap. 4 si doamna Matias Mirela Nicoleta in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145719/ 22.11.2013 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau, str. Mioriței nr. 92, sc. A, ap. 9.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte. S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

33. Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuința vacanta, Arseni Mihaela si o locuința vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu Oana si Costescu Daniel si încheierea de contracte de închiriere

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aDrobă schimbul de locuințe Dentru tineri, destinate inchirierii, intre domnul Merlusca Ioan Sorin in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146928/ 07.11.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 6 sc. B, ap. 17 si locuința vacanta situata la adresa din Bacau, str. Fagaras, nr. 6, sc. B, ap. 6.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aDrobă schimbul de locuințe Dentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna Arseni Mihaela Alina in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145799/ 10.12.2013, ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Depoului nr. 80, sc. B, ap. 5 si locuința vacanta situata la adresa din Bacau, str. Depoului, nr. 80, sc. B, ap. 16.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna Bejenaru Alina Mihaela in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146184/ 29.12.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 15, sc. A, ap. 19 si doamna Macovei Laura Mirela in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146174/ 29.12.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras, nr. 15 , sc. A, ap.7.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, intre doamna Dragu Oana in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146169/ 29.12.2016 si act adițional 146894/ 31.10.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras nr. 15, sc. A, ap. 2 si domnul Costescu George Daniel in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146177/ 29.12.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Fagaras , nr. 15 , sc. A, ap. 10.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5. Se vor încheia contracte de inchiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Merlusca Ioan Sorin, doamna Arseni Mihaela Alina, doamna Bejenaru Alina Mihaela, doamna Macovei Laura Mirela, doamna Dragu Oana si domnul Costescu George Daniel.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  6.

  ART. 6. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  7.

  ART. 7. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  8.

  ART. 8. Prin grila Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

 • 34.A. Se trece la punctul 34.A al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședința Huluțâ Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen” Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceorimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții: ‘‘Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic N.V. Karpen”. Este cea mai mare lucrare făcută în administrația Necula pe linie de învățământ. Această școală, prin aprobarea acestui studiu DALI, va deveni numărul 1 în municipiul Bacău și am ocazia să mă laud și eu că am absolvit Liceul de Poștă și Telecomunicații Bacău. Mulțumesc și vă rog să votați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate și cu ocazia asta rog domnii consilieri locali să țină cont că doamna Pricopoea și doamna Dragomir au avut accidente și sunt greu deplasabile, astfel încât rog colegii să se deplaseze, să le ducă buletinele de vot, să le poată pune în posibilitate de a vota. Vă mulțumesc mult și vom continua să luăm avizele.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Directorul Agenției de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - discuții asupra proiectului? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

a plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMDHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

a plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

*

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Trecem la punctul 34.B.

34.B. Se trece la punctul 34.B, al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulutâ Ghiorehe dă cuvântul domnului Vicenrimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Politicii de Parcări din Municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Politicii de Parcări din municipiul Bacău.

Parcările în municipiul Bacău sunt destul de deficitare, e o problem zilnică cu care ne confruntăm, motiv pentru care vom elabora un studiu și o analiză să vedem ce se va întâmpla cu parcările. Sunt solicitări de închiriere, de concesionare, de găsire a noi locuri de parcare și așa mai departe. Deci, este aprobarea doar a Politicii de Parcări în municipiul Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorehe - discuții asupra proiectului? Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghinehes Cristian - mulțumesc. Vă rog să-mi acordați un minut pentru a trece în revistă această politică de parcare, întrucât mi-aș dori ca acesta să nu fie doar un document strategic, ci și un document aplicat de municipalitate și iarăși aș dori să-l completez pe domnul Scripăț. S-au făcut deja studii, s-au făcut deja măsurători și acest document, practic ne subliniază rezultatele acestor demersuri, dar mai ales subliniază ce trebuie să facem noi, ca municipalitate, pentru a scăpa de aceste probleme referitoare la staționarea în municipiul Bacău, cu diverse implicații. Deci, nu vorbim de parcarea autovehiculelor, vorbim și de spațiul ocupat și de spații verzi mai puține. Și aș dori să citez câteva cifre: avem 18 000 de locuri de parcare publice în municipiul Bacău , doar 957 sunt taxate la ora aceasta, 96% gratuite, iar gradul de colectare din acel 4% este de sub 10% și numărul sancțiunilor este redus, iar aici aș dori ca Poliția Locală să-și facă mai mult treaba. Dar, trebuie să menționăm faptul că Poliția Locală și-a dublat sancțiunile în ultimul an, ceea ce este lăudabil. Avem foarte multe mii de locuri în garaje, un indice de motorizare de 390 la mia de locuitori, care este foarte mare și 53% parcări la stradă, dar mai ales, majoritatea parcărilor, 2,6% sunt în structuri aflate la stradă, iar media europeană este de 20% în structuri multietajate. Ceea ce trebuie să facem noi, ca municipalitate, pentru a gestiona spațiul mai bine și pentru a circula și trăi mai frumos în acest oraș, este să ridicăm, în primul rând, garajele care acoperă suprafețe foarte mari în municipiul Bacău, în baza unui parteneriat public-privat și acolo să ridicăm structuri multietajate de parcare, să fie și prietenoase cu mediul. Deci, avem pe de o parte efîcientizarea modului în care sunt folosite terenurile ocupate acum de parcări, dar trebuie să ținem cont de faptul că terenurile folosite ca spații verzi nu trebuie transformate în parcări. Asta ar fi o greșeală - știu că a fost o propunere din partea administrației Necula, undeva acum câteva luni, referitoare la zona Parcului Cancicov- așa ceva nu trebuie făcut și avem deja consacrat asta în politica de parcare. Evident, această politică de parcare, include foarte multe programe de implementat, de regenerare urbană a Cartierului Aviatori, cu 6 parcări colective, Bistrița-Lac cu 3 parcări, Republicii cu 5 parcări. De asemenea, trebuie să reducem cererea de parcare și nu în ultimul rând, chiar dacă este o măsură nepopulară și trebuie să ne-o asumăm, să majorăm tarifele pentru parcare în municipiul Bacău, astfel să descurajăm la pachet cu prioritizarea transportului public și a mersului cu bicicleta, să descurajăm folosirea autovehiculelor. Mie mi se pare un document foarte bine întocmit și mi-ar plăcea ca municipalitatea să se țină de el și din perspectiva asta are sprijinul meu. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnul Ghingheș, vă mulțumim, cred că cei în drept și-au notat sugestiile dumneavoastră și probabil, în continuare vă vor contacta să mai aduceți și alte îmbunătățiri. Domnul Crețu.

Domnul Consilier Crețu Cătălin - aș vrea să fac o precizare oarecum tehnică: spațiile de parcare pentru persoanele cu dizabilități ar trebui totuși să respecte normele pentru că chiar dacă ele există, o persoană care parchează, care nu are această problemă medicală, să zicem, nu poate fi sancționată, pentru că procesul verbal este contestabil, având în vedere gabaritul care este mult sub norma în vigoare. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - am înțeles, domnul Crețu. Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul _ Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

a plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚA GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASELE

X

15.

MICLAUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPAȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

a plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

34.C. Se trece la punctul 34.C. al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău.

Vă pot informa că nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău a fost menținut la valoarea celui din anul anterior, dar a fost aplicat indicele de inflație, care este o obligație legală. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Directorul Adjunct Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului dacă sunt? Domnul Șova, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - mulțumesc. Un singur amendament aș dori să fac. La anexă, la punctul 2.1, la calculul impozitului taxei pe teren, s-a omis ca sumele de anul trecut să fie indexate cu rata inflației de 1,3%. Aveți în mape sumele neindexate și amendamentul acesta ar fi, ca sumele să fie indexate cu rata inflației de 1,3%. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Consilier Șova. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

a plecat din sală

2.

BOTOIROMICÂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STANGABRIEL

a plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

13

-

3

Cu abținerea domnului Ghingheș, a domnului Crețu, a domnului Miclăuș....cu 13 voturi pentru și 3 abțineri, amendamentul a fost aprobat» Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

aplecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

a plecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

34.D. Se trece la punctul 34D al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe dă cuvântul domnului Viceorimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit la bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 227 și aici sunt categorii de taxe: de la Teatrul Bacovia, de la Direcția Administrația Piețelor, de la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor, Serviciul de Drumuri și Iluminat și multe alte compartimente ale primăriei. Deci, la fel, rămân ca anul trecut, se aplică doar indicele de inflație care este obligatoriu. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Teatrul Bacovia, Administratorul Public, Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef, Direcția Administrare Baze Sportive, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Piețelor, Directorul Adjunct Direcția Economică, Direcția Drumuri Publice și Birou Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - discuții asupra proiectului dacă sunt? Domnul Șova.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - mulțumesc. Un amendament, în sensul că sunt trei asociații: Asociația Nevăzătorilor din România -Filiala Bacău, Societatea Handicapaților Fizic Bacău și Societatea Națională a Surzilor din România -Filiala Bacău, pentru aceste asociații amendamentul ar fi următorul: ”să se perceapă o taxă de 100 lei o singură dată pe an pentru închirierea Teatrului de Vară și a Teatrului Bacovia”. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, amendamentul dumneavoastră constă să înțelegem, că aceste asociații care au grijă de persoane cu dizabilități, să aibă acces o singură dată pe an la aceste două imobile: Teatrului de Vară și a Teatrului Bacovia, cu plata cheltuielilor de întreținere și de administrare, respectiv, suma de 100 lei, da?

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul. Cine este pentru...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - aș putea să fac o mențiune astfel încât să nu fie un amendament individual, ci normativ?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da. vă rog frumos!

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - să-l extindem asupra tuturor unor astfel de asociații, nu doar pentru trei asociații, pentru că astfel cred că dezavantajăm o serie de alte persoane juridice, care au același specific.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - problema ar fi...

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - ele sunt reprezentative, domnul Ghingheș pentru acest gen de persoane, respectiv cu handicap.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sunt de acord, dar sunt și altele, de asta zic. Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - dacă le găsiți dumneavoastră ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, problema care este, eu sunt de acord cu dumneavoastră, e perfect....sunt și altele, dar ar trebui să facem punctual și de asta aveți abilitatea ca să faceți un proiect de hotărâre strict pe chestia acesta și să stabiliți. Aici, intr-adevăr, domnul Șova are dreptate, acestea sunt reprezentative și cel puțin în relația instituțională în care tot timpul ne-am întâlnit cu problemele care le-au ridicat și într-adevăr sunt cei mai defavorizați. Pentru că, atât cei care au probleme cu deficit de vedere și cei care au probleme cu deficit de auz, au chiar probleme majore.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - sunt de acord cu dumneavoastră, însă legea nu ne permite această posibilitate de a introduce în actul normativ privind taxele locale, cum să zic... taxe preferențiale pentru anumite persoane fizice sau juridice. Deci, trebuie să fie un document cu caracter normativ.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, cu un caracter general, spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - general, da, corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovid - păi ele sunt cu caracter general, dar în el poți să prevezi excepții pe categorii.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - pe categorii, așa este, pe categorii, nu pe anumite persoane juridice.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bun, atunci putem să spune în felul următor: "asociațiile persoanelor cu dizabilități, în limita ...”

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - reprezentative!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -...reprezentative, în limita posibilităților și a calendarului Teatrului de Vară și a Teatrului Bacovia, pot, o singură dată pe an, accesa aceste imobile pentru desfășurarea unor activități, cu plata sumei de 100 de lei.” E bine așa?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - perfect!

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bun, vă mulțumesc mult. Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Șova și domnul Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - completarea domnului Ghingheș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

a plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

1.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHETMIRCEA

absent

10-

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

ii.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

a plecat din sală

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat amendamentul. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

a plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CRE1

rU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNj

[LĂGHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUC A

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZAR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

aplecat din sală

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

34. Diverse»

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - și trecem la punctul de diverse, dacă aveți interpelări față de executiv.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - eu mă retrag, trebuie să merg undeva. Sărbători fericite și Crăciun liniștit!

Domnul Președinte de ședință Huluță Ghiorghe - domnul Ghingheș, aveți cuvântul!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Sunt trei chestiuni care aș vrea să le parcurg foarte rapid. In primul rând, vorbim iarăși, despre comunicarea autorizațiilor de construire. Am făcut o nouă încercare, am cerut această autorizație de construire în baza Legii 544, nu mi-a fost înaintată și aș dori ca să ne scutim de un proces, aș dori totuși să vă ofer ocazia să-mi furnizați aceste documente și să le furnizați tuturor cetățenilor până la finalul anului. în caz contrar, atât eu, cât și alți cetățeni care vizează și alte autorizații de construire, vom fi nevoiți să acționăm municipalitatea, mă rog, mă refer la primarul municipiului Bacău în judecată, iar instanța să dispună aceste documente de informații publice care sunt prevăzute ca fiind publice și conform legii autorizării lucrărilor de construcție. Deci, vă comunic faptul că, totuși aveți această posibilitate ca să ne scutim de un proces, nu doar unul, ci mai multe, că e vorba de mai mulți cetățeni.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă mulțumim pentru îngăduință. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - așa. Al doilea punct: constatăm că există foarte multă zăpadă pietrificată pe străzile municipiului Bacău și asta se întâmplă din cauza faptului că municipalitatea....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - a venit gerul. Că a venit gerul, de asta. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun, problema este că nu este strânsă de săptămâni bune, asta e problema, nu că a venit gerul, lucru care se întâmpla în anii anteriori și asta se întâmplă din cauza faptului că nu am avut la timp un contract pentru deszăpezire și nu avem în continuare și aș dori totuși să recomand municipalității și să rog municipalitatea să dea drumul la această licitație, eventual pentru anul viitor undeva în vară, astfel încât să nu mai ajungem în această situație, iar acolo unde vorbim de gheață sau zăpadă pe trotuar, aș ruga încă o dată Poliția Locală să-și facă treaba, în primul rând să se ducă la agenții comerciali și să-i informeze cu privire la această obligație, pentru că e bine să facem prevenție întâi și apoi să furnizeze o serie de sancțiuni, pentru că puterea exemplului este importantă. Eu pun pariu că dacă Poliția Locală s-ar duce într-o zi și ar face acest lucru, cetățenii și mai ales agenții economici vizați și-ar îndeplini aceste obligații. Vorbim de siguranța cetățenilor. V-aș ruga să mă ascultați, pentru că e foarte important. Vorbim de confortul oamenilor din acest oraș, nu vorbim despre cozonaci sau alte lucruri. Al treilea punct: vin în fața municipalității, așa cum îi place domnului primar să spună, cu rugămintea de a demara o amplă dezbatere publică referitoare la pregătirea bugetului pe anul 2019. Deci, nu ne referim strict la procedura legală, acea dezbatere de formă care se face la Centrul de Afaceri într-o zi lucrătoare, la care nu vine nimeni, ci la o dezbatere în cartiere, asta pentru că am observat contul de execuție bugetară din ultimii trei ani, că acești bani nu sunt cheltuiți și nu sunt satisfăcute nevoile cetățenilor municipiului Bacău. Deci, haideți să facem bugetul și să calculăm și să gândim investițiile din municipiul Bacău în funcție de nevoile cetățenilor. Să-i întrebăm ce-și doresc, nu să presupunem noi care sunt nevoile lor. Să mergem în cartiere și să dezbatem cu oamenii aceste lucruri pentru că de asta suntem aleși aici, pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu pentru a demara investiții și a le pune în buget și apoi să nu le mai facem.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cred că dumneavoastră aveți informații din interior asupra intențiilor executivului, nu știu, altfel...

Domnul Consilier Ghinghes Cristian -ea doua oară sau a treia oară..

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu...deja bănuieli în privința dumneavoastră că știți pas cu pas ce are de gând municipalitatea să facă.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - gândim la fel, simțim la fel, din nou. Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - domnul Ghingheș! Mai sunt interpelări? Dacă nu mai sunt....

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - deocamdată, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Hulută Ghiorghe - ședința Consiliului Local a luat sfârșit. Sărbători fericite de Crăciun, că noi ne mai zicem o dată pe 28.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

HULUȚĂ GHIORGHE           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Tamba Rodica, Tebeică Mariana, Adomnicăi Maria, Matei Nicoleta, Teletin Olivia Ds.I-A-2/Ex.l